Uredba Komisije (ES) št. 414/2009 z dne 30. aprila 2009 o spremembi Uredbe (EGS) št. 2454/93 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Uredba Komisije (ES) št. 414/2009 z dne 30. aprila 2009 o spremembi Uredbe (EGS) št. 2454/93 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o"

Transkripcija

1 SL L 125/6 Uradni list Evropske unije UREDBA KOMISIJE (ES) št. 414/2009 z dne 30. aprila 2009 o spremembi Uredbe (EGS) št. 2454/93 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (Besedilo velja za EGP) KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti ( 1 ) in zlasti člena 247 Uredbe, (4) Kadar osebe, ki vlagajo deklaracijo, ne morejo dostaviti carinskim organom podatkov izvoznih in izstopnih skupnih deklaracij z uporabo običajnih računalniških postopkov, ker računalniški sistem carinskih organov ali elektronska aplikacija osebe, ki vlaga deklaracijo, ne deluje, bi jim moralo biti dovoljeno, da uporabljajo alternativni postopek v papirni obliki, ki jim omogoča, da dostavijo potrebne informacije carinskim organom. V ta namen je treba predvideti uporabo obrazca izvozna/varnostna enotna upravna listina, ki lahko vsebuje podatke izvozne deklaracije in tudi podatke izstopne skupne deklaracije. ob upoštevanju naslednjega: (1) Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 648/2005 ( 2 ) je v Uredbo (EGS) št. 2913/92 vnesla obveznost vložitve vstopne oziroma izstopne skupne deklaracije z elektronskimi sredstvi. S 1. julijem 2009 je vložitev izvozne carinske deklaracije v papirni obliki dovoljena le, kadar računalniški sistem carinskih organov ne deluje ali kadar elektronska aplikacija osebe, ki vlaga deklaracijo, ne deluje. (2) Treba je pripraviti alternativno različico spremne tranzitne listine ( spremna tranzitna/varnostna listina ) in z njo povezan seznam postavk, tako da bodo za povečanje varnosti vključeni podatki, ki se zahtevajo v Prilogi 30A k Uredbi Komisije (EGS) št. 2454/93 ( 3 ). (3) Spremno izvozno listino in z njo povezan seznam postavk, določena v členu 796a Uredbe (EGS) št. 2454/93, bi bilo prav tako treba prilagoditi tako, da bosta vsebovala podatke, določene v Prilogi 30A k Uredbi (EGS) št. 2454/93. (5) Za razmere, kadar računalniški sistem carinskih organov ne deluje ali elektronska aplikacija osebe, ki vlaga deklaracijo, ne deluje, je treba predvideti papirno varstveno in varnostno listino, ki jo je treba uporabljati za vstopne skupne deklaracije in izstopne skupne deklaracije. Vsebovati bi morala podatke, opredeljene v Prilogi 30A k Uredbi (EGS) št. 2454/93, in bi morala biti dopolnjena s seznamom postavk, kadar pošiljka vsebuje več kot eno postavko blaga. (6) Da bi dali gospodarskim subjektom kar največ različnih možnosti, da pošljejo zahtevane podatke, kadar carinski in zasebni računalniški sistemi ne delujejo, je treba omogočiti carinskim organom, da dovolijo gospodarskim subjektom sporočati te podatke v komercialnih dokumentih, če dokumenti, predloženi carinskim organom, vsebujejo podatke, določene za vstopne oziroma izstopne skupne deklaracije v Prilogi 30A k Uredbi (EGS) št. 2454/93. (7) Ker se določbe Uredbe Komisije (ES) št. 1875/2006 ( 4 ), ki se nanašajo na varstvo in varnost, uporabljajo od 1. julija 2009, bi se morale ustrezne določbe te uredbe uporabljati od istega datuma naprej. Uredbo (EGS) št. 2454/93 je zato treba ustrezno spremeniti. (8) Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik ( 1 ) UL L 302, , str. 1. ( 2 ) UL L 117, , str. 13. ( 3 ) UL L 253, , str. 1. ( 4 ) UL L 360, , str. 64.

2 SL Uradni list Evropske unije L 125/7 SPREJELA NASLEDNJO UREDBO: Člen 1 Uredba (EGS) št. 2454/93 se spremeni: iz Priloge 30A dostavljajo poleg tranzitnih podatkov, vzorcu in podrobnim podatkom iz spremne tranzitne/ varnostne listine, določene v Prilogi 45e, in tranzitnega/ varnostnega seznama postavk, določenega v Prilogi 45f. Ta dokument se da na voljo gospodarskemu subjektu na enega od naslednjih načinov: ; 1. Člen 183(2) se spremeni: (b) odstavek 3 se nadomesti z naslednjim besedilom: (a) drugi pododstavek se nadomesti z naslednjim besedilom: V primerih, navedenih v točkah (a) in (b) prvega pododstavka, se papirna vstopna skupna deklaracija vloži z uporabo obrazca varstvene in varnostne listine, ki ustreza vzorcu iz Priloge 45i. Kadar pošiljka, za katero je vstopna skupna deklaracija izdelana, vsebuje več kot eno postavko blaga, se varstvena in varnostna listina dopolni s seznamom postavk, ki ustreza vzorcu iz Priloge 45j. Seznam postavk je sestavni del varstvene in varnostne listine. ; (b) doda se naslednji pododstavek: V primerih, navedenih v točkah (a) in (b) prvega pododstavka, lahko carinski organi dovolijo, da se varstvena in varnostna listina zamenja ali dopolni s komercialnimi listinami, če listine, predložene carinskim organom, vsebujejo podatke, ki so določeni za vstopne skupne deklaracije v Prilogi 30A. 3. Kadar deklaracija vsebuje več kot eno postavko blaga, se spremna tranzitna listina iz odstavka 2 dopolni s seznamom postavk, ki ustrezajo vzorcu iz Priloge 45b. Spremna tranzitna/varnostna listina iz odstavka 2 se vedno dopolni s seznamom postavk iz Priloge 45f. Seznam postavk je sestavni del spremne tranzitne listine oziroma spremne tranzitne/varnostne listine. 4. Odstavek 2 člena 787 se nadomesti z naslednjim: 2. Kadar računalniški sistem carinskih organov ne deluje ali kadar elektronska aplikacija osebe, ki vlaga izvozno deklaracijo, ne deluje, carinski organi sprejmejo papirno izvozno deklaracijo, če je pripravljena na enega od naslednjih načinov: (a) z obrazcem, ki ustreza vzorcu, določenemu v prilogah 31 do 34, dopolnjenemu z varstveno in varnostno listino, ki ustreza vzorcu, določenemu v Prilogi 45i, in varnostnim in varstvenim seznamom postavk, ki ustreza vzorcu, določenemu v Prilogi 45j; 2. V členu 340b se doda naslednja točka 6a: 6a. Spremna tranzitna/varnostna listina pomeni dokument, ki se izpiše iz računalniškega sistema, je namenjen spremljanju blaga in temelji na podatkih iz tranzitne deklaracije in vstopne oziroma izstopne skupne deklaracije. 3. Člen 358 se spremeni: (a) v prvem pododstavku odstavka 2 se uvodni stavek nadomesti z naslednjim: 2. Po sprostitvi blaga spremna tranzitna listina ali spremna tranzitna/varnostna listina spremlja prevoz blaga, danega v tranzitni postopek Skupnosti. Ustreza vzorcu in podrobnim podatkom spremne tranzitne listine iz Priloge 45a oziroma, v razmerah, ko se podatki (b) z izvozno/varnostno enotno upravno listino, ki ustreza vzorcu, določenemu v Prilogi 45k, in izvoznemu/varnostnemu seznamu postavk, ki ustreza vzorcu, določenemu v Prilogi 45l. Obrazec mora vsebovati minimalni seznam podatkov, določenih v Prilogi 37 in v Prilogi 30A za izvozni postopek. 5. Člen 796a se spremeni: (a) v odstavku 1 se izraz Priloga 45c nadomesti z izrazom Priloga 45g ; (b) v odstavku 2 se izraz Priloga 45d nadomesti z izrazom Priloga 45h.

