sd1899_-_ROENTOROLL_25_ SI

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "sd1899_-_ROENTOROLL_25_ SI"

Transkripcija

1 stran: 1 / 10 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja. 1.1 Identifikator izdelka. Trgovsko ime: ROENTOROLL 25 Part 1. Številka artikla: Part Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije niso na voljo.. Uporaba snovi / pripravka Razvijalo za rentgenske filme. 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista. Proizvajalec/dobavitelj: TETENAL Europe GmbH Schützenwall D Norderstedt Tel.: +49 (0) , Fax: +49 (0) Področje/oddelek za informacije: Oddelek okolje in varstvo Telefonska številka za nujne primere: Poison Information Centre Berlin (Germany): +49 (0) * ODDELEK 2: Ugotovitev nevarnosti. 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi. Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 GHS08 Muta. 2 Carc. 2 H341 Sum povzročitve genetskih okvar. H351 Sum povzročitve raka. GHS05 Eye Dam. 1 H318 Povzroča hude poškodbe oči. GHS09 Aquatic Acute 1 H400 Zelo strupeno za vodne organizme. GHS07 Skin Sens. 1 H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.. Razvrstitev v skladu z Direktivo Sveta 67/548/EGS ali Direktivo 1999/45/ES Xn; Zdravju škodljivo R40-68: Možen rakotvoren učinek. Možna nevarnost trajnih okvar zdravja. Xi; Dražilno R36: Draži oči. (nadaljevanje na strani 2)

2 stran: 2 / 10 Trgovsko ime: ROENTOROLL 25 Part 1 Xi; Preobčutljivost R43: Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost. N; Okolju nevarno (nadaljevanje od strani 1) R50: Zelo strupeno za vodne organizme.. Posebna navodila glede nevarnosti za človeka in okolje: Produkt je potrebno označiti na osnovi postopka izračuna "Splošnih smernic za uvrstitev pripravkov ES" v zadnji veljavni izdaji.. Sistem klasifikacije: Klasifikacija ustreza aktualnim seznamom ES, vendar je dopolnjena s podatki iz strokovne literature in s podatki firm Elementi etikete. Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Izdelek je razvrščen in označen v smislu Uredbe CLP.. Piktogrami za nevarnost GHS05 GHS07 GHS08 GHS09. Opozorilna beseda Nevarno. Komponente, ki določajo nevarnost in jih je treba etiketirati: 1,4-Dihidroksibenzen 4-(hydroxymethyl)-4-methyl-1-phenylpyrazolidin-3-one (HMP). Stavki o nevarnosti H318 Povzroča hude poškodbe oči. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H341 Sum povzročitve genetskih okvar. H351 Sum povzročitve raka. H400 Zelo strupeno za vodne organizme.. Previdnostni stavki P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P302+P352 P Druge nevarnosti. Rezultati ocene PBT in vpvb. PBT: Ni uporaben.. vpvb: Ni uporaben. PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode. Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/mednarodnimi predpisi. ODDELEK 3: Določitev nevarnosti. 3.2 Kemijska karakteristika: Zmesi. Opis: Mešano iz v nadaljevanju navedenih snovi z nenevarnimi primesmi. (nadaljevanje na strani 3)

3 stran: 3 / 10 Trgovsko ime: ROENTOROLL 25 Part 1. Nevarne sestavine: CAS: EINECS: Število indeks: Reg.nr.: CAS: EINECS: Število indeks: Reg.nr.: CAS: EINECS: Reg.nr.: (nadaljevanje od strani 2) 1,4-Dihidroksibenzen Xn R ; Xi R41; Xi R43; N R50 Karc. kat. 3, Muta. kat. 3 Muta. 2, H341; Carc. 2, H351; Eye Dam. 1, H318; Aquatic Acute 1, H400 (M=10); Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1, H317 diethylene glycol Xn R22 STOT RE 2, H373; Acute Tox. 4, H302 potassium carbonate Xi R36/37/38 Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319 CAS: (hydroxymethyl)-4-methyl-1-phenylpyrazolidin-3-one (HMP) EINECS: Xn R22; Xi R43; N R51/53 Aquatic Chronic 2, H411; Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1, H317. Dodatni napotki: Besedilo k navedenim napotkom za nevarnosti je razvidno iz 16. poglavja. 5-10% 5-10% 1-5% 0,1- <1% * ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč. 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč. Splošni napotki: S proizvodom onesnaženo oblačilo nemudoma odstraniti.. v primeru vdihavanja: Zadostno dovajanje svežega zraka in zaradi varnosti obiskati zdravnika.. če pride v stik s kožo: Takoj sprati z vodo in milom in dobro izplakniti.. če pride v stik z očmi: Oči z odprto očesno režo več minut izpirati pod tekočo vodo. Pri trajajočih težavah se posvetovati z zdravnikom.. če snov zaužijerno: Piti obilo vode in dovajati sveži zrak. Nemudoma vključiti zdravnika Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli Druge relevantne informacije niso na voljo Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja Druge relevantne informacije niso na voljo. ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi. 5.1 Sredstva za gašenje. Ustrezna sredstva za gašenje: CO2, gasilni prah ali razpršeni vodni curek. Večji požar gasiti z razpršenim vodnim curkom ali s proti alkoholu obstojno peno Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo dušikovi oksidi (NOx) ogljikov monoksid (CO) žveplov dioksid (SO2) Pod določenimi pogoji požara niso izključeni sledovi strupenih snovi, kot npr.:. 5.3 Nasvet za gasilce. Posebna zaščitna oprema: Ne vdihavati eksplozivnih in vnetljivih plinov. * ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih. 6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili Nositi zaščitno opremo. Zavarovati nezaščitene ljudi. Skrbeti za zadostno zračenje. (nadaljevanje na strani 4)

4 stran: 4 / 10 Trgovsko ime: ROENTOROLL 25 Part 1 (nadaljevanje od strani 3). 6.2 Okoljevarstveni ukrepi: Pri vdoru v vodotoke ali kanalizacijo obvestiti pristojne upravne organe. Razredčiti z veliko vode. Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo/površinsko vodo/podtalnico Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje: Pobrati z materialom, ki veže nase tekočino (pesek, kremenka, snov ki veže kislino, snov ki veže vse snovi, žaganje). Kontaminiran material odstraniti v skladu s točko Sklicevanje na druge oddelke Za informacije glede varnega postopanja glej poglavje 7. Za informacije glede osebne zaščitne opreme glej poglavje 8. Za informacije glede odstranjevanja glej poglavje 13. ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje. 7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje Skrbeti za dobro zračenje/izsesavanje na delovnem mestu.. Napotki za zaščito proti požaru in eksploziji: Varovati pred vročino Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo. Skladiščenje:. Zahteva po skladiščnih prostorih in posodah: Hraniti samo v originalni posodi.. Napotki za skupno skladiščenje: Skladiščiti ločeno od živil. Hraniti ločeno od oksidacijskih sredstev.. Drugi podatki glede pogojev skladiščenja: Posodo imeti zaprto. Varovati pred vročino in direktnim sončnim žarčenjem. Hraniti pod kjučem in izven dosega otrok. Recommended storage temperature: 5-30 C Varovati pred učinkovanjem svetlobe Posebne končne uporabe Druge relevantne informacije niso na voljo. * ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita. Dodatni napotki za razvoj tehnične opreme: Ni drugih podatkov, glej točko Parametri nadzora. Sestavine z mejnimi vrednostmi, ki jih je treba upoštevati in nadzorovati na delovnem mestu: ,4-Dihidroksibenzen (5-10%) MV () 2 (I) mg/m diethylene glycol (5-10%) MV () 44 mg/m 3, 10 ppm Y. Dodatni napotki: Za osnovo so služili ob sestavljanju veljavni seznami Nadzor izpostavljenosti. Osebna zaščitna oprema:. Splošni varnostni in sanitarni ukrepi: Upoštevati je treba običajne varnostne ukrepe pri ravnanju s kemikalijami. Ne hraniti v bližini živil, pijač in krmil. Umazana, prepojena oblačila takoj sleči. Umiti si roke pred odmorom in ob koncu dela. Izogniti se stiku z očmi in kožo.. Zaščita dihal: Skrbeti za zadostno zračenje. (nadaljevanje na strani 5)

