Microsoft Word - Implikacije soncnih elektrarn na javne ustanove _Papler Drago _ doc

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Microsoft Word - Implikacije soncnih elektrarn na javne ustanove _Papler Drago _ doc"

Transkripcija

1 Implikacije sončnih elektrarn na javne ustanove Drago Papler, mag. gosp. inž., GORENJSKE ELEKTRARNE, d.o.o. Stara cesta 3, 4 Kranj E-pošta: tel Postavitev novih sončnih elektrarn prispeva k povečevanju proizvodnje iz obnovljivih virov. Širjenje ideje o prednostih obnovljivih virov vpliva na zavest mladih v izobraževanju in občanov. Dodana vrednost pri projektu je sistemski pristop in povezovanje izobraževalne ustanove, gospodarstva, lokalne skupnosti in širše javnosti. Implikacije uporabe obnovljivih virov energije so nadgradnja partnersko-izobraževalnega projekta DP2MIR (pomeni Dogovor, Projekt, Proizvodnjo, Marketing, Izobraževanje, Razvoj) razvitega pri postavitvi sončne elektrarne Strahinj. Značilnost je, da sta bili nadaljnji implementaciji na sončni elektrarni Preddvor in sončni elektrarni Križe, torej na osnovnošolskih izobraževalnih ustanovah, kjer je bila vključena lokalna skupnost (občina) kot lastnik šolske stavbe. Konkretni cilji implementacije uporabe obnovljivih virov energije so prikaz izračunov izboljšanih vplivov na okolje z vidika emisij toplogrednih plinov zaradi proizvodnje električne energije iz sončne elektrarne ob upoštevanju porabe električne energije in obstoječih virov ogrevanja. I. UVOD Podjetje Gorenjske elektrarne ima 6-letno tradicijo pri proizvodnji električne energije iz malih in srednjih hidroelektrarn, ki so organizirane od 26. aprila 1949 v samostojni proizvodni organizacijski enoti. Od leta 22 družba posluje kot Gorenjske elektrarne, proizvodnja elektrike, d.o.o. in je konec leta 29 upravljala s 15 hidroelektrarnami s 27 agregati in sedmimi (od tega šestimi lastnimi) sončnimi elektrarnami. V letu 29 je bila skupna proizvodnja ekološko čiste električne energije iz 15 hidroelektrarn podjetja Gorenjske elektrarne kwh. Proizvedena električna energija iz hidroelektrarn daje okoljske prihranke in sicer po metodologiji Centra za energetsko učinkovitost Inštituta Jožef Stefan (CEU IJS) pri izračunu CO 2 (,5 kg CO 2 /kwh) za leto 29 zmanjšanje ,199 ton emisij CO 2. Leta 28 je bil prihranek ,893 ton emisij CO 2, leta 27 pa ,314 ton emisij CO 2. Hidroelektrarne predstavljajo 99,445 % vseh okoljskih prihrankov v proizvodnji podjetja Gorenjske elektrarne. 1, 99,8 99,975 99,921 99,87 Hidroelektrarne Sončne elektrarne 1,,9,8 Hidroelektrarne (%) 99,6 99,4 99,652,348 99,445,555,7,6,5,4,3 Sončne elektrarne (%) 99,2,25,79,13,2,1 99, Leto, Slika 1: Deleži proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov v Gorenjskih elektrarnah (%) 1

2 V letu 29 je bila skupna proizvodnja električne energije iz sončnih elektrarn Radovljica, Labore, FERI, Strahinj, Preddvor, Križe in Trata (začetek obratovanja 3. decembra 29) podjetja Gorenjske elektrarne kwh, kar predstavlja,555 % delež vse proizvedene električne energije Gorenjskih elektrarn. Za primerjavo leta 28 je bil,348 % delež in leta 27,126 % delež proizvedene električne energije iz sončnih elektrarn. Do konca leta 29 je bila dosežena skupna proizvodnja ekološko čiste električne energije iz sončnih elektrarn Radovljica, Labore, FERI, Strahinj, Preddvor, Križe in Trata podjetja Gorenjske elektrarne v količini kwh. Proizvedena električna energija iz sončnih elektrarn daje okoljske prihranke in sicer po metodologiji CEU IJS za leto 29 za 155,383 ton emisij CO 2. Okoljski prihranki leta 28 so bili z zmanjšanjem 91,252 ton emisij CO 2, leta 27 pa za 3,65 ton emisij CO 2. Kumulativni okoljski prihranek emisij CO 2 iz sončnih elektrarn podjetja Gorenjske elektrarne od leta 25 do konca leta 29 je 32,922 ton CO 2. Zmanjšanje emisj CO2 (t) ,761 19,922 3,65 91, Sončne elektrarne Eksponentno Leto (Sončne elektrarne) 155,383 Slika 2: Okoljski prihranek zmanjšanja emisij CO 2 zaradi proizvodnje električne energije v sončnih elektrarnah V letu 29 so hidroelektrarne in sončne elektrarne podjetja Gorenjske elektrarne z ekološko»zeleno«proizvodnjo prispevale k čistemu okolju z zmanjšanjem ,581 ton izpustov CO 2 (leta 28 z zmanjšanjem ,145 ton emisij CO 2 in leta 27 z zmanjšanjem ,918 ton emisij CO 2 ). II. PROIZVODNI VIRI ZA IZKORIŠČANJE SONČNE ENERGIJE A Sončne elektrarne od Radovljice do Škofje Loke Z izgradnjo šeste lastne sončne elektrarne Trata z močjo 43,74 kw so Gorenjske elektrarne povečale proizvodne vire za izkoriščanje sončne energije na 321,33 kw p oz. na skupno načrtovano proizvodnjo kwh. Gorenjske elektrarne so v letu 29 imele največji, 27,3 % delež instaliranih moči sončnih elektrarn na Gorenjskem, ki so proizvedle 29, % električne energije iz sončnih elektrarn v regiji. Vlaganja v naložbe sončnih elektrarn so v podjetju pomembna izkušnja pri uvajanju nove tehnologije in osveščanju za obnovljive vire energije. Obratujejo sončne elektrarne Radovljica (25), Labore (26), Strahinj (27), Preddvor (28), Križe (28) in Trata (29), v najemu pa je tudi sončna elektrarna na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo Maribor. Pomembna novost so postavitve sončnih elektrarn na javne ustanove s področja izobraževanja: Biotehniški center Naklo v Strahinju, osnovna šola Preddvor in osnovna šola Križe. Vrednost sončne elektrarne Trata (29) je bila 4.23 evrov na instaliran kilovat. Kot zanimivost navedimo, da je cena dobavljenih fotonapetostnih celic padla pod 3. evrov na instaliran kilovat. Primerjava vlaganj v sončne elektrarne kaže, da se je vrednost na instaliran kilovat v obdobju znižala za četrtino, v obdobju pa za tretjino. 2

3 Skupaj sončne elektrarne 16,28 3,87 82,74 147,71 43,74 SE Trata 43,74 SE Križe 8,41 SE Preddvor 6,2 SE Strahinj, 2.faza 7,95 SE Strahinj, 1.faza 82,74 SE Labore 3,87 SE Radovljica 16,275 B kw p Leto 25 Leto 26 Leto 27 Leto 28 Leto 29 Slika 3: Rast instalirane moči sončnih elektrarn Gorenjskih elektrarn (25-29) Sončna elektrarna Strahinj Ob izgradnji prve sončne elektrarne Strahinj na Biotehniškem centru Naklo je bil razvit partnersko razvojni izobraževalni model DP2MIR, ki pomeni Dogovor, Projekt, Proizvodnjo, Marketing, Izobraževanje, Razvoj, med partnerjema Gorenjskimi elektrarnami in Biotehniškim centrom Naklo na področju gospodarske dejavnosti, izobraževanja in osveščanja za obnovljive vire energije. Lokacija Biotehniškega centra Strahinj je najprej postala zanimiva zaradi strehe večnamenske dvorane. Ob natančnejši proučitvi se je pokazalo, da sta primernejši strehi hlevov, kjer je bil dosežen največji učinek. Sončni moduli so najdražji sestavni del sončne elektrarne, ki s pomočjo fotoefekta pretvarjajo sončno energijo v električno. Pri postavitvi sončnih modulov na streho (328 modulov na strehi hleva za govedo in 99 modulov na strehi konjušnice) je bil dan velik poudarek na sam izgled elektrarne. Moč fotonapetostnega polja na strehi hleva je 68,9 kw, moč polja na strehi konjušnice pa 21, kw. Skupna moč sončne elektrarne Strahinj je v prvi fazi ob priklopu na omrežje 5. decembra 27 obsegala 83 kw, v drugi fazi pa je bila 25. aprila 28 elektrarna z optimiranjem izkoriščenosti strehe povečana še za 7 kw na skupno instalirano moč 9 kw in je bila ob uradnem odprtju največja sončna elektrarna v Sloveniji. Tabela 1: Ekonomski kazalci v 1. fazi in 2. fazi izgradnje Sončne elektrarne (SE) Strahinj SE Strahinj, 1. faza 82,74 kw p (27) SE Strahinj, 2. faza 89,835 kw p (28)* SE Strahinj, 2. faza (1 %)** Naložba /kw 5.12 /kw 5.12 /kw Lastna cena,21331 /kwh,1879 /kwh,18791 /kwh Enostavna doba vračanja sredstev 15,13 let 13,59 let 15,19 let Interna stopnja donosnosti ISD 4,99 % 5,7 % 4,62 % Neto sedanja vrednost NSD Kazalnik gospodarnosti ali ekonomičnosti E 1,81 1,71 1,63 Kazalnik donosnosti naložb D (%) 8,8 7,7 6,92 Kazalnik donosnosti odhodkov Do (%) 8,1 7,1 6,3 * pri diskontni stopnji 5 %; ** pri diskontni stopnji 4 % z 1 % nižjo prodajno ceno; lastni izračuni. Predvidena letna proizvodnja električne energije je kwh, kar zadošča za tretjino potreb Biotehniškega centra Naklo oziroma 26 povprečnih slovenskih gospodinjstev s porabo 3 kwh na mesec. Pri izračunu so bili upoštevani vhodni parametri kot so moč elektrarne, meteorološki podatki ter orientiranost izbrane lokacije. Sončna elektrarna Strahinj je po instalirani moči in letni proizvodnji, med največjimi v Sloveniji. V letu 28 je bilo s proizvodnjo električne energije iz sončne elektrarne Strahinj pokrito 31,7 % potreb šole oziroma 27,9 % porabe električne energije celotnega Biotehniškega centra Naklo (šola, športna dvorana, javna razsvetljava). 3