3 SL L 125/8 Uradni list Evropske unije V drugem odstavku člena 796c se izraz Priloga 45c nadomesti z izrazom Priloga 45g. 7. Člen 842b(3) se spremeni: (a) drugi pododstavek se nadomesti z naslednjim besedilom: V primerih, navedenih v točkah (a) in (b) prvega pododstavka, se papirna izstopna skupna deklaracija vloži z uporabo varstvene in varnostne listine, ki ustreza vzorcu iz Priloge 45i. Kadar pošiljka, za katero je izstopna skupna deklaracija izdelana, vsebuje več kot eno postavko, se varstvena in varnostna listina dopolni s seznamom postavk, ki ustreza vzorcu iz Priloge 45j. Seznam postavk je sestavni del varstvene in varnostne listine. ; (b) doda se tretji pododstavek: V primerih, navedenih v točkah (a) in (b) prvega pododstavka, lahko carinski organi dovolijo, da se varstvena in varnostna listina zamenja ali dopolni s komercialnimi listinami, če listine, predložene carinskim organom, vsebujejo podatke, ki so določeni za izstopne skupne deklaracije v Prilogi 30A. 8. V členih 183, 359(1) in (4), 360(1) in (2), 361(3) in (4), 406(1) in (2), 408(1)(d), 454(4), 454b(2) in (4), 455(1) ter 457b(2) in (3) se izraz spremna tranzitna listina nadomesti z izrazom spremna tranzitna listina spremna tranzitna/ varnostna listina. 9. Priloga 37d se spremeni: (a) v tretji alinei točke 3.1 se spremna tranzitna listina (STL) nadomesti s spremna tranzitna listina (STL) spremna tranzitna/varnostna listina (STVL) ; (b) v točkah 3.2, 3.3, 4.1, 7, 8, 18 in 30.1 se STL nadomesti s STL/STVL ; (c) v točki 3.2 se izraz prilogi 37 in 45a nadomesti z izrazom priloge 37, 45a in 45e. 10. Prilogi 45c in 45d se črtata. 11. Vstavi se Priloga 45e, določena v Prilogi I k tej uredbi. 12. Vstavi se Priloga 45f, določena v Prilogi II k tej uredbi. 13. Vstavi se Priloga 45g, določena v Prilogi III k tej uredbi. 14. Vstavi se Priloga 45h, določena v Prilogi IV k tej uredbi. 15. Vstavi se Priloga 45i, določena v Prilogi V k tej uredbi. 16. Vstavi se Priloga 45j, določena v Prilogi VI k tej uredbi. 17. Vstavi se Priloga 45k, določena v Prilogi VII k tej uredbi. 18. Vstavi se Priloga 45l, določena v Prilogi VIII k tej uredbi. Člen 2 Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije. Uporablja se od 1. julija Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah. V Bruslju, 30. aprila 2009 Za Komisijo László KOVÁCS Član Komisije

4 SL Uradni list Evropske unije L 125/9 PRILOGA I PRILOGA 45e (v skladu s členom 358(2)) SPREMNA TRANZITNA/VARNOSTNA LISTINA (STVL) POGLAVJE I Vzorec spremne tranzitne/varnostne listine

5

6

7

8 SL Uradni list Evropske unije L 125/13 POGLAVJE II Pojasnjevalne opombe in podrobnosti (podatki) za spremno tranzitno/varnostno listino Okrajšava NNP (Načrt neprekinjenega poslovanja), ki se uporablja v tem poglavju, se nanaša na razmere, v katerih se uporablja alternativni postopek, opredeljen v členu 340b(7). Spremna tranzitna/varnostna listina vsebuje podatke, veljavne za celotno deklaracijo. Informacije, vsebovane v spremni tranzitni/varnostni listini, morajo temeljiti na podatkih, dobljenih iz tranzitne deklaracije; po potrebi te informacije spremeni glavni zavezanec in/ali preveri urad odhoda. Za spremno tranzitno/varnostno listino se lahko uporabi papir zelene barve. Poleg določb v pojasnjevalnih opombah prilog 30A, 37 in 38 veljajo za način natisnjenja podrobnosti naslednje določbe. 1. MRN (REFERENČNA OZNAKA GIBANJA): MRN mora biti natisnjena na prvi strani in na vseh seznamih postavk, razen kadar se ti obrazci uporabljajo v okviru NNP, saj se v takih primerih MRN ne dodeli. Podatki so alfanumerični in obsegajo 18 znakov, za katere veljajo naslednja pravila: Polje Vsebina Vrsta polja Primeri 1 Zadnji dve številki leta, ko je bila tranzitna deklaracija uradno sprejeta (LL) številčno Oznaka države, v kateri se gibanje začne (dvočrkovna oznaka države) črkovno 2 RO 3 Enotna oznaka tranzitnega gibanja za leto in državo črkovnoštevilčno AB Kontrolna številka črkovnoštevilčno 1 5 Polji 1 in 2: glej zgornji opis. V polje 3 se vpiše oznaka za tranzitno transakcijo. Način uporabe tega polja je v pristojnosti državnih uprav, vsaka tranzitna transakcija v istem letu znotraj dane države pa mora imeti enotno številko. Nacionalne uprave, ki hočejo v referenčno oznako gibanja vključiti referenčno oznako urada pristojnih organov, lahko za nacionalno oznako urada uporabijo največ 6 začetnih mest. V polje 4 se vnese vrednost, ki predstavlja kontrolno številko za celotno referenčno oznako gibanja. S pomočjo tega polja je mogoče najti napake pri vpisovanju celotne referenčne oznake gibanja. Referenčna oznaka gibanja se natisne tudi v obliki črtne kode z uporabo standarda code 128 in nabora znakov B. 2. POLJE VARN. DEKL. (S00): Navedite kodo S, kadar spremna tranzitna/varnostna listina vsebuje tudi varnostne informacije. Kadar ta listina ne vsebuje varnostnih informacij, se polje pusti prazno. 3. POLJE OBRAZCI (3): prvo podpolje: zaporedna številka trenutne tiskane strani, drugo podpolje: skupno številko natisnjenih strani (vključno s seznamom postavk). 4. POLJE REFERENČNA ŠTEVILKA (7): Navedite lokalno referenčno številko (LRN) ali/in enotno referenčno oznako pošiljke (UCR): LRN lokalna referenčna številka, kakršna je opredeljena v Prilogi 37a. UCR enotna referenčna oznaka pošiljke, kakršna je navedena v polju 7 naslova II Priloge 37.

