Javna objava podatkov poslovanja Abanke d.d. v prvem trimesečju leta 2018 s priloženimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Javna objava podatkov poslovanja Abanke d.d. v prvem trimesečju leta 2018 s priloženimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi"

Transkripcija

1 ABANKA d.d. Slovenska 58, 1517 Ljubljana T F JAVNA OBJAVA PODATKOV POSLOVANJA ABANKE D.D. V PRVEM TRIMESEČJU LETA 2018 S PRILOŽENIMI KONSOLIDIRANIMI RAČUNOVODSKIMI IZKAZI Abanka d.d. objavlja podatke o poslovanju banke s priloženimi nerevidiranimi nekonsolidiranimi in konsolidiranimi računovodskimi izkazi za prve tri mesece poslovnega leta Vsebina objave bo od 23. maja 2018 dalje dostopna tudi na spletni strani Ljubljanske borze. Abanka je v prvem trimesečju leta 2018 ustvarila čisti dobiček v višini 25,5 milijona evrov. V okolju zelo nizkih obrestnih mer je realizirala čiste obresti v višini 14,9 milijona evrov. Čiste opravnine so znašale 9,4 milijona evrov. Banka še naprej intenzivno racionalizira svoje poslovanje, kar se je odrazilo v stroških poslovanja, ki so bili v obdobju od januarja do marca 2018 za 2,9 odstotka oziroma za 0,5 milijona evrov nižji kot v primerljivem obdobju lani in so znašali 15,7 milijona evrov. Bilančna vsota banke je 31. marca 2018 znašala 3.730,0 milijona evrov, tržni delež, merjen po velikosti bilančne vsote, je znašal 9,8 odstotka. Banka je visoko likvidna in kapitalsko močna. V letu 2018 intenzivno stopamo po poti digitalizacije bančnih storitev ter nadgrajujemo elektronske in mobilne poti, ki omogočajo poslovanje kjerkoli in kadarkoli ter vplivajo na odličnost finančnih storitev in nižje stroške poslovanja. Naša pozornost je prednostno usmerjena k našim strankam, kar je v skladu z našo vizijo, da želimo postati najboljša banka po izbiri strank, zaposlenih in investitorjev. Ljubljana, 23. maj 2018 Uprava Abanke d.d. Abanka d.d. Slovenska 58, 1517 Ljubljana tel.: e-naslov: ABANKA Objava

2

3 1. POMEMBNEJŠA POJASNILA K NEREVIDIRANIM NEKONSOLIDIRANIM RAČUNOVODSKIM IZKAZOM V PRVEM TRIMESEČJU LETA 2018 Bilančna vsota Abanke je konec marca 2018 znašala 3.730,0 milijona evrov, kar je za 74,0 milijona evrov oziroma za 2,0 odstotka več kot konec leta V bilančni aktivi so konec marca 2018 krediti strankam, ki niso banke, znašali 1.905,8 milijona evrov, kar pomeni, da so se glede na konec leta 2017 zmanjšali za 76,4 milijona evrov oziroma za 3,9 odstotka. Če bi med krediti strankam, ki niso banke, upoštevali še 23,9 milijona evrov, ki so zaradi MSRP 9 v letu 2018 v postavki A. 3. 1, in dodatni vpliv prehoda na MSRP 9 v višini 4,7 milijona evrov, pa bi se krediti strankam, ki niso banke, v prvem trimesečju leta 2018 zmanjšali za 47,8 milijona evrov. Zmanjšanje je posledica znižanja kreditov pravnim osebam za 56,9 milijona evrov oziroma za 5,2 odstotka, medtem ko so se krediti, dani prebivalstvu, povečali za 8,6 milijona evrov oziroma za 1,0 odstotka in krediti, dani samostojnim podjetnikom, so se povečali za 0,5 milijona evrov oziroma 1,5 odstotka. Krediti bankam so konec marca 2018 znašali 48,3 milijona evrov in so bili nižji za 12,4 milijona evrov oziroma za 20,5 odstotka glede na konec leta Portfelj vrednostnih papirjev je znašal 1.065,7 milijona evrov in je bil za 40,6 milijona evrov oziroma za 3,7 odstotka nižji kot konec leta Lastniški vrednostni papirji so se povečali za 1,1 milijona evrov na 47,3 milijona evrov, dolžniški vrednostni papirji pa znižali za 41,7 milijona evrov na 1.018,4 milijona evrov (zmanjšanje v višini 26,9 milijona evrov predstavlja vpliv prehoda na MSRP 9). Denar v blagajni, stanje na računih pri centralni banki in vpogledne vloge pri bankah v višini 562,9 milijona evrov so se v primerjavi s koncem leta 2017 povečali za 151,2 milijona evrov oziroma za 36,7 odstotka. V bilančni pasivi so finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti, konec marca 2018 znašale 3.091,0 milijona evrov in so bile v primerjavi s koncem leta 2017 večje za 77,4 milijona evrov oziroma za 2,6 odstotka. Vloge strank, ki niso banke, so konec marca 2018 znašale 2.908,1 milijona evrov, kar pomeni, da so se v obravnavanem obdobju povečale za 47,4 milijona evrov oziroma za 1,7 odstotka. Depoziti pravnih oseb so se povečali za 22,5 milijona evrov oziroma za 2,8 odstotka, depoziti prebivalstva za 25,1 milijona evrov oziroma za 1,3 odstotka, medtem ko so se depoziti samostojnih podjetnikov zmanjšali za 0,2 milijona evrov oziroma 0,3 odstotka. Krediti bank in centralne banke so konec marca 2018 znašali 83,3 milijona evrov in so se znižali za 5,7 milijona evrov oziroma za 6,4 odstotka. Konec marca 2018 so dolžniški vrednostni papirji (potrdila o vlogah) znašali 13,2 milijona evrov. Kapital je konec marca 2018 znašal 585,7 milijona evrov in je bil za 6,7 milijona evrov oziroma za 1,2 odstotka višji glede na konec leta Dobiček v obdobju od januarja do marca 2018 je kapital povečal za 25,5 milijona evrov, akumulirani drugi vseobsegajoči donos pa je kapital znižal za 0,3 milijona evrov. Zaradi prehoda na MSRP 9 se je zadržani dobiček zvišal za 10,9 milijona evrov, akumulirani drugi vseobsegajoči donos pa se je znižal za 29,4 milijona evrov. V izkazu poslovnega izida so čiste obresti v prvih treh mesecih leta 2018 znašale 14,9 milijona evrov, kar je za 4,1 milijona evrov oziroma za 21,6 odstotka manj kot v enakem obdobju leta Prihodki iz obresti so bili nižji za 4,4 milijona evrov, medtem ko so bili obrestni odhodki nižji za 0,3 milijona evrov. Tako obrestni prihodki kot tudi obrestni odhodki so bili nižji zaradi nižjih povprečnih realiziranih obrestnih mer, vendar je znižanje povprečnih obrestnih mer kreditov strankam, ki niso banke, in naložb v dolžniške vrednostne papirje prevladalo nad znižanjem povprečnih obrestnih mer na strani obveznosti banke, kar je vplivalo na znižanje čistih obresti. Čiste opravnine v višini 9,4 milijona evrov so bile v primerjavi z enakim lanskim obdobjem nižje za 1,5 milijona evrov oziroma za 13,5 odstotka (od tega zaradi spremenjenega knjiženja davka na finančne storitve za 1,1 milijona evrov). V obravnavanem 1 Finančna sredstva, obvezno merjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje. ABANKA Objava

