TA

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "TA"

Transkripcija

1 Evropski parlament SPREJETA BESEDILA P8_TA(2015)0288 Človekove pravice in tehnologija: učinek sistemov za odkrivanje vdorov in sistemov nadzora na človekove pravice v tretjih državah Resolucija Evropskega parlamenta z dne 8. septembra 2015 o človekovih pravicah in tehnologiji: učinek sistemov za odkrivanje vdorov in sistemov nadzora na človekove pravice v tretjih državah (2014/2232(INI)) Evropski parlament, ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah in Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah, zlasti člena 19 tega pakta, ob upoštevanju strateškega okvira Evropske unije za človekove pravice in demokracijo, ki ga je Svet sprejel 25. junija , ob upoštevanju smernic EU o človekovih pravicah glede svobode izražanja na spletu in drugje, ki jih je Svet za zunanje zadeve sprejel 12. maja , ob upoštevanju sektorskih smernic za izvajanje vodilnih načel ZN o podjetništvu in človekovih pravicah za sektor informacijskih in komunikacijskih tehnologij, ki jih je Evropska komisija objavila junija 2013, ob upoštevanju poročila Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) z dne 15. decembra 2011, ki nosi naslov Svoboda izražanja na internetu, 3 in rednega poročila posebnega predstavnika OVSE njegovemu Stalnemu svetu z dne 27. novembra 2014 o svobodi medijev 4, ob upoštevanju poročila posebnega poročevalca OZN za spodbujanje in varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin v boju proti terorizmu z dne 23. septembra 1 _en.htm. 2 freedom_of_expression_online_and_offline_en.pdf

2 2014 (A/69/397) 1, ob upoštevanju poročila Urada visokega komisarja Združenih narodov za človekove pravice z dne 30. junija 2014, ki nosi naslov Pravica do zasebnosti v digitalni dobi 2, ob upoštevanju poročila posebnega poročevalca ZN z dne 17. aprila 2013 o pravici do svobode izražanja in mnenja (A/HRC/23/40), ki obravnava posledice nadzora držav nad komunikacijo za uresničevanje človekovih pravic do zasebnosti ter svobode mnenja in izražanja, ob upoštevanju poročila o množičnem nadzoru Odbora za pravne zadeve in človekove pravice pri parlamentarni skupščini Sveta Evrope z dne 26. januarja , ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. marca 2014 o programu nadzora Agencije Združenih držav za nacionalno varnost, organih nadzora v različnih državah članicah ter njihovem učinku na temeljne pravice državljanov EU in o čezatlantskem sodelovanju na področju pravosodja in notranjih zadev 4, ob upoštevanju poročila posebnega predstavnika generalnega sekretarja OZN z dne 21. marca 2011 o človekovih pravicah in transnacionalnih družbah ter drugih podjetjih z naslovom Vodilna načela o podjetništvu in človekovih pravicah: izvajanje okvira Združenih narodov za varovanje, spoštovanje in pomoč 5, ob upoštevanju smernic OECD za večnacionalne družbe 6 in letnega poročila za leto 2014 o navedenih smernicah 7, ob upoštevanju letnega poročila organizacije za dodeljevanje spletnih imen in številk za leto , ob upoštevanju Sporočila Komisije z dne 12. februarja 2014, Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij Internetna politika in upravljanje interneta Vloga Evrope pri oblikovanju prihodnosti upravljanja interneta 9, HRC-27-37_en.doc. 3 EN.pdf/df5aae25-6cfe-450a-92a6-e903af10b7a2. 4 Sprejeto besedilo P7_TA(2014) bb bb8fb6a1/1.3/jcr:frozennode ocid194994&checksum=d1fc664fbcea28fc856ae b3c COM(2014)0072.

