JN Obnova Obrtne ceste LC in izgradnja ter obnova komunalne infrastrukture I-faza - številka: JNGD06/2016 Številka: / Datum: 17.

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "JN Obnova Obrtne ceste LC in izgradnja ter obnova komunalne infrastrukture I-faza - številka: JNGD06/2016 Številka: / Datum: 17."

Transkripcija

1 JN Obnova Obrtne ceste LC in izgradnja ter obnova komunalne infrastrukture I-faza - številka: JNGD06/2016 Številka: / Datum: DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA OBDOBJE Odprti postopek (40. člen ZJN-3) številka /2018 Dokumentacija za predmetni postopek javnega naročanja obsega naslednjo dokumentacijo: Povabilo k oddaji ponudbe 1. Navodilo ponudnikom za izdelavo ponudbe 2. Ugotavljanje sposobnosti 3. Obrazec»ESPD«4. Obrazci za pripravo ponudbe, finančno zavarovanje in vzorec pogodbe (ločena priloga) 5. Seznam odjemnih mest (priloga 1) Maj /14

2 Številka: / Datum: POVABILO K ODDAJI PONUDBE Naročnik Vodovod kanalizacija javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje, ki ga zastopa direktor mag. Marko Cvikl, vabi ponudnike, da v skladu z zahtevami iz te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija) oddajo ponudbo za izvedbo javnega naročila, katerega predmet je DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA OBDOBJE Naročnik bo oddal naročilo na podlagi odprtega postopka skladno s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 s sprem.; v nadaljevanju ZJN-3). Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-jn najkasneje do do 10:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-jn označena s statusom»oddano«. Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-jn dne in se bo začelo ob 10:05 uri na spletnem naslovu Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi: 0 VODOVOD - KANALIZACIJA javno podjetje, d.o.o. Direktor: mag. Marko CVIKL 2/14

3 1. NAVODILO PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE 1.1. Naročnik in splošno o predmetu naročila Naročnik javnega naročila za dobavo električne energije za obdobje , ki je objavljen na portalu javnih naročil, je Vodovod kanalizacija javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje, matična št: , davčna št: SI , ki ga zastopa direktor mag. Marko Cvikl, univ.dipl.inž.grad. Predmet javnega naročila Predmet javnega naročanja je dobava električne energije za obdobje Pri oddaji javnega naročila se upoštevajo določbe Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17). Ponudnik mora v celotni razpisni ponujeni količini ponuditi najmanj 50% dobavljene električne energije, ki je pridobljena iz obnovljivih virov energije (v nadaljnjem besedilu: OVE) oziroma iz soproizvodnje električne energije (v nadaljnjem besedilu: SPTE) z visokim izkoristkom (v nadaljevanju: zelena elektrika). Odjemna mesta na vodovodnem in kanalizacijskem sistemu, ki sta v upravljanju Vodovod-kanalizacija javno podjetje, d.o.o., so geografsko razpršena v več občinah (Mestna občina Celje, Občina Vojnik, Občina Štore, Občina Dobrna in Občina Vitanje). V prilogi te razpisne dokumentacije sta tabeli (4 in 5), ki prikazujeta posamezna odjemna mesta in porabo v letu V nadaljevanju so podane potrebne letne količine električne energije za posamezno leto: Tabela 1: Opis Tarifna postavka Količina (kwh) VT Okvirna količina potrebne energije MT za leto 2019 ET Tabela 2: Opis Tarifna postavka Količina (kwh) VT Okvirna količina potrebne energije MT za leto 2020 ET Tabela 3: Opis Tarifna postavka Količina (kwh) VT Okvirna količina potrebne energije MT za leto 2021 ET Tabele so izdelane glede na potrebne količine električne energije za obdobje enega leta. Naročnik pričakuje širjenje obeh sistemov in s tem tudi povečano porabo električne energije, kar je okvirno že predvidel pri potrebnih količinah za obdobje 2019 (Tabela 1), 2020 (Tabela 2), 2021 (Tabela 3). 3/14

4 Tabela 4, ki je v prilogi te razpisne dokumentacije (Priloga 1), prikazuje odjemna mesta in porabo na odjemnih mestih v letu 2017, ki so oskrbovana z električno energijo z dvotarifnim merjenjem porabe (VT in MT). V Tabeli 5 (Priloga 1) pa je prikazana poraba na odjemnih mestih, ki so oskrbovana z električno energijo z enotarifnim merjenjem porabe (ET) v letu Ocenjena količina je okvirna ter lahko odstopa in je odvisna od potreb naročnika. Ponudnik mora ponuditi blago, ki je predmet tega javnega naročila v celoti. Po ocenitvi ponudb in pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila bo naročnik sklenil pogodbo z najugodnejšim ponudnikom glede na merilo. Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo za dobavo električne energije za obdobje treh let, in sicer od (00:00) do (23:59). SPREJEMLJIVOST PONUDBE: Naročnik bo označil ponudbo ponudnika kot sprejemljivo v kolikor bo ponudnik ponudil: 1.) FIKSNE CENE ZA LETO 2019: - za tarifne postavke VT v /1kWh, - za tarifne postavke MT v /1kWh in - za tarifne postavke ET v /1kWh 2.) CENE ZA LETO 2020: - za tarifne postavke VT v /1kWh, - za tarifne postavke MT v /1kWh in - za tarifne postavke ET v /1kWh so sprejemljive pod pogojem, da so fiksne in ne smejo biti več kot 5% višje od cen za posamezne tarifne postavke ponujene za leto ) CENE ZA LETO 2021: - za tarifne postavke VT v /1kWh, - za tarifne postavke MT v /1kWh in - za tarifne postavke ET v /1kWh so sprejemljive pod pogojem, da so fiksne in ne smejo biti več kot 5% višje od cen za posamezne tarifne postavke ponujene za leto Ponudnik Ponudnik je lahko vsaka pravna in/ali fizična oseba (samostojni podjetniki posamezniki), registrirana za dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila, ter izpolnjuje pogoje iz razpisne dokumentacije in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter je usposobljen za izvajanje. Ponudbo lahko predloži tudi skupina ponudnikov (skupna ponudba). Ponudba mora biti pripravljena v skladu z navodili iz te dokumentacije in podana na priloženih obrazcih. Naročnik bo na podlagi v nadaljevanju navedenih pogojev in meril izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo. Ponudnik mora oddati ponudbo za celotno javno naročilo. 4/14

