OBČINA LENDAVA, LENDVA KÖZSEG GLAVNA ULICA 20, LENDAVA Kriteriji: Datum od: Datum do: PREGLED IZVRŠENIH PRERAZPOREDITEV V PRORAČUN

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "OBČINA LENDAVA, LENDVA KÖZSEG GLAVNA ULICA 20, LENDAVA Kriteriji: Datum od: Datum do: PREGLED IZVRŠENIH PRERAZPOREDITEV V PRORAČUN"

Transkripcija

1 OBČINA LENDAVA, LENDVA KÖZSEG GLAVNA ULICA 20, LENDAVA Kriteriji: Datum od: Datum do: Stran PP Plače in drugi izdatki delavcev občinske uprave PP Stroški delovanja Organa skupne občinske uprave občin Len 1.000,00 KONTO OSNOVNE PLAČE KONTO DODATKI ZA DELO V POSEBNIH POGOJIH PP Plače in drugi izdatki delavcev občinske uprave PP Stroški delovanja Organa skupne občinske uprave občin Len 1.000,00 KONTO OSNOVNE PLAČE KONTO SREDSTVA ZA NADURNO DELO PP Splošna proračunska rezervacija PP Glavnica od dolgoročnih kreditov ,00 KONTO SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA KONTO ODPLAČILA KREDITOV DRŽAVNEMU PRORAČUNU - DOLGO PP Sofinanciranje zavetišč za brezdomce PP Sofinanciranje zavetišč za brezdomce 5.000,00 KONTO REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH KONTO DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM PP Obnova vrtcev PP Obnova vrtcev , PP Obnova vrtcev PP Obnova vrtcev 3.600, PP Ureditev infrastrukture za šport in rekreacijo PP Ureditev infrastrukture za šport in rekreacijo 700,00 KONTO NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA ACIJA KONTO GEODETSKE STORITVE, PARCELACIJE, CENITVE IN DRUGE PP Stroški upravljanja in obratovanja športnih objektov PP Stroški upravljanja in obratovanja športnih objektov 1.770,00 KONTO VODA IN KOMUNALNE STORITVE KONTO PLAČILA DRUGIH STORITEV IN ACIJE PP Investicijsko vzdrževanje kulturnega doma Lendava PP Investicijsko vzdrževanje kulturnega doma Lendava 854,00 KONTO PLAČILA DRUGIH STORITEV IN ACIJE PP Investicijsko vzdrževanje kulturnega doma Lendava PP Investicijsko vzdrževanje kulturnega doma Lendava 3.100,00 S: Sredstva se prerazporejajo med neposrednimi uporabniki proračuna. Na: Zaradi višjih stroškov za dodatke za delo v posebnih pogojih. S: Sredstva se prerazporejajo med neposrednimi uporabniki proračuna. Na: Zaradi višjih stroškov za nadurno delo. S: Sredstva se prerazporejajo iz splošne proračunske rezervacije. Na: Zaradi odplačila najetega kredita pri Ministrstvu za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo RS. Na: Zaradi sofinanciranja bivanja v zavetišču za brezdomce. Na: Zaradi višjih stroškov obnove vrtcev. Na: Zaradi stroškov priprave popisov za del za obnovo vrtcev. Na: Zaradi stroškov parcelacij pri ureditvi infrastrukture za šport in rekreacijo. Na: Zaradi priprave popisov del za sanacijska dela na športnem parku Lendava. Na: Zaradi stroškov izvajanja varstva pri delu pri sanacijskih delih na kulturnem domu Lendava. Na: Zaradi stroškov nadzora nad sanacijskimi deli v kulturnem domu Lendava.

2 Stran PP Sofinanciranje programov ljubiteljske kulture PP Sofinanciranje programov ljubiteljske kulture 500, DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE PP Izgradnja dvigala za potrebe ZD Lendava PP Izgradnja dvigala za potrebe ZD Lendava 1.000,00 KONTO PLAČILA DRUGIH STORITEV IN ACIJE PP Urejanje občinskih zemljišč PP Urejanje občinskih zemljišč 2.500,00 KONTO PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH KONTO SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, SODNIH IZVEDE PP Urejanje občinskih zemljišč PP Urejanje občinskih zemljišč 2.500,00 KONTO GEODETSKE STORITVE, PARCELACIJE, CENITVE IN DRUGE KONTO SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, SODNIH IZVEDE PP Urejanje občinskih zemljišč PP Urejanje občinskih zemljišč 100,00 KONTO GEODETSKE STORITVE, PARCELACIJE, CENITVE IN DRUGE PP Stanovanjska gradnja PP Stanovanjska gradnja 610,00 KONTO NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA ACIJA PP Obnova in nakup komunalne opreme PP Obnova in nakup komunalne opreme 1.440,00 KONTO TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE (NELICENČNE) PROGRAMSK PP Komunalno opremljanje zemljišč in parkirišč PP Praznično urejanje naselij ,00 KONTO PLAČILA DRUGIH STORITEV IN ACIJE PP Obnova in novogradnja vodovodnega omrežja PP Obnova in novogradnja vodovodnega omrežja 5.035,00 KONTO PLAČILA DRUGIH STORITEV IN ACIJE KONTO NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA ACIJA PP Okoljski odtis občine Lendava PP Okoljski odtis občine Lendava 110,00 KONTO ČLANARINE V MEDNARODNIH ORGANIZACIJAH PP Ravnanje z meteornimi vodami PP Ravnanje z meteornimi vodami 2.020,00 KONTO PLAČILA DRUGIH STORITEV IN ACIJE PP Investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega omrežja PP Investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega omrežja 9.000,00 Na: Zaradi stroškov storitev priprave besedila javnega razpisa na področju kulture. Na: Zaradi stroškov varstva pri delu pri izgradnji dvigala v ZD Lendava. Na: Zaradi stroškov notarskih storitev pri urejanju občinskih zemljišč. Na: Zaradi stroškov notarskih storitev pri urejanju občinskih zemljišč. Na: Zaradi stroškov priprave služnostne pogodbe pri urejanju občinskih zemljišč. Na: Zaradi stroškov izdelave predstavitvenega kataloga za iskanje soinvestitorjev za gradnjo stanovanjskega naselja Lokvanj. Na: Zaradi stroškov vzdrževanja aplikacije CityHub. S: Sredstva se prerazporejajo med podprograni v okviru glavnega programa. Na: Zaradi višjih stroškov okraševanja Lendave. Na: Zaradi stroškov izdelave projektne dokumentacije za obnovo vodovodnega omrežja. Na: Zaradi plačila članarine evropskim institucijam. Na: Zaradi stroškov investicijskega nadzora pri sanaciji plazu na javnih poteh v Lendavskih goricah. Na: Zaradi višjih stroškov sanacije kanalizacijskega omrežja.

3 Stran PP Izgradnja kanalizacijskega omrežja PP Izgradnja kanalizacijskega omrežja 1.550,00 KONTO PLAČILA DRUGIH STORITEV IN ACIJE KONTO NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA ACIJA PP Infrastruktura za zbiranje in odlaganje odpadkov PP Infrastruktura za zbiranje in odlaganje odpadkov ,00 KONTO INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM PODJETJEM IN DRUŽBAKONTO INVESTICIJSKI TRANSFERI OBČINAM PP Projekt IronCurtainCycling PP Projekt IronCurtainCycling ,89 KONTO NAKUP STANOVANJSKIH ZGRADB IN PROSTOROV KONTO NAKUP ZEMLJIŠČ PP Projekt IronCurtainCycling PP Projekt IronCurtainCycling ,00 KONTO PLAČILA DRUGIH STORITEV IN ACIJE ,00 KONTO SUBVENCIONIRANJE TURISTIČNIH PROGRAMOV IN PROMOKONTO TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - za izdatke za blago PP Promocijske prireditve občine PP Promocijske prireditve občine 510,00 KONTO PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH PP Obnova cestne razsvetljave PP Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave 1.000,00 KONTO PLAČILA DRUGIH STORITEV IN ACIJE KONTO DRUGE NAJEMNINE, ZAKUPNINE IN LICENČNINE PP Obnova cestne razsvetljave PP Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave , PP Rekonstrukcija mosta na Benici PP Rekonstrukcija mosta na Benici ,00 KONTO NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA ACIJA PP Ureditev poslovnih con PP Ureditev poslovnih con 1.300,00 KONTO PLAČILA DRUGIH STORITEV IN ACIJE PP Investicijsko vzdrževanje občinskih cest PP Tekoče vzdrževanje občinskih cest in cestne infrastrukture ,00 Na: Zaradi višjih stroškov za izdelavo projektne dokumentacije pri izgradnji kanalizacijskega omrežja. Na: Zaradi sofinanciranja izgradnje infrastrukturnih objektov na odlagališču odpadkov v Puconcih. Na: Zaradi stroškov nakupa nepremičnine za izvedbo projekta. Na: Zaradi stroškov storitev priprave koncepta in operativnih dokumentov za izvedbo projekta. Na: Zaradi sofinanciranja izvedbe turističnih programov preko JZ za turizem in razvoj Lendava. Na: Zaradi stroškov storitev po podjemnih pogodbah. S: Sredstva se prerazporejajo med proračunskimi postavkami v okviru istega podprograma. Na: Zaradi višjih stroškov uporabe drogov za javno razsvetljavo. S: Sredstva se prerazporejajo med proračunskimi postavkami v okviru istega podprograma. Na: Zaradi višjih stroškov tekočega vzdrževanja javne razsvetljave. Na: Zaradi stroškov izdelave projektne dokumentacije za izgradnjo mosta na Benici. Na: Zaradi višjih stroškov izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno cono. S: Sredstva se prerazporejajo med Na: Zaradi višjih stroškov vzdrževanja občinskih cest in cestne infrastrukture.

