Uradni list Evropske unije L 44 Slovenska izdaja Zakonodaja Letnik februar 2019 Vsebina II Nezakonodajni akti UREDBE Izvedbena uredba Komisije

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Uradni list Evropske unije L 44 Slovenska izdaja Zakonodaja Letnik februar 2019 Vsebina II Nezakonodajni akti UREDBE Izvedbena uredba Komisije"

Transkripcija

1 Uradni list Evropske unije L 44 Slovenska izdaja Zakonodaja Letnik februar 2019 Vsebina II Nezakonodajni akti UREDBE Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/260 z dne 14. februarja 2019 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 180/2014 glede obsega tradicionalnih trgovinskih tokov med nekaterimi najbolj oddaljenimi regijami Unije in Združenim kraljestvom... 1 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/261 z dne 14. februarja 2019 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2018/140 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in o dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz nekaterih izdelkov iz litega železa s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, ter zaključku preiskave o uvozu nekaterih izdelkov iz litega železa s poreklom iz Indije... 4 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/262 z dne 14. februarja 2019 o spremembi Izvedbene uredbe Sveta (EU) št. 430/2013 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz navojnega litega pribora (fitingov) za cevi iz tempranega litega železa s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in Tajske, ter o zaključku postopka glede Indonezije... 6 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/263 z dne 14. februarja 2019 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 964/2014 v zvezi s standardnimi pogoji za finančne instrumente za instrument za sovlaganje in za sklad za razvoj mestnih območij... 8 SKLEPI Sklep Političnega in varnostnega odbora (SZVP) 2019/264 z dne 7. februarja 2019 o imenovanju poveljnika operacije EU v okviru vojaške operacije Evropske unije v Bosni in Hercegovini in razveljavitvi Sklepa (SZVP) 2017/464 (BiH/27/2019) (Nadaljevanje na naslednji strani) SL Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje. Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.

2 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/265 z dne 12. februarja 2019 o izključitvi nekaterih odhodkov držav članic iz naslova Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) iz financiranja Evropske unije (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 869) Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/266 z dne 14. februarja 2019 o zaključku protidampinškega postopka za uvoz solarnega stekla s poreklom iz Malezije... 31

3 SL L 44/1 II (Nezakonodajni akti) UREDBE IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/260 z dne 14. februarja 2019 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 180/2014 glede obsega tradicionalnih trgovinskih tokov med nekaterimi najbolj oddaljenimi regijami Unije in Združenim kraljestvom EVROPSKA KOMISIJA JE ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 228/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. marca 2013 o posebnih ukrepih za kmetijstvo v najbolj oddaljenih regijah Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 247/2006 ( 1 ) ter zlasti člena 14 Uredbe, ob upoštevanju naslednjega: (1) Združeno kraljestvo je 29. marca 2017 predložilo uradno obvestilo o nameri o izstopu iz Unije v skladu s členom 50 Pogodbe o Evropski uniji. Pogodbi se bosta za Združeno kraljestvo prenehali uporabljati z dnem začetka veljavnosti sporazuma o izstopu, sicer pa dve leti po navedenem uradnem obvestilu, tj. 30. marca 2019, razen če Evropski svet po dogovoru z Združenim kraljestvom soglasno ne sklene, da se to obdobje podaljša. (2) Sporazum o izstopu, kot so ga oblikovali pogajalci, vsebuje ureditev za uporabo določb prava Unije za Združeno kraljestvo in v njem po datumu, ko se bosta Pogodbi prenehali uporabljati za Združeno kraljestvo in v njem. Če navedeni sporazum začne veljati, se bo Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 180/2014 ( 2 ) za Združeno kraljestvo in v njem uporabljala v prehodnem obdobju v skladu z navedenim sporazumom in se bo prenehala uporabljati ob koncu navedenega obdobja. (3) Člen 15(1) Izvedbene uredbe (EU) št. 180/2014 določa možnost za gospodarske subjekte, da v okviru tradicionalnih trgovinskih tokov ali regionalne trgovine izvažajo in v okviru tradicionalnih trgovinskih tokov odpremljajo predelane proizvode, ki vsebujejo surovine, deležne ugodnosti posebnega režima preskrbe iz člena 10 Uredbe (EU) št. 228/2013. Predelovalci, ki nameravajo izvažati ali odpremljati predelane proizvode v navedenem okviru, lahko to naredijo v mejah letnih količin iz prilog II do V k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 180/2014. Seznam držav, v katere se navedeni proizvodi lahko izvažajo, je v Prilogi VI k navedeni uredbi. (4) Da se preprečijo morebitne motnje v tradicionalnih trgovinskih tokovih med zadevnimi najbolj oddaljenimi regijami in Združenim kraljestvom, bi bilo treba obseg zadevnih predelanih proizvodov, ki se trenutno odpremljajo iz Madeire in Kanarskih otokov v Združeno kraljestvo kot državo članico, izraziti kot izvoz v tretje države v prilogah III in IV k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 180/2014. Poleg tega bi bilo treba Združeno kraljestvo navesti kot tretjo državo v Prilogi VI k navedeni uredbi. (5) Izvedbeno uredbo (EU) št. 180/2014 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti. ( 1 ) UL L 78, , str. 23. ( 2 ) Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 180/2014 z dne 20. februarja 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 228/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o posebnih ukrepih za kmetijstvo v najbolj oddaljenih regijah Unije (UL L 63, , str. 13).

4 L 44/2 SL (6) V skladu s členom 4(3) Uredbe Sveta (EGS, Euratom) št. 1182/71 ( 1 ) se akti, katerih prenehanje uporabe je opredeljeno z določenim datumom, prenehajo uporabljati z iztekom zadnje ure dne, ki ustreza temu datumu. Ta uredba bi se zato morala začeti uporabljati dan po tem, ko se Izvedbena uredba (EU) št. 180/2014 preneha uporabljati za Združeno kraljestvo in v njem. (7) Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za neposredna plačila SPREJELA NASLEDNJO UREDBO: Člen 1 Priloge III, IV in VI k Izvedbeni uredbi (EU) št. 180/2014 se spremenijo v skladu s Prilogo k tej uredbi. Člen 2 Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije. Uporabljati se začne dan po tem, ko se Uredba (EU) št. 180/2014 preneha uporabljati za Združeno kraljestvo in v njem. Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah h. V Bruslju, 14. februarja 2019 Za Komisijo Predsednik Jean-Claude JUNCKER ( 1 ) Uredba (EGS, Euratom) št. 1182/71 Sveta z dne 3. junija 1971 o določitvi pravil glede rokov, datumov in iztekov rokov (UL L 124, , str. 1).

5 L 44/3 SL PRILOGA Priloge III, IV in VI k Izvedbeni uredbi (EU) št. 180/2014 se spremenijo: (1) v Prilogi III se preglednica za Madeiro spremeni: (a) vrstice o tarifnih številkah 1905 in 2009 ter tarifnih podštevilkah in se nadomestijo z naslednjim: * * (b) vrstica o tarifni številki 2208 se nadomesti z naslednjim: 2208 * * (2) v preglednici v Prilogi IV se vrstica o podtarifni števiki nadomesti z naslednjim: (3) v Prilogi VI se besedilo o Azorih in Madeiri nadomesti z naslednjim: Tretje države, v katere se izvažajo predelani proizvodi iz Azorov in Madeire v okviru regionalne trgovine Angola, Kanada, Zelenortski otoki, Gvineja Bissau, Maroko, Mozambik, Južna Afrika, Združeno kraljestvo, Združene države Amerike in Venezuela.

6 L 44/4 SL IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/261 z dne 14. februarja 2019 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2018/140 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in o dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz nekaterih izdelkov iz litega železa s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, ter zaključku preiskave o uvozu nekaterih izdelkov iz litega železa s poreklom iz Indije EVROPSKA KOMISIJA JE ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/1036 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske unije ( 1 ), in zlasti člena 9(4) Uredbe, ob upoštevanju naslednjega: (1) Komisija je z Izvedbeno uredbo (EU) 2018/140 ( 2 ) uvedla dokončno protidampinško dajatev v višini od 15,5 % do 38,1 % na uvoz nekaterih izdelkov iz litega železa z laminarnim grafitom (sivo železo) ali sferoidnega grafitnega litega železa (imenovanega tudi nodularno lito železo) in njihovih delov s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, ki se uvrščajo pod oznaki kombinirane nomenklature (v nadaljnjem besedilu: KN) ex (oznaka TARIC ) in ex (oznaka TARIC ). (2) Sodišče je s sodbo z dne 12. julija 2018 v združenih zadevah C-397/17 in C-398/17, Profit Europe ( 3 ), odločilo, da je treba KN razlagati tako, da je treba pribor (fitinge) za cevi iz sferoidnega grafitnega litega železa uvrstiti pod preostalo tarifno podštevilko kot drug liti pribor (fitingi) in ne pod tarifno podštevilko kot pribor (fitingi) iz netempranega litega železa ali pod tarifno podštevilko KN kot pribor (fitingi) iz tempranega litega železa. (3) Tarifni številki 7325 in 7307 imata skoraj enako strukturo in se nanašata na iste materiale. Zato se zdi primerno, da se ugotovitev Sodišča upošteva tudi pri uvrščanju izdelkov iz tarifne številke (4) Izvedbena uredba (EU) 2018/140, ki se nanaša na nekatere izdelke iz sferoidnega grafitnega litega železa (imenovanega tudi nodularno lito železo), se še naprej sklicuje na njihovo uvrstitev pod oznako KN kot drugi izdelki iz tempranega litega železa. (5) Zato bi bilo treba oznako KN ex (oznaka TARIC ), ki je v Izvedbeni uredbi (EU) 2018/140 navedena kot ena od oznak, ki se nanašata na blago, za uvoz katerega velja dokončna protidampinška dajatev, nadomestiti z oznako KN ex (oznaka TARIC ). (6) Za zagotovitev učinkovitega pobiranja veljavnih protidampinških dajatev bi bilo treba Izvedbeno uredbo (EU) 2018/140 ustrezno spremeniti. (7) Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 15(1) Uredbe (EU) 2016/1036 SPREJELA NASLEDNJO UREDBO: Člen 1 Člen 1(1) Izvedbene uredbe (EU) 2018/140 se nadomesti z naslednjim: 1. Dokončna protidampinška dajatev se uvede na uvoz nekaterih izdelkov iz litega železa z laminarnim grafitom (sivo železo) ali sferoidnega grafitnega litega železa (imenovanega tudi nodularno lito železo) in njihovih delov s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, ki se zdaj uvrščajo pod oznaki KN ex (oznaka TARIC ) in ex (oznaka TARIC ). ( 1 ) UL L 176, , str. 21. ( 2 ) Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/140 z dne 29. januarja 2018 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in o dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz nekaterih izdelkov iz litega železa s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, ter zaključku preiskave o uvozu nekaterih izdelkov iz litega železa s poreklom iz Indije (UL L 25, , str. 6). ( 3 ) Sodba Sodišča z dne 12. julija 2018 v združenih zadevah C-397/17 in C-398/17, Profit Europe NV / Belgische Staat, ECLI:EU: C:2018:564.

