Datum: (Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru obsega: Pravilnik o preverjanju in

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Datum: (Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru obsega: Pravilnik o preverjanju in"

Transkripcija

1 Datum: (Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru obsega: Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru, št. A4/ AG z dne , Spremembe in dopolnitve Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM št. A4/ AG z dne , Spremembe in dopolnitve Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM št. A4/ AG z dne , Spremembe in dopolnitve Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM št. A4/ AG z dne ) Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru, št. A4/ AG (Neuradno prečiščeno besedilo NPB2) 1 SPLOŠNA DOLOČILA 1. člen (1) S tem pravilnikom se ureja preverjanje in ocenjevanje znanja na študijskih programih 1., 2. in 3. stopnje študija in trenutno veljavnih študijskih programih ter študijskih programih za izpopolnjevanje. (2) Pravilnik ureja preverjanje in ocenjevanje znanja vpisanih rednih in izrednih študentov, posameznikov, ki so izgubili status študenta, in drugih udeležencev izobraževanja na Univerzi v Mariboru. (3) Ta pravilnik ureja tudi druga vprašanja v zvezi s študijem in izpitnim redom ter vprašanja glede izpisa iz univerze. (4) Članica Univerze v Mariboru lahko posebnosti preverjanja in ocenjevanja znanja podrobneje uredi v lastnem pravilniku, ki je v skladu s Statutom Univerze v Mariboru in s tem pravilnikom. 2. člen (1) V tem pravilniku se izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol. (2) V tem pravilniku se izraz učna enota uporablja za predmete, module, diplomski izpit, diplomsko delo, seminarski diplomski izpit idr. 2 PREVERJANJE IN OCENJEVANJA ZNANJA 2.1 Namen preverjanja in ocenjevanja znanja 3. člen (1) Uspešnost študentov pri izpolnjevanju obveznosti iz študijskega programa se ugotavlja s preverjanjem in ocenjevanjem znanja. Preverjanje in ocenjevanje znanja je podlaga za pridobitev ocene in kreditnih točk pri posameznih učnih enotah študijskega programa in za napredovanje študentov ter njihovo usmerjanje v nadaljnji študij, hkrati pa jim daje povratno informacijo o ravni njihovega usvojenega znanja. (2) Znanje študentov se preverja in ocenjuje z zaključnim preverjanjem na izpitih in s sprotnim preverjanjem znanja ves čas trajanja študijskega procesa, s čimer se zagotavlja celovit pregled in 1

2 ocena študentovega obvladovanja vsebine posameznih učnih enot. Na ta način se omogoča aktivno in odgovorno sodelovanje študentov v študijskem procesu in ustrezno napredovanje po študijskem programu. (3) Študentom, ki so opravili obveznosti na osnovi vnaprej podpisanega učnega sporazuma v okviru študijskih izmenjav doma ali v tujini in so pridobili ocene, se poleg opravljenih obveznosti priznajo tudi pridobljene ocene. Ocene se študentom priznajo tudi v primeru, kadar se jim priznajo obveznosti, opravljene v okviru študijskih programov na Univerzi v Mariboru, medtem ko o priznavanju obveznosti in ocen v ostalih primerih odloči komisija članice, pristojna za študijske zadeve. 2.2 Informiranje študentov o načinih preverjanja znanja 4. člen (1) Članica univerze pred pričetkom izvajanja študijskega procesa objavi učne načrte učnih enot na tak način, da so študentom informacije o njihovih študijskih obveznostih in oblikah preverjanja znanja pri posameznih učnih enotah študijskega programa dosegljive. (2) Nosilec učne enote je vsako študijsko leto na uvodnem predavanju dolžen študente podrobno seznaniti z načinom preverjanja in ocenjevanja znanja posamezne učne enote, ki je definirano s študijskim programom, in sicer: z vsebino, cilji in načrtom izvedbe učne enote, s predvidenimi študijskimi rezultati (znanje, razumevanje, spretnosti idr.), s temeljnimi študijskimi viri, s študijskimi obveznostmi študentov, s pogoji za pristop k posameznemu preverjanju znanja, z oblikami in načinom preverjanja in ocenjevanja znanja, s kriteriji za ocenjevanje in deleži, ki jih posamezne sestavine preverjanja in ocenjevanja znanja prispevajo h končni oceni, z drugimi informacijami, ki so pomembne za študente pri izpolnjevanju študijskih obveznosti (roki za izpolnitev posameznih obveznosti idr.). (3) Podatke, navedene v 1. in 2. odstavku tega člena, članica univerze objavi na svoji spletnih straneh. Za objavo je zadolžen referat za študentske zadeve članice (v nadaljevanju: referat). (4) Nosilec in drugi sodelujoči pri izvedbi učne enote študentom ne smejo predpisati ali zahtevati dodatnih študijskih obveznosti, ki niso predvidene v akreditiranem študijskem programu. 2.3 Oblike in načini preverjanja znanja 5. člen (1) Oblike preverjanja in ocenjevanja znanja so izpiti, skupinski izpiti iz več učnih enot, kolokviji, ocenjevanje seminarskih nalog in del, testi in druge oblike preverjanja in ocenjevanja znanja, določene z učnimi načrti posameznih učnih enot. (2) Preverjanje znanja je lahko ustno ali pisno oz. ustno in pisno. Poteka lahko tudi s preverjanjem pisnih, grafičnih, tehničnih in drugih izdelkov oz. nalog in njihovega zagovora ali s preverjanjem praktičnega pedagoškega dela učnega nastopa, pedagoške prakse oziroma v kombinaciji več oblik skladno z učnim načrtom predmeta. Preverjanje znanja lahko poteka tudi v elektronski obliki. (3) Preverjanje znanja je lahko tudi skupinsko, pri čemer je potrebno določiti kriterije za prispevek k skupni oceni vsakega od članov delovne skupine, ki opravlja skupinski projekt, pri katerem se preverja in ocenjuje znanje. 2.4 Izpiti 2

3 6. člen (1) Izpit je redna oblika zaključnega preverjanja in ocenjevanja znanja, ki ga opravlja študent po zaključku študijskega procesa. (2) Pri izpitu se preverja znanje snovi, ki je za posamezno učno enoto določena z učnim načrtom. Če je tako določeno s študijskim programom, ima izpit tudi praktični del. (3) Pri posamezni učni enoti se vrsta in način opravljanja izpita ter pogoji za pristop k izpitu določijo z učnim načrtom, ki je sestavni del študijskega programa. V učnem načrtu se določi delež posameznega načina preverjanja in ocenjevanja znanja, ki ga le ta prispeva h končni oceni. (4) Kadar sta predvidena ustni in pisni del izpita, tvorita celoto, ki se oceni z eno oceno. 7. člen (1) Preverjanje in ocenjevanje znanja na izpitu je javno. (2) Javnost izpitov se zagotavlja na naslednje načine: z objavo rokov preverjanja znanja v začetku študijskega leta (datum, ura in kraj), z omogočanjem prisotnosti drugih študentov na ustnem izpitu, s sprotnim obveščanjem študentov o doseženih rezultatih pri preverjanju znanja, z omogočanjem vpogleda v ocenjene pisne, grafične, tehnične in druge izdelke študentu, ki je opravljal izpit, z javno objavo izpitnih rezultatov ob upoštevanju zakonskih določil o varovanju osebnih podatkov. 8. člen (1) Študent lahko opravlja predpisane študijske obveznosti in izpite letnika, v katerega je vpisan, ter manjkajoče študijske obveznosti in izpite iz prejšnjih letnikov. (2) Študent, ki je v tekočem študijskem letu ponovno vpisan v isti letnik, lahko opravlja predpisane študijske obveznosti in izpite iz učnih enot višjega letnika, ko opravi vse obveznosti za vpis v višji letnik, in če to dopuščajo materialni in organizacijski pogoji dela. (3) Študent lahko opravlja predpisane študijske obveznosti in izpite iz učnih enot višjega letnika, ko opravi vse obveznosti tekočega letnika (60 ECTS kreditnih točk) ob predhodnem soglasju nosilca učne enote, če to dopuščajo materialni in organizacijski pogoji dela. 9. člen (1) Kandidat, ki je izgubil status študenta, obdrži pravico opravljanja manjkajočih predpisanih študijskih obveznosti in izpitov po istem študijskem programu, če se v tem času program ni spremenil. 10. člen (1) Študent lahko izjemoma opravlja izpite letnika, v katerega je vpisan, tudi izven razpisanih izpitnih rokov. (2) Opravljanje izpitov ali opravljanje izpitov izven razpisanih izpitnih rokov lahko odobri nosilec učne enote v soglasju s pristojnim prodekanom na osnovi pisne prošnje študenta, če so za to navedeni upravičeni razlogi in priložena dokazila (odhod na študij ali strokovno prakso v tujino, daljša hospitalizacija v času izpitnega obdobja, porod, udeležba na strokovni ali kulturni prireditvi oziroma vrhunskem športnem tekmovanju, študenti s posebnimi potrebami, opravljanje funkcij in članstvo v organih UM ipd.). 11. člen (1) Študent, ki izpita ni opravil, ga lahko opravlja ponovno. (2) Študent lahko posamezen izpit opravlja skupno največ šestkrat. V primeru, da študent tudi v zadnjem možnem opravljanju ne opravi posameznega izpita, se ga izpiše iz študijskega programa, po katerem je doslej študiral. Tak študent se lahko v skladu z zakonskimi možnostmi 3