9 SL L 125/14 Uradni list Evropske unije V PROSTORU DESNO OD POLJA PREJEMNIK (8): Ime in naslov carinskega urada, ki mu je treba vrniti povratnico spremne tranzitne/varnostne listine. 6. POLJE DRUGE OPO (S32): Vnesite druge oznake posebnih okoliščin. 7. POLJE URAD ODHODA (C): referenčna številka urada odhoda, datum sprejema tranzitne deklaracije, ime in številka pooblastila pooblaščenega pošiljatelja (če obstaja). 8. POLJE KONTROLA, KI JO OPRAVI URAD ODHODA (D): rezultat kontrole, nameščene carinske oznake ali vpis - -, ki označuje opustitev 99201, navedba Obvezen načrt poti, kadar je primerno. Spremna tranzitna/varnostna listina se ne spreminja, nanjo se nič ne dodaja in z nje nič ne briše, razen če je v tej uredbi določeno drugače. 9. FORMALNOSTI MED PREVOZOM: Med trenutkom, ko blago zapusti urad odhoda, in trenutkom, ko blago prispe v namembni urad, bo morda treba na spremno tranzitno/varnostno listino, ki blago spremlja, dopisati nekatere podatke. Podatki se nanašajo na prevozno operacijo, na ta izvod pa jih mora med izvajanjem zadevnih dejavnosti dopisati prevoznik, odgovoren za prevozno sredstvo, na katero je blago naloženo. Podatki so lahko izpolnjeni ročno, vendar morajo biti izpisani berljivo, s črnilom in tiskanimi črkami. Prevoznike je treba opozoriti, da se blago lahko pretovori le s predhodnim dovoljenjem carinskih organov države, na katere ozemlju se pretovor opravi. Kadar navedeni organi menijo, da se zadevna skupnostna tranzitna operacija lahko nadaljuje po normalni poti, potrdijo spremne tranzitne/varnostne listine, potem ko so izvedli vse morebitne potrebne ukrepe. Carinski organi urada tranzita ali namembnega urada, odvisno od primera, morajo v sistem vnesti podatke, dopisane na spremno tranzitno/varnostno listino. Podatke lahko vnese tudi pooblaščeni prejemnik. Te navedbe se nanašajo na naslednja polja in dejavnosti: 10. PRETOVARJANJE: UPORABI SE POLJE 55 Polje Pretovarjanje (55) Prve tri vrstice tega polja izpolni prevoznik, ko se med zadevnim prevozom blago pretovarja z enega prevoznega sredstva na drugo ali iz enega zabojnika v drugega. Kadar pa se za prevoz blaga uporabijo zabojniki, namenjeni za prevoz s cestnimi vozili, lahko carinski organi glavnemu zavezancu dovolijo, da pusti polje 18 prazno, kadar iz logističnih razlogov ob odhodu identiteta in država prevoznega sredstva nista znani ob sestavi tranzitne deklaracije in kadar lahko carinski organi zagotovijo, da bodo zahtevani podatki v zvezi s temi prevoznimi sredstvi naknadno vpisani v polje DRUGI DOGODKI: UPORABI SE POLJE 56 Polje Drugi dogodki med prevozom (56) Polje se izpolni v skladu z obstoječimi obveznostmi v zvezi s tranzitom. Kadar je bilo blago naloženo na polpriklopnik in se med prevozom zamenja samo vlečno vozilo (ne da bi se blago prestavljalo ali pretovorilo), se v to polje vpiše registrska številka in država registracije novega vlečnega vozila. V takih primerih uradni zaznamek pristojnih organov ni potreben.

10 SL Uradni list Evropske unije L 125/15 PRILOGA II PRILOGA 45f (v skladu s členom 358(3)) TRANZITNI/VARNOSTNI SEZNAM POSTAVK (TVSP) POGLAVJE I Vzorec tranzitnega/varnostnega seznama postavk

11

12

13

14 SL Uradni list Evropske unije L 125/19 POGLAVJE II Pojasnjevalne opombe in podrobnosti (podatki) za tranzitni/varnostni seznam postavk Okrajšava NNP (Načrt neprekinjenega poslovanja), ki se uporablja v tem poglavju, se nanaša na razmere, v katerih se uporablja alternativni postopek, opredeljen v členu 340b(7). Tranzitni/varnostni seznam postavk vsebuje podatke, značilne za posamezne postavke blaga v deklaraciji. Polja v seznamu postavk se lahko razširijo po višini. Poleg določb v pojasnjevalnih opombah prilog 30A in 37 veljajo za način natisnjenja podrobnosti naslednje določbe, pri čemer se uporabijo kode, če je primerno: 1. Polje MRN referenčna oznaka gibanja, kot je določena v Prilogi 45e. MRN mora biti natisnjena na prvi strani in na vseh seznamih postavk, razen kadar se ti obrazci uporabljajo v okviru NNP, saj se v takih primerih MRN ne dodeli. 2. Podatki v posameznih poljih na ravni postavk se natisnejo, kot sledi: (a) polje Št. p. (32) zaporedna številka zadevne postavke; (b) polje Š. n. pl. str. pr. (S29) vnese se šifra načina plačevanja stroškov prevoza; (c) UNDG (44/4) šifra ZN za nevarne snovi. (d) Obrazci s polji (3): prvo podpolje: zaporedna številka trenutne tiskane strani, drugo podpolje: skupno število natisnjenih listov (tranzitni/varnostni seznam postavk).

15 SL L 125/20 Uradni list Evropske unije PRILOGA III PRILOGA 45g (v skladu s členom 796a) SPREMNA IZVOZNA LISTINA (SIL) POGLAVJE I Vzorec spremne izvozne listine

16

17

18 SL Uradni list Evropske unije L 125/23 POGLAVJE II Pojasnjevalne opombe in podrobnosti (podatki) za spremno izvozno listino Okrajšava NNP (Načrt neprekinjenega poslovanja), ki se uporablja v tem poglavju, se nanaša na razmere, v katerih se uporablja alternativni postopek, opredeljen v členu 787(2). Spremna izvozna listina vsebuje podatke, veljavne za celotno deklaracijo in za eno postavko blaga. Informacije, vsebovane v spremni izvozni listini, morajo temeljiti na podatkih, dobljenih iz tranzitne deklaracije; po potrebi te informacije spremeni deklarant oziroma zastopnik deklaranta in/ali preveri urad izvoza. Poleg določb v pojasnjevalnih opombah prilog 30A in 37 veljajo za način natisnjenja podrobnosti naslednje določbe. 1. POLJE MRN (referenčna oznaka gibanja): MRN mora biti natisnjena na prvi strani in na vseh seznamih postavk, razen kadar se ti obrazci uporabljajo v okviru NNP, saj se v takih primerih MRN ne dodeli. Podatki so alfanumerični in obsegajo 18 znakov, za katere veljajo naslednja pravila: Polje Vsebina Vrsta polja Primeri 1 Zadnji dve številki leta, ko je bila izvozna deklaracija uradno sprejeta (LL) številčno Oznaka države izvoza (dvočrkovna oznaka, kot jo za polje 2 enotne upravne listine določa Priloga 38) črkovno 2 RO 3 Enotna oznaka izvozne operacije za leto in za državo črkovno-številčno AB Kontrolna številka črkovno-številčno 1 5 Polji 1 in 2: glej zgornji opis. V polje 3 se vnese oznaka transakcije v okviru sistema nadzora izvoza. Način uporabe tega polja je v pristojnosti nacionalnih uprav, vendar mora vsaka izvozna transakcija, ki se v določeni državi izvede v istem letu, imeti enotno oznako. Nacionalne uprave, ki hočejo v referenčno oznako gibanja vključiti referenčno oznako urada pristojnih organov, lahko za nacionalno oznako urada uporabijo največ 6 začetnih mest. V polje 4 se vnese vrednost, ki predstavlja kontrolno številko za celotno referenčno oznako gibanja. S pomočjo tega polja je mogoče najti napake pri vpisovanju celotne referenčne oznake gibanja. Referenčna oznaka gibanja se natisne tudi v obliki črtne kode z uporabo standarda code 128 in nabora znakov B. 2. POLJE VARN. DEKL. (S00): Navedite oznako S, kadar spremna izvozna listina vsebuje tudi varnostne informacije. Kadar ta listina ne vsebuje varnostnih informacij, se polje pusti prazno. 3. POLJE CARINSKI URAD: Referenčna oznaka urada izvoza. 4. POLJE REFERENČNA ŠTEVILKA (7): Navedite lokalno referenčno številko (LRN) ali/in enotno referenčno oznako pošiljke (UCR): LRN lokalna referenčna številka, kakršna je opredeljena v Prilogi 37a. UCR enotna referenčna oznaka pošiljke, kakršna je navedena v polju 7 naslova II Priloge 37.

