V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 9

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 9"

Transkripcija

1 V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 90/14 ZDU-1I, 14/15 ZUUJFO in 76/15), 7. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) in 88. členom Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 3/2010 in 1/2015) je občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na 13. redni seji dne sprejel Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Cerklje na Gorenjskem za leto poglavje SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (uvodno določilo) Za zagotovitev sredstev v proračunu za leto 2017 se določi Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem, ki ga sestavljajo: načrt pridobivanja nepremičnega premoženja, načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem in načrt najema nepremičnega premoženja lokalne skupnosti. 2. poglavje NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA 2. člen (kategorizacija cest) Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja zajema: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja vključuje zemljišča, ki so z Odlokom o kategorizaciji občinskih cest v Občini Cerklje na Gorenjskem določena, da sodijo pod kategorizirano lokalno cesto, zbirno krajevno cesto ali javno pot. Ti odseki oz. trase cest so: - LC Visoko Luže Cerklje, - LC Cerklje Pšenična Polica Zalog Klanec, - LC Ravne Gospinca Krvavec, - LC Trata Adergas Češnjevek, - LC Trata Praprotna Polica Šenčur, - LC Zg. Brnik Cilka R/104, - LC Vopovlje Zalog, - LC Cerklje Poženik, - LC Cerklje Pšata, - LC Poženik Šmartno, - LC Pšenična Polica Šmartno Zalog, - LC Zalog Cerkljanska Dobrava, - LC Zalog Lahovče, 1

2 - LC Grad Šenturška Gora Sidraž, - LC Poljane Senožet Sveti Lenart, - LC Možjanca Štefanja Gora sp. postaja žičnice Krvavec, - LC Šenčur Trata pri Velesovem, - LZ Grad Dvorje Bavant, - JP Velesovo Vrbica, - JP Velesovo kamnosek Hribarju Kern, - LC Možjanca Štefanja Gora Sp. postaja žičnice Krvavec. - Pridobivanje zemljišč, na katerih že potekajo kategorizirane lokalne ceste ali javne poti, v last in posest Občine Cerklje na Gorenjskem. 3. člen (pridobivanje zemljišč v skladu s premoženjsko bilanco) Občina Cerklje na Gorenjskem nadaljuje z reševanjem urejanja prepisa na podlagi Dogovora o ureditvi medsebojnih premoženjsko pravnih razmerij v zvezi z delitvijo premoženja bivše Občine Kranj na dan člen (pridobivanje zemljišč preko Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov) Občina Cerklje na Gorenjskem skupaj s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov RS rešuje prepise zemljišč na podlagi Zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/10 uradno prečiščeno besedilo, 56/10 ORZSKZ16, 14/15 ZUUJFO in 9/16 ZGGLRS), Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08 in 8/10 ZSKZ-B), Zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter povrnitvi njihovega premoženja in pravic (Ur. l. RS, št. 5/94, 38/94, 69/95, 22/97, 79/98, 56/99, 72/00, 51/04 Odl.US: U-I-308/02-10, 87/11) in na podlagi Zakona o javnih cestah uradno prečiščeno besedilo (ZJC-UPB1, Ur. l. RS, št. 33/06, 33/06 Odl.US: U-I-325/04-8, 45/08, 57/08- ZLDUVCP, 42/09, 109/09, 109/10-ZCes-1). 5. člen (pridobivanje zemljišč iz javnega dobra) Občina Cerklje na Gorenjskem pridobiva zemljišča z izvzemom iz javnega dobra za katastrske občine, ki so na območju Občine Cerklje na Gorenjskem. 6. člen (razglasitev zemljišč za grajeno javno dobro lokalnega pomena) Občina Cerklje na Gorenjskem namerava zemljišča, ki ležijo v kategoriziranih občinskih cestah, in so last Občine Cerklje na Gorenjskem, razglasiti za grajeno javno dobro lokalnega pomena. 7. člen (pridobivanje zemljišč iz drugih virov) Za realizacijo projektov, ki so navedeni v proračunu Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2017 ter projektov, ki so vključeni v Načrt razvojih programov pri proračunu, Občina Cerklje 2

3 na Gorenjskem pridobiva zemljišča ali drugo stvarno pravico. V kolikor določenih zemljišč ni mogoče odkupiti za realizacijo projekta, je mogoče v takih primerih od lastnika zemljišča pridobiti izvedeno pravico ali pravno dejstvo (služnost, stavbna pravica in drugo) in se lahko lastniku zemljišča izplača tudi odškodnina. V sklopu pridobivanja zemljišč iz drugih virov Občina Cerklje na Gorenjskem namerava odkupiti zemljišča s parc. št. 77/6, 77/7 in 77/8, vsa k.o. Zalog s pripadajočimi objekti. 3. poglavje NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V LASTI OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM 8. člen (Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem) Občina Cerklje na Gorenjskem ugotavlja, da stvarnega premoženja, navedenega v tem členu, ne potrebuje za svoje lastne potrebe, zato ga lahko odproda. Po vsaki uspešni realizaciji prodane nepremičnine bo na naslednji redni seji Občinskega sveta Občine Cerklje na Gorenjskem h gradivu priloženo poročilo o prodaji, ki bo vsebovalo podatke o nepremičnini, posplošeno tržno vrednost nepremičnine na podlagi evidence GURSa, datum plačila kupnine in pogodbeno ceno prodane nepremičnine. Ob koncu koledarskega leta se pred sprejetjem novega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za prihodnje leto, doda h gradivu seznam vseh prodanih nepremičnin tekočega leta. Proda se naslednje nepremično stvarno premoženje Občine Cerklje na Gorenjskem: K.O CERKLJE 1. Zemljišče: parc. št. 304/1 k.o Cerklje (ID ), površina m 2. Posplošena tržna vrednost: ,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 2. Zemljišče: parc. št. 325/1 k.o Cerklje (ID ), površina 6049 m 2. Posplošena tržna vrednost: ,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 3

4 3. Zemljišče: parc. št. 336/10 k.o Cerklje (ID ), površina 750 m 2, delež 555/866. Posplošena tržna vrednost: 4.709,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 4. Zemljišče: parc. št. 336/11 k.o Cerklje (ID ), površina 121 m 2, delež 555/866. Posplošena tržna vrednost: 760,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 5. Zemljišče: parc. št. 336/12 k.o Cerklje (ID ), površina 597 m 2, delež 614/681. Posplošena tržna vrednost: 3.749,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 6. Zemljišče: parc. št. 336/13 k.o Cerklje (ID ), površina 83 m 2, delež 614/681. Posplošena tržna vrednost: 521,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 7. Zemljišče: parc. št. 336/9 k.o Cerklje (ID ), površina 680 m 2. Posplošena tržna vrednost: 4.270,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 8. Zemljišče: parc. št. 339/7 k.o Cerklje (ID ), površina 39 m 2. 4

5 Posplošena tržna vrednost: 245,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 9. Zemljišče: parc. št. 431 k.o Cerklje (ID ), površina 1290 m 2. Posplošena tržna vrednost: ,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan cenitev sodnega izvedenca in cenilca. 10. Zemljišče: parc. št. 432/17 k.o Cerklje (ID ), površina 64 m 2. Posplošena tržna vrednost: 576,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 11. Zemljišče: parc. št. 464 k.o Cerklje (ID ), površina 313 m 2. Posplošena tržna vrednost: 2.817,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 12. Zemljišče: parc. št. 498/4 k.o Cerklje (ID ), površina 274 m 2. Posplošena tržna vrednost: 3.949,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 13. Stanovanje št. 1., na naslovu Krvavška cesta 18, 4207 Cerklje na Gorenjskem, ID. št. stavbe 00580/001, na zemljišču parc. št. 574/9, k.o Cerklje (ID58799), v skupni izmeri 67,76 m2 (od tega: hodnik 5,91 m 2, dnevni prostor 8,42 m 2, kuhinja 3,79 m 2, jedilnica 14,84 m 2, prva spalnica 7,12 m 2, druga spalnica 11,51 m 2, kopalnica in stranišče 5,98 m 2, klet 10,19 m 2 ), s pripadajočimi solastniškimi deleži na posebnih in splošnih skupnih delih stavbe in na pripadajočem zemljišču. Posplošena tržna vrednost: ,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 14. Zemljišče: parc. št k.o Cerklje (ID ), površina 5625 m 2. 5

