OBČINA RUŠE Trg vstaje Ruše ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 Številka: /2013 Datum:

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "OBČINA RUŠE Trg vstaje Ruše ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 Številka: /2013 Datum:"

Transkripcija

1 OBČINA RUŠE Trg vstaje Ruše ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 Številka: /2013 Datum:

2 KAZALO 1. UVODNA POJASNILA ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO SPLOŠNI DEL A - BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Prihodki proračuna DAVČNI PRIHODKI NEDAVČNI PRIHODKI KAPITALSKI PRIHODKI PREJETE DONACIJE TRANSFERNI PRIHODKI Odhodki proračuna TEKOČI ODHODKI TEKOČI TRANSFERI INVESTICIJSKI ODHODKI INVESTICIJSKI TRANSFERI B RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB C RAČUN FINANCIRANJA ZADOLŽEVANJE ODPLAČILA DOLGA POSEBNI DEL A BILANCA ODHODKOV POLITIČNI SISTEM Politični sistem Dejavnost občinskega sveta Izvedba in nadzor volitev in referendumov Dejavnost župana in podžupanov EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA Urejanje na področju fiskalne politike Urejanje na področju fiskalne politike Fiskalni nadzor Dejavnost nadzornega odbora ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ Mednarodno sodelovanje in udeležba Mednarodno sodelovanje občin SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE Druge skupne administrativne službe Obveščanje domače in tuje javnosti Izvedba protokolarnih dogodkov Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ Znanstveno raziskovalna dejavnost Znanstveno raziskovalna dejavnost LOKALNA SAMOUPRAVA Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni Nacionalno združenje lokalnih skupnosti Dejavnost občinske uprave Administracija občinske uprave Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST Policijska in kriminalistična dejavnost Prometna varnost Notranja varnost TRG DELA IN DELOVNI POGOJI Aktivna politika zaposlovanja Povečanje zaposljivosti KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

3 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu Razvoj in prilagajanje podeželskih območij Zemljiške operacije Splošne storitve v kmetijstvu Delovanje služb in javnih zavodov Zdravstveno varstvo rastlin in živali Gozdarstvo Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije Oskrba z električno energijo Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina Oskrba s plinom PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE Cestni promet in infrastruktura Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest Urejanje cestnega prometa Cestna razsvetljava Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest Železniški promet in infrastruktura Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture GOSPODARSTVO Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti Spodbujanje razvoja malega gospodarstva Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva Promocija občine Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE Okoljevarstvena politika in splošne administrativne zadeve Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor Zbiranje in ravnanje z odpadki Ravnanje z odpadno vodo Splošne okoljevarstvene storitve Informacijski sistem varstva okolja in narave PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc Prostorsko načrtovanje Komunalna dejavnost Oskrba z vodo Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost Objekti za rekreacijo Druge komunalne dejavnosti Spodbujanje stanovanjske gradnje Spodbujanje stanovanjske gradnje Drugi programi na stanovanjskem področju Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) Urejanje občinskih zemljišč Nakup zemljišč ZDRAVSTVENO VARSTVO Primarno zdravstvo Dejavnost zdravstvenih domov Preventivni programi zdravstvenega varstva Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja Drugi programi na področju zdravstva Nujno zdravstveno varstvo Mrliško ogledna služba KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE Ohranjanje kulturne dediščine

4 Nepremična kulturna dediščina Programi v kulturi Knjižničarstvo in založništvo Umetniški programi Ljubiteljska kultura Drugi programi v kulturi Podpora posebnim skupinam Programi veteranskih organizacij Programi drugih posebnih skupin Šport in prostočasne aktivnosti Programi športa Programi za mladino IZOBRAŽEVANJE Varstvo in vzgoja predšolskih otrok Vrtci Primarno in sekundarno izobraževanje Osnovno šolstvo Glasbeno šolstvo Splošno srednje in poklicno šolstvo Pomoči šolajočim Pomoči v osnovnem šolstvu Pomoči v srednjem šolstvu Štipendije SOCIALNO VARSTVO Varstvo otrok in družine Drugi programi v pomoč družini Izvajanje programov socialnega varstva Socialno varstvo invalidov Socialno varstvo starih Socialno varstvo materialno ogroženih Socialno varstvo drugih ranljivih skupin SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA Servisiranje javnega dolga Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna domače zadolževanje INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč Rezerva občine Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija C RAČUN FINANCIRANJA SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA Servisiranje javnega dolga Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna domače zadolževanje NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV KADROVSKI NAČRT LETNI NAČRT RAVNANJA S STVARNIM IN FINANČNIM PREMOŽENJEM OBČINE NAČRT ZADOLŽEVANJA IN IZDANIH POROŠTEV PREDPISI OBČINE IN PREDLOGI PREDPISOV, KI SO POTREBNI ZA IZVRŠITEV PRORAČUNA ZAKLJUČEK Priloge: - splošni in posebni del proračuna ter načrt razvojnih programov - predlog kadrovskega načrta Občine Ruše za obdobje letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ruše za leto letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest za proračunsko leto

5 1. UVODNA POJASNILA Proračun občine je akt, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za eno leto. Sestavljen je iz vrste dokumentov, s katerimi se določa globalni obseg po ekonomskih namenih, notranja struktura, obseg in vsebina proračuna po posameznih programih, podprogramih in projektih. Za pripravo občinskih proračunov občine potrebujejo izhodišča, ki jih posreduje Ministrstvo za finance. Občinam so bila osnovna izhodišča za pripravo proračunov za leto 2014 poslana dne »Proračunski priročnik za pripravo občinskih proračunov za leto 2014 dopis številka /2005/28«. Proračunski priročnik v prilogi vsebuje tabelo Globalni makroekonomski okvirji razvoja Slovenije, ki zajema podatke iz Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2013 Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj, ki so podlaga tudi za pripravo občinskih proračunov za leto Poleg projekcije osnovnih makroekonomskih okvirov in kvantitativnih izhodišč za pripravo makrofiskalnega scenarija za posamezno proračunsko leto je pri občinah za pripravo proračuna po Zakonu o financiranju občin (ZFO-1) pomemben znesek dohodnine ter finančna izravnava. Ministrstvo za finance, Direktorat za proračun, Sektor za sistem financiranja lokalnih skupnosti je občinam poslal izračune»primerna poraba občin, dohodnina in finančna izravnava za leto 2014 predhodni podatki - dopis številka /2007/99 dne «. Izračuni primerne porabe občin, zneskov dohodnine in zneskov finančne izravnave za leto 2014 so objavljeni na spletni strani Ministrstva za finance: ne_izravnave/primerna_poraba_obcin_dohodnina_in_financna_izravnava_za_leto_2014/ 1. Primerna poraba Način izračuna primerne porabe opredeljuje 13. člen ZFO-1. Primerna poraba občine je za posamezno občino za posamezno proračunsko leto ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ugotovi jo Ministrstvo za finance po enačbi iz 13. člena ZFO-1. Elementi, ki vplivajo na njeno višino, so: - povprečnina, - število prebivalcev občine in - korekcijski faktorji (površina občine, dolžina lokalnih cest in javnih poti, prebivalci, mlajši od 15 let in prebivalci, starejši od 65 let). Primerna poraba občine je izračunana kot zmnožek vsote korigiranih kriterijev, povprečnine in števila prebivalcev občine. Povprečnina predstavlja na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Povprečnina, ki je eden izmed elementov za izračun primerne porabe in s tem dohodnine in finančne izravnave, je izračunana na podlagi Uredbe o metodologiji za izračun povprečnine za financiranje občinskih nalog in Pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnine. Na podlagi drugega odstavka 12. člena ZFO-1 je Ministrstvo za finance izračunalo višino povprečnih stroškov za financiranje nalog iz prvega odstavka 11. člena ZFO-1 (povprečnina), upoštevaje pri tem metodologijo iz Uredbe o metodologiji za izračun povprečnine za financiranje občinskih nalog (Uradni list RS, številka 51/09), Pravilnik o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnine (Uradni list RS, številka 53/09) ter učinke zmanjšanja nalog občin v letu 2013, in sicer: prenos nalog na centre za socialno delo, znižanje stroškov občin zaradi uveljavitve Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, številka 40/12) in znižanje stroškov dela v celotnem javnem sektorju. Ker bi na podlagi tako izračunane povprečnine obveznosti države do občin iz naslova dohodnine in finančne izravnave še vedno znatno presegale javnofinančne možnosti financiranja občin z državne ravni, je Vlada Republike Slovenije na podlagi drugega odstavka 11. člena ZFO-1 na 32. redni seji dne sprejela Dogovor o višini povprečnine za leti 2013 in 2014, s katerim se povprečnina za leti 2013 in 2014 določi v višini 536,00 eurov, in ga z reprezentativnima združenjema občin (Skupnost občin Slovenije in Združenje občin Slovenije) tudi podpisala. Pri predhodnem izračunu primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leto 2014 je tako upoštevana povprečnina iz Dogovora in novelirani podatki o številu prebivalcev, starostni strukturi prebivalcev, površini občin ter dolžini lokalnih cest in javnih poti. Primerna poraba (po predhodnih podatkih) Občine Ruše za leto 2014 znaša eur (izračunana za prebivalcev občine podatki Statističnega urada RS na dan ) in se v letu 2014 financira samo s sredstvi dohodnine. Prihodki občine iz naslova dohodnine znašajo eur, presežek tako znaša eur in občina ne prejme finančne izravnave. 2. Dohodnina Občinam pripada skupaj 54 % dohodnine, vplačane v predpreteklem letu, povečane za inflacijo za leto pred letom in leto, za katero se izračuna primerna poraba. Način izračuna dohodnine opredeljuje 14. člen ZFO-1. Dohodnina se izračuna v treh korakih: 70 % dohodnine pripada vsem občinam enako glede na strukturni delež odmerjene dohodnine, preostalih 30 % 5

6 skupaj s presežkom dohodnine nad 70 % pri posameznih občinah pa se razdeli najprej s solidarnostno izravnavo in nato še z dodatno solidarnostno izravnavo. 3. Finančna izravnava Občini, ki v posameznem proračunskem letu s prihodkom iz dohodnine ne more financirati primerne porabe, se iz državnega proračuna dodeli finančna izravnava v višini razlike med primerno porabo občine in dohodnino. Pravne podlage za pripravo proračuna Občine so pri oblikovanju proračuna z vidika njegove oblike povsem avtonomne, pri čemer pa so obvezane, da upoštevajo veljavne predpise s področja javnih financ. Področje javnih financ, računovodstva, javnih naročil in nadzora državnih pomoči urejajo številni predpisi. Ti predpisi se uporabljajo tako pri pripravi državnega proračuna kot tudi pri pripravi občinskih proračunov. Njihov celovit pregled je predstavljen na spletni strani Ministrstva za finance: Pri pripravi predloga občinskega proračuna in finančnih načrtov neposrednih in posrednih uporabnikov občine uporabijo naslednje predpise: - Zakon o javnih financah, - Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, - Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov, - Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov in - Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov. Pri pripravi proračuna je potrebno upoštevati tudi podzakonske predpise Zakona o računovodstvu, in sicer: - Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. V delu proračuna, ki se nanaša na pripravo načrta razvojnih programov, pa morajo občine upoštevati: - Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ ter - Zakon o spremljanju državnih pomoči. Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta, občine upoštevajo Zakon o javnih uslužbencih, pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine pa Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin. V gradivu proračuna za leto 2014 smo pripravili poleg Odloka o proračunu Občine Ruše za leto 2014 še vse tabele in razlage, ki so, kot je navedeno v zadnjem odstavku drugega člena odloka, priloga k le - temu. To so naslednji dokumenti: splošni in posebni del proračuna, odhodki, razvrščeni po programski klasifikaciji, načrt razvojnih programov za investicije in državne pomoči, obrazložitve, kadrovski načrt, letni načrt ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem občine ter načrt zadolževanja in izdanih poroštev. Pri pripravi predloga proračuna smo, poleg zakonskih predpisov, uporabili navedene globalne makroekonomske okvire razvoja Slovenije in izračun dohodnine ter finančne izravnave. Skladno s temi izhodišči so nam, kot podlaga za planiranje posameznih kategorij proračunskih prihodkov in odhodkov, služile predvsem naslednje usmeritve: ob pripravi proračuna je bilo upoštevano dejstvo, da se je gospodarska in s tem javnofinančna situacija v zadnjih letih bistveno spremenila oziroma poslabšala in posledično je pristop pri načrtovanju odhodkov občinskega proračuna zelo restriktiven; za planiranje nominalnih okvirov javnofinančnih odhodkov (tekočih odhodkov ter tekočih transferov za javne zavode in društva) se ne upošteva načrtovana letna stopnja inflacije, ampak bodo le ti ostali na enaki ravni kot v letu Tako smo se na področju planiranja večine tekočih odhodkov in transferov odločili za zadrževanje tekoče porabe, kar pomeni, da smo uporabili enake osnove, kot pri planiranju proračuna za leto 2013; pri planiranju sredstev za plače in povračil ter nadomestil za prehrano in za prevoz na delo, kakor tudi za planiranje regresa za letni dopust in premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja smo upoštevali Kolektivno pogodbo za javni sektor, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju in ostale predpise v zvezi s plačami v javnem sektorju. Vsebina in struktura proračuna občine, ki je predložen občinskemu svetu, temelji na 10. členu ZJF. Tako je proračun sestavljen iz treh delov: 1. splošni del po ekonomski klasifikaciji, 6

7 2. posebni del po programski klasifikaciji in 3. načrt razvojnih programov. Pri pripravi proračuna smo uporabili tudi Proračunski priročnik za pripravo občinskih proračunov za leto 2014 z vzorcem občinskega proračuna, ki ga je objavilo Ministrstvo za finance predvsem zaradi poenotenja poročanja. Vendar je potrebno poudariti, da Zakon o javnih financah ne daje zakonske podlage za takšen način ureditve priprave proračuna. Upoštevanje priročnika za pripravo občinskega proračuna je povzročilo, da je gradivo za proračun zaradi same členitve zelo obsežno in se na več mestih podvaja. V zvezi z obrazložitvami je potrebno povedati, da je naš proračun (splošni in posebni del) pripravljen na nivoju šest mestnih podkontov. Tako načrtovanje posledično pomeni, da gre za zelo analitičen proračun in da sam proračun zaradi takega načina načrtovanja oziroma planiranja ne bi potreboval toliko obrazložitev, kot če bi bil pripravljen na nivoju tri mestnih podskupin kontov (na tak način se pripravlja državni proračun in tudi nekateri občinski proračuni). Zaradi zelo analitičnega načrtovanja posameznih proračunskih postavk stroškovnih mest že sami nazivi proračunskih postavk ter pripadajoči podkonti dajo dovolj jasno obrazložitev proračunske porabe. Dodati pa je treba še to, da so obrazložitve in pojasnila napisana tako, da so vsi pomembni poslovni dogodki in postavke kvalitetno pisno pojasnjene skozi obrazložitve splošnega dela, posebnega dela in načrta razvojnih programov. Smiselno smo jih namreč navezali v celoto, tako se namreč poslovni dogodki tudi izkazujejo skozi vse te spremljajoče dokumente. V kolikor bi prišlo do podvajanja obrazložitev postavk skozi posebni del in načrt razvojnih programov, smo obrazložitev napisali samo v enem delu proračuna. 2. ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, številka 94/07-UPB2, 27/08 - odl US, 76/08, 100/08 - odl US, 79/09, 14/10 - odl US, 51/10, 84/10 odl US in 40/12 - ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, številka 11/11 UPB4 in 110/11-ZDIU12) in 14. člena Statuta Občine Ruše (Uradno glasilo slovenskih občin, številka 25/2011 in 34/12), je Občinski svet Občine Ruše na 19. redni seji dne sprejel ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 I. SPLOŠNA DOLOČBA 1. člen (vsebina odloka) S tem odlokom se za proračun Občine Ruše za leto 2014 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja občine. S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakoni opravljajo občine. II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2. člen (sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov. Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja. V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Splošni del proračuna Občine Ruše na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih: A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v eurih I. SKUPAJ PRIHODKI ( ) ,68 TEKOČI PRIHODKI (70+71) ,00 70 DAVČNI PRIHODKI ,00 7

8 700 Davki na dohodek in dobiček , Davki na premoženje Domači davki na blago in storitve Drugi davki 0 71 NEDAVČNI PRIHODKI , Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja , Takse in pristojbine Globe in druge denarne kazni Prihodki od prodaje blaga in storitev Drugi nedavčni prihodki KAPITALSKI PRIHODKI , Prihodki od prodaje osnovnih sredstev Prihodki od prodaje zalog Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev ,68 73 PREJETE DONACIJE Prejete donacije iz domačih virov Prejete donacije iz tujine 0 74 TRANSFERNI PRIHODKI , Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij , Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije ,00 II. SKUPAJ ODHODKI ( ) ,00 40 TEKOČI ODHODKI , Plače in drugi izdatki zaposlenim , Prispevki delodajalcev za socialno varnost , Izdatki za blago in storitve , Plačila domačih obresti Rezerve TEKOČI TRANSFERI , Subvencije Transferi posameznikom in gospodinjstvom Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam , Drugi tekoči domači transferi , Tekoči transferi v tujino 0 42 INVESTICIJSKI ODHODKI , Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,00 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI , Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki , Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,00 III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ) (I.-II.) ,32 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV ( ) 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV Prejeta vračila danih posojil Prodaja kapitalskih deležev Kupnine iz naslova privatizacije 0 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV ( ) 0 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0 8 0

9 440 Dana posojila Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 0 0 C. RAČUN FINANCIRANJA VII. ZADOLŽEVANJE (500) ZADOLŽEVANJE Domače zadolževanje VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) ,00 55 ODPLAČILA DOLGA , Odplačila domačega dolga ,00 IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) ,32 X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) ,00 XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) ,32 XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU OB KONCU PRETEKLEGA LETA ,32 Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom. Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk podkontov in načrt razvojnih programov sta priloga k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Ruše: Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. Sprememba stanja sredstev na računih oziroma zmanjšanje sredstev na računih se pokrije iz stanja sredstev na računih, prenesenih iz preteklega leta. III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 3. člen (izvrševanje proračuna) Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke podkonta. Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine Ruše. Odredbodajalec za sredstva proračuna je župan ali druga oseba, ki jo pooblasti župan. 4. člen (namenski prihodki in odhodki proračuna) Namenski prihodki proračuna so: 1. taksa za obremenjevanje voda, 2. požarna taksa, 3. priključna taksa, 4. taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, 5. prihodki iz naslova podeljene koncesije na področju plinifikacije, 6. prihodki iz naslova koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, 7. prihodki iz naslova koncesijske dajatve za gozdove, 8. prihodki iz naslova prispevkov in doplačil občanov za izvajanje nalog investicijskega značaja, 9. prihodki od prodaje občinskega stvarnega in finančnega premoženja, 10. prejete donacije, 11. prihodki iz naslova sofinanciranja projektov in 12. ostali namenski prihodki. 9

10 Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov proračuna in proračun. Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto. 5. člen (proračunski sklad) V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo občine, ki deluje kot proračunski sklad. Med odhodki proračuna se v sredstva rezerv za naravne in druge nesreče izloči 0,5 % prihodkov. Izločanje v rezerve se praviloma izvrši vsak mesec, vendar najpozneje do 31. decembra tekočega leta, dokončno pa po zaključnem računu za preteklo leto. Izločanje prihodkov v rezerve preneha, ko dosežejo rezerve 1,5 % letno doseženih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov za zadnje leto. Župan odloča o uporabi sredstev rezerv za naravne nesreče, za izdatke, nastale kot posledica izrednih okoliščin, za katere se sredstva zagotavljajo v proračunu, kot so zlasti: potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, požar, toča, pozeba, suša in druge naravne nesreče, epidemije, oziroma preprečevanje epidemije, živalske kužne bolezni in rastlinske škodljivce. Župan poroča občinskemu svetu o porabi sredstev rezerv za naravne nesreče pri obravnavi polletnega in letnega poročila o izvrševanju proračuna. 6. člen (prerazporejanje pravic porabe) Župan je pooblaščen, da zaradi prožnosti izvrševanja proračuna odloča o prerazporeditvah sredstev znotraj bilance prihodkov in odhodkov v višini 4 % primerne porabe Občine Ruše. Po uveljavitvi rebalansa proračuna je podlaga za prerazporejanje sredstev sprejeti rebalans proračuna in evidentiranje obsega prerazporejanja se šteje na novo. Župan poroča občinskemu svetu o izvršenih prerazporeditvah pri obravnavi polletnega in letnega poročila o izvrševanju proračuna. 7. člen (spreminjanje načrta razvojnih programov) Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Vrednost projektov lahko spreminja v okviru prerazporejanja pravic porabe. Vse ostale spremembe mora predhodno potrditi občinski svet. Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna. Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta. 8. člen (dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) V proračunu se lahko v tekočem letu za tekoče odhodke in tekoče transfere ter investicijske odhodke in investicijske transfere razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v proračun oziroma načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu. V proračunu se lahko prevzemajo obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih, za tekoče odhodke in tekoče transfere ter investicijske odhodke in investicijske transfere, če je tako opredeljeno v sprejetem proračunu in načrtu razvojnih programov. 9. člen (ukrepi za uravnoteženje proračuna) Župan je pooblaščen, da odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti. Župan je pooblaščen, da v primeru, če zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, lahko za začasno kritje odhodkov uporabi sredstva rezerv občine, ki pa morajo biti vrnjena v rezerve do konca leta, ali pa najame likvidnostno posojilo, ki pa mora biti odplačano do konca proračunskega leta. Župan uvede po potrebi ukrepe za uravnoteženje občinskega proračuna, o čemer takoj obvesti občinski svet in po potrebi predlaga rebalans občinskega proračuna. 10

11 IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA 10. člen (odpis dolgov do občine po ZJF) Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena Zakona o javnih financah, lahko župan dolžniku do višine 100 eur odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga. V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 11. člen (obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2014 lahko zadolži do višine eur. Za sredstva sofinanciranja investicije iz proračuna Evropske unije se občina lahko zadolži največ do višine odobrenih sredstev in največ za obdobje do prejema teh sredstev. Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnotežiti, se lahko občina likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5 % izdatkov zadnjega sprejetega proračuna. Ta omejitev ne velja za zadolžitev občine iz drugega odstavka tega člena. 12. člen (obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna) Občinski svet odloča o dajanju soglasij k zadolževanju javnih zavodov ter o dajanju poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je. Javni zavodi, katerih ustanoviteljica je Občina Ruše, se v letu 2014 ne bodo zadolževali. VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 13. člen (začasno financiranje 2015) V obdobju začasnega financiranja Občine Ruše v letu 2015, če bo začasno financiranja potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja. 14. člen (uveljavitev odloka) Ta odlok se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 01. januarja 2014 dalje. Splošni in posebni del proračuna ter načrt razvojnih programov, ki so priloga k temu odloku, se objavijo na spletni strani Občine Ruše: Številka: /2013 Datum: ŽUPAN OBČINE RUŠE Uroš ŠTANC 11

12 3. SPLOŠNI DEL Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov proračuna, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja: - v bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo prihodki, ki obsegajo: davčne prihodke, nedavčne prihodke, kapitalske prihodke, prejete donacije in transferne prihodke. V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo odhodki, ki obsegajo: tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke in investicijske transfere; - v računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa prejeta sredstva vračil danih posojil in prodaje kapitalskih vlog in vsa sredstva za dana posojila in nakup kapitalskih vlog; - v računu financiranja se izkazuje odplačevanje dolgov in zadolževanje, ki je povezano s financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja ter načrtovane spremembe denarnih sredstev na računih proračuna v teku proračunskega leta. A - Bilanca prihodkov in odhodkov Prihodki proračuna 70 DAVČNI PRIHODKI Davčne prihodke sestavljajo prihodki, ki jih uvrščamo med tekoče prihodke občinskega proračuna. V tej skupini se izkazujejo vse vrste davkov in sicer davki na dohodek in dobiček, davki na premoženje in domači davki na blago in storitve. Ti prihodki predstavljajo največji delež v načrtovanih prihodkih. V skupini davčnih prihodkov je večina takšnih prihodkov, na katere občina nima vpliva. Vsi prihodki se načrtujejo na podlagi njihove realizacije za preteklo leto. Zakon o financiranju občin opredeljuje vire financiranja občin, zavedati pa se je potrebno, da za vsak prihodek velja poseben zakon ali podzakonski akt, ki podrobneje definira posamezno vrsto prihodka (npr. Zakon o dohodnini - dohodnina; Zakon o davkih občanov - davek na dediščine in darila, davek od premoženja, davek na dobitke od iger na srečo; Zakon o varstvu okolja oziroma Uredba o taksi za obremenjevanje vode in Uredba o taksi za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov taksa za obremenjevanje voda in taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov; Zakon o davku na promet nepremičnin davek na promet nepremičnin; Zakon o davku od iger na srečo - davek na dobitke od iger na srečo; Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča; Odlok o turistični taksi turistična taksa; Odlok o komunalnih taksah komunalne takse; Odlok o uvedbi prispevka za financiranje programov varstva vodnih virov, magistralnih cevovodov ter skupnih objektov in naprav priključna taksa) Davki na dohodek in dobiček 7000 Dohodnina Občina podatke o višini dohodnine pridobi od Ministrstva za finance, ki je dolžno posredovati izračune primerne porabe in s tem dohodnine ter pripadajoče finančne izravnave za pripravo proračuna prihodnjega leta. Dohodnina, izračunana na podlagi 14. člena ZFO-1, se nakazuje občinam tedensko po enakih deležih, začenši s prvim tednom proračunskega leta, ter na način, ki je določen z Uredbo o načinu nakazovanja dohodnine občinam. Dohodnina se občinam nakazuje na podračun javnofinančnih prihodkov, odprt v sistemu enotnih zakladniških računov občin, v svojih poslovnih knjigah pa jo občine evidentirajo na podkontu Dohodnina občinski vir. 703 Davki na premoženje Te davke sestavljajo davki na premičnine in nepremičnine, na dediščine in darila ter na promet nepremičnin Davki na nepremičnine V tej skupini so najpomembnejši prihodki iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Nadomestilo so na podlagi občinskega odloka dolžne plačevati fizične in pravne osebe. Za leto 2014 je višina nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča načrtovana na osnovi ocen finančnih posledic uvedbe davka na nepremičnine. Tako smo vse prihodke (NUSZ, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest in davek na premoženje), ki bodo zamenjani z davkom na nepremičnine, ocenili na podlagi teh izračunov Davki na dediščine in darila in 7032 Davki na promet nepremičnin Prihodki od davka na dediščine in darila ter davka na promet nepremičnin od fizičnih in pravnih oseb so načrtovani v enaki višini kot prejšnje leto. 12

13 704 Domači davki na blago in storitve To podskupino sestavljajo davki na posebne storitve in drugi davki na uporabo blaga in storitev Davki na posebne storitve Davek na dobitke od iger na srečo je uveden z Zakonom o davku na dobitke pri klasičnih igrah na srečo, zavezanec pa je dobitnik, ki v RS pri igrah na srečo zadene dobitek, in sicer 15 % od vrednosti dobitka. Višina tega davka je odvisna od dejanskih dobitkov, ki so predmet obdavčenja in se razporejajo posameznim občinam glede na stalno bivališče zavezanca za plačilo tega davka Drugi davki na uporabo blaga in storitev V tej skupini izkazujemo namenske takse: okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, priključno takso ter okoljsko takso za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov. Vsa ta sredstva so strogo namenska, porabimo jih lahko izključno za odhodke opredeljene v zakonu. Spadajo pa sem še turistične takse, komunalne takse ter pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest. Opozoriti je potrebno na priključno taksa (namenski vir za novogradnje), ki se je v skladu s sklepom občinskega sveta ob potrjevanju novih cen vodooskrbe ukinila, načrtovani znesek pa predstavlja izterjave starega dolga. 71 NEDAVČNI PRIHODKI Med nedavčne prihodke spadajo tisti tekoči prihodki, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov. V okviru te skupine se izkazujejo prihodki od udeležbe na dobičku, dohodki od premoženja, takse, pristojbine in druge denarne kazni, prihodki od prodaje blaga in storitev ter drugi nedavčni prihodki. 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja To skupino predstavljajo prihodki od udeležbe na dobičku ter presežkov prihodkov nad odhodki, prihodki od obresti in prihodki od premoženja Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki Dividende so nakazane na podlagi predlogov uprav in nadzornih svetov gospodarskih družb, potrjenih na skupščinah posameznih družb, v katerih ima Občina Ruše svoj lastniški delež. Višina dobička je odvisna predvsem od odločitev glede velikosti pričakovanih vlaganj v investicije, ki so potrebne za delovanje gospodarskih družb, saj to vpliva na zadrževanje oziroma nerazporeditev doseženih dobičkov. Dobiček se zaradi kriznih razmer v gospodarstvu ne načrtuje Prihodki od obresti Prihodki od obresti so načrtovani od obresti od sredstev na vpogled. Te prihodke ustvarjamo z gospodarjenjem s prostimi denarnimi sredstvi preko enotnega zakladniškega računa. Tudi prihodke od obresti od vezanih depozitov v letu 2014 načrtujemo Prihodki od premoženja Prihodke od premoženja sestavljajo najemnine, koncesije in drugi prihodki od premoženja. V proračun občine vključujemo prihodke iz naslova najemnin za poslovne prostore in stanovanja. Ti namreč na podlagi sklepa o pripojitvi Javnega sklada Občine Ruše za gospodarjenje z nepremičninami k Občini Ruše (sprejetega na 21. redni seji dne ) oziroma o izvedbi likvidacijskega postopka (sprejetega na 3. redni seji dne ) pritekajo direktno na podračun proračuna. Prihodke iz naslova najemnin beležimo še iz naslova pokopališča ter pokritega bazena. V tej skupini pa velja omeniti prihodke iz naslova najemnine za komunalno infrastrukturo (kanalizacijo, vodovod in objekte ravnanja z odpadki). Sprememba računovodskih standardov (SRS 35) je namreč povzročila to, da z ni več možno oddajati komunalne infrastrukture v upravljanje javnim podjetjem, ampak so jo morale občine prevzeti v svojo last. Ker je v preteklosti bilo pri nekaterih izvajalcih javnih služb izvedenih precej investicij z odbitkom davka na dodano vrednost, je bilo potrebno vzpostaviti med občino in izvajalci javnih služb pogodbe o dolgoročnih najemih infrastrukture. S tem smo si obdržali pravico do odbitka davka na dodano vrednost in lahko na ta način izvajamo obdavčljivo dejavnost s 100 % odbitkom davka na dodano vrednost. Prihodki iz naslova podeljenih koncesij izhajajo iz odločb Ministrstva za okolje in prostor za koncesije za izkoriščanje mineralne surovine prod za nosilca rudarske pravice se stekajo od Silve Bračko s.p. in Drava Beton do.o. Koncesije za vodno pravico pa plačujejo Dravske elektrarne d.o.o. ter male hidroelektrarne. Občina prejema tudi koncesijsko dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo in koncesijsko dajatev za distribucijo zemeljskega plina iz koncesijske pogodbe s Plinarno Maribor d.o.o. ter 7 % od letne realizacije za posekan in prodan les po tržni vrednosti iz koncesijskih gozdov, ki so v lasti Republike Slovenije in z njimi gospodari Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije. Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico so največji prihodek v tej skupini. Drugi prihodki od premoženja so sestavljeni iz drugih prihodkov iz premoženja, kamor zajamemo vse ostale prihodke, ki jih ne moremo uvrstiti v prej omenjene prihodke. 13

14 711 Takse in pristojbine Sem uvrščamo tiste vrste taks in pristojbin, ki predstavljajo delno plačilo za opravljene storitve javne uprave. Pri taksah in pristojbinah, za razliko od davkov, obstaja neposredna povezava med dajatvijo in dejansko izvedeno storitvijo javne uprave Upravne takse in pristojbine Takse se plačujejo za dokumente in dejanja v upravnih in drugih javnopravnih zadevah pri upravnih organih. V to skupino spadajo upravne takse. 712 Globe in druge denarne kazni V to skupino so uvrščene kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prekrškov po različnih predpisih Globe in druge denarne kazni V to podskupino spadajo globe za prekrške, ki jih izreka Medobčinski inšpektorat. Med globe in kazni spada tudi nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora, ki je v višini 50 % prihodek proračuna občine, na katerem območju leži nedovoljena gradnja. Dolžan jo je plačati investitor, kadar nedovoljeno poseže v prostor. 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev V tej podskupini so prihodki upravnih organov, ki jo dosežejo z lastno dejavnostjo Prihodki od prodaje blaga in storitev Prihodki od prodaje blaga in storitev so po vsebini prihodki od prodaje stavbnih zemljišč, in sicer tistih zemljišč, ki so bila kupljena z namenom nadaljnje prodaje investitorjem in so v bilanci stanja vodena med zalogami ter drugi prihodki od prodaje blaga in storitev (oglaševanje v občinskem časopisu ter druge storitve). 714 Drugi nedavčni prihodki 7141 Drugi nedavčni prihodki Med drugimi nedavčnimi prihodki planiramo prihodke iz naslova presežka upravljanja enotnega zakladniškega računa (kto Drugi nedavčni prihodki), iz naslova sofinanciranja družinskega pomočnika v skladu z Zakonom o socialnem varstvu (kto Prispevki in doplačila občanov za izvajanje programov tekočega značaja) in iz naslova sofinanciranja občanov za različne investicijske akcije. Prihodki od komunalnih prispevkov, ki jih izračunava občina, so v primerjavi s preteklimi leti višji zaradi spremembe predpisa. Višina prihodka iz naslova komunalnega prispevka je odvisna od velikosti investicij v komunalno opremo. Več kot je komunalnih investicij, več je komunalnega prispevka. Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja, ki se nanašajo na sofinanciranje različnih investicij v letu 2014 se načrtujejo za asfaltiranje ceste Pod vinogradi in za asfaltiranje odseka Log Žižek (sofinanciranje občanov v višini 40 % vrednosti investicije). Med drugimi izrednimi nedavčnimi prihodki se načrtujejo tudi sredstva iz naslova unovčenja bančne garancije pred iztekom garancijske dobe na kanalizaciji Log. 72 KAPITALSKI PRIHODKI Kapitalski prihodki izvirajo iz naslova dezinvestiranja premoženja občine. Med kapitalske prihodke spadajo prihodki iz naslova prodaje stvarnega premoženja, to je zgradb, opreme, drugih osnovnih sredstev, zemljišč, premoženjskih pravic in zalog. V letu 2014 želimo odprodati del občinskih stanovanj ter zemljišč. Podrobnejša predstavitev prodaje premoženja je podana v letnem načrtu ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem občine. 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev To podskupino kontov predstavljajo prihodki od prodaje osnovnih sredstev zgradb, prostorov, prevoznih sredstev, opreme ter drugih osnovnih sredstev. Na kontu 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov so prikazana zaostala plačila za stanovanja, ki so bila odkupljena po stanovanjskem zakonu, prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov ter prihodki od prodaje stanovanj. 721 Prihodki od zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev V to podskupino prištevamo prihodke od prodaje stavbnih zemljišč (specifikacija v letnem programu prodaje stvarnega premoženja občine). 14

15 73 PREJETE DONACIJE V to skupino prihodkov se uvrščajo tiste vrste prihodki, ki predstavljajo nepovratna plačila, prostovoljna nakazila sredstev iz domačih virov od pravnih in fizičnih oseb ter prejeta denarna darila. Prejete donacije so sredstva, ki so prejeta na podlagi posebnih sporazumov, dogovorov in pogodb o obsegu in programu koriščenja teh sredstev za posamezne namene, za katere se ta sredstva dodelijo in na podlagi določenih pogojev, pod katerimi se sredstva črpajo in porabljajo. Prejeta denarna darila pa so nepovratna sredstva, prejeta od domačih in tujih pravnih in fizičnih oseb na podlagi posebnih darilnih in podobnih pogodb. 730 Prejete donacije iz domačih virov To podskupino predstavljajo donacije domačih fizičnih in pravnih oseb. Na kontu 7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb ter kontu 7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb so planirane donacije za izvedbo različnih občinskih prireditev, za podelitev občinskih štipendij in za različne druge akcije. 74 TRANSFERNI PRIHODKI Na kontih skupine 74 se izkazujejo vsa sredstva prejeta iz drugih javnofinančnih institucij, to je iz državnega proračuna, proračunov lokalnih skupnosti, skladov socialnega zavarovanja ali iz drugih javnih izvenproračunskih skladov. Ti prihodki niso izvirni javnofinančni prihodki, niti to niso prihodki, pridobljeni iz naslova prodaje proizvodov in storitev, pač pa predstavljajo transfer sredstev proračuna države, občin, drugih uporabnikov ali drugih blagajn javnega financiranja. Realizacija teh sredstev je v posameznih letih različna, saj so namenjena sofinanciranju določenih investicij, ki jih v deležu pokriva država. Seveda so odvisna tudi od sredstev, ki jih je občina v posameznem letu sposobna nameniti za posamezne investicije. 740 Transferni prihodki iz drugih javno finančnih institucij 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo so sestavljena iz sredstev za vzdrževanje gozdnih cest Ministrstva za kmetijstvo in okolje, iz sredstev sofinanciranja družinskega pomočnika, iz sofinanciranja skupnih občinskih služb Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo, subvencij tržnih najemnin Ministrstva za okolje in prostor, sredstev Zavoda RS za javna dela, ter povračil stroškov prevoza, prehrane, zdravniškega pregleda, tečaja varstva pri delu in prispevka za poškodbe pri delu Centra za socialno delo za opravljanje dela v splošno korist. Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije: požarna taksa in sredstva Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo po 21. oziroma 23. členu ZFO-1, ki se namenjajo za investicije v infrastrukturo Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja Sredstva so namenjena za izvajanje programov aktivne politike zaposlovanja, torej za javna dela in programe spodbujanja zaposlovanja oziroma lokalno zaposlitvene programe. 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije so: sredstva iz naslova regionalno razvojnega programa Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za»izvedbo vodovoda Vinska pot«, sredstva Ministrstva za infrastrukturo in prostor za projekt»energetska sanacija vrtcev v Rušah«ter sredstva Ministrstva za kulturo za»revitalizacijo t.i. Glasbene šole v Rušah«. Odhodki proračuna 40 TEKOČI ODHODKI 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim V okviru sredstev za plače načrtujemo odhodke za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju redne delovne obveznosti, nadurno delo ter druge izdatke zaposlenim za vse neposredne proračunske uporabnike v skladu s kadrovskimi načrtom. Načrtujemo tudi plače in druge izdatke zaposlenim v okviru zaposlovanja v programih javnih del oziroma lokalno zaposlitvenih programih. 15

16 401 Prispevki delodajalca za socialno varnost Planirana sredstva načrtujemo za pokrivanje obveznosti delodajalca iz naslova prispevkov za socialno varnost in premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (delavce občinske uprave, režijskega obrata), funkcionarje, delavce vključene v programe javnih del ter lokalno zaposlitvene programe. 402 Izdatki za blago in storitve Sredstva, ki so v proračunu predvidena za plačilo dobavljenega blaga in opravljenih storitev neposrednih proračunskih uporabnikov, pokrivajo izdatke, ki so namenjeni operativnemu delovanju občinske uprave, kot tudi za izvedbo nekaterih programskih nalog. Sem štejemo izdatke za pisarniški material in storitve, za posebni material in storitve, za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine in zakupnine ter druge operativne odhodke posameznih proračunskih uporabnikov. Zaradi težkih gospodarskih razmer smo pri načrtovanju planirane proračunske porabe tekočih odhodkov za leto 2014 upoštevali dogovorjeno usmeritev, da se skupna višina tekoče porabe giblje v okviru dejanske porabe v letu 2013 ter da se vsi izdatki, tudi novonastali, poskušajo oceniti čim bolj realno. 403 Plačila domačih obresti V letu 2014 predvidevamo plačila obresti od kratkoročnih kreditov poslovnim bankam ter plačila obresti od dolgoročnih kreditov javnim skladom in poslovnim bankam. Predvidevamo tudi plačilo obresti za novo zadolževanje. 409 Rezerve V okviru te vrste odhodkov predvidevamo izločitev dela proračunskih sredstev v proračunsko rezervo, ki se namenja za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. Stalna proračunska rezerva je oblikovana kot proračunski sklad. Načrtujemo tudi oblikovanje splošne proračunske rezervacije, iz katere se sredstva namenjajo za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje določenih obveznosti. 41 TEKOČI TRANSFERI 410 Subvencije V okviru subvencij planiramo subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom ter kompleksne subvencije v kmetijstvu. V proračunu Občine Ruše to pomeni državne pomoči na področju kmetijstva in sicer pomoč za spodbujanje kakovostnih kmetijskih proizvodov, zagotavljanje tehnične podpore, izobraževanje in usposabljanje dopolnilnih dejavnosti, pomoč za zaokrožitev zemljišč arondacija ter urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov. 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom Transferi posameznikom in gospodinjstvom so plačila, ki pomenijo dodatek k družinskim dohodkom ali nadomestilo za posebne vrste izdatkov. Transferi posameznikom, ki se izplačujejo iz občinskega proračuna, so sestavljeni iz družinskih prejemkov in starševskih nadomestil, transferov za zagotavljanje socialne varnosti, štipendij ter drugih transferom posameznikom. V okviru teh odhodkov planiramo odhodke za darila ob rojstvu otroka, druge transfere za zagotavljanje socialne varnosti, štipendije ter druge transfere posameznikom. V okviru drugih transferov posameznikom planiramo odhodke za regresiranje prevozov v šolo, regresiranje oskrbe v domovih, subvencioniranje stanarin, plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačila staršev, izplačila družinskemu pomočniku ter druge transfere posameznikom in gospodinjstvom. 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Ta podskupina javnofinančnih odhodkov predstavlja transfere nevladnemu neprofitnemu sektorju. Mednje sodijo dobrodelne organizacije, društva, kulturne organizacije in podobne ustanove, ki izvajajo programe v javnem interesu. V okviru transferov neprofitnim organizacijam in ustanovam se v proračunu zagotavljajo sredstva za delovanje različnih društev in organizacij s področij socialnega varstva, kulture, športa, požarnega varstva in civilne zaščite. Zagotavljajo se tudi sredstva za delovanje političnih strank. 413 Drugi tekoči domači transferi Drugi tekoči domači transferi se nanašajo na tekoče transfere občinam, tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja, tekoče transfere v javne sklade, tekoče transfere v javne zavode ter tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki. 16

17 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev Med investicijske odhodke za nakup in gradnjo osnovnih sredstev spadajo odhodki za nakup opreme, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč in naravnih bogastev ter študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring. 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski porabniki V okviru transferov pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, načrtujemo transfere za delovanje civilne zaščite ter gasilskih društev. 432 Investicijski transferi proračunskim porabnikom V okviru investicijskih transferom proračunskim uporabnikom planiramo sredstva za investicijski transfer javnim zavodom. B Račun finančnih terjatev in naložb Račun finančnih terjatev in naložb zajema na strani izdatkov tiste tokove izdatkov, ki za občino nimajo značaja odhodkov (to je nepovratno danih sredstev), pač pa imajo bodisi značaj danih posojil bodisi finančnih naložb oziroma kapitalskih vlog občine v javna in zasebna podjetja, banke oziroma druge finančne inštitucije. Plačila imajo za rezultat nastanek finančne terjatve občine do prejemnika teh sredstev ali pa vzpostavitev oziroma povečanje kapitalskega deleža občine v lastniški strukturi prejemnikov teh sredstev. Na strani prejemkov pa so v tem računu izkazani tokovi prejemkov, ki nimajo značaja prihodkov, pač pa so to sredstva iz naslova prejetih vračil posojenih sredstev države oziroma prejetih sredstev iz naslova prodaje kapitalskih deležev občine v podjetjih, bankah in drugih finančnih inštitucijah. V računu finančnih terjatev in naložb ne planiramo nobenih poslovnih dogodkov na kontih skupine 44 dana posojila in povečanje kapitalskih deležev ter na kontih skupine 75 prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev. C Račun financiranja V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja občine za potrebe javne porabe in odplačevanje dolgov. 50 ZADOLŽEVANJE Domače zadolževanje Občina se bo v letu 2014 zadolžila pri poslovnih bankah in sicer za izvrševanje občinskega proračuna za investicije v občinskem proračunu. Za dolgoročno zadolževanje bo občina morala pridobila soglasje k zadolžitvi s strani Ministrstva za finance ODPLAČILA DOLGA Odplačila domačega dolga Odplačilo domačega dolga je planirano za odplačila odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem javnim skladom. Odhodek za odplačilo domačega dolga planiramo za odplačilo dolga po obstoječih kreditnih pogodbah ter za odplačilo dolga novonajetih kreditov. 17

18 4. POSEBNI DEL Posebni del proračuna je sestavljen na osnovi programske klasifikacije izdatkov občinskih proračunov. Programska klasifikacija je predpisana s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov. Izdatki v občinskih proračunih in finančnih načrtih neposrednih uporabnikov se v skladu z navedenim pravilnikom razvrščajo v: - 21 področij proračunske porabe, - 61 glavnih programov, podprogramov. Obrazložitev posebnega dela proračuna pripravijo vsi neposredni proračunski uporabniki. Obrazložitev mora biti pripravljena v skladu s strukturo predlaganega finančnega načrta, torej po področju proračunske porabe, glavnih programih, podprogramih in proračunskih postavkah. V posebnem delu proračuna so odhodki razdeljeni med neposredne proračunske uporabnike: Občinski svet, Nadzorni odbor, Župan, Občinska uprava splošne dejavnosti, Občinska uprava gospodarske dejavnosti, Občinska uprava družbene dejavnosti in Režijski obrat. Področja proračunske porabe so področja, na katerih občina deluje oziroma nudi storitve in v katera so, upoštevaje delovna področja neposrednih uporabnikov, razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Glavni program je splošni program, ki je del področja proračunske porabe, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih proračunskih uporabnikov. Glavni programi so določeni s predpisano programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Glavni program ima določene splošne cilje, s katerimi se izvajajo cilji področja proračunske porabe in na katerega se nanašajo kazalci učinkovitosti ter uspešnosti. Podprogram je del glavnega programa, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnem načrtu praviloma enega neposrednega uporabnika. Podprogram ima jasno določene specifične cilje in kazalce učinkovitosti ter uspešnosti in z njim se izvajajo cilji glavnega programa. Proračunska postavka je del podprograma, ki prikazuje celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti ali projekta ali ekonomski namen porabe sredstev z delovnega področja enega neposrednega proračunskega uporabnika. Proračunska postavka konto je del proračunske postavke, ki se v skladu s predpisanim kontnim načrtom natančno določa ekonomski namen izdatkov proračunske postavke. Proračunska postavka podkonto je temeljna enota za pripravo proračuna. A Bilanca odhodkov 01 POLITIČNI SISTEM Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Področje zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan, podžupan), odborov in komisij ter občinske volilne komisije. Pristojnosti župana in podžupana so podrobneje opredeljene v Statutu Občine Ruše. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih morajo v okviru političnega sistema izvajati občinski funkcionarji. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 0101 Politični sistem 18

19 0101 Politični sistem Opis glavnega programa V program se uvrščajo vse naloge, ki jih občinskim svetnikom in delovnim telesom nalagajo statut občine, poslovnik in drugi pravni akti. V programu so predvidene naloge, ki jih opravljajo funkcionarji v skladu s predpisanimi zakoni. Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih morajo v okviru političnega sistema izvajati občinski funkcionarji. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev političnega sistema. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa Dejavnost občinskega sveta Izvedba in nadzor volitev in referendumov Dejavnost župana in podžupana Dejavnost občinskega sveta Opis podprograma Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti Občine Ruše. V Občini Ruše šteje občinski svet 18 članov. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Občine Ruše, Poslovnik občinskega sveta Občine Ruše, Pravilnik o plačah, delih plač občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, Pravilnik o porabi proračunskih sredstev za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za delo občinskega sveta in njegovih delovnih teles. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za delo občinskega sveta in njegovih delovnih teles OBČINSKI SVET 1309 Izdatki za blago in storitve Sredstva so namenjena pogostitvam, ki jih organizira župan ob srečanju s svetniki ter stroškom povezanim s sejami občinskega sveta Izdatki za službena potovanja Predvidena sredstva so namenjena za povračila stroškov dnevnic, prevoza in drugih izdatkov za službena potovanja funkcionarjev Sejnine udeležencev odborov Postavka zajema sredstva za sejnine, kot jih določa Pravilnik o plačah, delih plač občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov. Predvidena sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov sejnin občinskega sveta ter sejnin članov odborov in komisij, ki so imenovana kot delovno oziroma posvetovalno telo občinskega sveta. 151 Politične organizacije in stranke Postavka zajema sredstva namenjena financiranju političnih strank. Stranke prejemajo sredstva mesečno na podlagi prejetih volilnih glasov. 19

20 1510 Delovanje svetniške skupine LDS, 1511 Delovanje svetniške skupine SDS, 1512 Delovanje samostojnega svetnika SMS, 1513 Delovanje samostojnega svetnika DeSUS, Delovanje svetniške skupine SD, Delovanje samostojnega svetnika SNS, Delovanje svetniške skupine ZA Združena akcija, Delovanje svetniške skupine LIRA, Delovanje svetniške skupine NLVP Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk Financiranje svetniških skupin in samostojnih svetnikov, imenovanih v občinskem svetu, poteka v skladu s Pravilnikom o porabi proračunskih sredstev za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov. Ta pravilnik zagotavlja svetniškim skupinam in samostojnim članom upravičenost do prejemanja finančnih sredstev za zagotavljanje materialnih pogojev za njihovo delo. Sredstva se lahko uporabljajo za naslednje namene: nakup pisarniškega in potrošnega materiala ter drobnega inventarja, plačilo potnih, poštnih, telefonskih in internetnih stroškov, plačilo stroškov fotokopiranja in tiskarskih storitev, plačilo časopisov in strokovne literature, plačilo dodatne strokovne pomoči in svetovanje povezano z delom občinskega sveta (študentsko delo, podjemna pogodba ali avtorska pogodba), stroške seminarjev, konferenc in simpozijev ter reprezentančne stroški povezane neposredno z delom občinskega sveta Delovanje Krajevnega odbora Ruše, 1520 Delovanje Krajevnega odbora Bezena, 1521 Delovanje Krajevnega odbora Bistrica ob Dravi, Delovanje Krajevnega odbora Smolnik Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk Sredstva so namenjena za stroške delovanja krajevnih odborov Izvedba in nadzor volitev in referendumov Opis podprograma Občinska volilna komisija in volilni odbori izvajajo postopke volitev in referendumov v Občini Ruše. Zakonske in druge pravne podlage Zakonu o lokalnih volitvah, Statut Občine Ruše. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje zastavljenih nalog oziroma zagotavljanje in uresničevanje z Ustavo Republike Slovenije določenih pravic državljank in državljanov. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev V letu 2014 se ne načrtujejo volitve župana in članov občinskega sveta OBČINSKI SVET Izvedba volitev in referendumov Na postavki predvidena sredstva so namenjena plačilu stroškov občinske volilne komisije, volilnih odborov ter ostalih stroškov povezanih z izvedbo volitev ter delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve in sicer za stranke in liste Dejavnost župana in podžupanov Opis podprograma Župan v okviru danih pooblastil gospodari s premoženjem občine, skrbi za izvajanje in uresničevanje sprejetih odlokov in aktov, odloča o upravnih stvareh v pristojnosti občine ipd. Poleg župana, ki opravlja svojo funkcijo neprofesionalno, opravljajo svojo funkcijo neprofesionalno še trije podžupani in sicer za spremljanje dela s področja družbenih dejavnosti in krajevnih odborov, spremljanje dela s področja okolja in prostora ter spremljanje dela s področja gospodarstva in financ. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Ruše, Zakon o javnih financah, Poslovnik Občinskega sveta Občine Ruše, navodila Ministrstva za finance, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Pravilnik o plačah, delih plač občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Zagotoviti nemoteno delovanje županske funkcije, zagotavljanje ustavnih pravic državljank in državljanov ter skrb za zakonito, namensko in smotrno porabo proračunskih sredstev. 20

21 3000 ŽUPAN Plače in drugi izdatki zaposlenih, 1302 Prispevki delodajalca za socialno varnost Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk Pravna podlaga za planiranje sredstev za plače funkcionarjev Občine Ruše je Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, ki se uporablja za funkcionarje in kateri uvršča plačo funkcionarjev v zakonsko določene plačilne razrede Nakup in gradnja osnovnih sredstev Sredstva so namenjena nabavi osnovnih sredstev, ki jih župan potrebuje za svoje delo Izdatki za blago in storitve Sredstva so namenjena nabavi strokovne literature, časopisov, drugih materialnih stroškov ter pogostitvam, poslovnim kosilom in promocijskim darilom na uradnih srečanjih, ki jih organizira župan ob srečanju s svetniki, ministri, občani, poslovnimi partnerji, župani drugih občin Izdatki za službena potovanja Predvidena sredstva so namenjena za povračila stroškov dnevnic, prevoza in drugih izdatkov za službena potovanja župana in treh podžupanov Nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcij Sredstva so namenjena za nagrado župana in treh podžupanov, ki neprofesionalno opravljajo funkcijo. 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Področje porabe zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje dela občinske uprave, ki je pristojen za finance, in nadzornega odbora občine. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Dolgoročni cilj nadzornega odbora je pregledovati, proučevati in ugotavljati skladnost ravnanja s pravnimi predpisi ter gospodarnosti namenske porabe sredstev ter dajanje priporočil za izboljšanje poslovanja. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 0203 Fiskalni nadzor Urejanje na področju fiskalne politike Opis glavnega programa Glavni program Urejanja na področju fiskalne politike zajema sredstva za pokrivanje stroškov prodaje terjatev in kapitalskih deležev, plačilnega prometa in pobiranje občinskih dajatev. Dolgoročni cilji glavnega programa Kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru fiskalne politike. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev fiskalne politike. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa Urejanje na področju fiskalne politike 21

22 Urejanje na področju fiskalne politike Opis podprograma Podprogram Urejanje na področju fiskalne politike obsega stroške prodaje terjatev in kapitalskih deležev, stroške plačilnega prometa - provizijo Uprave Republike Slovenije za javna plačila, provizijo Banke Slovenije, plačila za pobiranje občinskih dajatev. Zakonske in druge pravne podlage Predpisi, ki urejajo to področje so: Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnem prometu, Zakon o davčni službi in Uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog Davčne uprave Republike Slovenije za zavode, sklade in lokalne skupnosti, Zakon o lokalni samoupravi OBČINSKA UPRAVA SPLOŠNE DEJAVNOSTI Plačilo stroškov organizacijam za plačilni promet Sredstva so namenjena za plačilo stroškov plačilnega prometa. Gre za provizijo Uprave za javna plačila, ki vrši plačilni promet na proračun Plačilo bančnih storitev Sredstva so namenjena za plačilo bančnih stroškov Plačilo storitev MB vodovodu Sredstva so namenjena za plačilo storitev pobiranja priključne takse Plačilo storitev Nigradu Izdatek se nanaša na pogodbo s podjetjem Nigrad d.d., ki je po državni uredbi zavezanec za pobiranje okoljske dajatve za obremenjevanja voda, ki je izključno namenjena izgradnji kanalizacije v občini Fiskalni nadzor Opis glavnega programa Nadzorni odbor Občine Ruše je najvišji organ nadzora javne porabe v Občini Ruše. Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilj nadzornega odbora občine je pregledovati, proučevati in ugotavljati skladnost ravnanja občinskih organov s pravnimi predpisi ter gospodarnost namenske porabe sredstev ter dajanje priporočil za izboljšanje poslovanja. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti opravlja nadzor nad razpolaganjem z občinskim premoženjem, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev ter nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa Dejavnost nadzornega odbora Dejavnost nadzornega odbora Opis podprograma Nadzorni odbor sprejme letni načrt dela. O svojih ugotovitvah obvešča župana, nadzorovane subjekte in po potrebi občinski svet. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Ruše, Poslovnik Nadzornega odbora, Pravilnik o plačah, delih plač občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje zastavljenih nalog. Pri realizaciji ciljev je potrebno dosledno spoštovati vzpostavljene mehanizme notranjih kontrol. 22

23 Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev. Pri realizaciji ciljev je potrebno dosledno spoštovati vzpostavljene mehanizme notranjih kontrol NADZORNI ODBOR Izdatki za blago in storitve Sredstva so namenjena reprezentanci, ki je povezana s stroški, ki nastanejo na sejah nadzornega odbora Delovanje nadzornega odbora Postavka zajema sredstva namenjena članom nadzornega odbora za izobraževanje oziroma udeležbo na posvetovanjih glede na njihov letni plan dela ter za preostale stroške, ki so potrebni za delovanje nadzornega odbora Izdatki za službena potovanja Predvidena sredstva so namenjena za povračila stroškov dnevnic, prevoza in drugih izdatkov za službena potovanja članov nadzornega odbora Sejnine udeležencev nadzornega odbora Postavka zajema sredstva za sejnine, nagrade in povračila stroškov predsedniku in članom nadzornega odbora. Sredstva se razdelijo na podlagi Pravilnika o plačah, delih plač občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov Izvedba nadzora po programu in sklepu Sredstva so zagotovljena na podlagi sprejetega Pravilnika o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov Občine Ruše. Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo na podlagi sklepa občinskega sveta o imenovanju, pravico do plačila v obliki sejnin in kot plačilo za izvedbo nadzora po programu ali sklepu nadzornega odbora. Letni znesek plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega odbora, vključno s plačili za izvedbo nadzora po programu ali sklepu nadzornega odbora, ki se izplača posameznemu članu nadzornega odbora, ne sme presegati 7,5% plače župana na letni ravni. Plačilo se oblikuje glede na opravljeno delo, in sicer kot plačilo za izvedbo nadzorov članov nadzornega odbora po programu dela ali sklepih nadzornega odbora po dokončnosti poročila, ne glede na število opravljenih nadzorov. 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Občina Ruše se povezuje z drugimi lokalnimi ter regionalnimi skupnostmi, mednarodnimi ter lokalnimi institucijami, s katerimi si izmenjuje znanje in izkušnje na področju lokalne samouprave ter sodeluje v evropskih projektih. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Dokument dolgoročnega sodelovanja je Regionalni razvojni program za Podravje za obdobje Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Dolgoročni cilji področja proračunske porabe so doseči trajnostni razvoj na področju gospodarstva, kulture, športa, sociale in turizma. Oznaka in naziv glavnih programov v pristojnosti občine 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba Opis glavnega programa Občina Ruše se povezuje z drugimi lokalnimi ter regionalnimi skupnostmi, mednarodnimi institucijami, s katerimi si izmenjuje znanje in izkušnje na področju lokalne samouprave. 23

24 Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilj je prenesti primere dobre prakse na področju trajnostnega gospodarskega, kulturnega, turističnega in socialnega razvoja občine ter krepitev mednarodnega sodelovanja s pobratenimi občinami. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Doseganje zastavljenih ciljev bomo merili s številom prenesenih dobrih praks, izvedenih dogodkov in predstavitev na področju kulture in gospodarstva, informiranjem, izobraževanjem, promocijami in izvedenimi ukrepi za trajnostni razvoj. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa Mednarodno sodelovanje občin Mednarodno sodelovanje občin Opis podprograma V okviru mednarodnega sodelovanja občina sodeluje s 3 pobratenimi mesti: Tesany/Češka, Rozier en Donzy/Francija in Fažana/Hrvaška, v okviru medobčinskega pa z različnimi institucijami s področja lokalne samouprave. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o lokalni samoupravi Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročna usmeritev in cilj občine na področju mednarodnega sodelovanja je odprtost vodstva občine in občinske uprave do tujih partnerjev. Tako do tistih, s katerimi občina že beleži dolgoletno uspešno sodelovanje kot tudi do novih partnerjev, kjer se kaže obojestranski interes po skupnih aktivnostih na določenih konkretnih projektih in nalogah. Kazalci uspešnosti doseganja dolgoročnega cilja se bodo izražali v uspešnosti doseganja posameznih letnih ciljev in izvedbenih nalog. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni cilji občine izhajajo iz dolgoročne usmeritve občine na tem področju in se nanašajo na učinkovito sodelovanje na različnih področjih. Osnovni letni cilj je poglobitev sodelovanja, vključitev novih akterjev v posamezne projekte in razširitev sodelovanja na nova področja. Kazalci uspešnosti doseganja teh ciljev se bodo izražali v številu konkretnih projektov, skupnih dogodkov, izmenjav, ki jih bo občina na mednarodnem nivoju realizirala. Uspešnost bo izkazana tudi v učinkovitosti doseženih rezultatov posameznega projekta in v številu sodelujočih oseb pri potrebnih aktivnostih ŽUPAN Mednarodno in medobčinsko sodelovanje Namen občine, ki je pobratena z občinami Tesany/Češka, Rozier en Donzy/Francija in Fažana/Hrvaška, je razvijanje dobrih partnerskih odnosov, izmenjava mnenj, znanj, izkušenj ter sodelovanje pri reševanju težav, ki so nam vsebinsko skupne. V sklopu ohranjanja medsebojnih odnosov in iskanja novih ciljev ter izzivov za prihodnost, nameravamo organizirati skupna srečanja uprav pobratenih občin ter preostala srečanja. Sredstva so namenjena tudi izdatkom za sodelovanja z različnimi inštitucijami s področja lokalne samouprave ter medobčinska sodelovanja. 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Področje porabe zajema dejavnost župana, podžupana in občinske uprave pri odločanju o organizaciji in porabi sredstev za prireditve, proslave in podelitve priznanj. Zajema tudi aktivnosti obveščanja javnosti o delu župana, podžupana, občinske uprave ter zagotovitev pogojev za izvedbo protokolarnih dogodkov. Področje porabe zajema dejavnosti občinske uprave v zvezi z upravljanjem in razpolaganjem z občinskim premoženjem. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Dolgoročna usmeritev občine pri izvajanju protokolarnih dogodkov se odraža v odprtosti in prijaznosti vodstva občine in uprave v smislu dobrega gostitelja ob najrazličnejših obiskih. Pomembno je, da vodstvo občine izkaže primerno pozornost 24

