NRP Konto Opis Lačetek-i<Ofll:.'C NRP Pkvirna vredno HEALIZACIJA 2017 EBALANS B 201 ~EUAVNI 2.01 s ') PRIHODKI , ,71, 45

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "NRP Konto Opis Lačetek-i<Ofll:.'C NRP Pkvirna vredno HEALIZACIJA 2017 EBALANS B 201 ~EUAVNI 2.01 s ') PRIHODKI , ,71, 45"

Transkripcija

1 NRP Konto Opis Lačetek-i<Ofll:.'C NRP Pkvirna vredno HEALIZACIJA 207 EBALANS B 20 ~EUAVNI 2.0 s ') 0 2 PRIHODKI 44.44, ,7, 45 29,7 KS STUDENEC ~~ 44.6'! , , , , , , , , , , , , , , , , Prihodki od obresti od sredstev na vpogled O.DO 30,00 30, Prihodki od prodaje blaga in stontev 4.699, , , Prejela sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 7.253, , , Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicij! , , ,05 IODHOOKI ,94 t{s STUDENEC J ~ - :Ul,:> -- - til -- 52~ LOKALNA SAMOUPRAVA 9.236, , ,75 Dejavnost občinske uprave 9.236, , ,75 Administracija občinske uprave 9.236, , ,75 Materialni stroški KS Studenec 630, ,00.202,79 630, , Pisarniški material in storitve 47,87 500,00 00,00 i Izdatki za reprezentanco 582, ,00.02,79 Energija in komunalne sloritve KS Studenec 2.666, ,00.535, , ,00.535, Električna energija.269, ,00.435, Poraba kuriv in stroški ogrevanja.298,75 0,00 0, Voda in komunalne storitve ,00 Drugi operativni odhodki KS Studenec 5.939, , , , , , ,2Plačila po podjemnih pogodbah 3.448,56 predsednik konto , konot ostane 5.665, , , , 2 Plačila po podjemnih pogodbah 3.448,56 predsednik konto , konot ostane 0,00 0,00 0, Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za pl ačilni promet 5, , Drugi operativni odhodki ,00 379,28 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE , ,94 Cestni promet in infrastruktura , ,94 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 5.560, , ,5 Urejanje in tekoče vzdrževanje cest KS Studenec 5.560, , , , , , Tekoče vzdrževanje drugih objektov , ,5 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 9.550, , ,79 PREDLOG 209 ndeks ,82 00, (ll;, !,!-; j.,:, 00,43,; ~, "ll 00,43 :s,k _ :lll :-.j... t ) 00,43 45.& ,43 QOO 0,00 H ,00 r 439 s;;i 00,00 J., -4 _.J,., ,96 46?'-0.27!7 96 Q - ll 2,32, -...; 2,32 C,r.7; r,. 2,32.. -, 74,59 ~ ,59 x o 00,00 },;,,: ~ 8.36.,._.- o! 04,23,,., oi 04,23 ; soo.ooi 04,53 i..- 00,00,3,.0 0, ,99,~:::,., 60, ::-Y 00,00 ~ -,. 3,83,9.Q 90,44 :: - ',)!,(; 90,44.~ _Yf': ' 36,58? ooooci' 36,58, CXXJ.CO 36,58!.-.- l) ~ t; J. 244,76

2 Investicijsko vzdrževanje cest - KS Studenec 9.550, , : tv'. ' ~ 244, H86 ASFAUACIJA i:esi -OSNOVA , , , ,79 L' _,,J.5:! IMesbcs, o vzdrževanje m ~ Jsa,e 9.550, , , ,76 0B INVEST. VZDRŽ.-VZDRŽ. NEK CEST-STUDENEC ,82 0,00.685,00 0,00, JO Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 0,00.685,00 0,00 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 2.376,56 0,00 0,00 Q,00 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 2.376,56 0,00 0,00 o Ravnanje z odpadno vodo 2.376,56 0,00 0,00 <; Vzdrževanje kanalizacijskih sistemov- KS Studenec 2.376,56 0,00 0,00 o 2.376,56 0,00 0,00 o Tekoče vzdrževanje drugih objektov 2.376,56 O.DO 0,00 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 2.406, , ,25 j ~!.,J.., J 08,20 Komunalna dejavnost 2.406, , , _., 08,20 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 2.406, , ,25 'i:,. ) 08,20 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost-ks Studenec 2.406, , ,25 400,00, 08, , ,00 342,25 HOOOOi 08, Električna energija 398,7 700,00 700, ,00i 00, Odvoz smeti.988, ,00 2.2, ,00, 03, Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 20,00 500,00 32,25 55,64 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 9.4, , ,00 3 0,0I'), 40,00 Programi v kulturi 9.4, , ,00 ~,,-!>. 40,00 Ljubiteljska kultura 8.800, , , '.'/I 40,00 Ljubiteljska kultura-ks Studenec 8.800, , , , Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam Drugi programi v kulturi Vzdrževanje večnamenskih domov - KS Studenec 8.800, , ,00 J 000,00 40, , , ,00 ~00.~ 40,00 34,60 0,00 0,00 34,60 0,00 0,00 o 0B ADAPTACIJA KULTURNIH ZNAMENITOSTI ,00 34,60 0,00 0, Načrti in druga projektna dokumentacija 34,60 0,00 0, , , , ,09 93,73 - PR IHODKI ,82 STANJE NA DAN ,45 ODHODKI ,27 RAZLIKA 0,00

3 5006 KS STUDENEC LOKALNASAMOUPRAVA Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin. Občina zagotavlja nemoteno poslovanje proračunskih uporabnikov, izvaja administrativne storitve, upravlja s kadri Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Kadrovski načrt, Načrt razvojnih programov. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Zagotavljanje materialnih in kadrovskih pogojev za nemoteno delovanje občinske uprave Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 0603 Dejavnost obč i nske uprave 0603 Dejavnost občinske uprave Opis glavnega programa Vključuje sredstva za delovanje KS. Dolgoročni cilji glavnega programa Zagotavljanje nemotenega dela KS. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Glavni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu. Kazalci se merijo z zadovoljstvom krajanov. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa Podprogrami znotraj glavnega programa: Administracija občinske uprave. Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Studenec Administracija občinske uprave Opis podprograma Plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami, materialni stroški in stroški počitniške dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov). Zakonske in druge pravne podlage Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Stanovanjski zakon, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih financah; Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Glavni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu. Kazalci se merijo z zadovoljstvom krajanov. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu. Kazalci se merijo z zadovoljstvom krajanov.