6 Posplošena tržna vrednost: ,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 15. Zemljišče: parc.št. 1317/3 k.o Cerklje (ID ), površina 111 m 2. Posplošena tržna vrednost: 999,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 16. Zemljišče: parc. št. 1345/6 k.o Cerklje (ID ), površina 223 m 2. Posplošena tržna vrednost: 2.007,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 17. Zemljišče: parc. št. 1341/4 k.o Cerklje (ID ), površina 2 m. Posplošena tržna vrednost: 18,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 18. Zemljišče: parc. št. 1353/3 k.o Cerklje (ID ), površina 46 m 2. Posplošena tržna vrednost: 414,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 19. Zemljišče: parc. št. 1356/4 k.o Cerklje (ID ), površina 223 m 2. Posplošena tržna vrednost: 400,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan K.O ČEŠNJEVEK 20. Zemljišče: parc. št. 31/7 k.o Češnjevek (ID ), površina 95 m 2. 6

7 Posplošena tržna vrednost: 855,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 21. Zemljišče: parc. št. 277 k.o Češnjevek (ID ), površina 5578 m 2. Posplošena tržna vrednost: ,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan K.O GRAD 22. Zemljišče: parc. št. 252 k.o Grad (ID ), površina 9193 m 2, delež 1/2. Posplošena tržna vrednost: 2.128,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 23. Zemljišče: parc. št. 321/1 k.o Grad (ID ), površina 7845 m 2, delež 1/2. Posplošena tržna vrednost: 1.933,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 24. Zemljišče: parc. št. 321/3 k.o Grad (ID ), površina 105 m2, delež 1/2. Posplošena tržna vrednost: 78,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 25. Zemljišče: parc. št. 366/5 k.o Grad (ID ), površina 233 m 2. Posplošena tržna vrednost: 279,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 26. Zemljišče: parc. št. 366/81 k.o Grad (ID ), površina 601 m 2. 7

8 Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v prostorskih aktih opredeljeno del kot stavbno zemljišče in del kot kmetijsko zemljišče, ki je določeno v Odloku o občinskem prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. Posplošena tržna vrednost: 458,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 27. Zemljišče: parc. št. 366/82 k.o Grad (ID ), površina 21 m 2. Posplošena tržna vrednost: 16,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 28. Zemljišče: parc. št. 366/19 k.o Grad (ID ), površina 1083 m 2. območje pretežno kmetijskih zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. Posplošena tržna vrednost: 549,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 29. Zemljišče: parc. št. 366/28 k.o Grad (ID ), površina 457 m 2. Posplošena tržna vrednost: 2.563,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 30. Zemljišče: parc. št. 366/71 k.o Grad (ID ), površina 339 m 2. Posplošena tržna vrednost: 1.238,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 31. Zemljišče: parc. št. 366/72 k.o Grad (ID ), površina 57 m 2. Posplošena tržna vrednost: 513,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 32. Zemljišče: parc. št. 366/77 k.o Grad (ID ), površina 8 m 2. 8

9 Posplošena tržna vrednost: 72,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 33. Zemljišče: parc. št. 366/78 k.o Grad (ID ), površina 1179 m 2. območje pretežno kmetijskih zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. Posplošena tržna vrednost: 1.436,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 34. Zemljišče: parc. št. 974/23 k.o Grad (ID ), površina 1356 m 2. Posplošena tržna vrednost: 4.865,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 35. Zemljišče: parc. št. 974/38 k.o Grad (ID ), površina 874 m 2. Posplošena tržna vrednost: 2.091,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 36. Zemljišče: parc. št. 974/39 k.o Grad (ID ), površina 5745 m 2. Posplošena tržna vrednost: ,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 37. Zemljišče: parc. št. 974/40 k.o Grad (ID ), površina 14 m 2. Posplošena tržna vrednost: 33,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 38. Zemljišče: parc. št. 974/41 k.o Grad (ID ), površina 2311 m 2. 9

10 Posplošena tržna vrednost: 8.292,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 39. Zemljišče: parc. št. 974/42 k.o Grad (ID ), površina 196 m 2. Posplošena tržna vrednost: 703,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 40. Zemljišče: parc. št. 1054/10 k.o Grad (ID ), površina 66 m 2. Posplošena tržna vrednost: 118,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 41. Zemljišče: parc. št. 1054/12 k.o Grad (ID ), površina 153 m 2. Posplošena tržna vrednost: 1.377,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan K.O LAHOVČE 42. Zemljišče: parc. št. 1164/11 k.o Lahovče (ID ), površina 102 m 2. Posplošena tržna vrednost: 918,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 43. Zemljišče: parc. št. 1164/12 k.o Lahovče (ID ), površina 58 m 2. območje stavbnih zemljišč, ki je d oločeno v Odloku o občinskem prostorskem načrtu 10

11 Posplošena tržna vrednost: 522,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 44. Zemljišče: parc. št. 1164/13 k.o Lahovče (ID ), površina 58 m 2. Posplošena tržna vrednost: 522,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 45. Zemljišče: parc. št. 1164/15 k.o Lahovče (ID ), površina 23 m 2. Posplošena tržna vrednost: 207,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 46. Zemljišče: parc. št. 1186/11 k.o Lahovče (ID ), površina 148 m 2. Posplošena tržna vrednost: 1.332,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 47. Zemljišče: parc. št. 1186/12 k.o Lahovče (ID ), površina 29 m 2. Posplošena tržna vrednost: 261,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan K.O SPODNJI BRNIK 48. Zemljišče: parc. št. 1079/41 k.o Spodnji Brnik (ID ), površina 220 m2. Posplošena tržna vrednost: 1.980,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 49. Zemljišče: parc. št. 1079/44 k.o Spodnji Brnik (ID ), površina 151 m 2. 11

12 Posplošena tržna vrednost: 1.359,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 50. Zemljišče: parc. št. 1079/52 k.o Spodnji Brnik (ID ), površina 85 m 2. Posplošena tržna vrednost: 765,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 51. Zemljišče: parc. št. 1079/53 k.o Spodnji Brnik (ID ), površina 10 m 2. Posplošena tržna vrednost: 90,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan K.O ŠENTURŠKA GORA 52. Zemljišče: parc. št. 553/3 k.o Šenturška gora (ID ), površina 105 m 2. Posplošena tržna vrednost: 630,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 53. Zemljišče: parc. št. 1036/108 k.o Šenturška gora (ID ), površina 1710 m 2. Posplošena tržna vrednost: 1.105,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 54. Zemljišče: parc. št. 1036/109 k.o Šenturška gora (ID ), površina 5325 m 2. Posplošena tržna vrednost: 2.599,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 55. Zemljišče: parc. št. 1830/2 k.o Šenturška gora (ID ), površina 315 m 2. 12

13 Posplošena tržna vrednost: 227,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 56. Zemljišče: parc. št. 30 k.o Šenturška gora (ID ), površina 420 m 2, delež 51/200. Posplošena tržna vrednost: ,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 57. Zemljišče: parc. št. 31 k.o Šenturška gora (ID ), površina 353 m 2, delež 51/200. Posplošena tržna vrednost: 194,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 58. Zemljišče: parc. št. 64/1 k.o Šenturška gora (ID ), površina 1728 m 2, delež 51/200. Posplošena tržna vrednost: 952,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan. 59. Zemljišče: parc. št. 91/1 k.o Šenturška gora (ID ), površina 3485 m 2, delež 51/200. Posplošena tržna vrednost: 1.920,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 60. Zemljišče: parc. št. 91/2 k.o Šenturška gora (ID ), površina 1005 m 2, delež 51/

