- Osnutek pripravil Borut Peršolja, dne 26

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "- Osnutek pripravil Borut Peršolja, dne 26"

Transkripcija

1 Na podlagi 1. vrstice 47. člena Statuta PZS in na predlog Zbora načelnikov mladinskih odsekov z dne 29. novembra 1997 je Upravni odbor Planinske zveze Slovenije na 19. redni seji dne 27. februarja 1998 sprejel PRAVILNIK MLADINSKE KOMISIJE PRI PLANINSKI ZVEZI SLOVENIJE I. UVODNE DOLOČBE 1. člen Pravilnik Mladinske komisije pri Planinski zvezi Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Pravilnik) ureja organiziranje, naloge in delovanje mladih v Planinski zvezi Slovenije (v nadaljnjem besedilu: PZS). 2. člen Organizacija, ki povezuje mladinske odseke planinskih društev znotraj Planinske zveze Slovenije, je Mladinska komisija pri Planinski zvezi Slovenije (v nadaljnjem besedilu MK PZS). MK PZS je prostovoljna, nepridobitna in nestrankarska organizacija. 3. člen MK PZS je stalna komisija Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije. II. NALOGE MK PZS 4. člen Naloge MK PZS so: zagotavljati organizacijske in vsebinske pogoje za delovanje in razvoj mladih na področju planinstva; skrbeti za planinsko vzgojo in izobraževanje mladih ter strokovnih kadrov, ki delajo z mladimi; skrbeti za povezovanje mladih planincev in planink s komisijami znotraj PZS in s sorodnimi organizacijami v Republiki Sloveniji in v tujini. III. ORGANIZIRANOST MK PZS 5. člen V okviru MK PZS delujejo: Planinske skupine (v nadaljnjem besedilu: PS); Mladinski odseki pri Planinskih društvih (v nadaljnjem besedilu: MO); Pokrajinski odbori mladinskih odsekov (v nadaljnjem besedilu: Pokrajinski odbori MO); Zbor mladinskih odsekov (v nadaljnjem besedilu: Zbor MO); Upravni odbor Mladinske komisije pri Planinski zvezi Slovenije (v nadaljnjem besedilu: UO MK PZS); Nadzorni svet (v nadaljnjem besedilu: NS); odbori MK PZS in Vodniški servis Izidor. Planinske skupine 6. člen Planinske skupine so osnovna oblika organiziranja in združevanja mladih, ki jo ustanovi MO ali planinsko društvo (v nadaljnjem besedilu: PD). PS šteje najmanj 5 članov. Planinsko skupino vodi mentor planinske skupine, ki ga imenuje Odbor MO ali Upravni odbor PD. Mentor planinske skupine je po položaju član Odbora MO in če le-ta ne obstaja, član UO PD. PS deluje po Programu PS, ki ga sprejme Zbor MO. Mladinski odseki pri Planinskih društvih

2 7. člen Naloge mladinskega odseka: organiziranje mladih za delo v planinskih skupinah; izvajanje programa dela v skladu s finančnim načrtom; vzgoja in izobraževanje v vseh oblikah planinskega delovanja; organiziranje izletov, pohodov, tur, vzponov, srečanj, orientacijskih tekmovanj, taborenj in drugih oblik prostovoljnega planinskega delovanja; sodelovanje pri delu PD, Pokrajinskih odborov MO in MK PZS; sodelovanje z vzgojno-izobraževalnimi zavodi (vrtci), osnovnimi in srednjimi šolami, športnim organizacijam in drugimi organizacijami v občini; zastopa interese članov MO v lokalnih organizacijah mladih; razvijanje prostovoljnega dela; obveščanje MK PZS o svojem delovanju; skrb za povečevanje članstva; skrb za varstvo planinske narave in zdravega človekovega okolja; zbiranje in hramba predmetov, daril, priznanj in dokumentacijskega gradiva, ki se nanaša na MO; opravljanje drugih dejavnosti v skladu s tem pravilnikom. 8. člen V PD so MO organizirani pod naslednjimi pogoji: zagotovljeni morajo biti kadrovski pogoji za organizirano delo z mladimi (vsaj trije planinsko izobraženi člani PD: npr. mentor planinske skupine, vodnik PZS, inštruktor planinske vzgoje); MO morajo biti zagotovljena sredstva za delovanje najmanj v višini preostanka članarine mladih, ki ostane PD; načelnik MO mora biti član upravnega odbora PD. PD se za strokovno pomoč pri organizaciji dela z mladimi lahko povežejo z UO MK PZS. Namenska sredstva, pridobljena za dejavnost mladih, morajo biti v ta namen tudi porabljena. 9. člen Najvišji organ MO je občni zbor MO, ki ga sestavljajo mladi člani PD. Načelnik MO mora vsaj pred volilnim občnim zborom PD sklicati občni zbor MO, ki obravnava in oceni delo MO in planinskih skupin ter sprejme programske usmeritve za naslednje obdobje, izvoli načelnika MO in Odbor MO ter izvoli predstavnike MO v upravni odbor PD. 10. člen Delo MO med dvema volilnima občnima zboroma vodi Odbor MO. Odbor vodi načelnik MO, ki je po položaju član UO PD. Odbor MO izvaja program dela v skladu s finančnim načrtom. Posebna skrb Odbora MO je namenjena vsem oblikam planinske vzgoje in izobraževanja. Odbor MO odgovarja za svoje delo občnemu zboru MO, upravnemu odboru PD in občnemu zboru PD. Po položaju so člani Odbora MO vsi vodje planinskih skupin. Odbor MO opravlja tudi druge naloge, za katere jih zadolži Občni zbor MO, UO PD, Občni zbor PD in Zbor mladinskih odsekov. 11. člen Načelnik MO mora biti polnoleten in praviloma mlajši od 26 let na dan volitev. Načelnik MO: vodi MO; sklicuje in vodi seje Odbora; skrbi za nemoteno izvajanje programa MO; zagotavlja finančna sredstva; koordinira delo v MO; načrtuje in skrbi za realizacijo sredstev za izobraževanje strokovnih kadrov; obvešča člane MO o skupnih akcijah; skrbi za povezovanje z MO drugih društev;