4 Stran PP Program razvoja podeželja Občine Lendava PP Ureditev infrastrukture za lokalne tržnice 280, DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE PP Program razvoja podeželja Občine Lendava PP Program razvoja podeželja Občine Lendava 2.640, STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV IN STROŠKI OBJAV PP Urejanje infrastrukturnih pogojev za kmetijsko dejavnost PP Urejanje infrastrukturnih pogojev za kmetijsko dejavnost 100,00 KONTO PLAČILA DRUGIH STORITEV IN ACIJE KONTO DRUGE NAJEMNINE, ZAKUPNINE IN LICENČNINE PP Urejanje infrastrukturnih pogojev za kmetijsko dejavnost PP Urejanje infrastrukturnih pogojev za kmetijsko dejavnost 1.000,00 KONTO PLAČILA DRUGIH STORITEV IN ACIJE KONTO HRANA, STORITVE MENZ IN RESTAVRACIJ PP Urejanje infrastrukturnih pogojev za kmetijsko dejavnost PP Urejanje infrastrukturnih pogojev za kmetijsko dejavnost 700,00 KONTO PLAČILA DRUGIH STORITEV IN ACIJE KONTO STROŠKI PREVAJALSKIH STORITEV, STROŠKI LEKTORIRAN PP Spodbujanje zaposlovanja PP Spodbujanje zaposlovanja 2.500,00 KONTO SREDSTVA ZA DELOVNA MESTA V PRIVATNIH PODJETJIH KONTO TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN U PP Ureditev Centra za zaščito in reševanje Lendava PP Ureditev Centra za zaščito in reševanje Lendava ,00 KONTO NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA ACIJA PP Opremljanje enot in služb civilne zaščite PP Opremljanje enot in služb civilne zaščite 350,00 KONTO TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV KONTO IZDATKI ZA REPREZENTANCO ,00 KONTO PLAČILA DRUGIH STORITEV IN ACIJE ,00 KONTO NAKUP AKTIVNE MREŽNE IN KOMUNIKACIJSKE OPREME PP Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov PP Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov 150,00 KONTO GEODETSKE STORITVE, PARCELACIJE, CENITVE IN DRUGE ,00 KONTO TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE (NELICENČNE) PROGRAMSK PP Stroški za promocijo zdravja javnih uslužbencev občinske up 300,00 KONTO ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE S: Sredstva se prerazporejajo med proračunskimi postavkami v okviru istega podprograma. Na: Zaradi stroškov najema WC kabin za tržnico v Lendavi. Na: Zaradi stroškov oglaševanja preko portala "e-tržnica". Na: Zaradi stroškov najema prostorov. Na: Zaradi višjih reprezentančnih izdatkov. Na: Zaradi višjih stroškov prevajalskih storitev. Na: Zaradi spodbujanja zaposlovanja pri nepridobitnih organizacijah in ustanovah. Na: Zaradi višjih stroškov za izdelavo projektne dokumentacije. Na: Zaradi višjih reprezentančinih izdatkov. Na: Zaradi izdelave načrtov za prezračevanje sejne dvorane. Na: Zaradi nakupa komunikacijske opreme za potrebe dislocirane enote občinske uprave. Na: Zaradi stroškov prekategorizacije stanovanja v poslovni porostor. Na: Zaradi višjih stroškov vzdrževanja programske opreme. S: Sredstva se prerazporejajo med PP v okviru istega podprograma. Na: Zaradi višjih stroškov čistilnega materiala.

5 Stran PP Investicije in obnove objektov v lasti občine in krajevnih sku PP Investicije in obnove objektov v lasti občine in krajevnih sku 885,00 KONTO PLAČILA DRUGIH STORITEV IN ACIJE PP Investicije in obnove objektov v lasti občine in krajevnih sku PP Investicije in obnove objektov v lasti občine in krajevnih sku 7.566,00 KONTO NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA ACIJA PP Stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov PP Stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov 110,00 KONTO POŠTNINA IN KURIRSKE STORITVE KONTO PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV PP Stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov PP Stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov 800,00 KONTO HRANA, STORITVE MENZ IN RESTAVRACIJ PP Stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov PP Stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov 250,00 KONTO ZALOŽNIŠKE IN TISKARSKE STORITVE TER STROŠKI FOTO PP Stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov PP Stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov 150,00 KONTO POŠTNINA IN KURIRSKE STORITVE PP Energetska sanacija javnih stavb v lasti občine PP Stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov 350,00 KONTO PROTOKOLARNA DARILA, PROMOCIJSKI OGLEDI, ORGANIZ PP Energetska sanacija javnih stavb v lasti občine PP Stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov 300,00 KONTO STROŠKI PREVAJALSKIH STORITEV, STROŠKI LEKTORIRAN PP Energetska sanacija javnih stavb v lasti občine PP Obveščanje domače in tuje javnosti 550, PP Obveščanje domače in tuje javnosti PP Obveščanje domače in tuje javnosti 1.500,00 KONTO PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV KONTO ZALOŽNIŠKE IN TISKARSKE STORITVE TER STROŠKI FOTO PP Energetska sanacija javnih stavb v lasti občine PP Prostorski informacijski sistem občine 1.563, PP Pannon EGTC-Murania PP Projekt EU3doms 120,00 KONTO NAJEM VOZIL IN SELITVENI STROŠKI PP Pannon EGTC-Murania PP Projekt EU3doms 500, PP Odprava posledic daljinskega ogrevanja PP Stroški plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev 5.300,00 S: Sredstva se razporejajo v okviru Na: Potrebna so dodatna sredstva za izdelavo strokovnih podlag in dokumentacije S: Sredstva se prerazporerajo v okviru Na: Potrebna so dodatna sredstva za izdelavo projektne dokumentacije Na: Višji stroški avtorskih honorarjev S: Sredstva se razporejajo v okviru Na: Višji stroški drugega materiala in storitev S: Sredstva se razporejajo v okviru Na: Višji stroški drugega materiala in storitev S: Sredstva se razporejajo v okviru Na: Višji stroški drugega materiala in storitev podprogrami okviru glavnega programa. Na: Višji protokolarni stroški Na: Višji prevajalski stroški Na: Višji stroški posebnega materiala in storitev Na: Višji stroški tiskarskih storitev glavnimi programi znotraj področja Na: Nepredvideni stroški drugih storitev S: Sredstva se prerazporejajo med proračunskimi postavkami v okviru istega podprograma Na: Nepredvideni stroški najema vozil S: Sredstva se prerazporejajo med proračunskimi postavkami v okviru istega podprograma. Na: Nepredvideni stroški drugega posebnega materiala in storitev S: Sredstva se prerazporejajo med področji Na: Višji stroški drugega posebnega materiala in storitev

6 Stran PP Reprezentanca PP Reprezentanca 1.000,00 KONTO HRANA, STORITVE MENZ IN RESTAVRACIJ KONTO PROTOKOLARNA DARILA, PROMOCIJSKI OGLEDI, ORGANIZ PP Izgradnja prizidka k ZD Lendava PP Izgradnja dvigala za potrebe ZD Lendava ,00 KONTO NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA ACIJA PP Ureditev parkirišča in infrastrukture pred srednjo šolo PP Izgradnja dvigala za potrebe ZD Lendava , PP Mednarodni kulturni center 5.000, PP Mednarodni kulturni center 1.210,00 KONTO HRANA, STORITVE MENZ IN RESTAVRACIJ PP Opremljanje enot in služb civilne zaščite PP Opremljanje enot in služb civilne zaščite 375, PP Obnova in novogradnja vodovodnega omrežja PP Subvencioniranje cene oskrbe s pitno vodo ,00 KONTO SUBVENCIONIRANJE CEN JAVNIM PODJETJEM IN DRUGIM PP Stanovanjska gradnja PP Stanovanjska gradnja 1.812,00 KONTO TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV PP Urejanje infrastrukturnih pogojev za kmetijsko dejavnost PP Urejanje infrastrukturnih pogojev za kmetijsko dejavnost 400,00 KONTO PLAČILA DRUGIH STORITEV IN ACIJE KONTO HRANA, STORITVE MENZ IN RESTAVRACIJ PP Izgradnja kanalizacijskega omrežja PP Okoljski odtis občine Lendava 2.600, PP Obnova cestne razsvetljave PP Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave 1.100,00 KONTO PLAČILA DRUGIH STORITEV IN ACIJE ,00 KONTO NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME Na: Višji protokolarni stroški proračunskimi postavkami v okviru istega podprograma Na: Višji stroški izgradnje dvigala v ZD Lendava področji Na: Višji stroški izgradnje dvigala v ZD Lendava proračunskimi postavkami v okviru istega podprograma Na: Višji stroški drugega materiala in storitev proračunskimi postavkami v okviru istega podprograma Na: Višji stroški hrane in restavracij Na: Višji stroški posebnega materiala in storitev proračunskimi postavkami v okviru istega podprograma Na: Nenačrtovni stroški subvencij omrežnine GJS oskrbe s pitno vodo Na: Višji stroški tekočega vzdrževanja stanovanj Na: Višji stroški hrane in restavracij glavnimi programi znotraj področja Na: Višji stroški drugega materiala in storitev proračunskimi postavkami v okviru istega podprograma Na: Višji stroški drugegaga materiala in storitev Na: Višji stroški nakupa telekomunikacijske opreme