5 stran: 5 / 10 Trgovsko ime: ROENTOROLL 25 Part 1. Zaščita rok: (nadaljevanje od strani 4) Zaščitne rokavice. Neprepustne rokavice Material, iz katerega so rokavice narejene, mora biti neprepusten in odporen proti produktu / snovi / pripravku. Material za rokavice izberite z upoštevanjem prebojnega časa, stopnje propustnosti in degradacije.. Material za rokavice Izbira ustrezne rokavice ni odvisna le od materiala, temveč tudi od mnogih drugih lastnosti, zato se rokavice različnih proizvajalcev razlikujejo. Ker predstavlja produkt pripravek iz več snovi, obstojnosti materiala rokavic ni mogoče predvideti. Zato morate vsake rokavice pregledati, preden jih uporabite. Butilkavčk Nitrilkavčuk Rokavice iz neoprena.. Čas prodiranja skozi material za rokavice Gove material breakthroug-time layer thickness Butyl rubber: >480 min 0,4mm Nitrile rubber: >480 min 0,38mm Neoprene: >240 min 0,65mm Natančen prebojni čas, ki ga morate upoštevati, lahko izveste pri proizvajalcu zaščitnih rokavic.. Zaščita oči: Zaščitna očala, ki dobro tesnijo (nepropustna).. Ščitnik za telo: Delovna zaščitna obleka. * ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti. 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih. Splošne navedbe. Videz: Oblika: tekoč Barva: svetlorumen. Vonj: brez vonja. Mejne vrednosti vonja: Ni določen.. Vrednost ph pri 20 C 10,7. Sprememba stanja Tališče/območje taljenja: ni določen Vrelišče/območje vretja: > 100 C. Vnetišče: Ni uporaben.. Temperatura vnetišča: Temperatura razgradnje: Ni določen.. Samovžig: Proizvod ni samovnetljiv.. Nevarnost eksplozije: Proizvod ni eksploziven.. Meje eksplozije: spodnja: Ni določen. (nadaljevanje na strani 6)

6 stran: 6 / 10 Trgovsko ime: ROENTOROLL 25 Part 1 zgornja: Ni določen.. Parni tlak pri 20 C: 23 hpa. Gostota pri 20 C: ~1,261 g/cm 3. Relativna gostota Ni določen.. Gostota hlapov Ni določen.. Hitrost izparevanja Ni določen.. Topnost v / se meša s/z voda: se popolnoma meša. Razdelitveni koeficient (n-oktanol/voda): Ni določen.. Viskoznost: dinamična kinematična: Ni določen. Ni določen.. Vsebnost topila: organska topila: 5,3 % voda: >64 %. 9.2 Drugi podatki Druge relevantne informacije niso na voljo. (nadaljevanje od strani 5) ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost Reaktivnost Druge relevantne informacije niso na voljo Kemijska stabilnost. Termična razgradnja / pogoji, ki jih je treba preprečiti: Stabilen pri temperaturi okolice Možnost poteka nevarnih reakcij Reakcije s kislinami, alkalijami in oksidacijskimi sredstvi. Ob reakciji kislin nastane žveplov dioksid Pogoji, ki se jim je treba izogniti Druge relevantne informacije niso na voljo Nezdružljivi materiali: Pod določenimi pogoji požara niso izključeni sledovi strupenih snovi, kot npr.: Nevarni produkti razgradnje: Dražilni plini/pare Ogljikov monoksid in ogljikov dioksid * ODDELEK 11: Toksikološki podatki Podatki o toksikoloških učinkih. Akutna strupenost Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.. Pomembne LD/LC50 vrednosti razvrščanja: ,4-Dihidroksibenzen oralen LD mg/kg (rat) dermalen LD50 >2000 mg/kg (rabbit) diethylene glycol oralen LD mg/kg (rat) potassium carbonate oralen LD50 >2000 mg/kg (rat) (hydroxymethyl)-4-methyl-1-phenylpyrazolidin-3-one (HMP) oralen LD mg/kg (rat). Primarno draženje:. Jedkost za kožo/draženje kože Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. (nadaljevanje na strani 7)

7 stran: 7 / 10 Trgovsko ime: ROENTOROLL 25 Part 1 (nadaljevanje od strani 6). Resne okvare oči/draženje Povzroča hude poškodbe oči.. Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože Lahko povzroči alergijski odziv kože.. Učinki CMR (rakotvornost, mutagenost in strupenost za razmnoževanje) Možen rakotvoren učinek. Možna nevarnost trajnih okvar zdravja.. Mutagenost za zarodne celice Sum povzročitve genetskih okvar.. Rakotvornost Sum povzročitve raka.. Strupenost za razmnoževanje Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.. STOT enkratna izpostavljenost Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.. STOT ponavljajoča se izpostavljenost Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.. Nevarnost pri vdihavanju Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. ODDELEK 12: Ekološki podatki Strupenost. Toksičnost vode: ,4-Dihidroksibenzen EC50 48h: 0,29 mg/l (daphnia magna (Water flea)) LC50 96h: 0,044 mg/l (fish: Pimephales promelas) diethylene glycol EC50 24h: >1000 mg/l (daphnia magna (Water flea)) LC50 96h: >32000 mg/l (invertebrate animals) (hydroxymethyl)-4-methyl-1-phenylpyrazolidin-3-one (HMP) LC mg/l (fish) Obstojnost in razgradljivost Druge relevantne informacije niso na voljo Zmožnost kopičenja v organizmih Druge relevantne informacije niso na voljo Mobilnost v tleh Druge relevantne informacije niso na voljo.. Toksično delovanje z ekološkega vidika:. Opomba: Zelo strupeno za ribe.. Drugi ekološki napotki:. Splošni napotki: Ne dopustiti, da odteče v podtalnico, v vodotoke ali v kanalizacijo. V vodotokih tudi strupeno za ribe in plankton. zelo strupeno za vodne organizme Kategorija ogrožanja vode 3 (lastna uvrstitev): močno ogroža vodo Nevarnost ogroženosti pitne vode že pri izteku najmanjših količin v podtalnico Rezultati ocene PBT in vpvb. PBT: Ni uporaben.. vpvb: Ni uporaben Drugi škodljivi učinki Druge relevantne informacije niso na voljo. ODDELEK 13: Odstranjevanje Metode ravnanja z odpadki. Priporočilo: Se ne sme odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne dopustiti, da odteče v kanalizacijo. (nadaljevanje na strani 8)

8 stran: 8 / 10 Trgovsko ime: ROENTOROLL 25 Part 1. Klasifikacijski seznam odpadkov * razvijalci in aktivatorji na vodni osnovi (nadaljevanje od strani 7). Neočiščena embalaža:. Priporočilo: Odlaganje odpadnih snovi v skladu z uradnimi predpisi.. Priporočena čistila: Voda, po potrebi z dodatkom čistil. ODDELEK 14: Podatki o prevozu Številka ZN. ADR, IMDG, IATA UN Pravilno odpremno ime ZN. ADR 3082 OKOLJU NEVARNA SNOV, TEKOČA, N.D.N. (1,4-Dihidroksibenzen). IMDG E N V I R O N M E N T A L L Y H A Z A R D O U S SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (hydroquinone), MARINE POLLUTANT. IATA E N V I R O N M E N T A L L Y H A Z A R D O U S SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (hydroquinone) Razredi nevarnosti prevoza. ADR. Kategorija 9 (M6) Različne nevarne snovi in predmeti. Listek za nevarnost 9. IMDG, IATA. Class 9 Različne nevarne snovi in predmeti. Label Skupina embalaže. ADR, IMDG, IATA III Nevarnosti za okolje: Proizvod vsebuje okolju nevarne snovi: 1,4- Dihidroksibenzen. Marine pollutant: Da Simbol (riba in drevo). Posebne označevanje (ADR): Simbol (riba in drevo). Posebne označevanje (IATA): Simbol (riba in drevo) Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika Pozor: Različne nevarne snovi in predmeti. Številka-oznake nevarne snovi (zgornja na oranžni tablici): 90. EMS-številka: F-A,S-F (nadaljevanje na strani 9)