4 Naložba v sončno elektrarno Strahinj je znašala 46 tisoč evrov oziroma 5.12 evrov na instaliran kilovat. Struktura stroškov: 83,7 % fotonapetostni moduli, 8,2 % omrežni razsmerniki, 3,3 % sistemski nadzor in diagnostika, 4,3 % priključek z ločilnim merilnim mestom ter,5 % vizualizacija delovanja. Doba vračanja naložbe je 13,59 let in interna stopnja donosnosti je 5,7 % (tabela 1). Dodana vrednost in prispevek k ozaveščanju je sistem prikazovanja vseh pomembnejših parametrov za spremljanje obratovanja elektrarne ter okoljskih parametrov. Velika pozornost je bila posvečena osveščevalno izobraževalnemu projektu, ki smo ga skupno izvajali v Biotehniškem centru Naklo s sedmimi predavanji, naravoslovnimi dejavnostmi, ekskurzijami, anketo, raziskavo in izdajo zloženke o obnovljivih virih energije. C Spremljanje proizvodnje na Biotehniškem centru Naklo Dejanska proizvodnja električne energije v letu 28 je bila kwh, kar je 8,4 % več kot je bilo planirano. Dejanski izračun za leto 28 kaže, da je bilo s proizvodnjo električne energije iz sončne elektrarne Strahinj pokrito 31,7 % potreb šole oz. 27,9 % porabe električne energije celotnega Biotehniškega centra Naklo (šola, športna dvorana, javna razsvetljava). Na podlagi podatkov Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO) iz meteorološke postaje Lesce in izmerjenih podatkov sončne elektrarne Strahinj je na sliki 4 prikazana korelacija med dejanskim sončnim obsevanjem na enoto površine in proizvodnjo električne energije v sončni elektrarni po mesecih v letu 28. Nadaljnja analiza temelji na vzpostavljenem sistemu za neposredno spremljanje tehničnih in meteoroloških podatkov na več sončnih elektrarnah v daljšem časovnem obdobju januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december Proizvodnja SE Strahinj, 28 (kwh) Sončno obsevanje ARSO Lesce (W/m2) Slika 4: Korelacija med sončnim obsevanjem in proizvodnjo električne energije Sončne elektrarne Strahinj; lastni izračuni. Tabela 2: Proizvodnja električne energije iz sončne elektrarne Strahinj in sončno obsevanje, 28 Mesec Proizvodnja Proizvodnja Sončno obsevanje Skupna proizvodnja fotonapetostni generator fotonapetostni generator ARSO, postaja Lesce SE Strahinj (kw/m 2 1 hlev za govedo 2 hlev za konje ) (kwh) (kwh) (kwh) Januar Februar Marec April Maj Junij Julij Avgust September Oktober November December Skupaj Vir: Podatki o sončnem obsevanju ARSO, podatki z razsmernikov, lastni izračuni. 4

5 Na podlagi meritev proizvedene električne energije v sončnih elektrarnah Radovljica, Labore, FERI, Strahinj in Preddvor v letu 28, prikazanih na sliki 5, so deleži proizvedene električne energije po mesecih naslednji: januarja 2,7-3,7 %, februarja 5,-6, %, marca 7,3-7,7 %, aprila 9,9-12,8 %, maja 11,4-13,2 %, junija 13,5-14,%, julija 13,-14,%, avgusta 11,6-12,4%, septembra 9,5-1,1%, oktobra 5,4-8,%, novembra 2,4-5,2% in decembra,9-3,4 % ,2 14, 14, 12,4 1,3 9,7 % 8 7,6 6,1 4 5, 2,7 3, 2, JAN. FEB. MAR. APR. MAJ JUN JUL AVG. SEP. OKT. NOV. DEC. SE Radovljica SE Labore SE FERI SE Strahinj SE Preddvor Slika 5: Izmerjeni deleži (v %) mesečne proizvodnje v sončnih elektrarnah za leto 28, lastni izračuni. D Spremljanje okoljskih prihrankov Planirana proizvedena zelena električna energija predstavlja zmanjšanje 46,334 ton emisij CO 2 na leto oziroma letni prihranek 111,2 ton premoga. Glede na dejansko doseženo proizvodnjo v letu 28 je bil okoljski prihranek sončne elektrarne Strahinj v letu 28: zmanjšanje 49,25 ton emisij CO 2 oziroma prihranek 118,1 ton premoga. Tabela 3: Delež pokritja potreb po električni energiji iz Sončne elektrarne Strahinj, 28 BC Naklo BC Naklo Šola Šola Mesec načrt (%) dejansko (%) načrt (%) dejansko (%) Januar 1, 12, 11,1 13,3 Februar 16,6 27,5 18,3 3,3 Marec 18,6 22,6 21,5 26,3 April 27,4 29,9 3,1 32,9 Maj 36,4 46,8 38,6 49,6 Junij 41,1 39,6 43,1 41,5 Julij 44,9 48,1 45,3 48,5 Avgust 41,1 59, 41,8 6,1 September 33,7 29, 36,2 31,1 Oktober 29,7 26,4 33,4 29,7 November 17, 12, 19,4 13,7 December 11,6 7,3 13,8 8,6 Skupaj 26,7 29, 29,2 31,7 Vir: lastni izračuni. E Učinki uporabe OVE na Biotehniškem centru Naklo zmanjšalo emisije CO 2 za 53,3 % Energenti za potrebe Biotehniškega centra Naklo predstavljajo 411 ton emisij CO 2, od tega kurilno olje 24,2 ton emisij CO 2, plin 36,8 ton emisij CO 2 in električna energija glede na slovensko strukturo proizvodnje dobavljena od distribucije 17 ton emisij CO 2.. 5

6 Delež emisij CO2 - kurilno olje (%) Delež emisij CO2 - plin (%) % od distribucije (OVE) od HE (OVE) od HE in proizvodnja iz SE Delež emisij CO2 - el. energija (%) Zmanjšanje emisij CO2 pri proizvodnji el. energije iz SE (%) Kumulativni delež emisij CO2 (%) Logaritmično (Kumulativni delež emisij CO2 (%) ) -3 Slika 6: Delež pokritja potreb po električni energiji iz Sončne elektrarne Strahinj; lastni izračuni. S partnerskim sodelovanjem in nakupom električne energije iz obnovljivih virov energije hidroelektrarn družbe Gorenjske elektrarne so se zmanjšale emisije CO 2 na 241 ton. Z izgradnjo sončne elektrarne Strahinj pa so se z njeno proizvodnjo emisije CO 2 zmanjšale na 192 ton izpustov. Z obema odločitvama nakupom zelene električne energije in proizvodnjo električne energije s sončno elektrarno na hlevih Biotehniškega centra Naklo so se emisije CO 2 zaradi rabe energentov v Biotehniškem centru Naklo zmanjšale za več kot polovico oz. za 53,3 %. Tabela 4: Delež emisij CO 2 zaradi rabe energentov v Biotehniškem centru Naklo Emisije CO 2 od distribucije (%) (OVE) od HE (%) (OVE) od HE in proizvodnja iz SE (%) Delež emisij CO 2 - kurilno olje (%) 49,7 49,7 49,7 Delež emisij CO 2 - plin (%) 8,9 8,9 8,9 Delež emisij CO 2 - el. energija (%) 41,4,, Zmanjšanje emisij CO 2 pri proizvodnji el. energije iz SE (%) -12, Kumulativni delež emisij CO 2 (%) 1, 58,6 46,7 Vir: lastni izračuni. F Uporaba OVE v didaktične namene Poleg proizvodnje zelene električne energije sončna elektrarna Strahinj s pomočjo»monitoringa«služi tudi v didaktične in izobraževalne namene. Dijaki lahko v praksi spremljajo učinkovitost pridobivanja energije s pomočjo sonca, spoznavajo metode pridobivanja energije iz obnovljivih virov in se preko praktičnega dela seznanjajo z energijo iz obnovljivih virov, s tem pa postajajo tudi ekološko bolj ozaveščeni. V Biotehniškem centru Naklo že nekaj let spodbujajo različne projekte s področja rabe alternativne rabe energije. V letu 24 so dobili certifikat za ekološko kmetovanje za večina pridelkov in izdelkov. Vključili so se v projekt evropskega združenja Ekošol in v letu 26 dobili mednarodni certifikat. Tudi v prihodnje želijo v okviru enote Medpodjetniškega izobraževalnega centra (MIC) sklepati partnerstva na področju varovanja okolja ter tako prispevati k zmanjševanju onesnaževanja. III. IMPLIKACIJE UPORABE OVE V PREDDVORU A Sončna elektrarna Preddvor Partnersko razvojni izobraževalni model je bilo v nadaljnji praksi izveden pri izgradnji Sončne elektrarne Preddvor, kjer so partnerji Gorenjske elektrarne, Osnovna šola Matije Valjavca Preddvor in 6