7 Stran ,00 KONTO PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH KONTO ZDRAVNIŠKI PREGLEDI ZAPOSLENIH IN DRUGIH UPRAVIČE PP Komunalno opremljanje zemljišč in parkirišč PP Tekoče vzdrževanje zelenic, parkov in otroških igrišč v mest 7.760,00 KONTO PLAČILA DRUGIH STORITEV IN ACIJE KONTO PLAČILA DRUGIH STORITEV IN ACIJE PP Pannon EGTC-Murania PP Pannon EGTC-Murania 112,00 KONTO DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V TUJINI PP Pannon EGTC-Murania PP Pannon EGTC-Murania 22,00 KONTO DRUGI IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA PP Obnova in novogradnja vodovodnega omrežja PP Obnova in novogradnja vodovodnega omrežja 500,00 KONTO DRUGA NADOMESTILA ZA UPORABO ZEMLJIŠČA PP Ureditev poslovnih con PP Ureditev poslovnih con 1.000,00 KONTO SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, SODNIH IZVEDE PP Energetska sanacija javnih stavb v lasti občine PP Stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov 69,00 KONTO NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA ACIJA KONTO STROŠKI PREVAJALSKIH STORITEV, STROŠKI LEKTORIRAN PP Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov 2.320, PP Mednarodni kulturni center 6.100, ,00 KONTO DRUGE NAJEMNINE, ZAKUPNINE IN LICENČNINE KONTO HOTELSKE IN RESTAVRACIJSKE STORITVE V TUJINI PP Mednarodni kulturni center 1.425,00 KONTO STROŠKI PREVAJALSKIH STORITEV, STROŠKI LEKTORIRAN PP Investicije in obnove objektov v lasti občine in krajevnih sku PP Investicije in obnove objektov v lasti občine in krajevnih sku 1.708,00 KONTO PLAČILA DRUGIH STORITEV IN ACIJE PP Ureditev Centra za zaščito in reševanje Lendava PP Ureditev Centra za zaščito in reševanje Lendava 3.000,00 KONTO PLAČILA DRUGIH STORITEV IN ACIJE PP Legalizacija in modernizacija romskega naselja v Dolgi vasi PP Legalizacija in modernizacija romskega naselja v Dolgi vasi 3.000,00 KONTO NAKUP ZEMLJIŠČ KONTO ELEKTRIČNA ENERGIJA Na: Višji stroški zdravniških pregledov Na: Nepredvideni stroški drugih storitzev in dokumentacije Na: Višji stroški dnevnic Na: Višji stroški službenih potovanj Na: Višji stroški nadomestil Na: Višji sodni stroški Na: Višji stoški prevajanja proračunskimi postavkami v okviru istega podprograma Na: Nakup nenačrtovane opreme proračunskimi postavkami v okviru istega podprograma Na: Višji stroški drugega posebnega materiala in storitev Na: Višji stroški hotelskih storitev v tujini proračunskimi postavkami v okviru istega podprograma Na: Višji prevajaski stroški Na: Dodatni stroški za izdelavo podlag za večnamenski objekt v Lend. goricah Na: Nenačrtovani stroški drugih storitev in dokumentacije Na: Dodatni stroški el. energije

8 Stran PP Zavarovanje objektov in opreme proračuna občine Lendava PP Zavarovanje objektov in opreme proračuna občine Lendava 800,00 KONTO ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE KONTO ZAVAROVALNE PREMIJE ZA MOTORNA VOZILA PP Sofinanciranje programov ljubiteljske kulture PP Sofinanciranje delovanja Zveze kulturnih društev Lendava 400, TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN U 1.200,00 KONTO PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE ,00 KONTO ZALOŽNIŠKE IN TISKARSKE STORITVE TER STROŠKI FOTO Na: Višji strošek zavarovalnih premij proračunskimi postavkami v okviru istega podprograma Na: Višji strošek izvajanja dejavnosti Na: Prerazporeditev stroškov 7.000,00 KONTO STROŠKI PREVAJALSKIH STORITEV, STROŠKI LEKTORIRAN 1.200,00 KONTO RAČUNOVODSKE, REVIZORSKE IN SVETOVALNE STORITVE 8.000,00 KONTO IZDATKI ZA REPREZENTANCO ,00 KONTO ELEKTRIČNA ENERGIJA 4.820,00 KONTO VODA IN KOMUNALNE STORITVE 5.950,00 KONTO TELEFON, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA 3.500,00 KONTO POŠTNINA IN KURIRSKE STORITVE 1.000,00 KONTO DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V DRŽAVI 1.000,00 KONTO STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI 1.000,00 KONTO DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V TUJINI 1.000,00 KONTO STROŠKI PREVOZA V TUJINI Na: Prerazporeditev stroškov Na: Prerazporeditev stroškov Na: Prerazporeditev stroškov Na: Prerazporeditev stroškov Na: Prerazporeditev stroškov Na: Prerazporeditev stroškov Na: Prerazporeditev stroškov Na: Prerazporeditev stroškov Na: Prerazporeditev stroškov Na: Prerazporeditev troškov Na: Prerazporeditev stroškov Na: Prerazporeditev stroškov

9 Stran ,00 KONTO DRUGI IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA 1.920,00 KONTO TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE (NELICENČNE) PROGRAMSK 3.516,00 KONTO NAJEM STROJNE RAČUNALNIŠKE OPREME 3.400,00 KONTO NAJEM KOMUNIKACIJSKE OPREME IN PODATKOVNIH VODO ,00 KONTO PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV 160,00 KONTO PLAČILA BANČNIH STORITEV ,00 KONTO TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - sredstva za plače in PP Sofinanciranje javnih zavodov v osnovnem šolstvu - zunanje PP Sofinanciranje javnih zavodov v osnovnem šolstvu - OŠ Veli 271,00 KONTO TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - za izdatke za blago KONTO TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - za izdatke za blago PP Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov 190, PP Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva PP Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 18,00 KONTO STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV IN STROŠKI OBJAV KONTO DRUGE NAJEMNINE, ZAKUPNINE IN LICENČNINE PP Obnova gradu v Lendavi PP Dejavnost galerij in muzejev 8.417,00 KONTO TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - sredstva za plače in PP Obnova gradu v Lendavi PP Dejavnost galerij in muzejev 1.375,00 KONTO TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - sredstva za prispev PP Obnova gradu v Lendavi PP Dejavnost galerij in muzejev 954,00 KONTO TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - za izdatke za blago PP Investicijsko vzdrževanje občinskih cest PP Tekoče vzdrževanje občinskih cest in cestne infrastrukture 560,00 KONTO NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA ACIJA KONTO DRUGA NADOMESTILA ZA UPORABO ZEMLJIŠČA PP Energetska sanacija javnih stavb v lasti občine PP Prostorski informacijski sistem občine 3.343,00 KONTO PLAČILA DRUGIH STORITEV IN ACIJE KONTO TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE (NELICENČNE) PROGRAMSK Na: Prerazporeditev stroškov Na: Prerazporeditev stroškov Na: Prerazporeditev stroškov Na: Prerazporeditev stroškov Na: Prerazporeditev stroškov Na: Prerazporeditev stroškov Na: Prerazporeditev stroškov proračunskimi postavkami v okviru istega podprograma Na: Višji stroški izdatkov proračunskimi postavkami v okviru istega podprograma Na: Dodatni stroški nakupa opreme Na: Višji stroški najemnin in zakupnin glavnimi programi znotraj področja Na: Dodatni stroški za plače in druge izdatke zaposlenim glavnimi programi znotraj področja Na: Dodatni stroški prispevkov glavnimi programi znotraj področja Na: Dodatni stroški za blago in storitve Na: Dodatni stroški nadomestil glavnimi programi znotraj področja Na: Stroški priprave strokovnih podlag

10 Stran PP Stroški prodaje občinskega premoženja PP Stroški prodaje občinskega premoženja 100,00 KONTO SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, SODNIH IZVEDEKONTO DRUGI OPERATIVNI ODHODKI PP Plače in drugi izdatki pri izvajanju javnih del PP Stroški plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev 3.709,00 KONTO OSNOVNE PLAČE PP Legalizacija in modernizacija romskega naselja v Dolgi vasi PP Legalizacija in modernizacija romskega naselja v Dolgi vasi 7.000,00 KONTO PLAČILA DRUGIH STORITEV IN ACIJE PP Obveščanje domače in tuje javnosti PP Obveščanje domače in tuje javnosti 23,00 KONTO PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV KONTO DRUGI OPERATIVNI ODHODKI PP Investicijsko vzdrževanje občinskih cest PP Investicijsko vzdrževanje občinskih cest ,00 KONTO NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA ACIJA KONTO NAKUP ZEMLJIŠČ ,00 KONTO NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME PP Ureditev prostorov za Glasbeno šolo Lendava PP Nakup zemljišč za druge potrebe ,00 KONTO NAKUP ZEMLJIŠČ PP Investicije in obnove objektov v lasti občine in krajevnih sku PP Investicije in obnove objektov v lasti občine in krajevnih sku 850,00 KONTO PLAČILA DRUGIH STORITEV IN ACIJE PP Sofinanciranje nabave opreme in prenove objektov za osnov PP Sofinanciranje nabave opreme in prenove objektov za osnov 1.950,00 KONTO INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM PP Ureditev parkirišča in infrastrukture pred srednjo šolo PP Ureditev parkirišča in infrastrukture pred srednjo šolo ,00 KONTO NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA ACIJA PP Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov 1.780, PP Legalizacija in modernizacija romskega naselja v Dolgi vasi PP Legalizacija in modernizacija romskega naselja v Dolgi vasi 5.750,00 KONTO PLAČILA DRUGIH STORITEV IN ACIJE PP Sofinanciranje programov ljubiteljske kulture PP Sofinanciranje programov ljubiteljske kulture 340, TEKOČI TRANSFERI V JAVNE SKLADE PP Energetska sanacija javnih stavb v lasti občine PP Obveščanje domače in tuje javnosti 23,00 KONTO PLAČILA DRUGIH STORITEV IN ACIJE KONTO DRUGI OPERATIVNI ODHODKI ,00 KONTO PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH KONTO DROBNI INVENTAR PP Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov 1.580,00 Na: Višji operativni odhodki (davek na promet nepremičnin) področji Na: Dodatni stroški bančnih storitev Na: Višji stroški zaradi dodatnih storitev (priključitev na vodovod in kanalizacijo) Na: Plačilo takse v razvid medijev Na: Dodatni stroški nakupa zemljišč S: Sredstva so prerazporejena v okviru Na: Nakup dodatne opreme (GSM aparati in oprema) področji Na: Dodatni stroški nakupa zemljišč Na: Dodatni stroški strokovne dokumentacije Na: Izvedba krovsko kleparskih del PP Na: Izdelava idejne zasnove za krajinsko parkirišče PP znotraj istega podprograma Na: Dodatni stroški nakupa opreme S: Sredstva se prerazporedijo znotraj PP Na: Izvedba oblog za kontejner v romsekm naselju PP Na: Dodatna sredstva za sofinanciranje PP v okviru istega podprograma. Na: Nepredvideni operativni odhodki Na: Višji stroški nabave drobnega inventarja PP v okviru istega podprograma Na: Nakup opreme za režijski obrat