25 gostom glede na njihov status, pomembnost in namen obiska. Organizacija in izvedba praznovanj ob kulturnem in občinskem prazniku. Sprotno in celovito obveščanje javnosti o dogajanju v občinski hiši. Izvajanje protokolarnih dogodkov. Oznaka in naziv glavnih programov v pristojnosti občine 0403 Druge skupne administrativne službe 0403 Druge skupne administrativne službe Opis glavnega programa Glavni program vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, pokroviteljstva, sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem. V okviru glavnega programa se zagotavlja sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oziroma upravljanje s poslovnimi prostori v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa. Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje zastavljenih nalog v okviru glavnega programa. Zagotovitev kadrovskih in materialnih pogojev za izvedbo protokolarnih dogodkov, celovito obveščanje javnosti o uresničevanju protokolarnih dogodkov ter skrbno ravnanje in dobro gospodarjenje z občinskim stvarnim premoženjem. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev občinske uprave. Organizacija in izvedba praznovanj ob kulturnem in občinskem prazniku. Sprotno in celovito obveščanje javnosti o dogajanju v občinski hiši. Izvajanje protokolarnih dogodkov. Ohranitev in povečanje vrednosti občinskega premoženja. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa Obveščanje domače in tuje javnosti Izvedba protokolarnih dogodkov Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem Obveščanje domače in tuje javnosti Opis podprograma Delo občinske uprave je javno, zato uprava različne ciljne javnosti pravočasno in zadostno obvešča in informira o svojem delu. Poleg zagotavljanja transparentnosti svojega dela še sledi načelu odprtosti, kooperativnosti in pripravljenosti na sodelovanje. Pri komuniciranju z javnostmi občina ciljno izbira orodja, ki so uporabljena trenutku in okoliščinam primerno. Podprogram zajema naslednje najpogostejše akcije: objava občinskih predpisov v uradnem glasilu občine (Uradno glasilo slovenskih občin in Uradni list Republike Slovenije), izdelava celostne podobe občine, sodelovanje v pogovornih oddajah, brošure, zgibanke, letaki, predvajanje sej občinskega sveta na lokalni televiziji. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o dostopu informacij javnega značaja in Zakon o lokalni samoupravi. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilj občine na področju komuniciranja z javnostmi je usmerjanje aktivnosti v izboljšanje obstoječih komunikacijskih poti tako do zunanjih ciljev javnosti kot tudi znotraj občinske uprave. S tem želi občina doseči čim boljšo informiranost vseh javnosti. Dolgoročno bo občina svojo strategijo usmerila predvsem v fleksibilnost komuniciranja, odprtost uprave, dostopnost vodilnih delavcev za predstavnike medijev, posredovanje točnih in resničnih informacij ter pravočasnost posredovanja informacij. Kazalci za ugotavljanje uspešnosti dolgoročnega cilja bo dosežena čim boljša podoba občine v javnosti in zadovoljstvo različnih ciljnih javnosti s posredovanjem informacij o delu občine. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilji izhajajo iz dolgoročne usmeritve občine na področju komuniciranja z javnostmi. Gre za oblikovanje in utrjevanje pozitivne podobe občine v sredstvih javnega obveščanja preko ustrezne komunikacije z mediji o delu, nalogah in projektih uprave ter pomembnih dogodkih, ki jih organizira ali soorganizira občina. 25

26 Kazalci za ugotavljanje uspešnosti doseganja letnih ciljev se bodo izražali skozi doseženo čim boljšo podobo občine v javnosti, s številom uspešno izvedenih komunikacijskih poti, preko katerih bo občina čim bolje in pravočasno informirala javnost o delu župana, podžupana, uprave in občinskega sveta. Uspešnost se bo kazala tudi v odzivu javnosti na urejenost in transparentnost spletne strani občine OBČINSKA UPRAVA SPLOŠNE DEJAVNOSTI 1303 Objava občinskih predpisov in drugo Postavka vključuje uradne objave v Uradnem glasilu slovenskih občin in Uradnem listu Republike Slovenije Stroški informiranja Vsebinsko pomeni ta postavka stroške v zvezi z informiranjem občanov preko različnih medijev, snemanje sej občinskega sveta, izdelavo reportaž, zloženk, občinsko glasilo Ruške novičke, sofinanciranje časopisov (Habitus, Prepih, Naš krajan), info liste in vzdrževanje občinske spletne strani ter kataloga informacij javnega značaja Izvedba protokolarnih dogodkov Opis podprograma Protokolarni dogodki so dogodki, ki jih župan ali občinska uprava organizira ob različnih priložnostih kot so: sprejemi ob uradnih, delovnih ali drugih obiskih iz Slovenije in tujine. Občina organizira tudi različne proslave, slovesnosti in prireditve, ki so namenjene občanom. Prav tako se ustrezno obeležujejo državni in občinski praznik. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Ruše, Pravilnik o dodeljevanju občinskih pomoči, simboličnih nagrad in pokroviteljskih sredstev v Občini Ruše. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročna usmeritev občine pri izvajanju protokolarnih dogodkov se odraža v odprtosti in prijaznosti vodstva uprave v smislu vloge gostitelja. Z organizacijo prireditev in proslav ob določenih praznikih se ohranja tudi spomin na pomembne zgodovinske dogodke in se na primeren način izkazuje pozornost vsem tistim, ki v sedanjosti sooblikujejo občino v bolj uspešno in prepoznavno. Prav tako je v interesu vodstva občine, da gostom na lep in zanimiv način predstavi svoje znamenitosti, potenciale iz različnih področij, predstavi pomembnejše predstavnike občinskih institucij, jih poveže in na dolgi rok poskuša zagotoviti sodelovanje in morebiti posredno pripomore tudi k realizaciji konkretnih projektov v občini. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilji izhajajo iz dolgoročne usmeritve občine na tem področju. Gre za oblikovanje in utrjevanje podobe občine kot gostitelja. Občina pri tem skozi organizirane dogodke, sprejeme, prireditve in proslave, izkazuje pozornost posameznikom, skupinam, institucijam in vsem občanom. Kazalci za ugotavljanje uspešnosti doseganja letnih ciljev se bodo izražali skozi doseženo podobo občine kot odprte in prijazne gostiteljice, skozi ugodne rezultate pogovorov z gosti, zadovoljstvo gostov, ki se udeležujejo dogodkov, proslav in prireditev ŽUPAN Pokroviteljstvo Sredstva so namenjena za različna pokroviteljstva župana (prireditve, pomoči,...). 26

27 4000 OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE DEJAVNOSTI Stroški proslav, prireditev in sprejemov Stroški proslav, prireditev in sprejemov se namenjajo prireditvam, proslavam in sprejemom, ki jih organizira župan v imenu občine ter izvedbi občinskega praznika. Občinske prireditve so novoletno praznovanje, Glazerjevi dnevi, kresovanje, prireditve ob občinskem prazniku, dan zemlje, Unicefova prireditev, obdaritev novorojencev, teden otroka, Veseli december, prihod dedka Mraza, prireditev ob dnevu žena in materinskem dnevu, martinovanje na vinski poti, Smolniška nedelja, pohod in srečanje na Pečkah, Ruška nedelja, Sredstva so namenjena tudi pokritju stroškov izvedbe Medgeneracijskega srečanja mladi za starejše, ki vsako leto poteka v sklopu dneva starejših. Poleg kulturnega programa in pogostitve občina del sredstev nameni tudi za darila starejšim od 65 let. V primerjavi s preteklimi leti smo na tej postavki združili vse proračunske postavke povezane s prireditvami, ki jih organizira in izvaja občina (turistične prireditve, prireditve s področja kulture, starostniki) Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem Opis podprograma Gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje ter investicije v poslovnih in upravnih prostorih, nakup novih, prodajo nerentabilnih poslovnih prostorov, oddajanje v najem, cenitve poslovnih prostorov in manjša vzdrževalna dela, ki jih izvajajo upravniki zgradb v katerih so poslovni prostori. Prodaja občinskega premoženja je sestavni del dobrega gospodarjenja. Potekati mora na osnovi družbene in ekonomske upravičenosti ter v skladu z zakonodajo. Nakup premoženja mora biti izveden v funkciji razvojnih interesov občine, izrabe prostora občine, razvoja različnih gospodarsko poslovnih dejavnosti v mestu in pridobivanja ustrezne rente. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin, Zakon o zemljiški knjigi, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Zakon o evidentiranju nepremičnin, Zakon o upravnem postopku. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev V okviru podprograma zagotavljamo sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oziroma upravljanje s poslovnimi prostori. Pri planiranju sredstev za potrebe upravljanja s poslovnimi prostori že vrsto let ugotavljamo, da razpoložljiva sredstva ne omogočajo realizacije postavljenih ciljev v želenih okvirjih, temveč le realizacijo najnujnejšega investicijskega vzdrževanja in potrebnih adaptacij. Cilj je ohraniti vrednost poslovnih in upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotavljati optimalne vrednosti najema, optimalna izraba prostorov občine. Kazalci: realizirana vlaganja v poslovne prostore in vrednost pobranih najemnin. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Učinkovitost v zvezi z gospodarjenjem z občinskim premoženjem. S tekočim in investicijskim vzdrževanjem ohraniti vrednost poslovnih in upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotavljati optimalne vrednosti najemov. Kazalci: število in vrednost realiziranih vlaganj v poslovne prostore, vrednost pobranih najemnin OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE DEJAVNOSTI 1311 Upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk Načrtovana sredstva so namenjena za stroške gospodarjenja s poslovnimi - upravnimi prostori, ki se nanašajo na obnavljanje, prenavljanje, investicijsko vzdrževanje v poslovnih - upravnih prostorih ter manjša vzdrževalna dela in zavarovalne premije. S temi sredstvi bodo izvedeni le najnujnejši posegi in ureditve Davek na nepremičnine Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk Z uvedbo davnka na nepremičnine je tudiobčina zavezana k plačilu tega davka. Tako so ne proračunski postavki zagotovljena sredstva za plačilo davka na nepremičnine v lasti občine. So pa na tej postavki dodana tudi sredstva za podrobnejšo analizo stanja nepremičnin. 27

28 05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Področje porabe obsega sredstva za znanost in razvojno raziskovalno dejavnost. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Dolgoročni cilji so spodbujanje raziskovalne dejavnosti pri osnovnošolcih, srednješolcih in mladini. Oznaka in naziv glavnih programov v pristojnosti občine 0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 0502 Znanstveno raziskovalna dejavnost Opis glavnega programa Glavni program vključuje sredstva za razvijanje in pospeševanje raziskovalnega in inovativnega dela, še posebej med mladimi ter uvajanje mladih v znanost, širjenje in dvigovanje ravni tehnične kulture ter za uspešnejšo organizacijo in izvedbo programov. Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje zastavljenih nalog v okviru glavnega programa. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Glavni izvedbeni cilj v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev, torej spodbujanje raziskovalne dejavnosti pri osnovnošolcih in mladini. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa Znanstveno raziskovalna dejavnost Znanstveno raziskovalna dejavnost Opis podprograma Podprogram vključuje sredstva za financiranje programov Zveze organizacij za tehnično kulturo Slovenije in Osnovne šole Janka Glazerja Ruše. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o lokalni samoupravi, Pogodba o sofinanciranju dejavnosti OŠ Ruše v posameznem proračunskem letu, Dogovor o oblikovanju programa in financiranju dejavnosti Regionalnega centra zveze za tehnično kulturo Slovenije. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje zastavljenih nalog v okviru glavnega programa. Uveljavljanje kulture inovativnega znanstvenega razmišljanja skozi predano in motivirano delo z mladimi. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Spodbujanje inovativnosti, ustvarjalnosti in raziskovanja. Spodbujanje uporabe sodobnih znanstvenih in tehničnih dosežkov. Odkrivanje in podpiranje razvoja nadarjenih. Spodbujanje razvoja sposobnosti mladih v šoli in izven nje. Zmanjševanje dejavnikov tveganja, ki so jim mladi sicer izpostavljeni v družbi OBČINSKA UPRAVA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 931 Zveza organizacij za tehnično kulturo Slovenije Financiranje zajema dejavnost Regionalnega centra zveze za tehnično kulturo Slovenije in sicer pripravo in izvedbo šolskih, občinskih in regijskih tekmovanj ter srečanj mladih raziskovalcev in tehnikov, izobraževanje in usposabljanje mentorjev za 28

29 izvajanje programov na šolah, v mladinskih klubih, priprava in izvedba raziskovalnih taborov, seminarjev in drugih prireditev (lokalnega značaja ali kot nosilec nacionalnega oziroma mednarodnega značaja), pomoč osnovnim in srednjim šolam pri izvajanju obšolskih dejavnosti in rednega učnega programa, skrb za nadarjene otroke oziroma učence in učenke ter zagotavljanje njihove udeležbe na tekmovanjih, srečanjih, taborih, poletnih šolah itd. 932 Raziskovalna dejavnost OŠ V sklopu raziskovalne dejavnosti se organizira vsakoletno srečanje mladih raziskovalcev, ki poskrbi za tisto motivacijo, ki je učencu nujno potrebna, da dokonča svoje delo, ga predstavi vrstnikom in strokovnjakom, primerja svoje dosežke z drugimi in pridobi nove spodbude. Raziskovalna naloga hkrati pomeni optimalno spodbudo za vse, tako nadarjene kot tudi manj nadarjene učence, ker omogoča: združiti zagnanost, kreativnost in pripravljenost raziskovati v samostojno, ustvarjalno delo; poglabljanje, osvajanje znanja, ki si ga učenec izbere sam; različne vrste znanja (sposobnost načrtovanja, pridobivanja virov, zapisa, interpretacije, analize in sposobnost uporabe znanja); način izobraževanja, ki najmočneje poudarja samostojnost učenca in sposobnost učenja za učenje. Nedvomno ima raziskovalna dejavnost kot oblika izobraževanja in ustvarjanja dolgoročen pomen za mlado generacijo, saj omogoča izkustveno in sodelovalno učenje. 06 LOKALNA SAMOUPRAVA Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Področje porabe zajema sredstva za delovanje občinske uprave ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin. Področje zajema aktivnosti, s katerimi se ureja upravljanje s stvarnim nepremičnim premoženjem občine, ki služi delovanju občine in drugim uporabnikom upravnih prostorov. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o urejanju prostora, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o graditvi objektov, Zakon o javnem naročanju, Zakon o izvrševanju proračuna RS, Zakon o davku na dodano vrednost, Zakon o davčnem postopku, Zakon o zemljiški knjigi, Zakon o stvarem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin, občin, Zakon o davku na promet nepremičnin, Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin, Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o računovodstvu, Stanovanjski zakon, Zakon o interventnih ukrepih, Statut Občine Ruše ter ostali lokalni in državni predpisi. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru lokalne samouprave v občini. Dosledno izvajanje zakonov in drugih predpisov, izvajanje notranjih kontrol in letna izvedba revizije poslovanja. Gospodarno upravljanje s stvarnim premoženjem občine, ki služi delovanju občinske uprave in ostalim uporabnikom upravnih prostorov. Oznaka in naziv glavnih programov v pristojnosti občine 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 0603 Dejavnost občinske uprave 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni Opis glavnega programa Glavni program vključuje sredstva za pripravo strokovnih podlag za oblikovanje ožjih delov občin in zvez občin in različne oblike povezovanja občin (združenja in druge oblike povezovanja občin). Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru sofinanciranja dejavnosti. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev občine. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 29

30 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti Opis podprograma Občina Ruše je redna članica Skupnosti občine Slovenije (SOS) kot nacionalnega združenja lokalnih skupnosti. Skupnost občin Slovenije je največje reprezentativno združenje lokalnih skupnosti v Sloveniji, ki šteje 166 občin članic. Število prebivalk in prebivalcev, ki jih skupnost skozi občine članice pokriva je že 90 % vseh prebivalcev RS. Občine članice prihajajo iz vseh področij Slovenije, županje in župani pa so vseh političnih prepričanj. Združuje jih prepričanje, da je za razreševanje mnogih problemov s katerimi se občine srečujejo, potrebno sodelovati, izmenjavati izkušnje, širiti vedenje in znanje ter združevati moči, saj so le tako lahko močnejše. Status reprezentativnosti, ki ga je skupnost prejela konec leta 2002, je pomemben dosežek, saj status pomeni, da je Skupnost občin Slovenije sedaj tudi "uradno" zastopnik interesov občin v odnosu do državnih institucij. Kot reprezentativno združenje pridobiva skupnost na mnogih področjih tudi nova zakonska pooblastila npr. Zakon o javnih uslužbencih, Komisija za pritožbe zaposlenih v občinah; mesto v pogajalski skupini Vlade RS za pogajanja o kolektivnih pogodbah, mesta v Delovnih skupinah za pripravo različnih podzakonskih aktov... Skupnost občin Slovenije na vseh teh in drugih področjih zelo aktivno deluje. Tudi zato bo za vse slovenske občine izjemno pomembno članstvo v združenju, saj bo država v bodoče vedno več pristojnosti, ki se tičejo večjega števila občin, prenašala na združenje, pa tudi usklajevala se bo samo še z združenjem in nič več z vsako občino posebej. Skupnost opravlja za svoje članice vrsto nalog, med drugim tudi: zastopanje skupnih interesov občin v razmerju do državnih organov in mednarodnih institucij, pripravljanje stališč in predlogov občin do zakonskih predlogov, ki se tičejo občin, zastopanje lokalnih skupnosti v postopkih sklepanja kolektivnih pogodb za zaposlene v občinskih upravah in javnih službah, organiziranje razprav o aktualnih vprašanjih pomembnih za lokalne skupnosti, organiziranje izobraževanj za potrebe občin članic in drugo. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilj je aktivno sodelovati pri koordinaciji dela skupaj z drugimi članicami občin in pri tem učinkovito komunicirati z državo in njenimi službami pri doseganju skupnih pomembnih dogovorov za delovanje lokalnih skupnosti. Kazalci uspešnosti doseganja omenjenega cilja so sprejeti dogovori med SOS in državnimi službami, upoštevani predlogi pri oblikovanju in sprejemanju zakonodaje ter drugi za lokalne skupnosti pomembni akti na ravni države (v čim večjem številu in obsegu). Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Cilj je intenzivno sodelovati s SOS. Uspešnost sodelovanja občine v SOS se bo merila v učinkovitosti komunikacije z vsemi članicami skupnosti kot tudi z vsemi državnimi službami in organi. Rezultat aktivnosti se bo kazal v intenziteti sodelovanja, številu ugodnih rezultatov, dogovorov ali drugih ugodnih učinkov za občino in njene prebivalce (število pogovorov na državni ravni, število danih in sprejetih pobud in predlogov sprememb zakonodaje, število in odmevnost skupnih akcij, projektov, seminarjev vseh članic SOS) OBČINSKA UPRAVA SPLOŠNE DEJAVNOSTI Članarina v združenju lokalnih skupnosti Sredstva so namenjena plačilu letne članarine za članstvo Občine Ruše v Skupnosti občine Slovenije. V združenju ima občina svoje članstvo, ki ga koristi z udeleževanjem na brezplačnih posvetovanjih in prejemanjih stališč in mnenj ter izhodišč za pripravo zakonodaje na državnem nivoju, ki so namenjene za upravo lokalnim skupnostim Dejavnost občinske uprave Opis glavnega programa Glavni program zajema financiranje dejavnosti občinske uprave in režijskega obrata Občine Ruše. Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru financiranja dejavnosti občinske uprave in režijskega obrata. Cilj strateškega načrta je, da vsakoletno zagotovimo revizijo poslovanja, ki jo opravi neodvisna revizijska institucija in da zagotovimo notranje kontrole na ustreznem nivoju. 30

31 Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev. Prav tako je potrebno zagotavljati pogoje za tekoče in nemoteno delo upravnih organov. Kazalci: izvedba revizije, status notranje kontrole po revizijskih merilih. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa Administracija občinske uprave Razpolaganje in upravljanje s premoženjem Administracija občinske uprave Opis podprograma Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave in režijskega obrata. Podprogram Administracija občinske uprave zajema plače zaposlenih v občinski upravi in režijskem obratu, sredstva za materialne stroške in nabavo osnovnih sredstev. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih financah, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o varstvu pri delu, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o interventnih ukrepih, Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti, Sredstva za plače so načrtovana v skladu z izhodišči za pripravo proračunov občin Ministrstva za finance»priporočila za oblikovanje sredstev za plače v občinskih proračunih za leto 2012«, Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ruše, Pravilnik o izobraževanju, usposabljanju in izpopolnjevanju delavcev v Občini Ruše. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja občinske uprave in režijskega obrata. Zagotoviti ustrezne kompetence zaposlenih v upravi, širitev znanj, zagotavljati ustrezno delovno okolje in pripomočke za delo. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja občinske uprave in režijskega obrata. Širša obveščenost javnosti o delovanju uprave. Zagotavljanje pogojev za usposabljanje uslužbencev občinske uprave in režijskega obrata. Omogočiti študentom in dijakom opravljanje obvezne prakse. Zagotavljanje varstva pri delu, delavčevega zdravja in zmožnosti za opravljanje določenega dela v delovnem okolju. Izvajanje socialnega partnerstva. Požarno varstvena vzgoja in preventivno delo. Učinkovitejše delo, merljivost rezultatov OBČINSKA UPRAVA SPLOŠNE DEJAVNOSTI, REŽIJSKI OBRAT 11- Plače in drugi izdatki zaposlenih, Plače in drugi izdatki zaposlenih Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk Sredstva za plače so planirana za vsa sistemizirana delovna mesta v skladu z globalnimi kvantitativnimi izhodišči za planiranje plač v javnem sektorju, ki jih je posredovalo Ministrstvo za finance. Prav tako so usklajene z uveljavljenim Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, Kolektivno pogodbo za javni sektor ter preostalimi veljavnimi zakoni na tem področju. 13- Prispevki delodajalca za socialno varnost, Prispevki delodajalca za socialno varnost Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk Od načrtovanih izdatkov za plače so na tej postavki zagotovljena sredstva za zakonsko predpisane prispevke delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za obvezno zdravstveno zavarovanje, za zaposlovanje, za starševsko varstvo in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. 130 Pisarniški material in storitve, Pisarniški material in storitve Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk Sredstva so namenjena za nabavo potrošnega materiala, ki je potreben za delo uprave (papir, pisala, pisemske ovojnice, tonerji, kartuše in drug potrošni pisarniški material), za nakup čistilnih sredstev in čistilnih pripomočkov, poravnavanju naročnine za časnika Večer in Delo, za strokovno literaturo z delovnih področij uprave in režijskega obrata. Podkonto drugi splošni material in storitve vsebinsko pomeni stroške izdelave raznih žigov in ključev, servise gasilnih aparatov, rož in 31

32 zemlje za občinsko stavbo in drugih storitev, ki se vsebinsko umeščajo med splošni material in storitve. Kot drobni inventar se nabavljajo tudi manjši pripomočki v pisarnah (računski stroji, spenjalci, telefoni ). Zagotavljajo se še sredstva za vsakoletno redno revizijo poslovanja, za izdatke reprezentance in računalniške storitve. Pri računalniških storitvah gre za uporabo vseh programov za poslovanje občine, in sicer računovodstvo, vodenje proračuna, pisarniško poslovanje, dokumentarno gradivo, zakonske evidence itd. 131 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk Navedene postavke so namenjene za pokrivanje stroškov za električno energijo, vodo in komunalne storitve in sicer za objekte v lasti občine in sicer tiste, kjer občinska uprava in režijski obrat opravljata svoje delo. Tako med te stroške uvrščamo stroške električne energije, stroške plina za ogrevanje stavb, stroške vodarine, taks in ostalih komunalnih storitev, dimnikarske storitve, odvoz smeti, stroške stacionarnih telefonov ter stroške mobilnih telefonov za posamezne strokovne delavce v skladu z značajem njihovega dela, stroške internetnih povezav in elektronske pošte, stroške navadnih, priporočenih in drugih pisemskih pošiljk. 133 Izdatki za službena potovanja, Izdatki za službena potovanja Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk Izplačila dnevnic za povrnitev stroškov na službenem potovanju v državi se vršijo v skladu s predpisano zakonodajo. Stroški prevoza v državi pomenijo povrnitev stroškov uporabe lastnega osebnega avtomobila v službene namene. Drugi izdatki za službena potovanja so namenjeni povračilu parkirnin, uporabe javnega prevoza in drugo. 136 Drugi operativni odhodki, Drugi operativni odhodki Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk Kot druge operativne odhodke opredeljujemo stroške, ki jih po naravni vrsti ne moremo uvrstiti drugam. Gre na primer za plačila po podjemnih pogodbah, plačila za delo preko študentskega servisa, za strokovna izobraževanja zaposlenih, storitve odvetnikov, notarjev ter druge operativne odhodke (zavarovanje in prevoz ter prehrano za študente, ki opravljajo obvezno prakso v času študija ter povračila stroškov za osebe, ki opravljajo prostovoljstvo, zavarovanje civilne odgovornosti občine ter druge operativne odhodke). V skladu z zakonodajo je potrebno javne uslužbence na vsake tri leta poslati na sistematski preventivni zdravstveni pregled. 139 Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave Medobčinski inšpektorat«je skupni inšpekcijski organ 4 občin ustanoviteljic. Mestne občine Maribor ter občin Duplek, Ruše in Miklavž na Dravskem polju. Ustanovljen je bil konec leta 2010 s sprejetjem Odloka o ustanovitvi organa skupne medobčinske uprave Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave. Sredstva za delovanje urada zagotavljajo občine ustanoviteljice v naslednjem razmerju: Mestna občina Maribor - 97,84 %, Občina Duplek - 0,68 %, Občina Ruše - 0,81 % ter Občina Miklavž na Dravskem polju - 0,67 %. Urad opravlja naloge na podlagi Zakona o lokalni samoupravi, Zakona o varstvu okolja in na podlagi tega sprejetih podzakonskih predpisov, Zakona o ohranjanju narave in podzakonskih predpisov, Zakona o vodah ter okoljskih predpisov občin ustanoviteljic. V skladu z ZFO-1 in na njegovi podlagi sprejetih podzakonskih predpisih zagotavlja del sredstev za delovanje skupne občinske uprave tudi Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko. S strani države dobimo vrnjenih 50 % teh stroškov. 141 Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor je organ skupne uprave občin ustanoviteljic, ustanovljen z odlokom o ustanovitvi, objavljenem v Medobčinskem uradnem vestniku, številka 28/2011 in Uradnem glasilu slovenskih občin, številka 34/2011. Nastal je z združitvijo Medobčinskega inšpektorata in Medobčinskega redarstva z namenom racionalizacije dela organov ter znižanja stroškov delovanja. Sredstva na to postavko so se prenesla iz postavke 137 Komunalni inšpektorji skupna občinska uprava in 138 Redarska služba skupna občinska uprava. V skladu z ZFO-1 in na njegovi podlagi sprejetih podzakonskih predpisih zagotavlja del sredstev za delovanje skupne občinske uprave tudi Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko. S strani države dobimo vrnjenih 50 % teh stroškov REŽIJSKI OBRAT Posebni material in storitve Načrtovana so sredstva za nabavo delovnih zaščitnih sredstev ter manjših orodij, ki imajo status drobnega inventarja. 32

33 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave Opis podprograma Dejavnost občinske uprave vključuje tudi premoženje, ki je potrebno za delovanje občinske uprave. Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup opreme, nakup prevoznih sredstev. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Zakon o poslovnih stavbah in prostorih, Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Izboljšanje delovnih pogojev, zagotavljanje prostorskih in tehničnih posodobitev, permanentna skrb za premoženje, njegovo obnovo ter ekonomično rabo s poudarkom na posodobitvi, varčevanju in postopnem uveljavljanju trajnostnih načel. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Izboljšanje delovnih pogojev, zagotavljanje prostorskih in tehničnih posodobitev, permanentna skrb za premoženje, njegovo obnovo ter ekonomično rabo s poudarkom na posodobitvi, varčevanju in postopnem uveljavljanju trajnostnih načel. Kazalci: vrednost vloženih sredstev za izboljšanje delovnih pogojev, za zagotavljanje prostorskih in tehničnih posodobitev, za obnovo in ekonomično rabo premoženja OBČINSKA UPRAVA SPLOŠNE DEJAVNOSTI, REŽIJSKI OBRAT 132 Prevozni stroški in storitve, Prevozni stroški in storitve Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk S postavke goriva in maziva za prevozna sredstva plačujemo stroške goriva za dva službena avtomobila na upravi in tri na režijskem obratu. V enakem kontekstu delitve stroškov so mišljeni tudi stroški servisiranja in vzdrževanja vozil ter stroški zavarovalnih premij in ostalih prevoznih stroškov. 134 Tekoče vzdrževanje, Tekoče vzdrževanje Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk Vsebinsko postavka vzdrževanje predstavlja vse stroške vzdrževanja in sicer tekoče vzdrževanje poslovnih objektov uprave in režijskega obrata, zavarovalne premije za te objekte, tekoče vzdrževanje računalniške opreme lokalnih računalnikov, serverja in programske opreme ter vzdrževanje opreme v poslovnih stavbah in strojev, ki se uporabljajo na terenu (kosilnice, motorne žage, ), ki jo uprava in režijski obrat potrebuje za svoje delo, vključno s tiskalniki, fotokopirnimi stroji, faksom in elektronsko pošto Nakup in gradnja osnovnih sredstev, Nakup in gradnja osnovnih sredstev Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk Proračunska sredstva se namenjajo posodabljanju strojne in programske opreme računalniškega sistema (lokalni računalniki in server). Planirana je zamenjava računalnikov in monitorjev. Zamenjava se izvaja zaradi dotrajanosti računalnikov (stari nad 4 oziroma 5 let, odvisno od zahtevnosti delovnega mesta). Vsako leto je potrebno obnoviti tudi licence za antivirusne in druge programe (MS office). Sprememba zakonodaje pa nam vedno bolj nalaga dokupovanje in razširjanje programske opreme za nemoteno delovanje tako na računovodskem kot na drugih področjih delovanja občinske uprave. Sredstva so namenjena nakupu pisarniške oziroma druge opreme. Sredstva so planirana zaradi možnosti poškodb oziroma v kolikor bi se izkazalo, da je potrebno kakršno koli opremo dokupiti ali zamenjati. Investicijsko vzdrževanje in izboljšave je mišljeno za najnujnejša dela na objektu Trg vstaje 11 in objektu režijskega obrata na Mariborski 5. 33

34 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Področje porabe zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primerih naravnih in drugih nesreč. Občina ureja, izvaja in financira varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami na svojem območju. Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami oziroma požarnega varstva organizira občina kot del enotnega sistema v državi Sloveniji v pristojnosti, ki jih lokalni skupnosti nalaga zakonodaja. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Temeljne usmeritve za načrtovanje in izvajanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki opredeljujejo tudi način uresničevanja nalog tega področja in pogojujejo razvoj sistema zaščite in reševanja so: nadaljevati z izboljšanjem pripravljenosti in usposobljenosti za samostojno in učinkovito odzivanje na nevarnosti in nesreče, razvijati gasilsko službo s programi, ki bodo zagotovili učinkovito izvajanje nalog, povečati potrebne zaloge materialnih sredstev za zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah. Oznaka in naziv glavnih programov v pristojnosti občine 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami Opis glavnega programa Naravne nesreče, ki lahko prizadenejo Občino Ruše so: potres, poplava, zemeljski plaz, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, kot so: velike nesreče v cestnem ali zračnem prometu, požar, posledice jedrske nesreče in druge ekološke in industrijske nesreče. Vodenje programskih aktivnosti sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je zmanjšanje števila nesreč in preprečitev oziroma zmanjšanje števila žrtev in drugih posledic. Glavne naloge službe za zaščito in reševanje so: pripravljenost na nesreče, zaščita pred nevarnostmi, reševanje in pomoč ob nesrečah. Dolgoročni cilji glavnega programa Izboljšati splošno pripravljenost na naravne, tehnične in tehnološke nesreče ob spoštovanju načel trajnega razvoja. Skrajšati odzivni čas reševalnih služb ob naravnih in drugih nesrečah. Zagotoviti sodobno opremljenost splošno reševalnih služb, ki poklicno oziroma prostovoljno opravljajo naloge reševanja. Z vajami in urjenji dvigniti raven usposobljenosti reševalnih sil. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Priprava in noveliranje ocen ogroženosti zaradi poplav, potresa, plazov, požarov in nevarnih snovi. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč Opis podprograma Program sledi splošnemu cilju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini, to je zmanjšanje števila nesreč in ublažitev njihovih posledic. Usmerjen je v preventivo, ki je učinkovitejša in dolgoročno tudi cenejša od drugih oblik varstva pred nesrečami. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Uredba Vlade RS o organizaciji, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč. 34

35 Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Večja učinkovitost in gospodarnost sistema. Učinkovito izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v primeru elementarnega dogodka. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Zmanjšanje števila naravnih in drugih nesreč in ublažitev njihovih posledic OBČINSKA UPRAVA SPLOŠNE DEJAVNOSTI 21 - Delovanje zaščite in reševanja Na področju zaščite in reševanja, civilne zaščite in drugih sestavov za zaščito, reševanje in pomoč se bodo v posameznem proračunskem letu nadaljevala usposabljanja predvsem prostovoljnih struktur (sofinanciranje gorsko reševalne službe, kinologov, prve pomoči, ), kajti na njih bazira novi sistem zaščite in reševanja. V zvezi s tem bomo postopoma in skladno z usposabljanjem opremljali posamezno enoto z manjkajočo opremo. Občina tudi financira redno dejavnost GRS za potrebe pomoči in reševanja na smučiščih in za opremo prostovoljcev v GRS. 22 Uniforme, drugi posebni materiali ali storitve Sredstva so namenjena za nakup opreme za civilno zaščito, za usposabljanje in izobraževanje pripadnikov civilne zaščite, zajeti so tudi stroški popravil in vzdrževanja sistema za javno alarmiranje Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč Opis podprograma Varstvo pred požari v okviru svojih pravic in dolžnosti v Občini Ruše zagotavljajo tri prostovoljna gasilska društva in sicer: PGD Ruše, PGD Smolnik in PGD Bistrica ob Dravi ter Gasilska zveza Ruše. Hitro odkrivanje požara in pravilno obvestilo na 112 je temeljni pogoj za uspešno posredovanje in pravočasno aktiviranje gasilcev. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu, Uredba Vlade RS o organizaciji, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Usposabljanje in delovanje sistema ob izrednih dogodkih. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Cilji: preprečiti naravne in druge nesreče v občini ali omiliti njihove posledice. Kazalci: količina škode, ki je bila povzročena oziroma preprečena OBČINSKA UPRAVA SPLOŠNE DEJAVNOSTI 31 Gasilska zveza Ruše Sredstva so namenjena za dotacijo Gasilski zvezi Ruše. Gasilska zveza Ruše je po pogodbi zadolžena za vrsto aktivnosti, v katere so vključena društva prostovoljnih gasilcev z občin Ruše, Lovrenc na Pohorju in Selnice ob Dravi. V te namene so občine pogodbeno zavezane za sofinanciranje Gasilske zveze Ruše. 35

36 32 Redna dejavnost gasilskih društev Redna dejavnost gasilskih društev zajema financiranje PGD Ruše, PGD Smolnik in PGD Bistrica ob Dravi. Za potrebe varstva pred požari in ukrepanja ob naravnih in drugih nesrečah je občina dolžna skrbeti za opremljenost prostovoljnih gasilskih društev, ki pokrivajo požarne rajone na svojih območjih. Financiranje je v obliki rednih dotacij, ki jih prostovoljna gasilska društva koristijo za nakup opreme, usposabljanja članstva, redne materialne stroške, strokovno izobraževanje, vzdrževanje gasilskih domov, udeležbo na tekmovanjih, vaje gasilcev itd. 33 Poraba požarne takse Gre za transferna sredstva oziroma odstopljeno požarno takso s požarnega sklada RS, ki se jo bo namenilo za namene 58. člena Zakona o varstvu pred požarom, t.j. za nabavo opreme za gašenje in reševanje ter za investicijsko vzdrževanje opreme in vozil za prostovoljna gasilska društva. Na podlagi podpisanega Dogovora o delitvi požarne takse v občini Ruše, se sredstva dodeljujejo PGD Ruše, PGD Smolnik in PGD Bistrica ob Dravi, vsem trem v enakih deležih. Odhodek je usklajen s predvidenimi prihodki iz tega vira. 34 Redno vzdrževanje hidrantov Za potrebe rednega vzdrževanja hidrantov se ob okvarah poravnavajo stroški popravil ali zamenjav hidrantnih naprav. 35 Investicije Na investicijskih transferih so planirana sredstva za nabavo opreme, investicijsko vzdrževanje ter investicije. Sredstva se lahko črpajo skladno z letnimi načrti gasilskih enot in so namenjena vsem trem prostovoljnim gasilskim društvom. 39 Investicije v gasilska vozila Sofinancirali bomo nabavo novih gasilskih vozil v treh društvih v občini, in sicer PGD Ruše, PGD Smolnik in PGD Bistrica ob Dravi. 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Področje porabe zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini. V okviru glavnega programa se zagotavljajo pogoji za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in delovanje Varnostnega sosveta. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Dokument dolgoročnega razvojnega načrtovanja je Resolucija o NPVCP (nacionalni program o varnosti cestnega prometa). Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje zastavljenih nalog in zagotavljanje čim večje varnosti v cestnem prometu v občini. Oznaka in naziv glavnih programov v pristojnosti občine 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost Opis glavnega programa Program zajema sredstva za zagotavljanje prometne varnosti in notranje varnosti v občini. V okviru glavnega programa se zagotavljajo pogoji za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in Varnostnega sosveta. Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje zastavljenih nalog: zmanjšanje števila prometnih nesreč in njihovih posledic, ozaveščanje otrok in ostalih občanov glede varnosti v cestnem prometu. 36

37 Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa Prometna varnost Notranja varnost Prometna varnost Opis podprograma Prometna varnost je ena od temeljnih kakovosti prometnega sistema. Zagotavljanje večje varnosti je mogoče s spodbujanjem udeležencev v prometu k odgovornejšemu vedenju, spoštovanju predpisov in oblikovanju zavesti o pomenu prometne varnosti, z zagotavljanjem varnejših vozil in cestne infrastrukture. Za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost, dvig prometne kulture udeležencev v cestnem prometu ter za razvijanje humanih in solidarnih odnosov med vozniki in drugimi udeleženci v cestnem prometu na lokalnem nivoju skrbi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o policiji, Zakon o lokalni samoupravi, Nacionalni program varnosti cestnega prometa, Sklep o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, Program varnosti Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Zagotavljanje varnosti otrok na šolskih poteh in dvig prometne kulture udeležencev v cestnem prometu. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Identificiranje nevarnih mest, odsekov ali območij in ogroženih skupin z analizo stanja. Uveljavitev ukrepov za večjo varnost udeležencev v prometu. Kazalci: število prometnih nesreč in število preventivnih akcij OBČINSKA UPRAVA SPLOŠNE DEJAVNOSTI Delovanje sveta za preventivo in vzgojo Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu bo skrbel za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost, dvig prometne kulture udeležencev v cestnem prometu ter za razvijanje humanih in solidarnih odnosov med vozniki in drugimi udeleženci v cestnem prometu. Pričakujemo nadaljevanje trenda zmanjševanja števila prometnih nesreč. Načrtovana sredstva bodo porabljena za vzgojno preventivno in izobraževalno področje, izvajanje nalog v okviru nacionalnega programa varnosti v cestnem prometu ter za izvajanje vzgojno preventivnih akcij. Posebna pozornost bo namenjena najmlajšim udeležencem v prometu Notranja varnost Opis podprograma Področje porabe zajema sredstva za delovanje Varnostnega sosveta. Podprogram notranja varnost obsega analizo javne varnosti ter določanje varnostnih pojavov, pomembnih za načrtovanje aktivnosti občine na področju zagotavljanja splošne javne varnosti. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o policiji, podlaga za delovanje Varnostnega sosveta so Statut Občine Ruše, sklep Občinskega sveta Občine Ruše o ustanovitvi Varnostnega sosveta občine Ruše ter Poslovnik Varnostnega sosveta v Občini Ruše. 37

38 Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje zastavljenih nalog, zmanjšanje števila varnostnih problemov v lokalni skupnosti, povečan občutek varnosti, partnersko sodelovanje pri zagotavljanju varnosti med policijo, organi lokalne skupnosti, gospodarstvom, zdravstvom, podjetniki, izobraževalnimi zavodi, socialnimi službami, občani in drugimi formalnimi in neformalnimi organizacijami. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev OBČINSKA UPRAVA SPLOŠNE DEJAVNOSTI Delovanje sosveta za varnost : Sredstva bodo porabljena za delovanje Varnostnega sosveta. Varnostni sosvet je ustanovljen z namenom, da občina skupaj s Policijsko upravo preprečuje nastanek različnih negativnih pojavov in s tem zagotovi večjo varnost občanov. Temeljna funkcija in cilj varnostnega sosveta je povezovanje, koordiniranje in usmerjanje organov, organizacij in drugih strokovnih dejavnikov, ki se ukvarjajo z varnostno problematiko, kot tudi drugih subjektov, ki lahko kakorkoli vplivajo na kvaliteto varnostne kulture v lokalni skupnosti. 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Področje proračunske porabe zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja, in sicer vzpodbujanja odpiranja delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb. Vpliv globalne gospodarske krize se kaže predvsem v zapiranju delovnih mest, upadu povpraševanja, posledično porastu brezposelnosti in počasnemu nastajanju novih kakovostnih delovnih mest. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Strategija razvoja Slovenije, Program ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje , Program javnih del za leto Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje zastavljenih nalog, ki so zastavljene v okviru aktivne politike zaposlovanja v Občini Ruše. Omiliti stopnjo brezposelnosti v naši občini in hkrati izboljšati socialno ekonomske razmere naših občanov. Cilj: povečanje zaposljivosti delovno aktivnega prebivalstva, zmanjšane brezposelnosti in spodbujanje vseživljenjskega učenja. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 1003 Aktivna politika zaposlovanja 1003 Aktivna politika zaposlovanja Opis glavnega programa Aktivna politika zaposlovanja vključuje sredstva za vzpodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalno zaposlitvenih programov na področjih, ki se delno financirajo iz občinskega proračuna. Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilj je zaposlitev brezposelnih oseb preko javnih del in ostalih programov zaposlovanja na področjih, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Ruše. Omiliti stopnjo brezposelnosti v naši občini in hkrati izboljšati socialno ekonomske razmere naših občanov. Cilj: povečanje zaposlenosti in znižanje brezposelnosti, preprečevanje prehoda v dolgotrajno brezposelnost (znižanje deleža dolgotrajno brezposelnih) in povečevanje prehoda v zaposlitev, zmanjšanje strukturne brezposelnosti, povečevanje zaposljivosti z dvigom izobrazbe, usposobljenosti in izboljšanjem veščin (izboljšanje izobrazbene sestave brezposelnih), povečanje prilagodljivosti in konkurenčnosti zaposlenih, spodbujanje novega zaposlovanja (povečanje števila podprtih projektov za razvoj novih zaposlitvenih možnosti), okrepitev socialne vključenosti (znižanje deleža prejemnikov denarnega nadomestila in denarne socialne pomoči med brezposelnimi). 38

39 Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev zaposlovanja brezposelnih oseb preko programov javnih del na različnih področjih (socialno-varstvenih, izobraževalnih, kulturnih, komunalnih, kmetijskih in drugih) in preko programov Evropskega socialnega sklada. Cilj: socialna vključenost brezposelnih oseb, vzpodbujanje zaposlovanja, preprečevanje odhoda v odkrito brezposelnost, usposabljanje zaposlenih in brezposelnih oseb. Kazalci: programi javnih del in vključene osebe v te programe, programi preko Evropskega socialnega sklada in vključene osebe v te programe. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa Povečanje zaposljivosti Povečanje zaposljivosti Opis podprograma Podprogram zajema zagotavljanje sredstev za lokalne zaposlitvene programe. S podprogramom povečanje zaposljivosti želimo omogočiti izvajanje programov javnih del in sofinancirati zaposlitvene programe, ki so bili uspešni pri pridobivanju sredstev EU strukturnih skladov. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o javnih financah, Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru povečanja zaposljivosti. Cilj je znižanje brezposelnosti na področju občine. Kazalniki: število sofinanciranih programov javnih del, število vključenih udeležencev v programe javnih del ter programov, ki so sofinancirani iz strukturnih skladov, obseg pridobljenih sredstev za programe povečanja zaposljivosti. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni cilj je zaposlitev brezposelnih oseb v programih javnih del in ostalih programih zaposlovanja, s tem krepitev socialne vključenosti ter spodbujanje zaposlovanja mladih, ki iščejo prvo zaposlitev. Kazalci: število odobrenih programov zaposlovanja, število vključenih udeležencev v programe zaposlovanja, število prvih zaposlitev mladih brezposelnih oseb, obseg pridobljenih sredstev za programe povečanja zaposljivosti OBČINSKA UPRAVA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 1013 LZP (sofinanciranje programov zaposlovanja) Iz postavke se sofinancirajo stroški dela plače in regres izvajalcem programov zaposlovanja. Število izvajalcev ter znesek sofinanciranja je odvisen od razpisnih pogojev in razpoložljivih proračunskih sredstev. Za leto 2014 se načrtuje enako število programov zaposlovanja kot v letu LZP (izdatki za blago in storitve) Iz postavke se krijejo osebna zaščitna sredstva (zaščitna obleka, čevlji, odsevni jopiči, rokavice ), ki jih potrebujejo javni delavci pri opravljanju svojih vsakodnevnih nalog. Prav tako se iz postavke krije nabava orodja (lopate, krampi, škarje, klešče, ), zdravniški pregledi, izobraževanje iz varstva pri delu ter ostali materialni stroški Osnovne plače in dodatki LZP, 1019 Povračila stroškov prehrane med delom LZP, Povračila stroškov prevoza na delo - LZP, 1021 Prispevek za pokojninsko zavarovanje LZP, Prispevek za zdravstveno zavarovanje LZP, Prispevek za zaposlovanje LZP, Prispevek za starševsko varstvo LZP, 1025 Regres za letni dopust LZP, 1026 Dnevnice za službena potovanja LZP, 1027 Stroški prevoza LZP, 1028 Drugi izdatki za službena potovanja LZP, 1029 Premije kolektivnega dodatnega zavarovanja - LZP Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk 39

40 Na teh postavkah so planirana sredstva za izvajanje lokalno zaposlitvenih programov. Občina kot izvajalec lokalno zaposlitvenih programov zagotavlja del sredstev za pokrivanje stroškov plač udeležencev, regresa za letni dopust ter zakonskih prispevkov. Za udeležence, katerih plača ne dosega minimalne plače, zagotavlja tudi izplačilo prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonom, ki ureja prispevke za socialno varnost, ter kot osnovo upošteva minimalno plačo. Razliko do bruto plače, potne stroške, stroške prehrane in stroške zdravniškega pregleda povrne Zavod za zaposlovanje RS in so planirani v prihodkovni strani proračuna. 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Področje porabe zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva. Zagotavlja pogoje za vzdrževanje gozdne infrastrukture, ki omogoča gospodarjenje z gozdovi. S skupno kmetijsko politiko EU je poudarjena večnamenskost kmetijstva, na kateri temelji vloga kmetijske politike. Kmetijstvu se tako priznava, da ne opravlja le vloge proizvajalca hrane, industrijskih in energetskih rastlin, ampak v svoji večnamenskosti skrbi tudi za javne dobrine, kot so: ohranjanje poseljenosti, krepitev ekonomske moči podeželja, razvoj podeželja, varna in kakovostna hrana in dobrobit živali. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Smernice skupnosti državne pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju , Resolucija o nacionalnem gozdnem programu. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Zagotovitev uravnoteženosti pri izvajanju gospodarske, prostorske, ekološke in socialne vloge kmetijstva. Omogočanje stabilnih dohodkov kmetom, spodbujanje diverzifikacije proizvodnje, omogočanje nadaljevanja procesa prestrukturiranja kmetijstva v smislu gospodarnega izkoriščanja proizvodnih danosti in povečanje konkurenčnosti pri pridelavi in predelavi. Oznaka in naziv glavnih programov v pristojnosti občine 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 1103 Splošne storitve v kmetijstvu 1104 Gozdarstvo 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva Opis glavnega programa Program ukrepov znotraj reforme kmetijstva in živilstva v okviru smernic EU predvideva izvajanje strukturnih ukrepov v treh glavnih oseh: izboljšanje konkurenčnosti kmetijskega in gozdarskega sektorja, upravljanje z zemljišči ter kakovostno življenje na podeželju in ekonomski diverzifikaciji. Dolgoročni cilji glavnega programa Cilj: povečanje konkurenčne sposobnosti kmetijstva, ohranjanje poseljenosti podeželja in kulturne krajine (celovit razvoj podeželja). Kazalci: poseljenost podeželja, ekonomska moč podeželja, dvig kakovosti življenja na podeželju, varna in kakovostna hrana. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Cilj: povečanje konkurenčne sposobnosti kmetijstva, ohranjanje poseljenosti podeželja in kulturne krajine (celovit razvoj podeželja). Kazalci: poseljenost podeželja, ekonomska moč podeželja, dvig kakovosti življenja na podeželju, varna in kakovostna hrana. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu Razvoj in prilagajanje podeželskih območij Zemljiške operacije 40

41 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu Opis podprograma Podprogram zajema zagotavljanje sredstev za sofinanciranje strukturnih ukrepov v kmetijstvu in s tem povečanje konkurenčnosti. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o spremljanju državnih pomoči, Pravilnik o načinu posredovanja podatkov in poročanju o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva, Uredba o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh po pravili de minimis, Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Ruše. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru povečanja konkurenčnosti podeželja. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru povečanja konkurenčnosti podeželja. Cilj: povečanje konkurenčnosti, posodobitve proizvodnje in doseganje višje kakovosti OBČINSKA UPRAVA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 451 Pomoč za spodbujanje kakovostnih kmetijskih proizvodov Pravna podlaga za dodeljevanje državnih pomoči je Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Ruše. Sredstva so namenjena za pokritje stroškov tržnih raziskav, zasnove in oblikovanje proizvodov, vlog za priznavanje geografskih označb kmetijskih proizvodov. Sredstva se podelijo na podlagi javnega razpisa Zagotavljanje tehnične podpore Državna pomoč je namenjena za izobraževanja, usposabljanja, svetovanja, tekmovanja in podobno, za zagotavljanje višjega nivoja strokovne izobraženosti in usposobljenosti kmetov in kmetijskih društev. Sredstva se podelijo na podlagi javnega razpisa. 452 Izobraževanje in usposabljanje dopolnilnih dejavnosti Pomoči de minimis dodeljujemo za doseganje višje ravni strokovne izobraženosti in usposobljenosti kmetov in njihovih družinskih članov, ki se ukvarjajo z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu. Sredstva se podelijo na podlagi javnega razpisa Razvoj in prilagajanje podeželskih območij Opis podprograma Razvojni programi podeželja so podlaga za pospešen razvoj kmetijstva, podjetništva in dopolnilnih dejavnosti na podeželju. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o spremljanju državnih pomoči, Pravilnik o načinu posredovanja podatkov in poročanju o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva, Uredba o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh po pravilu de minimis, Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Ruše. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilj podprograma je podpora interesnemu povezovanju (društva, aktivi, zveze). 41

42 Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Cilj: izvedba projektov in interesno povezovanje. Kazalci: število izvedenih aktivnosti in projektov OBČINSKA UPRAVA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 454 Društva in aktivi za kmetijstvo Predmet postavke je sofinanciranje aktivnosti in delovanja društev ter aktivov kmečkih žena. Predvidena sredstva so namenjena sofinanciranju - delnemu povračilu materialnih stroškov delovanja raznih društev in aktivov na področju kmetijstva Zemljiške operacije Opis podprograma Podprogram zajema zagotavljanje sredstev za sofinanciranje naložb v kmetijstvu in s tem povečanje konkurenčnosti. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o spremljanju državnih pomoči, Pravilnik o načinu posredovanja podatkov in poročanju o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva, Uredba o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh po pravilu de minimis, Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Ruše. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru povečanja konkurenčnosti podeželja. Cilj je povečanje naložb v kmetijska gospodarstva. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru povečanja konkurenčnosti podeželja. Cilj: povečanje števila naložb v kmetijska gospodarstva in s tem povečanje konkurenčnosti, posodobitve proizvodnje in doseganje višje kakovosti OBČINSKA UPRAVA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 4512 Pomoč za zaokrožitev zemljišč - arondacija Predmet pomoči je sofinanciranje pravnih in upravnih stroškov, nastalih z zaokrožitvijo kmetijskih zemljišč za smotrnejšo obdelavo kmetijskih površin. Sredstva se podelijo na podlagi javnega razpisa Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov Sredstva so namenjena za sofinanciranje ohranjanja in razvoja kmetijstva ter podeželja v občini Ruše. Pomoči za naložbe v kmetijska gospodarstva, kamor sodi urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov, so namenjene za izboljšanje proizvodnje, izboljšanje kakovosti, zmanjšanje proizvodnih stroškov, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja in higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali. Sredstva se podelijo na podlagi javnega razpisa Splošne storitve v kmetijstvu Opis glavnega programa Glavni program zajema sredstva za delovanje služb in javnih zavodov ter sredstva za varovanje zdravja živali na občinski ravni. Dolgoročni cilji glavnega programa Zmanjšanje nastale škode zaradi toče v kmetijstvu. 42

43 Zagotovitev oskrbe zapuščenih živali, povečanje osveščenosti ljudi za odgovorno ravnanje z živalmi, preprečevanje ogroženosti zdravstvenega varstva ljudi. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Cilj: zmanjšanje nastale škode zaradi toče v kmetijstvu in zagotovitev oskrbe za zapuščene živali. Kazalci: zmanjšanje škode po toči v kmetijski proizvodnji, število uspešnih letov za preprečitev točonosnih oblakov, oskrbljene zapuščene živali. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa Delovanje služb in javnih zavodov Zdravstveno varstvo rastlin in živali Delovanje služb in javnih zavodov Opis podprograma Podprogram zajema sredstva za delovanje služb in javnih zavodov. V preteklih letih je toča z neurji povzročila ogromno gospodarsko škodo in izgubo kmetijskih pridelkov. Neugodne vremenske razmere zmanjšujejo stalnost kmetijske proizvodnje in ogrožajo prihodek kmetijam. S sofinanciranjem obrambe pred točo z letali bomo skušali zmanjšati škodo na kmetijskih pridelkih. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Cilj: Zmanjšanje nastale škode zaradi toče v kmetijstvu bo povečalo možnost stalnosti pridelave in preprečilo izpad prihodkov z naslova kmetijske pridelave. Kazalci: zmanjšanje škode po toči v kmetijski proizvodnji, število uspešnih letov za preprečitev točonosnih oblakov. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Cilj: preprečevanje škode zaradi naravnih nesreč oziroma zniževanje stroškov posledic le-teh. Kazalci: zmanjšanje škode po toči v kmetijski proizvodnji, število uspešnih letov za preprečitev točonosnih oblakov OBČINSKA UPRAVA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 459 Obramba pred točo z letali Letalski center Maribor v zadnjih letih izvaja projekt obrambe pred točo z letali. Projekt sofinancira Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in občine. Postavka zajema sredstva po Pogodbi o združevanju sredstev za izvedbo obrambe pred točo z letali z Letalskim centrom Maribor Zdravstveno varstvo rastlin in živali Opis podprograma Zakon o zaščiti živali nalaga občinam skrb za zapuščene živali. Tako morajo lokalne skupnosti zagotoviti delovanje zavetišča za zapuščene živali kot javno službo. Podprogram zajema sofinanciranje zavetišč (azilov) za živali, društev za zaščito živali. Za občino opravljajo navedene storitve pogodbeni izvajalci. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o zaščiti živali. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Cilj: zagotovitev oskrbe za zapuščene živali, zmanjšanje števila zapuščenih živali in prostoživečih mačk. Kazalci: število oskrbovanih zapuščenih psov, število kastriranih in steriliziranih zapuščenih mačk. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Cilj: zagotovitev oskrbe za zapuščene živali. Kazalniki: število oskrbovanih zapuščenih psov, število kastriranih in steriliziranih zapuščenih mačk. 43

44 4001 OBČINSKA UPRAVA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 458 Zavetišče za zapuščene živali Sredstva so namenjena za oskrbo zapuščenih živali na območju občine Ruše. Zapuščenih živali je vedno več, zato navedeni stroški iz leta v leto naraščajo. Sredstva se na podlagi naročilnic in izdanih računov nakazujejo izvajalcem navedenih del Gozdarstvo Opis glavnega programa V okviru glavnega programa se zagotavljajo pogoji za sonaravno in večnamensko gospodarjenje z gozdovi z načeli varstva okolja in s tem delovanja gozdov kot ekosistema. Dolgoročni cilji glavnega programa Cilj: ohranitev gozdov, trajnostni razvoj gozdov, zagotovitev vlaganj v gozdove (vzdrževanje gozdnih prometnic gozdnih cest). Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Cilj: izvedba vzdrževanja in urejanja gozdnih prometnic. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest Opis podprograma Z aktivnostmi v okviru podprogama se zagotavlja sofinanciranje tekočega vzdrževanja gozdnih cest. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o gozdovih, Program razvoja gozdov v Sloveniji, Uredba o pristojbinah za vzdrževanje gozdnih cest. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerim se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilj je zagotoviti vzdrževanje vseh gozdnih cest v občini Ruše. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Zagotoviti redno vzdrževanje gozdnih cest v odvisnosti od zagotovljenih sredstev in prizadetosti cestišč. Kazalci so dolžina vzdrževanih gozdnih cest OBČINSKA UPRAVA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 4310 Investicijsko vzdrževanje gozdnih cest Sredstva so namenjena investicijskem vzdrževanju gozdnih cest v minimalnem obsegu Investicije gozdne ceste Sredstva so namenjena investicijam na gozdnih cestah. 434 Redno vzdrževanje gozdnih cest Sredstva so namenjena vzdrževanju gozdnih cest po programu in planu, ki ga pripravi Zavod za gozdove in vsebuje obnovo gozdnih cest v privatnih in družbenih gozdovih. Dela izvajajo izvajalci izbrani na podlagi javnega razpisa, ki ga izvede režijski urad. Na rednem vzdrževanju gozdnih cest je sestavljena tripartitna pogodba (Zavod za gozdove izvajalec občina). 44

45 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Področje zajema področje oskrbe z električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri energije in oskrbe s toplotno energijo. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Strategija prostorskega razvoja Slovenije. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Vzpostavitev distribucijskega omrežja na celotnem območju občine Ruše. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije 1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina 1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije Opis glavnega programa Glavni program vključuje sredstva za izdatke na področju oskrbe z električno energijo. Dolgoročni cilji glavnega programa Vzpostavitev distribucijskega omrežja na celotnem območju občine Ruše. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Vzpostavitev, gradnja in širitev električnega omrežja na celotnem območju občine Ruše. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa Oskrba z električno energijo Oskrba z električno energijo Opis podprograma Podprogram vključuje sredstva za gradnjo in širjenje električnega omrežja. Zakonske in druge pravne podlage Energetski zakon. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročen cilj oskrbe z električno energijo je širjenje distribucijskega omrežja na širše območje občine Ruše. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Cilj je širjenje omrežja na področje, kjer je zagotovljen povečan odjem električne energije OBČINSKA UPRAVA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 4115 Širjenje elektro omrežja Na tej postavki se načrtujejo sredstva za morebitne prestavitve nizkonapetostnega omrežja oziroma napajanja v času investicij ter investicijskega vzdrževanja in gradnja novega električnega omrežja (na primer na območju zazidalnih načrtov). 45