9 stran: 9 / 10 Trgovsko ime: ROENTOROLL 25 Part Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL in Kodeksom IBC Ni uporaben.. Transport/drugi podatki: (nadaljevanje od strani 8). ADR. Omejene količine (LQ) 5L. Izvzete količine (EQ) Kod: E1 Največja neto količina na notranjo embalažo: 30 ml Največja neto količina na zunanjo embalažo: 1000 ml. Prevozna skupina 3. Kod omejitev za predore E. IMDG. Limited quantities (LQ) 5L. Excepted quantities (EQ) Code: E1 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml. UN "model regulation": UN3082, OKOLJU NEVARNA SNOV, TEKOČA, N.D.N., 9, III * ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes Druge relevantne informacije niso na voljo Ocena kemijske varnosti: Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena. * ODDELEK 16: Drugi podatki Podatki se opirajo na današnje stanje našega znanja, vendar ne predstavljajo nikakršnega zagotovila glede lastnosti proizvoda in niso osnova za nikakršno pogodbeno pravno razmerje.. Relevantne norme H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju. H315 Povzroča draženje kože. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H318 Povzroča hude poškodbe oči. H319 Povzroča hudo draženje oči. H341 Sum povzročitve genetskih okvar. H351 Sum povzročitve raka. H373 Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. H400 Zelo strupeno za vodne organizme. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. R22 Zdravju škodljivo pri zaužitju. R36/37/38 Draži oči, dihala in kožo. R40 Možen rakotvoren učinek. R41 Nevarnost hudih poškodb oči. R43 Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost. R50 Zelo strupeno za vodne organizme. R51/53 Strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje. R68 Možna nevarnost trajnih okvar zdravja.. Kontaktna oseba: (nadaljevanje na strani 10)

10 stran: 10 / 10 Trgovsko ime: ROENTOROLL 25 Part 1 (nadaljevanje od strani 9). Okrajšave in akronimi: RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail) ICAO: International Civil Aviation Organisation ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods IATA: International Air Transport Association GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances ELINCS: European List of Notified Chemical Substances CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) LC50: Lethal concentration, 50 percent LD50: Lethal dose, 50 percent PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic vpvb: very Persistent and very Bioaccumulative Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4 Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2 Eye Dam. 1: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 1 Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2 Skin Sens. 1: Sensitisation - Skin, Hazard Category 1 Muta. 2: Germ cell mutagenicity, Hazard Category 2 Carc. 2: Carcinogenicity, Hazard Category 2 STOT RE 2: Specific target organ toxicity - Repeated exposure, Hazard Category 2 Aquatic Acute 1: Hazardous to the aquatic environment - AcuteHazard, Category 1 Aquatic Chronic 2: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 2. * Podatki glede na prejšnjo verzijo spremenjeni

11 stran: 1 / 10 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja. 1.1 Identifikator izdelka. Trgovsko ime: ROENTOROLL 25 Part 2. Številka artikla: Part Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije niso na voljo.. Uporaba snovi / pripravka Razvijalo za rentgenske filme. 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista. Proizvajalec/dobavitelj: TETENAL Europe GmbH Schützenwall D Norderstedt Tel.: +49 (0) , Fax: +49 (0) Področje/oddelek za informacije: Oddelek okolje in varstvo Telefonska številka za nujne primere: Poison Information Centre Berlin (Germany): +49 (0) * ODDELEK 2: Ugotovitev nevarnosti. 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi. Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 GHS08 Resp. Sens. 1 STOT RE 2 H334 Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju. H373 Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. GHS05 Eye Dam. 1 H318 Povzroča hude poškodbe oči. GHS07 Acute Tox. 4 Skin Irrit. 2 Skin Sens. 1 STOT SE 3 H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju. H315 Povzroča draženje kože. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti. Aquatic Chronic 3 H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.. Razvrstitev v skladu z Direktivo Sveta 67/548/EGS ali Direktivo 1999/45/ES Xn; Zdravju škodljivo R20/22: Zdravju škodljivo pri vdihavanju in pri zaužitju. Xn; Preobčutljivost R42/43: Lahko povzroči preobčutljivost pri vdihavanju in v stiku s kožo. (nadaljevanje na strani 2)

12 stran: 2 / 10 Trgovsko ime: ROENTOROLL 25 Part 2 Xi; Dražilno (nadaljevanje od strani 1) R37/38-41: Draži dihala in kožo. Nevarnost hudih poškodb oči.. Posebna navodila glede nevarnosti za človeka in okolje: Produkt je potrebno označiti na osnovi postopka izračuna "Splošnih smernic za uvrstitev pripravkov ES" v zadnji veljavni izdaji.. Sistem klasifikacije: Klasifikacija ustreza aktualnim seznamom ES, vendar je dopolnjena s podatki iz strokovne literature in s podatki firm Elementi etikete. Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Skrajšana oznaka mogoce, ce <125 ml Izdelek je razvrščen in označen v smislu Uredbe CLP.. Piktogrami za nevarnost GHS05 GHS07 GHS08. Opozorilna beseda Nevarno. Komponente, ki določajo nevarnost in jih je treba etiketirati: diethylene glycol Glutaral. Stavki o nevarnosti H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju. H315 Povzroča draženje kože. H318 Povzroča hude poškodbe oči. H334 Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti. H373 Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.. Previdnostni stavki P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P302+P352 P501 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode. Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/mednarodnimi predpisi.. Označevanje pakirancev, katerih vsebina ne presega 125 ml. Piktogrami za nevarnost GHS05 GHS07 GHS08. Opozorilna beseda Nevarno. Komponente, ki določajo nevarnost in jih je treba etiketirati: diethylene glycol Glutaral (nadaljevanje na strani 3)

13 stran: 3 / 10 Trgovsko ime: ROENTOROLL 25 Part 2 (nadaljevanje od strani 2). Stavki o nevarnosti H318 Povzroča hude poškodbe oči. H334 Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.. Previdnostni stavki P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P284 [Ob nezadostnem prezračevanju] nositi opremo za zaščito dihal. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. P342+P311 P Druge nevarnosti. Rezultati ocene PBT in vpvb. PBT: Ni uporaben.. vpvb: Ni uporaben. Pri respiratornih simptomih: Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/mednarodnimi predpisi. ODDELEK 3: Določitev nevarnosti. 3.2 Kemijska karakteristika: Zmesi. Opis: Mešano iz v nadaljevanju navedenih snovi z nenevarnimi primesmi.. Nevarne sestavine: CAS: EINECS: Število indeks: Reg.nr.: CAS: EINECS: Število indeks: X Reg.nr.: CAS: EINECS: diethylene glycol Xn R22 STOT RE 2, H373; Acute Tox. 4, H % Glutaral 5-10% T R23/25; C R34; Xn R42/43; N R50 Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H331; Resp. Sens. 1, H334; Met. Corr.1, H290; Skin Corr. 1B, H314; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 2, H411; Skin Sens. 1, H317 malic acid Xi R36 Eye Irrit. 2, H319. Dodatni napotki: Besedilo k navedenim napotkom za nevarnosti je razvidno iz 16. poglavja. 1-5% ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč. 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč. Splošni napotki: S proizvodom onesnaženo oblačilo nemudoma odstraniti. Simptomi zastrupitve lahko nastopijo šele po več urah, zato zdravniški nadzor najmanj 48 ur po nezgodi. Prizadete odpeljati na svež zrak.. v primeru vdihavanja: Dovajanje svežega zraka, v primeru težav iti k zdravniku.. če pride v stik s kožo: Takoj sprati z vodo in milom in dobro izplakniti.. če pride v stik z očmi: Oči z odprto očesno režo več minut izpirati pod tekočo vodo in se posvetovati z zdravnikom.. če snov zaužijerno: Ne povzročiti bruhanja, takoj poklicati pomoč zdravnika. Piti obilo vode in dovajati sveži zrak. Nemudoma vključiti zdravnika Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli Druge relevantne informacije niso na voljo. (nadaljevanje na strani 4)