5 1.3. Vrsta postopka in pravna podlaga Javno naročilo se oddaja skladno s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 s sprem.; ZJN-3), in sicer po odprtem postopku. Javno naročilo se bo izvedlo v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnega naročanja in področje, ki je predmet javnega naročila Rok in način predložitve ponudb Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-jn na spletnem naslovu v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-jn: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-jn), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu v skladu z Navodili za uporabo e-jn. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-jn, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu. Za oddajo ponudb je zahtevano eno od s strani kvalificiranega overitelja izdano digitalno potrdilo: SIGEN-CA ( POŠTA CA (postarca.posta.si), HALCOM-CA ( AC NLB ( Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-jn najkasneje do do 10:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-jn označena s statusom»oddano«. Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-jn svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-jn tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-jn spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba. Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati. Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi: Informacije v zvezi z odpiranjem ponudb Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-jn dne in se bo začelo ob 10:05 uri na spletnem naslovu Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-jn samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do.pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-jn pod razdelek»predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-jn na razpolago v razdelku»zapisnik o odpiranju ponudb«. 5/14

6 1.6. Obvestila in pojasnila razpisne dokumentacije Ponudnik lahko izključno preko Portala javnih naročil zahteva dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo. Ponudnik mora dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo oziroma s pripravo ponudbe zahtevati pravočasno, do zato določenega datuma v obvestilu o javnem naročilu. Naročnik bo dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo objavil na portalu javnih naročil najpozneje štiri dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno. Ponudniki morajo morebitna vprašanja in zahteve za pojasnila v zvezi z dokumentacijo zastavljati v slovenskem jeziku. Na vprašanja, ki ne bodo zastavljena v slovenskem jeziku, naročnik ne bo odgovarjal. Naročnik ne bo odgovarjal na komentarje. Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po roku iz te točke, naročnik ne bo odgovarjal Podizvajalci Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi: - navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje, - kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, - izpolnjene ESPD obrazce teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter - priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva (OBRAZEC 4). Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz točke 2.1. teh navodil izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. Neposredna plačila podizvajalcem na način, določen z ZJN-3 v petem odstavku 94. člena, so obvezna le v primeru, če podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku tega člena, zahteva neposredno plačilo (OBRAZEC 4), v nasprotnem primeru se upošteva šesti odstavek tega člena. Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz te točke in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje naročila, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz prvega odstavka te točke. Naročnik bo skladno z določilom četrtega odstavka 94. člena ZJN-3 zavrnil podizvajalca, pri katerem obstajajo razlogi za izključitev navedeni v tej dokumentaciji. Če bo naročnik presodil, da bi zamenjava podizvajalca, ali vključitev novega podizvajalca vplivalo na nemoteno delo, ali če novi podizvajalec ne izpolnjuje zahtev, kot jih je naročnik določil za podizvajalce, bo podizvajalca zavrnil in o tem najpozneje v roku 10 dni od prejema predloga o zamenjavi ali vključitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca. Ponudnik prevzema odgovornost za izvedbo celotnega javnega naročila, vključno z deli, ki jih je oddal podizvajalcem Skupna ponudba Skupno ponudbo lahko predloži skupina gospodarskih subjektov. V primeru skupne ponudbe bo naročnik od izbrane skupine zahteval predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila, ki mora vsebovati vsaj: - Navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa), 6/14

7 - pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini, - neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika, - področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema posamezni partner v skupini, - način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini, - določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini, - reševanje sporov med partnerji v skupini, - druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini, - rok veljavnosti pravnega akta. Vsak član skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe odgovarja naročniku neomejeno solidarno. Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo izpolniti ESPD posamično in v njem navesti vse zahtevane podatke. V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, bo naročnik (ne)obstoj razlogov za izključitev iz 75. člena ZJN-3 in izpolnjevanje pogojev za sodelovanje iz 76. člena ZJN-3 ugotavljal za vsakega ponudnika posebej, razen za ugotavljanje tehnične in kadrovske sposobnosti, kjer bo naročnik upošteval predložena dokazila oziroma dokumente od katerega koli ponudnika iz skupine in se izpolnjevanje teh pogojev ugotavlja za vse ponudnike skupaj. Finančno zavarovanje lahko predloži samo eden izmed ponudnikov, ki nastopa v skupni ponudbi, lahko ga predloži več ponudnikov, v vsakem primeru pa morajo biti izpolnjene vse zahteve (višina, veljavnost, ), določene v tej dokumentaciji Veljavnost ponudbe Ponudba mora veljati najmanj 90 dni šteto od dneva odpiranja ponudb. V kolikor zaradi objektivnih okoliščin v roku veljavnosti ponudbe ne pride do podpisa pogodbe, lahko naročnik zahteva od ponudnikov, da za določeno število dni podaljšajo rok veljavnosti ponudb Merilo za izbor Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je ekonomsko najugodnejša ponudba. Izbran bo ponudnik, ki bo dosegel najnižji P skupaj za vsa leta izvajanja tega javnega naročila. Ekonomsko najugodnejša ponudba se izračuna po formuli: 100 DT P = C 100 P = točkovanje ponudbe C = Skupaj ponudbena cena električne energije za ocenjeno količino (brez DDV in trošarine) za vsa leta ( ) PZE = procent zelene energije, ki jo ponudi ponudnik v ponudbi. (Minimalni PZE je 50) DT = seštevek dodatnih točk, pridobljenih na podlagi dodatno ponujene zelene elektrike, ki jo lahko ponudi posamezni ponudnik poleg obveznih 50 %. Ponudnik lahko ponudbi dodatni odstotek zelene energije. Vsak dodatni odstotek zelene elektrike pomeni 0,07 odstotnih točk v celotnem merilu. 7/14

8 V primeru, da bosta dva ali več ponudnikov dosegli enak P, bo izbran ponudnik z najnižjo skupno ceno ponujene elektrike. V kolikor bo več ponudnikov ponudilo enako skupno ceno, bo najugodnejši ponudnik tisti, ki bo ponudil najnižjo ponudbeno ceno za tarifni čas, kateri ima največjo ocenjeno količino. V kolikor pa bosta tudi ti ceni enaki, bo naročnik izbral naslednji tarifni čas z drugo največjo ocenjeno količino. Formula za izračun DT: DT = (PZE 50) 0, Priprava in oddaja ponudbe v sistemu e-jn Ponudnik ponudbeno dokumentacijo odda na način, da po registraciji oziroma prijavi v sistem ejn na naslovu: pri predmetnem javnem naročilu izbere opcijo»sodeluj na javnem naročilu«, s čimer se odpre stran za pripravo ponudbe. Po vnosu podatkov in dokumentov, podatke in dokumentacijo shrani v sistemu in jo odda s kvalificiranim elektronskim podpisom. Podrobna navodila v zvezi z načinom priprave in oddaje ponudbe so navedena v Navodilih za uporabo e-jn, ki so del te razpisne dokumentacije in objavljena na spletnem naslovu Obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki jih predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni. S predložitvijo obrazca»espd«ponudnik potrdi, da izpolnjuje vse zahteve in pogoje naročnika in sprejema vsebino vzorca pogodbe. Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/espd: in v njega neposredno vnese zahtevane podatke. Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik). Ponudnik, ki v sistemu e-jn oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek»espd ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek»espd ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-jn oddaja ponudbo, lahko naloži podpisan ESPD v pdf. obliki ali pa ga le naloži in bo podpisan hkrati s podpisom ponudbe. Tudi če ponudnik naloži podpisan ESPD v pdf. obliki, bo ta hkrati s podpisom ponudbe podpisan še enkrat. Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek»espd ostali sodelujoči«priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml Ponudbena cena in predračun Ponudnik mora v obrazcih»ponudba (Obrazec 1)«in»Ponudbeni predračun (Obrazec 1/1) ponujati vse pozicije. Ponudnik ne sme spreminjati ponudbe, ponudbenega predračuna in predvidenih količin. 8/14

