OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2017 (obdobje od 1.1. do ) Na podlagi 63. čl. Zakona o javnih financah

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2017 (obdobje od 1.1. do ) Na podlagi 63. čl. Zakona o javnih financah"

Transkripcija

1 OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2017 (obdobje od 1.1. do ) Na podlagi 63. čl. Zakona o javnih financah in 5. čl. Odloka o proračunu Občine Cerkvenjak za l (Uradno glasilo slovenskih občin št. 64/2016 in 19/2017) župan poroča o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta. V nadaljevanju je podana kratka obrazložitev realiziranih prihodkov in odhodkov proračuna v prvem polletju oz. v obdobju od do V tabelarnem izpisu proračuna je v 1. stolpcu ( REB2017) prikazan zadnji veljavni proračun, t.j. rebalans proračuna za leto 2017, ki je bil na občinskem svetu sprejet in objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin št. 19/2017. V 2. stolpcu ( TREVEL) je prikazan trenutno veljavni proračun, t. j. proračun z izvedenimi prerazporeditvami, ki jih v skladu z 5. čl. Odloka o proračunu na predlog neposrednega uporabnika med glavnimi programi lahko izvede župan, v kolikor načrtovana sredstva na zadoščajo za prevzemanje obveznosti. V 3. stolpcu ( POLLREA) je prikazana realizacija prihodkov in odhodkov v opazovanem obdobju od 1.1. do PRIHODKI Realizirani prihodki proračuna v obdobju od 1.1. do znašajo ,62, kar predstavlja 43,2 % realizacijo glede na rebalans (zadnji veljavni proračun). Realizacija po posameznih kontih izhaja iz splošnega dela proračuna. Odstotek realizacije je pričakovan, saj je običajno v 1. polletju realizacija nižja od 50%, ker se investicije, ki so sofinancirane iz proračuna države, izvajajo v 2. polovici leta in prav tako nakazila investicijskih transferjev. Tudi na kontih za odmero NUSZ še ni realizacije, saj je bila odmera NUSZ izvedena v mesecu juliju, tako da bodo prilivi v mesecu avgustu in septembru. 2. ODHODKI Realizirani odhodki proračuna v obdobju poročanja znašajo ,33, kar predstavlja 47,1 % realizacijo glede na rebalans proračuna. Iz tabelarnega dela posebnega dela proračuna izhaja realizacija po posameznih proračunskih postavkah in kontih, kjer je razvidno, da je realizacija pričakovana glede na obdobje poročanja na postavkah, ki so tekočega značaja in je dinamika plačil redna. Prav tako je realizacija na postavki za izgradnjo pločnika in javne razsvetljave skozi naselje Kadrenci že 75 %, kar pomeni, da je bila investicija v mesecu juniju zaključena. Prav tako je realizacija na postavki za izgradnjo vodovoda Cogetinci-Kadrenci 75%, ker se investicija izvaja skupaj z izgradnjo pločnika. Realizacija prihodkov in odhodkov je dokaj uravnotežena, stanje sredstev na računu dne pa znaša ,80 EUR. Od tega je v skladu za rezerve za naravne nesreče 4.076,00, razpoložljivih sredstev pa tako ,80. Iz realizacije splošnega dela proračuna je razvidno, da je presežek odhodkov nad prihodki v višini , odplačilo dolgoročnih kreditov znaša ,71. Prenos sredstev iz leta 2016 je znašal ,42, za zagotavljanje likvidnosti pa smo se tudi kratkoročno zadolžili - višina kratkoročnega kredita na dan znaša Prevzete obveznosti v breme proračuna na dan iz naslova vzdrževanja cest znašajo EUR, s katerimi znaša polletna realizacija že 110 %. Iz navedenega sledi, da bo potreben rebalans proračuna, s katerim bomo morali zagotoviti dodatna sredstva na postavki za tekoče vzdrževanje cest. Razlog za nastalo situacijo je delno zaradi prenosa obveznosti iz leta 2016, prav tako pa se izvaja veliko raznih vzdrževalnih del, katere zahtevajo in na katere opozarjajo uporabniki cest.

2 3. ODPLAČILO DOLGA Odplačilo dolgoročnega kredita za izgradnjo vodovodnega omrežja iz leta 2002 in 2005 znaša na dan v višini ,05, odplačilo dolgoročnega kredita za izgradnjo ŠRC Cerkvenjak pri Slovenskem regionalnem razvojnem skladu (SRRS) znaša do v višini , odplačilo kredita pri SID banki za investicijo izgradnje vrtca pa do znaša Skupno odplačilo dolgoročnega dolga tako znaša ,71 oz. 29,6 % glede na sprejeti proračun. Realizacija je nižja od 50%, ker imamo načrtovano predčasno odplačilo kredita za investicijo izgradnje vrtca v višini , v kolikor bodo realizirani vsi ostali načrtovani prihodki in bo možno zagotavljati likvidnost denarnih sredstev. Višina in odstotek realizacije po posameznih postavkah izhaja iz tabelarnega dela proračuna. V prilogi je tudi evidenca sklepov o izvedenih prerazporeditvah z pojasnili in poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije. Zapisala: Simona Kramberger, v.s. za proračun in finance Župan Občine Cerkvenjak Marjan Žmavc

3 POLLETNA REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2017 I. SPLOŠNI DEL A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 I. SKUPAJ PRIHODKI ( ) , , ,62 43,2 TEKOČI PRIHODKI (70+71) , , ,89 44,7 70 DAVČNI PRIHODKI , , ,21 48,7 700 Davki na dohodek in dobiček , , ,00 50, Dohodnina , , ,00 50, Dohodnina - občinski vir , , ,00 50,0 703 Davki na premoženje ,85 18, Davki na nepremičnine ,98 9, Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb 0, Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo , Zamudne obresti od davkov na nepremičnine 0, Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb ,76 1, Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb ,05 9, Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ,88 57, Davki na dediščine in darila ,47 47, Davek na dediščine in darila ,47 48, Zamudne obresti davkov občanov 8 8 0, Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje ,40 38, Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb ,79 97, Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb ,61 34, Davek na promet nepremičnin - od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oziroma stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji 5 5 0, Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin 4 4 0,0 Stran 1 od 12

4 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 Razlika Indeks 704 Domači davki na blago in storitve , , ,28 69, Davki na posebne storitve 301,19 301,19 0, Davek na dobitke od iger na srečo , Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo 1,19 1,19 0, Drugi davki na uporabo blaga in storitev ,28 70, Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda ,20 72, Turistična taksa ,08 28, Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 1 1 0, Priključne takse ,0 706 Drugi davki in prispevki , Drugi davki in prispevki , Drugi davki in prispevki ,92 71 NEDAVČNI PRIHODKI , , ,68 24,8 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja , , ,72 39, Prihodki od obresti 1 1 0, Prihodki od obresti od sredstev na vpogled 1 1 0, Prihodki od premoženja , , ,72 39, Prihodki od najemnin za poslovne prostore ,21 54, PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA JAVNO INFRASTRUKTURO ,51 35, Prihodki iz naslova podeljenih koncesij 414,00 414,00 0,0 711 Takse in pristojbine ,24 34, Upravne takse in pristojbine ,24 34, Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo ,24 34,5 712 Globe in druge denarne kazni , Globe in druge denarne kazni , Globe za prekrške , Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora ,0 Stran 2 od 12