7 Občina Preddvor. Uresničen je bil program, ki je bil opredeljen s podpisom Pisma o nameri o sodelovanju pri vlaganjih, promociji in izobraževanju v obnovljive vire energije 1. avgusta 27 med Gorenjskimi elektrarnami in Občino Preddvor in dogovorom o tripartitnem partnerstvu še v sodelovanju z Osnovno šolo Matija Valjavca Preddvor, ko je bil 14. januarja 28 podpisan Dogovor o sodelovanju pri postavitvi sončne elektrarne Preddvor na strehi osnovne šole. Gre za drugi projekt skupnega sodelovanja med gospodarsko družbo in izobraževalno ustanovo, ki je razširjen še z lokalno skupnostjo, ki jo predstavlja občina. V aprilu in maju 28 je bila na strehi osnovne šole Matija Valjavca v Preddvoru izvedena montaža sončne elektrarne Preddvor z močjo 6,2 kw, ki jo sestavlja 28 fotonapetostnih modulov tipa Sanyo HIP 215 W, devet omrežnih razsmernikov SMA Sunny Mini Central SMC 7 HV in 8 HV, AC spojišče, priključno merilno mesto in priključni kablovod do transformatorske postaje Preddvor. Energijski izračuni so po projektu za izvedbo z upoštevanjem 29 stopinjskega odklona od južne smeri in s 15 stopinjskim naklonskim kotom, predvideli povprečno letno proizvodnjo 63.3 kwh električne energije. Naložba v sončno elektrarno Preddvor je znašala 315. eurov oziroma eurov na instaliran kilovat. B Učinki uporabe OVE V občini Preddvor je urejen sistem daljinske toplote iz občinskega podjetja Energetika, d.d., katerega ustanovitelj je bila Občina Preddvor. Prav tako je tudi lastnik stavb izobraževalne ustanove Osnovna šola Matija Valjavca Preddvor in lastnih nepremičnin v katerih potekajo dejavnosti lokalne skupnosti. V prizadevanjih za uporabo OVE pa je Občina Preddvor skupaj z Osnovno šolo Matija Valjavca Preddvor in podjetjem Gorenjske elektrarne pristopila k izgradnji sončne elektrarne na strehi osnovne šole z močjo 6,2 kw. S tem se je povečala izraba in uporaba obnovljivih virov energije v eni najbolj»zelenih«občin v Sloveniji. V Občini Preddvor je ob daljinskem ogrevanju z biomaso za naselje Preddvor in več malih hidroelektrarnah na reki Kokra in potoku Belca, sončna energija tretji obnovljivi vir. V občini je velik interes zasebnikov pri mikro projektih daljinskega ogrevanja na biomaso (eden je bil izveden leta 28, drugi za manjši del naselja leta 29), občina pa je vključena tudi v skupni EU projekt obnovljivih virov energije štirih občin iz štirih držav: Slovenije, Italije, Avstrije in Madžarske za izkoriščanje vodnih virov, lesne biomase, vetrne energije, sončne energije in odpadkov. C Osnovna šola Matije Valjavca zmanjšala emisije CO 2 za 32,6 % Proizvedena električna energija iz sončne elektrarne Preddvor pomeni 7 % pokritje potreb osnovne šole in vrtca v Preddvoru oz. pokritje potreb 2 gospodinjstev. Predstavlja tudi okoljske letne prihranke zmanjšanja 31,65 ton emisij CO 2 oziroma letni prihranek 76 ton premoga. Poraba električne energije v Zavodu osnovna šola Preddvor na treh objektih šola Preddvor, vrtec Preddvor in podružnična šola Kokra je bila leta kwh, leta 28 pa se je povečala za 4,13 % na kwh. Poraba toplotne energije proizvedene z biomaso je bila leta kwh, leta 28 pa se je povečala za 16,54 % na kwh. Za preračun emisij CO 2 uporabimo metodologijo CEU IJS. Leta 27 je bilo doseženo 15,14 ton emisij CO 2 in sicer od električne energije glede na strukturo primarnih virov dobavitelja 36,86 ton emisij CO 2 in od toplote iz biomase 113,929 ton emisij CO 2. V letu 28 je bila Osnovni šoli Matija Valjavca Preddvor dobavljena električna energija direktno iz kvalificiranih hidroelektrarn družbe Gorenjske elektrarne, zato ni bilo ustvarjenih emisij CO 2. Izpusti CO 2 so bili le od toplote iz biomase in sicer 132,772 ton. Ker je v juniju 28 na strehi osnovne šole Matija Valjavca začela obratovati sončna elektrarna je v polletnem obratovanju s proizvodnjo ekološko čiste električne energije zmanjšala za 15,733 ton emisij CO 2. Emisije CO 2 so bile zaradi teh prihrankov kumulativno dosežene na 117,39 ton emisij CO 2, kar je 22 % zmanjšanje glede na leto 27. Ob predpostavki celoletnega obratovanja sončne elektrarne Preddvor s predvideno proizvodnjo 63.3 kwh električne energije oz. prihranku 31,65 ton emisij CO 2, bi bili hipotetično kumulativni izpusti 11,122 ton CO 2, kar je 32,6 % zmanjšanje glede na leto 27. 7

8 2 161,6 161,6 15, 182,4 15, 15,7 132,8 117, Emisije CO2 (t) 1,, Izračunano za leto 27 Doseženo leta 27 Izračunana letna proizvodnja leto 28 Doseženo junij - december 28-31,7-15,7-1 Emisije CO2 zaradi porabe energentov v Osnovni šoli Preddvor Zmanjšanje emisij zaradi proizvodnje Sončne elektrarne Preddvor Končne emisije CO2 v Osnovni šoli Preddvor Linearno (Končne emisije CO2 v Osnovni šoli Preddvor) Slika 7: Gibanje emisij CO 2, Osnovna šola Preddvor; lastni izračuni. D Uporaba OVE v stavbah občine Preddvor Poraba električne energije za občinsko stavbo in dom krajanov v Preddvoru ter za javno razsvetljavo v občini Preddvor je bila leta kwh, leta 28 pa se je povečala za 17 % na kwh. Poraba toplotne energije proizvedene z biomaso je bila leta kwh, leta 28 pa se je za 1,7 % zmanjšala na 23,841 kwh. Leta 27 je bilo porabljeno litrov kurilnega olja, leta 28 pa 5.45 litrov kurilnega olja. Po metodologiji CEU IJS je bilo leta 27 doseženo 61,657 ton emisij CO 2 in sicer od električne energije glede na strukturo primarnih virov dobavitelja 39,564 ton emisij CO 2, od toplote iz biomase 7,762 ton emisij CO 2 in od kurilnega olja 14,331 ton emisij CO 2. V letu 28 je bila Občini Preddvor dobavljena električna energija direktno iz kvalificiranih hidroelektrarn družbe Gorenjske elektrarne, zato ni bilo ustvarjenih emisij CO 2. Izpusti CO 2 so bili le od toplote iz biomase 7,629 ton CO 2 in od kurilnega olja 13,117 ton CO 2. Zaradi prihrankov uporabe OVE so bile skupne emisije 2,746 ton CO 2, kar pomeni za 66,4 % zmanjšanje emisij CO 2 glede na leto 27. E 35 % skupni okoljski prihranki v Preddvoru Partnerski razvojno-izobraževalni model sodelovanja med Osnovno šolo Matija Valjavca Preddvor, Občino Preddvor in Gorenjskimi elektrarnami je dal pri celovitem energetskem konceptu uporabe obnovljivih virov energije z dodatno proizvodnjo iz sončne elektrarne na strehi osnovne šole, učinkovit rezultat zmanjšanja emisij CO 2. Ob polletnem obratovanju sončne elektrarne Preddvor in uporabi obnovljivih energentov so bili leta 28 doseženi 35 % okoljski prihranki. Skupne emisije CO 2 so iz 211,671 ton leta 27, zmanjšale na 137,785 ton. Doseženi rezultati so učinki trajnostnega razvoja s konkretnimi prispevki izboljšanja vplivov škodljivih emisij na okolje in konkreten primer k pristopu uvajanja obnovljivih virov energije v koncepte lokalne skupnosti. 8