4 60060 Materialni stroški-ks Studenec PISARNIŠKI MATERIAL Sredstva pisarniškega materiala in storitve predstavljajo predvidene stroške nabave kuvert, papirja, znamk, kartuš za tiskalnik in drugega pisarniškega materiala za potrebe tajniških opravil IZDATKI ZA REPREZENTANCO Sredstva za reprezentanco predstavljajo stroške za izvedbo miklavževanja, pogostitev osnovnošolskih otrok ob izvedbi izletov, nakup osvežilnih napitkov za sejo sveta, pogostitev ob raznih prireditvah ter zaključku leta v KS, idr. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del ki se ne izvršuje preko NRP Izhod išča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj Pisarniški material in storitve Izdatki za reprezentanco Energija in komunalne storitve-ks Studenec ELEKTRIČNA ENERGIJA Sredstva za električno energijo predstavljajo stroške, ki nastajajajo v Gasilskem domu Studenec in za kritje razsvetljave na športnem igrišču..600 VODA IN KOMUNALNE STORITVE Sredstva so namenjena za pokritje stroškov vodarine v domu krajanov Rovišče. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj Električna energija Voda in komunalne storitve Drugi operativni odhodki - KS Studenec PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH Sredstva bodo namenjena plačilu po podjemni pogodbi za tajniška dela za potrebe delovanja krajevne skupnosti SEJNINE

5 Postavka predstavlja predvidene stroške za plačilo nadomestila predsedniku KS za vodenje KS na podlagi Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, nagradah zunanjih članov delovnih teles, članov svetov krajevnih skupnosti in članov drugih občinskih organov Občine Sevnica. Ostali člani sveta KS so se izplačilu sejnin odpovedali. PLAČILO STORITEV ORG. POOBLAŠČENIM ZA PLAČILNI PROMET Sredstva plačilnega prometa se nanašajo na stroške nastale iz negotovinskega poslovanja Upravi za javna plačila. DRUGI OPERATIVNI ODHODKI Drugi operativni odhodki predstavljajo nakup žalnih paketov, obdaritev krajanov ob obletnicah, servisiranje gasilnih aparatov, manjša popravila in rezervni deli na delovnih naprav, ki jih uporablja javni delavec ter druge splošne izdatke, ki jih ni mogoče razporediti na druge postavke. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj Plačila po podjemnih pogodbah Sejnine udeležencem odborov Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet Drugi operativni odhodki soo 3PROMET,PROMETNAINFRASTRUKTURAIN KOMUNIKACIJE Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture. Poslanstvo občine je izvajanje proračunske porabe v skladu z zakonom in zastavljenimi cilji. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje (Uradni list RS, št. 39/3). Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 302 Cestni promet in infrastruktura 302 Cestni promet in infrastruktura Opis glavnega programa Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.

6 Dolgoročni cilji glavnega programa Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Izboljšanje prometne varnosti in tehničnih karakteristik za normalno prevoznost javnih poti. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa Podprogrami znotraj glavnega programa: Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Studenec Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest Opis podprograma Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine). Zakonske in druge pravne podlage Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu. Dolgoročni cilj i podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Zagotavljanje tekočega vzdrževanja javnih poti. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Zagotavljanje tekočega letnega in zimskega vzdrževanja javnih poti Urejanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Studenec TEKOČE VZDRŽEVANJE Postavka predstavlja predvidene stroške za izvajanje zimske službe na javnih poteh v krajevni skupnosti, ki se nanašajo na pluženje in posipavanje javnih poti, čiščenje javnih parkirnih površin pri Gasilskem domu Studenec in Osnovni šoli Studenec ter čiščenju pločnikov. Pri letnem vzdrževanju cest se skrbi za normalno prevoznost cestišč (gramoziranje, sanacije udarnih jam,...) Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in sezonskih potreb lokalne cestne infrastrukture Tekoče vzdrževanje drugih objektov 9.ooo Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest Opis podprograma Gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).

7 Zakonske in druge pravne podlage Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci. s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Izboljšanje prometne varnosti in tehničnih karakteristik za normalno prevoznost javnih poti Investicijsko vzdrževanje cest - KS Studenec ASFALTACIJE CEST - OBNOVA Sredstva planirana na tej proračunski postavki bodo namenjena za rekonstrukcijo cest na območju KS Studenec: JP Breška gora (Hudo Brezje) v dolžini 300 m in JP Brezovo ASFAL TACIJA CEST - OBNOVA, INV. VZDRŽ. NEK. CEST - STUDENEC. Izhodišča. na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov. OB I ASFALTACJJA CEST- OBNOVA Investicijsko vzdrževanje in izboljšave PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). Poslanstvo občine je, da premišljeno skrbi za razvoj in načrtovanje poselitve v prostoru ter infrastrukturno opremljenost in s tem omogoči kvalitetno bivanje vseh občanov. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč. Občinski prostorski načrt (OPN) in podrobni občinski prostorski načrti (OPPN). Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Zagotoviti stanje v prostoru, ki bo omogočalo konkurenčen razvoj občine, kvalitetno bivanje, infrastrukturno opremljenost prostora, revitalizacijo urbanih območij, razvoj podeželskega prostora, ohranjanje narave ter varstvo kulturne dediščine, upoštevajoč veljavno prostorsko zakonodajo. OPN bo po vsebini nadomestil obstoječi prostorski plan in bo določil nova merila in pogoje za posege v prostor. Prostorski planski akt se pripravlja v skladu z novim Zakonom o prostorskem načrtovanju in podzakonskimi predpisi, ki zaostrujejo pogoje posegov v prostor in prinašajo vrsto vsebinskih novosti v primerjavi z dosedanjimi postopki in načinom prostorskega načrtovanja. Zagotavljal bo novo pravno podlago za izdajo gradbenih dovoljenj. OPPN bodo izdelani na podlagi sprejetega OPN.

