Microsoft Word - Navodila o postopku priprave in zagovora magistrskega dela

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Microsoft Word - Navodila o postopku priprave in zagovora magistrskega dela"

Transkripcija

1 Na osnovi določil 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Statut UM UPB 11, Uradni list RS, št. 44/2015, 92/2015) in Pravilnika o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih prve in druge stopnje Univerze v Mariboru, sprejet na seji senata UM dne , je Senat Ekonomskoposlovne fakultete (v nadaljevanju EPF) na seji dne sprejel NAVODILO O POSTOPKU PRIPRAVE IN ZAGOVORA MAGISTRSKEGA DELA NA ŠTUDIJSKEM PROGRAMU DRUGE STOPNJE EKONOMSKE IN POSLOVNE VEDE NA EKONOMSKO POSLOVNI FAKULTETI 1. Splošna določila (1) Postopek priprave in zagovora magistrskega dela na študijskem programu 2. stopnje ureja Pravilnik o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih prve in druge stopnje Univerze v Mariboru. (2) To navodilo ureja posebnosti priprave in zagovora magistrskega dela na študijskem programu 2. stopnje Ekonomske in poslovne vede EPF UM. (3) Obrazci, ki so priloga teh navodil, se uporabljajo v postopkih priprave in zagovora magistrskega dela na študijskem programu 2. Stopnje Ekonomske in poslovne vede. 2. Prijava magistrskega dela (1) Študent študijskega programa 2. stopnje Ekonomske in poslovne vede lahko ob soglasju predvidenega mentorja temo prijavi po vpisu v drugi letnik, vendar najkasneje v roku dvanajstih mesecev po zaključku zadnjega semestra. (2) Študent študijskega programa 2. stopnje Ekonomske in poslovne vede odda prijavo teme v treh izvodih oz. štirih izvodih, če ima somentorja. Obseg dispozicije magistrskega dela je omejen na 3 do 5 strani, pri čemer v ta obseg ne šteje spisek izhodiščne literature in virov. 3. Priprava magistrskega dela (1) Študent študijskega programa 2. Stopnje Ekonomske in poslovne vede izdela zaključno delo skladno z Navodili za izdelavo zaključnega dela na študijskih programih prve in druge stopnje na EPF. (2) Študent pripravi magistrsko delo na študijskem programu 2. stopnje Ekonomske in poslovne vede v slovenskem jeziku, razen v primerih, ki so navedeni v 10. členu Pravilnika o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih prve in druge stopnje Univerze v Mariboru. Tuj jezik izdelave in zagovora magistrskega dela na EPF UM je lahko izključno angleški. Študent lahko magistrsko delo v angleškem jeziku pripravi in/ali zagovarja na podlagi pisne in utemeljene prošnje (Obrazec 1) ter soglasja mentorja in morebitnega somentorja. O prošnji odloča Komisija za študijske zadeve EPF.

2 (3) Magistrsko delo v slovenskem ali angleškem jeziku mora biti jezikovno pregledano. Izjava o jezikovnem pregledu magistrskega dela je priloga teh navodil (Obrazec 3). Podpisano izjavo študent priloži ob oddaji trdo vezanega izvoda magistrskega dela. 4. Oddaja in evidentiranje oddanega magistrskega dela (mehko vezani izvodi) (1) Študent v Službo študentske in študijske zadeve odda 3 mehko vezane izvode (v primeru, če je bil imenovan somentor 4 izvode) magistrskega dela skupaj s poročilom o preverjanju podobnosti z drugimi deli ter podpisano izjavo o ustreznosti zaključnega dela (priloga 3). Pogoj za oddajo magistrskega dela so opravljene ostale s študijskim programom predpisane študijske obveznosti razen zagovora magistrskega dela. (1) Služba za študentske in študijske zadeve prejeto magistrsko delo evidentira ter preveri izpolnjevanje pogojev za njegov zagovor. V roku 5 delovnih dni od prejema magistrskega dela Služba za študentske in študijske zadeve pozove predstojnika usmeritve (Obrazec 2), da v roku 3 delovnih dni dekanu posreduje predlog za imenovanje komisije za zagovor zaključnega dela. 5. Objava zagovora magistrskega dela (1) Sklep o zagovoru se objavi vsaj 5 delovnih dni pred zagovorom na spletnem portalu fakultete. 6. Veljavnost navodil To navodilo začne veljati naslednji dan po sprejemu na Senatu EPF. Z začetkom veljavnosti teh navodil preneha veljati Pravilnik o postopku priprave in zagovora magistrskega dela na študijskem programu 2. stopnje»ekonomske in poslovne vede«z dne Izred. prof. dr. Lidija Hauptman, v.d. dekana

3 Priloga 1 PRIJAVA TEME MAGISTRSKEGA DELA Univerza v Mariboru Ekonomsko poslovna fakulteta Maribor Ime in priimek: Vpisna številka: Naslov: PRIJAVA TEME MAGISTRSKEGA DELA Podpisani a, študent ka študijskega programa druge stopnje»ekonomske in poslovne vede«, usmeritev, prijavljam temo magistrskega dela pod mentorstvom:. Tema magistrskega dela: Tema magistrskega dela v angleškem jeziku: Magistrsko delo bo napisano v naslednjem jeziku (ustrezno obkrožite): Slovenski jezik, drugo: pravilnika) (potrebna prošnja študenta v skladu z 11. členom teh navodil Magistrsko delo bo izdelano v sodelovanju z delovnim okoljem (privatni ali javni sektor, ustrezno obkrožite): da Naziv in naslov zunanje institucije: ne Podpisan i/ a izjavljam, da bom magistrsko delo sestavil/ a sam/ a in se zavedam morebitnih posledic, če bi za izdelavo dela uporabljal/ a nedovoljena sredstva. Podpis kandidat a/ ke: Priloge: dispozicija magistrskega dela