9 V cenah električne energije ni všteta cena za uporabo omrežja, ki se plačuje ločeno na podlagi pogodbe o dostopu do omrežja. Ponudbene cene ne vsebujejo: davka na dodano vrednost, trošarine na električno energijo, prispevka za učinkovito rabo energije, stroškov uporabe elektroenergetskih omrežij in dodatkov in prispevkov, ki se obračunavajo ob uporabi elektroenergetskih omrežij ter morebitnih drugih dodatkov, prispevkov, davkov, ki jih bo predpisal pooblaščen državni organ. V točki 2.»Zelena elektrika«ponudnik vpiše koliko dodatnih odstotkov (%) energije, ki je proizvedena iz OVE oziroma SPTE nudi, poleg osnovnih najmanj 50% električne energije pridobljene iz OVE oziroma SPTE. V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3. Ponudnik v informacijskem sistemu e-jn v razdelek»predračun«naloži izpolnjen obrazec»ponudba (OBRAZEC 1)«v.pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, obrazec»ponudbeni PREDRAČUN (OBRAZEC 1/1)«pa naloži v razdelek»drugi dokumenti«. V primeru razhajanj med podatki v Povzetku predračuna (rekapitulaciji) - naloženim v razdelek»predračun«, in celotnim Predračunom - naloženim v razdelek»drugi dokumenti«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu, naloženim v razdelku»drugi dokumenti« Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti Izbrani ponudnik, s katerim bo sklenjena pogodba, mora najkasneje v roku deset (10) delovnih dni od sklenitve pogodbe, predložiti naročniku bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% pogodbene vrednosti z DDV, z dobo veljavnosti trideset (30) koledarskih dni po izteku pogodbe. Uporabljena valuta mora biti enaka valuti javnega naročila. Zavarovanje lahko ponudnik predloži na priloženem vzorcu iz razpisne dokumentacije ali na svojih obrazcih, ki pa vsebinsko bistveno ne smejo odstopati od priloženih vzorcev. Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru: - če ponudnik ne bo pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali - če ponudnik ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali - če ponudnik ne bo pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali - če ponudnik ne bo pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali - če bo ponudnik prenehal izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili pogodbe. Finančno zavarovanje mora biti brezpogojno in plačljivo na prvi poziv. Predložitev zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost pogodbe. Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in izjava ponudnika o predložitvi finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti sta priložena v prilogi razpisne dokumentacije (OBRAZEC 8 in OBRAZEC 8/1) Rok plačila Ponudnik mora zagotavljati najmanj 30 dnevni rok plačila, šteto od dneva izstavitve računa. 9/14

10 V primeru krajšega plačilnega roka od zahtevanega se ponudba izloči Pogajanja s ponudniki Pogajanj ne bo Jezik ponudbe Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti v slovenskem jeziku. Dokazila uradnih institucij, ki jih predloži ponudnik s sedežem v tuji državi, so lahko predložena v angleškem jeziku Stroški ponudbe Ponudnik nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe Alternativne in variantne ponudbe Alternativne in variantne ponudbe niso dovoljene Ustavitev postopka Skladno s prvim odstavkom 90. člena ZJN Sklenitev pogodbe Izbrani ponudnik je dolžan takoj oziroma najkasneje v roku 8 (osmih) dni po prejemu poziva k podpisu pogodbe pristopiti k njeni sklenitvi. Če se ponudnik v navedenem roku ne odzove na poziv, se lahko šteje, da je odstopil od ponudbe Podatki o lastniški strukturi Izbrani ponudnik mora v roku osmih dni od prejema naročnikovega poziva posredovati podatke o: - svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb; - gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njimi povezane družbe Protikorupcijska klavzula V pogodbo, sklenjeno z izbranim ponudnikom, bo vključena protikorupcijska klavzula v sledečem besedilu: Ta pogodba je nična, če v zvezi z njo, kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za: - pridobitev posla, - za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, - za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 10/14

11 - za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku Pravno varstvo Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, sev skladu z 25. členom Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11-ZTP- D, 63/13, 90/14 ZDU-1I in 60/17), lahko vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilo spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika. Takso v višini 4.000,00 EUR mora vlagatelj plačati na transakcijski račun SI , odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BSLJSI2X; IBAN:SI taksa za postopek revizije javnega naročanja. Zahtevek za revizijo mora biti vložen pri naročniku Vodovod-kanalizacija javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje, in sicer neposredno na tem naslovu, po pošti priporočeno ali po pošti priporočeno s povratnico. 11/14

12 / Dobava električne energije za obdobje UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni razpisni dokumentaciji. Vrsta dokazila s katerim ponudnik izkaže izpolnjevanje zahtevanega pogoja, je navedena za vsakim zahtevanim pogojem. Če ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevanih dokumentov, ker država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če pa ta v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež. Za dopustnost ponudbe mora ponudnik: - upoštevati navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe, - podati ponudbo na obrazcih, ki jih je pripravil naročnik in so priloga te razpisne dokumentacije, - izpolnjevati spodaj navedene pogoje RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV Razlogi za izključitev se nanašajo v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi na podizvajalce in subjekte katerih zmogljivosti uporablja ponudnik. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, pri katerem bodo obstajali naslednji razlogi za izključitev: a) Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če bo pri preverjanju v skladu s 77. členom ZJN-3 ugotovil ali se kako drugače seznanil, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ima ta oseba pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj navedenih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3. - Izpolnjen obrazec»espd«(za vse gospodarske subjekte v ponudbi) ter - Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (OBRAZEC 2 in OBRAZEC 3) za vse gospodarske subjekte v ponudbi in za vse osebe gospodarskih subjektov, ki so navedene v prvem odstavku te točke) - Ponudnik lahko zahtevana potrdila iz kazenske evidence priloži tudi sam. Tako predložena potrdila morajo odražati zadnje stanje. V primeru, da zahtevana potrdila predloži ponudnik sam, mu ni potrebno prilagati v tej točki zahtevanih pooblastil. b) Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če bo pri preverjanju v skladu s 77. členom ZJN-3 ugotovil, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan 12/ 14