3 ob upoštevanju izjave deležnikov NETmundial, sprejete 24. aprila , ob upoštevanju predsednikovega povzetka devetega foruma o upravljanju interneta, ki je potekal v Istanbulu od 2. do 5. septembra 2014, ob upoštevanju uvedbe omejevalnih ukrepov Evropske unije, ki v nekaterih primerih vključujejo embargo na telekomunikacijsko opremo, informacijsko in komunikacijsko tehnologijo (IKT) ter orodje za spremljanje, ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 599/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 428/2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo 2, ob upoštevanju skupne izjave Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije o pregledu sistema za nadzor izvoza blaga z dvojno rabo z dne 16. aprila , ob upoštevanju sklepov 19. plenarnega zasedanja o Wassenaarskem sporazumu o nadzoru izvoza konvencionalnega orožja ter blaga in tehnologije z dvojno rabo, ki je potekalo na Dunaju 3. in 4. decembra 2013, ob upoštevanju Sporočila Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu Pregled politike nadzora izvoza: zagotavljanje varnosti in konkurenčnosti v spreminjajočem se svetu z dne 24. aprila , ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 21. novembra 2014 o pregledu politike nadzora izvoza, ob upoštevanju svoje resolucije z dne 11. decembra 2012 o strategiji digitalne svobode v zunanji politiki EU 5, ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. junija 2013 o svobodi tiska in medijev 6, ob upoštevanju svojih resolucij o nujnih primerih kršitev človekovih pravic, demokratičnih načel in načel pravne države, ki vzbujajo skrb glede digitalne svobode, ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. marca 2015 o prednostnih nalogah EU za Svet za človekove pravice v letu , ob upoštevanju svoje resolucije z dne 11. februarja 2015 o podaljšanju mandata foruma o upravljanju interneta 8, 1 Document.pdf 2 UL L 173, , str UL L 173, , str COM(2014) Sprejeta besedila, P7_TA(2012) Sprejeta besedila, P7_TA(2013) Sprejeta besedila, P8_TA(2015) Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0033.

4 ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. marca 2015 o letnem poročilu o človekovih pravicah in demokraciji v svetu v letu 2013 ter politiki Evropske unije na tem področju 1, ob upoštevanju pisne izjave Edwarda Snowdna odboru LIBE iz marca , ob upoštevanju Evropske konvencije o človekovih pravicah in potekajočih pogajanj o pristopu EU k tej konvenciji, ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, ob upoštevanju člena 52 Poslovnika, ob upoštevanju poročila Odbora za zunanje zadeve (A8-0178/2015), A. ker imata tehnološki razvoj in dostop do odprtega interneta vse pomembnejšo vlogo pri tem, da se v celoti omogoči in zagotovi izpolnjevanje in spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ter pozitiven učinek, saj spodbujata večjo svobodo izražanja, dostop do informacij ter pravico do zasebnosti in do svobode zbiranja in združevanja po vsem svetu; B. ker se tehnološki sistemi lahko zlorabijo kot pripomoček za kršitve človekovih pravic s cenzuro, nadzorom, nepooblaščenim dostopom do naprav, motenjem signala, prestrezanjem ter izsleditvijo in sledenjem informacijam in posameznikom; C. ker javni in zasebni akterji, tudi vlade in organi kazenskega pregona, pa tudi hudodelske združbe in teroristične mreže s tem kršijo človekove pravice; D. ker so lahko informacijske in komunikacijske tehnologije gonilo napredka ali spodbuda h kršenju človekovih pravic, njihov učinek pa je v veliki meri odvisen od okoliščin, v katerih nastajajo ali se uporabljajo; ker informacijska tehnologija, zlasti programska oprema, le redko služi enemu samemu namenu in ima ponavadi vojno rabo, kar zadeva možnost za kršenje človekovih pravic, programska oprema pa je tudi oblika govora; E. ker je informacijska tehnologija ključni instrument, ki ljudem pomaga organizirati družbena gibanja in proteste v različnih državah, zlasti tistih z avtoritarnimi režimi; F. ker oceno posledic, ki jo imajo okoliščine, v katerih se tehnologija uporablja, za človekove pravice, določata trdnost nacionalnih in regionalnih zakonodajnih okvirov, ki urejajo uporabo tehnologij, in možnost političnih in pravosodnih institucij, da nadzirajo takšno uporabo; G. ker imajo zasebni akterji vse pomembnejšo vlogo na digitalnem področju, in sicer na vseh področjih družbenih dejavnosti, vendar še vedno niso uvedeni zaščitni ukrepi, ki bi jim preprečili pretirano omejevanje temeljnih pravic in svoboščin; ker zasebni akterji zato igrajo dejavnejšo vlogo pri ocenjevanju zakonitosti vsebine in razvoju sistemov za kibernetsko varnost in nadzor, ki lahko škodljivo vplivajo na spoštovanje človekovih pravic po vsem svetu; 1 Sprejeta besedila, P8_TA(2015) ATT80674/ ATT80674EN.pdf.