14 Posplošena tržna vrednost: 369,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 61. Zemljišče: parc. št. 92 k.o Šenturška gora (ID ), površina 772 m 2, delež 51/200. Posplošena tržna vrednost: 425,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 62. Zemljišče: parc. št. 109 k.o Šenturška gora (ID ), površina 4226 m 2, delež 51/200. Posplošena tržna vrednost: 2.328,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 63. Zemljišče: parc. št. 125 k.o Šenturška gora (ID ), površina 899 m 2, delež 51/200. Posplošena tržna vrednost: 440,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 64. Zemljišče: parc. št. 377/7 k.o Šenturška gora (ID ), površina m 2, delež 51/200. Posplošena tržna vrednost: 1.376,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 65. Zemljišče: parc. št. 377/8 k.o Šenturška gora (ID ), površina 676 m 2, delež 51/20. Posplošena tržna vrednost: 31,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 14

15 66. Zemljišče: parc. št. 377/9 k.o Šenturška gora (ID ), površina 720 m 2, delež 51/200. Posplošena tržna vrednost: 140,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 67. Zemljišče: parc. št. 377/10 k.o Šenturška gora (ID ), površina 242 m 2, delež 51/200. Posplošena tržna vrednost: 47,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 68. Zemljišče: parc. št. 382 k. o Šenturška gora (ID ), površina m 2, delež 51/200. Posplošena tržna vrednost: 2.310,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 69. Zemljišče: parc. št. 1867/7 k. o Šenturška gora (ID ), površina 181 m 2. 4/14 in Ur. l. RS, št. 62/2016 ). Posplošena tržna vrednost: 1.067,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 70. Zemljišče: parc. št. 1848/1 k.o Šenturška gora (ID ), površina 1922 m 2. območje kmetijskih in gozdnih zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. Posplošena tržna vrednost: 1.405,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 71. Zemljišče: parc. št. 1848/2 k.o Šenturška gora (ID ), površina 160 m 2. 15

16 Posplošena tržna vrednost: 126,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 72. Zemljišče: parc. št. 1848/3 k.o Šenturška gora (ID ), površina 219 m 2. Posplošena tržna vrednost: 172,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 73. Zemljišče: parc. št. 1848/4 k.o Šenturška gora (ID ), površina 334 m 2. Posplošena tržna vrednost: 332,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 74. Zemljišče: parc. št. 1848/5 k.o Šenturška gora (ID ), površina 23 m 2. Posplošena tržna vrednost: 137,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 75. Zemljišče: parc. št. 1848/6 k.o Šenturška gora (ID ), površina 320 m 2. Posplošena tržna vrednost: 1.920,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 76. Zemljišče: parc. št. 1848/7 k.o Šenturška gora (ID ), površina 349 m 2. Posplošena tržna vrednost: 290,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 77. Zemljišče: parc. št. 1857/2 k.o Šenturška Gora (ID ), površina 142 m 2. 16

17 Posplošena tržna vrednost: 852,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan K.O ŠMARTNO 78. Zemljišče: parc. št. 103 k.o Šmartno (ID ), površina m 2. Posplošena tržna vrednost: ,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 79. Zemljišče: parc. št. 674/3 k.o Šmartno (ID ), površina 239 m2. Posplošena tržna vrednost: 1.143,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 80. Zemljišče: parc. št. 674/31 k.o Šmartno (ID ), površina 174 m2. Posplošena tržna vrednost: 832,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 81. Zemljišče: parc. št. 674/5 k.o Šmartno (ID ), površina 180 m2. Posplošena tržna vrednost: 861,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 82. Zemljišče: parc. št. 674/6 k.o Šmartno (ID ), površina 180 m2. Posplošena tržna vrednost: 861,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 83. Zemljišče: parc. št. 674/7 k.o Šmartno (ID ), površina 180 m2. 17

18 Posplošena tržna vrednost: 861,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 84. Zemljišče: parc. št. 674/8 k.o Šmartno (ID ), površina 168 m2. Posplošena tržna vrednost: 804,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 85. Zemljišče: parc. št. 674/9 k.o Šmartno (ID ), površina 168 m2. Posplošena tržna vrednost: 804,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 86. Zemljišče: parc. št. 674/10 k.o Šmartno (ID ), površina 168 m2. Posplošena tržna vrednost: 804,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 87. Zemljišče: parc. št. 674/11 k.o Šmartno (ID ), površina 168 m2. območje stavbnih emljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem prostorskem načrtu Posplošena tržna vrednost: 804,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 88. Zemljišče: parc. št. 674/12 k.o Šmartno (ID ), površina 168 m2. Posplošena tržna vrednost: 804,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan cenitev predmetnega ze mljišča. 89. Zemljišče: parc. št. 674/13 k.o Šmartno (ID ), površina 168 m2. 18

19 Posplošena tržna vrednost: 804,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 90. Zemljišče: parc. št. 674/14 k.o Šmartno (ID ), površina 427 m2. Posplošena tržna vrednost: 2.043,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a. stanje na dan 91. Zemljišče: parc. št. 674/30 k.o Šmartno (ID ), površina 5026 m2. Posplošena tržna vrednost: ,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 92. Zemljišče: parc. št. 795/1 k.o Šmartno (ID ), površina 1331 m 2. Posplošena tržna vrednost: 7.163,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 93. Zemljišče: parc. št. 940/1 k.o Šmartno (ID ), površina 1182 m 2. območje kmetijskega in stavbnega zemljišča, ki je določeno v Odloku o občinskem prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. Posplošena tržna vrednost: 977,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 94. Zemljišče: parc. št. 940/2 k.o Šmartno (ID ), površina 27 m 2. Posplošena tržna vrednost: 162,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 95. Zemljišče: parc. št. 970/5 k.o Šmartno (ID ), površina 28 m 2. 19

20 Posplošena tržna vrednost: 20,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan K.O ŠTEFANJA GORA 96. Zemljišče: parc. št. 351/24 k.o Štefanja gora (ID ), površina 3260 m 2. Posplošena tržna vrednost: 2.117,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 97. Zemljišče: parc. št. 351/25 k.o Štefanja gora (ID ), površina 1052 m 2. Posplošena tržna vrednost: 873,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 98. Zemljišče: parc. št. 470 k.o Štefanja gora (ID ), površina 8880 m 2. Posplošena tržna vrednost: 9.241,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 99. Zemljišče: parc. št. 540/7 k.o Štefanja gora (ID ), površina 104 m 2. Posplošena tržna vrednost: 75,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 100. Zemljišče: parc. št. 540/9 k.o Štefanja gora (ID ), površina 300 m 2. Posplošena tržna vrednost: 399,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 101. Zemljišče: parc. št. 540/10 k.o Štefanja gora (ID ), površina 5 m 2. 20

21 Posplošena tržna vrednost: 30,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 102. Zemljišče: parc. št. 542/2 k.o Štefanja gora (ID ), površina 39 m 2. Posplošena tržna vrednost: 234,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan K.O VELESOVO 103. Zemljišče: parc. št. 602/2 k.o Velesovo (ID ), površina 826 m 2. Posplošena tržna vrednost: 7.434,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 104. Zemljišče: parc. št. 671/6 k.o Velesovo (ID ), površina 403 m 2. Posplošena tržna vrednost: 3.627,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 105. Zemljišče: parc. št. 671/15 k.o Velesovo (ID ), površina 38 m 2. Posplošena tržna vrednost: 342,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 106. Zemljišče: parc. št. 1118/2 k.o Velesovo (ID ), površina 296 m 2. 21