7 L 44/5 SL Tovrstni izdelki se uporabljajo za: pokritje površinskih ali podpovršinskih sistemov in/ali odprtine površinskih ali podpovršinskih sistemov ter dostop do površinskih ali podpovršinskih sistemov in/ali pogled do površinskih ali podpovršinskih sistemov. Ti izdelki so lahko strojno obdelani, premazani ali prevlečeni in/ali drugače obdelani z drugimi materiali, kot so med drugim beton, plošče za tlakovanje ali ploščice. Naslednje vrste izdelka so izključene iz opredelitve zadevnega izdelka: kanalske rešetke in liti pokrovi, za katere se uporablja standard EN 1433, ki se pritrdijo kot sestavni del na kanale iz polimerov, plastike, galvaniziranega jekla ali betona, ki omogočajo odtekanje površinske vode v kanal; talni odvodni kanali, strešni odvodni kanali, čistilne odprtine in pokrovi za čistilne odprtine, za katere se uporablja standard EN 1253, ter nastopna železa, ključi za odpiranje vstopnih jaškov in hidranti. Člen 2 Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije. Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah h. V Bruslju, 14. februarja 2019 Za Komisijo Predsednik Jean-Claude JUNCKER

8 L 44/6 SL IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/262 z dne 14. februarja 2019 o spremembi Izvedbene uredbe Sveta (EU) št. 430/2013 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz navojnega litega pribora (fitingov) za cevi iz tempranega litega železa s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in Tajske, ter o zaključku postopka glede Indonezije EVROPSKA KOMISIJA JE ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/1036 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske unije ( 1 ), in zlasti člena 9(4) Uredbe, ob upoštevanju naslednjega: (1) Svet je z Izvedbeno uredbo (EU) št. 430/2013 ( 2 ) uvedel dokončno protidampinško dajatev v višini od 14,9 % do 57,8 % na uvoz navojnega litega pribora (fitingov) za cevi iz tempranega litega železa, razen ohišij kompresijskega pribora z metričnimi navoji ISO DIN 13 in navojnih krožnih razdelilnih omaric iz tempranega železa, ki nimajo pokrova, trenutno uvrščenih pod oznako kombinirane nomenklature (v nadaljnjem besedilu: KN) ex (oznaka TARIC ), s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in Tajske. (2) Sodišče je s sodbo z dne 12. julija 2018 v združenih zadevah C-397/17 in C-398/17, Profit Europe ( 3 ), odločilo, da je treba KN razlagati tako, da je treba pribor (fitinge) za cevi iz sferoidnega grafitnega litega železa uvrstiti pod preostalo tarifno podštevilko kot drug liti pribor (fitingi) in ne pod tarifno podštevilko kot pribor (fitingi) iz netempranega litega železa ali pod tarifno podštevilko KN kot pribor (fitingi) iz tempranega litega železa. (3) Na podlagi sodbe so bile pojasnjevalne opombe kombinirane nomenklature k oznaki KN spremenjene, tako da je bil pribor (fitingi) iz sferoidnega grafitnega litega železa črtan iz navedene oznake KN. (4) Uredba Komisije (EU) št. 1071/2012 ( 4 ), s katero je bila uvedena začasna protidampinška dajatev na uvoz navojnega litega pribora (fitingov) za cevi iz tempranega litega železa, se je izrecno sklicevala na uvrstitev navojnega litega pribora (fitingov) za cevi iz sferoidnega grafitnega litega železa (imenovanega tudi nodularno lito železo) pod oznako KN Izvedbena uredba (EU) št. 430/2013 se še naprej sklicuje na navedeno uvrstitev pod oznako KN kot pribor (fitingi) iz tempranega litega železa. Sklicevanje na oznako KN zdaj ni v skladu s sodno prakso Sodišča in pojasnjevalnimi opombami kombinirane nomenklature k oznaki KN (5) Zato bi bilo treba oznako KN ex in ustrezno oznako TARIC prav tako vključiti med oznake, ki so navedene v Izvedbeni uredbi (EU) št. 430/2013 in se nanašajo na blago, za uvoz katerega velja dokončna protidampinška dajatev. (6) Za zagotovitev učinkovitega pobiranja veljavnih protidampinških dajatev bi bilo treba Izvedbeno uredbo (EU) št. 430/2013 ustrezno spremeniti. (7) Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 15(1) Uredbe (EU) 2016/1036 ( 1 ) UL L 176, , str. 21. ( 2 ) Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 430/2013 z dne 13. maja 2013 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz navojnega litega pribora (fitingov) za cevi iz tempranega litega železa s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in Tajske, ter o zaključku postopka glede Indonezije (UL L 129, , str. 1). ( 3 ) Sodba Sodišča z dne 12. julija 2018 v združenih zadevah C-397/17 in C-398/17, Profit Europe NV / Belgische Staat, ECLI:EU: C:2018:564. ( 4 ) Uredba Komisije (EU) št. 1071/2012 z dne 14. novembra 2012 o uvedbi začasne protidampinške dajatve na uvoz navojnega litega pribora (fitingov) za cevi iz tempranega litega železa s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in Tajske (UL L 318, , str. 10).

9 L 44/7 SL SPREJELA NASLEDNJO UREDBO: Izvedbena uredba (EU) št. 430/2013 se spremeni: (1) naslov se nadomesti z naslednjim: Člen 1 Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 430/2013 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz navojnega litega pribora (fitingov) za cevi iz tempranega litega železa in sferoidnega grafitnega litega železa s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in Tajske, ter o zaključku postopka glede Indonezije ; (2) člen 1(1) se nadomesti z naslednjim: 1. Uvede se dokončna protidampinška dajatev na uvoz navojnega litega pribora (fitingov) za cevi iz tempranega litega železa in sferoidnega grafitnega litega železa, razen ohišij kompresijskega pribora z metričnimi navoji ISO DIN 13 in navojnih krožnih razdelilnih omaric iz tempranega železa, ki nimajo pokrova, trenutno uvrščenega pod oznaki KN ex (oznaka TARIC ) in ex (oznaka TARIC ), s poreklom iz Ljudske republike Kitajske (v nadaljnjem besedilu: LRK) in Tajske. Člen 2 Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije. Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah h. V Bruslju, 14. februarja 2019 Za Komisijo Predsednik Jean-Claude JUNCKER

10 L 44/8 SL IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/263 z dne 14. februarja 2019 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 964/2014 v zvezi s standardnimi pogoji za finančne instrumente za instrument za sovlaganje in za sklad za razvoj mestnih območij EVROPSKA KOMISIJA JE ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 ( 1 ), in zlasti drugega pododstavka člena 38(3) Uredbe, ob upoštevanju naslednjega: (1) Priloge I, V in VI k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 964/2014 ( 2 ) vsebujejo obrazloženo kazalo vsebine sporazuma o financiranju med organom upravljanja in finančnim posrednikom, pogoje za instrument za sovlaganje oziroma pogoje za sklad za razvoj mestnih območij. (2) V členu 40 Uredbe (EU) št. 1303/2013 so pojasnjeni preverjanje upravljanja in revizijske ureditve v primeru finančnih instrumentov, ki jih izvajajo EIB in druge mednarodne finančne institucije, v katerih je udeležena država. Te ureditve bi se morale upoštevati v Prilogi I v okviru sporazuma o financiranju med organom upravljanja in EIB ali drugo mednarodno finančno institucijo, v kateri je udeležena država. (3) V členu 43a Uredbe (EU) št. 1303/2013, kot je bil vstavljen z Uredbo (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta ( 3 ), so pojasnjena pravila, ki urejajo finančne instrumente, v zvezi z različno obravnavo vlagateljev, ki delujejo po načelu tržnega gospodarstva v primeru udeležbe pri dobičku in porazdelitve tveganja. Terminologijo, uporabljeno v prilogah I, V in VI k Izvedbeni uredbi (EU) št. 964/2014, bi bilo treba uskladiti s terminologijo iz člena 43a Uredbe (EU) št. 1303/2013. (4) Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za usklajevanje evropskih strukturnih in investicijskih skladov. (5) Da bi se zagotovila pravna varnost in čim bolj omejila neskladja med spremenjenimi določbami Uredbe (EU) št. 1303/2013, ki se uporabljajo od 2. avgusta 2018 ali prej v skladu s členom 282 Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046, in določbami te uredbe, bi morala ta uredba začeti veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije. (6) Izvedbeno uredbo (EU) št. 964/2014 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti SPREJELA NASLEDNJO UREDBO: Člen 1 Priloge I, V in VI k Izvedbeni uredbi (EU) št. 964/2014 se spremenijo v skladu s Prilogo k tej uredbi. ( 1 ) UL L 347, , str ( 2 ) Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 964/2014 z dne 11. septembra 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s standardnimi pogoji za finančne instrumente (UL L 271, , str. 16). ( 3 ) Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L 193, , str. 1).