3 zastopa MO v UO društva, v Pokrajinskem odboru MO ter na Zboru MO; ter opravlja druge naloge, pomembne za delovanje MO. Vsako od zgoraj navedenih nalog, lahko s pooblastilom načelnika, prevzame tudi član Odbora MO. 12. člen MO se lahko zaradi uresničevanja skupnih zadev na področju planinstva mladih povezujejo v Pokrajinske odbore MO, MK PZS in v druge oblike organiziranosti mladih. Pokrajinski odbori mladinskih odsekov 13. člen MO ustanovijo Pokrajinski odbor MO na območju meddruštvenega odbora, v katerega je vključeno matično PD. Izjemoma lahko MO ob soglasju Zbora MO ustanovijo Pokrajinski odbor MO na drugače oblikovanem območju, če zato obstajajo posebni razlogi (združevanje zaradi premajhnega števila MO...). 14. člen Pokrajinski odbor MO je organ, ki vzpodbuja in usklajuje medsebojno aktivno sodelovanje MO na vseh področjih in organizacijskih nivojih planinske dejavnosti znotraj posameznega MDO. Pokrajinski odbor MO je usklajevalno telo, kjer se mladi preko svojih predstavnikov opredeljujejo do planinskih zadev širšega pomena in skupaj organizirajo različne prireditve večjega pomena. Pokrajinski odbor MO namenja posebno skrb vsem oblikam vzgoje in izobraževanja mladih. 15. člen V Pokrajinskem odboru MO sodeluje najmanj en predstavnik vsakega MO, ki je včlanjen v MK PZS. Predstavniki MO izvolijo vodjo Pokrajinskega odbora MO, ki je po funkciji član UO MK PZS ter član predsedstva MDO. Vsak MO, ki je član Pokrajinskega odbora MO, ima en volilni glas. Zbor mladinskih odsekov 16. člen Zbor MO je najvišji organ organiziranja mladih znotraj PZS. Sestavljajo ga po en predstavnik vsakega registriranega MO, predsednik MK PZS ter člani UO MK PZS. Zbor MO skliče predsednik MK PZS najmanj enkrat letno. Na predlog 1/3 registriranih MO ali na zahtevo 1/3 članov UO MK PZS je predsednik dolžan sklicati v roku enega meseca izredni zbor MO. 17. člen Način dela Zbora MO ureja Poslovnik o delu Zbora MO, ki ga sprejme Zbor MO. 18. člen Zbor MO: sprejema usmeritve za delo MO; sprejema vsebinsko in finančno poročilo ter program dela UO MK PZS; voli in razrešuje predsednika MK PZS ter voljene člane UO MK PZS; sprejema Programe planinskih skupin; sprejema Poslovnik o delu Zbora; predlaga predlog ter spremembe in dopolnitve tega pravilnika; določa pogoje za registracijo MO; črta MO iz članstva v MK PZS na predlog UO MK PZS; opravlja druge naloge, ki so povezane z organizacijo in delovanjem MK PZS, v skladu s tem pravilnikom in Statutom PZS. Upravni odbor Mladinske komisije pri Planinski zvezi Slovenije 19. člen

4 UO MK PZS je strokovni in izvršilni organ Mladinske komisije med dvema Zboroma MO. 20. člen UO MK PZS sestavljajo: predsednik, do 9 članov, ki jih izvoli Zbor MO ter po funkciji vodje Pokrajinskih odborov MO in vodja Odbora za vzgojo in izobraževanje MK PZS. Predsednik MK PZS mora biti polnoleten in ne sme biti starejši od 26 let. Vodje drugih stalnih odborov MK PZS so vabljeni na vse seje UO MK PZS in imajo glasovalno pravico samo pri zadevah, ki se neposredno tičejo njihovega dela. Strokovni sodelavec MK PZS se mora udeleževati sej UO MK PZS. UO MK PZS vodi predsednik MK PZS, ki ga v njegovi odsotnosti nadomešča eden izmed podpredsednikov ali članov UO MK PZS, ki ga za to pooblasti predsednik MK PZS. 21. člen UO MK PZS lahko za posamezna področja dela imenuje stalne ali začasne odbore oziroma druga delovna telesa. Stalni odbori so: Odbor za vzgojo in izobraževanje (v nadaljnjem besedilu: OVIZ); Odbor za mentorje planinskih skupin Odbor za mednarodno sodelovanje (v nadaljnjem besedilu: OMS); Odbor za orientacijo (v nadaljnjem besedilu: OO); Založniški odbor (v nadaljnjem besedilu: ZO). Status stalnega odbora ima tudi Vodniški servis Izidor (v nadaljnjem besedilu: VSI). 22. člen UO MK PZS je pristojen, da: izvršuje sklepe Zbora MO; pripravlja predlog dnevnega reda in gradivo za Zbor MO; usklajuje in usmerja razvoj planinske dejavnosti mladih; imenuje in razrešuje vodje ter člane stalnih in začasnih odborov MK PZS ter drugih delovnih teles MK PZS; imenuje in razrešuje predstavnike MK PZS v organe in komisije PZS ter v organizacije v Republiki Sloveniji in v mednarodne organizacije; sprejema MO v članstvo MK PZS; pripravlja predloge splošnih aktov s področja planinske dejavnosti mladih; na predlog predsednika MK PZS izvoli podpredsednike MK PZS izmed članov UO MK PZS; imenuje vodstva vzgojno izobraževalnih akcij MK PZS; organizira in izvaja vzgojno izobraževalne akcije; pripravlja predlog programa dela in finančnega načrta; izvaja finančni načrt MK PZS; z akcijami MK PZS sodeluje pri razpisih za sofinanciranje akcij, ki jih razpisujejo vladne in nevladne organizacije v Republiki Sloveniji; sprejema Programe in Navodila za izvedbo posameznih akcij; podeljuje nazive mentorjem planinskih skupin ter podnaziv vodnikom PZS; vodi register MO; pripravlja predloge za črtanje MO iz registra MO; podeljuje priznanja MK PZS in daje predloge za priznanja PZS; sprejema delovne programe stalnih in začasnih odborov MK PZS ter drugih delovnih teles MK PZS; sprejema koledar akcij MK PZS; sprejema založniške projekte MK PZS; opravlja druge naloge s področja planinske dejavnosti mladih v skladu s sklepi Zbora ter sklepi UO PZS. 23. člen Sklepe UO MK PZS izvršuje predsedstvo MK PZS, razen če ni s sklepom drugače določeno.

5 Predsedstvo sestavljajo predsednik MK PZS, podpredsedniki MK PZS in po potrebi vodje stalnih odborov. 24. člen Seje UO MK PZS so sklepčne, če je navzočih več kot polovica članov. UO MK PZS sklepa z večino glasov navzočih članov. V nujnih primerih lahko predsednik MK PZS oziroma podpredsednik MK PZS ali član UO MK PZS, ki ga nadomešča, o posameznih vprašanjih iz pristojnosti MK PZS zahteva pisno glasovanje na podlagi obrazloženega predloga. Izid glasovanja ugotovi na prvi seji UO MK PZS. 25. člen UO MK PZS je za svoje delo odgovoren Zboru MO in Upravnemu odboru PZS. 26. člen Predsednik MK PZS je odgovoren za obveščanje javnosti. Nadzorni svet 27. člen Nadzorni svet je organ Zbora MO in ga sestavljajo trije člani MO, ki jih izvoli Zbor MO za dobo dveh let. Člani NS ne smejo biti člani UO MK PZS ali njegovih organov. 28. člen NS nadzoruje vsebinsko finančno poslovanje organov MK PZS in spremlja skladnost porabe sredstev s sprejetim finančnim planom MK PZS. NS sodeluje z Nadzornim odborom PZS. Člani odbora morajo biti vabljeni na seje UO MK PZS, kjer lahko razpravljajo, nimajo pa glasovalne pravice. 29. člen Nadzorni svet je za svoje delo odgovoren Zboru MO. O svojih ugotovitvah sproti obvešča UO MK PZS, celovito poročilo pa predstavi na Zboru MO. Odbori in Vodniški servis Izidor 30. člen Odbori in VSI opravljajo strokovno delo na posameznih področjih planinske dejavnosti mladih. Vse odbore, razen VSI, sestavljajo vodja in do 10 članov. Vodjo imenuje UO MK PZS na predlog predsednika MK PZS. Člane odbora predlaga v imenovanje UO MK PZS vodja odbora. Odbori in VSI so pri opravljanju nalog samostojni v okviru sprejetega delovnega programa. O svojem delu so vodje dolžni redno poročati na sejah UO MK PZS in po potrebi na sejah predsedstva MK PZS. 31. člen Odbori za svoje delo smiselno uporabljajo določila tega pravilnika. 32. člen Odbori so za svoje delo odgovorni UO MK PZS in Zboru MO. 33. člen Odbor za vzgojo in izobraževanje je strokovni organ MK PZS za področje vzgoje in izobraževanje mladih. OVIZ: pripravlja predloge sprememb in dopolnitev vseh splošnih aktov, ki urejajo vprašanja vzgoje in izobraževanja mladih znotraj PZS; spremlja potek množičnih vzgojno-izobraževalnih akcij (Ciciban planinec, Mladi planinec, Planinska šola...); pripravlja predlog koledarja akcij MK PZS in ga usklajuje v okviru PZS; pripravlja analize akcij MK PZS in jih posreduje UO MK PZS; za UO MK PZS pripravlja predlog podelitve podnazivov vodnikom PZS;