22 Posplošena tržna vrednost: 388,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 107. Zemljišče: parc. št. 1742/5 k.o Velesovo (ID ), površina 103 m 2. Posplošena tržna vrednost: 153,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 108. Zemljišče: parc. št. 1779/6 k.o Velesovo (ID ), površina 29 m 2. Posplošena tržna vrednost: 261,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 109. Zemljišče: parc. št. 1784/3 k.o Velesovo (ID ), površina 5 m 2. Posplošena tržna vrednost: 45,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 110. Zemljišče: parc. št. 1783/2 k.o Velesovo (ID ), površina 10 m 2. Posplošena tržna vrednost: 90,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 111. Zemljišče: parc. št. 1783/3 k.o Velesovo (ID ), površina 21 m 2. Posplošena tržna vrednost: 189,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 112. Zemljišče: parc. št. 1791/9 k.o Velesovo (ID ), površina 130 m2. 22

23 Posplošena tržna vrednost: 60,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 113. Zemljišče: parc. št. 1791/10 k.o Velesovo (ID ), površina 78 m2. Posplošena tržna vrednost: 702,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 114. Zemljišče: parc. št. 1800/4 k.o Velesovo (ID ), površina 175 m 2. območje kmetijskega in stavbnega zemljišča, ki je določeno v Odloku o občinskem prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. Posplošena tržna vrednost: 995,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 115. Zemljišče: parc. št. 1800/14 k.o Velesovo (ID ), površina 52 m 2. Posplošena tržna vrednost: 93,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan K.O ZALOG 116. Zemljišče: parc. št. 1100/4 k. o Zalog (ID ), površina 56 m 2. Posplošena tržna vrednost: 504,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 117. Zemljišče: parc. št. 376/1 k.o Zalog (ID ), površina 10 m 2. Posplošena tržna vrednost: 90,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 118. Zemljišče: parc. št. 376/2 k.o Zalog (ID ), površina 40 m 2. 23

24 Posplošena tržna vrednost: 72,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 119. Zemljišče: parc. št. 376/3 k.o Zalog (ID ), površina 129 m 2. Posplošena tržna vrednost: 1.161,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 120. Zemljišče: parc. št. 376/4 k.o Zalog (ID ), površina 193 m 2. Posplošena tržna vrednost: 1.737,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 121. Zemljišče: parc. št. 1084/3 k.o Zalog (ID ), površina 65 m 2. Posplošena tržna vrednost: 585,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 122. Zemljišče: parc. št. 1084/4 k.o Zalog (ID ), površina 105 m 2. Posplošena tržna vrednost: 188,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 123. Zemljišče: parc. št. 1084/5 k.o Zalog (ID ), površina 156 m 2. Posplošena tržna vrednost: 280,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 124. Zemljišče: parc. št. 1084/6 k.o Zalog (ID ), površina 135 m 2. 24

25 Posplošena tržna vrednost: 1.215,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 125. Zemljišče: parc. št. 1084/7 k.o Zalog (ID ), površina 74 m 2. Posplošena tržna vrednost: 666,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 126. Zemljišče: parc. št. 1084/8 k.o Zalog (ID ), površina 32 m 2. Posplošena tržna vrednost: 288,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 127. Zemljišče: parc. št. 1084/18 k.o Zalog (ID ), površina 20 m 2. Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v prostorskih aktih opredeljeno pretežno kot območje kmetijskih zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. Posplošena tržna vrednost: 53,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 128. Zemljišče: parc. št. 1084/20 k.o Zalog (ID ), površina 8 m 2. Posplošena tržna vrednost: 14,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 129. Zemljišče: parc. št. 1087/2 k.o Zalog (ID ), površina 45 m 2. območje stavbnih kmetijskih zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. Posplošena tržna vrednost: 405,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 130. Zemljišče: parc. št. 1111/1 k.o Zalog (ID ), površina 112 m2. Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v prostorskih aktih opredeljeno del kot območje stavbnih zemljišč in del kot območje kmetijskih zemljišč, ki je določeno v 25

26 Odloku o občinskem prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. Posplošena tržna vrednost: 709,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 131. Zemljišče: parc. št. 1110/1 k.o Zalog (ID ), površina 1172 m2. Posplošena tržna vrednost: 2.103,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 132. Zemljišče: parc. št. 1110/3 k.o Zalog (ID ), površina 150 m2. Posplošena tržna vrednost: 1.350,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 133. Zemljišče: parc. št. 1113/1 k.o Zalog (ID ), površina 345 m 2. Posplošena tržna vrednost: 619,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 134. Zemljišče: parc. št. 1118/1 k.o Zalog (ID 63851), površina 1327 m 2. Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v prostorskih aktih opredeljeno pretežno kot območje kmetijskih zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. Posplošena tržna vrednost: 3.643,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 135. Zemljišče: parc. št k.o Zalog (ID ), površina 187 m 2. Posplošena tržna vrednost: 335,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan K.O ZGORNJI BRNIK 136. Zemljišče: parc. št. 528/1 k.o Zgornji Brnik (ID ), površina 450 m 2. 26

27 Posplošena tržna vrednost: 538,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 137. Zemljišče: parc. št. 528/2 k.o Zgornji Brnik (ID ), površina 160 m 2. Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v prostorskih aktih opredeljeno del kot kmetijsko in del kot stavbno zemljišče, ki je določeno v Odloku o občinskem prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. Posplošena tržna vrednost: 189,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 138. Zemljišče: parc. št. 528/3 k.o Zgornji Brnik (ID ), površina 80 m 2. Posplošena tržna vrednost: 96,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 139. Zemljišče: parc. št. 528/4 k.o Zgornji Brnik (ID ), površina 6 m 2. Posplošena tržna vrednost: 7,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 140. Zemljišče: parc. št. 528/5 k.o Zgornji Brnik (ID ), površina 1 m 2. Posplošena tržna vrednost: 1,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 141. Zemljišče: parc. št. 528/6 k.o Zgornji Brnik (ID ), površina 537 m 2. Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v prostorskih aktih opredeljeno del kot kmetijsko in del kot stavbno zemljišče, ki je določeno v Odloku o občinskem prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. Posplošena tržna vrednost: 642,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 142. Zemljišče: parc. št. 569/4 k.o Zgornji Brnik (ID ), površina 165 m 2. 27

28 Posplošena tržna vrednost: 395,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 143. Zemljišče: parc. št. 569/9 k.o Zgornji Brnik (ID ), površina 44 m 2. Posplošena tržna vrednost: 34,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 144. Zemljišče: parc. št. 569/12 k.o Zgornji Brnik (ID ), površina 10 m 2. Posplošena tržna vrednost: 48,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 145. Zemljišče: parc. št. 569/13 k.o Zgornji Brnik (ID ), površina 2 m 2. Posplošena tržna vrednost: 10,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 146. Zemljišče: parc. št. 1281/2 k.o Zgornji Brnik (ID ), površina 163 m 2. Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v prostorskih aktih opredeljeno del kot območje kmetijskih zemljišč in del kot območje stavbnih zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. Posplošena tržna vrednost: 877,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan cenitev predmetnega zemljišča 147. Zemljišče: parc. št. 1281/3 k.o Zgornji Brnik (ID ), površina 18 m 2. Posplošena tržna vrednost: 97,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 148. Zemljišče: parc. št. 1303/2 k.o Zgornji Brnik (ID ), površina 126 m 2. 28