11 L 44/9 SL Člen 2 Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije. Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah h. V Bruslju, 14. februarja 2019 Za Komisijo Predsednik Jean-Claude JUNCKER

12 L 44/10 SL PRILOGA Priloge I, V in VI k Izvedbeni uredbi (EU) št. 964/2014 se spremenijo: 1. v Prilogi I se obrazloženo kazalo vsebine sporazuma o financiranju med organom upravljanja in finančnim posrednikom spremeni: (a) v točki 11 se vstavi nov odstavek: Določbe o preverjanju upravljanja in revizijskih ureditvah v skladu z odstavkoma 1 in 2 člena 40 Uredbe (EU) št. 1303/2013 za finančne instrumente, ki jih izvaja EIB ali druge mednarodne finančne institucije, v katerih je udeležena država. ; (b) v točki 17 se tretji odstavek nadomesti z naslednjim: Določbe glede ponovne uporabe virov, ki se lahko pripišejo podpori iz skladov ESI, do konca obdobja upravičenosti v skladu s členom 44 Uredbe (EU) št. 1303/2013 in po potrebi določbe, ki se nanašajo na različno obravnavo iz člena 43a. ; 2. v Prilogi V se pogoji za instrument za sovlaganje spremenijo: (a) v oddelku Prispevek iz Sklada k finančnemu instrumentu: znesek in stopnja (podrobnosti o produktu) se četrti odstavek nadomesti z naslednjim: Različna obravnava vlagateljev, ki delujejo po načelu tržnega gospodarstva, namenjena zgolj asimetrični udeležbi pri dobičku, se določi v skladu s členom 43a Uredbe (EU) št. 1303/2013 in členom 21(13)(b) Uredbe (EU) št. 651/2014. ; (b) v oddelku Upravičeni finančni posredniki in sovlagatelji se tretji odstavek nadomesti z naslednjim: Organ upravljanja in sklad skladov morata pri izbiri finančnih posrednikov ravnati skladno s pravom Unije. Izbira finančnih posrednikov je odprta, pregledna in nediskriminatorna, pri čemer se preprečijo navzkrižja interesov. Izbira finančnih posrednikov vzpostavi ustrezne dogovore o porazdelitvi tveganja v primeru različne obravnave in določi morebitno udeležbo pri dobičku. ; 3. v Prilogi VI se pogoji za sklad za razvoj mestnih območij spremenijo: (a) v oddelku Vidik državne pomoči se peti odstavek nadomesti z naslednjim: Različna obravnava (asimetrični pogoji glede dogovorov o porazdelitvi tveganja) za sklad skladov, prispevek finančnega posrednika in prispevke sovlagateljev na ravni sklada in na ravni projektov v obliki posojil se določijo v skladu s členom 43a Uredbe (EU) št. 1303/2013 ter točkama (b) in (c) člena 16(8) Uredbe (EU) št. 651/2014, kot je natančneje določeno v okviru cenovne politike. ; (b) v oddelku Prispevek iz programa k finančnemu instrumentu: znesek in stopnja (podrobnosti o produktu) se prvi odstavek nadomesti z naslednjim: Dejanska stopnja porazdelitve tveganja, javni prispevek iz programa, različna obravnava in obrestna mera za posojila temeljijo na ugotovitvah iz predhodne ocene in zagotovijo, da je korist za končne prejemnike v skladu s členom 16(8)(b) Uredbe (EU) št. 651/2014. ; (c) v oddelku Posojila in porazdelitev tveganja na ravni finančnega posrednika (uskladitev interesov) se šesta alinea nadomesti z naslednjim: porazdelitev tveganja s finančnim posrednikom in s sovlagatelji (na ravni sklada ali na ravni projektov razvoja mestnih območij) se izvede sorazmerno kot za prispevek iz programa, razen če je iz predhodne ocene iz člena 37(2)(c) Uredbe (EU) št. 1303/2013 razvidno, da je potrebna različna obravnava v obliki asimetrične porazdelitve tveganja med sovlagatelji. Takšni dogovori so usklajeni s členom 16(8)(b) in (c) Uredbe (EU) št. 651/2014 in se vključijo v sporazum o sovlaganju med pogodbenicami. Takšni dogovori se ne uporabljajo za 1 %, ki ga finančni posrednik vloži iz lastnih sredstev, kot je opredeljeno zgoraj za uskladitev interesov. ;

13 L 44/11 SL (d) v oddelku Upravičeni finančni posredniki se šesti odstavek nadomesti z naslednjim: Organ upravljanja in sklad skladov morata pri izbiri finančnih posrednikov ravnati skladno s pravom Unije. Izbira finančnih posrednikov je odprta, pregledna in nediskriminatorna, pri čemer se preprečijo navzkrižja interesov. Izbira finančnih posrednikov stremi k vzpostavitvi ustreznih dogovorov o porazdelitvi tveganja v primeru različne obravnave.

14 L 44/12 SL SKLEPI SKLEP POLITIČNEGA IN VARNOSTNEGA ODBORA (SZVP) 2019/264 z dne 7. februarja 2019 o imenovanju poveljnika operacije EU v okviru vojaške operacije Evropske unije v Bosni in Hercegovini in razveljavitvi Sklepa (SZVP) 2017/464 (BiH/27/2019) POLITIČNI IN VARNOSTNI ODBOR JE ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti tretjega odstavka člena 38 Pogodbe, ob upoštevanju Skupnega ukrepa Sveta 2004/570/SZVP z dne 12. julija 2004 o vojaški operaciji Evropske unije v Bosni in Hercegovini ( 1 ) in zlasti člena 6 Skupnega ukrepa, ob upoštevanju naslednjega: (1) Svet je v skladu s členom 6(1) Skupnega ukrepa 2004/570/SZVP za sprejemanje ustreznih sklepov o imenovanju poveljnika operacije EU pooblastil Politični in varnostni odbor. (2) Politični in varnostni odbor je 7. marca 2017 sprejel Sklep (SZVP) 2017/464 ( 2 ) o imenovanju generala sira Jamesa EVERARDA, namestnika vrhovnega poveljnika zavezniških sil v Evropi (DSACEUR), za poveljnika operacije EU v okviru vojaške operacije Evropske unije v Bosni in Hercegovini. (3) Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska je 29. marca 2017 v skladu s členom 50(2) Pogodbe Evropske unije Evropski svet uradno obvestilo, da namerava izstopiti iz Evropske unije. (4) Politični in varnostni odbor je 8. oktobra 2018 je načeloma sklenil, da se namestnik načelnika štaba Vrhovnega poveljstva zavezniških sil v Evropi (SHAPE) z 29. marcem 2019 imenuje za poveljnika operacije EU v okviru vojaške operacije Evropske unije v Bosni in Hercegovini, če NATO potrdi njegovo razpoložljivost. (5) Severnoatlantski svet je 7. decembra 2018 potrdil, da je namestnik načelnika štaba SHAPE z 29. marcem 2019 v okviru ureditve Berlin plus razpoložljiv za prevzem naloge poveljnika operacije EU v okviru vojaške operacije Evropske unije v Bosni in Hercegovini. (6) Zato bi bilo treba namestnika načelnika štaba SHAPE generalpodpolkovnika Oliviera RITTIMANNA z 29. marcem 2019 ob po srednjeevropskem času imenovati za poveljnika operacije EU v okviru vojaške operacije Evropske unije v Bosni in Hercegovini. (7) Sklep (SZVP) 2017/464 bi bilo zato treba razveljaviti. (8) V skladu s členom 5 Protokola (št. 22) o stališču Danske, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, Danska ne sodeluje pri pripravi in izvajanju sklepov in ukrepov Unije, ki zadevajo obrambo. (9) Evropski svet je na zasedanju v Københavnu 12. in 13. decembra 2002 sprejel izjavo, v skladu s katero se ureditev Berlin plus uporablja in izvaja le za tiste države članice Unije, ki so tudi članice zveze NATO ali pogodbenice Partnerstva za mir in so v ta namen sklenile dvostranske sporazume o varnosti z zvezo NATO ( 1 ) UL L 252, , str. 10. ( 2 ) Sklep Političnega in varnostnega odbora (SZVP) 2017/464 z dne 7. marca 2017 o imenovanju poveljnika operacije EU v okviru vojaške operacije Evropske unije v Bosni in Hercegovini in razveljavitvi Sklepa BiH/21/2014 (BiH/24/2017) (UL L 72, , str. 70).

15 L 44/13 SL SPREJEL NASLEDNJI SKLEP: Člen 1 Generalpodpolkovnik Olivier RITTIMANN, namestnik načelnika štaba Vrhovnega poveljstva zavezniških sil v Evropi, se kot naslednik generala sira Jamesa EVERARDA z 29. marcem 2019 ob uri po srednjeevropskem času imenuje za poveljnika operacije EU v okviru vojaške operacije Evropske unije v Bosni in Hercegovini. Sklep (SZVP) 2017/464 se razveljavi. Člen 2 Ta sklep začne veljati 29. marca Člen 3 V Bruslju, 7. februarja 2019 Za Politični in varnostni odbor Predsednica S. FROM-EMMESBERGER

16 L 44/14 SL IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2019/265 z dne 12. februarja 2019 o izključitvi nekaterih odhodkov držav članic iz naslova Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) iz financiranja Evropske unije (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 869) (Besedilo v angleškem, češkem, francoskem, grškem, italijanskem, nemškem, nizozemskem, portugalskem, romunskem, španskem in švedskem jeziku je edino verodostojno) EVROPSKA KOMISIJA JE ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (ES) št. 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 ( 1 ) ter zlasti člena 52 Uredbe, po posvetovanju z Odborom za kmetijska sklada, ob upoštevanju naslednjega: (1) V skladu s členom 52 Uredbe (EU) št. 1306/2013 mora Komisija opraviti potrebna preverjanja, državam m sporočiti rezultate teh preverjanj, upoštevati opažanja držav članic, začeti dvostranske razprave, da bi z zadevnimi državami mi lahko dosegla dogovor, in slednjim uradno sporočiti svoje sklepne ugotovitve. (2) Države članice so imele možnost zahtevati začetek spravnega postopka. Navedena možnost je bila v nekaterih primerih uporabljena in Komisija je pregledala poročila, ki so bila izdana o izidu postopka. (3) V skladu z Uredbo (EU) št. 1306/2013 se lahko financirajo samo kmetijski odhodki, ki so nastali na način, ki ni kršil zakonodaje Unije. (4) Opravljena preverjanja, izidi dvostranskih razprav in spravni postopki so pokazali, da del odhodkov, ki so jih prijavile države članice, ne izpolnjuje te zahteve in torej ne more biti financiran iz EKJS in EKSRP. (5) Navesti bi bilo treba zneske, ki se ne priznavajo za upravičene do financiranja iz EKJS in EKSRP. Navedeni zneski se ne nanašajo na odhodke, nastale več kot štiriindvajset mesecev pred pisnim sporočilom, v katerem je Komisija države članice obvestila o rezultatih preverjanj. (6) Pri zneskih, ki se s tem sklepom izključijo iz financiranja Unije, bi se morala upoštevati tudi kakršna koli zmanjšanja ali začasne prekinitve v skladu s členom 41 Uredbe (EU) št. 1306/2013, saj so takšna zmanjšanja ali začasne prekinitve začasni in ne posegajo v odločitve, sprejete v skladu s členom 51 ali 52 navedene uredbe. (7) Kar zadeva primere, ki jih zajema ta sklep, je Komisija v zbirnem poročilu ( 2 ) obvestila države članice o oceni zneskov, ki bodo izključeni zaradi neskladnosti z zakonodajo Unije. (8) Ta sklep ne vpliva na morebitne finančne posledice, ki bi jih Komisija lahko imela zaradi sodb Sodišča Evropske unije v zadevah, ki so 15. novembra 2018 še nerešene SPREJELA NASLEDNJI SKLEP: Člen 1 Zneski, določeni v Prilogi in povezani z odhodki akreditiranih plačilnih agencij držav članic, prijavljenimi v okviru EKJS ali EKSRP, so izključeni iz financiranja Unije. ( 1 ) UL L 347, , str ( 2 ) Ares(2019)