4 obdobju smo zabeležili 16,9 milijona evrov neto ostalih neobrestnih prihodkov (brez čistih opravnin), v primerjalnem obdobju lani pa 1,3 milijona evrov neto ostalih neobrestnih prihodkov (brez čistih opravnin). Povečanje je predvsem posledica dobičkov iz kreditov iz naslova paketne prodaje slabih posojil v marcu Operativni stroški poslovanja v višini 15,7 milijona evrov so bili za 0,5 milijona evrov oziroma za 2,9 odstotka nižji kot v prvem trimesečju leta Med stroški poslovanja se 0,2 milijona evrov nanaša na stroške prestrukturiranja. Neto ukinjene oslabitve in rezervacije v prvih treh mesecih leta 2018 so znašale 2,9 milijona evrov, medtem ko so v enakem obdobju leta 2017 znašale 3,9 milijona evrov. Od januarja do marca 2018 je banka odpravila oslabitve v višini 2,6 milijona evrov in ukinila rezervacije v višini 0,3 milijona evrov (od tega se 1,2 milijona evrov nanaša na ukinjene rezervacije za zunajbilančne obveznosti in 0,9 milijona evrov na oblikovane rezervacije za druge obveznosti). Banka je v obdobju od januarja do marca leta 2018 ustvarila čisti dobiček v višini 25,5 milijona evrov, čisti dobiček v enakem lanskem obdobju pa je znašal 17,0 milijona evrov. Nerevidirana knjigovodska vrednost delnice je ob koncu marca 2018 znašala 38,79 evra in je izračunana kot razmerje med vsoto vseh sestavin kapitala in številom vpisanih delnic ob koncu marca Med sestavine kapitala je vključen tudi čisti dobiček prvega trimesečja leta Indeks (v tisoč EUR) (v tisoč EUR) / Bilančna vsota Knjigovodska vrednost delnice (v 1 EUR) 38,79 38, Indeks (v tisoč EUR) (v tisoč EUR) / Čiste obresti Neto neobrestni prihodki Operativni stroški poslovanja (15.725) (16.202) 97 Neto oslabitve in rezervacije Dobiček iz rednega poslovanja Davki (2.747) (1.809) 152 Čisti dobiček poslovnega leta Spremembe v sestavi nadzornega sveta banke Konec marca 2018 je bil predsednik nadzornega sveta mag. Marko Garbajs, namestnica predsednika nadzornega sveta Melita Malgaj ter člani mag. Alenka Vrhovnik Težak, Rok Pivk, Dejan Kaisersberger, dr. Peter Merc in mag. Bernarda Babič. V prvem trimesečju leta 2018 se je sestava nadzornega sveta spremenila. Konec leta 2017 je bil predsednik nadzornega sveta mag. Marko Garbajs, namestnica predsednika nadzornega sveta Melita Malgaj ter člani mag. Alenka Vrhovnik Težak, Rok Pivk, Dejan Kaisersberger, dr. Peter Merc in Blaž Šterk. Od 1. januarja 2018 dalje je članica nadzornega sveta mag. Bernarda Babič, medtem ko je bil Blaž Šterk član do 31. decembra Spremembe v sestavi uprave banke Abanko je konec marca 2018 vodila tričlanska uprava, ki so jo sestavljali predsednik uprave mag. Jože Lenič ter člana uprave Matej Golob Matzele in mag. Matevž Slapničar, kar je enako kot konec leta ABANKA Objava

5 Spremembe v lastništvu banke Osnovni kapital banke je ob koncu marca 2018 znašal tisoč evrov. Republika Slovenija je bila konec marca 2018 imetnica navadnih imenskih kosovnih delnic z glasovalno pravico in 100-odstotna lastnica Abanke, kar je enako kot konec leta Pripadajoči znesek kosovne delnice v osnovnem kapitalu je konec marca 2018 znašal 10,00 evra. Dodatno pojasnilo k nerevidiranim konsolidiranim računovodskim izkazom v prvem trimesečju leta 2018 Abanka d.d. je 18. julija 2017 s kupcem Banka Sparkasse d.d., Ljubljana podpisala pogodbo o prodaji 100-odstotnega poslovnega deleža v odvisni družbi Aleasing d.o.o., Ljubljana. V pogodbi je bilo določeno, da bo poslovni delež prešel na kupca po izpolnitvi odložnih pogojev, ki so med drugim vključevala tudi pridobitev soglasja nadzornih organov. Konec marca 2018 sta Abanka d.d. kot prodajalec in Banka Sparkasse d.d. kot kupec družbe Aleasing d.o.o. potrdila, da so izpolnjeni vsi odložni pogoji, ki so bili potrebni za zaključek prodajnega postopka. Skladno s pogodbo je poslovni delež prešel na kupca s 1. aprilom 2018, ki je s tem datumom postal lastnik družbe Aleasing d.o.o., Ljubljana. Odvisna družba Aleasing zaradi nematerialnosti v računovodskih izkazih ni prerazvrščena med nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo. V konsolidiranem izkazu finančnega položaja so sredstva odvisne družbe Aleasing po stanju na dan 31. marec 2018 znašala 39,0 milijona evrov, kar predstavlja 1,04 odstotka konsolidiranih sredstev, obveznosti družbe pa 36,4 milijona evrov, kar predstavlja 1,14 odstotka konsolidiranih obveznosti. V konsolidiranem izkazu poslovnega izida je čisti dobiček družbe Aleasing znašal 0,1 milijona evrov, kar predstavlja 0,46 odstotka konsolidiranega čistega dobička, prihodki družbe so znašali 1,0 milijona evrov (1,29 odstotka celotnih konsolidiranih prihodkov), odhodki družbe pa 0,9 milijona evrov (1,70 odstotka celotnih konsolidiranih odhodkov). Pomembnejši poslovni dogodki po obravnavanem obračunskem obdobju Banka Sparkasse d.d., Ljubljana je 1. aprila 2018 postala lastnica družbe Aleasing d.o.o., Ljubljana. Nadzorni svet se je 20. aprila 2018 seznanil z odstopno izjavo člana nadzornega sveta dr. Petra Merca, da z 10. aprilom 2018 odstopa kot član nadzornega sveta Abanke d.d. Funkcijo člana nadzornega sveta bo še opravljal do imenovanja novega člana nadzornega sveta, vendar najdlje do poteka trimesečnega odpovednega roka. Mednarodna bonitetna agencija Fitch Ratings je ohranila bonitetne ocene Abanke, in sicer je 26. aprila 2018 potrdila dolgoročno oceno kreditnega tveganja banke (Long Term IDR) 'BB+' in stabilno oceno obetov (Outlook). Potrdila je tudi kratkoročno oceno kreditnega tveganja (Short Term IDR) 'B', oceno vitalnosti banke (Viability Rating) 'bb+', oceno zunanje podpore (Support Rating) '5' in oceno praga zunanje podpore banke (Support Rating Floor) 'No Floor'. Uprava Abanke d.d. ABANKA Objava