14 stran: 4 / 10 Trgovsko ime: ROENTOROLL 25 Part Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja Druge relevantne informacije niso na voljo. (nadaljevanje od strani 3) ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi. 5.1 Sredstva za gašenje. Ustrezna sredstva za gašenje: CO2, gasilni prah ali razpršeni vodni curek. Večji požar gasiti z razpršenim vodnim curkom ali s proti alkoholu obstojno peno Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo dušikovi oksidi (NOx) ogljikov monoksid (CO) žveplov dioksid (SO2) Pod določenimi pogoji požara niso izključeni sledovi strupenih snovi, kot npr.:. 5.3 Nasvet za gasilce. Posebna zaščitna oprema: Namestiti si dihalni aparat. Ne vdihavati eksplozivnih in vnetljivih plinov. * ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih. 6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili Nositi zaščitno opremo. Zavarovati nezaščitene ljudi. Skrbeti za zadostno zračenje Okoljevarstveni ukrepi: Razredčiti z veliko vode. Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo/površinsko vodo/podtalnico Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje: Pobrati z materialom, ki veže nase tekočino (pesek, kremenka, snov ki veže kislino, snov ki veže vse snovi, žaganje). Kontaminiran material odstraniti v skladu s točko 13. Mehanično pobrati Sklicevanje na druge oddelke Za informacije glede varnega postopanja glej poglavje 7. Za informacije glede osebne zaščitne opreme glej poglavje 8. Za informacije glede odstranjevanja glej poglavje 13. * ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje. 7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje Skrbeti za dobro zračenje/izsesavanje na delovnem mestu. Preprečevati nastajanje aerosola.. Napotki za zaščito proti požaru in eksploziji: Varovati pred vročino Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo. Skladiščenje:. Zahteva po skladiščnih prostorih in posodah: Hraniti samo v originalni posodi.. Napotki za skupno skladiščenje: Skladiščiti ločeno od živil. Hraniti ločeno od oksidacijskih sredstev.. Drugi podatki glede pogojev skladiščenja: V dobro zaprti posodi hraniti na hladnem in suhem. Varovati pred vročino in direktnim sončnim žarčenjem. Hraniti pod kjučem in izven dosega otrok. (nadaljevanje na strani 5)

15 stran: 5 / 10 Trgovsko ime: ROENTOROLL 25 Part 2 Recommended storage temperature: 5-30 C Varovati pred učinkovanjem svetlobe Posebne končne uporabe Druge relevantne informacije niso na voljo. (nadaljevanje od strani 4) * ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita. Dodatni napotki za razvoj tehnične opreme: Ni drugih podatkov, glej točko Parametri nadzora. Sestavine z mejnimi vrednostmi, ki jih je treba upoštevati in nadzorovati na delovnem mestu: diethylene glycol (25-50%) MV () 44 mg/m 3, 10 ppm Y Glutaral (5-10%) MV () 0,42 mg/m 3, 0,1 ppm Y. DNEL Glutaral dermalen Akute /short-term exposure - local effects, worker not avaiable mg/m 3 bw/day (arb) inhalativen Akute /short-term exposure - local effects, worker 0,5 mg/m 3 (arb). PNEC Glutaral Aquatic compartment - freshwater 0,0025 mg/l (.) Aquatic compartment - marine water 0,00025 mg/l (.) Aquatic compartment -sediment in freshwater 5,27 mg/kg sed dw (.) Aquatic compartment -sediment in marine water 0,527 mg/kg sed dw (.). Dodatni napotki: Za osnovo so služili ob sestavljanju veljavni seznami Nadzor izpostavljenosti. Osebna zaščitna oprema:. Splošni varnostni in sanitarni ukrepi: Upoštevati je treba običajne varnostne ukrepe pri ravnanju s kemikalijami. Ne hraniti v bližini živil, pijač in krmil. Umazana, prepojena oblačila takoj sleči. Umiti si roke pred odmorom in ob koncu dela. Ne vdihovati plina, pare, aerosola. Izogniti se stiku z očmi in kožo.. Zaščita dihal: Pri dobrem zračenju prostora ni potrebna.. Zaščita rok: Zaščitne rokavice. Neprepustne rokavice Material, iz katerega so rokavice narejene, mora biti neprepusten in odporen proti produktu / snovi / pripravku. Material za rokavice izberite z upoštevanjem prebojnega časa, stopnje propustnosti in degradacije.. Material za rokavice Izbira ustrezne rokavice ni odvisna le od materiala, temveč tudi od mnogih drugih lastnosti, zato se rokavice različnih proizvajalcev razlikujejo. Ker predstavlja produkt pripravek iz več snovi, obstojnosti materiala rokavic ni mogoče predvideti. Zato morate vsake rokavice pregledati, preden jih uporabite. Butilkavčk (nadaljevanje na strani 6)

16 stran: 6 / 10 Trgovsko ime: ROENTOROLL 25 Part 2 (nadaljevanje od strani 5) Nitrilkavčuk Rokavice iz neoprena.. Čas prodiranja skozi material za rokavice Gove material breakthroug-time layer thickness Butyl rubber: >480 min 0,4mm Nitrile rubber: >480 min 0,38mm Neoprene: >240 min 0,65mm Natančen prebojni čas, ki ga morate upoštevati, lahko izveste pri proizvajalcu zaščitnih rokavic.. Zaščita oči: Zaščitna očala, ki dobro tesnijo (nepropustna).. Ščitnik za telo: Delovna zaščitna obleka. ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti. 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih. Splošne navedbe. Videz: Oblika: tekoč Barva: rumen. Vonj: zaznaven. Vrednost ph pri 20 C 2,3. Sprememba stanja Tališče/območje taljenja: ni določen Vrelišče/območje vretja: > 100 C. Vnetišče: Ni uporaben.. Temperatura vnetišča: 230 C. Samovžig: Proizvod ni samovnetljiv.. Nevarnost eksplozije: Proizvod ni eksploziven.. Meje eksplozije: spodnja: 0,7 Vol % zgornja: 22,0 Vol %. Parni tlak pri 20 C: 23 hpa. Gostota pri 20 C: ~1,13 g/cm 3. Topnost v / se meša s/z voda: se popolnoma meša. Vsebnost topila: organska topila: 37,0 % voda: >44 %. 9.2 Drugi podatki Druge relevantne informacije niso na voljo. * ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost Reaktivnost Druge relevantne informacije niso na voljo. (nadaljevanje na strani 7)

17 stran: 7 / 10 Trgovsko ime: ROENTOROLL 25 Part 2 (nadaljevanje od strani 6) Kemijska stabilnost. Termična razgradnja / pogoji, ki jih je treba preprečiti: Stabilen pri temperaturi okolice Možnost poteka nevarnih reakcij Reakcije s kislinami, alkalijami in oksidacijskimi sredstvi Pogoji, ki se jim je treba izogniti Druge relevantne informacije niso na voljo Nezdružljivi materiali: dušikovi oksidi (NOx) ogljikov monoksid (CO) žveplov dioksid (SO2) Pod določenimi pogoji požara niso izključeni sledovi strupenih snovi, kot npr.: Nevarni produkti razgradnje: Dražilni plini/pare Ogljikov monoksid in ogljikov dioksid ODDELEK 11: Toksikološki podatki Podatki o toksikoloških učinkih. Akutna strupenost Zdravju škodljivo pri zaužitju.. Pomembne LD/LC50 vrednosti razvrščanja: diethylene glycol oralen LD mg/kg (rat) Glutaral oralen LD mg/kg (rat) dermalen LD50 >2000 mg/kg (rat) inhalativen LC50 4h: 0,48 mg/l (rat). Primarno draženje:. Jedkost za kožo/draženje kože Povzroča draženje kože.. Resne okvare oči/draženje Povzroča hude poškodbe oči.. Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju. Lahko povzroči alergijski odziv kože.. Učinki CMR (rakotvornost, mutagenost in strupenost za razmnoževanje). Mutagenost za zarodne celice Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.. Rakotvornost Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.. Strupenost za razmnoževanje Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.. STOT enkratna izpostavljenost Lahko povzroči draženje dihalnih poti.. STOT ponavljajoča se izpostavljenost Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.. Nevarnost pri vdihavanju Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. ODDELEK 12: Ekološki podatki Strupenost. Toksičnost vode: diethylene glycol EC50 24h: >1000 mg/l (daphnia magna (Water flea)) LC50 96h: >32000 mg/l (invertebrate animals) (nadaljevanje na strani 8)