5 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 Razlika Indeks 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev ,42 57, Prihodki od prodaje blaga in storitev ,42 57, PRIHODKI IZ NASLOVA VZDRŽ. POKOPALIŠČA ,81 85, PRIHODKI OD PRODAJE - RAZNI ,00 12, PRIHODKI OD PRODAJE - TIP , PRIHODKI OD UPORABE ŠRC CERKVENJAK ,41 14, STROŠKI IZETRJAVE IN ZAMUDNE OBRESTI , PRIHODKI OD PLAČIL STORITEV ZA PREDŠOLSKE OTROKE ,33 49, PRIHODKI OD PRODAJE VODE, NAKAZILO KOM. PODJETJA PTUJ 47, PRIHODKI IZ NASLOVA VZDRŽEVANJA POKOPALIŠČA Drugi nedavčni prihodki ,30 9, Drugi nedavčni prihodki ,30 9, DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI-OGREVANJE, UPORABA SKUPNIH PROSTOROV ,82 20, DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI-AGJ KANALŠČINA ,37 60, DRUGI NEDAVČNI PRIHO.-REFUNDACIJE VAŠKIH VODOVODOV ,63 27, PRIHODKI IZ NASLOVA OKOLJSKE DAJATVE - AGJ , PRIHODKI IZ NASLOVA SOFINACNIRANJA IZGRADNJE ,56 14, PRIHODKI IZ NASLOVA IZVAJANJA PROGRAMA POMOČI NA DOMU ,46 77, PRIHODKI IZ NASLOVA KOMUNALNIH PRISPEVKOV-POC , PRIHODKI IZ NASLOVA SOFIN. GRAMOZIRANJA 166, PRIHODKI IZ NASLOVA SOFIN. OBNOVE IN POPRAVILA CEST POVRAČILA STROŠKOV IZTERJAVE IN ZAMUDNE OBRESTI OD SOFIN ,28 32, Zamudne obresti od komunalnih prispevkov 123, PRIHODKI IZ NASLOVA IZGRADNJE VODOVODA SOCIALNO OGROŽENIM OBČANOM ,12 97, PRIHODKI IZ NASLOVA SOFINANCIRANJA DRUŽINSKEGA POMOČNIKA ,98 51, PRIHODKI IZ NASLOVA OMREŽNINE - OMREŽNINA AGJ ,78 50, DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI-RAZNI ,35 9, KOMUNALNI PRISPEVEK ZA RAZPRŠENO GRADNJO ,09 18, PRIHODKI IZ NASLOVA PRIKLJUČNINE NA KANALIZACIJO IN ČN , PRIHODKI IZ NASLOVA NOVIH VODOVODNIH PRIKLJUČKOV ,0 72 KAPITALSKI PRIHODKI , , ,69 23,7 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev , , ,69 23, Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč , , ,69 23, Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč , , ,69 23,7 Stran 3 od 12

6 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 Razlika Indeks 74 TRANSFERNI PRIHODKI , , ,04 36,0 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij , , ,04 36, Prejeta sredstva iz državnega proračuna , , ,04 36, Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna , , , SLUŽBA VLADE ZA LS (23. čl. ZFO) , ,00 0, POŽARNA TAKSA 3.444, , , SOFINANCIRANJE PROJEKTOV, LAS 4.580, ,79 0, MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO (Fundacija za šport za ŠRC) , ,01 0, Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 32, PRIHODKI IZ NASLOVA SKUPNE OBČINSKE UPRAVE ,00 110, DRUGA PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA-DRUŽINSKI POMOČNIK , ,46 0, SOFINANCIRANJE ZRSZZ PROGRAMOV JAVNIH DEL ,95 225, Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 2.004, ,44 0, SOFINANCIRANJE OBČINE SV. ANDRAŽ - MATERIALNI STROŠKI V OŠ 2.004, ,44 0,0 Stran 4 od 12

7 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 II. SKUPAJ ODHODKI ( ) , , ,33 47,1 40 TEKOČI ODHODKI , , ,60-503,00 48,6 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim , , ,57 51, Plače in dodatki ,11 50, Osnovne plače ,59 50, Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost ,52 42, Regres za letni dopust 7.355, , ,89 76, Regres za letni dopust 7.355, , ,89 76, Povračila in nadomestila , , ,60 47, Povračilo stroškov prehrane med delom 8.336, , ,80 47, Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela ,80 48, Sredstva za delovno uspešnost ,44 63, Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog ,44 63, Sredstva za nadurno delo 78, Sredstva za nadurno delo 78, Prispevki delodajalcev za socialno varnost , , ,90 85,00 48, Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje , , ,65 50, Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje , , ,65 50, Prispevek za zdravstveno zavarovanje , , ,40 50, Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje , , ,21 50, Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 943,00 943,00 488,19 51, Prispevek za zaposlovanje 108,00 108,00 55,33 51, Prispevek za zaposlovanje 108,00 108,00 55,33 51, Prispevek za starševsko varstvo 178,60 178,60 92,12 51, Prispevek za starševsko varstvo 178,60 178,60 92,12 51, Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 2.073, ,00 434,40 85,00 21, Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 2.073, ,00 434,40 85,00 21,0 Stran 5 od 12

8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 Razlika Indeks 402 Izdatki za blago in storitve , , , ,50 49, Pisarniški in splošni material in storitve , , ,66 847,50 39, Pisarniški material in storitve ,67 35, Čistilni material in storitve ,58 31, Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja ,90 49, Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 596,00 596,00 142,78 24, Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno 307,00 967,00 306, , Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav ,64 43, Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 3.853, , ,60 42, Izdatki za reprezentanco ,69 77, Drugi splošni material in storitve , , ,11 187,50 27, Posebni material in storitve ,76 47, Uniforme in službena obleka ,76 47, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije , , ,86 55, Električna energija ,86 42, Poraba kuriv in stroški ogrevanja ,08 66, Voda in komunalne storitve 2.799, , ,08 40, Odvoz smeti ,90 52, Telefon, faks, elektronska pošta 4.576, , ,04 29, Poštnina in kurirske storitve 3.723, , ,93 46, Druge storitve komunikacij in komunale , , ,97 63, Prevozni stroški in storitve 6.663, , ,30 57, Goriva in maziva za prevozna sredstva ,99 50, Vzdrževanje in popravila vozil ,29 49, Pristojbine za registracijo vozil 2.013, , ,02 74, Izdatki za službena potovanja 1.713, ,00 626,24 36, Dnevnice za službena potovanja v državi ,40 5, Stroški prevoza v državi 1.443, ,00 611,84 42, Tekoče vzdrževanje , , ,22 48, Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov , Tekoče vzdrževanje drugih objektov , , ,48 54, Zavarovalne premije za objekte , Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme ,92 48, Tekoče vzdrževanje druge opreme ,37 57, Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 8.475, , ,45 57, Poslovne najemnine in zakupnine 2.315, ,00 396,78 17, Najemnine in zakupnine za druge objekte ,78 48,4 Stran 6 od 12

9 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 2.115, , , Kazni in odškodnine , Druge odškodnine in kazni , Drugi operativni odhodki , , , , Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev , , Plačila avtorskih honorarjev , , Plačila za delo preko študentskega servisa ,11 38, Sejnine in pripadajoča povračila stroškov ,19 46, Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih , , Članarine v mednarodnih organizacijah 1.128, ,00 964,42 85, Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet ,13 18, Stroški, povezani z zadolževanjem ,00 12,0 403 Plačila domačih obresti ,91 26, Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam ,07 28, Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam ,82 3, Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam ,25 44, Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam ,84 8, Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - drugim finančnim institucijam ,84 8,8 409 Rezerve , ,50 0, Splošna proračunska rezervacija , ,50 0, Splošna proračunska rezervacija , ,50 0, Proračunska rezerva , Proračunska rezerva ,0 41 TEKOČI TRANSFERI , , ,10 43,4 410 Subvencije , Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom , Kompleksne subvencije v kmetijstvu ,0 Stran 7 od 12

10 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 Razlika Indeks 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom ,46 47, Družinski prejemki in starševska nadomestila ,50 48, Darilo ob rojstvu otroka ,50 48, Drugi transferi posameznikom ,96 47, Regresiranje prevozov v šolo ,21 57, Doplačila za šolo v naravi , Regresiranje prehrane učencev in dijakov ,00 30, Denarne nagrade in priznanja ,13 32, Regresiranje oskrbe v domovih ,10 43, Subvencioniranje stanarin ,00 59, Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev ,88 46, Izplačila družinskemu pomočniku ,21 49, Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom ,43 50,5 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , , ,49 16, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , , ,49 16, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , , ,49 16,1 413 Drugi tekoči domači transferi , , ,15 49, Tekoči transferi občinam 9.784, , ,93 50, Sredstva, prenesena drugim občinam 9.784, , ,93 50, Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja ,04 39, Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine ,04 39, Tekoči transferi v javne sklade 871,00 871,00 871,00 100, Tekoči transferi v javne sklade 871,00 871,00 871,00 100, Tekoči transferi v javne zavode , , ,18 51, Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve , , ,18 51, Tekoči transferi v javne agencije , Tekoči transferi v javne agencije ,0 Stran 8 od 12