4 SOGLASJE PREDLAGANEGA MENTORJA TER MOREBITNEGA SOMENTORJA ALI ZUNANJEGA DELOVNEGA MENTORJA PRI MAGISTRSKEM DELU Podpisan i/ a, izvoljen/ a v naziv za področje, zaposlen/ a na/pri : a) soglašam z mentorstvom pri magistrskem delu kandidata ke, b) soglašam s predlagano dispozicijo magistrskega dela. Predlagana tema: Predlagana tema v angleškem jeziku: Predlog za imenovanje somentorja: Izjava: Podpisan i/ a izjavljam, da s kandidatom/kandidatko: nisem v krvnem sorodstvu v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega tretjega kolena, nisem v zakonski zvezi ali v svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je zakonska zveza prenehala, ne živim in nisem živel v izven zakonski skupnosti in nisem njegov/njen skrbnik/skrbnica, posvojitelj/posvojiteljica ali rejnik/rejnica. Podpis mentor ja/ ice: Podpis somentor ja/ ice: Predlog za imenovanje zunanjega delovnega somentorja Za zunanjega delovnega somentorja se predlaga: (ime in priimek) Najvišji pridobljeni strokovni/znanstveni naslov ter leto pridobitve:. Zaposlen pri/na: (naziv, naslov) Podpisani soglašam, da pri magistrskem delu kandidata ke sodelujem kot zunanji delovni somentor. Podpis zunanjega delovnega somentor ja/ ice:

5 SOGLASJE PREDSTOJNIKA USMERITVE Podpisan i/ a za,, predstojni k/ ca usmeritve a) soglašam s predlagano temo, dispozicijo, mentor jem/ ico in somentor jem/ ico pri magistrskem delu kandidat a/ ke b) predlagam spremembo teme magistrskega dela: c) predlagam spremembo vsebine magistrskega dela: d) predlagam spremembo mentor ja/ ice in/ali somentor ja/ ice: Podpis predstojni ka/ ice: 21

6 Priloga 1A PRIJAVA SPREMEMBE TEME MAGISTRSKEGA DELA sprememba naslova UNIVERZA V MARIBORU (Ekonomsko poslovna fakulteta) Ime in priimek: Vpisna številka: Naslov (ulica, pošta): ID številka: PRIJAVA SPREMEMBE TEME MAGISTRSKEGA DELA sprememba naslova Podpisani a, študent ka študijskega programa druge stopnje»ekonomske in poslovne vede«, usmeritev,ki imam potrjeno temo magistrskega dela pod mentorstvom:, prosim za spremembo naslova teme magistrskega dela iz v nov naslov: Nov naslov v angleškem jeziku: Podpis kandidat a/ ke: Priloge: utemeljitev spremembe naslova. Soglasje mentorja in morebitnega somentorja Podpisani (mentor/ ica) in (somentor/ ica) se strinjam s spremembo naslova. Podpis mentor ja/ ice: Podpis somentor ja/ ice: 6

7 SOGLASJE PREDSTOJNIKA USMERITVE GLEDE SPREMEMBE TEME MAGISTRSKEGA DELA sprememba naslova Podpisan i/ a,, predstojni k/ ca usmeritve za A: soglašam s predlagano spremembo naslova B: ne soglašam s predlagano spremembo naslova, ker in predlagam Podpis predstojni ka/ ice usmeritve: 7

8 Priloga 1B PRIJAVA SPREMEMBE TEME MAGISTRSKEGA DELA sprememba mentorja ali/in somentorja UNIVERZA V MARIBORU Ekonomsko poslovna fakulteta Ime in priimek: Vpisna številka: Naslov (ulica, pošta): ID številka: PRIJAVA SPREMEMBE TEME MAGISTRSKEGA DELA sprememba mentorja ali/in somentorja Podpisani a, študent ka študijskega programa druge stopnje»ekonomske in poslovne vede«, usmeritev, ki imam potrjeno temo magistrskega dela z naslovom:, pod mentorstvom in somentorstvom, prosim za spremembo mentorja / somentorja (ustrezno obkrožite) pri magistrskem delu. Nov predlagani mentor je: Nov predlagani somentor je: Podpis kandidat a/ ke: Priloge: utemeljitev spremembe mentorja ali/in somentorja. 8

9 SOGLASJE NOVEGA MENTORJA (IN MOREBITNEGA SOMENTORJA) PRI MAGISTRSKEM DELU Podpisan i/ a, izvoljen/ a v naziv za področje, zaposlen/ a na/pri _: soglašam z mentorstvom in/ali Podpisan i/ a, izvoljen/ a v naziv za področje, zaposlen/ a na/pri _ : soglašam s somentorstvom pri magistrskem delu kandidata ke pri temi magistrskega dela: Izjava: Podpisan i/ a izjavljam, da s kandidatom/kandidatko: nisem v krvnem sorodstvu v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega tretjega kolena, nisem v zakonski zvezi ali v svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je zakonska zveza prenehala, ne živim in nisem živel v izvenzakonski skupnosti in nisem njegov/njen skrbnik/skrbnica, posvojitelj/posvojiteljica ali rejnik/rejnica. Podpis novega mentor ja/ ice: Podpis novega somentor ja/ ice: SOGLASJE STAREGA MENTORJA ALI/IN SOMENTORJA ZA MENJAVO MENTORSTVA/SOMENTORSTVA Podpisan i/ a, izvoljen/ a v naziv za področje, potrjen za mentorja pri magistrskem delu kandidata/ tke: _ soglašam s spremembo mentorstva pri magistrskem delu kandidata ke. Podpisan i/ a, izvoljen/ a v naziv za področje, potrjen za somentorja pri magistrskem delu kandidata/ tke: _ soglašam s spremembo mentorstva pri magistrskem delu kandidata ke. Podpis starega mentor ja/ ice: Podpis starega somentor ja/ ice: 9

10 SOGLASJE PREDSTOJNIKA USMERITVE GLEDE SPREMEMBE TEME MAGISTRSKEGA DELA sprememba mentorja ali/in somentorja Podpisan i/ a, predstojni k/ ca usmeritve za, A: soglašam s predlagano (izbrati): a) spremembo mentor ja/ ice magistrskega dela, b) spremembo somentor ja/ ice magistrskega dela. B: ne soglašam s predlagano spremembo mentorja / somentorja magistrskega dela, ker in predlagam Podpis predstojni ka/ ice: 10