18 stran: 8 / 10 Trgovsko ime: ROENTOROLL 25 Part Glutaral LC50 39 mg/l (fish) 96h: 10,5 mg/l (Leuciscus idus (Goldorfe)) Obstojnost in razgradljivost Druge relevantne informacije niso na voljo Zmožnost kopičenja v organizmih Druge relevantne informacije niso na voljo Mobilnost v tleh Druge relevantne informacije niso na voljo.. Drugi ekološki napotki:. Splošni napotki: Ne dopustiti, da odteče v podtalnico, v vodotoke ali v kanalizacijo. Kategorija ogrožanja vode 3 (lastna uvrstitev): močno ogroža vodo Nevarnost ogroženosti pitne vode že pri izteku najmanjših količin v podtalnico Rezultati ocene PBT in vpvb. PBT: Ni uporaben.. vpvb: Ni uporaben Drugi škodljivi učinki Druge relevantne informacije niso na voljo. (nadaljevanje od strani 7) ODDELEK 13: Odstranjevanje Metode ravnanja z odpadki. Priporočilo: Se ne sme odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne dopustiti, da odteče v kanalizacijo.. Klasifikacijski seznam odpadkov razvijalci in aktivatorji na vodni osnovi. Neočiščena embalaža:. Priporočilo: Odlaganje odpadnih snovi v skladu z uradnimi predpisi.. Priporočena čistila: Voda, po potrebi z dodatkom čistil. ODDELEK 14: Podatki o prevozu Številka ZN. ADR, ADN, IMDG, IATA odpade Pravilno odpremno ime ZN. ADR, ADN, IMDG, IATA odpade Razredi nevarnosti prevoza. ADR, ADN, IMDG, IATA. Kategorija odpade Skupina embalaže. ADR, IMDG, IATA odpade Nevarnosti za okolje:. Marine pollutant: Ne Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika Ni uporaben Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL in Kodeksom IBC Ni uporaben.. UN "model regulation": odpade (nadaljevanje na strani 9)

19 stran: 9 / 10 Trgovsko ime: ROENTOROLL 25 Part 2 (nadaljevanje od strani 8) * ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes Druge relevantne informacije niso na voljo Ocena kemijske varnosti: Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena. * ODDELEK 16: Drugi podatki Podatki se opirajo na današnje stanje našega znanja, vendar ne predstavljajo nikakršnega zagotovila glede lastnosti proizvoda in niso osnova za nikakršno pogodbeno pravno razmerje.. Relevantne norme H290 Lahko je jedko za kovine. H301 Strupeno pri zaužitju. H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju. H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H331 Strupeno pri vdihavanju. H334 Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju. H373 Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. H400 Zelo strupeno za vodne organizme. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. R22 Zdravju škodljivo pri zaužitju. R23/25 Strupeno pri vdihavanju in pri zaužitju. R34 Povzroča opekline. R36 Draži oči. R42/43 Lahko povzroči preobčutljivost pri vdihavanju in v stiku s kožo. R50 Zelo strupeno za vodne organizme.. Kontaktna oseba: Okrajšave in akronimi: RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail) ICAO: International Civil Aviation Organisation ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods IATA: International Air Transport Association GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances ELINCS: European List of Notified Chemical Substances CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) DNEL: Derived No-Effect Level (REACH) PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH) LC50: Lethal concentration, 50 percent LD50: Lethal dose, 50 percent PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic vpvb: very Persistent and very Bioaccumulative Met. Corr.1: Corrosive to metals, Hazard Category 1 Acute Tox. 3: Acute toxicity, Hazard Category 3 Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4 Skin Corr. 1B: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 1B Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2 Eye Dam. 1: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 1 Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2 Resp. Sens. 1: Sensitisation - Respirat., Hazard Category 1 Skin Sens. 1: Sensitisation - Skin, Hazard Category 1 STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3 STOT RE 2: Specific target organ toxicity - Repeated exposure, Hazard Category 2 Aquatic Acute 1: Hazardous to the aquatic environment - AcuteHazard, Category 1 Aquatic Chronic 2: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 2 (nadaljevanje na strani 10)

20 stran: 10 / 10 Trgovsko ime: ROENTOROLL 25 Part 2 Aquatic Chronic 3: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 3. * Podatki glede na prejšnjo verzijo spremenjeni (nadaljevanje od strani 9)

21596_(SL)

21596_(SL) stran: 1 / 7 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: 107239 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge

Prikaži več

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 stran: 1 / 8 datum izdaje: Številka različice 3 Sprememba: * ODDELEK 1: Identifik

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 stran: 1 / 8 datum izdaje: Številka različice 3 Sprememba: * ODDELEK 1: Identifik stran: 1 / 8 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije

Prikaži več

ALPINA_EXPERT_UNIGRUND_(SI)

ALPINA_EXPERT_UNIGRUND_(SI) stran: 1 / 6 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije

Prikaži več

_(SL)

_(SL) stran: 1 / 6 1 Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja Identifikator izdelka Številka artikla: 170130 100676 CAS-številka: 7791-18-6 Število ES: 232-094-6 Pomembne identificirane uporabe snovi ali

Prikaži več

MSDS_ _-_Dexpanthenol_(SI)

MSDS_ _-_Dexpanthenol_(SI) stran: 1 / 7 1 Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja Identifikator izdelka Številka artikla: 100382 246019 701944 CAS-številka: 81-13-0 EINECS-številka: 201-327-3 Pomembne identificirane uporabe

Prikaži več

Indeko_W_(SI)

Indeko_W_(SI) stran: 1 / 5 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba snovi / pripravka Premazna

Prikaži več

_(SL)

_(SL) stran: 1 / 8 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: 100320 CAS-številka: 21462-39-5 Število ES: 244-398-6 1.2 Pomembne identificirane uporabe

Prikaži več

5530# _1#ALPINA_DECKWEISS#SI

5530# _1#ALPINA_DECKWEISS#SI stran: 1 / 6 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije

Prikaži več

sd10350_-_Magnetic_Paint_(SLO)

sd10350_-_Magnetic_Paint_(SLO) stran: 1 / 6 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: 120077, 120084, 208973, 260384, 231247, 376726 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi

Prikaži več

22020_(SL)

22020_(SL) stran: 1 / 8 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: 105439 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije niso na voljo. Uporaba snovi / pripravka

Prikaži več

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 stran: 1 / 8 datum izdaje: Številka različice 3 Sprememba: * ODDELEK 1: Identifik

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 stran: 1 / 8 datum izdaje: Številka različice 3 Sprememba: * ODDELEK 1: Identifik stran: 1 / 8 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije

Prikaži več

4902# #CAPATECT_PUTZGRUND#SI

4902# #CAPATECT_PUTZGRUND#SI stran: 1 / 7 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije

Prikaži več

4930# _21#ALPINA_LIVINGSTYLE#SI

4930# _21#ALPINA_LIVINGSTYLE#SI stran: 1 / 6 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije

Prikaži več

Fujivest_Super_Liquid[SI_v3]

Fujivest_Super_Liquid[SI_v3] stran: 1 / 6 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije niso

Prikaži več

_(SL)

_(SL) stran: 1 / 8 1.1 Identifikator izdelka Trgovsko ime: um Številka artikla: 105602 CAS-številka: 96829-58-2 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije

Prikaži več

000735_-_MOTIP®_CAR_CARE_INSECT_CLEANER_TRIGGER_500_ML_\(SL\)

000735_-_MOTIP®_CAR_CARE_INSECT_CLEANER_TRIGGER_500_ML_\(SL\) stran: 1 / 6 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: 000735 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Sektor

Prikaži več

BISON TEXTILE ADHESIVE CRD 25ML*12 L136 stran: 1 / 6 Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 datum izdaje: Številka različ

BISON TEXTILE ADHESIVE CRD 25ML*12 L136 stran: 1 / 6 Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 datum izdaje: Številka različ stran: 1 / 6 * 1 Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja. 1.1 Identifikator izdelka.. 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe. Uporaba snovi / pripravka Lepilo.