11 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 Razlika Indeks 42 INVESTICIJSKI ODHODKI , , ,35 503,00 50,6 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev , , ,35 503,00 50, Nakup opreme , , ,75 503,00 45, Nakup pisarniške opreme ,53 97, Nakup strojne računalniške opreme , Nakup drugega pohištva ,12 96, Nakup opreme za čiščenje in pluženje cest ,60 170, Nakup telekomunikacijske opreme 33,00 96,00 168,96 63,00 512, Nakup avdiovizualne opreme 2.385, ,10 0, Nakup medicinske opreme in napeljav , Nakup druge opreme in napeljav , , , , Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije , , ,96 63, Novogradnje , , ,96 65, Rekonstrukcije in adaptacije , Investicijsko vzdrževanje in obnove , , ,74 24, Investicijsko vzdrževanje in izboljšave , , ,74 24, Nakup zemljišč in naravnih bogastev , ,79 0, Nakup zemljišč , ,79 0, Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring , , ,90 30, Investicijski nadzor ,00 16, Načrti in druga projektna dokumentacija , , ,16 30, Plačila drugih storitev in dokumentacije , , ,74 37,2 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI , , ,28 42,4 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki , , ,28 47, Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam ,01 70, Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam ,01 70, Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom , ,00 715,27 4, Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom , ,00 715,27 4,4 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom , Investicijski transferi javnim zavodom , Investicijski transferi javnim zavodom ,0 Stran 9 od 12

12 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) Razlika Indeks , , ,71 III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I ) - ( II ) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) ( ) - ( ) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi) , , , , , ,19 503,00 41,6 Stran 10 od 12

13 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV ( ) 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 750 Prejeta vračila danih posojil 7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) Stran 11 od 12

14 C. RAČUN FINANCIRANJA Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 VII. ZADOLŽEVANJE ( ) , , ,2 50 ZADOLŽEVANJE , , ,2 500 Domače zadolževanje , , , Najeti krediti pri poslovnih bankah Najeti krediti pri poslovnih bankah - kratkoročni krediti Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih , ,00 0, Najeti krediti pri državnem proračunu - dolgoročni krediti , ,00 0,0 VIII. ODPLAČILA DOLGA ( ) ,71 29,6 55 ODPLAČILA DOLGA ,71 29,6 550 Odplačila domačega dolga ,71 29, Odplačila kreditov poslovnim bankam ,79 24, Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti ,79 24, Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem ,92 50, Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti ,92 50,0 IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.- II.-V.-VIII.) , , ,42 78,3 X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) , , ,29 XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) , , ,71 XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN PRETEKLEGA LET , , ,42 Stran 12 od 12

15 POLLETNA REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2017 II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proračuna so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi: 10 - OBČINSKI SVET 10 OBČINSKI SVET , , , ,7 01 POLITIČNI SISTEM 9.304, , ,19 39, Politični sistem 9.304, , ,19 39, Dejavnost občinskega sveta 9.304, , ,19 39, Sejnine za občinski svet in odbore ,19 45, Sejnine in pripadajoča povračila stroškov ,19 45, Materialni stroški za občinski svet in odbore , Drugi splošni material in storitve , Financiranje političnih strank 1.204, ,00 0, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.204, ,00 0,0 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE ,11 28, Druge skupne administrativne službe ,11 28, Obveščanje domače in tuje javnosti ,24 53, Priprava in objava aktov, sprejetih na občinskem svetu ,24 53, Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav ,64 43, Računovodske, revizorske in svetovalne storitve ,60 72,8 Stran: 1 od 31

16 10 - OBČINSKI SVET Izvedba protokolarnih dogodkov ,87 11, Izvedba občinskega praznika ,87 11, Drugi splošni material in storitve ,10 4, Plačila avtorskih honorarjev ,77 96,7 14 GOSPODARSTVO , , Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva , , Promocija občine , , Sredstva za promocijo občine , , Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 24, Drugi splošni material in storitve ,27 69, Plačila avtorskih honorarjev , ,1 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE ,40 52, Programi v kulturi ,40 52, Mediji in avdiovizualna kultura ,40 52, Izdaja občinskega glasila ZRNJE ,40 52, Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja ,90 49, Poštnina in kurirske storitve ,47 37, Plačila avtorskih honorarjev ,03 56,8 Stran: 2 od 31

17 20 - NADZORNI ODBOR 20 NADZORNI ODBOR 1.518, ,00 317,39 20,9 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 1.518, ,00 317,39 20, Fiskalni nadzor 1.518, ,00 317,39 20, Dejavnost nadzornega odbora 1.518, ,00 317,39 20, Sejnine za nadzorni odbor ,39 31, Sejnine in pripadajoča povračila stroškov ,39 31, Materialni stroški za nadzorni odbor 518,00 518,00 0, Dnevnice za službena potovanja v državi 48,00 48,00 0, Stroški prevoza v državi , Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev ,0 Stran: 3 od 31

18 30 - ŽUPAN 30 ŽUPAN , , ,33 248,00 52,8 01 POLITIČNI SISTEM , , ,22 248,00 51, Politični sistem , , ,22 248,00 51, Dejavnost župana in podžupanov , , ,22 248,00 51, Stroški dela župana , , ,39 85,00 50, Osnovne plače ,53 50, Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost ,88 41, Regres za letni dopust 791,00 791, , Povračilo stroškov prehrane med delom 796,00 796,00 379,96 47, Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ,94 50, Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 2.541, , ,45 50, Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 185,00 185,00 102,65 55, Prispevek za zaposlovanje 21,00 21,00 11,64 55, Prispevek za starševsko varstvo 35,00 35,00 19,36 55, Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 85, ,62 85,00 160, Stroški prevoza v državi 7, Materialni stroški pri opravljanju funkcije župana , ,62 163,00 61, Izdatki za reprezentanco ,58 59, Drugi splošni material in storitve , Telefon, faks, elektronska pošta ,50 46, Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme ,66 66, Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev , , Nakup telekomunikacijske opreme 63,00 73,48 63, Stroški v zvezi z opravljanjem službenih poti župana 2.662, , ,41 63, Goriva in maziva za prevozna sredstva ,60 34, Vzdrževanje in popravila vozil ,33 79, Pristojbine za registracijo vozil ,48 81, Dnevnice za službena potovanja v državi 42,00 42,00 0, Stroški prevoza v državi 7 7 0, Stroški v zvezi z opravljanjem funkcije podžupana ,00 50, Sejnine in pripadajoča povračila stroškov ,00 50,0 Stran: 4 od 31

19 30 - ŽUPAN Obveščanje javnosti o dogodkih - radio, časopis ,80 42, Drugi splošni material in storitve ,80 42,7 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE ,11 75, Druge skupne administrativne službe ,11 75, Izvedba protokolarnih dogodkov ,11 75, Stroški v zvezi z zaključkom poslovnega leta in poslovna darila ,11 99, Izdatki za reprezentanco ,11 99, Zlate poroke , Drugi splošni material in storitve , Obdaritev odličnjakov - osnovnošolcev , Drugi splošni material in storitve , Sofinanciranje programov ali prireditev enkratnega značaja , Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam ,0 Stran: 5 od 31

20 40 - OBČINSKA UPRAVA 40 OBČINSKA UPRAVA , , , ,46 43,1 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA ,13 18, Urejanje na področju fiskalne politike ,13 18, Urejanje na področju fiskalne politike ,13 18, Plačila storitev plačilnega prometa ,13 18, Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet ,13 18,5 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE , , Kadrovska uprava ,21 36, Vodenje kadrovskih zadev ,21 36, Denarne nagrade dijakom in študentom za opravljeno delo ,21 74, Povračilo stroškov prehrane med delom ,08 59, Denarne nagrade in priznanja ,13 89, Denarne nagrade dijakom, študentom za izjemne dosežke , Denarne nagrade in priznanja , Druge skupne administrativne službe , , Izvedba protokolarnih dogodkov ,45 99, Božična in novoletna obdaritev otrok ,45 99, Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom ,45 99, Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem , , Tekoče vzdrževanje opreme in objektov ,35 29, Poraba kuriv in stroški ogrevanja ,35 71, Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov , Zavarovalne premije za objekte ,0 Stran: 6 od 31

21 40 - OBČINSKA UPRAVA Sodni stroški in stroški odvetnikov , , Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih , ,0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA , , ,94 48, Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 7.369, ,80 964,42 13, Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 1.128, ,00 964,42 85, Članarine v raznih institucijah 1.128, ,00 964,42 85, Članarine v mednarodnih organizacijah 1.128, ,00 964,42 85, Povezovanje lokalnih skupnosti 6.241, ,80 0, Sofinanciranje delvanja območne razvojne agencije (ORA) 4.321, ,80 0, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.321, ,80 0, Sofinanciranje delovanja ragionalnih razvojnih agencij (MRA) , Tekoči transferi v javne agencije , Sofinanciranje programov ORP - samooskrba , Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam ,0 Stran: 7 od 31