6 daje predloge za nakup in izdelavo literature in drugih medijev s tematiko planinske vzgoje in izobraževanja mladih; pripravlja in dopolnjuje predloge Programov in Navodil za izvedbo posameznih vzgojno-izobraževalnih akcij MK PZS in jih posreduje UO MK PZS; sodeluje pri delu Komisije za vzgojo in izobraževanje PZS ter ostalih organov PZS in organizacij s področja vzgoje in izobraževanja mladih; predlaga vodstva vzgojno-izobraževalnih akcij MK PZS in jih posreduje UO MK PZS; verificira vzgojno izobraževalne akcije MK PZS ter akcije drugih izvajalcev, ki zaprosijo za verifikacijo; opravlja druge naloge, za katere ga zadolži UO MK PZS in Zbor MO. 34. člen Odbor za mentorje planinskih skupin skrbi za osnovno in stalno izobraževanje mentorjev PS, za UO MK PZS pripravlja predlog nazivov mentorjem planinskih skupin, vodi register mentorjev PS ter skrbi za obveščanje mentorjev PS. Odbor za mentorje PS sodeluje s Komisijo za vzgojo in izobraževanje PZS. 35. člen Odbor za mednarodno sodelovanje skrbi za mednarodno dejavnost MK PZS. Pri svojem delu se povezuje s komisijami PZS in organizacijami v Republiki Sloveniji in v tujini, ki skrbijo za izmenjavo in utrjevanje vezi s sorodnimi organizacijami po svetu. 36. člen Odbor za orientacijo pripravlja predloge za spremembo pravil, ki urejajo to področje, skrbi za stalnost planinskih orientacijskih tekmovanj in orientacijskih izobraževanj v okviru PZS. OO sodeluje s Komisijo za vzgojo in izobraževanje PZS. 37. člen Založniški odbor pripravlja predlog založniških projektov, ki ga posreduje UO MK PZS. ZO sodeluje z Založbo PZS. 38. člen Vodniški servis Izidor je neprofitna organizacija, ki načrtuje, organizira in izvaja vzgojno izobraževalne akcije. Člani VSI so lahko samo registrirani vodniki PZS, ki jih veseli delo z mladimi in ki želijo sodelovati pri delu VSI. IV. ČLANSTVO 39. člen Člani MO so: predšolski otroci, osnovnošolci do 15. leta in mladina do 26. leta starosti, ki so organizirani v planinskih skupinah v PD in drugih organizacijskih oblikah, ki so člani PZS. Članstvo v MO je prostovoljno, kar člani dokazujejo s podpisano pristopno izjavo. Za člane mlajše od 15 let podpiše pristopno izjavo njegov zakonit zastopnik. 40. člen Člani MO so tudi vsi starejši člani, ki v MO opravljajo strokovne naloge s področja vzgoje in izobraževanja mladih (mentorji planinskih skupin, vodniki PZS, inštruktorji planinske vzgoje in ostali strokovni kadri) in ki so plačali redno letno članarino matičnih PD. 41. člen Pravice članov MO so: da uživajo vse pravice in ugodnosti, ki so določene v pravilih PD, Statutu PZS in drugih splošnih aktih PD in PZS;

7 da jim PD finančno omogočajo izvajanje programov; do vzgoje in izobraževanja na vseh področjih planinske dejavnosti v okviru PD, MDO in PZS. 42. člen Dolžnosti članov MO so: da delujejo v skladu s pravili PD, Statutom PZS in Častnim kodeksom slovenskih planincev; da spoštujejo človekovo dostojanstvo, človekove pravice in svoboščine; da ne škodujejo ugledu planinske organizacije; da vestno opravljajo dolžnosti, ki so jim bile zaupane v planinski organizaciji; da pridobivajo in obnavljajo svoje planinsko znanje in veščine; da varujejo naravno in kulturno dediščino ter skrbijo za varstvo okolja; da redno plačujejo društveno članarino. Članstvo v MK PZS 43. člen Člani MK PZS so Mladinski odseki Planinskih društev, ki izpolnjujejo pogoje in so vpisani v register MO pri MK PZS. 44. člen Članstvo v MK PZS je prostovoljno. 45. člen MO pisno zaprosijo za članstvo v MK PZS. Pisni vlogi je potrebno priložiti: sklep Planinskega društva o ustanovitvi MO; izpolnjen obrazec o registraciji MO (ki ga MO dobijo v pisarni PZS in iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogojev iz 8. člena teh Pravil). 46. člen PD lahko za pomoč pri ustanovitvi MO zaprosi UO MK PZS, ki je dolžna PD kot obliko pomoči nuditi svetovalca, ki PD najmanj eno leto pomaga pri vzpostavitvi organiziranosti in vsebine MO. 47. člen UO MK PZS lahko zavrne prošnjo MO za članstvo v MK PZS. Obrazložen sklep o zavrnitvi mora poslati MO, ki se lahko zoper sklep pritoži v roku 30 dni od prejema sklepa na Zbor MO. O pritožbi odloča Zbor MO na prvem Zboru MO. 48. člen Svetovalec mora izpolnjevati naslednje pogoje: imeti mora vsaj petletne izkušnje pri delu in vodenju MO (dolgoletni član MO, načelnik MO, ipd.), imeti mora strokovno planinsko izobrazbo (mentor planinske skupine, vodnik PZS, inštruktor planinske vzgoje) in biti pripravljen za izvajanje takšne naloge. V. PRIZNANJA MK PZS 49. člen UO MK PZS podeljuje priznanja MK PZS za dosežke na področju dela z mladimi. Predlagatelji priznanj so MO, PD, Pokrajinski odbori MO, predsedstvo MK PZS ter posamezniki in organizacije. Predloge pošljejo v treh izvodih na predpisanih obrazcih UO MK PZS. Predloge za priznanje Mladina in gore sprejema UO MK PZS vsako leto do 15. oktobra. UO MK PZS vodi v sodelovanju s tajništvom PZS skupni register podeljenih priznanj MK PZS. 50. člen