Prikaži več

UZIN_SC_960_(SI)

UZIN_SC_960_(SI) stran: 1 / 6 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Sektor uporabe SU19 Gradbeništvo

Prikaži več

GC_Fuji_Plus_EWT_Powder[SI_v3]

GC_Fuji_Plus_EWT_Powder[SI_v3] stran: 1 / 7 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije

Prikaži več

SYNTHESA_FASSADENSPACHTEL_(SI)

SYNTHESA_FASSADENSPACHTEL_(SI) stran: 1 / 9 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije niso

Prikaži več

CDX _SI

CDX _SI stran: 1 / 7 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: CDX-00001050-001 CAS-številka: 103-90-2 Število ES: 203-157-5 1.2 Pomembne identificirane

Prikaži več

(sd1282_-_WUNDER-BAUM_Gr\374ner_Apfel_Tree_\(SI\))

(sd1282_-_WUNDER-BAUM_Gr\374ner_Apfel_Tree_\(SI\)) stran: 1 / 7 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba snovi / pripravka osvežilec

Prikaži več

Fujivest_Super_Powder[SI_v4]

Fujivest_Super_Powder[SI_v4] stran: 1 / 8 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije niso

Prikaži več

UZIN_KR_416_Comp_B_(SI)

UZIN_KR_416_Comp_B_(SI) stran: 1 / 7 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Sektor uporabe SU19 Gradbeništvo

Prikaži več

MSDS_ _-_Ethinylestradiol_(SI)

MSDS_ _-_Ethinylestradiol_(SI) stran: 1 / 7 1 Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja Identifikator izdelka Številka artikla: 700288 100460 CAS-številka: 57-63-6 EINECS-številka: 200-342-2 Pomembne identificirane uporabe snovi

Prikaži več

GC_FUJIROCK_EP[SI_v1]

GC_FUJIROCK_EP[SI_v1] stran: 1 / 6 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba snovi / pripravka Pomožna

Prikaži več

Fujivest_II_Powder[SI_v2]

Fujivest_II_Powder[SI_v2] stran: 1 / 6 datum izdaje: 29.04.2015 Version 2 Sprememba: 29.04.2015 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Trgovsko ime: Fujivest II Liquid 1.2 Pomembne identificirane

Prikaži več

21531_(SL)

21531_(SL) stran: 1 / 9 * 1 Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja Identifikator izdelka Številka artikla: 100390 100356 100012 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge

Prikaži več

GC_FujiCEM_2_-_Paste_B[SI_v1]

GC_FujiCEM_2_-_Paste_B[SI_v1] stran: 1 / 8 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba snovi / pripravka Pomožna

Prikaži več

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 stran: 1 / 9 datum izdaje: Številka različice 3 Sprememba: * ODDELEK 1: Identifik

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 stran: 1 / 9 datum izdaje: Številka različice 3 Sprememba: * ODDELEK 1: Identifik stran: 1 / 9 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije

Prikaži več

VARNOSTNI LIST

VARNOSTNI LIST MEGLIO WC DEO Lavanda Varnostni list 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU 1.1. Identifikacija snovi ali pripravka: MEGLIO WC DEO Lavanda. 1.2. Podatki o dobavitelju: ARONA TRGOVINA

Prikaži več

msds5276-OTTOSEAL-S-69(SI))

msds5276-OTTOSEAL-S-69(SI)) stran: 1 / 6 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Uporaba snovi / pripravka Silikonska tesnilna snov 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista Proizvajalec/dobavitelj:

Prikaži več

_(SL)

_(SL) stran: 1 / 8 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: 100716 CAS-številka: 100-97-0 Število ES: 202-905-8 Število indeks: 612-101-00-2 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane

Prikaži več

SDSXXP014383_-_3_-_F625_-_webercol_plus5_-_SI

SDSXXP014383_-_3_-_F625_-_webercol_plus5_-_SI stran: 1 / 8 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identificacija izdelka Številka artikla: XXP014383 1.2 Pomembne identifikacije uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge

Prikaži več

DECOR-Magnetic-Paint-VL-SLO

DECOR-Magnetic-Paint-VL-SLO stran: 1 / 7 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: 600.015 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Stopnja

Prikaži več

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 stran: 1 / 8 datum tiskanja: Številka različice 1 Sprememba: ODDELEK 1: Identifik

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 stran: 1 / 8 datum tiskanja: Številka različice 1 Sprememba: ODDELEK 1: Identifik stran: 1 / 8 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije niso

Prikaži več

VARNOSTNI LIST

VARNOSTNI LIST MEGLIO WC DEO Bouquet Varnostni list 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU 1.1. Identifikacija snovi ali pripravka: MEGLIO WC DEO Bouquet. 1.2. Podatki o dobavitelju: ARONA TRGOVINA

Prikaži več

sdHDE_ver_4_-_HYDROSOL_ELASTIC_(SLO)

sdHDE_ver_4_-_HYDROSOL_ELASTIC_(SLO) stran: 1 / 8 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: HDE 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Cementna

Prikaži več

Microsoft Word - Down Wash Direct 1K SDS SVN DRAFT.doc

Microsoft Word - Down Wash Direct 1K SDS SVN DRAFT.doc Varnostni List DOWN WASH DIRECT ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator izdelka: DOWN WASH DIRECT Koda izdelka: 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi

Prikaži več

VARNOSNI LIST

VARNOSNI LIST Ime izdelka Belinka Interier Stran 1 od 5 1. IDENTIFIKACIJA ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka: Ime pripravka: BELINKA INTERIER 1.2 Pomembne identificirane uporabe zmesi in odsvetovane

Prikaži več

VARNOSNI LIST

VARNOSNI LIST Ime izdelka Belinka Tophybrid Stran 1 od 5 1. IDENTIFIKACIJA ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka: Ime pripravka: Koda: 479842 BELINKA TOPHYBRID 1.2 Pomembne identificirane uporabe zmesi

Prikaži več

CARAMBA Profi Hochleistungs Synthese-Öl (Aerosol) - CARAMBA Zmogljivo sintetièno olje (aerosole)(SI)

CARAMBA Profi Hochleistungs Synthese-Öl (Aerosol) - CARAMBA Zmogljivo sintetièno olje (aerosole)(SI) stran: 1 / 9 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije

Prikaži več

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 stran: 1 / 9 datum izdaje: Version 3 Sprememba: * ODDELEK 1: Identifikacija snov

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 stran: 1 / 9 datum izdaje: Version 3 Sprememba: * ODDELEK 1: Identifikacija snov stran: 1 / 9 Sprememba: 27.04.2018 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Trgovsko ime: GC Fuji PLUS Liquid 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi

Prikaži več

msds70521-OTTO-Cleaner-T(SI))

msds70521-OTTO-Cleaner-T(SI)) stran: 1 / 7 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Uporaba snovi / pripravka Čistilo 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista Proizvajalec/dobavitelj:

Prikaži več

GC_Fuji_II_LC_Improved_Capsules[SI_v]

GC_Fuji_II_LC_Improved_Capsules[SI_v] stran: 1 / 9 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije

Prikaži več

DRE-C _SI

DRE-C _SI stran: 1 / 7 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: DRE-C10584000 CAS-številka: 82657-04-3 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi

Prikaži več

Microsoft Word - Softshell Proof _Wash-In_ 45 SDS SLV V2.doc

Microsoft Word - Softshell Proof _Wash-In_ 45 SDS SLV V2.doc Varnostni List SOFTSHELL PROOF (Wash-In) ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator izdelka: SOFTSHELL PROOF (Wash-In) Koda izdelka: 45 1.2. Pomembne identificirane uporabe

Prikaži več

1

1 Stran 1 od 5 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI ALI PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU Identifikacija snovi ali pripravka: Uporaba snovi ali pripravka: Dodatek za injekcijsko maso. INJEKTIN F3 Proizvajalec: TKK Proizvodnja

Prikaži več

stran: 1 / 12 datum izdaje: Sprememba: Številka različice 4 Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 ODDELEK 1: Identifika

stran: 1 / 12 datum izdaje: Sprememba: Številka različice 4 Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 ODDELEK 1: Identifika stran: 1 / 12 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: 498 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Območje

Prikaži več

000033_-_MOTIP®_ZAŠÈITA_ZA_PODVOZJE_NA_BAZI_BITUMNA_1_LTR_\(SL\)

000033_-_MOTIP®_ZAŠÈITA_ZA_PODVOZJE_NA_BAZI_BITUMNA_1_LTR_\(SL\) stran: 1 / 9 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: 000033 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Sektor