22 40 - OBČINSKA UPRAVA 0603 Dejavnost občinske uprave , , ,52 49, Administracija občinske uprave , , ,11 50, Stroški dela občinske uprave , , ,70 51, Osnovne plače ,52 50, Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost ,99 43, Regres za letni dopust 3.164, , ,19 93, Povračilo stroškov prehrane med delom ,63 43, Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela ,20 50, Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog ,88 67, Sredstva za nadurno delo 74, Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ,74 51, Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje ,06 51, Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 517,00 517,00 264,44 51, Prispevek za zaposlovanje 59,00 59,00 30,02 50, Prispevek za starševsko varstvo 98,00 98,00 49,94 51, Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 1.345, ,00 201,42 15, Dnevnice za službena potovanja v državi ,40 18, Stroški prevoza v državi ,48 86, Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev , Materialni stroški in komunalne storitve občinske uprave ,41 43, Pisarniški material in storitve ,67 35, Čistilni material in storitve ,72 49, Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura ,10 33, Drugi splošni material in storitve ,36 17, Električna energija ,50 59, Voda in komunalne storitve ,52 63, Odvoz smeti ,44 52, Telefon, faks, elektronska pošta ,55 26, Poštnina in kurirske storitve ,39 45, Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme ,16 48, Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 6.733, , ,41 40, Pogodbena dela , Plačila za delo preko študentskega servisa ,0 Stran: 8 od 31

23 40 - OBČINSKA UPRAVA Investicijsko opremljanje občinske uprave 5.233, , ,41 52, Nakup pisarniške opreme ,53 97, Nakup strojne računalniške opreme , Nakup telekomunikacijske opreme 33,00 33,00 95,48 289, Nakup druge opreme in napeljav ,40 9,3 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH ,99 65, Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ,99 65, Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč ,99 65, Sofinanciranje gasilstva - PGD Cerkvenjak ,01 72, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam ,01 90, Sofinanciranje dejavnosti GZ Lenart ,98 50, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam ,98 50, Požarna taksa , Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam ,8 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST ,81 30, Policijska in kriminalistična dejavnost ,81 30, Prometna varnost ,81 30, Stroški za prometno preventivo - SPVCP ,81 30, Drugi splošni material in storitve ,20 18, Sejnine in pripadajoča povračila stroškov ,61 41,3 Stran: 9 od 31

24 40 - OBČINSKA UPRAVA 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI , , ,67 48, Aktivna politika zaposlovanja , , ,67 48, Povečanje zaposljivosti , , ,67 48, Program javnih del - nadzor in skrb za urejenost športnih objektov , , ,04 50, Osnovne plače ,53 53, Regres za letni dopust 1.028, ,12 237,12 23, Povračilo stroškov prehrane med delom ,85 57, Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela ,20 48, Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 905,00 905,00 460,23 50, Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje ,00 51, Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 49,00 49,00 25,73 52, Prispevek za zaposlovanje 6,00 6,00 2,90 48, Prispevek za starševsko varstvo 9,60 9,60 4,82 50, Drugi splošni material in storitve , Uniforme in službena obleka , Telefon, faks, elektronska pošta ,66 46, Sofinacniranje programov javnih del: CSD Lenart, VDC Polž, knjižnica Lenart ,63 43, Sredstva, prenesena drugim občinam ,63 43,2 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO , , , Program reforme kmetijstva in živilstva , ,00 0, Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 2.058, ,00 0, Sofinanciranje lokalne akcijske skupine (LAS OVTAR SLOVENSKIH GRIC) 2.058, ,00 0, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.058, ,00 0, Ukrepi za stabilizacijo trga , Državne pomoči za razvoj podeželja-javni razpis , Kompleksne subvencije v kmetijstvu ,0 Stran: 10 od 31

25 40 - OBČINSKA UPRAVA 1103 Splošne storitve v kmetijstvu 1.765, , , Zdravstveno varstvo rastlin in živali 1.765, , , Poraba koncesijske dajatve za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v občini Cerkvenjak 415,00 415,00 0, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 415,00 415,00 0, Sofinanciranje stroškov zapuščenih živali, azil , Druge najemnine, zakupnine in licenčnine , Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom ,0 14 GOSPODARSTVO , , ,15-291,96 29, Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva , , ,15-291,96 29, Promocija občine ,48 40, Trženje športnega objekta in ostale turistične ponudbe ,48 40, Drugi splošni material in storitve ,48 40, Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva , , ,67-291,96 29, Sofinanciranje turističnih prireditev - javni razpis , Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , Stroški, povezani z funkcijo vinske kraljice ,98 45, Drugi splošni material in storitve , Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom ,98 29, Sofinanciranje delovanja društva VTC , Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , Štajerska turistična zveza , Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam ,0 Stran: 11 od 31

26 40 - OBČINSKA UPRAVA Stroški nakupa zloženk, turistične table 1.007,00 527,54 835,19-479,46 82, Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno 307,00 307,00 306,69 99, Drugi splošni material in storitve ,54 528,50-479,46 75, Sofinanciranje projekta "Genuss am Fluss" , Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , Izobraževanje turističnih vodnikov 187,50 187,50 187, Drugi splošni material in storitve 187,50 187,50 187, Obnova klopotčeve učne poti ("Lüba vodica) , Investicijsko vzdrževanje in izboljšave , Sofinanciranje operacije LAS - Z ELEKTRIČNIM KOLESOM PO SLOVENSKIH GORICAH 250,10 250,10 0, Drugi splošni material in storitve 250,10 250,10 0, Članarina za Mrežo postajališč za avtodome , Drugi splošni material in storitve , Sofinanciranje operacije LAS - DOBER GLAS SEŽE V DEVETO VAS (projekt 9KA) 2.385, ,10 0, Nakup avdiovizualne opreme 2.385, ,10 0, Sofinanciranje operacije LAS - PARKIRIŠČE IN POSTAJALIŠČE ZA AVTODOME CERKVENJAK 4.999, ,44 0, Nakup druge opreme in napeljav 4.999, ,44 0,0 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 915,00 915,00 0, Splošne okoljevarstvene storitve 915,00 915,00 0, Informacijski sistem varstva okolja in narave 915,00 915,00 0, Energetsko računovodstvo - licenca za programsko opremo 915,00 915,00 0, Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 915,00 915,00 0,0 Stran: 12 od 31

27 40 - OBČINSKA UPRAVA 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 5.623, , ,62 32, Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 5.623, , ,62 32, Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc ,62 45, Vzdrževanje prostorskih baz podatkov ,62 45, Drugi splošni material in storitve ,62 45, Prostorsko načrtovanje 1.623, ,00 0, Program opremljanja 1.623, ,00 0, Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 1.623, ,00 0,0 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO ,72 40, Primarno zdravstvo ,93 66, Dejavnost zdravstvenih domov ,93 66, Tekoče in investicijsko vzdrževanje zdravstvene ambulante ,93 66, Tekoče vzdrževanje drugih objektov ,93 66, Drugi programi na področju zdravstva ,79 39, Nujno zdravstveno varstvo ,04 35, Prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje ,04 39, Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine ,04 39, Nakup zdravstvene opreme - defibrilator , Nakup medicinske opreme in napeljav , Mrliško ogledna služba ,75 86, Mrliško-pregledna služba (zdravstveni domovi, SB Maribor...) ,75 86, Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve ,75 86,5 Stran: 13 od 31

28 40 - OBČINSKA UPRAVA 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE , , ,71 22, Ohranjanje kulturne dediščine , Nepremična kulturna dediščina , Obnova spomeniško zaščitenih objektov (kapelice, križi) , Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom , Sofinanciranje obnove sakralnih objektov v lasti župnije Sv. Anton v slov.gor , Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , Programi v kulturi , , ,21 33, Knjižničarstvo in založništvo , , ,45 49, Javni zavod knjižnica Lenart , , ,45 50, Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve , , ,45 50, Stroški knjižnice za občane v OŠ Cerkvenjak , Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve , Ljubiteljska kultura , , ,76 11, Sofinanciranje dejavnosti društev ljubiteljske kulture - javni razpis , Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , JS RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti 1.071, ,00 967,78 90, Najemnine in zakupnine za druge objekte ,78 48, Tekoči transferi v javne sklade 871,00 871,00 871,00 100, Sofinanciranje programov društev - javni razpis , Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , Sofinanciranje kulturnih prireditev - javni razpis ,98 20, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam ,51 14, Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 58,47 Stran: 14 od 31