8 Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 603 Komunalna dejavnost 603 Komunalna dejavnost Opis glavnega programa Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo,urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti. Dolgoročni cilji glavnega programa Občanom Občine Sevnica zagotoviti primerne poselitvene pogoje in opremljenost z infrastrukturo, predvsem s športnimi objekti za različne športne dejavnosti. Zagotoviti ustrezen nivo komunalne opremljenosti. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Kvalitetna ter konstantna vodooskrba v KS. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa Podprogrami znotraj glavnega programa: Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost. Proračunsk i uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Studenec Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost Opis podprograma Gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, vzdrževanje socialnih grobov, stroški pogrebnega obreda (na primer: govor). Zakonske in druge pravne podlage Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Stanovanjski zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih; Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilji na področju urejanja pokopališč in pogrebne dejavnosti v krajevnih skupnostih so kvalitetno izvedene in tržno naravnane storitve. Kazalci na tem podprogramu ne morejo biti oblikovani, saj na količino izvedenih storitev izvajalci ne moremo vplivati. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni cilji so vezani na število pokopov, pri izvedbi pa je potrebno upoštevati Odlok o pokopališki dejavnosti v Občini Sevnica. 606 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost-ks Studenec ELEKTRIČNA ENERGIJA Sredstva za električno energijo bodo namenjena za plačilo porabljene električne energije na podlagi podpisane pogodbe na odjemnih mestih: mrliška vežica,studenec in mrliška vežica Rovišče. ODVOZ ODPADKOV

9 Sredstva bodo namenjena plačilu odvoza odpadnih nagrobnih sveč in ostalih odpadkov iz pokopališča Studenec in Rovišče. TEKOČE VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČA Sredstva na tej postavki bodo namenjena za posip poti na pokopališču in druga manjša opravila - košnja zelenih površin ter potrebna vzdrževanja. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Izhodišča so oblikovana na podlagi stroškov preteklih let Električna energija Odvoz smeti Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 500 v 8 KULTURA, SPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine). Poslanstvo občine je zagotavljati uresničevanje javnega interesa za kulturo, skrbeti za varstvo kulturne dediščine, vsem interesnim skupinam zagotoviti spodbudne razmere za njihovo delovanje in ustvarjanje ter slediti smernicam nacionalnega in lokalnega programa športa in mladine. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja - Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. /96, 29/ O) - Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB, 56/08, 04/ O). Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Slediti zakonodaji in s proračunskimi sredstvi zagotoviti uresničevanje javnega interesa za kulturo, varovanje kulturne dediščine ter sledenje smernicam nacionalnega in lokalnega programa športa ter mladine. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 803 Programi v kulturi 803 Programi v kulturi Opis glavnega programa Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v kulturi ter zoološke in botanične vrtove, akvarije, arboretume ipd Dolgoročni cilji glavnega programa Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižn ičarstva in ljubiteljske kulture v občini, varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih kulturnih dejavnosti v občini. Spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, organizacije športnih, kulturnih

10 in družabnih prireditev, ki niso vključene v proračun in jih izvajajo društva, klubi in organizacije. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini, varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih kulturnih dejavnosti v obč i ni. Omogočiti društvom in drugim organizacijam na območju celotne občine aktivno delovanje s sofinanciranjem stroškov projektov oz. organizacije prireditev. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa Podprogrami znotraj glavnega programa: Ljubiteljska kultura Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Studenec Ljubiteljska kultura Opis podprograma Sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, poklicna gostovanja), sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev, sofinanciranje programa zveze kulturnih društev, programi kulturnih društev, nagrade za kulturne dosežke. Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB, 56/08, 04/ O) - Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. /96, 29/ O) Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Zagotavljati sredstva za uresničevanje javnega interesa za kulturo. Spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, organizacije športnih, kulturnih in družabnih prireditev, ki niso vključene v proračun in jih izvajajo društva, klubi in organizacije. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Omogočiti društvom in drugim organizacijam na območju celotne občine aktivno delovanje s sofinanciranjem stroškov projektov oz. organizacije prireditev Ljubiteljska kultura-ks Studenec TRANSFER! NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM V KS delujejo številna društva kot so Aktiv žena Studenec, Kulturno društvo Studenec s sekcijami, Gasilsko društvo Studenec, Športno društvo Studenec in Arto, Društvo vinogradnikov Studenec, Društvo za razvoj podeželja in turizma Rovišče. Sredstva se jim namenijo za njihovo delovanje v skladu z letnimi programi. Dotacije društvom so potrjene na seji sveta KS Studenec Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov.

