JN Obnova Obrtne ceste LC in izgradnja ter obnova komunalne infrastrukture I-faza - številka: JNGD06/2016 Številka: / Datum: 8. 8

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "JN Obnova Obrtne ceste LC in izgradnja ter obnova komunalne infrastrukture I-faza - številka: JNGD06/2016 Številka: / Datum: 8. 8"

Transkripcija

1 JN Obnova Obrtne ceste LC in izgradnja ter obnova komunalne infrastrukture I-faza - številka: JNGD06/2016 Številka: / Datum: DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA Obnova elektroinštalacij in opreme v Vodarni Medlog 2. faza Postopek naročila male vrednosti številka /2019 Dokumentacija za predmetni postopek javnega naročanja obsega naslednjo dokumentacijo: Povabilo k oddaji ponudbe 1. Navodilo ponudnikom za izdelavo ponudbe 2. Ugotavljanje sposobnosti 3. Obrazci za pripravo ponudbe in vzorec okvirnega sporazuma (ločena priloga) Priloge razpisne dokumentacije: 4. Popis del 5. Grafične priloge 1/ 15

2 Številka: / Datum: POVABILO K ODDAJI PONUDBE Vodovod kanalizacija javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje, ki ga zastopa direktor mag. Marko Cvikl, vabi ponudnike, da v skladu z zahtevami iz te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija) podajo ponudbo za izvedbo javnega naročila, katerega predmet je»obnova elektroinštalacij in opreme v Vodarni Medlog 2. faza«naročnik bo oddal naročilo na podlagi postopka naročila male vrednosti skladno z 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 s sprem.; v nadaljevanju ZJN-3). Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-jn najkasneje do do 11:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-jn označena s statusom»oddano«. Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-jn dne in se bo začelo ob 11:01 uri na spletnem naslovu Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi: VODOVOD - KANALIZACIJA, javno podjetje d.o.o. Direktor: mag. Marko CVIKL 2/ 15

3 1. NAVODILO PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE 1.1. Naročnik in splošno o predmetu naročila Naročniki: Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje; Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik in Občina Štore, Cesta XIV. divizije 15, 3220 Štore, ki jih na podlagi javnega pooblastila (Ur. l. RS št. 106/2009) v imenu in za račun zastopa Vodovod kanalizacija javno podjetje, d.o.o. Plačnik: Vodovod -kanalizacija javno podjetje, d.o.o., Celje Podpisnik pogodbe z izbranim izvajalcem bo Vodovod-kanalizacija, javno podjetje d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje. Naročnik bo oddal naročilo na podlagi postopka naročila male vrednosti skladno z 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju ZJN-3). PREDMET NAROČILA IN KRATKA OBRAZLOŽITEV PREDVIDENIH DEL Predmet naročila je obnova elektroinštalacij in opreme v Vodarni Medlog 2. faza. V 2. Fazi obnove vodarne Medlog je predvideno: - Zamenjava NN dela TP Vodarna Medlog - Vodarna: obnova splošnih električnih inštalacij, tehnoloških električnih inštalacij ter sistema vodenja - Vodnjaka A ter B: obnova tehnoloških električnih inštalacij ter sistema - Vodnjaka C in D: splošnih električnih inštalacij, obnova tehnoloških električnih inštalacij ter sistema vodenja. Obnova bo potekala po etapah in bo zelo zahtevna, saj mora vodarna delovati praktično ves čas obnove, zaustavitve daljše kot teden dni niso mogoče. Izveden je TN sistem napajanja. Zaščitni ukrep pred udarom električnega toka je izveden z nadtokovno zaščito (varovalko). OPOZORILO: Ponudniki morajo pri izdelavi ponudbe upoštevati, da je vodarna Medlog ključni objekt za zagotavljanje vodooskrbe mesta Celja. Zato vodarna ves čas obratuje in da se bodo tudi obnovitvena dela izvajala med obratovanjem. Samo obratovanje vodarne ima prednost pred ostalimi deli. Izvajalec obnove se bo zato moral z izvajanjem del prilagajati zahtevam in potrebam naročnika. Naročilo se bo izvedlo kot vzdrževalna dela v javno korist brez pridobitve gradbenega dovoljenja. Dela se bodo izvedla po projektni dokumentaciji /15, ki jo je izdelala družba ELEKTROSIGNAL, d.o.o., Lava 6a, 3000 Celje. Odgovorni vodja projekta je Matjaž HEDŽET, univ. dipl. inž. stroj., S-0350 ************************************* Izvajalec se zavezuje začeti z deli po podpisu pogodbe ter po uvedbi v delo in jih dokončati v roku 4 mesecev od uvedbe v delo, pri čemer bo izvajalec svoj delovni čas prilagodil delovnemu času in zahtevam naročnika. Vse grafične priloge so ponudnikom dostopne na naslovu Vodovod kanalizacija javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje, po predhodnem dogovoru / 15

4 Vse zainteresirane ponudnike prosimo in vabimo, da si projektno dokumentacijo ogledajo pred oddajo ponudbe Ponudnik Ponudnik je lahko vsaka pravna in/ali fizična oseba (samostojni podjetniki posamezniki), registrirana za dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila, ter izpolnjuje pogoje iz razpisne dokumentacije in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter je usposobljen za izvajanje. Ponudbo lahko predloži tudi skupina ponudnikov (skupna ponudba). Ponudba mora biti pripravljena v skladu z navodili iz te dokumentacije in podana na priloženih obrazcih. Naročnik bo na podlagi v nadaljevanju navedenih pogojev in meril izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo. Ponudnik mora oddati ponudbo za celotno javno naročilo Vrsta postopka in pravna podlaga Javno naročilo se oddaja skladno s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 s sprem.; ZJN-3), in sicer po postopku naročila male vrednosti. Javno naročilo se bo izvedlo v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnega naročanja, javnih financ in področje, ki je predmet javnega naročila Rok in način predložitve ponudb Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-jn na spletnem naslovu v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-jn: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-jn), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu v skladu z Navodili za uporabo e-jn. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-jn, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu. Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-jn pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb»oddaj«. Informacijski sistem e-jn ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika1 ). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb. Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-jn najkasneje do do 11:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-jn označena s statusom»oddano«. Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-jn svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-jn tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-jn spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba. Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati. 4/ 15

5 Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi: Informacije v zvezi z odpiranjem ponudb Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-jn dne in se bo začelo ob 11:01 uri na spletnem naslovu Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-jn samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do.pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-jn pod razdelek»predračun« Obvestila in pojasnila razpisne dokumentacije Ponudnik lahko izključno preko Portala javnih naročil zahteva dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo. Ponudnik mora dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo oziroma s pripravo ponudbe zahtevati pravočasno, do zato določenega datuma v obvestilu o javnem naročilu. Naročnik bo dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo objavil na portalu javnih naročil najpozneje štiri dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno. Ponudniki morajo morebitna vprašanja in zahteve za pojasnila v zvezi z dokumentacijo zastavljati v slovenskem jeziku. Na vprašanja, ki ne bodo zastavljena v slovenskem jeziku, naročnik ne bo odgovarjal. Naročnik ne bo odgovarjal na komentarje. Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po roku iz te točke, naročnik ne bo odgovarjal Podizvajalci Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi: - navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje, - kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, - izpolnjen obrazec izjava podizvajalca (OBRAZEC 5/3), - priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva (OBRAZEC 5/2). Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz točke 2.1. teh navodil izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. Neposredna plačila podizvajalcem na način, določen z ZJN-3 v petem odstavku 94. člena, so obvezna le v primeru, če podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku tega člena, zahteva neposredno plačilo, v nasprotnem primeru se upošteva šesti odstavek tega člena. Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz te točke in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz prvega in drugega odstavka te točke. 5/ 15