19 SL L 125/24 Uradni list Evropske unije POLJE DRUGE OPO (S32): Vnesite druge oznake posebnih okoliščin. 6. PODROBNOSTI RAZLIČNIH POLJ NA RAVNI POSTAVK SE NATISNEJO, KOT SLEDI: (a) polje Št. p. (32) zaporedna številka zadevne postavke; (b) polje UNDG (44/4) šifra ZN za nevarne snovi. Spremna izvozna listina se ne spreminja, nanjo se nič ne dodaja in z nje nič ne briše, razen če je v tej uredbi določeno drugače.

20 SL Uradni list Evropske unije L 125/25 PRILOGA IV PRILOGA 45h (v skladu s členom 796a) IZVOZNI SEZNAM POSTAVK (ISP) POGLAVJE I Vzorec izvoznega seznama postavk

21

22

23

24 SL Uradni list Evropske unije L 125/29 POGLAVJE II Pojasnjevalne opombe in podrobnosti (podatki) za izvozni seznam postavk Izvozni seznam postavk vsebuje podatke, značilne za posamezne postavke blaga v deklaraciji. Polja izvoznega seznama postavk se lahko razširijo po višini. Poleg določb v pojasnjevalnih opombah prilog 30A in 37 veljajo za način natisnjenja podrobnosti naslednje določbe, pri čemer se uporabijo kode, če je primerno: 1. Polje MRN referenčna oznaka gibanja, kot je določena v Prilogi 45g. MRN se natisne na prvi strani in na vseh seznamih postavk. 2. Podatki v posameznih poljih na ravni postavk se natisnejo, kot sledi: (a) polje Št. p. (32) zaporedna številka zadevne postavke; (b) polje UNDG (44/4) šifra ZN za nevarne snovi.

25 SL L 125/30 Uradni list Evropske unije PRILOGA V PRILOGA 45i (v skladu s členi 183(2), 787(2)(a) in 842b(3)) VARSTVENA IN VARNOSTNA LISTINA (VVL) POGLAVJE I Vzorec varstvene in varnostne listine

26

27

28 SL Uradni list Evropske unije L 125/33 POGLAVJE II Pojasnjevalne opombe in podrobnosti (podatki) za varstveno in varnostno listino Obrazec vsebuje informacije na ravni glave dokumenta in informacije za eno postavko blaga. Informacije, vsebovane v varstveni in varnostni listini, morajo temeljiti na podatkih iz vstopne ali izstopne skupne deklaracije; po potrebi te informacije spremeni oseba, ki vlaga skupno deklaracijo, in/ali preveri urad vstopa oziroma izstopa. Varstveno in varnostno listino dopolni oseba, ki vlaga skupno deklaracijo. Poleg določb v pojasnjevalnih opombah prilog 30A in 37 veljajo za način natisnjenja podrobnosti naslednje določbe: 1. Polje MRN referenčna oznaka gibanja, kot jo določa priloga 45e ali priložnostna napotila carinskega urada. MRN se natisne na prvi strani in na vseh seznamih postavk. 2. Carinski urad: Referenčna številka urada vstopa/izstopa. 3. Polje Vrsta deklaracije (1): Koda IM ali koda EX, glede na to, ali dokument vsebuje podatke skupne vstopne deklaracije ali podatke skupne izstopne deklaracije. 4. Polje Referenčna številka (7): Vstaviti LRN LRN lokalna referenčna številka, kakršna je opredeljena v Prilogi 37a. 5. Polje Šifra prvega mesta prihoda (S11): Šifra prvega mesta prihoda. 6. Polje Datum/ura prih. na 1. mesto carinskega ozemlja (S12): Vnese se datum in ura prihoda na prvo mesto prihoda na carinskem območju. 7. Polje Š. nač. plač. str. prev. (S29): Vnese se šifra načina plačevanja stroškov prevoza. 8. Polje UNDG (S27) šifra ZN za nevarne snovi. 9. Polje Druge OPO (S32): Vnesite druge oznake posebnih okoliščin. Varstvena in varnostna listina se ne spreminja, nanjo se nič ne dodaja in z nje nič ne briše, razen če je v tej uredbi določeno drugače.

29 SL L 125/34 Uradni list Evropske unije PRILOGA VI PRILOGA 45j (v skladu s členi 183(2), 787(2)(a) in 842b(3)) VARSTVENI IN VARNOSTNI SEZNAM POSTAVK (VVSP) POGLAVJE I Vzorec varstvenega in varnostnega seznama postavk

30

31

32 SL Uradni list Evropske unije L 125/37 POGLAVJE II Pojasnjevalne opombe in podrobnosti (podatki) za varstveni in varnostni seznam postavk Polja seznama postavk se ne razširijo po višini. Poleg določb v pojasnjevalnih opombah prilog 30A in 37 veljajo za način natisnjenja podrobnosti naslednje določbe: polje Št. p. (32) zaporedna številka zadevne postavke; polje Šifra načina plačevanja stroškov prevoza (S29) šifra načina plačevanja stroškov prevoza; polje UNDG (S27) šifra ZN za nevarne snovi.

33 SL L 125/38 Uradni list Evropske unije PRILOGA VII PRILOGA 45k (v skladu s členom 787) IZVOZNA/VARNOSTNA ENOTNA UPRAVNA LISTINA (IVE) POGLAVJE I Vzorec izvozne/varnostne enotne upravne listine

34

35

36

37

38

39

40 SL Uradni list Evropske unije L 125/45 POGLAVJE II Pojasnjevalne opombe in podrobnosti (podatki) za izvozno/varnostno enotno upravno listino Okrajšava NNP (Načrt neprekinjenega poslovanja), ki se uporablja v tem poglavju, se nanaša na razmere, v katerih se uporablja alternativni postopek, opredeljen v členu 787(2). Obrazec vsebuje vse informacije, potrebne za izvozne in uvozne podatke, kadar se izvozni in varnostni podatki dostavljajo skupaj. Obrazec vsebuje informacije na ravni glave dokumenta in informacije za eno postavko blaga. Namenjen je uporabi v okviru načrta neprekinjenega poslovanja. Obstajajo trije izvodi izvozne/varnostne enotne upravne listine: izvod 1 obdržijo organi države članice, v kateri se opravijo izvozne (odpremne) formalnosti ali formalnosti skupnostnega tranzita, izvod 2 uporablja izvozna država članica za statistične namene, izvod 3 se vrne izvozniku, potem ko ga z žigom opremi carinski organ. Izvozna/varnostna enotna upravna listina vsebuje podatke, veljavne za celotno deklaracijo. Informacije, vsebovane v izvozni/varnostni enotni upravni listini, morajo temeljiti na podatkih, dobljenih iz izvozne in izstopne deklaracije; po potrebi te informacije spremeni deklarant oziroma zastopnik deklaranta in/ali preveri urad izvoza. Poleg določb v pojasnjevalnih opombah prilog 30A in 37 veljajo za način natisnjenja podrobnosti naslednje določbe. 1. Polje MRN (referenčna oznaka gibanja): MRN mora biti natisnjena na prvi strani in na vseh seznamih postavk, razen kadar se ti obrazci uporabljajo v okviru NNP, saj se v takih primerih MRN ne dodeli. Podatki so alfanumerični in obsegajo 18 znakov, za katere veljajo naslednja pravila: Polje Vsebina Vrsta polja Primeri 1 Zadnji dve številki leta, ko je bila izvozna deklaracija uradno sprejeta (LL) številčno Oznaka države izvoza (dvočrkovna oznaka, kot jo za polje 2 enotne upravne listine določa Priloga 38) črkovno 2 RO 3 Enotna oznaka izvozne operacije za leto in za državo črkovno-številčno AB Kontrolna številka črkovno-številčno 1 5 Polji 1 in 2: glej zgornji opis. V polje 3 se vnese oznaka transakcije v okviru sistema nadzora izvoza. Način uporabe tega polja je v pristojnosti nacionalnih uprav, vendar mora vsaka izvozna transakcija, ki se v določeni državi izvede v istem letu, imeti enotno oznako. Nacionalne uprave, ki hočejo v referenčno oznako gibanja vključiti referenčno oznako urada pristojnih organov, lahko za nacionalno oznako urada uporabijo največ 6 začetnih mest. V polje 4 se vnese vrednost, ki predstavlja kontrolno številko za celotno referenčno oznako gibanja. S pomočjo tega polja je mogoče najti napake pri vpisovanju celotne referenčne oznake gibanja. Referenčna oznaka gibanja se natisne tudi v obliki črtne kode z uporabo standarda code 128 in nabora znakov B.