6 2. NEREVIDIRANI NEKONSOLIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI ABANKE D.D. IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA na dan 31. marec 2018 Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke v tisoč EUR A. 1. Denar v blagajni, stanje na računih pri centralni banki in vpogledne vloge pri bankah A. 2. Finančna sredstva v posesti za trgovanje A. 3. Finančna sredstva, obvezno merjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje A. 5. Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo Finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa A. 6. Finančna sredstva, merjena po odplačni vrednosti dolžniški vrednostni papirji krediti bankam krediti strankam, ki niso banke druga finančna sredstva Finančna sredstva v posesti do zapadlosti A. 9. Naložbe v kapital odvisnih, pridruženih in skupaj obvladovanih družb A. 10. Opredmetena sredstva opredmetena osnovna sredstva naložbene nepremičnine A. 11. Neopredmetena sredstva A. 12. Terjatve za davek od dohodkov pravnih oseb terjatve za davek odložene terjatve za davek A. 13. Druga sredstva A. 14. Nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo SKUPAJ SREDSTVA (od 1 do 11) P. 1. Finančne obveznosti v posesti za trgovanje P. 2. Finančne obveznosti, določene za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida P. 3. Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti vloge bank in centralne banke vloge strank, ki niso banke krediti bank in centralne banke krediti strank, ki niso banke dolžniški vrednostni papirji druge finančne obveznosti P. 6. Rezervacije P. 7. Obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb odložene obveznosti za davek P. 8. Druge obveznosti SKUPAJ OBVEZNOSTI (od 13 do 18) P. 10. Osnovni kapital P. 11. Kapitalske rezerve P. 13. Akumulirani drugi vseobsegajoči donos P. 14. Rezerve iz dobička P. 16. in P. 17. Zadržani dobiček (vključno s čistim dobičkom poslovnega leta) SKUPAJ KAPITAL (od 20 do 24) SKUPAJ OBVEZNOSTI IN KAPITAL (19+25) ABANKA Objava

7 Zap. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA za obdobje od 1. januarja 2018 do 31. marca 2018 VSEBINA v tisoč EUR štev Prihodki iz obresti Odhodki za obresti (1.604) (1.937) 3 Čiste obresti (1 + 2) Prihodki iz dividend Prihodki iz opravnin (provizij) Odhodki za opravnine (provizije) (3.167) (2.714) 7 Čiste opravnine (provizije) (5 + 6) Čisti dobički iz finančnih sredstev in obveznosti, ki niso merjeni po pošteni vrednosti prek poslovnega izida Čisti dobički iz finančnih sredstev in obveznosti v posesti za trgovanje Čisti dobički iz finančnih sredstev, obvezno merjenih po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje Čisti dobički/(izgube) iz finančnih sredstev in obveznosti, določenih za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida (5) 12 Čiste (izgube)/dobički iz tečajnih razlik (299) Čiste (izgube) iz odprave pripoznanja nefinančnih sredstev (16) (10) 14 Drugi čisti poslovni dobički/(izgube) 506 (833) 15 Administrativni stroški (13.961) (14.327) 16 Amortizacija (1.764) (1.875) 17 Čiste (izgube) ob spremembi pogojev odplačevanja finančnih sredstev (54) - 18 Rezervacije Oslabitve DOBIČEK IZ REDNEGA POSLOVANJA (3+4+7 do 19) Davek iz dohodka pravnih oseb iz rednega poslovanja (2.747) (1.809) 22 ČISTI DOBIČEK IZ REDNEGA POSLOVANJA (20+21) ČISTI DOBIČEK POSLOVNEGA LETA (22) ABANKA Objava

8 IZKAZ VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA za obdobje od 1. januarja 2018 do 31. marca 2018 v tisoč EUR Zap. VSEBINA štev ČISTI DOBIČEK POSLOVNEGA LETA PO OBDAVČITVI DRUGI VSEOBSEGAJOČI DONOS PO OBDAVČITVI (3 + 4) (254) (881) 3 POSTAVKE, KI NE BODO PRERAZVRŠČENE V POSLOVNI IZID ( ) Dobički v zvezi s spremembami poštene vrednosti naložb v lastniške instrumente, merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa Davek iz dohodka pravnih oseb v zvezi s postavkami, ki ne bodo prerazvrščene v poslovni izid (10) - 4 POSTAVKE, KI SE LAHKO POZNEJE PRERAZVRSTIJO V POSLOVNI IZID ( ) (297) (881) 4.1 Izgube v zvezi z naložbami v dolžniške finančne instrumente, merjenimi po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa ( ) (366) (1.087) Izgube iz prevrednotenja, izkazane v kapitalu (372) (735) Prenos izgub/(dobičkov) v poslovni izid 6 (352) 4.2 Davek iz dohodka pravnih oseb v zvezi s postavkami, ki se lahko pozneje prerazvrstijo v poslovni izid VSEOBSEGAJOČI DONOS POSLOVNEGA LETA PO OBDAVČITVI (1 + 2) ABANKA Objava

9 3. NEREVIDIRANI KONSOLIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI SKUPINE ABANKA KONSOLIDIRANI IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA na dan 31. marec 2018 v tisoč EUR Zap. štev. VSEBINA Denar v blagajni, stanje na računih pri centralni banki in vpogledne vloge pri bankah Finančna sredstva v posesti za trgovanje Finančna sredstva, obvezno merjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo Finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa Finančna sredstva, merjena po odplačni vrednosti dolžniški vrednostni papirji krediti bankam krediti strankam, ki niso banke druga finančna sredstva Finančna sredstva v posesti do zapadlosti Opredmetena sredstva opredmetena osnovna sredstva naložbene nepremičnine Neopredmetena sredstva Terjatve za davek od dohodkov pravnih oseb terjatve za davek odložene terjatve za davek Druga sredstva Nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo SKUPAJ SREDSTVA (od 1 do 10) Finančne obveznosti v posesti za trgovanje Finančne obveznosti, določene za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti vloge bank in centralne banke vloge strank, ki niso banke krediti bank in centralne banke krediti strank, ki niso banke dolžniški vrednostni papirji druge finančne obveznosti Rezervacije Obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb odložene obveznosti za davek Druge obveznosti SKUPAJ OBVEZNOSTI (od 12 do 17) Osnovni kapital Kapitalske rezerve Akumulirani drugi vseobsegajoči donos Rezerve iz dobička Zadržani dobiček (vključno s čistim dobičkom poslovnega leta) SKUPAJ KAPITAL (od 19 do 23) SKUPAJ OBVEZNOSTI IN KAPITAL (18+24) ABANKA Objava

10 Zap. štev. KONSOLIDIRANI IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA za obdobje od 1. januarja 2018 do 31. marca 2018 VSEBINA v tisoč EUR Prihodki iz obresti Odhodki za obresti (1.607) (1.944) 3 Čiste obresti (1 + 2) Prihodki iz dividend Prihodki iz opravnin (provizij) Odhodki za opravnine (provizije) (3.198) (2.729) 7 Čiste opravnine (provizije) (5 + 6) Čisti dobički iz finančnih sredstev in obveznosti, ki niso merjeni po pošteni vrednosti prek poslovnega izida Čisti dobički iz finančnih sredstev in obveznosti v posesti za trgovanje Čisti dobički iz finančnih sredstev, obvezno merjenih po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje Čisti dobički/(izgube) iz finančnih sredstev in obveznosti, določenih za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida (5) 12 Čiste (izgube)/dobički iz tečajnih razlik (299) Čisti dobički/(izgube) iz odprave pripoznanja nefinančnih sredstev 6 (5) 14 Drugi čisti poslovni dobički/(izgube) 585 (723) 15 Administrativni stroški (14.619) (14.897) 16 Amortizacija (2.059) (2.167) 17 Čiste izgube ob spremembi pogojev odplačevanja finančnih sredstev (54) - 18 Rezervacije Oslabitve Čisti dobički iz nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo DOBIČEK IZ REDNEGA POSLOVANJA ( do 20) Davek iz dohodka pravnih oseb iz rednega poslovanja (2.761) (1.824) 23 ČISTI DOBIČEK IZ REDNEGA POSLOVANJA ( ) ČISTI DOBIČEK POSLOVNEGA LETA (23) ABANKA Objava