9 ,6 236, 15, 211,7 182,4 232,7 132,8 137,8 kg CO2 1 74,4 61,7 82, -1,, 2,7 Izračunano za leto Doseženo leta 27 Izračunana letna Doseženo junij - 27 proizvodnja december 28-31,7-15,7 Emisije CO2 zaradi porabe energentov v Osnovni šoli Preddvor Zmanjšanje emisij zaradi proizvodnje Sončne elektrarne Preddvor Emisije CO2 v Občini Preddvor Končne emisije CO2 Občine in Osnovne šole Preddvor Linearno (Končne emisije CO2 Občine in Osnovne šole Preddvor) Slika 8: Kako zelena je občina Preddvor z vidika emisij CO 2 občine in izobraževalne ustanove? - lastni izračuni. IV. IMPLIKACIJE UPORABE OVE V KRIŽAH A Sončna elektrarna Križe Tretji projekt partnerskega razvojno izobraževalnega modela na izobraževalnih ustanovah je bil uresničen pri izgradnji sončne elektrarne Križe s partnerji v projektu Gorenjske elektrarne, Osnovna šola Križe in Občina Tržič. Izvaja se program, ki je bil opredeljen s podpisom Pisma o nameri o sodelovanju pri vlaganjih, promociji in izobraževanju v obnovljive vire energije in najemno pogodbo za streho na šoli 3. junija 28 med Gorenjskimi elektrarnami, Osnovno šolo Križe in Občino Tržič. Jeseni 28 je bila na strehi osnovne šole Križe izvedena montaža sončne elektrarne Križe z močjo 8,41 kw p, ki jo sestavlja 374 fotonapetostnih modulov slovenskega proizvajalca, tipa Bisol 215 W p. Fotonapetostni moduli so nameščeni na južnem delu streh telovadnice in osnovne šole Križe. Na posamezni južni strehi osnovne šole je nameščenih 135 in 12 fotonapetostnih modulov skupne moči 29 kw p in 25,8 kw p. Na strehi telovadnice je nameščenih 119 modulov skupne moči 25,6 kw p. Nameščeno je devet omrežnih razsmernikov s sinhronizatorjem SMA Sunny mini Central tipa 9 TL moči 9 kw, tipa 7 HV moči 7 kw in tipa 7 TL moči 7 kw je postavljenih na podstrešju osnovne šole. Priključeni so na kontrolno enoto Sunny boy Control plus in senzor Sunny SensorBox, ki opravlja funkcijo meritev temperature fotonapetostnega modula in okolice ter hitrosti vetra. Kontrolna enota Sunny boy Control plus je priključena na računalniško omrežje. Prenos podatkov poteka preko interneta do nadzornega računalnika v Gorenjskih elektrarnah. Na podstrešju osnovne šole se nahaja AC spojišče in DC spojišče. Priključni razdelilni stikalni blok je vgrajen v fasado osnovne šole Križe z vgrajenim, ločilnim mestom v bloku z vgrajeno merilno opremo in zaščito. Za priključitev na distribucijsko omrežje je bilo potrebno opraviti gradbena dela za kabelski kanal in vanj položiti nov nizkonapetostni kabel E-XAY2Y-J 4 x 24 mm 2, dolžine 32 metrov do transformatorske postaje Križe. Naložba v sončno elektrarno Križe je znašala 348. eurov oz eurov na instaliran kilovat. Sončna elektrarna Križe je nameščena na 75,2 % strehe osnovne šole Križe. Izkoristek strehe je 95,16 W p /m 2. Površina modulov je 69,62 m 2, izkoristek modulov je 131,9 W p /m 2. Izkoristek aktivne površine fotonapetostnega generatorja je 147,24 W p /m 2. Izkoristek modulov Bisol BMU s po 6 zaporedno vezanimi multikristalnimi Silicijevimi celicami moči 215 W p je po katalogu proizvajalca od 12,9 do 13,7 %. 9

10 B Energetski in okoljski prihranki v osnovni šoli Križe Energijski izračuni za sončno elektrarno Križe predvidevajo za 1.78,8 polnih obratovalnih ur s 73,5 % deležem proizvodnje električne energije od aprila do septembra. Streha ima idealno južno orientacijo s primernim naklonom 15, zato ni izgube v proizvodnji električne energije zaradi odklona. Predvidena povprečna letna proizvodnja je kwh električne energije oz. pokritje potreb 24 slovenskih gospodinjstev. Proizvedena električna energija iz sončne elektrarne Križe pomeni z vidika oskrbe električne energije 16,4 % presežek v letu 27 oz. 4,62 % primanjkljaj v letu 28 glede na dejansko porabljeno električno energijo osnovne šole Križe, vendar ne v istem času, saj je z vidika sezonskosti primanjkljaj proizvedene električne energije v zimskem času (oktober marec) in višek v poletnem času (april september) kwh januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december Poraba električne energije v osnovni šoli Križe (kwh) Proizvodnja električne energije v sončni elektrarni Križe (kwh) Slika 9: Mesečni prikaz porabe električne energije v osnovni šoli Križe in proizvodnje električne energije sončne elektrarne Križe; lastni izračuni. V. SKLEP Prikazani so sodobni tehnološki sistemi naložb v sončne elektrarne na primerih šol, ki so model za naložbe za javne ustanove tako s projektnega, tehnološkega, proizvodnega, okoljskega in ekološkega vidika. Še posebno pomemben pa je osvečevalni namen za mlade in druge občane. VI. REFERENCE: [1] Bizjak, F. Tehnološki in projektni management, Grafika Soča, Nova Gorica [2] Papler, D., Primerjava razvojnih učinkov obnovljivih virov energije, magistrsko delo, Poslovnotehniška fakulteta, Univerza v Novi Gorici, Nova Gorica 28. [3] Bizjak, F., Tehnološki in projektni management, Grafika Soča, Nova Gorica [4] Devetak, G., Marketing management, Fakulteta za management Koper, Koper 27. [5] Papler, D., Sončna elektrarna Strahinj v poskusnem obratovanju, EGES, Energija, gospodarstvo, ekologija skupaj, letnik 12, št. 1, str , Ljubljana 28. [6] Papler, D., Analiza obratovalnih parametrov sončnih elektrarn. EGES, energija, gospodarstvo, ekologija skupaj, 28, letnik 12, št. 3, str [7] Papler, D., Primerjava razvojnih učinkov obnovljivih virov energije, magistrsko delo, Nova Gorica 28. [8] Papler, D., Partnerski razvojno izobraževalni model DP2MIR, EGES, Energija, gospodarstvo, ekologija skupaj, letnik 12, št. 2, str , Ljubljana 28. [9] Papler, D., Naložbeni razvojno izobraževalni sonaravni projekt OVE. ER, 29, št. 4, str

PRILOGA II Obrazec II-A Vloga za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca elektri ne energije iz obnovljivih virov energije 1.0 Splošni podatki

PRILOGA II Obrazec II-A Vloga za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca elektri ne energije iz obnovljivih virov energije 1.0 Splošni podatki PRILOGA II Obrazec II-A Vloga za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca elektri ne energije iz obnovljivih virov energije 1.0 Splošni podatki o prosilcu 1.1 Identifikacijska številka v registru

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Trajnostni razvoj družbe BTC Tomaž Damjan Ljubljana, 23.10.2013 BTC v številkah Družba BTC je uspešno izvedla premik na trajnostno in zeleno področje z željo ustvariti boljšo prihodnost za obiskovalce,

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 VRANSKO URE IN OVE Franc Sušnik Piran, oktober 2012 Lokacija Občina Vransko Prebivalcev 2.614 Površina 53,3 km 2 Zelo aktivni pri osveščanju varovanja okolja, Osnovna šola Vransko vključena v sistem Eko

Prikaži več

PREGLED FOTOVOLTAIČNEGA TRGA V SLOVENIJI preliminarno poročilo za leto 2014 Podatki o fotovoltaičnem trgu v Sloveniji so zbrani iz javno dostopnih pod

PREGLED FOTOVOLTAIČNEGA TRGA V SLOVENIJI preliminarno poročilo za leto 2014 Podatki o fotovoltaičnem trgu v Sloveniji so zbrani iz javno dostopnih pod PREGLED FOTOVOLTAIČNEGA TRGA V SLOVENIJI preliminarno poročilo za leto 214 Podatki o fotovoltaičnem trgu v Sloveniji so zbrani iz javno dostopnih podatkovnih baz, med katerimi so najpomembnejše: Javna

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Slovenija znižuje CO 2 : dobre prakse INTEGRACIJA SPREJEMNIKOV SONČNE ENERGIJE V SISTEM DOLB VRANSKO Marko Krajnc Energetika Vransko d.o.o. Vransko, 12.4.2012 Projekt»Slovenija znižuje CO 2 : dobre prakse«izvaja

Prikaži več

PREGLED FOTOVOLTAIČNEGA TRGA V SLOVENIJI preliminarno poročilo za leto 2013 Podatki o fotovoltaičnem trgu v Sloveniji so zbrani iz javno dostopnih pod

PREGLED FOTOVOLTAIČNEGA TRGA V SLOVENIJI preliminarno poročilo za leto 2013 Podatki o fotovoltaičnem trgu v Sloveniji so zbrani iz javno dostopnih pod PREGLED FOTOVOLTAIČNEGA TRGA V SLOVENIJI preliminarno poročilo za leto 213 Podatki o fotovoltaičnem trgu v Sloveniji so zbrani iz javno dostopnih podatkovnih baz, med katerimi so najpomembnejše: Javna

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SISTEMI PODPOR ZA GRADNJO MALIH ENERGETSKIH PROIZVODNIH NAPRAV Vinarska 14, 2000 Maribor Tel.: +386 2 228 49 16 E-mail: veronika.valentar@kmetijski-zavod.si www.interreg-med.eu/compose FINANCIRANJE UKREPOV

Prikaži več

Microsoft Word - WP5 D15b infopackage supplement public buildings Slovenia.doc

Microsoft Word - WP5 D15b infopackage supplement public buildings Slovenia.doc ENERGETSKA IZKAZNICA KAKO SE NANJO PRIPRAVIMO Izkaznica na podlagi izmerjene rabe energije Energetske izkaznice za javne stavbe bodo predvidoma temeljile na izmerjeni rabi energije za delovanje stavbe.