17 L 44/15 SL Člen 2 Ta sklep je naslovljen na Kraljevino Belgijo, Češko republiko, Zvezno republiko Nemčijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Portugalsko republiko, Romunijo in Kraljevino Švedsko. V Bruslju, 12. februarja 2019 Za Komisijo Phil HOGAN Član Komisije

18 Proračunska postavka: PRILOGA CZ navzkrižna skladnost 2011 povračilo na podlagi sodbe v zadevi T-627/16 SE navzkrižna skladnost 2011 povračilo na podlagi sodbe v zadevi T-627/16 nevezane neposredne pomoči PAVŠAL 2,00 % EUR ,95 3, ,59 PAVŠAL 10,00 % EUR ,77 16, ,99 Skupaj CZ: EUR ,72 20, , povračilo na podlagi sodbe v zadevi T-260/16 Valuta Znesek Odbitki Finančni vpliv PAVŠAL 2,00 % EUR ,44 0, ,44 Skupaj SE: EUR ,44 0, ,44 L 44/16 SL EUR ,16 20, ,02 Proračunska postavka: 6701 AT nevezane neposredne pomoči 2016 plačilne pravice člen 24(6) Uredbe (EU) št. 1307/2013 EUR ,00 0, ,00 nevezane neposredne pomoči 2017 plačilne pravice člen 24(6) Uredbe (EU) št. 1307/2013 EUR ,00 0, ,00 nevezane neposredne pomoči 2016 kakovost LPIS sorazmerno 10-odstotni prag EUR ,00 0, ,

19 nevezane neposredne pomoči nevezane neposredne pomoči nevezane neposredne pomoči 2017 kakovost LPIS sorazmerno 10-odstotni prag 2017 kakovost LPIS sorazmerni dejavniki 2016 kakovost LPIS sorazmerni dejavniki EUR ,00 0, ,00 EUR ,00 0, ,00 EUR ,00 0, ,00 Skupaj AT: EUR ,00 0, ,00 DE certificiranje 2017 CEB/2018/020/DE napake v EKJS in EKSRP ES EUR 162,53 0,00 162,53 Skupaj DE: EUR 162,53 0,00 162,53 druga neposredna pomoč POSEI (2014+) druga neposredna pomoč POSEI (2014+) druga neposredna pomoč POSEI (2014+) 2015 plačilo na površino za proizvodnjo paradižnika, ki ni bil izvožen 2016 plačilo na površino za proizvodnjo paradižnika, ki ni bil izvožen 2017 plačilo na površino za proizvodnjo paradižnika, ki ni bil izvožen certificiranje 2016 znane napake EKJS EUR ,18 0, ,18 EUR ,91 0, ,91 EUR ,80 0, ,80 EUR , , , SL L 44/17

20 certificiranje 2016 znane napake EKJS ne-iaks druga neposredna pomoč POSEI (2014+) druga neposredna pomoč POSEI (2014+) 2015 neskladnost pri določanju površine za plačilo pri upravnih pregledih: uporabljeno je nedovoljeno odstopanje v višini 1 % 2016 neskladnost pri določanju površine za plačilo pri upravnih pregledih: uporabljeno je nedovoljeno odstopanje v višini 1 % POSEI (2014+) 2015 SSA regionalna trgovina: neupoštevanje največjih količin predelanih proizvodov, ki se letno lahko izvozijo s Kanarskih otokov v okviru regionalne trgovine, Priloga V k Uredbi (EU) št. 180/2014, oznaka KN EUR , , ,58 EUR 4 472,38 0, ,38 EUR 901,63 0,00 901,63 EUR ,12 0, ,12 Skupaj ES: EUR , , ,15 L 44/18 SL FR certificiranje 2015 posamezna napaka: znana napaka EUR 3 008,88 0, ,88 certificiranje 2015 posamezna napaka: upravljanje nepravilnosti EUR ,69 0, ,69 certificiranje 2015 posamezna napaka: preizkušanje podatkov EUR ,65 88, ,90 Skupaj FR: EUR ,22 88, ,

21 GR sadje in zelenjava operativni programi, vključno z umiki sadje in zelenjava operativni programi, vključno z umiki sadje in zelenjava operativni programi, vključno z umiki 2015 pomanjkljivosti, ugotovljene pri dveh ključnih kontrolah 2016 pomanjkljivosti, ugotovljene pri dveh ključnih kontrolah 2017 pomanjkljivosti, ugotovljene pri dveh ključnih kontrolah čebelarstvo 2015 pomanjkljivosti pri pregledih na kraju samem in brez kazni čebelarstvo 2016 pomanjkljivosti pri pregledih na kraju samem in brez kazni čebelarstvo 2017 pomanjkljivosti pri pregledih na kraju samem in brez kazni sadje in zelenjava operativni programi, vključno z umiki druga neposredna pomoč POSEI (2014+) druga neposredna pomoč POSEI (2014+) druga neposredna pomoč POSEI (2014+) 2018 proračunsko leto 2018 do februarja pomanjkljivost pri dveh ključnih kontrolah 2015 pomanjkljivost pri pregledih na kraju samem in brez kazni, naloženih manjšim egejskim otokom 2016 pomanjkljivost pri pregledih na kraju samem in brez kazni, naloženih manjšim egejskim otokom 2017 pomanjkljivost pri pregledih na kraju samem in brez kazni, naloženih manjšim egejskim otokom PAVŠAL 5,00 % EUR ,30 344, ,57 PAVŠAL 5,00 % EUR ,09 0, ,09 PAVŠAL 5,00 % EUR ,03 0, ,03 PAVŠAL 5,00 % EUR 2 543,94 0, ,94 PAVŠAL 5,00 % EUR 2 887,86 0, ,86 PAVŠAL 5,00 % EUR 3 614,40 0, ,40 PAVŠAL 5,00 % EUR ,70 0, ,70 PAVŠAL 5,00 % EUR ,35 0, ,35 PAVŠAL 5,00 % EUR ,79 0, ,79 PAVŠAL 5,00 % EUR ,70 0, ,70 Skupaj GR: EUR ,16 344, , SL L 44/19

22 IE nepravilnosti 2015 pomanjkljivosti pri upravljanju dolgov nepravilnosti 2015 pomanjkljivosti pri ključnih kontrolah EUR ,97 0, ,97 PAVŠAL 5,00 % EUR , , ,61 Skupaj IE: EUR , , ,58 IT certificiranje 2016 dolgovi pred letom 2008 RO potrditev obračunov potrditev skladnosti nevezane neposredne pomoči 2007 ponovna izdaja plačil upravičencem leta 2008 po prijavi v sklad leta 2007 EUR ,82 0, ,82 0,00 % EUR ,05 0, ,05 Skupaj IT: EUR ,87 0, , LPIS navzkrižno preverjanje in pomanjkljivost pri pregledih na kraju samem, leto zahtevka 2009 shema enotnega plačila na površino OCENJENI ZNESEK EUR , , ,33 L 44/20 SL nevezane neposredne pomoči 2011 LPIS navzkrižno preverjanje in pomanjkljivost pri pregledih na kraju samem, leto zahtevka 2010 shema enotnega plačila na površino OCENJENI ZNESEK EUR ,79 0, ,79 Skupaj RO: EUR , , ,12 SE nevezane neposredne pomoči 2016 točnost lestvic LPIS in okoljsko občutljivega trajnega travinja EUR 4 038,74 0, ,

23 nevezane neposredne pomoči nevezane neposredne pomoči nevezane neposredne pomoči nevezane neposredne pomoči nevezane neposredne pomoči nevezane neposredne pomoči nevezane neposredne pomoči nevezane neposredne pomoči 2017 točnost lestvic LPIS in okoljsko občutljivega trajnega travinja 2016 razlika med zemljišči v prahi s travo in zemljišči v prahi z začasnim travinjem 2017 razlika med zemljišči v prahi s travo in zemljišči v prahi z začasnim travinjem 2016 zadovoljivo število in kakovost pregledov na kraju samem 2017 zadovoljivo število in kakovost pregledov na kraju samem 2017 zadovoljivo število in kakovost pregledov na kraju samem 2016 načelo sorazmernosti neprimerno uporabljeno 2017 načelo sorazmernosti neprimerno uporabljeno Valuta Znesek Odbitki Finančni vpliv EUR , , ,52 EUR 4 124,26 0, ,26 PAVŠAL 5,00 % EUR , , ,39 PAVŠAL 5,00 % EUR , , ,79 PAVŠAL 2,00 % EUR , , ,65 PAVŠAL 2,00 % EUR 903,80 3,90 899,90 PAVŠAL 5,00 % EUR , , ,64 EUR ,52 0, ,52 EUR ,48 0, ,48 Skupaj SE: EUR , , , SL L 44/21