4 ponovno vpiše v drug študijski program, pri čemer se kot drug študijski program ne štejeta menjava načina študija in nov študijski program, ki nadomešča obstoječega. (3) RCUM najkasneje do 15. oktobra za preteklo študijsko leto Študentskemu svetu UM, študentskim svetom članic UM in posameznim dekanom članic UM posreduje izpis tistih učnih enot in njihovih nosilcev, pri katerih je v preteklem študijskem letu prišlo do neuspešnega četrtega in vsakega nadaljnjega opravljanja izpita z oznako, kolikokrat je študent pristopil. Dekan in komisija za študijske zadeve v sodelovanju s študentskim svetom članice v primeru ponavljajočega se opravljanja komisijskih izpitov pri istem nosilcu na predlog študenta ali študentskega sveta preiščejo vzroke za to in predlagajo ustrezne rešitve. Poročilo se obravnava na naslednji seji komisije za študijske zadeve. (4) Pisne izpitne naloge posameznega študenta, ki je izpit opravil, se za posamezno učno enoto hranijo 40 dni od datuma, ko je bila ocena objavljena, razen če študent v zgoraj navedenem roku vloži ugovor ali pisno zahteva drugače. Če študent izpita ni opravil, se pisne izpitne naloge hranijo leto dni po opravljanju izpita. Po preteku navedenih datumov se pisne izpitne naloge lahko uničijo. 12. člen (1) Študentu se prepove pristop k izpitom za določen izpitni rok ali izpitno obdobje v primeru, ko je ta kršil izpitni red, določen s tem pravilnikom ali določili Statuta UM, kadar ni pristopil k izpitu na dan, ki je bil zanj določen in za to ni imel opravičljivega razloga, če izpita ni pravočasno odjavil in v primeru, kadar ima status izrednega študenta ali statusa študenta nima, njegove neporavnane obveznosti pa presegajo znesek, določen z Navodili o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Mariboru. Prepovedi pristopa k izpitu s strani izvajalca izpita, ki niso opredeljene s tem pravilnikom, niso dovoljene. 13. člen (1) Na izpitu znanje iz posamezne učne enote preverja in ocenjuje visokošolski učitelj, ki je nosilec izobraževanja za ta predmet, lahko pa tudi drugi, za ta predmet oziroma za znanstveno področje (disciplino), v katerega spadajo vsebine predmeta, habilitirani visokošolski učitelj (v nadaljevanju izvajalec izpita). (2) Študent ne more samostojno izbirati, kdo bo preverjal in ocenjeval njegovo znanje, lahko pa o takšni prošnji odloča komisija, pristojna za študijske zadeve na članici. 14. člen (1) Stroške opravljanja različnih vrst izpitov za redne in izredne študente ter osebe brez statusa študenta določajo Navodila o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Mariboru in se poravnajo skladno z veljavnim cenikom Univerze v Mariboru. 2.5 Komisijski izpit 15. člen (1) Pred izpitno komisijo se opravljajo izpiti ali ponavljajo izpiti z namenom zvišanja ocene, na pisno zahtevo študenta ali nosilca učne enote, obvezno pa se pred izpitno komisijo opravlja 4. in vsak naslednji izpit. 16. člen (1) izpitna komisija ima predsednika in dva člana, ki jih imenuje dekan na predlog predstojnika katedre oz. oddelka, kjer so ustanovljeni inštituti pa lahko tudi na predlog predstojnika inštituta. V komisijo se imenuje tudi nosilec konkretne učne enote. Za predmete, katerih nosilec je dekan članice, izpitno komisijo imenuje prodekan članice, odgovoren za študijske zadeve. V primeru zadnjega možnega opravljanja izpita sta prisotna dodatna člana izpitne komisije, in sicer dekan 4

5 članice brez možnosti glasovanja in en član iz vrst visokošolskih učiteljev z možnostjo glasovanja, ki ga imenuje ŠS članice. V primeru neodločenega glasovanja odloči dekan. (2) Način opravljanja komisijskega izpita je takšen, kot je določeno v učnem načrtu posamezne učne enote. (3) Delo izpitne komisije poteka tako, da vprašanja oblikuje visokošolski učitelj, ki je nosilec konkretne učne enote, lahko pa tudi visokošolski učitelj, habilitiran za to predmetno področje. Po končanem preverjanju se komisija posvetuje in oceni znanje študenta z večino glasov. (4) V kolikor je ocena izpitne komisije v primeru zadnjega možnega opravljanja izpita negativna, negativna pa je tudi ocena komisije, ki preveri ustreznost ocene v primeru postopka ugovora študenta zoper oceno po 28. členu tega pravilnika, se ravna v skladu z 2. odstavkom 11. člena tega pravilnika. (5) Študent lahko v roku 8 dni na podlagi 28. člena tega pravilnika sproži postopek ugovora zoper oceno. 17. člen (1) Rektor na predlog dekana članice po zaključenem postopku iz 4. odst. 16. člena tega pravilnika izda odločbo, na osnovi katere se študenta izpiše iz študijskega programa. Zoper to odločbo ima študent v roku 8 dni od vročitve te odločbe pravico pritožbe na univerzitetno komisijo za pritožbe študentov. Odločba komisije je dokončna. 2.6 Sprotno preverjanje in ocenjevanje znanja 18. člen (1) Kolokviji, testi, domače naloge, sodelovanje na predavanjih, seminarjih, vajah in terenskih projektih ter ocenjevanje seminarskih del, učnih nastopov in praktičnih pedagoških del so oblike sprotnega preverjanja in ocenjevanja znanja študentov iz posameznih učnih enot. (2) Kolokviji so ustna, testi pa pisna oblika sprotnega preverjanja znanja. Z njimi se preverja, lahko pa tudi ocenjuje znanje iz učnih enot celotnega semestra, lahko pa tudi določenega zaokroženega dela učne enote, če je preverjanje potrebno zaradi uspešnega obvladovanja poznejših drugih delov iste učne enote. (3) Sprotno znanje iz posamezne učne enote preverja in ocenjuje visokošolski učitelj ali visokošolski sodelavec, ki je habilitiran za ustrezno predmetno področje in sodeluje pri izvedbi učne enote. (4) Ocene, dosežene pri kolokvijih, testih, seminarjih in vajah, se upoštevajo pri izpitu iz te učne enote na način, ki je določen s študijskim programom. 2.7 Diplomski izpit in diplomska seminarska naloga 19. člen (1) S študijskim programom je lahko predvideno, da študenti ob koncu izobraževanja opravljajo diplomski izpit ali diplomsko seminarsko nalogo. (2) Diplomski izpit je zaključni izpit, s katerim se preverja in ocenjuje celotno znanje, ki ga mora študent obvladati, da bi uspešno zaključil študij. (3) Diplomski izpit se ob neuspešnem prvem opravljanju lahko praviloma ponovi samo enkrat. V primeru, ko študent tudi drugič ne opravi diplomskega izpita, se mu prepove opravljanje diplomskega izpita za obdobje dvanajstih mesecev. (4) Diplomska seminarska naloga je zaključna naloga, s katero se preverja in ocenjuje celotno znanje, ki ga mora študent obvladati, da bi uspešno zaključil študij na eni od študijskih smeri na večpredmetnem študijskem programu. (5) Obseg, vsebina in način opravljanja diplomskega izpita in diplomske seminarske naloge se določajo s študijskim programom. 5

6 3 IZPITNI RED 3.1 Izpitna obdobja in izpitni roki 20. člen (1) V študijskem letu so tri izpitna obdobja, in sicer: poletno, jesensko in zimsko, ki se za študijsko leto natančno določijo s študijskim koledarjem, ki ga sprejme Senat Univerze v Mariboru. (2) V izpitnem obdobju pedagoški proces ne poteka. Klinične, terenske in z njimi povezane laboratorijske vaje ter nekateri posebni primeri izvedbe (npr. delna izvedba predmeta v okviru poletnih šol), lahko v izpitnem obdobju potekajo izjemoma, če k temu poda soglasje študentski svet članice. (3) Izpitni roki so redni in izredni. (4) Pri učnih enotah, ki ne predvidevajo sprotnega opravljanja s študijskim programom predpisanih obveznosti, so redni izpitni roki določeni najmanj štirikrat letno, in sicer tako, da sta vsaj dva razpisana v izpitnem obdobju po zaključku izvedbe učne enote in en izpitni rok v vsakem naslednjem izpitnem obdobju. Pri učnih enotah, kjer je sprotno preverjanje predvideno s študijskim programom, so določeni najmanj trije izpitni roki letno, vsaj eden v vsakem izpitnem obdobju. Z namenom uspešnejšega in sprotnega opravljanja izpitov ali v primeru izvajanja blokovnega sistema študija, lahko izvajalec izpita ali senat članice univerze za posamezne učne enote razpiše dodatne redne ali izredne izpitne roke. Mora pa senat članice univerze razpisati dodatne izpitne roke na utemeljeno zahtevo študentskega sveta članice. Dodatni izpitni roki se lahko razpišejo tudi izven izpitnih obdobij. (5) Izpiti iz obveznih učnih enot določenega letnika znotraj posameznega študijskega programa ne smejo biti razpisani na isti dan. (6) V primeru študija na dvopredmetnem študijskem programu izpitni roki učnih enot enega od dvopredmetnih študijskih programov ne smejo biti razpisani na isti dan. (7) Seznam rednih izpitnih rokov za posamezne učne enote v celotnem študijskem letu pripravi in objavi referat na osnovi dogovora z nosilci učnih enot, in sicer najkasneje do 15. novembra za tekoče študijsko leto. Nosilec učne enote je dolžan razpisati termine za izpitne roke pri posamezni učni enoti tako, da se med dvema izpitnima rokoma za isto učno enoto upošteva terminski presledek najmanj 14 dni. Seznam mora vključevati tudi izpitne roke za učne enote, ki se v tekočem študijskem letu ne izvajajo. (8) Če se izpit opravlja kot pisni in ustni, se razpored ustnih izpitov objavi hkrati z rezultati pisnega dela izpita. (9) Izredni izpitni roki se za študente izrednega študija določijo po zaključku posameznih ciklusov predavanj ne glede na izpitna obdobja. Prvi izredni izpitni rok je praviloma v mesecu dni po zaključku izvajanja učne enote. Izredni izpitni rok določi članica univerze in ga objavi najmanj 7 dni pred izpitom. (10) Redni udeleženci izobraževanja lahko pristopijo k vsem v naprej in dodatno razpisanim rednim izpitnim rokom, izredni in drugi udeleženci izobraževanja brez statusa študenta pa k vsem razpisanim izpitnim rokom. Izjema so primeri, navedeni v 12. členu tega pravilnika. (11) Študent podiplomskega doktorskega študija lahko opravlja izpit tudi na dan, ki ga sporazumno določi z visokošolskim učiteljem, pri katerem opravlja izpit. (12) Po dogovoru z nosilcem oz. izvajalcem učne enote je možno zadnji izpit študijskega programa pred diplomo oz. pred zaključkom študija enkrat opravljati izven razpisanih izpitnih rokov. V takem primeru študent v referatu pridobi ustrezno potrdilo o opravljanju zadnjega izpita ter odda prošnjo za prijavo na izpit z dogovorjenim datumom, na podlagi katere referat uredi prijavo na izpit. Če je študent pri opravljanju zadnjega izpita, dogovorjenega na ta način, neuspešen, se mora za naslednji pristop prijaviti na razpisani izpitni rok. (13) Roke za druge oblike preverjanja znanja, razen za izpite iz prve točke 5. člena, določi nosilec učne enote in jih na ustrezen način objavi praviloma na začetku izvajanja študijskega procesa. 6