13 / Dobava električne energije za obdobje oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave. - Izpolnjen obrazec»espd«(za vse gospodarske subjekte v ponudbi) c) Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudbe izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami. - Izpolnjen obrazec»espd«(za vse gospodarske subjekte v ponudbi) č) Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če mu je bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudbe s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo. - Izpolnjen obrazec»espd«(za vse gospodarske subjekte v ponudbi) d) Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če se je nad njim začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami. - Izpolnjen obrazec»espd«(za vse gospodarske subjekte v ponudbi) e) Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če lahko naročnik z ustreznimi sredstvi izkaže, da je gospodarski subjekt zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta. - Izpolnjen obrazec»espd«(za vse gospodarske subjekte v ponudbi) 2.2. POGOJI ZA SODELOVANJE Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti Ponudnik mora biti registriran v Republiki Sloveniji za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za katero daje ponudbo. Ponudnik mora imeti veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali storitev. 13/ 14

14 / Dobava električne energije za obdobje Izpolnjen obrazec»espd« Ekonomski in finančni položaj Ponudnik mora biti ekonomsko in finančno sposoben izvesti javno naročilo Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva poročilo pooblaščenega revizorja, potrdilo poslovne banke ali drugo dokazilo, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja. - Izpolnjen obrazec»espd« Tehnična in strokovna sposobnost Odstotek zelene energije Ponudnik mora v celotni razpisani, ocenjeni, količini električne energije ponuditi najmanj 50% energije, ki je proizvedena iz obnovljivih virov (OVE) oziroma v soproizvodnji električne energije (SPTE) z visokim izkoristkom. - Izjava o izvoru dobavljene električne energije (OBRAZEC 5) Zahtevane reference Ponudnik mora za priznanje sposobnosti predložiti reference, ki jih vpiše tudi v izjavo o referencah, da je v preteklih treh letih na področju EU izvedel vsaj 3 podobne dobave električne energije, ki so individualno dosegle najmanj nivo 5 mio kwh oddaje električne energije. Priložene reference morajo biti podpisane in žigosane s strani naročnikov. Ponudniki lahko predložijo lastna referenčna potrdila, njihova vsebina pa mora biti enaka vsebini kot je zahtevana v obrazcu razpisne dokumentacije naročnika oziroma morajo biti iz njih razvidni vsi podatki, ki so zahtevani v obrazcu. - Izpolnjen obrazec»espd«- Izjava o referencah (OBRAZEC 6) - Referenčno potrdilo (OBRAZEC 6/1) Bilančna skupina Ponudnik mora biti član bilančne skupine oziroma podskupine na območju Republike Slovenije. Izpolnjen obrazec»espd«14/ 14

JN Obnova Obrtne ceste LC in izgradnja ter obnova komunalne infrastrukture I-faza - številka: JNGD06/2016 Številka: / Datum: 8. 8

JN Obnova Obrtne ceste LC in izgradnja ter obnova komunalne infrastrukture I-faza - številka: JNGD06/2016 Številka: / Datum: 8. 8 JN Obnova Obrtne ceste LC034111 in izgradnja ter obnova komunalne infrastrukture I-faza - številka: JNGD06/2016 Številka: 3322-0003/2019-3 Datum: 8. 8. 2019 DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

Microsoft Word - N-1_navodila ponudnikom

Microsoft Word - N-1_navodila ponudnikom NAVODILA PONUDNIKOM 1. PODATKI O NAROČNIKU IN POSTOPKU Naročnik Oznaka javnega naročila Ime posla Postopek Podlaga (člen) po ZJN-3 Opis (potek) postopka NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE Trubarjeva

Prikaži več

Tel: Fax: II. PONUDBENI DEL Obvezna vsebina ponudbe: 1. Podatki ponudnika (OBR-1) 2. Ponudb

Tel: Fax: II. PONUDBENI DEL Obvezna vsebina ponudbe: 1. Podatki ponudnika (OBR-1) 2. Ponudb II. PONUDBENI DEL Obvezna vsebina ponudbe: 1. Podatki ponudnika (OBR-1) 2. Ponudbeni predračun (OBR-2) 3. Vzorec pogodbe (OBR-3) 4. Izjave (OBR-4, OBR-X) 5. Ovojnica Ponudniki morajo predložiti in zaradi

Prikaži več

N-1 Navodila uporabnikom NAVODILA PONUDNIKOM 1. PODATKI O NAROČNIKU IN POSTOPKU Naročnik Oznaka javnega naročila Ime posla Postopek Podlaga po ZJN-3 S

N-1 Navodila uporabnikom NAVODILA PONUDNIKOM 1. PODATKI O NAROČNIKU IN POSTOPKU Naročnik Oznaka javnega naročila Ime posla Postopek Podlaga po ZJN-3 S NAVODILA PONUDNIKOM 1. PODATKI O NAROČNIKU IN POSTOPKU Naročnik Oznaka javnega naročila Ime posla Postopek Podlaga po ZJN-3 Sofinanciranje projekta NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE Trubarjeva cesta

Prikaži več

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DARS d.d. POGLAVJE 10 SPOSOBNOST za Izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo poslovne stavbe DARS na lokaciji Grič Junij 2018 Opozorilo ponudnikom: Vsi predloženi

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Pleskarska dela v letu 2015 junij 2015 Številka: 439-59/2015 Datum: 11.6.2015 Predmet javnega naročila:»pleskarska dela«vsebina RAZPISNE DOKUMENTACIJE 1. Povabilo k oddaji ponudbe

Prikaži več

Naročnik: Naziv: Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Skrajšani naziv: Klinika Golnik Naslov: Golnik 36, 4204 Golnik Interna oz

Naročnik: Naziv: Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Skrajšani naziv: Klinika Golnik Naslov: Golnik 36, 4204 Golnik Interna oz Naročnik: Naziv: Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Skrajšani naziv: Klinika Golnik Naslov: Golnik 36, 4204 Golnik Interna oznaka javnega naročila: NMV 10/2019 MOBILNA TELEFONIJA

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, tel. 01/786-70-10, fax: 01/780-79-23, e-mail: obcina.dobrepolje@siol.net PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBI Firma oziroma ime:. Zakoniti zastopnik: Identifikacijska

Prikaži več

Štev

Štev Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije Številka javnega naročila pri naročniku: NMV_14/11-B Datum: 27. 7. 2011 Na podlagi 30. a člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06,

Prikaži več

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133 1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Naročnik: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje Na podlagi javnega razpisa za PREVZEM ODPADNE EMBALAŽE podajamo naslednjo ponudbo:

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

Številka: JN-2019/011 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA za javno naročilo: Dobava, montaža, zagon in vzdrževanje kotla in kotlovskega po

Številka: JN-2019/011 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA za javno naročilo: Dobava, montaža, zagon in vzdrževanje kotla in kotlovskega po Številka: JN-2019/011 Datum: 16. 7.29. 8. 2019 RAZPISNA DOKUMENTACIJA za javno naročilo: Dobava, montaža, zagon in vzdrževanje kotla in kotlovskega postrojenja na lesno biomaso Številka: JN-2019/011 Datum:

Prikaži več

NAVODILO PONUDNIKOM ZA PRIPRAVO PONUDBE V POSTOPKU ODDAJE JAVNEGA NAROČILA MALE VREDNOSTI Predmet javnega naročila: Pomoč pri izvedbi projekta Stimula

NAVODILO PONUDNIKOM ZA PRIPRAVO PONUDBE V POSTOPKU ODDAJE JAVNEGA NAROČILA MALE VREDNOSTI Predmet javnega naročila: Pomoč pri izvedbi projekta Stimula NAVODILO PONUDNIKOM ZA PRIPRAVO PONUDBE V POSTOPKU ODDAJE JAVNEGA NAROČILA MALE VREDNOSTI Predmet javnega naročila: Pomoč pri izvedbi projekta Stimulart Oznaka naročila: 510-0007/2017 --------------------------------------------------------------------------------------------

Prikaži več

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d.