24 Proračunska postavka: 6711 AT znanje in inovacije znanje in inovacije znanje in inovacije znanje in inovacije znanje in inovacije znanje in inovacije 2016 odsotnost revizijske sledi v zvezi z oceno razumnosti stroškov ukrep 16 proračunsko leto odsotnost revizijske sledi v zvezi z oceno razumnosti stroškov ukrep 16 proračunsko leto odsotnost revizijske sledi v zvezi z oceno razumnosti stroškov ukrep 1 proračunsko leto odsotnost revizijske sledi v zvezi z oceno razumnosti stroškov ukrep 1 proračunsko leto odsotnost revizijske sledi v zvezi z oceno razumnosti stroškov ukrep 3 proračunsko leto odsotnost revizijske sledi v zvezi z oceno razumnosti stroškov ukrep 3 proračunsko leto 2017 PAVŠAL 2,00 % EUR ,63 0, ,63 PAVŠAL 2,00 % EUR ,07 0, ,07 PAVŠAL 2,00 % EUR ,20 0, ,20 PAVŠAL 2,00 % EUR ,84 0, ,84 PAVŠAL 2,00 % EUR 9 485,57 0, ,57 PAVŠAL 2,00 % EUR ,31 0, ,31 L 44/22 SL Skupaj AT: EUR ,62 0, ,62 BE ukrepi s pavšalno podporo 2015 odsotnost ključnih kontrol in pomanjkljivosti pri njih odsotnost pomožne kontrole PAVŠAL 7,00 % EUR ,11 0, ,11 naložbe zasebni upravičenci 2015 odsotnost ključnih kontrol in pomanjkljivosti pri njih odsotnost pomožne kontrole PAVŠAL 10,00 % EUR ,13 0, ,

25 ukrepi s pavšalno podporo ukrepi s pavšalno podporo naložbe zasebni upravičenci ukrepi s pavšalno podporo naložbe zasebni upravičenci ukrepi s pavšalno podporo ukrepi s pavšalno podporo 2015 odsotnost ključnih kontrol in pomanjkljivosti pri njih odsotnost pomožne kontrole 2016 odsotnost ključnih kontrol in pomanjkljivosti pri njih odsotnost pomožne kontrole 2016 odsotnost ključnih kontrol in pomanjkljivosti pri njih odsotnost pomožne kontrole 2016 odsotnost ključnih kontrol in pomanjkljivosti pri njih odsotnost pomožne kontrole 2016 odsotnost ključnih kontrol in pomanjkljivosti pri njih odsotnost pomožne kontrole 2016 odsotnost ključnih kontrol in pomanjkljivosti pri njih odsotnost pomožne kontrole 2017 odsotnost ključnih kontrol in pomanjkljivosti pri njih odsotnost pomožne kontrole PAVŠAL 10,00 % EUR , , ,06 PAVŠAL 7,00 % EUR ,39 0, ,39 PAVŠAL 10,00 % EUR ,33 0, ,33 PAVŠAL 10,00 % EUR ,98 0, ,98 EUR ,79 0, ,79 EUR , ,86 0,00 PAVŠAL 7,00 % EUR 3 391,35 0, , SL L 44/23

26 naložbe zasebni upravičenci ukrepi s pavšalno podporo ukrepi s pavšalno podporo gozdarski ukrepi 2017 odsotnost ključnih kontrol in pomanjkljivosti pri njih odsotnost pomožne kontrole 2017 odsotnost ključnih kontrol in pomanjkljivosti pri njih odsotnost pomožne kontrole 2017 odsotnost ključnih kontrol in pomanjkljivosti pri njih odsotnost pomožne kontrole 2016 pomanjkljivosti pri ključnih kontrolah PAVŠAL 10,00 % EUR ,35 0, ,35 PAVŠAL 10,00 % EUR 6 070,22 0, ,22 EUR ,79 0, ,79 EUR ,86 0, ,86 Skupaj BE: EUR , , ,36 L 44/24 SL DE certificiranje 2017 CEB/2018/020/DE napake v EKJS in EKSRP EUR ,09 0, ,09 Skupaj DE: EUR ,09 0, ,09 FR certificiranje 2016 znana napaka, ugotovljena pri preizkušanju podatkov, ne-iaks_20 EUR 6 125,06 0, ,

27 certificiranje 2016 znana napaka, ugotovljena pri preizkušanju podatkov, ne-iaks_22 certificiranje 2016 znana napaka, ugotovljena pri preizkušanju podatkov, ne-iaks_32 certificiranje 2016 znana napaka, ugotovljena pri preizkušanju podatkov, ne-iaks_5 certificiranje 2015 znana napaka, preizkušanje skladnosti št. 8, ne-iaks certificiranje 2016 napaka, ektrapolirana na peto četrtletje programa za razvoj podeželja za obdobje certificiranje 2015 najverjetnejša napaka, ugotovljena pri prvih štirih četrtletjih zadnjega programa za razvoj podeželja IT potrditev obračunov potrditev skladnosti OCENJENI ZNESEK OCENJENI ZNESEK EUR 6 907,00 0, ,00 EUR ,09 0, ,09 EUR 399,02 0,00 399,02 EUR 44,55 0,00 44,55 EUR ,95 0, ,95 EUR ,99 0, ,99 Skupaj FR: EUR ,66 0, , dolg, ki ni evidentiran v Prilogi III certificiranje 2017 najverjetnejša napaka za populacijo EKSRP OCENJENI ZNESEK 0,00 % EUR ,05 0, ,05 EUR , , ,32 Skupaj IT: EUR , , , SL L 44/25

28 NL certificiranje 2015 potrditev obračunov EKSRP za obdobje finančni popravek je sestavljen iz vsote najverjetnejših napak za prvo, drugo, tretje in četrto četrtletje ( ,12 EUR) PT certificiranje 2016 potrditev obračunov EKSRP za obdobje finančni popravek je sestavljen iz vsote najverjetnejših napak za peto četrtletje ( ,00 EUR) OCENJENI ZNESEK OCENJENI ZNESEK EUR , , ,77 EUR ,00 0, ,00 Skupaj NL: EUR , , ,77 osi ukrepi, usmerjeni v naložbe ( ) 2010 pomanjkljivo preverjanje statusa MSP EUR , , ,42 L 44/26 SL osi ukrepi, usmerjeni v naložbe ( ) 2011 pomanjkljivo preverjanje statusa MSP EUR , , ,20 osi ukrepi, usmerjeni v naložbe ( ) 2012 pomanjkljivo preverjanje statusa MSP EUR , , ,12 osi ukrepi, usmerjeni v naložbe ( ) 2013 pomanjkljivo preverjanje statusa MSP EUR , , ,

29 RO naložbe zasebni upravičenci naložbe zasebni upravičenci naložbe zasebni upravičenci 2014 pomanjkljivo preverjanje statusa MSP 2015 pomanjkljivo preverjanje statusa MSP 2016 pomanjkljivo preverjanje statusa MSP EUR , , ,96 EUR , , ,44 EUR ,15 0, ,15 Skupaj PT: EUR , , ,67 ukrepi s pavšalno podporo ukrepi s pavšalno podporo os 2 ( , ukrepi v zvezi s površino) naložbe javni upravičenci ukrepi s pavšalno podporo 2015 ustvarjanje umetnih pogojev za prejemanje finančne podpore, ki je višja od regulativne zgornje meje 2016 ustvarjanje umetnih pogojev za prejemanje finančne podpore, ki je višja od regulativne zgornje meje 2010 odbitek za RD2/2011/010/RO leto zahtevka nezadostna preverjanja meril za upravičenost projektov (kmetijski turizem ali nastanitev za turiste na podeželskih območjih) 2015 nezadostna preverjanja meril za upravičenost projektov (kmetijski turizem ali nastanitev za turiste na podeželskih območjih) OCENJENI ZNESEK EUR ,43 0, ,43 EUR ,90 0, ,90 EUR , , ,20 PAVŠAL 5,00 % EUR , , ,29 PAVŠAL 5,00 % EUR ,37 0, , SL L 44/27

30 ukrepi s pavšalno podporo 2016 nezadostna preverjanja meril za upravičenost projektov (kmetijski turizem ali nastanitev za turiste na podeželskih območjih) certificiranje 2015 znana napaka (predplačila) + napaka pri usklajevanju PAVŠAL 5,00 % EUR ,23 0, ,23 certificiranje 2015 znana napaka (ne-iaks) dopolnila k neposrednim plačilom ( ) os 2 ( , ukrepi v zvezi s površino) os 2 ( , ukrepi v zvezi s površino) 2010 LPIS navzkrižno preverjanje in pomanjkljivost pri pregledih na kraju samem, leto zahtevka 2009 dopolnilna nacionalna neposredna plačila 2009 LPIS navzkrižno preverjanje in pomanjkljivost pri pregledih na kraju samem, leto zahtevka 2009 razvoj podeželja 2010 LPIS navzkrižno preverjanje in pomanjkljivost pri pregledih na kraju samem, leto zahtevka 2009 razvoj podeželja OCENJENI ZNESEK OCENJENI ZNESEK OCENJENI ZNESEK EUR , , ,42 EUR 7 479, ,27 0,00 EUR ,52 0, ,52 EUR ,05 0, ,88 EUR , , ,38 L 44/28 SL os 2 ( , ukrepi v zvezi s površino) 2010 LPIS navzkrižno preverjanje in pomanjkljivost pri pregledih na kraju samem, leto zahtevka 2010 razvoj podeželja OCENJENI ZNESEK EUR , , ,65 certificiranje 2015 najverjetnejša napaka (IAKS + ne-iaks), proračunski leti 2015 in 2016 OCENJENI ZNESEK EUR , , ,47 certificiranje 2016 najverjetnejša napaka (IAKS + ne-iaks), proračunski leti 2015 in 2016 OCENJENI ZNESEK EUR , , ,21 Skupaj RO: EUR , , ,