6 Naročnik bo skladno z določilom četrtega odstavka 94. člena ZJN-3 zavrnil podizvajalca, pri katerem obstajajo razlogi za izključitev navedeni v tej dokumentaciji. Če bo naročnik presodil, da bi zamenjava podizvajalca, ali vključitev novega podizvajalca vplivalo na nemoteno delo, ali če novi podizvajalec ne izpolnjuje zahtev, kot jih je naročnik določil za podizvajalce, bo podizvajalca zavrnil in o tem najpozneje v roku 10 dni od prejema predloga o zamenjavi ali vključitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca. Ponudnik prevzema odgovornost za izvedbo celotnega javnega naročila, vključno z deli, ki jih je oddal podizvajalcem. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo brez podizvajalcev, v ponudbi priloži izpolnjen OBRAZEC 5/4 (Izjava, da za izvedbo javnega naročila ponudnik ne bo imel podizvajalcev) Skupna ponudba Skupno ponudbo lahko predloži skupina gospodarskih subjektov. V primeru skupne ponudbe bo naročnik od izbrane skupine zahteval predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila, ki mora vsebovati vsaj: - Navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa), - pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini, - neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika, - področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema posamezni partner v skupini, - način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini, - določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini, - reševanje sporov med partnerji v skupini, - druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini, - rok veljavnosti pravnega akta. Vsak član skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe odgovarja naročniku neomejeno solidarno. Posamezni člani skupine izvajalcev v okviru skupne ponudbe morajo predložiti pisne izjave vseh članov skupine, ki bodo sodelovali pri realizaciji naročila, da imajo med seboj poravnane vse svoje medsebojne poslovne obveznosti. V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, bo naročnik (ne)obstoj razlogov za izključitev iz 75. člena ZJN-3 in izpolnjevanje pogojev za sodelovanje iz 76. člena ZJN-3 ugotavljal za vsakega ponudnika posebej, razen za ugotavljanje tehnične in kadrovske sposobnosti kjer bo naročnik upošteval predložena dokazila oziroma dokumente od katerega koli ponudnika iz skupine in se izpolnjevanje teh pogojev ugotavlja za vse ponudnike skupaj. Če je javno naročilo v izvajanje oddano ponudnikom, ki so oddali skupno ponudbo, menjava članov skupine tekom izvajanja pogodbe ni mogoča. V kolikor kateri od članov skupine želi prenehati z izvajanjem javnega naročila oziroma je zoper katerega od članov skupine uveden postopek, namen katerega je prenehanje poslovanja, bo naročnik odpovedal pogodbo o izvedbi javnega naročila Veljavnost ponudbe Ponudba mora veljati najmanj 90 dni šteto od dneva odpiranja ponudb. 6/ 15

7 V kolikor zaradi objektivnih okoliščin v roku veljavnosti ponudbe ne pride do podpisa pogodbe, lahko naročnik zahteva od ponudnikov, da za določeno število dni podaljšajo rok veljavnosti ponudb. Zahteve in odgovori v zvezi s podaljšanjem ponudb morajo biti v pisni obliki. Če ponudnik zavrne takšno zahtevo, je s to zavrnitvijo njegova ponudba izločena. Pogodba z izbranim ponudnikom se bo sklenila takoj po izvedenih zakonskih postopkih v okviru tega javnega naročanja Merilo za izbor Za izbor najugodnejšega ponudnika bo uporabljeno merilo "najnižja ponudbena cena" Priprava in oddaja ponudbe v sistemu e-jn Ponudnik ponudbeno dokumentacijo odda na način, da po registraciji oziroma prijavi v sistem ejn na naslovu: pri predmetnem javnem naročilu izbere opcijo»sodeluj na javnem naročilu«, s čimer se odpre stran za pripravo ponudbe. Po vnosu podatkov in dokumentov, podatke in dokumentacijo shrani v sistemu in jo odda s kvalificiranim elektronskim podpisom. Podrobna navodila v zvezi z načinom priprave in oddaje ponudbe so navedena v Navodilih za uporabo e-jn, ki so del te razpisne dokumentacije in objavljena na spletnem naslovu Ponudbena cena in predračun Ponudbena cena skupaj z davkom (22 % DDV) in vključenimi vsemi popusti, ki bi bili upoštevani, če bi prišlo do sklenitve pogodbe, mora biti v EUR, glede na pogoje tega javnega naročila, posredovana za celotno obdobje izvajanja javnega naročila. Javno naročilo se izvede za celotna dela. Delnih ponudb naročnik ne bo upošteval. Ponudnik mora predložiti izdelan ponudbeni predračun v EUR, kot izhaja iz predloženega obrazca. Ponudnik mora vpisati svoje ponudbene cene brez DDV v vse postavke ponudbenega predračuna, zaokrožene na dve decimalni števili. Postavka brez označene cene ne bo plačana, naročnik bo smatral, da je vključena v ceno za drugo enoto v razčlembi zneska ponudbe. Ponudbena cena mora biti na enoto (cena na enoto) in mora zajemati vse stroške v zvezi z izvedbo del. Ponudbene cene na enoto so fiksne. Ponudnik v informacijskem sistemu e-jn v razdelek»predračun«naloži izpolnjen obrazec»ponudba (OBRAZEC 1)«v.pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, obrazec»popis del«pa naloži v razdelek»drugi dokumenti«. V primeru razhajanj med podatki v obrazcu»ponudba (OBRAZEC 1)«- naloženim v razdelek»predračun«, in celotnim Predračunom (popisom del) - naloženim v razdelek»drugi dokumenti«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu, naloženim v razdelku»drugi dokumenti« Obrazec»Izjava ponudnika«ponudnik v obrazec»izjava ponudnika (OBRAZEC 2)«vpiše zahtevane podatke. Obrazec»Izjava ponudnika«predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo 7/ 15

8 gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje. S podpisom te izjave ponudnik sprejema tudi vse pogoje in ostale zahteve iz razpisne dokumentacije tega postopka ter prevzema kazensko in materialno odgovornost, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da elektronske verzije v informacijskem sistemu e-jn priloženih listin ustrezajo izvirniku. Ponudnik v informacijskem sistemu e-jn v razdelek»izjava - ponudnik«naloži podpisan obrazec»izjava ponudnika (OBRAZEC 2)«v.pdf datoteki Drugi dokumenti ponudbe Ponudnik mora ostale dokumente ponudbene dokumentacije naložiti v informacijski sistem e-jn v razdelek»drugi dokumenti«. Dokumenti, ki se naložijo v razdelek»drugi dokumenti«pa so (če se zahteva podpis) podpisani fizično in skenirani kot *.pdf dokumenti ali pa so podpisani elektronsko in naloženi kot *.pdf dokument. Šteje se da je s podpisom ponudbe podpisana vsa ponudbena dokumentacija, ki jo je ponudnik predložil v sistem e-jn. Za potrebe preverjanj v uradni evidenci morajo biti pooblastila podpisana lastnoročno ali elektronsko (OBRAZEC 4 in OBRAZEC 4/1) Rok plačila Ponudnik mora zagotavljati najmanj 30 dnevni rok plačila, šteto od dneva izstavitve računa. V primeru krajšega plačilnega roka od zahtevanega se ponudba izloči Jamstvo za napake Izbrani ponudnik, s katerim bo sklenjena pogodba, jamči za odpravo vseh vrst napak, skladno z določili veljavnega Obligacijskega zakonika in ostalimi veljavnimi predpisi. Izbrani ponudnik se s prijavo na to javno naročilo zavezuje, da bo v garancijskem roku, ki traja dve (2) leti od primopredaje objektov, na lastne stroške odpravil vse morebitne pomanjkljivosti na objektu, ki se pokažejo med garancijskim rokom in so nastale zaradi tega, ker se ni držal svojih obveznosti glede kakovosti del in materiala. Izbrani ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila proti naročniku. Če je naročilo oddano skupini izvajalcev, le-ti odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno Dopustne dopolnitve ponudbe Če bodo ali se bodo zdele informacije ali dokumentacija, ki jo mora predložiti ponudnik nepopolne ali napačne, oziroma če bodo posamezni dokumenti manjkali, bo naročnik zahteval, da ponudnik v ustreznem roku predloži manjkajoče dokumente ali jih dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načelom enakopravne obravnave in transparentnosti. Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če ponudnik ne bo predložil manjkajočega dokumenta ali ne bo dopolnil, popravil ali pojasnil ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik ponudbo takega ponudnika izločil. 8/ 15