29 Posplošena tržna vrednost: 226,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 9. člen (Socialno varstveni zavod Taber) Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem soglaša, da se lahko nepremičnine, ki so v lasti do 1/1 Socialno varstvenega zavoda Taber, bremenijo s hipoteko kot obliko zavarovanja za pridobitev bančne garancije ali kredita pri poslovni banki in bremenijo s stavbno pravico. 4. poglavje NAČRT NAJEMA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA 10. člen (Načrt najema nepremičnega premoženja) Občina Cerklje na Gorenjskem lahko nepremično premoženje, ki ga začasno ne potrebuje za svojo lastno dejavnost, odda v najem v skladu z določbami Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in njenimi podzakonskimi akti. Prav tako lahko odda v najem nepremično premoženje, ki je v tem načrtu predvideno za odprodajo. 5. poglavje SPREJEM NAČRTA 11. člen (sprejem Načrta ravnanja) Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Cerklje na Gorenjskem sprejme svet samoupravne lokalne skupnosti na predlog organa pristojnega za izvajanje proračuna samoupravne lokalne skupnosti. 29

30 6. poglavje KONČNE DOLOČBE 12. člen (sprejem in veljavnost) Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2017 se objavi v Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem in začne veljati naslednji dan po objavi. Z dnem uveljavitve tega načrta preneha veljati Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Cerklje na Gorenjskem v letu 2016 (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 6/2015, 1/2016 in 4/2016). Posamični postopki, ki so bili začeti na podlagi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Cerklje na Gorenjskem v letu 2016 se dokončajo v letu Številka: / V Cerkljah, dne Občina Cerklje na Gorenjskem ŽUPAN FRANC ČEBULJ, l.r. 30

Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokaln

Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokaln Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 78/18) in

Prikaži več

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje 04/ / Številka: / Da

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje 04/ / Številka: / Da OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje e-mail:obcinacerklje@siol.net 04/28 15 820 04/ 28 15 800 Številka: 032-04/2014-426 Datum: 10. 4. 2018 OBČINSKI SVET OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM

Prikaži več

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve 1. (prve) SPREMEMBE IN DOPOLNITVE NAČRTA RAVNANJA Z

Prikaži več

Številka: / Datum: POROČILO O REALIZACIJI NAČRTOV RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE STRAŽA ZA LETO 2016 marec 2017

Številka: / Datum: POROČILO O REALIZACIJI NAČRTOV RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE STRAŽA ZA LETO 2016 marec 2017 Številka: 00700-1/2017-1 Datum: 31. 03. 2017 O REALIZACIJI NAČRTOV RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE STRAŽA ZA LETO 2016 marec 2017 I. UVOD Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih

Prikaži več

premoženjske - brez op

premoženjske - brez op RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM - RAZPOLAGANJE IN PRIDOBIVANJE NEPREMIČNIN- PREDLAGATELJ: Darko Zevnik, župan Občine Metlika PRIPRAVILA: Jasna Brus Rožman PREDMET: Nepremičnine A.) - parc. št. 2766/6

Prikaži več

O B Č I N A

O B Č I N A PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve ZADEVA: UKINITEV STATUSA JAVNEGA DOBRA IN DOPOLNITEV

Prikaži več

Številka:

Številka: Številka: 900-4/2017 Datum: 14.09.2017 OBČINA MAKOLE OBČINSKI SVET 17. redna seja občinskega sveta 28. september 2017 Gradivo za 5. točko dnevnega reda - dodatno Predlagatelj: župan Franc Majcen ZADEVA:

Prikaži več

Na podlagi četrtega odstavka 15

Na podlagi četrtega odstavka 15 PREDLOG Oktober 2013 Na podlagi četrtega odstavka 11 člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št 86/10, 75/12 in 47/13 ZDU-1G) in 17 člena Statuta Občine

Prikaži več

(Microsoft Word - na\350rt ravnanja 2014-)

(Microsoft Word - na\350rt ravnanja 2014-) OBČINA SVETI TOMAŽ OBČINSKI SVET Na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/12) in 6. člena Uredbe o stvarnem premoženju

Prikaži več

(Microsoft Word - Letni na\350rt 2015-kon\350no)

(Microsoft Word - Letni na\350rt 2015-kon\350no) NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM IN LETNI PROGRAM RAZPOLAGANJA S FINANČNIM PREMOŽENJEM OBČINE DOBROVNIK ZA LETO 2015 1. UVODNA POJASNILA 1.1. Ravnanje s stvarnim premoženjem občine Zakon o stvarnem

Prikaži več

LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA OBČINE TREBNJE ZA LETO 2009

LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA OBČINE TREBNJE ZA LETO 2009 OBČINA TREBNJE ŽUPAN www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Številka: 478-2/2015 Datum: 18.5.2015 Na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države

Prikaži več

Številka:

Številka: OBČINSKI SVET MESTNE OBČINE NOVO MESTO Številka: 47810-3/2017-36 (625) Datum: 23. 1. 2018 ZADEVA: NAMEN: PRAVNA PODLAGA: POROČEVALCA: OBRAZLOŽITEV: PREDLOG SKLEPA: Ukinitev statusa javnega dobra na nepremičninah:

Prikaži več

28premoz

28premoz OBČINA ŽALEC Župan Ul. Savinjske čete 5, 3310 Žalec : (03) 713 64 20 Fax: (03) 713 64 64 E-pošta: mojca.firer@zalec.si Datum: 23.03.2006 OBČINSKEMU SVETU ODBORU ZA FINANCE, PRORAČUN IN PREMOŽENJE ZADEVA:

Prikaži več

Predlagatelj: MARJAN POLJŠAK ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKE

Predlagatelj: MARJAN POLJŠAK ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKE Predlagatelj: MARJAN POLJŠAK ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVETA: SKLEP O USTANOVITVI JAVNEGA DOBRA V K.O. (2399)

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Številka: 014-5/2019-1 Datum: 21. 1. 2019 Mestna občina Ljubljana Mestni svet ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana PRIPRAVIL: Javni stanovanjski sklad Mestne občine

Prikaži več

Microsoft Word - letni načrt pridob. rebalans za 2012 brez imen.doc

Microsoft Word - letni načrt pridob. rebalans za 2012 brez imen.doc Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/2002, 25/2002 in Uradni list RS št. 38/2005, 24/2006), 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih

Prikaži več

Ţupan Številka: 007-5/ Datum: OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA OBČINSKI SVET ZADEVA: Predlog za obravnavo na 22. seji Občinskega sveta Obč

Ţupan Številka: 007-5/ Datum: OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA OBČINSKI SVET ZADEVA: Predlog za obravnavo na 22. seji Občinskega sveta Obč Ţupan Številka: 007-5/2013-1 Datum: 14. 01. 2013 OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA OBČINSKI SVET ZADEVA: Predlog za obravnavo na 22. seji Občinskega sveta Občine Miren Kostanjevica PRIPRAVIL/A: Občinska uprava

Prikaži več

Microsoft Word - LetniNacrtPridobivanjaNepremcnegaPremozenjaRebalans2009.doc

Microsoft Word - LetniNacrtPridobivanjaNepremcnegaPremozenjaRebalans2009.doc 259 MESTNA OBČINA KRANJ ŽUPAN Slovenski trg 1, 4000 Kranj tel. 04/ 237 31 00, fax. 04/ 237 31 06 Datum: 15.05.2009 SVET MESTNE OBČINE KRANJ PREDMET: LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA MESTNE

Prikaži več

2019 LETNI NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

2019 LETNI NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM 2019 LETNI NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM KAZALO 1 Uvod 3 2 Načrt ravnanja s premičnim premoženjem 3 3 Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem 3 3.1 Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V OBČINI RADLJE OB DRAVI: 1. RAZLOGI ZA SPREJEM,

Prikaži več

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med ŽUPAN Številka: 032-3/2018-11 Datum: 1.6.2018 OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Medvode NASLOV: Osnutek Odloka o določitvi stroškov lokacijske

Prikaži več

Predlagatelj: TADEJ BEOČANIN ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVET

Predlagatelj: TADEJ BEOČANIN ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVET Predlagatelj: TADEJ BEOČANIN ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: 10.10.2017 OBČINSKI SVET ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVETA: SKLEP O UKINITVI JAVNEGA DOBRA V K.O. PLANINA Oddelek