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Podnebni in energetski občine Simona Pestotnik Predstavitev za javnost: Koliko nas stane ogrevanje z Zemljino toploto? Kakšne so perspektive za občino Cerkno? Cilji občine in razumevanje aktivnosti na

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Projekcija - Ekolosko najcistejsa el energija HE Savica _

Microsoft PowerPoint - Projekcija - Ekolosko najcistejsa el energija HE Savica _ POSVET NA 13. SREČANJU TURISTIČNIH DRUŠTEV OBJEZERSKIH KRAJEV SLOVENIJE 27 Tema: Slovenska jezera izzivi in priložnosti Referat 3: EKOLOŠKO NAJČISTEJŠA ELEKTRIČNA ENERGIJA IZ OBNOVLJIVEGA VIRA HIDROELEKTRARNE

Prikaži več

Petrol

Petrol PETROLOV Program za zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih 2 Zakonski okvir Sredstva iz Petrolovega programa se podeljujejo v skladu s pravili za podeljevanje Državne pomoči (javni pozivi)

Prikaži več

Microsoft Word - SOLARGE_building_assessment_report_sezana-elderly-house_slo.doc

Microsoft Word - SOLARGE_building_assessment_report_sezana-elderly-house_slo.doc Študija izvedljivosti solarnega sistema Doma upokojencev Sežana Univerza v Ljubljani Fakulteta za strojništvo Aškerčeva 6, Ljubljana T: 01/4771234 F: 01/2518567 E: ciril.arkar@fs.uni-lj.si November 2007

Prikaži več

Podatki o stavbi Vrsta izkaznice: merjena nestanovanjska Pošta Lokev katastrska občina 2459 številka stavbe de

Podatki o stavbi Vrsta izkaznice: merjena nestanovanjska Pošta Lokev katastrska občina 2459 številka stavbe de Pošta Lokev katastrska občina 2459 številka stavbe 198 1220201 del stavbe 2 1970 Lokev 159 a, 6219 Lokev 4197/1 LOKEV : 51 Dovedena energija 283 kwh/m 2 a POVPREČNA RABA ENERGIJE PRIMERLJIVE STAVBE (283

Prikaži več

1

1 1 KAZALO Kazalo 2 Ogled Toplarne Moste 3 Zgodovina 3 Splošno 4 O tovarni 5 Okolje 6 2 Ogled Toplarne Moste V ponedeljek ob 9.20 uri smo se dijaki in profesorji zbrali pred šolo ter se nato odpeljali do

Prikaži več

Microsoft Word - broıura2.doc

Microsoft Word - broıura2.doc TEHNOLOŠKA PLATFORMA ZA FOTOVOLTAIKO IN VIZIJA RAZVOJA SONČNIH ELEKTRARN V SLOVENIJI Sončna energija je obnovljiv trajnostni vir energije, ki v zadnjem desetletju izredno pridobiva na pomenu. Distribuirane

Prikaži več

LETNI NAČRT IZVAJANJA AKTIVNOSTI AKCIJSKEGA NAČRTA LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA MO NOVA GORICA ZA LETO 2009

LETNI NAČRT IZVAJANJA AKTIVNOSTI AKCIJSKEGA NAČRTA LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA MO NOVA GORICA ZA LETO 2009 PLAN AKTIVNOSTI PO AKCIJSKEM NAČRTU LEK MONG ZA LETO 2010 Vrtojba, marec 2010 Pripravila: Ivana Kacafura in Boštjan Mljač Odgovoren: direktor Rajko Leban TRR št. : 04750 0001242330 Nova KBM, 10100 0039511005

Prikaži več

EKS - Priloga 1

EKS - Priloga 1 Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana T: 01 478 80 00 F: 01 478 81 39 E: gp.mzi@gov.si www.mzi.gov.si PROJEKCIJA DOLGOROČNE ENERGETSKE BILANCE Povzetek strokovnih podlag za projekcijo dolgoročnih energetskih

Prikaži več

OTOČNI SISTEMI za energetsko neodvisnost. Vikend na morju ali v gorah? Nimate dostopa do elektrodistribucijskega omrežja?

OTOČNI SISTEMI za energetsko neodvisnost. Vikend na morju ali v gorah? Nimate dostopa do elektrodistribucijskega omrežja? OTOČNI SISTEMI za energetsko neodvisnost. Vikend na morju ali v gorah? Nimate dostopa do elektrodistribucijskega omrežja? Otočni sistemi BISOL Zagotovite si lasten vir zelene električne energije Otočni

Prikaži več

Microsoft Word - SOLARGE_goodpractice_si_innpribostjanu_SI.doc

Microsoft Word - SOLARGE_goodpractice_si_innpribostjanu_SI.doc Stavba Tip stavbe Hotel Število uporabnikov 20,000 Na leto Leto Izgradnje 1991 Celotna ogrevana površina 620 m 2 Poraba tople sanitarne vode 480 m 3 /a, Izračunan Poraba energije za ogrevanje načrtovana

Prikaži več

Koristne informacije o podjetju Elektro Gorenjska, d. d.

Koristne informacije o podjetju Elektro Gorenjska, d. d. Koristne informacije o podjetju Elektro Gorenjska, d. d. Predstavitev podjetja Elektro Gorenjska, d. d., je podjetje za distribucijo električne energije, ki uporabnikom distribucijskega omrežja dnevno

Prikaži več

Uporaba OVE v stavbah

Uporaba OVE v stavbah Sončna energija in stavbe Ogrevanje in hlajenje stavb s soncem Dr. Sašo Medved, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo Vrste SOS pasivni sistemi ; integrirani v stavbe aktivni sistemi ; ogrevalni

Prikaži več

Male vetrne elektrarne

Male vetrne elektrarne Možnosti izgradnje malih vetrnih elektrarn ENERGO MAKS, energija d.o.o. dr. Ksenija Golob Predstavitev Ksenija Golob Naziv, ime in priimek: dr. Ksenija Golob, univ. dipl. gosp. inž. Delovna področja: 1.

Prikaži več

Urbanistično-planerska delavnica Sevnica 2011/12

Urbanistično-planerska delavnica Sevnica 2011/12 Energetska sanacija večstanovanjskih stavb - PRIMERI DOBRIH PRAKS - Roman Perčič, Občina Sevnica En.občina 016 12. oktober 2016 Sevnica v 80. letih Foto: Ljubo Motore Sevnica v 80. letih Foto: Ljubo Motore

Prikaži več

Peltonova turbina ima srednji premer 120 cm, vrti pa se s 750 vrtljaji na minuto

Peltonova turbina ima srednji premer 120 cm, vrti pa se s 750 vrtljaji na minuto V reki 1 s pretokom 46 m 3 /s je koncentracija onesnažila A 66,5 g/l in onesnažila B 360 g/l. V reko 1 se izliva zelo onesnažena reka 2 s pretokom 2400 l/s in koncentracijo onesnažila A 0,32 mg/l in onesnažila

Prikaži več

Zbirni center

Zbirni center OGREVANJE IN HLAJENJE Z ZEMELJSKIMI SONDAMI IN TOPLOTNO ČRPALKO Željko HORVAT GEOTERMALNA ENERGIJA Geotermalna energija je toplota notranjosti Zemlje. V globini je temperatura stalna in z globino narašča.