7 3.2 Izpitni roki za učne enote, ki se v tekočem študijskem letu ne izvajajo 21. člen (1) Za učne enote, ki se v tekočem študijskem letu ne izvajajo, se: v prvem letu po prenehanju izvajanja določi tri izpitne roke, in sicer v vsakem izpitnem obdobju po en izpitni rok; v drugem letu po prenehanju izvajanja določi vsaj en izpitni rok v študijskem letu; V tretjem in naslednjih letih po prenehanju izvajanja vsaj en izpitni rok določi na pisno pobudo enega ali več študentov. 3.3 Postopek prijave na izpit 22. člen (1) Prijava na izpit je elektronska na predpisanem obrazcu, ki je sestavni del tega pravilnika (priloga 1). V utemeljenih primerih je možna tudi pisna prijava, ki se na predpisanem obrazcu odda pristojnemu referatu članice univerze. (2) Za sprotne oblike preverjanja in ocenjevanja znanja ni elektronskega prijavljanja oziroma je v dogovoru z nosilcem učne enote. (3) Študent je odgovoren za pravilno in popolno prijavo na izpit. (4) Članica UM določi, koliko dni pred izpitom se mora študent prijaviti na izpit. (5) Članica UM določi, kdaj referat izvajalcu izpita posreduje izpis seznama prijavljenih kandidatov na izpit, elektronsko pošto z navedbo spletne povezave do podatkov v baz AIPS ali s samodejnim obvestilom iz AIPS a, v kolikor si bo izvajalec izpita seznam izpisal sam. (6) Izvajalec izpita sme opravljanje izpita dovoliti samo kandidatom, uvrščenim na seznam prijavljenih na izpit, ki so opravili vse predhodne obveznosti pri učni enoti (vaje, seminarske naloge, nastope, poročila in drugo), določene z učnim načrtom posamezne učne enote. 3.4 Postopek odjave od izpita 23. člen (1) Študent lahko odjavi izpit najkasneje dva dni pred izpitom. Odjava je praviloma elektronska na predpisanem obrazcu. V utemeljenih primerih je odjava lahko tudi pisna in se na predpisanem obrazcu odda na pristojnem referatu članice univerze (priloga 2). (2) Študent, ki iz opravičljivih razlogov ne pride na izpit ali izpit pravočasno odjavi, lahko opravlja izpit v prvem naslednjem razpisanem roku. (3) Študent, ki brez opravičljivega razloga ne pristopi k izpitu na dan, ki je bil zanj določen, ali če izpita ne odjavi pravočasno, sme opravljati izpit šele v drugem naslednjem izpitnem roku. (4) Če študent zaradi opravičljivega razloga ni pristopil k izpitu in izpita ni pravočasno odjavil, se upošteva, da je izpit odjavil pravočasno, če v roku 3 delovnih dni po izpitnem roku v referat dostavi ustrezna pisna dokazila. O ustreznosti dokazil v roku 3 dni odloči strokovna služba. (5) V vseh primerih, navedenih v tem členu, ko kandidat iz kakršnega koli razloga ni pristopil k izpitu, se šteje, da s tem ni izkoristil pravice do pristopa k izpitu. Študent, ki se je prijavil na izpit, ki je v skladu s cenikom UM plačljiv, tega ne plača, če se na podlagi dokazil ugotovi, da na izpit ni prišel iz opravičljivih razlogov ali ga je pravočasno odjavil, medtem ko je študent iz tretjega odstavka tega člena izpit dolžen plačati. 3.5 Izvedba in potek pisnega izpita 24. člen (1) Za pravilno izvedbo pisnega izpita je odgovoren nosilec učne enote oz. izvajalec izpita, ki ob podpori referata zagotovi vse potrebno za izvedbo pisnega izpita. 7

8 (2) Če se nosilec učne enote pisnega izpita ne more udeležiti, je dolžan zagotoviti prisotnost drugega ustrezno habilitiranega visokošolskega učitelja ali visokošolskega sodelavca pri učni enoti ob upoštevanju, da visokošolski sodelavec ne more ocenjevati pisnega izdelka, lahko pa nosilcu poda predlog ocene. (3) Nosilec predmeta določi trajanje izpitov za posamezne učne enote v skladu z zahtevnostjo učnih enot in njihovim kreditnim ovrednotenjem. Izvajalec izpita mora preveriti navzočnost in istovetnost prijavljenih študentov. Študent mora imeti na izpitu dokument za identifikacijo. (4) Izvajalec izpita je pred pričetkom pisanja izpita dolžan seznaniti prisotne študente z dovoljenimi pripomočki pri izpitu. (5) Študent se med opravljanjem izpita brez odobritve izvajalca izpita ne sme oddaljiti iz prostora, v katerem opravlja pisni izpit. (6) Odstop med opravljanjem izpita se oceni kot neuspešen poskus opravljanja izpita. (7) Če se je študent udeležil opravljanja izpita in ni oddal pisne naloge ali ni odgovoril na nobeno od zastavljenih vprašanj, se njegov poskus opravljanja izpita oceni kot neuspešen. 3.6 Izvedba in potek ustnega izpita 25. člen (1) Za pravilno izvedbo ustnega izpita je odgovoren nosilec učne enote oz. izvajalec izpita, ki ob podpori referata zagotovi vse potrebno za izvedbo ustnega izpita. (2) Posamezni študent opravlja ustni izpit največ dve šolski uri. Ustni izpit lahko poteka posamično ali s skupino študentov. Izvajalec izpita mora preveriti istovetnost študenta, ki opravlja ustni izpit. Študent mora imeti na izpitu dokument za identifikacijo. (3) Način postavljanja vprašanj (pisno/ustno) določi izvajalec izpita, ki takoj po opravljenem izpitu študentu sporoči oceno ustnega izpita in izpolni prijavnico zapisnik o izpitu ali vpiše skupno oceno pri učni enoti v evidenco prijavljenih na izpit s podatki o opravljenem končnem preverjanju znanja. Sestavni del ustnega izpita mora biti tudi zagovor. (4) Negativna ocena na izpitu ne razveljavi rezultatov sprotnih oblik preverjanja znanja in drugih obveznosti, ki so bile uspešno opravljene v teku študijskega leta. 3.7 Ocenjevanje znanja 26. člen (1) Znanje študenta na izpitu, kolokviju in pri drugih oblikah preverjanja znanja se ocenjuje s pozitivnimi in negativnimi ocenami. (2) Pozitivne ocene so odlično (10), prav dobro (9 in 8), dobro (7), zadostno (6). Negativne ocene so od 1 do 5. Senat Univerze v Mariboru sprejme enotno ocenjevalno lestvico s podrobnejšimi opisi posameznih ocen. (3) Doseženo oceno pri učni enoti praviloma vpiše nosilec, lahko pa tudi izvajalec izpita, ki je ustrezno habilitiran visokošolski učitelj. (4) Posamezne učne enote ali njihovi deli, ki so v naprej definirani z učnim načrtom in pri katerih se delo študenta ne more vrednotiti (npr. praktično usposabljanje, pedagoška praksa, hospitacije, druge posebne učne enote), se lahko ocenjujejo na dvostopenjski lestvici kot opravil ali ni opravil. (5) Študentu za skupno pozitivno oceno na izpitu ali komisijskem izpitu ni potrebno odgovoriti na vsa vprašanja. Če študent ne odgovori na prvo vprašanje, mu mora izvajalec izpita omogočiti, da odgovarja na naslednja vprašanja in ga ne sme izločiti iz nadaljevanja preverjanja znanja. 3.8 Ponovno opravljanje izpita z namenom zvišanja ocene 8