31 SE naložbe zasebni upravičenci naložbe javni upravičenci znanje in inovacije naložbe javni upravičenci znanje in inovacije ukrepi s pavšalno podporo ukrepi s pavšalno podporo naložbe javni upravičenci 2017 popravek v zvezi s prehodnim obdobjem, proračunska leta 2016, 2017, 2018: ukrep 1 (prej 111), ukrep 4 (prej 121) in ukrep 7 (prej 321) 2017 popravek v zvezi s prehodnim obdobjem, proračunska leta 2016, 2017, 2018: ukrep 1 (prej 111), ukrep 4 (prej 121) in ukrep 7 (prej 321) 2017 popravek v zvezi s prehodnim obdobjem, proračunska leta 2016, 2017, 2018: ukrep 1 (prej 111), ukrep 4 (prej 121) in ukrep 7 (prej 321) 2018 popravek v zvezi s prehodnim obdobjem, proračunska leta 2016, 2017, 2018: ukrep 1 (prej 111), ukrep 4 (prej 121) in ukrep 7 (prej 321) 2018 popravek v zvezi s prehodnim obdobjem, proračunska leta 2016, 2017, 2018: ukrep 1 (prej 111), ukrep 4 (prej 121) in ukrep 7 (prej 321) 2015 pomanjkljivosti pri ključnih kontrolah: izbor in ocena projektov, ocena razumnosti stroškov (ukrep 312) 2016 pomanjkljivosti pri ključnih kontrolah: izbor in ocena projektov, ocena razumnosti stroškov (ukrep 312) 2015 pomanjkljivosti pri ključnih kontrolah: izbor in ocena projektov, ocena razumnosti stroškov (ukrep 321) PAVŠAL 5,00 % EUR 136,58 0,00 136,58 PAVŠAL 5,00 % EUR 254,37 0,00 254,37 PAVŠAL 5,00 % EUR 314,51 0,00 314,51 PAVŠAL 5,00 % EUR 497,91 0,00 497,91 PAVŠAL 5,00 % EUR 36,65 0,00 36,65 PAVŠAL 5,00 % EUR , ,97 0,00 PAVŠAL 5,00 % EUR ,06 0, ,06 PAVŠAL 5,00 % EUR , ,55 0, SL L 44/29

32 naložbe javni upravičenci znanje in inovacije znanje in inovacije naložbe zasebni upravičenci naložbe zasebni upravičenci 2016 pomanjkljivosti pri ključnih kontrolah: izbor in ocena projektov, ocena razumnosti stroškov (ukrep 321) 2015 pomanjkljivosti pri ključnih kontrolah: izbor in ocena projektov (ukrep 111, ukrep 331), zadostno preverjanje vseh zahtevkov za plačila (ukrep 331) 2016 pomanjkljivosti pri ključnih kontrolah: izbor in ocena projektov (ukrep 111, ukrep 331), zadostno preverjanje vseh zahtevkov za plačila (ukrep 331) 2015 pomanjkljivosti pri ključnih kontrolah: izbor in ocena projektov (ukrep 121) 2016 pomanjkljivosti pri ključnih kontrolah: izbor in ocena projektov (ukrep 121) PAVŠAL 5,00 % EUR ,32 0, ,32 PAVŠAL 5,00 % EUR , , ,87 PAVŠAL 5,00 % EUR ,89 0, ,89 PAVŠAL 5,00 % EUR , ,12 0,00 PAVŠAL 5,00 % EUR 349,35 0,00 349,35 Skupaj SE: EUR , , ,51 L 44/30 SL Valuta Znesek Odbitki Finančni vpliv EUR , , ,

COM(2007)634/F1 - SL

COM(2007)634/F1 - SL KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, 23.10.2007 COM(2007) 634 konč. Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1425/2006 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih vreč in

Prikaži več

untitled

untitled EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 16.12.2014 C(2014) 9982 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 16.12.2014 o odobritvi nekaterih elementov Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 72

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 72 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 29.11.2017 COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 726/2004, kar zadeva lokacijo sedeža Evropske agencije

Prikaži več

COM(2014)596/F1 - SL

COM(2014)596/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 26.9.2014 COM(2014) 596 final 2014/0278 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o določitvi določene potrebne in prehodne ureditve v zvezi s prenehanjem sodelovanja Združenega kraljestva Velika

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 9.8.2017 C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 9.8.2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1306/2013

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema:

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: 9. avgust 2017 Prejemnik: Št. dok. Kom.: Zadeva: za

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i L 313/6 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2021 z dne 2. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi

Prikaži več

SL Uradni list Evropske unije L 163/17 II (Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna) ODLOČBE/SKLEPI S

SL Uradni list Evropske unije L 163/17 II (Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna) ODLOČBE/SKLEPI S 23.6.2007 Uradni list Evropske unije L 163/17 II (Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna) ODLOČBE/SKLEPI SVET SKLEP SVETA z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih

Prikaži več

COM(2013)730/F1 - SL

COM(2013)730/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 24.10.2013 COM(2013) 730 final 2013/0350 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske unije v Pridružitvenem svetu, ustanovljenem z Evro-mediteranskim sporazumom o pridružitvi

Prikaži več

SANTE/10865/2017-EN

SANTE/10865/2017-EN EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 10.11.2017 C(2017) 7431 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 10.11.2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/6 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne o določitvi ukrepov za pripravo seznama os

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne o določitvi ukrepov za pripravo seznama os EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 15.10.2018 C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne 15.10.2018 o določitvi ukrepov za pripravo seznama oseb, ki so v sistemu vstopa/izstopa (SVI) identificirane

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2012) 700 final 2012/0330 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske unije v pridružitvenem odboru EU-Alž

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2012) 700 final 2012/0330 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske unije v pridružitvenem odboru EU-Alž EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 28.11.2012 COM(2012) 700 final 2012/0330 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske unije v pridružitvenem odboru EU-Alžirija glede izvajanja določb o industrijskih izdelkih

Prikaži več

Ime predpisa:

Ime predpisa: Ime predpisa: Zakon o spremembah Zakona o varstvu okolja Št. zadeve: 007-188/2015 Datum objave: 9. 6. 2015 Rok za sprejem mnenj in pripomb: 23. 6. 2015 Ime odgovorne osebe in e-naslov: Dušan Pichler, gp.mop@gov.si

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S 5.11.2018 L 274/11 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1639 z dne 13. julija 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki podrobneje

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne julija o dopolnitvi Direktive 2014/ 65/ EU Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne julija o dopolnitvi Direktive 2014/ 65/ EU Evropskega parlamenta in S 31.3.2017 L 87/411 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/588 z dne 14. julija 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede režima

Prikaži več

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/2014 28/03/2018 ESMA70-151-435 SL Kazalo 1 Področje uporabe... 2 2 Namen... 4 3 Obveznosti v zvezi s skladnostjo in poročanjem...

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.4.2019 C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 25.4.2019 o zagotavljanju nemotenega delovanja elektronske evidence kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov

Prikaži več

C(2016)3544/F1 - SL

C(2016)3544/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.6.2016 C(2016) 3544 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 13.6.2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov

Prikaži več

Template SL 1

Template SL 1 P7_TA(2010)0379 Instrument za financiranje razvojnega sodelovanja (sprememba Uredbe (ES) št. 1905/2006) ***I Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 21. oktobra 2010 o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris 23.2.2013 Uradni list Evropske unije L 51/1 II (Nezakonodajni akti) MEDNARODNI SPORAZUMI SKLEP SVETA z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI

Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Zadeva: SKLEP SVETA o sklenitvi Protokola o izvajanju

Prikaži več

Sklep Komisije z dne 12. decembra 2013 o priglasitvi prehodnega nacionalnega načrta iz člena 32 Direktive 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta o

Sklep Komisije z dne 12. decembra 2013 o priglasitvi prehodnega nacionalnega načrta iz člena 32 Direktive 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta o L 335/52 Uradni list Evropske unije 14.12.2013 SKLEP KOMISIJE z dne 12. decembra 2013 o priglasitvi prehodnega nacionalnega načrta iz člena 32 Direktive 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta o industrijskih

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskeg

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskeg EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 3.10.2017 C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 3.10.2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z določitvijo pogojev

Prikaži več

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz člena 23 Direktive 2014/59/EU Smernice organa EBA o določitvi

Prikaži več

Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) izdaja Vlada Republike Slovenije U

Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) izdaja Vlada Republike Slovenije U Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) izdaja Vlada Republike Slovenije U R E D B O o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa

Prikaži več

SKLEP SVETA (EU) 2016/ z dne novembra o stališču, ki se zastopa v imenu Evropske unije v Stabilizacijsko-pridru

SKLEP SVETA (EU) 2016/ z dne novembra o stališču, ki se zastopa v imenu Evropske unije v Stabilizacijsko-pridru L 25/60 SKLEPI SKLEP SVETA (EU) 2016/134 z dne 16. novembra 2015 o stališču, ki se zastopa v imenu Evropske unije v Stabilizacijsko-pridružitvenem svetu, ustanovljenem s Stabilizacijsko-pridružitvenim

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o vzpostavitvi začasnega neposrednega stati

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o vzpostavitvi začasnega neposrednega stati EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 21.11.2018 C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 21.11.2018 o vzpostavitvi začasnega neposrednega statističnega ukrepa za izkazovanje izbranih vsebin popisa

Prikaži več

CL2010D0372SL bi_cp 1..1

CL2010D0372SL bi_cp 1..1 2010D0372 SL 11.01.2014 001.001 1 Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti B SKLEP KOMISIJE z dne 18. junija 2010 o uporabi

Prikaži več

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije 1.12.2016 SL Uradni list Evropske unije C 449/61 POROČILO o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije (2016/C 449/11) UVOD 1. Izvajalska

Prikaži več

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Svetovna trgovinska organizacija (STO) - Uredba (ES) št.

Prikaži več

Smernice in priporočila Smernice in priporočila o področju uporabe uredbe CRA 17. junij i 2013 ESMA/2013/720. Datum: 17. junij 2013 ESMA/2013/720 Kazalo I. Področje uporabe 4 II. Namen 4 III. Skladnost

Prikaži več

Microsoft Word - ribištvo.docx

Microsoft Word - ribištvo.docx Gregorčičeva 20 25, Sl-1001 Ljubljana T: +386 1 478 1000 F: +386 1 478 1607 E: gp.gs@gov.si http://www.vlada.si/ NUJNI POSTOPEK PREDLOG EVA 2017-2330-0079 ZAKON O SPREMEMBAH ZAKONA O MORSKEM RIBIŠTVU I.