11 KONSOLIDIRANI IZKAZ VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA za obdobje od 1. januarja 2018 do 31. marca 2018 v tisoč EUR Zap. VSEBINA štev ČISTI DOBIČEK POSLOVNEGA LETA PO OBDAVČITVI DRUGI VSEOBSEGAJOČI DONOS PO OBDAVČITVI (3 + 4) (254) (881) 3 POSTAVKE, KI NE BODO PRERAZVRŠČENE V POSLOVNI IZID ( ) Dobički v zvezi s spremembami poštene vrednosti naložb v lastniške instrumente, merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa Davek iz dohodka pravnih oseb v zvezi s postavkami, ki ne bodo prerazvrščene v poslovni izid (10) - 4 POSTAVKE, KI SE LAHKO POZNEJE PRERAZVRSTIJO V POSLOVNI IZID ( ) (297) (881) 4.1 Izgube v zvezi z naložbami v dolžniške finančne instrumente, merjenimi po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa ( ) (366) (1.087) Izgube iz prevrednotenja, izkazane v kapitalu (372) (735) Prenos izgub/(dobičkov) v poslovni izid 6 (352) 4.2 Davek iz dohodka pravnih oseb v zvezi s postavkami, ki se lahko pozneje prerazvrstijo v poslovni izid VSEOBSEGAJOČI DONOS POSLOVNEGA LETA PO OBDAVČITVI (1 + 2) ABANKA Objava

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1 IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) Zap. Oznaka štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA 1 A. 1. in del A. 5. Denar v blagajni, stanje na računih pri centralnih bankah in vpogledne vloge pri bankah

Prikaži več

Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: Davčna

Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: Davčna Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: 5665493 Davčna številka: SI 82155135 Telefon (h.c.): 01/ 200 75 00

Prikaži več

poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM 4/4Nerevidirano in Nove KBM d.d. JANUAR - DECEMBER 2014 FEBRUAR 2015

poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM 4/4Nerevidirano in Nove KBM d.d. JANUAR - DECEMBER 2014 FEBRUAR 2015 poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM 4/4Nerevidirano in Nove KBM d.d. JANUAR - DECEMBER 2014 FEBRUAR 2015 Organi upravljanja na dan 31.12.2014 Uprava banke Aleš Hauc Robert Senica mag. Sabina Župec Kranjc

Prikaži več

LETNO POROČILO SID BANKE IN SKUPINE SID BANKA 2016

LETNO POROČILO SID BANKE IN SKUPINE SID BANKA 2016 Ljubljana, 31. 8. 2017 Vsebina IZJAVA O ODGOVORNOSTI POSLOVODSTVA... 2 1 OSNOVNI PODATKI... 3 2 POMEMBNEJŠI PODATKI IN KAZALNIKI POSLOVANJA... 4 3 POMEMBNEJŠI DOGODKI... 6 4 POJASNILA K LOČENIM IN KONSOLIDIRANIM

Prikaži več

Na trdnih temeljih v nove izzive Letni nerevidirani računovodski izkazi 2015

Na trdnih temeljih v nove izzive Letni nerevidirani računovodski izkazi 2015 Na trdnih temeljih v nove izzive Letni nerevidirani računovodski izkazi 215 2 Ključni podatki Preglednica 1: Ključni finančni in drugi podatki za NLB Skupino in NLB d.d. Ključni podatki izkaza poslovnega

Prikaži več

Letni nerevidirani računovodski izkazi 2014

Letni nerevidirani računovodski izkazi 2014 Letni nerevidirani računovodski izkazi 2014 2 Kazalo Poslovno poročilo 3 Ključni trendi in aktivnosti 4 Ključni finančni podatki 6 Komentarji k izkazu poslovnega izida 8 Komentarji k izkazu finančnega

Prikaži več

Izdaja:

Izdaja: Izdaja: 30. 09. 2009 OSNOVNI PODATKI SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju SID banka) je bila ustanovljena 22.10.1992 kot Slovenska izvozna družba, družba za zavarovanje

Prikaži več

31

31 Hram Holding, finančna družba, d.d. Vilharjeva 29, Ljubljana, skladno z Zakonom o trgu finančnih instrumentov ter Sklepom o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij, objavlja podatke iz

Prikaži več

4/4 januar - december 2012 nerevidirano poročilo o poslovanju skupine nove kbm marec 2013

4/4 januar - december 2012 nerevidirano poročilo o poslovanju skupine nove kbm marec 2013 4/4 januar - december 2012 nerevidirano poročilo o poslovanju skupine nove kbm marec 2013 Organi upravljanja na dan 31.12.2012 Aleš Hauc Igor Žibrik Uprava banke predsednik član Izvršilni direktorji banke

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja REVIDIRANE

Prikaži več

1

1 1 Ključni finančni podatki NLB Ključni kazalci Donos na kapital po davkih (ROE a.t.) -28,5% 4,4% -30,2% -25,0%* 2,0% * -38,4% * Donos na aktivo po davkih (ROA a.t.) -2,4% 0,4% -2,7% -1,7%* 0,1% * -2,8%

Prikaži več

4/4 Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM in Nove KBM d.d. JANUAR - DECEMBER 2013 FEBRUAR 2014

4/4 Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM in Nove KBM d.d. JANUAR - DECEMBER 2013 FEBRUAR 2014 4/4 Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM in Nove KBM d.d. JANUAR - DECEMBER 2013 FEBRUAR 2014 Organi upravljanja na dan 31.12.2013 Uprava banke Aleš Hauc predsednik Igor Žibrik član Izvršilni

Prikaži več

Celostranski faks izpis

Celostranski faks izpis Organi upravljanja Uprava banke Matjaž Kovačič predsednik Manja Skernišak članica mag. Andrej Plos član Izvršilni direktorji banke Slavko Jarc Simon Hvalec Ksenija Mrevlje Aleksander Batič Vasilij Koman

Prikaži več

Celostranska fotografija

Celostranska fotografija Organi upravljanja na dan Uprava obvladujoče banke Robert Senica predsednik mag. Sabina Župec Kranjc članica Izvršilni direktorji obvladujoče banke Aleksander Batič Jernej Močnik dr. Primož Britovšek Darja

Prikaži več

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = =

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = = CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) =1.1+1.2+1.3+1.6 =1.4+1.5+1.6 1.1 TEMELJNI KAPITAL =1.1.1+ 1.1.2+1.1.4+1.1.5 Znesek

Prikaži več

1/2 januar - junij 2012 nerevidirano poročilo o poslovanju skupine nove kbm avgust 2012

1/2 januar - junij 2012 nerevidirano poročilo o poslovanju skupine nove kbm avgust 2012 1/2 januar - junij 2012 nerevidirano poročilo o poslovanju skupine nove kbm avgust 2012 Organi upravljanja na 30.6.2012 Uprava banke Aleš Hauc predsednik mag. Andrej Plos član Izvršilni direktorji banke