11 42000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.000

OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2017-FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski

OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2017-FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO -FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski uporabnik (PU) Funkcionalna klasifikacija (FK) Proračunska

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Proračun občine Kanal ob Soči za leto 2014 - dopolnjen predlog NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2014-2017 30. redna seja občinskega sveta, 30.01.2014 4000 OBČINSKA UPRAVA 7.312.851 3.874.613 3.967.973 1.369.748

Prikaži več

(Microsoft Word - OBRAZLO\216ITVE - Prora\350una 2017.docx)

(Microsoft Word - OBRAZLO\216ITVE - Prora\350una 2017.docx) PRORAČUN za leto 2017 I. SPLOŠNI DEL... 5 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -204.010... 5 4 ODHODKI 2.298.753...5 40 TEKOČI ODHODKI 786.373...5 41 TEKOČI TRANSFERI 710.859...5 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 765.100...6

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Rebalans proračuna občine Log-Dragomer za leto 2016 - II NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 4000 OBČINSKA UPRAVA 5.668.446 4.337.623 3.093.547 4.226.294 2.457.821 2.367.536 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 94.564

Prikaži več

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN 2016 - NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 1003 ŽUPAN 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne

Prikaži več

(Izpis - Na\350rt razvojnih programov)

(Izpis - Na\350rt razvojnih programov) NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2010-2013 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 1.351.130 308.700 310.000 310.000 0 0 0403 Druge skupne administrativne službe 1.351.130 308.700 310.000 310.000

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) PREDLOG PRORAČUNA OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2019 NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2019-2022 10 OBČINSKI SVET 12.062 3.451 0 0 0 01 POLITIČNI SISTEM 12.062 3.451 0 0 0 0101 Politični sistem 12.062 3.451 0 0 0

Prikaži več

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve)

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve) PREDLOG PRORAČUNA O BČINE KOZJ E ZA L ETO 2 0 1 3 KAZALO 1. SPLOŠNI DEL... 7 A - Bilanca prihodkov in odhodkov... 7 Prihodki proračuna...7 70 - DAVČNI PRIHODKI...7 71 - NEDAVČNI PRIHODKI...7 72 - KAPITALSKI

Prikaži več

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017 URADNE OBJAVE Občine Vransko Vransko, 29. september 2017 Številka 69/2017 AKTI V S E B I N A LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2018 LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2019 LETNI

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ukrep 322 Obnova in razvoj vasi T O L M I N, 0 2. 0 2. 2 0 1 1 I N 1 0. 0 2. 2 0 1 1 M A G. R O S A N A Š Č A N Č A R Cilj ukrepa Izboljšanje življenjskih

Prikaži več

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Nadzorni svet Javnega stanovanjskega sklada Mestne

Prikaži več

OBČINA MENGEŠ

OBČINA MENGEŠ OBČINA MENGEŠ Številka: 410-29/2018-2 Datum: 25. 2. 2019 Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Javna služba Konto Realizacija 2012* Realizacija

Prikaži več

Priloga_AJPES.xls

Priloga_AJPES.xls 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE IZOLA ZA LETO 212 I. SPLOŠNI DEL 143 - ZR211 142 - P212_1 156 - VP212 161 - ZR212 I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 16.5.364 22.982.33 22.982.33 15.519.495 96,7 67,5

Prikaži več

(I. Splo\232ni del prora\350una)

(I. Splo\232ni del prora\350una) DOPOLNJEN PRORAČUNA OBČINE LJUTOMER ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 11.817.73 11.817.73 11.389.216 11.585.789 196.573 98, 98, TEKOČI PRIHODKI (7+71) 9.772.584 9.772.584 9.78.4

Prikaži več

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Popravek Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2014 (realizacija proračuna) I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 3.883.691,42 4.009.799,45 4.009.799,45 5.155.953,00 4.333.927,00

Prikaži več

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve prora\350una za leto 2015_1)

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve prora\350una za leto 2015_1) PREDLOG PRORAČUNA O BČINE KOZJ E ZA L ETO 2 0 1 5 KAZALO 1. SPLOŠNI DEL... 6 A - Bilanca prihodkov in odhodkov... 6 Prihodki proračuna...6 70 - DAVČNI PRIHODKI...6 71 - NEDAVČNI PRIHODKI...6 74 - TRANSFERNI

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE SEŽANA ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 14.793.384 14.87.659 12.723.11-2.84.558 86, 85,9 TEKOČI PRIHODKI (7+71) 12.62.638 12.624.686 11.62.72-1.22.614

Prikaži več

Občina Kranjska Gora Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora K r i t e r i j i : Datum od: Datum do: EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPORE

Občina Kranjska Gora Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora K r i t e r i j i : Datum od: Datum do: EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPORE Občina Kranjska Gora Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora K r i t e r i j i : Datum od: 1.1.2015 Datum do: 30.6.2015 Stran 1 05.01.2015 001-2015 152,55 05.01.2015 002-2015 PP 110221 RAZVOJ PODEŽELJA

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna PRORAČUN OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2015 - predlog proračuna v 2. obravnavi (23.12.2014) I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 6.149.518,72 6.190.906,72 4.009.799,45 3.586.808,39

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Konto Realizacija 2011 Realizacija 2011 Ocena

Prikaži več

Datum: 21

Datum: 21 Datum: 20.2.2019 ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE BOROVNICA ZADEVA: LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI BOROVNICA ZA LETO 2019 PRAVNA PODLAGA: Zakon o športu ((ZŠpo-1, Ur. l. RS, št. 29/17) Resolucija o Nacionalnem

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT

OBRAZLOŽITEV  TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT 8. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2016 PRORAČUN OBČINE LENDAVA ZA LETO 2016 /1. obravnava/ GRADIVO PRIPRAVILA: Urad župana Župan občine PREDLAGATELJ: Župan - Polgármester OBRAZEC ŠT. 01/2014 OBRAZLOŽITEV