Prikaži več

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavar

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavar Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Prikaži več

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES 19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ESRB/2012/2 1 Smernice organa EBA o usklajenih opredelitvah

Prikaži več

SL SL SL

SL SL SL KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, 13.8.2008 COM(2008) 514 konč. VOL. I 2008/0167 (CNS) 2008/0168 (CNS) Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 2182/2004 o medaljah in žetonih, podobnih eurokovancem

Prikaži več

Impact assessment Clean 0808

Impact assessment Clean 0808 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.9.2017 SWD(2017) 501 final DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE POVZETEK OCENE UČINKA Spremni dokument k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji EU za kibernetsko

Prikaži več

BARBARA POŠTUVAN - Izvozna nadomestila

BARBARA POŠTUVAN - Izvozna nadomestila REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO www.arsktrp.gov.si, e: aktrp@gov.si Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana t: 01 580 77 92, f: 01 478 92 06 IZVOZNA NADOMESTILA Barbara

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o izvajanju

Prikaži več

l_ sl pdf

l_ sl pdf 4.5.2005 L 117/13 UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA (ES) št. 648/2005 z dne 13. aprila 2005 o spremembah Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o Carinskem zakoniku Skupnosti EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE

Prikaži več

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede domnevnih kršitev revidirane direktive o plačilnih storitvah 1. Obveznosti glede skladnosti in poročanja Vloga teh smernic 1. Dokument vsebuje

Prikaži več

SL Uradni list Evropske unije L 157/203 AKT O pogojih pristopa Republike Bolgarije in Romunije in prilagoditvah pogodb, na katerih temelji E

SL Uradni list Evropske unije L 157/203 AKT O pogojih pristopa Republike Bolgarije in Romunije in prilagoditvah pogodb, na katerih temelji E 21.6.2005 SL Uradni list Evropske unije L 157/203 AKT O pogojih pristopa Republike Bolgarije in Romunije in prilagoditvah pogodb, na katerih temelji Evropska unija V skladu s členom 2 Pogodbe o pristopu

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 1294 final UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Uredbe (EU) 2017/2400 in Direktive 2007/46/

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 1294 final UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Uredbe (EU) 2017/2400 in Direktive 2007/46/ EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 19.2.2019 C(2019) 1294 final UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 19.2.2019 o spremembi Uredbe (EU) 2017/2400 in Direktive 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede določitve emisij

Prikaži več

C(2015)383/F1 - SL

C(2015)383/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 30.1.2015 C(2015) 383 final DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE.../ /EU z dne 30.1.2015 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjem pri

Prikaži več

ECB/2010/22

ECB/2010/22 L 330/14 Uradni list Evropske unije 15.12.2010 SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 25. novembra 2010 o postopku akreditiranja izdelovalcev eurobankovcev na področju kakovosti (ECB/2010/22) (2010/773/EU)

Prikaži več

Culture Programme (2007 – 2013)

Culture Programme (2007 – 2013) USTVARJALNA EVROPA (2014 2020) Podprogram Kultura Razpis za zbiranje predlogov: Razpis za zbiranje predlogov EACEA 34/2018: podpora za projekte evropskega sodelovanja 2019 OPOZORILO: Izvajanje tega razpisa

Prikaži več

Microsoft Word Updated FAQ-EN_SL.docx

Microsoft Word Updated FAQ-EN_SL.docx TVOJA PRVA ZAPOSLITEV EURES Pogosta vprašanja Splošno Kje najdem informacije o programu Tvoja prva zaposlitev Eures? Informacije lahko prenesete z Euresovega portala na naslovu http://eures.europa.eu ali

Prikaži več

Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarova

Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarova Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarovalni nadzor izdaja SKLEP o omejitvah glede sredstev

Prikaži več

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 24.4.2017 A8-0153/50 50 Odstavek 35 a (novo) 35a. je seznanjen z odgovorom generalnega sekretarja o preiskavi akreditiranega pomočnika nekdanjega predsednika Parlamenta, ki je osumljen, da ni izpolnil

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana T: 01 478 9000 F: 01 478 9021 E: gp.mkgp@gov.si www.mkgp.gov.si Številka: 007-431/2017/46 Ljubljana,

Prikaži več

UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne 3. marca o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/ Evropskega parlamenta in

UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne 3. marca o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/ Evropskega parlamenta in L 58/14 SL UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/378 z dne 3. marca 2017 o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe nekaterih aromatičnih snovi (Besedilo velja za

Prikaži več

Uradni list C 149 Evropske unije Letnik 62 Slovenska izdaja Informacije in objave 30. april 2019 Vsebina IV Informacije INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANO

Uradni list C 149 Evropske unije Letnik 62 Slovenska izdaja Informacije in objave 30. april 2019 Vsebina IV Informacije INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANO Uradni list C 149 Evropske unije Letnik 62 Slovenska izdaja Informacije in objave 30. april 2019 Vsebina IV Informacije INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE Svet 2019/C 149/01

Prikaži več

C(2016)2202/F1 - SL

C(2016)2202/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 19.4.2016 C(2016) 2202 final DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE (EU).../ z dne 19.4.2016 o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izvzetja

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 6828 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Uredbe (ES) št. 889/2008 o dolo

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 6828 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Uredbe (ES) št. 889/2008 o dolo EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 22.10.2018 C(2018) 6828 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 22.10.2018 o spremembi Uredbe (ES) št. 889/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES)

Prikaži več

CL2013R1303SL _cp 1..1

CL2013R1303SL _cp 1..1 02013R1303 SL 16.10.2015 001.002 1 To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih

Prikaži več

REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL PE-CONS št./yy 2011/0263 (COD) UREDBA (EU) št. /2012 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o izvajanju dvostranske zaščitne klavzule in stabilizacijskega mehanizma za banane iz Sporazuma o pridružitvi med Evropsko

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 1528 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evrop

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 1528 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evrop EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.3.2017 C(2017) 1528 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 13.3.2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s sektorjema sadja

Prikaži več

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1249/2012 z dne 19. decembra 2012 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede oblike evidenc, ki jih morajo v

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1249/2012 z dne 19. decembra 2012 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede oblike evidenc, ki jih morajo v L 352/32 Uradni list Evropske unije 21.12.2012 IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1249/2012 z dne 19. decembra 2012 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede oblike evidenc, ki jih morajo v skladu

Prikaži več

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št /„ z dne septembra o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št /„ z dne septembra o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/ 30.9.2014 L 286/1 II (Nezakonodajni akti) UREDBE IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1011/2014 z dne 22. septembra 2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta

Prikaži več

UREDBA (EU) 2015/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne aprila o spremembi Uredbe (ES) št. 223/ o evropski

UREDBA (EU) 2015/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne aprila o spremembi Uredbe (ES) št. 223/ o evropski L 123/90 19.5.2015 UREDBA (EU) 2015/759 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 29. aprila 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 223/2009 o evropski statistiki (Besedilo velja za EGP in Švico) EVROPSKI PARLAMENT

Prikaži več

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag 15.12.2011 Uradni list Evropske unije C 366/63 POROČILO o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Agencije

Prikaži več

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 27.6.2018 A8-0206/142 142 Člen 2 odstavek 2 pododstavek 1 Države članice točk (b) in (c) prvega pododstavka člena 3(1) Direktive 96/71/ES ne uporabljajo za voznike v sektorju cestnega prometa, ki so zaposleni

Prikaži več

2019 QA_Final SL

2019 QA_Final SL Predhodni prispevki v enotni sklad za reševanje za leto 2019 Vprašanja in odgovori Splošne informacije o metodologiji izračuna 1. Zakaj se je metoda izračuna, ki je za mojo institucijo veljala v prispevnem

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc REPUBLIKA SLOVENIJA RAČUNSKO SODIŠČE Prežihova 4, 61000 LJUBLJANA Telefon: 178 58 88 Telefax: 178 58 91 Ljubljana, 5. 4. 1996 Številka: 1215-1/96-7 Računsko sodišče Republike Slovenije izdaja na podlagi

Prikaži več

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije 1.12.2016 SL Uradni list Evropske unije C 449/97 POROČILO o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije (2016/C 449/18) UVOD 1. Evropska agencija

Prikaži več

Priporočilo Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 15. januarja 2019 o spremembi Priporočila ESRB/2015/2 o ocenjevanju čezmejnih učinkov ukrepo

Priporočilo Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 15. januarja 2019 o spremembi Priporočila ESRB/2015/2 o ocenjevanju čezmejnih učinkov ukrepo 20.3.2019 SL Uradni list Evropske unije C 106/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) PRIPOROČILA EVROPSKI ODBOR ZA SISTEMSKA TVEGANJA PRIPOROČILO EVROPSKEGA ODBORA ZA SISTEMSKA TVEGANJA z dne 15. januarja

Prikaži več

st11263.sl08.doc

st11263.sl08.doc SVET EVROPSKE UNIJE Bruselj, 10. oktober 2008 (OR. en) 11263/08 Medinstitucionalna zadeva: 2007/0163 (COD) EDUC 173 MED 39 SOC 385 PECOS 16 CODEC 895 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Zadeva: UREDBA

Prikaži več

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 - uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 - ZU

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 - uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 - ZU Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 - uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 - ZUKN) izdaja Vlada Republike Slovenije U R E D B O o

Prikaži več

Microsoft Word - SL Common Communication 2 updated v1.1.doc

Microsoft Word - SL Common Communication 2 updated v1.1.doc Skupno sporočilo o običajni praksi pri splošnih navedbah naslovov razredov Nicejske klasifikacije (verzija 1.1) 1 20. februar 2014 Sodišče je 19. junija 2012 izreklo sodbo v zadevi C-307/10 IP Translator

Prikaži več

Microsoft Word - SI_Common Communication_kor.doc

Microsoft Word - SI_Common Communication_kor.doc Splošno sporočilo o izvršitvi sodbe v zadevi IP Translator 2. maj 2013 Sodišče je 19. junija 2012 izreklo sodbo v zadevi C-307/10»IP Translator«in tako odgovorilo na predložena vprašanja: 1. Direktivo

Prikaži več

Evropska centralna banka (ECB)

Evropska centralna banka (ECB) EVROPSKA CENTRALNA BANKA (ECB) Evropska centralna banka je osrednja institucija v ekonomski in monetarni uniji in je od 1. januarja 1999 pristojna za vodenje evropske monetarne politike v evroobmočju.