Prikaži več

Utrinki in spomini z dogodka

Utrinki in spomini z dogodka 3. Forum o obnovljivih virih, 20. marec 2013 Utrinki in spomini na dogodek NOVINARSKA KONFERENCA 20.3.2013 Hotel Park, Prešernova dvorana, 8:30 NOVINARSKA KONFERENCA 20.3.2013 Hotel Park, Prešernova dvorana,

Prikaži več

Bodi moder zgled

Bodi moder zgled www.modra-energija.si Bodi moder zgled Moč je v vaših rokah Naredite kaj za bolj zdravo okolje.naredite nekaj koristnega. Prevzemite del skrbi in odgovornosti za naravo. Kar storimo dobrega za naravo,

Prikaži več

Spodbude za omilitev podnebnih sprememb

Spodbude za omilitev podnebnih sprememb mag. Karin Žvokelj Služba za razvojna sredstva Kohezijska sredstva in omilitev podnebnih sprememb cca. 160 mio EUR (cca 85 mio nepovratnih sredstev) prednostna naložba 1.2: 53,3 mio EUR (nepovratna sredstva:

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Predstavitev učinkovitega upravljanja z energijo in primeri dobrih praks v javnih stavbah Nova Gorica, 23.1.2019 Projekt CitiEnGov Tomaž Lozej, GOLEA Nova Gorica Energetski manager Agencija GOLEA opravlja

Prikaži več

Institut Jožef Stefan CENTER ZA ENERGETSKO UČINKOVITOST TRAJNOSTNA ENERGETIKA DO LETA 2050 Andreja Urbančič, CENTER ZA ENERGETSKO UČINKOVITOST Program

Institut Jožef Stefan CENTER ZA ENERGETSKO UČINKOVITOST TRAJNOSTNA ENERGETIKA DO LETA 2050 Andreja Urbančič, CENTER ZA ENERGETSKO UČINKOVITOST Program TRAJNOSTNA ENERGETIKA DO LETA 2050 Andreja Urbančič, Program strokovnih izobraževanj»kakovostna energetska obnova zgradb«mednarodni OBRTNI SEJEM, Celje 17.09.2012 VSEBINA PREDSTAVITVE Vizija trajnostne

Prikaži več

Uredba o pravilih za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in s soproizvodnjo toplote in električne energije z vis

Uredba o pravilih za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in s soproizvodnjo toplote in električne energije z vis Predlog za javno obravnavo 22.1.2019 PREDLOG (EVA 2014-2430-0044) Na podlagi šestnajstega odstavka 372. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) izdaja Vlada Republike Slovenije U

Prikaži več

Poročilo projekta : Učinkovita raba energije Primerjava klasične sončne elektrarne z sončno elektrarno ki sledi soncu. Cilj projekta: Cilj našega proj

Poročilo projekta : Učinkovita raba energije Primerjava klasične sončne elektrarne z sončno elektrarno ki sledi soncu. Cilj projekta: Cilj našega proj Poročilo projekta : Učinkovita raba energije Primerjava klasične sončne elektrarne z sončno elektrarno ki sledi soncu. Cilj projekta: Cilj našega projekta je bil izdelati učilo napravo za prikaz delovanja

Prikaži več

Priklopite se na zemeljski plin in prihranite! ZEMELJSKI PLIN VAS ČAKA PRED VRATI AKCIJSKA PONUDBA VELJA DO 31. DECEMBRA 2017 Da bo vaša odločitev za

Priklopite se na zemeljski plin in prihranite! ZEMELJSKI PLIN VAS ČAKA PRED VRATI AKCIJSKA PONUDBA VELJA DO 31. DECEMBRA 2017 Da bo vaša odločitev za Priklopite se na zemeljski plin in prihranite! ZEMELJSKI PLIN VAS ČAKA PRED VRATI AKCIJSKA PONUDBA VELJA DO 31. DECEMBRA 2017 Da bo vaša odločitev za zemeljski plin lažja, vam ponujamo: ¾¾celovito energetsko

Prikaži več

PH in NEH - dobra praksa

PH in NEH - dobra praksa Strokovno izpopolnjevanje, UL-FA, 5.4.219 SKORAJ NIČ-ENERGIJSKE JAVNE STAVBE V SLOVENIJI Kako izpolniti zahteve za racionalno in visoko učinkovito javno skoraj nič-energijsko stavbo ter doseči pričakovano

Prikaži več

MLS ID:

MLS ID: MLS ID: 490351005-5 1 PRODAMO Sodobni pisarniški prostori v Kopru oddani v najem Republiki Sloveniji Naložbena nepremičnina na Ferrarski ulici v bližini mestnega središča odlična prometna navezava Predmet

Prikaži več

ENERGETSKO UPRAVLJANJE STAVB

ENERGETSKO UPRAVLJANJE STAVB NRGTSKI INŽNIRING energetsko upravljanje in knjigovodstvo nergy management and bookkeeping Notranje usposabljanje podjetja UTRIP, d. o. o. Celje, 21. januar 2014 Cveto Fendre cveto.fendre@guest.arnes.si

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 REPUBLIKA SLOVENIJA Ministrstvo za zdravje Štefanova 5, 1000 Ljubljana ZMANJŠANJE PORABE ENERGIJE V SPLOŠNI BOLNIŠNICI NOVO MESTO Dolenjske Toplice, 5.4.2012 Božidar Podobnik, univ.dipl.inž. Vodja projekta

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Praznik - URE dobra praksa - Bistra 2.PPT

Microsoft PowerPoint - Praznik - URE dobra praksa - Bistra 2.PPT Zmanjševanje porabe energije v ah Dobra gradbena praksa mag. Miha Praznik, univ.dipl.inž.str. Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. Bistra, maj 6 Vsebina prispevka Dobra praksa na področju zagotavljanja URE v

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - cigre_c2_15.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - cigre_c2_15.ppt [Compatibility Mode] Univerza v Mariboru Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Boštjan Polajžer, Drago Dolinar, Jožef Ritonja (FERI) bostjan.polajzer@um.si Andrej Semprimožnik (ELES) KAZALNIKI KAKOVOSTI

Prikaži več

Evidenca_prejetih_vlog

Evidenca_prejetih_vlog Evidenca prejetih vlog za projekte prijavljene na Javni poziv objavljen dne 12. 12. 2018 Agencija za energijo v skladu s prvim odstavkom 373. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15)

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o podporah

Prikaži več

ELABORAT GRADBENE FIZIKE ZA PODROCJE UCINKOVITE RABE ENERGIJE V STAVBAH izdelan za stavbo VECNAMENSKA ŠPORTNA DVORANA DUPLEK -Import :07 Iz

ELABORAT GRADBENE FIZIKE ZA PODROCJE UCINKOVITE RABE ENERGIJE V STAVBAH izdelan za stavbo VECNAMENSKA ŠPORTNA DVORANA DUPLEK -Import :07 Iz ELABORAT GRADBENE FIZIKE ZA PODROCJE UCINKOVITE RABE ENERGIJE V STAVBAH izelan za stavbo VECNAMENSKA ŠPORTNA DVORANA DUPLEK -Import19.6.2018 17:07 Izracun je narejen v sklau po»pravilnik o ucinkoviti rabi

Prikaži več

18.SMK Tomaž Berločnik - za objavo

18.SMK Tomaž Berločnik - za objavo 18. Slovenska marketinška konferenca Energija za prihodnost PETROL Mag. Tomaž Berločnik Portorož, 21.5.2013 1. POSLOVANJE SKUPINE PETROL Predstavitev skupine Petrol Vodilna slovenska energetska družba

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Z uporabo energetsko učinkovitih naprav zmanjšujemo vplive na okolje mag. Vilma FECE Ljubljana, 19.9.2012 Osebna izkaznica Temeljna dejavnost Izdelki in storitve za dom: VGA, MGA, HVAC, kuhinje Skupina

Prikaži več

Uradni list RS – 037/2009, Uredbeni del

Uradni list RS – 037/2009, Uredbeni del Stran 5248 / Št. 37 / 18. 5. 2009 1780. Uredba o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije Na podlagi devetega odstavka 64.n člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št.

Prikaži več

Potencial decentraliziranih plinskih soproizvodnih enot

Potencial decentraliziranih plinskih soproizvodnih enot Institut Jožef Stefan Center za energetsko učinkovitost UČINKOVITO UPRAVLJANJE Z ENERGIJO - IZKUŠNJE IZ PRAKSE Boris Sučić boris.sucic@ijs.si Kranj 20.09.2012 Energija v Sloveniji Skupni letni strošek

Prikaži več

Potenciali lesne biomase v Sloveniji ter pomen kakovosti lesnih goriv

Potenciali lesne biomase v Sloveniji ter pomen kakovosti lesnih goriv Dr. Nike KRAJNC Potenciali lesne biomase v Sloveniji ter pomen kakovosti lesnih goriv Dejanski tržni potenciali lesa slabše kakovosti Podatki na nivoju občin so dostopni na: http://wcm.gozdis.si/ocene-potencialov-okroglega-lesa

Prikaži več

OBČINA PREBOLD HMELJARSKA CESTA PREBOLD LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT OBČINE PREBOLD -- POVZETEK --

OBČINA PREBOLD HMELJARSKA CESTA PREBOLD LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT OBČINE PREBOLD -- POVZETEK -- OBČINA PREBOLD HMELJARSKA CESTA 3 3321 PREBOLD LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT OBČINE PREBOLD -- POVZETEK -- Naslov Lokalni energetski koncept občine Prebold Naročnik Občina Prebold Hmeljarska cesta 3 3321

Prikaži več

Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2017 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona

Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2017 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2017 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona (EZ-1) (Uradni list RS, 17/14, 81/15) objavlja analizo

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - GenEnergija

Microsoft PowerPoint - GenEnergija GEN energija Oktober, 2009 Jedrska Elektrarna Krško 2 priložnost za Slovenijo Predstavitev projekta Mnenje javnosti in legitimnost jedrske energije v Sloveniji, Prednosti projekta Krško2, Predlog najpomembnejših

Prikaži več

RAČUNSKO PREVERJANJE DOSEGANJA MERIL snes VSEBINA 1. Faktorji pretvorbe in energijska performančnost (EP P ) 2. Primer poslovne stavbe s plinskim kotl