46 1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina Opis glavnega programa Glavni program vključuje sredstva za izdatke na področju oskrbe s plinom. Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročen cilj oskrbe z zemeljskim plinom je širjenje distribucijskega omrežja zemeljskega plina na širšem območju občine Ruše. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Cilj je širjenje omrežja na področje, kjer je zagotovljen povečan odjem zemeljskega plina. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa Oskrba s plinom Oskrba s plinom Opis podprograma Z aktivnostmi se širi distribucijsko omrežje zemeljskega plina ter s tem zagotavlja njegovo zanesljivo in varno obratovanje. Na osnovi programa zagotavljanja oskrbe z zemeljskim plinom je potrebno širiti distribucijsko omrežje zemeljskega plina na širše območje občine Ruše, obstoječe omrežje in naprave pa ohranjati na takšnem nivoju, ki zagotavlja kvaliteten, zanesljiv in varen transport zemeljskega plina po distribucijskem omrežju. V skladu z določili koncesijske pogodbe in potrjenim planom širitve zemeljskega plina koncesionar, Plinarna Maribor d.o.o., vlaga lastna sredstva v širitev distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju občine Ruše. Distribucijsko omrežje zemeljskega plina se bo širilo v skladu z razvojnimi programi in politiko energetske oskrbe, ki ju oblikujeta koncedent in koncesionar. Koncesionar se zavezuje nuditi koncedentu strokovno pomoč pri oblikovanju programov in načrtov ter zagotoviti izvajanje dejavnosti sistemskega operaterja in dobavo zemeljskega plina tarifnim odjemalcem. Koncesionar je pri oskrbi in priključevanju tarifnih in upravičenih odjemalcev ter nasploh porabnikov dolžan spoštovati sprejeto politiko energetske oskrbe ter predpise, sprejete v zvezi s tem. Koncesionar se zavezuje, da bo v skladu s koncesijsko pogodbo in programi, ki jih bo potrdil koncedent in na katere bo dala soglasje Javna Agencija RS za energijo ob potrditvi višine omrežnine, zagotovil potrebna investicijska sredstva za izgradnjo distribucijskega omrežja zemeljskega plina in pripadajoče infrastrukture v Občini Ruše. Donosnost lastniškega kapitala koncesionarja (ROE) se določi skladno z Aktom o določitvi metodologije za določitev omrežnine in kriterijev za ugotavljanje upravičenih stroškov za distribucijsko omrežje zemeljskega plina. Koncesijska pogodba velja do Zakonske in druge pravne podlage Energetski zakon, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o prostorskem načrtovanju, Odlok o občinskih gospodarskih javnih službah v Občini Ruše, Odlok o koncesiji storitev dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem, Koncesijska pogodba za distribucijo zemeljskega plina na območju občine Ruše, ostali podzakonski akti s področja energetike in prostorskega načrtovanja. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročen cilj oskrbe z zemeljskim plinom je širjenje distribucijskega omrežja zemeljskega plina na širše območje občine Ruše. Uspešnost podprograma se bo merila z dolžino izvedenega omrežja, s povečanjem odjemne moči uporabnikov in številom novih priključkov na plinovodno omrežje. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni cilj je zagotavljanje širitve omrežja zemeljskega plina ter zagotavljanje novih priklopov na omrežje. Doseganje cilja se bo merilo z dolžino izvedenega distribucijskega omrežja zemeljskega plina ter številom novih priključkov na plinovodno omrežje OBČINSKA UPRAVA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 4161 Sofinanciranje plinifikacije Občina namenja v skladu s Sklepom o subvenciji plinskih priključkov z dne proračunska sredstva za širitev plinifikacije v naši občini. Sredstva so namenska in se prednostno koristijo za investicije v plinsko ogrevanje v objektih javnega pomena oziroma za subvencioniranje priključevanja občanov fizičnih oseb na plinovodno omrežje. Subvencije 46

47 občanom se dodeljujejo v obliki dobropisa za 650 m3 zemeljskega plina. Poglavitni vir sredstev za izvajanje teh ukrepov je koncesijska dajatev, ki jo v proračun vplačuje koncesionar, Plinarna Maribor, d.o.o. 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Področje proračunske porabe zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture, predvsem pa vzdrževanje občinskih cest, gradnjo občinskih cest, vzdrževanje in investicije v javno razsvetljavo. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Strategija prostorskega razvoja Slovenije, Nacionalni program varnosti cestnega prometa. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Povečanje gospodarnosti in učinkovitosti občinskega prometnega omrežja. Izboljšanje prometne varnosti. Ureditev mirujočega prometa. Zagotavljanje varne poti v šolo. Omogočanje mobilnosti prebivalstva. Zmanjšanje škodljivih učinkov prometa na okolje. Oznaka in naziv glavnih programov v pristojnosti občine 1302 Cestni promet in infrastruktura 1303 Železniški promet in infrastruktura 1302 Cestni promet in infrastruktura Opis glavnega programa Cestni promet in infrastruktura vključujeta sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest ter investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest. Dolgoročni cilji glavnega programa Cilji so usmerjeni v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje varnosti in zagotavljanja večje pretočnosti prometa ter cilje, ki so usmerjeni v trajnostni razvoj in napredek občine. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Širitev območja za pešce. Ureditev mirujočega prometa. Umiritev prometa v bližini šol in vrtcev. Gradnja in ureditev kolesarskih stez in pločnikov. Nadaljevanje del na investicijskih projektih v skladu z že sklenjenimi pogodbami. Sanacijo in odpravo kritičnih točk na cestnem omrežju. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest Urejanje cestnega prometa Cestna razsvetljava Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest Opis podprograma Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest je zagotavljanje normalne uporabnosti celotnega cestnega kategoriziranega in nekategoriziranega omrežja za vse uporabnike in vrste prometa ter s pravočasnim ukrepanjem preprečevanje nastajanja škode in ohranjanje vrednosti občinskega premoženja. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o javnih cestah, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o graditvi objektov, Zakon o javnih naročilih, Zakon o varnosti cestnega prometa, Odlok o občinskih cestah v Občini Ruše, Odlok o 47

48 kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Ruše, Odlok o zimski službi v Občini Ruše, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Zagotoviti obnavljanje, urejanje in izboljšanje cestne infrastrukture z zagotavljanjem varnosti vseh udeležencev v prometu. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Zagotoviti vzdrževanje vseh asfaltnih površin, makadamskih vozišč, bankin, jarkov in drugih elementov odvodnjavanja v odvisnosti od zagotovljenih sredstev. Zagotoviti pravočasno pripravo cestnega omrežja, opreme in izvajalcev, nadziranje stanja, preprečevanja poledice in priprava za ukrepe izvajanja zimskega vzdrževanja v primeru obilnejših padavin. Kazalci so: dolžina vzdrževanih asfaltnih in makadamskih površin, število odpravljenih kritičnih točk, čas trajanja akcij pluženja in posipa do vzpostavitve prevoznosti, odzivni čas za odpravo izrednih dogodkov na cestah OBČINSKA UPRAVA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 431 Redno vzdrževanje lokalnih cest Predvidena sredstva v tej postavki so namenjena rednemu vzdrževanju lokalnih cest, ki zajema izvajanje naslednjih del: vzdrževanje makadamskih vozišč s profiliranjem vozišča in dodajanjem manjkajočega materiala, vzdrževanje asfaltnih površin s krpanjem in lokalnimi preplastitvami manjšega obsega, vzdrževanje bankin, obcestnih jarkov, propustov in ostalih elementov odvodnjavanja, vzdrževanje obcestne vegetacije, obrezovanje drevja in košnja obcestnih robov ob cestah, odstranjevanje vej, ki segajo v cestno telo, obnovo talne signalizacije, popravilo prometnih znakov oziroma postavitev novih v primeru poškodbe. Redno vzdrževanje lokalnih cest izvaja Režijski obrat Občine Ruše s pomočjo zunanjega izvajalca, s katerim ima za izvajanje del s strojno mehanizacijo, sklenjen okvirni sporazum za obdobje štirih let Cilj porabe sredstev s te postavke je zagotoviti obnavljanje, urejanje in izboljšanje cestne infrastrukture z zagotavljanjem varnosti vsem udeležencem v prometu. 432 Zavarovalne premije za ceste Predvidena sredstva v tej postavki so namenjena plačilu premije za odgovornost iz naslova cestne dejavnosti Pluženje javnih površin Zajeti so predvideni stroški za zimsko službo: pogodbene obveznosti do kooperantov, nabava in razvoz posipnega materiala (peska in soli), ki ga v tej zimski sezoni zagotavljamo sami, izvajanje zimske službe (odstranjevanje snega s cestišč, pločnikov ter posip) ter morebitni odvoz snega. Za izvajanje zimske službe so na podlagi izvedenega javnega naročila z izvajalci sklenjene pogodbe. Predvidena vrednost izvajanja zimskega vzdrževanja je določena na osnovi stroškov iz preteklih sezon, dejanska poraba pa bo odvisna od intenzivnosti snežnih padavin in zmrzali. Cilj je zagotoviti pravočasno pripravo cestnega omrežja, opreme in izvajalcev, nadziranje stanja, preprečevanje poledice in priprava za ukrepe izvajanja zimskega vzdrževanja v primeru obilnejših padavin. Z dosego ciljev bomo zagotovili prevoznost v zimskem času in povečali varnost vseh udeležencev v cestnem prometu. 433 Redno vzdrževanje javnih poti Pri rednem vzdrževanju javnih poti so zajeti naslednji stroški: vzdrževanje makadamskih vozišč s profiliranjem vozišča in dodajanjem manjkajočega materiala, vzdrževanje asfaltnih površin s krpanjem in lokalnimi preplastitvami manjšega obsega, vzdrževanje bankin, obcestnih jarkov, propustov in ostalih elementov odvodnjavanja, vzdrževanje obcestne vegetacije, obrezovanje drevja in košnja obcestnih robov ob cestah, obnovo talne signalizacije, popravilo prometnih znakov oziroma postavitev novih v primeru poškodbe, gramoziranje, drugo. Redno vzdrževanje javnih poti izvaja Režijski obrat Občine Ruše s pomočjo zunanjega izvajalca, s katerim ima za izvajanje del s strojno mehanizacijo, sklenjen okvirni sporazum za obdobje štirih let Cilj porabe sredstev s te postavke je zagotoviti obnavljanje, urejanje in izboljšanje cestne infrastrukture z zagotavljanjem varnosti vsem udeležencem v prometu. 48

49 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest Opis podprograma Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest obsega vzdrževanje in dvig komunalnega standarda prometnic, večja vzdrževalna dela, rekonstrukcije in popolne modernizacije vozišč ter pločnikov. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o javnih cestah, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o graditvi objektov, Zakon o javnih naročilih, Zakon o varnosti cestnega prometa, Odlok o občinskih cestah v Občini Ruše, Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Ruše, Odlok o zimski službi v Občini Ruše, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Zagotoviti gradnjo nove cestne infrastrukture v skladu s strategijo razvoja Občine Ruše. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Pripravljalna dela za investicijske projekte (priprava tehnične in investicijske dokumentacije). Pridobivanje in urejanje zemljišč za investicijske projekte. Dokončanje projektov, ki imajo status "nedokončane investicije". Pričetek investicijskih projektov za katera so zagotovljena finančna sredstva. Kazalci so število dokončanih investicij OBČINSKA UPRAVA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 4313 Investicije lokalne ceste, 4315 Investicije javne poti V planu se načrtujejo sredstva za izgradnjo novih objektov na podlagi prioritet določenih v načrtu razvojnih programov, vzporedno z izgradnjo druge komunalne infrastrukture (koordinacija: vodovod, kanalizacija, plinovod). Sredstva bodo porabljena za morebitni nakup zemljišč, novogradnje javnih poti z urejenim cestnim odvodnjavanjem ter opravljen gradbeni nadzor Investicije interventni posegi V tej postavki se načrtujejo sredstva za sanacijo manjših poškodovanih asfaltnih površin (zalivanje razpok, asfaltne prevleke), sanacijo že evidentiranih plazov, usadov in udorov ter za nujna, nenačrtovana dela Investicije mostovi in brvi Namenjajo se sredstva za izdelavo projektne dokumentacije in ureditev dotrajanih mostov Tehnična dokumentacija za cestno dejavnost Zajeti so stroški za izdelavo projektne dokumentacije za obnovo občinskih cest, saj je občina dolžna za večje gradbene posege zagotoviti projektno dokumentacijo. Sredstva se namenjajo tudi za drugo tehnično dokumentacijo ter za izdelavo elaborata usmerjevalne signalizacije v Občini Ruše. Cilj porabe sredstev s te postavke je pravočasna izvedba pripravljalnih del za investicijske projekte Kolesarska pot Sodelujoči občini sta v mesecu aprilu 2011 podpisali»pismo o nameri«, v katerem sta potrdili skupni interes za ureditev kolesarske povezave med Mariborom in Rušami, vključno s spremljajočo infrastrukturo, ki bo ustrezala standardom daljinske kolesarske poti. Obvezali sta se, da bosta zagotovili sorazmerna finančna sredstva za pripravo in izdelavo dokumentacije, potrebne za pripravo vloge za pridobitev nepovratnih sredstev EU oziroma sofinanciranje državnega proračuna. V letu 2014 se bo nadaljevalo s pripravo preostale tehnične oziroma investicijske dokumentacija, sa je pridobitev le-teh predpogoj za kandidaturo za morebitnih razpisih za nepovratna sredsta. 49

50 437 Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest Sredstva v tej postavki so predvidena za ureditev propustov in izgradnjo podpornih zidov ob manjših usadih. Vsekakor pa pozornost zahtevajo tudi dotrajane asfaltne prevleke. V izogib nastankom večjih stroškov bi bilo potrebno v bodoče pristopiti k povečanju vzdrževalnih del na obstoječih cestiščih z ohranjanjem obstoječih asfaltov. 439 Investicijsko vzdrževanje javnih poti Sredstva v tej postavki so predvidena za ureditev podpornih zidov, nabavo prometnih znakov, ki niso v skladu s pravilnikom in jih bo potrebno zamenjati, za obnovo talnih označb ter za ostala investicijsko vzdrževalna dela Urejanje cestnega prometa Opis podprograma Podprogram zajema upravne naloge na področju posegov v javne površine, vodenje banke cestnih podatkov, nadgradnjo informacijskega sistema, gradnjo in investicijsko vzdrževanje parkirišč ter avtobusnih postajališč, upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč ter avtobusnih postajališč, prometno signalizacijo, neprometne znake. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o javnih cestah, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o graditvi objektov, Zakon o javnih naročilih, Zakon o varnosti cestnega prometa, Odlok o občinskih cestah v Občini Ruše, Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Ruše, Odlok o zimski službi v Občini Ruše, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Pripravljalna dela za investicijske projekte, odmere občinskih cest, odkupi v javno dobro, vzdrževanje banke cestnih podatkov. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Pripravljalna dela za investicijske projekte, odmere občinskih cest, odkupi v javno dobro, vzdrževanje banke cestnih podatkov. Kazalci so število odmer, odkupov v javno dobro, število urejenih statusov zemljišč in število dokončanih investicij OBČINSKA UPRAVA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 4320 Investicije avtobusna postajališča Sredstva v tej postavki so predvidena za ureditev avtobusnih postajališč. Prizadevali si bomo, da se bo v občini vsako leto nabavilo in uredilo vsaj eno avtobusno postajališče. S tem se bo omogočila večja varnost občanov Investicije parkirišča V tej postavki so sredstva načrtovana za sanacijo parkirišč v makadamski izvedbi in za kasnejšo preplastitev Cestni kataster in odmere cest Zajeta so sredstva za cestni kataster in odmere cest. Glede na to, da kar nekaj cest še ni odmerjenih, je nujno potrebno planirati sredstva za odmero Vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme Sredstva na postavki so namenjena vzdrževanju prometne signalizacije in opreme, kar je zakonska obveza. V okviru rednega vzdrževanja prometne signalizacije bomo obnavljali talno in vertikalno signalizacijo in s tem zagotovili njeno 50

51 zakonsko predpisano stanje. Prometno signalizacijo bomo prilagajali spremenjenemu Pravilniku, ki pogojuje zamenjavo neustrezne signalizacije v prehodnem obdobju desetih let Postavitev usmerjevalne signalizacije Sredstva na postavki so namenjena nabavi in postavitvi usmerjevalne oziroma obvestilne signalizacije Cestna razsvetljava Opis podprograma Podprogram javne razsvetljave zajema vsa redna vzdrževalna dela, investicijska dela, izvedbo novoletne krasitve in plačilo porabljene električne energije. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o javnih cestah, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o graditvi objektov, Zakon o javnih naročilih, Zakon o varnosti cestnega prometa, Odlok o občinskih cestah v Občini Ruše, Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Ruše, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Uredba o zmanjševanju svetlobnega onesnaževanja. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilj predstavlja učinkovito delovanje javne razsvetljave in posredno zagotavljanje ustrezne prometne varnosti vseh udeležencev v prometu. Racionalizacijo porabe električne energije z uporabo sodobnih in varčnih svetilnih teles v skladu z Uredbo o zmanjšanju svetlobnega onesnaževanja. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni cilj predstavlja ustrezno delovanje vseh svetlobnih teles ter njihovo vzdrževanje tudi v smislu stabilnosti in estetskega videza. Širitev javne razsvetljave. Kazalci: odzivni čas ob izrednih dogodkih, delovanje svetlobnih teles, število svetilnih teles, ki so skladna z Uredbo o zmanjševanju svetlobnega onesnaževanja, število novih svetilk OBČINSKA UPRAVA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 4111 Redno vzdrževanje javne razsvetljave Dela na rednem vzdrževanju javne razsvetljave zajemajo zamenjavo žarnic, čiščenje, popravilo ali zamenjavo svetilk, popravilo in barvanje drogov, zamenjavo dotrajanih podzemnih ali zračnih vodov, odstranjevanje vejevja, ki zastira osvetljenost. Ob vseh načrtovanih delih pa se pojavljajo nepredvidena dela zaradi posameznih poškodb, ki so posledica nesreč, vremenskih vplivov in vandalizma Tokovina Sredstva na tej planski postavki so namenjena plačilu porabljene električne energije na področju javne razsvetljave Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave V okviru postavke so sredstva načrtovana za investicijsko vzdrževanje in menjavo svetilk v skladu z izdelano Strategijo razvoja javne razsvetljave v Občini Ruše in načrtom javne razsvetljave. V strategiji je navedeno, da je potrebno v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja do konca leta 2016 zamenjati vse svetilke, ki ne ustrezajo uredbi. Uredbi sta dodana še dva vmesna datuma, in sicer do mora biti ustreznih 25 % vseh instaliranih svetilk ter 50 % vseh instaliranih svetilk do Večji del sredstev bo potrebno nameniti zamenjavi obstoječih svetilk zaradi obveze zmanjšanja svetlobnega onesnaževanja. Vsa dela se izvajajo na osnovi izdelanega letnega izvedbenega plana za posamezne mesece in so prilagojena razpoložljivim proračunskim sredstvom. 51

52 4114 Investicije v javno razsvetljavo Sredstva so namenjena za izvajanje podaljšanja tras obstoječe javne razsvetljave ter za investicije v izgradnjo javne razsvetljave. Načrtujejo se vzporedno z izgradnjo druge komunalne infrastrukture Tehnična dokumentacija za javno razsvetljavo Predvidena sredstva so namenjena za novelacijo že izdelane projektne dokumentacije ter za izdelavo idejnih zasnov Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest Opis podprograma Podprogram obsega sofinanciranje izgradnje površin za pešce in kolesarje ter sofinanciranje javne razsvetljave in zaščita komunalnih vodov ob novogradnjah in rekonstrukcijah državnih cest. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o javnih cestah, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o graditvi objektov, Zakon o javnih naročilih, Zakon o varnosti cestnega prometa, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilji predstavljajo učinkovito delovanje javne razsvetljave in ostale komunalne infrastrukture ob državnih cestah v občini Ruše in s tem posredno zagotavljanje ustrezne prometne varnosti vseh udeležencev v prometu. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Izgradnja kolesarskih stez in pločnikov ob državnih cestah na območju občine Ruše. Rekonstrukcija navezovalnih cest, pločnikov, kolesarskih stez in zaščita komunalnih vodov ob izgradnji državnih cest. Kazalci so: dolžina kolesarskih stez in pločnikov ob državnih cestah, pravočasni odkupi zemljišč in pridobitev prostorske dokumentacije OBČINSKA UPRAVA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 4314 Sofinanciranje investicij na državnih cestah Predvidena sredstva na postavki so namenjena sofinanciranju investicij na državnih cestah, kjer mora občina zagotoviti sredstva za izgradnjo javne razsvetljave, ureditve hodnikov za pešce ter izgradnjo kanalizacije in ostale komunalne opreme. Gre za uresničevanje cestnega programa Direkcije Republike Slovenije za ceste na državnih cestah. Občina in Ministrstvo za promet podpišeta za vsako posamezno investicijo sporazum o financiranju, kjer se dogovorita o financiranju posameznih aktivnosti Železniški promet in infrastruktura Opis glavnega programa Železniški promet in infrastruktura vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje javne železniške infrastrukture. Dolgoročni cilji glavnega programa Cilji so usmerjeni v preprečevanje propadanja železniške infrastrukture, izboljšanje varnosti in zagotavljanja večje pretočnosti prometa ter cilje, ki so usmerjeni v trajnostni razvoj in napredek občine. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Ureditev cestno železniških prehodov. Sanacija in odprava kritičnih točk na železniškem omrežju. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa Investicijsko vzdrževanje in gradnja železniške infrastrukture 52

53 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture Opis podprograma Podprogram vključuje sredstva za investicijsko vzdrževanje in gradnjo železniške infrastrukture (gradnja in vzdrževanje cestno železniških prehodov). Zakonske in druge pravne podlage Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o javnih cestah, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o graditvi objektov, Zakon o javnih naročilih, Zakon o varnosti cestnega prometa, Odlok o občinskih cestah v Občini Ruše, Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Ruše, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Zagotoviti obnavljanje, urejanje in izboljšanje železniške infrastrukture z zagotavljanjem varnosti vseh udeležencev v prometu. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Zagotoviti vzdrževanje cestno železniških prehodov v odvisnosti od zagotovljenih sredstev. Kazalci so: število vzdrževanih cestno železniških prehodov, število odpravljenih kritičnih točk OBČINSKA UPRAVA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 4311 Investicijsko vzdrževanje železniških prehodov, 4317 Investicije železniški prehodi Sredstva na postavki so namenjena izvajanju vzdrževalnih ukrepov na cestnem delu, prometni signalizaciji in sofinanciranju stroškov delovanja avtomatskih naprav ali fizičnega varovanja prometa na cestno železniških nivojskih prehodih na območju občine Ruše. Cilj porabe sredstev s te postavke je zagotoviti obnavljanje in vzdrževanje te infrastrukture z namenom zagotavljanja varnosti vsem udeležencem v prometu. 14 GOSPODARSTVO Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Področje zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Nacionalni strateški referenčni okvir , Regionalni razvojni program , Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov , Razvojni načrti in usmeritve slovenskega turizma, Strategija razvoja in trženja slovenske turistične ponudbe, Strategija razvoja turizma turistične destinacije Osrednja Štajerska Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Doseči skladen regionalni razvoj, vzpodbujanje podjetniškega razvoja in konkurenčnosti, razvoj turizma. Oznaka in naziv glavnih programov v pristojnosti občine 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 53

54 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti Opis glavnega programa V okviru svojih pristojnosti in proračunskih možnosti bo Občina Ruše (so)financirala delovanje Mariborske razvojne agencije. Dolgoročni cilji glavnega programa Regionalni razvoj in razvoj gospodarstva v občini. Kazalci: izvedeni programi in projekti. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Regionalni razvoj in razvoj gospodarstva v občini. Kazalci: izvedeni programi in projekti. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa Spodbujanje razvoja malega gospodarstva Spodbujanje razvoja malega gospodarstva Opis podprograma Na področju razvojnih nalog aktivno deluje Mariborska razvojna agencija, ki je hkrati v funkciji regionalne razvojne agencije. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Uredba o regionalnih razvojnih programih, Akt o ustanovitvi zavoda Mariborska razvojna agencija, p.o. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Cilj: spodbujanje regionalnega razvoja. Kazalci: izvedeni programi in projekti MRA, izvedene aktivnosti spodbujanja regionalnega razvoja. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Cilj: spodbujanje regionalnega razvoja. Kazalci: izvedeni programi in projekti MRA, izvedene aktivnosti spodbujanja regionalnega razvoja OBČINSKA UPRAVA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 425 Mariborska razvojna agencija V skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in Pravilnikom o subjektih spodbujanja razvoja na regionalni ravni v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje sofinanciramo delovanje skupnih regionalnih institucij (te aktivnosti delno sofinancira SVLR, del sredstev pa morajo zagotoviti občine). Mariborska razvojna agencija je v funkciji regionalne razvojne agencije. Cilji delovanja MRA so: spodbujati lokalne in regionalne iniciative na področju projektnega sodelovanja ter pripraviti lokalno in regionalno okolje na črpanje EU sredstev v obdobju in posledično uresničevati 3 temeljne cilje kohezijske politike (konvergenca, regionalna konkurenčnost in zaposlovanje ter teritorialno sodelovanje); skozi pridobivanje sredstev na različnih domačih in mednarodnih razpisih vplivati na izboljšanje ekonomsko-socialnega stanja v lokalnem in regionalnem okolju; pospeševati odpravljanje razvojnega zaostanka v lokalnem in regionalnem okolju, ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja, inovativnosti, konkurenčnosti in socialne varnosti prebivalstva. Področje delovanja MRA je spodbujanje regionalnega razvoja, priprava izvedbenega načrta RRP, informiranje in svetovanje ter pomoč pri pripravi regionalnih projektov, splošne, informativne, svetovalne in pospeševalne naloge pri spodbujanju razvoja regije. 468 Pomoči de minimis za razvoj gospodarstva in podjetništva Na podlagi javnega razpisa bodo podeljene Pomoči de minimis za razvoj gospodarstva in podjetništva. 54

55 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva Opis glavnega programa Program zajema sredstva za promocijo občine in spodbujanje razvoja turizma ter gostinstva, izdelavo promocijskega materiala, sofinanciranje programov turističnih društev. Turizem kot integrirana dejavnost, ki posega na vsa področja gospodarskega in družbenega življenja, ima sinergijski vpliv tudi na razvoj drugih področij v občini. Dolgoročni cilji glavnega programa Povečati prepoznavnost naše občine kot privlačne turistične destinacije. Cilj: spodbuditi razvoj turizma in povečanje prepoznavnosti Ruš. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Povečati število turistov in nočitev. Izvesti čim več promocij in predstavitev občine. Kazalci: število nočitev, realizirani projekti in programi. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa Promocija občine Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva Promocija občine Opis podprograma Promocija občine skozi promocijske prireditve ter druge promocijske aktivnosti (karte, zloženke, prospekti, razglednice). Zakonske in druge pravne podlage Zakon o vzpodbujanju razvoja turizma v Sloveniji, Zakon o lokalni samoupravi, Strategija razvoja turizma turistične destinacije Osrednja Štajerska Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Povečati prepoznavnost naše občine kot privlačne turistične destinacije, kakovostno informiranje gostov, pospeševanje turističnega prometa, povečevanje števila gostov in prihodka na turističnem območju, povezovanje in usklajevanje turistične ponudbe na širšem regionalnem območju ter oblikovanje skupnih razvojnih in promocijskih aktivnosti. Kazalci: število promocijskih dogodkov, število promocijskih aktivnosti. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Povečati število turistov in nočitev. Izvesti čim več promocij in predstavitev občine. Kazalci: število nočitev, število promocijskih dogodkov, število promocijskih aktivnosti OBČINSKA UPRAVA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 472 Sofinanciranje katalogov, promocije Postavka je namenjena sofinanciranju različnih oblik promocijskih aktivnosti, in sicer v sodelovanju z drugimi občinami, z Zavodom za turizem Maribor ali pa povsem samostojno. Sredstva se namenjajo tudi za izdelavo raznega promocijskega materiala (karte, zloženke, prospekti, razglednice, objave, ) Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva Opis podprograma V okviru proračunskih možnosti se sofinancirajo turistična društva v občini, ki pripomorejo k prepoznavnosti občine. Sredstva se namenjajo tudi za razvoj turistične infrastrukture. 55

56 Zakonske in druge pravne podlage Zakon o vzpodbujanju razvoja turizma v Sloveniji, Zakon o lokalni samoupravi, Strategija razvoja turizma turistične destinacije Osrednja Štajerska Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Organiziranje in usklajevanje aktivnosti vseh dejavnikov v turizmu občine, kakovostno informiranje gostov, pospeševanje turističnega prometa, povečevanje števila gostov in prihodka na turističnem območju, priprava sodobnih programov razvoja turistične infrastrukture, povezovanje in usklajevanje turistične ponudbe na širšem regionalnem območju ter oblikovanje skupnih razvojnih in promocijskih aktivnosti. Kazalci: število nočitev, število promocijskih dogodkov, število projektov. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Organiziranje in usklajevanje aktivnosti vseh dejavnikov v turizmu občine, sofinanciranje projektov na področju turizma in sofinanciranje aktivnih promotorjev občine in organizatorjev v turizem usmerjenih dogodkov. Kazalci: realizirani programi, število nočitev, število promocijskih dogodkov OBČINSKA UPRAVA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 4711 Ureditev pomola, turistična infrastruktura Postavka je namenjena sofinanciranju različnih investicijskih projektov s področja turizma (investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti, vodni promet v turistične namene). 474 Turistična signalizacija Izdelava usmerjevalnih tabel, turistični znaki, kažipoti, oznake za turistične znamenitosti, 478 Turistična društva Predmet postavke je sofinanciranje aktivnosti in delovanja društev. Predvidena sredstva so namenjena sofinanciranju programov (povračilo materialnih stroškov) turističnih društev. 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Področje porabe varovanje okolja in naravne dediščine zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Izhodišča za delo so podana v slovenski in evropski zakonodaji, sklepih vlade za doseganje izboljšanja stanja posameznih okoljskih prvin ter občinskih odlokih in programih. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Dolgoročni cilji so izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine. Oznaka in naziv glavnih programov v pristojnosti občine 1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve 1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor 1506 Splošne okoljevarstvene storitve 1501 Okoljevarstvena politika in splošne administrativne zadeve Opis glavnega programa V okviru tega glavnega programa zagotavljamo sredstva za oblikovanje in pripravo politike varstva okolja in ohranjanje narave. 56

57 Dolgoročni cilji glavnega programa Delovanje v okviru glavnega programa prispeva k doseganju prioritet in ciljev razvojnih programov in okoljskih ciljev občine. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Zagotavljanje ustreznih programov in priprava ukrepov varstva okolja in ohranjanja narave, splošna informiranost in osveščenost različnih ciljnih javnosti. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike Opis podprograma V okviru tega programa izvajamo naloge v zvezi s pripravami programov in projektov na področju varstva okolja, poročila o stanju okolja, sofinanciranje projektov varstva okolja in ohranjanje narave društvom in nevladnim organizacijam, ter projekte informiranja in osveščanja javnosti o varstvu okolja in ohranjanja narave. Zakonske in druge pravne podlage Ustava Republike Slovenije, Zakon o varstvu okolja s področnimi podzakonskimi predpisi, Zakon o ohranjanju narave s področnimi podzakonskimi predpisi, Zakon o vodah s področnimi podzakonskimi predpisi, Energetski zakon s področnimi podzakonskimi predpisi, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Zagotavljanje ustreznih programov in priprava ukrepov varstva okolja in ohranjanja narave, splošna informiranost in osveščenost različnih ciljnih javnosti OBČINSKA UPRAVA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 50 Projekti racionalne rabe energije V sklopu te postavke namenjamo znatna sredstva za projekte učinkovite rabe energije ter obnovljivih virov energije. V preteklih letih smo iz tega naslova financirali Lokalni energetski koncept Občine Ruše ter Strategijo javne razsvetljave v Občini Ruše, sledi izvedba projektov, ki ju opredeljujeta Akcijska načrta obeh strateških dokumentov Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor Opis glavnega programa Glavni program zajema projekte in aktivnosti, ki so usmerjeni v zmanjševanje onesnaževanja okolja predvsem zaradi uresničevanja načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. V okviru glavnega programa se izvaja kontrola in nadzor nad posegi v okolje in nad povzročitelji obremenitev okolja, nad stanjem kakovosti odpadkov, nad rabo javnih dobrin ter nad izvajanjem predpisanih ali odrejenih ukrepov varstva okolja. Dolgoročni cilji glavnega programa Preprečitev oziroma zmanjševanje obremenjevanja okolja, trajnostna raba naravnih virov in opuščanje uporabe nevarnih snovi. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Preprečitev oziroma zmanjševanje obremenjevanja okolja in odpravljanje posledic obremenjevanja okolja. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa Zbiranje in ravnanje z odpadki Ravnanje z odpadno vodo 57

58 Zbiranje in ravnanje z odpadki Opis podprograma Gospodarjenje z odpadki predstavlja, skupaj s sistemom javne kanalizacije, infrastrukturno ogrodje javne higiene in zdravja. Zato je nemoteno delovanje in razvoj sistema predpogoj za zagotavljanje kvalitete življenja in bivanja ter temelj kakršnegakoli napredka v občini. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o gospodarskih javnih službah, Strateške usmeritve RS za ravnanje z odpadki, Pravilnik o ravnanju z odpadki, Nacionalni program varstva okolja, Pravilnik o odlaganju odpadkov, Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, Pravilnik o ravnanju z baterijami in akumulatorji, ki vsebujejo nevarne snovi, Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, Odredba o taksi za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, Zakon o varstvu okolja, Uredba o oblikovanju cen komunalnih storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, Pravilnik o predelavi biološko razgradljivih odpadkov v kompost, Pravilnik o ravnanju z organskimi kuhinjskimi odpadki, Pravilnik o ravnanju z odpadnimi olji in mastmi, operativni program odstranjevanja odpadkov s ciljem zmanjšanja količin odloženih bio razgradljivih odpadkov, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, Odlok o občinskih gospodarskih javnih službah v občini Ruše, Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Ruše, Strokovne podlage projekta CEGOR, Strokovne podlage JP Snaga. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Nemoteno delovanje sistema ravnanja z odpadki. Zagotoviti zakonsko usklajen ter ekološko in ekonomsko uravnovešen razvoj celovitega ravnanja z odpadki. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev V postopke pred odstranjevanjem odpadkov usmeriti več kot polovico od nastalih količin komunalnih odpadkov in jih snovno izrabiti. Izločiti kuhinjske odpadke in jih biološko predelati. Ozaveščati občane o pomembnosti ločevanja odpadkov. Kazalci za spremljanje doseganja ciljev so količina odpadkov na prebivalca, število prebivalcev, ki gravitirajo na eno zbiralnico ločenih frakcij, število frakcij, ki se ločeno zberejo v zbiralnicah in zbirnem centru, število divjih odlagališč OBČINSKA UPRAVA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 4141 Odvoz smeti Stroški postavitve kesonov za odpadke ob raznih aktivnostih, nabava vrečk za odpadke ipd. 52 Spomladanska akcija čiščenja kosovnih odpadkov Lokalne skupnosti so v skladu z Odredbo o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki dolžne najmanj enkrat letno zagotoviti prevzemanje kosovnih odpadkov oziroma nevarnih snovi iz gospodinjstev. Občina Ruše izvaja to obvezo skozi Spomladansko akcijo čiščenja kosovnih odpadkov, ki jo nadgradimo tudi s splošnim čiščenjem okolja (sodelujoči krajevni odbori, društva ter šoli). Plačniki stroškov zbiranja kosovnih odpadkov so uporabniki in sicer preko cene storitve, sredstva za čistilne akcije okolja pa zagotovi proračun iz te postavke. Z letom 2011 smo zbiranje kosovnih odpadkov iz gospodinjstev reorganizirali z možnostjo»odvoza kosovnih odpadkov na klic«. 53 Odlagališče Pobrežje Občina Ruše se je pogodbeno zavezala, da bo po zaprtju odlagališča Pobrežje zagotavljala pripadajoči del sredstev za plačilo odškodnin okoliškemu prebivalstvu ter stroškov zapiralnih del na odlagališču. 54 Investicije v odlagališče odpadkov Občina Ruše kot članica projekta CEGOR sofinancira skupne projekte celovitega ravnanja z odpadki (kompostarna, MBO, reciklažni center ter deponija preostanka odpadkov). Vir sredstev je namenska republiška taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov. 58

59 55 Zbirni center Ruše Na proračunski postavki se beležijo odhodki v investicijsko vzdrževanje objekta ter nabavo opreme. Vir sredstev je namenska republiška taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov. 57 Stroški obratovanja zbirnega centra Občini Ruše in Selnica ob Dravi sta v letu 2004 izgradili skupni zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov iz gospodinjstev ter ga predali v poslovni najem izvajalcu javne službe ravnanja z odpadki, podjetju Snaga d.o.o. iz Maribora. V posebni pogodbi sta se dogovorili, da bosta stroške obratovanja zbirnega centra poravnavali iz proračuna in sicer Občina Ruše (61,5 %) ter Občina Selnica ob Dravi (38,5 %). S spremenjeno ceno ravnanja za odpadki, potrjeno na občinskem svetu, se stroški obratovanja zbirnega centra prenesejo na končne uporabnike. 58 Subvencioniranje cene storitve ravnanja z odpadki V skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja lahko lokalna skupnost subvencionira storitev javne službe v tistem delu, ki se nanaša na ceno uporabe javne infrastrukture, ne more pa subvencionirati cene storitve, s katero se pokrivajo stroški izvajalca, ter javnih dajatev. Subvencija se lahko uvede samo za uporabnike, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti; njena višina pa je navzgor omejena do 50 % cene, ki bi jo drugače plačeval uporabnik po tem pravilniku. Omenjeni pravilnik vsebuje tudi določbo, da se mora tako odmerjena subvencija postopoma zniževati in sicer po stopnji najmanj 5 % letno, dokler se subvencioniranje popolnoma ne odpravi. Subvencijo bo moč izplačevati takoj, ko se bodo tudi cene storitev ravnanja s komunalnimi odpadki uskladile z navedenim pravilnikom Ravnanje z odpadno vodo Opis podprograma Preprečiti onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode in komunalnih čistilnih naprav, Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, Operativni program odvajanja in čiščenja odpadne vode, Odlok o občinskih gospodarskih javnih službah v Občini Ruše. Obveznosti ravnanja z odpadnimi vodami na ravni lokalnih skupnosti so definirane s številnimi predpisi, pri čemer bi izpostavili Direktivo Sveta ES 91/271/EGS o čiščenju odpadne vode kot krovni predpis za celotno EU. Področje odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode na nivoju države pa urejajo predpisi, izdani na podlagi Zakona o varstvu okolja v povezavi z zakonodajo, ki ureja gospodarske javne službe, upravljanje z vodami, prostorsko načrtovanje, graditev objektov, javno zasebno partnerstvo, lokalno samoupravo, financiranje občin ipd. Republika Slovenija je sprejela tudi Operativni program odvajanja in čiščenja odpadne vode v letu 2010, noveliran za obdobje , ki je na področju varstva voda eden od ključnih izvedbenih aktov za doseganje ciljev NPVO. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Z izgradnjo kanalizacijskega omrežja preprečiti onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Zmanjšanje nekontroliranega prelivanja odpadne vode preko prelivnih objektov. Zagotoviti uravnoteženo urejanje, obnavljanje in izboljšanje infrastrukture za zbiranje, odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih in drugih voda na teritoriju celotne občine. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Izgradnja objektov in naprav kanalizacijskega omrežja v lokalni skupnosti. Povečanje zadrževalne zmogljivosti kanalizacijskega sistema. Zagotoviti redno vzdrževanje obstoječe infrastrukture za zbiranje, odvajanje in čiščenje odpadnih vod v okviru letnih zagotovljenih sredstev. Zagotoviti gradnjo in obnovo infrastrukture za zbiranje, odvajanje in čiščenje odpadnih vod v okviru letnih zagotovljenih sredstev. Kazalci so dolžina novega sekundarnega in primarnega kanalizacijskega omrežja. 59

60 4001 OBČINSKA UPRAVA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 4130 Subvencioniranje cene storitve V skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja lahko lokalna skupnost subvencionira storitev javne službe v tistem delu, ki se nanaša na ceno uporabe javne infrastrukture, ne more pa subvencionirati cene storitve, s katero se pokrivajo stroški izvajalca, ter javnih dajatev. Subvencija se lahko uvede samo za uporabnike, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti; njena višina pa je navzgor omejena do 50 % cene, ki bi jo drugače plačeval uporabnik po tem pravilniku. Omenjeni pravilnik vsebuje tudi določbo, da se mora tako odmerjena subvencija postopoma zniževati in sicer po stopnji najmanj 5 % letno, dokler se subvencioniranje popolnoma ne odpravi. Subvencijo bo moč izplačevati takoj, ko se bodo tudi cene storitev ravnanja z odpadnimi vodami uskladile z navedenim pravilnikom Čistilna naprava obratovalni stroški V tej postavki so sredstva načrtovana za kritje nastalih stroškov v zvezi z delovanjem čistilnih naprav, in sicer za opravljene meritve, za porabo električne energije, porabo vode in nastale komunalne storitve v zvezi s porabo vode ter manjša vzdrževalna dela Investicijsko vzdrževanje kanalizacije Predvidena sredstva so namenjena za manjše sanacije oziroma investicijsko vzdrževalna dela na obstoječih kanalizacijskih omrežjih ter za popravilo in nabavo pokrovov za jaške Investicije v kanalizacijo Predvidena sredstva so namenjena za izgradnjo novih kanalizacijskih objektov in kanalizacijskega omrežja. Prav tako se bodo sredstva iz te postavke črpala za sanacijo dotrajanih kanalizacijskih omrežij, kakor tudi za dokončno rešitev problema odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Gradnja in obnova kanalizacije bo izvajana z javnimi naročili v odvisnosti od zagotovljenih sredstev proračuna in sredstev dotacije države ter drugih sovlagateljev. Posebej pa je potrebno izpostaviti Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode in komunalnih čistilnih naprav, na podlagi katere veljajo za Občino Ruše naslednje investicijske obveznosti: - odvajanje komunalne odpadne vode po javni kanalizaciji mora biti zagotovljeno najpozneje do 31. decembra 2015 za območja poselitve z obremenitvijo, enako ali večjo od PE in manjšo od PE; - za odpadno vodo z območij poselitve, ki se odvaja po javni kanalizaciji, mora biti pred posrednim ali neposrednim odvajanjem vode zagotovljeno sekundarno čiščenje odpadne vode najpozneje do 31. decembra 2015 za območja poselitve z obremenitvijo, enako ali večjo od PE in manjšo od PE Tehnična dokumentacija za kanalizacijo V okviru proračunske postavke se bodo sredstva porabila za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo novih objektov kanalizacijskega omrežja in izvedbo postopka izbora koncesionarja Splošne okoljevarstvene storitve Opis glavnega programa Sklop aktivnosti z nazivom splošne okoljevarstvene storitve pokriva široko področje aktivnosti na področju proračunske porabe varstva okolja in ohranjanja naravne dediščine, kot je priprava strateških dokumentov, poročil o stanju okolja, raziskav, meritev, monitoringov, analiz stanja okolja in nenazadnje projektov osveščanja in izobraževanja. Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilj varstva okolja je izpolniti zahteve domače in EU zakonodaje o ohranjanju in izboljševanju stanja okolja. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Nadaljevanje spremljanja stanja okolja na osnovi meritev, monitoringov, popisov, izračunov, študij in analiz podatkov. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa Informacijski sistem varstva okolja in narave 60

61 Informacijski sistem varstva okolja in narave Opis podprograma V ta podprogram spadajo naloge povezane z monitoringi okolja, spremljanje stanja okolja s stališča emisij in imisij (meritve in izračuni), raziskovalni projekti s področja varstva okolja, poročil o stanju okolja ter projekti s področja okoljskega izobraževanja, osveščanja in informiranja javnosti. Glavni cilji so spremljanje stanja okolja in poročanje o stanju okolja, izboljšanje odnosa do okolja z osveščanjem vseh segmentov javnosti ter priprava programov varstva okolja z namenom ohranjanja ali izboljšanja stanja okolja. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o varstvu okolja, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o vodah, Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju, Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja, Zakon o lokalni samoupravi. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Osnovni cilji trajnostnega razvoja so izboljšati okolje zaradi ohranjanja ekosistemskega ravnotežja, zagotavljanja kvalitetnejšega življenja, zmanjšanja onesnaženosti in onesnaževanja lokalnega okolja, kar vpliva tudi na globalno onesnaženost okolja in postopno uveljavljanje okolja kot spodbujevalnega dejavnika razvoja. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni cilji so zagotoviti ustrezno spremljanje stanja okolja preko izvajanja študij ter analiz OBČINSKA UPRAVA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 51 Varstvo okolja Sredstva na tej postavki se namenjajo za projekte varstva okolja, kot tudi za izdelavo študij s področja okolja in ravnanja z odpadki ter analize. 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Področje porabe zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Dokumenta dolgoročnega razvojnega načrtovanja na področju prostorskega planiranja sta Strategija prostorskega razvoja Občine Ruše in Občinski prostorski načrt Občine Ruše. Dokument dolgoročnega razvojnega načrtovanja na področju stanovanjske dejavnosti je Nacionalni stanovanjski program. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Naloge s področja prostorskega načrtovanja se izvajajo v daljšem časovnem razdobju skozi več let. Dolgoročni cilj je priprava in izvajanje prostorske dokumentacije za doseganje skladnega in trajnostno naravnanega razvoja. Dolgoročni cilj je učinkovito gospodarjenje z obstoječim stanovanjskim fondom, vzdrževanje in upravljanje v smislu ohranjanja vrednosti in premoženja. Komunalne dejavnosti so usmerjene v zagotavljanje oskrbe s pitno vodo kot osnovnega življenjskega standarda. Oznaka in naziv glavnih programov v pristojnosti občine 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 1603 Komunalna dejavnost 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 61

62 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija Opis glavnega programa Ta glavni program zajema širok spekter aktivnosti na področju prostorskega načrtovanja, kot je priprava različnih prostorskih aktov, strokovnih podlag, izvedba natečajev, informiranje javnosti o prostorskih zadevah, izdajanje lokacijskih informacij in potrdil o namenski rabi. Zajema tudi evidenco stavbnih zemljišč, kajti obstoj kakovostnih evidenc premoženja v obliki stavbnih zemljišč, ki jih ima v lasti občina, je pogoj za kakovostno gospodarjenje z njimi, ter prav tako osnova za načrtovanje kakovostne zemljiške politike. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča pa predstavlja pomemben vir proračunskih prihodkov, obenem pa zaradi svoje davčne narave predstavlja instrument za uresničevanje zemljiške politike. Kakovostne evidence omogočajo maksimalen izplen. Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilji so zagotavljanje trajnostnega in vzdržnega prostorskega razvoja občine, zagotavljanje podlag za realizacijo investicijskih namer, sodelovanje strokovne in ostale javnosti pri kreiranju prostorskega razvoja. Program nalog na področju prostorskega načrtovanja je prilagojen načrtu razvojnih programov. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Glavni cilj je nadaljevanje priprave prostorske dokumentacije in drugih podlag za projekte in prilagajanje novim razvojnim potrebam občine. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc Prostorsko načrtovanje Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc Opis podprograma V okviru pristojnosti občine podprogram urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc obsega naslednje naloge: poimenovanje ulic in naselij, urejanje mej občine ter vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o urejanju prostora. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru urejanja in nadzora na področju geodetskih evidenc. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru urejanja in nadzora na področju geodetskih evidenc OBČINSKA UPRAVA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 424 Vzpostavitev in vzdrževanje evidence stavbnih zemljišč Sredstva so namenjena vzpostavitvi evidence izrabe stavbnih zemljišč z ozirom na dejavnosti po enotah urejanja prostora iz Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Ruše Preimenovanje in označevanje naselij Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov, povezanih z morebitnimi postopki uvedbe novih oziroma preimenovanja obstoječih ulic, eventualno tudi sprememb meja med naselji. Slednji so sicer zelo redki in se uvedejo na predlog Geodetske uprave Republike Slovenije. Stroški zajemajo pripravo elaboratov in stroške upravnih postopkov pri menjavi dokumentov fizičnih in pravnih oseb, stanujočih na naslovih, katerih imena ulic oziroma naselij se spreminjajo. 62

63 Prostorsko načrtovanje Opis podprograma V okviru pristojnosti občine področje prostorskega načrtovanja obsega naslednje naloge: organiziranje priprave prostorskih aktov za območje občine, sodelovanje in vključevanje interesov občine pri pripravi državnih prostorskih aktov, sodelovanje s sosednjimi občinami pri pripravi prostorskih aktov za javno gospodarsko infrastrukturo, ki jo občine načrtujejo skupaj, izdajanje lokacijskih informacij in potrdil o namenski rabi prostora, informiranje javnosti o zadevah prostorskega načrtovanja, spremljanje stanja na področju urejanja prostora. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o varstvu okolja, Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij, Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilji so zagotavljanje trajnostnega in vzdržnega prostorskega razvoja občine, zagotavljanje podlag za realizacijo investicijskih namer, sodelovanje strokovne in ostale javnosti pri kreiranju prostorskega razvoja. S prostorskimi akti, ki jih financira proračun, občina oblikuje strateške usmeritve prostorskega razvoja ter podlage za načrtovane občinske investicije. S pripravo prostorskih aktov občina tudi zagotavlja podlage za uveljavljanje prostorskih ukrepov v pristojnosti občine - predvsem predkupne pravice ter podpira pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč. Občinski podrobni prostorski načrti, ki jih financirajo investitorji, so podlaga za njihove naložbe in za gospodarski razvoj. Tovrstni akti niso financirani iz proračuna občine, občina pa izvaja vse potrebne naloge za njihovo pripravo, spremljanje in postopek sprejemanja. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Naloge s področja prostorskega planiranja se praviloma izvajajo v daljšem časovnem obdobju več let. Nadaljevali bomo s pripravo že pričetih prostorskih aktov in začeli pripravo novih, med katerimi nekatere financira proračun, druge pa investitorji. Program nalog je prilagojen zakonskim obveznostim, načrtu razvojnih programov občine in podpira njihovo izvajanje, oziroma je pripravljen ob upoštevanju pobud s strani posameznih subjektov OBČINSKA UPRAVA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 421 Izdelava prostorskih aktov Sredstva so namenjena pripravi občinskih podrobnih prostorskih načrtov oziroma spremembam in dopolnitvam Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Ruše, vključno z vsemi potrebnimi strokovnimi podlagami (npr. okoljska poročila, analize stanja, študije variant ) in ostalimi stroški priprave načrtov (stroški objave sklepov v javnih občilih, stroški ostalih načinov seznanitev javnosti s postopkom priprave akta ). 422 Kartografske podlage Sredstva so namenjena pridobivanju kartografskih podlag s strani Geodetske uprave Republike Slovenije. Večino podatkov iz evidenc, ki jih vodi GURS, pridobiva občina brezplačno na podlagi 21.a. člena Zakona o lokalni samoupravi. Po potrebi pa mora občina za pripravo strokovnih podlag s strani GURS ali pooblaščenih geodetskih podjetij pridobiti podlage, ki so plačljive (podrobnejši letalski posnetki, digitalni model višin, itd). 423 Občinski arhitekt Predvidena sredstva so namenjena delovanju občinskega arhitekta, imenovanega na podlagi javnega poziva, ki ga je občinska uprava izvedla po sprejemu Sklepa o ustanovitvi občinskega arhitekta v Občini Ruše. Namen ustanovitve občinskega arhitekta je zagotovitev instituta za strokovno presojo in svetovanje županu ter občinski upravi pri sprejemanju odločitev ob pripravi predlogov prostorskih aktov, umestitvah posegov v prostor, sanaciji obstoječega stanja, vse s ciljem smotrne, trajnostne in usklajene rabe prostora in zagotavljanja urejenega, prijetnega bivalnega okolja. Temeljne naloge občinskega arhitekta so: obravnava in presoja strokovnih podlag za strateške in izvedbene občinske prostorske akte ter ostalih strokovnih podlag s področja urejanja prostora; obravnava in presoja sprejemljivosti predlogov fizičnih in pravnih oseb za sprejem in spremembe oziroma znotraj postopka priprave prostorskih aktov; dajanje pobud, predlogov strokovnim službam ter pomoč pri realizaciji le-teh, vse s ciljem zagotavljanja smotrne, usklajene rabe prostora ter zagotavljanja urejenega bivalnega okolja; presoja predvidenih posegov v prostor, predlogi sanacije obstoječega stanja in 63

64 ostalih aktivnosti v prostoru, sodelovanje in pomoč pri realizaciji usmeritev veljavnih prostorskih aktov občine; spremljanje in usmerjanje priprave strateških in izvedbenih prostorskih aktov občine; koordinacija državnih in evropskih projektov s področja urejanja prostora; sodelovanje pri pripravi in izvedbi urbanističnih delavnic in natečajev; ostale naloge, opredeljene v pogodbi z občino oziroma županom Komunalna dejavnost Opis glavnega programa Vzdrževanje komunalne infrastrukture na področju oskrbe z vodo, pokopališke in pogrebne dejavnosti, objektov za rekreacijo in druge komunalne dejavnosti. Dolgoročni cilji glavnega programa Preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja. Trajnostna raba naravnih virov. Zagotovitev osnovnih komunalnih standardov na območju občine. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev V skladu z zagotovljenimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa Oskrba z vodo Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost Objekti za rekreacijo Druge komunalne dejavnosti Oskrba z vodo Opis podprograma Oskrba s pitno vodo občanov se izvaja s stalnim črpanjem podtalnice, potrebnim čiščenjem in trajno distribucijo pitne vode gospodinjstvom, gospodarstvu in drugim porabnikom. Oskrba s pitno vodo je zahtevna organizacijsko-tehnološka naloga, zato nalogo opravlja specializirano javno podjetje Mariborski vodovod d. d. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o vodah, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih vod, Pravilnik o oskrbi s pitno vodo, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, Odlok o občinskih gospodarskih javnih službah v Občini Ruše. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Optimalna oskrba prebivalstva s pitno vodo, širitev vodovodnega omrežja. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Zmanjšati vodne izgube v omrežju in s tem varčevanje vodnih zalog in energije za črpanje, optimalno vzdrževanje obstoječega omrežja in širitev vodovodnega omrežja OBČINSKA UPRAVA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 4120 Subvencioniranje cene storitve oskrbe s pitno vodo V skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja lahko lokalna skupnost subvencionira storitev javne službe v tistem delu, ki se nanaša na ceno uporabe javne infrastrukture, ne more pa subvencionirati cene storitve, s katero se pokrivajo stroški izvajalca, ter javnih dajatev. Subvencija se lahko uvede samo za uporabnike, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti; njena višina pa je navzgor omejena do 50 % cene, ki bi jo drugače plačeval uporabnik po tem pravilniku. Omenjeni pravilnik vsebuje tudi določbo, da se mora 64

65 tako odmerjena subvencija postopoma zniževati in sicer po stopnji najmanj 5 % letno, dokler se subvencioniranje popolnoma ne odpravi. Subvencijo bo moč izplačevati takoj, ko se bodo tudi cene storitev oskrbe s pitno vodo uskladile z navedenim pravilnikom Redno vzdrževanje vodovoda Redna vzdrževalna dela se izvajajo v interesu trajnega, nemotenega in brezhibnega delovanja javne službe Investicijsko vzdrževanje vodovoda, 4123 Investicije v vodovod, 4125 Tehnična dokumentacija v vodovod Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk Občina Ruše je v skladu z Zakonom o gospodarskih javnih službah lastnica infrastrukture, ki se uporablja za izvajanje dejavnosti obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo. V tem oziru je občina tudi dolžna zagotavljati finančna sredstva za širitev vodooskrbnega sistema kot tudi financirati posodobitve omrežja, objektov in naprav vodooskrbe. Viri za izvajanje nalog so sredstva komunalnega prispevka, amortizacije infrastrukture in druga namenska sredstva ter sredstva EU, državnega in občinskega proračuna Vodarina Tovarniška 51 in laboratorijske analize Na tej postavki se knjižijo stroški analiz kvalitete pitne vode ter stroški vodarine Stroški odškodnin Zakon o vodah je predpisal možnost podeljevanja nadomestil lastnikom zemljišč na vodovarstvenih območjih, če je zaradi omejitev in prepovedi iz zakona uporaba takšnega zemljišča trajno onemogočena. To problematiko podrobneje ureja Uredba o nadomestilu za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost Opis podprograma Urejanje površin v javni uporabi, ki so v sklopu pokopališča. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti, Zakon o varstvu okolja, Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč in o pokopališkem redu na območju Občine Ruše, Odlok o občinskih gospodarskih javnih službah v Občini Ruše. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Ohranjanje nivoja vzdrževanja površin, ki so v sklopu pokopališča v javni rabi. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Vzdrževanje pokopališča v skladu s predvidenim programom. Sanacijska dela na zelenih površinah ob pokopališču, ki tvorijo pomemben element v smislu urejanja zelenic na javnih površinah. Kazalci so: urejenost površin, urejenost zelenih površin, stanje infrastrukturnih objektov na pokopališču OBČINSKA UPRAVA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 4151 Urejanje in vzdrževanje pokopališča V okviru proračunske postavke bodo sredstva namenjena za pokrivanje stroškov porabljene električne energije, plačilo porabljene vode (vodarino) na pokopališču ter za pokrivanje stroškov prevzema in odvoza kesonov za odpadke (odpadne sveče, cvetje, ostali odpadki), za mrliško vežico za vzdrževalna dela na objektu vežice ter okolju, košnjo trave, urejanje grmičevja in ostale stroške. 65

66 4154 Investicijsko vzdrževanje pokopališča Ruše, 4155 Investicija v pokopališče Ruše Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk Sredstva iz proračunske postavke so namenjena nadaljnjim investicijsko vzdrževalnim delom ter investicijam. Potrebno je obnoviti pokopališki zid ter nadaljevati s postavitvijo kovane ograje Tehnična dokumentacija za pokopališče Ruše Sredstva iz proračunske postavke so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za žarni zid Objekti za rekreacijo Opis podprograma Podprogram zagotavlja vzdrževanje zelenih površin, javnih poti, poti za pešce, čiščenje in ureditve javnih površin ter parkov. Javne zelene površine so tiste, ki so v prostorskih izvedbenih aktih opredeljene kot zelene površine in so kot komunalni objekti pod enakimi pogoji namenjene vsem uporabnikom. Podprogram zajema tudi vzdrževanje rastlin, sprehajalnih poti, urbane opreme, arhitekturnih elementov, opreme za otroška igrišča v parkih in parkovno urejenih vodnih brežin. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o varstvu okolja, Odlok o občinskih gospodarskih javnih službah v Občini Ruše. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Ohranjanje nivoja vzdrževanja omenjenih površin in objektov. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Vzdrževanje površin v skladu s predvidenim programom, zamenjave propadlih rastlin z novimi. Kazalci so: urejenost površin, urejenost zelenih površin, dolžina javnih poti namenjeni pešcem in kolesarjem, število nove urbane opreme (stojala za kolesa, otroška igrala, klopi) OBČINSKA UPRAVA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 436 Redno vzdrževanje zelenic in parkov, 4312 Investicijsko vzdrževanje zelenic in parkov, 4318 Investicije zelenice in parki Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk Sredstva so namenjena za predvidene zasaditve zelenih površin v skladu z izdelanim hortikulturnim načrtom, nadomestne zasaditve naravnih vrednot, predvidene zasaditve cestnih otokov, nabavo košev za pasje iztrebke, parkovnih klopi, nabavo novih otroških igral, ureditev sprehajalnih poti, vzdrževanje rastlin in za urbano opremo Druge komunalne dejavnosti Opis podprograma V ta podprogram uvrščamo komunalne dejavnosti, ki po svojem značaju ne morejo biti uvrščena v druge podprograme. Gre predvsem za sredstva za ureditev hudournikov, gospodarjenje z vodotoki ter plakatiranje. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o varstvu okolja, Zakon o vodah, Zakon o lokalni samoupravi. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Ureditev hudournikov in vodotokov v občini. Ureditev oglasnih desk. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Realizirati letne zastavljene naloge na navedenih področjih v okviru razpoložljivih sredstev. Kazalci so: število saniranih vodotokov oziroma hudournikov, število obnovljenih oziroma novih oglasnih desk. 66