41 SL L 125/46 Uradni list Evropske unije Polje 7 Referenčne številke: Navedite lokalno referenčno številko (LRN) ali/in enotno referenčno oznako pošiljke (UCR): LRN lokalna referenčna številka, kakršna je opredeljena v Prilogi 37a. UCR enotna referenčna oznaka pošiljke, kakršna je navedena v polju 7 naslova II Priloge Polje Druge OPO (S32): Vnesite druge oznake posebnih okoliščin. Izvozna/varnostna enotna upravna listina se ne spreminja, nanjo se nič ne dodaja in z nje nič ne briše, razen če je v tej uredbi določeno drugače.

42 SL Uradni list Evropske unije L 125/47 PRILOGA VIII PRILOGA 45l (v skladu s členom 787) SEZNAM POSTAVK IZVOZNE/VARNOSTNE ENOTNE UPRAVNE LISTINE (SPIVE) POGLAVJE I Vzorec seznama postavk izvozne/varnostne enotne upravne listine

43

44

45

46 SL Uradni list Evropske unije L 125/51 POGLAVJE II Pojasnjevalne opombe in podrobnosti (podatki) za seznam postavk izvozne/varnostne enotne upravne listine Seznam postavk izvozne/varnostne enotne upravne listine vsebuje podatke, značilne za posamezne postavke blaga v deklaraciji. Polja seznama postavk se lahko razširijo po višini. Poleg določb v pojasnjevalnih opombah prilog 30A in 37 veljajo za način natisnjenja podrobnosti naslednje določbe: 1. Polje MRN referenčna oznaka gibanja, kot je določena v Prilogi 45k. MRN se natisne na prvi strani in na vseh seznamih postavk. 2. Podatki v posameznih poljih na ravni postavk se natisnejo, kot sledi: polje Št. p. (32) zaporedna številka zadevne postavke, polje Predloženi dokumenti/certifikati (44/1): to polje vsebuje tudi številko transportne listine, kadar je primerno, polje UNDG (44/4) šifra ZN za nevarne snovi.

l_ sl pdf

l_ sl pdf 4.5.2005 L 117/13 UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA (ES) št. 648/2005 z dne 13. aprila 2005 o spremembah Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o Carinskem zakoniku Skupnosti EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE

Prikaži več

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 22.3.2019 A8-0206/607 607 Člen 1 odstavek 1 točka 7 točka c Direktiva 2006/22/ES Člen 9 odstavek 4 4. Za lažje izvajanje ciljnih cestnih preverjanj so podatki v nacionalnem sistemu ocenjevanja tveganja

Prikaži več

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 27.6.2018 A8-0206/142 142 Člen 2 odstavek 2 pododstavek 1 Države članice točk (b) in (c) prvega pododstavka člena 3(1) Direktive 96/71/ES ne uporabljajo za voznike v sektorju cestnega prometa, ki so zaposleni

Prikaži več

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubrika 2 Registrska številka... 3 Rubrika 3 Matična številka

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.4.2019 C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 25.4.2019 o zagotavljanju nemotenega delovanja elektronske evidence kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne o določitvi ukrepov za pripravo seznama os

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne o določitvi ukrepov za pripravo seznama os EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 15.10.2018 C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne 15.10.2018 o določitvi ukrepov za pripravo seznama oseb, ki so v sistemu vstopa/izstopa (SVI) identificirane

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 9.8.2017 C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 9.8.2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1306/2013

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 16. maja o spremembi in popravku Delegirane uredbe (EU) 2015/ o dopo

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 16. maja o spremembi in popravku Delegirane uredbe (EU) 2015/ o dopo 30.7.2018 L 192/1 II (Nezakonodajni akti) UREDBE DELEGIRN UREDB KOMISIJE (EU) 2018/1063 z dne 16. maja 2018 o spremembi in popravku Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S 5.11.2018 L 274/11 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1639 z dne 13. julija 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki podrobneje

Prikaži več

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov Gospodarski subjekti Definicija: V skladu z 2. členom Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/574

Prikaži več

SL SL SL

SL SL SL KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, 13.8.2008 COM(2008) 514 konč. VOL. I 2008/0167 (CNS) 2008/0168 (CNS) Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 2182/2004 o medaljah in žetonih, podobnih eurokovancem

Prikaži več

guidance-customs-procedures_sl.DOCX

guidance-customs-procedures_sl.DOCX EVROPSKA KOMISIJA GENERALNI DIREKTORAT ZA OBDAVČENJE IN CARINSKO UNIJO Bruselj, 11. marca 2019 NAVODILA IZSTOP ZDRUŽENEGA KRALJESTVA IN CARINSKE ZADEVE V PRIMERU IZSTOPA BREZ DOGOVORA Združeno kraljestvo

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 1294 final UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Uredbe (EU) 2017/2400 in Direktive 2007/46/

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 1294 final UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Uredbe (EU) 2017/2400 in Direktive 2007/46/ EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 19.2.2019 C(2019) 1294 final UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 19.2.2019 o spremembi Uredbe (EU) 2017/2400 in Direktive 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede določitve emisij

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 72

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 72 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 29.11.2017 COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 726/2004, kar zadeva lokacijo sedeža Evropske agencije

Prikaži več

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Kazalo vsebine 1. Pooblastilo za izvajanje postopkov prek portala e-vem... 4 2. Prijava v

Prikaži več

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris 23.2.2013 Uradni list Evropske unije L 51/1 II (Nezakonodajni akti) MEDNARODNI SPORAZUMI SKLEP SVETA z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i L 313/6 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2021 z dne 2. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi

Prikaži več

CL2010R0113SL _cp 1..1

CL2010R0113SL _cp 1..1 02010R0113 SL 23.12.2016 001.001 1 To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne julija o dopolnitvi Direktive 2014/ 65/ EU Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne julija o dopolnitvi Direktive 2014/ 65/ EU Evropskega parlamenta in S 31.3.2017 L 87/411 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/588 z dne 14. julija 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede režima

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o vzpostavitvi začasnega neposrednega stati

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o vzpostavitvi začasnega neposrednega stati EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 21.11.2018 C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 21.11.2018 o vzpostavitvi začasnega neposrednega statističnega ukrepa za izkazovanje izbranih vsebin popisa

Prikaži več

Rules on the registers of applications and industrial property rights and on the certificate of the priority right (Official Gazette RS, No 102/2001)

Rules on the registers of applications and industrial property rights and on the certificate of the priority right (Official Gazette RS, No 102/2001) P R A V I L N I K o registrih prijav in pravic industrijske lastnine ter potrdilu o prednostni pravici 1. člen (vsebina pravilnika) Ta pravilnik določa vsebino registrov patentnih prijav, prijav modelov,

Prikaži več

COM(2013)730/F1 - SL

COM(2013)730/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 24.10.2013 COM(2013) 730 final 2013/0350 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske unije v Pridružitvenem svetu, ustanovljenem z Evro-mediteranskim sporazumom o pridružitvi

Prikaži več

CL2013R0952SL bi_cp 1..1

CL2013R0952SL bi_cp 1..1 02013R0952 SL 24.12.2016 001.004 1 To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih

Prikaži več

OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3

OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3 OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3. Datum rojstva Kraj rojstva 4. Spol (M-moški, Ţ-ţenski)

Prikaži več

C(2016)3544/F1 - SL

C(2016)3544/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.6.2016 C(2016) 3544 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 13.6.2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov

Prikaži več

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/2014 28/03/2018 ESMA70-151-435 SL Kazalo 1 Področje uporabe... 2 2 Namen... 4 3 Obveznosti v zvezi s skladnostjo in poročanjem...