RAČUNSKO PREVERJANJE DOSEGANJA MERIL snes VSEBINA 1. Faktorji pretvorbe in energijska performančnost (EP P ) 2. Primer poslovne stavbe s plinskim kotl RAČUNSKO PREVERJANJE DOSEGANJA MERIL snes VSEBINA 1. Faktorji pretvorbe in energijska performančnost (EP P ) 2. Primer poslovne stavbe s plinskim kotlom - z energijo drugih naprav 3. Primer poslovne stavbe

Prikaži več

Microsoft Word - PREDMETNIK_1_2_3_2015.doc

Microsoft Word - PREDMETNIK_1_2_3_2015.doc PREDMETNIK 1. letnik Organizirano študijsko delo IŠDŠ VP OŠD Zap. Predmet zimski poletni Št. P V P V PD IŠ PRVI LETNIK 1. Matematična fizika NV 30 45 75 / 135 210 7 2. Osnove tehnologij TV 30 45 75 / 93

Prikaži več

Diapositiva 1

Diapositiva 1 Različni pogledi na proizvodnjo in rabo energije v prometu, stavbah in v industriji Andrej Kitanovski, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo EPC - Energy Policy Consideration, GZS, Ljubljana 2019

Prikaži več

Microsoft Word - PR18-HoceZrak-letno2018.docx

Microsoft Word - PR18-HoceZrak-letno2018.docx DAT: DANTE/NL/COZ/MB/212A/PR18-HoceZrak-letno2018.docx POROČILO O MERITVAH DELCEV PM10 V OBČINI HOČE-SLIVNICA V LETU 2018 Maribor, marec 2019 Naslov: Izvajalec: Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Male HE priložnosti za boljšo samooskrbo DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d. o. o. Sandi Ritlop Rogla, 7. maj 2019 1.0 SPLOŠNO 1) Uredba (EU) Evropskega parlamenta in Sveta iz decembra 2018 doseči 27 % delež

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - 05_Spec_pozarni_nacrt_fotovoltaika

Microsoft PowerPoint - 05_Spec_pozarni_nacrt_fotovoltaika POŽARNI NAČRT ZA STAVBE S SONČNO ELEKTRARNO Aleksander ŠPEC Uprava RS za zaščito in reševanje evanje aleksander.spec@urszr.si PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O POŽARNEM REDU (Uradni list

Prikaži več

Predstavitev EKO SKLAD MONS 2017

Predstavitev EKO SKLAD MONS 2017 FINANČNE SPODBUDE EKO SKLADA, SLOVENSKEGA OKOLJSKEGA JAVNEGA SKLADA Tanja Šumrada Delavnica PASIVNE IN NIZKOENERGIJSKE STAVBE ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI Ljubljana, 15. marec 2017 EKO SKLAD Eko sklad, Slovenski

Prikaži več

Porocilo_Sinergija_ _ok.indd

Porocilo_Sinergija_ _ok.indd M r e ž a d r u ž b e n e k o r i s t n o s t i Kaj se dogaja v okviru kampanje Energija si, bodi učinkovit? - Akcija Varčna sijalka v vsak dom se je zaključila (rezultate bomo posredovali kasneje). -

Prikaži več

UNIVERZA V LJUBLJANI Fakulteta za strojništvo Faktor pretvorbe primarne energije Magistrsko delo Magistrskega študijskega programa II. stopnje STROJNI

UNIVERZA V LJUBLJANI Fakulteta za strojništvo Faktor pretvorbe primarne energije Magistrsko delo Magistrskega študijskega programa II. stopnje STROJNI UNIVERZA V LJUBLJANI Fakulteta za strojništvo Faktor pretvorbe primarne energije Magistrsko delo Magistrskega študijskega programa II. stopnje STROJNIŠTVO Blaž Cerk Ljubljana, september 2017 UNIVERZA

Prikaži več

UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJ Elektrotehnika Močnostna elektrotehnika PO

UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJ Elektrotehnika Močnostna elektrotehnika PO UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJ Elektrotehnika Močnostna elektrotehnika POROČILO PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA v TERMOSOLAR d.o.o.,

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Tehnološki izzivi proizvodnja biometana in njegovo injiciranje v plinovodno omrežje prof. dr. Iztok Golobič Predstojnik Katedre za toplotno in procesno tehniko Vodja Laboratorija za toplotno tehniko Fakulteta

Prikaži več

Energijski viri prihodnosti

Energijski viri prihodnosti Laboratorij za termoenergetiko Napredne tehnologije v energetiki Prihodnja preskrba z energijo Prihodnja preskrba z energijo potrebe po energiji razpoložljivost energije viri energije neposredna energija

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V SPODNJEPOSAVSKI

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V SPODNJEPOSAVSKI AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V SPODNJEPOSAVSKI REGIJI V LETU 2011 Krško, maj 2012 K A Z A L O UVOD...

Prikaži več

PowerPoint-Präsentation

PowerPoint-Präsentation ENERGETSKO POGODBENIŠTVO (EPC) V JAVNIH STAVBAH Podpora pri izvajanju energetske prenove stavb na lokalni ravni z mehanizmom energetskega pogodbeništva 12.10.2016, LJUBLJANA NIKO NATEK, KSSENA Projekt

Prikaži več

Na podlagi 41

Na podlagi 41 Na podlagi 41. in 81. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Kriţevci (Uradni list RS, št. 18/2010, 53/2010) ter 17. člena Odloka o ustanovitvi Javnega

Prikaži več

prijava_Vrhnika

prijava_Vrhnika 1. Področja ocenjevanja javni sektor jav stavbe (občinske stavbe, šole, domovi za starejše, zdravstveni domovi, ) javna razsvetljava - projekt Rekonstrukcija kotlovnice v OŠ Ivana Cankarja - projekt Povečanje

Prikaži več

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v nadaljevanju: Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji)

Prikaži več

Microsoft Word - MAREC 15-1.doc

Microsoft Word - MAREC 15-1.doc LETNI NAČRT IZVAJANJA AKTIVNOSTI AKCIJSKEGA NAČRTA LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA MO NOVA GORICA ZA LETO 2009 Vrtojba, februar 2009 TRR št. : 04750 0001242330 Nova KBM, 10100 0039511005 Banka Koper Identifikacijska

Prikaži več

Mesečno POROČILO O OBRATOVANJU EES 1/5 1. februar februar II F E B R U A R I. ELEKTROENERGETSKA SITUACIJA ZA MESEC FEBRUAR 2009 Realizacija pora

Mesečno POROČILO O OBRATOVANJU EES 1/5 1. februar februar II F E B R U A R I. ELEKTROENERGETSKA SITUACIJA ZA MESEC FEBRUAR 2009 Realizacija pora 15 1. februar - 28. februar F E B R U A R I. ELEKTROENERGETSKA SITUACIJA ZA MESEC FEBRUAR 2009 Realizacija porabe, proizvodnje in izmenjave električne energije v mesecu februarju 2009 je razvidna iz priložene

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠKI REGIJI V LETU 2010 Postojna, maj 2011 KAZALO I.

Prikaži več

OPERATIVNI PROGRAM RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI s poudarkom na doseganju okoljskih ciljev iz Direktive 2008/98/ES, Direktive 94/62/ES in Direktive 1

OPERATIVNI PROGRAM RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI s poudarkom na doseganju okoljskih ciljev iz Direktive 2008/98/ES, Direktive 94/62/ES in Direktive 1 OPERATIVNI PROGRAM RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI s poudarkom na doseganju okoljskih ciljev iz Direktive 2008/98/ES, Direktive 94/62/ES in Direktive 1999/31/ES (Marec 2013) Operativni načrt v skladu z

Prikaži več

ZAVOD za trajnostni razvoj Kopra „KOPER OTOK“

ZAVOD za trajnostni razvoj Kopra „KOPER OTOK“ MANAGEMENT MESTNEGA SREDIŠČA Projekt oživljanja starega mestnega jedra MMS v Kopru Jana Tolja, svetovalka župana Mestna občina Koper Management mestnih središč NAKUPOVALNA SREDIŠČA Po letu 2000 ogromen

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Umanotera ppt [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Umanotera ppt [Read-Only] [Compatibility Mode] Blaženje podnebnih sprememb: strošek ali razvojna priložnost? mag. Mojca Vendramin Okoljska Kuznetsova krivulja Pritiski na okolje na prebiv. Dohodek na prebivalca Neposredni vpliv različnih cen CO 2

Prikaži več

PRILOGA 2: Obrazec letnega poročila

PRILOGA 2: Obrazec letnega poročila Datum: 17.3.2016 Številka: 360-2/2016-2 PRILOGA 2: Obrazec letnega poročila LETNO POROČILO O IZVEDENIH UKREPIH IZ AKCIJSKEGA NAČRTA LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA IN NJIHOVIH UČINKIH (9., 10. IN 11. ALINEJA

Prikaži več

Plan 2019 in ocena 2018

Plan 2019 in ocena 2018 01 Povzetek poslovnega načrta družbe Luka Koper, d. d., in Skupine Luka Koper za leto 2019 in ocena poslovanja za leto POVZETEK POSLOVNEGA A DRUŽBE, IN SKUPINE LUKA KOPER ZA LETO 2019 IN POSLOVANJA ZA