Prikaži več

Microsoft Word - Conditioner for Leather 86 SDS SVN V2.doc

Microsoft Word - Conditioner for Leather 86 SDS SVN V2.doc Varnostni List BALZAM ZA USNJE ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator izdelka: BALZAM ZA USNJE Koda izdelka: 86 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi

Prikaži več

msds987-OTTO-Siloxan-290-L(SI))

msds987-OTTO-Siloxan-290-L(SI)) stran: 1 / 7 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Uporaba snovi / pripravka Osnovni premaz 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista Proizvajalec/dobavitelj:

Prikaži več

Microsoft Word - VL_piccomat_(SLO)_

Microsoft Word - VL_piccomat_(SLO)_ Stran:1/6 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka: Trgovsko ime: Šifra izdelka: PICCOMAT 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe:

Prikaži več

VARNOSTNI LIST DEXAL DEODORANTE PER LAVASTOVIGLIE Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stran 1 od 8 ODDELEK 1: Ident

VARNOSTNI LIST DEXAL DEODORANTE PER LAVASTOVIGLIE Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stran 1 od 8 ODDELEK 1: Ident Stran 1 od 8 ODDELEK 1: Identifikacija snovizmesi in družbepodjetja: 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Dišava za pomivalni stroj z vonjem

Prikaži več

Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Pattex Parket Acryl Češnja / Svetla Bukev Stran 1 od 7 Št.VLN; : V001.2 predelano dne: 04.0

Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Pattex Parket Acryl Češnja / Svetla Bukev Stran 1 od 7 Št.VLN; : V001.2 predelano dne: 04.0 Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Pattex Parket Acryl Češnja / Svetla Bukev Stran 1 od 7 Št.VLN; : 291180 V001.2 predelano dne: 04.08.2014 Datum tiskanja: 07.05.2015 ODDELEK 1: Identifikacija

Prikaži več

sd20068_-_Colorworks_Hammerfinish_ SLO

sd20068_-_Colorworks_Hammerfinish_ SLO stran: 1 / 10 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: M918533, M918534, M918535, M918537, M918538 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi

Prikaži več

GC_Fuji_Plus_Conditioner[SI_v1]

GC_Fuji_Plus_Conditioner[SI_v1] 9.0 stran: 1 / 9 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Trgovsko ime: GC Fuji PLUS Liquid 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation NOVOSTI NA PODROČJU NEVARNIH KEMIKALIJ GHS 1 mag. Sandra SENČIČ KOVA d.o.o., Celje NOVOSTI GHS Uredba (ES) št. 1272/2008 z dne 16.12.2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi

Prikaži več

VHG-PCR6W-100_SI

VHG-PCR6W-100_SI stran: 1 / 8 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: VHG-PCR6W-100 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Prikaži več

1 IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

1 IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA Stran : 1 / 7 1 IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka Trgovska oznaka Snov/zmes ZOLLEX DIAMOND POLISH zmes 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane

Prikaži več

CARAMBA Profi Hochleistungs Graphit-Öl (Aerosol) - CARAMBA Profi Zmogljivo grafitno olje (Aerosol)(SI)

CARAMBA Profi Hochleistungs Graphit-Öl (Aerosol) - CARAMBA Profi Zmogljivo grafitno olje (Aerosol)(SI) stran: 1 / 8 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije

Prikaži več

Stran 1/7 VARNOSTNI LIST PER BAGNO ANTISTATIC Datum izdaje: Sprememba: 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA: 1.1. Identifikacij

Stran 1/7 VARNOSTNI LIST PER BAGNO ANTISTATIC Datum izdaje: Sprememba: 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA: 1.1. Identifikacij Stran 1/7 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA: 1.1. Identifikacija snovi ali pripravka: PER BAGNO ANTISTATIC 1.2. Uporaba snovi ali pripravka: detergent za kopalnice 1.3. Podatki o dobavitelju:

Prikaži več

41.0 Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 stran: 1 / 7 datum izdaje: Številka različice 3 Sprememba: ODDELEK 1: Identifikacij

41.0 Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 stran: 1 / 7 datum izdaje: Številka različice 3 Sprememba: ODDELEK 1: Identifikacij stran: 1 / 7 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: slovenska : 821385 nemška : 432300, 432500 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali

Prikaži več

sdb_Z STIHLCR100_-_STIHL_Èistilo_za_platišèa_CR_100_(SI)SL

sdb_Z STIHLCR100_-_STIHL_Èistilo_za_platišèa_CR_100_(SI)SL stran: 1 / 7 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: 0782-516-9400 (500ml) [31.01.2019] 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi

Prikaži več

Microsoft Word - Megamax tekoèi det za roèno pom posode, VL, ver 5, sept.2017.doc

Microsoft Word - Megamax tekoèi det za roèno pom posode, VL, ver 5, sept.2017.doc VARNOSTNI LIST Stran: 1 / 7 Datum izdaje: julij 2013 Datum revidirane izdaje: sept.2017 Verzija: 05 MEGAMAX detergent za ročno pomivanje posode ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator

Prikaži več

SDSXXP a_-_weber_dry_flex_(IT),_comp_A-_-SI

SDSXXP a_-_weber_dry_flex_(IT),_comp_A-_-SI stran: 1 / 8 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identificacija izdelka Številka artikla: XXP014207-a 1.2 Pomembne identifikacije uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Prikaži več

1

1 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka GRAISSE ALIMENTAIRE FPS Razsuto stanje 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Maziva

Prikaži več

VARNOSTNI LIST

VARNOSTNI LIST Ime izdelka Belinka Oil Exterier Stran 1 od 5 1. IDENTIFIKACIJA ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka: Ime pripravka: Belinka Oil Exterier Koda: 481343 1.2 Pomembne identificirane uporabe

Prikaži več

sd10013_-_DC_Alkyton_Iron_Mica_150ml_ SLO

sd10013_-_DC_Alkyton_Iron_Mica_150ml_ SLO stran: 1 / 11 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: 269820, 269837, 388262, 388279 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in

Prikaži več

magnezijev sulfat Varnostni list v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) Datum izdaje: Datum obdelave: Verzija: 4.00 ODDELEK

magnezijev sulfat Varnostni list v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) Datum izdaje: Datum obdelave: Verzija: 4.00 ODDELEK Datum izdaje: 28.7.2016 Datum obdelave: 28.7.2016 Verzija: 4.00 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1. Identifikator izdelka Trgovsko ime : ESTA Kieserit M ESTA Kieserit fine ESTA

Prikaži več

VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo 1907/2006 Trgovsko ime: POLYTHERM Datum izdelave: Datum spremembe: Izdaja: 1 1 ODDELEK 1. IDENTIFIK

VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo 1907/2006 Trgovsko ime: POLYTHERM Datum izdelave: Datum spremembe: Izdaja: 1 1 ODDELEK 1. IDENTIFIK 1 ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA SNOVIZMESI IN DRUŽBEPODJETJA 1.1 Identifikacija snovi ali pripravka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe PREMAZ ZA TLA 1.3 Podatki o proizvajalcu

Prikaži več

VARNOSTNI LIST TEINTURE 40 C-GT LIQUIDE CASSIS/F. ROUGE (30) Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stran 1 od 8 ODDEL

VARNOSTNI LIST TEINTURE 40 C-GT LIQUIDE CASSIS/F. ROUGE (30) Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stran 1 od 8 ODDEL Stran 1 od 8 ODDELEK 1: Identifikacija snovizmesi in družbepodjetja: 1.1 Identifikator izdelka Vsebuje: zmes: trinatrijev 4-benzoilamino-6-(6-etensulfonil-1-sulfatonaftalen-2-ilazo)-5-hidroksinaftalen-2,7-

Prikaži več

sdb_Z STIHL_-_STIHL_Specialno_èistilo_Varioclean_(SI)SL

sdb_Z STIHL_-_STIHL_Specialno_èistilo_Varioclean_(SI)SL stran: 1 / 9 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: 0000 881 9400 (500ml) / 0000 881 9409 (5l) UFI: 92E0-30PQ-500F-D952 [28.03.2019] 1.2 Pomembne

Prikaži več

sd11135_-_COLORS_RAL_-_Spray_400ml_(SLO)

sd11135_-_COLORS_RAL_-_Spray_400ml_(SLO) stran: 1 / 11 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Sektor uporabe SU21 Potrošniške