Prikaži več

PREDLOG PRORAČUN za leto 2018

PREDLOG PRORAČUN za leto 2018 PREDLOG PRORAČUN za leto 2018 I. SPLOŠNI DEL... 5 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -68.131... 5 4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 1.222.572...5 40 TEKOČI ODHODKI 482.434...5 41 TEKOČI TRANSFERI 386.270...6 42

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaborat

Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaborat Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaboratu ekonomike I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (vsebina) Ta

Prikaži več

PREDLOG

PREDLOG DOPOLNJEN PREDLOG MAREC 2019 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 ZUJF,

Prikaži več

OBČINA LENDAVA, LENDVA KÖZSEG GLAVNA ULICA 20, LENDAVA Kriteriji: Datum od: Datum do: PREGLED IZVRŠENIH PRERAZPOREDITEV V PRORAČUN

OBČINA LENDAVA, LENDVA KÖZSEG GLAVNA ULICA 20, LENDAVA Kriteriji: Datum od: Datum do: PREGLED IZVRŠENIH PRERAZPOREDITEV V PRORAČUN OBČINA LENDAVA, LENDVA KÖZSEG GLAVNA ULICA 20, LENDAVA Kriteriji: Datum od: 1.1.2018 Datum do: 31.12.2018 Stran 1 03.02.2018 001-2018 PP 060001 Plače in drugi izdatki delavcev občinske uprave PP 060011

Prikaži več

(Priloga_Poro\350ilo o prenosu namenskih sredstev, KS.xlsx)

(Priloga_Poro\350ilo o prenosu namenskih sredstev, KS.xlsx) Tabela: Poročilo o prenosu namenskih sredstev v proračun 2015 V EUR Taksa za obrem. okolja - voda 2.011.143 2.012.994 981.949 1.031.045 1.031.045 0 91210 Inv.in inv.vzdrž.javnih kanal.sis.in ČN 101.660

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Proračun občine SEVNICA NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2018-2021 4001 OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNA SLUŽBA 586.509 156.000 68.500 205.500 190.500 181.500 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 586.509 156.000 68.500 205.500 190.500

Prikaži več

OBČINA BRASLOVČE ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO 2011 predlog Braslovče, marec 2012

OBČINA BRASLOVČE ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO 2011 predlog Braslovče, marec 2012 OBČINA BRASLOVČE ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO predlog Braslovče, marec 2012 ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO VSEBINA stran 1. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA 1 2.1 I.

Prikaži več

REBALANS PRORAČUNA

REBALANS PRORAČUNA OBČINA ŽELEZNIKI SPREMEMBA PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2018 PRVI REBALANS ŽELEZNIKI, 4.4.2018 Št.: 410-4/2018-007 Rebalans proračuna 2018 -PRVI 1 od 6 Občina Železniki je 22.12.2017 na 22. redni

Prikaži več

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 ... 3... 4... 9... 35 2 ... 48 3 4 5 6 7 ZŠ KAZALEC OZ. KAZALNIK LETO 2013 LETO 2012 I 13/12 1 ŠTEVILO ZAPOSLENIH KONEC LETA 115 110 104,5 PO OBRAČUNSKEM

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

(II. Posebni del prora\350una)

(II. Posebni del prora\350una) OBČINE ZA LETO II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi: 10 - Občinski svet 10 Občinski svet 79.927,00 79.451,71 80.568,00 99,4

Prikaži več

OBČINA MENGEŠ

OBČINA MENGEŠ OBČINA MENGEŠ Številka: 410-29/2018-2 Datum: 8. 1. 2019 Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

Microsoft Word - pregled sklepov.doc

Microsoft Word - pregled sklepov.doc OBČINSKI SVET OBČINE SEVNICA Številka: 011-0003/2012 Datum: 22. 03. 2012 P R E G L E D SKLEPOV 11. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, Z DNE 29. 02. 2012 1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 11.

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

Microsoft Word - 3_Obrazložitev predloga proraēuna 2018.docx

Microsoft Word - 3_Obrazložitev predloga proraÄ“una 2018.docx OBČINA POLJČANE Ž u p a n Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane telefon: 02 8029 223 fax: 02 8029 226 e-mail: obcina@poljcane.si Številka: 410-0092/2017 Datum: 5. 12. 2017 OBČINA POLJČANE Občinski svet ZADEVA:

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini

Prikaži več

(II. Posebni del prora\350una)

(II. Posebni del prora\350una) PREDLOG PRORAČUNA OBČINE STRAŽA ZA LETO 219 II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proa občine Straža za leto 219 so po proskih uporabnikih izkazani kot sledi: 1 - OBČINSKI SVET proa 1 aprilproa 219

Prikaži več

Microsoft Word - zapisnik 7. seje.doc popravljen.doc

Microsoft Word - zapisnik 7. seje.doc popravljen.doc KRAJEVNA SKUPNOST KRMELJ Z A P I S N I K 7. redne seje Sveta KS Krmelj, ki je bila dne 20.11. 2011 ob 09. uri v prostorih sejne sobe KS Krmelj Prisotni člani Sveta: Slavica Mirt, Drago Berk, Andrej Kranjc,

Prikaži več

Microsoft Word - odlok o komunalnem prispevku.DOC

Microsoft Word - odlok o komunalnem prispevku.DOC Na podlagi 146. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) in 20. člena Statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01), je Občinski svet Občine Vrhnika na svoji

Prikaži več

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax:

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax: Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta 5 1410 Zagorje ob Savi tel.: 03 56 55 700 fax: 03 56 64 011 www.zagorje.si obcina.zagorje@zagorje.si ŽUPAN Številka: 900-5/2018 Datum: 08. 03.