Prikaži več

BV_STANDARDI_SISTEMOV_VODENJA_EN_OK

BV_STANDARDI_SISTEMOV_VODENJA_EN_OK STANDARDI SISTEMOV VODENJA KOT ORODJE ZA IZBOLJŠANJE OKOLJSKE IN ENERGETSKE UČINKOVITOSTI 10.11.2011 Gregor SIMONIČ Sistemi vodenja Kaj so sistemi vodenja oziroma upravljanja? Sistem vodenja oziroma upravljanja

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Nizkoogljične tehnologije tudi v industriji Marko KOVAČ Institut Jožef Stefan Center za energetsko učinkovitost Portorož, Slovenija 16. april 2019 Večjega znižanja emisij v industriji ne bo mogoče doseči

Prikaži več

MESEČNI PREGLED GIBANJ NA TRGU FINANČNIH INSTRUMENTOV April 2019

MESEČNI PREGLED GIBANJ NA TRGU FINANČNIH INSTRUMENTOV April 2019 MESEČNI PREGLED GIBANJ NA TRGU FINANČNIH INSTRUMENTOV April 1 TRG FINANČNIH INSTRUMENTOV Tabela 1: Splošni kazalci Splošni kazalci 30. 9. 2018/ sep. 2018 31. 10. 2018/ okt. 2018 30. 11. 2018/ nov. 2018

Prikaži več

Družba Butan plin Družba Butan plin na slovenskem trgu nastopa kot eden vodilnih ponudnikov energije, strateško pa smo povezani tudi z največjim distr

Družba Butan plin Družba Butan plin na slovenskem trgu nastopa kot eden vodilnih ponudnikov energije, strateško pa smo povezani tudi z največjim distr Družba Butan plin Družba Butan plin na slovenskem trgu nastopa kot eden vodilnih ponudnikov energije, strateško pa smo povezani tudi z največjim distributerjem utekočinjenega naftnega plina, koncernom

Prikaži več

Mesečno POROČILO O OBRATOVANJU EES 1/5 1. junij junij VI J U N I J I. ELEKTROENERGETSKA SITUACIJA ZA MESEC JUNIJ 2009 Realizacija porabe, proizv

Mesečno POROČILO O OBRATOVANJU EES 1/5 1. junij junij VI J U N I J I. ELEKTROENERGETSKA SITUACIJA ZA MESEC JUNIJ 2009 Realizacija porabe, proizv 1/5 1. junij - 30. junij J U N I J I. ELEKTROENERGETSKA SITUACIJA ZA MESEC JUNIJ 2009 Realizacija porabe, proizvodnje in izmenjave električne energije v mesecu juniju 2009 je razvidna iz priložene tabele

Prikaži več

Brexit_Delakorda_UMAR

Brexit_Delakorda_UMAR MAKROEKONOMSKI IZGLEDI ZA EU IN SLOVENIJO KAKŠNA JE / BO VLOGA BREXITA? Aleš Delakorda, UMAR C F A S l o v e n i j a, 1 7. 1 0. 2 0 1 6 M A K R O E K O N O M S K I P O L O Ž A J I N I Z G L E D I Z A E

Prikaži več

da

da SODELAVCI PRI RAZISKAVI REUS 2013 Pri načrtovanju in izvedbi raziskave REUS 2013 so sodelovali: Arhea Center za energetsko učinkovitost IJS Gradbeni inštitut ZRMK Informa Echo SURS Valicon Člani strokovnega

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Matjaž Česen Fouad Al Mansour Koliko je Slovenija do sedaj izboljšala energetsko učinkovitost in kam jo to uvršča v EU? Seminar:»Ali je Slovenija uspešna pri izvajanju ukrepov energetske učinkovitosti?«rcp-ijs,

Prikaži več

Microsoft Word - PR17-PtujZrak-letno_vmesno.docx

Microsoft Word - PR17-PtujZrak-letno_vmesno.docx DAT: DANTE/NL/COZ/MB/212A/PR17-PtujZrak-letno_vmesno.docx POROČILO O MERITVAH DELCEV PM10 TER BENZO(A)PIRENA V DELCIH PM10 V OBČINI PTUJ V LETU 2017 Maribor, februar 2018 Naslov: Poročilo o meritvah delcev

Prikaži več

Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2016 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona

Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2016 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2016 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona (EZ-1) (Uradni list RS, 17/14, 81/15) objavlja analizo

Prikaži več

OGREVANJE VAŠEGA DOMA Z OBNOVLJIVIMI VIRI ENERGIJE

OGREVANJE VAŠEGA DOMA Z OBNOVLJIVIMI VIRI ENERGIJE OGREVANJE VAŠEGA DOMA Z OBNOVLJIVIMI VIRI ENERGIJE e OGREVANJE VAŠEGA DOMA Z OBNOVLJIVIMI VIRI ENERGIJE Predgovor Med obnovljive vire energije sodijo sončno sevanje, veter, dež, plima in geotermalna energija.

Prikaži več

Toplotne črpalke

Toplotne črpalke Prihranek energije pri posobitvi ogrevanja in energetski obnovi ovoja stavbe V primeru posobitve ogrevalnega sistema stanovanjske zgradbe je potrebno ugotoviti letno porabo toplotne energije. Približno

Prikaži več

LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT OBČINE JESENICE K P O O R N O Č Č POP d.o.o. Efenkova 61 VELENJE N O I L O

LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT OBČINE JESENICE K P O O R N O Č Č POP d.o.o. Efenkova 61 VELENJE N O I L O LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT OBČINE JESENICE K P O O R N O Č Č POP d.o.o. Efenkova 61 VELENJE N O I L O Lokalni energetski koncept Naslov projekta: Občine Jesenice Končno poročilo revizija 4 Številka pogodbe

Prikaži več

Microsoft Word - PR18-PtujZrak-letno2018.docx

Microsoft Word - PR18-PtujZrak-letno2018.docx DAT: DANTE/NL/COZ/MB/212A/PR18-PtujZrak-letno2018.docx POROČILO O MERITVAH DELCEV PM10 TER BENZO(A)PIRENA V DELCIH PM10 V MESTNI OBČINI PTUJ V LETU 2018 Maribor, marec 2019 Naslov: Poročilo o meritvah

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - 9_Xella.pptx

Microsoft PowerPoint - 9_Xella.pptx SKORAJ NIČ-ENERGIJSKE STAVBE V SLOVENIJI Porobeton in BIM na javnih objektih Miloš Kmetič, univ.dipl.inž.grad. Konzorcij pasivna hiša Strokovno izpopolnjevanje za arhitekte, projektante in energetske svetovalce

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - Zlati kamen 2013-finalisti [Zdru\236ljivostni na\350in])

(Microsoft PowerPoint - Zlati kamen 2013-finalisti [Zdru\236ljivostni na\350in]) 6. mesto OBČINA RAZKRIŽJE Razkrižje Razkrižje: uvrstitve Kvalitativna analiza: 33 točk (11. mesto) UČINKOVITOST Investicije 28 Rast odhodkov za javno upravo 8 Prihodki iz EU 9 Rast priha 1 GOSPODARSTVO

Prikaži več

DEP_Kulturni dom Mislinja_2016_delovna verzija

DEP_Kulturni dom Mislinja_2016_delovna verzija RAZŠIRJENI ENERGETSKI PREGLED Zdravstveni dom Radlje ob Dravi Radlje ob Dravi; 3.5.2016 Splošni podatki Naziv Razširjeni energetski pregled Zdravstveni dom Radlje ob Dravi Naročnik Izvajalec Zdravstveni

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Distribucijsko omrežje - hrbtenica energetske tranzicije mag. Boris Sovič Predsednik skupščine GIZ distribucije in predsednik uprave Elektro Maribor d.d. Pomembne teme Slovenija je pred pomembnimi izzivi

Prikaži več

BM2

BM2 MOBILNI PROSTORSKI PLINSKI GRELNIK Z DIREKTNIM Za gradbišča, manjše delavnice, plastenjake, steklenjake Direktno zgorevanje, ne potrebuje dimnika. Zelo hitra montaža ker priklopimo samo plinsko jeklenko

Prikaži več

2017 POROČILO O STANJU NA PODROČJU ENERGETIKE V SLOVENIJI

2017 POROČILO O STANJU NA PODROČJU ENERGETIKE V SLOVENIJI 217 POROČILO O STANJU NA PODROČJU ENERGETIKE V SLOVENIJI P OROČ I L O O STANJU NA PODROČJU ENERGETIKE V SLOVENIJI 217 1 Uvod 4 2 Napredek pri razvoju energetskih trgov 6 2.1 Napredek trga z električno

Prikaži več

(Microsoft Word to\350ka_ Priloga 3 _Obrazec letnega poro\350ila_ _Pivka)

(Microsoft Word to\350ka_ Priloga 3 _Obrazec letnega poro\350ila_ _Pivka) PRILOGA 3: Obrazec letnega poročila Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in o njihovih učinkih Samoupravna lokalna skupnost: OBČINA PIVKA Kontaktna oseba

Prikaži več

Številka: 58541/2018 Cenik storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Šentrupert Cene so oblikovane v skladu z Ured

Številka: 58541/2018 Cenik storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Šentrupert Cene so oblikovane v skladu z Ured Cenik storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Šentrupert Cene so oblikovane v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih

Prikaži več