Prikaži več

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLAGATELJ: Župan Občine Šentilj GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska

Prikaži več

ZAPISNIK

ZAPISNIK LETNI NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM ZA LETO 2018 1. Občinski svet Občine Bled sprejme letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Bled za leto 2018. 2. Občinski svet Občine Bled

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana 306-10-10, 306-12-14 MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: 4780-20/2006-2 Datum: ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lok

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lok MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012,

Prikaži več

(Microsoft Word - NA\310RT RAVNANJA Z NEPREMI\310NIM PREMO\216ENJEM ZA LETO \(2\))

(Microsoft Word - NA\310RT RAVNANJA Z NEPREMI\310NIM PREMO\216ENJEM ZA LETO \(2\)) Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/2010, 75/12, 47/13, 50/14 in 90/14), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lok

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lok MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012,

Prikaži več

20. /redna/ seja občinskega sveta April 2018 PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K POGODBI ZA USTANOVITEV BREZPLAČNE STAVBNE PRAVICE ZA IZGRADNJO ŠPORTNE INFRAS

20. /redna/ seja občinskega sveta April 2018 PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K POGODBI ZA USTANOVITEV BREZPLAČNE STAVBNE PRAVICE ZA IZGRADNJO ŠPORTNE INFRAS 20. /redna/ seja občinskega sveta April 2018 PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K POGODBI ZA USTANOVITEV BREZPLAČNE STAVBNE PRAVICE ZA IZGRADNJO ŠPORTNE INFRASTURKTURE V OBČINI LENDAVA GRADIVO PRIPRAVILI: Aleš

Prikaži več

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16)

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) je Svet Mestne občine Velenje na 12. seji dne 22. 3.

Prikaži več

OBČINA IZOLA COMUNE DI ISOLA ŽUPAN IL SINDACO Sončno nabrežje 8 Riva del Sole Izola Isola Tel: , Fax: posta.oi

OBČINA IZOLA COMUNE DI ISOLA ŽUPAN IL SINDACO Sončno nabrežje 8 Riva del Sole Izola Isola Tel: , Fax: posta.oi OBČINA IZOLA COMUNE DI ISOLA ŽUPAN IL SINDACO Sončno nabrežje 8 Riva del Sole 8 6310 Izola Isola Tel: 05 66 00 100, Fax: 05 66 00 110 E-mail: posta.oizola@izola.si Web: http://www.izola.si/ Številka: 478-145/2018

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: U-I-99/04 ECLI: ECLI:SI:USRS:2005:U.I.99.04 Akt: Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Primorske novice, Uradne objave, št. 6/03 in 7/03), 8. čl. Izrek: Določba 8. člena Pravilnika

Prikaži več

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad 1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37a Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo)

Prikaži več

POROC ILO NADZORNEGA ODBORA OBČINE IZOLA NADZOR V ZVEZI Z UREDITVIJO LASTNIŠTVA NA PARCELNI ŠT. 524 IN 530, OBE K. O. DVORI NAD IZOLA Številka:

POROC ILO NADZORNEGA ODBORA OBČINE IZOLA NADZOR V ZVEZI Z UREDITVIJO LASTNIŠTVA NA PARCELNI ŠT. 524 IN 530, OBE K. O. DVORI NAD IZOLA Številka: POROC ILO NADZORNEGA ODBORA OBČINE IZOLA NADZOR V ZVEZI Z UREDITVIJO LASTNIŠTVA NA PARCELNI ŠT. 524 IN 530, OBE K. O. DVORI NAD IZOLA Številka: 478-45/2013 Datum: 1. 7. 2013 1. NASLOV Nadzor v zvezi z

Prikaži več

(Microsoft Word - NA\310RT RAVNANJA Z NEPREMI\310NIM PREMO\216NJEM ZA LETO 2015 \(sprejet\))

(Microsoft Word - NA\310RT RAVNANJA Z NEPREMI\310NIM PREMO\216NJEM ZA LETO 2015 \(sprejet\)) Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/2010, 75/12, 47/13, 50/14 in 90/14), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

Prikaži več

OBČINA CERKLJE na Gorenjskem Trg Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem telefon: 04/ fax: 04/ Številk

OBČINA CERKLJE na Gorenjskem Trg Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem telefon: 04/ fax: 04/ Številk OBČINA CERKLJE na Gorenjskem Trg Davorina Jenka 13 4207 Cerklje na Gorenjskem obcinacerklje@siol.net telefon: 04/ 28 15 800 fax: 04/ 28 15 820 Številka: 032-06/2014-26 Datum: 7. 9. 2017 Z A P I S N I K

Prikaži več

OBČINA HAJDINA

OBČINA HAJDINA GRB OBČINE HAJDINA 16.10.2000 OBČINA HAJDINA ŽUPAN Zg. Hajdina 44/a, 2288 HAJDINA Številka: 410-2/2013 Datum: 13. 3. 2013 OBČINSKEMU SVETU OBČINE HAJDINA NASLOV: GRADIVO PRIPRAVILA: POROČEVALEC: Predlog

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

OBČINA POLJČANE Občinski svet 11. redna seja Občinskega sveta, 20. december 2007 Gradivo za 5. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stane Kovačič, župan

OBČINA POLJČANE Občinski svet 11. redna seja Občinskega sveta, 20. december 2007 Gradivo za 5. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stane Kovačič, župan Občinski svet 11. redna seja Občinskega sveta, 20. december 2007 Gradivo za 5. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stane Kovačič, župan ZADEVA: Odlok o izločitvi organizacijske enote Lekarna Poljčane iz

Prikaži več

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO Na podlagi 5. člena Odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 1/98) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007-

Prikaži več

zemljišča PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko prav

zemljišča PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko prav zemljišča PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve ZADEVA: BREZPLAČNA ODSVOJITEV NEPREMIČNINE

Prikaži več

OBČINA LOVRENC NA POHORJU NADZORNI ODBOR Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju Tel.: ; Fax: ; Številka: 0

OBČINA LOVRENC NA POHORJU NADZORNI ODBOR Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju Tel.: ; Fax: ;  Številka: 0 OBČINA LOVRENC NA POHORJU NADZORNI ODBOR Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju Tel.: 63 00 550; Fax: 63 00 560; e-mail: obcina@lovrenc.si Številka: 03211-0003/2018 Datum: 22. 10. 2018 Na podlagi 39. in

Prikaži več

Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice +386 (0) Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva

Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice +386 (0) Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice stecaji@palmar.si +386 (0)1 514 07 90 Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva 1 2380 Slovenj Gradec Ljubljana, 30.06.2017 RAZPIS PRVE JAVNE

Prikaži več

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in s

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in s Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

OBČiNA LOGATEC OBČiNSKA UPRAVA e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: OO, f: Številka: 4

OBČiNA LOGATEC OBČiNSKA UPRAVA  e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: OO, f: Številka: 4 OBČiNSKA UPRAVA t: 01 759 06 OO, f: 01 7590620 Številka: 478-92/2014 JAVNO NAZNANILO na podlagi 94. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Urad. list RS, št. 8011999, 70/2000, 52/2002, 73/2004, 119/2005,

Prikaži več

Uradni list RS – 138/2006, Uredbeni del

Uradni list RS – 138/2006, Uredbeni del Priloga NAPOVED ZA ODMERO DAVKA NA PROMET NEPREMIČNIN SPLOŠNI OBRAZEC. Prodajalec ŠIFRANT VRSTA POGODBENIH STRANK (prodajalec, kupec)* 0 fizi ne osebe 0 samostojni podjetniki posamezniki in druge fizi

Prikaži več

OBČINSKI SVET OBČINA LOGATEC www. logatec.si e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Štev.: 007