8 Zahvalo MK PZS prejme posameznik ali organizacija za enkraten prispevek na vseh področjih planinske dejavnosti. Zaslužni znak MK PZS prejmejo mladi planinci in planinke za najmanj petletno aktivno in uspešno delo s planinsko mladino na vseh področjih planinstva. Srebrni častni znak MK PZS prejmejo posamezniki iz vrst MK PZS za desetletno nepretrgano in vzorno delo s planinsko mladino na vseh področjih planinstva. Zlati častni znak MK PZS prejmejo posamezniki iz vrst MK PZS za petnajstletno nepretrgano in vzorno delo s planinsko mladino na vseh področjih planinstva. UO MK PZS podeljuje priznanja stopenjsko oziroma v vrstnem redu, kot so našteta. 51. člen Priznanje Mladina in gore je najvišje priznanje, ki ga podeljuje MK PZS za dosežke na področju vzgoje in izobraževanja planinske mladine. UO MK PZS vsako leto podeli največ 3 priznanja Mladina in gore in sicer : eno priznanje MO ali PD za izjemne dosežke pri vzgoji in izobraževanju planinske mladine, ki se kažejo v kvaliteti in stalnosti dela ter razširjenosti planinstva med mladimi v lokalnem prostoru; eno priznanje posamezniku za življenjsko delo, dosežke iz stroke, objavljanja in priprave vzgojnih gradiv, učbenikov in didaktičnih pripomočkov s področja planinstva; eno priznanje organizacijam in ustanovam izven PZS, ki se ukvarjajo z vzgojo in izobraževanjem planinske mladine (VVO in šole...). Izjemoma lahko MK PZS podeli tudi eno dodatno priznanje Mladina in gore, ki ga za izjemne dosežke na vseh področjih planinstva prejme član oz. članica MO mlajši/a od 26 let. VI. VIRI FINANCIRANJA IN PORABA FINANČNIH SREDSTEV 52. člen MK PZS uporablja finančni načrt za uresničevanje programa, ki ga sprejme Skupščina PZS. Predlog finančnega načrta pripravi UO MK PZS na predlog predsedstva MK PZS. Dohodki so: članarina članov PD; dotacije; vplačila udeležencev akcij; sponzorska sredstva; drugi viri. 53. člen Iz sredstev članarine članov PD se sofinancirajo vzgojno-izobraževalne akcije, založniški programi in razvojni projekti. Dotacije se smejo uporabljati samo za namene, za katere so bile podeljene. Vplačila udeležencev akcij se lahko porabijo samo za pokritje stroškov, ki so predvideni v predračunu akcije. Denar, ki se ne porabi v proračunskem letu, se prenese v naslednje leto. 54. člen Predsednik MK PZS sopodpisuje finančne dokumente za finančna sredstva, ki so dodeljena MK PZS. VII. PREHODNA DOLOČBA 55. člen PD morajo do 30. septembra 2000 uskladiti delovanje mladih s tem pravilnikom. VIII. KONČNE DOLOČBE

9 56. člen Pravilnik Mladinske komisije pri Planinski zvezi Slovenije začne veljati osmi dan po objavi v Obvestilih PZS. 57. člen Z dnem, ko začne veljati Pravilnik Mladinske komisije pri Planinski zvezi Slovenije prenehajo veljati Mladinski pravilnik, Pravilnik o vzgoji in izobraževanju otrok in mladine ter Opis odličij MK PZS, ki so bili objavljeni v Obvestilih PZS, št.7-8, letnik 18, julij-avgust PREDSEDNIK PZS: Andrej BRVAR PREDSEDNIK MK PZS: Bojan ROTOVNIK PRAVNA KOMISIJA PZS: Lojze CUZNAR ŠTEVILKA: DATUM:

Na podlagi 1. odstavka 37. člena Statuta PZS, je MDO PD Ljubljane, na svoji seji dne pravilnik sprejel. UO PZS je podal soglasje na podlag

Na podlagi 1. odstavka 37. člena Statuta PZS, je MDO PD Ljubljane, na svoji seji dne pravilnik sprejel. UO PZS je podal soglasje na podlag Na podlagi 1. odstavka 37. člena Statuta PZS, je MDO PD Ljubljane, na svoji seji dne 19. 3. 2014 pravilnik sprejel. UO PZS je podal soglasje na podlagi n) točke prvega odstavka 32. člena Statuta PZS na

Prikaži več

(Microsoft Word - Statut A\ s spremembami skup\232\350ina 2010)

(Microsoft Word - Statut A\ s spremembami skup\232\350ina 2010) Na podlagi Zakona o društvih (Ur.l.RS štev.60/95 in 89/99) in 8. člena Pogodbe o združevanju je Skupščina Zveze za avto šport Slovenije AŠ 2005 na zasedanjih dne 31. maja 2000, 15. decembra 2001, 31. maja

Prikaži več

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom iz socialno šibkih okolij, ustanove (opr. št. notarskega

Prikaži več

Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12

Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12 Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12. člena Pravilnika o organiziranosti vodnikov Planinske zveze Slovenije, dne 29. 11. 2003 sprejel in 21. 11. 2008 potrdil spremembe ter Zbor predstavnikov

Prikaži več

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5 Na podlagi določil 33., 98. in 120. člena Statuta Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (v nadaljevanju Zveza) je Občni zbor Zveze na svoji redni seji dne 10. 5. 2011 sprejel PRAVILNIK O PODELJEVANJU

Prikaži več

STATUT

STATUT STATUT Policijskega sindikata Slovenije Spremembe in dopolnitve S spremembami in dopolnitvami 5. Kongresa PSS, dne 18.5.2011 Izredne Skupščine, dne 17.1.2012 1. redne Skupščine, dne 10.1.2013 6. Kongresa,

Prikaži več

Pravilnik Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d.

Pravilnik Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d. Na podlagi 8. člena statuta Svobodnega sindikata Slovenije je Sindikat zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d. na ustanovnem sestanku dne, 06.11.2014 sprejel PRAVILNIK Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil

Prikaži več

SKUPŠČINSKA PRILOGA Vabilo in gradivo za Skupščino PZS Tržič, 12. januar 2013, ob 11. uri

SKUPŠČINSKA PRILOGA Vabilo in gradivo za Skupščino PZS Tržič, 12. januar 2013, ob 11. uri SKUPŠČINSKA PRILOGA Vabilo in gradivo za Skupščino PZS Tržič, 12. januar 2013, ob 11. uri VSEBINA Sklic Skupščine Planinske zveze Slovenije 3 Program praznovanja 120-letnice organiziranega planinstva v

Prikaži več

Na podlagi Zakona o društvih (Ur

Na podlagi Zakona o društvih (Ur Na podlagi Zakona o društvih (Ur. list RS, Št. 64/11) in Statuta Planinske zveze Slovenije, sprejetega 14. 4. 2012, je Planinsko društvo Dobrna na občnem zboru dne 15.2.2014 sprejelo spremembe in dopolnitve

Prikaži več

-, SHITO RYU SHUKOKAI ZVEZA SLOVENIJE STATUT ZVEZE Na podlagi določil Zakona o društvih (Uradni list RS št. 64/2011- Tdru-1 UPB2) je na ustanovni skup