Prikaži več

30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 žu

30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 žu 30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 župan Mestne občine Velenje Bojan KONTIČ, l. r. 3/1 VSEBINA

Prikaži več

Microsoft Word - BILANCE_NSZ_04MJ

Microsoft Word - BILANCE_NSZ_04MJ NAROČNIK Občina Jezersko Zgornje Jezersko 65 I 4206 Zgornje Jezersko Površine sprememb namenske rabe prostora v osnutku sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine Jezersko IZVAJALEC LOCUS

Prikaži več

Microsoft Word - Predpisi_inšpektorat.docx

Microsoft Word - Predpisi_inÅ¡pektorat.docx SKUPNA OBČINSKA UPRAVA MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA MESTNE OBČINE NOVO MESTO IN OBČINE STRAŽA I. NADZOR NAD PREDPISI POSAMEZNE OBČINE USTANOVITELJICE SKUPNE OBČINSKE UPRAVE 1. MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

Prikaži več

(II. Posebni del prora\350una)

(II. Posebni del prora\350una) PRO OBČINE IDRIJA ZA LETO II. POSEBNI DEL PROA Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Idrija za leto so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi: 1 - Občinski svet PRO 1 Občinski svet 1.19 83.71

Prikaži več

1

1 JAVNO PODJETJE KOMUNALA d.o.o. SEVNICA ELABORAT O OBLIKOVANJU CENE IZVAJANJA STORITEV JAVNE SLUŽBE V OBČINI SEVNICA - POGREBNA DEJAVNOST- - 24-URNA DEŽURNA SLUŽBA - SEVNICA, marec 2019 KAZALO VSEBINE 1.

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2017 (obdobje od 1.1. do ) Na podlagi 63. čl. Zakona o javnih financah

OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2017 (obdobje od 1.1. do ) Na podlagi 63. čl. Zakona o javnih financah OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2017 (obdobje od 1.1. do 30.6.2017) Na podlagi 63. čl. Zakona o javnih financah in 5. čl. Odloka o proračunu Občine Cerkvenjak za l.

Prikaži več

Splošni del proračuna

Splošni del proračuna REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE SODRAŽICA ZA OBDOBJE OD 01.01.18 DO 31.12.18 I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 3.912.039 3.102.574 3.054.145 98,4 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.779.905 1.796.065

Prikaži več

Microsoft Word - LetniNacrtPridobivanjaNepremcnegaPremozenjaRebalans2009.doc

Microsoft Word - LetniNacrtPridobivanjaNepremcnegaPremozenjaRebalans2009.doc 259 MESTNA OBČINA KRANJ ŽUPAN Slovenski trg 1, 4000 Kranj tel. 04/ 237 31 00, fax. 04/ 237 31 06 Datum: 15.05.2009 SVET MESTNE OBČINE KRANJ PREDMET: LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA MESTNE

Prikaži več

V

V 3. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2015 PREDLOG OKVIRNEGA INFORAMTIVNEGA PROGRAMA DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE LENDAVA V LETU 2015 GRADIVO PRIPRAVIL: mag. Anton BALAŽEK, Župan Polgármester PREDLAGATELJ:

Prikaži več

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLAGATELJ: Župan Občine Šentilj GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 14 seje OPF_6.2.14

Microsoft Word - Zapisnik 14 seje OPF_6.2.14 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA PRORAČUN IN FINANCE www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Datum: 6. 2. 2014 ZAPISNIK 14. seje Odbora za proračun in

Prikaži več

(Microsoft Word - zapisnik 5.seje NO \350istopis.doc)

(Microsoft Word - zapisnik 5.seje NO \350istopis.doc) OBČINA KRANJSKA GORA NADZORNI ODBOR OBČINE KRANJSKA GORA Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora tel.n.c. 04-5809 800, fax. 04-5809 824 direktni telefon 04-5809 818 http://www.kranjska-gora.si/ e-mail: obcina@kranjska-gora.si

Prikaži več

Masarykova cesta Ljubljana Slovenija e-naslov: Številka: /2018/ 6 Ljubljana, GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPU

Masarykova cesta Ljubljana Slovenija e-naslov: Številka: /2018/ 6 Ljubljana, GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPU Masarykova cesta 16 1000 Ljubljana Slovenija e-naslov: gp.mizs@gov.si Številka: 478-922018 6 Ljubljana, 4. 10. 2018 GERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si ZADEVA: Uvrstitev novega projekta

Prikaži več

Z A K L J U Č N I R A Č U N O B Č I N E R A D O V L J I C A ZA LETO 2016

Z A K L J U Č N I R A Č U N O B Č I N E R A D O V L J I C A ZA LETO 2016 Z A K L J U Č N I R A Č U N O B Č I N E R A D O V L J I C A ZA LETO KAZALO VSEBINE 1. FINANČNI DEL... 10 I. SPLOŠNI DEL... 10 II. POSEBNI DEL... 18 III. NAČRT RAZVONIH PROGRAMOV... 58 IV. TABELA KS...

Prikaži več

1

1 KRAJEVNA SKUPNOST ZREČE LETNO POROČILO 2014 1. Predstavitev krajevne skupnosti Krajevna skupnost: Sedež pravne osebe: Zreče Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče Matična številka: 5019010 Davčna številka: 37492799

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV K ODLOKU O SPREMEMBAH ODLOKA

OBRAZLOŽITEV K ODLOKU O SPREMEMBAH ODLOKA 12. /redna/ seja občinskega sveta December 2016 OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA OBČINE LENDAVA ZA LETO 2017 (1. obravnava) 1 I. UVOD Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 UPB, 14/13 - popr. 101/13

Prikaži več

NRP19_22_2RBP

NRP19_22_2RBP Načrt razvojnih programov Občine Moravče za obdobje 2019-2022, usklajen z 2. rebalansom 2019 NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2019-2022 0004 Občinska uprava 8.129.241 3.142.519 4.136.555 6.815.121 4.666.688 620.000