OBČINSKI SVET OBČINA LOGATEC www. logatec.si e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Štev.: 007 OBČINSKI SVET OBČINA LOGATEC www. logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Štev.: 007-1/2019 Datum: 24.4.2019 OBČINSKI SVET OBČINE LOGATEC

Prikaži več

10. /korespondenčna /seja občinskega sveta Maj 2018 PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBI SKLEPA O OBRAVNAVI PREDLOGA ODLOKA O POKOPALIŠKEM REDU V OBČINI LENDAVA

10. /korespondenčna /seja občinskega sveta Maj 2018 PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBI SKLEPA O OBRAVNAVI PREDLOGA ODLOKA O POKOPALIŠKEM REDU V OBČINI LENDAVA 10. /korespondenčna /seja občinskega sveta Maj 2018 PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBI SKLEPA O OBRAVNAVI PREDLOGA ODLOKA O POKOPALIŠKEM REDU V OBČINI LENDAVA 1. OBRAVNAVA GRADIVO PRIPRAVIL: Jasna Bračič-Szabó

Prikaži več

UVEDBA_ZASEBNEGA_NS_VLOGA_NOVA

UVEDBA_ZASEBNEGA_NS_VLOGA_NOVA VLOGA ZA PRIDOBITEV ODLOČBE O UVEDBI ZASEBNEGA NAMAKALNEGA SISTEMA po 89., 90., 91. in 92. členu Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11-UPB2, 58/12 in 27/16), ki se uvede z odločbo ministrstva,

Prikaži več

(Microsoft Word - Poro\350ilo o Realizaciji na dan )

(Microsoft Word - Poro\350ilo o Realizaciji na dan ) OBČINA CERKLJE na Gorenjskem Trg Davorina Jenka 13 4207 CERKLJE na Gorenjskem e-mail:obcinacerklje@siol.net Številka: 450-08/2011-01 Cerklje, 28.07.2011 POROČILO O REALIZACIJI PRORAČUNA ZA ČAS OD 1. 1.

Prikaži več

In 95/2003 (pristop: I 866/2006) ODREDBA O PRODAJI Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni sodnici Tatjani Plut, v izvršilni zadevi In 95/2003 upnika: N

In 95/2003 (pristop: I 866/2006) ODREDBA O PRODAJI Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni sodnici Tatjani Plut, v izvršilni zadevi In 95/2003 upnika: N In 95/2003 (pristop: I 866/2006) ODREDBA O PRODAJI Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni sodnici Tatjani Plut, v izvršilni zadevi In 95/2003 upnika: NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. LJUBLJANA, Trg republike

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN  e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka:007-31/2011-1 Datum: 18. 10. 2011 Zadeva: Odlok o programu opremljanja

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini

Prikaži več

KAZALO

KAZALO Jerebova 2, 8000 Novo mesto St 3908/2015 ZAHTEVA za mnenje ločitvenega upnika v zadevi: stečajni postopek nad pravno osebo nad dolžnikom: KRONEX trgovina, gostinstvo, turizem d.o.o. - v stečaju, Otočec

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o ustanovitvi javnega socialno varstvenega zavoda Center

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT 8. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2016 PRORAČUN OBČINE LENDAVA ZA LETO 2016 /1. obravnava/ GRADIVO PRIPRAVILA: Urad župana Župan občine PREDLAGATELJ: Župan - Polgármester OBRAZEC ŠT. 01/2014 OBRAZLOŽITEV

Prikaži več

Naročnik: Občina Horjul Občinski trg Horjul Naloga: OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OB

Naročnik: Občina Horjul Občinski trg Horjul Naloga: OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OB Naročnik: Občina Horjul Občinski trg 1 1354 Horjul Naloga: OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE HORJUL št. 4 (predlog) Projektna skupina: Odgovorni

Prikaži več

0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BA

0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BA 0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BANK AG, ki ga zastopa RANGUS BORUT - ODVETNIK, proti

Prikaži več

O B R A Z L O Ž I T V E

O B R A Z L O Ž I T V E O B R A Z L O Ž I T V E K TOČKAM DNEVNEGA REDA IN PREDLOGI SKLEPOV ZA OBRAVNAVO NA 17. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA, KI BO 5. 10. 2017 Ob pregledu zapisnika 16. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja

Prikaži več

OBČINA MENGEŠ

OBČINA MENGEŠ OBČINA MENGEŠ Številka: 410-29/2018-2 Datum: 25. 2. 2019 Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve]

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve] OBČINA MENGEŠ Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina@menges.si Številka: 3500-1/2015 Datum: 26.9.2018 ZADEVA : OBRAVNAVA DOPOLNJENEGA

Prikaži več

OBČINSKI SVET OBČINA LOGATEC www. logatec.si e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Štev.: 007

OBČINSKI SVET OBČINA LOGATEC www. logatec.si e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Štev.: 007 OBČINSKI SVET OBČINA LOGATEC www. logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Štev.: 007-36/2014-10 Datum: 5.5.2018 OBČINSKI SVET OBČINE LOGATEC

Prikaži več

15. maj 2019 Številka: 9/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni

15. maj 2019 Številka: 9/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 15. maj 2019 Številka: 9/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno

Prikaži več

URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O

URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA IN MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA

Prikaži več

Microsoft Word - Osebne_reference_ docx

Microsoft Word - Osebne_reference_ docx LETO 2013 OBČINA SVET TOMAŽ, Izdelava elaborata kontrole katastrskega in lastniškega stanja zemljišč, preko katerih potekajo kategorizirane občinske ceste v občini Sveti Tomaž MESTNA OBČINA PTUJ, VBCP

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Opr. št. St 1069/2010 Ljubljana, dne 19.3.2018 VABILO K DAJANJU PONUDB (čl. 335. ZFPPIPP) Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani,

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Fink.ppt

Microsoft PowerPoint - Fink.ppt NAJEMANJE KREDITA V BREME REZERVNEGA SKLADA Polona Fink Ružič Pravna služba GZS Teme Mnenje Ministrstva za okolje in prostor Obveznost ustanovitve rezervnega sklada Namen uporabe sredstev rezervnega sklada

Prikaži več

Uradni list RS, št

Uradni list RS, št Uradni list RS, št. 9-361/1998 1. člen S tem odlokom ustanovi Republika Slovenija fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Ustanoviteljske pravice uresničuje Državni zbor Republike

Prikaži več

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Predlog V skladu z 49. a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, št. 76/08 in št. 79/09) in na podlagi 16. in 56.

Prikaži več

OBČINSKI SVET SKLEPI 5. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo Vas,

OBČINSKI SVET SKLEPI 5. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo Vas, OBČINSKI SVET SKLEPI 5. REDNA SEJA 1a. točke dnevnega reda: POTRDITEV ZAPISNIKA 4. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE, Z DNE 10.4.2019 1. Občinski svet Občine Gorje potrjuje zapisnik 4. redne seje

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx Datum: 13. 6. 2019 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 ZAPISNIK 3. seje Odbora

Prikaži več

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. septembra

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. septembra Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. septembra 2016 sprejel uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

XXXXXX

XXXXXX Družba Slovenske železnice, d. o. o., in družba SŽ Tovorni promet, d. o. o, obe na naslovu Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana, objavljata JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo nepremičnin PREDMET PRODAJE

Prikaži več

OBČINSKI SVET SKLEPI 18. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 18. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo

OBČINSKI SVET SKLEPI 18. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 18. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo I.1. točke dnevnega reda: PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 17. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE, Z DNE 19.4.2017 1. Občinski svet Občine Gorje potrjuje zapisnik 17. redne seje Občinskega sveta Občine

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 4. redne seje _ _.doc

Microsoft Word - Zapisnik 4. redne seje _ _.doc OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM URAD ŽUPANA Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje e-mail:obcinacerklje@siol.net 04/28 15 820 04/ 28 15 800 Številka: 032-11/2006-04 Datum: 20. 06. 2007 Z A P I S N I K 4. redne