11 Stran PP Ureditev socialnega centra PP Sofinanciranje programov izvajanja pomoči na domu 1.600,00 KONTO PLAČILA DRUGIH STORITEV IN ACIJE KONTO DRUGI TRANSFERI ZA ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE VARNOS PP Investicije in obnove objektov v lasti občine in krajevnih sku PP Investicije in obnove objektov v lasti občine in krajevnih sku , ,00 KONTO PLAČILA BANČNIH STORITEV PP Investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega omrežja PP Investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega omrežja 9.250, PP Stroški upravljanja in obratovanja športnih objektov PP Stroški upravljanja in obratovanja športnih objektov 2.865, ,00 KONTO PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE ,00 KONTO NAKUP AVTOMOBILOV - FINANČNI NAJEM KONTO PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE PP Izvedba volitev PP Izvedba volitev 2.000,00 KONTO POŠTNINA IN KURIRSKE STORITVE KONTO STROŠKI PREVAJALSKIH STORITEV, STROŠKI LEKTORIRAN PP Energetska sanacija javnih stavb v lasti občine PP Obveščanje domače in tuje javnosti ,00 KONTO NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA ACIJA KONTO STROŠKI PREVAJALSKIH STORITEV, STROŠKI LEKTORIRAN PP Energetska sanacija javnih stavb v lasti občine PP Stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov 2.000,00 KONTO NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA ACIJA KONTO STROŠKI PREVAJALSKIH STORITEV, STROŠKI LEKTORIRAN , ,00 KONTO STROŠKI PREVAJALSKIH STORITEV, STROŠKI LEKTORIRAN ,00 KONTO PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH KONTO DROBNI INVENTAR PP Urejanje infrastrukturnih pogojev za kmetijsko dejavnost PP Urejanje infrastrukturnih pogojev za kmetijsko dejavnost 30,00 KONTO PLAČILA DRUGIH STORITEV IN ACIJE KONTO STROŠKI PREVAJALSKIH STORITEV, STROŠKI LEKTORIRAN PP Investicijsko vzdrževanje občinskih cest PP Investicijsko vzdrževanje občinskih cest 2.053,00 KONTO PLAČILA DRUGIH STORITEV IN ACIJE PP Stanovanjska gradnja PP Stanovanjska gradnja 4.392,00 KONTO PLAČILA DRUGIH STORITEV IN ACIJE PP Mednarodni kulturni center 810,00 KONTO HOTELSKE IN RESTAVRACIJSKE STORITVE V TUJINI PP Mednarodni kulturni center 500,00 KONTO DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V TUJINI S: Sredstva se prerazporejajo med proračunskimi postavkami v okviru istega podprograma. Na: Pomoč družini na domu S: Sredstva se prerazporedijo znotraj PP Na: Izgradnja večnamenskega objekta v Lend. gorich PP Na: Povišanje stroškov bančnih storitev PP Na: dodatni stroški sanacije kanalizacije PP Na: Stroški nakupa opreme Na: Višji stroški pisarniškega materiala Na: Višji stroški pisarniškegamateriala in storitev PP Na: Višji stroški prevajskih storitev Na: Višji stroški prevajalskih storitev Na: Višji stroški prevajalskih storitev PP Na: Nakup nove opreme (avtomat za kavo) podporgrami v okviru glavnega programa. Na: Višji stroški prevajalskih storitev PP Na: Dodatni stroški za nakup drobnega inventarja PP Na: Višji stroški prevajalskih storitev Na: Nakup opreme PP Na: Izdelava projektantskega popisa del PP znotraj podprograma Na: Višji stroški hotelskih storitev (Magdeburg) PP znotraj podprograma Na: Višji stroški dnevnic v tujini

12 Stran PP Mednarodni kulturni center 191,00 KONTO STROŠKI PREVOZA V TUJINI PP Plače in drugi izdatki delavcev občinske uprave PP Plače in drugi izdatki delavcev občinske uprave 78,00 KONTO POLOŽAJNI DODATEK KONTO SOLIDARNOSTNE POMOČI PP Plače in drugi izdatki pri izvajanju javnih del PP Plače in drugi izdatki pri izvajanju javnih del 500,00 KONTO PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVAN KONTO GORIVA IN MAZIVA ZA PREVOZNA SREDSTVA PP Investicijsko vzdrževanje občinskih cest PP Tekoče vzdrževanje občinskih cest in cestne infrastrukture , PP Stanovanjska gradnja PP Vzdrževanje neprofitnih stanovanj 403,00 KONTO TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJSKIH OBJEKTOV ,00 KONTO POSEBNI DAVEK NA DOLOČENE PREJEMKE KONTO SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, SODNIH IZVEDE PP Ravnanje z meteornimi vodami PP Ravnanje z meteornimi vodami 2.300, PP Spodbujanje zaposlovanja PP Spodbujanje zaposlovanja 1.501,50 KONTO DRUGE SUBVENCIJE PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOKONTO PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA PP Stroški razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjempp Stroški razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem 1.000,00 KONTO ODVOZ SMETI KONTO GEODETSKE STORITVE, PARCELACIJE, CENITVE IN DRUGE PP Energetska sanacija javnih stavb v lasti občine PP Stroški razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem 8.742,00 KONTO NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA ACIJA KONTO GEODETSKE STORITVE, PARCELACIJE, CENITVE IN DRUGE PP Projekt informatizacije občine PP Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave 1.707, PP Obnova in nakup komunalne opreme PP Tekoče vzdrževanje zelenic, parkov in otroških igrišč v mest , PP Ravnanje z meteornimi vodami PP Materialni stroški delovanja KS Kot , PP Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov 524, PP Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov 7.500,00 KONTO TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV PP Ureditev poslovnih con PP Ureditev poslovnih con 271,00 KONTO GEODETSKE STORITVE, PARCELACIJE, CENITVE IN DRUGE PP znotraj podprograma Na: Višji stroški prevoza v tujini PP Na: Nepredvidena izplačila solidarnostne pomoči PP Na: Višji stroški goriva Na: Višji stroški tekočega vzdrževanja Na: Višji stroški tekočega vzdrževanja neprofitnih stanovaj PP Na: Odvetniški stroški (Izvršba - I. Weindorfer) PP Na: Višji stroški investicijskega nadzora PP Na: Višji stroški študentskega dela PP Na: Višji stroški cenitev PP v opkviru podprograma Na: Višji stroški cenitev glavnimi programi znotraj področja Na: Višji stroški tekočega vzdrževanja cest Na: Višji stroški tekočega vzdrževanja neposrednimi uporabniki proračuna. Na: Sofinanciranje sanacijskih del na vaško-gasilskem domu v Kotu PP v okviru podprogama Na: Višji stroški tekočega vzdrževanja objektov PP v okviru podprograma Na: Višji stroški tekočega vzdrževanja objektov PP Na: Višji stroški parcelacij

13 Stran PP Stanovanjska gradnja PP Urejanje občinskih zemljišč 6.000,00 KONTO PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH PP Nadomestila in drugi izdatki podžupanom PP Reprezentanca 65,00 KONTO DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V TUJINI KONTO PROTOKOLARNA DARILA, PROMOCIJSKI OGLEDI, ORGANIZ PP Investicijsko vzdrževanje občinskih cest PP Rekonstrukcija mosta na Benici , PP Rekonstrukcija mosta na Benici PP Rekonstrukcija mosta na Benici 169,00 KONTO DRUGA NADOMESTILA ZA UPORABO ZEMLJIŠČA PP Stroški upravljanja in obratovanja športnih objektov PP Stroški upravljanja in obratovanja športnih objektov 147,00 KONTO TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME PP Sofinanciranje delovanja Športne zveze Lendava PP Sofinanciranje programov športa , TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN U PP Investicije in obnove objektov v lasti občine in krajevnih sku PP Investicije in obnove objektov v lasti občine in krajevnih sku 2.416, , PP Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov 420, PP Investicijsko vzdrževanje občinskih cest PP Investicijsko vzdrževanje občinskih cest , PP Ravnanje z meteornimi vodami PP Ravnanje z meteornimi vodami 1.500,00 KONTO ODŠKODNINE ZARADI SODNIH POSTOPKOV PP Ravnanje z meteornimi vodami PP Ravnanje z meteornimi vodami 608,00 KONTO SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, SODNIH IZVEDE PP Ureditev Centra za zaščito in reševanje Lendava PP Ureditev Centra za zaščito in reševanje Lendava 610, PP Urejanje infrastrukturnih pogojev za kmetijsko dejavnost PP Urejanje infrastrukturnih pogojev za kmetijsko dejavnost 342,00 KONTO PLAČILA DRUGIH STORITEV IN ACIJE KONTO STROŠKI PREVAJALSKIH STORITEV, STROŠKI LEKTORIRAN PP Projekt informatizacije občine PP Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave 2.300, PP Legalizacija in modernizacija romskega naselja v Dolgi vasi PP Legalizacija in modernizacija romskega naselja v Dolgi vasi , PP Energetska sanacija javnih stavb v lasti občine PP Obveščanje domače in tuje javnosti 500,00 KONTO PLAČILA DRUGIH STORITEV IN ACIJE KONTO STROŠKI PREVAJALSKIH STORITEV, STROŠKI LEKTORIRAN glavnimi programi znotraj istega področja Na: Višji stroški podjemnih pogodb PP v okviru podprograma Na: Višji stroški protokolarnih daril PP v okviru podprograma Na: Višji stroški gradbenih del PP Na: Nadomestilo za stavbno pravico PP Na: Stroški vodomernega jaška na ŠP Lendava PP v Na: Dodatna sredstva za sofinanciranje programov športa PP Na: Višji stroški nadzora PP Na: Nakup pomivalnega stroja S: Sredstav se prerazporedijo med PP v okviru podprograma Na: Nakup vrtne kosilnice za režijski obrat S: Sredstva se prerazporedijo znotraj PP Na: Parkirišče in ureditev javne poti pri stolpu Vinarium PP Na: Odškodnina za Lidijo Gönc PP Na: Dodatni odvetniški stroški PP Na: Varnostni načrt za gradbišče za CZR Lendava PP Na: Višji stroški prevajalskih storitev glavnimi programi v okviru istega področja Na: Popravilo okvar PP Na: Nabava kontejnerjev v romskem naselju Na: Višji prevajalski stroški