9 27. člen (1) Študent ima pred zaključkom študija pravico do popravljanja izpita iz vseh učnih enot, ki jih je že opravil, če želi zvišati oceno pri posamezni učni enoti. Posamezni izpit se lahko popravlja enkrat, na zahtevo študenta ali nosilca tudi kot komisijski izpit. Če študent pri popravljanju doseže nižjo oceno, velja prvotna, to je višja ocena. (2) Članica Univerze v Mariboru lahko ponovno opravljanje izpitov z namenom višanja ocene uredi z internimi pravili ob soglasju študentskega sveta. 3.9 Ugovor študenta zoper oceno 28. člen (1) Študent lahko ugovarja zoper oceno, ki jo je študent prejel na izpitu, kolokviju ali pri drugih oblikah preverjanja in ocenjevanja znanja. (2) Študent mora vložiti pisni ugovor z obrazložitvijo v roku 30 dni od dneva, ko je bila negativna ali pozitivna ocena objavljena. (3) Dekan članice univerze v roku 3 delovnih dni po prejemu ugovora zoper oceno imenuje komisijo, ki v roku 3 delovnih dni preveri ustreznost ocene. (4) Komisija ima predsednika in dva člana in je sestavljena tako, kot je določeno za izpitno komisijo. (5) Komisija se lahko prepriča o ustreznosti ocene tudi s ponovnim preverjanjem znanja. (6) Ocena komisije je dokončna Kršitve izpitnega reda in sankcije 29. člen (1) Študent krši izpitni red, če med potekom preverjanja znanja na nedovoljen način sodeluje z drugimi prisotnimi ali če pri tem uporablja nedovoljene pripomočke. (2) Oseba, ki opravlja ali poizkusi opravljati izpit oz. drugo preverjanje znanja namesto prijavljenega študenta, in študent, namesto katerega opravi ali poizkusi opravljati preverjanje znanja kdo drug, s tem kršita izpitni red. (3) Kot kršitev se upošteva tudi plagiatorstvo pri seminarskih in diplomskih nalogah, programih in drugih pisnih izdelkih, katerih ocena prispeva k skupni oceni pri učni enoti. 30. člen (1) Po ugotovljeni kršitvi študent oz. oseba, ki namesto njega opravlja ali poskusi opravljati izpit, ne sme nadaljevati preverjanja znanja, pisna izpitna naloga se oceni z oceno 1 oz. z oceno»ni opravil«, kadar gre za učno enoto, ki se ne ocenjuje s številčno oceno, na seznamu prisotnih pa se evidentira kršitev izpitnega reda. Kršitev evidentira izvajalec izpita. (2) Referat z evidentirano kršitvijo izpitnega reda pisno seznani dekana, ki v primeru kršitve izpitnega reda v obliki goljufanja postopa v skladu s tem pravilnikom in z določili za disciplinsko odgovornost študentov Univerze v Mariboru. (3) Sankcije so opomin, ukor ter izključitev z univerze za dobo do dveh let. Opomin in ukor se izrekata po skrajšanem postopku, določenem v tem pravilniku. (4) Kot sankcija za prvo kršitev izpitnega reda v obliki goljufanja pri preverjanju znanja se izreče opomin in prepoved opravljanja izpita do konca naslednjega izpitnega obdobja pri učni enoti, pri kateri je prišlo do kršitve. Kot sankcija za drugo kršitev izpitnega reda v obliki goljufanja pri preverjanju znanja se izreče ukor in prepoved opravljanja izpita do konca naslednjih dveh izpitnih obdobij pri učni enoti, pri kateri je prišlo do kršitve. Izrečene sankcije s študijskim letom ne prenehajo. Za tretjo kršitev izpitnega reda v obliki goljufanja pri preverjanju znanja je sankcija izključitev z univerze za dobo do dveh let, če sta bila prej našteta milejša ukrepa že izrečena. (5) Osebi, ki opravlja ali poizkusi opravljati preverjanje znanja namesto prijavljenega študenta in je vpisana na Univerzo v Mariboru, ter študentu, namesto katerega opravi ali poizkusi opravljati preverjanje znanja kdo drug, se zaradi goljufanja pri preverjanju znanja izreče ukor in prepoved 9

10 opravljanja izpitov pri vseh učnih enotah za dobo enega leta. Enoletna prepoved velja tudi za opravljanje zaključnega dela. Za oba, ki sta goljufala na ta način, se lahko predlaga tudi kazenski pregon. (6) Ugotavljanje kršitve in izrekanje sankcij za goljufanje pri izdelavi del se izreče v disciplinskem postopku, ki je določen s Statutom UM Skrajšani postopek pri izreku sankcij 31. člen (1) V primeru, da je študent pri preverjanju znanja prvič zaloten pri goljufanju, mu izvajalec izpita izreče opomin in s tem prepoved opravljanja izpita do konca naslednja izpitnega obdobja pri učni enoti, pri kateri je prišlo do kršitve. Hkrati se mu prepove nadaljevanje opravljanja izpita ter se ga pošlje iz predavalnice. Šteje se, da je izkoristil eno od možnosti pristopa k izpitu. (2) Obrazec za izrečeni opomin, ki je priloga tega pravilnika (priloga 3), izvajalec izpita izpolni po končanem preverjanju ter ga odda v referatu, ki ga študentu vroči v obliki in način, kot določa zakon, ki ureja področje splošnega upravnega postopka. Kopija opomina se hrani v študentovem osebnem kartonu. (3) Zoper tako izdani izrečeni opomin lahko študent v roku 15 dni od vročitve opomina vloži ugovor na disciplinsko sodišče I. stopnje. (4) Odločitev disciplinskega sodišča I. stopnje je dokončna. 32. člen (1) V primeru, da je študent pri preverjanju znanja drugič zaloten pri goljufanju, mu izvajalec izpita izreče ukor in s tem prepoved opravljanja izpita do konca naslednjih dveh izpitnih obdobij pri učni enoti, pri kateri je prišlo do kršitve. Hkrati se mu prepove nadaljevanje opravljanja izpita ter se ga pošlje iz predavalnice. Šteje se, da je izkoristil eno od možnosti pristopa k izpitu. (2) Obrazec za izrečeni ukor, ki je priloga tega pravilnika (priloga 4), izvajalec izpita izpolni po končanem preverjanju ter ga odda v referatu, ki ga študentu vroči v obliki in način, kot določa zakon, ki ureja področje splošnega upravnega postopka. Kopija ukora se hrani v študentovem osebnem kartonu. (3) Zoper tako izdani izrečeni ukor lahko študent v roku 15 dni od vročitve ukora vloži ugovor na disciplinsko sodišče I. stopnje. (4) Odločitev disciplinskega sodišča I. stopnje je dokončna. 32. a člen (1) V primeru, da izvajalec izpita ugotovi, da namesto prijavljenega študenta opravi ali poizkusi opravljati preverjanje znanja kdo drug, zaradi goljufanja izreče študentu, namesto katerega opravi ali poizkusi opravljati preverjanje znanja in osebi, ki opravlja ali poizkusi opravljati preverjanje znanja namesto prijavljenega študenta, če je vpisana na Univerzo v Mariboru, ukor in s tem prepoved, definirano v 30. členu tega pravilnika. (2) Izvajalec izpita po končanem preverjanju izpolni obrazec za izrečeni ukor, ki je priloga tega pravilnika (priloga 5), ter ga odda v referatu, ki ga prijavljenemu študentu in osebi, ki je namesto prijavljenega študenta opravljala ali poskusila opravljati preverjanje znanja in je vpisana na Univerzo v Mariboru, vroči v obliki in na način, kot določa zakon, ki ureja področje splošnega upravnega postopka. V primeru, da je eden od študentov z druge članice, referat zadevo za tega študenta odstopi v izvedbo pristojni članici. Kopija ukora se hrani v osebnih kartonih obeh študentov. (3) Prepoved opravljanja izpitov začne teči z dnevom vročitve ukora, v primeru vložitve ugovora na disciplinsko sodišče I. stopnje pa od dneva vročitve dokončne odločitve le tega. (4) Zoper tako izdani izrečeni ukor lahko študent v roku 15 dni od vročitve vloži ugovor na disciplinsko sodišče I. stopnje na matični članici. (5) Odločitev disciplinskega sodišča I. stopnje je dokončna. 10

11 4 EVIDENTIRANJE OPRAVLJENIH ŠTUDIJSKIH OBVEZNOSTI 33. člen (1) O izpitu se vodi zapisnik, v katerem izvajalec izpita oz. predsednik izpitne komisije evidentira prijavo k izpitu ter skupno oceno pri učni enoti. (2) Zapisnik o komisijskem izpitu je izpolnjena in/ali natisnjena elektronska prijavnica na izpit za posameznega kandidata, v kateri se navedejo ali priložijo tudi izpitna vprašanja. Kot zapisnik o drugih izpitih zadostuje, da izvajalec izpita v evidenco prijavljenih na izpit s podatki o opravljenem končnem preverjanju znanja vpiše skupno oceno pri učni enoti za vsakega študenta. Skupni zapisnik z vnesenimi ocenami natisne in podpiše izvajalec izpita (skladno s 3. odst. 26. člena tega pravilnika), medtem ko zapisnik komisijskega izpita podpišejo vsi člani izpitne komisije. Skupni zapisniki ter zapisniki o pozitivno opravljenem komisijskem izpitu se morajo hraniti trajno. (3) Visokošolski učitelj, ki na izpitu preverja znanje, oz. predsednik izpitne komisije ob koncu izpita javno objavi rezultat in sporoči doseženo oceno študentu, ki je opravljal izpit. (4) Rezultati in ocene pisnih izpitov se objavijo na oglasni deski članice univerze ali na drug način, s katerim članica redno obvešča študente o študijskih zadevah, in sicer najkasneje 8 dni po pisnem izpitu, upoštevajoč zakonodajo s področja varovanja osebnih podatkov. V primeru da je pisni izpit opravljalo več kot 100 študentov, se za vsakih nadaljnjih 50 študentov rok za objavo rezultatov in ocen pisnih izdelkov lahko podaljša za 1 delovni dan. Objava rezultatov izpitov mora biti datirana. Za objavo rezultatov in ocen pisnih izdelkov sta odgovorna nosilec učne enote in referat članice univerze. (5) Celotni izpitni postopek na posameznem izpitnem roku mora biti zaključen najkasneje do zadnjega roka za prijavo na naslednji izpitni rok iz iste učne enote v istem izpitnem obdobju ali v roku 14 dni, če je naslednji izpitni rok v naslednjem izpitnem obdobju. Izvajalec izpita je do tega roka dolžan v referat vrniti podpisane zapisnike o izpitu. (6) Rezultate izpitov lahko v uradno elektronsko evidenco AIPS vnese izvajalec izpita, ki ima dostop do seznama prijavljenih na izpit. Izvajalec izpita po vseh opravljenih vnosih le te potrdi, natisne ter podpiše, nato pa zapisnik o izpitu posreduje v referat. Vnose v uradno evidenco lahko opravi tudi referat v roku 2 delovnih dni po prejemu izpolnjenega in s strani izvajalca izpita oz. izpitne komisije podpisanega zapisnika o izpitu. Zapisniki o izpitu se odlagajo v študentov osebni karton ali v posebne evidence z rezultati izpitov. Rezultate izpitov vnese v uradno evidenco članica, na kateri je bil izpit opravljen, zapisnik o izpitu (skupen za študente druge članice ali posamičen) pa se posreduje matični članici, ki ga odloži in hrani. (7) Študent ima pravico do vpogleda v pisne izpitne naloge v roku 30 dni od datuma, ko je bila ocena objavljena. Nosilec učne enote oz. izvajalec izpita skupaj z rezultati in ocenami objavi kraj in čas, ko bo možen vpogled v pisne izpitne naloge. (8) Pooblaščena oseba pristojnega referata za študentske zadeve je pristojna za popravljanje izpitnih ocen v uradnih evidencah na osnovi zapisnika o izpitu. Če pride do uradnega popravka ocene (npr. zaradi ugotovljene napake ob zaključevanju indeksa, ob vpisu v višji letnik ipd.) ob kontroli evidenc, se popravek ocene lahko izvede na podlagi pisnega naloga dekana ali pristojnega prodekana in predhodnega pisnega obvestila študenta o popravku ocene v evidenci članice. (9) Izvajalci učne enote so dolžni voditi evidenco o zahtevani obvezni prisotnosti študentov pri delu učne enote ter o izpolnjevanju pogojev za pristop k izpitu. 5 ŠTUDENTI S POSEBNIMI POTREBAMI 34. člen (1) Podrobnosti opravljanja izpitov za študente s posebnimi potrebami določa poseben pravilnik. 11