Prikaži več

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2016 Finančni rezultat Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav Poslovno poročilo Uprav

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2016 Finančni rezultat Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav Poslovno poročilo Uprav Kazalo > 8 Finančni rezultat Skupine Triglav in Skupina Triglav je ustvarila 82,3 milijona evrov čistega dobička in dosegla 11,4-odstotno dobičkonosnost kapitala. Čisti poslovni izid je za 29 odstotkov

Prikaži več

Poslovno poročilo

Poslovno poročilo holdinška družba, d.d. Cesta Zore Perello-Godina 2, 6000 Koper Tel. 05/662-1500, Fax: 05/662-1515, www.istrabenz.si Informacija o poslovanju (nerevidirani podatki) Skupine Istrabenz in holdinške družbe

Prikaži več

Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006

Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006 Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006 1 PREDSTAVITEV SKLADA...3 2 OPOZORILO IMETNIKOM INVESTICIJSKIH KUPONOV...4 3 POSLOVANJE SKLADA V OBDOBJU 01.01. DO 30.06.2006...5 4 NEREVIDIRANI RAČUNOVODSKI

Prikaži več

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2017

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2017 Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 217 Vsebina Sestava Skupine KD... 3 Analiza poslovanja Skupine KD v obdobju 1-3 217...

Prikaži več

1

1 1 Ključni finančni podatki Skupina Ključni kazalci Donos na kapital po davkih (ROE a.t.) -21,3% 1,4% -15,2% -22,2%* 1,5%* -14,3%* Donos na aktivo po davkih (ROA a.t.) -1,7% 0,1% -1,1% -1,4%* 0,1%* -0,8%*

Prikaži več

POLLETNO POROČILO 2013 BANKE CELJE d.d. IN SKUPINE BANKE CELJE

POLLETNO POROČILO 2013 BANKE CELJE d.d. IN SKUPINE BANKE CELJE POLLETNO POROČILO 2013 BANKE CELJE d.d. IN SKUPINE BANKE CELJE Vsebina I POSLOVNO POROČILO... 5 1 POMEMBNEJŠI PODATKI IZ POSLOVANJA... 7 2 PREDSTAVITEV... 8 3 KLJUČNI DOGODKI V PRVEM POLLETJU 2013...

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA ( IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN 30.09.2013 Postavka AOP 30.9.2013 30.9.2012 INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (002+032+053) 001 7.565.152 6.566.959 115,20 A. DOLGOROČNA SREDSTVA

Prikaži več

KRATEK KOMENTAR K DOGAJANJU V BANČNEM SEKTORJU Bilančna vsota se je februarja povečala bolj kot v predhodnih mesecih. Na strani virov se še vedno pove

KRATEK KOMENTAR K DOGAJANJU V BANČNEM SEKTORJU Bilančna vsota se je februarja povečala bolj kot v predhodnih mesecih. Na strani virov se še vedno pove KRATEK KOMENTAR K DOGAJANJU V BANČNEM SEKTORJU Bilančna vsota se je februarja povečala bolj kot v predhodnih mesecih. Na strani virov se še vedno povečujejo predvsem vloge gospodinjstev in predstavljajo

Prikaži več

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. office-sl

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o.   office-sl 1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. email: office-slovenia@coface.com 14.12.2016 22:11(+1) POROČILO O PODJETJU IZMIŠLJENO PODJETJE D.O.O. Druga imena: IZMIŠLJENO d.o.o. Sedez podjetja:

Prikaži več

Microsoft Word - SRS A.doc

Microsoft Word - SRS A.doc Slovenski računovodski standard 23 (2016) OBLIKE IZKAZA GIBANJA KAPITALA ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju predračunskih in obračunskih izkazov, v katerih

Prikaži več

Nerevidirano poročilo skupine Abanka Vipa za prvo polletje 2015_V13_final_s_podpisi

Nerevidirano poročilo skupine Abanka Vipa za prvo polletje 2015_V13_final_s_podpisi A VSEBINA POSLOVNO POROČILO 3 POMEMBNEJŠI PODATKI IN KAZALNIKI POSLOVANJA... 4 POMEMBNEJŠI PODATKI IN KAZALNIKI POSLOVANJA SKUPINA ABANKA VIPA... 4 POMEMBNEJŠI PODATKI IN KAZALNIKI POSLOVANJA ABANKA VIPA...

Prikaži več

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc CINKARNA Metalurško kemična industrija Celje, d.d. Kidričeva 26, 3001 Celje OBJAVA POVZETKA REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA ZA LETO 2006 V skladu z ZTVP-1 ter Sklepom o podrobnejši vsebini in načinu objave

Prikaži več

3

3 SIVENT, d.d., Ljubljana NEREVIDIRANO POLLETNO POROČILO družbe SIVENT, d.d., Ljubljana in NEREVIDIRANO KONSOLIDIRANO POLLETNO POROČILO Skupine SIVENT za obdobje 1.1. 30.6.2014 Ljubljana, avgust 2014 Pregled

Prikaži več

STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1.

STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1. STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktura standardnega zoženega izbora podatkov iz

Prikaži več

Polletno poročilo 2012 Abanke _SLO_ _poslovni in računovodski del_

Polletno poročilo 2012 Abanke _SLO_ _poslovni in računovodski del_ Vsebina POSLOVNO POROČILO SKUPINE ABANKA VIPA 3 POMEMBNEJŠI PODATKI IN KAZALNIKI POSLOVANJA 4 POMEMBNEJŠI PODATKI IN KAZALNIKI POSLOVANJA - SKUPINA ABANKA VIPA... 4 POMEMBNEJŠI PODATKI IN KAZALNIKI POSLOVANJA

Prikaži več

VABILO

VABILO POLLETNO POROČILO 2013 Brežice, avgust 2013 Vsebina POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DO 30. 06. 2013... 3 NAČRTOVANI KOLEDAR POMEMBNEJŠIH DOGODKOV IN OBJAV... 3 NAGOVOR UPRAVE... 4 POMEMBNEJŠI DOGODKI

Prikaži več

VABILO

VABILO POLLETNO POROČILO 2011 Brežice, avgust 2011 Vsebina POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DO 30. 06. 2011... 3 NAČRTOVANI KOLEDAR POMEMBNEJŠIH DOGODKOV IN OBJAV... 3 NAGOVOR UPRAVE... 4 POMEMBNEJŠI DOGODKI

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 SKUPINA SAVA RE NEREVIDIRANI REZULTATI 2017 23. MAREC 2018 a 2017 KLJUČNI POUDARKI LETA Kosmata premija skupine Sava Re je v letu 2017 prvič presegla 500 milijonov EUR. Čisti poslovni izid in donosnost

Prikaži več

Mesečna informacija_marec_2016.pub

Mesečna informacija_marec_2016.pub MAREC KRATEK KOMENTAR K DOGAJANJU V BANČNEM SEKTORJU Upočasnjevanje krčenja bilančne vsote slovenskega bančnega sistema se je v začetku leta nadaljevalo, konec januarja je bila medletno nižja za,%. Medletno

Prikaži več

RAČUNOVODSKE USMERITVE SKUPINE PETROL

RAČUNOVODSKE USMERITVE SKUPINE PETROL ČETRTLETNO POROČILO POSLOVODSTVA DRUŽBE DATALAB TEHNOLOGIJE, d. d. in njenih odvisnih družb za obdobje od 01.07.2016 do 31.3.2017 1. PREDSTAVITEV DRUŽBE 1.1 Osnovni podatki Kratki naziv: DATALAB d. d.