11 Obrazec 1 VLOGA ZA IZDELAVO IN/ALI ZAGOVOR MAGISTRSKEGA DELA V ANGLEŠKEM JEZIKU UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO POSLOVNA FAKULTETA VLOGA ZA IZDELAVO IN/ALI ZAGOVOR MAGISTRSKEGA DELA V ANGLEŠKEM JEZIKU Izpolni študent Priimek in ime: Številka indeksa: Naslov: Usmeritev: Poštna številka in kraj: Redni študij Izredni študij (obkrožite) Angleški naslov:. Slovenski naslov: :... Na podlagi 6. odstavka 10. člena Navodil o postopku priprave in zagovora magistrskega dela na študijskih programih druge stopnje Ekonomsko poslovne fakultete prosim Komisijo za študijske zadeve za (ustrezno označite): Izdelavo magistrskega dela v angleškem jeziku, Zagovor magistrskega dela v angleškem jeziku, Prošnjo vlagam iz naslednjega utemeljenega razloga (ustrezno označite): ker sem bil v času študija v okviru mednarodnih sporazumov UM na študiju v tujini najmanj tri (3) mesece, ker so mentor, morebitni somentor ali član komisije za zagovor zaključnega dela tujci oz. slovenščina ni njihov materni jezik, ker sem tujec in študiram na EPF UM, drugi utemeljeni primeri, o katerih presodi pristojna komisija članice: Izpolni predvideni mentor Podpis kandidata( ke): Strinjam se s pisanjem zaključnega dela v angleškem jeziku. Podpis mentorja: Podpis somentorja: Prošnji priložite - dokazila za naveden razlog, s katerimi prošnjo utemeljujete in - priloženo fotokopijo položnice o plačilu stroškov za izdajo sklepa v znesku 18,12 EUR (TRR SI , Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor; SKLIC: SI00 št. indeksa) in jo posredujte na Komisija za študijske zadeve, Razlagova ulica 14, 2000 Maribor. 11

12 Priloga 2 SKLEP O MAGISTRSKEM DELU UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO POSLOVNA FAKULTETA Številka: Datum in kraj: Na osnovi 330. člena Statuta Univerze v Mariboru UPB11 RS, št /2015 izdajam SKLEP O MAGISTRSKEM DELU stopnje»ekonomske in poslovne vede«, usmeritev dovoljuje izdelati magistrsko delo., študentu ki študijskega programa druge, se Mentor: Somentor: Naslov magistrskega dela:. Naslov magistrskega dela v angleškem jeziku:. Rok za izdelavo in oddajo magistrskega dela je. Magistrsko delo je potrebno izdelati skladno z»navodili o postopku priprave in zagovora magistrskega dela na študijskih programih druge stopnje Ekonomsko poslovne fakultete«pravni pouk: Zoper ta sklep je možna pritožba na senat EPF v roku 10 delovnih dni od dneva prejema sklepa. Dekan ica: Obvestiti: kandidata ko, mentorja, somentorja, odložiti v arhiv 12

13 Priloga 3 IZJAVA MENTORJA/SOMENTORJA O USTREZNOSTI MAGISTRSKEGA DELA UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO POSLOVNA FAKULTETA IZJAVA O USTREZNOSTI MAGISTRSKEGA DELA Podpisani mentor : (ime in priimek mentorja) In somentor (če obstaja): (ime in priimek somentorja) Izjavljam ( va), da je študent Ime in priimek: Št. indeksa: Na programu: MAG Izdelal magistrsko delo z naslovom: (naslov v slovenskem in angleškem jeziku) v skladu z odobreno temo magistrskega dela, z»navodili o postopku priprave in zagovora magistrskega dela na študijskem programu druge stopnje Ekonomsko poslovne fakultete«in mojimi navodili. Preveril/ a/ i in pregledal/ a/ i sem/sva/smo poročilo o preverjanju podobnosti vsebin z drugimi deli (priloga) in potrjujem/potrjujeva/potrjujemo, da je magistrsko delo ustrezno. Datum in kraj: Podpis mentor ja/ ice: Datum in kraj: Podpis somentor ja/ ice: 13

14 Obrazec 2 PREDLOG ZA IMENOVANJE ČLANOV KOMISIJE ZA ZAGOVOR MAGISTRSKEGA DELA UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO POSLOVNA FAKULTETA, MARIBOR PREDLOG ZA IMENOVANJE ČLANOV KOMISIJE ZA ZAGOVOR MAGISTRSKEGA DELA Kandidat: Program: Usmeritev študija: Redni študij Izredni študij Tema magistrskega dela: Mentor: Predlog komisije (izpolni predstojnik usmeritve) v naslednji sestavi: predsednik ica, mentor ica, član / somentor ica (če je imenovan a), Datum zagovora: Ura zagovora: Prostor: Maribor, Podpis predstojnika usmeritve: Izpolni dekan Predlagam spremembo članov komisije: predsednik... član Maribor, Podpis: 14

15 Priloga 4 SKLEP O IMENOVANJU KOMISIJE ZA ZAGOVOR MAGISTRSKEGA DELA UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO POSLOVNA FAKULTETA MARIBOR Številka: Datum in kraj: Na osnovi 330. člena Statuta Univerze v Mariboru (Statut UM UPB ) izdajam:, Uradni list RS, št. SKLEP O IMENOVANJU KOMISIJE ZA ZAGOVOR MAGISTRSKEGA DELA Za zagovor magistrskega dela druge stopnje MAG, z naslovom kandidat a/ke (ime in priimek), študent a/ke študijskega programa imenujem komisijo v naslednji sestavi: 1. predsedni k/ ca, 2. mentor/ ica (če je imenovan/ a v komisijo), 3. somentor/ ica (če je imenovan/ a in če je imenovan/ a v komisijo), 4. član/ ica. Zagovor magistrskega dela bo dne ob uri na (naziv članice, prostor, naslov) Jezik zagovora magistrskega dela: slovenski, drugo: Pravni pouk: Zoper ta sklep je možna pritožba na senat članice v roku 10 delovnih dni od prejema tega sklepa. Dekan ica: Obvestiti: 1. kandidat a/ tko, 2. člane komisije, 3. javnost, 4. odložiti v arhiv. 15

16 Priloga 5 ZAPISNIK O ZAGOVORU MAGISTRSKEGA DELA UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO POSLOVNA FAKULTETA MARIBOR ZAPISNIK O ZAGOVORU MAGISTRSKEGA DELA Kandidat/ ka druge stopnje MAG:, študent/ ka študijskega programa, _, usmeritev, je pripravil/ a in zagovarjal/ a magistrsko delo z naslovom _. Zagovor je bil dne ob uri na _. Komisija je pregledala magistrsko delo in ugotovila, da je izdelano v skladu z danimi navodili. Glede na ugotovitev je bilo sklenjeno, da se kandidat u/ ki dovoli opravljati ustni zagovor pred komisijo v sestavi: 1. predsedni k/ ca, 2. mentor/ ica, 3. somentor/ ica (če je imenovan/ a), 4. član/ ica. Po predstavitvi magistrskega dela so prisotni študentu zastavili naslednja vprašanja: Jezik zagovora magistrskega dela: slovenski, drugo: Po opravljenem zagovoru je komisija ugotovila, da je kandidat/ ka uspešno zaključil/ a študijski program druge stopnje MAG,, usmeritev in pridobil/ a strokovni naslov. Ocena (skupna ocena magistrskega dela in ustnega zagovora):. ALI Po opravljenem zagovoru je komisija ugotovila, da zagovor magistrskega dela ni bil uspešen. Študent/ ka lahko na osnovi kopije podpisanega zapisnika o zagovoru magistrskega dela na članici vloži v roku 14 dni prošnjo za ponovni zagovor. Predsedni k/ ca komisije: Člani komisije: Člani komisije: 16