12 6 KONČNE DOLOČBE 35. člen (1) Obrazci, navedeni v tem pravilniku, so priloga in sestavni del pravilnika. 36. člen (1) Kršitev določil tega pravilnika s strani zaposlenih na Univerzi v Mariboru se smatra za kršitev delovnih obveznosti delavcev. (2) Študentski svet članice v primeru suma kršitve določil tega pravilnika s strani zaposlenih pozove dekana članice h ukrepanju. Dekan je dolžan, da v roku 8 dni pisno odgovori na takšen poziv. 37. člen (1) Ta pravilnik začne veljati petnajst dni po objavi v Obvestilih Univerze v Mariboru. (2) Za študente, ki so ob začetku veljave tega pravilnika že prijavljeni na izpit, za to prijavo ne veljajo določila tega pravilnika, temveč pravilnika št. A1/ AG. (3) Določilo 2. odstavka 11. člena tega pravilnika, ki definira skupno število možnih opravljanj izpita, velja za študente, ki do še niso pristopili k opravljanju izpitov pri posameznih učnih enotah. (4) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru št. A1/ AG in na osnovi tega sprejeti akti članic, ki urejajo to predmetno področje. 6.1 KONČNE DOLOČBE Sprememb in dopolnitev Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM št. A4/ AG z dne člen (1) Dopolnitve pravilnika začnejo veljati po objavi v Obvestilih Univerze v Mariboru. (2) Za študente, ki so ob začetku veljave teh dopolnitev pravilnika že prijavljeni na izpit, za to prijavo ne veljajo določila dopolnitev pravilnika, razen če so za študenta ugodnejša. 6.2 KONČNE DOLOČBE Sprememb in dopolnitev Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM št. A4/ AG z dne člen (1) Dopolnitve pravilnika začnejo veljati petnajst dni po objavi v Obvestilih Univerze v Mariboru. (2) Spremembe 2. in 3. odstavka 11. člena in 15. člena pravilnika se začnejo uporabljati v študijskem letu 2012/2013 za študente, ki bodo takrat prvič vpisani v 1. letnik dodiplomskega ali podiplomskega študija, za ponovno vpisane v 1. letnik v tem študijskem letu pa od takrat, ko bodo napredovali v višji letnik. (3) Za študente, ki so ob začetku veljave teh dopolnitev pravilnika že prijavljeni na izpit, določila dopolnitev pravilnika za to prijavo ne veljajo, razen če so za študenta ugodnejša. 6.3 KONČNE DOLOČBE Sprememb in dopolnitev Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM št. A4/ AG z dne člen 12

13 (1) Za študente, ki so bili v študijskem letu 2012/13 (prvič ali ponovno) vpisani v višje letnike in redno napredujejo, določila v zvezi s številom vseh možnih pristopov k izpitu ne veljajo. Prav tako ne veljajo določila v zvezi z obveznim opravljanjem izpita pred izpitno komisijo, ki so bila sprejeta s spremembami pravilnika na 4. izredni seji Senata Univerze v Mariboru dne V navedenih zadevah za te študente veljajo tista določila, ki so zanje veljala ob vpisu. (2) Za kandidate, ki niso ali ne bodo redno napredovali (za ponovno vpisane študente in za kandidate brez statusa študenta), spremembe glede števila vseh možnih pristopov k izpitu in spremembe o obveznem opravljanju izpita pred izpitno komisijo, ki jih je sprejel Senat Univerze v Mariboru na 4. izredni seji dne , začnejo veljati, kot sledi: Ob vpisu v višji letnik, vendar samo v primeru, če jih v študijskem letu, v katerem se vpišejo v višji letnik, dohiti generacija, ki je bila v študijskem letu 2012/13 prvič vpisana v prvi letnik dodiplomskega ali podiplomskega študija in s katero so se spremembe začele postopno uvajati. Za kandidate, pri katerih bodo zaradi ponavljanja ali prekinitve študija spremembe začele veljati v višjih letnikih študija in bodo imeli takrat neopravljene obveznosti nižjih letnikov, velja, da bodo lahko do zaključka njihovega študija pri le teh še naprej opravljali izpit pri tej učni enoti skladno s starimi določili, tj. skupno največ osemkrat in obvezno šesto in nadaljnja opravljanja izpita pred izpitno komisijo, kot je to veljalo pred spremembo pravilnika «41. člen (1) Spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Obvestilih Univerze v Mariboru, uporabljajo pa se od študijskega leta 2014/2015 dalje. Rektor UM prof. dr. Igor Tičar 13

14 PRILOGA 1 Univerza v Mariboru (ime članice) PRIJAVNICA ID: Ime in priimek: Status kandidata: redni študent izredni študent oseba brez statusa drugi udeleženec Vrsta študija: UN VS SPEC MAG DR IZPOP. Stopnja študija bolonjski programi: 1. stopnja 2. stopnja 3. stopnja Letnik: Študijski program, smer: Oblika preverjanja znanja: izpit komisijski izpit diferencialni izpit prak čno usposabljanje nastop Učna enota: Izvajalec izpita: Datum izpita: Ura izpita: Kraj izpita: Datum zadnjega opravljanja preverjanja znanja: Dosedanje število pristopov: Opravljeni pogoji za pristop: DA NE Datum prijave na izpit: Zapisnik o preverjanju znanja (potek izpita, izpitna vprašanja) 1 : Skupna ocena pri učni enoti: Podpis izvajalca izpita oz. izpitne komisije: Datum: 1 Zapisnik o preverjanju znanja se obvezno izpolni (ali priložijo vprašanja) v primeru komisijskega izpita. 14

15 PRILOGA 2 Univerza v Mariboru (ime članice) ODJAVNICA ODJAVA (izpolni študent) ID: Ime in priimek: Način študija: REDNI IZREDNI OSEBA BREZ STATUSA DRUGI UDELEŽENEC Vrsta študija: UN VS SPEC MAG DR IZPOP. Stopnja študija bolonjski programi: 1. stopnja 2. stopnja 3. stopnja Letnik: Študijski program, smer: Učna enota: Izvajalec izpita: Datum izpita: 15

16 PRILOGA 3 Univerza v Mariboru (ime članice) OPOMIN OSEBNI PODATKI ŠTUDENTA ID: Ime in priimek: Naslov: Vrsta študija: UN VS SPEC MAG DR IZPOP. Stopnja študija bolonjski programi: 1. stopnja 2. stopnja 3. stopnja Letnik: Študijski program, smer: KRŠITEV po 30. členu Pravilnika o ocenjevanju PRVO goljufanje pri preverjanju znanja in preverjanju PODATKI O KRŠITEVI IZPITNEGA REDA Lokacija kršitve: Datum kršitve: Ura kršitve: Kršitev pri učni enoti: Oblika preverjanja znanja: izpit komisijski izpit diferencialni izpit nastop kolokvij drugo Izvajalec preverjanja znanja: IZREK SANKCIJE OPOMIN IN PREPOVED OPRAVLJANJA IZPITA DO KONCA NASLEDNJEGA IZPITNEGA OBDOBJA PRI UČNI ENOTI, PRI KATERI JE PRIŠLO DO KRŠITVE PRAVNO VARSTVO Študent, ki mu je bil izrečen opomin in prepoved opravljanja izpita do konca naslednjega izpitnega obdobja pri učni enoti, pri kateri je prišlo do kršitve, lahko v 15 dneh od vročitve tega opomina vloži ugovor na disciplinsko sodišče I. stopnje. Odločitev disciplinskega sodišča I. stopnje je dokončna. Podpis izvajalca preverjanja znanja: Kraj in datum: Način vročitve: Vročiti skladno z določili zakona, ki ureja področje splošnega upravnega postopka! 16