Prikaži več

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc SL MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 27. maja 2014 o javnem dostopu do določenih informacij o slabih posojilih nekaterih bank (CON/2014/39) Uvod in pravna podlaga Evropska centralna banka (ECB) je

Prikaži več

PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (naselje, ulica in hišna številka) (poštna številka in pošta)

PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (naselje, ulica in hišna številka) (poštna številka in pošta) PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (poštna številka in pošta) (telefon) (elektronska pošta) IZPOLNI OBČINA NAPOVED PODATKOV ZA ODMERO NADOMESTILA ZA

Prikaži več

COM(2014)596/F1 - SL

COM(2014)596/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 26.9.2014 COM(2014) 596 final 2014/0278 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o določitvi določene potrebne in prehodne ureditve v zvezi s prenehanjem sodelovanja Združenega kraljestva Velika

Prikaži več

SANTE/10865/2017-EN

SANTE/10865/2017-EN EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 10.11.2017 C(2017) 7431 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 10.11.2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/6 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskeg

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskeg EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 3.10.2017 C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 3.10.2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z določitvijo pogojev

Prikaži več

Microsoft Word - AESA ENSL.doc

Microsoft Word - AESA ENSL.doc Predlog UREDBA KOMISIJE (ES) št. / z dne [ ] o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 1702/2003 o določitvi izvedbenih določb za certificiranje zrakoplovov in sorodnih proizvodov, delov in naprav glede plovnosti

Prikaži več

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 16. julija o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2017/ za razjasnitev in

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 16. julija o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2017/ za razjasnitev in L 180/10 17.7.2018 IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1002 z dne 16. julija 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2017/1153 za razjasnitev in poenostavitev postopka korelacije ter njegovo prilagoditev

Prikaži več

Smernice in priporočila Smernice in priporočila o področju uporabe uredbe CRA 17. junij i 2013 ESMA/2013/720. Datum: 17. junij 2013 ESMA/2013/720 Kazalo I. Področje uporabe 4 II. Namen 4 III. Skladnost

Prikaži več

Uradni list RS - 71/2003, Uredbeni del

Uradni list RS - 71/2003, Uredbeni del OBRAZEC REG-MED/PRIP-I Izpolni Urad RS za zdravila Referen na številka: Datum: PRIGLASITEV MEDICINSKEGA PRIPOMO KA RAZREDA I ZA VPIS V REGISTER (izpolnite s tiskanimi rkami) Polno ime firme PODATKI O PREDLAGATELJU

Prikaži več

Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je po

Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je po Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je postopek ugotavljanja skladnosti, s katerim proizvajalec

Prikaži več

Template SL 1

Template SL 1 P7_TA(2010)0379 Instrument za financiranje razvojnega sodelovanja (sprememba Uredbe (ES) št. 1905/2006) ***I Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 21. oktobra 2010 o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz člena 23 Direktive 2014/59/EU Smernice organa EBA o določitvi

Prikaži več

COM(2013)884/F4 - SL

COM(2013)884/F4 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 5.6.2014 COM(2013) 884 final/4 2013/0432 (COD) CORRIGENDUM : This document corrects document COM(2013)884 final of 13.12.2013. Concerns all linguistic versions. The first two

Prikaži več

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede domnevnih kršitev revidirane direktive o plačilnih storitvah 1. Obveznosti glede skladnosti in poročanja Vloga teh smernic 1. Dokument vsebuje

Prikaži več

Priloga I List A VLOGA ZA PRIDOBITEV LICENCE / POSEBNE LICENCE v skladu z uredbami (ES) o predhodnih sestavinah za prepovedane droge Podatki o vlagate

Priloga I List A VLOGA ZA PRIDOBITEV LICENCE / POSEBNE LICENCE v skladu z uredbami (ES) o predhodnih sestavinah za prepovedane droge Podatki o vlagate List A VLOGA ZA PRIDOBITEV LICENCE / POSEBNE LICENCE v skladu z uredbami (ES) o predhodnih sestavinah za prepovedane droge Podatki o vlagatelju in odgovornem uslužbencu: (a) Polno ime ali firma, naslov,

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 22.3.2019 A8-0206/577 577 Uvodna izjava 9 e (novo) (9e) Zaradi nespoštovanja pravil o ustanavljanju podjetij za mednarodni cestni prevoz nastajajo razlike na notranjem trgu, povečuje pa se tudi nelojalna

Prikaži več

Zavezanec za davek: Davčna številka:. Priloga 8 PODATKI V ZVEZI Z OLAJŠAVO ZA ZAPOSLOVANJE po 55.b, 56. in 57. členu ZDDPO-2 Za obdobje od do PODATKI

Zavezanec za davek: Davčna številka:. Priloga 8 PODATKI V ZVEZI Z OLAJŠAVO ZA ZAPOSLOVANJE po 55.b, 56. in 57. členu ZDDPO-2 Za obdobje od do PODATKI Zavezanec za davek: Davčna številka:. Priloga 8 PODATKI V ZVEZI Z OLAJŠAVO ZA ZAPOSLOVANJE po.b, 6. in 7. členu ZDDPO- Za obdobje od do PODATKI POD ZAP. ŠT..0,. IN.8 OBRAČUNA PREGLEDNICA A: Podatki v zvezi

Prikaži več

COM(2007)634/F1 - SL

COM(2007)634/F1 - SL KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, 23.10.2007 COM(2007) 634 konč. Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1425/2006 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih vreč in

Prikaži več

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES 19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ESRB/2012/2 1 Smernice organa EBA o usklajenih opredelitvah

Prikaži več

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad 1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37a Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo)

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

C(2019)1789/F1 - SL

C(2019)1789/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.3.2019 C(2019) 1789 final ANNEX 5 PRILOGA k Delegirani uredbi Komisije o dopolnitvi Direktive 2010/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z uvajanjem in operativno uporabo

Prikaži več

Microsoft Word - Pravilnik_o_izvajanju_subvencioniranega_prevoza_2016_2017.doc

Microsoft Word - Pravilnik_o_izvajanju_subvencioniranega_prevoza_2016_2017.doc Na podlagi osmega odstavka 114.b člena in prvega odstavka 114.e člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 uradno prečiščeno besedilo) in v zvezi z 2. členom Zakona o prevoznih

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 1841 final ANNEXES 1 to 13 PRILOGE k DELEGIRANI UREDBI KOMISIJE o dopolnitvi Direktive 2003/87/ES Evropsk

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 1841 final ANNEXES 1 to 13 PRILOGE k DELEGIRANI UREDBI KOMISIJE o dopolnitvi Direktive 2003/87/ES Evropsk EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 12.3.2019 C(2019) 1841 final ANNEXES 1 to 13 PRILOGE k DELEGIRANI UREDBI KOMISIJE o dopolnitvi Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede delovanja registra Unije

Prikaži več

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1249/2012 z dne 19. decembra 2012 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede oblike evidenc, ki jih morajo v

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1249/2012 z dne 19. decembra 2012 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede oblike evidenc, ki jih morajo v L 352/32 Uradni list Evropske unije 21.12.2012 IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1249/2012 z dne 19. decembra 2012 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede oblike evidenc, ki jih morajo v skladu