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d. Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: 04 2083 000 podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: 04 2083 600 električne energije, d. d. Ulica Mirka Vadnova 3a 4000 Kranj www.elektro-gorenjska.si

Prikaži več

Microsoft Word - 01_Navodila _Najugodnejša_ _6_

Microsoft Word - 01_Navodila _Najugodnejša_ _6_ PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KAMNIŠKA BISTRICA NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE I. Navodila ZA IZDELAVO IN ODDAJO PONUDBE NAROČNIK Prostovoljno gasilsko društvo Kamniška Bistrica, Zgornje Stranje 24, 1242

Prikaži več

Številka: JKPG-JN-7/2019-NMV Datum: DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA V POSTOPKU NAROČILA MALE VREDNOSTI Nakup traktorske kose Vrsta

Številka: JKPG-JN-7/2019-NMV Datum: DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA V POSTOPKU NAROČILA MALE VREDNOSTI Nakup traktorske kose Vrsta Številka: JKPG-JN-7/2019-NMV Datum: 1. 3. 2019 DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA V POSTOPKU NAROČILA MALE VREDNOSTI Nakup traktorske kose Vrsta postopka: Postopek naročila male vrednosti skladno

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax O B Č I N A D O B R E P O L J E V i d e m 3 5, 1 3 1 2 V i d e m - D o b r e p o l j e, t e l e f o n : 0 1 7 8 6 7 0 1 0, t e l e f a k s : 0 1 7 8 0 7 9 2 3, e - p o š t a : o b c i n a. d o b r e p

Prikaži več

KM_C

KM_C POVABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA TRNOVELJSKA CESTA 14 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1073-2466-13 IN GARAŽNEGA MESTA ID 1073-2466-63 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem povabilu

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI MESTA KRŠKO ZA LETO 2016 VSEBINA: I. Vsebina javnega razpisa II. Obrazec za prijavo III. Vzorec pogodbe Številka:

Prikaži več

KM_C

KM_C VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA NA ZELENICI 8 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1077-19-33 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja

Prikaži več

Občina Izola Okolju prijazna prenova javne razsvetljave v občini Izola in izvajanje gospodarske javne službe OBČINA IZOLA COMUNE DI ISOLA ŽUPAN IL SIN

Občina Izola Okolju prijazna prenova javne razsvetljave v občini Izola in izvajanje gospodarske javne službe OBČINA IZOLA COMUNE DI ISOLA ŽUPAN IL SIN OBČINA IZOLA COMUNE DI ISOLA ŽUPAN IL SINDACO Sončno nabrežje 8 Riva del Sole 8 6310 Izola Isola Tel: +386 5 66 00 100 E-mail: posta.oizola@izola.si Internet: www.izola.si Številka: 354-53/2018 Datum:

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA PREVZEM, PREVOZ IN ODDAJA LOČENO ZBRANIH FRAKCIJ ZA OBDOBJE ENEGA LETA Naročnik: KOMUNALA TOLMIN, javno podjetje d.o.o. Poljubi

RAZPISNA DOKUMENTACIJA PREVZEM, PREVOZ IN ODDAJA LOČENO ZBRANIH FRAKCIJ ZA OBDOBJE ENEGA LETA Naročnik: KOMUNALA TOLMIN, javno podjetje d.o.o. Poljubi RAZPISNA DOKUMENTACIJA PREVZEM, PREVOZ IN ODDAJA LOČENO ZBRANIH FRAKCIJ ZA OBDOBJE ENEGA LETA Naročnik: KOMUNALA TOLMIN, javno podjetje d.o.o. Poljubinj 89h, Tolmin tel.: 05 38 19 300 e-mail: info@komunala-tolmin.si

Prikaži več

My Title

My Title Ulica Pohorskega bataljona 12 2310 Slovenska Bistrica Tel.: +386 (0)2 8055-400 Faks: +386 (0)2 8055-410 E-pošta: info@komunala-slb.si Splet: www.komunala-slb.si ID za DDV: SI32621213 TRR pri Nova KBM d.d.:

Prikaži več

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah Vitomarci Vitomarci RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA»IZBIRO IZVAJALCA ZA IZGRADNJO POSLOVNO STA

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah Vitomarci Vitomarci RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA»IZBIRO IZVAJALCA ZA IZGRADNJO POSLOVNO STA Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah Vitomarci 71 2255 Vitomarci RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA»IZBIRO IZVAJALCA ZA IZGRADNJO POSLOVNO STANOVANJSKEGA OBJEKTA VITOMARCI«PO POSTOPKU KONKURENČNEGA

Prikaži več

obrazec 1

obrazec 1 obrazec 1 PONUDNIK: 3. PONUDBENA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCA GRADENJ POSTOPEK ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI OBJAVLJEN NA PORTALU JAVNIH NAROČIL pod oznako JN005432/2017-W01 PREDMET

Prikaži več

Tel: Fax: Naročnik: Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft Lendva, Glavna ulica 109, 9220 Len

Tel: Fax: Naročnik: Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft Lendva, Glavna ulica 109, 9220 Len Naročnik: Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft Lendva, Glavna ulica 109, 9220 Lendava Interna številka: JNMV 8-2016 Datum: 14. 6. 2016 Objavljeno na Portalu javnih naročil dne, številka objave DOKUMENTACIJA

Prikaži več

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

MESTNA OBČINA NOVA GORICA Številka: 430-3/2019-3 Datum: 1.3.2019 DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JN Naročnik: MESTNA OBČINA NOVA GORICA Trg Edvarda Kardelja 1 5000 Nova Gorica Predmet javnega naročila: ZAPIRANJE ODLAGALNEGA POLJA

Prikaži več

NAROČNIK: OSNOVNA ŠOLA JANKA KERSNIKA BRDO BRDO PRI LUKOVICI LUKOVICA Datum: , Številka: JN 1/2019 RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO

NAROČNIK: OSNOVNA ŠOLA JANKA KERSNIKA BRDO BRDO PRI LUKOVICI LUKOVICA Datum: , Številka: JN 1/2019 RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO NAROČNIK: OSNOVNA ŠOLA JANKA KERSNIKA BRDO BRDO PRI LUKOVICI 5 1225 LUKOVICA Datum: 17. 6. 2019, Številka: JN 1/2019 RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA STORITEV PO ODPRTEM POSTOPKU Z OZNAKO»PREVOZI

Prikaži več

Banka Slovenije

Banka Slovenije POSTOPEK ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI "DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE Z DELEŽEM ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJENIH VIROV ENERGIJE IN /ALI SOPROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE Z VISOKIM IZKORISTKOM" z oznako

Prikaži več

SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Sp

SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Sp ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Spremembe v Navodilih ponudnikom za pripravo ponudbe

Prikaži več

PLINOVODI d.o.o. Cesta Ljubljanske brigade 11b 1000 Ljubljana Datum: Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila male vrednosti: ORGANI

PLINOVODI d.o.o. Cesta Ljubljanske brigade 11b 1000 Ljubljana Datum: Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila male vrednosti: ORGANI PLINOVODI d.o.o. Cesta Ljubljanske brigade 11b 1000 Ljubljana Datum: 4.3.2019 Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila male vrednosti: ORGANIZACIJA LETALSKIH PREVOZOV IN DOBAVA LETALSKIH VOZOVNIC

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO (UL FKKT) Večna pot 113, 1000 Ljubljana Predmet javnega naročila: Čiščenje prostorov UL FKKT Številka javnega

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: UNIVERZA V LJUBLJANI Kongresni trg 12 1000 LJUBLJANA Predmet javnega naročila:»rušitev objektov ob stavbi Kazina«Vrsta postopka za oddajo javnega naročila: postopek naročila

Prikaži več

Številka:

Številka: REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana T: 01 471 22 11 Številka: 430-65/2018-60 Datum: 24. 04. 2018 F: 01 471 29 78 E: glavna.pisarna@mors.si www.mors.si Na podlagi

Prikaži več

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Matična številka: 3372421000 Davčna številka: 58270574 Transakcijski

Prikaži več

OBRAZEC ''PRIJAVA''

OBRAZEC ''PRIJAVA'' Obrazec ''Prijava'' PRIJAVA 1 PONUDBA, št. Ponudbo dajemo za javno naročilo, katerega predmet je dobava energijsko učinkovitih prenosnih in tabličnih računalnikov, z oznako SOS_rac-2014 (se označi z X):

Prikaži več

Naročnik: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Jamnikarjeva ulica 101, Ljubljana Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila GRADNJA PAVIL

Naročnik: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Jamnikarjeva ulica 101, Ljubljana Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila GRADNJA PAVIL Naročnik: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Jamnikarjeva ulica 101, Ljubljana Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila GRADNJA PAVILJONA NA ODDELKU ZA GOZDARSTVO - II. FAZA po postopku

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: UNIVERZA V LJUBLJANI KONGRESNI TRG 12 1000 LJUBLJANA Predmet javnega naročila:»vključitev TP Aškerčeva 5 v SN omrežje«vrsta postopka za oddajo javnega naročila: postopek

Prikaži več

(Razpisna_dokumentacija_traktor_s_prikljuèki.pdf)

(Razpisna_dokumentacija_traktor_s_prikljuèki.pdf) RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA MALE VREDNOSTI PO ODPRTEM POSTOPKU Predmet javnega naročila: NAKUP IN DOBAVA KOMUNALNEGA TRAKTORJA S PRIKLJUČKI Interna številka postopka: JN-1/2017 Datum:

Prikaži več

Microsoft Word - JN81-15 PIS. MAT. RD.POP.3.docx

Microsoft Word - JN81-15 PIS. MAT. RD.POP.3.docx UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO AŠKERČEVA 6, 1000 LJUBLJANA RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA PO ODPRTEM POSTOPKU Predmet javnega naročila: DOBAVA PISARNIŠKEGA MATERIALA Javno

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 21K160318 Javno naročilo Vzdrževanje portala zvem Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer ne gre

Prikaži več

RD - Dobava mobilnih aparatov

RD - Dobava mobilnih aparatov DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI d.d. RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA PO POSTOPKU NAROČILA MALE VREDNOSTI Dobava mobilnih aparatov (Int. ev. št. 000281/2018) KAZALO RAZPISNE

Prikaži več

Številka: 430-4/ Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Obnova cest, izgradnja pločnika in avtobusnih postaj Javno naročilo po postopku naroč

Številka: 430-4/ Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Obnova cest, izgradnja pločnika in avtobusnih postaj Javno naročilo po postopku naroč Številka: 430-4/2019-2 Datum: 29. 5. 2019 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Obnova cest, izgradnja pločnika in avtobusnih postaj Javno naročilo po postopku naročila male vrednosti 1 / 53 VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Prikaži več

SSIS-GIC

SSIS-GIC ŽUPAN IL SINDACO Številka: 351-321/2019 Številka javnega naročila: JN-G-6/2019 Datum: 3. 6. 2019 DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA oddaja javnega naročila po postopku naročila male vrednosti

Prikaži več

Številka: /2019 Datum: Povabilo k oddaji ponudbe ki ga objavlja OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM Center Črna na Koroškem (v nadal

Številka: /2019 Datum: Povabilo k oddaji ponudbe ki ga objavlja OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM Center Črna na Koroškem (v nadal Številka: 430-0008/2019 Datum: 17. 06. 2019 Povabilo k oddaji ponudbe ki ga objavlja OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM Center 101 2393 Črna na Koroškem (v nadaljevanju:»naročnik«) za oddajo javnega naročila gradnje

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko

JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur matična številka: 1214438000 davčna

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - SANACIJA PLAZU NA LC ZAPLANINA

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - SANACIJA PLAZU NA LC ZAPLANINA OBČINA VRANSKO Vransko 59, 3305 Vransko R A Z P I S N A D O K U M E N T A C I J A PREDMET JAVNEGA NAROČILA»SANACIJA PLAZU NA LC ZAPLANINA«Vrsta postopka: ODPRTI POSTOPEK Številka: 4301-02/2014-03 Datum:

Prikaži več

Številka: 09/58/2000

Številka: 09/58/2000 RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA PREVZEM BLATA IZ CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE NOVA GORICA po postopku oddaje naročila male vrednosti Oznaka javnega naročila: JNMV-2S/2019 Datum: 13.6.2019 VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE:

Prikaži več

Številka: /2017 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Predmet: IZBIRA IZVAJALCA ZA OBNOVO STANOVANJ NA RAZLIČNIH LOKACIJAH, UPOŠTEVAJE OKOLJS