14 Stran PP Plače in drugi izdatki pri izvajanju javnih del PP Mednarodno sodelovanje z občinami 25,00 KONTO OSNOVNE PLAČE KONTO STROŠKI PREVAJALSKIH STORITEV, STROŠKI LEKTORIRAN PP Stroški upravljanja in obratovanja športnih objektov PP Stroški upravljanja in obratovanja športnih objektov 25,00 KONTO VODA IN KOMUNALNE STORITVE KONTO GORIVA IN MAZIVA ZA PREVOZNA SREDSTVA PP Investicije in obnove objektov v lasti občine in krajevnih sku PP Investicije in obnove objektov v lasti občine in krajevnih sku , PP Energetska sanacija javnih stavb v lasti občine PP Investicije in obnove objektov v lasti občine in krajevnih sku , PP Energetska sanacija javnih stavb v lasti občine PP Investicije in obnove objektov v lasti občine in krajevnih sku 3.000,00 KONTO PLAČILA DRUGIH STORITEV IN ACIJE ,00 KONTO PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH KONTO DROBNI INVENTAR PP Investicije in obnove objektov v lasti občine in krajevnih sku PP Investicije in obnove objektov v lasti občine in krajevnih sku 7.198, ,00 KONTO PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE PP Projekt Termalno jezero 6.713,00 KONTO NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA ACIJA KONTO STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV IN STROŠKI OBJAV PP Energetska sanacija javnih stavb v lasti občine PP Prostorski informacijski sistem občine 1.055,00 KONTO PLAČILA DRUGIH STORITEV IN ACIJE PP Komunalno opremljanje zemljišč in parkirišč PP Komunalno opremljanje zemljišč in parkirišč 1.245, PP Plače in drugi izdatki delavcev občinske uprave PP Plače in drugi izdatki delavcev občinske uprave 578,00 KONTO POLOŽAJNI DODATEK KONTO SOLIDARNOSTNE POMOČI ,00 KONTO DRUGE NAJEMNINE, ZAKUPNINE IN LICENČNINE KONTO ČASOPISI, REVIJE, KNJIGE IN STROKOVNA LITERATURA PP Komunalno opremljanje zemljišč in parkirišč PP Komunalno opremljanje zemljišč in parkirišč 504, PP Stroški prodaje občinskega premoženja PP Stroški prodaje občinskega premoženja 50,00 KONTO SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, SODNIH IZVEDEKONTO DRUGI OPERATIVNI ODHODKI PP Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov 283,00 KONTO TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV PP Investicijsko vzdrževanje občinskih cest PP Tekoče vzdrževanje občinskih cest in cestne infrastrukture 8.500,00 področji Na: Prevajalski stroški PP Na: Višji stroški goriv PP Na: Stroški gradnje večnamenskega objekta v Lend. goricah PP v okviru istega podprograma. Na: Stroški gradnje večnamenskega objekta v Lend. goricah PP v okviru istega podprograma. Na: Stroški gradnje večnamenskega objekta v Lend.goricah PP Na: Fotopodlage za miško PP Na: Izdelava in dobava podestov za vaške domove podprogrami v okviru istega glavnega programa. Na: Nakup pisarniškega materiala PP v podprogramu Na: Oglaševanje turistične ponudbe v Avstriji glavnimi programi znotraj področja Na: Izdelava poročevalskih tabel za kanalizacijsko in vodovodno omrežje PP Na: Dodatni stroški nadzora Na: Izplačila solidarnostnih pomoči PP Na: E-publikacija - GJS S: Sredstva se prerazporedijov okviru PP Na: Tlakovanje pri stolpu PP Na: Plačilo davka na promet nepremičnin PP v okviru istega podprograma. Na: Nujna vzdrževalna dela na objektu bivše DOŠ II Na: Višji stroški tekočega vzdrževanja

15 Stran PP Mednarodni kulturni center 105,00 KONTO DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V TUJINI PP Trajnostni razvoj prometne infrastrukture PP Tekoče vzdrževanje občinskih cest in cestne infrastrukture , PP Plače in drugi izdatki pri izvajanju javnih del PP Mednarodno sodelovanje z občinami 500,00 KONTO OSNOVNE PLAČE KONTO HRANA, STORITVE MENZ IN RESTAVRACIJ PP Mednarodni kulturni center 2.200,00 KONTO HRANA, STORITVE MENZ IN RESTAVRACIJ PP Obnova in nakup komunalne opreme PP Tekoče vzdrževanje zelenic, parkov in otroških igrišč v mest 1.440, PP Investicije in obnove objektov v lasti občine in krajevnih sku PP Investicije in obnove objektov v lasti občine in krajevnih sku 427, PP Pannon EGTC-Murania PP Mednarodno sodelovanje z občinami 150,00 KONTO HOTELSKE IN RESTAVRACIJSKE STORITVE V DRŽAVI ,00 KONTO PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE PP Mednarodni kulturni center 500,00 KONTO HOTELSKE IN RESTAVRACIJSKE STORITVE V DRŽAVI PP Plače in drugi izdatki pri izvajanju javnih del PP Mednarodno sodelovanje z občinami 400,00 KONTO OSNOVNE PLAČE KONTO HRANA, STORITVE MENZ IN RESTAVRACIJ PP Mednarodni kulturni center 600,00 KONTO HRANA, STORITVE MENZ IN RESTAVRACIJ PP Sofinanciranje programov krajevnih skupnosti PP Materialni stroški delovanja KS Pince Marof-Benica 2.500, ZALOŽNIŠKE IN TISKARSKE STORITVE TER STROŠKI FOTO PP Stanovanjska gradnja PP Vzdrževanje neprofitnih stanovanj 1.342,00 KONTO TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJSKIH OBJEKTOV PP Stroški razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjempp Stroški razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem 366,00 KONTO SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, SODNIH IZVEDEKONTO GEODETSKE STORITVE, PARCELACIJE, CENITVE IN DRUGE ,00 KONTO DRUGE NAJEMNINE, ZAKUPNINE IN LICENČNINE KONTO ČASOPISI, REVIJE, KNJIGE IN STROKOVNA LITERATURA PP Obnova in nakup komunalne opreme PP Tekoče vzdrževanje zelenic, parkov in otroških igrišč v mest 900, PP Zavarovanje objektov in opreme proračuna občine Lendava PP Zavarovanje objektov in opreme proračuna občine Lendava 22,00 KONTO ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE KONTO ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OPREMO PP med podprogrami Na: Stroški dnevnic (Kozak, Süč) Na: Nakup posebnega materiala področji Na: Višji stroški hrane PP v podprogramu Na: Višji stroške hrane podprogrami v okviru istega glavnega programa. Na: Višji stroški tekočega vzdrževanja PP Na: Sodelovanje pri prevzemu doma v Kotu PP v okviru podprograma Na: Višji hotelski stroški podprogrami v okviru glavnega programa Na: Dobava tonerjev PPv okviru istega podprograma Na: Višji stroški hotelskih storitev področjii porabe Na: Višji stroški hrane in restavracij PP v okviru istega podprograma Na: Stroški gostinskih storitev PP med neposrednimi uporabniki proračuna Na: Dodatna sredstva za sofinanciranje delovnaja krajevnih skupnosti S: Sredstva se prerazporejajo med podprogrami v okviru glavnega programa Na: Dodatni stroški vdrževanja neprofitnih stanovanj PP Na: Ureditev meje PP Na: Višji stroški časopisov in revij podprogrami znotraj glavnega programa Na: Obrezovanje dreves v Mohorjevi ulici PP Na: Višji stroški zavarovalnih premij

16 Stran PP Zavarovanje objektov in opreme proračuna občine Lendava PP Zavarovanje objektov in opreme proračuna občine Lendava 4.276,00 KONTO ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE KONTO DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVAN /8 PP Investicije in obnove objektov v lasti občine in krajevnih sku PP Investicije in obnove objektov v lasti občine in krajevnih sku 760,00 KONTO PLAČILA DRUGIH STORITEV IN ACIJE PP Kolesarska steza Lendava-Pince PP Tekoče vzdrževanje občinskih cest in cestne infrastrukture ,00 KONTO PLAČILA DRUGIH STORITEV IN ACIJE PP Rekonstrukcija mosta na Benici PP Rekonstrukcija mosta na Benici 515,00 KONTO PLAČILA DRUGIH STORITEV IN ACIJE PP Legalizacija in modernizacija romskega naselja v Dolgi vasi PP Legalizacija in modernizacija romskega naselja v Dolgi vasi 957,00 KONTO NAKUP ZEMLJIŠČ KONTO PLAČILA DRUGIH STORITEV IN ACIJE PP Sofinanciranje programov ljubiteljske kulture PP Sofinanciranje programov ljubiteljske kulture 147, STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV IN STROŠKI OBJAV , PP Stanovanjska gradnja PP Urejanje občinskih zemljišč 1.464, PP Energetska sanacija javnih stavb v lasti občine PP Stroški plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev 1.770,00 KONTO PLAČILA DRUGIH STORITEV IN ACIJE KONTO PLAČILA BANČNIH STORITEV PP Stroški upravljanja in obratovanja športnih objektov PP Stroški upravljanja in obratovanja športnih objektov 1.810,00 KONTO VODA IN KOMUNALNE STORITVE PP Trajnostni razvoj prometne infrastrukture PP Tekoče vzdrževanje občinskih cest in cestne infrastrukture 3.500, PP Investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega omrežja PP Investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega omrežja 750, PP Ureditev prostorov za Glasbeno šolo Lendava PP Nakup zemljišč za druge potrebe 151,00 KONTO NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA ACIJA KONTO NAKUP ZEMLJIŠČ PP Ureditev prostorov za Glasbeno šolo Lendava PP Nakup zemljišč za druge potrebe ,00 KONTO PLAČILA DRUGIH STORITEV IN ACIJE KONTO NAKUP ZEMLJIŠČ PP Ureditev prostorov za Glasbeno šolo Lendava PP Nakup zemljišč za druge potrebe 2.500,00 KONTO NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA ACIJA KONTO NAKUP ZEMLJIŠČ ,00 KONTO NAKUP LICENČNE PROGRAMSKE OPREME ,00 PP Na: Višji stroški zavarovalnih premij PP Na: Izdelava varnostnega elaborata - večnamenski objekt v Lend. goricah podprogrami znotraj glavnega programa Na: Višji stroški tekočega vzdrževanja cest PP Na: Dodatni stroški dokumentacije in drugih storitev PP Na: Izvedba vodovodnega priklopa - romsko naselje PP Na: Najem oglasnih površin za JSKD PP Na: Lesene klopi za stolp Vinarium glavnimi programi znotraj področja Na: Čiščenje zaraščenega vinograda v Dolini področji Na: Nadomestilo za upravljanje depozita PP Na: Višji stroški drugih posebnih storitev Na: Plačilo zahtevka po izvršbi CVP PP Na: Višji stroški invest. vzdrževanja kanalizacije področji Na: Davek na promet nepremični področji porabe Na: Kupnina za zemljišče (Gal Marija) področjii porabe Na: Kupnina za zemljišče (Gal Marija) S: Srestva se prerazporedijo v okviru PP Na: Sistem prodaje vstopnic in kontrole vstopa za razgledni stolp S: Srestva se prerazporedijo v okviru PP Na: Nabava fotoaparata in pomivalnega stroja