17

18 Priloga 6 IZJAVA O AVTORSTVU IN ISTOVETNOSTI TISKANE IN ELEKTRONSKE OBLIKE MAGISTRSKEGA DELA UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO POSLOVNA FAKULTETA IZJAVA O AVTORSTVU IN ISTOVETNOSTI TISKANE IN ELEKTRONSKE OBLIKE ZAKLJUČNEGA DELA Ime in priimek študent a/ ke: Študijski program: Naslov zaključnega dela: Mentor: Somentor: Podpisan i/ a študent/ ka izjavljam, da je zaključno delo rezultat mojega samostojnega dela, ki sem ga izdelal/ a ob pomoči mentor ja/ ice oz. somentor ja/ ice; izjavljam, da sem pridobil/ a vsa potrebna soglasja za uporabo podatkov in avtorskih del v zaključnem delu in jih v zaključnem delu jasno in ustrezno označil/ a; na Univerzo v Mariboru neodplačno, neizključno, prostorsko in časovno neomejeno prenašam pravico shranitve avtorskega dela v elektronski obliki, pravico reproduciranja ter pravico ponuditi zaključno delo javnosti na svetovnem spletu preko DKUM; sem seznanjen/ a, da bodo dela deponirana/objavljena v DKUM dostopna široki javnosti pod pogoji licence Creative Commons BY NC ND, kar vključuje tudi avtomatizirano indeksiranje preko spleta in obdelavo besedil za potrebe tekstovnega in podatkovnega rudarjenja in ekstrakcije znanja iz vsebin; uporabnikom se dovoli reproduciranje brez predelave avtorskega dela, distribuiranje, dajanje v najem in priobčitev javnosti samega izvirnega avtorskega dela, in sicer pod pogojem, da navedejo avtorja in da ne gre za komercialno uporabo; dovoljujem objavo svojih osebnih podatkov, ki so navedeni v zaključnem delu in tej izjavi, skupaj z objavo zaključnega dela; izjavljam, da je tiskana oblika zaključnega dela istovetna elektronski obliki zaključnega dela, ki sem jo oddal/ a za objavo v DKUM. Uveljavljam permisivnejšo obliko licence Creative Commons: (navedite obliko) Začasna nedostopnost: Zaključno delo zaradi zagotavljanja konkurenčne prednosti, zaščite poslovnih skrivnosti, varnosti ljudi in narave, varstva industrijske lastnine ali tajnosti podatkov naročnika: in naslov naročnika/institucije) ne sme biti javno dostopno do (datum odloga javne objave ne sme biti daljši kot 3 leta od zagovora dela). To se nanaša na tiskano in elektronsko obliko zaključnega dela. 32

19 Temporary unavailability: To ensure competition competition priority, protection of trade secrets, safety of people and nature, protection of industrial property or secrecy of customer's information, the thesis: must not be accessible to the public till (delay date of thesis availability to the public must not exceed the period of 3 years after thesis defense). This applies to printed and electronic thesis forms. Datum in kraj: Podpis študent a/ ke: Podpis mentor ja/ ice: (samo v primeru, če delo ne sme biti javno dostopno) Ime in priimek ter podpis odgovorne osebe naročnika in žig: (samo v primeru, če delo ne sme biti javno dostopno) 33

20 Priloga 7 IZJAVA O OBJAVI OSEBNIH PODATKOV UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO POSLOVNA FAKULTETA MARIBOR IZJAVA O OBJAVI OSEBNIH PODATKOV Ime in priimek magistrant a/ ke: ID številka: Študijski program: Naslov magistrskega dela: Mentor: Somentor: Podpisan i/ a izjavljam, da dovoljujem objavo osebnih podatkov, vezanih na zaključek študija (ime, priimek, leto zaključka študija, naslov magistrskega dela) na spletnih straneh Univerze v Mariboru in v publikacijah Univerze v Mariboru. Datum in kraj: Podpis magistrant a/ ke:

21 Obrazec 3»Izjava o jezikovnem pregledu zaključnega dela«je priloga trdo vezanega izvoda zaključnega dela. IZJAVA O JEZIKOVNEM PREGLEDU MAGISTRSKEGA DELA Podpisani a: (ime in priimek ter strokovni naslov ali naziv), izjavljam, da sem zaključno delo z naslovom avtorja/avtorice pregledal in potrjujem, da je zaključno delo napisano slovnično in jezikovno pravilno. Podpisani izjavljam, da se strinjam z javno objavo svojega imena na zaključnem delu. Podpis:

22 Priloga 8 POTRDILO O MAGISTRIRANJU UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO POSLOVNA FAKULTETA Številka: Datum in kraj: Na osnovi 330. člena Statuta Univerze v Mariboru UPB11 RS, št /2015 izdajam POTRDILO O MAGISTRIRANJU Univerze v Mariboru potrjuje, da je (ime fakultete) g. ga., rojen a dne. (ime in priimek magistranta ke) (datum, kraj) (datum) diplomiral a po študijskem programu (2. stopnje), (študijski program) smer oz. po študijskem programu. Univerza v Mariboru (ime fakultete) izobrazbo 2. stopnje in podeljuje strokovni naslov mu ji zato priznava. Potrdilo je izdano, ker diploma še ni podeljena in velja, dokler se ta ne podeli. Skladno z 21. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Ur. l. RS št. ) je to potrdilo takse prosto. Dekan ica: 36

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc Na podlagi Statuta Univerze v Ljubljani in 42. člena Pravil o organiziranosti in delovanju Visoke šole za zdravstvo je senat Univerze v Ljubljani Visoke šole za zdravstvo na 38. redni seji dne 16. 10.