67 4001 OBČINSKA UPRAVA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 4172 Gospodarjenje z vodotoki Sredstva iz proračunske postavke so namenjena za izvedbo regulacij potokov zaradi zagotovitve poplavne varnosti na območju občine Ruše ter za nujna dela za urejanje hudournikov v naseljih glede na potrebe Tehnična dokumentacija za urejanje hudournikov Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za urejanje hudournikov ter za novelacijo oziroma dopolnitev že izdelanih projektov za regulacijo potokov Izdelava plakatnih mest Sredstva iz proračunske postavke so namenjena za obnovo dotrajanih oglasnih desk ter morebitno postavitev novih, v skladu s predlogi krajevnih odborov in krajanov Spodbujanje stanovanjske gradnje Opis glavnega programa Navedeni program zajema učinkovito gospodarjenje z obstoječim stanovanjskim fondom, njegovo vzdrževanje in upravljanje. Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilj je učinkovito gospodarjenje z obstoječim stanovanjskim fondom, vzdrževanje in upravljanje v smislu ohranjanja vrednosti in premoženja. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Glavni izvedbeni cilj je izvajanje investicijskega in tekočega vzdrževanja stanovanj, s tem izboljšanje bivanja najemnikov in ohranjanje vrednosti premoženja. Kazalci: število in vrednost realiziranih vlaganj v stanovanja, vrednost pobranih najemnin. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa Spodbujanje stanovanjske gradnje Drugi programi na stanovanjskem področju Spodbujanje stanovanjske gradnje Opis podprograma Gradnja, nakup in vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj, gradnja, nakup in vzdrževanje namenskih najemnih stanovanj, dejavnost občinskega ali medobčinskega javnega stanovanjskega sklada. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o graditvi objektov, Stanovanjski zakon. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilj je učinkovito gospodarjenje z obstoječim stanovanjskim fondom, vzdrževanje in upravljanje v smislu ohranjanja vrednosti in premoženja. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Glavni izvedbeni cilj je izvajanje investicijskega vzdrževanja stanovanj, s tem izboljšanje bivanja najemnikov in ohranjanje vrednosti premoženja. Kazalci: vrednost realiziranih investicijskih vlaganj v stanovanja, vrednost pobranih najemnin. 67

68 4001 OBČINSKA UPRAVA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 445 Investicijsko vzdrževanje stanovanj Načrtovana sredstva so namenjena investicijsko vzdrževalnim delom na občinskem stanovanjskem fondu. Izvedeni bodo le najnujnejši posegi in ureditve Drugi programi na stanovanjskem področju Opis podprograma Drugi programi na stanovanjskem področju zajemajo: prenos kupnin na SSRS in SOD, upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj in stanovanj za socialno ogrožene (zavarovanje, upravljanje, ). Zakonske in druge pravne podlage Zakon o graditvi objektov, Stanovanjski zakon. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilj je učinkovito upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj in stanovanj za socialno ogrožene. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Cilj: učinkovito upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj in stanovanj za socialno ogrožene. Kazalci: število in vrednost realiziranih vlaganj v stanovanja OBČINSKA UPRAVA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 4410 Tekoče vzdrževanje stanovanj, 4411 Zavarovalne premije za stanovanja, 447 Upravljanje stanovanj, 448 Ureditev zemljiškoknjižnih stanj, 449 Ostali materialni stroški Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk Načrtovana sredstva so namenjena za tekoče stroške, ki se nanašajo na upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj, zavarovalne premije ter ostale stroške, ki so povezani z vsemi aktivnostmi na stanovanjskem področju Prenos kupnin na Slovensko odškodninsko družbo, 4414 Prenos kupnin na Stanovanjski sklad RS Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk V skladu z znano in veljavno zakonodajo smo dolžni določen del sredstev pridobljenih od kupnin pri prodaji stanovanj odvesti na Slovensko odškodninsko družbo in Stanovanjski sklad Republike Slovenije Prenos kupnin drugim lokalnim skupnostim Del sredstev, pridobljenih iz naslova kupnin pri prodaji stanovanj, je potrebno po dogovorjenem ključu odvesti Občini Selnica ob Dravi in Občini Lovrenc na Pohorju. 446 Obveznosti iz naslova obratovalnih stroškov najemnika Na osnovi 24. člena Stanovanjskega zakona (SZ-1) je lastnik neprofitnih stanovanj (občina) subsidiarno odgovoren za neporavnane zapadle obveznosti iz naslova obratovalnih stroškov najemnika. Iz 25. člena SZ-1 izhaja, da šteje med obratovanje večstanovanjske stavbe zagotavljanje dobav in storitev za posamezne dele večstanovanjske stavbe, če naprave večstanovanjske stavbe ne omogočajo individualnega odjema in obračuna dobav in storitev za posamezno stanovanje. Med tovrstne obratovalne stroške spadajo: skupna poraba vode, ogrevanja, komunalnih storitev, odvoza smeti, elektrike na stopnišču, deratizacije, storitve upravnika, stroške opominov ). Vse zapadle obveznosti, ki jih najemniki niso poravnali, je tretjim osebam (dobaviteljem) dolžan poravnati upravnik. V kolikor upravnik nato v izvršilnih postopkih ne uspe od najemnikov izterjati zapadlih neporavnanih obveznosti, mu je lastnik stanovanja v smislu subsidarne odgovornosti dolžan povrniti plačano terjatev. 68

69 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) Opis glavnega programa Po programski klasifikaciji je opredeljeno, da glavni program z nazivom Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč. Dolgoročni cilji glavnega programa Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči (pridobivanje, priprava, opremljanje in prodaja stavbnih zemljišč investitorjem). Zagotavljati zadostno količino stavbnih zemljišč za zadovoljevanje potreb investitorjev za gradnjo poslovnih in stanovanjskih objektov. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa Urejanje občinskih zemljišč Nakup zemljišč Urejanje občinskih zemljišč Opis podprograma Urejanje stavbnih zemljišč obsega nujna redna vzdrževalna dela čiščenja in vzdrževanja občinskih zemljišč, ki so predvidena v naslednjih letih za prodajo in komunalno opremljanje oziroma ostanejo v lasti občine. Urejanje stavbnih zemljišč obsega tudi vse geodetske in zemljiškoknjižne postopke, ki so povezani s kasnejšo prodajo zemljišč. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Zagotavljati zadostno količino komunalno opremljenih stavbnih zemljišč za lastne potrebe in za zadovoljevanje potreb investitorjev za gradnjo poslovnih in stanovanjskih objektov. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru dolgoročnih ciljev OBČINSKA UPRAVA SPLOŠNE DEJAVNOSTI 4820 Vzpostavitev nadomestnih kmetijskih zemljišč Proračunska postavka je namenjena vzpostavitvi nadomestnih kmetijskih zemljišč v primerljivih površinah. Nadomestna kmetijska zemljišča se vzpostavljajo na zahtevo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zaradi širitev stavbnih zemljišč na račun kmetijskih s sprejemom Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Ruše oziroma prihodnjih sprememb in dopolnitev omenjenega odloka. Stroški se bodo nanašali na opravljena dela na zemljišču (odstranitev panjev) ter pripravo zemljišča za sajenje novega vinograda (rigolanje) in ograditev zemljišča Urbanistična dokumentacija, ocenjevanje nepremičnin Predvidena sredstva so namenjena stroškom odmer in cenitev nepremičnega premoženja Komunalno opremljanje zemljišč Sredstva so načrtovana za programe komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč. 69

70 Nakup zemljišč Opis podprograma Podprogram obsega nakupe stavbnih zemljišč. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Letni načrti ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem občine. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Zagotavljati zadostno količino stavbnih zemljišč za lastne potrebe in za zadovoljevanje potreb investitorjev za gradnjo poslovnih in stanovanjskih objektov. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Cilj je realizirati letni načrt ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem občine. Kazalec so realizirani odhodki za nakup zemljišč OBČINSKA UPRAVA SPLOŠNE DEJAVNOSTI 4824 Nakup zemljišč Sredstva so namenjena za nakup zemljišč, ki so predvidena za nakup v letnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ruše za posamezno proračunsko leto Nakup zemljišč za nadaljnjo prodajo investitorjem Sredstva so namenjena za nakup zemljišč, predvidenih za nadaljnjo prodajo bodočim investitorjem. Tudi ta zemljišča se nahajajo v letnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ruše za posamezno proračunsko leto Nakup zemljišč po odloku o predkupni pravici Občina bo uveljavljala predkupno pravico na tistih nepremičninah, ki so navedene v Odloku o predkupni pravici Občine Ruše in so strateško pomembne za Občino Ruše na področju komunalnega opremljanja in bodočih gradbenih parcel. Sredstva so tako namenjena za nakup zemljišč, na katerih ima občina predkupno pravico. 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Področje zajema določene programe na področju primarnega in bolnišničnega zdravstva ter na področju lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Osnovni zakonski dokument je Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki občini poleg finančnih predpisuje tudi postopkovne in vsebinske obveznosti ter Zakon o zdravstveni dejavnosti, ki določa izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni in sekundarni ravni. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Slediti nacionalnemu programu na področju zdravstva in omogočiti občanom pravice, ki jim sledijo iz tega naslova. Oznaka in naziv glavnih programov v pristojnosti občine 1702 Primarno zdravstvo 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 1707 Drugi programi na področju zdravstva 70

71 1702 Primarno zdravstvo Opis glavnega programa Primarno zdravstvo vključuje sredstva za financiranje investicijske dejavnosti na področju primarnega zdravstva (gradnja in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov, nakup opreme za zdravstvene domove) ter sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnosti. Dolgoročni cilji glavnega programa Zagotavljati izvajanje zakonskih obveznosti. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Izvedba letno zastavljenega programa. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa Dejavnost zdravstvenih domov Dejavnost zdravstvenih domov Opis podprograma Zagotavljanje ustanoviteljskih obveznosti za investicije in investicijsko vzdrževanje. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Zagotavljanje ustanoviteljskih obveznosti. Izvajanje nalog lokalne skupnosti v skladu z zakonom. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Izvedbo letno zastavljenega programa OBČINSKA UPRAVA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 74 Zdravstvena postaje Ruše Zagotovljena so minimalna sredstva v primeru potrebe po preureditvi prostorov v Zdravstveni postaji Ruše. 752 Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca - investicije Občina Ruše je soustanoviteljica Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor. Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva po soustanoviteljskem deležu naše občine (4,10 %) za sofinanciranje investicij po sprejetem sklepu občinskega sveta Preventivni programi zdravstvenega varstva Opis glavnega programa Preventivni programi zdravstvenega varstva vključujejo sredstva za programe spremljanja zdravstvenega stanja prebivalstva in promocijo zdravja. Dolgoročni cilji glavnega programa Stabilno financiranje programov. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Sklenitev ustrezne pogodbe. 71

72 Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja Opis podprograma V Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je navedeno, da v sklopu družbene skrbi za zdravje občine uresničujejo naloge na področju zdravstvenega varstva tudi z oblikovanjem in uresničevanjem programov za krepitev zdravja prebivalstva na svojem območju in za te programe zagotavljajo proračunska sredstva. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Oblikovanje in uresničevanje programov za krepitev zdravja prebivalstva na svojem območju OBČINSKA UPRAVA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 79 Varuh bolnikovih pravic Institut Varuha bolnikovih pravic opredeljuje sklep Mestnega sveta iz leta 2001 o ustanovitvi varuha bolnikovih pravic in njegovih pristojnostih in na njegovi podlagi imenovanje varuha bolnikovih pravic v Mariboru. Delovanje varuha je neodvisna in samostojna funkcija, ki zajema obravnavo pritožb bolnikov zoper potek in posledice zdravljenja ter zaradi neprimernega ali nevljudnega odnosa zaposlenih v javnih zdravstvenih zavodih ali pri koncesionarjih. Postopek varuha je zaupen, neformalen in za stranke brezplačen. Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov dela pravnika ter pokrivanje materialni stroškov. Program sofinancira 34 občin Podravske regije. Pravna podlaga za sofinanciranje je Pogodba o zagotavljanju sredstev za opravljanje funkcije varuhinje bolnikovih pravic statistične regije Podravje Drugi programi na področju zdravstva Opis glavnega programa Drugi programi na področju zdravstva vključujejo sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo. Dolgoročni cilji glavnega programa Zagotavljanje zdravstvenega varstva v skladu z zakoni. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Zdravstveno zavarovanje vseh občanov, ki uveljavljajo pravico, zagotoviti mrliško ogledno službo in sofinancirati nočno zobozdravstveno dežurno službo. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa Nujno zdravstveno varstvo Mrliško ogledna služba Nujno zdravstveno varstvo Opis podprograma Nujna zobozdravstvena pomoč in plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane občane, ki imajo stalno bivališče v občini Ruše. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o zdravstveni dejavnosti, Pravilnik o merilih za ugotavljanje dohodkov, prihrankov in premoženja občanov za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje, Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja. 72

73 Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Izvajanje nalog lokalne skupnosti v skladu z zakonom. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Zagotoviti sredstva za kritje zdravstvenega zavarovanja občanom brez zaposlitve oziroma brez drugih virov dohodkov in sredstva za zagotavljanje dežurne službe na področju zobozdravstva. Kazalci: število zavarovancev, ki jim občina krije zdravstveno zavarovanje in število oskrbljenih pacientov OBČINSKA UPRAVA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 70 Dežurna služba na področju zobozdravstva Sredi leta 2009 je po dogovoru z občinami ustanoviteljicami Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca pričel izvajati dežurno zobozdravstveno nujno pomoč v nočnem času. Zaradi delovanja nočne zobne dežurne službe v Zdravstvenem domu Maribor je Občina Ruše dolžna sofinancirati le-to v navedeni višini. 71 Zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju lokalni skupnosti v 21. točki 15. člena opredeljuje pravico in s Pravilnikom o merilih za ugotavljanje dohodkov, prihrankov in premoženja občanov za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje opredeljuje merila in postopek za prijavo (odjavo) državljana v obvezno zdravstveno zavarovanje. Občan lahko uveljavi pravico do osnovnega zdravstvenega zavarovanja v breme občine, če izpolnjuje naslednje pogoje: je državljan Republike Slovenije, ki ima v naši občini stalno prebivališče; nima nobenih dohodkov, oziroma kadar živi sam, njegovi povprečni mesečni dohodki v zadnjih treh mesecih ne dosegajo 50 % minimalne plače; kadar živi z ožjimi ali širšimi družinskimi člani v skupnem gospodinjstvu in njihovi povprečni mesečni dohodki na družinskega člana v zadnjih treh mesecih ne dosegajo 25% minimalne plače; in če premoženje (občana ali družinskih članov) ne dosega 60 % osnovnih zneskov minimalnega dohodka ter ni zavarovan iz drugega naslova. Med letom se lahko število zavarovancev spremeni, glede na stanje brezposelnosti v občini, kar je težko napovedovati Mrliško ogledna služba Opis podprograma Plačilo storitev mrliško ogledne službe. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe, Pogodba o izvajanju in financiranju mrliško pregledne službe na območju Občine Ruše. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Izvajanje nalog lokalne skupnosti v skladu z zakonom. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Zagotoviti sredstva za kritje mrliško ogledne službe OBČINSKA UPRAVA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 72 Mrliško ogledna služba Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju lokalni skupnosti v 8. členu nalaga dolžnost zagotavljanja izvajanja mrliško - pregledne službe. Lokalna skupnost je v skladu z 18. členom Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe dolžna poravnavati stroške, ki nastajajo ob mrliškem ogledu, ob opravljenih obdukcijah in pripadajoče stroške transporta za občane s stalnim prebivališčem v občini Ruše, ki jih, v skladu s predpisi, naročajo zdravniki. Z mrliškimi pregledi se ugotovi nastop smrti, ugotovi se osnovni vzrok smrti, preiskuje in ugotavlja način smrti. Potrebna sredstva ni moč natančno načrtovati, saj so odvisna od števila opravljenih mrliških ogledov in opravljenih 73

74 obdukcij. Načrtovan obseg potrebnih sredstev je oblikovan na osnovi obsega sredstev preteklih let. Občina v sodelovanju z Zdravstvenim domom dr. Adolfa Drolca preko Pogodbe o izvajanju in financiranju mrliško pregledne službe na območju Občine Ruše zagotavlja izvajanje omenjene službe. 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Občina zagotavlja pogoje za kulturno ustvarjalnost, dostopnost kulturnih dobrin ter ohranjanje kulturne dediščine. Te naloge zagotavlja zlasti v obliki javnih služb na področju knjižničarstva, z zagotavljanjem dostopnosti umetniških programov, s skrbjo za javno infrastrukturo za kulturo, z zagotavljanjem pogojev za razvoj ljubiteljske kulture, s sofinanciranjem programov v javnem interesu ter izvajanjem drugih, s predpisi in odločitvami občinskega sveta določenih programov. Občina zagotavlja pogoje za organizirano delovanje mladine predvsem z zagotavljanjem pogojev za izvajanje in razvoj delovanja mladine, to je z zagotavljanjem infrastrukture za mlade, prostorov za izvajalce dejavnosti za mlade, izvajanjem ter spodbujanjem programov in projektov za mlade ter z zagotavljanjem sredstev za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v občini. Prav tako zagotavlja pogoje za organiziran razvoj športnih aktivnosti in sistemsko podporo mladinskim dejavnostim. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Nacionalni program za kulturo, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o knjižničarstvu, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Zakon o društvih, Zakon o športu, Odlok o varstvu nepremičnih kulturnih spomenikov v Občini Ruše, Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Občini Ruše, Pravilnik o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Ruše. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje zastavljenih nalog. Oznaka in naziv glavnih programov v pristojnosti občine 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 1803 Programi v kulturi 1804 Podpora posebnim skupinam 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 1802 Ohranjanje kulturne dediščine Opis glavnega programa Program opredeljuje skrb za kulturno dediščino v širšem pomenu. Ključne aktivnosti programa obsegajo vzdrževanje in obnovo kulturno zgodovinskih spomenikov v lasti občine. Program opredeljuje tudi programe ohranjanja in prezentacije premične kulturne dediščine. Dolgoročni cilji glavnega programa Temeljni cilj programa je ohranjanje, obnova in predstavitev dediščine, zlasti spomenikov kulturne dediščine. Kazalci: število, obseg in kvaliteta obnovljenih spomenikov. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Prednostna usmeritev je obnova in ohranjanje spomenikov, ki so v lasti občine in njihova kvalitetna prezentacija javnosti, s ciljem ohranjanja in predstavitve najpomembnejše kulturne dediščine občine. Kazalci: število, obseg in kvaliteta obnovljenih spomenikov. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa Nepremična kulturna dediščina 74

75 Nepremična kulturna dediščina Opis podprograma Program opredeljuje skrb za kulturno dediščino v širšem pomenu. Ključne aktivnosti programa obsegajo vzdrževanje in obnovo kulturno zgodovinskih spomenikov v lasti Občine Ruše. Program opredeljuje tudi programe ohranjanja in prezentacije nepremične kulturne dediščine. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o varstvu kulturne dediščine, Odlok o varstvu nepremičnih kulturnih spomenikov v Občini Ruše. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilj je prenova in vzdrževanje vseh pomembnih kulturno zgodovinskih spomenikov ter njihova prezentacija v javnosti. Kazalci: število obnovljenih kulturnih spomenikov. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Najnujnejše vzdrževanje kulturno zgodovinskih spomenikov v občini OBČINSKA UPRAVA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 8213 Varovanje kulturne dediščine Zagotavljamo sredstva za nujna vzdrževalna in obnovitvena dela kulturnozgodovinskih spomenikov in objektov, ki spadajo v kulturno dediščino ter restavriranje kulturnih spomenikov Programi v kulturi Opis glavnega programa Področje glavnega programa Programi v kulturi obsega knjižničarstvo in založništvo, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno kulturo ter druge programe v kulturi. Iz proračuna občine javnim zavodom zagotavljamo sredstva za stroške dela, materialne stroški, funkcionalne stroške, javne kulturne programe, investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ter nakup knjižničnega gradiva. Na področju programov v javnem interesu in akcij ter projektov prek javnih razpisov sofinanciramo javne programe in projekte, ki jih izvajajo nevladne organizacije. Na področju ljubiteljske kulture sofinanciramo dejavnost območne izpostave JSKD, programe kulturnih društev. Na področju infrastrukture financiramo tekoče in investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ter adaptacije, prenove in nove objekte, namenjene izvajanju kulturnih programov. Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilj je vzpostavljanje okoliščin in pogojev za ustvarjanje kvalitetne kulturne ponudbe ter njene široke dostopnosti. To lahko omogočimo s stabilnim delovanjem kulturnih organizacij in posameznikov ter z dvigom kvalitete obstoječih ter razvojem novih kulturnih programov. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Sofinancirati kulturna društva v občini, omogočiti dostopnost knjižničarskih storitev, sofinancirati dejavnost javnega zavoda na kulturnem področju. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa Knjižničarstvo in založništvo Umetniški programi Ljubiteljska kultura Drugi programi v kulturi 75

76 Knjižničarstvo in založništvo Opis podprograma Program javne službe knjižničarstva na območju Občine Ruše izvaja javni zavod Mariborska Knjižnica. Javni zavod Mariborska knjižnica izvaja javno službo splošne knjižnice na območju s prebivalci, ki zajema 12 občin. Skladno z odlokom o ustanovitvi se stroški delovanja knjižnice delijo med občine soustanoviteljice in občine pogodbene partnerice tako, da vsaka pokriva dejanske stroške delovanja knjižnične mreže na svojem območju, skupne stroške pa si med seboj delijo v razmerju po številu prebivalcev. Sredstva v podprogramu so namenjena za dejavnost knjižnice, nakup knjig za knjižnico ter druge programe v knjižnicah. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o knjižničarstvu, Zakon o zavodih, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Pogodba o zagotavljanju javne knjižnične službe za območje Občine Ruše. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Uporabnikom zagotoviti dostopnost, raznolikost in aktualnost knjižničnih gradiv in storitev v knjižnici. Kazalniki: število enot nabavljenega knjižnega gradiva, število izposoj, število obiskovalcev, število novih knjižnih izdaj ter obseg in število spremljajočih prireditev. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Ohraniti doseženo stanje na področju knjižničarstva. Kazalniki: število enot nabavljenega knjižnega gradiva, število izposoj, število obiskovalcev OBČINSKA UPRAVA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 821 Plače izvajalcev Mariborska knjižnica, 822 Drugi osebni prejemki Mariborska knjižnica, 823 Prispevki za plače Mariborska knjižnica, 8227 Premije kolektivnega zavarovanja Mariborska knjižnica Sredstva so na podlagi Pogodbe o zagotavljanju javne knjižnične službe za območje Občine Ruše namenjena za osnovne plače, regres za letni dopust, prevoz na delo, prehrano med delom in premije kolektivnega zavarovanja. Plače so predvidene v skladu z zakonodajo, ki velja na področju plač. Prispevki za plače so predvideni v skladu z veljavnimi stopnjami prispevkov, ki veljajo za področje plač. Premije kolektivnega zavarovanja so obračunane v zakonski višini. 824 Materialni stroški za funkcioniranje knjižnice Materialni stroški so namenjeni za odvoz komunalnih odpadkov, stroške vzdrževanja in uporabe vozil, stroške delovanja računalniške mreže, zavarovalne premije, stroške tekočega vzdrževanja opreme in za funkcionalne stroške redne dejavnosti (material za izposojo in pisarniški material, poštne storitve, knjigoveški material in oprema, prevezava gradiva, stroški izobraževanja, potni stroški, dnevnice ter drugi stroški). 829 Gradivo, knjige Skladno z zakonom in predpisi o izvajanju javne službe knjižničarstva Občina Ruše sofinancira nabavo knjižnega in drugega gradiva, ki ga knjižnice izposojajo oziroma je dostopno v knjižnicah. Knjižnica nabavlja knjige s sredstvi (delno) proračuna Občine Ruše, s sredstvi Ministrstva za kulturo in z lastnimi sredstvi (zamudnine, vpisnine) Umetniški programi Opis podprograma Skrb za dostopnost in izvedbo umetniških programov v občini izvaja Javni zavod Center za mlade Ruše. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o zavodih, Akt o ustanovitvi Javnega zavoda Center za mlade Ruše. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje kvalitetnih in trajnejših pogojev za ustvarjanje v Občini Ruše ter zagotavljanje dostopnosti do kulturnih vsebin in programov v občini. 76

77 Kazalniki so obseg kulturne ponudbe po različnih področjih kulture, upoštevanje potreb prebivalstva, število obiskovalcev, odzivi v medijih in strokovnih javnostih. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Zagotavljanje sredstev za delovanje javnega zavoda na področju kulture. Kazalniki so število izvedenih programov in projektov ter njihov obseg, število obiskovalcev, odzivi v medijih in strokovni javnosti OBČINSKA UPRAVA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 8220 Plače izvajalcev Javni zavod CEZAM, 8221 Drugi osebni prejemki Javni zavod CEZAM, 8222 Prispevki za plače Javni zavod CEZAM, 8224 Programska sredstva Javni zavod CEZAM, 8225 Premije kolektivnega zavarovanja Javni zavod CEZAM, 8226 Materialni (funkcionalni) stroški Javni zavod CEZAM, 8230 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov JZ CEZAM, Materialni (obratovalni) stroški javni zavod CEZAM Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk S teh postavk sofinanciramo delovanje javnega zavoda Center za mlade Ruše. Občina Ruše je na podlagi Akta o ustanovitvi Javnega zavoda Center za mlade Ruše ustanoviteljica zavoda. Sredstva (stroški dela, materialni stroški, funkcionalni stroški, programski stroški) zagotavlja na področju umetniških programov, katere osnovna dejavnost je informiranje in svetovanje, izobraževanje, kulturna udejstvovanja, zabave in sprostitve, humanitarne akcije, mednarodno sodelovanje. Plače so predvidene v skladu z zakonodajo, ki velja na področju plač. Prispevki za plače so predvideni v skladu z veljavnimi stopnjami prispevkov, ki veljajo za področje plač. Premije kolektivnega zavarovanja so obračunane v zakonski višini Prostovoljstvo Predvidena sredstva so namenjena izvajanju prostovoljnega dela na podprogramu umetniški programi. V letu 2011 je bila ta postavka formirana na novo, zaradi ukinitve oziroma zmanjšanja vključevanja v javna dela. Za nemoteno delo CEZAM-a na tem področju so predvidena sredstva namenjena za izplačilo stroškov (prevoz in malica) prostovoljcev. Tako smo predlagali, zaradi ohranjanja projektov in programov, skrbi za socialno izključene, ohranjanja delovne kondicije, pridobivanja delovnih izkušenj, zaradi omilitve duševnih stisk ter prehoda zaposlenih iz programov javnih del v odkrito brezposelnost, širitev prostovoljstva Ljubiteljska kultura Opis podprograma V okviru podprograma ljubiteljska kultura je predvideno sofinanciranje programov območne izpostave JSKD in kulturnih društev na območju občine. Na ta način v občini sofinanciramo kulturno udejstvovanje širokega kroga prebivalcev. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Zakon o društvih, Pravilnik o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Ruše. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerim se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilji podprograma so razvoj kulturne dejavnosti in ustvarjalnosti ljubiteljskih skupin in posameznikov ter široka dostopnost kulturnih programov na področju ustvarjalnega preživljanja prostega časa. Kazalniki: število vključenih posameznikov, število obiskovalcev, obseg in število programov ter projektov, odzivi v medijih in strokovni javnosti. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Ohranjanje obsega in kvalitete ljubiteljske kulturne dejavnosti na dosedanji ravni. Kazalniki: število vključenih posameznikov, obseg in število programov in projektov, število obiskovalcev. 77

78 4003 OBČINSKA UPRAVA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 825 Materialni stroški izvajanje kulturnih programov Sredstva proračuna se dodeljujejo kulturnim društvom na osnovi javnega razpisa za kulturo. V postavko so zajeti stroški dejavnosti, projektov in izobraževanja društev in se izplačujejo po prejetih poročilih. 826 Akcije JSKD Sredstva so namenjena za sofinanciranje izvajanja nacionalnega kulturnega programa s področja ljubiteljskih kulturnih društev in sicer za projekte medobmočnega kulturnega programa, za udeležbo na državnih medobmočnih kulturnih programih, za udeležbo na državnih izobraževanjih na vseh področjih delovanja ljubiteljskih kulturnih društev. 827 Drugi materialni stroški za društva Planirana sredstva so namenjena društvom za pokrivanje materialnih stroškov, ki niso zajeta v javnem razpisu za kulturo (stroški elektrike, vode, kurjave, ) in za zagonska sredstva ob registraciji novih društev. 828 Projekti EU Sredstva so namenjena društvom za zagotavljanje lastnega deleža sofinanciranja v primeru pozitivne kandidature na razpisih Drugi programi v kulturi Opis podprograma V okviru podprograma se izvajajo naloge upravljanja in tekočega vzdrževanja, investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme na področju kulture. Podprogram zajema tudi investicijske projekte v kulturi. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Nacionalni program za kulturo. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Izvajanje razvojnih nalog na področju kulture. Cilj je razvoj novih kulturnih programov in promocija kulture kot glavnega graditelja identitete kraja. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilj je zagotavljanje sredstev za vzdrževanje objektov javne kulturne infrastrukture ter izvedba nujnih investicij in nakupa opreme v kulturi. Kazalniki so število in obseg investicijskih posegov v infrastrukturo, uspešno izvajanje ostalih večjih investicij v kulturi OBČINSKA UPRAVA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 8215 Investicijsko vzdrževanje kulturnih objektov Sredstva so namenjena za najnujnejše tekoče in investicijsko vzdrževalne posege v kulturno infrastrukturo Nakup opreme Sredstva so namenjena za nakup najnujnejše opreme v kulturi, za sofinanciranje opreme društvom ter območni izpostavi JSKD ob prijavah na razpise. 78

79 8218 Investicije v kulturne objekte, 8219 Projekti in dokumentacija Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk Na teh postavkah zagotavljamo sredstva za načrtovane investicije in projekte v kulturne objekte po programu Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov Sredstva so predvidena za kritje obratovalnih stroškov za kulturne domove in preostale kulturne objekte (čistilni material in storitve, drugi splošni material in storitve, električna energija, stroški ogrevanja, voda in komunalne storitve, odvoz smeti, telefon, zavarovalne premije za objekte, ) Investicijska sredstva Javni zavod CEZAM Investicijski program je pripravljen v sodelovanju z javnim zavodom in sicer na podlagi izkazanih in preverjenih potreb ter določitve prioritet glede na višino proračunskih sredstev Podpora posebnim skupinam Opis glavnega programa Podpora posebnim skupinam vključuje sredstva za financiranje programov veteranskih organizacij in drugih posebnih skupin. Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje zastavljenih nalog. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Glavni letni cilj je financiranje programov veteranskih organizacij ter posebnih skupin za izvajanje njihovih nalog v okviru proračunskih možnosti. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa Programi veteranskih organizacij Programi drugih posebnih skupin Programi veteranskih organizacij Opis podprograma Financiranje za izvajanje programov veteranskih organizacij, ki razvijajo domoljubje in zagotavljajo spomin na preteklo zgodovino. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o društvih. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilj je razvoj domoljubja in ohranitev spomina na preteklo zgodovino. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Financiranje veteranskih skupin po programu proračuna. 79

80 4003 OBČINSKA UPRAVA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 153 Zveza častnikov, Združenje borcev, Veterani vojne, 155 Združenje borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Občine Ruše, 156 Območno združenje slovenskih častnikov Ruše, 157 Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Ruše Občina Ruše v skladu s predloženim programom podpira in sofinancira izvajanje zadanih nalog Združenja borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Občine Ruše, Območnega združenje slovenskih častnikov Ruše in Območnega združenje veteranov vojne za Slovenijo Ruše Programi drugih posebnih skupin Opis podprograma Sofinanciranje programov društva upokojencev. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o društvih. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje zastavljenih nalog. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Financiranje društva upokojencev po programu proračuna OBČINSKA UPRAVA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 8216 Društvo upokojencev Ruše Na postavki se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje programov, materialnih stroškov upokojenskega društva in investicijska sredstva - transfer za Dom upokojencev Šport in prostočasne aktivnosti Opis glavnega programa Področje glavnega programa vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa. Javni interes v športu obsega naloge lokalnega pomena v vseh segmentih športa, ki so opredeljene v Nacionalnem programu športa oziroma v programu športa lokalne skupnosti, zlasti na področju: športne vzgoje, športne rekreacije, kakovostnega športa, vrhunskega športa, športa invalidov, pri čemer športna vzgoja otrok in mladine predstavlja prostovoljno ukvarjanje s športom zunaj obveznega vzgojno izobraževalnega programa, ne glede na njegovo pojavno obliko. Športna rekreacija pomeni športno dejavnost odraslih vseh starosti in družin, kakovostni šport, v smislu priprave in tekmovanj posameznikov, ki nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v program vrhunskega športa in jih program športne rekreacije ne zadovoljuje. Vrhunski šport pa predstavlja pripravo in tekmovanje športnikov, ki imajo status mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda. Šport invalidov pomeni dejavnost invalidov vseh starosti, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom. Šport in prostočasne aktivnosti vključujejo sredstva za financiranje programov na področju športa in programov za mladino. Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilj je čim večje število vključenih občanov v športne dejavnosti, razvoj vseh področij delovanja mladine ter zagotavljanje ustreznih pogojev z infrastrukturo in projekti. 80

81 Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru, ki jih je možno izvesti v okviru zagotovljenih sredstev na področju športa. Kazalci: število občanov vključenih v športne dejavnosti, število mladih, ki se vključujejo v organizirane oblike mladinskega dela in programe. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa Programi športa Programi za mladino Programi športa Opis podprograma Podprogram zagotavlja sredstva za sofinanciranje: športnih programov, priznanj športnikov, športne prireditve, društev na področju športa, vzdrževanje športne infrastrukture, izobraževanje kadrov, delovanje športne zveze, materialne stroške in investicijsko vzdrževanje športnih objektov. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o športu, Nacionalni program športa, Zakon o društvih, Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Občini Ruše. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilj je čim večje število vključenih občanov v športne dejavnosti in zagotavljanje sredstev za tiste programe, od katerih pričakujemo čim boljše rezultate mladih športnikov. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru letnega programa športa OBČINSKA UPRAVA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 811 Materialni stroški izvajanje športnih programov Planirana sredstva so predvidena za pokrivanje materialnih stroškov društvom na področju športa, s katerimi je sklenjena Pogodba o sofinanciranju športnih programov na podlagi vsakoletnega javnega razpisa za šport. Materialni stroški izvajalcev programa športa delno pokrivajo stroške strokovnega vodenja vadbenih in tekmovalnih skupin za vse generacije Izobraževanje kadrov Zagotovljena sredstva podpirajo usposabljanje in izpopolnjevanje prostovoljnih strokovnih kadrov ter strokovnih delavcev, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v športu Investicijsko vzdrževanje objektov Načrtovana sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževalna dela na javnih športnih objektih in nabavo opreme. Izvedba vzdrževanja in nabava opreme je usklajena z izvajalci športnih programov, uporabniki športnih objektov ter razpoložljivimi sredstvi Investicije Sredstva so namenjena za financiranje načrtovanih novih objektov (skate park, sankališče) in opreme v športne namene Športna dvorana Ruše ureditev strehe Sredstva so namenjena sofinanciranju (po lastniškem deležu) ureditve strehe na objektu Športna dvorana Ruše. 81

82 8116 Bazen Planirana so sredstva za pokrivanje stroškov nabave opreme, energetsko sanacijo objekta (optimizacija delovanja črpalk, sistemske in lokalne regulacije objekta, obratovanja prezračevalnih sistemov določitev prioritet) in nujnega vzdrževanja na bazenu Drugi materialni stroški za društva Sredstva so namenjena vsem društvom in posameznikom na področju športa za pokrivanje materialnih stroškov, ki niso zajeti v javnem razpisu za šport in za zagonska sredstva ob registraciji novih društev Malokalibersko strelišče Občina bo v letu 2014 pričela s postopkom priprave dokumentacije Bazen obratovalni stroški Sredstva so predvidena za kritje obratovalnih stroškov bazena (električna energija, stroški ogrevanja, voda in komunalne storitve, odvoz smeti, telefon, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, zavarovalne premije za objekte, ). 812 Medobčinske in mednarodne prireditve Planirana sredstva so namenjena sofinanciranju prireditev na področju športa, ki niso zajete v javnem razpisu za šport. Občina lahko sofinancira materialne stroške športnih prireditev, ki imajo namen pospeševanja motivacije za šport, občinsko športno aktivnost ter imajo promocijski učinek za šport, turizem in ostalo gospodarstvo. Športne prireditve oziroma tekme morajo biti organizirane na območju občine Ruše. Prednost bodo imele prireditve, ki imajo status tradicionalnih prireditev Plače izvajalcev Javni zavod CEZAM, 8121 Drugi osebni prejemki Javni zavod CEZAM, Prispevki za plače Javni zavod CEZAM, 8123 Premije kolektivnega zavarovanja Javni zavod CEZAM, 8125 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov Javni zavod CEZAM Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk S teh postavk sofinanciramo delovanje javnega zavoda Center za mlade Ruše. Občina Ruše je na podlagi Akta o ustanovitvi Javnega zavoda Center za mlade Ruše ustanoviteljica zavoda. Sredstva (stroški dela) zagotavlja za programe športa v pokritem bazenu športno rekreacijskega centra s spremljajočimi prostori. Plače so predvidene v skladu z zakonodajo, ki velja na področju plač. Prispevki za plače so predvideni v skladu z veljavnimi stopnjami prispevkov, ki veljajo za področje plač. Premije kolektivnega zavarovanja so obračunane v zakonski višini Modernizacija strelišča regijskega pomena Sredstva so namenjena za nakup potrebne opreme in rekvizitov za varno ter mednarodno primerljivo športno streljanje. Na ta način zagotoviti stabilen in varen razvoj strelstva, kot kvalitetno obliko preživljanja prostega časa v rekreativne in tekmovalne namene, z namenom vključevanja čim večjega števila mladih in drugih članov, navezava na mednarodne strelske tokove, tako z vidika razvoja stroke kot strokovnega usposabljanja članov strelskih društev in ostalih prebivalcev SV Slovenije ter gostote in partnerjev iz tujine, dvig kvalitete tekmovalnih rezultatov z namenom doseganja boljših uvrstitev na domačih in mednarodnih tekmovanjih s hkratnim povečanjem števila vrhunskih tekmovalk in tekmovalcev. 813 Tekoče vzdrževanje objektov ŠD Ruše Planirana sredstva so namenjena sofinanciranju tekočega vzdrževanja športne dvorane Ruše (lastniški delež) na podlagi sklenjenega dogovora ter plačilu zavarovalne premije za objekt. 814 Tekoče vzdrževanje objektov NK Pohorje Planirana sredstva so namenjena pokrivanju stroškov tekočega vzdrževanja športnega objekta NK Pohorje na podlagi Sklepa komisije za sestavo Pravilnika za vzdrževanje športnih objektov in površin. 815 Tekoče vzdrževanje objekta sobno strelišče Planirana sredstva so namenjena pokrivanju stroškov tekočega vzdrževanja sobnega strelišča na podlagi Sklepa komisije za sestavo Pravilnika za vzdrževanje športnih objektov in površin. 82

83 816 Tekoče vzdrževanje objektov ŠRC, Bistrica ob Dravi Planirana sredstva so namenjena pokrivanju stroškov tekočega vzdrževanja športnega objekta v Bistrici ob Dravi in ŠRC, katerega lastnik je Občina Ruše in se koristijo za potrebe izvajanja športnih aktivnosti. 817 Materialni stroški najemnine dvoran Planirana sredstva so predvidena za pokrivanje stroškov najemnin športnih objektov in so planirana v javnem razpisu za šport. Društvom je znesek najemnin določen s pogodbo o sofinanciranju športnih programov. 818 Funkcionalni stroški Športna zveza Ruše Planirana sredstva so predvidena za delovanje Športne zveze Ruše na podlagi pogodbe o sofinanciranju športnih programov. 819 Športne prireditve Planirana sredstva so predvidena za sofinanciranje stroškov športnih prireditev društvom na področju športa, na podlagi pogodbe o sofinanciranju športnih programov Programi za mladino Opis podprograma Cilj financiranja je podpora mladinskim projektom, organiziranemu delu mladine in sofinanciranje mladinskih društev, ki delajo z mladimi. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o društvih, Zakon o mladinskih svetih, Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilj je omogočanje kontinuiranega dela mladinskih organizacij in organizacij, ki izvajajo dejavnosti za mlade ter njihov kvaliteten razvoj, vključno z razvojem celotnega mladinskega sektorja. Kazalniki: obseg in število mladinskih programov in projektov za mlade, število vključenih mladih. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru proračunskih sredstev OBČINSKA UPRAVA DRUŽBENE DEJAVNOSTI Društvo prijateljev mladine Občina že od leta 1999 zagotavlja sredstva za delovanje programa ustvarjalnih delavnic, ki potekajo na treh lokacijah (Bezena, Ruše in Smolnik) preko Društva prijateljev mladine. Postavka na podlagi pogodbe o sofinanciranju dejavnosti zajema stroške zaposlenih v skladu z odobrenimi zaposlitvami in soglasjem občine (plače, drugi osebni prejemki, prispevki za plače, premije kolektivnega dodatnega zavarovanja, opravljanje prostovoljnega dela) in delno materialne stroške Zveza prijateljev mladine Na proračunski postavki so sredstva namenjena sofinanciranju izvajanja aktivnosti, ki bodo otrokom in mladostnikom omogočala kakovostno preživljanje prostega časa. 83

84 19 IZOBRAŽEVANJE Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Področje proračunske porabe zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje zastavljenih nalog na področju predšolske in šolske vzgoje v Občini Ruše. Na področju izobraževanja je prednostna naloga zagotavljanje prostorskih in drugih pogojev za izvajanje dejavnosti vrtca in osnovne šole, financiranje dodatnih programov osnovne šole in preventivnega programa pred negativnimi vedenjskimi odkloni otrok in mladine. Oznaka in naziv glavnih programov v pristojnosti občine 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 1906 Pomoči šolajočim 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok Opis glavnega programa Financiranje izvajanja javnega programa vzgoje in varstva predšolskih otrok. Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilj je zagotovitev prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti v skladu s predpisanimi normativi in standardi. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Glavni letni cilj je zagotoviti vsakemu zainteresiranemu staršu s prebivališčem v občini Ruše možnost, da svojega otroka vključi v javni vrtec. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa Vrtci Vrtci Opis podprograma Področje predšolske vzgoje je v izključni pristojnosti lokalne skupnosti, kar pomeni obveznosti pri vzpostavljanju javne mreže, ustanoviteljske pravice in predvsem dolžnosti pri financiranju izvajanja javne službe. Pogoji za izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje in pravice tako uporabnikov storitev kot zaposlenih v dejavnosti so zelo natančno definirani v zakonodaji, zato imajo lokalne skupnosti pri določanju višine sredstev, potrebnih za financiranje izvajanja predšolske vzgoje, zelo malo možnosti, kar ob visokem deležu teh sredstev v celotnem proračunu posamezne lokalne skupnosti predstavlja problem v večini slovenskih občin. Občina Ruše zagotavlja sredstva vrtcu na podlagi cene programov, pri čemer občina ustanoviteljica zagotavlja tudi plačilo določenih stroškov poleg cene. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, Pravilnik o izobraževanju, usposabljanju in izpopolnjevanju delavcev v Občini Ruše. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Predšolska vzgoja v vrtcih je del sistema vzgoje in izobraževanja. Strategija razvoja temelji na doseženi kvaliteti programov in obsegu dejavnosti, ki bo zadovoljeval potrebe staršev in otrok. 84

85 Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilj je zagotavljanje sofinanciranja osnovnega programa v vrtcu skladno s predpisanimi normativi in standardi. Kazalci: število otrok, ki so vključeni v vrtec, zadovoljstvo otrok in staršev OBČINSKA UPRAVA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 910 Stroški dela, ki niso zajeti v ceno programa Lokalna skupnost v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo zagotavlja sredstva za nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev, v primeru nezmožnosti dela delavcev zaradi bolezni ali poškodb do 30 dni. Predvideno je nadomeščanje delavcev s študenti preko študentskega servisa. Predvideno je tudi izplačilo sindikalnemu zaupniku za opravljanje sindikalnega dela. Prav tako mora občina pokriti dodatne stroške za otroke s posebnimi potrebami in dodatno strokovno pomoč, in sicer na podlagi odločbe Zavoda za šolstvo, je zaposlen spremljevalec gibalno oviranemu otroku in dodatna strokovna pomoč. Nad normativi občina financira hišnika (0,25), organizatorja prehrane (0,08), pomočnico vzgojiteljice (0,08) ter odgovornega računovodjo (razlika v plači od VI na VII/I). 915 Domicil Postavka je namenjena za plačilo razlike med ceno programov in plačilom staršev otrok, ki imajo stalno prebivališče v Občini Ruše in obiskujejo vrtce v drugih občinah. Višina potrebnih sredstev na postavki storitve vrtcev iz drugih občin je odvisna od števila teh otrok in gibanja cen programov vrtcev, v katere so ti otroci vključeni. 918 Razlika med ceno programov in plačilom staršev Na podlagi Zakona o vrtcih, Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih in Pogodbe o izvajanju financiranja dejavnosti predšolske vzgoje v vrtcu, občina krije razliko med ceno programov v vrtcih in plačilih staršev, ki imajo stalno prebivališče v Občini Ruše. Cena programa ekonomska cena zajema stroške dela (plače, obvezne prispevke delodajalca in druge stroške dela, regres za letni dopust, stroške prehrane med delom, stroške prevoza na delo in iz dela, jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi), stroške materiala in storitev (energija, pisarniški material, material za čiščenje, stroški amortizacije) in stroške živil za otroke. Starši plačujejo ceno programa glede na višino lestvice, ki jim je določena z odločbo Investicijska sredstva otroški vrtec Skrb za objekte in opremo osnovnih šol ter objekte, v katerih se izvaja varstvo in vzgoja predšolskih otrok je zakonska obveznost lokalne skupnosti in hkrati tudi obveznost lastnika, da s svojim premoženjem ravna kot dober gospodar. S predvidenimi investicijskimi sredstvi (investicijskimi transferi) v proračunu bomo pokrili najnujnejše potrebe po investicijskem vzdrževanju, ki jih je potrebno izvesti zaradi varnosti otrok in zaposlenih ter najnujnejše potrebe po opremi. Obnova opreme vrtca poteka po posebnem programu, ki je pripravljen v sodelovanju z vrtcem in na podlagi izkazanih in preverjenih potreb ter določitve prioritet glede na višino proračunskih sredstev Energetska sanacija vrtcev v Rušah Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je v Uradnem listu RS, številka 71/12 objavilo Javni razpis»sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti«v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje , 6. razvojne prioritete»trajnostna raba energije«, 1. prednostne usmeritve»energetska sanacija javnih stavb«. Občina Ruše namerava na omenjen razpis v prvem roku do 02. novembra 2012 prijaviti energetsko sanacijo vrtcev v Rušah, in sicer Vrtec Bistrica ter Vrtec Ruše. Gre za tri objekte (dva vrtca in jasli), ki so bili grajeni v osemdesetih letih kot tipski montažni Marles objekti. Merjena poraba energentov za toplotno ogrevanje kaže smiselnost energetske sanacije, ki bo vključevala tako sanacijo ovoja (fasade), ostrešja in oken. Glede na število vlog in razpoložljiva sredstva ministrstva lahko prijavitelji dobijo povrnitev do 100 % upravičenih stroškov. 927 Študij ob delu Občina na podlagi pravilnika sofinancira študij ob delu zaposlenim v vrtcu, kar je motivacija za dvig izobrazbe. 85

86 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje Opis glavnega programa Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja opredeljuje obveznosti občine in države na področju vzgoje in izobraževanja. Obveznosti občine po tem zakonu so zagotavljanje sredstev za pokrivanje dela stroškov osnovne dejavnosti osnovnošolskega izobraževanja vseh materialnih stroškov, vezanih na uporabo prostora in opreme, stroškov prevozov učencev osnovne šole, financiranje dodatnega programa osnovne šole ter zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja (investicijsko vzdrževanje objektov, obnova opreme in investicije). Občina je dolžna sofinancirati tudi osnovno glasbeno izobraževanje. Dolgoročni cilji glavnega programa Zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in drugih pogojev za izvajanje dejavnosti osnovne šole, ki jih je občina kot ustanoviteljica dolžna zagotavljati, ter zagotavljanje drugih pogojev za kvalitetno življenje otrok in mladine. Financiranje dodatnega programa osnovne šole (sofinanciranje šolske prehrane in nadstandardni pedagoški programi). Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Realizacija potrebnih vlaganj v prostor in opremo za izvajanje dejavnosti osnovne šole glede na evidentirane potrebe po investicijskem vzdrževanju in obnovi opreme v šolstvu. Redno financiranje zakonskih obveznosti. Kazalci: poravnane obveznosti, vlaganja v prostor in opremo. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa Osnovno šolstvo Glasbeno šolstvo Splošno srednje in poklicno šolstvo Osnovno šolstvo Opis podprograma Podprogram zajema financiranje osnovnošolskega izobraževanja v okviru glavnega programa (pokrivanje materialnih stroškov za prostore in opremo v osnovni šoli, za gradnjo, nakup in vzdrževanje prostorov). V Občini Ruše deluje ena osnovna šola. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, Zakon o glasbenih šolah, predpisi, ki urejajo sistem plač in drugih pravic delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (kolektivne pogodbe, predpisi o razmerjih plač v javnih zavodih, predpisi o plačah direktorjev v javnih zavodih), odloki o ustanovitvi osnovne šole ter vrsta drugih zakonov in predpisov, s katerimi se ureja financiranje na področju šolstva, Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o izobraževanju, usposabljanju in izpopolnjevanju delavcev v Občini Ruše. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in drugih pogojev za izvajanje dejavnosti osnovne šole, ki jih je občina kot ustanoviteljica dolžna zagotavljati, ter zagotavljanje drugih pogojev za kvalitetno življenje otrok in mladine. Financiranje dodatnega programa osnovne šole (sofinanciranje šolske prehrane in nadstandardni pedagoški programi). Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Realizacija potrebnih vlaganj v prostor in opremo za izvajanje dejavnosti osnovne šole glede na evidentirane potrebe po investicijskem vzdrževanju in obnovi opreme v šolstvu. Redno financiranje zakonskih obveznosti. Kazalci: poravnane obveznosti, vlaganja v prostor in opremo. 86

87 4003 OBČINSKA UPRAVA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 920 Študij ob delu Občina na podlagi pravilnika sofinancira študij ob delu zaposlenim v osnovni šoli, kar je motivacija za dvig izobrazbe. 921 Materialni stroški OŠ Pokrivanje funkcionalnih materialnih stroškov osnovni šoli je zakonska obveza lokalne skupnosti. V okviru te postavke občina zagotavlja osnovni šoli sredstva za pokrivanje stroškov ogrevanja, elektrike, plina, vode, odvoza komunalnih odpadkov, čiščenja, tekočega vzdrževanja, obveznih pregledov objektov in meritev naprav, zavarovanja in varovanja objektov, uporabe in vzdrževanja vozil ter najemnin (najem telovadnice za šolo, ki nima dovolj prostorskih kapacitet za izvajanje pouka športne vzgoje in stroški uporabe bazena za pouk plavanja za vse šole) ter nekaterih manjših stroškov v okviru postavke specifični občasni stroški za nepredvidene potrebe, vezane na prostor in opremo, ki nastanejo med letom in niso opredeljene pri drugih nalogah. Šoli se sredstva nakazujejo po dvanajstinah na podlagi pogodbe o financiranju. Lokalna skupnost neposredno zagotavlja kritje materialnih stroškov za porabo plina za ogrevanje, ki predstavlja največji fiksni materialni strošek Programi zasebnih šol Osnovni namen programa je osnovnošolsko izobraževanje. V skladu s 86. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja se zasebni šoli, ki izvaja javno veljavni program osnovnošolskega izobraževanja, za izvedbo programa zagotavlja 85 % sredstev, ki jih država oziroma lokalna skupnost zagotavlja za izvajanje programa javne šole. Zasebnim šolam pa ne pripadajo sredstva za naložbe, investicijsko vzdrževanje in opremo. Za zasebne šole ni obvezen prvi odstavek 48. člena Zakona o osnovni šoli, ki ureja vpis v šolo matičnega šolskega okoliša. Iz navedenega razloga zasebna osnovna šola ni dolžna definirati svojega šolskega okoliša in jo lahko obiskujejo tudi otroci iz drugih občin. Lokalne skupnosti zagotavljajo sorazmeren delež sredstev za izobraževanje: - za materialne stroške in dodatni program osnovne šole v obsegu 85 % sredstev, ki jih za te namene zagotavlja na učenca v javni osnovni šoli, - za prevoze učencev v šolo in iz šole, po enakih kriterijih, kot po zakonu veljajo za učence javne osnovne šole. Lokalna skupnost zagotavlja sredstva zasebni šoli na podlagi mesečnih zahtevkov. Postavka je odvisna od števila vpisanih otrok v zasebno osnovno šolo. 925 Razvojni programi S te postavke se sofinancira izvajanje dejavnosti razvojnih programov (računalništvo, tuj jezik, plavanje in plače učiteljev razvojnih programov, ). 928 Svetovalni center Maribor Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor je specializirana ustanova, ki izvaja javno službo, v okviru katere za potrebe otrok, mladostnikov in staršev opravlja posamezne svetovalne, terapevtske, preventivne, vzgojno-izobraževalne in raziskovalne naloge s področja vzgoje in izobraževanja, ki so potrebne za celovito izvajanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja, in v posameznih elementih sodijo tudi na področja zdravstvenega in socialnega varstva ter raziskovalne dejavnosti. Občina Ruše je po pogodbi dolžna centru zagotavljati sredstva za izvajanje dejavnosti in za funkcionalne materialne stroške dejavnosti. Cilj delovanja Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše je svetovanje in izobraževanje v smislu preventive pred različnimi negativnimi vedenjskimi odkloni otrok in mladine. 929 Investicijska sredstva OŠ Ruše Skrb za objekte in opremo osnovnih šol ter objekte, v katerih se izvaja osnovno šolstvo je zakonska obveznost lokalne skupnosti in hkrati tudi obveznost lastnika, da s svojim premoženjem ravna kot dober gospodar. S predvidenimi investicijskimi sredstvi (investicijskimi transferi) v proračunu bomo pokrili najnujnejše potrebe po investicijskem vzdrževanju, ki jih je potrebno izvesti zaradi varnosti otrok in zaposlenih ter najnujnejše potrebe po opremi. Investicijsko vzdrževanje poteka po posebnem programu, ki je pripravljen v sodelovanju z osnovno šolo in na podlagi izkazanih in preverjenih potreb ter določitve prioritet glede na višino proračunskih sredstev. 87

88 Glasbeno šolstvo Opis podprograma Po Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je lokalna skupnost dolžna kriti del stroškov za nižje glasbeno izobraževanje javnih glasbenih šol in zasebnih materialni stroški glasbenih šol (za prostore in opremo) ter nadomestila delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, dodatni program v glasbenih šolah, investicijsko vzdrževanje. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o organizaciji financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o glasbenih šolah, kolektivna pogodba, predpisi, ki urejajo sistem plač v javnem sektorju. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Zagotovitev prostorskih pogojev za optimalno izvajanje dejavnosti nižjega glasbenega izobraževanja v občini OBČINSKA UPRAVA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 9211 Glasbena šola Ruše Zagotovljena so sredstva za adaptacijo fasade glasbene šole v Rušah Programi zasebnih glasbenih šol V septembru 2008 je pričela delovati zasebna glasbena in baletna šola Antona Martina Slomška, do katere ima lokalna skupnost finančne obveznosti. Višina sredstev je odvisna od števila vključenih otrok iz občine Ruše v glasbeno šolo. 922 Konservatorij za glasbo in balet Maribor Sredstva so namenjena delnemu pokrivanju materialnih stroškov za izvajanje programa osnovnega glasbenega izobraževanja. Sofinanciranje osnovnega glasbenega izobraževanja je zakonska obveza lokalne skupnosti. Pridobitev teh sredstev šoli omogoča določanje nižjih šolnin in s tem večjo dostopnost tovrstnega izobraževanja. Srednja glasbena in baletna šola Maribor se je v letu 2010 preimenovala v Konservatorij za glasbo in balet Maribor. Ustanoviteljici sta Vlada Republike Slovenije in Mestna občina Maribor. Materialni stroški obsegajo fiksne materialne stroške (poraba vode, elektrike, dimnikarske storitve, odvoz smeti, stroški za prevoz in prehrano zaposlenih SGBŠ). Investicijski transfer je namenjen delnemu sofinanciranju nabave glasbene opreme Splošno srednje in poklicno šolstvo Opis podprograma Sofinanciranje programov in materialnih stroškov gimnazije. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o gimnazijah. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Zagotovitev sofinanciranja programov OBČINSKA UPRAVA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 923 Materialni stroški GSKŠ Na tej proračunski postavki so predvidena minimalna sredstva za sofinanciranje aktivnosti gimnazije. 88

89 1906 Pomoči šolajočim Opis glavnega programa V okviru proračuna občine financiramo prevoze učencev v osnovno šolo (zakonska obveza), v okviru dodatnega programa pa sofinancirano šolsko prehrano otrok (zajtrk, malica, kosilo, popoldanska malica). Občina podeljuje tudi štipendije za nadarjene in socialno ogrožene srednješolce in študente. Dolgoročni cilji glavnega programa Zagotavljanje zakonske obveze glede prevozov, sofinancirati prehrano in podpreti čim več nadarjenih oziroma socialno ogroženih dijakov in študentov. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Tekoče financiranje zakonskih obveznosti, izvedba razpisa za štipendije. Kazalci: poravnane obveznosti, število podeljenih štipendij. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa Pomoči v osnovnem šolstvu Pomoči v srednjem šolstvu Štipendije Pomoči v osnovnem šolstvu Opis podprograma Financirajo se prevozi učencev v šolo na podlagi Zakona o osnovni šoli in subvencionirajo se stroški živil socialno ogroženim učencem. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o osnovni šoli. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Zagotavljanje zakonske obveze glede prevozov, subvencionirati šolsko prehrano. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Redno poravnavanje zakonskih obveznosti in subvencioniranja prehrane. Kazalci: poravnane obveznosti, število socialno ogroženih otrok s pravico do subvencije šolske prehrane OBČINSKA UPRAVA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 107 Subvencije šolske prehrane Naloga je del dodatnega programa osnovne šole, ki ga občina sofinancira že vrsto let. Sredstva so namenjena sofinanciranju tistih obrokov šolske prehrane, ki niso sofinancirani iz državnega proračuna - kosil in zajtrkov ter malic v podaljšanem bivanju. Do subvencije so upravičeni socialno ogroženi učenci. 926 Regresiranje prevozov učencev Na tej proračunski postavki so predvidena sredstva za pokrivanje stroškov prevozov osnovnošolcev, ki so po določilih Zakona o osnovni šoli upravičeni do brezplačnih prevozov. Lokalna skupnost je po določilih Zakona o osnovni šoli in na podlagi obveznega programa osnovne šole dolžna pokrivati stroške za: prevoze učencev, katerih bivališče je oddaljeno od šole več kot 4 km; prevoze učencev, katerih pot v šolo je svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu opredelil kot nevarno; prevoze učencev otrok 1. razreda; prevoze učencev, ki obiskujejo osnovno šolo izven okoliša v katerem bivajo do višine stroškov, ki bi jim pripadala, če bi obiskovali osnovno šolo v šolskem okolišu v katerem bivajo; prevoze osnovnošolskih otrok s posebnimi potrebami, če je tako odločeno v odločbi o usmeritvi; prevoze otrok s posebnimi potrebami, ki se izobražujejo v zavodu, ki izvaja strokovno pomoč v skladu z njihovimi posebnimi potrebami in prevoze otrok, ki se prešolajo. 89

90 Pomoči v srednjem šolstvu Opis podprograma Financirajo se prevozi dijakov iz kraja bivanja v šolo in nazaj. Zakonske in druge pravne podlage Sklep Občinskega sveta Občine Ruše. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Zagotavljanje svoje obveze glede prevozov dijakov. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Redno poravnavanje obveznosti OBČINSKA UPRAVA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 9218 Regresiranje prevozov dijakov Na tej proračunski postavki so po sklepu občinskega sveta predvidena sredstva za subvencioniranje stroškov avtobusnih prevozov dijakov, ki niso prejemniki štipendij iz kraja bivanja v šolo in nazaj. S spremembo zakonodaje je ta naloga prešla pod financiranje države Štipendije Opis podprograma Občina Ruše podeljuje štipendije dijakom in študentom s stalnim prebivališčem v občini na podlagi socialne indikacije. Zakonske in druge pravne podlage Pravilnik o dodelitvi štipendij v Občini Ruše. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Zagotoviti čim večje število štipendij dijakom in študentom. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Izvedba razpisa za štipendije. Kazalci: število podeljenih štipendij OBČINSKA UPRAVA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 9217 Štipendije Občinske štipendije se podeljujejo v skladu s Pravilnikom o dodelitvi štipendij v Občini Ruše. Občina preko javnega razpisa omogoča štipendiranje umetniško, raziskovalno in športno nadarjenim dijakom in študentom s stalnim prebivališčem v občini na podlagi socialne indikacije. Cilj štipendiranja so različni motivacijski dejavniki s katerimi bi vplivali na dijake in študente Občine Ruše. 90