29 40 - OBČINSKA UPRAVA Nastopi pihalnega orkestra MOL , Drugi splošni material in storitve , Sofinanciranje prireditve "Slovenskogoriški klopotec" - javni razpis , Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , Sofinanciranje nabave društvenega prapora društvu generala Maistra Cerkvenjak , Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , Šport in prostočasne aktivnosti , , ,50 17, Programi športa , , ,50 15, Sofinanciranje programov športa - javni razpis , Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , Sofinanciranje stroškov podelitve pokalov na športnih prireditvah ob občinskem prazniku , Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , Tekoče in inv. vzdrževanje drugih športnih objektov in opreme , ,80 314,84 0, Električna energija ,84 105, Tekoče vzdrževanje drugih objektov , Investicijsko vzdrževanje in izboljšave , ,80 0, Izvedba programa Veter v laseh , Drugi splošni material in storitve , Tekoče in investicijsko vzdrž. ŠRC ,66 43, Čistilni material in storitve , Električna energija ,77 29, Voda in komunalne storitve ,69 45, Odvoz smeti , Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje ,89 55, Nakup druge opreme in napeljav ,88 94, Investicijsko vzdrževanje in izboljšave ,43 40,9 Stran: 15 od 31

30 40 - OBČINSKA UPRAVA Sofinanciranje nakupa kosilinice - Aero kluba SRŠEN , Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , Plačilo stroškov DDV od brezplačne uporabe objektov ŠRC , Drugi splošni material in storitve , Sofinanciranje prireditve "Športnik leta" , Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , Programi za mladino , Medgeneracijski park na ŠRC , Načrti in druga projektna dokumentacija ,7 19 IZOBRAŽEVANJE , , ,07 48, Varstvo in vzgoja predšolskih otrok ,08 47, Vrtci ,08 47, Zagotavljanje sredstev za delovanje vrtca Cerkvenjak ,80 46, Zavarovalne premije za objekte , Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev ,80 47, Zagotavljanje razlike do polne EC vrtcev drugih občin ,08 39, Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev ,08 39, Dodatni programi v vrtcu (nakup knjig,zgodnje učenje TJ) , Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve , Ureditev javnih površin pri vrtcu in OŠ Cerkvenjak ,20 68, Nakup druge opreme in napeljav ,77 100, Investicijsko vzdrževanje in izboljšave ,43 60,6 Stran: 16 od 31

31 40 - OBČINSKA UPRAVA 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje , , , , Osnovno šolstvo , , , , OŠ Cerkvenjak - materialni stroški in vzdrž. opreme ,30 55, Poraba kuriv in stroški ogrevanja ,63 61, Zavarovalne premije za objekte , Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve ,67 57, OŠ Cerkvenjak - tekmovanje učencev v znanju po dejanskih stroških ,29 42, Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve ,29 42, Sofinanciranje programa javnih del v OŠ Cerkvenjak , , Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve , , Energetska sanacija Osnovne šole Cerkvenjak-Vitomarci , , ,16 52, Načrti in druga projektna dokumentacija , , ,16 52, Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme v osnovni šoli , Investicijski transferi javnim zavodom , Pomoči šolajočim , , Pomoči v osnovnem šolstvu , , Regresiranje šolskih prevozov za OŠ Cerkvenjak ,84 55, Regresiranje prevozov v šolo ,84 55, Regresiranje šolskih prevozov - prilagojeni programi ,37 77, Regresiranje prevozov v šolo ,37 77, Regresiranje prehrane socialno ogroženim osnovnošolcem ,00 30, Regresiranje prehrane učencev in dijakov ,00 30, Regresiranje prevozov otrok v šolo v naravi in na plavalne tečaje , Doplačila za šolo v naravi ,0 Stran: 17 od 31

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna PRORAČUN OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2015 - predlog proračuna v 2. obravnavi (23.12.2014) I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 6.149.518,72 6.190.906,72 4.009.799,45 3.586.808,39

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2014 (realizacija proračuna) I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 3.883.691,42 4.009.799,45 4.009.799,45 5.155.953,00 4.333.927,00

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE IZOLA ZA LETO 212 I. SPLOŠNI DEL 143 - ZR211 142 - P212_1 156 - VP212 161 - ZR212 I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 16.5.364 22.982.33 22.982.33 15.519.495 96,7 67,5

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE SEŽANA ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 14.793.384 14.87.659 12.723.11-2.84.558 86, 85,9 TEKOČI PRIHODKI (7+71) 12.62.638 12.624.686 11.62.72-1.22.614

Prikaži več

(I. Splo\232ni del prora\350una)

(I. Splo\232ni del prora\350una) DOPOLNJEN PRORAČUNA OBČINE LJUTOMER ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 11.817.73 11.817.73 11.389.216 11.585.789 196.573 98, 98, TEKOČI PRIHODKI (7+71) 9.772.584 9.772.584 9.78.4

Prikaži več

Priloga_AJPES.xls

Priloga_AJPES.xls 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika

Prikaži več

Splošni del proračuna

Splošni del proračuna REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE SODRAŽICA ZA OBDOBJE OD 01.01.18 DO 31.12.18 I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 3.912.039 3.102.574 3.054.145 98,4 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.779.905 1.796.065

Prikaži več

OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2017-FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski

OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2017-FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO -FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski uporabnik (PU) Funkcionalna klasifikacija (FK) Proračunska

Prikaži več

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Nadzorni svet Javnega stanovanjskega sklada Mestne

Prikaži več

PREDLOG

PREDLOG DOPOLNJEN PREDLOG MAREC 2019 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 ZUJF,

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 15, 1370 Logatec t: , f: Številka: /201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN  e: Trţaška cesta 15, 1370 Logatec t: , f: Številka: /201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 15, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 410-133/-3 Datum: 24. 10. OBČINSKI SVET OBČINE LOGATEC Zadeva:

Prikaži več

30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 žu

30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 žu 30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 župan Mestne občine Velenje Bojan KONTIČ, l. r. 3/1 VSEBINA

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Javna služba Konto Realizacija 2012* Realizacija

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Proračun občine Kanal ob Soči za leto 2014 - dopolnjen predlog NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2014-2017 30. redna seja občinskega sveta, 30.01.2014 4000 OBČINSKA UPRAVA 7.312.851 3.874.613 3.967.973 1.369.748

Prikaži več

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Popravek Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi

Prikaži več

NASLOVNICA ČISTOPIS

NASLOVNICA ČISTOPIS MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC O D L O K O PRORAČUNU MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC ZA LETO 2011 (Uradni list RS, št. 110/ z dne 31. 12. ) MESTO GLASNIK MIRU PEACE MESSENGER CITY K A Z A L O Odlok o proračunu

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Konto Realizacija 2011 Realizacija 2011 Ocena

Prikaži več

(II. Posebni del prora\350una)

(II. Posebni del prora\350una) PREDLOG PRORAČUNA OBČINE STRAŽA ZA LETO 219 II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proa občine Straža za leto 219 so po proskih uporabnikih izkazani kot sledi: 1 - OBČINSKI SVET proa 1 aprilproa 219

Prikaži več

(II. Posebni del prora\350una)

(II. Posebni del prora\350una) OBČINE ZA LETO II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi: 10 - Občinski svet 10 Občinski svet 79.927,00 79.451,71 80.568,00 99,4

Prikaži več

Uradni list RS - 13/2009, Uredbeni del

Uradni list RS - 13/2009, Uredbeni del Digitally signed by Spela Munih Stanic DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=123544481413, cn=spela Munih Stanic Reason: Direktorica Uradnega lista Republike

Prikaži več

MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, / GMS-533 Številka: 410

MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, / GMS-533 Številka: 410 MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, www.maribor.si, email: mestna.obcina@maribor.si 41000-7/2016-5 GMS-533 Številka: 41000-7/2016-5 Datum: 29.9.2017 MESTNI SVET MESTNE OBČINE

Prikaži več

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN 2016 - NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 1003 ŽUPAN 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne

Prikaži več

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS št. 35/2007, 2/2009, 66/2010 in Uradne objave Občine Dobrovnik št. 2/2016) in 90. člena Poslo

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS št. 35/2007, 2/2009, 66/2010 in Uradne objave Občine Dobrovnik št. 2/2016) in 90. člena Poslo Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS št. 35/2007, 2/2009, 66/2010 in Uradne objave Občine Dobrovnik št. 2/2016) in 90. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Rebalans proračuna občine Log-Dragomer za leto 2016 - II NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 4000 OBČINSKA UPRAVA 5.668.446 4.337.623 3.093.547 4.226.294 2.457.821 2.367.536 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 94.564

Prikaži več

Z A K L J U Č N I R A Č U N O B Č I N E R A D O V L J I C A ZA LETO 2016

Z A K L J U Č N I R A Č U N O B Č I N E R A D O V L J I C A ZA LETO 2016 Z A K L J U Č N I R A Č U N O B Č I N E R A D O V L J I C A ZA LETO KAZALO VSEBINE 1. FINANČNI DEL... 10 I. SPLOŠNI DEL... 10 II. POSEBNI DEL... 18 III. NAČRT RAZVONIH PROGRAMOV... 58 IV. TABELA KS...