Prikaži več

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu Na podlagi 64. člena Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za humanistične študije, št. 011-01/13 z dne 27. 6. 2013, je Senat Univerze na Primorskem Fakultete za humanistične študije na svoji 4.

Prikaži več

Na podlagi 77. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/17) in 44. člena Pravil Teološke fakultete Univerze v Ljubljani je Senat Univerze

Na podlagi 77. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/17) in 44. člena Pravil Teološke fakultete Univerze v Ljubljani je Senat Univerze Na podlagi 77. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/17) in 44. člena Pravil Teološke fakultete Univerze v Ljubljani je Senat Univerze v Ljubljani Teološke fakultete na svoji 4. redni seji,

Prikaži več

V skladu s 132., 133: in 134. členom Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/2017 s spre111embam1) ter 79. 1n členom Pravil o organiziran

V skladu s 132., 133: in 134. členom Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/2017 s spre111embam1) ter 79. 1n členom Pravil o organiziran V skladu s 132., 133: in 134. členom Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/2017 s spre111embam1) ter 79. 1n. 113. členom Pravil o organiziranosti in delovanju Fakultete za kemijo in kemijsko tehnolog!jo

Prikaži več

Na podlagi 25. člena Pravil Univerze na Primorskem, Fakultete za management in na podlagi Pravilnika o pripravi in zagovoru doktorske disertacije na U

Na podlagi 25. člena Pravil Univerze na Primorskem, Fakultete za management in na podlagi Pravilnika o pripravi in zagovoru doktorske disertacije na U Na podlagi 25. člena Pravil Univerze na Primorskem, Fakultete za management in na podlagi Pravilnika o pripravi in zagovoru doktorske disertacije na Univerzi na Primorskem, ki ga je sprejel Senat Univerze

Prikaži več

Kako do diplome

Kako do diplome DIPLOMSKI RED VIŠJE STROKOVNE ŠOLE KAZALO KAZALO PRILOG... 2 UVODNE DOLOČBE... 3 PRIPRAVA NA DIPLOMO... 3 Razpis naslovov za diplomska dela, mentorstvo... 3 Izbira naslova diplomskega dela in mentorja...

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V DOKTORSKA ŠTUDIJSKA PROGRAMA 3. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM PEDAGOŠKE FAKULTETE V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske doktorske študijske programe 3. stopnje v študijskem

Prikaži več

Na podlagi 154

Na podlagi 154 To prečiščeno besedilo Pravil o diplomi Univerze na Primorskem Pedagoške fakultete Koper obsega: - Pravila o diplomi Univerze na Primorskem Pedagoške fakultete Koper z dne 19. marca 2004; - Spremembe in

Prikaži več

Senat Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani, je na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani in 28. člena Pravil Fakultete za upravo, na svoji

Senat Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani, je na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani in 28. člena Pravil Fakultete za upravo, na svoji Senat Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani, je na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani in 28. člena Pravil Fakultete za upravo, na svoji 34. redni seji, dne 30. 1. 2019, sprejel naslednji

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DOLOČBE 1. člen Ta navodila urejajo prilagajanje študijskih

Prikaži več

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Šolsko leto: 2019/2020 preverila komisija za sprejem otrok v vrtec pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki Datum oddaje vloge: / jih vodijo v skladu z zakonom.

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI NOVA UNIVERZA, EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA - Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica - tel: (05) 338-44-00, fax: (05) 338-44-01 - e-pošta: info@evro-pf.si Informativno mesto: - Referat za študijske zadeve,

Prikaži več

Microsoft Word _03_21_Pravilnik_bolonjski_MAG.doc

Microsoft Word _03_21_Pravilnik_bolonjski_MAG.doc Na osnovi 162. člena Statuta Univerze v Ljubljani in 45. člena Pravil Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani je Senat Ekonomske fakultete na svoji seji 21. decembra 2009 sprejel, na sejah 28. maja 2012,

Prikaži več

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc Pravila o merilih za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskem domu Nova Gorica, 25. julij 2008 Prejmejo: Študentska pisarna Komisija za študentske zadeve Študentski svet Predsednik Predstojnik Ime

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:   Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

Na podlagi 30. člena Statuta Mednarodne podiplomske šole Joz efa Stefana (v nadaljevanju MPŠ) je Senat MPŠ na 120. seji dne sprejel PRAVIL

Na podlagi 30. člena Statuta Mednarodne podiplomske šole Joz efa Stefana (v nadaljevanju MPŠ) je Senat MPŠ na 120. seji dne sprejel PRAVIL Na podlagi 30. člena Statuta Mednarodne podiplomske šole Joz efa Stefana (v nadaljevanju MPŠ) je Senat MPŠ na 120. seji dne 12. 9. 2017 sprejel PRAVILNIK O MAGISTRSKEM IN DOKTORSKEM ŠTUDIJU SPLOŠNE DOLOČBE

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI NOVA UNIVERZA, EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA - Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica - tel: (05) 338-44-00 - e-pošta: info@epf.nova-uni.si Informativno mesto: - Referat za študijske zadeve, Delpinova ulica

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica tel: (05) 338-44-00, fax: (05) 338-44-01 E-pošta: info@evro-pf.si Informativno mesto: Referat za študijske zadeve, Delpinova ulica 18b, 5000

Prikaži več

Na podlagi 2. točke prvega odstavka 21. člena Statuta Evropske pravne fakultete Nove univerze (v nadaljevanju: fakulteta) z dne je upravni

Na podlagi 2. točke prvega odstavka 21. člena Statuta Evropske pravne fakultete Nove univerze (v nadaljevanju: fakulteta) z dne je upravni Na podlagi 2. točke prvega odstavka 21. člena Statuta Evropske pravne fakultete Nove univerze (v nadaljevanju: fakulteta) z dne 24. 9. 2018 je upravni odbor fakultete sprejel naslednji PRAVILNIK O ŠTUDIJU

Prikaži več

Na podlagi 30. in 32.člena Statuta Fakultete za zdravstvo Angele Boškin (Uradni list RS, št. 86/16), je Senat Fakultete za zdravstvo Angele Boškin na

Na podlagi 30. in 32.člena Statuta Fakultete za zdravstvo Angele Boškin (Uradni list RS, št. 86/16), je Senat Fakultete za zdravstvo Angele Boškin na Na podlagi 30. in 32.člena Statuta Fakultete za zdravstvo Angele Boškin (Uradni list RS, št. 86/16), je Senat Fakultete za zdravstvo Angele Boškin na 7. redni seji v študijskem letu 2016/2017, dne 17.