5 H. ker internet predstavlja revolucijo v smislu možnosti, ki jih ponuja za izmenjavo vseh vrst podatkov, informacij in znanja; I. ker je šifriranje pomembna metoda, ki pripomore k varnosti komunikacij in ljudi, ki jih uporabljajo; J. ker je model odločanja s sodelovanjem več deležnikov koristen za upravljanje interneta, saj ta postopek zagotavlja pomembno, vključujoče in odgovorno sodelovanje vseh zainteresiranih strani, tudi vlad, civilne družbe, tehničnih in akademskih skupnosti, zasebnega sektorja in uporabnikov; K. ker so obveščevalne agencije sistematično spodkopavale kriptografske protokole in izdelke, da bi lahko prestrezale sporočila in podatke; ker je Agencija ZDA za nacionalno varnost zbrala veliko število varnostnih vrzeli v informacijski tehnologiji (t.i. zero-day exploits ), ki javnosti ali prodajalcu izdelka še niso znane; ker takšne dejavnosti spodkopavajo svetovna prizadevanja za izboljšanje varnosti informacijske tehnologije; L. ker so obveščevalne službe s sedežem v EU izvajale dejavnosti, ki škodijo človekovim pravicam; M. ker so sodni in demokratični nadzor ter zaščitni ukrepi glede na hiter tehnološki razvoj v veliki meri premalo razviti; N. ker lahko ukrepi na področju (kibernetske) varnosti in boja proti terorizmu, ki predvidevajo rabo IKT in nadzor interneta, zelo negativno vplivajo na spoštovanje človekovih pravic in svoboščin posameznikov po vsem svetu, tudi državljanov EU, ki prebivajo ali potujejo v tujino, zlasti če ni pravne podlage, ki bi temeljila na načelih nujnosti, sorazmernosti ter demokratičnega in sodnega nadzora; O. ker internetni filtri in nadzor komunikacij spodkopavajo zmožnost zagovornikov človekovih pravic, da bi izkoristili internet in sporočali občutljive podatke, ter kršijo več členov Splošne deklaracije o človekovih pravicah, ki vsakemu posamezniku zagotavlja pravico do zasebnosti in svobode izražanja; P. ker sta digitalna varnost in svoboda bistveni in druga druge ne moreta nadomestiti; Q. ker je Evropska unija na področju digitalnih svoboščin lahko za vzor le, če jih ščiti znotraj svojih meja; in je zato bistveno, da se sprejme sveženj EU za varstvo podatkov; R. ker gre za daljnosežne družbene interese, kot je varstvo temeljnih pravic, ki jih ne bi smeli prepustiti samo trgu in ki jih je treba urediti s predpisi; S. ker so spoštovanje temeljnih pravic in pravne države ter učinkovit parlamentarni nadzor obveščevalnih služb, ki uporabljajo tehnologijo za digitalni nadzor, pomembni elementi mednarodnega sodelovanja; T. ker imajo podjetja s sedežem v EU pomemben svetovni tržni delež na področju IKT, zlasti ko gre za izvoz tehnologije za nadzor, sledenje, poseganje v zasebnost in spremljanje; U. ker uvedba nadzora izvoza ne bi smela škoditi zakonitim raziskavam o vprašanjih

6 informacijsko-tehnološke varnosti ali razvoju orodij za informacijsko-tehnološko varnost, če ne gre za namen storitve kaznivega dejanja; 1. se zaveda, da so človekove pravice in temeljne svoboščine univerzalne in bi jih morali zaščititi po vsem svetu v vseh razsežnostih njihovega uresničevanja; poudarja, da nadzor komunikacij kot tak posega v pravici do zasebnosti in izražanja, če se izvaja zunaj ustreznega pravnega okvira; 2. poziva Komisijo, naj zagotovi skladnost med zunanjim delovanjem EU in njenimi notranjimi politikami na področju IKT; 3. meni, da je dejavno sodelovanje nekaterih držav članic EU pri množičnem nadzoru državljanov in vohunjenjem za političnimi voditelji ameriške Agencije za nacionalno varnost, kot ju je razkril Edward Snowden, resno škodila verodostojnosti evropske politike človekovih pravic in spodkopala globalno zaupanje v prednosti IKT; 4. države članice in ustrezne agencije EU, vključno z Europolom in Eurojustom, opozarja na obveznosti iz Listine Evropske unije o temeljnih pravicah in spoštovanje mednarodne zakonodaje o človekovih pravicah ter na zunanjepolitične cilje EU, naj ne izmenjujejo obveščevalnih podatkov, če bi to lahko privedlo do kršitev človekovih pravic v tretji državi, ali uporabljajo informacij, pridobljenih s kršenjem človekovih pravic, kot je nezakonit nadzor, zunaj EU; 5. poudarja, da bi bilo treba vpliv tehnologij na izboljšanje človekovih pravic po potrebi vključiti v vse politike in programe EU, da bi s tem dosegli napredek pri varovanju človekovih pravic ter spodbujali demokracijo, pravno državo in dobro upravljanje ter mirno reševanje sporov; 6. poziva k dejavnemu razvoju in širjenju tehnologij, ki bodo pripomogle k varstvu človekovih pravic in spodbujale digitalne pravice in svoboščine ljudi, kakor tudi njihovo varnost, in ki bodo spodbujale najboljšo prakso in ustrezne zakonodajne okvire, hkrati pa zagotavljale varnost in celovitost osebnih podatkov; poziva zlasti EU in države članice, naj spodbujajo uporabo in razvoj odprtih standardov, brezplačne odprtokodne programske opreme in tehnologij šifriranja po svetu; 7. poziva EU, naj poveča podporo akterjem, ki si prizadevajo za krepitev standardov varnosti in varstva zasebnosti v IKT na vseh ravneh, vključno s strojno in programsko opremo ter komunikacijskimi standardi, kakor tudi za razvoj strojne in programske opreme v okvirih vgrajene zasebnosti; 8. poziva k ustanovitvi sklada za človekove pravice in tehnologijo v okviru evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice; 9. poziva samo EU in še zlasti Evropsko službo za zunanje delovanje, naj pri komuniciranju z zagovorniki človekovih pravic uporabljata šifriranje, da ne bi ogrozili zagovornikov in da bi lastno komunikacijo z zunanjim svetom zaščitili pred nadzorom; 10. poziva EU, naj začne uporabljati brezplačno in odprtokodno programsko opremo ter tudi druge akterje spodbuja k enakemu ravnanju, saj ta programska oprema zagotavlja večjo varnost in spoštovanje človekovih pravic; 11. opozarja, da je razvoj IKT na konfliktnih območjih pomemben za spodbujanje