Prikaži več

Microsoft Word - PREDLOG SPREMEMB PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2017.docx

Microsoft Word - PREDLOG SPREMEMB PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2017.docx PREDLOG SPREMEMB NA PREDLAGANI PRORAČUN OBČINE LOGATEC ZA LETO Logatec, december 2016 Predlagatelj: Berto Menard, župan Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno

Prikaži več

(Microsoft Word - OBRAZLO\216ITVE - Prora\350una 2017.docx)

(Microsoft Word - OBRAZLO\216ITVE - Prora\350una 2017.docx) PRORAČUN za leto 2017 I. SPLOŠNI DEL... 5 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -204.010... 5 4 ODHODKI 2.298.753...5 40 TEKOČI ODHODKI 786.373...5 41 TEKOČI TRANSFERI 710.859...5 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 765.100...6

Prikaži več

OBČINA RUŠE Trg vstaje Ruše ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 Številka: /2013 Datum:

OBČINA RUŠE Trg vstaje Ruše ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 Številka: /2013 Datum: OBČINA RUŠE Trg vstaje 11 2342 Ruše ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 Številka: 410-0006/2013 Datum: 10.02.2014 KAZALO 1. UVODNA POJASNILA... 5 2. ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014...

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

Microsoft Word - 3_Obrazložitev predloga proraēuna 2018.docx

Microsoft Word - 3_Obrazložitev predloga proraÄ“una 2018.docx OBČINA POLJČANE Ž u p a n Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane telefon: 02 8029 223 fax: 02 8029 226 e-mail: obcina@poljcane.si Številka: 410-0092/2017 Datum: 5. 12. 2017 OBČINA POLJČANE Občinski svet ZADEVA:

Prikaži več

(Splo\232ni del prora\350una)

(Splo\232ni del prora\350una) REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE RAČE-FRAM ZA OBDOBJE OD 1.1.2012 DO 31.12.2012 I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 5.621.954,67 5.621.954,67 5.746.776,98 102,2 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 5.315.887,00

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

OBČINA BRASLOVČE ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO 2011 predlog Braslovče, marec 2012

OBČINA BRASLOVČE ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO 2011 predlog Braslovče, marec 2012 OBČINA BRASLOVČE ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO predlog Braslovče, marec 2012 ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO VSEBINA stran 1. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA 1 2.1 I.

Prikaži več

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve)

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve) PREDLOG PRORAČUNA O BČINE KOZJ E ZA L ETO 2 0 1 3 KAZALO 1. SPLOŠNI DEL... 7 A - Bilanca prihodkov in odhodkov... 7 Prihodki proračuna...7 70 - DAVČNI PRIHODKI...7 71 - NEDAVČNI PRIHODKI...7 72 - KAPITALSKI

Prikaži več

REBALANS PRORAČUNA OBČINE IG ZA LETO

REBALANS PRORAČUNA OBČINE IG ZA LETO REBALANS PRORAČUNA OBČINE IG ZA LETO 1-2019 KAZALO 1 ODLOK O REBALANSU 1-2019 OBČINE IG... 1 2 SPLOŠNI DEL REBALANSA 1-2019 OBČINE IG ZA LETO 2019 Z OBRAZLOŽITVAMI... 5 2.1 RAZLOGI ZA REBALANS 1-2019...

Prikaži več

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve prora\350una za leto 2015_1)

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve prora\350una za leto 2015_1) PREDLOG PRORAČUNA O BČINE KOZJ E ZA L ETO 2 0 1 5 KAZALO 1. SPLOŠNI DEL... 6 A - Bilanca prihodkov in odhodkov... 6 Prihodki proračuna...6 70 - DAVČNI PRIHODKI...6 71 - NEDAVČNI PRIHODKI...6 74 - TRANSFERNI

Prikaži več

Microsoft Word - Obrazložitve k zakljuēnemu raēunu konēno

Microsoft Word - Obrazložitve k zakljuÄ“nemu raÄ“unu konÄ“no ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE MORAVSKE TOPLICE ZA LETO 2018 1. UVOD Zaključni račun občinskega proračuna je akt občine, katerega predpisuje 96. člen Zakona o javnih financah. V zaključnem računu so

Prikaži več

Uradni list RS 056/2010, Uredbeni del

Uradni list RS 056/2010, Uredbeni del Digitally signed by Spela Munih Stanic DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=123544481413, cn=spela Munih Stanic Reason: Direktorica Uradnega lista Republike

Prikaži več

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017 URADNE OBJAVE Občine Vransko Vransko, 29. september 2017 Številka 69/2017 AKTI V S E B I N A LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2018 LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2019 LETNI

Prikaži več

PREDLOG PRORAČUN za leto 2018

PREDLOG PRORAČUN za leto 2018 PREDLOG PRORAČUN za leto 2018 I. SPLOŠNI DEL... 5 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -68.131... 5 4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 1.222.572...5 40 TEKOČI ODHODKI 482.434...5 41 TEKOČI TRANSFERI 386.270...6 42

Prikaži več

II. Posebni del proračuna

II. Posebni del proračuna REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE OBČINA SV. JURIJ OB ŠČAVNICI ZA OBDOBJE OD 1.1.2012 DO 31.3.2012 II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proračuna občine OBČINA SV. JURIJ OB ŠČAVNICI za leto 2012 so po proračunskih

Prikaži več

Številka: /2014 (1300) Datum: OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO Zadeva: Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto

Številka: /2014 (1300) Datum: OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO Zadeva: Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto Številka: 4120-3/2014 (1300) Datum: 11. 2. 2015 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO Zadeva: Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 prva obravnava Namen: Pravna osnova: Poročevalec:

Prikaži več

(Priloga_Poro\350ilo o prenosu namenskih sredstev, KS.xlsx)

(Priloga_Poro\350ilo o prenosu namenskih sredstev, KS.xlsx) Tabela: Poročilo o prenosu namenskih sredstev v proračun 2015 V EUR Taksa za obrem. okolja - voda 2.011.143 2.012.994 981.949 1.031.045 1.031.045 0 91210 Inv.in inv.vzdrž.javnih kanal.sis.in ČN 101.660

Prikaži več

(II. Posebni del prora\350una)

(II. Posebni del prora\350una) PRO OBČINE IDRIJA ZA LETO II. POSEBNI DEL PROA Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Idrija za leto so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi: 1 - Občinski svet PRO 1 Občinski svet 1.19 83.71

Prikaži več

OBČINA LENDAVA, LENDVA KÖZSEG GLAVNA ULICA 20, LENDAVA Kriteriji: Datum od: Datum do: PREGLED IZVRŠENIH PRERAZPOREDITEV V PRORAČUN

OBČINA LENDAVA, LENDVA KÖZSEG GLAVNA ULICA 20, LENDAVA Kriteriji: Datum od: Datum do: PREGLED IZVRŠENIH PRERAZPOREDITEV V PRORAČUN OBČINA LENDAVA, LENDVA KÖZSEG GLAVNA ULICA 20, LENDAVA Kriteriji: Datum od: 1.1.2018 Datum do: 31.12.2018 Stran 1 03.02.2018 001-2018 PP 060001 Plače in drugi izdatki delavcev občinske uprave PP 060011

Prikaži več

Microsoft Word - PREDLOG SPREMEMB PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2013.docx

Microsoft Word - PREDLOG SPREMEMB PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2013.docx PREDLOG SPREMEMB NA PREDLAGANI PRORAČUN OBČINE LOGATEC ZA LETO 2013 Logatec, februar, 2013 Berto Menard, župan Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve),

Prikaži več

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 ... 3... 4... 9... 35 2 ... 48 3 4 5 6 7 ZŠ KAZALEC OZ. KAZALNIK LETO 2013 LETO 2012 I 13/12 1 ŠTEVILO ZAPOSLENIH KONEC LETA 115 110 104,5 PO OBRAČUNSKEM

Prikaži več

(Izpis - Na\350rt razvojnih programov)

(Izpis - Na\350rt razvojnih programov) NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2010-2013 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 1.351.130 308.700 310.000 310.000 0 0 0403 Druge skupne administrativne službe 1.351.130 308.700 310.000 310.000