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN   e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka:007-31/2011-1 Datum: 18. 10. 2011 Zadeva: Odlok o programu opremljanja

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 15, 1370 Logatec t: , f: Številka: /201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN   e: Trţaška cesta 15, 1370 Logatec t: , f: Številka: /201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 15, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 410-133/-3 Datum: 24. 10. OBČINSKI SVET OBČINE LOGATEC Zadeva:

Prikaži več

Predstavitev IPro06

Predstavitev IPro06 REVIZIJSKO POROČILO O PREDLOGU ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2006 CILJI REVIZIJE 1. Izrek mnenja o predlogu splošnega dela zaključnega računa 2. Izrek mnenja o pravilnosti izvršitve:

Prikaži več

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS št. 35/2007, 2/2009, 66/2010 in Uradne objave Občine Dobrovnik št. 2/2016) in 90. člena Poslo

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS št. 35/2007, 2/2009, 66/2010 in Uradne objave Občine Dobrovnik št. 2/2016) in 90. člena Poslo Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS št. 35/2007, 2/2009, 66/2010 in Uradne objave Občine Dobrovnik št. 2/2016) in 90. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS

Prikaži več

Naročnik: Občina Horjul Občinski trg Horjul Naloga: OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OB

Naročnik: Občina Horjul Občinski trg Horjul Naloga: OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OB Naročnik: Občina Horjul Občinski trg 1 1354 Horjul Naloga: OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE HORJUL št. 4 (predlog) Projektna skupina: Odgovorni

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve 1. (prve) SPREMEMBE IN DOPOLNITVE NAČRTA RAVNANJA Z

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in 31/2014) in Odloka o proračunu Občine za leto 2016 (Uradno

Prikaži več

POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vez

POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vez POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vezano na izdajo soglasja za poseg v varovalni pas ceste

Prikaži več

Maribor, 17

Maribor, 17 FINANČNI NAČRT ŠTAJERSKE GOSPODARSKE ZBORNICE ZA LETO 2019 Pripravila: mag. Aleksandra Podgornik, direktorica Maribor, december 2018 1 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV ŠGZ PO STRUKTURI ZA LETO 2019

Prikaži več

NASLOVNICA ČISTOPIS

NASLOVNICA ČISTOPIS MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC O D L O K O PRORAČUNU MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC ZA LETO 2011 (Uradni list RS, št. 110/ z dne 31. 12. ) MESTO GLASNIK MIRU PEACE MESSENGER CITY K A Z A L O Odlok o proračunu

Prikaži več

(Microsoft Word - Polletno poro\350ilo januar-junij 2015.docx)

(Microsoft Word - Polletno poro\350ilo januar-junij 2015.docx) III.2. Obrazložitve POSEBNI DEL III.2.1. Občinski svet 1000 OBČINSKI SVET Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine, v prvi polovici leta 2015 je deloval

Prikaži več

Pravilnik sejnine

Pravilnik sejnine OBČINSKI SVET www.sezana.si obcina@sezana.si Partizanska cesta 4, 6210 Sežana Tel.: 05 73 10 100, Fax: 05 73 10 123 Številka: 032-1/2011-11 Datum: 28. 2. 2011 Na podlagi sedmega odstavka 34.a člena Zakona

Prikaži več

(Microsoft Word - Obrazlo\236itev poseb. dela rebalansa 2015)

(Microsoft Word - Obrazlo\236itev poseb. dela rebalansa 2015) Obrazložitev posebnega dela rebalansa proračuna 2015 V nadaljevanju so obrazloženi predlogi sprememb in dopolnitev po posameznih proračunskih postavkah: 011017 Delovanje svetniške skupine SD Predlagamo

Prikaži več

REBALANS PRORAČUNA OBČINE IG ZA LETO

REBALANS PRORAČUNA OBČINE IG ZA LETO REBALANS PRORAČUNA OBČINE IG ZA LETO 1-2019 KAZALO 1 ODLOK O REBALANSU 1-2019 OBČINE IG... 1 2 SPLOŠNI DEL REBALANSA 1-2019 OBČINE IG ZA LETO 2019 Z OBRAZLOŽITVAMI... 5 2.1 RAZLOGI ZA REBALANS 1-2019...

Prikaži več

Microsoft Word - letni načrt pridob. rebalans za 2012 brez imen.doc

Microsoft Word - letni načrt pridob. rebalans za 2012 brez imen.doc Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/2002, 25/2002 in Uradni list RS št. 38/2005, 24/2006), 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih

Prikaži več

2360 Radlje ob Dravi, Mariborska 7 Telefon : (H.C.) Telefax : (02) P O S L O V N O P O R O Č I L O K Z A K L J U Č N E M U R A Č U N

2360 Radlje ob Dravi, Mariborska 7 Telefon : (H.C.) Telefax : (02) P O S L O V N O P O R O Č I L O K Z A K L J U Č N E M U R A Č U N 2360 Radlje ob Dravi, Mariborska 7 Telefon : (H.C.) 02 79 630 Telefax : (02) 79 640 P O S L O V N O P O R O Č I L O K Z A K L J U Č N E M U R A Č U N U O B Č I N E R A D L J E O B D R A V I Z A L E T O

Prikaži več

(Microsoft Word - Odlok - o skupni ob\350inski upravi - spremembe in dopolnitve.doc)

(Microsoft Word - Odlok - o skupni ob\350inski upravi - spremembe in dopolnitve.doc) OBČINA KUNGOTA ŽUPAN Številka: 011-13/2007 Datum: 24.09.2007 OBČINSKI SVET OBČINE KUNGOTA ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA OBČINE KUNGOTA - PO SKRAJŠANEM POSTOPKU NASLOV: GRADIVA Odlok