9 1.18. Pogajanja s ponudniki Pogajanj s ponudniki ne bo Jezik ponudbe Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti v slovenskem jeziku z izjemo certifikatov, tehničnih dokazil in preizkusov ter neobveznega komercialnega informativnega gradiva, ki je lahko v angleškem jeziku. Dokazila uradnih institucij, ki jih predloži ponudnik s sedežem v tuji državi, so lahko predložena v angleškem jeziku Stroški ponudbe Ponudnik nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe Alternativne in variantne ponudbe Alternativne in variantne ponudbe niso dovoljene Ustavitev postopka Skladno s prvim odstavkom 90. člena ZJN Sklenitev pogodbe Izbrani ponudnik je dolžan takoj oziroma najkasneje v roku 8 (osmih) dni po prejemu poziva k podpisu pogodbe pristopiti k njeni sklenitvi. Če se ponudnik v navedenem roku ne odzove na poziv, se lahko šteje, da je odstopil od ponudbe Podatki o lastniški strukturi Izbrani ponudnik mora v roku osmih dni od prejema naročnikovega poziva posredovati podatke o: - svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb; - gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njimi povezane družbe Protikorupcijska klavzula V okvirni sporazum, sklenjen z izbranim ponudnikom, bo vključena protikorupcijska klavzula Obveznosti izbranega ponudnika Izvajalec mora razpisana dela izvršiti pravilno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi Republike Slovenije (zakoni, podzakonskimi akti, standardi, tehničnimi navodili, priporočili in normativi) ter v skladu s temi predpisi voditi vso zahtevano dokumentacijo. Pogodbena dela se morajo izvajati s strokovno ustrezno usposobljenim kadrom. 9/ 15

10 Za vse faze dela bo moral izvajalec del izvajati ukrepe za zagotavljanje varnega in zdravega dela v skladu z veljavno zakonodajo. Naročnik ne bo prevzel iz naslova varstva in zdravja pri delu nobene odgovornosti. Ponudnik/izvajalec mora imeti zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti. Izbran ponudnik: - mora biti v celoti seznanjen z obsegom, zahtevnostjo in lokacijo predmeta javnega naročila, - pod kazensko in materialno-pravno odgovornostjo jamči za resničnost oziroma verodostojnost vseh podatkov iz ponudbe, - v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila proti naročniku Pravno varstvo V skladu s 14. členom veljavnega Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 ZTP-D, 63/13, 90/14 ZDU-1I in 60/17, v nadaljevanju: ZPVPJN) lahko zahtevo za pravno varstvo v postopku javnega naročila vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda, in zagovorniki javnega interesa, določeni v drugem odstavku 6. člena ZPVPJN. Šteje se, da je interes za dodelitev javnega naročila izkazala tista oseba, ki je oddala pravočasno ponudbo, če rok za oddajo ponudb še ni potekel, pa vsaka oseba, ki lahko opravlja dejavnost, potrebno za izvedbo predmeta javnega naročanja. Kadar je bila v postopku oddaje javnega naročila predložena skupna ponudba, lahko zahtevek za revizijo vloži katerakoli od oseb, ki so oddale skupno ponudbo. Zahteva za pravno varstvo v postopku javnega naročanja se lahko skladno z ZPVPJN vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če ZJN-3 ali ZPVPJN ne določata drugače. Zahtevek za revizijo se vloži pisno, neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati Ministrstvu za finance. Če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo znaša taksa 2.000,00 EUR za postopek naročila male vrednosti. Plačilo takse: Transakcijski račun: SI Odprt pri: Banka Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija SWIFT KODA: BSLJSI2X IBAN: SI Referenca: XXXXXXLL Referenca je sestavljena iz treh podatkov (P1 - P2 - P3). Prvi in drugi del reference, P1 in P2, sta vedno enaka in se ločita z vezajem: P1: 16110, P2: Tretji del reference, P3, pa predstavlja številko objave obvestila o naročilu, izjemoma pa numerično oznako javnega naročila, zato je za vsak primer javnega naročanja drugačen. Sestavljen je iz 8 cifer, od tega sta zadnji dve mesti namenjeni navedbi letnice iz številke objave oz. oznake javnega naročila. Zahtevku za revizijo se obvezno priloži tudi potrdilo o plačilu takse iz prvega ali drugega odstavka 71. člena ZPVPJN. 10/ 15

11 / Dozidava črpališča pitne vode Hudičev graben in vgradnja oglenih filtrov 2. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni razpisni dokumentaciji. Vrsta dokazila s katerim ponudnik izkaže izpolnjevanje zahtevanega pogoja, je navedena za vsakim zahtevanim pogojem. Za dopustnost ponudbe mora ponudnik: - upoštevati navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe, - podati ponudbo na obrazcih, ki jih je pripravil naročnik in so priloga te razpisne dokumentacije, - izpolnjevati spodaj navedene pogoje RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV Razlogi za izključitev se nanašajo v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi na podizvajalce in subjekte katerih zmogljivosti uporablja ponudnik. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, pri katerem bodo obstajali naslednji razlogi za izključitev: a) Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če bo pri preverjanju v skladu s 77. členom ZJN-3 ugotovil ali se kako drugače seznanil, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ima ta oseba pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj navedenih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3. - Izjava (OBRAZEC 2) - v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev, v primeru da gospodarski subjekt nastopa s podizvajalci morajo pogoj izpolniti tudi podizvajalci (OBRAZEC 5/3) b) Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če bo pri preverjanju v skladu s 77. členom ZJN-3 ugotovil, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave. - Izjava (OBRAZEC 2) - v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev, v primeru da gospodarski subjekt nastopa s podizvajalci morajo pogoj izpolniti tudi podizvajalci (OBRAZEC 5/3) c) Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudbe izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami. 11/ 15