Prikaži več

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc NAVODILA K CENIKU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2005/2006 UL FAKULTETE ZA POMORSTVO IN PROMET Šolnine in prispevke za študijsko leto 2005/2006 je določil Upravni odbor Fakultete za pomorstvo in promet na svoji 22.

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, 40/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 - ZUPŠ in 65/17), Meril za akreditacijo

Prikaži več

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DARS d.d. POGLAVJE 10 SPOSOBNOST za Izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo poslovne stavbe DARS na lokaciji Grič Junij 2018 Opozorilo ponudnikom: Vsi predloženi

Prikaži več

Datum: (Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru obsega: Pravilnik o preverjanju in

Datum: (Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru obsega: Pravilnik o preverjanju in Datum: 5.8.2015 (Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru obsega: Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru, št. A4/2009

Prikaži več

Microsoft Word - Pravilnik_DD__Ekonomija_.doc

Microsoft Word - Pravilnik_DD__Ekonomija_.doc Na osnovi 162. člena Statuta Univerze v Ljubljani in 45. člena Pravil Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani je Senat Ekonomske fakultete na svoji seji 10. decembra 2007 sprejel naslednji PRAVILNIK O

Prikaži več

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu na podlagi pete alineje 51

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu na podlagi pete alineje 51 Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je na podlagi pete alineje enajstega odstavka 51. h člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 119/06 uradno prečiščeno besedilo,

Prikaži več

UVEDBA_ZASEBNEGA_NS_VLOGA_NOVA

UVEDBA_ZASEBNEGA_NS_VLOGA_NOVA VLOGA ZA PRIDOBITEV ODLOČBE O UVEDBI ZASEBNEGA NAMAKALNEGA SISTEMA po 89., 90., 91. in 92. členu Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11-UPB2, 58/12 in 27/16), ki se uvede z odločbo ministrstva,

Prikaži več

OBČiNA LOGATEC OBČiNSKA UPRAVA e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: OO, f: Številka: 4

OBČiNA LOGATEC OBČiNSKA UPRAVA   e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: OO, f: Številka: 4 OBČiNSKA UPRAVA t: 01 759 06 OO, f: 01 7590620 Številka: 478-92/2014 JAVNO NAZNANILO na podlagi 94. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Urad. list RS, št. 8011999, 70/2000, 52/2002, 73/2004, 119/2005,

Prikaži več

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Šolsko leto: / preverila komisija za sprejem otrok v vrtec pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki Datum oddaje vloge: / jih vodijo v skladu z zakonom. Šifra

Prikaži več

Microsoft Word - 88_01_Pravilnik_o_znanstveno_raziskovalnem_razvojnem_svetovalnem_delu_na_FZJ_ docx

Microsoft Word - 88_01_Pravilnik_o_znanstveno_raziskovalnem_razvojnem_svetovalnem_delu_na_FZJ_ docx Na podlagi 22., 70., 71., 94., 95., 96., 97. člena Statuta Fakultete za zdravstvo Jesenice je Senat Fakultete za zdravstvo Jesenice na svoji na 5. redni seji v študijskem letu 2014/2015, dne 18. 2. 2015,

Prikaži več

ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva o

ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva o ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov posameznikom omogoča uveljavljanje

Prikaži več

TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanj

TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanj TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanju: zdravniki), ki poleg pogojev, določenih z delovnopravnimi

Prikaži več

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. členom Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Prikaži več

ODPIS/ODLOG/OBROK - FO Odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka za fizične osebe (Pred izpolnjevanjem obrazca preberite navodilo.) Poda

ODPIS/ODLOG/OBROK - FO Odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka za fizične osebe (Pred izpolnjevanjem obrazca preberite navodilo.) Poda Odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka za fizične osebe (Pred izpolnjevanjem obrazca preberite navodilo.) Podatki o davčnem zavezancu Ime in priimek: Naslov: Davčna številka Telefonska

Prikaži več

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc Na podlagi 9. člena in 5. točke drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) ter 8. in 9. točke 19. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 14/09)

Prikaži več

Microsoft Word - Vloga_pobuda za spremembo OPN Vodice.docx

Microsoft Word - Vloga_pobuda za spremembo OPN Vodice.docx OBČINA VODICE Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice tel: 01/833-26-10 fax: 01/833-26-30 www.vodice.si obcina@vodice.si 1. OZNAKA POBUDE (izpolni občina): 2. PODATKI O VLAGATELJU: 2.1. Vlagatelj je lastnik: Ime

Prikaži več

Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LET

Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LET Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LETO 2018 I. PODATKI O PRIJAVITELJU: 1. Ime oziroma naziv

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, tel. 01/786-70-10, fax: 01/780-79-23, e-mail: obcina.dobrepolje@siol.net PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBI Firma oziroma ime:. Zakoniti zastopnik: Identifikacijska

Prikaži več

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne 27. 6. 2017 sprejel Študijski red Univerze v Ljubljani 1 SPLOŠNA DOLOČILA

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:   Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad 1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37a Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo)

Prikaži več

PREDLOG SPREMEMB STATUTA UNIVERZE V LJUBLJANI

PREDLOG SPREMEMB STATUTA UNIVERZE V LJUBLJANI Senat Univerze v Ljubljani je na podlagi šeste točke 47. in 238.a člena Statuta Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 8/05, 118/05, 72/06 (76/06-popr.), 59/07 (82/07-popr.), 81/07, 5/08, 42/08, 62/08,

Prikaži več

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5 Na podlagi določil 33., 98. in 120. člena Statuta Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (v nadaljevanju Zveza) je Občni zbor Zveze na svoji redni seji dne 10. 5. 2011 sprejel PRAVILNIK O PODELJEVANJU

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2016/2017 Univerza

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC 1

PRIJAVNI OBRAZEC 1 OBČINA LOGATEC OBČINSKA UPRAVA www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 VLOGA - UKREP 3 VRSTA POMOČI: UKREP 3: Pomoč za izobraževanje

Prikaži več

PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (naselje, ulica in hišna številka) (poštna številka in pošta)

PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (naselje, ulica in hišna številka) (poštna številka in pošta) PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (poštna številka in pošta) (telefon) (elektronska pošta) IZPOLNI OBČINA NAPOVED PODATKOV ZA ODMERO NADOMESTILA ZA

Prikaži več

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Opr. št. St 1069/2010 Ljubljana, dne 19.3.2018 VABILO K DAJANJU PONUDB (čl. 335. ZFPPIPP) Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani,