Prikaži več

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DARS d.d. POGLAVJE 10 SPOSOBNOST za Izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo poslovne stavbe DARS na lokaciji Grič Junij 2018 Opozorilo ponudnikom: Vsi predloženi

Prikaži več

STATISTIKA BLAGOVNE MENJAVE MED DRŽAVAMI ČLANICAMI EVROPSKE UNIJE KRATKA NAVODILA ZA POROČEVALSKE ENOTE 2018 Dodatne informacije: Tel.: Faks:

STATISTIKA BLAGOVNE MENJAVE MED DRŽAVAMI ČLANICAMI EVROPSKE UNIJE KRATKA NAVODILA ZA POROČEVALSKE ENOTE 2018 Dodatne informacije: Tel.: Faks: STATISTIKA BLAGOVNE MENJAVE MED DRŽAVAMI ČLANICAMI EVROPSKE UNIJE KRATKA NAVODILA ZA POROČEVALSKE ENOTE 2018 Dodatne informacije: Tel.: Faks: +386 5 297 68 14 (Oddelek za Intrastat) +386 5 297 67 68 (Oddelek

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema:

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: 9. avgust 2017 Prejemnik: Št. dok. Kom.: Zadeva: za

Prikaži več

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 - uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 - ZU

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 - uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 - ZU Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 - uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 - ZUKN) izdaja Vlada Republike Slovenije U R E D B O o

Prikaži več

UREDBA (EU) 2018/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne 18. aprila o storitvah čezmejne dostave paketov

UREDBA (EU) 2018/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne 18. aprila o storitvah čezmejne dostave paketov 2.5.2018 L 112/19 UREDBA (EU) 2018/644 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 18. aprila 2018 o storitvah čezmejne dostave paketov (Besedilo velja za EGP) EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA ob

Prikaži več

Pravila za čezmejne pošiljke odpadkov s poudarkom na odpadkih, ki vsebujejo GFRP; izkušnje IRSOP iz izvajanja nadzora nad čezmejnim pošiljanjem odpadk

Pravila za čezmejne pošiljke odpadkov s poudarkom na odpadkih, ki vsebujejo GFRP; izkušnje IRSOP iz izvajanja nadzora nad čezmejnim pošiljanjem odpadk Pravila za čezmejne pošiljke odpadkov s poudarkom na odpadkih, ki vsebujejo GFRP; izkušnje IRSOP iz izvajanja nadzora nad čezmejnim pošiljanjem odpadkov Delavnica: Kako ravnati z odpadki iz polimernih

Prikaži več

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P Stran 8260 / Št. 75 / 8. 10. 2015 Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni

Prikaži več

Notes on the Application Form for a Declaration

Notes on the Application Form for a Declaration URAD ZA USKLAJEVANJE NA NOTRANJEM TRGU (UUNT) Znamke in modeli Mod.008 1. Splošne opombe Pri zahtevi za vpis v register se močno priporoča (vendar ni obvezna) uporaba obrazca Urada za zahtevo za vpis Mod.008

Prikaži več

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 5. marca o določitvi podrobnih pravil za izvajanje nekaterih določb Uredbe

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 5. marca o določitvi podrobnih pravil za izvajanje nekaterih določb Uredbe 24.4.2018 L 104/37 IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/626 z dne 5. marca 2018 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje nekaterih določb Uredbe (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta o blagovni

Prikaži več

STATISTIKA BLAGOVNE MENJAVE MED DRŽAVAMI ČLANICAMI EVROPSKE UNIJE KRATKA NAVODILA ZA POROČEVALSKE ENOTE 2019 Dodatne informacije: Tel.: Faks:

STATISTIKA BLAGOVNE MENJAVE MED DRŽAVAMI ČLANICAMI EVROPSKE UNIJE KRATKA NAVODILA ZA POROČEVALSKE ENOTE 2019 Dodatne informacije: Tel.: Faks: STATISTIKA BLAGOVNE MENJAVE MED DRŽAVAMI ČLANICAMI EVROPSKE UNIJE KRATKA NAVODILA ZA POROČEVALSKE ENOTE 2019 Dodatne informacije: Tel.: Faks: +386 5 297 68 14 (Oddelek za Intrastat) +386 5 297 67 68 (Oddelek

Prikaži več

EU-TPD 1 PODROBNOSTI KODIRANJA Informacije za trgovino JB za DCTA, (Final 1.2) Obveznost kodiranja izdelka, urejena s predpisom EU-TPD se n

EU-TPD 1 PODROBNOSTI KODIRANJA Informacije za trgovino JB za DCTA, (Final 1.2) Obveznost kodiranja izdelka, urejena s predpisom EU-TPD se n EU-TPD 1 PODROBNOSTI KODIRANJA Informacije za trgovino Obveznost kodiranja izdelka, urejena s predpisom EU-TPD se nanaša na tobačne izdelke na trgu EU in na tobačne izdelke, izdelane v EU, vključno s tistimi

Prikaži več

untitled

untitled EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 16.12.2014 C(2014) 9982 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 16.12.2014 o odobritvi nekaterih elementov Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju

Prikaži več

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi 30.11.2010 Uradni list Evropske unije C 323/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) MNENJA EVROPSKI NADZORNIK ZA VARSTVO PODATKOV Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

EN

EN KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, 30.11.2005 KOM(2005) 608 končno 2005/0246 (COD) Izvajanje Lizbonskega programa Skupnosti Predlog UREDBA (ES) EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o Carinskem zakoniku Skupnosti

Prikaži več

Na podlagi 270. člena zakona o zračni plovbi (Uradni list SFRJ, št. 45/86), v zvezi s 4. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o

Na podlagi 270. člena zakona o zračni plovbi (Uradni list SFRJ, št. 45/86), v zvezi s 4. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o Na podlagi 270. člena zakona o zračni plovbi (Uradni list SFRJ, št. 45/86), v zvezi s 4. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije

Prikaži več

Navodila Trgovina iCenter

Navodila Trgovina iCenter Napredovanja v plačne razrede javnih uslužbencev 2019 S pomočjo SAOP programa Kadrovska evidenca lahko ob dokupljeni kodi vodimo napredovanja javnih uslužbencev. Za napredovanja v letu 2019 je potrebno

Prikaži več

Uredba Komisije (EU) št. 1179/2012 z dne 10. decembra 2012 o merilih za določitev, kdaj odpadno steklo preneha biti odpadek na podlagi Direktive 2008/

Uredba Komisije (EU) št. 1179/2012 z dne 10. decembra 2012 o merilih za določitev, kdaj odpadno steklo preneha biti odpadek na podlagi Direktive 2008/ 11.12.2012 Uradni list Evropske unije L 337/31 UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1179/2012 z dne 10. decembra 2012 o merilih za določitev, kdaj odpadno steklo preneha biti odpadek na podlagi Direktive 2008/98/ES

Prikaži več

Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / / Stran Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost

Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / / Stran Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / 23. 12. 2016 / Stran 12607 Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost Na podlagi 83. člena Zakona o uresničevanju javnega

Prikaži več

SL Uradni list Evropske unije L 163/17 II (Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna) ODLOČBE/SKLEPI S

SL Uradni list Evropske unije L 163/17 II (Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna) ODLOČBE/SKLEPI S 23.6.2007 Uradni list Evropske unije L 163/17 II (Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna) ODLOČBE/SKLEPI SVET SKLEP SVETA z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih

Prikaži več

C(2015)383/F1 - SL

C(2015)383/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 30.1.2015 C(2015) 383 final DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE.../ /EU z dne 30.1.2015 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjem pri

Prikaži več

31999L0037_001sl

31999L0037_001sl 07/Zv. 4 351 31999L0037 1.6.1999 URADNI LIST EVROPSKIH SKUPNOSTI L 138/57 DIREKTIVA SVETA 1999/37/ES z dne 29. aprila 1999 o dokumentih za registracijo vozil SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE ob upoštevanju