12 / Dozidava črpališča pitne vode Hudičev graben in vgradnja oglenih filtrov - Izjava (OBRAZEC 2) - v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev, v primeru da gospodarski subjekt nastopa s podizvajalci morajo pogoj izpolniti tudi podizvajalci (OBRAZEC 5/3) č) Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. - Izjava (OBRAZEC 2) - v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev, v primeru da gospodarski subjekt nastopa s podizvajalci morajo pogoj izpolniti tudi podizvajalci (OBRAZEC 5/3) d) Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če se je nad njim začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami. - Izjava (OBRAZEC 2) - v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev, v primeru da gospodarski subjekt nastopa s podizvajalci morajo pogoj izpolniti tudi podizvajalci (OBRAZEC 5/3) e) Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če lahko naročnik z ustreznimi sredstvi izkaže, da je gospodarski subjekt zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta. - Izjava (OBRAZEC 2) - v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev, v primeru da gospodarski subjekt nastopa s podizvajalci morajo pogoj izpolniti tudi podizvajalci (OBRAZEC 5/3) 2.2. POGOJI ZA SODELOVANJE Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti Ponudnik mora biti vpisan v enega od poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici EU, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. - Izjava (OBRAZEC 2), za podizvajalce (OBRAZEC 5/3) Ponudnik mora imeti veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje 12/ 15

13 / Dozidava črpališča pitne vode Hudičev graben in vgradnja oglenih filtrov potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali storitev Ekonomski in finančni položaj Ponudnik mora biti ekonomsko in finančno sposoben izvesti javno naročilo Ponudnik mora biti ekonomsko in finančno sposoben izvesti javno naročilo. Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva poročilo pooblaščenega revizorja, izpisek stanja odprtih obveznosti do dobaviteljev na dan oddaje ponudbe, potrdilo poslovne banke ali drugo dokazilo, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja. Izjava ponudnika (OBRAZEC 2) Neblokiran transakcijski račun Ponudnik v zadnjih šestih (6) mesecih pred objavo razpisa ni imel blokiranega transakcijskega računa. Izjava ponudnika (OBRAZEC 2) Tehnična in strokovna sposobnost Zahtevane reference Ponudnik mora za priznanje sposobnosti predložiti spodaj zahtevane reference, ki jih vpiše v izjavo o referencah, in se nanašajo na obdobje zadnjih pet let, šteto od roka za oddajo ponudb, ter za njih predloži referenčna potrdila. Ponudnik mora naročniku z referenco dokazati, da je v zadnjih petih letih, šteto od roka za oddajo ponudb, izvedel vsaj dve referenčni deli, ki se morata nanašati na obnovo ali novogradnjo elektroinštalacij v industrijskem ali tehnološkem objektu, ponudnik pa je imel za referenčni deli sklenjeno gradbeno pogodbo z naročnikom referenčnega dela. Vsaka referenca mora izpolnjevati naslednje pogoje: - Skupna nazivna moč porabnikov v objektu znaša najmanj 200 kw. - V objektu so vgrajeni najmanj 4 porabniki katerih nazivna moč je večja od 30 kw. - V objektu je vgrajena oprema za upravljanje posameznih porabnikov in omogoča daljinski nadzor objekta. - V objektu je instaliranih najmanj 500 m kabelskih elektro NN vodnikov. Ponudnik mora predložiti vsaj dve referenci. Naročnik bo priznal sposobnost le tistim ponudnikom, ki bodo na obrazcih priložili podpisano in žigosano referenco s strani naročnika. V potrdilih mora biti navedena vrednost, datumi in kraj opravljenih gradenj z navedbo, da so bile opravljene po predpisih stroke in ustrezno zaključene in z navedbo podatkov naročnika. Izjava o referencah (OBRAZEC 6) 13/ 15

14 / Dozidava črpališča pitne vode Hudičev graben in vgradnja oglenih filtrov Potrdilo o zadovoljivi izvedbi (OBRAZEC 6/1) POJASNILO, ki se nanaša na zahtevano referenco: Referenco partnerja v skupni ponudbi bo naročnik upošteval izključno in samo pod pogojem, da posamezna referenca v celoti ustreza pogojem v zvezi z referencami, ki jih je naročnik določil pod točko in pod pogojem, da partner dejansko prevzame tista dela pri izvedbi naročila, za katere je izkazal usposobljenost. Referenco podizvajalca, ki ga ponudnik navede v svoji ponudbi bo naročnik upošteval izključno in samo pod pogojem, da bo posamezna referenca v celoti ustrezala pogojem v zvezi z referencami, ki jih je naročnik določil pod Pogojem , in pod pogojem, da podizvajalec dejansko prevzame tista dela pri izvedbi naročila, za katere je izkazal usposobljenost Vodja del Ponudnik mora zagotoviti vodjo del, ki izpolnjuje pogoje po Gradbenem zakonu (GZ). Izjava o imenovanju vodje del (OBRAZEC 7) Strokovna izvedba del, proste kapacitete in gradbena mehanizacija ter upoštevanje predpisov Ponudnik mora dela izvesti v skladu s pravili stroke in navodilom strokovnega nadzora s strani naročnika. Ponudnik mora na izrecno zahtevo naročnika v fazi preverjanja ponudb priložiti izdelan terminski plan in plan finančnih sredstev. Ponudnik mora imeti v primeru sprejetja njegove ponudbe na voljo zadostne kapacitete (orodja, obratna in tehnična oprema) za izvedbo del. Ponudnik mora upoštevati obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih, obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o ureditvi delovnih pogojev, upoštevati Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/2011) in Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni listi RS, št. 83/2005 in 43/2011-ZVZD-1). Izjava o strokovnosti, prostih kapacitetah delovne sile in gradbene mehanizacije ter upoštevanju predpisov (OBRAZEC 8) Izpis iz registra osnovnih sredstev v lasti ponudnika oziroma pogodbe o najemu osnovnih sredstev (po potrebi, če to izrecno zahteva naročnik) Seznanjenost ponudnika s karakteristikami terena in prostorsko omejitvijo izvedbe naročila Ponudnik si mora teren ogledati in mora biti seznanjen s prostorsko omejitvijo terena, kjer se bo javno naročilo izvajalo ter podati izjavo o sprejemu razpisnih pogojev. 14/ 15

15 / Dozidava črpališča pitne vode Hudičev graben in vgradnja oglenih filtrov o ogledu, seznanjenosti s karakteristikami terena in prostorsko omejitvijo izvedbe naročila (OBRAZEC 9) Izjava ponudnika o sprejemu razpisnih pogojev (OBRAZEC 10) Vzorec pogodbe Ponudnik mora izpolniti zahtevane podatke v vzorcu pogodbe. vzorec pogodbe (OBRAZEC 11) 15/ 15

JN Obnova Obrtne ceste LC in izgradnja ter obnova komunalne infrastrukture I-faza - številka: JNGD06/2016 Številka: / Datum: 17.