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROK

SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROK SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROKI ZA ODDAJO PRIJAVE Kandidat za vpis v magistrske študijske

Prikaži več

Na podlagi 48. člena Statuta Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici (UPB4) z dne je senat FUDŠ na 2. seji senata dne

Na podlagi 48. člena Statuta Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici (UPB4) z dne je senat FUDŠ na 2. seji senata dne Na podlagi 48. člena Statuta Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici (UPB4) z dne 20.04.2015 je senat FUDŠ na 2. seji senata dne 26.11.2015 sprejel naslednji PRAVILNIK O DELOVANJU KOMISIJE

Prikaži več

Na podlagi 1

Na podlagi 1 Na podlagi 1. alineje 1. odstavka 91. člena Pravil o organizaciji in delovanju Univerze v Ljubljani fakultete za farmacijo in v skladu z določbami Zakona o visokem šolstvu in Statuta Univerze v Ljubljani

Prikaži več

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010 RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2018/19 Rok za prijavo: 05.03.2018 Razpisna dokumentacija: Razpis Prijavni obrazec Naslov

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI MESTA KRŠKO ZA LETO 2016 VSEBINA: I. Vsebina javnega razpisa II. Obrazec za prijavo III. Vzorec pogodbe Številka:

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV na seji 9. 10. 2017 sprejel na seji 12. 11. 2018 pa

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/2010, 15/2015, 512016,

Prikaži več

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE Letališka cesta 33c, Ljubljana Upravni odbor AZS je na svoji 23. korespondenčni seji dne, 9. marca 2019, v skladu z 28. členom Statuta AZS sprejel PRAVILNIK O REGISTRACIJI IN PRESTOPIH

Prikaži več

Na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani, 1. člena Študijskega reda Univerze v Ljubljani in 79. člena Pravil o organiziranosti in delovanju F

Na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani, 1. člena Študijskega reda Univerze v Ljubljani in 79. člena Pravil o organiziranosti in delovanju F Na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani, 1. člena Študijskega reda Univerze v Ljubljani in 79. člena Pravil o organiziranosti in delovanju Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, je Senat

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE KAZALO I. SPLOŠNO... 3 II. UDELEŽENCI... 3 III. POTEK SKUPŠČINE... 4 IV. SKLEPČNOST IN ODLOČANJE... 4 V. VOLITVE ORGANOV ZVEZE... 5 VI. KONČNE DOLOČBE... 7 POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE

Prikaži več

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, ki jo zastopata zastopnika

Prikaži več

DNEVNIK

DNEVNIK POROČILO PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA Z DELOM PRI DELODAJALCU DIJAKA / DIJAKINJE. ( IME IN PRIIMEK) Izobraževalni program FRIZER.. Letnik:.. oddelek:. PRI DELODAJALCU. (NASLOV DELODAJALCA) Šolsko leto:..

Prikaži več

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Številka: 4/14-3 Datum: 24. 4. 2014 Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Sodni svet Republike Slovenije na 34. seji dne 24.

Prikaži več

Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno

Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno v tuje jezike. Obrazec št. 1/1 REPUBLIKA SLOVENIJA...

Prikaži več

Microsoft Word - obrazci_za_nagrade_priznanja.doc

Microsoft Word - obrazci_za_nagrade_priznanja.doc PREDLAGATELJ: (ime in priimek) (GSM) DATUM: KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA Predlog za podelitev nagrade občine Grosuplje z zlatim znakom občine Grosuplje PODATKI O KANDIDATU (fizična

Prikaži več

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc Na podlagi 31. člena Statuta Gozdarskega inštituta Slovenije je upravni odbor Gozdarskega inštituta Slovenije na svoji 3. redni seji z dne 29.05.2007 sprejel naslednji PRAVILNIK O UPORABI SLUŽBENIH MOBILNIH

Prikaži več

KM_C

KM_C VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA NA ZELENICI 8 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1077-19-33 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja

Prikaži več

Microsoft Word - ARRS-TURAZ doc

Microsoft Word - ARRS-TURAZ doc JAVNI RAZPIS ZA IZBOR IN (SO)FINANCIRANJE UVELJAVLJENIH RAZISKOVALCEV IZ TUJINE V LETU 2007 (Uradni list RS, št 37/2007) PRIJAVNA VLOGA ZA IZBOR IN (SO)FINANCIRANJE UVELJAVLJENIH RAZISKOVALCEV IZ TUJINE

Prikaži več

Deans Office

Deans Office Dekan izr. prof. dr. Janez Stare Gosarjeva ulica 005 SI-1000 Ljubljana T: +386 1 5805 561 F: +386 1 5805 521 crpo@fu.uni-lj.si www.fu.uni-lj.si Datum: 20. 6. 2016 Številka: 30000-07/2016-1 V skladu z določili

Prikaži več

ALMA MATER EUROPAEA - INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, FAKULTETA ZA PODIPLOMSKI HUMANISTIČNI ŠTUDIJ, LJUBLJANA (AMEU ISH) KARDELJEVA PLOŠČAD L

ALMA MATER EUROPAEA - INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, FAKULTETA ZA PODIPLOMSKI HUMANISTIČNI ŠTUDIJ, LJUBLJANA (AMEU ISH) KARDELJEVA PLOŠČAD L ALMA MATER EUROPAEA - INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, FAKULTETA ZA PODIPLOMSKI HUMANISTIČNI ŠTUDIJ, LJUBLJANA (AMEU ISH) KARDELJEVA PLOŠČAD 1 1000 LJUBLJANA Tel.: +386 2 250-19-99; 040 239 727 Faks:

Prikaži več

English Agreement UNITS- Lubiana - versione 8.0

English Agreement UNITS- Lubiana - versione 8.0 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE, ITALIA in UNIVERZA V LJUBLJANI, LJUBLJANA, SLOVENIJA DOGOVOR O IZVEDBI ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV ZA PRIDOBITEV DVOJNE DIPLOME IZ MATEMATIKE 1. člen Sodelujoči univerzi 1.1.