Prikaži več

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 72, dec17

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 72, dec17 URADNE OBJAVE Občine Vransko Vransko, 22. december 217 Številka 72/217 V S E B I N A O D L O K o proračunu Občine Vransko za leto 218 AKTI 1. ODLOK o proračunu Občine Vransko za leto 218 2. ODLOK o proračunu

Prikaži več

PRORAČUN OBČINE VELIKE LAŠČE za leti 2015 IN 2016 OSNUTEK A. Bilanca prihodkov in odhodkov INDEX INDEX konto besedilo VELJAVNI PR

PRORAČUN OBČINE VELIKE LAŠČE za leti 2015 IN 2016 OSNUTEK A. Bilanca prihodkov in odhodkov INDEX INDEX konto besedilo VELJAVNI PR OBČINE VELIKE LAŠČE za leti 2015 IN 2016 OSNUTEK A. Bilanca prihodkov in odhodkov konto I. PRIHODKI SKUPAJ 3.798.000 3.729.300 3.696.300 98,2 97 70 DAVČNI PRIHODKI 3.246.900 3.146.400 3.146.800 97 97 700

Prikaži več

OBČINA LITIJA Jerebova ulica 14, Litija v EUR Konto Naziv Sprejeti I. rebalans Prerazporeditve Veljavni proračun Realizacija Indeks 6:5 (1)

OBČINA LITIJA Jerebova ulica 14, Litija v EUR Konto Naziv Sprejeti I. rebalans Prerazporeditve Veljavni proračun Realizacija Indeks 6:5 (1) OBČINA LITIJA Jerebova ulica 14, Litija Konto I. S K U P A J P R I H O D K I (70+71+72+73+74+78) 12.709.416,00 0,00 12.709.416,00 8.445.154,15 66,45 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 11.752.600,00 0,00 11.752.600,00

Prikaži več

31

31 Hram Holding, finančna družba, d.d. Vilharjeva 29, Ljubljana, skladno z Zakonom o trgu finančnih instrumentov ter Sklepom o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij, objavlja podatke iz

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT 8. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2016 PRORAČUN OBČINE LENDAVA ZA LETO 2016 /1. obravnava/ GRADIVO PRIPRAVILA: Urad župana Župan občine PREDLAGATELJ: Župan - Polgármester OBRAZEC ŠT. 01/2014 OBRAZLOŽITEV

Prikaži več

OBČINA MOZIRJE ŽUPAN Šmihelska cesta 2, 3330 MOZIRJE tel: (03) fax: (03) Mozirje, dne Številka: /2019 V A B I L O

OBČINA MOZIRJE ŽUPAN Šmihelska cesta 2, 3330 MOZIRJE tel: (03) fax: (03) Mozirje, dne Številka: /2019 V A B I L O OBČINA MOZIRJE ŽUPAN Šmihelska cesta 2, 3330 MOZIRJE tel: (03) 839-33-00 fax: (03) 839-33-05 Mozirje, dne 15.3.2019 Številka: 032-00 /2019 V A B I L O Na podlagi 15.b člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur.

Prikaži več

REBALANS PRORAČUNA

REBALANS PRORAČUNA OBČINA ŽELEZNIKI SPREMEMBA PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2018 PRVI REBALANS ŽELEZNIKI, 4.4.2018 Št.: 410-4/2018-007 Rebalans proračuna 2018 -PRVI 1 od 6 Občina Železniki je 22.12.2017 na 22. redni

Prikaži več

Občina Kranjska Gora Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora K r i t e r i j i : Datum od: Datum do: EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPORE

Občina Kranjska Gora Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora K r i t e r i j i : Datum od: Datum do: EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPORE Občina Kranjska Gora Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora K r i t e r i j i : Datum od: 1.1.2015 Datum do: 30.6.2015 Stran 1 05.01.2015 001-2015 152,55 05.01.2015 002-2015 PP 110221 RAZVOJ PODEŽELJA

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ukrep 322 Obnova in razvoj vasi T O L M I N, 0 2. 0 2. 2 0 1 1 I N 1 0. 0 2. 2 0 1 1 M A G. R O S A N A Š Č A N Č A R Cilj ukrepa Izboljšanje življenjskih

Prikaži več

Microsoft Word - Revizijsko porocilo 2010-Obcina G. Radgona_koncno

Microsoft Word - Revizijsko porocilo 2010-Obcina G. Radgona_koncno REVIZIJSKO POROČILO O PRAVILNOSTI POSLOVANJA OBČINE GORNJA RADGONA V LETU 2010 Murska Sobota, marec 2011 K A Z A L O: I. NAROČILO IN IZVEDBA... 2 II. PREDSTAVITEV OBČINE... 3 1 OSNOVNE INFORMACIJE O OBČINI...

Prikaži več

Predstavitev IPro06

Predstavitev IPro06 REVIZIJSKO POROČILO O PREDLOGU ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2006 CILJI REVIZIJE 1. Izrek mnenja o predlogu splošnega dela zaključnega računa 2. Izrek mnenja o pravilnosti izvršitve:

Prikaži več

(Microsoft Word - Poro\350ilo o Realizaciji na dan )

(Microsoft Word - Poro\350ilo o Realizaciji na dan ) OBČINA CERKLJE na Gorenjskem Trg Davorina Jenka 13 4207 CERKLJE na Gorenjskem e-mail:obcinacerklje@siol.net Številka: 450-08/2011-01 Cerklje, 28.07.2011 POROČILO O REALIZACIJI PRORAČUNA ZA ČAS OD 1. 1.

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

(Splo\232ni del prora\350una)

(Splo\232ni del prora\350una) REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE RAČE-FRAM ZA OBDOBJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016 I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 6.053.538,00 6.053.538,00 6.387.797,82 105,5 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 5.593.105,00

Prikaži več

Maribor, 17

Maribor, 17 FINANČNI NAČRT ŠTAJERSKE GOSPODARSKE ZBORNICE ZA LETO 2019 Pripravila: mag. Aleksandra Podgornik, direktorica Maribor, december 2018 1 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV ŠGZ PO STRUKTURI ZA LETO 2019

Prikaži več

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc Datum: 20.05.2012 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: DOLGOROČNO ZADOLŽEVANJE MESTNE OBČINE NOVO MESTO V LETU 2012 ZA PROJEKT»HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA IN CENTRALNA

Prikaži več

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih 15.6.2018 L 153/161 SMERNICE SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/861 z dne 24. aprila 2018 o spremembi Smernice ECB/2013/23 o statistiki državnih financ (ECB/2018/13) IZVRŠILNI ODBOR EVROPSKE CENTRALNE

Prikaži več

(Microsoft Word seja - obrazlo\236itev zr 2009)

(Microsoft Word seja - obrazlo\236itev zr 2009) OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE ŽIROVNICA ZA LETO 2009 1. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA 1.1. UVOD Proračun Občine Žirovnica za leto 2009 je Občinski svet Občine Žirovnica sprejel na svoji 10.

Prikaži več

Obrzložitve proračuna za leto 2010

Obrzložitve proračuna za leto 2010 ZUPAN OBCINA LOGATEC www.logatec.si e: obcina.loqatec@loqatec.si Trzaska cesta 50A, 1370 Logatec t 01 7590600, f: 01 7590620 Stevilka: 410-16/-66 Datum: 1. 3. OBCINSKI SVET OBCINE LOGATEC Zadeva: Predlag

Prikaži več

Uradni list RS, št

Uradni list RS, št Uradni list RS, št. 9-361/1998 1. člen S tem odlokom ustanovi Republika Slovenija fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Ustanoviteljske pravice uresničuje Državni zbor Republike

Prikaži več

Številka:

Številka: POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE JESENICE V PRVEM POLLETJU 2014 Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in sprem.) župan v juliju poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna

Prikaži več

2360 Radlje ob Dravi, Mariborska 7 Telefon : (H.C.) Telefax : (02) P O S L O V N O P O R O Č I L O K Z A K L J U Č N E M U R A Č U N

2360 Radlje ob Dravi, Mariborska 7 Telefon : (H.C.) Telefax : (02) P O S L O V N O P O R O Č I L O K Z A K L J U Č N E M U R A Č U N 2360 Radlje ob Dravi, Mariborska 7 Telefon : (H.C.) 02 79 630 Telefax : (02) 79 640 P O S L O V N O P O R O Č I L O K Z A K L J U Č N E M U R A Č U N U O B Č I N E R A D L J E O B D R A V I Z A L E T O