Prikaži več

1

1 1 Ključni finančni podatki Skupina 1. polletje 1. polletje 1. polletje 1. polletje Ključni kazalci Donos na kapital po davkih (ROE a.t.) -22,2% 0,2% 4,1% -22,2%* 0,2%* 6,5%* Donos na aktivo po davkih (ROA

Prikaži več

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj VELJA OD 1. 1. 2016 DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) RAZKRITJA 69. ČLEN ZGD- 1 (OD 1.1.2016 DALJE) da pogojno ne Člen ZGD- 1 OPIS VELIKOST DRUŽBE VELIKA SREDNJA MAJHNA MIKRO (70a. člen)

Prikaži več

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR BONITETNO POROČILO Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska www.bisnode.si, tel: +386 (0)1 620 2 866, fax: +386 (0)1 620 2 708 Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠKI REGIJI V LETU 2010 Postojna, maj 2011 KAZALO I.

Prikaži več

Medletno poročilo september 2016

Medletno poročilo september 2016 Medletno poročilo september , Ljubljana Število poslovalnic 113 Število zaposlenih 2.948 Tržni delež (v %) 24,0 Število aktivnih strank 702.585 Bilančna vsota (v mio EUR) 8.722 NLB Skladi, Ljubljana Število

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 851 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja POMEMBNEJŠA

Prikaži več

Poslovno poročilo

Poslovno poročilo h o l d i n š k a d r u ž b a, d. d. Obala 33, 6 3 2 0 P o r t o r o ž Tel. 05/662-1500 www.istrabenz.si Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Istrabenz in holdinške družbe Istrabenz, d.d., v obdobju

Prikaži več

Untitled Document

Untitled Document BONITETNO POROČILO Izdano za: Mateja Roglič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska www.bisnode.si, tel: +386 ()8 39 3, fax: +386 ()1 62 2 78 Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA Poglavje

Prikaži več

BILTEN JUNIJ 2019

BILTEN JUNIJ 2019 BILTEN JUNIJ 2019 Izdajatelj: BANKA SLOVENIJE Slovenska 35, 1000 Ljubljana Slovenija tel.: +386 (1) 4719000 fax.: +386 (1) 2515516 E-mail: bilten@bsi.si http://www.bsi.si/ SWIFT: BSLJ SI 2X Razmnoževanje

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 036NKP Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovan

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 036NKP Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovan Bonitetno poročilo Izdano dne 14.4.214 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 36NKP Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovanjem in slabš e posluje. Finančna ocena 212 8 Finančna

Prikaži več

Priloga_AJPES.xls

Priloga_AJPES.xls 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika

Prikaži več

SI057 OK KAPITAL Period SI057 NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. (NLB d.d.) Kapitalska pozicija upoštevaje pravila CRD 3 A) Navadni lastnišk

SI057 OK KAPITAL Period SI057 NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. (NLB d.d.) Kapitalska pozicija upoštevaje pravila CRD 3 A) Navadni lastnišk SI57 OK 1. KAPITAL Period SI57 Kapitalska pozicija upoštevaje pravila CRD 3 A) Navadni lastniški kapital pred odbitnimi postavkami (Temeljni kapital brez hibridnih instrumentov in državnih ukrepov pomoči,

Prikaži več

Letno poročilo 2003

Letno poročilo 2003 LETNO POROČILO ZA LETO 2012 Maribor, marec 2013 Kazalo vsebine letnega poročila: REVIZORJEVO POROČILO...5 MNENJE POOBLAŠČENEGA AKTUARJA K LETNEMU POROČILU.. 7 1 USTANOVITEV, OSNOVNI PODATKI... 8 2 DEJAVNOST,

Prikaži več

Nerevidirano poročilo za prvo polletje 2016 K A Z A L O UVOD... 4 POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DRUŽBE IN SKUPINE MLINOTEST... 4 SESTAV SKUPINE MLI

Nerevidirano poročilo za prvo polletje 2016 K A Z A L O UVOD... 4 POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DRUŽBE IN SKUPINE MLINOTEST... 4 SESTAV SKUPINE MLI K A Z A L O UVOD... 4 POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DRUŽBE IN SKUPINE MLINOTEST... 4 SESTAV SKUPINE MLINOTEST... 6 ORGANIZACIJSKA STRUKTURA SKUPINE MLINOTEST NA DAN 30.06.2016... 7 POSLOVANJE V LETU

Prikaži več

KRATEK KOMENTAR K DOGAJANJU V BANČNEM SEKTORJU Bilančna vsota bančnega sistema se je decembra 2018 povečala za 269 mio EUR, v celotnem lanskem letu pa

KRATEK KOMENTAR K DOGAJANJU V BANČNEM SEKTORJU Bilančna vsota bančnega sistema se je decembra 2018 povečala za 269 mio EUR, v celotnem lanskem letu pa KRATEK KOMENTAR K DOGAJANJU V BANČNEM SEKTORJU Bilančna vsota bančnega sistema se je decembra povečala za 9 mio EUR, v celotnem lanskem letu pa za mio EUR na, mrd EUR. Rast bilančne vsote je bila tako

Prikaži več

POLLETNO POROČILO O POSLOVANJU

POLLETNO POROČILO O POSLOVANJU ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. Železna cesta 18 SI - 1000 Ljubljana T:+386 080 10 60 +386 (0)1 3 200 400 F:+386 (0)1 3 200 401 skladi@alta.si www.alta.si POVZETEK NEREVIDIRANEGA POLLETNEGA POROČILA

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 056NKP Davčna: Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 056NKP Davčna: Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim Bonitetno poročilo Izdano dne 23.9.214 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 56NKP Davčna: Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovanjem in slabš e posluje. Finančna ocena 213 17

Prikaži več

Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU

Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU Postojna, maj 2019 Kazalo vsebine 1. UVOD... 3 2. POVZETEK...

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 010NKP d.o.o. 4 Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim p

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 010NKP d.o.o. 4 Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim p Bonitetno poročilo Izdano dne 17.1.2014 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 010NKP d.o.o. 4 Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim poslovanjem in slabš e posluje. Poslovni subjekt slabš

Prikaži več

RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj

RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj 15. 10. 2018 RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj MSRP 16 MRS 17 OPREDELITEV POJMA 'NAJEM' V skladu z MSRP 16 je najem pogodba ali del pogodbe, ki prenaša pravico do uporabe identificiranega

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja POMEMBNEJŠA

Prikaži več

3

3 KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO SKUPINE SIVENT za obdobje 1.1.2014 31.12.2014 Ljubljana, april 2015 Revidirano konsolidirano letno poročilo 2010 Pregled vsebine: 1. POSLOVNO POROČILO 3 2. IZJAVA O UPRAVLJANJU

Prikaži več

18/01/16 SRS 2016, ZGD-1I IN DAVKI Silva Koritnik Rakela Julija 2015 objavljena novela ZGD- 1I Pomebne spremembe v delu, ki ureja ustanavljanje podje4

18/01/16 SRS 2016, ZGD-1I IN DAVKI Silva Koritnik Rakela Julija 2015 objavljena novela ZGD- 1I Pomebne spremembe v delu, ki ureja ustanavljanje podje4 SRS 2016, ZGD-1I IN DAVKI Silva Koritnik Rakela Julija 2015 objavljena novela ZGD- 1I Pomebne spremembe v delu, ki ureja ustanavljanje podje4j, zastopanje, prekrške Julija 2013 je bila sprejeta nova računovodska

Prikaži več

Mesečna informacija_februar_2016_.pub

Mesečna informacija_februar_2016_.pub FEBRUAR KRATEK KOMENTAR DOGAJANJA V BANČNEM SEKTORJU V letu se je bilančna vsota slovenskega bančnega sistema znižala za, mrd EUR oziroma za,%. Obseg financiranja na grosističnih trgih se je zmanjšal za

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2018

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2018 AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 ISSN 2536-4235 K A Z A L O I. UVOD...