17 PRILOGA 4 Univerza v Mariboru (ime članice) UKOR OSEBNI PODATKI ŠTUDENTA ID: Ime in priimek: Naslov: Vrsta študija: UN VS SPEC MAG DR IZPOP. Stopnja študija bolonjski programi: 1. stopnja 2. stopnja 3. stopnja Letnik: Študijski program, smer: KRŠITEV po 30. členu Pravilnika o ocenjevanju DRUGO goljufanje pri preverjanju znanja in preverjanju PODATKI O KRŠITVI IZPITNEGA REDA Lokacija kršitve: Datum kršitve: Ura kršitve: Kršitev pri učni enoti: Oblika preverjanja znanja: izpit komisijski izpit diferencialni izpit nastop kolokvij drugo Izvajalec preverjanja znanja: IZREK SANKCIJE UKOR IN PREPOVED OPRAVLJANJA IZPITA DO KONCA NASLEDNJIH DVEH IZPITNIH OBDOBIJ PRI UČNI ENOTI, PRI KATERI JE PRIŠLO DO KRŠITVE PRAVNO VARSTVO Študent, ki mu je bil izrečen ukor in prepoved opravljanja izpita do konca naslednjih dveh izpitnih obdobij pri učni enoti, pri kateri je prišlo do kršitve, lahko v 15 dneh od vročitve tega ukora vloži ugovor na disciplinsko sodišče I. stopnje. Odločitev disciplinskega sodišča I. stopnje je dokončna. Podpis izvajalca preverjanja znanja: Kraj in datum: Način vročitve: Vročiti skladno z določili zakona, ki ureja področje splošnega upravnega postopka! 17

18 PRILOGA 5 Univerza v Mariboru UKOR (ime članice) OSEBNI PODATKI ŠTUDENTA ID: Ime in priimek: Naslov: Vrsta študija: UN VS SPEC MAG DR IZPOP. Stopnja študija bolonjski programi: 1. stopnja 2. stopnja 3. stopnja Letnik: Študijski program, smer: KRŠITEV po 30. členu Opravljanje ali poskus opravljanja preverjanja Pravilnika o ocenjevanju znanja namesto prijavljenega študenta in preverjanju PODATKI O KRŠITVI IZPITNEGA REDA Lokacija kršitve: Datum kršitve: Ura kršitve: Kršitev pri učni enoti: Oblika preverjanja znanja: izpit komisijski izpit diferencialni izpit nastop kolokvij drugo Izvajalec preverjanja znanja: IZREK SANKCIJE UKOR IN PREPOVED OPRAVLJANJA IZPITOV PRI VSEH UČNIH ENOTAH ZA DOBO ENEGA LETA Prepoved začne teči 15 dni po vročitvi tega ukora, v primeru vložitve ugovora na disciplinsko sodišče I. stopnje pa od dneva vročitve dokončne odločitve le tega. PRAVNO VARSTVO Študent, ki mu je bil izrečen ukor in prepoved opravljanja izpitov pri vseh učnih enotah za dobo enega leta, lahko v 15 dneh od vročitve tega ukora vloži ugovor na disciplinsko sodišče I. stopnje na matični članici. Odločitev disciplinskega sodišča I. stopnje je dokončna. Podpis izvajalca preverjanja znanja: Kraj in datum: Način vročitve: Vročiti skladno z določili zakona, ki ureja področje splošnega upravnega postopka! 18

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne 27. 6. 2017 sprejel Študijski red Univerze v Ljubljani 1 SPLOŠNA DOLOČILA

Prikaži več

Microsoft Word - NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI.docx

Microsoft Word - NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI.docx NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI 1. KAJ SO IZREDNI ROKI? KOLIKO JIH JE? KOMU PRIPADAJO? POSTOPEK. Pravilnik o študiju 202. člen Izredni izpitni roki so izpitni roki zunaj izpitnih obdobij in v času

Prikaži več

Na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani, 1. člena Študijskega reda Univerze v Ljubljani in 79. člena Pravil o organiziranosti in delovanju F

Na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani, 1. člena Študijskega reda Univerze v Ljubljani in 79. člena Pravil o organiziranosti in delovanju F Na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani, 1. člena Študijskega reda Univerze v Ljubljani in 79. člena Pravil o organiziranosti in delovanju Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, je Senat

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV na seji 9. 10. 2017 sprejel na seji 12. 11. 2018 pa

Prikaži več

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc NAVODILA K CENIKU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2005/2006 UL FAKULTETE ZA POMORSTVO IN PROMET Šolnine in prispevke za študijsko leto 2005/2006 je določil Upravni odbor Fakultete za pomorstvo in promet na svoji 22.

Prikaži več

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu Na podlagi 64. člena Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za humanistične študije, št. 011-01/13 z dne 27. 6. 2013, je Senat Univerze na Primorskem Fakultete za humanistične študije na svoji 4.

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc Na podlagi Statuta Univerze v Ljubljani in 42. člena Pravil o organiziranosti in delovanju Visoke šole za zdravstvo je senat Univerze v Ljubljani Visoke šole za zdravstvo na 38. redni seji dne 16. 10.

Prikaži več

Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Pravilnik o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG (Uradno prečiščeno besedilo sprejet

Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Pravilnik o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG (Uradno prečiščeno besedilo sprejet Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Pravilnik o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG (Uradno prečiščeno besedilo sprejeto na 11. redni seji senata UL FGG dne 24. 10. 2018)

Prikaži več

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc Pravila o merilih za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskem domu Nova Gorica, 25. julij 2008 Prejmejo: Študentska pisarna Komisija za študentske zadeve Študentski svet Predsednik Predstojnik Ime

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne 13. 7. 2015 je po predhodni obravnavi in potrditvi besedila na pedagoški konferenci zavoda

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, 40/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 - ZUPŠ in 65/17), Meril za akreditacijo

Prikaži več

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DOLOČBE 1. člen Ta navodila urejajo prilagajanje študijskih

Prikaži več

Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Pravilnik o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG (37. seji senata UL FGG dne

Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Pravilnik o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG (37. seji senata UL FGG dne Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (37. seji senata UL FGG dne 29. 3. 2017) Kazalo I. SPLOŠNE DOLOČBE IN ORGANIZACIJA ŠTUDIJA... 1 1. člen (Pedagoška dejavnost študijski programi)...

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V DOKTORSKA ŠTUDIJSKA PROGRAMA 3. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM PEDAGOŠKE FAKULTETE V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske doktorske študijske programe 3. stopnje v študijskem

Prikaži več

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen S tem pravilnikom je urejeno organiziranje in delovanje tutorskega sistema na Filozofski fakulteti v Ljubljani (v nadaljevanju:

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:  Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

Š olska pravila ocenjevanja znanja Gimnazije Vic Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/2018) v 12. členu določa, da

Š olska pravila ocenjevanja znanja Gimnazije Vic Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/2018) v 12. členu določa, da Š olska pravila ocenjevanja znanja Gimnazije Vic Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/2018) v 12. členu določa, da posamezne elemente iz procesa ocenjevanja določajo

Prikaži več

Na podlagi 1

Na podlagi 1 Na podlagi 1. alineje 1. odstavka 91. člena Pravil o organizaciji in delovanju Univerze v Ljubljani fakultete za farmacijo in v skladu z določbami Zakona o visokem šolstvu in Statuta Univerze v Ljubljani

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV na seji 5. 2. 2018 sprejel P R A V I L N I K O PREHODU

Prikaži več

Po 6

Po 6 Po 21 členu Statuta Zveze nogometnih trenerjev Slovenije je Skupščina Zveze nogometnih trenerjev Slovenije na zasedanju dne 31. marca 2014 sprejela Disciplinski pravilnik Zveze nogometnih trenerjev Slovenije

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 UPB, 109/12 in 85/14) in Statuta Visoke poslovne šole Erudio (1010 in 2015) je senat Vi

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 UPB, 109/12 in 85/14) in Statuta Visoke poslovne šole Erudio (1010 in 2015) je senat Vi Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 UPB, 109/12 in 85/14) in Statuta Visoke poslovne šole Erudio (1010 in 2015) je senat Visoke poslovne šole (VPŠ) Erudio na 2. redni seji, dne

Prikaži več

PRAVILA O DOLŽNOSTIH DIJAKOV S STATUSOM ŠPORTNIKA IN PRILAGAJANJU UČNIH OBVEZNOSTI 1. Načrtovanje učnih obveznosti Načrtovanje učnih obveznosti za dij

PRAVILA O DOLŽNOSTIH DIJAKOV S STATUSOM ŠPORTNIKA IN PRILAGAJANJU UČNIH OBVEZNOSTI 1. Načrtovanje učnih obveznosti Načrtovanje učnih obveznosti za dij PRAVILA O DOLŽNOSTIH DIJAKOV S STATUSOM ŠPORTNIKA IN PRILAGAJANJU UČNIH OBVEZNOSTI 1. Načrtovanje učnih obveznosti Načrtovanje učnih obveznosti za dijaka s statusom športnika je odvisno od njegove obremenitve

Prikaži več

Na podlagi 154

Na podlagi 154 To prečiščeno besedilo Pravil o diplomi Univerze na Primorskem Pedagoške fakultete Koper obsega: - Pravila o diplomi Univerze na Primorskem Pedagoške fakultete Koper z dne 19. marca 2004; - Spremembe in

Prikaži več

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta: Splet

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta: Splet FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) 237 42 22 (04) 237 42 15 E pošta: vs@fov.uni-mb.si; un@fov.uni-mb.si Spletna stran: http://www.fov.uni-mb.si Informativno mesto:

Prikaži več

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Številka: 4/14-3 Datum: 24. 4. 2014 Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Sodni svet Republike Slovenije na 34. seji dne 24.