-, SHITO RYU SHUKOKAI ZVEZA SLOVENIJE STATUT ZVEZE Na podlagi določil Zakona o društvih (Uradni list RS št. 64/2011- Tdru-1 UPB2) je na ustanovni skup -, SHITO RYU SHUKOKAI ZVEZA SLOVENIJE STATUT ZVEZE Na podlagi določil Zakona o društvih (Uradni list RS št. 64/2011- Tdru-1 UPB2) je na ustanovni skupščini Shukokai Zveze Slovenije dne 16.11.2013 bil sprejet

Prikaži več

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE KAZALO I. SPLOŠNO... 3 II. UDELEŽENCI... 3 III. POTEK SKUPŠČINE... 4 IV. SKLEPČNOST IN ODLOČANJE... 4 V. VOLITVE ORGANOV ZVEZE... 5 VI. KONČNE DOLOČBE... 7 POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE

Prikaži več

Na podlagi 9

Na podlagi 9 V skladu s 4. in 9. členom Zakona o društvih (ZDru-1-UPB2, Ur. l. RS, št. 64/2011), je ustanovni občni zbor društva Proteus, okoljsko gibanje Bela krajina, dne 12.2.2015 sprejel naslednja PRAVILA društva

Prikaži več

V skladu z določbami Zakona o društvih (uradno prečiščeno besedilo; Uradni list RS, št. 64/11; ZDru-1-UPB2) je skupščina Športno kulturnega društva Fr

V skladu z določbami Zakona o društvih (uradno prečiščeno besedilo; Uradni list RS, št. 64/11; ZDru-1-UPB2) je skupščina Športno kulturnega društva Fr V skladu z določbami Zakona o društvih (uradno prečiščeno besedilo; Uradni list RS, št. 64/11; ZDru-1-UPB2) je skupščina Športno kulturnega društva Frklje na ustanovni seji dne 22. 6. 2016, sprejela statut

Prikaži več

Na podlagi 9. in 33. clena Zakona o drustvih (Uradni list RS, st. 60/95) je skupscina Slovenskega drustva za umetno inteligenco dne sklepa

Na podlagi 9. in 33. clena Zakona o drustvih (Uradni list RS, st. 60/95) je skupscina Slovenskega drustva za umetno inteligenco dne sklepa Na podlagi 9. in 33. clena Zakona o drustvih (Uradni list RS, st. 60/95) je skupscina Slovenskega drustva za umetno inteligenco dne 3. 11. 1997 sklepala o uskladitvi temeljnega akta drustva z zakonom in

Prikaži več

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Številka: 4/14-3 Datum: 24. 4. 2014 Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Sodni svet Republike Slovenije na 34. seji dne 24.

Prikaži več

Ministrstvo za kulturo RS

Ministrstvo za kulturo RS ROKOMETNI KLUB GROSUPLJE Ljubljanska cesta 40A 1290 GROSUPLJE PRAVILNIK O FINANČNO MATERIALNEM POSLOVANJU DRUŠTVA ROKOMETNI KLUB GROSUPLJE Občni zbor društva Rokometni klub Grosuplje je na podlagi 29.

Prikaži več

Akt o ustanovitvi

Akt o ustanovitvi Na podlagi 8. člena Zakona o zavodih (UL RS, št. 12/1991, 8/1996) sprejema ustanovitelj/ca ta in ta naslednji Akt o ustanovitvi Zavod ta in ta... I. SPLOŠNE DOLOČBE Namen 1. člen Namen ustanovitve zavoda

Prikaži več

Microsoft Word _statut_pzs

Microsoft Word _statut_pzs Na podlagi 4. člena, 9. člena in prvega odstavka 13. člena zakona o društvih (Uradni list RS, 61/2006, z dne 13. 6. 2006) je skupščina Planinske zveze Slovenije, dne 19. maja 2007 v Ilirski Bistrici, sprejela

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Študentski svet UL Medicinske fakultete Vrazov trg Ljubljana E: T: Študentski svet UL MF je na 2. redni seji,

Študentski svet UL Medicinske fakultete Vrazov trg Ljubljana E: T: Študentski svet UL MF je na 2. redni seji, Študentski svet UL Medicinske fakultete Vrazov trg 2 1000 Ljubljana E: ssmf@mf.uni-lj.si T: +386 1 543 7810 Študentski svet UL MF je na 2. redni seji, dne 6. novembra 2017, na podlagi Pravilnika o organizaciji

Prikaži več

Uradni list RS, št

Uradni list RS, št Uradni list RS, št. 9-361/1998 1. člen S tem odlokom ustanovi Republika Slovenija fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Ustanoviteljske pravice uresničuje Državni zbor Republike

Prikaži več

Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa

Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa znanja slovenskega jezika (Ur. l. RS št. 47/1994),

Prikaži več

untitled

untitled Skupščina PZS je na zasedanju 19. maja 2007 v Ilirski Bistrici sprejela in potrdila spremembe Statuta PZS. V nadaljevanju objavljamo čistopis Statuta PZS, potrjenega s strani Upravne enote Ljubljana. Na

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o ustanovitvi javnega socialno varstvenega zavoda Center

Prikaži več

Statut Surf zveza Slovenije.docx

Statut Surf zveza Slovenije.docx Na podlagi 9. člena Zakona o društvih - ZDru-1-UPB2 (Uradni list RS, št. 64/2011 z dne 12. 8. 2011) je izredna skupščina sprejela na seji dne 9.4.2014 S T A T U T SURF ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE

Prikaži več

SPISEK UČENCEV

SPISEK UČENCEV Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik DELA SVETA STARŠEV Kamnik, september 2012 SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Ta poslovnik ureja delo Sveta staršev Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik

Prikaži več

Številka:

Številka: REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana T: 01 478 83 30 F: 01 478 83 31 E: gp.mju@gov.si www.mju.gov.si Številka: 093-10/2017 Datum: 5. 1. 2018 Odbor Republike

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju i

PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju i PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju in licenciranju strokovnih kadrov Odbojkarske zveze

Prikaži več

Microsoft Word - KRITERIJI-solski-sklad.docx

Microsoft Word - KRITERIJI-solski-sklad.docx KRITERIJI ZA RAZDELJEVANJE IN DODELJEVANJE NAMENSKIH SREDSTEV ŠOLSKEGA SKLADA OSNOVNE ŠOLE DEKANI Dekani, 9. 1. 2017 Predsednik upravnega odbora šolskega sklada Denis Burič Na osnovi 13. točke Pravil šolskega

Prikaži več

Microsoft Word - UPB Vrtec Kurircek Logatec

Microsoft Word - UPB Vrtec Kurircek Logatec Na podlagi 96. člena Poslovnika Občinskega sveta (LN, št. 5/99) je Občinski svet Občine Logatec na svoji 15. redni seji, dne 29.05.2008, potrdil uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja politične stranke Lista Marjana Šarca v letu 2016

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja politične stranke Lista Marjana Šarca v letu 2016 Revizijsko poročilo Pravilnost poslovanja politične stranke Lista Marjana Šarca v letu 2016 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih

Prikaži več

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. septembra

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. septembra Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. septembra 2016 sprejel uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DOLOČBE 1. člen Ta navodila urejajo prilagajanje študijskih

Prikaži več

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen S tem pravilnikom je urejeno organiziranje in delovanje tutorskega sistema na Filozofski fakulteti v Ljubljani (v nadaljevanju:

Prikaži več

Datum: 21

Datum: 21 Datum: 20.2.2019 ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE BOROVNICA ZADEVA: LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI BOROVNICA ZA LETO 2019 PRAVNA PODLAGA: Zakon o športu ((ZŠpo-1, Ur. l. RS, št. 29/17) Resolucija o Nacionalnem

Prikaži več

Na podlagi 9. člena Zakona o društvih-zdru-1-upb2 (Uradni list RS, št. 64/2011 z dne ) je skupščina sprejela na seji dne : S T A T

Na podlagi 9. člena Zakona o društvih-zdru-1-upb2 (Uradni list RS, št. 64/2011 z dne ) je skupščina sprejela na seji dne : S T A T Na podlagi 9. člena Zakona o društvih-zdru-1-upb2 (Uradni list RS, št. 64/2011 z dne 12. 8. 2011) je skupščina sprejela na seji dne 29.3.2017: S T A T U T SURF IN SUP ZVEZA SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE

Prikaži več

Microsoft Word - 88_01_Pravilnik_o_znanstveno_raziskovalnem_razvojnem_svetovalnem_delu_na_FZJ_ docx

Microsoft Word - 88_01_Pravilnik_o_znanstveno_raziskovalnem_razvojnem_svetovalnem_delu_na_FZJ_ docx Na podlagi 22., 70., 71., 94., 95., 96., 97. člena Statuta Fakultete za zdravstvo Jesenice je Senat Fakultete za zdravstvo Jesenice na svoji na 5. redni seji v študijskem letu 2014/2015, dne 18. 2. 2015,

Prikaži več

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/2010, 15/2015, 512016,

Prikaži več

PRAVILNIK O PRIZNANJIH IN NAGRADAH TZS

PRAVILNIK O PRIZNANJIH IN NAGRADAH TZS PRAVILNIK O NAGRADAH IN PRIZNANJIH TZS TENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE 10. maj 2017 Skupščina Teniške zveze Slovenije je na svojem zasedanju dne 10. maja 2017 v Ljubljani sprejela PRAVILNIK O NAGRADAH IN PRIZNANJIH

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

Ob železnici 30a SI 1001 Ljubljana Slovenija p. p. 214 Mladinska komisija T +386 (0) F +386 (0) E W ht

Ob železnici 30a SI 1001 Ljubljana Slovenija p. p. 214 Mladinska komisija T +386 (0) F +386 (0) E W ht AKCIJE MK PZS V LETU 2018 KAZALO SPLOŠNE INFORMACIJE... 3 KDO ORGANIZIRA USPOSABLJANJA... 3 KAKO SE PRIJAVIŠ... 3 PRIJAVNI POGOJI... 3 VODSTVA USPOSABLJANJ... 3 PREDVIDENI STROŠKI USPOSABLJANJ IN PLAČILNI

Prikaži več

SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE Združenje učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije Komisija za Mednarodno sodelovanje Podutiška LJUBLJANA Internat

SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE Združenje učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije Komisija za Mednarodno sodelovanje Podutiška LJUBLJANA Internat SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE Združenje učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije Komisija za Mednarodno sodelovanje Podutiška 149 1000 LJUBLJANA International ski instructors Association ISIA MEDNARODNA ZVEZA

Prikaži več

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16)

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) je Svet Mestne občine Velenje na 12. seji dne 22. 3.

Prikaži več

AKCIJE MK PZS V LETU 2019

AKCIJE MK PZS V LETU 2019 AKCIJE MK PZS V LETU 2019 KAZALO SPLOŠNE INFORMACIJE... 3 KDO ORGANIZIRA USPOSABLJANJA... 3 KAKO SE PRIJAVIŠ... 3 PRIJAVNI POGOJI... 3 VODSTVA USPOSABLJANJ... 3 PREDVIDENI STROŠKI USPOSABLJANJ IN PLAČILNI

Prikaži več

Objavljeno v Našem časopisu št. 408 z dne Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02, 110/02 in 15/03), v sklad

Objavljeno v Našem časopisu št. 408 z dne Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02, 110/02 in 15/03), v sklad Objavljeno v Našem časopisu št. 408 z dne 30. 9. 2013 Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02, 110/02 in 15/03), v skladu z Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji

Prikaži več

Na podlagi Dogovora o sofinanciranju štipendij za nadarjene športnike v Republiki Sloveniji, ki so ga dne sklenili Olimpijski komite Slov

Na podlagi Dogovora o sofinanciranju štipendij za nadarjene športnike v Republiki Sloveniji, ki so ga dne sklenili Olimpijski komite Slov Na podlagi Dogovora o sofinanciranju štipendij za nadarjene športnike v Republiki Sloveniji, ki so ga dne 22. 12. 2011 sklenili Olimpijski komite Slovenije Združenje športnih zvez, ministrstvo, pristojno

Prikaži več

V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo Univerze ter na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, s spre

V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo Univerze ter na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, s spre V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo Univerze ter na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, s spremembami, dopolnitvami in popravki) in Odloka o preoblikovanju

Prikaži več

Ustanavljanje MSLS

Ustanavljanje MSLS Ustanavljanje MSLS Ustanavljanje mladinskega sveta lokalne skupnosti Avtorica: Petra Miklaužič Oblikovanje: VIKRA, Petra Vidonja s.p. Izdal in založil: Mladinski svet Slovenije Nosilec avtorskih pravic:

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc REPUBLIKA SLOVENIJA RAČUNSKO SODIŠČE Prežihova 4, 61000 LJUBLJANA Telefon: 178 58 88 Telefax: 178 58 91 Ljubljana, 5. 4. 1996 Številka: 1215-1/96-7 Računsko sodišče Republike Slovenije izdaja na podlagi

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc Na podlagi Statuta Univerze v Ljubljani in 42. člena Pravil o organiziranosti in delovanju Visoke šole za zdravstvo je senat Univerze v Ljubljani Visoke šole za zdravstvo na 38. redni seji dne 16. 10.

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

Statut Obrtne zbornice Slovenije

Statut Obrtne zbornice Slovenije OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA GROSUPLJE STATUT OBMOČNE OBRTNO - PODJETNIŠKE ZBORNICE GROSUPLJE 23.1.2014 Na podlagi 3. odstavka 38. člena Obrtnega zakona (Ur.l. RS, št. 50/1994, 36/2000-ZPDZC, 61/2000,

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in 31/2014) in Odloka o proračunu Občine za leto 2016 (Uradno

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in Odloka o proračunu Občine za leto 2014 (Uradno glasilo slovenskih

Prikaži več

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

MESTNA OBČINA NOVA GORICA OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA OBČINSKI SVET Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 41. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,

Prikaži več

13. SKUPŠČINA ZA OBJAVO NA INTERNETU.doc

13. SKUPŠČINA ZA OBJAVO NA INTERNETU.doc Cestno podjetje Nova Gorica, Družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d. 13. skupščina delniške družbe CPG, d.d. torek, 15. junij 2010 Nova Gorica, maj 2010 Na podlagi 6.3. točke Statuta delniške družbe

Prikaži več

KOALICIJSKI DOGOVOR med delavskimi predstavništvi pri uresničevanju interesov zaposlenih

KOALICIJSKI DOGOVOR med delavskimi predstavništvi pri uresničevanju interesov zaposlenih Svet delavcev podjetja - družbe TERME MARIBOR turizem, zdravstvo, rekreacija d.d.,s sedežem Ulica heroja Šlandra 10, Maribor, ki ga zastopa predsednica Sveta delavcev Anamarija Černčec in Sindikat delavcev