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2014 (realizacija proračuna) I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 3.883.691,42 4.009.799,45 4.009.799,45 5.155.953,00 4.333.927,00

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna PRORAČUN OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2015 - predlog proračuna v 2. obravnavi (23.12.2014) I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 6.149.518,72 6.190.906,72 4.009.799,45 3.586.808,39

Prikaži več

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Nadzorni svet Javnega stanovanjskega sklada Mestne

Prikaži več

OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2017-FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski

OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2017-FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO -FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski uporabnik (PU) Funkcionalna klasifikacija (FK) Proračunska

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE IZOLA ZA LETO 212 I. SPLOŠNI DEL 143 - ZR211 142 - P212_1 156 - VP212 161 - ZR212 I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 16.5.364 22.982.33 22.982.33 15.519.495 96,7 67,5

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE SEŽANA ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 14.793.384 14.87.659 12.723.11-2.84.558 86, 85,9 TEKOČI PRIHODKI (7+71) 12.62.638 12.624.686 11.62.72-1.22.614

Prikaži več

(I. Splo\232ni del prora\350una)

(I. Splo\232ni del prora\350una) DOPOLNJEN PRORAČUNA OBČINE LJUTOMER ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 11.817.73 11.817.73 11.389.216 11.585.789 196.573 98, 98, TEKOČI PRIHODKI (7+71) 9.772.584 9.772.584 9.78.4

Prikaži več

Priloga_AJPES.xls

Priloga_AJPES.xls 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika

Prikaži več

Občina Kranjska Gora Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora K r i t e r i j i : Datum od: Datum do: EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPORE

Občina Kranjska Gora Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora K r i t e r i j i : Datum od: Datum do: EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPORE Občina Kranjska Gora Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora K r i t e r i j i : Datum od: 1.1.2015 Datum do: 30.6.2015 Stran 1 05.01.2015 001-2015 152,55 05.01.2015 002-2015 PP 110221 RAZVOJ PODEŽELJA

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Proračun občine Kanal ob Soči za leto 2014 - dopolnjen predlog NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2014-2017 30. redna seja občinskega sveta, 30.01.2014 4000 OBČINSKA UPRAVA 7.312.851 3.874.613 3.967.973 1.369.748

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Rebalans proračuna občine Log-Dragomer za leto 2016 - II NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 4000 OBČINSKA UPRAVA 5.668.446 4.337.623 3.093.547 4.226.294 2.457.821 2.367.536 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 94.564

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Konto Realizacija 2011 Realizacija 2011 Ocena

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Javna služba Konto Realizacija 2012* Realizacija

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ukrep 322 Obnova in razvoj vasi T O L M I N, 0 2. 0 2. 2 0 1 1 I N 1 0. 0 2. 2 0 1 1 M A G. R O S A N A Š Č A N Č A R Cilj ukrepa Izboljšanje življenjskih

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2017 (obdobje od 1.1. do ) Na podlagi 63. čl. Zakona o javnih financah

OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2017 (obdobje od 1.1. do ) Na podlagi 63. čl. Zakona o javnih financah OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2017 (obdobje od 1.1. do 30.6.2017) Na podlagi 63. čl. Zakona o javnih financah in 5. čl. Odloka o proračunu Občine Cerkvenjak za l.

Prikaži več

Splošni del proračuna

Splošni del proračuna REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE SODRAŽICA ZA OBDOBJE OD 01.01.18 DO 31.12.18 I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 3.912.039 3.102.574 3.054.145 98,4 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.779.905 1.796.065

Prikaži več

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017 URADNE OBJAVE Občine Vransko Vransko, 29. september 2017 Številka 69/2017 AKTI V S E B I N A LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2018 LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2019 LETNI

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV K ODLOKU O SPREMEMBAH ODLOKA

OBRAZLOŽITEV K ODLOKU O SPREMEMBAH ODLOKA 12. /redna/ seja občinskega sveta December 2016 OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA OBČINE LENDAVA ZA LETO 2017 (1. obravnava) 1 I. UVOD Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 UPB, 14/13 - popr. 101/13

Prikaži več

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN 2016 - NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 1003 ŽUPAN 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne

Prikaži več

(Priloga_Poro\350ilo o prenosu namenskih sredstev, KS.xlsx)

(Priloga_Poro\350ilo o prenosu namenskih sredstev, KS.xlsx) Tabela: Poročilo o prenosu namenskih sredstev v proračun 2015 V EUR Taksa za obrem. okolja - voda 2.011.143 2.012.994 981.949 1.031.045 1.031.045 0 91210 Inv.in inv.vzdrž.javnih kanal.sis.in ČN 101.660

Prikaži več

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO Na podlagi 5. člena Odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 1/98) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007-

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT

OBRAZLOŽITEV  TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT 8. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2016 PRORAČUN OBČINE LENDAVA ZA LETO 2016 /1. obravnava/ GRADIVO PRIPRAVILA: Urad župana Župan občine PREDLAGATELJ: Župan - Polgármester OBRAZEC ŠT. 01/2014 OBRAZLOŽITEV

Prikaži več

(II. Posebni del prora\350una)

(II. Posebni del prora\350una) OBČINE ZA LETO II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi: 10 - Občinski svet 10 Občinski svet 79.927,00 79.451,71 80.568,00 99,4

Prikaži več

(Microsoft Word - Obrazlo\236itev poseb. dela rebalansa 2015)

(Microsoft Word - Obrazlo\236itev poseb. dela rebalansa 2015) Obrazložitev posebnega dela rebalansa proračuna 2015 V nadaljevanju so obrazloženi predlogi sprememb in dopolnitev po posameznih proračunskih postavkah: 011017 Delovanje svetniške skupine SD Predlagamo

Prikaži več

PREDLOG

PREDLOG DOPOLNJEN PREDLOG MAREC 2019 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 ZUJF,

Prikaži več

REBALANS PRORAČUNA

REBALANS PRORAČUNA OBČINA ŽELEZNIKI SPREMEMBA PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2018 PRVI REBALANS ŽELEZNIKI, 4.4.2018 Št.: 410-4/2018-007 Rebalans proračuna 2018 -PRVI 1 od 6 Občina Železniki je 22.12.2017 na 22. redni

Prikaži več

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO Na podlagi 5. člena Odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 1/98) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007-

Prikaži več

(II. Posebni del prora\350una)

(II. Posebni del prora\350una) PREDLOG PRORAČUNA OBČINE STRAŽA ZA LETO 219 II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proa občine Straža za leto 219 so po proskih uporabnikih izkazani kot sledi: 1 - OBČINSKI SVET proa 1 aprilproa 219

Prikaži več

(Izpis - Na\350rt razvojnih programov)

(Izpis - Na\350rt razvojnih programov) NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2010-2013 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 1.351.130 308.700 310.000 310.000 0 0 0403 Druge skupne administrativne službe 1.351.130 308.700 310.000 310.000

Prikaži več

(Microsoft Word - OBRAZLO\216ITVE - Prora\350una 2017.docx)

(Microsoft Word - OBRAZLO\216ITVE - Prora\350una 2017.docx) PRORAČUN za leto 2017 I. SPLOŠNI DEL... 5 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -204.010... 5 4 ODHODKI 2.298.753...5 40 TEKOČI ODHODKI 786.373...5 41 TEKOČI TRANSFERI 710.859...5 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 765.100...6

Prikaži več

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Popravek Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi

Prikaži več

Maribor, 17

Maribor, 17 FINANČNI NAČRT ŠTAJERSKE GOSPODARSKE ZBORNICE ZA LETO 2019 Pripravila: mag. Aleksandra Podgornik, direktorica Maribor, december 2018 1 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV ŠGZ PO STRUKTURI ZA LETO 2019

Prikaži več

30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 žu

30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 žu 30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 župan Mestne občine Velenje Bojan KONTIČ, l. r. 3/1 VSEBINA

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) PREDLOG PRORAČUNA OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2019 NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2019-2022 10 OBČINSKI SVET 12.062 3.451 0 0 0 01 POLITIČNI SISTEM 12.062 3.451 0 0 0 0101 Politični sistem 12.062 3.451 0 0 0

Prikaži več

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS št. 35/2007, 2/2009, 66/2010 in Uradne objave Občine Dobrovnik št. 2/2016) in 90. člena Poslo

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS št. 35/2007, 2/2009, 66/2010 in Uradne objave Občine Dobrovnik št. 2/2016) in 90. člena Poslo Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS št. 35/2007, 2/2009, 66/2010 in Uradne objave Občine Dobrovnik št. 2/2016) in 90. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS

Prikaži več

(II. Posebni del prora\350una)

(II. Posebni del prora\350una) PRO OBČINE IDRIJA ZA LETO II. POSEBNI DEL PROA Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Idrija za leto so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi: 1 - Občinski svet PRO 1 Občinski svet 1.19 83.71