Prikaži več

Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08

Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08 Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08 in 108/09) minister za zunanje zadeve v soglasju z

Prikaži več

Na podlagi 2. točke prvega odstavka 21. člena Statuta Evropske pravne fakultete Nove univerze (v nadaljevanju: fakulteta) z dne je upravni

Na podlagi 2. točke prvega odstavka 21. člena Statuta Evropske pravne fakultete Nove univerze (v nadaljevanju: fakulteta) z dne je upravni Na podlagi 2. točke prvega odstavka 21. člena Statuta Evropske pravne fakultete Nove univerze (v nadaljevanju: fakulteta) z dne 24. 9. 2018 je upravni odbor fakultete sprejel naslednji PRAVILNIK O ŠTUDIJU

Prikaži več

Univerzitetni študijski program Fizika I

Univerzitetni študijski program Fizika I Medicinska fizika II. stopnja 1. Splošni podatki o študijskem programu Ime študija: Magistrski študijski program Medicinska fizika. Stopnja študija: Druga bolonjska stopnja. Vrsta študija: Enopredmetni

Prikaži več

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. členom Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Prikaži več

PREDLOG SPREMEMB STATUTA UNIVERZE V LJUBLJANI

PREDLOG SPREMEMB STATUTA UNIVERZE V LJUBLJANI Senat Univerze v Ljubljani je na podlagi šeste točke 47. in 238.a člena Statuta Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 8/05, 118/05, 72/06 (76/06-popr.), 59/07 (82/07-popr.), 81/07, 5/08, 42/08, 62/08,

Prikaži več

3

3 3.5 Radiologija Stopnja izobrazbe: Strokovni naslov: visoka strokovna izobrazba diplomirana inženirka radiologije, okrajšava dipl.inž.rad. diplomirani inženir radiologije, okrajšava dipl.inž.rad. Študentje

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010 RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2018/19 Rok za prijavo: 05.03.2018 Razpisna dokumentacija: Razpis Prijavni obrazec Naslov

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:  Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI NOVA UNIVERZA, EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA - Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica - tel: (05) 338-44-00, fax: (05) 338-44-01 - e-pošta: info@evro-pf.si Informativno mesto: - Referat za študijske zadeve,

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica tel: (05) 338-44-00, fax: (05) 338-44-01 E-pošta: info@evro-pf.si Informativno mesto: Referat za študijske zadeve, Delpinova ulica 18b, 5000

Prikaži več

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE Letališka cesta 33c, Ljubljana Upravni odbor AZS je na svoji 23. korespondenčni seji dne, 9. marca 2019, v skladu z 28. členom Statuta AZS sprejel PRAVILNIK O REGISTRACIJI IN PRESTOPIH

Prikaži več

RAZPIS-PODIPL_07-08_za-www

RAZPIS-PODIPL_07-08_za-www UNIVERZA NA PRIMORSKEM TITOV TRG 4, 6000 KOPER Na podlagi 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06), sklepov Senata Univerze na Primorskem in soglasja Vlade Republike Slovenije objavlja

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2016/2017 Univerza

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI NOVA UNIVERZA, EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA - Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica - tel: (05) 338-44-00 - e-pošta: info@epf.nova-uni.si Informativno mesto: - Referat za študijske zadeve, Delpinova ulica

Prikaži več

(Microsoft Word - Pravila o \232olski prehrani doc)

(Microsoft Word - Pravila o \232olski prehrani doc) PRAVILA O ŠOLSKI PREHRANI Osnovne šole Gornja Radgona OKTOBER 2014 Na osnovi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 43/2010 z dne 31. 5. 2010), (Uradni list RS, št. 3/13 z dne 11. 1. 2013),

Prikaži več

SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROK

SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROK SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROKI ZA ODDAJO PRIJAVE Kandidat za vpis v magistrske študijske

Prikaži več

PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju i

PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju i PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju in licenciranju strokovnih kadrov Odbojkarske zveze

Prikaži več

Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije,

Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije, ------------------------- Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije, Sveta Evrope in Unesca/Cepesa. Izdaja se zaradi boljše

Prikaži več

Na podlagi 77. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/17) in 44. člena Pravil Teološke fakultete Univerze v Ljubljani je Senat Univerze

Na podlagi 77. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/17) in 44. člena Pravil Teološke fakultete Univerze v Ljubljani je Senat Univerze Na podlagi 77. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/17) in 44. člena Pravil Teološke fakultete Univerze v Ljubljani je Senat Univerze v Ljubljani Teološke fakultete na svoji 4. redni seji,

Prikaži več

Zapisnik 1

Zapisnik 1 Letno poročilo o študentski anketi UP FHŠ za študijsko leto 2014/15 Letno poročilo o rezultatih anketiranja se pripravi skladno s Pravilnikom o izvajanju študentske ankete Univerze na Primorskem in vsebuje:

Prikaži več

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc Na podlagi 9. člena in 5. točke drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) ter 8. in 9. točke 19. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 14/09)

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

ALMA MATER EUROPAEA - INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, FAKULTETA ZA PODIPLOMSKI HUMANISTIČNI ŠTUDIJ, LJUBLJANA (AMEU ISH) KARDELJEVA PLOŠČAD L

ALMA MATER EUROPAEA - INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, FAKULTETA ZA PODIPLOMSKI HUMANISTIČNI ŠTUDIJ, LJUBLJANA (AMEU ISH) KARDELJEVA PLOŠČAD L ALMA MATER EUROPAEA - INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, FAKULTETA ZA PODIPLOMSKI HUMANISTIČNI ŠTUDIJ, LJUBLJANA (AMEU ISH) KARDELJEVA PLOŠČAD 1 1000 LJUBLJANA Tel.: +386 2 250-19-99; 040 239 727 Faks:

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

Deans Office

Deans Office Dekan izr. prof. dr. Janez Stare Gosarjeva ulica 005 SI-1000 Ljubljana T: +386 1 5805 561 F: +386 1 5805 521 crpo@fu.uni-lj.si www.fu.uni-lj.si Datum: 20. 6. 2016 Številka: 30000-07/2016-1 V skladu z določili

Prikaži več

Microsoft Word CENIK STORITEV VSZ V STUDIJSKEM LETU 2007.doc

Microsoft Word CENIK STORITEV VSZ V STUDIJSKEM LETU 2007.doc 19 CENIK STORITEV VŠZ V ŠTUDIJSKEM LETU 2007/2008 CENIK UL VŠZ za študijsko leto 2007/2008 1 Sprejeto na 12.seji UO UL, 14.06.2007 Zap.št. ELEMENT v 1. VPISNINA V PRVI LETNIK 24,66 2. VPISNINA V VIŠJI

Prikaži več

SENAT UL 2. SEJA DNE Številka: /2017 Datum: Ljubljana, TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošol

SENAT UL 2. SEJA DNE Številka: /2017 Datum: Ljubljana, TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošol SENAT UL 2. SEJA DNE 21. 11. 2017 Številka: 031-12/2017 Datum: Ljubljana, 21. 11. 2017 5. TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev Univerze v Ljubljani Poročevalec:

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE KAZALO I. SPLOŠNO... 3 II. UDELEŽENCI... 3 III. POTEK SKUPŠČINE... 4 IV. SKLEPČNOST IN ODLOČANJE... 4 V. VOLITVE ORGANOV ZVEZE... 5 VI. KONČNE DOLOČBE... 7 POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE

Prikaži več

Brosura_VPIS

Brosura_VPIS VSEBINA Najpogostejša vprašanja o vpisu in študiju Študijsko leto 2016/2017 INFORMACIJE O VPISU IN ŠTUDIJU NA UNIVERZI V MARIBORU Visokošolska prijavno - informacijska služba Univerze v Mariboru Dejan

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanj

TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanj TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanju: zdravniki), ki poleg pogojev, določenih z delovnopravnimi

Prikaži več

PRIROČNIK ZA ŠTUDENTE DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA

PRIROČNIK ZA ŠTUDENTE DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE PRIROČNIK ZA ŠTUDENTE Študijsko leto 2018/2019 Priročnik za študente Izdala: Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije (UP FHŠ)

Prikaži več

Na podlagi 25. člena Pravil Univerze na Primorskem, Fakultete za management in na podlagi Pravilnika o pripravi in zagovoru doktorske disertacije na U

Na podlagi 25. člena Pravil Univerze na Primorskem, Fakultete za management in na podlagi Pravilnika o pripravi in zagovoru doktorske disertacije na U Na podlagi 25. člena Pravil Univerze na Primorskem, Fakultete za management in na podlagi Pravilnika o pripravi in zagovoru doktorske disertacije na Univerzi na Primorskem, ki ga je sprejel Senat Univerze

Prikaži več

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, ki jo zastopata zastopnika

Prikaži več

Microsoft Word - Pravilnik_DD__Ekonomija_.doc

Microsoft Word - Pravilnik_DD__Ekonomija_.doc Na osnovi 162. člena Statuta Univerze v Ljubljani in 45. člena Pravil Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani je Senat Ekonomske fakultete na svoji seji 10. decembra 2007 sprejel naslednji PRAVILNIK O

Prikaži več

Fakulteta za kemijo in UN program 1.stopnje kemijsko tehnologijo Tehniška varnost Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o

Fakulteta za kemijo in UN program 1.stopnje kemijsko tehnologijo Tehniška varnost Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o študijskem programu Prvostopenjski univerzitetni študijski program TEHNIŠKA VARNOST traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih

Prikaži več

(Microsoft Word - Merila, metode in pravila - \350istopis )

(Microsoft Word - Merila, metode in pravila - \350istopis ) DRŽAVNOTOŽILSKI SVET Trg OF 13, 1000 LJUBLJANA Tel.: 01 434 19 63 E-pošta: dts@dt-rs.si Številka: Dts 5/15-12 Datum: 27. 10. 2016 Državnotožilski svet (v nadaljevanju: Svet) je na svoji 64. seji dne 27.

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - Priprava na obisk in\232pektorja za delo - GZS - kon\350na.pptx)

(Microsoft PowerPoint - Priprava na obisk in\232pektorja za delo - GZS - kon\350na.pptx) 1 PRIPRAVA NA OBISK INŠPEKTORJA ZA DELO Nadzori na področju delovnih razmerij Nataša Trček Glavna inšpektorica RS za delo 2 Uvodoma: - Organizacija Inšpektorata RS za delo - Spremembe zakonodaje - Akcije

Prikaži več

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc Na podlagi 31. člena Statuta Gozdarskega inštituta Slovenije je upravni odbor Gozdarskega inštituta Slovenije na svoji 3. redni seji z dne 29.05.2007 sprejel naslednji PRAVILNIK O UPORABI SLUŽBENIH MOBILNIH

Prikaži več

SPLOŠNE INFORMACIJE

SPLOŠNE INFORMACIJE »PSIHOLOŠKI DIFERENCIALNI MODUL«(PDM) V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/17 1 VSEBINA: 1. Namen Psihološkega diferencialnega modula (PDM)... 2 2. Predmeti PDM... 2 2.1 Predmeti... 4 2.1.1 Diferencialna psihologija...