Prikaži več

Prostovoljno gasilsko drustvo DORNBERK Vodnikova ulica 15a 5294 Dornberk tel. (05) Na podlagi 12. in 13. clena v zvezi s 4., 9. in 56. cleno

Prostovoljno gasilsko drustvo DORNBERK Vodnikova ulica 15a 5294 Dornberk tel. (05) Na podlagi 12. in 13. clena v zvezi s 4., 9. in 56. cleno Prostovoljno gasilsko drustvo DORNBERK Vodnikova ulica 15a 5294 Dornberk tel. (05) 30-18-430 Na podlagi 12. in 13. clena v zvezi s 4., 9. in 56. clenom Zakona o drustvih (Uradni list RS, st. 64/11 - uradno

Prikaži več

PRAVILNIK

PRAVILNIK PRAVILNIK O POSTOPKIH IN KRITERIJIH ZA DODELITEV ODLIČJA PRIZNANJE MARKA GERBCA, SLOVENSKEGA ZDRAVNIŠKEGA DRUŠTVA Ustanovitelj priznanja 1. člen Priznanje Marka Gerbca (v nadaljevanju: priznanje) podeljuje

Prikaži več

SCs V Portorož 3 Skupščina - vabilo s sklepi

SCs V Portorož 3 Skupščina - vabilo s sklepi Številka: SCs_170511_Portorož_V_1_Skupščina_170412 Datum: 12.4.2017 Člani združenja Občine - ustanoviteljice športnih centrov, zavodov, podjetij in agencij Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,

Prikaži več

Na podlagi 4. člena Zakona o skupnosti študentov (Uradni list RS, št. 38/94) in 18. člena Študentske ustave (ŠU- 3UPB) (Uradni list RS, št. 14/18 urad

Na podlagi 4. člena Zakona o skupnosti študentov (Uradni list RS, št. 38/94) in 18. člena Študentske ustave (ŠU- 3UPB) (Uradni list RS, št. 14/18 urad Na podlagi 4. člena Zakona o skupnosti študentov (Uradni list RS, št. 38/94) in 18. člena Študentske ustave (ŠU- 3UPB) (Uradni list RS, št. 14/18 uradno prečiščeno besedilo) je bila na 31. seji Skupščine

Prikaži več

I.4 Izjava o upravljanju DARS d. d. V skladu s petim odstavkom 70. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/2006 ter nadaljnje), St

I.4 Izjava o upravljanju DARS d. d. V skladu s petim odstavkom 70. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/2006 ter nadaljnje), St I.4 Izjava o upravljanju DARS d. d. V skladu s petim odstavkom 70. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/2006 ter nadaljnje), Statutom DARS d. d., sprejetim avgusta 2018 in določili

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik o podeljevanju pohval.doc

Microsoft Word - pravilnik o podeljevanju pohval.doc PRAVILNIK O PODELJEVANJU POHVAL, PRIZNANJ IN NAGRAD UČENCEM NA OŠ III MURSKA SOBOTA Dopolnjen dne: 10. 06. 2011 Ravnateljica: Dominika Sraka Na podlagi 58. člena Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS št. 12/96,

Prikaži več

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc Na podlagi 9. člena in 5. točke drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) ter 8. in 9. točke 19. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 14/09)

Prikaži več

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Predlog V skladu z 49. a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, št. 76/08 in št. 79/09) in na podlagi 16. in 56.

Prikaži več

Na podlagi statuta Športne zveze Koper in sklepa Strokovnega sveta z dne 11

Na podlagi statuta Športne zveze Koper in sklepa Strokovnega sveta z dne 11 ŠPORTNA ZVEZA OBČINE GORIŠNICA GORIŠNICA 83 2272 GORIŠNICA gor.sport@gmail.com Na podlagi 5., 6., 9., 15., 18. in 29. člena statuta Športne zveze občine Gorišnica so predstavniki društev in klubov na 7.

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc MESTNA OBČINA NOVA GORICA Na podlagi 4. člena Zakona o javnih skladih (Ur. list RS, št. 22/00) in svojih statutov so občine sprejele: na podlagi 11. člena statuta mestni svet Mestne občine Nova Gorica

Prikaži več

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE Letališka cesta 33c, Ljubljana Upravni odbor AZS je na svoji 23. korespondenčni seji dne, 9. marca 2019, v skladu z 28. členom Statuta AZS sprejel PRAVILNIK O REGISTRACIJI IN PRESTOPIH

Prikaži več

V

V 3. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2015 PREDLOG OKVIRNEGA INFORAMTIVNEGA PROGRAMA DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE LENDAVA V LETU 2015 GRADIVO PRIPRAVIL: mag. Anton BALAŽEK, Župan Polgármester PREDLAGATELJ:

Prikaži več

OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREME

OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREME OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO

Prikaži več

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Agencija za trg vrednostnih papirjev GRADIVO za skupščino delničarjev družbe ALTA Skupina d.d. KAZALO 1. Gradivo k prvi točki dnevnega reda 2. Gradivo k drugi točki dnevnega reda 3. Gradivo k tretji točki dnevnega reda 4. Gradivo k četrti

Prikaži več

Na podlagi 45. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00), v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti ZZdej-UPB 2 (Uradni list

Na podlagi 45. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00), v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti ZZdej-UPB 2 (Uradni list Na podlagi 45. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00), v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti ZZdej-UPB 2 (Uradni list RS, št. 23/05 uradno prečiščeno besedilo) in Odloka

Prikaži več

Maribor, REDNA SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE ARRIVA ŠTAJERSKA, DRUŽBA ZA PREVOZ POTNIKOV, D.D , ob uri, na sedežu družbe,

Maribor, REDNA SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE ARRIVA ŠTAJERSKA, DRUŽBA ZA PREVOZ POTNIKOV, D.D , ob uri, na sedežu družbe, Maribor, 27. 7. 2019 27. REDNA SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE ARRIVA ŠTAJERSKA, DRUŽBA ZA PREVOZ POTNIKOV, D.D. 27.08.2019, ob 11.00 uri, na sedežu družbe, Meljska cesta 97, Maribor DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA LJUBITELJSKE KULTURE V OBČINI SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI ZA LETO OSNOVNI PODATKI O IZVA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA LJUBITELJSKE KULTURE V OBČINI SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI ZA LETO OSNOVNI PODATKI O IZVA RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA LJUBITELJSKE KULTURE V OBČINI SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI ZA LETO 2013 1. OSNOVNI PODATKI O IZVAJALCU (DRUŠTVU) Izvajalec (polno ime): Naslov oz. sedeţ

Prikaži več

Microsoft Word - obrazci_za_nagrade_priznanja.doc

Microsoft Word - obrazci_za_nagrade_priznanja.doc PREDLAGATELJ: (ime in priimek) (GSM) DATUM: KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA Predlog za podelitev nagrade občine Grosuplje z zlatim znakom občine Grosuplje PODATKI O KANDIDATU (fizična

Prikaži več

Na podlagi 30

Na podlagi 30 Na podlagi 30. člena in v skladu s 45. členom Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/1991, 8/1996, 36/2000 ZPDZC in 127/2006 ZJZP) ter na podlagi 26. člena Odloka o ustanovitvi Zavoda za turizem Dolina