Prikaži več

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen S tem pravilnikom je urejeno organiziranje in delovanje tutorskega sistema na Filozofski fakulteti v Ljubljani (v nadaljevanju:

Prikaži več

KM_C

KM_C POVABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA TRNOVELJSKA CESTA 14 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1073-2466-13 IN GARAŽNEGA MESTA ID 1073-2466-63 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem povabilu

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj

Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega univerza

Prikaži več

Priloga I List A VLOGA ZA PRIDOBITEV LICENCE / POSEBNE LICENCE v skladu z uredbami (ES) o predhodnih sestavinah za prepovedane droge Podatki o vlagate

Priloga I List A VLOGA ZA PRIDOBITEV LICENCE / POSEBNE LICENCE v skladu z uredbami (ES) o predhodnih sestavinah za prepovedane droge Podatki o vlagate List A VLOGA ZA PRIDOBITEV LICENCE / POSEBNE LICENCE v skladu z uredbami (ES) o predhodnih sestavinah za prepovedane droge Podatki o vlagatelju in odgovornem uslužbencu: (a) Polno ime ali firma, naslov,

Prikaži več

(Microsoft Word - Pravila o \232olski prehrani doc)

(Microsoft Word - Pravila o \232olski prehrani doc) PRAVILA O ŠOLSKI PREHRANI Osnovne šole Gornja Radgona OKTOBER 2014 Na osnovi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 43/2010 z dne 31. 5. 2010), (Uradni list RS, št. 3/13 z dne 11. 1. 2013),

Prikaži več

LOKALNE VOLITVE 2014 Instruktivni obrazec LV-10 Zapisnik-večinske volitve (Svet krajevne skupnosti) ZAPISNIK O DELU ORGANA POLITIČNE STRANKE, KI JE DO

LOKALNE VOLITVE 2014 Instruktivni obrazec LV-10 Zapisnik-večinske volitve (Svet krajevne skupnosti) ZAPISNIK O DELU ORGANA POLITIČNE STRANKE, KI JE DO LOKALNE VOLITVE 2014 Instruktivni obrazec LV-10 Zapisnik-večinske volitve (Svet krajevne skupnosti) ZAPISNIK O DELU ORGANA POLITIČNE STRANKE, KI JE DOLOČIL KANDIDATURO(E) ZA ČLANE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI

Prikaži več

Prijava za najem

Prijava za najem PRIJAVA ZA NAJEM STANOVANJA na podlagi razpisa Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada (v nadaljevanju: Sklad), za oddajo stanovanj v najem, ki je bil dne 12.1.2018 objavljen na spletnih

Prikaži več

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc SI-TSA Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija http://www.si-tsa.si si-tsa@gov.si Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21 1000 Ljubljana Davčna

Prikaži več

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/38 46 300, Fax.: 07/38 46 309 Elektronska pošta: info@obcina-skocjan.si RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS O DODELJEVANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Prikaži več

Brosura_VPIS

Brosura_VPIS VSEBINA Najpogostejša vprašanja o vpisu in študiju Študijsko leto 2016/2017 INFORMACIJE O VPISU IN ŠTUDIJU NA UNIVERZI V MARIBORU Visokošolska prijavno - informacijska služba Univerze v Mariboru Dejan

Prikaži več

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri Marcus & Martinus 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcus & Martinus«(v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranj

VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranj VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranju, dne 10. novembra 2017 Uprava Hranilnice LON d.d.,

Prikaži več

Številka:

Številka: REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana T: 01 478 83 30 F: 01 478 83 31 E: gp.mju@gov.si www.mju.gov.si Številka: 093-10/2017 Datum: 5. 1. 2018 Odbor Republike

Prikaži več

Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / / Stran Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost

Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / / Stran Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / 23. 12. 2016 / Stran 12607 Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost Na podlagi 83. člena Zakona o uresničevanju javnega

Prikaži več

PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. iz

PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. iz PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. izvršnega direktorja družbe za upravljanje v enotirnem

Prikaži več

Na osnovi določil 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št. 46/2012 s sprem. in dopol. do 28/2014) je Senat Fakultete za naravoslovje in

Na osnovi določil 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št. 46/2012 s sprem. in dopol. do 28/2014) je Senat Fakultete za naravoslovje in Na osnovi določil 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št. 46/2012 s sprem. in dopol. do 28/2014) je Senat Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru na svoji 5. redni seji

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Pleskarska dela v letu 2015 junij 2015 Številka: 439-59/2015 Datum: 11.6.2015 Predmet javnega naročila:»pleskarska dela«vsebina RAZPISNE DOKUMENTACIJE 1. Povabilo k oddaji ponudbe

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelo

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelo SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO 1.000 EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira Poslovni

Prikaži več

Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa

Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa znanja slovenskega jezika (Ur. l. RS št. 47/1994),

Prikaži več

Microsoft Word - NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI.docx

Microsoft Word - NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI.docx NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI 1. KAJ SO IZREDNI ROKI? KOLIKO JIH JE? KOMU PRIPADAJO? POSTOPEK. Pravilnik o študiju 202. člen Izredni izpitni roki so izpitni roki zunaj izpitnih obdobij in v času

Prikaži več

Rules on the registers of applications and industrial property rights and on the certificate of the priority right (Official Gazette RS, No 102/2001)

Rules on the registers of applications and industrial property rights and on the certificate of the priority right (Official Gazette RS, No 102/2001) P R A V I L N I K o registrih prijav in pravic industrijske lastnine ter potrdilu o prednostni pravici 1. člen (vsebina pravilnika) Ta pravilnik določa vsebino registrov patentnih prijav, prijav modelov,

Prikaži več

Microsoft Word - Pravilnik_o_izvajanju_subvencioniranega_prevoza_2016_2017.doc

Microsoft Word - Pravilnik_o_izvajanju_subvencioniranega_prevoza_2016_2017.doc Na podlagi osmega odstavka 114.b člena in prvega odstavka 114.e člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 uradno prečiščeno besedilo) in v zvezi z 2. členom Zakona o prevoznih

Prikaži več

VEČSTOPENJSKA ŠOLA Nabrežina Istituto Comprensivo Aurisina Nabrežina Kamnolomi štev. 85 Aurisina Cave n. 85 (TS) tel.: fax.: e-ma

VEČSTOPENJSKA ŠOLA Nabrežina Istituto Comprensivo Aurisina Nabrežina Kamnolomi štev. 85 Aurisina Cave n. 85 (TS) tel.: fax.: e-ma VEČSTOPENJSKA ŠOLA Nabrežina Istituto Comprensivo Aurisina Nabrežina Kamnolomi štev. 85 Aurisina Cave n. 85 (TS) tel.: 040200136 fax.: 0402025252 e-mail tsic819003@istruzione.it pec: tsic819003@pec.istruzione.it

Prikaži več