Prikaži več

Na podlagi Dogovora o sofinanciranju štipendij za nadarjene športnike v Republiki Sloveniji, ki so ga dne sklenili Olimpijski komite Slov

Na podlagi Dogovora o sofinanciranju štipendij za nadarjene športnike v Republiki Sloveniji, ki so ga dne sklenili Olimpijski komite Slov Na podlagi Dogovora o sofinanciranju štipendij za nadarjene športnike v Republiki Sloveniji, ki so ga dne 22. 12. 2011 sklenili Olimpijski komite Slovenije Združenje športnih zvez, ministrstvo, pristojno

Prikaži več

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubrika 2 Registrska številka... 3 Rubrika 3 Matična številka

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelo

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelo SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO 1.000 EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira Poslovni

Prikaži več

V skladu s 132., 133: in 134. členom Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/2017 s spre111embam1) ter 79. 1n členom Pravil o organiziran

V skladu s 132., 133: in 134. členom Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/2017 s spre111embam1) ter 79. 1n členom Pravil o organiziran V skladu s 132., 133: in 134. členom Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/2017 s spre111embam1) ter 79. 1n. 113. členom Pravil o organiziranosti in delovanju Fakultete za kemijo in kemijsko tehnolog!jo

Prikaži več

Vloga za oblikovanje mnenja o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev visokošolskega zavoda ob upoštevanju določil 3

Vloga za oblikovanje mnenja o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev visokošolskega zavoda ob upoštevanju določil 3 Univerzitetni študijski program Biokemija Podatki o študijskem programu Prvostopenjski univerzitetni študijski program BIOKEMIJA traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih točk. Strokovni

Prikaži več

1. letnik MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM LESARSTVO, 2. stopnja 2018/19 Število študentov: 12+1 Mentor letnika: prof. dr. Manja Kitek Kuzman III. BLOK 18

1. letnik MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM LESARSTVO, 2. stopnja 2018/19 Število študentov: 12+1 Mentor letnika: prof. dr. Manja Kitek Kuzman III. BLOK 18 1. letnik MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM LESARSTVO, 2. stopnja 2018/19 Število študentov: 12+1 prof. dr. Manja Kitek Kuzman III. BLOK 18. februar do 5. april 2019 Izpitno obdobje: 8. april do 12. april 2019

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj

Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega univerza

Prikaži več

Komisija za študijske zadeve UL Medicinske fakultete Vrazov trg 2 SI-1000 Ljubljana E: T: Režim študija Predmet: Uvod

Komisija za študijske zadeve UL Medicinske fakultete Vrazov trg 2 SI-1000 Ljubljana E: T: Režim študija Predmet: Uvod Komisija za študijske zadeve UL Medicinske fakultete Vrazov trg 2 SI-1000 Ljubljana E: ksz@mf.uni-lj.si T: +386 1 543 7700 Režim študija Predmet: Uvod v medicino, modul Informatika Študijski program: EMŠ

Prikaži več

Vloga za oblikovanje mnenja

Vloga za oblikovanje mnenja Univerzitetni študijski program Kemijsko inženirstvo Podatki o študijskem programu Prvostopenjski univerzitetni študijski program KEMIJSKO INŽENIRSTVO traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih

Prikaži več

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/2010, 15/2015, 512016,

Prikaži več

Microsoft Word - 88_01_Pravilnik_o_znanstveno_raziskovalnem_razvojnem_svetovalnem_delu_na_FZJ_ docx

Microsoft Word - 88_01_Pravilnik_o_znanstveno_raziskovalnem_razvojnem_svetovalnem_delu_na_FZJ_ docx Na podlagi 22., 70., 71., 94., 95., 96., 97. člena Statuta Fakultete za zdravstvo Jesenice je Senat Fakultete za zdravstvo Jesenice na svoji na 5. redni seji v študijskem letu 2014/2015, dne 18. 2. 2015,

Prikaži več

POROČILO O TUTORSKEM DELU ŠT. LETO 2013/14 Poročilo je pripravljeno na podlagi poročil o letnem delu vseh tutorjev učiteljev, ki so vključili tudi por

POROČILO O TUTORSKEM DELU ŠT. LETO 2013/14 Poročilo je pripravljeno na podlagi poročil o letnem delu vseh tutorjev učiteljev, ki so vključili tudi por POROČILO O TUTORSKEM DELU ŠT. LETO /14 Poročilo je pripravljeno na podlagi poročil o letnem delu vseh tutorjev učiteljev, ki so vključili tudi poročila tutorjev študentov. Tutorji učitelji so naslednji

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o vrednotenju

Prikaži več

Rules on the registers of applications and industrial property rights and on the certificate of the priority right (Official Gazette RS, No 102/2001)

Rules on the registers of applications and industrial property rights and on the certificate of the priority right (Official Gazette RS, No 102/2001) P R A V I L N I K o registrih prijav in pravic industrijske lastnine ter potrdilu o prednostni pravici 1. člen (vsebina pravilnika) Ta pravilnik določa vsebino registrov patentnih prijav, prijav modelov,

Prikaži več

Priloga k pravilniku o ocenjevanju za predmet LIKOVNA UMETNOST. Ocenjujemo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjih šolah

Priloga k pravilniku o ocenjevanju za predmet LIKOVNA UMETNOST. Ocenjujemo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjih šolah Priloga k pravilniku o ocenjevanju za predmet LIKOVNA UMETNOST. Ocenjujemo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjih šolah in Pravili ocenjevanja Gimnazije Novo mesto, veljavnim

Prikaži več

OBČiNA LOGATEC OBČiNSKA UPRAVA e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: OO, f: Številka: 4

OBČiNA LOGATEC OBČiNSKA UPRAVA  e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: OO, f: Številka: 4 OBČiNSKA UPRAVA t: 01 759 06 OO, f: 01 7590620 Številka: 478-92/2014 JAVNO NAZNANILO na podlagi 94. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Urad. list RS, št. 8011999, 70/2000, 52/2002, 73/2004, 119/2005,

Prikaži več

Univerza v Mariboru

Univerza v Mariboru VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM PREDŠOLSKA VZGOJA Prerazporeditev ur med semestri štud. programa Predšolska vzgoja je bila potrjena na 9. izredni seji Senata PEF dne 14. 9. 2007 in na 1. korespondenčni

Prikaži več

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanju: hranilnica) je na podlagi 318. člena Zakona o bančništvu

Prikaži več

Na podlagi 30. člena Statuta Mednarodne podiplomske šole Joz efa Stefana (v nadaljevanju MPŠ) je Senat MPŠ na 120. seji dne sprejel PRAVIL

Na podlagi 30. člena Statuta Mednarodne podiplomske šole Joz efa Stefana (v nadaljevanju MPŠ) je Senat MPŠ na 120. seji dne sprejel PRAVIL Na podlagi 30. člena Statuta Mednarodne podiplomske šole Joz efa Stefana (v nadaljevanju MPŠ) je Senat MPŠ na 120. seji dne 12. 9. 2017 sprejel PRAVILNIK O MAGISTRSKEM IN DOKTORSKEM ŠTUDIJU SPLOŠNE DOLOČBE

Prikaži več

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis )

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis ) Prečiščeno besedilo vsebuje Pravilnik o osnovah in merilih za določanje višine naročnine, ki jo kolektivni člani letno plačujejo za uporabo dodeljenih številk GS1, ki ga na podlagi določil 19., 54. in

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena prav

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena prav SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira

Prikaži več

PRAVILNIK O ŠOLSKI PREHRANI

PRAVILNIK O ŠOLSKI PREHRANI OSNOVNA ŠOLA KUNGOTA, Plintovec 10/c, 2201 ZG. KUNGOTA Na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Ur. I. RS, št. 3/13; ZŠolPre-1) je Svet zavoda Osnovne šole Kungota na seji, dne obravnaval in sprejel

Prikaži več

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri Marcus & Martinus 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcus & Martinus«(v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI PODLOG ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne

Prikaži več

Na osnovi določil 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št. 46/2012 s sprem. in dopol. do 28/2014) je Senat Fakultete za naravoslovje in

Na osnovi določil 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št. 46/2012 s sprem. in dopol. do 28/2014) je Senat Fakultete za naravoslovje in Na osnovi določil 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št. 46/2012 s sprem. in dopol. do 28/2014) je Senat Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru na svoji 5. redni seji

Prikaži več

SPLETNA PRIJAVA NA IZPITE ZA DIJAKE Dijaki se na izpite prijavite na novem portalu novi.lopolis.si z istim uporabniškim imenom in geslom, kot ga upora

SPLETNA PRIJAVA NA IZPITE ZA DIJAKE Dijaki se na izpite prijavite na novem portalu novi.lopolis.si z istim uporabniškim imenom in geslom, kot ga upora SPLETNA PRIJAVA NA IZPITE ZA DIJAKE Dijaki se na izpite prijavite na novem portalu novi.lopolis.si z istim uporabniškim imenom in geslom, kot ga uporabljate tudi za portal Lo.Polis (www.lopolis.si), kjer

Prikaži več

Senat Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani, je na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani in 28. člena Pravil Fakultete za upravo, na svoji

Senat Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani, je na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani in 28. člena Pravil Fakultete za upravo, na svoji Senat Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani, je na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani in 28. člena Pravil Fakultete za upravo, na svoji 34. redni seji, dne 30. 1. 2019, sprejel naslednji

Prikaži več

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "NOVI CHIO ČIPS" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chi

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri NOVI CHIO ČIPS 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chi Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "NOVI CHIO ČIPS" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chio čips«(v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator

Prikaži več