Prikaži več

Microsoft Word - ZAP-SD_4L_2000.doc

Microsoft Word - ZAP-SD_4L_2000.doc ANKETA O STROŠKIH DELA 2000 Splošna navodila za izpolnjevanje Ankete o stroških dela za leto 2000: 1. Anketa o stroških dela temelji na vzorcu, in ne na polnem zajemu. Sprašujemo vas le po podatkih za

Prikaži več

URADNI VESTNIK OBČINE MENGEŠ Št. 7/2011, 11. november 2011 URADNI VESTNIK Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07

URADNI VESTNIK OBČINE MENGEŠ Št. 7/2011, 11. november 2011 URADNI VESTNIK Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 URADNI VESTNIK Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo 2 in naslednji), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in naslednji),

Prikaži več

Številka 12, letnik III, december 2016 PLAČNI KAŽIPOT PODATKI ZA OBRAČUN PREJEMKOV Vsebina Pregled prejemkov po kolektivnih pogodbah dejavnosti 2 Ured

Številka 12, letnik III, december 2016 PLAČNI KAŽIPOT PODATKI ZA OBRAČUN PREJEMKOV Vsebina Pregled prejemkov po kolektivnih pogodbah dejavnosti 2 Ured Številka 12, letnik III, december 2016 PLAČNI KAŽIPOT PODATKI ZA OBRAČUN PREJEMKOV Vsebina Pregled prejemkov po kolektivnih pogodbah dejavnosti 2 Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov

Prikaži več

(Microsoft Word - Obrazlo\236itev poseb. dela rebalansa 2015)

(Microsoft Word - Obrazlo\236itev poseb. dela rebalansa 2015) Obrazložitev posebnega dela rebalansa proračuna 2015 V nadaljevanju so obrazloženi predlogi sprememb in dopolnitev po posameznih proračunskih postavkah: 011017 Delovanje svetniške skupine SD Predlagamo

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja REVIDIRANE

Prikaži več

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA ( IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN 30.09.2013 Postavka AOP 30.9.2013 30.9.2012 INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (002+032+053) 001 7.565.152 6.566.959 115,20 A. DOLGOROČNA SREDSTVA

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Vodilni spletni računovodski program Enaka bruto plača, različno izplačilo? Na enostaven način razlagamo, zakaj pride do razlik pri izplačilu, čeprav je pogodbena plača enaka. Računovodski servis Valerija

Prikaži več

(Microsoft Word - OBRAZLO\216ITEV ZA ZR 2010.doc)

(Microsoft Word - OBRAZLO\216ITEV ZA ZR 2010.doc) MESTNA OBČINA PTUJ ŽUPAN Mestni trg 1 2250 Ptuj Telefon: 02 748 29 99, 02 748 29 13 Telefaks: 02 748 29 98 E-pošta: moptuj@ptuj.si ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE PTUJ ZA LETO 2010 Ptuj, marec

Prikaži več

Datum: 21

Datum: 21 Datum: 20.2.2019 ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE BOROVNICA ZADEVA: LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI BOROVNICA ZA LETO 2019 PRAVNA PODLAGA: Zakon o športu ((ZŠpo-1, Ur. l. RS, št. 29/17) Resolucija o Nacionalnem

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) PREDLOG PRORAČUNA OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2019 NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2019-2022 10 OBČINSKI SVET 12.062 3.451 0 0 0 01 POLITIČNI SISTEM 12.062 3.451 0 0 0 0101 Politični sistem 12.062 3.451 0 0 0

Prikaži več

Na podlagi 27

Na podlagi 27 Na podlagi 27. člena v zvezi z 21. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije U R E D B O o spremembah

Prikaži več

OBČINA MENGEŠ

OBČINA MENGEŠ OBČINA MENGEŠ Številka: 410-29/2018-2 Datum: 25. 2. 2019 Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax:

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax: Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta 5 1410 Zagorje ob Savi tel.: 03 56 55 700 fax: 03 56 64 011 www.zagorje.si obcina.zagorje@zagorje.si ŽUPAN Številka: 900-5/2018 Datum: 08. 03.

Prikaži več

Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LET

Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LET Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LETO 2018 I. PODATKI O PRIJAVITELJU: 1. Ime oziroma naziv

Prikaži več

(Microsoft Word Prora\350un obrazlo\236itve in priloge)

(Microsoft Word Prora\350un obrazlo\236itve in priloge) II. del l ODLOK O PRORAČUNU OBČINE KRŠKO ZA LETO 2018 OBRAZLOŽITVE in PRILOGE K 1. členu S prvim členom se določa vsebina odloka. K 2. členu V 2. členu je določen obseg in struktura proračuna. V proračunu

Prikaži več

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE PIRAN za leto 2015 (1. obravnava)

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE PIRAN za leto 2015 (1. obravnava) PREDLOG PRORAČUNA OBČINE PIRAN za leto 2015 (1. obravnava) I. SPLOŠNI DEL... 6 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV... 6 7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 24.844.933... 6 4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 25.476.008...

Prikaži več

3. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BOHINJ (četrtek, 18. december 2014) GRADIVO Bohinjska Bistrica, 11. december 2014

3. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BOHINJ (četrtek, 18. december 2014) GRADIVO Bohinjska Bistrica, 11. december 2014 3. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BOHINJ (četrtek, 18. december 2014) GRADIVO Bohinjska Bistrica, 11. december 2014 Občina Bohinj Občinski svet Datum: 09.12.2014 V A B I L O Vabim Vas, da se udeležite

Prikaži več

Revizijsko poročilo o pravilnosti poslovanja občin v delu, ki se nanaša na požarno varnost v letih od 2001 do 2005

Revizijsko poročilo o pravilnosti poslovanja občin v delu, ki se nanaša na požarno varnost v letih od 2001 do 2005 REVIZIJSKO POROCILO O PRAVILNOSTI POSLOVANJA OBCIN V DELU, KI SE NANASA NA POZARNO VARNOST V LETIH 2001 DO 2005 Bedimo nad potmi javnega denarja POSLANSTVO Raèunsko sodišèe pravoèasno in objektivno obvešèa

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠKI REGIJI V LETU 2010 Postojna, maj 2011 KAZALO I.

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost dela poslovanja Občine Šentrupert

Revizijsko poročilo: Pravilnost dela poslovanja Občine Šentrupert Revizijsko poročilo Pravilnost dela poslovanja Občine Šentrupert POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih organov in drugih uporabnikov

Prikaži več

Microsoft Word - SES2018_MetodološkaNavodila_KONČNA.docx

Microsoft Word - SES2018_MetodološkaNavodila_KONČNA.docx RAZISKOVANJE O STRUKTURI PLAČE ZA LETO 2018 METODOLOŠKA NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE VPRAŠALNIKA ZAP-RSP Splošna navodila za izpolnjevanje vprašalnika ZAP-RSP 1. Poročevalske enote so v vzorec izbrani poslovni

Prikaži več

Microsoft Word i-seja-PRORACUN-2011-dop-predlog.doc

Microsoft Word i-seja-PRORACUN-2011-dop-predlog.doc Občina Bled OBČINSKI SVET 1) V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled - UPB (Ur. list RS, št. 67/2009), Vam v prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem: Dopolnjen predlog Odloka o proračunu Občine Bled

Prikaži več

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011- UPB4) in 116. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradn

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011- UPB4) in 116. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradn Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/- UPB4) in 116. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,

Prikaži več

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P Stran 8260 / Št. 75 / 8. 10. 2015 Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN  e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka:007-31/2011-1 Datum: 18. 10. 2011 Zadeva: Odlok o programu opremljanja

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 14 seje OPF_6.2.14

Microsoft Word - Zapisnik 14 seje OPF_6.2.14 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA PRORAČUN IN FINANCE www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Datum: 6. 2. 2014 ZAPISNIK 14. seje Odbora za proračun in

Prikaži več

Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Re

Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Re Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni strokovni izpit za opravljanje

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja Občine Duplek v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za leto 2016

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja Občine Duplek v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za leto 2016 Revizijsko poročilo Pravilnost poslovanja Občine Duplek v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za leto 2016 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča

Prikaži več

(Microsoft Word - zapisnik 5.seje NO \350istopis.doc)

(Microsoft Word - zapisnik 5.seje NO \350istopis.doc) OBČINA KRANJSKA GORA NADZORNI ODBOR OBČINE KRANJSKA GORA Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora tel.n.c. 04-5809 800, fax. 04-5809 824 direktni telefon 04-5809 818 http://www.kranjska-gora.si/ e-mail: obcina@kranjska-gora.si

Prikaži več