JN Obnova Obrtne ceste LC in izgradnja ter obnova komunalne infrastrukture I-faza - številka: JNGD06/2016 Številka: / Datum: 17. JN Obnova Obrtne ceste LC034111 in izgradnja ter obnova komunalne infrastrukture I-faza - številka: JNGD06/2016 Številka: 3300-0001/2018-3 Datum: 17. 5. 2018 DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Prikaži več

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Pleskarska dela v letu 2015 junij 2015 Številka: 439-59/2015 Datum: 11.6.2015 Predmet javnega naročila:»pleskarska dela«vsebina RAZPISNE DOKUMENTACIJE 1. Povabilo k oddaji ponudbe

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

N-1 Navodila uporabnikom NAVODILA PONUDNIKOM 1. PODATKI O NAROČNIKU IN POSTOPKU Naročnik Oznaka javnega naročila Ime posla Postopek Podlaga po ZJN-3 S

N-1 Navodila uporabnikom NAVODILA PONUDNIKOM 1. PODATKI O NAROČNIKU IN POSTOPKU Naročnik Oznaka javnega naročila Ime posla Postopek Podlaga po ZJN-3 S NAVODILA PONUDNIKOM 1. PODATKI O NAROČNIKU IN POSTOPKU Naročnik Oznaka javnega naročila Ime posla Postopek Podlaga po ZJN-3 Sofinanciranje projekta NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE Trubarjeva cesta

Prikaži več

Microsoft Word - N-1_navodila ponudnikom

Microsoft Word - N-1_navodila ponudnikom NAVODILA PONUDNIKOM 1. PODATKI O NAROČNIKU IN POSTOPKU Naročnik Oznaka javnega naročila Ime posla Postopek Podlaga (člen) po ZJN-3 Opis (potek) postopka NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE Trubarjeva

Prikaži več

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DARS d.d. POGLAVJE 10 SPOSOBNOST za Izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo poslovne stavbe DARS na lokaciji Grič Junij 2018 Opozorilo ponudnikom: Vsi predloženi

Prikaži več

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah Vitomarci Vitomarci RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA»IZBIRO IZVAJALCA ZA IZGRADNJO POSLOVNO STA

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah Vitomarci Vitomarci RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA»IZBIRO IZVAJALCA ZA IZGRADNJO POSLOVNO STA Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah Vitomarci 71 2255 Vitomarci RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA»IZBIRO IZVAJALCA ZA IZGRADNJO POSLOVNO STANOVANJSKEGA OBJEKTA VITOMARCI«PO POSTOPKU KONKURENČNEGA

Prikaži več

NAVODILO PONUDNIKOM ZA PRIPRAVO PONUDBE V POSTOPKU ODDAJE JAVNEGA NAROČILA MALE VREDNOSTI Predmet javnega naročila: Pomoč pri izvedbi projekta Stimula

NAVODILO PONUDNIKOM ZA PRIPRAVO PONUDBE V POSTOPKU ODDAJE JAVNEGA NAROČILA MALE VREDNOSTI Predmet javnega naročila: Pomoč pri izvedbi projekta Stimula NAVODILO PONUDNIKOM ZA PRIPRAVO PONUDBE V POSTOPKU ODDAJE JAVNEGA NAROČILA MALE VREDNOSTI Predmet javnega naročila: Pomoč pri izvedbi projekta Stimulart Oznaka naročila: 510-0007/2017 --------------------------------------------------------------------------------------------

Prikaži več

Štev

Štev Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije Številka javnega naročila pri naročniku: NMV_14/11-B Datum: 27. 7. 2011 Na podlagi 30. a člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06,

Prikaži več

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Matična številka: 3372421000 Davčna številka: 58270574 Transakcijski

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, tel. 01/786-70-10, fax: 01/780-79-23, e-mail: obcina.dobrepolje@siol.net PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBI Firma oziroma ime:. Zakoniti zastopnik: Identifikacijska

Prikaži več

KM_C

KM_C VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA NA ZELENICI 8 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1077-19-33 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja

Prikaži več

Naročnik: Naziv: Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Skrajšani naziv: Klinika Golnik Naslov: Golnik 36, 4204 Golnik Interna oz

Naročnik: Naziv: Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Skrajšani naziv: Klinika Golnik Naslov: Golnik 36, 4204 Golnik Interna oz Naročnik: Naziv: Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Skrajšani naziv: Klinika Golnik Naslov: Golnik 36, 4204 Golnik Interna oznaka javnega naročila: NMV 10/2019 MOBILNA TELEFONIJA

Prikaži več

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d.

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d. Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: 04 2083 000 podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: 04 2083 600 električne energije, d. d. Ulica Mirka Vadnova 3a 4000 Kranj www.elektro-gorenjska.si

Prikaži več

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133 1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Naročnik: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje Na podlagi javnega razpisa za PREVZEM ODPADNE EMBALAŽE podajamo naslednjo ponudbo:

Prikaži več

KM_C

KM_C POVABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA TRNOVELJSKA CESTA 14 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1073-2466-13 IN GARAŽNEGA MESTA ID 1073-2466-63 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem povabilu

Prikaži več

obrazec 1

obrazec 1 obrazec 1 PONUDNIK: 3. PONUDBENA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCA GRADENJ POSTOPEK ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI OBJAVLJEN NA PORTALU JAVNIH NAROČIL pod oznako JN005432/2017-W01 PREDMET

Prikaži več

Banka Slovenije

Banka Slovenije POSTOPEK ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI "DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE Z DELEŽEM ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJENIH VIROV ENERGIJE IN /ALI SOPROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE Z VISOKIM IZKORISTKOM" z oznako

Prikaži več

SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Sp

SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Sp ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Spremembe v Navodilih ponudnikom za pripravo ponudbe

Prikaži več

Številka: JKPG-JN-7/2019-NMV Datum: DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA V POSTOPKU NAROČILA MALE VREDNOSTI Nakup traktorske kose Vrsta

Številka: JKPG-JN-7/2019-NMV Datum: DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA V POSTOPKU NAROČILA MALE VREDNOSTI Nakup traktorske kose Vrsta Številka: JKPG-JN-7/2019-NMV Datum: 1. 3. 2019 DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA V POSTOPKU NAROČILA MALE VREDNOSTI Nakup traktorske kose Vrsta postopka: Postopek naročila male vrednosti skladno

Prikaži več

Številka: JN-2019/011 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA za javno naročilo: Dobava, montaža, zagon in vzdrževanje kotla in kotlovskega po

Številka: JN-2019/011 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA za javno naročilo: Dobava, montaža, zagon in vzdrževanje kotla in kotlovskega po Številka: JN-2019/011 Datum: 16. 7.29. 8. 2019 RAZPISNA DOKUMENTACIJA za javno naročilo: Dobava, montaža, zagon in vzdrževanje kotla in kotlovskega postrojenja na lesno biomaso Številka: JN-2019/011 Datum:

Prikaži več

SSIS-GIC

SSIS-GIC ŽUPAN IL SINDACO Številka: 351-321/2019 Številka javnega naročila: JN-G-6/2019 Datum: 3. 6. 2019 DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA oddaja javnega naročila po postopku naročila male vrednosti

Prikaži več

Microsoft Word - Obrazci_kuhinja.doc

Microsoft Word - Obrazci_kuhinja.doc Ponudnik: OBR-1 OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA Miren 129 5291 Miren PODATKI O PONUDNIKU Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne.., pod št. objave..., se prijavljamo na vaš javni

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax O B Č I N A D O B R E P O L J E V i d e m 3 5, 1 3 1 2 V i d e m - D o b r e p o l j e, t e l e f o n : 0 1 7 8 6 7 0 1 0, t e l e f a k s : 0 1 7 8 0 7 9 2 3, e - p o š t a : o b c i n a. d o b r e p

Prikaži več

PLINOVODI d.o.o. Cesta Ljubljanske brigade 11b 1000 Ljubljana Datum: Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila male vrednosti: ORGANI

PLINOVODI d.o.o. Cesta Ljubljanske brigade 11b 1000 Ljubljana Datum: Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila male vrednosti: ORGANI PLINOVODI d.o.o. Cesta Ljubljanske brigade 11b 1000 Ljubljana Datum: 4.3.2019 Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila male vrednosti: ORGANIZACIJA LETALSKIH PREVOZOV IN DOBAVA LETALSKIH VOZOVNIC

Prikaži več

Številka: /2019 Datum: Povabilo k oddaji ponudbe ki ga objavlja OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM Center Črna na Koroškem (v nadal