91 20 SOCIALNO VARSTVO Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Občinski program socialnega varstva dopolnjuje program socialnega varstva na nivoju države in predstavlja sistem ukrepov, namenjenih preprečevanju in razreševanju socialne problematike posameznikov, družin in skupin prebivalstva, ki zaradi različnih razlogov zaidejo v socialne stiske in težave ali so v različnih življenjskih situacijah. Njihov položaj in pravice urejajo določila vrste zakonskih in podzakonskih predpisov o socialnem varstvu, o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, o usposabljanju in izobraževanju invalidnih oseb in mladostnikov z motnjami v duševnem in telesnem razvoju, o družinskih prejemkih. Predmet občinskega programa socialnega varstva so konkretne obveznosti in naloge občine, izhajajoče iz zakonodaje. Področje porabe zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva, ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Določila vrste zakonskih in podzakonskih aktov o socialnem varstvu, o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, o usposabljanju in izobraževanju invalidnih oseb, o usposabljanju in izobraževanju otrok in mladostnikov z motnjami v duševnem in telesnem razvoju, o družinskih prejemkih, o izvajanju pokopališke dejavnosti, ki temeljijo na Ustavi Republike Slovenije in Nacionalnem programu socialnega varstva. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Občinski program socialnega varstva dopolnjuje program socialnega varstva na nivoju države. Cilji: preprečevanje in odprava socialnih stisk in težav posameznikov, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati. Oznaka in naziv glavnih programov v pristojnosti občine 2002 Varstvo otrok in družine 2004 Izvajanje programov socialnega varstva 2002 Varstvo otrok in družine Opis glavnega programa Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe v pomoč družini na lokalnem nivoju. Dolgoročni cilji glavnega programa Podpora programom, ki jih lokalna skupnost podpira. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Izvedba letno zastavljenega programa. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa Drugi programi v pomoč družini Drugi programi v pomoč družini Opis podprograma Pomoč staršem ob rojstvu otrok in izvajanje socialno varstvenih programov za družine ter posameznike in posameznice, ki potrebujejo pomoč in podporo pri reševanju življenjskih stisk in težav. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o socialnem varstvu, Pravilnik o dodeljevanju občinskih pomoči, simboličnih nagrad in pokroviteljskih sredstev v Občini Ruše. 91

92 Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Zagotoviti trajnost izvajanja programov. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Izvedba programov v skladu s sprejetim proračunom OBČINSKA UPRAVA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 1036 Program varna hiša Maribor Varna hiša je zavetišče za ženske in otroke, žrtve nasilja v družini; deluje v okviru Centra za socialno delo kot samostojna organizacijska enota. Vanjo se lahko zatečejo ženske, tudi matere z otroki, ki so zaradi nasilja v družini prisiljene zapustiti dom in jim strokovni delavci Centra pomagajo reševati osebne stiske ter jim tudi drugače pomagajo, da si v čim krajšem času uredijo življenje. Večinsko financiranje zagotavlja Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve na podlagi večletne pogodbe. Pri sofinanciranju sodelujejo tudi druge občine, v katerih imajo uporabnice stalno prebivališče. Predvidena sredstva so planirana na podlagi Pogodbe o sofinanciranju javnega socialnega programa Varna hiša Maribor. Sredstva so namenjena za sofinanciranje stroškov zatočišča in dela na področju svetovanja in podpore ranljivim skupinam (individualno svetovanje, skupinsko delo, izvajanje preventive v lokalni skupnosti). Izvajajo se profesionalne strokovne storitve, ki ogroženim vračajo dostojanstvo, zmanjšujejo tveganja ter pomembno vplivajo na kvaliteto njihovega življenja v prihodnosti Sofinanciranje programa Materinski dom Maribor Deluje kot projektna dejavnost Centra za socialno delo Maribor na dveh lokacijah: v najetem stanovanju in v stanovanjskem objektu, ki so ga kot donacijo prejeli v brezplačen najem. Materinski dom je namenjen materam z otroki, nosečnicam in samskim ženskam, ki so se znašle v trenutni ali dalj časa trajajoči osebni stiski in nimajo druge možnosti bivanja. Ob nastanitvi in bivanju je materam in otrokom ponujena strokovna pomoč, ki je prilagojena ciljem in namenu vsake matere in otroka posebej. Predvidena sredstva so planirana na podlagi Pogodbe o sofinanciranju programa Materinski dom Maribor. Sredstva so namenjena za dejavnost doma, ki zajema poleg bivanja še strokovno in drugo potrebno pomoč pri razreševanju stisk in težav, kot tudi pomoč pri vzgoji in skrbi za otroke. Sredstva zagotavljajo še druge občine, donatorji in Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Krizni center za ženske in otroke Predvidena sredstva so planirana na podlagi Pogodbe o sofinanciranju programa Kriznega centra za žrtve nasilja Maribor, ki ga izvaja Center za socialno delo Maribor in je specifični socialni program Dnevni center S selitvijo Centra za socialno delo Ruše v nove prostore na Hmeljarsko ulico 8, so se sprostili stari dosedanji prostori. Center za socialno delo Ruše želi tam urediti dnevni center za socialno izključene (namenjen starejši populaciji) in za otroke in mladostnike (dnevna obravnava otrok in mladostnikov prikrajšanih za normalno družinsko življenje). Tam se bodo torej starejši imeli možnost pod eno streho socialno vključiti v različne dejavnosti pod okriljem in strokovnim vodstvom Centra za socialno delo. S tem programom se jim omogoča kvalitetnejše bivanje v svojem domačem okolju in socialna vključenost v okolje. Otroci in mladostniki pa bi bili deležni najprej učne pomoči, prav tako bi imeli možnost kvalitetnega preživljanja prostega časa in druženja z vrstniki ob prisotnosti delavcev Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab V letu 2012 program Materinski dom Maribor stopa v osmo leto delovanja, pri tem je prešel kar nekaj faz razvoja in v letu 2010 zaradi potreb uporabnic ustanovil Svetovalnico za žrtve nasilja in zlorab Maribor, ki jo je kot posebni program prijavil na javni razpis Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, ki je program strokovno tudi podprlo. Program je vzpostavljen v smislu širitve obstoječega programa Materinskega doma Maribor in je namenjen: - vsem žrtvam nasilja, tako odraslim, kakor tudi otrokom, - v njem nudijo psihosocialno in terapevtsko pomoč žrtvam nasilja, - terapevtsko pomoč osebam, ki so preživele spolno zlorabo, - nudijo jim spremstvo na institucije, zagovorništvo in opolnomočenje in sicer za osebe po zaključku bivanja v VH, MD, KCŽO ali takšne, ki niso nameščene v nobenega od omenjenih programov. 92

93 Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je v letu 2011 namenilo 15 % od vrednosti programa namenjenega za kritje ¼ stroška za redno delo 1 zaposlenega delavca. V programu je zaradi porasta uporabnikov nujna zaposlitev vsaj ene strokovne delavke zato bo strošek v letu 2012 višji. Ob odšteti vrednosti, ki bo prijavljena na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ostane delež v vrednosti ,20 eur, ki se razdeli na 15 okoliških občin, kjer delež Občine Ruše znaša 1.320,97 eur. Vanj so všteti vsi zgoraj našteti stroški: strošek dela, materialni in drugi stroški. 77 Obdarovanje novorojenčkov Načrtovana sredstva so namenjena obdarovanju otrok in sicer se namenja 65 eurov na otroka. Do obdaritve je upravičen vsak novorojenček s stalnim bivališčem v občini in ki dejansko prebiva v Občini Ruše. Obseg sredstev je opredeljen na osnovi realizacije preteklega leta. Obdaritev poteka dvakrat letno (25. marca in v prvem tednu oktobra) Izvajanje programov socialnega varstva Opis glavnega programa Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih za socialno delo, programe za pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoč materialno ogroženim ter drugim ranljivim skupinam. Dolgoročni cilji glavnega programa Preprečevanje in odprava socialnih stisk in težav posameznikov in skupin, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati. S subvencioniranjem najemnin za stanovanja želimo preprečiti stisko, revščino in socialno izključenost posameznika, družine ali skupine prebivalstva. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Cilj: preprečevanje in odprava socialnih stisk in težav posameznikov, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati; sprotno reševanje vlog in izdaja odločb o upravičenosti do subvencionirane neprofitne in tržne najemnine; izvajanje subvencioniranja najemnin do uveljavitve Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Kazalci: odvisni so od števila prejetih vlog in upravičencev do subvencionirane najemnine za neprofitna in tržna stanovanja. Pri tem sledimo načelu dostopnosti in tako skušamo preprečiti socialno varstveno ogroženost posameznika, družine ali skupine prebivalstva. Cilj: pomoč pri reševanju socialnih stisk občanov, saj je potrebno slediti načelu dostopnosti za vse upravičence in tako preprečiti socialno varstveno ogroženost posameznika, družine ali skupine prebivalstva. Kazalci: poročila o opravljenem delu. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa Socialno varstvo invalidov Socialno varstvo starih Socialno varstvo materialno ogroženih Socialno varstvo drugih ranljivih skupin Socialno varstvo invalidov Opis podprograma Podprogram vsebinsko in finančno obsega samo eno proračunsko postavko socialnovarstveno pravico opredeljeno v Zakonu o socialnem varstvu "družinski pomočnik". Zakonske in druge pravne podlage Zakon o socialnem varstvu. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Zagotavljati socialno varnost vključenim. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Izvajanje nalog v skladu z odločbo Centra za socialno delo. 93

94 4003 OBČINSKA UPRAVA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 1035 Družinski pomočnik Pravico do izbire družinskega pomočnika v skladu z Zakonom o socialnem varstvu ima polnoletna oseba s težko motnjo v duševnem razvoju ali polnoletna težko gibalno ovirana oseba. Socialnovarstvena pravica se zagotavlja s sredstvi lokalne skupnosti na osnovi odločbe pristojnega Centra za socialno delo. Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi daje pomoč in ima pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek največ v višini minimalne plače. Pravico do izbire družinskega pomočnika upravičenci uveljavljajo pri Centru za socialno delo, ki vodi postopek in odloči o izbiri določene osebe za družinskega pomočnika na podlagi mnenja komisije, ki jo imenuje minister, pristojen za socialno varstvo; center spremlja delo ter vodi nadzor nad izvajanjem pravice do družinskega pomočnika. V proračunu načrtujemo vključenost 3 družinskih pomočnikov. Zakonodaja se nanaša tudi na prihodke občine, ki je upravičena do "dodatka za tujo nego in pomoč" - izplačevalec ZPIZ; možnih prispevkov zavezancev ter do poračuna v primerni porabi občine Socialno varstvo starih Opis podprograma Podprogram zajema financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih, dnevnih centrih, sofinanciranje pomoči družinam na domu, sofinanciranje centrov za pomoč na domu, investicije v domove za starejše. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o socialnem varstvu, Zakon o prostovoljstvu, Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev, koncesijska pogodba. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Izpolnjevanje zakonskih obveznosti in s tem zagotavljati socialno varnost posameznikom, ki so upravičeni do financiranja iz tega naslova. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Izpolnjevanje pravic občanov v skladu z izdanimi odločbami Centra za socialno delo. Merilo opravljenega so redno plačani računi izvajalcev OBČINSKA UPRAVA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 1031 MS javna služba pomoč družini na domu, 1032 Neposredna socialna oskrba pomoč družini na domu Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk Socialna oskrba na domu je namenjena osebam, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, vendar se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti. Gre za različne organizirane oblike praktične pomoči na domu, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki. Postavka je oblikovana na podlagi izračunane ekonomske cene pomoči družini na domu, ki zajema stroške vodenja in stroške neposredne socialne oskrbe. Občina krije razliko med ceno uporabnika in polno ekonomsko ceno, ki jo potrdi občinski svet. 105 Zavodsko varstvo Finančno najobsežnejša socialnovarstvena pravica v občinskem programu področja socialnega varstva je opredeljena v Zakonu o socialnem varstvu, Pravilniku o standardih in normativih za opravljanje socialnovarstvenih storitev, Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev in Uredbi o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev in je namenjena starejšim od 65 let in mlajšim invalidnim osebam, ki so se zaradi zdravstvenih, socialnih ali drugih razlogov odločili, da se preselijo v institucijo, stanovanjsko skupino ali drugo družino, ki uporabnikom 94

95 nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcijo doma ali lastne družine. Institucionalno varstvo obsega osnovno oskrbo, socialno oskrbo in zdravstveno varstvo v skladu z veljavno zakonodajo. Osnovno in socialno oskrbo plačujejo uporabniki oziroma zavezanci sami. Pod določenimi pogoji, na osnovi odločbe Centra za socialno delo, pa to storitev (do)plačuje delno ali v celoti lokalna skupnost Socialno varstvo materialno ogroženih Opis podprograma V tem sklopu zajemamo enkratne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti, plačila pogrebnih stroškov, pomoč pri uporabi stanovanj ter druge oblike pomoči. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o socialnem varstvu, Stanovanjski zakon, Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin, Pravilnik o dodeljevanju občinskih pomoči, simboličnih nagrad in pokroviteljskih sredstev v Občini Ruše. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Cilj: preprečevanje in odprava socialnih stisk in težav posameznikov, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati; izvajanje subvencioniranja najemnin do uveljavitve Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Kazalci: odvisni so od števila prejetih vlog za subvencioniranje neprofitnih in tržnih najemnin. Pri tem sledimo načelu dostopnosti in tako skušamo preprečiti socialno varstveno ogroženost posameznika, družine ali skupine prebivalstva. Kazalci: poročila izvajalcev in plačani računi. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Izvajanje pravic občanov glede subvencioniranja stanarin in podeljevanje izrednih pomoči v skladu z lokalnim predpisom. Kazalci: število subvencioniranih stanarin, število prejemnikov izrednih socialnih pomoči, število prejemnikov drugih pomoči OBČINSKA UPRAVA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 1010 Izredne socialne pomoči Sredstva za izredne socialne pomoči že vrsto let zagotavlja proračun Občine Ruše kot dodaten vir za blažitev stisk ljudi, ki so na robu preživetja. Predvidena sredstva so namenjena za izplačilo izrednih denarnih pomoči, ki se izplačujejo po Pravilniku o dodeljevanju občinskih pomoči, simboličnih nagrad in pokroviteljskih sredstev v Občini Ruše. Socialne pomoči po tem pravilniku so: - izredna socialna pomoč: namenjena je posamezniku, ki je prijavljen na Zavodu za zaposlovanje in je prejemnik socialne pomoči ali starševskega dodatka na CSD oziroma posameznik, ki mu njegovi prihodki v dani situaciji ne zadostujejo za kritje osnovnih življenjskih potreb (hrana, kurjava, ozimnica, šolske potrebščine, nepreskrbljeni otroci, stroški elektrike in vode, najemnine stanovanja,.). Ta pomoč se praviloma lahko odobri enkrat letno (praviloma izdaja naročilnice do višine 125 eurov, ki se letno usklajuje z rastjo inflacije), po preteku šestih mesecev od pridobitve izredne denarne socialne pomoči na CSD v tekočem letu. - izjemna socialna pomoč namenjena je posamezniku ali družini, ki je zaradi dogodka nastalega brez njihove krivde v danem trenutku postala materialno ogrožena in prihodki ne zadostujejo za preživetje oziroma življenje (ostali brez zaposlitve, prizadetost otrok, invalidnost, smrt v družini, nesreča, požar, poplava, potres in drugo) Subvencioniranje stanarin S subvencioniranjem neprofitnih najemnin se rešuje socialni status najemnikov občinskih stanovanj. Do subvencioniranja tržnih najemnin so upravičeni občani, ki kandidirajo na občinskem javnem razpisu za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem, pa jim zaradi omejenega števila stanovanj, ta neprofitna stanovanja ne bodo dodeljena. Polovico porabljenih proračunskih sredstev za subvencioniranje tržnih najemnin po zaključku koledarskega leta na zahtevo občinskih organov povrne država. 95

96 1043 Opravljanje dela v splošno korist S Centrom za socialno delo Ruše smo sklenili pogodbo o opravljanju dela v splošno korist. Gre za dano možnost opravljanja nalog v splošno korist, s katero je bilo storilcu prekrška nadomeščeno plačilo globe oziroma kazni. CSD Ruše občini po pogodbi povrne stroške prevoza, prehrane, zdravniškega pregleda, tečaja varstva pri delu in zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni Žepnine Na proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za dodelitev žepnin socialno ogroženim dijakom in študentom. Sredstva bodo razdeljena na podlagi pravilnika in javnega razpisa. 106 Pogrebni stroški V skladu z Zakonom o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč lokalna skupnost zagotovi plačilo pogrebnih stroškov. Plačilo oziroma doplačilo pogrebnih stroškov se lahko odobri za pokojnika, ki je imel stalno prebivališče v Občini Ruše in je bil prejemnik denarne socialne pomoči po Zakonu o socialnem varstvu in njegovo zdravstveno zavarovanje ni vključevalo pravice do pogrebnine ali ni imel lastnih prihrankov ter nima dedičev oziroma njegovi dediči niso sposobni poravnati stroškov postopka; ki je bil najden oziroma je umrl na območju Občine Ruše in za njega ni bilo mogoče ugotoviti občine stalnega prebivališča. Število pogrebnih storitev je načrtovano na osnovi realizacije preteklih let. Višina pogrebnih stroškov je enaka pogrebnini, kot jo priznava Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije; znesek zadostuje za osnovni, najcenejši pokop, ki še zagotavlja primeren odnos do pokojnika. 109 Letovanje otrok Do subvencioniranega letovanja otrok ima pravico vsak otrok, za katerega se na osnovi kriterijev za določitev višine subvencije ugotovi, da je zaradi izkazanega socialnega ali zdravstvenega stanja upravičen do subvencije v določeni višini. Kriterije za subvencioniranje letovanja otrok in obvestilo o pogojih prijave vsako leto določi župan. Za uveljavitev pravice do (do)plačila za letovanje otrok iz socialno ogroženih družin in otrok z zdravstveno indikacijo je potrebno občini dostaviti: odločbo o dohodnini za oba starša, v primeru brezposelnosti potrdilo Zavoda za zaposlovanje RS, potrdilo o skupnem prebivališču, če pa gre za zdravstveno indikacijo pa še zdravniško spričevalo. Program je dodatni ukrep socialnega varstva v Občini Ruše. Sofinanciranje je odvisno od materialnih zmožnosti družine. Letovanje organizirata Zveza prijateljev mladine in Rdeči križ. 73 Prehrana dojenčkov Osnovni namen programa je, da se v primerih, ko dojenje iz objektivnih razlogov ni mogoče, zagotovijo dojenčkom sodobni mlečni preparati, in s tem pripomorejo k zdravemu razvoju ter zmanjšanju obolevnosti in umrljivosti otrok zaradi nepravilne prehrane v socialno ogroženih družinah. Podlaga za izplačilo proračunskih sredstev bodo izdani računi lekarn. Pogoje in postopek za predpisovanje in izdajanje mlečnih preparatov določa sklep občinskega sveta. Pravico do mlečnih preparatov, do izpolnjenega šestega meseca starosti dojenčka (socialna indikacija) in mlečnih preparatov pri akutni prebavni motnji do izpolnjenega drugega leta starosti otroka (socialno-zdravstvena indikacija), lahko uveljavljajo upravičenci, če imajo otroci in starši stalno prebivališče v Občini Ruše in če je družina prejemnik denarne socialne pomoči ali starševskega dodatka na Centru za socialno delo. Postavka je odvisna od števila rojstev otrok, števila družin, ki so socialno ogrožene in prejemajo denarno socialno pomoč in potreb po dietni prehrani Socialno varstvo drugih ranljivih skupin Opis podprograma Sodelovanje z nevladnimi organizacijami in institucijami, ki ob javnih pooblastilih izvajajo še druge programe. Predvsem gre za Rdeči križ in druge humanitarne organizacije. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o socialnem varstvu, Zakon o Rdečem križu Slovenije. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Vzpostavitev dodatne socialne mreže v občini. 96

97 Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Sklenitev letnih pogodb in izvedba programa v skladu z načrtovanim obsegom ter realizacija izdanih zahtevkov in pogodbenih obveznosti. Kazalci: število pomoči preko navedenih institucij OBČINSKA UPRAVA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 1016 Humanitarne organizacije in društva Sredstva so namenjena sofinanciranju delovanja organizacij, ki imajo humanitaren namen ter sofinanciranju dobrodelnih organizacij, organizacij za samopomoč in invalidskih organizacij, ki s svojo dejavnostjo preprečujejo, lajšajo, rešujejo socialne stiske in težave posameznikov oziroma skupin občanov. Iz postavke se krijejo tudi sredstva za prehrambne pakete socialno ogroženim občanom občine Ruše. 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Področje servisiranja javnega dolga obsega program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Pravočasno odplačevanje dolgov, ki so bili najeti za izvajanje investicij v občinskem proračunu. Cilji: pravočasno poravnavanje obveznosti. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 2201 Servisiranje javnega dolga 2201 Servisiranje javnega dolga Opis glavnega programa Glavni program servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom. Dolgoročni cilji glavnega programa Pravočasno odplačevanje dolgov, ki so bili najeti za izvajanje investicij v občinskem proračunu. Cilji: pravočasno poravnavanje obveznosti. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Pravočasno poravnati obveznosti, ki bremenijo tekoče proračunsko leto. Kazalci: poravnane obveznosti. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna domače zadolževanje Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna domače zadolževanje Opis podprograma Podprogram zajema odplačila obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna in sicer odplačila glavnic za dolgoročne kredite, najete na domačem trgu kapitala, odplačila obresti od dolgoročnih in kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala. 97

98 Zakonske in druge pravne podlage Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Pravočasno odplačevanje dolgov, ki so bili najeti za izvajanje investicij v občinskem proračunu. Cilji: pravočasno poravnavanje obveznosti. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Pravočasno poravnati obveznosti, ki bremenijo tekoče proračunsko leto. Kazalci: poravnane obveznosti OBČINSKA UPRAVA SPLOŠNE DEJAVNOSTI 14 - Plačila domačih obresti Načrtujejo se plačila obresti od kratkoročnih kreditov poslovnim bankam, najetih v tekočem proračunskem letu, za premostitveno financiranje investicijskih projektov. Občina Ruše je v preteklih letih najela dolgoročni kredit pri Slovenskem okoljskem javnem skladu za Gradnjo kanalizacije za odpadne in meteorne vode v naselju Bezena ter dolgoročne kredite pri Javnem skladu Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja za Ureditev ceste R3-705/1432 RUŠE (Mariborska Falska) 1. etapa in komunalno opremljanje območja Mirje 1. Faza, Pokrit bazen v športno rekreacijskem centru s spremljajočimi prostori v Rušah, Kanalizacijo Vorohova ulica in obnovo vodovoda ob izgradnji kanalizacije v Vorohovi ulici, Večnamenski objekt Center za mlade Ruše ter dolgoročni kredit pri Banki Sparkasse d.d. za izvrševanje občinskega proračuna za tekoče proračunsko leto za investicije, predvidene v občinskem proračunu. Ob likvidaciji Javnega sklada Občine Ruše za gospodarjenje z nepremičninami je prevzela tudi obveznosti iz naslova dolgoročnih stanovanjskih kreditov do Stanovanjskega sklada Republike Slovenije. Tako v tej postavki planiramo stroške obresti navedenih dolgoročnih kreditov. 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Področje porabe Intervencijski programi in obveznosti zajema sredstva za odpravo naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljivih človeških, živalskih ali rastlinskih bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotavljanje sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Imeti na razpolago rezervni sklad za naravne nesreče v zakonsko dovoljeni višini in splošno proračunsko rezervacijo za nepredvidene naloge. Cilji: pravočasno ukrepanje ob naravnih nesrečah in možnost izvrševanja nepredvidenih, toda nujnih nalog. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 2303 Splošna proračunska rezervacija 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč Opis glavnega programa Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih nesreč vključujejo sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče. 98

99 Dolgoročni cilji glavnega programa Imeti na razpolago rezervni sklad za naravne nesreče v zakonsko dovoljeni višini. Cilji: pravočasno ukrepanje ob naravnih nesrečah. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Po potrebi izkoristiti rezervni sklad za naravne nesreče. Cilji: pravočasno ukrepanje ob naravnih nesrečah. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa Rezerva občine Rezerva občine Opis podprograma Rezerva občine se oblikuje v skladu z 49. členom Zakona o javnih financah. V rezervo se izloča do 1,5 % skupnih letnih prejemkov proračuna. Sredstva se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o javnih financah, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Imeti na razpolago rezervni sklad za naravne nesreče v zakonsko dovoljeni višini. Cilji: pravočasno ukrepanje ob naravnih nesrečah. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Pravočasno ukrepanje ob naravnih nesrečah ter po potrebi izkoristiti rezervni sklad za naravne nesreče OBČINSKA UPRAVA SPLOŠNE DEJAVNOSTI 161 Proračunska rezerva V skladu z veljavno zakonodajo je lokalna skupnost dolžna oblikovati proračunsko rezervo, ki je namenjena za odpravo elementarnih nesreč. Prav tako pa je tudi podlaga za morebitno kandidiranje za prejetje sredstev iz državnega proračuna za navedene namene Splošna proračunska rezervacija Opis glavnega programa Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. Dolgoročni cilji glavnega programa Imeti konstantno na razpolago splošno proračunsko rezervacijo v zakonsko dovoljeni višini za nepredvidene naloge. Cilji: Izvršitev nepredvidenih, toda nujnih nalog. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Po potrebi izkoristiti splošno proračunsko rezervacijo. Cilji: Izvršitev nepredvidenih, toda nujnih nalog. 99

100 Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija Opis podprograma Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. V skladu z 42. členom Zakona o javnih financah sredstva splošne proračunske rezervacije ne smejo presegati 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o javnih financah. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Imeti konstantno na razpolago splošno proračunsko rezervacijo v zakonsko dovoljeni višini za nepredvidene naloge. Cilji: Izvršitev nepredvidenih, toda nujnih nalog. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Po potrebi izkoristiti splošno proračunsko rezervacijo. Cilji: Izvršitev nepredvidenih, toda nujnih nalog OBČINSKA UPRAVA SPLOŠNE DEJAVNOSTI 160 Splošna proračunska rezervacija V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, temveč se zadrži kot splošna proračunska rezervacija v skladu z 42. členom Zakona o javnih financah. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2 % prihodkov. Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se prenesejo v finančni načrt proračunskega uporabnika. O razporeditvi sredstev odloča župan. C Račun financiranja 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Področje servisiranja javnega dolga obsega program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Pravočasno odplačevanje dolgov, ki so bili najeti za izvajanje investicij v občinskem proračunu. Cilji: pravočasno poravnavanje obveznosti. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 2201 Servisiranje javnega dolga 2201 Servisiranje javnega dolga Opis glavnega programa Glavni program servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom. 100

101 Dolgoročni cilji glavnega programa Pravočasno odplačevanje dolgov, ki so bili najeti za izvajanje investicij v občinskem proračunu. Cilji: pravočasno poravnavanje obveznosti. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Pravočasno poravnati obveznosti, ki bremenijo tekoče proračunsko leto. Kazalci: poravnane obveznosti. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna domače zadolževanje Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna domače zadolževanje Opis podprograma Podprogram zajema odplačila obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna in sicer odplačila glavnic za dolgoročne kredite, najete na domačem trgu kapitala, odplačila obresti od dolgoročnih in kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Pravočasno odplačevanje dolgov, ki so bili najeti za izvajanje investicij v občinskem proračunu. Cilji: pravočasno poravnavanje obveznosti. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Pravočasno poravnati obveznosti, ki bremenijo tekoče proračunsko leto. Kazalci: poravnane obveznosti OBČINSKA UPRAVA SPLOŠNE DEJAVNOSTI 99 Odplačila domačega dolga Za najete dolgoročne kredite pri Slovenskem okoljskem javnem skladu za Gradnjo kanalizacije za odpadne in meteorne vode v naselju Bezena, Javnem skladu Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja za Ureditev ceste R3-705/1432 RUŠE (Mariborska Falska) 1. etapa in komunalno opremljanje območja Mirje 1. Faza, Pokriti bazen v športno rekreacijskem centru s spremljajočimi prostori v Rušah, Kanalizacijo Vorohova ulica in obnovo vodovoda ob izgradnji kanalizacije v Vorohovi ulici, Večnamenski objekt Center za mlade Ruše, Stanovanjskem skladu Republike Slovenije za stanovanjske projekte ter Banki Sparkasse d.d. za izvrševanje občinskega proračuna za tekoče proračunsko leto za investicije, predvidene v občinskem proračunu na tej postavki planiramo odplačilo obrokov navedenih dolgoročnih kreditov. 5. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV Načrt razvojnih programov predstavlja tretji del proračunske dokumentacije in odraža razvojno politiko občine na področju investicijskih izdatkov občine in državnih pomoči za naslednja štiri leta. Načrt razvojnih programov predstavlja razvojne naložbe in projekte v občini. S tem dokumentom je v proračunsko načrtovanje vnesena dolgoročna komponenta. Namen načrta razvojnih programov je pridobiti ocene o razvoju in dinamiki prihodkov in drugih prejemkov zaradi odločanja o odhodkih in drugih izdatkih v prihodnjih letih ter potrebnem zadolževanju. V načrtu razvojnih programov se izkazujejo načrtovani izdatki proračuna za investicije in državne pomoči v prihodnjih štirih letih, ki so razdelani po posameznih programih in projektih, po letih, v katerih bodo izdatki za programe bremenili proračune prihodnjih let in virih financiranja za celovito izvedbo programov in projektov. Prvi del načrta razvojnih programov zajema investicijske izdatke občine, ki zajemajo investicijske odhodke in investicijske transfere. 101

102 Načrt razvojnih programov se prikaže po neposrednih uporabnikih, podprogramih iz Pravilnika o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov in projektih ter virih sredstev za njihovo izvedbo. V načrt razvojnih programov v občini so tako vključeni vsi izdatki za nakup opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev neposrednih in posrednih uporabnikov občinskega proračuna oziroma vsi investicijski odhodki in investicijski transferi. V načrt razvojnih programov se uvrstijo vsi projekti in programi, ki so izvedljivi po predvideni dinamiki in tudi pokriti s predvidenimi viri financiranja (občinski proračun, državni proračun, krediti, donacije, sovlaganja zasebnikov, koncesije,...). V procesu priprave načrta razvojnih programov se najprej upošteva projekte in programe, ki so že vključeni v načrt razvojnih programov in šele nato nove projekte in programe, s tem da skupen obseg sredstev ne sme presegati obsega sredstev, ki je za te namene na razpolago v prihodnjih štirih letih. Vključenost investicijskih izdatkov v načrt razvojnih programov občine je še posebej pomembna z vidika sofinanciranja investicij iz državnega proračuna. V postopku priprave državnega proračuna in načrta razvojnih programov na nivoju države bodo pristojna ministrstva v ta načrt vključila tudi tiste investicije v občinah, ki jih bo sofinancirala država. Te investicije bodo morale biti predhodno vključene v načrt razvojnih programov občine, za kar morajo občine predložiti ustrezen dokument. Načrt razvojnih programov se letno dopolnjuje v skladu s programom delovanja občinskega sveta in realizacijo posameznih investicij. Pri tem je pomembno, da se z načrtom razvojnih programov vsebinsko opredelijo ključni programi proračunske porabe za srednjeročno obdobje. V tem smislu je torej ta dokument proračunskega načrtovanja ključni dokument za opredeljevanje prioritet delovanja občine. Dodati je potrebno še to, da se pripravlja nov dokument dolgoročnega razvoja občine in po sprejetju na občinskem svetu bo načrt razvojnih programov usklajen s tem dokumentom! Pri odločitvah, katere investicije uvrstiti v načrt razvojnih programov občine, smo se odločali na podlagi sledečih dejavnikov: * programi, sofinancirani iz evropskih virov, državnega proračuna, namenskih sredstev in s strani občanov, * programi, ki so že bili zajeti v proračunu 2013 pa niso bili realizirani, * programi, potrjeni s sklepi občinskega sveta (prioritetne naloge), * usklajenost investicij z načrti javnih podjetij, * programske usmeritve političnih strank in list, * programske usmeritve krajevnih odborov, * programske usmeritve društev in drugih institucij. PREDNOSTNE NALOGE * zakonske in pogodbene obveznosti, * nadaljevanje že začetih investicij, * investicije s sofinanciranjem iz namenskih virov (razpisi) in s strani občanov, * investicije, ki so nujne zaradi vlaganj investitorjev, * investicije, ki se izvajajo v usklajenosti z vzdrževalnimi deli več komunalnih vodov. Drugi del načrta razvojnih programov pa prikazuje podatke o tistih državnih pomočeh, ki so izdatki občinskega proračuna. Na lokalni ravni so državne pomoči odhodki, ki pomenijo korist za prejemnika državne pomoči in mu tako zagotavljajo določeno konkurenčno prednost in so namenjeni financiranju ali sofinanciranju programov prejemnikov državnih pomoči, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev (najpogostejše oblike državnih pomoči na ravni občine so subvencije v kmetijstvo, drobno gospodarstvo, ipd). Podrobno definicijo državnih pomoči predpisuje Zakon o nadzoru državnih pomoči. V skladu z ZNDP je potrebno pomoč priglasiti komisiji za nadzor nad državnimi pomočmi, ki po posebej opredeljenem postopku oceni združljivost državne pomoči z določbami zakona. Tako smo načrtovana izplačila dotacij kmetovalcem priglasili na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano oziroma Ministrstvu za finance ter predložili pravno podlago na osnovi katere bodo sredstva izplačana (Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Ruše MUV 34/07). V letu 2007 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdalo Mnenje o skladnosti sheme državne pomoči»državne pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Ruše«, z veljavnostjo sheme do ; Ministrstvo za finance je izdalo Mnenje o shemi»de minimis«pomoči»dodeljevanje pomoči de minimis za ohranjanje in razvoj podeželja v občini Ruše«za čas do Ne glede na to, da se te pomoči imenujejo državne pomoči, je vir financiranja občinski proračun. Ker so se konec leta 2013 iztekle veljavne sheme državnih pomoči in sheme de minimis pomoči smo s strani Ministrstva za finance, sektorja za finance in državne pomoči prejeli obvestilo o podaljšanju obstoječih shem državnih pomoči in shem de minimis pomoči. Obstoječe de minimis sheme ter skupinske izjeme so podaljšane do V tem prehodnem obdboju od do ima občina čas, da pripravi novo shemo v skladu z novo uredbo in jo priglasi pristojnemu ministrstvu. 102

103 OB Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov Namen in cilji: - omogočiti nujno investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov (obnove in sanacije dotrajanih streh, elektro in drugih inštalacij, zamenjave oken, obnove toplotnih in ogrevalnih sistemov), - ohraniti in povečati vrednosti poslovnih objektov in prostorov. V skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi. OB Nakup računalnikov in programske opreme Namen in cilji: - omogočiti ustrezno računalniško podprto delo občinske uprave in slediti razvoju informacijske tehnologije, - vzpostaviti ustrezno delovno okolje za delo občinske uprave. Glede na ugotovitve analize stanja računalniške strojne in programske opreme se konstantno izvaja posodabljanje in urejanje računalniškega sistem občine. Ker je celoten sistem nemogoče posodobiti naenkrat, ga posodabljamo skladno s planom in potrebami. Vsako proračunsko leto načrtujemo zamenjavo dela zastarelih računalnikov, nabavimo pa tudi potrebne računalniške programe. OB Nakup druge opreme in napeljav Namen in cilji: - ohraniti in vzdrževati opremo v delovnih prostorih, - vzpostaviti ustrezno delovno okolje za delo občinske uprave, - omogočiti ustrezno opremo ter pripomočke za delo. Gre za potrebne nakupe pohištvene in druge opreme občinskih poslovnih prostorov. OB Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih prostorov Namen in cilji: - vzpostaviti ustrezno delovno okolje za delo občinske uprave. V prihodnjih letih se bo občinska stavba vzdrževala glede na izkazane potrebe. OB Poraba požarne takse Namen in cilji: - zagotavljanje razvoja protipožarne varnosti po programu, ki ga določa glede na prilive odstopljenih sredstev požarne takse občinski odbor za razpolaganje s požarnimi sredstvi, - v skladu z zakonsko obvezo zagotoviti ustrezno požarno varnost v občini, - posodabljanje gasilske opreme. Na podlagi podpisanega dogovora se sredstva dodeljujejo vsem trem društvom v občini, in sicer PGD Ruše, PGD Smolnik in PGD Bistrica ob Dravi, v enakih deležih. OB Investicije v gasilstvo Namen in cilji: - v skladu z zakonsko obvezo zagotoviti ustrezno požarno varnost v občini, - posodabljanje gasilske opreme. Projekt investicij v gasilstvo se bo nadaljeval tudi v naslednjih letih, saj je potrebno gasilsko opremo dopolnjevati in posodabljati. Financirati moramo tri društva v občini, in sicer PGD Ruše, PGD Smolnik in PGD Bistrica ob Dravi. OB Investicije v gasilska vozila Namen in cilji: - v skladu z zakonsko obvezo zagotoviti ustrezno požarno varnost v občini, 103

104 - posodabljanje oziroma nabava novih gasilskih vozil. Projekt investicij v gasilska vozila se bo nadaljeval tudi v naslednjih letih. Sofinanciramo nabavo novih gasilskih vozil v treh društvih v občini, in sicer PGD Ruše, PGD Smolnik in PGD Bistrica ob Dravi. V preteklih letih smo že sofinancirali nabavo gasilskega vozila za PGD Smolnik in delno za PGD Ruše. V letu 2014 v skladu z aneksom plačali še neporavnane obveznosti za PGD Ruše. OB Komunalno opremljanje zemljišč Namen in cilji: - priprava podlag za komunalno opremljanje območij, ki se urejajo z OPN oziroma podrobnimi prostorskimi izvedbenimi akti, - priprava podlag za obračun komunalnega prispevka. Sredstva se namenjajo izdelavi/novelaciji programov opremljanja za naslednja območja: - Program opremljanja za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Ruše (novelacija dokumenta iz leta 2009). OB Investicijsko vzdrževalna dela Namen in cilji: v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah je potrebno nadaljevati z zamenjavo neveljavne in manjkajoče prometne signalizacije, hkrati pa bomo signalizacijo dopolnili oziroma spremenili (prepoved oz. omejitev tovornega prometa v času odjuge). V letu 2014 moramo najprej nadaljevati z zamenjavo neveljavne prometne signalizacije na gozdnih cestah ter na posameznih odsekih, v skladu z dogovorom z Zavodom za gozdove, namestiti manjkajoče. OB Investicije gozdne ceste Namen in cilji: sredstva so namenjena urejanju novogradnjam in izboljšavam gozdnih cest, predvsem tistih, ki služijo tudi javnemu namenu (ne samo spravilu lesa), kot je npr. turistična cesta ob Lobnici. V letu 2014 bomo dela pričeli v sodelovanju in načrtom, ki ga pripravi zavod za gozdove, kot upravljavec gozdnih cest. OB Predelava prostozračnih vodov Namen in cilji: - sredstva so rezervirana za potrebe morebitnih nepredvidenih prestavitev NN elektro vodov in vodov napajanja javne razsvetljave, ob izvajanju ostalih investicij. Sredstva se bodo koristila v primeru, da se ob izvajanju posamezne investicije ugotovi potreba po nepredvidenem posegu razlogi so predvsem pomanjkljivi katastri stare infrastrukture. OB Ureditev elektroenergetskega napajanja ŠRC Ruše Namen in cilji: - sredstva so namenjena ureditvi elektroenrgetskega napajanja ŠRC Ruše za potrebe ureditve razsvetljave igrišč. V letu 2014 načrtujemo ureditev razsvetljave na igriščih športno rekreacijskega centra v Rušah. OB Rekonstrukcija LC Smolnik - Šumik Namen in cilji: sredstva so namenjena pričetku izvedbe prestavitve ceste pri kmetiji Harič in Cebe (Jurše) ob lokalni cesti Smolnik Šumik. V letu 2013 je bila izvedena zakoličba osi trase ter približna ocena vrednosti del. Z lastniki smo opravili prve razgovore o načinu izvedbe, predvidene v letu OB Cesta Kreči Namen in cilji: izboljšanje stanja na področju prevoznosti javne ceste (trenutno slab dostop za reševalna in ostala intervencijska ter dostavna vozila) in zagotavljanje ustrezne prometne varnosti ter prevoznosti skozi celo leto. 104

105 V letu 2014 je predvidena ureditev spodnjega dela ceste sprememba trase oziroma naklona. OB Ureditev nove trase ceste Pod vinogradi, Bistrica ob Dravi Namen in cilji: - zagotoviti normalno prevozno javno cesto z ustrezno prometno varnostjo, - razširitev voziščno konstrukcijo izvedba protiprašne prevleke, - zagotoviti ustrezno prometno varnost ter izboljšati prevoznost. V letu 2014 je predvidena ureditev in asfaltiranje nove trase ceste. Sočasno z ureditvijo ceste bodo, za kasnejši možen priklop na kanalizacijsko omrežje, položene tudi kanalizacijske cevi. Pri ureditvi ceste na novi trasi bodo sodelovali tudi občani s sofinancerskimi deleži. OB Ureditev nove trase ceste k Majalu Namen in cilji: - zagotoviti normalno prevozno cesto z ustrezno prometno varnostjo. V letu 2014 je predvidena izvedba osnovnih investicijsko vzdrževalnih del ter pridobitev vseh potrebnih soglasij. OB Protiprašna obdelava cest v Bezeni Šraj, Štumbergerjeva,. Namen in cilji: - urediti voziščno konstrukcijo izvedba protiprašne prevleke, - zagotoviti ustrezno prometno varnost ter izboljšati prevoznost. V letu 2014 je predviden pričetek protiprašne ureditve makadamskih cest na območju Bezene. Glede na to, da je kar nekaj ulic, kjer je potrebna protiprašna odbelava, se bo izvedba nadaljevala še v letu Vrstni red izvedbe bo določen in usklajen s krajevnim odborom. OB Ureditev ceste Šlosberg Namen in cilji: - zagotoviti normalno prevozno cesto z ustrezno prometno varnostjo. V letu 2014 je predviden pričetek del ureditve makadamske ceste, hkrati pa je potrebno urediti odvodnjavanje meteornih voda. OB Asfaltiranje Knupleževe ulice Namen in cilj: - urediti voziščno konstrukcijo izvedba protiprašne prevleke, - zagotoviti ustrezno prometno varnost ter izboljšati prevoznost. V letu 2013 smo že pričeli z aktivnostmi v zvezi s pridobivanjem izjav o sofinanciranju investicije. V primeru pridobitve izjav o sofinanciranju, bomo v letu 2014 pričeli z informativnim zbiranjem izvajalca za izvedbo del. OB Asfaltiranje Vertnikove ulice Namen in cilj: - urediti voziščno konstrukcijo izvedba protiprašne prevleke, - zagotoviti ustrezno prometno varnost ter izboljšati prevoznost. Satnje projekta: V letu 2013 smo že pričeli z aktivnostmi v zvezi s pridobivanjen izjav o sofinanciranju investicije. V primeru pridobitve izjav o sofinanciranju, bomo v letu 2014 pričeli z informativnim zbiranjem izvajalca za izvedbo del. OB Asfaltiranje odcepa Log - Žižek Namen in cilj: - urediti voziščno konstrukcijo izvedba protiprašne prevleke, - zagotoviti ustrzno prometno varnost ter izboljšati prevoznost. V letu 2014 je predvideno asfaltiranje ceste. Hkrati z ureditvijo ceste bo potrebno urediti tudi meteorno kanalizacijo. S sofinancerskim deležem pri ureditvi ceste bodo sodelovali tudi občani. OB Asfaltiranje Glažuta Namen in cilj: - urediti voziščno konstrukcijo izvedba protiprašne prevleke, - zagotoviti ustrzno prometno varnost ter izboljšati prevoznost. 105

106 V letu 2014 je predvidena ureditev ceste s protiprašno preobleko. S krajevnim odborom je potrebno dogovoriti morebino sofinanciranje s strani krajanov. OB Investicije Namen in cilj: - zagotavljanje nemotenega in normalnega stanja prevoznosti javnih cest na poškodovanih odsekih, - sanacija udarnih jam na cestah in ostalih javnih površinah ter zalivanje asfaltnih razpok. Vsako leto, po končani sezoni zimske službe oziroma ob pričetku letnega vzdrževanja, je potrebno sanirati novo nastale poškodbe na javnih cestah, sredstva pa so namenjena tudi morebitnemu odstranjevanju nevarnih dreves ob javnih cestah in ostalih javnih površinah. OB Razširitev mostu v Logu Namen in cilj: - rekonstrukcija obstoječega mostu, - ureditev novih ograj, - rekonstrukcija vozišča. V letu 2014 bomo poskrbeli za obnovo enega izmed mostov v naselju Log. Večini del bomo izvajali v lastni režiji. OB Obnova brvi pri Ecomu Namen in cilj: - varna uporaba brvi za prehod pešcev čez potok. Zaradi dotrajanosti je nujno potrebna menjava lesenih podnic. OB Rekonstrukcija mostu na Lobnici stara cesta na Glažuto Namen in cilj: - pridobitev projektne dokumentacije, - izgradnja novega mostu čez Lobnico, - ponovna vzpostavitev kategorizirane in stalne prometne povezave. Zaradi dotrajanosti nosilne konstrukcije mostu je bilo potrebno most v letu 2011 zapreti za ves promet. Ob izgradnji kanalizacije je za nemoteno izvedbo del in prometa občini pomagala Slovenksa vojska, ki je postavila začasni most čez Lobnico. Za izgradno novega mostu imamo izdelano idejno zasnovo. V letu 2013 smo naročili izdelavo projektne dokumentacije v izvedbi PGD in PZI. Projekt bo v celoti izdelan v letu 2014, zato je potrebno zagotoviti sredstva za plačilo. OB Pločnik Bistrica ob Dravi - del Ruške ceste od križišča Log do ulice Ob Mlinščici Namen in cilj: - zagotovitev varnega prometa pešcev čez in ob regionalni cesti znotraj naselja, - zagotovitev ustrezne prometne varnosti. V letu 2013 je bil izdelan projekt za izvedbo del. V letu 2014 bomo pristopili k sami izvedbi del. OB Tehnična dokumentacija za cestno dejavnost Namen in cilj: - Izdelava različne dokumentacije za izvedbo posameznih del na cestnem omrežju (popisi, idejne zasnove, projekti za izvedbo). V letu 2014 je predvideno plačilo preostanka obveznosti za izdelavo elaborata usmerjevalne signalizacije ter plačilo novih dokumentov. OB Kolesarska pot Namen in cilji: - zagotavljanje večje prometne varnosti kolesarjev, predvsem otrok, - vzpodbujanje alternativnih načinov prevoza v službo, trgovino, šolo,, - zmanjševanje negativnih vplivov motornega prometa na okolje, - omogočanje razvoja rekreativne dejavnosti ljudi in s tem pozitivni vpliv na njihovo zdravje, - izboljšanje mestnih in primestnih kolesarskih povezav, - razširitev, popestritev ter dvig kakovosti turistične ponudbe v obeh destinacijah, - možnost oblikovanja integralnih turističnih, kulturnih in naravnih produktov ter razvoj drugih storitev na različnih področjih, - ustvarjanje novih delovnih mest na področjih turizma in gospodarstva, 106

107 - povezava lokalnih ponudnikov v celovito ponudbo. Letos nadaljujemo s pripravo preostale tehnične oziroma investicijske dokumentacije, saj je pridobitev le-teh predpogoj za kandidaturo na morebitnih razpisih za nepovratna sredstva. OB Rekonstrukcija LC Ruše - Glažuta Namen in cilj: - izdelava ustrezne dokumentacije popisov za izvedbo ter pridobitev ponudb za izvajanje del. S samo rekonstrukcijo bo zagotovljeno ustrezno odvodnjavanje ceste, sanirana voziščna konstrukcija ter s tem povečana prometna varnost in zagotovljeno nemoteno odvijanje prometa. V letu 2013 smo naročili izdelavo elaborata za potrebe sanacije ceste v dolžini cca. 4 km. V primeru možnega zagotavljanja proračunskih sredstev domo z rekonstrukcijo pričeli v letošnjem letu ter jo izvajali fazno. OB Lokalna cesta Ruše Glažuta (rekonstrukcija usadov in obnova prepustov) Namen in cilji: - zagotavljanje in izboljšanje stanja na področju prevoznosti javne ceste in ustrezne prometne varnosti, - investicijsko vzdrževanje ceste. Sredstva na postavki so potrebna za investicijsko vzdrževanje lokalne ceste Ruše Glažuta (predvsem makadamski del ceste), kjer je potrebno izvesti profiliranje vozišča, redno zagotavljati in obnavljati prepuste z vtočnimi in iztočnimi glavami ter po potrebi sanirati usade. OB Rekonstrukcija Jugove ulice Namen in cilji: - izboljšati stanje na področju prevoznosti javne ceste in zagotavljanje ustrezne prometne varnosti, - investicijsko vzdrževanje ceste. V letu 2014 so predvidena sredstva namenjena preplastitvi dotrajanega vozišča, vkljuno z ureditvijo odvodnjavanja. OB Lokalna cesta Smolnik Šumik (rekonstrukcija usadov in obnova prepustov) Namen in cilji: - zagotavljanje in izboljšanje stanja na področju prevoznosti javne ceste in ustrezne prometne varnosti, - investicijsko vzdrževanje ceste. Sredstva na postavki so potrebna za investicijsko vzdrževanje lokalne ceste Smolnik - Šumik (predvsem makadamski del ceste), kjer je potrebno izvesti profiliranje vozišča, redno zagotavljati in obnavljati prepuste z vtočnimi in iztočnimi glavami ter po potrebi sanirati usade. OB LC Činžat Fišer žaga Šumik (obnova prepustov, izdelava opornih zidov) Namen in cilji: - zagotavljanje in izboljšanje stanja na področju prevoznosti javne ceste in ustrezne prometne varnosti, - investicijsko vzdrževanje ceste po načrtu vzdrževanja cest. Sredstva na postavki so potrebna za investicijsko vzdrževanje lokalne ceste Činžat Fišer žaga - Šumik, kjer je potrebno izvesti profiliranje vozišča, redno zagotavljati in obnavljati prepuste z vtočnimi in iztočnimi glavami ter po potrebi sanirati usade. OB Ostala investicijska vzdrževanja Namen in cilji: - zagotavljanje nemotene in ustrezne varne prevoznosti javnih cest, - investicijsko vzdrževanje cest. Sredstva na postavki so namenjena izvedbi obnove talnih označb ter sanaciji udarnih jam in zalivanju asfaltnih razpok (vse na lokalnih cestah). OB Odpravljanje arhitektonskih ovir Namen in cilji: - zagotavljanje nemotenega dostopa gibalno oviranih na hodnike za pešce. Sredstva bodo porabljena za zniževanje robnikov za lažji dostop gibalno oviranih oseb na hodnike za pešce. V lanskem letu smo pričeli v naselju Bistrica ob Dravi, letos pa bomo nadaljevali v smeri zahoda proti Rušam. 107

108 OB Ostala investicijska vzdrževanja Namen in cilji: - zagotavljanje nemotene in ustrezne varne prevoznosti javnih cest, - investicijsko vzdrževanje cest. Sredstva na postavki so namenjena izvedbi obnove talnih označb ter sanaciji udarnih jam in zalivanju asfaltnih razpok (vse na javnih poteh). OB Rekonstrukcija Industrijske ulice preplastitev Namen in cilji: - izboljšanje stanja na področju prevoznosti javne ceste in ustrezne prometne varnosti, - investicijsko vzdrževanje ceste. Z ozirom na dejstva, da v letu 2013 ni bilo mogoče zagotoviti sredstev za rekonstrukcijo Industrijske ulice, bomo dela izvedli v letu 2014 hkrati z izgradnjo oz. obnovo ostale komunalne infrastrukture. OB Prestavitev ceste k Petroviču Log Namen in cilji: - zagotavljanje in izboljšanje stanja na področju prevoznosti javne ceste (trenutno slab dostop za reševalna in ostala intervencijska ter dostavna vozila) in ustrezne prometne varnosti, - ureditev makadamske poti in podpornega zidu v potoku. Glede na dejstvo, da je bila izgradnja vodovoda prestavljena v letu 2014, bomo z deli ureditve podpornega zidu in ceste pričeli hkrati z izgradnjo vodovoda, zaključena pa bodo predvidoma v letu OB Ureditev ceste mimo Monvi-ja PC Geberit Namen in cilji: - zagotavljanje in izboljšanje stanja na področju prevoznosti javne ceste in ustrezne prometne varnosti, - zagotovitev nemotenega dostopa do nove poslovne cone, - ureditev nove trase javne ceste v protiprašni izvedbi. V letu 2014 je potrebna še ureditev vzhodnega dela ceste ter hodnika za pešce, na celotni trasi pa je potrebna izvedba fine asfaltne prevleke. OB Dravska ulica Bistrica ob Dravi Namen in cilji: - zagotavljanje in izboljšanje stanja na področju prevoznosti javne ceste in ustrezne prometne varnosti, - izvedba protiprašne ureditve. V letu 2014 načrtujemo, v sodelovanju s krajevnim odborom, pridobiti izjave o sofinanciranju. V kolikor bodo dogovori uspešni, bomo pričeli tudi z informativnim pridobivanjem ponudb. OB Industrijska ulica Bistrica ob Dravi Namen in cilji: - zagotavljanje in izboljšanje stanja na področju prevoznosti javne ceste in ustrezne prometne varnosti, - izvedba rekonstrukcije vozišča in mulde. V letu 2014 nameravamo izvesti krpanje oz. preplasitev dela vozišča. OB Asfaltiranje odcepa Sep Oprešnik Log Namen in cilji: - urediti voziščno konstrukcijo izvedba protiprašne prevleke, - zagotoviti ustrezno prometno varnost ter izboljšati prevoznost. V letu 2014 načrtujemo, v sodelovanju s krajevnim odborom, pridobiti izjave o sofinanciranju. V kolikor bodo dogovori uspešni, bomo pričeli tudi z informativnim pridobivanjem ponudb. OB Rekonstrukcija JP Fala elektrarna Namen in cilji: - zagotoviti ustrezno prometno varnost ter izboljšati prevoznost. 108

109 Cesta je bila v neurju 2012 precej uničena. V letu 2013 so Dravske elektrarne cesto delno že sanirale. Potrebno pa je sanirati cesto še na začetku odseka, za kar so predvidena sredstva na tej postavki. OB Ureditev avtobusnih postajališč Namen in cilji: - izboljšati varnost in udobje občanov, ki koristijo objekte, namenjene javnemu prevozu, - postopoma urediti oz. zamenjati obstoječa avtobusna postajališča (tipska izvedba). Sredstva so predvidena za nadaljevanje ureditve avtobusnih postajališč. OB Parkirišče pri ŠRC preplastitev ploščadi pred bazenom Namen in cilji: - ureditev ploščadi pred bazenom, - izboljšanje stanja. Po zaprtju Vrtne ulice bomo let-to preplastili ter jo pripravili za uporabo v rekreacijske namene. OB Parkirišče pri stadionu ureditev po predlogu celostne ureditve prostora Namen in cilji: - izboljšanje stanja na makadamskem parkirišču. Sredstva so namenjena za sanacijo parkirišča pri stadionu in celostne ureditve prostora. OB Postavitev usmerjevalne signalizacije Namen in cilji: - pričetek postavitve usmerjevalnih objektov za javne ustanove in zasebnike oz. podjetja, - izboljšanje stanja na področju označitve in usmerjanja izvedba v skladu s pravilnikom. V letu 2013 smo hkrati z rekonstrukcijo regionalne ceste Mariborska Falska na obcestni površini že vgradili temelje za postavitev usmerjevalne oz. označevalne signalizacije, prav tako smo nabavili lamele in objekte za postavitev. Načrtovana sredstva za leto 2014 bomo porabili za njihovo postavitev in nadaljnjo ureditev na območju občine. OB Ostala investicijsko vzdrževalna dela Namen in cilj: - zamenjava dotrajanih ali poškodovanih drogov, - zagotavljanje varne javne razsvetljave. Sredstva so predvidena za zamenjavo dotrajanih lesenih drogov ter za morebitne poškodbe javne razsvetljave, del pa se nameni tudi za nabavo materiala za popravilo in izdelavo novoletne razsvetljave. OB JR URED RUŠE (Mariborska Falska) Namen in cilj: - povečati varnost v prometu zagotoviti ustrezno osvetljenost, - izgradnja varne in sodobne javne razsvetljave, hkrati z rekonstrukcijo ostale komunalne infrastrukture in rekonstrukcijo regionalne ceste. Sredstva bodo porabljena za dokončanje ureditve javne razsvetljave ob Mariborski Falski ter v centru Ruš. OB Vinska pot vzhodni del Namen in cilj: - povečati varnost v prometu zagotoviti ustrezno osvetljenost, - izgradnja varne in sodobne javne razsvetljave. V letu 2014 nameravamo pričeti z izgradnjo javne razsvetljave tudi na vzhodnem delu Vinske poti. Na ostalem delu Vinske poti pa bo ureditev javne razsvetljave potekala hkrati z izgradnjo vodovoda in kanalizacije. OB JR Drevoredna ulica Namen in cilj: - povečati varnost v prometu zagotoviti ustrezno osvetljenost, - izgradnja varne in sodobne javne razsvetljave, hkrati z rekonstrukcijo ostale komunalne infrastrukture in rekonstrukcijo javne ceste. 109

110 Hkrati z rekonstrukcijo ostale komunalne infrastrukture (kanalizacijskega omrežja, vodovoda in ceste) je v navedeni ulici predvidena tudi ureditev javne razsvetljave oz. posodobitev obstoječe. OB JR v Dobravo Namen in cilj: - povečati varnost v prometu zagotoviti ustrezno osvetljenost, - izgradnja varne in sodobne javne razsvetljave. Sredstva bomo porabili za nabavo materiala, delo bomo izvajali v lastni režiji. OB JR Bezenska pot Namen in cilj: - povečati varnost v prometu zagotoviti ustrezno osvetljenost, - izgradnja varne in sodobne javne razsvetljave. Sredstva bomo porabili za nabavo materiala, delo bomo izvajali v lastni režiji. OB Ureditev JR v Dravski ulici Namen in cilj: - povečati varnost v prometu zagotoviti ustrezno osvetljenost, - izgradnja varne in sodobne javne razsvetljave. Sredstva bomo porabili za nabavo materiala, delo bomo izvajali v lastni režiji. OB Ureditev JR Bezena - Geberit Namen in cilj: - povečati varnost v prometu zagotoviti ustrezno osvetljenost, - izgradnja varne in sodobne javne razsvetljave, hkrati z rekonstrukcijo ostale komunalne infrastrukture in rekonstrukcijo javne ceste. Hkrati z rekonstrukcijo ostale komunalne infrastrukture (kanalizacijskega omrežja, vodovoda in ceste) je v navedeni ulici predvidena tudi ureditev javne razsvetljave oz. posodobitev obstoječe. OB URED RUŠE (Mariborska Falska) Namen in cilj: - zagotavljanje in izboljšanje stanja na področju prevoznosti regionalne ceste in ustrezne prometne varnosti, - zagotavljanje sofinancerskega deleža (rekonstrukcija infrastrukture v občinski lasti). V letu 2014 bo zaključena rekonstrukcija regionalne ceste Mariborska Falska, hkrati pa tudi ureditev ostale komunalne infrastrukture. Aktivnosti je vodila DRSC, Občina Ruše pa je po sofinancerskem sporazumu zagotoviti svoj delež sredstev, namenjen rekonstrukciji infrastrukture v lasti občine. OB Urejanje železniških prehodov Namen in cilj: - izboljšanje stanja na železniških prehodih in zagotavljanje ustrezne prometne varnosti. Občina Ruše je že v letu 2011, skupaj s Slovenskimi železnicami, začela z ureditvijo železniških prehodov. Obnovljen je bil železniški prehod v naselju Bezena, hkrati pa je bila zamenjana prometna signalizacija na vseh železniških prehodih. V letu 2014 je predvideno nadaljevanje ureditve enega od železniških prehodov po predlogu in v skladu s planom Slovenskih železnic. Na naslov Slovenskih železnic smo že posredovali predlog, da je nujno urediti zapornice ali pol zapornice na železniškem prehodu Bezena. OB Investicijsko vzdrževanje kanalizacije Namen in cilj: - zagotavljanje in izboljšanje stanja kanalizacijskega omrežja. Sredstva na tej postavki so predvidena za vzdrževalna dela, kot so zamenjava poškodovanih pokrovov na jaških, sanacija iztoka kanalizacije iz razbremenilnika, čiščenje požiralnikov in ostala dela, del sredstev pa je namenjen odpravi napak na ČN Bezena ter navezavi dela naselja Bistrica ob Dravi na novo čistilno napravo (prečkanje potoka). 110