Prikaži več

(Microsoft Word - OBRAZLO\216ITEV ZA ZR 2010.doc)

(Microsoft Word - OBRAZLO\216ITEV ZA ZR 2010.doc) MESTNA OBČINA PTUJ ŽUPAN Mestni trg 1 2250 Ptuj Telefon: 02 748 29 99, 02 748 29 13 Telefaks: 02 748 29 98 E-pošta: moptuj@ptuj.si ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE PTUJ ZA LETO 2010 Ptuj, marec

Prikaži več

Objavljeno v Našem časopisu št. 408 z dne Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02, 110/02 in 15/03), v sklad

Objavljeno v Našem časopisu št. 408 z dne Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02, 110/02 in 15/03), v sklad Objavljeno v Našem časopisu št. 408 z dne 30. 9. 2013 Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02, 110/02 in 15/03), v skladu z Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji

Prikaži več

premoženjske - brez op

premoženjske - brez op RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM - RAZPOLAGANJE IN PRIDOBIVANJE NEPREMIČNIN- PREDLAGATELJ: Darko Zevnik, župan Občine Metlika PRIPRAVILA: Jasna Brus Rožman PREDMET: Nepremičnine A.) - parc. št. 2766/6

Prikaži več

Microsoft Word - Obrazložitve k zakljuēnemu raēunu konēno

Microsoft Word - Obrazložitve k zakljuÄ“nemu raÄ“unu konÄ“no ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE MORAVSKE TOPLICE ZA LETO 2018 1. UVOD Zaključni račun občinskega proračuna je akt občine, katerega predpisuje 96. člen Zakona o javnih financah. V zaključnem računu so

Prikaži več

Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 12. člena statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49

Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 12. člena statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49 Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 1a statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49/95) je Občinski svet občine Štore na seji dne 30. 4. 1996

Prikaži več

Microsoft Word - Povezovalni_kanal_VG_IG_K-3_2011_PZI.doc

Microsoft Word - Povezovalni_kanal_VG_IG_K-3_2011_PZI.doc .1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: OBČINA IVANČNA GORICA Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica OBJEKT: POVEZOVALNI KANAL VIŠNJA GORA IVANČNA GORICA VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE: PZI ZA GRADNJO:

Prikaži več

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE PIRAN za leto 2015 (1. obravnava)

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE PIRAN za leto 2015 (1. obravnava) PREDLOG PRORAČUNA OBČINE PIRAN za leto 2015 (1. obravnava) I. SPLOŠNI DEL... 6 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV... 6 7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 24.844.933... 6 4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 25.476.008...

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 1004-42/2018/6 Ljubljana, 22. 6. 2018 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GENERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

Številka projekta: 19/2011 Spremembe in dopolnitve odloka o PUP za centralna naselja Vrsta mape: stališča do pripomb Stran 1 od PROSTORSKO UREDI

Številka projekta: 19/2011 Spremembe in dopolnitve odloka o PUP za centralna naselja Vrsta mape: stališča do pripomb Stran 1 od PROSTORSKO UREDI Stran 1 od 10 1. PROSTORSKO UREDITVENI POGOJI - naslovna stran IBIS, d.o.o. Slovenska Bistrica inženiring biro, investicijsko svetovanje Trg Alfonza Šarha 1, Slov. Bistrica Št. projekta: 19/2011 Datum:

Prikaži več

Številka:

Številka: POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE JESENICE V PRVEM POLLETJU 2014 Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in sprem.) župan v juliju poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna

Prikaži več

ZAVOD za trajnostni razvoj Kopra „KOPER OTOK“

ZAVOD za trajnostni razvoj Kopra „KOPER OTOK“ MANAGEMENT MESTNEGA SREDIŠČA Projekt oživljanja starega mestnega jedra MMS v Kopru Jana Tolja, svetovalka župana Mestna občina Koper Management mestnih središč NAKUPOVALNA SREDIŠČA Po letu 2000 ogromen

Prikaži več

PREDSTAVITEV AKTI

PREDSTAVITEV AKTI LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. Ljubljanska cesta 76 I 1230 Domžale TESTNI PRIMER ZA VZPOSTAVITEV SISTEMA KAZALNIKOV SPREMLJANJA STANJA V PROSTORU NA LOKALNI RAVNI TESTNO OBMOČJE MESTNA OBČINA

Prikaži več

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO Na podlagi 5. člena Odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 1/98) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007-

Prikaži več

SCs V Portorož 3 Skupščina - vabilo s sklepi

SCs V Portorož 3 Skupščina  - vabilo s sklepi Številka: SCs_170511_Portorož_V_1_Skupščina_170412 Datum: 12.4.2017 Člani združenja Občine - ustanoviteljice športnih centrov, zavodov, podjetij in agencij Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx Datum: 13. 6. 2019 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 ZAPISNIK 3. seje Odbora

Prikaži več

OBČINA RUŠE Trg vstaje Ruše ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 Številka: /2013 Datum:

OBČINA RUŠE Trg vstaje Ruše ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 Številka: /2013 Datum: OBČINA RUŠE Trg vstaje 11 2342 Ruše ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 Številka: 410-0006/2013 Datum: 10.02.2014 KAZALO 1. UVODNA POJASNILA... 5 2. ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014...

Prikaži več

Microsoft Word - uvod doc

Microsoft Word - uvod doc Številka: 410-0036/2010 Datum: 16.02.2011 OBČINSKI SVET OBČINE SEVNICA Zadeva: I. OBRAVNAVE ODLOKA O PROU OBČINE SEVNICA ZA LETO 2012 Proračunsko gradivo ima tri temeljne sestavine: Splošni del, ki zajema

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 0070-17/2018/7 Ljubljana, 26. 11. 2018 EVA 2018-3340-0017 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE

Prikaži več