Prikaži več

Alta Skupina_revidirano letno poroèilo 2010

Alta Skupina_revidirano letno poroèilo 2010 LETNO POROČILO PODJETJA, Ljubljana za leto 2010 Maj 2011 KAZALO 1 REVIZORJEVO POROČILO... 1 2 POSLOVNO POROČILO... 2 2.1 PREDSTAVITEV DRUŽBE... 2 2.1.1 Osebna izkaznica... 2 2.1.2 Upravljanje družbe...

Prikaži več

VABILO

VABILO 25 LET POLLETNO POROČILO 2015 Brežice, julij 2015 Vsebina POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DO 30. 06. 2015... 3 NAČRTOVANI KOLEDAR POMEMBNEJŠIH DOGODKOV IN OBJAV... 3 POMEMBNEJŠI DOGODKI V LETU 2015...

Prikaži več

STRUKTURA STANDARDNIH IZPISOV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktu

STRUKTURA STANDARDNIH IZPISOV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktu STRUKTURA STADARDIH IZPISOV PODATKOV IZ LETIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG I SAMOSTOJIH PODJETIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVO OBJAVO 1. Struktura standardnega izpisa podatkov iz letnih poročil gospodarskih

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2008 Ljubljana, maj 2009 ISSN 1855-3990

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 001NKP, d.o.o. Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim po

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 001NKP, d.o.o. Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim po Bonitetno poročilo Izdano dne 17.1.2014 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 001NKP, d.o.o. Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim poslovanjem in zelo dobro posluje. Poslovni subjekt zelo

Prikaži več

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx)

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx) Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija Posredno financiranje NAZIV PRODUKTA: Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija NAČIN FINANCIRANJA posredno financiranje preko

Prikaži več

OBRAZEC ŠT. 2 Vrstica: Opis: Podatek: 1. Datum zadnje spremembe: 2. Datum računovodskih izkazov pravne osebe iz katerih so povzeti določeni podatki: 3

OBRAZEC ŠT. 2 Vrstica: Opis: Podatek: 1. Datum zadnje spremembe: 2. Datum računovodskih izkazov pravne osebe iz katerih so povzeti določeni podatki: 3 1. Datum zadnje spremembe: 2. Datum računovodskih izkazov pravne osebe iz katerih so povzeti določeni podatki: 31.12.... PODATKI O TERJATVAH I. OSNOVNI PODATKI (se obvezno izpolni) 3. Številka terjatve:

Prikaži več

Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU 2016 Kranj, maj 2017

Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU 2016 Kranj, maj 2017 Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU Kranj, maj 2017 Kazalo vsebine 1. UVOD... 4 2. POVZETEK... 6 3. GOSPODARSKE

Prikaži več

Predloga za MF

Predloga za MF Agencija za zavarovalni nadzor Opozorilo: Gre za neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravila Agencija za zavarovalni nadzor kot informativni pripomoček, glede katerega Agencija za zavarovalni nadzor

Prikaži več

Šestnajsta redna letna skupščina delničarjev Sklepi 16. redne skupščine delničarjev z dne, 13. julija 2010 Na podlagi določil Pravil Ljubl

Šestnajsta redna letna skupščina delničarjev Sklepi 16. redne skupščine delničarjev z dne, 13. julija 2010 Na podlagi določil Pravil Ljubl Šestnajsta redna letna skupščina delničarjev - 13.7.2010 Sklepi 16. redne skupščine delničarjev z dne, 13. julija 2010 Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje

Prikaži več

3

3 REVIDIRANO LETNO POROČILO družbe za poslovno leto 2015 Ljubljana, april 2016 Kazalo vsebine 1. POSLOVNO POROČILO... 3 1.1. UVOD... 3 1.2. SPLOŠNO O DRUŽBI... 3 1.3. POSLOVANJE DRUŽBE V LETU 2015... 4 1.4.

Prikaži več

SRS24-S

SRS24-S Slovenski računovodski standard 24 (2006) OBLIKE BILANCE STANJA ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju obračunskih izkazov, v katerih so predstavljeni sredstva

Prikaži več

Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Osrednjeslovenski regiji v letu 2014 i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV

Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Osrednjeslovenski regiji v letu 2014 i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU 2014 Agencija RS za javnopravne evidence in storitve, Izpostava Ljubljana, maj 2015 T: 01/ 583 33 00, F:

Prikaži več

BILTEN Maj 2015 Leto 24, štev.: 5

BILTEN Maj 2015 Leto 24, štev.: 5 BILTEN Maj 2015 Leto 24, štev.: 5 Izdajatelj: BANKA SLOVENIJE Slovenska 35, 1000 Ljubljana Slovenija tel.: +386 (1) 4719000 fax.: +386 (1) 2515516 E-mail: bilten@bsi.si http://www.bsi.si/ SWIFT: BSLJ SI

Prikaži več

NLBL_v likvidaciji_Letno poročilo 2017_final

NLBL_v likvidaciji_Letno poročilo 2017_final Kazalo Nagovor likvidacijskih upraviteljev.. 1 Ključni finančni podatki. 3 Poslovno poročilo Predstavitev... 7 Organizacijsko-lastniška shema. 7 Strategija... 8 Vrednote in poslanstvo.. 8 Strateške usmeritve

Prikaži več

LETNO POROČILO

LETNO POROČILO LETNO POROČILO 2015 1 KAZALO POSLOVNO POROČILO... 3 PREDSTAVITEV DRUŽBE KS NALOŽBE FINANČNE NALOŽBE D.D.... 4 POSLOVANJE DRUŽBE V LETU 2015... 5 UPRAVA DRUŽBE... 5 PRIČAKOVANI RAZVOJ DRUŽBE... 5 LASTNIŠKA

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 Ljubljana, maj 2006 K A Z A L O Stran

Prikaži več

(Microsoft Word - \310etrtletno poro\350ilo januar-september 2015_kon\350na verzija.docx)

(Microsoft Word - \310etrtletno poro\350ilo januar-september 2015_kon\350na verzija.docx) ČETRTLETNO POROČILO O POSLOVANJU DRUŽBE ALPETOUR POTOVALNA AGENCIJA, D. D. IN SKUPINE ALPETOUR ZA OBDOBJE JANUAR SEPTEMBER 2015 Kranj, oktober 2015 KAZALO 1 UVODNA POJASNILA... 3 2 OSNOVNI PODATKI... 3

Prikaži več

21. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 2019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1. 2

21. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 2019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1. 2 1. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1.. SKUPAJ Možne točke: 55 36 91 Dosežene točke: Pišite s

Prikaži več

RAZKRITJA INFORMACIJ 2018

RAZKRITJA INFORMACIJ 2018 RAZKRITJA INFORMACIJ 2018 KAZALO - RAZKRITJA INFORMACIJ LETNO POROČILO CRR Stran 1 UVOD 156 2 CILJI IN POLITIKE UPRAVLJANJA TVEGANJ 156 2.1 Pristop institucije k upravljanju tveganj Člen 435 156 2.2 Informacije

Prikaži več

LETNO POROČILO DRUŽBE VGP Novo mesto, d. d. ZA LETO 2018

LETNO POROČILO DRUŽBE VGP Novo mesto, d. d. ZA LETO 2018 LETNO POROČILO DRUŽBE VGP Novo mesto, d. d. ZA LETO 2018 KAZALO 1.1. Pismo direktorja...3 1.2. Predstavitev družbe...4 1.2.1. Dejavnost družbe... 5 1.3. Poslovanje v letu 2018...6 1.3.1. Strateške usmeritve...