Številka: /2017 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Predmet: IZBIRA IZVAJALCA ZA OBNOVO STANOVANJ NA RAZLIČNIH LOKACIJAH, UPOŠTEVAJE OKOLJS Številka: 2010-78/2017 Datum: 13.7.2017 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Predmet: IZBIRA IZVAJALCA ZA OBNOVO STANOVANJ NA RAZLIČNIH LOKACIJAH, UPOŠTEVAJE OKOLJSKE ZAHTEVE Postopek oddaje naročila male vrednosti

Prikaži več

GOZDARSKI INŠTITUT SLOVENIJE Večna pot LJUBLJANA Splet: Št.: JN0009/ Datum: RAZP

GOZDARSKI INŠTITUT SLOVENIJE Večna pot LJUBLJANA Splet:     Št.: JN0009/ Datum: RAZP Št.: JN0009/2017-0003 Datum: 09.10.2017 RAZPISNA DOKUMENTACIJA IZVAJANJE AKTIVNOSTI V SKLOPU PROJEKTA FORBIOENERGY Zaporedna številka: JN0009/2017 Vrsta postopka: postopek oddaje naročila male vrednosti

Prikaži več

Javna_narocila_MV_01

Javna_narocila_MV_01 KNJIŽNICA FRANCA KSAVRA MEŠKA ORMOŽ NOTRANJI PREDPIS O ODDAJI JAVNIH NAROČIL MALE VREDNOSTI Ormož, 2003 Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož, Kolodvorska 9, 2270 Ormož Notranji predpis o oddaji naročil

Prikaži več

Številka:

Številka: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: OBČINA JESENICE, C. železarjev 6, 4270 Jesenice Predmet javnega naročila: IZGRADNJA VODOVODA BETEL - PLANINA POD GOLICO - PLAVŠKI ROVT - ODSEK 1 Št. zadeve: 430-39/2016

Prikaži več

OBČINA TREBNJE OBČINSKA UPRAVA E: Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: Številka: / Datum:

OBČINA TREBNJE OBČINSKA UPRAVA   E: Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: Številka: / Datum: OBČINA TREBNJE OBČINSKA UPRAVA www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Številka: 430-59/2014-151 Datum: 26. 2. 2018 RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA

Prikaži več

Naročnik: CEROP d.o.o. Vaneča 81 B, 9201 Puconci RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO SUKCESIVNA DOBAVA DIZELSKEGA GORIVA P O N U D B E N I D E L

Naročnik: CEROP d.o.o. Vaneča 81 B, 9201 Puconci RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO SUKCESIVNA DOBAVA DIZELSKEGA GORIVA P O N U D B E N I D E L Naročnik: CEROP d.o.o. Vaneča 81 B, 9201 Puconci RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO SUKCESIVNA DOBAVA DIZELSKEGA GORIVA P O N U D B E N I D E L Javni razpis je objavljen na Portalu javnih naročil

Prikaži več

Številka: JN 15/14 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PO POSTOPKU ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI Z OZNAKO JN 15/14 DOBAVA POSOD IN ZABOJNIKOV ZA

Številka: JN 15/14 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PO POSTOPKU ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI Z OZNAKO JN 15/14 DOBAVA POSOD IN ZABOJNIKOV ZA Številka: JN 15/14 Datum: 03.12.2014 RAZPISNA DOKUMENTACIJA PO POSTOPKU ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI Z OZNAKO JN 15/14 DOBAVA POSOD IN ZABOJNIKOV ZA LOČENO ZBRANE ODPADKE Objava na Portalu javnih naročil

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI PODLOG ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne

Prikaži več

Spoštovani g

Spoštovani g Številka: 42N190001 Datum: 7. 1. 2019 DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z JAVNIM NAROČILOM Naročnik: Predmet naročila: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) Novi trg 2

Prikaži več

MergedFile

MergedFile OBČINA KRANJSKA GORA OBČINSKA UPRAVA Služba za gospodarske javne službe in investicije Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora tel.: (04) 5809-800, fax.: (04) 5809-824 http://www.kranjska-gora.si/ e-mail:obcina@kranjska-gora.si

Prikaži več

Številka:

Številka: Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana T: 01 478 83 30 F: 01 478 83 31 E: gp.mnz@gov.si www.mnz.gov.si Številka: IPP 007-1003/2015/22 Ljubljana, 23. marec 2016/16 EVA 2016-3130-0004 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE

Prikaži več

Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija d

Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija d Trg svobode 3 8340 ČRNOMELJ Številka: 430-7/2014 Datum: 04.02.2014 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Energetska sanacija Osnovne šole VINICA 1 Javno naročilo po odprtem postopku Operacijo delno financira Evropska

Prikaži več

4-S/2018 Naročnik: ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d. d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA STO

4-S/2018 Naročnik: ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d. d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA STO Naročnik: ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d. d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA STORITEV VZDRŽEVANJA po odprtem postopku Predmet naročila: VZDRŽEVANJE

Prikaži več

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc)

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc) PRIJAVNI OBRAZEC DRUŠTVA ZA DODELITEV POMOČI ZA OHRANJANJE, SPODBUJANJE IN RAZVOJ PODEŽELJA V OBČINI ŠKOFLJICA ZA LETO 2008 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V PRIMARNEM KMETIJSTVU 1. PODATKI O VLAGATELJU

Prikaži več

My Title

My Title Pošta Slovenije d.o.o. Področje investicij in nabave Slomškov trg 10 2500 Pošta Slovenije, uprava telefon: 02 449 23 10 telefaks: 02 449 23 79 e-pošta: info@posta.si www.posta.si RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Prikaži več

My Title

My Title Številka: JNV-0001/17-S-POG Datum: 12. 7. 2017 DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA Predmet javnega naročila: Zbiranje in prevoz ločenih frakcij Javno naročilo po odprtem postopku je bilo objavljeno

Prikaži več

JSS Številka: / Datum: NAROČNIK : JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA Zarnikova 3, 1000 Ljubljana

JSS Številka: / Datum: NAROČNIK : JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA Zarnikova 3, 1000 Ljubljana JSS18080977 Številka: 430-149/2018-3 4300 Datum: 04. 12. 2018 NAROČNIK : JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA Zarnikova 3, 1000 Ljubljana PREDMET JAVNEGA RAZPISA: STROKOVNI NADZOR PRI IZVEDBI

Prikaži več

Microsoft Word - Obrazci_kuhinja.doc

Microsoft Word - Obrazci_kuhinja.doc Ponudnik: OBR-1 OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA Miren 129 5291 Miren PODATKI O PONUDNIKU Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne.., pod št. objave..., se prijavljamo na vaš javni

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

Številka:

Številka: Sektor za sistem javnega naročanja Tržaška 21, 1000 Ljubljana T: 01 478 18 80 F: 01 478 83 31 E: gp.mju@gov.si www.mju.gov.si NAVODILA ZA UPORABO ENOTNEGA EVROPSKEGA DOKUMENTA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA

Prikaži več

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Kazalo vsebine 1. Pooblastilo za izvajanje postopkov prek portala e-vem... 4 2. Prijava v