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI MESTA KRŠKO ZA LETO 2016 VSEBINA: I. Vsebina javnega razpisa II. Obrazec za prijavo III. Vzorec pogodbe Številka:

Prikaži več

Microsoft Word - BESEDILO JAVNEGA RAZPISA_SOC_VAR_2017.docx

Microsoft Word - BESEDILO JAVNEGA RAZPISA_SOC_VAR_2017.docx Občina Trebnje na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 uradno prečiščeno besedilo, 23/07 popr., 41/07 popr., 61/10 ZSVarPre, 62/10 ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 ZPPreb-1

Prikaži več

OBČINA GORNJA RADGONA,

OBČINA GORNJA RADGONA, R A Z P I S N A D O K U M E N T A C I J A Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma Šmarješke Toplice, oktober 2017 VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE: - besedilo javnega razpisa

Prikaži več

O B Č I N A SLOVENSKA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 18. redna seja Občinskega sveta dne 19. oktobra 2017 Gradivo za 16. točko dnevnega reda Predlag

O B Č I N A SLOVENSKA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 18. redna seja Občinskega sveta dne 19. oktobra 2017 Gradivo za 16. točko dnevnega reda Predlag O B Č I N A SLOVENSKA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 18. redna seja Občinskega sveta dne 19. oktobra 2017 Gradivo za 16. točko dnevnega reda Predlagatelj: ZADEVA: Kadrovske zadeve: - soglasje k imenovanju

Prikaži več

Smučarska zveza Slovenije Ljubljana, Združenje smučarskih panog Izvršilni odbor Z A P I S N I K 14. redne seje Izvršilnega odbora Smučars

Smučarska zveza Slovenije Ljubljana, Združenje smučarskih panog Izvršilni odbor Z A P I S N I K 14. redne seje Izvršilnega odbora Smučars Smučarska zveza Slovenije Ljubljana, 13. 11. 2018 Združenje smučarskih panog Izvršilni odbor Z A P I S N I K 14. redne seje Izvršilnega odbora Smučarske zveze Slovenije, ki je potekala v torek, 13. 11.

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŽUPAN e: Tržaška cesta 15, 1370 Logatec t: , f: Številka: /2011

OBČINA LOGATEC ŽUPAN  e: Tržaška cesta 15, 1370 Logatec t: , f: Številka: /2011 OBČINA LOGATEC ŽUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 15, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 007-20/2011-3 Datum: 15. 9. 2011 OBČINSKI SVET OBČINE LOGATEC

Prikaži več

Dvorakova ulica 9 SI 1000 Ljubljana Slovenija p. p. 214 T +386 (0) F +386 (0) E W ID DD

Dvorakova ulica 9 SI 1000 Ljubljana Slovenija p. p. 214 T +386 (0) F +386 (0) E W  ID DD ZAPISNIK ZBORA PREDSTAVNIKOV VODNIŠKIH ODSEKOV PD 2016, ki je bil 26. 11. 2016 na Igu, s pričetkom ob 12.30 Prisotni: lista prisotnih predstavnikov Vodniških odsekov PD z glasovalno pravico in ostalih

Prikaži več

Microsoft Word - Odlok o ustanovitvi javnegavzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Planina pri Sevnici

Microsoft Word - Odlok o ustanovitvi javnegavzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Planina pri Sevnici Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 40., 41. in 140. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96), ter 19. člena statuta

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08

Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08 Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08 in 108/09) minister za zunanje zadeve v soglasju z

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Sklepa o ustanovitvi

Prikaži več

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc Pravila o merilih za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskem domu Nova Gorica, 25. julij 2008 Prejmejo: Študentska pisarna Komisija za študentske zadeve Študentski svet Predsednik Predstojnik Ime

Prikaži več

Statut Zdravniške zbornice Slovenije Statut Zdravniške zbornice Slovenije neuradno prečiščeno besedilo Na podlagi 73. člena Zakona o zdravniški službi

Statut Zdravniške zbornice Slovenije Statut Zdravniške zbornice Slovenije neuradno prečiščeno besedilo Na podlagi 73. člena Zakona o zdravniški službi Statut Zdravniške zbornice Slovenije Statut Zdravniške zbornice Slovenije neuradno prečiščeno besedilo Na podlagi 73. člena Zakona o zdravniški službi (ZZdrS-UPB3, Uradni list št. 72, 11. 7. 2006) je skupščina

Prikaži več

Microsoft Word - Ni v veljavi - Statut Občine Osilnica2

Microsoft Word - Ni v veljavi - Statut Občine Osilnica2 Neuradno prečiščeno besedilo Statuta Občine Osilnica ki obsega: - Statut Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 25/1995) - Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 8/1999) - Spremembe

Prikaži več

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu Na podlagi 64. člena Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za humanistične študije, št. 011-01/13 z dne 27. 6. 2013, je Senat Univerze na Primorskem Fakultete za humanistične študije na svoji 4.

Prikaži več

TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanj

TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanj TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanju: zdravniki), ki poleg pogojev, določenih z delovnopravnimi

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana gp.mizs@gov.si Številka: 382-28/2014/57 Ljubljana, 14. 7. 2015 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si ZADEVA: Prenos ustanovitvenega deleža

Prikaži več

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v soglasju z ministrom za javno upravo,

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

Na osnovi Športnega pravilnika AŠ 2005 je Upravni odbor AŠ 2005 na svoji seji dne ………… sprejel

Na osnovi Športnega pravilnika AŠ 2005 je Upravni odbor AŠ 2005 na svoji seji dne ………… sprejel Na osnovi Športnega pravilnika AŠ 2005 je Upravni odbor AŠ 2005 na svoji seji dne 20. februarja 2018 sprejel dopolnjeni PRAVILNIK O LICENCAH I. Splošno 1. člen Ta pravilnik podrobneje določa vrste licenc,

Prikaži več

Šestnajsta redna letna skupščina delničarjev Sklepi 16. redne skupščine delničarjev z dne, 13. julija 2010 Na podlagi določil Pravil Ljubl

Šestnajsta redna letna skupščina delničarjev Sklepi 16. redne skupščine delničarjev z dne, 13. julija 2010 Na podlagi določil Pravil Ljubl Šestnajsta redna letna skupščina delničarjev - 13.7.2010 Sklepi 16. redne skupščine delničarjev z dne, 13. julija 2010 Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje

Prikaži več

SIQHA Slovensko Združenje Quarter Konja, PRAVILNIK ZA IZVEDBO REJSKEGA OCENJEVANJA POD OKRILJEM SIQHA IN AQHA 1. Člen Uvod

SIQHA Slovensko Združenje Quarter Konja,  PRAVILNIK ZA IZVEDBO REJSKEGA OCENJEVANJA POD OKRILJEM SIQHA IN AQHA 1. Člen Uvod PRAVILNIK ZA IZVEDBO REJSKEGA OCENJEVANJA POD OKRILJEM SIQHA IN AQHA 1. Člen Uvodne določbe Za zagotavljanje rejskega napredka se izvajajo ukrepi iz rejskih programov za pasme ameriški quarter konj, ameriški

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S 5.11.2018 L 274/11 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1639 z dne 13. julija 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki podrobneje

Prikaži več