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 14 seje OPF_6.2.14

Microsoft Word - Zapisnik 14 seje OPF_6.2.14 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA PRORAČUN IN FINANCE www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Datum: 6. 2. 2014 ZAPISNIK 14. seje Odbora za proračun in

Prikaži več

elaborat 2016 – VARIANTA 1_

elaborat 2016 – VARIANTA 1_ Številka: BZ 02/2016-005-VARIANTA 1 Datum: 29.4. 2016 VARIANTA 1 ENOTNA OMREŽNINA 40% SUBVENCIJA ELABORAT o oblikovanju cene storitev javne službe OSKRBA S PITNO VODO V OBČINAH: BELTINCI, CANKOVA, GORNJI

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 ... 3... 4... 9... 35 2 ... 48 3 4 5 6 7 ZŠ KAZALEC OZ. KAZALNIK LETO 2013 LETO 2012 I 13/12 1 ŠTEVILO ZAPOSLENIH KONEC LETA 115 110 104,5 PO OBRAČUNSKEM

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 15, 1370 Logatec t: , f: Številka: /201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN   e: Trţaška cesta 15, 1370 Logatec t: , f: Številka: /201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 15, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 410-133/-3 Datum: 24. 10. OBČINSKI SVET OBČINE LOGATEC Zadeva:

Prikaži več

OBČINA MENGEŠ

OBČINA MENGEŠ OBČINA MENGEŠ Številka: 410-29/2018-2 Datum: 25. 2. 2019 Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve)

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve) PREDLOG PRORAČUNA O BČINE KOZJ E ZA L ETO 2 0 1 3 KAZALO 1. SPLOŠNI DEL... 7 A - Bilanca prihodkov in odhodkov... 7 Prihodki proračuna...7 70 - DAVČNI PRIHODKI...7 71 - NEDAVČNI PRIHODKI...7 72 - KAPITALSKI

Prikaži več

NASLOVNICA ČISTOPIS

NASLOVNICA ČISTOPIS MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC O D L O K O PRORAČUNU MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC ZA LETO 2011 (Uradni list RS, št. 110/ z dne 31. 12. ) MESTO GLASNIK MIRU PEACE MESSENGER CITY K A Z A L O Odlok o proračunu

Prikaži več

II. Posebni del proračuna

II. Posebni del proračuna REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE OBČINA SV. JURIJ OB ŠČAVNICI ZA OBDOBJE OD 1.1.2012 DO 31.3.2012 II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proračuna občine OBČINA SV. JURIJ OB ŠČAVNICI za leto 2012 so po proračunskih

Prikaži več

Datum: 21

Datum: 21 Datum: 20.2.2019 ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE BOROVNICA ZADEVA: LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI BOROVNICA ZA LETO 2019 PRAVNA PODLAGA: Zakon o športu ((ZŠpo-1, Ur. l. RS, št. 29/17) Resolucija o Nacionalnem

Prikaži več

PREDLOG PRORAČUN za leto 2018

PREDLOG PRORAČUN za leto 2018 PREDLOG PRORAČUN za leto 2018 I. SPLOŠNI DEL... 5 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -68.131... 5 4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 1.222.572...5 40 TEKOČI ODHODKI 482.434...5 41 TEKOČI TRANSFERI 386.270...6 42

Prikaži več

Microsoft Word - LetniNacrtPridobivanjaNepremcnegaPremozenjaRebalans2009.doc

Microsoft Word - LetniNacrtPridobivanjaNepremcnegaPremozenjaRebalans2009.doc 259 MESTNA OBČINA KRANJ ŽUPAN Slovenski trg 1, 4000 Kranj tel. 04/ 237 31 00, fax. 04/ 237 31 06 Datum: 15.05.2009 SVET MESTNE OBČINE KRANJ PREDMET: LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA MESTNE

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

zapisnik 21. seje finance

zapisnik 21. seje finance OBČINA JESENICE OBČINSKI SVET Odbor za proračun in finance Številka: 032-18/2012 Datum: 16.11.2012 SKRAJŠAN ZAPIS 21. REDNE SEJE ODBORA ZA PRORAČUN IN FINANCE, KI JE BILA V ČETRTEK, 15.11.2012, OB 17.30

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

OBČINA BRASLOVČE ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO 2011 predlog Braslovče, marec 2012

OBČINA BRASLOVČE ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO 2011 predlog Braslovče, marec 2012 OBČINA BRASLOVČE ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO predlog Braslovče, marec 2012 ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO VSEBINA stran 1. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA 1 2.1 I.

Prikaži več

Microsoft Word - Predpisi_inšpektorat.docx

Microsoft Word - Predpisi_inÅ¡pektorat.docx SKUPNA OBČINSKA UPRAVA MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA MESTNE OBČINE NOVO MESTO IN OBČINE STRAŽA I. NADZOR NAD PREDPISI POSAMEZNE OBČINE USTANOVITELJICE SKUPNE OBČINSKE UPRAVE 1. MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

Prikaži več

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve prora\350una za leto 2015_1)

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve prora\350una za leto 2015_1) PREDLOG PRORAČUNA O BČINE KOZJ E ZA L ETO 2 0 1 5 KAZALO 1. SPLOŠNI DEL... 6 A - Bilanca prihodkov in odhodkov... 6 Prihodki proračuna...6 70 - DAVČNI PRIHODKI...6 71 - NEDAVČNI PRIHODKI...6 74 - TRANSFERNI

Prikaži več

MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, / GMS-533 Številka: 410

MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, / GMS-533 Številka: 410 MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, www.maribor.si, email: mestna.obcina@maribor.si 41000-7/2016-5 GMS-533 Številka: 41000-7/2016-5 Datum: 29.9.2017 MESTNI SVET MESTNE OBČINE

Prikaži več

(Microsoft Word seja - obrazlo\236itev zr 2009)

(Microsoft Word seja - obrazlo\236itev zr 2009) OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE ŽIROVNICA ZA LETO 2009 1. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA 1.1. UVOD Proračun Občine Žirovnica za leto 2009 je Občinski svet Občine Žirovnica sprejel na svoji 10.

Prikaži več

Microsoft Word - letni načrt pridob. rebalans za 2012 brez imen.doc

Microsoft Word - letni načrt pridob. rebalans za 2012 brez imen.doc Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/2002, 25/2002 in Uradni list RS št. 38/2005, 24/2006), 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih

Prikaži več

Številka:

Številka: POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE JESENICE V PRVEM POLLETJU 2014 Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in sprem.) župan v juliju poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna

Prikaži več

A1, investicijsko upravljanje, d

A1, investicijsko upravljanje, d itn 11 k2s2 IJbtA šakale r o m B w t e > GPG Inženiring d.d., Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana-Polje, matična številka: 2273152000, ki jo zastopa direktor Janko Jazbinšek, na podlagi 109. čl. Stvamopravnega

Prikaži več

Microsoft Word - PREDLOG SPREMEMB PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2013.docx

Microsoft Word - PREDLOG SPREMEMB  PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2013.docx PREDLOG SPREMEMB NA PREDLAGANI PRORAČUN OBČINE LOGATEC ZA LETO 2013 Logatec, februar, 2013 Berto Menard, župan Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve),

Prikaži več

Microsoft Word - Obrazložitve k zakljuēnemu raēunu konēno

Microsoft Word - Obrazložitve k zakljuÄ“nemu raÄ“unu konÄ“no ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE MORAVSKE TOPLICE ZA LETO 2018 1. UVOD Zaključni račun občinskega proračuna je akt občine, katerega predpisuje 96. člen Zakona o javnih financah. V zaključnem računu so

Prikaži več

Uradni list RS - 13/2009, Uredbeni del

Uradni list RS - 13/2009, Uredbeni del Digitally signed by Spela Munih Stanic DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=123544481413, cn=spela Munih Stanic Reason: Direktorica Uradnega lista Republike

Prikaži več

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve 1. (prve) SPREMEMBE IN DOPOLNITVE NAČRTA RAVNANJA Z

Prikaži več

Microsoft Word - 3_Obrazložitev predloga proraēuna 2018.docx

Microsoft Word - 3_Obrazložitev predloga proraÄ“una 2018.docx OBČINA POLJČANE Ž u p a n Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane telefon: 02 8029 223 fax: 02 8029 226 e-mail: obcina@poljcane.si Številka: 410-0092/2017 Datum: 5. 12. 2017 OBČINA POLJČANE Občinski svet ZADEVA:

Prikaži več

A1, investicijsko upravljanje, d

A1, investicijsko upravljanje, d GPG Inženiring d.d., Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana-Polje, matična številka: 2273152000, ki jo zastopa direktor Janko Jazbinšek, na podlagi 109. čl. Stvamopravnega zakonika (Ur. list RS št. 87/2002) in

Prikaži več

premoženjske - brez op

premoženjske - brez op RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM - RAZPOLAGANJE IN PRIDOBIVANJE NEPREMIČNIN- PREDLAGATELJ: Darko Zevnik, župan Občine Metlika PRIPRAVILA: Jasna Brus Rožman PREDMET: Nepremičnine A.) - parc. št. 2766/6

Prikaži več

IZBRANI PRIMERI JAVNO-ZASEBNIH PARTNERSTEV V SLOVENIJI doc. dr. Boštjan Ferk Inštitut za javno-zasebno partnerstvo

IZBRANI PRIMERI JAVNO-ZASEBNIH PARTNERSTEV V SLOVENIJI doc. dr. Boštjan Ferk Inštitut za javno-zasebno partnerstvo IZBRANI PRIMERI JAVNO-ZASEBNIH PARTNERSTEV V SLOVENIJI doc. dr. Boštjan Ferk Inštitut za javno-zasebno partnerstvo ŠPORTNI PARK STOŽICE: ŠPORTNA DVORANA IN NOGOMETNI STADION, LJUBLJANA PROJEKT (IME, LOKACIJA)

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN   e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka:007-31/2011-1 Datum: 18. 10. 2011 Zadeva: Odlok o programu opremljanja

Prikaži več

ZAVOD za trajnostni razvoj Kopra „KOPER OTOK“

ZAVOD za trajnostni razvoj Kopra „KOPER OTOK“ MANAGEMENT MESTNEGA SREDIŠČA Projekt oživljanja starega mestnega jedra MMS v Kopru Jana Tolja, svetovalka župana Mestna občina Koper Management mestnih središč NAKUPOVALNA SREDIŠČA Po letu 2000 ogromen