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA za izvedbo postopka javnega naročanja Naročnik Soinvestitor Interna številka Št. objave na Portalu JN Občina Tolmin Ulica padli

RAZPISNA DOKUMENTACIJA za izvedbo postopka javnega naročanja Naročnik Soinvestitor Interna številka Št. objave na Portalu JN Občina Tolmin Ulica padli RAZPISNA DOKUMENTACIJA za izvedbo postopka javnega naročanja Naročnik Soinvestitor Interna številka Št. objave na Portalu JN Občina Tolmin Ulica padlih borcev 2 5220 Tolmin ELEKTRO PRIMORSKA d.d. Erjavčeva

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

obrazec 1

obrazec 1 obrazec 1 PONUDNIK: 3. PONUDBENA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCA DEL ZA NAROČILO MALE VREDNOSTI OBJAVLJEN NA PORTALU JAVNIH NAROČIL pod oznako JN007321/2018-W01 PREDMET JAVNEGA NAROČILA:»LETNO

Prikaži več

“ jaslgjlk

“ jaslgjlk Datum: 26.10.2018 Številka: 4301/5/2018-4 RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA BLAGA PO POSTOPKU NAROČILA MALE VREDNOSTI Z OZNAKO VSEBINA: Razpisno dokumentacijo sestavljajo: 1. za pripravo

Prikaži več

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednarodne smernice za e-poslovanje, ki jih zastopa tudi

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Aškerčeva cesta 6 1000 Ljubljana, Slovenia phone 00386 1 47 71 200 fax 00386 1 25 18 567 dekanat@fs.uni-lj.si RAZPISNA DOKUMENTACIJA Investitor, naročnik in upravnik: UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA št /2019/4 Predmet javnega naročila: GEODETSKE STORITVE Vrsta postopka: Postopek naročila male

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA št /2019/4 Predmet javnega naročila: GEODETSKE STORITVE Vrsta postopka: Postopek naročila male DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA št. 430-21/2019/4 Predmet javnega naročila: GEODETSKE STORITVE Vrsta postopka: Postopek naročila male vrednosti Številka zadeve: 430-21/2019 Stran 1 od 36

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: UL, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA Jamnikarjeva 101 1000 LJUBLJANA Predmet javnega naročila: Čiščenje poslovnih in laboratorijskih prostorov Zaporedna številka javnega naročila:

Prikaži več

Microsoft Word - Objava _ zavezujoče zbiranje ponudb _oprema

Microsoft Word - Objava _ zavezujoče zbiranje ponudb _oprema Upravitelj v postopkih prisilne poravnave, stečaja in likvidacije : Rok SODIN Poslovno in insolventno svetovanje, Rok Sodin s.p., Mestni trg 18, 3210 Slovenske Konjice Stečajni postopek nad: WK PROFIL

Prikaži več

NAROČNIK:

NAROČNIK: NAROČNIK: Občina Starše Starše 93 2205 Starše RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO:»STORITEV DEL IN NALOG KOORDINATORJA ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU ZA INVESTICIJE OBČINE STARŠE V

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadaljevanju»naročnik«) in družbo VI NOVA d.o.o. (v nadaljevanje»ponudnik«).

Prikaži več

Vzorec pogodbe

Vzorec pogodbe Adria Turistično podjetje d.o.o., Jadranska cesta 25, 6280 Ankaran, ID za DDV: SI22221158, ki ga skupno zastopata direktor doc.dr. Aleš Semeja (v nadaljevanju: naročnik) in (v nadaljevanju Izvajalec) Skleneta

Prikaži več

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v nadaljevanju: Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji)

Prikaži več

(Microsoft Word RAZPISNA DOKUMENTACIJA-pohi\232tvo.docx)

(Microsoft Word RAZPISNA DOKUMENTACIJA-pohi\232tvo.docx) RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: UL, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA Jamnikarjeva 101 1000 LJUBLJANA Predmet javnega naročila: Nakup, dobava in montaža opreme za UL, Biotehniška fakulteta Zaporedna številka javnega

Prikaži več

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/2010, 15/2015, 512016,

Prikaži več

RD_DSO LJ Bežigrad_saniteta

RD_DSO LJ Bežigrad_saniteta DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA-BEŽIGRAD Komanova ulica 1 1000 Ljubljana RAZPISNA DOKUMENTACIJA po postopku oddaje naročila male vrednosti v skladu s 30a. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list

Prikaži več

Politike in postopki razvrščanja strank

Politike in postopki razvrščanja strank Na podlagi prvega odstavka 160. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11, 10/12 - ZPre-1C in 55/12; ZISDU-2) v povezavi z določbo 210. člena Zakona o trgu

Prikaži več

Številka: /2017 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Predmet: IZBIRA IZVAJALCA ZA ZAMENJAVO STAVBNEGA POHIŠTVA NA RAZLIČNIH LOKACIJAH, UPOŠT

Številka: /2017 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Predmet: IZBIRA IZVAJALCA ZA ZAMENJAVO STAVBNEGA POHIŠTVA NA RAZLIČNIH LOKACIJAH, UPOŠT Številka: 2010-81/2017 Datum: 13.7.2017 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Predmet: IZBIRA IZVAJALCA ZA ZAMENJAVO STAVBNEGA POHIŠTVA NA RAZLIČNIH LOKACIJAH, UPOŠTEVAJE OKOLJSKE ZAHTEVE Postopek oddaje naročila male

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet javnega naročila: Blago: Dobava 8 (osmih) energetskih

Prikaži več

Razpisna dokumnetacija

Razpisna dokumnetacija Številka: 430-0001/2015 Datum: 29.05.2015 Objava: Portal javnih naročil, št. objave NMV 3112/2015 z dne 29.05.2015. RAZPISNA DOKUMENTACIJA»SANACIJA CESTE DOLENJI NOVAKI RAZPOTJE PRI BREJCU JAZC«Javno naročilo

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet javnega naročila: Vrsta postopka za oddajo javnega

Prikaži več

Številka: / Datum: POVABILO K ODDAJI PONUDBE OBČINA POSTOJNA Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna, Telefon : , Telefa

Številka: / Datum: POVABILO K ODDAJI PONUDBE OBČINA POSTOJNA Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna, Telefon : , Telefa Številka: 430-27/2017-3 Datum: 23.06.2017 POVABILO K ODDAJI PONUDBE OBČINA POSTOJNA Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna, Telefon : +386 5 7280 700, Telefaks: +386 5 7280 780 Elektronski naslov: obcina@postojna.si

Prikaži več

Microsoft Word - 5RD_ Pogodba.doc

Microsoft Word - 5RD_ Pogodba.doc Znanstveno-raziskovalno središče Koper, s skrajšano firmo ZRS Koper, Garibaldijeva ulica 1, 6000 Koper, ki ga zastopa direktor prof. dr. Rado Pišot, matična številka: 7187416000, ID številka za DDV: SI

Prikaži več