111 OB Viadukt Livada - Gozdarska, Trpinova Namen in cilj: - urejanje komunalne infrastrukture skladno s smernicami države in EU ter varovanje in zaščita vodnih virov, - izgradnja novega kanalizacijskega sistema. V letu 2014 je predviden začetek izgradnje kanalizacijskega omrežja (hkrati z obnovo ostale komunalne infrastrukture) v omenjenih ulicah, pri čemer je najprej potrebno pridobiti še vsa soglasja in gradbeno dovoljenje. OB Kanalizacija Šlosberg Namen in cilj: - urejanje komunalne infrastrukture skladno s smernicami države in EU ter varovanje in zaščita vodnih virov, - izgradnja novega kanalizacijskega sitema. V letu 2014 je predviden začetek obnove ceste, hkrati z obnovo ceste se bo zgradilo tudi kanalizacijsko omrežje. OB Kanalizacija zahodni del Bistrica ob Dravi v Dobravo, Sončna ulica z odcepi Namen in cilj: - urejanje komunalne infrastrukture skladno s smernicami države in EU ter varovanje in zaščita vodnih virov, - izgradnja novega kanalizacijskega sitema. Sredstva bodo porabljena za dopolnitev oziroma novelacijo projekta. OB Kanalizacija Pod vinogradi Namen in cilj: - urejanje komunalne infrastrukture skladno s smernicami države in EU ter varovanje in zaščita vodnih virov, - izgradnja novega kanalizacijskega sitema. Hkrati z ureditvijo ceste bodo v cestno telo poloćene kanalizacijske cevi za ureditev kasnejše navezave na kanalizacijsko omrežje. OB Kanalizacija Škrbotova ulica Namen in cilj: - urejanje komunalne infrastrukture skladno s smernicami države in EU ter varovanje in zaščita vodnih virov, - izgradnja novega kanalizacijskega sitema. Sredstva na tej postavki so predvidena za izdelavo projektne dokumentacije. OB Kanalizacija Drevoredna ulica Namen in cilj: - urejanje komunalne infrastrukture skladno s smernicami države in EU ter varovanje in zaščita vodnih virov, - rekonstrukcija kanalizacije. Na pobudo, podano na eni izmed sej Odbora za komunalno gospodarstvo in prostor, ter zaradi ugotovljene dotrajanosti kanalizacijskega omrežja in s tem povezanega ogrožanja vodnjaka Ruše 1, je potrebno prioritetno izvesti obnovo kanalizacijskega omrežja. V letu 2011 je bila izdelana projektna dokumentacija za izvedbo, ob izgradnji kanalizacije pa se bo obnavljalo tudi ostalo komunalno infrastrukturo ter po končani gradnji preplastilo vozišče. Začetek investicije je bil predviden v letu 2013, vendar se je zaradi pomanjkanja sredstev prenesel v leto Z izbiro izvajalca bomo pričeli po sprejetju proračuna. OB Izgradnja kanalizacije Bezena - Tovarniška ulica Namen in cilj: - urejanje komunalne infrastrukture skladno s smernicami države in EU ter varovanje in zaščita vodnih virov, - rekonstrukcija kanalizacije ob obnovi ceste oz. novogradnji proti novi poslovni coni. V letu 2014 je predvidena hkrati z ureditvijo zahodnega dela ceste še obnova kanalizacijskega omrežja za kar so namenjena proračunska sredstva v tej postavki. OB Kanalizacija Vinska pot Namen in cilj: - urejanje komunalne infrastrukture skladno s smernicami države in EU ter varovanje in zaščita vodnih virov, 111

112 - novogradnja kanalizacijskega omrežja, hkrati z izgradnjo ostale infrastrukture. OB Kanalizacija Log - sanacija Namen in cilj: - Odprava napak na obstoječem kanalizacijskem omrežju. Za odpravo napak na obstoječem kanalizacijskem omrežju bo unovčena bančna garancija. OB Tehnična dokumentacija za kanalizacijo Namen in cilj: - novelacija oziroma dopolnitev že izdelane tehnične dokumentacije v skladu z novimi predpisi. Že izdelano tehnično dokumentacijo je potrebno uskladiti z novimi predpisi, del sredstev pa je namenjen tudi izdelavi popisov ter projektov za izvedbo (v primeru izvajanja del v lastni režiji, preizkusov tesnoti in posnetkov s kamero, ). OB Obnova vodovoda Šarhova pot v Rušah Namen in cilj: - izboljšanje standarda vodooskrbe na območju Šarhove poti v Rušah, - zmanjšanje vodnih izgub. Obnova dotrajanega vodovoda v dolžini 270 m1 in v kvaliteti LŽ 100. Vodovod beleži po evidenci upravljavca nadpovprečno število prelomov, zato je potrebno nujno ukrepanje. Dela se bodo zaključila v letu OB Obnova vodovoda URED RUŠE (Mariborska Falska) Namen in cilji: - izboljšanje stanja na področju oskrbe z vodo na območju Občine Ruše. Projekt, ki se izvaja sočasno z izvedbo IV. faze rekonstrukcije regionalne ceste R III 705 skozi naselje Ruše, je fizično zaključen. V leto 2014 nam preostane plačilo dela investicije, ki je bil zadržan v skladu z izvajalsko pogodbo. OB Obnova črpalnih, prečrpalnih objektov in rezervoarjev ter manjša obnovitvena dela Namen in cilji: - izboljšanje standarda vodooskrbe na območju Občine Ruše, - obnova vodovodne infrastrukture po programu. Aktivnosti predstavljajo realizacijo prednostnih nalog po predlogu izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Ruše. Le te so: izvedba merilnih jaškov na mejah občine, rezervna potopna črpalka na vodnjaku GV1, računalniška oprema za center vodenja na Vrb. platoju, telemetrija in programska oprema MV. OB Obnova vodovoda Drevoredna ulica Namen in cilji: - izboljšanje standarda vodooskrbe na območju Drevoredne ulice v Rušah, - zmanjšanje vodnih izgub. Zamenjava cca. 280 m1 vodovodnih cevi ob rekonstrukciji ceste in kanalizacije. Celovito komunalno opremljanje Drevoredne ulice se izvaja v skladu s priporočili izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo z namenom varovanja vodnega vira (vodnjak Ruše I). Pričetek del je predviden konec leta 2014 z zaključkom v letu OB Obnova vodovoda ob preplastitvi Industrijske ulice v Rušah Namen in cilji: - izboljšanje standarda vodooskrbe na območju Industrijske ulice v Rušah, - zmanjšanje vodnih izgub. Zamenjava cca. 150 m1 vodovodnih cevi (PEHD 110) ob rekonstrukciji ceste. Obnova vodovoda sočasno z obnovo ceste. 112

113 OB Izvedba vodovoda Vinska pot Namen in cilji: - zagotavljanje javne vodooskrbe na območju Vinske poti v Rušah, - širitev vodovodnega omrežja, - zagotavljanje kvalitetne pitne vode. Izvedba cca m1 vodovodnega omrežja na območju Vinske poti, vključno z izgradnjo PP Vinska pot ter VH z nabiro. Z deli smo pričeli konec leta 2013, glavnina del pa bo izvedena v letu Sočasno se bo izvajala izgradnja kanalizacije ter obnova cestišča. Za opisani projekt vodooskbe smo pridobili nepovratna sredstva ESRR. OB Investicijsko vzdrževanje pokopališa Ruše Namen in cilj: - ureditev pokopališča zidu okoli pokopališča ter nadaljevanje ureditve ograje. Sredstva so namenjena za nadaljevanje ureditve ograje na južni strani pokopališča, obnovi pokopališkega zidu ter ureditev platoja pred mrliško vežico. OB Tehnična dokumentacija za pokopališče Ruše Namen in cilj: - izdelava projekta za postavitev žarnega zidu. V letu 2014 predvidevamo sredstva nameniti za izdelavo projekta žarnega zidu, v skladu z ureditvenim načrtom za pokopališče. OB Ureditev Matavškove gramoznice Namen in cilj: - Ureditev površin področja stare gramoznice. Občina Ruše načrtuje v letu 2014 izvesti čiščenje in manjša zemeljska dela za ureditev stare gramoznice v Matavškovi ulici. OB Ostala investicijska vzdrževanja Namen in cilj: - obnova in ureditev zelenih površin. Občina Ruše mora tudi v letu 2014 skrbeti za obnovo zasaditev ter ob zaključku rekonstrukcije regionalne ceste poskrbeti za nove oziroma dodatne zasaditve, obrez naravnih vrednost in ostale drevnine v občini. OB Investicije zelenice in parki Namen in cilj: - ureditev zelenih površin v skladu z izdelanim hortikulturnim načrtom. Sredstva so namenjena zasaditvi zelenih površin v skladu z izdelanim hortikulturnim načrtom, delno pa tudi za nadomestne zasaditve in ureditve naravnih vrednot, urejanje urbane opreme, dokončanje ureditev igrišča in platoja pri Viaduktu. OB Urejanje vodotokov Namen in cilj: - vzdrževanje pretočnosti hudourniških vodotokov, varovanje ogroženih objektov, skrb za ustrezno vzdrževanost. Sredstva proračunske postavke so namenjena za zagotavljanje poplavne varnosti na območju Občine Ruše in predstavljajo sofinancerski delež občine. Dela se izvajajo v skladu z letnim načrtom Agencije RS za okolje in koncesionarja, podjetja VGP Drava Ptuj. OB Tehnična dokumentacija za urejanje hudournikov Namen in cilj: - izdelava in novelacija projektne dokumentacije. Sredstva so v letu 2014 namenjena za novelacijo tehnične dokumentacije za ureditev vodotokov na območju občine ter plačilo obveznosti iz naslova izdelave nove projektne dokumentacije. 113

114 OB Izdelava plakatnih mest Namen in cilj: - skrb za informiranost občanov. Sredstva so namenjena za obnovo dotrajanih oglasnih desk ter morebitno postavitev novih oglasnih objektov. OB Investicijsko vzdrževanje stanovanj Namen in cilji: - omogočiti nujno investicijsko vzdrževanje stanovanj, - ohranjanje in povečanje vrednosti stanovanj. V skladu s proračunskimi sredstvi in programom investicijskega vzdrževanja. OB Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca MB investicije Namen in cilji: - zagotavljanje soustanoviteljskih obveznosti Zdravstvenemu domu dr. Adolfa Drolca MB, - zagotoviti sredstva za dozidavo k zdravstvenemu domu objekt za fizikalno in rehabilitacijsko medicino. Obstoječi prostori za Službe za fizikalno in rehabilitacijsko medicino so dotrajani in neprimerni za izvajanje sodobne kabinetne dejavnosti. OB Dežurna služba na področju zobozdravstva Namen in cilji: - izvajanje dodatne nujne dežurne zobozdravstvene službe v nočnem času občanom in občankam občin ustanoviteljic zdravstvenega doma in podpisnic dogovora o sofinanciranju dežurne zobozdravstvene službe. Z ukinitvijo financiranja ZZZS dežurne zobozdravstvene službe so se občine ustanoviteljice z dogovorom zavezale dodatno financirati izvajanje le te že v letu Sedaj je to letna pogodbena obveznost. V obliki investicijskega transferja se zagotavljajo investicijska sredstva. OB Varovanje kulturne dediščine Namen in cilji: - izvajanje manjših vzdrževalnih del na objektih kulturne dediščine, ki se izkažejo za nujne tekom leta. Vsako leto se zagotovijo minimalna sredstva v primeru potrebe po vzdrževalnih delih na objektih kulturne dediščine. OB Rekonstrukcija večstanovanjskega objekta Vivatove steklarne (Smolnik 60) Namen in cilji: Osnovni namen investicije je ohraniti nepremično kulturno dediščino, etnološki spomenik nekdanje Vivatove glažute (Spodnja glažuta) z rekonstrukcijo objekta s hišno številko Smolnik 60. Cilji investicije so prispevati k ohranitvi dediščine na podeželju in izboljšati kakovosti življenja ter posredno vplivati na večjo gospodarsko vitalnost podeželja. Specifični cilji investicije so: - preprečiti propadanje nepremične kulturne dediščine, - ohranjanje in varovanje etnoloških, arhitekturnih in krajinskih vrednot, - ohranjanje poseljenosti na tem območju, - lepši videz občine, - pozitiven vpliv na razvoj turizma, - oživitev in prihodnji razvoj, ki je povezan z nepremično kulturno dediščino v občini, - skladnost varovanja znamenitosti in novega razvoja. Občina je na podlagi projektne dokumentacije v letu 2013 pričela sanacijo objekta. Zaradi obsežne obnove se bo sanacija vršila postopoma. Do sedaj smo očistili notranjost objekta ter odstranili dotrajane in poškodovane konstrukcijske dele. Izvedeni sta betonski plošči nadstropja in mansarde, prav tako pa so na novo zazidani požarni zidovi. Trenutno je v zaključni fazi izvedba novega ostrešja in kritine. V letu 2014 načrtujemo odstranitev poškodovanih in dotrajanih odstranitev podov, pozidavo vmesnih sten v mansardi ter izvedbo novega izolacijskega nasutja. 114

115 OB Manjša vzdrževalna dela Namen in cilji: - izvajanje manjših vzdrževalnih del na kulturnih objektih, ki se izkažejo za nujne tekom leta. Vsako leto se zagotovijo minimalna sredstva v primeru potrebe po vzdrževalnih delih na kulturnih objektih. OB Nakup opreme Namen in cilji: - sredstva so namenjena za nakup najnujnejše opreme v kulturi in za sofinanciranje opreme društvom ter območni izpostavi JSKD ob prijavah na razpise. Vsako leto se zagotovijo minimalna sredstva za nakup opreme v kulturnih domovih, za sofinanciranje opreme ob prijavah na razpis kulturnim društvom in JSKD Območni izpostavi Ruše. OB Investicijska sredstva Javni zavod CEZAM Namen in cilji: - skrb za objekt in opremo objekta, v katerem se izvaja dejavnost Javnega zavoda Center za mlade Ruše, - skrb za uresničitev investicijskih predlogov javnega zavoda na podlagi izkazanih in preverjenih potreb ter določitve prioritet glede na višino proračunskih sredstev. Vsako leto se zagotovijo določena investicijska sredstva za Javni zavod Center za mlade Ruše na področju kulture v skladu z njihovim letnim delovnim načrtom, zastavljenimi prioritetami in zmožnostjo proračunskih sredstev. OB Investicijsko vzdrževanje objektov Namen in cilji: - skrb za investicijsko vzdrževalna dela na javnih športnih objektih in nabavo opreme, - izvedba vzdrževanja in nabavo opreme uskladiti z izvajalci športnih programov, uporabniki športnih objektov ter razpoložljivimi sredstvi, - zamenjava ograje na nogometnem stadionu, - popravilo oziroma zamenjava ograje na igrišču v Bistrici ob Dravi. Vsakoletno zagotavljanje določenih sredstev za investicijsko vzdrževanje na področju športa po posameznih območjih občine in uporabnikih športnih površin ter objektov. OB Investicije Namen in cilji: - skrb za načrtovanje in financiranje novih objektov in opreme v športne namene, - pridobiti sankališče. Vsako leto se zagotovijo določena sredstva za realizacijo manjših investicijskih želja posameznih športnih društev v skladu z njihovimi zapisanimi in prioritetno zastavljenimi potrebami. OB Športna dvorana Ruše ureditev strehe Namen in cilji: - skrb za adaptacijo dotrajane strehe. Z zagotovljenimi minimalnimi sredstvi imeti možnost za adaptacijo oziroma zamenjavo strehe. Pričeti s postopki za izvedbo adaptacije ozorima zamenjave strehe. OB Bazen Namen in cilji: - zagotovljena so sredstva za menjavo opreme in - dopolnitev izvedeniškega mnenja. Vsako leto se zagotovijo določena sredstva za nakup opreme ter investicijska sredstva za rekonstrukcijo in adaptacijo objekta Pokriti bazen s spremljajočimi prostori v skladu z zapisanimi in prioritetno zastavljenimi potrebami. OB Malokalibersko strelišče Namen in cilji: - zagotoviti novo malokalibersko strelišče. 115

116 Občina bo v letu 2014 pričela s postopkom priprave dokumentacije. OB Modernizacija strelišča regijskega pomena Namen in cilji: - nakup potrebne opreme in rekvizitov za varno ter mednarodno primerljivo športno streljanje, - zagotoviti stabilen in varen razvoj strelstva, kot kvalitetno obliko preživljanja prostega časa v rekreativne in tekmovalne namene, z namenom vključevanja čim večjega števila mladih in drugih članov, - navezava na mednarodne strelske tokove, tako z vidika razvoja stroke kot strokovnega usposabljanja članov strelskih društev in ostalih prebivalcev SV Slovenije ter gostote in partnerjev iz tujine, - dvig kvalitete tekmovalnih rezultatov z namenom doseganja boljših uvrstitev na domačih in mednarodnih tekmovanjih s hkratnim povečanjem števila vrhunskih tekmovalk in tekmovalcev. V tem trenutku deluje strelišče v prizidku k Osnovni šoli Janka Glazerja v Rušah. Strelišče ima 10 strelnih mest opremljenih z avtomati za pomik tarč in lesene omare za shranjevanje strelske opreme, zračnega orožja, streliva in druge opreme. OB Investicijska sredstva vrtec Namen in cilji: - skrb za opremo ter objekte, v katerih se izvaja varstvo in vzgoja predšolskih otrok v skladu z zakonom, - zagotoviti realizacijo najnujnejših potreb po investicijskem vzdrževanju, - zagotoviti varnost otrok in zaposlenih, - zagotoviti primerno okolje za vzgojo in razvoj predšolskih v vrtcu v Rušah. Vsakoletno se investicijska sredstva zagotovijo v skladu z letnim delovnim načrtom za predšolsko vzgojo, zastavljenimi prioritetami in zmožnostjo proračunskih sredstev. Projekt se vrši kot kontinuirano vlaganje v prostore vrtca, da bi le-ti omogočali kvalitetno bivanje otrok in vzgojiteljic. OB Energetska sanacija vrtcev v Rušah Namen in cilj: - znižati porabo energije in energentov v objektih, ki so last lokalne skupnosti, - povečati udobja bivanja v objektih, - prispevati k uresničevanju ciljev LEK. Občina Ruše se je v novembru 2012 prijavila na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti. Prijava je vključevala energetsko sanacijo vrtcev v Rušah, in sicer Vrtec Bistrica ter Vrtec Ruše. Gre za tri objekte (dva vrtca in jasli), ki so bili grajeni v osemdesetih letih kot tipski montažni Marles objekti. Po potrjenem DIIP-u je ocenjena vrednost celotne investicije ,67 EUR. Občina lahko pridobi povrnitev do 100 % upravičenih stroškov, kar bi pomenilo pridobitev ,89 EUR evropskih sredstev (z vključenimi sredstvi, ki jih zagotavlja država). OB Investicijska sredstva OŠ Ruše Namen in cilji: - skrb za opremo osnovnih šol ter objekte, v katerih se izvaja osnovno šolstvo v skladu z zakonom, - zagotoviti realizacijo najnujnejših potreb po investicijskem vzdrževanju, - zagotoviti varnost otrok in zaposlenih, - zagotoviti optimalen vzgojno - izobraževalni proces. Vsakoletno se investicijska sredstva zagotovijo v skladu z letnim delovnim načrtom za osnovnošolsko izobraževanje, izkazanimi in preverjenimi potrebami ter določitvijo prioritet glede na višino proračunskih sredstev. Projekt se vrši kot kontinuirno vlaganje v prostore OŠ, da bi le-ti omogočali kvalitetno bivanje otrok in učiteljev. OB Investicijska sredstva Konservatorij za glasbo in balet Maribor Namen in cilji: - zagotavljanje investicijskega transfera v skladu z zakonom za delno sofinanciranju nabave glasbene opreme, - izboljšati pogoje dela, Vsakoletno se v skladu s predstavljenim potrebami Konservatorija za glasbo in balet Maribor zagotovijo sredstva za najnujnejše investicijsko vzdrževanje in nabavo nove glasbene opreme. OB Revitalizacija objekta t.i. Glasbene šole v Rušah Namen in cilj: - osnovni namen investicije je ohraniti nepremično kulturno dediščino, - ureditev zunanje podobe in okolice. Investicijsko vzdrževanje objekta oziroma njegova obnova je potrebna ne samo zaradi zagotovitve ohranjanje dediščine, temveč tudi zaradi izrabe tega prostora v prireditvenem smislu (kot prizorišče kulturnih dogajanj), ki bi jih izvajali različni 116

117 akterji v kraju. To ne bo vplivalo le na kakovost življenja prebivlacev, vključevanje novih kulturnih vsebin in izvajalcev v kulturno ponudbo kraja, ampak bo imelo posreden vpliv tudi na turizem (obiskovalci iz drugih krajev) in razvoj podjetniše iniciative v kraju. Občina Ruše je v letu 2013 potrdila Dokument identikikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt»glasbena šola Ruše«. OB Nakup računalnikov in programske opreme Namen in cilj: - dograditev računalniške opreme za nemoteno delovanje režijskega obrata ter nakup strojne opreme. Sredstva so namenjena za dograditev programske opreme in nakup enega namiznega računalnika. OB Nakup druge opreme in napeljav Namen in cilj: - nakup opreme za potrebe delovanja režijskega obrata, za zagotavljanje nemotenega izvajanja delovnih nalog. Sredstva so namenjena za nakup osnovnih delovnih sredstev režijskega obrata (kosilnica samohodna, kosilnica na nitko, snežni posipalec za traktor, menjava dotrajane opreme, ), nakup faksa in tiskalnika. OB Pomoč za spodbujanje kakovostnih kmetijskih proizvodov Namen in cilji: - vzpodbujanje proizvodnje kakovostnih kmetijskih izdelkov. Ukrep bo razpisan v razpisu za dodelitev državnih pomoči - skupinske izjeme za razvoj podeželja v Občini Ruše in pomoči»de minimis«, izvedba projekta - ukrepa pa je odvisna od števila podanih vlog na letni javni razpis. OB Zagotavljanje tehnične podpore Namen in cilji: - zagotavljanje višjega nivoja strokovne izobraženosti in usposobljenosti kmetov in kmetijskih društev, - boljši dostop do informacij s področja kmetijstva. Ukrep bo razpisan v razpisu za dodelitev državnih pomoči - skupinske izjeme za razvoj podeželja v Občini Ruše in pomoči»de minimis«, izvedba projekta - ukrepa pa je odvisna od števila podanih vlog na letni javni razpis. OB Izobraževanje in usposabljanje dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti Namen in cilji: - omogočanje doseganja višje ravni strokovne izobraženosti in usposobljenosti kmetov in njihovih družinskih članov, ki se ukvarjajo z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijskih gospodarstvih. Ukrep bo razpisan v razpisu za dodelitev državnih pomoči - skupinske izjeme za razvoj podeželja v Občini Ruše in pomoči»de minimis«, izvedba projekta - ukrepa pa je odvisna od števila podanih vlog na letni javni razpis. OB Pomoč za zaokrožitev zemljišč arondacija Namen in cilji: - sofinanciranje stroškov pravnih in upravnih postopkov, nastalih pri zaokrožitvi kmetijskih zemljišč za smotrnejšo obdelavo kmetijskih površin. Ukrep bo razpisan v razpisu za dodelitev državnih pomoči - skupinske izjeme za razvoj podeželja v Občini Ruše in pomoči»de minimis«, izvedba projekta - ukrepa pa je odvisna od števila podanih vlog na letni javni razpis. OB Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov Namen in cilji: - izboljšanje pogojev za razvoj kmetijstva v občini, - večanje števila naložb v kmetijska gospodarstva in njihovo posodabljanje. Ukrep bo razpisan v razpisu za dodelitev državnih pomoči - skupinske izjeme za razvoj podeželja v Občini Ruše in pomoči»de minimis«, izvedba projekta - ukrepa pa je odvisna od števila podanih vlog na letni javni razpis. 117

118 6. KADROVSKI NAČRT Sklepanje delovnih razmerij in upravljanje s kadrovskimi viri na občinski ravni poteka v skladu s kadrovskim načrtom, ki se s prenehanjem veljavnosti 24. člena ZJF pripravlja in sprejema na podlagi 42. do 45. člena ZJU-UPB3. Za pripravo in predložitev kadrovskega načrta neposredni uporabniki občinskega proračuna lahko smiselno uporabijo Pravilnik o kadrovskih načrtih državnih organov. S kadrovskim načrtom se prikaže dejansko stanje zaposlenosti po delovnih mestih, v skladu z delovnim področjem in delovnim programom organa pa se za obdobje dveh let določi predvideno ciljno stanje zaposlenosti po delovnih mestih, za katera se sklene delovno razmerje za nedoločen čas ter predvidene zaposlitve za določen čas. Po 42. in 43. členu Zakona o javnih uslužbencih kadrovski načrti zajemajo dovoljeno število zaposlenih pri neposrednih proračunskih uporabnikih v prihodnjih dveh letih. Pristojni organ (župan) izvede uskladitev kadrovskih načrtov v 60 dneh po sprejetju proračuna ali njegovih sprememb, upoštevajoč spremembe predlaganega občinskega proračuna, ki so nastale v postopku njegovega sprejemanja. Opomba: * predlog kadrovskega načrta je v prilogi gradiva 7. LETNI NAČRT RAVNANJA S STVARNIM IN FINANČNIM PREMOŽENJEM OBČINE Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim in finančnim premoženjem Občine Ruše je sestavljen na podlagi predpisov, ki urejajo javne finance, na podlagi določb Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin in Uredbe o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin. Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim in finančnim premoženjem je ločen za premično, nepremično in finančno premoženje. Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem, ki je v lasti Občine Ruše, v skladu s sedmim odstavkom 11. člena zakona sprejme Občinski svet Občine Ruše. Izvedba postopkov pridobivanja in razpolaganja za posamično nepremičnino, ki je vključena v letni načrt pridobivanja oziroma razpolaganja z nepremičnim premoženjem, temelji na podlagi posamičnega programa pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem. V skladu z drugim odstavkom 15. člena zakona je župan dolžan enkrat letno poročati občinskemu svetu o realizaciji letnega načrta pridobivanja in razpolaganja. V skladu s četrtim odstavkom 15. člena uredbe se lahko letna načrta med letom dopolnjujeta. Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s premičnim premoženjem, ki je v lasti Občine Ruše, v skladu s šestim odstavkom 12. člena zakona sprejema Občinski svet Občine Ruše. V 12. členu zakona je določeno tudi, kaj zajema načrt razpolaganja s premičnim premoženjem, in sicer: osnovna sredstva ločeno po motornih vozilih in drugem premičnem premoženju, oboje pa nad vrednostjo, določeno z uredbo. V skladu z uredbo je za premično premoženje države ta vrednost določena v posamični vrednosti nad eur in lahko velja tudi za premično premoženje občine, ker ta vrednost s strani občinskega sveta ni bila posebej določena. Ker se ne predvideva pridobivanja in razpolaganja premičnega premoženja občine za večje posamične vrednosti tega zneska, letni načrt ne zajema razpolaganja s premičnim premoženjem. Izkupiček od prodaje je prihodek občine. Kupnina, najemnina, odškodnina in drugi prihodki občine, pridobljeni iz tega naslova, pa se uporabijo izključno za gradnjo, nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja ter pravno urejenost stvarnega premoženja občine na način, določen s predpisom, ki ureja izvrševanje proračuna občine. Cilj razpolaganja z nepremičnim premoženjem je zagotovitev ustrezne višine sredstev v občinski proračun skladno s proračunom za leto 2013, zagotoviti bodočim investitorjem ustrezno količino stavbnih zemljišč za gradnjo poslovnih in stanovanjskih gradenj na območjih, kjer je takšna gradnja podprta z ustreznimi prostorskimi akti za takšno pozidavo in zagotoviti lastnikom že obstoječih stavbnih parcel zaokrožitev gradbenih parcel z dodatnimi funkcionalnimi zemljišči skladno z določili zakona in ZGO-1. Orientacijska vrednost stvarnega premoženja je vrednost, ki smo jo določili na podlagi cenitve premoženja oziroma izkustveno, na podlagi primerjave prodaj podobnega premoženja na trgu oziroma na podlagi drugih pomembnih podatkov, s katerimi se določa ceno stvarnega premoženja v smislu čim večjega približka dejanski vrednosti na trgu. Pred pripravo in potrditvijo vsakega posamičnega programa prodaje v letu 2013 bo potrebno vsako nepremičnino ponovno ovrednotiti oziroma oceniti, ker se vrednosti nepremičnin na trgu spreminjajo. V okviru razpolaganja (prodaje) nepremičnin so predvidene metode, ki zagotavljajo transparentnost postopkov, spoštovanje načela gospodarnosti, enakega obravnavanja in javnosti ter omogočajo pridobitev sredstev za realizacijo proračuna. Postopki razpolaganja, vključno z metodami prodaje nepremičnega premoženja, so opredeljeni v zakonu in uredbi. Letni načrt razpolaganja vsebuje nabor parcel, za katere obstaja možnost prodaje. Dejanska prodaja pa je odvisna od interesa investitorjev oziroma stanja povpraševanja po tovrstnih nepremičninah na trgu. Opomba: * letni načrt ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem občine je v prilogi gradiva 118

119 8. NAČRT ZADOLŽEVANJA IN IZDANIH POROŠTEV V zadolževanje občine spadajo najetja posojil oziroma kreditov, izdaja vrednostnih papirjev in izdaja poroštev za obveznosti drugih pravnih oseb. Posredni proračunski uporabniki občinskega proračuna, javni gospodarski zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko zadolžujejo in izdajajo poroštva s soglasjem občine in pod pogoji, ki jih določa občinski svet. OCENA ZADOLŽEVANJA IN IZDANIH POROŠTEV V KOLEDARSKEM LETU 2014 Vrsta dolga Znesek zadolžitve v (EUR) 1. ZADOLŽEVANJE OBČINE kratkoročno zadolževanje (najem kreditov) po potrebi - dolgoročno zadolževanje (najem kreditov) IZDAJA POROŠTEV OBČINE - - kratkoročna poroštva - - dolgoročna poroštva - 3. ZADOLŽEVANJE JAVNEGA SEKTORJA NA RAVNI OBČINE - - kratkoročno zadolževanje (najem kreditov) - - dolgoročno zadolževanje (najem kreditov) - 4. IZDAJA POROŠTEV JAVNEGA SEKTORJA NA RAVNI OBČINE - - kratkoročna poroštva - - dolgoročna poroštva - SKUPAJ ZADOLŽEVANJE IN IZDAJA POROŠTEV Občina se bo v letu 2014 dolgoročno zadolžila za investicije v občinskem proračunu. Za zadolževanje občine veljajo posebna pravila, tako mora občina v skladu s Pravilnikom o postopkih zadolževanja občin pridobiti najprej predhodno in nato še končno soglasje k pogodbi o zadolževanju. Pred pristopom k pridobitvi soglasja s strani Ministrstva za finance pa mora občinski svet sprejeti odlok o proračunu občine, v katerem mora biti poseben člen o zadolževanju proračuna (12. člen obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine). 9. PREDPISI OBČINE IN PREDLOGI PREDPISOV, KI SO POTREBNI ZA IZVRŠITEV PRORAČUNA 1. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in odpadne ter padavinske vode na območju Občine Ruše (MUV, številka 32/09); 2. Odlok o taksah za obremenjevanje okolja v Občini Ruše (MUV, številka 2/97, 32/09); 3. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ruše (MUV, številka 22/00, 28/03, 3/07, 28/07); 4. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč in pokopališkem redu na območju Občine Ruše (MUV, številka 22/00, 12/01); 5. Odlok o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Ruše (MUV, številka 14/09); 6. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Ruše (MUV, številka 34/07); 7. Pravilnik o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Ruše (MUV, številka 27/05, 3/07, 32/09); 8. Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Občini Ruše (MUV, številka 21/02, 32/09); 9. Pravilnik o dodeljevanju občinskih pomoči, simboličnih nagrad in pokroviteljskih sredstev v Občini Ruše; 10. Pravilnik o plačah, delih plač občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih občinskih organov ter povračil stroškov (MUV, številka 24/00, 3/07); 11. Odlok o komunalnih taksah v Občini Ruše (MUV, številka 37/99, 22/00, 17/01, 3/07); 12. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ruše (MUV, številka 5/99); 13. Odlok o občinskih gospodarskih javnih službah v Občini Ruše (MUV, številka 05/08); 14. Odlok o občinskih cestah v Občini Ruše (MUV, številka 22/00); 119

120 15. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Janka Glazerja Ruše (MUV, številka 14/05, 12/07, 10/10); 16. Odlok o organiziranju in izvajanju javne službe pomoči na domu v Občini Ruše (MUV, številka 08/01); 17. Pravilnik o olajšavah in oprostitvah plačila storitev javne službe pomoč družini na domu; 18. Odlok o plakatiranju in oglaševanju v Občini Ruše (MUV, številka 37/99, 8/01), 19. Akt o ustanovitvi Javnega zavoda Center za mlade Ruše (MUV, številka 8/01, 15/01, 20/07); 20. Odlok o uvedbi prispevka za financiranje programov varstva vodnih virov, magistralnih cevovodov ter skupnih objektov in naprav (MUV, številka 15/01); 21. Odlok o koncesiji za izvajanje gospodarske javne službe na področju opravljanja pokopališke in pogrebne dejavnosti v Občini Ruše (MUV, številka 8/01); 22. Odlok o turistični taksi v Občini Ruše (MUV, številka 15/04); 23. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Ruše (MUV, številka 9/08); 24. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v občini Ruše (MUV, številka 20/11); 25. Sklep o določitvi cene programov javnega vrtca v Občini Ruše (MUV, številka 20/11); 26. Pravilnik o izobraževanju, usposabljanju in izpopolnjevanju delavcev v Občini Ruše; 27. Pravilnik o dodelitvi štipendij v Občini Ruše; 28. Sklep o financiranju političnih strank; 29. Pravilnik o porabi proračunskih sredstev za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov (Uradno glasilo slovenskih občin, številka 28/11); 30. Pravilnik o dodeljevanju žepnin v Občini Ruše; 31. Pravilnik o dodeljevanju pomoči de minimis za podjetja v Občini Ruše; 34. Sklep o uskladitvi cen komunalnih storitev. 10. ZAKLJUČEK Da bi lahko uresničili pretežni del začrtanih programov v proračunu moramo predvsem skrbno uravnavati prihodkovno in odhodkovno stran, sredstva za tekoče poslovanje in investicije ter voditi aktivno politiko na strani virov, pa naj gre za nadaljevanje dezinvestiranja, pridobivanja sredstev s kandidiranjem na javnih razpisih ali zagotavljanjem izven proračunskih sredstev investicij. Finančna sredstva za izvajanje proračuna v pomembnem delu zagotavlja občina s svojimi ukrepi in politiko. Na višino različnih državnih taks nimamo vpliva, se bo pa vsako leto teh sredstev realiziralo kar nekaj, zato moramo pripraviti dovolj kvalitetnih projektov. Urbanistična ter projektna dokumentacija sta potrebni posebne pozornosti tudi zato, ker sta predpogoj za pridobivanje nepovratnih sredstev države in EU. Aktivna zemljiška politika in dezinvestiranje morata tudi v bodoče zagotavljati investicijska sredstva. Izvajanje investicij bomo časovno prilagajali z ozirom na razplet gospodarske krize, pri čemer pa prioritete ostajajo enake. Je pa zagotovo za izpeljavo investicijskih načrtov nujno potrebno skrajno racionalno obnašanje vseh, ki sodelujejo pri izvrševanju proračuna. 120

121 Občina Ruše Trg vstaje 11, 2342 Ruše Od: Do: januar december PRORAČUN OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA Postavka Konto Opis Realizacija 2012 Rebalans 2013 Proračun 2014 Indeks 6 / A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV I. 70 I. S K U P A J P R I H O D K I ( ) , , ,68 103,06 70 TEKOČI PRIHODKI (70+71) , , ,00 88, DAVČNI PRIHODKI , , ,00 98, DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK , ,00 99, Dohodnina , ,00 99, Dohodnina , ,00 99, DAVKI NA PREMOŽENJE , , Davki na nepremičnine , Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb 7.464, Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo 426, Zamudne obresti od davkov na nepremičnine Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb , Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb , Zamudne obr. iz naslova nadom. za uporabo stavb. zemljišča 3.151, Davek od premoženja od stavb - od pravnih oseb Davek od premoženja od kmetijskih zemljišč in gozdov Davek od premoženja od stavbnih zemljišč Drugi davki od premoženja od nepremičnin Davki na premičnine 394, Davek od premoženja - na posest plovnih objektov 392, Zamudne obresti od davkov na premičnine 2, Davek od premoženja - na posest motornih vozil Drugi davki od premoženja od premičnin Davki na dediščine in darila 5.429, , Davek na dediščine in darila 5.284, , Zamudne obresti od davka na dediščine in darila 145, Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje , , Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb , , Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb , Davek na promet nepremičnin od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sed Obcina Ruse Izpis pripravljen ob 14:36:04 Pripravil: Boštjan PETEK 1 GRAD d.d.

122 Občina Ruše Trg vstaje 11, 2342 Ruše Od: Do: januar december PRORAČUN OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA Postavka Konto Opis Realizacija 2012 Rebalans 2013 Proračun 2014 Indeks 6 / Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin 687, DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE , , , Davki na posebne storitve 8.941, Davek na dobitke od iger na srečo 8.941, Posebna taksa na igralne avtomate Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo Dovoljenja za poslovanje in za opravljanje dejavnosti Drugi davki na uporabo blaga ali opravljanje storitev , , , Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih vod , , Zamudne obresti od okoljske dajatve zaradi onesn.vode Turistična taksa 3.115, Komunalne takse za taksam zavezane predmete - od pravnih oseb Komunalne takse za taksam zavezane predmete - od fizičnih oseb in zase 8.324, Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest , Druge komunalne takse Odškodnina za spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča in gozda Odškodnina od izkopanih rudnin Priključna taksa , , , Ekološke takse Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov , Občinska taksa za onesnaževanje okolja zaradi odlaganje odpadkov Republiška taksa za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov , DRUGI DAVKI Drugi davki NEDAVČNI PRIHODKI , , ,00 62, UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA , , ,00 91, Prihodki od udelež. na dobičku in dividend ter presežkov prih. nad odh , Prihodki iz naslova presežka prihodkov nad odhodki posrednih uporabnik Prejete dividende iz naslova finančnih naložb v podjetja , Prihodki od obresti 2.042, , Prihodki od obresti od sredstev na vpogled 135, Obcina Ruse Izpis pripravljen ob 14:36:04 Pripravil: Boštjan PETEK 2 GRAD d.d.

123 Občina Ruše Trg vstaje 11, 2342 Ruše Od: Do: januar december PRORAČUN OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA Postavka Konto Opis Realizacija 2012 Rebalans 2013 Proračun 2014 Indeks 6 / Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev 1.907, Prihodki od premoženja , , ,00 92, Prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove Prihodki od najemnin za poslovne prostore , Prihodki od najemnin za stanovanja , , Prihodki od najemnin za opremo 1.428, Prihodki od najemnin pokopališče Ruše , Prihodki od najemnin za objekt pokrit bazen , , Prihodki od najemnin za komunalno infrastrukturo (kanalizacija) , , , Prihodki od najemnin za komunalno infrastrukturo (vodovod) , , , Prihodki od najemnin za komunalno infrastrukturo (ravnanje z odpadki) 3.577, , , Prihodki od zakupnin Prihodki iz naslova podeljenih koncesij , Prihodki iz naslova podeljenin licenčnin Prihodki iz naslova konces. daj. od posebnih iger na srečo Zamudne obresti od konces.daj. od pos.iger na srečo Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico 6.797, Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico , , Drugi prihodki od premoženja 4.953, , Drugi prihodki od premoženja - vodarina Fala 1.460, Drugi prihodki od premoženja 3.492, , TAKSE IN PRISTOJBINE 4.362, Upravne in druge takse in pristojbine 4.362, Upravne in druge takse in pristojbine (tar.št. 1-10,36,96a-98 iz ZUT) 4.362, Pravne takse s podr.prometa in zvez (tar.št iz ZUT) Druge pristojbine DENARNE KAZNI 3.262, Denarne kazni 3.262, Denarne kazni za prekrške Denarne kazni v upravni izvršbi Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora 2.562, Obcina Ruse Izpis pripravljen ob 14:36:04 Pripravil: Boštjan PETEK 3 GRAD d.d.

124 Občina Ruše Trg vstaje 11, 2342 Ruše Od: Do: januar december PRORAČUN OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA Postavka Konto Opis Realizacija 2012 Rebalans 2013 Proračun 2014 Indeks 6 / Povprečnine na podlagi zakona o prekrških Druge povprečnine PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 7.435, , Prihodki od prodaje blaga in storitev 7.435, , Prihodki od prodaje blaga in storitev - energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave Prihodki od prodaje blaga in storitev - oglaševanje v občinskem časopisu Prihodki od prodaje materiala in odpadkov Prihodki obratov družbene prehrane Prihodki od počitniške dejavnosti Prihodki od prodanih vstopnic za kulturne, športne in druge prireditve Prihodki od vstopnin Prihodki od kotizacij za seminarje, posvetovanja, simpozije in druga s Drugi prihodki od prodaje - prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 7.435, DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI , , , Drugi nedavčni prihodki , , , Drugi nedavčni prihodki 218, Prihodki od komunalnih prispevkov , , Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekoče 376, Prispevki in doplačila občanov za izvajanje programov investicijskega , Prispevki in doplačila občanov za ureditev dela ceste Log - Pečke (Pogorišče) Prispevki in doplačila občanov za ureditev nove trase ceste Pod vinogradi Prispevki in doplačila občanov za asfaltiranje ceste Pod hribom Prispevki in doplačila občanov za asfaltiranje odcepa Log - Žižek Prispevki in doplačila občanov za asfaltiranje Ajdove ulice Prispevki in doplačila občanov za asfaltiranje podaljška Ulice ruške čete - garaže Prispevki in doplačila občanov za asfaltiranje Vertnikove ulice Prispevki in doplačila občanov za akcije Bistrica (odcep Vorohova) Sredstva za investicije, pridobljena z občinskimi samoprispevki Sredstva za investicije, pridobljena s krajevnimi samoprispevki Zamudne obresti od komunalnih prispevkov Nadomestila zaradi omenjene rabe prostora na območju jedrskega objekta Obcina Ruse Izpis pripravljen ob 14:36:04 Pripravil: Boštjan PETEK 4 GRAD d.d.

125 Občina Ruše Trg vstaje 11, 2342 Ruše Od: Do: januar december PRORAČUN OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA Postavka Konto Opis Realizacija 2012 Rebalans 2013 Proračun 2014 Indeks 6 / Drugi izredni nedavčni prihodki , , , Drugi izredni nedavčni prihodki , , Drugi izredni nedavčni prihodki, unovčenje bančne garancije , , KAPITALSKI PRIHODKI , , ,68 748, PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV , , , Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 9.339, , Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov Prihodki od prodaje stanovanj (kupnine za stanovanja) 6.651, , Prihodki od prodaje stanovanj 2.688, Prihodki od prodaje prevoznih sredstev Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil Prihodki od prodaje opreme , Prihodki od prodaje druge opreme , Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV , , , Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč , , , Prihodki od prodaje nematerialnega premoženja PREJETE DONACIJE , , PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV , , Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb , , Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb , PREJETE DONACIJE IZ TUJINE Prejete donacije in darila od tujih nevladnih org. in fundacij Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb DONACIJE ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNIH NESREČ Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč TRANSFERNI PRIHODKI , , ,00 156,46 Obcina Ruse Izpis pripravljen ob 14:36:04 Pripravil: Boštjan PETEK 5 GRAD d.d.

126 Občina Ruše Trg vstaje 11, 2342 Ruše Od: Do: januar december PRORAČUN OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA Postavka Konto Opis Realizacija 2012 Rebalans 2013 Proračun 2014 Indeks 6 / TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ , , ,00 72, Prejeta sredstva iz državnega proračuna , , ,00 98, Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna Ministrstvo za finance - finančna izravnava Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije , , , Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo - sofinanciranje investicij po 21. členu ZFO , , , Ministrstvo za kmetijstvo in okolje - odprava posledic naravne nesreče Ministrstvo za obrambo - požarna taksa , Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše 2.830, , , Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo , , , Ministrstvo za kmetijstvo in okolje - vzdrževanje gozdnih cest 9.532, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje - javna dela , Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo - sofinanciranje skupnih občinskih uprav 2.759, , , Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna - družinski pomočnik , , Služba Vlade RS za lokalno samoupravo - sofinanciranje skupnih občinskih uprav 5.317, Ministrstvo za okolje in prostor - subvencioniranje tržnih najemnin 1.119,10 653, , Center za socialno delo Ruše - opravljanje dela v splošno korist 3.760, Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 1.918, , Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 1.918, Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije , Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije - energetsko učinkovita prenova javne razsve , Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja , Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo , Zavod RS za zaposlovanje - javna dela , Prejeta sredstva iz javnih skladov 3.161, Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo 3.161, Sklad Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov - preseganje kvote 2.861, Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije - spodbuda 300, Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo Obcina Ruse Izpis pripravljen ob 14:36:04 Pripravil: Boštjan PETEK 6 GRAD d.d.

127 Občina Ruše Trg vstaje 11, 2342 Ruše Od: Do: januar december PRORAČUN OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA Postavka Konto Opis Realizacija 2012 Rebalans 2013 Proračun 2014 Indeks 6 / Prejeta sredstva iz javnih agencija za investicije PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU , , ,00 255, Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih pomoči Evropske unije Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih pomoči Evropske unije Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske polit , Ministrstvo za kmetijstvo in okolje - obnova prostorov in energetska sanacija Doma kulture Bistrica Ministrstvo za kmetijstvo in okolje - rekonstrukcija večstanovanjskega objekta Vivatove steklarne Zavod Republike Slovenije za varstvo narave - WETMAN: LIFE09 NAT/SI/ Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov , , ,00 732, Služba Vlade RS za lokalno samoupravo - komunalno opremljanje zahodnega dela naselja Ruše ter dela S , Služba Vlade RS za lokalno samoupravo - medobčinski projekt vodooskrbe za naselja Smolnik, Fala, Rut , , Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo - izvedba vodovoda Vinska pot , ,00 771, Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada , , Ministrstvo za infrastrukturo in prostor - energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave , Ministrstvo za infrastrukturo in prostor - energetska sanacija vrtcev v Rušah , Ministrstvo za kulturo - revitalizacija t.i. Glasbene šole v Rušah , Prejeta sred.iz. drž.prorač. iz prorač. EU za izvaj.notranje politike Prejeta sred.iz. drž.prorač. iz prorač. EU iz naslova pavšalnih povrač Druga prejeta sred.iz. drž.prorač. izprorač. EU Prejeta sred.iz. drž.prorač. iz sred.drugih evropskih institucij II. 40 II. S K U P A J O D H O D K I ( ) , , ,00 97, TEKOČI ODHODKI , , ,00 96, PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM , , ,00 96, PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST , , ,00 96, Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje , , ,00 99, Prispevek za zdravstveno zavarovanje , , ,00 100, Prispevek za zaposlovanje 453,09 537,00 557,00 103, Prispevek za starševsko varstvo 754,35 911,00 928,00 101, Premije kolektivnega dodatnega pok.zav na podl. ZKDPZJU , , , IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE , , ,00 94,25 Obcina Ruse Izpis pripravljen ob 14:36:04 Pripravil: Boštjan PETEK 7 GRAD d.d.

128 Občina Ruše Trg vstaje 11, 2342 Ruše Od: Do: januar december PRORAČUN OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA Postavka Konto Opis Realizacija 2012 Rebalans 2013 Proračun 2014 Indeks 6 / Pisarniški in splošni material in storitve , , ,00 115, Posebni materiali in storitve , , , Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije , , , Prevozni stroški in storitve , , ,00 93, Izdatki za službena potovanja 6.812, , , Tekoče vzdrževanje , , ,00 86, Najemnine in zakupnine , ,00 0, Kazni in odškodnine Davek na izplačane plače Drugi operativni stroški , , ,00 127, PLAČILA DOMAČIH OBRESTI , , Plačila obresti od kreditov poslovnim bankam 124, ****,** Plačila obresti od kreditov drugim finančnim institucijam Plačila obresti od kreditov drugim domačim kreditodajalcem , , , Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE , , Splošna proračunska rezervacija Proračunska rezerva , , Sredstva za posebne namene (sredstva proračunskih skladov) TEKOČI TRANSFERI , , ,00 90, SUBVENCIJE , , Subvencije javnim podjetjem Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom , , TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM , , , Transferi nezaposlenim Družinski prejemki in starševska nadomestila 3.965, Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 5.905, , Transf. vojn. invalid., vojnim veter. in žrtvam vojnega nasilja Štipendije , Drugi transferi posameznikom , , , Regresiranje prevozov v šolo , ,28 Obcina Ruse Izpis pripravljen ob 14:36:04 Pripravil: Boštjan PETEK 8 GRAD d.d.

129 Občina Ruše Trg vstaje 11, 2342 Ruše Od: Do: januar december PRORAČUN OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA Postavka Konto Opis Realizacija 2012 Rebalans 2013 Proračun 2014 Indeks 6 / Doplačila za šolo v naravi Regresiranje prehrane učencev in dijakov 4.681, Denarne nagrade in priznanja Regresiranje oskrbe v domovih , , Subvencioniranje stanarin , , Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev , , Izplačila družinskemu pomočniku , , Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom , , , TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM , , ,00 119, Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam , , ,00 119, DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI , , ,00 98, Tekoči transferi drugim občinam , , , Sredstva, prenešena drugim občinam , , , Sredstva, prenešena ožjim delom občin Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja , , Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, za katere plačujejo , , Drugi tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja Tekoči transferi v javne sklade , , , Tekoči transferi v javne zavode , , ,00 97, Tekoči transferi v javne zavode - sred.za plač in druge izd. zaposl , , , Tekoči transferi v javne zavode - sred.za prispevke delodajalcev , , Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve , , ,00 95, Tekoči transferi v javne zavode - za premije kol.dod.pok.zav , , Tekoča plačila drugim izv.javnih služb, ki niso posr.prorač.por , , Tekoči transferi v javne agencije TEKOČI TRANSFERI V TUJINO INVESTICIJSKI ODHODKI , , ,00 111, NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV , , ,00 111, Nakup zgradb in prostorov Nakup prevoznih sredstev Nakup opreme , , ,94 Obcina Ruse Izpis pripravljen ob 14:36:04 Pripravil: Boštjan PETEK 9 GRAD d.d.

130 Občina Ruše Trg vstaje 11, 2342 Ruše Od: Do: januar december PRORAČUN OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA Postavka Konto Opis Realizacija 2012 Rebalans 2013 Proračun 2014 Indeks 6 / Nakup drugih osnovnih sredstev Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije , , ,00 158, Investicijsko vzdrževanje in obnove , , , Nakup zemljišč in naravnih bogastev , , Nakup nematerialnega premoženja Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija , , , INVESTICIJSKI TRANSFERI , , ,00 47, INVES. TRANSF. PRAV. IN FIZ.OSEBAM, KI NISO PR.POR , , ,00 110, Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam , , ,00 110, Kapitalski transferi javnim podj.in družbam, ki so v lasti drž.in obč Investicijski transferi finančnim istitucijam Investicijski transferi privatnim podjetjem Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom Investicijski trans. drugim izv. javnih služb, ki niso posr.pro.up Investicijski transferi v tujino INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM , , ,00 25, Investicijski transferi občinam , Investicijski transferi javnim skladom in agencijam 544, Investicijski transferi v državni proračun Investicijski transferi javnim zavodom , , ,00 99,06 III. III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) , , ,32 56,02 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB IV. 75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV ( PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov Prejeta vračila danih posojil od javnih p.in družb,ki niso v lasti dr Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij Prejeta vračila danih posojil od občin Obcina Ruse Izpis pripravljen ob 14:36:04 Pripravil: Boštjan PETEK 10 GRAD d.d.

131 Občina Ruše Trg vstaje 11, 2342 Ruše Od: Do: januar december PRORAČUN OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA Postavka Konto Opis Realizacija 2012 Rebalans 2013 Proračun 2014 Indeks 6 / Prejeta vračila danih posojil državnemu proračunu Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij Prejeta vračila plačanih poroštev PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih Sredstva, pridobljena s prodajo kapit. deležev v finan. instituc Sredstva, pridobljena s prodajo kapit. deležev v privatnih podjetjih Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev 752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE Sredstva kupnin iz naslova privatizacije (kupnine od stanovanj) V. 44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV ( ) DANA POSOJILA Dana posojila posameznikom Dana posojila javnim skladom Dana posojila javnim podjetjem Dana posojila finančnim institucijam Dana posojila privatnim podjetjem Dana posojila drugim ravnem države Dana posojila javnim agencijam Plačila zapadlih poroštev POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih Skupna vlaganja (joint ventures) Povečanje kapitalskih deležev v tujino Povečanje drugih finančnih naložb PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE Dana posojila iz sredstev kupnin Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije POVEČANJE NAM.PREMOŽ.V JAVNIH SKL.IN DR.PRAV.OS Obcina Ruse Izpis pripravljen ob 14:36:04 Pripravil: Boštjan PETEK 11 GRAD d.d.

132 Občina Ruše Trg vstaje 11, 2342 Ruše Od: Do: januar december PRORAČUN OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA Postavka Konto Opis Realizacija 2012 Rebalans 2013 Proračun 2014 Indeks 6 / Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih Poveč. premož. v drugih prav.sebah javnega prava VI. VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.- C. RAČUN FINANCIRANJA VII. 50 VII. ZADOLŽEVANJE (500) , , DOMAČE ZADOLŽEVANJE , , Najeti krediti pri poslovnih bankah , Najeti krediti pri poslovnih bankah - kratkoročni Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni , Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah Najeti krediti pri drugih fin.instituc.- kratkoročni Najeti krediti pri drugih fin.instituc.- dolgoročni Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih Najeti krediti pri javnih skladih - kratkoročni Najeti krediti pri javnih skladih - dolgoročni Najeti krediti pri drugih domači kreditodajalcih - kratkoročni Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih - dolgoročni Najeti krediti pri javnih agencijah - kratkoročni Najeti krediti pri javnih agencijah - dolgoročni Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu VIII. 55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) , ,00 144, ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA , ,00 144, Odplačila kreditov poslovnim bankam , Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni , Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam Odplačila kreditov drugim fin.inst. - dolgoročni Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem , ,00 119, Odplačila kreditov javnim skladom- dolgoročni , ,00 119, Odplačila kreditov drugim dom.kreditodajalcem - dolgoročni Odplačila kreditov javnim agencijam - dolgoročni Obcina Ruse Izpis pripravljen ob 14:36:04 Pripravil: Boštjan PETEK 12 GRAD d.d.

133 Občina Ruše Trg vstaje 11, 2342 Ruše Od: Do: januar december PRORAČUN OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA Postavka Konto Opis Realizacija 2012 Rebalans 2013 Proračun 2014 Indeks 6 / Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu IX. IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) , , ,32 98,02 X. X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) , , ,00 36,28 XI. XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) , , ,32 56,02 XII. XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU OB KONCU PRETEKLEGA LETA , , ,32 98, Splošni sklad za drugo , , ,32 98,02 Obcina Ruse Izpis pripravljen ob 14:36:04 Pripravil: Boštjan PETEK 13 GRAD d.d.