Prikaži več

INFORMACIJE MAREC 2017

INFORMACIJE MAREC 2017 INFORMACIJE MAREC 2017 NOVICE Zakon o pokojninsko invalidskem zavarovanju STATISTIČNI PODATKI Spoštovani! V februarju 2017 ni bilo veliko novosti na področju davkov, financ in računovodstva, na nekaj sprememb

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 7. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalne zadeve: 2018/0216(COD) 2018/0217(COD) 2018/0218(COD) 10008/19 AGRI 289 AGRILEG

Svet Evropske unije Bruselj, 7. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalne zadeve: 2018/0216(COD) 2018/0217(COD) 2018/0218(COD) 10008/19 AGRI 289 AGRILEG Svet Evropske unije Bruselj, 7. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalne zadeve: 2018/0216(COD) 2018/0217(COD) 2018/0218(COD) 10008/19 AGRI 289 AGRILEG 105 AGRIFIN 36 AGRISTR 40 AGRIORG 32 CODEC 1182 CADREFIN

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 16. maja o spremembi in popravku Delegirane uredbe (EU) 2015/ o dopo

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 16. maja o spremembi in popravku Delegirane uredbe (EU) 2015/ o dopo 30.7.2018 L 192/1 II (Nezakonodajni akti) UREDBE DELEGIRN UREDB KOMISIJE (EU) 2018/1063 z dne 16. maja 2018 o spremembi in popravku Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 439 final ANNEX 4 PRILOGA k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostvitvi programa Invest

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 439 final ANNEX 4 PRILOGA k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostvitvi programa Invest EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 6.6.2018 COM(2018) 439 final ANNEX 4 PRILOGA k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostvitvi programa InvestEU {SEC(2018) 293 final} - {SWD(2018) 314 final} -

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 6. oktober 2014 (OR. en) 13914/14 OJ/CRP2 34 ZAČASNI DNEVNI RED Zadeva: seja ODBORA STALNIH PREDSTAVNIKOV (2. del)

Svet Evropske unije Bruselj, 6. oktober 2014 (OR. en) 13914/14 OJ/CRP2 34 ZAČASNI DNEVNI RED Zadeva: seja ODBORA STALNIH PREDSTAVNIKOV (2. del) Svet Evropske unije Bruselj, 6. oktober 2014 (OR. en) 13914/14 OJ/CRP2 34 ZAČASNI DNEVNI RED Zadeva: 2513. seja ODBORA STALNIH PREDSTAVNIKOV (2. del) Datum: 8. oktober 2014 Ura: 10.30 Kraj: Bruselj 1.

Prikaži več

Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimisBesedil

Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimisBesedil 24.12.2013 Uradni list Evropske unije L 352/1 II (Nezakonodajni akti) UREDBE UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri

Prikaži več

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 284/2012 z dne 29. marca 2012 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo iz Japonske ali so od ta

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 284/2012 z dne 29. marca 2012 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo iz Japonske ali so od ta L 92/16 Uradni list Evropske unije 30.3.2012 IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 284/2012 z dne 29. marca 2012 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo iz Japonske ali so od tam poslani,

Prikaži več

Obvestilo o začetku protidampinškega postopka za uvoz hladno valjanih ploščatih izdelkov iz nerjavnega jekla s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

Obvestilo o začetku protidampinškega postopka za uvoz hladno valjanih ploščatih izdelkov iz nerjavnega jekla s poreklom iz Ljudske republike Kitajske 26.6.2014 SL Uradni list Evropske unije C 196/9 V (Objave) POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM SKUPNE TRGOVINSKE POLITIKE EVROPSKA KOMISIJA Obvestilo o začetku protidampinškega postopka za uvoz hladno valjanih

Prikaži več

SI057 OK KAPITAL Period SI057 NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. (NLB d.d.) Kapitalska pozicija upoštevaje pravila CRD 3 A) Navadni lastnišk

SI057 OK KAPITAL Period SI057 NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. (NLB d.d.) Kapitalska pozicija upoštevaje pravila CRD 3 A) Navadni lastnišk SI57 OK 1. KAPITAL Period SI57 Kapitalska pozicija upoštevaje pravila CRD 3 A) Navadni lastniški kapital pred odbitnimi postavkami (Temeljni kapital brez hibridnih instrumentov in državnih ukrepov pomoči,

Prikaži več

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne junija o določitvi obrazcev iz Uredbe (EU) 2015/ Evropskega parla

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne junija o določitvi obrazcev iz Uredbe (EU) 2015/ Evropskega parla 22.6.2017 L 160/1 II (Nezakonodajni akti) UREDBE IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1105 z dne 12. junija 2017 o določitvi obrazcev iz Uredbe (EU) 2015/848 Evropskega parlamenta in Sveta o postopkih v

Prikaži več

EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; Fa

EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; Fa EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Prikaži več

Povracila-stroskov-julij-2011

Povracila-stroskov-julij-2011 POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM IN DRUGI PREJEMKI Povračila stroškov in druge prejemke v dejavnosti trgovine urejajo: Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije in Tarifna priloga h Kolektivni

Prikaži več

Uredba Komisije (EU) št. 1179/2012 z dne 10. decembra 2012 o merilih za določitev, kdaj odpadno steklo preneha biti odpadek na podlagi Direktive 2008/

Uredba Komisije (EU) št. 1179/2012 z dne 10. decembra 2012 o merilih za določitev, kdaj odpadno steklo preneha biti odpadek na podlagi Direktive 2008/ 11.12.2012 Uradni list Evropske unije L 337/31 UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1179/2012 z dne 10. decembra 2012 o merilih za določitev, kdaj odpadno steklo preneha biti odpadek na podlagi Direktive 2008/98/ES

Prikaži več

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc SL MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 27. maja 2014 o javnem dostopu do določenih informacij o slabih posojilih nekaterih bank (CON/2014/39) Uvod in pravna podlaga Evropska centralna banka (ECB) je

Prikaži več

Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12 in 90/12 ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) izdaja Vlada Republike Slovenije

Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12 in 90/12 ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) izdaja Vlada Republike Slovenije Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12 in 90/12 ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) izdaja Vlada Republike Slovenije U R E D B O o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja

Prikaži več

TA

TA 10.12.2018 A8-0274/ 001-063 PREDLOGI SPREMEMB 001-063 vlagatelj: Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve Poročilo Czesław Hoc Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) A8-0274/2017 (COM(2016)0528

Prikaži več

AM_Ple_LegConsolidated

AM_Ple_LegConsolidated 10.4.2019 A8-0094/55 Predlog spremembe 55 Janusz Lewandowski v imenu Odbora za industrijo, raziskave in energetiko Poročilo Janusz Lewandowski Uredba o evropski statistiki podjetij (COM(2017)0114 C8-0099/2017

Prikaži več

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P Stran 8260 / Št. 75 / 8. 10. 2015 Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni

Prikaži več

Uradni list Evropske unije L 152 Slovenska izdaja Zakonodaja Letnik junij 2019 Vsebina II Nezakonodajni akti UREDBE Delegirana uredba Komisije

Uradni list Evropske unije L 152 Slovenska izdaja Zakonodaja Letnik junij 2019 Vsebina II Nezakonodajni akti UREDBE Delegirana uredba Komisije Uradni list Evropske unije L 152 Slovenska izdaja Zakonodaja Letnik 62 11. junij 2019 Vsebina II Nezakonodajni akti UREDBE Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/945 z dne 12. marca 2019 o sistemih brezpilotnega

Prikaži več

Uradni list Evropske unije L 122 Slovenska izdaja Zakonodaja Letnik maj 2019 Vsebina II Nezakonodajni akti UREDBE Delegirana uredba Komisije (E

Uradni list Evropske unije L 122 Slovenska izdaja Zakonodaja Letnik maj 2019 Vsebina II Nezakonodajni akti UREDBE Delegirana uredba Komisije (E Uradni list Evropske unije L 122 Slovenska izdaja Zakonodaja Letnik 62 10. maj 2019 Vsebina II Nezakonodajni akti UREDBE Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/715 z dne 18. decembra 2018 o okvirni finančni

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Microsoft Word - EASA_2012_ _SL_TRA.docx

Microsoft Word - EASA_2012_ _SL_TRA.docx Evropska agencija za varnost v letalstvu 22. nov. 2012 MNENJE ŠT. 05/2012 EVROPSKE AGENCIJE ZA VARNOST V LETALSTVU Z DNE 22 NOVEMBRA 2012 o Uredbi Komisije o določitvi izvedbenih predpisov za operatorje

Prikaži več

Uredba Komisije (ES) št. 414/2009 z dne 30. aprila 2009 o spremembi Uredbe (EGS) št. 2454/93 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o

Uredba Komisije (ES) št. 414/2009 z dne 30. aprila 2009 o spremembi Uredbe (EGS) št. 2454/93 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o SL L 125/6 Uradni list Evropske unije 21.5.2009 UREDBA KOMISIJE (ES) št. 414/2009 z dne 30. aprila 2009 o spremembi Uredbe (EGS) št. 2454/93 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana T: 01 478 90 00 F: 01 478 90 21 E: gp.mkgp@gov.si www.mkgp.gov.si Številka: 510-125/2016/11

Prikaži več

Microsoft Word - AESA ENSL.doc

Microsoft Word - AESA ENSL.doc Predlog UREDBA KOMISIJE (ES) št. / z dne [ ] o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 1702/2003 o določitvi izvedbenih določb za certificiranje zrakoplovov in sorodnih proizvodov, delov in naprav glede plovnosti

Prikaži več

EN

EN SL SL SL KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, XXX Osnutek UREDBE KOMISIJE (ES) št. /2009 z dne [ ] o spremembi Uredbe (ES) št. 1702/2003 o določitvi izvedbenih določb za certificiranje zrakoplovov in

Prikaži več

Pravilnik sejnine

Pravilnik sejnine OBČINSKI SVET www.sezana.si obcina@sezana.si Partizanska cesta 4, 6210 Sežana Tel.: 05 73 10 100, Fax: 05 73 10 123 Številka: 032-1/2011-11 Datum: 28. 2. 2011 Na podlagi sedmega odstavka 34.a člena Zakona

Prikaži več

untitled

untitled SL PRILOGA Smernice za določitev finančnih popravkov izdatkov, ki jih financira Unija v okviru deljenega upravljanja, zaradi neskladnosti s pravili o javnih naročilih 1 Kazalo 1. Uvod... 3 1.1. Namen in

Prikaži več