Prikaži več

UREDBA (EU) 2015/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne decembra o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 207/ o

UREDBA (EU) 2015/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne decembra o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 207/ o 24.12.2015 L 341/21 UREDBA (EU) 2015/2424 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 16. decembra 2015 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 o blagovni znamki Skupnosti ter Uredbe Komisije (ES) št. 2868/95

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V DOKTORSKA ŠTUDIJSKA PROGRAMA 3. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM PEDAGOŠKE FAKULTETE V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske doktorske študijske programe 3. stopnje v študijskem

Prikaži več

Stran / Št. 86 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Ur

Stran / Št. 86 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Ur Stran 13006 / Št. 86 / 29. 12. 2016 Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 UPB, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 odl. US, 82/13 in 55/15:

Prikaži več

Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimisBesedil

Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimisBesedil 24.12.2013 Uradni list Evropske unije L 352/1 II (Nezakonodajni akti) UREDBE UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri

Prikaži več

C(2016)2202/F1 - SL

C(2016)2202/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 19.4.2016 C(2016) 2202 final DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE (EU).../ z dne 19.4.2016 o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izvzetja

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, XXX [ ](2013) XXX draft DIREKTIVA KOMISIJE.../ /EU z dne XXX o spremembi prilog I, II in III k Direktivi 2000/25/ES Evropsk

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, XXX [ ](2013) XXX draft DIREKTIVA KOMISIJE.../ /EU z dne XXX o spremembi prilog I, II in III k Direktivi 2000/25/ES Evropsk EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, XXX [ ](2013) XXX draft DIREKTIVA KOMISIJE.../ /EU z dne XXX o spremembi prilog I, II in III k Direktivi 2000/25/ES Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih, ki jih je treba

Prikaži več

Številka:

Številka: REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana T: 01 478 83 30 F: 01 478 83 31 E: gp.mju@gov.si www.mju.gov.si Številka: 093-10/2017 Datum: 5. 1. 2018 Odbor Republike

Prikaži več

Zavezanec za davek: Davčna številka: PRILOGA 14a PODATKI O UČINKIH NA DAVČNO OSNOVO PRI ZAVEZANCU, KI PRENEHA Z OPRAVLJANJEM DEJAVNOSTI Izjava I Prene

Zavezanec za davek: Davčna številka: PRILOGA 14a PODATKI O UČINKIH NA DAVČNO OSNOVO PRI ZAVEZANCU, KI PRENEHA Z OPRAVLJANJEM DEJAVNOSTI Izjava I Prene Zavezanec za davek: številka: PRILOGA 14a PODATKI O UČINKIH NA DAVČNO OSNOVO PRI ZAVEZANCU, KI PRENEHA Z OPRAVLJANJEM DEJAVNOSTI Izjava I Prenehanje opravljanja dejavnosti: Prilogo predlagam ob prenehanju

Prikaži več

EN

EN SL SL SL KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, XXX Osnutek UREDBE KOMISIJE (ES) št. /2009 z dne [ ] o spremembi Uredbe (ES) št. 1702/2003 o določitvi izvedbenih določb za certificiranje zrakoplovov in

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur. l. RS dne doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur. l. RS dne doc MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNA UPRAVA Oddelek za zdravje in socialno varstvo Cigaletova ulica 5 1000 Ljubljana JAVNEGA RAZPISA za podelitev koncesije za opravljanje javne službe na področju lekarniške

Prikaži več

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, COM(2008) 71 konč. 2008/0032 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o prilagoditvi nekate

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, COM(2008) 71 konč. 2008/0032 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o prilagoditvi nekate KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, 11.2.2008 COM(2008) 71 konč. 2008/0032 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o prilagoditvi nekaterih aktov, za katere se uporablja postopek iz člena

Prikaži več

Uradni list C 149 Evropske unije Letnik 62 Slovenska izdaja Informacije in objave 30. april 2019 Vsebina IV Informacije INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANO

Uradni list C 149 Evropske unije Letnik 62 Slovenska izdaja Informacije in objave 30. april 2019 Vsebina IV Informacije INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANO Uradni list C 149 Evropske unije Letnik 62 Slovenska izdaja Informacije in objave 30. april 2019 Vsebina IV Informacije INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE Svet 2019/C 149/01

Prikaži več

Broj: UD-___-2009

Broj: UD-___-2009 Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana telefon.: +386 1 47 97 100, faks: +386 1 24 43 140, www.vegeta.podravka.si, info@podravka.si Pravila in pogoji za sodelovanje v nagradni igri Jed po tvojem okusu 1.

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

Microsoft Word - SI_Common Communication_kor.doc

Microsoft Word - SI_Common Communication_kor.doc Splošno sporočilo o izvršitvi sodbe v zadevi IP Translator 2. maj 2013 Sodišče je 19. junija 2012 izreklo sodbo v zadevi C-307/10»IP Translator«in tako odgovorilo na predložena vprašanja: 1. Direktivo

Prikaži več

UREDBA (EU) 2015/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne aprila o spremembi Uredbe (ES) št. 223/ o evropski

UREDBA (EU) 2015/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne aprila o spremembi Uredbe (ES) št. 223/ o evropski L 123/90 19.5.2015 UREDBA (EU) 2015/759 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 29. aprila 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 223/2009 o evropski statistiki (Besedilo velja za EGP in Švico) EVROPSKI PARLAMENT

Prikaži več

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Številka: 4/14-3 Datum: 24. 4. 2014 Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Sodni svet Republike Slovenije na 34. seji dne 24.

Prikaži več

OBRAZEC ''PRIJAVA''

OBRAZEC ''PRIJAVA'' Obrazec ''Prijava'' PRIJAVA 1 PONUDBA, št. Ponudbo dajemo za javno naročilo, katerega predmet je dobava energijsko učinkovitih prenosnih in tabličnih računalnikov, z oznako SOS_rac-2014 (se označi z X):

Prikaži več

Na podlagi 27

Na podlagi 27 Na podlagi 27. člena v zvezi z 21. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije U R E D B O o spremembah

Prikaži več

Multiple

Multiple 24.1.2006 SL Uradni list Evropske unije L 20/1 II (Akti, katerih objava ni obvezna) SVET SKLEP št. 2/2005 PRIDRUŽITVENEGA SVETA EU-IZRAEL z dne 22. decembra 2005 o spremembi Protokola 4 o opredelitvi pojma

Prikaži več

BARBARA POŠTUVAN - Izvozna nadomestila

BARBARA POŠTUVAN - Izvozna nadomestila REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO www.arsktrp.gov.si, e: aktrp@gov.si Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana t: 01 580 77 92, f: 01 478 92 06 IZVOZNA NADOMESTILA Barbara

Prikaži več

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag 15.12.2011 Uradni list Evropske unije C 366/63 POROČILO o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Agencije

Prikaži več

Ime predpisa:

Ime predpisa: Ime predpisa: Zakon o spremembah Zakona o varstvu okolja Št. zadeve: 007-188/2015 Datum objave: 9. 6. 2015 Rok za sprejem mnenj in pripomb: 23. 6. 2015 Ime odgovorne osebe in e-naslov: Dušan Pichler, gp.mop@gov.si

Prikaži več

AM_Ple_LegConsolidated

AM_Ple_LegConsolidated 10.4.2019 A8-0094/55 Predlog spremembe 55 Janusz Lewandowski v imenu Odbora za industrijo, raziskave in energetiko Poročilo Janusz Lewandowski Uredba o evropski statistiki podjetij (COM(2017)0114 C8-0099/2017

Prikaži več

Leto rojstva Sorodstveno razmerje* Priloga 1 PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišn

Leto rojstva Sorodstveno razmerje* Priloga 1 PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišn Leto rojstva Sorodstveno razmerje* Priloga 1 PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (poštna številka,

Prikaži več