134 A. BILANCA ODHODKOV Od: Do: januar december COFOG od-do: PU / PP / GPR / PPR / PP / K Realizacija 2012 Rebalans 2013 Proračun 2014 Indeks Plan pri. l./ rebalans 1000 OBČINSKI SVET , , ,00 158,00 01 POLITIČNI SISTEM , , ,00 158, Politični sistem , , ,00 158, Dejavnost občinskega sveta , , ,00 99, Izdatki za blago in storitve 1.374, , Izdatki za reprezentanco 216, , Drugi splošni material in storitve 658, Drugi operativni odhodki Izdatki za službena potovanja 710, Dnevnice za službena potovanja v državi 62, Stroški prevoza v državi 635, Drugi izdatki za službena potovanja 11, Sejnine udeležencev odborov , , Sejnine udeležencem odborov , , Politične organizacije in stranke 4.617, , , Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 4.617, , , Delovanje svetniške skupine LDS 1.365, , Drugi splošni material in storitve 971, ,00 117, Poštnina in kurirske storitve Stroški prevoza v državi 394, Najemnine in zakupnine za poslovne objekte , Delovanje svetniške skupine SDS 553, , Drugi splošni material in storitve 553, , Delovanje samostojnega svetnika SMS , Drugi splošni material in storitve , Delovanje samostojnega svetnika DeSUS , Drugi splošni material in storitve , Najemnine in zakupnine za poslovne objekte 1514 Delovanje svetniške skupine SD 793, , Drugi splošni material in storitve 740, ,00 91,95 Obcina Ruse Podjetje: Občina Ruše Izpis pripravljen ob 14:23:22 1 Pripravil: Boštjan PETEK GRAD d.d. Vrstni red: Po inst.klas.,prog.post,str.m., 6 m. kontih

135 A. BILANCA ODHODKOV Od: Do: januar december COFOG od-do: PU / PP / GPR / PPR / PP / K Realizacija 2012 Rebalans 2013 Proračun 2014 Indeks Plan pri. l./ rebalans Stroški prevoza v državi 53, Drugi izdatki za službena potovanja Delovanje samostojnega svetnika SNS 673, , Drugi splošni material in storitve 673, , Delovanje svetniške skupine ZA 1.479, , Drugi splošni material in storitve 1.479, , Poštnina in kurirske storitve 1517 Delovanje svetniške skupine LIRA 1.341, , Drugi splošni material in storitve 961, ,00 92, Poštnina in kurirske storitve 379, Stroški prevoza v državi Drugi operativni odhodki Delovanje svetniške skupine NLVP 1.255, , Drugi splošni material in storitve 1.255, , Delovanje Krajevnega odbora Ruše 689, , ,00 194, Drugi splošni material in storitve 619, ,00 217, Drugi operativni odhodki 221, Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Delovanje Krajevnega odbora Bezena 262, ,00 164, Drugi splošni material in storitve 262, ,00 164, Delovanje Krajevnega odbora Bistrica ob Dravi 440, ,00 171, Drugi splošni material in storitve 440, ,00 171, Delovanje Krajevnega odbora Smolnik 275, ,00 133, Drugi splošni material in storitve 145, ,00 137, Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Izvedba in nadzor volitev in referendumov Izvedba volitev in referendumov Drugi splošni material in storitve Sejnine udeležencem odborov Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 2.15 Obcina Ruse Podjetje: Občina Ruše Izpis pripravljen ob 14:23:22 2 Pripravil: Boštjan PETEK GRAD d.d. Vrstni red: Po inst.klas.,prog.post,str.m., 6 m. kontih

136 A. BILANCA ODHODKOV Od: Do: januar december COFOG od-do: PU / PP / GPR / PPR / PP / K Realizacija 2012 Rebalans 2013 Proračun 2014 Indeks Plan pri. l./ rebalans 2000 NADZORNI ODBOR 1.531, EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 1.531, Fiskalni nadzor 1.531, Dejavnost nadzornega odbora 1.531, Izdatki za blago in storitve Izdatki za reprezentanco Delovanje nadzornega odbora Drugi splošni material in storitve Drugi operativni odhodki Izdatki za službena potovanja Dnevnice za službena potovanja v državi Stroški prevoza v državi Drugi izdatki za službena potovanja Sejnine udeležencev nadzornega odbora 1.531, Sejnine udeležencem odborov 1.531, Izvedba nadzora po programu ali sklepu Sejnine udeležencem odborov ŽUPAN , , ,82 01 POLITIČNI SISTEM , , , Politični sistem , , , Dejavnost župana in podžupanov , , , Plače in drugi izdatki zaposlenih , , Osnovne plače , , Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 4.098,59 363, Regres za letni dopust 692, Povračilo stroškov prehrane med delom 762,58 64, Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela 345,80 32, Odpravnine 6.937,00 Obcina Ruse Podjetje: Občina Ruše Izpis pripravljen ob 14:23:22 3 Pripravil: Boštjan PETEK GRAD d.d. Vrstni red: Po inst.klas.,prog.post,str.m., 6 m. kontih

137 A. BILANCA ODHODKOV Od: Do: januar december COFOG od-do: PU / PP / GPR / PPR / PP / K Realizacija 2012 Rebalans 2013 Proračun 2014 Indeks Plan pri. l./ rebalans 1302 Prispevki delodajalca za socialno varnost 7.218, , Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.792,28 914, Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 2.810,98 678, Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 227,14 55, Prispevek za zaposlovanje 25,74 7, Prispevek za starševsko varstvo 42,81 11, Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 319,47 27, Nakup in gradnja osnovnih sredstev Nakup računalnikov in programske opreme Nakup druge opreme in napeljav 1308 Izdatki za blago in storitve 4.806, , Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura Izdatki za reprezentanco 3.149, Drugi splošni material in storitve 797, Telefon, teleks, faks, elektronska pošta 859, Drugi operativni odhodki , Izdatki za službena potovanja 1.444, Dnevnice za službena potovanja v državi 50, Stroški prevoza v državi 1.354, Drugi izdatki za službena potovanja Nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcij , Sejnine udeležencem odborov , ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 2.870, , Mednarodno sodelovanje in udeležba 2.870, , Mednarodno sodelovanje občin 2.870, , Mednarodno in medobčinsko sodelovanje 2.870, , Drugi operativni odhodki 1.829, Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Tek.transf.v jav.zavode in drugeizvajal.jav.služb-za izd.za 1.040,25 20 Obcina Ruse Podjetje: Občina Ruše Izpis pripravljen ob 14:23:22 4 Pripravil: Boštjan PETEK GRAD d.d. Vrstni red: Po inst.klas.,prog.post,str.m., 6 m. kontih

138 A. BILANCA ODHODKOV Od: Do: januar december COFOG od-do: PU / PP / GPR / PPR / PP / K Realizacija 2012 Rebalans 2013 Proračun 2014 Indeks Plan pri. l./ rebalans 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 3.056, , Druge skupne administrativne službe 3.056, , Izvedba protokolarnih dogodkov 3.056, , Pokroviteljstvo 3.056, , Drugi splošni material in storitve 993, Drugi operativni odhodki Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 2.856, , , OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE DEJAVNOSTI , , ,00 104,93 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA , , Urejanje na področju fiskalne politike , , Urejanje na področju fiskalne politike , , Plačila storitev organizacijam za plačilni promet 3.185, Plačila storitev organizacijam, pooblaščenih za plačilni pro 3.185, Plačila bančnih storitev 782, , Plačila bančnih storitev 782, , Plačilo storitev MB vodovodu 3.860, , Drugi operativni odhodki 3.860, , Plačila storitev Nigradu , Drugi operativni odhodki , Plačila storitev Snagi Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE , , Druge skupne administrativne službe , , Obveščanje domače in tuje javnosti , , , Objava občinskih predpisov in drugo 2.964, , Založniške in tiskarske storitve 2.964, Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav ,66 Obcina Ruse Podjetje: Občina Ruše Izpis pripravljen ob 14:23:22 5 Pripravil: Boštjan PETEK GRAD d.d. Vrstni red: Po inst.klas.,prog.post,str.m., 6 m. kontih

139 A. BILANCA ODHODKOV Od: Do: januar december COFOG od-do: PU / PP / GPR / PPR / PP / K Realizacija 2012 Rebalans 2013 Proračun 2014 Indeks Plan pri. l./ rebalans 1305 Stroški informiranja , , , Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav , Drugi splošni material in storitve Poštnina in kurirske storitve 376, Plačilo po pogodbah o delu Plačila za delo preko študentskega servisa Sejnine udeležencem odborov Izvedba protokolarnih dogodkov , , , Stroški proslav, prireditev in sprejemov , , , Drugi splošni material in storitve , , , Drugi operativni odhodki 739, , Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 3.880, Tek.transf.v jav.zavode in drugeizvajal.jav.služb-za izd.za Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem , , Upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prosto 8.588, , Drugi splošni material in storitve 8.231, , Električna energija 73, , Poraba kuriv in stroški ogrevanja 139, , Voda in komunalne storitve 9, Odvoz smeti 134, Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov , Zavarovalne premije za objekte , Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 4.394, Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 4.394, Zavarovalne premije za poslovne prostore 1.670, Zavarovalne premije za objekte 1.670, Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov 458, Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 458, Davek na nepremičnine Drugi splošni material in storitve 2.70 Obcina Ruse Podjetje: Občina Ruše Izpis pripravljen ob 14:23:22 6 Pripravil: Boštjan PETEK GRAD d.d. Vrstni red: Po inst.klas.,prog.post,str.m., 6 m. kontih

140 A. BILANCA ODHODKOV Od: Do: januar december COFOG od-do: PU / PP / GPR / PPR / PP / K Realizacija 2012 Rebalans 2013 Proračun 2014 Indeks Plan pri. l./ rebalans Davek na nepremičnine LOKALNA SAMOUPRAVA , , ,00 94, Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lo 1.092, Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 1.092, Članarina v združenju lokalnih skupnosti 1.092, Drugi operativni odhodki 1.092, Dejavnost občinske uprave , , ,00 94, Administracija občinske uprave , , ,03 11 Plače in drugi izdatki zaposlenih , , ,00 97, Osnovne plače , , Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost , , Drugi dodatki 1.310, ,00 95, Regres za letni dopust , Povračilo stroškov prehrane med delom , , Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela 8.740, , Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega d 92,78 65, Sredstva za nadurno delo 4.781, , Jubilejne nagrade 2.890, , Odpravnine Drugi izdatki zaposlenim Prispevki delodajalca za socialno varnost , ,00 94, Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje , ,00 98, Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje , , Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 2.042, ,00 104, Prispevek za zaposlovanje 231, ,00 102, Prispevek za starševsko varstvo 385, ,00 101, Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 7.352, , Pisarniški material in storitve , , Pisarniški material in storitve , ,71 Obcina Ruse Podjetje: Občina Ruše Izpis pripravljen ob 14:23:22 7 Pripravil: Boštjan PETEK GRAD d.d. Vrstni red: Po inst.klas.,prog.post,str.m., 6 m. kontih

141 A. BILANCA ODHODKOV Od: Do: januar december COFOG od-do: PU / PP / GPR / PPR / PP / K Realizacija 2012 Rebalans 2013 Proračun 2014 Indeks Plan pri. l./ rebalans Čistilni material in storitve 651, Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura 2.578, Računalniške storitve , , Računovodske,knjigovodske in revizorske storitve 3.948, Izdatki za reprezentanco 248, Drugi splošni material in storitve 2.743, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije , , Električna energija 2.293, Poraba kuriv in stroški ogrevanja 8.255, , Voda in komunalne storitve 354, Odvoz smeti 1.069, Telefon, teleks, faks, elektronska pošta , , Poštnina in kurirske storitve 8.413, Izdatki za službena potovanja 3.694, , Dnevnice za službena potovanja v državi 413, , Stroški prevoza v državi 3.195, Drugi izdatki za službena potovanja 85, , Drugi operativni odhodki , , Plačilo po pogodbah o delu 1.084, , Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 4.844, , Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, notar , Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI 2.557, Drugi operativni odhodki 6.963, , , Komunalni inšpektorji - skupna občinska uprava 975, Sredstva, prenesena drugim lokalnim skupnostim 975, Redarska služba - skupna občinska uprava 858, Sredstva, prenesena drugim lokalnim skupnostim 858, Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje n 1.302, , , Sredstva, prenesena drugim lokalnim skupnostim 1.302, , , Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor , Sredstva, prenesena drugim lokalnim skupnostim , Obcina Ruse Podjetje: Občina Ruše Izpis pripravljen ob 14:23:22 8 Pripravil: Boštjan PETEK GRAD d.d. Vrstni red: Po inst.klas.,prog.post,str.m., 6 m. kontih

142 A. BILANCA ODHODKOV Od: Do: januar december COFOG od-do: PU / PP / GPR / PPR / PP / K Realizacija 2012 Rebalans 2013 Proračun 2014 Indeks Plan pri. l./ rebalans Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči , ,00 65, Prevozni stroški in storitve 6.423, ,00 87, Goriva in maziva za prevozna sredstva 3.387, Vzdrževanje in popravila vozil 1.423, Zavarovalne premije za motorna vozila 1.601, , Drugi prevozni stroški 10, Tekoče vzdrževanje 7.561, , Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 438, Zavarovalne premije za objekte 635, , Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov 5.374, Tekoče vzdrževanje druge opreme 1.113, Nakup in gradnja osnovnih sredstev 4.871, , Nakup računalnikov in programske opreme 3.967, Nakup druge opreme in napeljav 903, Investicijsko vzdrževanje in izboljšave ,00 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH , , ,00 91, Civilna zaščita in protipožarna varnost , , ,00 91, Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 3.557, Delovanje zaščite in reševanja Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Uniforme, drugi posebni materiali ali storitve 1.607, Uniforme in službena obleka 1.607, Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč , , ,00 91,24 31 Gasilska zveza Ruše , , , Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam , , , Redna dejavnost gasilskih društev , , , Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam , , , Poraba požarne takse , Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanov , Obcina Ruse Podjetje: Občina Ruše Izpis pripravljen ob 14:23:22 9 Pripravil: Boštjan PETEK GRAD d.d. Vrstni red: Po inst.klas.,prog.post,str.m., 6 m. kontih

143 A. BILANCA ODHODKOV Od: Do: januar december COFOG od-do: PU / PP / GPR / PPR / PP / K Realizacija 2012 Rebalans 2013 Proračun 2014 Indeks Plan pri. l./ rebalans 34 Redno vzdrževanje hidrantov Tekoče vzdrževanje drugih objektov Investicije v gasilstvo , , , Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanov , , , Nakup avtomobila Gasilska zveza Ruše Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanov 38 Povrnitev stroškov gasilske intervencije-požar TDR , Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,39 39 Investicije v gasilska vozila , Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanov ,11 40 Nakup opreme Gasilska zveza Ruše Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanov NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 2.468, , Policijska in kriminalistična dejavnost 2.468, , Prometna varnost 2.084, , Delovanje sveta za preventivo in vzgojo 2.084, , Sejnine udeležencem odborov 1.203, , Drugi operativni odhodki 631, , Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam , Notranja varnost 384, Delovanje sosveta za varnost 384, Drugi splošni material in storitve 384, PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST , , Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdn , , Urejanje občinskih zemljišč , , Vzpostavitev nadomestnih kmetijskih zemljišč Drugi splošni material in storitve 4821 Urbanistična dokumentacija,ocenjevanje nepremičnin 8.208, , Drugi splošni material in storitve 7.244, Obcina Ruse Podjetje: Občina Ruše Izpis pripravljen ob 14:23:22 10 Pripravil: Boštjan PETEK GRAD d.d. Vrstni red: Po inst.klas.,prog.post,str.m., 6 m. kontih

144 A. BILANCA ODHODKOV Od: Do: januar december COFOG od-do: PU / PP / GPR / PPR / PP / K Realizacija 2012 Rebalans 2013 Proračun 2014 Indeks Plan pri. l./ rebalans Drugi operativni odhodki 964, , Komunalno opremljanje zemljišč , Novogradnje , Nakup zemljišč , , Nakup zemljišč , , Nakup zemljišč , , Odškodnina za zemljišča Nakup zemljišč 4826 Nakup zemljišč za nadaljno prodajo investitorjem Drugi operativni odhodki 4827 Nakup zemljišč po odloku o predkupni pravici Nakup zemljišč SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA , ,00 148, Servisiranje javnega dolga , ,00 148, Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zado , ,00 148,91 14 Plačila domačih obresti , , Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam Plačila obresti od dolgoročnih kreditov drugim javnim sklado , Odplačilo domačega dolga , ,00 144, Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti , Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti , ,00 119,69 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI , , Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč , , Rezerva občine , , Proračunska rezerva , , Proračunska rezerva , , Sredstva proračunskih skladov Obcina Ruse Podjetje: Občina Ruše Izpis pripravljen ob 14:23:22 11 Pripravil: Boštjan PETEK GRAD d.d. Vrstni red: Po inst.klas.,prog.post,str.m., 6 m. kontih

145 A. BILANCA ODHODKOV Od: Do: januar december COFOG od-do: PU / PP / GPR / PPR / PP / K Realizacija 2012 Rebalans 2013 Proračun 2014 Indeks Plan pri. l./ rebalans 2303 Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija 160 Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija 4001 OBČINSKA UPRAVA - GOSPODARSKE DEJAVNOSTI , , ,00 96,57 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO , , , Program reforme kmetijstva in živilstva 7.188, , Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 25, Pomoč za spodbujanje kakovostnih kmetijskih proizv Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom Zagotavljanje tehnične podpore 25, Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 25, Izobraževanje in usposabljanje dopolnilnih dejav Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 1.232, Društva in aktivi za kmetijstvo 1.232, Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 1.232, Zemljiške operacije 5.930, , Pomoč za zaokrožitev zemljišč - arondacija Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov 5.930, , Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 5.930, , Splošne storitve v kmetijstvu , , , Delovanje služb in javnih zavodov 3.271, , , Obramba pred točo z letali 3.271, , , Drugi splošni material in storitve 3.271, , , Zdravstveno varstvo rastlin in živali 9.127, Obcina Ruse Podjetje: Občina Ruše Izpis pripravljen ob 14:23:22 12 Pripravil: Boštjan PETEK GRAD d.d. Vrstni red: Po inst.klas.,prog.post,str.m., 6 m. kontih

146 A. BILANCA ODHODKOV Od: Do: januar december COFOG od-do: PU / PP / GPR / PPR / PP / K Realizacija 2012 Rebalans 2013 Proračun 2014 Indeks Plan pri. l./ rebalans 458 Zavetišče za zapuščene živali 9.127, Drugi splošni material in storitve 9.127, Gozdarstvo , Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest , Investicijsko vzdrževanje gozdnih cest , Investicijsko vzdrževanje in izboljšave , Investicije gozdne ceste Novogradnje Redno vzdrževanje gozdnih cest , Tekoče vzdrževanje drugih objektov , PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 7.963, , Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije ele 2.992, Oskrba z električno energijo 2.992, Širjenje elektro omrežja 2.992, Novogradnje 2.992, Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte 4.971, Oskrba s plinom 4.971, Sofinanciranje plinifikacije 4.971, Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 4.971, Investicije v plinifikacijo Novogradnje 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE , , , Cestni promet in infrastruktura , , , Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest , , Redno vzdrževanje lokalnih cest , Tekoče vzdrževanje drugih objektov , Zavarovalne premije za ceste 2.905, Obcina Ruse Podjetje: Občina Ruše Izpis pripravljen ob 14:23:22 13 Pripravil: Boštjan PETEK GRAD d.d. Vrstni red: Po inst.klas.,prog.post,str.m., 6 m. kontih

147 A. BILANCA ODHODKOV Od: Do: januar december COFOG od-do: PU / PP / GPR / PPR / PP / K Realizacija 2012 Rebalans 2013 Proračun 2014 Indeks Plan pri. l./ rebalans Zavarovalne premije za objekte 2.905, Pluženje javnih površin , , Tekoče vzdrževanje drugih objektov , , Redno vzdrževanje javnih poti , , Tekoče vzdrževanje drugih objektov , , Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest , , Investicije lokalne ceste , Novogradnje , Investicije javne poti , , Novogradnje , , Investicije interventni posegi , Novogradnje , Investicije mostovi in brvi , Novogradnje , Investicije pločniki Novogradnje Tehnična dokumentacija za cestno dejavnost Načrti in druga projektna dokumentacija Kolesarska pot 7.188, Načrti in druga projektna dokumentacija 7.188, Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest , , Investicijsko vzdrževanje in izboljšave , , Investicijsko vzdrževanje javnih poti , , Investicijsko vzdrževanje in izboljšave , , Urejanje cestnega prometa , , Investicije avtobusna postajališča 1.622, Novogradnje 1.622, Investicije parkirišča Novogradnje Cestni kataster in odmere cest 3.714, Drugi splošni material in storitve 3.714, Obcina Ruse Podjetje: Občina Ruše Izpis pripravljen ob 14:23:22 14 Pripravil: Boštjan PETEK GRAD d.d. Vrstni red: Po inst.klas.,prog.post,str.m., 6 m. kontih

148 A. BILANCA ODHODKOV Od: Do: januar december COFOG od-do: PU / PP / GPR / PPR / PP / K Realizacija 2012 Rebalans 2013 Proračun 2014 Indeks Plan pri. l./ rebalans 4329 Vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opr , Tekoče vzdrževanje drugih objektov , Postavitev usmerjevalne signalizacije Nakup druge opreme in napeljav Redno vzdrževanje cestno železniških prehodov , Tekoče vzdrževanje drugih objektov , Cestna razsvetljava , , , Kataster javne razsvetljave Drugi splošni material in storitve 4111 Redno vzdrževanje javne razsvetljave 9.037, Tekoče vzdrževanje drugih objektov 9.037, Tokovina , , Električna energija , , Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave 4.849, Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 4.849, Investicije v javno razsvetljavo , , Novogradnje , , Tehnična dokumetacija za javno razsvetljavo Načrti in druga projektna dokumentacija 4117 Energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave , , Investicijsko vzdrževanje in izboljšave , Načrti in druga projektna dokumentacija , Investicijski transferi občinam , Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest , , Sofinanciranje investicij na državnih cestah , , Novogradnje , , Železniški promet in infrastruktura Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture Investicijsko vzdrževanje železniških prehodov Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 3.00 Obcina Ruse Podjetje: Občina Ruše Izpis pripravljen ob 14:23:22 15 Pripravil: Boštjan PETEK GRAD d.d. Vrstni red: Po inst.klas.,prog.post,str.m., 6 m. kontih

149 A. BILANCA ODHODKOV Od: Do: januar december COFOG od-do: PU / PP / GPR / PPR / PP / K Realizacija 2012 Rebalans 2013 Proračun 2014 Indeks Plan pri. l./ rebalans 4317 Investicije železniški prehodi Novogradnje 14 GOSPODARSTVO 4.498, , , Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 1.544, , , Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 1.544, , , Mariborska razvojna agencija 1.544, , , Drugi splošni material in storitve 1.544, , , Konzorcij za razvojne naloge, RPC Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije 467 SRUČV in Sklad dela Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije 468 Pomoči de minimis za razvoj gospodarstva in podjet , Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom , Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 2.954, , Promocija občine 417, Sofinanciranje katalogov, promocije 417, Drugi splošni material in storitve 417, Zimska univerziada Drugi splošni material in storitve Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 2.537, , Prostorska dokumentacija za turizem, strategija Drugi splošni material in storitve Ureditev pomola, turistična infrastruktura Novogradnje 474 Turistična signalizacija 1.857, Drugi splošni material in storitve 1.857, Turistična društva Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE , ,15 Obcina Ruse Podjetje: Občina Ruše Izpis pripravljen ob 14:23:22 16 Pripravil: Boštjan PETEK GRAD d.d. Vrstni red: Po inst.klas.,prog.post,str.m., 6 m. kontih

150 A. BILANCA ODHODKOV Od: Do: januar december COFOG od-do: PU / PP / GPR / PPR / PP / K Realizacija 2012 Rebalans 2013 Proračun 2014 Indeks Plan pri. l./ rebalans 1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve 9.198, , Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike 9.198, ,27 50 Projekti racionalne rabe energije 9.198, , Drugi splošni material in storitve 9.198, , Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor , , Zbiranje in ravnanje z odpadki , Odvoz smeti Odvoz smeti 52 Spomladanska akcija čiščenja kosovnih odpadkov 4.697, Odvoz smeti 4.697, Odlagališče Pobrežje Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki n 54 Investicije v odlagališče odpadkov Investicijski transferi javnim podjetjem, ki so v lasti drža 55 Zbirni center Ruše , Nakup druge opreme in napeljav , Investicijsko vzdrževanje in izboljšave , Stroški obratovanja zbirnega centra , Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki n , Subvencioniranje cene storitve ravnanja z odpadki Subvencioniranje cen javnim podjetjem Ravnanje z odpadno vodo , , Subvencioniranje cene storitve Subvencioniranje cen javnim podjetjem 4131 Čistilne naprave in prečrpališča - obratovalni str , , Drugi splošni material in storitve 1.683, Električna energija 9.005, Voda in komunalne storitve 229, , Odvoz smeti ,85 Obcina Ruse Podjetje: Občina Ruše Izpis pripravljen ob 14:23:22 17 Pripravil: Boštjan PETEK GRAD d.d. Vrstni red: Po inst.klas.,prog.post,str.m., 6 m. kontih

151 A. BILANCA ODHODKOV Od: Do: januar december COFOG od-do: PU / PP / GPR / PPR / PP / K Realizacija 2012 Rebalans 2013 Proračun 2014 Indeks Plan pri. l./ rebalans Telefon, teleks, faks, elektronska pošta 77, Investicijsko vzdrževanje kanalizacije , , Investicijsko vzdrževanje in izboljšave , , Investicije v kanalizacijo , , Novogradnje , , Tehnična dokumentacija za kanalizacijo 1.705, Drugi splošni material in storitve Načrti in druga projektna dokumentacija 1.705, Splošne okoljevarstvene storitve Informacijski sistem varstva okolja in narave 51 Varstvo okolja Drugi splošni material in storitve 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST , , ,00 119, Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija , , Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 424 Vzpostavitev in vzdrževanje evidence stavbnih zeml Drugi splošni material in storitve 4327 Preimenovanje in označevanje naselij Drugi splošni material in storitve Prostorsko načrtovanje , , Izdelava prostorskih aktov , , Drugi splošni material in storitve , , Kartografske podlage Drugi splošni material in storitve 423 Občinski arhitekt , Drugi splošni material in storitve , Komunalna dejavnost , , ,00 131, Oskrba z vodo , , ,00 130,71 Obcina Ruse Podjetje: Občina Ruše Izpis pripravljen ob 14:23:22 18 Pripravil: Boštjan PETEK GRAD d.d. Vrstni red: Po inst.klas.,prog.post,str.m., 6 m. kontih

152 A. BILANCA ODHODKOV Od: Do: januar december COFOG od-do: PU / PP / GPR / PPR / PP / K Realizacija 2012 Rebalans 2013 Proračun 2014 Indeks Plan pri. l./ rebalans 4120 Subvencioniranje cene storitve oskrbe s pitno vodo Subvencioniranje cen javnim podjetjem 4121 Redno vzdrževanje vodovoda 352, Tekoče vzdrževanje drugih objektov 352, Investicijsko vzdrževanje vodovoda , , Investicijsko vzdrževanje in izboljšave , , Investicije v vodovod , ,00 202, Novogradnje , ,00 202, Vodarina Tovarniška 51 in laboratorijske analize 940, , Voda in komunalne storitve 940, , Tehnična dokumentacija za vodovod 2.101, , Načrti in druga projektna dokumentacija 2.101, , Stroški odškodnin Druge odškodnine in kazni Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 9.143, , Urejanje in vzdrževanje pokopališča 136, , Električna energija Voda in komunalne storitve Odvoz smeti Tekoče vzdrževanje drugih objektov 87, Zavarovalne premije za objekte 48, Električna energija 766, Električna energija 766, Odvoz smeti in komunalne storitve 6.793, Voda in komunalne storitve 699, Odvoz smeti 6.093, Investicijsko vzdrževanje pokopališča Ruše Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Investicija v pokopališče Ruše 1.447, Rekonstrukcije in adaptacije 1.447, Tehnična dokumentacija za pokopališče Ruše ,66 Obcina Ruse Podjetje: Občina Ruše Izpis pripravljen ob 14:23:22 19 Pripravil: Boštjan PETEK GRAD d.d. Vrstni red: Po inst.klas.,prog.post,str.m., 6 m. kontih

153 A. BILANCA ODHODKOV Od: Do: januar december COFOG od-do: PU / PP / GPR / PPR / PP / K Realizacija 2012 Rebalans 2013 Proračun 2014 Indeks Plan pri. l./ rebalans Načrti in druga projektna dokumentacija , Objekti za rekreacijo , Investicijsko vzdrževanje zelenic in parkov 4.293, Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 4.293, Investicije zelenice in parki 5.204, Novogradnje 5.204, Redno vzdrževanje zelenic in parkov 2.453, Tekoče vzdrževanje drugih objektov 2.453, Druge komunalne dejavnosti , , Čiščenje in vzdrževanje vodotokov Tekoče vzdrževanje drugih objektov 4172 Gospodarjenje z vodotoki Novogradnje Tehnična dokumentacija za urejanje hudournikov Načrti in druga projektna dokumentacija Izdelava plakatnih mest 458, Novogradnje 458, Spodbujanje stanovanjske gradnje , , , Spodbujanje stanovanjske gradnje , , Investicijsko vzdrževanje stanovanj , , Investicijsko vzdrževanje in izboljšave , , Drugi programi na stanovanjskem področju , , , Tekoče vzdrževanje stanovanj , Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov , Zavarovalne premije za stanovanja 3.608, , Zavarovalne premije za objekte 3.608, , Prenos kupnin na Slovensko odškodninsko družbo 1.110, Drugi splošni material in storitve 1.110, Prenos kupnin drugim lokalnim skupnostim 879,25 221, ,24 Obcina Ruse Podjetje: Občina Ruše Izpis pripravljen ob 14:23:22 20 Pripravil: Boštjan PETEK GRAD d.d. Vrstni red: Po inst.klas.,prog.post,str.m., 6 m. kontih

154 A. BILANCA ODHODKOV Od: Do: januar december COFOG od-do: PU / PP / GPR / PPR / PP / K Realizacija 2012 Rebalans 2013 Proračun 2014 Indeks Plan pri. l./ rebalans Sredstva, prenesena drugim lokalnim skupnostim 879,25 221, , Prenos kupnin na Stanovanjski sklad RS 2.220, Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije 2.220, Obveznosti iz naslova obratovalnih stroškov najemn , , , Čistilni material in storitve 29, Drugi splošni material in storitve 610, Električna energija 1.944, Poraba kuriv in stroški ogrevanja 1.928, , Voda in komunalne storitve 629, Odvoz smeti 1.753, Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov 98,08 325, Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte , Drugi operativni odhodki 300, Upravljanje stanovanj , , Drugi splošni material in storitve , , Ureditev zemljiškoknjižnih stanj 264, Drugi splošni material in storitve 264, Ostali materialni stroški 7.741, , Čistilni material in storitve 568, Drugi splošni material in storitve 150, Električna energija 1.720, , Poraba kuriv in stroški ogrevanja 1.524, Voda in komunalne storitve 1.420, , Odvoz smeti 800, , Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, notar , Drugi operativni odhodki 1.556, INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč Posebni programi pomoči v primerih nesreč 4831 Odprava posledic po neurju, plazovi in poplave Obcina Ruse Podjetje: Občina Ruše Izpis pripravljen ob 14:23:22 21 Pripravil: Boštjan PETEK GRAD d.d. Vrstni red: Po inst.klas.,prog.post,str.m., 6 m. kontih

155 A. BILANCA ODHODKOV Od: Do: januar december COFOG od-do: PU / PP / GPR / PPR / PP / K Realizacija 2012 Rebalans 2013 Proračun 2014 Indeks Plan pri. l./ rebalans Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 4003 OBČINSKA UPRAVA - DRUŽBENE DEJAVNOSTI , , ,00 97,49 05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 4.745, , , Znanstveno - raziskovalna dejavnost 4.745, , , Znanstveno - raziskovalna dejavnost 4.745, , , Zveza organizacij za tehnično kulturo Slovenije 3.495, , , Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 3.495, , , Raziskovalna dejavnost OŠ Tek.transf.v jav.zavode in drugeizvajal.jav.služb-za izd.za TRG DELA IN DELOVNI POGOJI , , , Aktivna politika zaposlovanja , , , Povečanje zaposljivosti , , , LZP (sofinanciranje programov zaposlovanja) , , Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam , , Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije 1.623, , Tekoči transf.v jav.zavode in druge izvaj.jav.služb-sred.za , , LZP (izdatki za blago in storitve) 3.261, , Drugi splošni material in storitve 3.261, , Drugi operativni odhodki Osnovne plače in dodatki - LZP , , Osnovne plače , , Povračila stroškov prehrane med delom - LZP 5.683, , Povračilo stroškov prehrane med delom 5.683, , Povračila stroškov prevoza na delo - LZP 1.148, Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela 1.148, Prispevek za pokojninsko zavarovanje - LZP 6.623, Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 6.623, Prispevek za zdravstveno zavarovanje - LZP 4.388, ,56 Obcina Ruse Podjetje: Občina Ruše Izpis pripravljen ob 14:23:22 22 Pripravil: Boštjan PETEK GRAD d.d. Vrstni red: Po inst.klas.,prog.post,str.m., 6 m. kontih

156 A. BILANCA ODHODKOV Od: Do: januar december COFOG od-do: PU / PP / GPR / PPR / PP / K Realizacija 2012 Rebalans 2013 Proračun 2014 Indeks Plan pri. l./ rebalans Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 4.060, , Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 327, , Prispevek za zaposlovanje - LZP 39, Prispevek za zaposlovanje 39, Prispevek za starševsko varstvo - LZP 66, Prispevek za starševsko varstvo 66, Regres za letni dopust - LZP 6.486, Regres za letni dopust 6.486, Dnevnice za službena potovanja - LZP Dnevnice za službena potovanja v državi 1027 Stroški prevoza - LZP 7, Stroški prevoza v državi 7, Drugi izdatki za službena potovanja - LZP 1,00 25, Drugi izdatki za službena potovanja 1,00 25, ZDRAVSTVENO VARSTVO , , ,00 105, Primarno zdravstvo 2.067, , ,00 581, Dejavnost zdravstvenih domov 2.067, , ,00 581,55 74 Zdravstvena postaja Ruše Rekonstrukcije in adaptacije 751 Adaptacija laboratorija in nadzidava objekta ZD MB 2.067, Investicijski transferi javnim zavodom 2.067, Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca MB - investicije 4.246, ,00 581, Investicijski transferi javnim zavodom 4.246, ,00 581, Bolnišnično varstvo 3.709, Investicijska vlaganja v bolnišnice 3.709,00 75 UKC Maribor - avtobus za odvzem krvi na terenu 3.709, Investicijski transferi javnim zavodom 3.709, Preventivni programi zdravstvenega varstva 192,00 174, , Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 192,00 174, ,44 Obcina Ruse Podjetje: Občina Ruše Izpis pripravljen ob 14:23:22 23 Pripravil: Boštjan PETEK GRAD d.d. Vrstni red: Po inst.klas.,prog.post,str.m., 6 m. kontih

157 A. BILANCA ODHODKOV Od: Do: januar december COFOG od-do: PU / PP / GPR / PPR / PP / K Realizacija 2012 Rebalans 2013 Proračun 2014 Indeks Plan pri. l./ rebalans 79 Varuh bolnikovih pravic 192,00 174, , Sredstva, prenesena drugim lokalnim skupnostim 192,00 174, , Drugi programi na področju zdravstva , , , Nujno zdravstveno varstvo , , ,74 70 Dežurna služba na področju zobozdravstva 5.388, , , Tekoči transf.v jav.zavode in druge izvaj.jav.služb-sred.za 3.205, Tekoči transf.v jav.zavode in druge izvajal.jav.služb-sr.za 511, Tek.transf.v jav.zavode in drugeizvajal.jav.služb-za izd.za 1.589, Investicijski transferi javnim zavodom 81,00 85, ,88 71 Zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb , , Prispevek v ZZZS za zdrav.zavar.oseb, ki ga plačujejo občine , , Mrliško ogledna služba 9.845, Mrliško ogledna služba 9.845, Tek.transf.v jav.zavode in drugeizvajal.jav.služb-za izd.za 8.470, , Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki n 1.375, KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE , , , Ohranjanje kulturne dediščine 9.280, , , Nepremična kulturna dediščina 9.280, , , Varovanje kulturne dediščine 9.280, , , Drugi splošni material in storitve Drugi operativni odhodki Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 9.280, , , Programi v kulturi , , ,00 62, Knjižničarstvo in založništvo , , ,00 99, Plače izvajalcev Mariborska knjižnica , Tekoči transf.v jav.zavode in druge izvaj.jav.služb-sred.za , Drugi osebni prejemki Mariborska knjižnica 4.937, Obcina Ruse Podjetje: Občina Ruše Izpis pripravljen ob 14:23:22 24 Pripravil: Boštjan PETEK GRAD d.d. Vrstni red: Po inst.klas.,prog.post,str.m., 6 m. kontih

158 A. BILANCA ODHODKOV Od: Do: januar december COFOG od-do: PU / PP / GPR / PPR / PP / K Realizacija 2012 Rebalans 2013 Proračun 2014 Indeks Plan pri. l./ rebalans Tekoči transf.v jav.zavode in druge izvaj.jav.služb-sred.za 4.937, Premije kolektivnega zavarovanja Mariborska knjižn 779, Tekoči transferi v javne zavode - pokojninsko zavarovanje 779, Prispevki za plače Mariborska knjižnica 8.552, Tekoči transf.v jav.zavode in druge izvajal.jav.služb-sr.za 8.552, Materialni stroški za funkcioniranje knjižnice , , , Tek.transf.v jav.zavode in drugeizvajal.jav.služb-za izd.za , , , Gradivo, knjige , , , Tek.transf.v jav.zavode in drugeizvajal.jav.služb-za izd.za , , , Umetniški programi , , ,00 91, Plače izvajalcev Javni zavod CEZAM , , Tekoči transf.v jav.zavode in druge izvaj.jav.služb-sred.za , , Drugi osebni prejemki Javni zavod CEZAM , Tekoči transf.v jav.zavode in druge izvaj.jav.služb-sred.za , Prispevki za plače Javni zavod CEZAM , , Tekoči transf.v jav.zavode in druge izvajal.jav.služb-sr.za , , Programska sredstva Javni zavod CEZAM , , , Tek.transf.v jav.zavode in drugeizvajal.jav.služb-za izd.za , , , Premije kolektivnega zavarovanja Javni zavod CEZAM 2.062, , Tekoči transferi v javne zavode - pokojninsko zavarovanje 2.062, , Materialni (funkcionalni) stroški zavod CEZAM , , , Tek.transf.v jav.zavode in drugeizvajal.jav.služb-za izd.za , , , Prispevek za vzp. zaposlovanja invalidov JZ CEZAM Tek.transf.v jav.zavode in drugeizvajal.jav.služb-za izd.za 8231 Festival letni oder Ruše Tek.transf.v jav.zavode in drugeizvajal.jav.služb-za izd.za Prostovoljstvo 6.511, Tek.transf.v jav.zavode in drugeizvajal.jav.služb-za izd.za 6.511, Materialni (obratovalni) stroški Javni zavod CEZAM , , Tek.transf.v jav.zavode in drugeizvajal.jav.služb-za izd.za , , Ljubiteljska kultura , ,00 156,55 Obcina Ruse Podjetje: Občina Ruše Izpis pripravljen ob 14:23:22 25 Pripravil: Boštjan PETEK GRAD d.d. Vrstni red: Po inst.klas.,prog.post,str.m., 6 m. kontih

159 A. BILANCA ODHODKOV Od: Do: januar december COFOG od-do: PU / PP / GPR / PPR / PP / K Realizacija 2012 Rebalans 2013 Proračun 2014 Indeks Plan pri. l./ rebalans 825 Materialni stroški - izvajanje kulturnih programov , , ,00 124, Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam , , ,00 124, Akcije JSKD , , Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije , , Drugi materialni stroški za društva 1.806, Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 1.806, Projekti EU , Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam , Drugi programi v kulturi , , Investicijsko vzdrževanje kulturnih objektov 2.130, , Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 2.130, , Nakup opreme 3.015, Nakup druge opreme in napeljav 2.470, Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanov Investicijski transferi javnim skladom 544, Investicije kulturni objekti Novogradnje 8219 Projekti in dokumentacija Načrti in druga projektna dokumentacija 8223 Investicijska sredstva Mariborska knjižnica Nakup poslovnih stavb Investicijski transferi javnim zavodom 8234 Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objekt , , Čistilni material in storitve 1.738, Drugi splošni material in storitve 1.126, Električna energija , , Poraba kuriv in stroški ogrevanja , Voda in komunalne storitve 2.710, Odvoz smeti 4.687, Telefon, teleks, faks, elektronska pošta 5.790, , Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 2.721, ,00 Obcina Ruse Podjetje: Občina Ruše Izpis pripravljen ob 14:23:22 26 Pripravil: Boštjan PETEK GRAD d.d. Vrstni red: Po inst.klas.,prog.post,str.m., 6 m. kontih

160 A. BILANCA ODHODKOV Od: Do: januar december COFOG od-do: PU / PP / GPR / PPR / PP / K Realizacija 2012 Rebalans 2013 Proračun 2014 Indeks Plan pri. l./ rebalans Zavarovalne premije za objekte 779, Tekoče vzdrževanje druge opreme Drugi operativni odhodki 1.408, Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Tek.transf.v jav.zavode in drugeizvajal.jav.služb-za izd.za 626, Investicijska sredstva Javni zavod CEZAM Investicijski transferi javnim zavodom Podpora posebnim skupinam 8.065, Programi veteranskih organizacij 4.704, Zveza častnikov, Združenje borcev, Veterani vojne 4.704, Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 4.704, Združenje borcev za vrednote NOB Občine Ruše Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 156 Območno združenje slovenskih častnikov Ruše Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 157 Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Ruš Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Programi drugih posebnih skupin 3.360, Društvo upokojencev Ruše 3.360, Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 1.560, Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanov Šport in prostočasne aktivnosti , , ,00 72, Programi športa , , ,00 67, Materialni stroški - izvajanje športnih programov , ,00 124, Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam , ,00 124, Izobraževanje kadrov 3.114, , , Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 3.114, , , Investicijsko vzdrževanje objektov 882, Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 5.00 Obcina Ruse Podjetje: Občina Ruše Izpis pripravljen ob 14:23:22 27 Pripravil: Boštjan PETEK GRAD d.d. Vrstni red: Po inst.klas.,prog.post,str.m., 6 m. kontih

161 A. BILANCA ODHODKOV Od: Do: januar december COFOG od-do: PU / PP / GPR / PPR / PP / K Realizacija 2012 Rebalans 2013 Proračun 2014 Indeks Plan pri. l./ rebalans Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanov 882, Investicije , Nakup druge opreme in napeljav Novogradnje , Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanov Investicijski transferi javnim zavodom Projekti in dokumentacija 1.420, Načrti in druga projektna dokumentacija 1.420, Športna dvorana Ruše - ureditev strehe Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Bazen , , , Drugi splošni material in storitve 803, Nakup druge opreme in napeljav 3.169, , Rekonstrukcije in adaptacije 9.041, , Plačila drugih storitev in dokumentacije , Drugi materialni stroški za društva 1.849, , , Drugi splošni material in storitve Poraba kuriv in stroški ogrevanja Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 1.849, , , Malokalibersko strelišče Načrti in druga projektna dokumentacija Bazen - obratovalni stroški , , Drugi splošni material in storitve 584, , Drugi posebni materiali in storitve 5.238, Električna energija , , Poraba kuriv in stroški ogrevanja , Voda in komunalne storitve , Odvoz smeti 3.044, Telefon, teleks, faks, elektronska pošta 2.091, Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov , Zavarovalne premije za objekte 5.639, Obcina Ruse Podjetje: Občina Ruše Izpis pripravljen ob 14:23:22 28 Pripravil: Boštjan PETEK GRAD d.d. Vrstni red: Po inst.klas.,prog.post,str.m., 6 m. kontih

162 A. BILANCA ODHODKOV Od: Do: januar december COFOG od-do: PU / PP / GPR / PPR / PP / K Realizacija 2012 Rebalans 2013 Proračun 2014 Indeks Plan pri. l./ rebalans Tekoče vzdrževanje druge opreme Medobčinske in mednarodne prireditve 444,00 444,00 444, Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 444,00 444,00 444, Plače izvajalcev Javni zavod CEZAM , , Tekoči transf.v jav.zavode in druge izvaj.jav.služb-sred.za , , Drugi osebni prejemki Javni zavod CEZAM , Tekoči transf.v jav.zavode in druge izvaj.jav.služb-sred.za , Prispevki za plače Javni zavod CEZAM , , Tekoči transf.v jav.zavode in druge izvajal.jav.služb-sr.za , , Premije kolektivnega zavarovanja Javni zavod CEZAM 3.984, , Tekoči transferi v javne zavode - pokojninsko zavarovanje 3.984, , Prispevek za vzp. zaposlovanja invalidov JZ CEZAM Tek.transf.v jav.zavode in drugeizvajal.jav.služb-za izd.za 8126 Ureditev in širitev nogometnih površin 3.635, Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanov 3.635, Modernizacija strelišča regijskega pomena Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanov Tekoče vzdrževanje objektov ŠD Ruše , , ,00 100, Zavarovalne premije za objekte 565,38 503,00 565,00 112, Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam , , , Tekoče vzdrževanje objektov NK Pohorje Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Tekoče vzdrževanje objekta sobno strelišče 1.926, , , Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 1.926, , , Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov ŠRC, Bi 973, , , Električna energija 693, , Voda in komunalne storitve 113, , Tekoče vzdrževanje drugih objektov 165, Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 405, , Materialni stroški - najemnine dvoran Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Obcina Ruse Podjetje: Občina Ruše Izpis pripravljen ob 14:23:22 29 Pripravil: Boštjan PETEK GRAD d.d. Vrstni red: Po inst.klas.,prog.post,str.m., 6 m. kontih

163 A. BILANCA ODHODKOV Od: Do: januar december COFOG od-do: PU / PP / GPR / PPR / PP / K Realizacija 2012 Rebalans 2013 Proračun 2014 Indeks Plan pri. l./ rebalans 818 Funkcionalni stroški Športna zveza Ruše Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Športne prireditve , , ,00 109, Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam , , ,00 109, Programi za mladino , , , Društvo prijateljev mladine , , Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam , , Zveza prijateljev mladine 452,65 516, , Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 452,65 516, , Sofinanciranje programov za mlade Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam IZOBRAŽEVANJE , , ,00 134, Varstvo in vzgoja predšolskih otrok , ,00 118, Vrtci , ,00 118, Stroški dela, ki niso zajeti v ceno programa , Tekoči transf.v jav.zavode in druge izvaj.jav.služb-sred.za , Tekoči transf.v jav.zavode in druge izvajal.jav.služb-sr.za 3.378, Tekoči transferi v javne zavode - pokojninsko zavarovanje 433, Materialni stroški vrtec Tek.transf.v jav.zavode in drugeizvajal.jav.služb-za izd.za 915 Domicil , , Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačilih star , , Razlika med ceno programov in plačilom staršev , , Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačilih star , , Investicijska sredstva otroški vrtec , Investicijsko vzdrževanje in izboljšave , Investicijski transferi javnim zavodom , Novogradnja Vrtca Ruše 1.460, Novogradnje 1.460, Energetska sanacija vrtcev v Rušah , ,82 Obcina Ruse Podjetje: Občina Ruše Izpis pripravljen ob 14:23:22 30 Pripravil: Boštjan PETEK GRAD d.d. Vrstni red: Po inst.klas.,prog.post,str.m., 6 m. kontih

164 A. BILANCA ODHODKOV Od: Do: januar december COFOG od-do: PU / PP / GPR / PPR / PP / K Realizacija 2012 Rebalans 2013 Proračun 2014 Indeks Plan pri. l./ rebalans Rekonstrukcije in adaptacije , , Študij ob delu Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje , , ,00 231, Osnovno šolstvo , , ,00 89, Študij ob delu 277, Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 277, Materialni stroški OŠ , , Poraba kuriv in stroški ogrevanja , Tek.transf.v jav.zavode in drugeizvajal.jav.služb-za izd.za Nabava kombija , Investicijski transferi javnim zavodom , Programi zasebnih osnovnih šol 1.601, Tek.transf.v jav.zavode in drugeizvajal.jav.služb-za izd.za 1.601, Razvojni programi Tek.transf.v jav.zavode in drugeizvajal.jav.služb-za izd.za Svetovalni center Maribor 7.117, , , Tek.transf.v jav.zavode in drugeizvajal.jav.služb-za izd.za 7.117, , , Investicijska sredstva OŠ Ruše , Investicijski transferi javnim zavodom , Glasbeno šolstvo , ,00 814, Glasbena šola Ruše , Električna energija Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov , Drugi operativni odhodki 9216 Programi zasebnih glasbenih šol 943, Tek.transf.v jav.zavode in drugeizvajal.jav.služb-za izd.za 943, Konservatorij za glasbo in balet Maribor , Tek.transf.v jav.zavode in drugeizvajal.jav.služb-za izd.za , Investicijski transferi javnim zavodom 3.693, Obcina Ruse Podjetje: Občina Ruše Izpis pripravljen ob 14:23:22 31 Pripravil: Boštjan PETEK GRAD d.d. Vrstni red: Po inst.klas.,prog.post,str.m., 6 m. kontih

165 A. BILANCA ODHODKOV Od: Do: januar december COFOG od-do: PU / PP / GPR / PPR / PP / K Realizacija 2012 Rebalans 2013 Proračun 2014 Indeks Plan pri. l./ rebalans 9222 Revitalizacija objekta t.i. Glasbene šole v Rušah , , Rekonstrukcije in adaptacije , , Splošno srednje in poklicno šolstvo , Materialni stroški GSKŠ , Tek.transf.v jav.zavode in drugeizvajal.jav.služb-za izd.za , Pomoči šolajočim , , Pomoči v osnovnem šolstvu , , Subvencija šolske prehrane 2.630, Regresiranje prehrane učencev in dijakov 2.630, Regresiranje prevozov učencev , , Regresiranje prevozov v šolo , , Pomoči v srednjem šolstvu 4.723, Regresiranje prevozov dijakov 4.723, Regresiranje prevozov v šolo 4.723, Štipendije , Štipendije , Druge štipendije ,01 20 SOCIALNO VARSTVO , , ,00 105, Varstvo otrok in družine , , ,00 86, Drugi programi v pomoč družini , , ,00 86, Program varna hiša Maribor 1.219, Tek.transf.v jav.zavode in drugeizvajal.jav.služb-za izd.za 1.219, Sofinanciranje programa Materinski dom Maribor 2.145, , , Tek.transf.v jav.zavode in drugeizvajal.jav.služb-za izd.za 2.145, , , Krizni center za ženske in otroke 1.125, , , Tek.transf.v jav.zavode in drugeizvajal.jav.služb-za izd.za 1.125, , , Dnevni center 3.585, , , Tek.transf.v jav.zavode in drugeizvajal.jav.služb-za izd.za 3.585, , ,10 Obcina Ruse Podjetje: Občina Ruše Izpis pripravljen ob 14:23:22 32 Pripravil: Boštjan PETEK GRAD d.d. Vrstni red: Po inst.klas.,prog.post,str.m., 6 m. kontih

166 A. BILANCA ODHODKOV Od: Do: januar december COFOG od-do: PU / PP / GPR / PPR / PP / K Realizacija 2012 Rebalans 2013 Proračun 2014 Indeks Plan pri. l./ rebalans 1044 Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab 1.321, , , Tek.transf.v jav.zavode in drugeizvajal.jav.služb-za izd.za 1.321, , , Obdarovanje novorojenčkov 3.965, Darilo ob rojstvu otroka 3.965, Izvajanje programov socialnega varstva , , Socialno varstvo invalidov , , Družinski pomočnik , , Izplačila družinskemu pomočniku , , Socialno varstvo starih , , MS javna služba - pomoč družini na domu , , Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki n , , Neposredna socialna oskrba - pomoč družini na domu , , Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom , , Zavodsko varstvo , , Regresiranje oskrbe v domovih , , Socialno varstvo materialno ogroženih , , Izredne socialne pomoči 5.905, , Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti 5.905, , Subvencioniranje stanarin , , Subvencioniranje stanarin , , Opravljanje dela v splošno korist 3.576, Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 3.576, Žepnine Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom Pogrebni stroški 507, , Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 507, , Letovanje otrok 4.732, , Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 4.732, ,84 73 Prehrana dojenčkov 2.050, Regresiranje prehrane učencev in dijakov 2.050, Obcina Ruse Podjetje: Občina Ruše Izpis pripravljen ob 14:23:22 33 Pripravil: Boštjan PETEK GRAD d.d. Vrstni red: Po inst.klas.,prog.post,str.m., 6 m. kontih

167 A. BILANCA ODHODKOV Od: Do: januar december COFOG od-do: PU / PP / GPR / PPR / PP / K Realizacija 2012 Rebalans 2013 Proračun 2014 Indeks Plan pri. l./ rebalans Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 4.944, Humanitarne organizacije in društva 4.944, Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 4.944, REŽIJSKI OBRAT , , ,76 06 LOKALNA SAMOUPRAVA , , , Dejavnost občinske uprave , , , Administracija občinske uprave , , , Plače in drugi izdatki zaposelnih , , Osnovne plače , , Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost , Regres za letni dopust , , Povračilo stroškov prehrane med delom , , Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela 7.685, , Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega d 4.233, Sredstva za nadurno delo 5.879, , Jubilejne nagrade Odpravnine , Drugi izdatki zaposlenim 3.150, Prispevki delodajalca za socialno varnost , , Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje , , Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje , , Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 1.368, , Prispevek za zaposlovanje 155, , Prispevek za starševsko varstvo 259, , Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 8.273, , Pisarniški in splošni material in storitve 6.477, , Pisarniški material in storitve 2.301, Čistilni material in storitve 526, Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura 869, Obcina Ruse Podjetje: Občina Ruše Izpis pripravljen ob 14:23:22 34 Pripravil: Boštjan PETEK GRAD d.d. Vrstni red: Po inst.klas.,prog.post,str.m., 6 m. kontih

168 A. BILANCA ODHODKOV Od: Do: januar december COFOG od-do: PU / PP / GPR / PPR / PP / K Realizacija 2012 Rebalans 2013 Proračun 2014 Indeks Plan pri. l./ rebalans Računalniške storitve Izdatki za reprezentanco 1.673, Drugi splošni material in storitve 1.106, Posebni material in storitve 3.394, , Uniforme in službena obleka 1.768, , Drobno orodje in naprave 1.625, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacija , , , Električna energija 3.914, , Poraba kuriv in stroški ogrevanja , , Voda in komunalne storitve 664, Odvoz smeti 5.065, Telefon, teleks, faks, elektronska pošta 3.707, , , Izdatki za službena potovanja 506, Dnevnice za službena potovanja v državi 118, , Stroški prevoza v državi 387, Drugi izdatki za službena potovanja 5 45, Drugi operativni odhodki 7.427, , , Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI 2.557, Drugi operativni odhodki 7.427, Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči , , , Prevozni stroški in storitve , , , Goriva in maziva za prevozna sredstva , Vzdrževanje in popravila vozil 6.828, Zavarovalne premije za motorna vozila 3.398, , , Tekoče vzdrževanje 7.987, Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 482, Zavarovalne premije za objekte 2.150, Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov 2.490, Tekoče vzdrževanje druge opreme 2.864, Nakup in gradnja osnovnih sredstev , , Nakup prevoznih sredstev Obcina Ruse Podjetje: Občina Ruše Izpis pripravljen ob 14:23:22 35 Pripravil: Boštjan PETEK GRAD d.d. Vrstni red: Po inst.klas.,prog.post,str.m., 6 m. kontih

169 A. BILANCA ODHODKOV Od: Do: januar december COFOG od-do: PU / PP / GPR / PPR / PP / K Realizacija 2012 Rebalans 2013 Proračun 2014 Indeks Plan pri. l./ rebalans Nakup računalnikov in programske opreme 1.177, Nakup druge opreme in napeljav 8.277, , Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 5.878, Skupaj: , , ,00 98,45 Obcina Ruse Podjetje: Občina Ruše Izpis pripravljen ob 14:23:22 36 Pripravil: Boštjan PETEK GRAD d.d. Vrstni red: Po inst.klas.,prog.post,str.m., 6 m. kontih

170 Datoteka: Načrt razvojnih programov xls Datum: NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV - INVESTICIJE v (EUR) v (EUR) v (EUR) v (EUR) PPP - področja proračunske porabe/gpr - glavni program/ppr - podprogram/projekt VIRI ŽUPAN PV - Lastna proračunska sredstva POLITIČNI SISTEM PV - Lastna proračunska sredstva Nakup in gradnja osnovnih sredstev PV - Lastna proračunska sredstva OB Nakup računalnikov in programske opreme PV - Lastna proračunska sredstva OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE DEJAVNOSTI PV - Lastna proračunska sredstva PV - Transfer iz državnega proračun OV - Neposredni proračunski upora OV - Domači partnerji SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVEPV - Lastna proračunska sredstva Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem PV - Lastna proračunska sredstva OB Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov PV - Lastna proračunska sredstva LOKALNA SAMOUPRAVA PV - Lastna proračunska sredstva Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave PV - Lastna proračunska sredstva OB Nakup računalnikov in programske opreme PV - Lastna proračunska sredstva OB Nakup druge opreme in napeljav PV - Lastna proračunska sredstva OB Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih prostorov PV - Lastna proračunska sredstva OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH PV - Lastna proračunska sredstva PV - Transfer iz državnega proračun OV - Neposredni proračunski upora OV - Domači partnerji Protipožarna varnost PV - Lastna proračunska sredstva PV - Transfer iz državnega proračuna OV - Neposredni proračunski uporabniki OV - Domači partnerji OB Poraba požarne takse PV - Transfer iz državnega proračuna OB Investicije v gasilstvo PV - Lastna proračunska sredstva OB Investicije v gasilska vozila PV - Lastna proračunska sredstva OB Nakup opreme Gasilska zveza Ruše PV - Lastna proračunska sredstva OB Nakup opreme Gasilska zveza Ruše OV - Neposredni proračunski uporabniki OB Nakup opreme Gasilska zveza Ruše OV - Domači partnerji Investicije

171 Datoteka: Načrt razvojnih programov xls Datum: NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV - INVESTICIJE v (EUR) v (EUR) v (EUR) v (EUR) PPP - področja proračunske porabe/gpr - glavni program/ppr - podprogram/projekt VIRI PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAPV - Lastna proračunska sredstva Urejanje občinskih zemljišč PV - Lastna proračunska sredstva OB Komunalno opremljanje zemljišč PV - Lastna proračunska sredstva Nakup zemljišč PV - Lastna proračunska sredstva Nakup zemljišč PV - Lastna proračunska sredstva OB Nakup zemljišč po programu nakupa občinskega stvarnega premoženja PV - Lastna proračunska sredstva OB Odškodnina za zemljišča PV - Lastna proračunska sredstva OB Nakup zemljišč po odloku o predkupni pravici PV - Lastna proračunska sredstva OBČINSKA UPRAVA - GOSPODARSKE DEJAVNOSTI PV - Lastna proračunska sredstva PV - Transfer iz druge občine PV - Transfer iz državnega proračun PV - Domači partnerji OV - Neposredni proračunski upora OV - Domači partnerji KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO PV - Lastna proračunska sredstva Investicijsko vzdrževanje gozdnih cest PV - Lastna proračunska sredstva OB Investicijsko vzdrževalna dela PV - Lastna proračunska sredstva Investicije gozdne ceste PV - Lastna proračunska sredstva OB Investicije gozdne ceste PV - Lastna proračunska sredstva PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN PV - Lastna proračunska sredstva OV - Domači partnerji Oskrba z električno energijo PV - Lastna proračunska sredstva Širjenje elektro omrežja PV - Lastna proračunska sredstva OB Predelava prostozračnih vodov PV - Lastna proračunska sredstva OB Ureditev elektroenergetskega napajanja ŠRC Ruše PV - Lastna proračunska sredstva OB Priključitev letnega odra PV - Lastna proračunska sredstva OB Ureditev elektroenergetskega napajanja NK Pohorje PV - Lastna proračunska sredstva OB Elektrifikacija ČN Ruše PV - Lastna proračunska sredstva Investicije

172 Datoteka: Načrt razvojnih programov xls Datum: NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV - INVESTICIJE v (EUR) v (EUR) v (EUR) v (EUR) PPP - področja proračunske porabe/gpr - glavni program/ppr - podprogram/projekt VIRI Oskrba s plinom PV - Lastna proračunska sredstva OV - Domači partnerji OB Investicije v plinifikacijo PV - Lastna proračunska sredstva OB Investicije v plinifikacijo OV - Domači partnerji PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE PV - Lastna proračunska sredstva PV - Transfer iz druge občine PV - Transfer iz državnega proračun PV - Domači partnerji OV - Neposredni proračunski upora Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest PV - Lastna proračunska sredstva PV - Transfer iz državnega proračuna PV - Domači partnerji Investicije lokalne ceste PV - Lastna proračunska sredstva PV - Transfer iz državnega proračuna OB Rekonstrukcija LC Smolnik - Šumik PV - Lastna proračunska sredstva OB Rekonstrukcija LC Smolnik - Šumik PV - Transfer iz državnega proračuna Investicije javne poti PV - Lastna proračunska sredstva PV - Transfer iz državnega proračuna PV - Domači partnerji OB ZN Bezena - ureditev cest v skladu z izgradnjo PV - Lastna proračunska sredstva OB Novogradnja cest na območju ZN Viadukt PV - Lastna proračunska sredstva OB Cesta Kreči PV - Lastna proračunska sredstva OB Cesta v Zeleni dol pri Tobiju PV - Lastna proračunska sredstva OB Asfalt Toledova odcep PV - Lastna proračunska sredstva OB Cesta Turkovo PV - Lastna proračunska sredstva OB Asfalt Trpinova ulica, Gozdarska PV - Lastna proračunska sredstva OB Ureditev nove trase ceste Pod vinogradi, Bistrica ob Dravi PV - Lastna proračunska sredstva OB Ureditev nove trase ceste Pod vinogradi, Bistrica ob Dravi PV - Domači partnerji OB Ureditev nove trase ceste K Majalu PV - Lastna proračunska sredstva OB Širitev Glazerjeve ulice in ureditev stare ceste na Glažuto PV - Lastna proračunska sredstva OB Širitev Glazerjeve ulice in ureditev stare ceste na Glažuto PV - Transfer iz državnega proračuna OB Protiprašna obdelava cest v Bezeni - Šraj, Štumbergerjeva, PV - Lastna proračunska sredstva OB Ureditev ceste na Uršankovo PV - Lastna proračunska sredstva OB Ureditev ceste na Uršankovo PV - Transfer iz državnega proračuna OB Ureditev ceste Šlosberg PV - Lastna proračunska sredstva OB Dokončanje ceste v Vranjekovi ulici PV - Lastna proračunska sredstva OB Asfaltiranje Knupleževe ulice PV - Lastna proračunska sredstva OB Asfaltiranje Knupleževe ulice PV - Domači partnerji OB Asfaltiranje Vertnikove ulice PV - Lastna proračunska sredstva Investicije

173 Datoteka: Načrt razvojnih programov xls Datum: NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV - INVESTICIJE v (EUR) v (EUR) v (EUR) v (EUR) PPP - področja proračunske porabe/gpr - glavni program/ppr - podprogram/projekt VIRI OB Asfaltiranje Vertnikove ulice PV - Domači partnerji OB Asfaltiranje Ajdove ulice PV - Lastna proračunska sredstva OB Asfaltiranje Ajdove ulice PV - Domači partnerji OB Asfaltiranje odcepa Log - Žižek PV - Lastna proračunska sredstva OB Asfaltiranje odcepa Log - Žižek PV - Domači partnerji OB Asfaltiranje Glažuta PV - Lastna proračunska sredstva Investicije interventni posegi PV - Lastna proračunska sredstva OB Intervencije PV - Lastna proračunska sredstva Investicije mostovi in brvi PV - Lastna proračunska sredstva PV - Transfer iz državnega proračuna OB Razširitev mostov v Logu PV - Lastna proračunska sredstva OB Obnova brvi pri Ecomu PV - Lastna proračunska sredstva OB Viseči most nad Malim Šumikom PV - Lastna proračunska sredstva OB Rekonstrukcija mostu na Lobnici - stara cesta na Glažuto PV - Lastna proračunska sredstva OB Rekonstrukcija mostu na Lobnici - stara cesta na Glažuto PV - Transfer iz državnega proračuna Investicije pločniki PV - Lastna proračunska sredstva OB Pločnik Ruše - Bezena I. faza PV - Lastna proračunska sredstva OB Pločnik v ulici Ruške čete PV - Lastna proračunska sredstva OB Pločnik Bistrica ob Dravi - del Ruške ceste od križišča Log do ulice Ob MlinšPV - Lastna proračunska sredstva Tehnična dokumentacija za cestno dejavnost PV - Lastna proračunska sredstva OB Tehnična dokumentacija za cestno dejavnost PV - Lastna proračunska sredstva Kolesarska pot PV - Lastna proračunska sredstva OB Kolesarska pot PV - Lastna proračunska sredstva Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest PV - Lastna proračunska sredstva PV - Transfer iz državnega proračuna PV - Domači partnerji OB Rekonstrukcija LC Ruše - Glažuta PV - Lastna proračunska sredstva OB Rekonstrukcija LC Ruše - Glažuta PV - Transfer iz državnega proračuna OB Lokalna cesta Ruše - Glažuta (rekonstrukcija usadov in obnova prepustov) PV - Lastna proračunska sredstva OB Rekonstrukcija Jugove ulice PV - Lastna proračunska sredstva OB Rekonstrukcija Jugove ulice PV - Domači partnerji OB Lokalna cesta Smolnik - Šumik (rekonstrukcija usadov in obnova prepustov)pv - Lastna proračunska sredstva OB LC Činžat Fišer žaga Šumik (obnova prepustov, izdelava opornih zidov) PV - Lastna proračunska sredstva OB Ostala investicijska vzdrževanja PV - Lastna proračunska sredstva Investicijsko vzdrževanje javnih poti PV - Lastna proračunska sredstva PV - Domači partnerji Investicije