Prikaži več

sd11091_-_MOTIP_FLUO_400ml_(SLO)

sd11091_-_MOTIP_FLUO_400ml_(SLO) stran: 1 / 11 * 1 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: 304620-304637, 393976, 451188 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi

Prikaži več

stran: 1 / 19 datum izdaje: Sprememba: Številka različice 39 Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 * ODDELEK 1: Identif

stran: 1 / 19 datum izdaje: Sprememba: Številka različice 39 Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 * ODDELEK 1: Identif stran: 1 / 19 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Trgovsko ime: BODY 2K COLOR SOLUTIONS SCRATCH RESTANT B Številka artikla: 86 1.2 Pomembne identificirane

Prikaži več

1 IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

1 IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA Stran : 1 / 7 1 IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka Trgovska oznaka Snov/zmes ZOLLEX TYRE FOAM CLEANER zmes 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane

Prikaži več

Microsoft Word - P-55 EKO PUFER z manj alkohola.doc

Microsoft Word - P-55 EKO PUFER z manj alkohola.doc VARNOSTNI LIST Stran 1 od 6 Datum izdaje: 3. 5. 2000 Datum revidirane revizije: 28. 5. 2008 Štev. revidirane revizije: 6 1. Identifikacija snovi / pripravka in podatki o dobavitelju: Identifikacija snovi

Prikaži več

sdCSN_-_JUBIZOL_SILICONE_COLOR_(SLO)

sdCSN_-_JUBIZOL_SILICONE_COLOR_(SLO) stran: 1 / 9 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: CSN 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Proizvod

Prikaži več

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime izdelka OLMAPLEX EP 2 Koda izdelka 123 VARNOSTNI LIST po 1907/2

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime izdelka OLMAPLEX EP 2 Koda izdelka 123 VARNOSTNI LIST po 1907/2 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime izdelka Koda izdelka 123 VARNOSTNI LIST po 1907/2006/ES, Člen 31 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi

Prikaži več

Microsoft Word - P-55R EKO PUFER-R za rotacije z manj alkohola.doc

Microsoft Word - P-55R EKO PUFER-R za rotacije z manj alkohola.doc VARNOSTNI LIST Stran 1 od 6 Datum izdaje: 7. 2. 2002 Ime izdelka: P 55R EKO PUFER-R za rotacije z manj alkohola Datum revidirane revizije: 28. 5. 2008 Štev. revidirane revizije: 4 1. Identifikacija snovi

Prikaži več

VARNOSTNI LIST Pripravljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2015/830 Številka zaloge: Datum revizije: Ta dokument nadomesti SDS z datumom: 2 pismo ISO

VARNOSTNI LIST Pripravljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2015/830 Številka zaloge: Datum revizije: Ta dokument nadomesti SDS z datumom: 2 pismo ISO ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka: Druga sredstva za identifikacijo: Sinonimi: Reach Registracija No.: 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi

Prikaži več

Varnostni list: Orion Clean Card PRO

Varnostni list: Orion Clean Card PRO varnostnega lista skladno z Direktivo (ES) št. 1907/2006 (REACH) Verzija: 1.0 sl datum priprave: 07.12.2018 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Identifikacija

Prikaži več

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime izdelka VARNOSTNI LIST po 1907/2006/ES, Člen 31 KOMPOTELA VG SE

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime izdelka VARNOSTNI LIST po 1907/2006/ES, Člen 31 KOMPOTELA VG SE ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime izdelka VARNOSTNI LIST po 1907/2006/ES, Člen 31 Ime izdelka - KOMPOTELA VG 6. - KOMPOTELA VG 68. - KOMPOTELA VG 100.

Prikaži več

Datum revizije: 04/03/2018 Revizija: 12 Sprememba (datum): 04/25/2017 VARNOSTNI LIST 1 MINUTE EPOXY GEL RESIN ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in

Datum revizije: 04/03/2018 Revizija: 12 Sprememba (datum): 04/25/2017 VARNOSTNI LIST 1 MINUTE EPOXY GEL RESIN ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in VARNOSTNI LIST ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime izdelka Interna identifikacija 14277 DE120 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane

Prikaži več

B 200 S

B 200 S 1. Identifikacija zmesi in družbe/podjetja 1.1. Identifikator izdelka 1.2. Pomembne identificirane uporabe zmesi in odsvetovane uporabe Izpiralno sredstvo za profesionalno, strojno uporabo 1.3. Podrobnosti

Prikaži več

Varnostni list: Agarose

Varnostni list: Agarose Verzija: 1.0 sl datum priprave: 15.07.2016 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Identifikacija snovi Številka artikla Registracijska številka (REACH) 1.3 Podrobnosti

Prikaži več

VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Datum izdelave: Datum prejšnje izdaje: Izdaja: 2 Kalii permanganas Potassium

VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Datum izdelave: Datum prejšnje izdaje: Izdaja: 2 Kalii permanganas Potassium 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka Trgovsko ime: KALIJEV PERMANGANAT Cas št: 7722-64-7 Indeks št: 025-002-00-9 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi

Prikaži več

Varnostni list: Sudan Black B (C.I )

Varnostni list: Sudan Black B (C.I ) Verzija: 1.0 sl datum priprave: 05.12.2016 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Identifikacija snovi Sudan Black B (C.I. 26150) Številka artikla 0292 Registracijska

Prikaži več

Microsoft Word - VL_SpotOnDogs-dopolnjena verzija 2.docx

Microsoft Word - VL_SpotOnDogs-dopolnjena verzija 2.docx VARNOSTNI LIST 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU 1.1 Identifikator izdelka: Ime izdelka: 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Repelent v

Prikaži več

Varnostni list: Alkali blue 6B C.I

Varnostni list: Alkali blue 6B C.I Verzija: 1.0 sl datum priprave: 26.08.2015 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Identifikacija snovi Alkali blue 6B C.I. 42750 Številka artikla 5155 Registracijska

Prikaži več

Varnostni list: Potassium hydrogen carbonate

Varnostni list: Potassium hydrogen carbonate Verzija: 1.0 sl datum priprave: 17.07.2015 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Identifikacija snovi Potassium hydrogen carbonate Številka artikla 9437 Registracijska

Prikaži več

Safety Data Sheet

Safety Data Sheet VARNOSTNI LIST V skladu z uredbo (ES) Št. 1907/2006 (REACH), Člen 31, Priloga II z dopolnili. ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane

Prikaži več

Varnostni list: Adenosin-5'-trifosfat dinatrijeva sol

Varnostni list: Adenosin-5'-trifosfat dinatrijeva sol Verzija: 1.0 sl datum priprave: 13.04.2017 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Identifikacija snovi Številka artikla Registracijska številka (REACH) 1.3 Podrobnosti

Prikaži več

Microsoft Word - PRONTO CERA PARQUET EXTRA PROTEZIONE (CLP).doc

Microsoft Word - PRONTO CERA PARQUET EXTRA PROTEZIONE (CLP).doc ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVIZMESI IN DRUŽBEPODJETJA 1.1 Identifikator izdelka PRONTO CERA PARQUET EXTRA PROTEZIONE 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Uporaba:

Prikaži več

SEZNAM PREVIDNOSTNIH STAVKOV IN STAVKOV O NEVARNOSTI PREVIDNOSTNI STAVKI PREVIDNOSTNI STAVKI - SPLOŠNO P101: Če je potreben zdravniški nasvet, mora bi

SEZNAM PREVIDNOSTNIH STAVKOV IN STAVKOV O NEVARNOSTI PREVIDNOSTNI STAVKI PREVIDNOSTNI STAVKI - SPLOŠNO P101: Če je potreben zdravniški nasvet, mora bi SEZNAM PREVIDNOSTNIH STAVKOV IN STAVKOV O NEVARNOSTI PREVIDNOSTNI STAVKI PREVIDNOSTNI STAVKI - SPLOŠNO P101: Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102: Hraniti

Prikaži več

EG-SDB

EG-SDB ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba snovi/zmesi Sredstvo za ročno predpomivanje

Prikaži več

Varnostni list: Trypsin inhibitor

Varnostni list: Trypsin inhibitor Verzija: 1.0 sl datum priprave: 04.02.2019 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Identifikacija snovi Trypsin inhibitor Številka artikla 2949 Registracijska

Prikaži več