Številka: /2019 Datum: Povabilo k oddaji ponudbe ki ga objavlja OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM Center Črna na Koroškem (v nadal Številka: 430-0008/2019 Datum: 17. 06. 2019 Povabilo k oddaji ponudbe ki ga objavlja OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM Center 101 2393 Črna na Koroškem (v nadaljevanju:»naročnik«) za oddajo javnega naročila gradnje

Prikaži več

Microsoft Word - 01_Navodila _Najugodnejša_ _6_

Microsoft Word - 01_Navodila _Najugodnejša_ _6_ PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KAMNIŠKA BISTRICA NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE I. Navodila ZA IZDELAVO IN ODDAJO PONUDBE NAROČNIK Prostovoljno gasilsko društvo Kamniška Bistrica, Zgornje Stranje 24, 1242

Prikaži več

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Opr. št. St 1069/2010 Ljubljana, dne 19.3.2018 VABILO K DAJANJU PONUDB (čl. 335. ZFPPIPP) Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani,

Prikaži več

JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko

JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur matična številka: 1214438000 davčna

Prikaži več

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/2010, 15/2015, 512016,

Prikaži več

(Razpisna_dokumentacija_traktor_s_prikljuèki.pdf)

(Razpisna_dokumentacija_traktor_s_prikljuèki.pdf) RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA MALE VREDNOSTI PO ODPRTEM POSTOPKU Predmet javnega naročila: NAKUP IN DOBAVA KOMUNALNEGA TRAKTORJA S PRIKLJUČKI Interna številka postopka: JN-1/2017 Datum:

Prikaži več

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

MESTNA OBČINA NOVA GORICA Številka: 430-3/2019-3 Datum: 1.3.2019 DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JN Naročnik: MESTNA OBČINA NOVA GORICA Trg Edvarda Kardelja 1 5000 Nova Gorica Predmet javnega naročila: ZAPIRANJE ODLAGALNEGA POLJA

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

OBRAZEC ''PRIJAVA''

OBRAZEC ''PRIJAVA'' Obrazec ''Prijava'' PRIJAVA 1 PONUDBA, št. Ponudbo dajemo za javno naročilo, katerega predmet je dobava energijsko učinkovitih prenosnih in tabličnih računalnikov, z oznako SOS_rac-2014 (se označi z X):

Prikaži več

KAJ PRINAŠAJO NOVE POGODBE O FINANCIRANJU DRUŠTEV?

KAJ PRINAŠAJO NOVE POGODBE O FINANCIRANJU DRUŠTEV? Izvedba JN za izdelavo projektnih dokumentacij za potrebe Občine Hoče-Slivnica za obdobje 2016-2018 Dr. Marko Soršak, univ. dipl. gosp. inž. Hoče, januar 2017 PREGLED VSEBINE: Uvod Pravna podlaga za izvedbo

Prikaži več

Tel: Fax: Naročnik: Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft Lendva, Glavna ulica 109, 9220 Len

Tel: Fax: Naročnik: Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft Lendva, Glavna ulica 109, 9220 Len Naročnik: Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft Lendva, Glavna ulica 109, 9220 Lendava Interna številka: JNMV 8-2016 Datum: 14. 6. 2016 Objavljeno na Portalu javnih naročil dne, številka objave DOKUMENTACIJA

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

Tel: Fax: II. PONUDBENI DEL Obvezna vsebina ponudbe: 1. Podatki ponudnika (OBR-1) 2. Ponudb

Tel: Fax: II. PONUDBENI DEL Obvezna vsebina ponudbe: 1. Podatki ponudnika (OBR-1) 2. Ponudb II. PONUDBENI DEL Obvezna vsebina ponudbe: 1. Podatki ponudnika (OBR-1) 2. Ponudbeni predračun (OBR-2) 3. Vzorec pogodbe (OBR-3) 4. Izjave (OBR-4, OBR-X) 5. Ovojnica Ponudniki morajo predložiti in zaradi

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: UNIVERZA V LJUBLJANI KONGRESNI TRG 12 1000 LJUBLJANA Predmet javnega naročila:»vključitev TP Aškerčeva 5 v SN omrežje«vrsta postopka za oddajo javnega naročila: postopek

Prikaži več

NAROČNIK: OSNOVNA ŠOLA JANKA KERSNIKA BRDO BRDO PRI LUKOVICI LUKOVICA Datum: , Številka: JN 1/2019 RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO

NAROČNIK: OSNOVNA ŠOLA JANKA KERSNIKA BRDO BRDO PRI LUKOVICI LUKOVICA Datum: , Številka: JN 1/2019 RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO NAROČNIK: OSNOVNA ŠOLA JANKA KERSNIKA BRDO BRDO PRI LUKOVICI 5 1225 LUKOVICA Datum: 17. 6. 2019, Številka: JN 1/2019 RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA STORITEV PO ODPRTEM POSTOPKU Z OZNAKO»PREVOZI

Prikaži več

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Kazalo vsebine 1. Pooblastilo za izvajanje postopkov prek portala e-vem... 4 2. Prijava v

Prikaži več

Spoštovani g

Spoštovani g Številka: 42N190001 Datum: 7. 1. 2019 DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z JAVNIM NAROČILOM Naročnik: Predmet naročila: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) Novi trg 2

Prikaži več

GOZDARSKI INŠTITUT SLOVENIJE Večna pot LJUBLJANA Splet: Št.: JN0009/ Datum: RAZP

GOZDARSKI INŠTITUT SLOVENIJE Večna pot LJUBLJANA Splet:     Št.: JN0009/ Datum: RAZP Št.: JN0009/2017-0003 Datum: 09.10.2017 RAZPISNA DOKUMENTACIJA IZVAJANJE AKTIVNOSTI V SKLOPU PROJEKTA FORBIOENERGY Zaporedna številka: JN0009/2017 Vrsta postopka: postopek oddaje naročila male vrednosti

Prikaži več

Številka: 430-4/ Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Obnova cest, izgradnja pločnika in avtobusnih postaj Javno naročilo po postopku naroč

Številka: 430-4/ Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Obnova cest, izgradnja pločnika in avtobusnih postaj Javno naročilo po postopku naroč Številka: 430-4/2019-2 Datum: 29. 5. 2019 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Obnova cest, izgradnja pločnika in avtobusnih postaj Javno naročilo po postopku naročila male vrednosti 1 / 53 VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Prikaži več

Številka:

Številka: REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana T: 01 471 22 11 Številka: 430-65/2018-60 Datum: 24. 04. 2018 F: 01 471 29 78 E: glavna.pisarna@mors.si www.mors.si Na podlagi

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - SANACIJA PLAZU NA LC ZAPLANINA

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - SANACIJA PLAZU NA LC ZAPLANINA OBČINA VRANSKO Vransko 59, 3305 Vransko R A Z P I S N A D O K U M E N T A C I J A PREDMET JAVNEGA NAROČILA»SANACIJA PLAZU NA LC ZAPLANINA«Vrsta postopka: ODPRTI POSTOPEK Številka: 4301-02/2014-03 Datum:

Prikaži več

Številka: /2017 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Predmet: IZBIRA IZVAJALCA ZA OBNOVO STANOVANJ NA RAZLIČNIH LOKACIJAH, UPOŠTEVAJE OKOLJS

Številka: /2017 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Predmet: IZBIRA IZVAJALCA ZA OBNOVO STANOVANJ NA RAZLIČNIH LOKACIJAH, UPOŠTEVAJE OKOLJS Številka: 2010-78/2017 Datum: 13.7.2017 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Predmet: IZBIRA IZVAJALCA ZA OBNOVO STANOVANJ NA RAZLIČNIH LOKACIJAH, UPOŠTEVAJE OKOLJSKE ZAHTEVE Postopek oddaje naročila male vrednosti