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF in 14/15 ZUUJF

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF in 14/15 ZUUJF Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF in 14/15 ZUUJFO), 9. in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list

Prikaži več

OBČINSKI SVET SKLEPI 4. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 4. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo Vas,

OBČINSKI SVET SKLEPI 4. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 4. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo Vas, OBČINSKI SVET SKLEPI 4. REDNA SEJA I. 1. točke dnevnega reda: POTRDITEV ZAPISNIKA 3. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE, Z DNE 20.2.2019 1. Občinski svet Občine Gorje potrjuje zapisnik 3. redne seje

Prikaži več

(Microsoft Word - \310istilna akcija_2013_analiza vpra\232alnika)

(Microsoft Word - \310istilna akcija_2013_analiza vpra\232alnika) ANALIZA VPRAŠALNIKA (OPAZOVALNE NALOGE) - OČISTIMO SVOJO VAS TEHNIŠKI DAN 7. RAZRED (medpredmetna povezava matematike in naravoslovja) Število udeležencev: učitelji, učenci, starši, stari starši, ostali

Prikaži več

A1, investicijsko upravljanje, d

A1, investicijsko upravljanje, d GPG Inženiring d.d., Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana-Polje, matična številka: 2273152000, ki jo zastopa direktor Janko Jazbinšek, na podlagi 109. čl. Stvamopravnega zakonika (Ur. list RS št. 87/2002) in

Prikaži več

zapisnik 21. seje finance

zapisnik 21. seje finance OBČINA JESENICE OBČINSKI SVET Odbor za proračun in finance Številka: 032-18/2012 Datum: 16.11.2012 SKRAJŠAN ZAPIS 21. REDNE SEJE ODBORA ZA PRORAČUN IN FINANCE, KI JE BILA V ČETRTEK, 15.11.2012, OB 17.30

Prikaži več

Uradni list Republike Slovenije Št. 71 / / Stran Preglednica 1: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2018 VRSTA NEPRE

Uradni list Republike Slovenije Št. 71 / / Stran Preglednica 1: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2018 VRSTA NEPRE Uradni list Republike Slovenije Št. 71 / 13. 12. 2017 / Stran 10477 Preglednica 1: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2018 VRSTA NEPREMIČNINE SAMOUPRAVNA LOKALNA SKUPNOST OKVIRNA VELIKOST

Prikaži več

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM URAD ŽUPANA Ulica Franca Barleta 23, 4207 Cerklje 04/ , 04/ Številka: 06

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM URAD ŽUPANA Ulica Franca Barleta 23, 4207 Cerklje 04/ , 04/ Številka: 06 OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM URAD ŽUPANA Ulica Franca Barleta 23, 4207 Cerklje e-mail:obcinacerklje@siol.net 04/ 25 21 027, 04/ 28 15 800 Številka: 06202-01-04 Datum: 04. 03. 2003 Z A P I S N I K 4. redne

Prikaži več

15. januar 2019 Številka: 1/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Ura

15. januar 2019 Številka: 1/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Ura 15. januar 2019 Številka: 1/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37a Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo)

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi pri reviziji zbirne bilance stanja proračuna Republike Slovenije na dan

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi pri reviziji zbirne bilance stanja proračuna Republike Slovenije na dan Porevizijsko poročilo Popravljalni ukrepi pri reviziji zbirne bilance stanja proračuna Republike Slovenije na dan 31. 12. 2016 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih

Prikaži več

NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASE

NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASE NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št. 1162 PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASELJIH LUŽE, VISOKO-del, HOTEMAŽE IN OLŠEVEK besedilni

Prikaži več

Št. 27 Maribor, petek ISSN / Leto XIV OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM 678. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prorač

Št. 27 Maribor, petek ISSN / Leto XIV OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM 678. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prorač Št. 27 Maribor, petek 7.6.2019 ISSN 1854-2409 / 2386-0448 Leto XIV OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM 678. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2019 Na podlagi

Prikaži več

Priloga_AJPES.xls

Priloga_AJPES.xls 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika

Prikaži več

Ime Priimek

Ime Priimek Številka: 622-32/2016-15 Datum: 14. 11. 2017 Mestna občina Ljubljana Mestni svet ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana PRIPRAVIL: Mestna uprava Mestne občine Ljubljana,

Prikaži več

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova u

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje Testenova u NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA 30 1234 MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova ulica - Trzin" ter zaključeno območje "Rašiška cesta"

Prikaži več

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova u

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje Testenova u NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA 30 1234 MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova ulica - Trzin" ter zaključeno območje "Rašiška cesta"

Prikaži več

Microsoft Word - Odlok o PUP Cerklje na Gorenjskem ZA OBJAVO doc

Microsoft Word - Odlok o PUP Cerklje na Gorenjskem ZA OBJAVO doc Na podlagi 27., 31., 33., 175. in 190. člena Zakona o urejanju prostora ZUreP-1 (Ur.l. RS št. 110/02, 8/03-popravek), 7. in 13. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje

Prikaži več

Microsoft Word - OS-spd. odlokov OŠ 12.doc

Microsoft Word - OS-spd. odlokov OŠ 12.doc Številka: 600-8/202(502) Datum: 4. 2. 202 OBČINSKI SVET MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: Predlogi odlokov o spremembah in dopolnitvah odlokov o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov v Mestni

Prikaži več

I 85/2018 (pristop: I 86/2018) ODREDBA Okrajno sodišče v Črnomlju po okrajnem sodniku Jožetu Petrovčiču v izvršilni zadevi I 85/2018 upnika: DELAVSKA

I 85/2018 (pristop: I 86/2018) ODREDBA Okrajno sodišče v Črnomlju po okrajnem sodniku Jožetu Petrovčiču v izvršilni zadevi I 85/2018 upnika: DELAVSKA I 85/2018 (pristop: I 86/2018) ODREDBA Okrajno sodišče v Črnomlju po okrajnem sodniku Jožetu Petrovčiču v izvršilni zadevi I 85/2018 upnika: DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, matična št. 5448557000,

Prikaži več

Microsoft Word - Energetski_koncept_obcine_Cerklje_KONCNO_POROCILO_s_popravki_za_obcino.doc

Microsoft Word - Energetski_koncept_obcine_Cerklje_KONCNO_POROCILO_s_popravki_za_obcino.doc E N E R G E T S K I K O N C E P T O B Č I N E C E R K L J E N A G O R E N J S K E M KONČNO POROČILO KONČNO POROČILO ENERGETSKI KONCEPT OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM Ljubljana, avgust 2008 stran 2 1 PROJEKT

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint _IZS_izobraevanje ZK_1_del.ppt [Zdru\236ljivostni na\350in])

(Microsoft PowerPoint _IZS_izobraevanje ZK_1_del.ppt [Zdru\236ljivostni na\350in]) Geodetski postopki in izdelava elaborata Darinka Bertole, september 2017 NAMEN IZOBRAŽEVANJA: obnova znanja s področja izvedbe geodetske storitve in izdelave elaborata poenotenje dela in dvig kvalitete

Prikaži več

I 45/2017 ODREDBA o prodaji nepremičnin na I. javni dražbi Okrajno sodišče v Gornji Radgoni je po okrožni sodnici Mariji Filipič v izvršilni zadevi up

I 45/2017 ODREDBA o prodaji nepremičnin na I. javni dražbi Okrajno sodišče v Gornji Radgoni je po okrožni sodnici Mariji Filipič v izvršilni zadevi up I 45/2017 ODREDBA o prodaji nepremičnin na I. javni dražbi Okrajno sodišče v Gornji Radgoni je po okrožni sodnici Mariji Filipič v izvršilni zadevi upnika: NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d. Ljubljana, Trg republike

Prikaži več