Prikaži več

Stran / Št. 86 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Ur

Stran / Št. 86 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Ur Stran 13006 / Št. 86 / 29. 12. 2016 Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 UPB, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 odl. US, 82/13 in 55/15:

Prikaži več

KRATKO POROČILO O POSLOVANJU SKUPINE MERCATOR V LETU 2013 Ljubljana, januar 2014

KRATKO POROČILO O POSLOVANJU SKUPINE MERCATOR V LETU 2013 Ljubljana, januar 2014 KRATKO POROČILO O POSLOVANJU SKUPINE MERCATOR V LETU 2013 Ljubljana, januar 2014 KAZALO POVZETEK... 2 KLJUČNI PODATKI O POSLOVANJU... 3 STRATEGIJA POSLOVANJA SKUPINE MERCATOR... 4 PRODAJA... 5 INVESTICIJE

Prikaži več

Letno poročilo 2014 Triglav Skladi marec 2015

Letno poročilo 2014 Triglav Skladi marec 2015 Triglav Skladi marec 2015 VSEBINA 1 POSLOVNO POROČILO... 3 1.1 SPLOŠNI PODATKI O DRUŽBI... 3 1.2 POROČILO O POSLOVANJU DRUŽBE... 5 1.3 DOGODKI PO DATUMU RAČUNOVODSKIH IZKAZOV... 9 1.4 RAZVOJNE USMERITVE

Prikaži več

Razkritja Skupine UniCredit Slovenija za 1Q 2018

Razkritja Skupine UniCredit Slovenija za 1Q 2018 Razkritja Skupine UniCredit Slovenija za 1Q 2018 Razkritja Skupine UniCredit Slovenija za 1Q 2018 Banke so zavezane k razkrivanju določenih informacij, kar naj bi omogočilo zadostno informiranje potencialnih

Prikaži več

DELOVNI LIST 2 – TRG

DELOVNI LIST 2 – TRG 3. ŢT GOSPODARSKO POSLOVANJE DELOVNI LIST 2 TRG 1. Na spletni strani http://www.sc-s.si/projekti/vodopivc.html si oglej E-gradivo z naslovom Cena. Nato reši naslednja vprašanja. 2. CENA 2.1 Kaj se pojavi

Prikaži več

BONITETNO POROCILO Izdano dne Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POROČILO, vse pravice pridržane

BONITETNO POROCILO Izdano dne Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POROČILO, vse pravice pridržane BONITETNO POROCILO Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA Poglavje 1 Podjetje: Naslov: Dejavnost: J 58.190 DRUGO ZALOŽNIŠTVO Matična številka:

Prikaži več

Letno poročilo 2017 VODNOGOSPODARSKO PODJETJE NOVO MESTO, d. d. Ljubljanska cesta Novo mesto

Letno poročilo 2017 VODNOGOSPODARSKO PODJETJE NOVO MESTO, d. d. Ljubljanska cesta Novo mesto Letno poročilo 2017 VODNOGOSPODARSKO PODJETJE NOVO MESTO, d. d. Ljubljanska cesta 36 8000 Novo mesto . PREGLED VSEBINE Poslovno poročilo... 1 Revizorjevo poročilo... 2 Pismo direktorja... 5 1 Pomembnejši

Prikaži več

GENERALI zavarovalnica d.d. Ljubljana POROČILO O SOLVENTNOSTI IN FINANČNEM POLOŽAJU generali.si

GENERALI zavarovalnica d.d. Ljubljana POROČILO O SOLVENTNOSTI IN FINANČNEM POLOŽAJU generali.si GENERALI zavarovalnica d.d. Ljubljana POROČILO O SOLVENTNOSTI IN FINANČNEM POLOŽAJU generali.si Uprava GENERALI zavarovalnice d.d. Ljubljana Vanja Hrovat predsednica uprave Mitja Feri član uprave 2 Kazalo

Prikaži več

LETNO POROČILO 2017

LETNO POROČILO 2017 LETNO POROČILO 2017 Skupina Adventura Holding in Adventura holding d.d. Ljubljana, 3.8.2018 KAZALO PISMO POSLOVODSTVA... 4 PREDSTAVITEV SKUPINE... 5 1. POMEMBNI POSLOVNI REZULTATI SKUPINE ADVENTURA HOLDING

Prikaži več

Konsolidirano letno poroĊilo

Konsolidirano letno poroĊilo Skupinsko letno poročilo, d.d., Ljubljana za leto 2017 Ljubljana, april 2018 1 KAZALO 1. POSLOVNO POROČILO...3 1.1. PREDSTAVITEV PODJETIJ V SKUPINI...4 1.1.1. Obvladujoča druţba...4 1.1.2. Odvisna podjetja...5

Prikaži več

Microsoft Word - Primer nalog_OF_izredni.doc

Microsoft Word - Primer nalog_OF_izredni.doc 1) Ob koncu leta 2004 je bilo v Sloveniji v obtoku za 195,4 mrd. izdanih bankovcev, neto tuja aktiva je znašala 1.528,8 mrd. SIT, na poravnalnih računih pri BS so imele poslovne banke za 94 mrd. SIT, depoziti

Prikaži več

RAČUNOVODSKO POROČILO 2015 KAZALO 1.1 BILANCA STANJA NA DAN IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2015 (RAZLIČICA I) PRIKAZ BILA

RAČUNOVODSKO POROČILO 2015 KAZALO 1.1 BILANCA STANJA NA DAN IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2015 (RAZLIČICA I) PRIKAZ BILA RAČUNOVODSKO POROČILO 2015 KAZALO 1.1 BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2015... 2 1.2 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2015 (RAZLIČICA I)... 4 1.3 PRIKAZ BILANČNEGA DOBIČKA /IZGUBE ZA LETO 2015... 5 1.4 RAČUNOVODSKE

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2015

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2015 AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2016 ISSN 1855-3982 K A Z A L O I. UVOD...

Prikaži več

NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o. Dalmatinova 7 Ljubljana REVIDIRANO LETNO POROČILO vzajemnega sklada Numerica Emerging Frontiers, delni

NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o. Dalmatinova 7 Ljubljana REVIDIRANO LETNO POROČILO vzajemnega sklada Numerica Emerging Frontiers, delni NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o. Dalmatinova 7 Ljubljana REVIDIRANO LETNO POROČILO vzajemnega sklada Numerica Emerging Frontiers, v upravljanju družbe NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje

Prikaži več