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 21K160318 Javno naročilo Vzdrževanje portala zvem Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer ne gre

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Aškerčeva cesta 6 1000 Ljubljana, Slovenia phone 00386 1 47 71 200 fax 00386 1 25 18 567 dekanat@fs.uni-lj.si RAZPISNA DOKUMENTACIJA Investitor, naročnik in upravnik: UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet javnega naročila: Vrsta postopka za oddajo javnega

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: UNIVERZA V LJUBLJANI Kongresni trg 12 1000 LJUBLJANA Predmet javnega naročila:»rušitev objektov ob stavbi Kazina«Vrsta postopka za oddajo javnega naročila: postopek naročila

Prikaži več

NAROČNIK:

NAROČNIK: NAROČNIK: Občina Starše Starše 93 2205 Starše RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO:»STORITEV DEL IN NALOG KOORDINATORJA ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU ZA INVESTICIJE OBČINE STARŠE V

Prikaži več

MergedFile

MergedFile OBČINA KRANJSKA GORA OBČINSKA UPRAVA Služba za gospodarske javne službe in investicije Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora tel.: (04) 5809-800, fax.: (04) 5809-824 http://www.kranjska-gora.si/ e-mail:obcina@kranjska-gora.si

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE

Prikaži več

obrazec 1

obrazec 1 obrazec 1 PONUDNIK: 3. PONUDBENA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCA DEL ZA NAROČILO MALE VREDNOSTI OBJAVLJEN NA PORTALU JAVNIH NAROČIL pod oznako JN007321/2018-W01 PREDMET JAVNEGA NAROČILA:»LETNO

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.4.2019 C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 25.4.2019 o zagotavljanju nemotenega delovanja elektronske evidence kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov

Prikaži več

Občina Izola Okolju prijazna prenova javne razsvetljave v občini Izola in izvajanje gospodarske javne službe OBČINA IZOLA COMUNE DI ISOLA ŽUPAN IL SIN

Občina Izola Okolju prijazna prenova javne razsvetljave v občini Izola in izvajanje gospodarske javne službe OBČINA IZOLA COMUNE DI ISOLA ŽUPAN IL SIN OBČINA IZOLA COMUNE DI ISOLA ŽUPAN IL SINDACO Sončno nabrežje 8 Riva del Sole 8 6310 Izola Isola Tel: +386 5 66 00 100 E-mail: posta.oizola@izola.si Internet: www.izola.si Številka: 354-53/2018 Datum:

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadaljevanju»naročnik«) in družbo VI NOVA d.o.o. (v nadaljevanje»ponudnik«).

Prikaži več

Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija d

Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija d Trg svobode 3 8340 ČRNOMELJ Številka: 430-7/2014 Datum: 04.02.2014 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Energetska sanacija Osnovne šole VINICA 1 Javno naročilo po odprtem postopku Operacijo delno financira Evropska

Prikaži več

Številka:

Številka: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: OBČINA JESENICE, C. železarjev 6, 4270 Jesenice Predmet javnega naročila: IZGRADNJA VODOVODA BETEL - PLANINA POD GOLICO - PLAVŠKI ROVT - ODSEK 1 Št. zadeve: 430-39/2016

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA PREVZEM, PREVOZ IN ODDAJA LOČENO ZBRANIH FRAKCIJ ZA OBDOBJE ENEGA LETA Naročnik: KOMUNALA TOLMIN, javno podjetje d.o.o. Poljubi

RAZPISNA DOKUMENTACIJA PREVZEM, PREVOZ IN ODDAJA LOČENO ZBRANIH FRAKCIJ ZA OBDOBJE ENEGA LETA Naročnik: KOMUNALA TOLMIN, javno podjetje d.o.o. Poljubi RAZPISNA DOKUMENTACIJA PREVZEM, PREVOZ IN ODDAJA LOČENO ZBRANIH FRAKCIJ ZA OBDOBJE ENEGA LETA Naročnik: KOMUNALA TOLMIN, javno podjetje d.o.o. Poljubinj 89h, Tolmin tel.: 05 38 19 300 e-mail: info@komunala-tolmin.si

Prikaži več

Microsoft Word - JN81-15 PIS. MAT. RD.POP.3.docx

Microsoft Word - JN81-15 PIS. MAT. RD.POP.3.docx UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO AŠKERČEVA 6, 1000 LJUBLJANA RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA PO ODPRTEM POSTOPKU Predmet javnega naročila: DOBAVA PISARNIŠKEGA MATERIALA Javno

Prikaži več

Številka: / Oznaka JN: Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA za izbiro izvajalca za izgradnjo igrišča za OŠ Kašelj Mest

Številka: / Oznaka JN: Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA za izbiro izvajalca za izgradnjo igrišča za OŠ Kašelj Mest Številka: 603-789/2011-24 Oznaka JN: 7560-12-220062 Datum: 17.7.2012 RAZPISNA DOKUMENTACIJA za izbiro izvajalca za izgradnjo igrišča za OŠ Kašelj Mestna občina Ljubljana Razpisna dokumentacija 1/51 Mestna

Prikaži več

Naročnik: CEROP d.o.o. Vaneča 81 B, 9201 Puconci RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO SUKCESIVNA DOBAVA DIZELSKEGA GORIVA P O N U D B E N I D E L

Naročnik: CEROP d.o.o. Vaneča 81 B, 9201 Puconci RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO SUKCESIVNA DOBAVA DIZELSKEGA GORIVA P O N U D B E N I D E L Naročnik: CEROP d.o.o. Vaneča 81 B, 9201 Puconci RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO SUKCESIVNA DOBAVA DIZELSKEGA GORIVA P O N U D B E N I D E L Javni razpis je objavljen na Portalu javnih naročil

Prikaži več

My Title

My Title Ulica Pohorskega bataljona 12 2310 Slovenska Bistrica Tel.: +386 (0)2 8055-400 Faks: +386 (0)2 8055-410 E-pošta: info@komunala-slb.si Splet: www.komunala-slb.si ID za DDV: SI32621213 TRR pri Nova KBM d.d.:

Prikaži več

Številka: 09/58/2000

Številka: 09/58/2000 RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA PREVZEM BLATA IZ CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE NOVA GORICA po postopku oddaje naročila male vrednosti Oznaka javnega naročila: JNMV-2S/2019 Datum: 13.6.2019 VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE:

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI MESTA KRŠKO ZA LETO 2016 VSEBINA: I. Vsebina javnega razpisa II. Obrazec za prijavo III. Vzorec pogodbe Številka:

Prikaži več

JGZ Brdo Predoslje Kranj Številka: 51-7/ Datum: Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (v nadaljevanju: JGZ Brdo)

JGZ Brdo Predoslje Kranj Številka: 51-7/ Datum: Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (v nadaljevanju: JGZ Brdo) JGZ Brdo Predoslje 39 4000 Kranj Številka: 51-7/2019-110-1 Datum: 5.4.2019 Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (v nadaljevanju: JGZ Brdo) Predoslje 39, 4000 Kranj, skladno z 52. in 78. členom

Prikaži več

Vzorec pogodbe

Vzorec pogodbe Adria Turistično podjetje d.o.o., Jadranska cesta 25, 6280 Ankaran, ID za DDV: SI22221158, ki ga skupno zastopata direktor doc.dr. Aleš Semeja (v nadaljevanju: naročnik) in (v nadaljevanju Izvajalec) Skleneta