174 Datoteka: Načrt razvojnih programov xls Datum: NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV - INVESTICIJE v (EUR) v (EUR) v (EUR) v (EUR) PPP - področja proračunske porabe/gpr - glavni program/ppr - podprogram/projekt VIRI OB Asfalt ulice Ob Dravi (k ribiški družini) PV - Lastna proračunska sredstva OB Vinska pot (oporni zid, usadi) PV - Lastna proračunska sredstva OB Odpravljanje arhitektonskih ovir PV - Lastna proračunska sredstva OB Ostala investicijska vzdrževanja PV - Lastna proračunska sredstva OB Rekonstrukcija Industrijske ulice - preplastitev PV - Lastna proračunska sredstva OB Asfalt odcep od Selniške PV - Lastna proračunska sredstva OB Ureditev ceste od LC Glažuta do spodnje postaje Cojzarice - Pisker - trenutnpv - Lastna proračunska sredstva OB Prestavitev ceste k Petroviču - Log PV - Lastna proračunska sredstva OB Ureditev ceste mimo Monvi-ja - PC Geberit PV - Lastna proračunska sredstva OB Ureditev ceste mimo Monvi-ja - PC Geberit PV - Domači partnerji OB Sanacija dela ulice Ob Mlinščici - križišče s Kurirsko potjo PV - Lastna proračunska sredstva OB Sanacija Bezenske poti PV - Lastna proračunska sredstva OB Dravska ulica - Bistrica ob Dravi PV - Lastna proračunska sredstva OB Industrijska ulica - Bistrica ob Dravi PV - Lastna proračunska sredstva OB Alsfaltiranje odcepa Sep - Oprešnik Log PV - Lastna proračunska sredstva OB Rekonstrukcija JP Fala elektrarna PV - Lastna proračunska sredstva Urejanje cestnega prometa PV - Lastna proračunska sredstva PV - Transfer iz državnega proračuna Investicije avtobusna postajališča PV - Lastna proračunska sredstva OB Ureditev avtobusnih postajališč PV - Lastna proračunska sredstva Investicije parkirišča PV - Lastna proračunska sredstva PV - Transfer iz državnega proračuna OB Parkirišče pri ŠRC - preplastitev ploščadi pred bazenom PV - Lastna proračunska sredstva OB Parkirišča Bistrica ob Dravi PV - Lastna proračunska sredstva OB Parkirišče Smolnik ob LC Smolnik Šumik PV - Lastna proračunska sredstva OB Parkirišče Smolnik ob LC Smolnik Šumik PV - Transfer iz državnega proračuna OB Ureditev ostalih parkirišč PV - Lastna proračunska sredstva OB Parkirišče pri GSKŠ PV - Lastna proračunska sredstva OB Parkirišče ob Kolodvorski ulici - pri osnovni šoli PV - Lastna proračunska sredstva OB Parkirišče pri stadionu - ureditev po predlogu celostne ureditve prostora PV - Lastna proračunska sredstva Postavitev usmerjevalne signalizacije PV - Lastna proračunska sredstva OB Postavitev usmerjevalne signalizacije PV - Lastna proračunska sredstva Cestna razsvetljava PV - Lastna proračunska sredstva PV - Transfer iz druge občine PV - Transfer iz državnega proračuna Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave PV - Lastna proračunska sredstva OB Ostala investicijsko vzdrževalna dela PV - Lastna proračunska sredstva Investicije v javno razsvetljavo PV - Lastna proračunska sredstva Investicije

175 Datoteka: Načrt razvojnih programov xls Datum: NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV - INVESTICIJE v (EUR) v (EUR) v (EUR) v (EUR) PPP - področja proračunske porabe/gpr - glavni program/ppr - podprogram/projekt VIRI OB JR URED RUŠE (Mariborska - Falska) PV - Lastna proračunska sredstva OB Vinska pot - vzhodni del PV - Lastna proračunska sredstva OB JR Drevoredna ulica PV - Lastna proračunska sredstva OB JR URN Viadukt - Hertiš PV - Lastna proračunska sredstva OB JR URN Viadukt - Gozdarska, Trpinova PV - Lastna proračunska sredstva OB Nadaljevanje Bistrica - II. in III. del PV - Lastna proračunska sredstva OB JR Fala Grad PV - Lastna proračunska sredstva OB JR na Uršankovo PV - Lastna proračunska sredstva OB JR URN Knifičeva PV - Lastna proračunska sredstva OB JR v Dobravo PV - Lastna proračunska sredstva OB JR Bezenska pot PV - Lastna proračunska sredstva OB Stara cesta na Glažuto PV - Lastna proračunska sredstva OB Obnova JR v Špengovi PV - Lastna proračunska sredstva OB Ureditev JR v Dravski ulici PV - Lastna proračunska sredstva OB Ureditev JR v Kopališki ulici PV - Lastna proračunska sredstva OB Ureditev JR Bezena - Geberit PV - Lastna proračunska sredstva Tehnična dokumentacija za javno razsvetljavo PV - Lastna proračunska sredstva OB Projektna dokumentacija PV - Lastna proračunska sredstva Energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave PV - Lastna proračunska sredstva PV - Transfer iz druge občine PV - Transfer iz državnega proračuna OB Energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave PV - Lastna proračunska sredstva OB Energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave PV - Transfer iz druge občine OB Energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave PV - Transfer iz državnega proračuna Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest PV - Lastna proračunska sredstva PV - Transfer iz državnega proračuna OV - Neposredni proračunski uporabniki Sofinanciranje investicij na državnih cestah PV - Lastna proračunska sredstva PV -Transfer iz državnega proračuna OV - Neposredni proračunski uporabniki OB URED RUŠE (Mariborska - Falska) PV - Lastna proračunska sredstva OB URED RUŠE (Mariborska - Falska) PV - Lastna proračunska sredstva OB URED RUŠE (Mariborska - Falska) PV - Transfer iz državnega proračuna URED RUŠE (Mariborska - Falska) OV - Neposredni proračunski uporabniki Obvoznica Ruše OV - Neposredni proračunski uporabniki OB PREP Odcep za Areh PV - Lastna proračunska sredstva PREP Odcep za Areh OV - Neposredni proračunski uporabniki Krožno križišče pri Tušu OV - Neposredni proračunski uporabniki Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture PV - Lastna proračunska sredstva Investicije

176 Datoteka: Načrt razvojnih programov xls Datum: NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV - INVESTICIJE v (EUR) v (EUR) v (EUR) v (EUR) PPP - področja proračunske porabe/gpr - glavni program/ppr - podprogram/projekt VIRI Investicijsko vzdrževanje železniških prehodov PV - Lastna proračunska sredstva OB Urejanje želežniških prehodov PV - Lastna proračunska sredstva Investicije železniški prehodi PV - Lastna proračunska sredstva OB Izgradnja zapornic PV - Lastna proračunska sredstva GOSPODARSTVO PV - Lastna proračunska sredstva Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva PV - Lastna proračunska sredstva OB Ureditev pomola, turistična infrastruktura PV - Lastna proračunska sredstva VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE PV - Lastna proračunska sredstva PV - Transfer iz državnega proračun Zbiranje in ravnanje z odpadki PV - Lastna proračunska sredstva Investicije v odlagališče odpadkov PV - Lastna proračunska sredstva OB Investicija odlagališče preostanka reciklata PV - Lastna proračunska sredstva OB Investicija objekt energetske izrabe odpadkov PV - Lastna proračunska sredstva OB Zapiranje deponije Dogoše PV - Lastna proračunska sredstva OB Zbirni center Ruše PV - Lastna proračunska sredstva OB Zbirni center Ruše PV - Lastna proračunska sredstva Ravnanje z odpadno vodo PV - Lastna proračunska sredstva PV - Transfer iz državnega proračuna Investicijsko vzdrževanje kanalizacije PV - Lastna proračunska sredstva OB Investicijsko vzdrževanje kanalizacije PV - Lastna proračunska sredstva Investicije v kanalizacijo PV - Lastna proračunska sredstva PV -Transfer iz državnega proračuna OB Viadukt Livada - Gozdarska, Trpinova PV - Lastna proračunska sredstva OB Kanalizacija Šlosperg PV - Lastna proračunska sredstva OB Kanalizacija URN Knifičeva PV - Lastna proračunska sredstva OB Kanalizacija URN Knifičeva PV - Transfer iz državnega proračuna OB Čistilna naprava Ruše PV - Lastna proračunska sredstva OB Kanalizacija zahodni del Bistrice/ Dravi - v Dobravo, Sončna ulica z odcepi, PV - Lastna proračunska sredstva OB Kanalizacija Ob Mlinščici južni del PV - Lastna proračunska sredstva OB Kanalizacija Pod hribom PV - Lastna proračunska sredstva OB Kanalizacija Pod vinogradi PV - Lastna proračunska sredstva OB Kanalizacija Jugova ulica PV - Lastna proračunska sredstva OB Kanalizacija Škrbotova ulica PV - Lastna proračunska sredstva Investicije

177 Datoteka: Načrt razvojnih programov xls Datum: NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV - INVESTICIJE v (EUR) v (EUR) v (EUR) v (EUR) PPP - področja proračunske porabe/gpr - glavni program/ppr - podprogram/projekt VIRI OB Obnova kanalizacije na območju industrijske cone TDR PV - Lastna proračunska sredstva OB Kanalizacija URED RUŠE (Mariborska - Falska) PV - Lastna proračunska sredstva OB Kanalizacija URED RUŠE (Mariborska - Falska) PV - Lastna proračunska sredstva OB Kanalizacija Drevoredna ulica PV - Lastna proračunska sredstva OB Kanalizacija Lumar PV - Lastna proračunska sredstva OB Izgradnja kanalizacije Bezena -Tovarniška ulica PV - Lastna proračunska sredstva OB Kanalizacija dela naselja Smolnik PV - Lastna proračunska sredstva OB Kanalizacija Vinska pot PV - Lastna proračunska sredstva OB Kanalizacija Vinska pot PV - Transfer iz državnega proračuna OB Kanalizacija Log - sanacija PV - Lastna proračunska sredstva Tehnična dokumentacija za kanalizacijo PV - Lastna proračunska sredstva OB Tehnična dokumentacija za kanalizacijo PV - Lastna proračunska sredstva PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAPV - Lastna proračunska sredstva PV - Transfer iz državnega proračun OV - Neposredni proračunski upora Oskrba z vodo PV - Lastna proračunska sredstva PV - Transfer iz državnega proračuna OV - Neposredni proračunski uporabniki Investicijsko vzdrževanje vodovoda PV - Lastna proračunska sredstva PV -Transfer iz državnega proračuna OB Obnova vodovoda Šarhova pot v Rušah PV - Lastna proračunska sredstva OB Obnova vodovoda URED RUŠE (Mariborska - Falska) PV - Lastna proračunska sredstva OB Izvedba vodovoda v Kopališki ulici PV - Lastna proračunska sredstva OB Rekonstrukcija vodovoda Jugova ulica PV - Lastna proračunska sredstva OB Obnova vodovoda Matavškova ulica PV - Lastna proračunska sredstva OB Obnova vodovoda v Trpinovi ulici PV - Lastna proračunska sredstva OB Obnova vodovoda v Ulici Pohorskega bataljona PV - Lastna proračunska sredstva OB Zamenjava magistralnega vodovodnega cevovoda Maribor - Ruše PV - Lastna proračunska sredstva OB Zamenjava magistralnega vodovodnega cevovoda Maribor - Ruše PV - Transfer iz državnega proračuna OB Zamenjava vodovoda Glazerjeva ulica PV - Lastna proračunska sredstva OB Zamenjava vodovoda Osojna ulica PV - Lastna proračunska sredstva OB Zamenjava vodovoda Škerbotova ulica PV - Lastna proračunska sredstva OB Obnova črpalnih, prečrpalnih objektov in rezervoarjev ter manjša obnovitvenpv - Lastna proračunska sredstva OB Obnova vodovoda Drevoredna ulica PV - Lastna proračunska sredstva OB Obnova vodovoda ob preplastitvi Industrijske ulice v Rušah PV - Lastna proračunska sredstva OB Obnova vodovoda v zahodnem delu Ruš (stara Falska cesta, Gozdarska, TrPV - Lastna proračunska sredstva Investicije v vodovod PV - Lastna proračunska sredstva PV -Transfer iz državnega proračuna Investicije

178 Datoteka: Načrt razvojnih programov xls Datum: NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV - INVESTICIJE v (EUR) v (EUR) v (EUR) v (EUR) PPP - področja proračunske porabe/gpr - glavni program/ppr - podprogram/projekt VIRI OV - Neposredni proračunski uporabniki OB Sofinanciranje lokalnih vodovodov v lasti občanov PV - Lastna proračunska sredstva OB Izgradnja vodovoda na južnem robu območja "Livada" - Lobniška ulica PV - Lastna proračunska sredstva OB Izgradnja/prestavitev vodovoda na severnem in vzhodnem delu ZN Viadukt PV - Lastna proračunska sredstva OB Izgradnja vodovoda Log - odcep Petrovič PV - Lastna proračunska sredstva OB Izgradnja vodovoda - Mirna ulica v Bistrici ob Dravi PV - Lastna proračunska sredstva OB Izvedba vodovoda po ulici Ob Dravi PV - Lastna proračunska sredstva OB Izvedba vodovoda po Gozdarski ulici v Rušah PV - Lastna proračunska sredstva OB Izvedba vodovoda na južnem delu naselja "Livada" PV - Lastna proračunska sredstva OB Oskrba s pitno vodo na območju SV Slovenije - II. faza PV - Lastna proračunska sredstva OB Izvedba vodovoda po Tovarniški cesti ob preplastitvi ceste PV - Lastna proračunska sredstva OB Vodovod na območju novega OPPN južno od Knifičeve ulice PV - Lastna proračunska sredstva OB Medobčinski projekt vodooskrbe za naselja Smolnik, Fala, Ruta in Činžat PV - Lastna proračunska sredstva OB Medobčinski projekt vodooskrbe za naselja Smolnik, Fala, Ruta in Činžat PV - Transfer iz državnega proračuna OB Medobčinski projekt vodooskrbe za naselja Smolnik, Fala, Ruta in Činžat OV - Neposredni proračunski uporabniki OB Medobčinski projekt vodooskrbe za naselja Smolnik, Fala, Ruta in Činžat OV - Neposredni proračunski uporabniki OB Vodovod Glažuta - Smolnik (I.in II faza) PV - Lastna proračunska sredstva OB Vodovod Glažuta - Smolnik (I.in II faza) PV - Transfer iz državnega proračuna OB Izgradnja vodovoda za potrebe uporabnikov znotraj TDR PV - Lastna proračunska sredstva OB Manjša investicijska dela na javnem vodovodnem omrežju PV - Lastna proračunska sredstva OB Izvedba vodovoda za navezavo Poslovne cone Bezena PV - Lastna proračunska sredstva OB Izvedba vodovoda Vinska pot PV - Lastna proračunska sredstva OB Izvedba vodovoda Vinska pot PV - Transfer iz državnega proračuna OB Izvedba vodovoda Glažuta - Ditmajer PV - Lastna proračunska sredstva OB Izvedba vodovoda Bistrica - Trup (V Dobravo, Bistrica ob Dravi) PV - Lastna proračunska sredstva Tehnična dokumentacija za vodovod PV - Lastna proračunska sredstva OB Tehnična dokumentacija za vodovod PV - Lastna proračunska sredstva Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost PV - Lastna proračunska sredstva OB Investicijsko vzdrževanje pokopališča Ruše PV - Lastna proračunska sredstva OB Investicija v pokopališče Ruše PV - Lastna proračunska sredstva OB Tehnična dokumentacija za pokopališče Ruše PV - Lastna proračunska sredstva Objekti za rekreacijo PV - Lastna proračunska sredstva Investicijsko vzdrževanje zelenic in parkov PV - Lastna proračunska sredstva OB Ureditev Matavškove gramoznice PV - Lastna proračunska sredstva OB Ostala investicijska vzdrževanja PV - Lastna proračunska sredstva Investicije

179 Datoteka: Načrt razvojnih programov xls Datum: NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV - INVESTICIJE v (EUR) v (EUR) v (EUR) v (EUR) PPP - področja proračunske porabe/gpr - glavni program/ppr - podprogram/projekt VIRI OB Investicije zelenice in parki PV - Lastna proračunska sredstva Druge komunalne dejavnosti PV - Lastna proračunska sredstva Gospodarjenje z vodotoki PV - Lastna proračunska sredstva OB Urejanje vodotokov PV - Lastna proračunska sredstva Tehnična dokumentacija za urejanje hudournikov PV - Lastna proračunska sredstva OB Tehnična dokumentacija za urejanje hudournikov PV - Lastna proračunska sredstva OB Izdelava plakatnih mest PV - Lastna proračunska sredstva Spodbujanje stanovanjske gradnje PV - Lastna proračunska sredstva Investicijsko vzdrževanje stanovanj PV - Lastna proračunska sredstva OB Investicijsko vzdrževanje stanovanj PV - Lastna proračunska sredstva OBČINSKA UPRAVA - DRUŽBENE DEJAVNOSTI PV - Lastna proračunska sredstva PV - Transfer iz državnega proračun PV - Domači partnerji OV - Neposredni proračunski upora OV - Posredni proračunski uporabn OV - Domači partnerji ZDRAVSTVENO VARSTVO PV - Lastna proračunska sredstva OV - Neposredni proračunski upora OV - Posredni proračunski uporabn Dejavnost zdravstvenih domov PV - Lastna proračunska sredstva OV - Neposredni proračunski uporabniki OV - Posredni proračunski uporabniki OB Zdravstvena postaja Ruše PV - Lastna proračunska sredstva OB Adaptacija laboratorija in nadzidava objekta ZD MB PV - Lastna proračunska sredstva OB Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca MB - investicije PV - Lastna proračunska sredstva OB Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca MB - investicije OV - Neposredni proračunski uporabniki OB Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca MB - investicije OV - Posredni proračunski uporabniki Investicijska vlaganja v bolnišnice PV - Lastna proračunska sredstva OB UKC Maribor - avtobus za odvzem krvi na terenu PV - Lastna proračunska sredstva Nujno zdravstveno varstvo PV - Lastna proračunska sredstva OB Dežurna služba na področju zobozdravstva PV - Lastna proračunska sredstva Investicije

180 Datoteka: Načrt razvojnih programov xls Datum: NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV - INVESTICIJE v (EUR) v (EUR) v (EUR) v (EUR) PPP - področja proračunske porabe/gpr - glavni program/ppr - podprogram/projekt VIRI KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE PV - Lastna proračunska sredstva PV - Transfer iz državnega proračun PV - Domači partnerji OV - Domači partnerji Nepremična kulturna dediščina PV - Lastna proračunska sredstva PV - Transfer iz državnega proračuna PV - Domači partnerji Varovanje kulturne dediščine PV - Lastna proračunska sredstva Varovanje kulturne dediščine PV - Transfer iz državnega proračuna PV - Domači partnerji OB Varovanje kulturne dediščine PV - Lastna proračunska sredstva OB Leseni vodnjak grobnica Ruše PV - Lastna proračunska sredstva OB Leseni vodnjak grobnica Ruše PV - Domači partnerji OB Ruški letni oder PV - Lastna proračunska sredstva OB Muzej "Glazarjevina" PV - Lastna proračunska sredstva OB Rekonstrukcija večstanovanjskega objekta Vivatove steklarne (Smolnik 60) PV - Lastna proračunska sredstva OB Rekonstrukcija večstanovanjskega objekta Vivatove steklarne (Smolnik 60) PV - Transfer iz državnega proračuna Drugi programi v kulturi PV - Lastna proračunska sredstva Investicijsko vzdrževanje kulturnih objektov PV - Lastna proračunska sredstva OB Manjša vzdrževalna dela PV - Lastna proračunska sredstva OB Nakup opreme PV - Lastna proračunska sredstva OB Nakup opreme PV - Lastna proračunska sredstva OB Nakup opreme PV - Lastna proračunska sredstva Investicije kulturni objekti PV - Lastna proračunska sredstva OB Dom kulture Bistrica PV - Lastna proračunska sredstva OB Kulturni dom Ruše - preureditev in podstrešje PV - Lastna proračunska sredstva OB Pitnik na Trgu vstaje PV - Lastna proračunska sredstva OB Projekti in dokumentacija PV - Lastna proračunska sredstva Investicijska sredstva Mariborska knjižnica PV - Lastna proračunska sredstva PV - Transfer iz državnega proračuna OB Projekti, investicijska sredstva, oprema PV - Lastna proračunska sredstva OB Mariborska knjižnica - nakup poslovnih prostorov PV - Lastna proračunska sredstva OB Mariborska knjižnica - nakup poslovnih prostorov PV - Transfer iz državnega proračuna OB Investicijska sredstva Javni zavod CEZAM PV - Lastna proračunska sredstva Investicije

181 Datoteka: Načrt razvojnih programov xls Datum: NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV - INVESTICIJE v (EUR) v (EUR) v (EUR) v (EUR) PPP - področja proračunske porabe/gpr - glavni program/ppr - podprogram/projekt VIRI Programi drugih posebnih skupin PV - Lastna proračunska sredstva OB Društvo upokojencev Ruše PV - Lastna proračunska sredstva Programi športa PV - Lastna proračunska sredstva PV - Transfer iz državnega proračuna PV - Domači partnerji OV - Domači partnerji OB Investicijsko vzdrževanje objektov PV - Lastna proračunska sredstva OB Investicijsko vzdrževanje objektov PV - Lastna proračunska sredstva OB Investicije PV - Lastna proračunska sredstva OB Investicije PV - Lastna proračunska sredstva OB Investicije PV - Lastna proračunska sredstva OB Projekti in dokumentacija PV - Lastna proračunska sredstva OB Športna dvorana Ruše - ureditev strehe PV - Lastna proračunska sredstva OB Športna dvorana Ruše - ureditev strehe PV - Transfer iz državnega proračuna OB Športna dvorana Ruše - ureditev strehe PV - Domači partnerji OB Bazen PV - Lastna proračunska sredstva OB Bazen PV - Lastna proračunska sredstva OB Ureditev in širitev nogometnih površin PV - Lastna proračunska sredstva OB Malokalibersko strelišče PV - Lastna proračunska sredstva OB Modernizacija strelišča regijskega pomena PV - Lastna proračunska sredstva OB Modernizacija strelišča regijskega pomena OV - Domači partnerji IZOBRAŽEVANJE PV - Lastna proračunska sredstva PV - Transfer iz državnega proračun PV - Domači partnerji Vrtci PV - Lastna proračunska sredstva PV - Transfer iz državnega proračuna PV - Domači partnerji OB Investicijska sredstva otroški vrtec PV - Lastna proračunska sredstva OB Investicijska sredstva otroški vrtec PV - Domači partnerji OB Investicijska sredstva otroški vrtec PV - Lastna proračunska sredstva OB Novogradnja Vrtca Ruše PV - Lastna proračunska sredstva OB Novogradnja Vrtca Ruše PV - Transfer iz državnega proračuna OB Energetska sanacija vrtcev v Rušah PV - Lastna proračunska sredstva OB Energetska sanacija vrtcev v Rušah PV - Transfer iz državnega proračuna Osnovno šolstvo PV - Lastna proračunska sredstva PV - Transfer iz državnega proračuna OB Nabava kombija PV - Lastna proračunska sredstva OB Energetska sanacija Osnovne šole Ruše PV - Lastna proračunska sredstva Investicije

182 Datoteka: Načrt razvojnih programov xls Datum: NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV - INVESTICIJE v (EUR) v (EUR) v (EUR) v (EUR) PPP - področja proračunske porabe/gpr - glavni program/ppr - podprogram/projekt VIRI OB Energetska sanacija Osnovne šole Ruše PV - Transfer iz državnega proračuna OB Investicijska sredstva OŠ Ruše PV - Lastna proračunska sredstva Glasbeno šolstvo PV - Lastna proračunska sredstva PV - Transfer iz državnega proračuna OB Glasbena šola Ruše PV - Lastna proračunska sredstva OB Investicijska sredstva Konservatorij za glasbo in balet Maribor PV - Lastna proračunska sredstva OB Revitalizacija objekta t.i. Glasbene šole v Rušah PV - Lastna proračunska sredstva OB Revitalizacija objekta t.i. Glasbene šole v Rušah PV - Transfer iz državnega proračuna REŽIJSKI OBRAT PV - Lastna proračunska sredstva LOKALNA SAMOUPRAVA PV - Lastna proračunska sredstva Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje režijskega obratapv - Lastna proračunska sredstva OB Nakup prevoznih sredstev PV - Lastna proračunska sredstva OB Nakup računalnikov in programske opreme PV - Lastna proračunska sredstva OB Nakup druge opreme in napeljav PV - Lastna proračunska sredstva OB Investicijsko vzdrževanje in izboljšave prostorov režijskega obrapv - Lastna proračunska sredstva SKUPAJ INVESTICIJE IN INVESTICIJSKI TRANSFERI PV - Lastna proračunska sredstva PV - Transfer iz druge občine PV - Transfer iz državnega proračun PV - Domači partnerji OV - Neposredni proračunski upora OV - Posredni proračunski uporabn OV - Domači partnerji SKUPAJ Investicije

183 Datoteka: Načrt razvojnih programov xls Datum: NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV - DRŽAVNE POMOČI v (EUR) v (EUR) v (EUR) v (EUR) PPP - področja proračunske porabe/gpr - glavni program/ppr - podprogram/projekt VIRI OBČINSKA UPRAVA - GOSPODARSKE DEJAVNOSTI PV - Lastna proračunska sredstva KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO PV - Lastna proračunska sredstva Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu PV - Lastna proračunska sredstva OB Pomoč za spodbujanje kakovostnih kmetijskih proizvodov PV - Lastna proračunska sredstva OB Zagotavljanje tehnične podpore PV - Lastna proračunska sredstva OB Izobraževanje in usposabljanje dopolnilnih in nekmetijskih dejavnopv - Lastna proračunska sredstva Zemljiške operacije PV - Lastna proračunska sredstva OB Pomoč za zaokrožitev zemljišč - arondacija PV - Lastna proračunska sredstva OB Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov PV - Lastna proračunska sredstva GOSPODARSTVO PV - Lastna proračunska sredstva Spodbujanje razvoja malega gospodarstva PV - Lastna proračunska sredstva OB Pomoči de minimis za razvoj gospodarstva in podjetništva PV - Lastna proračunska sredstva SKUPAJ DRŽAVNE POMOČI PV - Lastna proračunska sredstva SKUPAJ Državne pomoči

184 OBČINA RUŠE ŽUPAN Trg vstaje 11, 2342 Ruše, tel: ; fax: ; Predlog KADROVSKEGA NAČRTA OBČINE RUŠE ZA OBDOBJE I. UVOD V skladu s 43. členom Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/2007 UPB3, 65/2008, 69/2008-ZTFI-A, 69/2008-ZZavar-E, 74/2009 Odl.US: U-I-136/07-13, 40/2012- ZUJF) se skupaj s proračunom za tekoče leto predloži občinskemu svetu predlog kadrovskega načrta. Na podlagi 8. člena Pravilnika o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Uradni list RS, št. 60/2006, 83/2006, 70/2007 in 96/2009), se navede število zaposlenih na dan 31. decembra preteklega leta, dovoljeno število zaposlenih na dan 31. december iz kadrovskega načrta za tekoče leto in predlog dovoljenega števila zaposlenih za naslednje proračunsko leto. S kadrovskim načrtom se prikaže dejansko število zaposlenih in načrtovane spremembe v številu in strukturi delovnih mest za naslednji dve proračunski leti. Predlog kadrovskega načrta je dolžan župan uskladiti s sprejetim proračunom in ga sprejeti v roku 60 dni po uveljavitvi proračuna. Dovoljeno število zaposlenih za posamezno leto se določi v skupnem številu, ki zajema število zaposlenih za nedoločen in za določen čas, zaposlenih za polni delovni čas ali krajši od polnega in obsega vse zaposlene, za katere se sredstva za plače in druge prejemke zagotavljajo iz proračuna. Dovoljeno število zaposlenih vključuje: - število funkcionarjev, - število zaposlenih za nedoločen čas, preračunano na polni delovni čas, - število zaposlenih za določen čas, razen tistih, ki nadomeščajo začasno odsotne javne uslužbence, preračunano na polni delovni čas. Med proračunskim obdobjem se kadrovski načrt lahko spremeni, če pride do trajnega ali začasnega povečanja obsega dela, ki ga ni mogoče opravljati z obstoječim številom javnih uslužbencev in so zagotovljena finančna sredstva za novo zaposlitev. II. PRAVNE PODLAGE - Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/2007-UPB3, 65/2008, 69/2008- ZTFI-A, 69/2008-ZZavar-E, 74/2009 Odl.US: U-I-136/07-13, 40/2012-ZUJF) - Pravilnik o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Uradni list RS, št. 60/2006, 83/2006, 70/2007 in 96/2009) - Odlokom o organizaciji občinske uprave Občine Ruše (UGSO, št. 43/2013) - Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Občinski upravi Občine Ruše št /2013-1/1 (sestavni del pravilnika je katalog delovnih mest v občinski upravi Občine Ruše) in Spremembe in dopolnitve Pravilnika o notranji

185 OBČINA RUŠE ŽUPAN Trg vstaje 11, 2342 Ruše, tel: ; fax: ; organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Občinski upravi Občine Ruše št /2013-4, (sestavni del pravilnika je katalog delovnih mest v občinski upravi Občine Ruše). III. PREDLOG KADROVSKEGA NAČRTA ZA LETI 2014 in 2015 Zakon o javnih uslužbencih opredeljuje tudi sistemizacijo delovnih mest, ki jo določi župan. Iz Uredbe o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest in nazivih v organih državne uprave in pravosodnih organih izhaja, da mora biti sistemizacija v skladu z obsegom sredstev, ki so v finančnem načrtu predvidena za plače in druge osebne prejemke, ki jih plačuje delodajalec ter v skladu s kadrovskim načrtom tako, da skupno število sistemiziranih delovnih mest ne sme biti višje od števila delovnih mest, dovoljenih v kadrovskem načrtu. Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Občinski upravi Občine Ruše št /2013-1/1, katerega sestavni del je katalog delovnih mest v občinski upravi Občine Ruše in Spremembe in dopolnitve Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Ruše št / (sestavni del pravilnika je katalog delovnih mest) (v nadaljnjem besedilu: pravilnik) ureja: 1. notranjo organizacijo, s katero so določene notranje organizacijske enote, njihova delovna področja, način vodenja notranjih organizacijskih enot, naloge, pooblastila in odgovornost zaposlenih, način sodelovanja z drugimi organi in institucijami, 2. sistemizacijo delovnih mest v Občinski upravi Občine Ruše (v nadaljevanju: občinska uprava), s katero so določeni podatki posameznih delovnih mest ter število in vrsta uradniških in strokovno tehničnih delovnih mest po organizacijskih enotah oziroma izven njih in skupaj. Stanje zaposlenih na dan Število vseh zaposlenih oseb v Občinski upravi Občine Ruše je na dan sledeče: 43 vseh zaposlenih, od teh 42 javnih uslužbencev za nedoločen čas in 1 javni uslužbenec za določen čas direktor občinske uprave. Nove oz. nadomestne zaposlitve javnih uslužbencev so se v letu 2013 izvedle le v okviru števila sistemiziranih delovnih mest in v skladu z veljavnim aktom o sistemizaciji, katerega sestavni del je katalog delovnih mest. Predvideno stanje zaposlenosti na dan V letu načrtujemo enega (1) nepoklicnega župana ter tri (3) nepoklicne podžupane. Skladno s sprejetim Odlokom o organizaciji občinske uprave Občine Ruše (UGSO, št. 43/2013) so predvidene tri notranje organizacijske enote. Na tej osnovi je župan sprejel nov Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Ruše, konec leta Zato v predlogu kadrovskega načrta načrtujemo naslednje število uslužbencev: 1. uradniki (od tega 4 uradniki s položajem) 9 uslužbencev, 2. strokovno tehnični delavci 28 uslužbencev. Skupno število zaposlenih 37 javnih uslužbencev.

186 OBČINA RUŠE ŽUPAN Trg vstaje 11, 2342 Ruše, tel: ; fax: ; a.) Funkcionarji Naziv / izobrazba Dejanska zaposlenost Predvidena zaposlenost Predvidena zaposlenost Z.št. 1. Poklicni župan Nepoklicni župan Poklicni podžupan Nepoklicni podžupan SKUPAJ b.) OBČINSKA UPRAVA Naziv delovnega mesta Z.št Uradniško delovno mesto na položaju Dejanska zaposlenost Predvidena zaposlenost Predvidena zaposlenost Uradniško delovno mesto Strokovno tehnično delovno mesto SKUPAJ b.1) Direktor občinske uprave Naziv delovnega mesta Z.št. 1. Uradniško delovno mesto na položaju Dejanska zaposlenost Predvidena zaposlenost Predvidena zaposlenost SKUPAJ b.2) Oddelek za splošne zadeve in družbene dejavnosti Naziv delovnega mesta Dejanska zaposlenost Z.št Uradniško delovno mesto na 1. položaju Predvidena zaposlenost Predvidena zaposlenost Uradniško delovno mesto 1 1 Strokovno tehnično delovno mesto 5 5 SKUPAJ 7 7 b.3) Oddelek za gospodarstvo, finance, komunalo, okolje in prostor

187 OBČINA RUŠE ŽUPAN Trg vstaje 11, 2342 Ruše, tel: ; fax: ; Z.št Naziv delovnega mesta Uradniško delovno mesto na položaju Dejanska zaposlenost Predvidena zaposlenost Predvidena zaposlenost Uradniško delovno mesto 4 4 Strokovno tehnično delovno mesto 3 3 SKUPAJ 8 8 c.) REŽIJSKI OBRAT Naziv delovnega mesta Z.št Uradniško delovno mesto na položaju Dejanska zaposlenost Predvidena zaposlenost Predvidena zaposlenost Uradniško delovno mesto Strokovno tehnično delovno mesto SKUPAJ SKUPAJ (b+c) Predlog Kadrovskega načrta za leto 2014 in 2015 je pripravljen v skladu s 43. členom Zakona o javnih uslužbencih in usklajen s predlogom proračuna Občine Ruše za leto Številka: Ruše, Uroš ŠTANC ŽUPAN

188 OBČINA RUŠE Občinska uprava Trg vstaje 11, 2342 Ruše Tel.: , fax: , Št.: /2013 Ruše, Na osnovi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list št. 86/2010, 75/12) predlagamo, da se kot sestavni del Odloka o proračunu Občine Ruše za leto 2014 sprejme naslednji: LETNI NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE RUŠE»ZA LETO 2014«Kazalo: 1) Načrt pridobivanja (nakup, menjava) nepremičnega in premičnega premoženja A) Nepremičnine B) Premičnine 2) Načrt razpolaganja (prodaja, menjava) nepremičnega in premičnega premoženja A) Nepremičnine B) Premičnine 3) Priloge (mapne kopije) Nepremičnine ter podatke o njih si lahko ogledate tudi na: ali

PREDLOG

PREDLOG DOPOLNJEN PREDLOG MAREC 2019 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 ZUJF,

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE SEŽANA ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 14.793.384 14.87.659 12.723.11-2.84.558 86, 85,9 TEKOČI PRIHODKI (7+71) 12.62.638 12.624.686 11.62.72-1.22.614

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE IZOLA ZA LETO 212 I. SPLOŠNI DEL 143 - ZR211 142 - P212_1 156 - VP212 161 - ZR212 I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 16.5.364 22.982.33 22.982.33 15.519.495 96,7 67,5

Prikaži več

(I. Splo\232ni del prora\350una)

(I. Splo\232ni del prora\350una) DOPOLNJEN PRORAČUNA OBČINE LJUTOMER ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 11.817.73 11.817.73 11.389.216 11.585.789 196.573 98, 98, TEKOČI PRIHODKI (7+71) 9.772.584 9.772.584 9.78.4

Prikaži več

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Popravek Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna PRORAČUN OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2015 - predlog proračuna v 2. obravnavi (23.12.2014) I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 6.149.518,72 6.190.906,72 4.009.799,45 3.586.808,39

Prikaži več

Priloga_AJPES.xls

Priloga_AJPES.xls 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2014 (realizacija proračuna) I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 3.883.691,42 4.009.799,45 4.009.799,45 5.155.953,00 4.333.927,00

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 15, 1370 Logatec t: , f: Številka: /201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN   e: Trţaška cesta 15, 1370 Logatec t: , f: Številka: /201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 15, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 410-133/-3 Datum: 24. 10. OBČINSKI SVET OBČINE LOGATEC Zadeva:

Prikaži več

30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 žu

30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 žu 30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 župan Mestne občine Velenje Bojan KONTIČ, l. r. 3/1 VSEBINA

Prikaži več

NASLOVNICA ČISTOPIS

NASLOVNICA ČISTOPIS MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC O D L O K O PRORAČUNU MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC ZA LETO 2011 (Uradni list RS, št. 110/ z dne 31. 12. ) MESTO GLASNIK MIRU PEACE MESSENGER CITY K A Z A L O Odlok o proračunu

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

Številka: /2014 (1300) Datum: OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO Zadeva: Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto

Številka: /2014 (1300) Datum: OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO Zadeva: Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto Številka: 4120-3/2014 (1300) Datum: 11. 2. 2015 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO Zadeva: Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 prva obravnava Namen: Pravna osnova: Poročevalec:

Prikaži več

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS št. 35/2007, 2/2009, 66/2010 in Uradne objave Občine Dobrovnik št. 2/2016) in 90. člena Poslo

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS št. 35/2007, 2/2009, 66/2010 in Uradne objave Občine Dobrovnik št. 2/2016) in 90. člena Poslo Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS št. 35/2007, 2/2009, 66/2010 in Uradne objave Občine Dobrovnik št. 2/2016) in 90. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS

Prikaži več

OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2017-FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski

OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2017-FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO -FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski uporabnik (PU) Funkcionalna klasifikacija (FK) Proračunska

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Proračun občine Kanal ob Soči za leto 2014 - dopolnjen predlog NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2014-2017 30. redna seja občinskega sveta, 30.01.2014 4000 OBČINSKA UPRAVA 7.312.851 3.874.613 3.967.973 1.369.748

Prikaži več

Microsoft Word - Obrazložitve k zakljuēnemu raēunu konēno

Microsoft Word - Obrazložitve k zakljuÄ“nemu raÄ“unu konÄ“no ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE MORAVSKE TOPLICE ZA LETO 2018 1. UVOD Zaključni račun občinskega proračuna je akt občine, katerega predpisuje 96. člen Zakona o javnih financah. V zaključnem računu so

Prikaži več

Uradni list RS - 13/2009, Uredbeni del

Uradni list RS - 13/2009, Uredbeni del Digitally signed by Spela Munih Stanic DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=123544481413, cn=spela Munih Stanic Reason: Direktorica Uradnega lista Republike

Prikaži več

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 72, dec17

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 72, dec17 URADNE OBJAVE Občine Vransko Vransko, 22. december 217 Številka 72/217 V S E B I N A O D L O K o proračunu Občine Vransko za leto 218 AKTI 1. ODLOK o proračunu Občine Vransko za leto 218 2. ODLOK o proračunu

Prikaži več

OBČINA MENGEŠ

OBČINA MENGEŠ OBČINA MENGEŠ Številka: 410-29/2018-2 Datum: 8. 1. 2019 Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Javna služba Konto Realizacija 2012* Realizacija

Prikaži več

REBALANS PRORAČUNA OBČINE IG ZA LETO

REBALANS PRORAČUNA OBČINE IG ZA LETO REBALANS PRORAČUNA OBČINE IG ZA LETO 1-2019 KAZALO 1 ODLOK O REBALANSU 1-2019 OBČINE IG... 1 2 SPLOŠNI DEL REBALANSA 1-2019 OBČINE IG ZA LETO 2019 Z OBRAZLOŽITVAMI... 5 2.1 RAZLOGI ZA REBALANS 1-2019...

Prikaži več

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc Datum: 20.05.2012 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: DOLGOROČNO ZADOLŽEVANJE MESTNE OBČINE NOVO MESTO V LETU 2012 ZA PROJEKT»HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA IN CENTRALNA

Prikaži več

Microsoft Word - 3_Obrazložitev predloga proraēuna 2018.docx

Microsoft Word - 3_Obrazložitev predloga proraÄ“una 2018.docx OBČINA POLJČANE Ž u p a n Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane telefon: 02 8029 223 fax: 02 8029 226 e-mail: obcina@poljcane.si Številka: 410-0092/2017 Datum: 5. 12. 2017 OBČINA POLJČANE Občinski svet ZADEVA:

Prikaži več

OBČINA BRASLOVČE ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO 2011 predlog Braslovče, marec 2012

OBČINA BRASLOVČE ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO 2011 predlog Braslovče, marec 2012 OBČINA BRASLOVČE ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO predlog Braslovče, marec 2012 ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO VSEBINA stran 1. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA 1 2.1 I.

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja Občine Duplek v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za leto 2016

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja Občine Duplek v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za leto 2016 Revizijsko poročilo Pravilnost poslovanja Občine Duplek v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za leto 2016 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča

Prikaži več

Microsoft Word - PREDLOG SPREMEMB PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2017.docx

Microsoft Word - PREDLOG SPREMEMB  PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2017.docx PREDLOG SPREMEMB NA PREDLAGANI PRORAČUN OBČINE LOGATEC ZA LETO Logatec, december 2016 Predlagatelj: Berto Menard, župan Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT

OBRAZLOŽITEV  TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT 8. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2016 PRORAČUN OBČINE LENDAVA ZA LETO 2016 /1. obravnava/ GRADIVO PRIPRAVILA: Urad župana Župan občine PREDLAGATELJ: Župan - Polgármester OBRAZEC ŠT. 01/2014 OBRAZLOŽITEV

Prikaži več

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN 2016 - NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 1003 ŽUPAN 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne

Prikaži več

Uradni list RS 056/2010, Uredbeni del

Uradni list RS 056/2010, Uredbeni del Digitally signed by Spela Munih Stanic DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=123544481413, cn=spela Munih Stanic Reason: Direktorica Uradnega lista Republike

Prikaži več

Splošni del proračuna

Splošni del proračuna REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE SODRAŽICA ZA OBDOBJE OD 01.01.18 DO 31.12.18 I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 3.912.039 3.102.574 3.054.145 98,4 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.779.905 1.796.065

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

OBČINA RUŠE Trg vstaje Ruše ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE RUŠE ZA LETO 2016 Številka: /2017 Datum:

OBČINA RUŠE Trg vstaje Ruše ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE RUŠE ZA LETO 2016 Številka: /2017 Datum: OBČINA RUŠE Trg vstaje 11 2342 Ruše ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE RUŠE ZA LETO Številka: 4103-0001/2017 Datum: 20. 4. 2017 KAZALO 1. UVOD... 3 2. PRAVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO ZAKLJUČNEGA RAČUNA... 3 3.

Prikaži več

MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, / GMS-533 Številka: 410

MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, / GMS-533 Številka: 410 MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, www.maribor.si, email: mestna.obcina@maribor.si 41000-7/2016-5 GMS-533 Številka: 41000-7/2016-5 Datum: 29.9.2017 MESTNI SVET MESTNE OBČINE

Prikaži več

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve)

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve) PREDLOG PRORAČUNA O BČINE KOZJ E ZA L ETO 2 0 1 3 KAZALO 1. SPLOŠNI DEL... 7 A - Bilanca prihodkov in odhodkov... 7 Prihodki proračuna...7 70 - DAVČNI PRIHODKI...7 71 - NEDAVČNI PRIHODKI...7 72 - KAPITALSKI

Prikaži več

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P Stran 8260 / Št. 75 / 8. 10. 2015 Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja REVIDIRANE

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2017 (obdobje od 1.1. do ) Na podlagi 63. čl. Zakona o javnih financah

OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2017 (obdobje od 1.1. do ) Na podlagi 63. čl. Zakona o javnih financah OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2017 (obdobje od 1.1. do 30.6.2017) Na podlagi 63. čl. Zakona o javnih financah in 5. čl. Odloka o proračunu Občine Cerkvenjak za l.

Prikaži več

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Nadzorni svet Javnega stanovanjskega sklada Mestne

Prikaži več

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve prora\350una za leto 2015_1)

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve prora\350una za leto 2015_1) PREDLOG PRORAČUNA O BČINE KOZJ E ZA L ETO 2 0 1 5 KAZALO 1. SPLOŠNI DEL... 6 A - Bilanca prihodkov in odhodkov... 6 Prihodki proračuna...6 70 - DAVČNI PRIHODKI...6 71 - NEDAVČNI PRIHODKI...6 74 - TRANSFERNI

Prikaži več

(Microsoft Word - OBRAZLO\216ITVE - Prora\350una 2017.docx)

(Microsoft Word - OBRAZLO\216ITVE - Prora\350una 2017.docx) PRORAČUN za leto 2017 I. SPLOŠNI DEL... 5 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -204.010... 5 4 ODHODKI 2.298.753...5 40 TEKOČI ODHODKI 786.373...5 41 TEKOČI TRANSFERI 710.859...5 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 765.100...6

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Rebalans proračuna občine Log-Dragomer za leto 2016 - II NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 4000 OBČINSKA UPRAVA 5.668.446 4.337.623 3.093.547 4.226.294 2.457.821 2.367.536 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 94.564

Prikaži več

OBČINA MENGEŠ

OBČINA MENGEŠ OBČINA MENGEŠ Številka: 410-29/2018-2 Datum: 25. 2. 2019 Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017 URADNE OBJAVE Občine Vransko Vransko, 29. september 2017 Številka 69/2017 AKTI V S E B I N A LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2018 LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2019 LETNI

Prikaži več

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 ... 3... 4... 9... 35 2 ... 48 3 4 5 6 7 ZŠ KAZALEC OZ. KAZALNIK LETO 2013 LETO 2012 I 13/12 1 ŠTEVILO ZAPOSLENIH KONEC LETA 115 110 104,5 PO OBRAČUNSKEM

Prikaži več

Pravilnik sejnine

Pravilnik sejnine OBČINSKI SVET www.sezana.si obcina@sezana.si Partizanska cesta 4, 6210 Sežana Tel.: 05 73 10 100, Fax: 05 73 10 123 Številka: 032-1/2011-11 Datum: 28. 2. 2011 Na podlagi sedmega odstavka 34.a člena Zakona

Prikaži več

31

31 Hram Holding, finančna družba, d.d. Vilharjeva 29, Ljubljana, skladno z Zakonom o trgu finančnih instrumentov ter Sklepom o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij, objavlja podatke iz

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja Mestne občine Slovenj Gradec v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja Mestne občine Slovenj Gradec v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za Revizijsko poročilo Pravilnost poslovanja Mestne občine Slovenj Gradec v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za leto 2016 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in

Prikaži več

Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Re

Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Re Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni strokovni izpit za opravljanje

Prikaži več

(II. Posebni del prora\350una)

(II. Posebni del prora\350una) OBČINE ZA LETO II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi: 10 - Občinski svet 10 Občinski svet 79.927,00 79.451,71 80.568,00 99,4

Prikaži več

(Microsoft Word Prora\350un obrazlo\236itve in priloge)

(Microsoft Word Prora\350un obrazlo\236itve in priloge) II. del l ODLOK O PRORAČUNU OBČINE KRŠKO ZA LETO 2018 OBRAZLOŽITVE in PRILOGE K 1. členu S prvim členom se določa vsebina odloka. K 2. členu V 2. členu je določen obseg in struktura proračuna. V proračunu

Prikaži več

Predstavitev IPro06

Predstavitev IPro06 REVIZIJSKO POROČILO O PREDLOGU ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2006 CILJI REVIZIJE 1. Izrek mnenja o predlogu splošnega dela zaključnega računa 2. Izrek mnenja o pravilnosti izvršitve:

Prikaži več

URADNI VESTNIK OBČINE MENGEŠ Št. 7/2011, 11. november 2011 URADNI VESTNIK Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07

URADNI VESTNIK OBČINE MENGEŠ Št. 7/2011, 11. november 2011 URADNI VESTNIK Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 URADNI VESTNIK Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo 2 in naslednji), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in naslednji),

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V OBČINI RADLJE OB DRAVI: 1. RAZLOGI ZA SPREJEM,

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Konto Realizacija 2011 Realizacija 2011 Ocena

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLAGATELJ: Župan Občine Šentilj GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska

Prikaži več

01 - oranzna_Dobrepolje

01 - oranzna_Dobrepolje Revizijsko poročilo Pravilnost dela poslovanja Občine Dobrepolje POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih organov in drugih uporabnikov

Prikaži več

(Priloga_Poro\350ilo o prenosu namenskih sredstev, KS.xlsx)

(Priloga_Poro\350ilo o prenosu namenskih sredstev, KS.xlsx) Tabela: Poročilo o prenosu namenskih sredstev v proračun 2015 V EUR Taksa za obrem. okolja - voda 2.011.143 2.012.994 981.949 1.031.045 1.031.045 0 91210 Inv.in inv.vzdrž.javnih kanal.sis.in ČN 101.660

Prikaži več

Microsoft Word - Revizijsko porocilo 2010-Obcina G. Radgona_koncno

Microsoft Word - Revizijsko porocilo 2010-Obcina G. Radgona_koncno REVIZIJSKO POROČILO O PRAVILNOSTI POSLOVANJA OBČINE GORNJA RADGONA V LETU 2010 Murska Sobota, marec 2011 K A Z A L O: I. NAROČILO IN IZVEDBA... 2 II. PREDSTAVITEV OBČINE... 3 1 OSNOVNE INFORMACIJE O OBČINI...

Prikaži več

Z A K L J U Č N I R A Č U N O B Č I N E R A D O V L J I C A ZA LETO 2016

Z A K L J U Č N I R A Č U N O B Č I N E R A D O V L J I C A ZA LETO 2016 Z A K L J U Č N I R A Č U N O B Č I N E R A D O V L J I C A ZA LETO KAZALO VSEBINE 1. FINANČNI DEL... 10 I. SPLOŠNI DEL... 10 II. POSEBNI DEL... 18 III. NAČRT RAZVONIH PROGRAMOV... 58 IV. TABELA KS...

Prikaži več

Predstavitev IPro07

Predstavitev IPro07 REVIZIJSKO POROČILO O PREDLOGU ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2007 IZREČENI MNENJI Za izkaze (bilance) državnega proračuna smo izrekli mnenje s pridržkom. Za pravilnost izvršitve

Prikaži več

Microsoft Word - PREDLOG SPREMEMB PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2013.docx

Microsoft Word - PREDLOG SPREMEMB  PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2013.docx PREDLOG SPREMEMB NA PREDLAGANI PRORAČUN OBČINE LOGATEC ZA LETO 2013 Logatec, februar, 2013 Berto Menard, župan Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve),

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost dela poslovanja Občine Šentrupert

Revizijsko poročilo: Pravilnost dela poslovanja Občine Šentrupert Revizijsko poročilo Pravilnost dela poslovanja Občine Šentrupert POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih organov in drugih uporabnikov

Prikaži več

Uradni list RS 56/2000 z dne 22

Uradni list RS 56/2000 z dne 22 Uradni list RS 56/2000 z dne 22. 6. 2000 2598. Odlok o koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN   e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka:007-31/2011-1 Datum: 18. 10. 2011 Zadeva: Odlok o programu opremljanja

Prikaži več

(Microsoft Word - Letni na\350rt 2015-kon\350no)

(Microsoft Word - Letni na\350rt 2015-kon\350no) NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM IN LETNI PROGRAM RAZPOLAGANJA S FINANČNIM PREMOŽENJEM OBČINE DOBROVNIK ZA LETO 2015 1. UVODNA POJASNILA 1.1. Ravnanje s stvarnim premoženjem občine Zakon o stvarnem

Prikaži več

Obrzložitve proračuna za leto 2010

Obrzložitve proračuna za leto 2010 ZUPAN OBCINA LOGATEC www.logatec.si e: obcina.loqatec@loqatec.si Trzaska cesta 50A, 1370 Logatec t 01 7590600, f: 01 7590620 Stevilka: 410-16/-66 Datum: 1. 3. OBCINSKI SVET OBCINE LOGATEC Zadeva: Predlag

Prikaži več

Številka:

Številka: POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE JESENICE V PRVEM POLLETJU 2014 Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in sprem.) župan v juliju poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 0070-17/2018/7 Ljubljana, 26. 11. 2018 EVA 2018-3340-0017 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE

Prikaži več

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA ( IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN 30.09.2013 Postavka AOP 30.9.2013 30.9.2012 INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (002+032+053) 001 7.565.152 6.566.959 115,20 A. DOLGOROČNA SREDSTVA

Prikaži več

PREDLOG PRORAČUN za leto 2018

PREDLOG PRORAČUN za leto 2018 PREDLOG PRORAČUN za leto 2018 I. SPLOŠNI DEL... 5 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -68.131... 5 4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 1.222.572...5 40 TEKOČI ODHODKI 482.434...5 41 TEKOČI TRANSFERI 386.270...6 42

Prikaži več

MESTNA OBČINA NOVO MESTO DOLENJSKI URADNI LIST, URADNO GLASILO MESTNE OBČINE NOVO MESTO ŠTEVILKA 6, NOVO MESTO, LETO 3

MESTNA OBČINA NOVO MESTO DOLENJSKI URADNI LIST, URADNO GLASILO MESTNE OBČINE NOVO MESTO ŠTEVILKA 6, NOVO MESTO, LETO 3 MESTNA OBČINA NOVO MESTO ŠTEVILKA 6, 4. 4. 2017 NOVO MESTO, LETO 3 http://dul.novomesto.si Kazalo UREDBENI DEL 14. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu str.

Prikaži več

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16)

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) je Svet Mestne občine Velenje na 12. seji dne 22. 3.

Prikaži več

Revizijsko poročilo o pravilnosti poslovanja občin v delu, ki se nanaša na požarno varnost v letih od 2001 do 2005

Revizijsko poročilo o pravilnosti poslovanja občin v delu, ki se nanaša na požarno varnost v letih od 2001 do 2005 REVIZIJSKO POROCILO O PRAVILNOSTI POSLOVANJA OBCIN V DELU, KI SE NANASA NA POZARNO VARNOST V LETIH 2001 DO 2005 Bedimo nad potmi javnega denarja POSLANSTVO Raèunsko sodišèe pravoèasno in objektivno obvešèa

Prikaži več

30. april 2019 Številka: 3/2 Priloga 2 Vsebina: 1. Obrazložitev k Predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje

30. april 2019 Številka: 3/2 Priloga 2 Vsebina: 1. Obrazložitev k Predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje 30. april 2019 Številka: 3/2 Priloga 2 Vsebina: 1. Obrazložitev k Predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 župan Mestne občine Velenje Bojan KONTIČ,

Prikaži več

Microsoft Word - Predpisi_inšpektorat.docx

Microsoft Word - Predpisi_inÅ¡pektorat.docx SKUPNA OBČINSKA UPRAVA MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA MESTNE OBČINE NOVO MESTO IN OBČINE STRAŽA I. NADZOR NAD PREDPISI POSAMEZNE OBČINE USTANOVITELJICE SKUPNE OBČINSKE UPRAVE 1. MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

Prikaži več

Na podlagi 27

Na podlagi 27 Na podlagi 27. člena v zvezi z 21. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije U R E D B O o spremembah

Prikaži več

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve 1. (prve) SPREMEMBE IN DOPOLNITVE NAČRTA RAVNANJA Z

Prikaži več

Masarykova cesta Ljubljana Slovenija e-naslov: Številka: /2018/ 6 Ljubljana, GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPU

Masarykova cesta Ljubljana Slovenija e-naslov: Številka: /2018/ 6 Ljubljana, GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPU Masarykova cesta 16 1000 Ljubljana Slovenija e-naslov: gp.mizs@gov.si Številka: 478-922018 6 Ljubljana, 4. 10. 2018 GERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si ZADEVA: Uvrstitev novega projekta

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi pri reviziji zbirne bilance stanja proračuna Republike Slovenije na dan

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi pri reviziji zbirne bilance stanja proračuna Republike Slovenije na dan Porevizijsko poročilo Popravljalni ukrepi pri reviziji zbirne bilance stanja proračuna Republike Slovenije na dan 31. 12. 2016 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih

Prikaži več

3. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BOHINJ (četrtek, 18. december 2014) GRADIVO Bohinjska Bistrica, 11. december 2014

3. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BOHINJ (četrtek, 18. december 2014) GRADIVO Bohinjska Bistrica, 11. december 2014 3. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BOHINJ (četrtek, 18. december 2014) GRADIVO Bohinjska Bistrica, 11. december 2014 Občina Bohinj Občinski svet Datum: 09.12.2014 V A B I L O Vabim Vas, da se udeležite

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana T: 01 478 38 00 F: 01 478 39 00 E: gfu.fu@gov.si www.fu.gov.si Obračuni

Prikaži več

Finančni načrt 2011 Ljubljana, september, 2010

Finančni načrt 2011 Ljubljana, september, 2010 Finančni načrt 2011 Ljubljana, september, 2010 Vsebina 1 UVOD 3 2 ANALIZA KONCESIJSKIH DAJATEV 4 2.1 IGRE NA SREČO, OD KATERIH DOBIVA SREDSTVA FUNDACIJA 5 2.2 KONCESIJSKI VIRI 6 2.3 KONCESIJSKE DAJATVE

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc MESTNA OBČINA NOVA GORICA Na podlagi 4. člena Zakona o javnih skladih (Ur. list RS, št. 22/00) in svojih statutov so občine sprejele: na podlagi 11. člena statuta mestni svet Mestne občine Nova Gorica

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana T: 01 478 38 00 F: 01 478 39 00 E: gfu.fu@gov.si www.fu.gov.si Obračuni

Prikaži več

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Predlog V skladu z 49. a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, št. 76/08 in št. 79/09) in na podlagi 16. in 56.

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc REPUBLIKA SLOVENIJA RAČUNSKO SODIŠČE Prežihova 4, 61000 LJUBLJANA Telefon: 178 58 88 Telefax: 178 58 91 Ljubljana, 5. 4. 1996 Številka: 1215-1/96-7 Računsko sodišče Republike Slovenije izdaja na podlagi

Prikaži več

Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokaln

Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokaln Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 78/18) in

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj VELJA OD 1. 1. 2016 DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) RAZKRITJA 69. ČLEN ZGD- 1 (OD 1.1.2016 DALJE) da pogojno ne Člen ZGD- 1 OPIS VELIKOST DRUŽBE VELIKA SREDNJA MAJHNA MIKRO (70a. člen)

Prikaži več

V

V 3. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2015 PREDLOG OKVIRNEGA INFORAMTIVNEGA PROGRAMA DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE LENDAVA V LETU 2015 GRADIVO PRIPRAVIL: mag. Anton BALAŽEK, Župan Polgármester PREDLAGATELJ:

Prikaži več

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax:

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax: Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta 5 1410 Zagorje ob Savi tel.: 03 56 55 700 fax: 03 56 64 011 www.zagorje.si obcina.zagorje@zagorje.si ŽUPAN Številka: 900-5/2018 Datum: 08. 03.

Prikaži več

(II. Posebni del prora\350una)

(II. Posebni del prora\350una) PREDLOG PRORAČUNA OBČINE STRAŽA ZA LETO 219 II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proa občine Straža za leto 219 so po proskih uporabnikih izkazani kot sledi: 1 - OBČINSKI SVET proa 1 aprilproa 219

Prikaži več

V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 9

V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 9 V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 90/14 ZDU-1I, 14/15 ZUUJFO in 76/15), 7. členom Uredbe

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini

Prikaži več

2360 Radlje ob Dravi, Mariborska 7 Telefon : (H.C.) Telefax : (02) P O S L O V N O P O R O Č I L O K Z A K L J U Č N E M U R A Č U N

2360 Radlje ob Dravi, Mariborska 7 Telefon : (H.C.) Telefax : (02) P O S L O V N O P O R O Č I L O K Z A K L J U Č N E M U R A Č U N 2360 Radlje ob Dravi, Mariborska 7 Telefon : (H.C.) 02 79 630 Telefax : (02) 79 640 P O S L O V N O P O R O Č I L O K Z A K L J U Č N E M U R A Č U N U O B Č I N E R A D L J E O B D R A V I Z A L E T O

Prikaži več

Uradni list RS, št

Uradni list RS, št Uradni list RS, št. 9-361/1998 1. člen S tem odlokom ustanovi Republika Slovenija fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Ustanoviteljske pravice uresničuje Državni zbor Republike

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o ustanovitvi javnega socialno varstvenega zavoda Center

Prikaži več