Prikaži več

(Microsoft Word - zapisnik 5.seje NO \350istopis.doc)

(Microsoft Word - zapisnik 5.seje NO \350istopis.doc) OBČINA KRANJSKA GORA NADZORNI ODBOR OBČINE KRANJSKA GORA Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora tel.n.c. 04-5809 800, fax. 04-5809 824 direktni telefon 04-5809 818 http://www.kranjska-gora.si/ e-mail: obcina@kranjska-gora.si

Prikaži več

V

V 3. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2015 PREDLOG OKVIRNEGA INFORAMTIVNEGA PROGRAMA DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE LENDAVA V LETU 2015 GRADIVO PRIPRAVIL: mag. Anton BALAŽEK, Župan Polgármester PREDLAGATELJ:

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini

Prikaži več

Microsoft Word - odlok o komunalnem prispevku.DOC

Microsoft Word - odlok o komunalnem prispevku.DOC Na podlagi 146. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) in 20. člena Statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01), je Občinski svet Občine Vrhnika na svoji

Prikaži več

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P Stran 8260 / Št. 75 / 8. 10. 2015 Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni

Prikaži več

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 72, dec17

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 72, dec17 URADNE OBJAVE Občine Vransko Vransko, 22. december 217 Številka 72/217 V S E B I N A O D L O K o proračunu Občine Vransko za leto 218 AKTI 1. ODLOK o proračunu Občine Vransko za leto 218 2. ODLOK o proračunu

Prikaži več

REBALANS PRORAČUNA OBČINE IG ZA LETO

REBALANS PRORAČUNA OBČINE IG ZA LETO REBALANS PRORAČUNA OBČINE IG ZA LETO 1-2019 KAZALO 1 ODLOK O REBALANSU 1-2019 OBČINE IG... 1 2 SPLOŠNI DEL REBALANSA 1-2019 OBČINE IG ZA LETO 2019 Z OBRAZLOŽITVAMI... 5 2.1 RAZLOGI ZA REBALANS 1-2019...

Prikaži več

Microsoft Word - ZAP-SD_4L_2000.doc

Microsoft Word - ZAP-SD_4L_2000.doc ANKETA O STROŠKIH DELA 2000 Splošna navodila za izpolnjevanje Ankete o stroških dela za leto 2000: 1. Anketa o stroških dela temelji na vzorcu, in ne na polnem zajemu. Sprašujemo vas le po podatkih za

Prikaži več

2360 Radlje ob Dravi, Mariborska 7 Telefon : (H.C.) Telefax : (02) P O S L O V N O P O R O Č I L O K Z A K L J U Č N E M U R A Č U N

2360 Radlje ob Dravi, Mariborska 7 Telefon : (H.C.) Telefax : (02) P O S L O V N O P O R O Č I L O K Z A K L J U Č N E M U R A Č U N 2360 Radlje ob Dravi, Mariborska 7 Telefon : (H.C.) 02 79 630 Telefax : (02) 79 640 P O S L O V N O P O R O Č I L O K Z A K L J U Č N E M U R A Č U N U O B Č I N E R A D L J E O B D R A V I Z A L E T O

Prikaži več

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax:

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax: Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta 5 1410 Zagorje ob Savi tel.: 03 56 55 700 fax: 03 56 64 011 www.zagorje.si obcina.zagorje@zagorje.si ŽUPAN Številka: 900-5/2018 Datum: 08. 03.

Prikaži več

KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o., javno podjetje ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN OSKRBE S PITNO VODO V OBČINI STRAŽA NOVO MESTO, NOVEMBER 2013 Direktor: RAFKO KR

KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o., javno podjetje ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN OSKRBE S PITNO VODO V OBČINI STRAŽA NOVO MESTO, NOVEMBER 2013 Direktor: RAFKO KR KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o., javno podjetje ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN OSKRBE S PITNO VODO V OBČINI STRAŽA NOVO MESTO, NOVEMBER 2013 Direktor: RAFKO KRIŽMAN, prof. 1. UVOD Z uveljavitvijo nove Uredbe o

Prikaži več

Občinski svet občine Gorenja vas-poljane je na osnovi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javni

Občinski svet občine Gorenja vas-poljane je na osnovi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javni Občinski svet občine Gorenja vas-poljane je na osnovi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS št. 87/2012,

Prikaži več

Predstavitev IPro06

Predstavitev IPro06 REVIZIJSKO POROČILO O PREDLOGU ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2006 CILJI REVIZIJE 1. Izrek mnenja o predlogu splošnega dela zaključnega računa 2. Izrek mnenja o pravilnosti izvršitve:

Prikaži več

Z A K L J U Č N I R A Č U N O B Č I N E R A D O V L J I C A ZA LETO 2016

Z A K L J U Č N I R A Č U N O B Č I N E R A D O V L J I C A ZA LETO 2016 Z A K L J U Č N I R A Č U N O B Č I N E R A D O V L J I C A ZA LETO KAZALO VSEBINE 1. FINANČNI DEL... 10 I. SPLOŠNI DEL... 10 II. POSEBNI DEL... 18 III. NAČRT RAZVONIH PROGRAMOV... 58 IV. TABELA KS...

Prikaži več

Številka:

Številka: Številka: 900-4/2017 Datum: 14.09.2017 OBČINA MAKOLE OBČINSKI SVET 17. redna seja občinskega sveta 28. september 2017 Gradivo za 5. točko dnevnega reda - dodatno Predlagatelj: župan Franc Majcen ZADEVA:

Prikaži več

Številka: /2014 (1300) Datum: OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO Zadeva: Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto

Številka: /2014 (1300) Datum: OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO Zadeva: Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto Številka: 4120-3/2014 (1300) Datum: 11. 2. 2015 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO Zadeva: Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 prva obravnava Namen: Pravna osnova: Poročevalec:

Prikaži več

OBČINA RUŠE Trg vstaje Ruše ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 Številka: /2013 Datum:

OBČINA RUŠE Trg vstaje Ruše ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 Številka: /2013 Datum: OBČINA RUŠE Trg vstaje 11 2342 Ruše ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 Številka: 410-0006/2013 Datum: 10.02.2014 KAZALO 1. UVODNA POJASNILA... 5 2. ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014...

Prikaži več

Številka 12, letnik III, december 2016 PLAČNI KAŽIPOT PODATKI ZA OBRAČUN PREJEMKOV Vsebina Pregled prejemkov po kolektivnih pogodbah dejavnosti 2 Ured

Številka 12, letnik III, december 2016 PLAČNI KAŽIPOT PODATKI ZA OBRAČUN PREJEMKOV Vsebina Pregled prejemkov po kolektivnih pogodbah dejavnosti 2 Ured Številka 12, letnik III, december 2016 PLAČNI KAŽIPOT PODATKI ZA OBRAČUN PREJEMKOV Vsebina Pregled prejemkov po kolektivnih pogodbah dejavnosti 2 Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov

Prikaži več

V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 9

V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 9 V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 90/14 ZDU-1I, 14/15 ZUUJFO in 76/15), 7. členom Uredbe

Prikaži več

Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Re

Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Re Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni strokovni izpit za opravljanje

Prikaži več

Datum:

Datum: LOŠKA KOMUNALA, d.d. ŠKOFJA LOKA Kidričeva c. 43 a 4220 ŠKOFJA LOKA telefon: 04 / 5023500 telefax: 04 / 5023513 e-mail: info@loska-komunala.si Številka: 191/2014 ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN STORITEV OBVEZNE

Prikaži več

(Microsoft Word - Letni na\350rt 2015-kon\350no)

(Microsoft Word - Letni na\350rt 2015-kon\350no) NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM IN LETNI PROGRAM RAZPOLAGANJA S FINANČNIM PREMOŽENJEM OBČINE DOBROVNIK ZA LETO 2015 1. UVODNA POJASNILA 1.1. Ravnanje s stvarnim premoženjem občine Zakon o stvarnem

Prikaži več

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE PIRAN za leto 2015 (1. obravnava)

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE PIRAN za leto 2015 (1. obravnava) PREDLOG PRORAČUNA OBČINE PIRAN za leto 2015 (1. obravnava) I. SPLOŠNI DEL... 6 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV... 6 7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 24.844.933... 6 4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 25.476.008...

Prikaži več

1

1 2 PRIKAZ STANJA PROSTORA 2.1 OPIS OBSTOJEČEGA STANJA 2.1.1 MAKROLOKACIJA Območje OPPN PSC Mačkovec-2 v velikosti cca 4,5 ha je del gospodarske cone GC Mačkovec in se nahaja na skrajnem SV delu Novega mesta

Prikaži več

Microsoft Word - PREDLOG SPREMEMB PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2017.docx

Microsoft Word - PREDLOG SPREMEMB  PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2017.docx PREDLOG SPREMEMB NA PREDLAGANI PRORAČUN OBČINE LOGATEC ZA LETO Logatec, december 2016 Predlagatelj: Berto Menard, župan Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx Datum: 13. 6. 2019 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 ZAPISNIK 3. seje Odbora

Prikaži več

Številka:

Številka: OBČINA MENGEŠ Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si Številka: 410-22/2019-1 Datum: 3. 6. 2019 OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

Microsoft Word - Revizijsko porocilo 2010-Obcina G. Radgona_koncno

Microsoft Word - Revizijsko porocilo 2010-Obcina G. Radgona_koncno REVIZIJSKO POROČILO O PRAVILNOSTI POSLOVANJA OBČINE GORNJA RADGONA V LETU 2010 Murska Sobota, marec 2011 K A Z A L O: I. NAROČILO IN IZVEDBA... 2 II. PREDSTAVITEV OBČINE... 3 1 OSNOVNE INFORMACIJE O OBČINI...

Prikaži več

(Microsoft Word - na\350rt ravnanja 2014-)

(Microsoft Word - na\350rt ravnanja 2014-) OBČINA SVETI TOMAŽ OBČINSKI SVET Na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/12) in 6. člena Uredbe o stvarnem premoženju

Prikaži več