Prikaži več

Številka:

Številka: Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana T: 01 478 83 30 F: 01 478 83 31 E: gp.mnz@gov.si www.mnz.gov.si Številka: IPP 007-1003/2015/22 Ljubljana, 23. marec 2016/16 EVA 2016-3130-0004 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE

Prikaži več

Razpisna dokumnetacija

Razpisna dokumnetacija Številka: 430-0001/2015 Datum: 29.05.2015 Objava: Portal javnih naročil, št. objave NMV 3112/2015 z dne 29.05.2015. RAZPISNA DOKUMENTACIJA»SANACIJA CESTE DOLENJI NOVAKI RAZPOTJE PRI BREJCU JAZC«Javno naročilo

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet javnega naročila: Blago: Dobava 8 (osmih) energetskih

Prikaži več

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc)

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc) PRIJAVNI OBRAZEC DRUŠTVA ZA DODELITEV POMOČI ZA OHRANJANJE, SPODBUJANJE IN RAZVOJ PODEŽELJA V OBČINI ŠKOFLJICA ZA LETO 2008 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V PRIMARNEM KMETIJSTVU 1. PODATKI O VLAGATELJU

Prikaži več

RD_DSO LJ Bežigrad_saniteta

RD_DSO LJ Bežigrad_saniteta DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA-BEŽIGRAD Komanova ulica 1 1000 Ljubljana RAZPISNA DOKUMENTACIJA po postopku oddaje naročila male vrednosti v skladu s 30a. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list

Prikaži več

Javna_narocila_MV_01

Javna_narocila_MV_01 KNJIŽNICA FRANCA KSAVRA MEŠKA ORMOŽ NOTRANJI PREDPIS O ODDAJI JAVNIH NAROČIL MALE VREDNOSTI Ormož, 2003 Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož, Kolodvorska 9, 2270 Ormož Notranji predpis o oddaji naročil

Prikaži več

Naročnik: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Jamnikarjeva ulica 101, Ljubljana Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila GRADNJA PAVIL

Naročnik: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Jamnikarjeva ulica 101, Ljubljana Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila GRADNJA PAVIL Naročnik: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Jamnikarjeva ulica 101, Ljubljana Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila GRADNJA PAVILJONA NA ODDELKU ZA GOZDARSTVO - II. FAZA po postopku

Prikaži več

Uradni list RS 56/2000 z dne 22

Uradni list RS 56/2000 z dne 22 Uradni list RS 56/2000 z dne 22. 6. 2000 2598. Odlok o koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja

Prikaži več

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc SI-TSA Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija http://www.si-tsa.si si-tsa@gov.si Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21 1000 Ljubljana Davčna

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA J K P R a d l j e o b D r a v i O b č i n a V u z e n i c a RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCA GRADENJ ZA IZGRADNJO DALJINSKEGA OGREVANJA NA LESNO BIO MASO V OBČINI VUZENICA ODPRTI

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: UL, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA Jamnikarjeva 101 1000 LJUBLJANA Predmet javnega naročila: Čiščenje poslovnih in laboratorijskih prostorov Zaporedna številka javnega naročila:

Prikaži več

Slovenska turistična organizacija

Slovenska turistična organizacija RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 MARIBOR, predsednik uprave: mag. Boris Sovič Predmet javnega naročila: PRIDOBIVANJE

Prikaži več

Št. zadeve: / Datum: POVABILO K ODDAJI PONUDBE OBČINA POSTOJNA Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna, Telefon : , Telefa

Št. zadeve: / Datum: POVABILO K ODDAJI PONUDBE OBČINA POSTOJNA Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna, Telefon : , Telefa Št. zadeve: 430-45/2017-3 Datum: 7.8.2017 POVABILO K ODDAJI PONUDBE OBČINA POSTOJNA Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna, Telefon : +386 5 7280 700, Telefaks: +386 5 7280 780 Elektronski naslov: obcina@postojna.si

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO (UL FKKT) Večna pot 113, 1000 Ljubljana Predmet javnega naročila: Čiščenje prostorov UL FKKT Številka javnega

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

Številka: / Datum: POVABILO K ODDAJI PONUDBE OBČINA POSTOJNA Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna, Telefon : , Telefa

Številka: / Datum: POVABILO K ODDAJI PONUDBE OBČINA POSTOJNA Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna, Telefon : , Telefa Številka: 430-27/2017-3 Datum: 23.06.2017 POVABILO K ODDAJI PONUDBE OBČINA POSTOJNA Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna, Telefon : +386 5 7280 700, Telefaks: +386 5 7280 780 Elektronski naslov: obcina@postojna.si

Prikaži več

RD - Dobava mobilnih aparatov

RD - Dobava mobilnih aparatov DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI d.d. RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA PO POSTOPKU NAROČILA MALE VREDNOSTI Dobava mobilnih aparatov (Int. ev. št. 000281/2018) KAZALO RAZPISNE

Prikaži več

OBČINA TREBNJE OBČINSKA UPRAVA E: Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: Številka: / Datum:

OBČINA TREBNJE OBČINSKA UPRAVA   E: Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: Številka: / Datum: OBČINA TREBNJE OBČINSKA UPRAVA www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Številka: 430-59/2014-151 Datum: 26. 2. 2018 RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur. l. RS dne doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur.  l.  RS dne doc MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNA UPRAVA Oddelek za zdravje in socialno varstvo Cigaletova ulica 5 1000 Ljubljana JAVNEGA RAZPISA za podelitev koncesije za opravljanje javne službe na področju lekarniške

Prikaži več

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, ki jo zastopata zastopnika

Prikaži več

Številka: /2017 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Predmet: IZBIRA IZVAJALCA ZA ZAMENJAVO STAVBNEGA POHIŠTVA NA RAZLIČNIH LOKACIJAH, UPOŠT

Številka: /2017 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Predmet: IZBIRA IZVAJALCA ZA ZAMENJAVO STAVBNEGA POHIŠTVA NA RAZLIČNIH LOKACIJAH, UPOŠT Številka: 2010-81/2017 Datum: 13.7.2017 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Predmet: IZBIRA IZVAJALCA ZA ZAMENJAVO STAVBNEGA POHIŠTVA NA RAZLIČNIH LOKACIJAH, UPOŠTEVAJE OKOLJSKE ZAHTEVE Postopek oddaje naročila male

Prikaži več

My Title

My Title Številka: JNV-0001/17-S-POG Datum: 12. 7. 2017 DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA Predmet javnega naročila: Zbiranje in prevoz ločenih frakcij Javno naročilo po odprtem postopku je bilo objavljeno

Prikaži več

Številka: JN 15/14 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PO POSTOPKU ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI Z OZNAKO JN 15/14 DOBAVA POSOD IN ZABOJNIKOV ZA

Številka: JN 15/14 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PO POSTOPKU ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI Z OZNAKO JN 15/14 DOBAVA POSOD IN ZABOJNIKOV ZA Številka: JN 15/14 Datum: 03.12.2014 RAZPISNA DOKUMENTACIJA PO POSTOPKU ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI Z OZNAKO JN 15/14 DOBAVA POSOD IN ZABOJNIKOV ZA LOČENO ZBRANE ODPADKE Objava na Portalu javnih naročil

Prikaži več

4-S/2018 Naročnik: ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d. d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA STO

4-S/2018 Naročnik: ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d. d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA STO Naročnik: ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d. d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA STORITEV VZDRŽEVANJA po odprtem postopku Predmet naročila: VZDRŽEVANJE

Prikaži več