7 dejavnosti za vzpostavitev miru, da bi zagotovili varno komunikacijo med stranmi, ki sodelujejo v mirnem reševanju sporov; 12. poziva k uporabi pogojev, meril in postopkov poročanja z namenom zagotavljanja, da se finančna in tehnična podpora EU za razvoj novih tehnologij v tretjih državah ne uporabljata tako, da bi kršili človekove pravice; 13. poziva Komisijo in Svet, naj se aktivno povežeta z vladami tretjih držav in s pomočjo obstoječih evropskih mehanizmov podpore in instrumentov še naprej podpirata in usposabljata zagovornike človekovih pravic, aktiviste civilne družbe in neodvisne novinarje, ki pri svoji dejavnosti uporabljajo varno informacijsko in komunikacijsko tehnologijo, ter krepita njihovo vlogo in naj spodbujata s tem povezane temeljne pravice do zasebnosti, kot so neomejen dostop do informacij na spletu, pravica do zasebnosti in varstva podatkov ter pravice do svobodnega izražanja, svobode zbiranja in združevanja ter objavljanja na spletu; 14. opozarja na težak položaj prijaviteljev nepravilnosti in njihovih zagovornikov, vključno z novinarji, po razkritjih zlorab nadzora v tretjih državah; meni, da bi bilo treba te posameznike šteti za zagovornike človekovih pravic in da si zato zaslužijo zaščito EU, kot določajo smernice EU o zagovornikih človekovih pravic; ponovno poziva Komisijo in države članice, naj temeljito preučijo možnost, da se prijaviteljem nepravilnosti dodeli mednarodna zaščita pred pregonom; 15. obžaluje, da se varnostni ukrepi, vključno s protiterorističnimi ukrepi, vse večkrat uporabljajo kot izgovor za kršenje pravice do zasebnosti in preprečevanje legitimnih dejavnosti zagovornikov človekovih pravic, novinarjev in političnih aktivistov; poudarja svoje trdno prepričanje, da nacionalna varnost nikoli ne sme biti opravičilo za programe neciljnega, tajnega ali množičnega nadzora; vztraja, naj se takšni ukrepi izvajajo strogo v skladu s standardi pravne države in človekovih pravic, vključno s pravico do zasebnosti in varstva podatkov; 16. poziva Evropsko službo za zunanje delovanje in Komisijo, naj spodbujata demokratični nadzor varnostnih in obveščevalnih služb v svojem političnem dialogu s tretjimi državami, kakor tudi pri razvoju programov čezmejnega sodelovanja; poziva Komisijo, naj podpre organizacije civilne družbe in zakonodajne organe v tretjih državah, ki si prizadevajo o krepiti nadzor, preglednost in odgovornost domačih varnostnih služb; poziva, naj se konkretne zaveze v zvezi s tem vključijo v prihodnji akcijski načrt EU za človekove pravice in demokratizacijo; 17. poziva Svet in Komisijo, naj pri vseh stikih s tretjimi državami, tudi pri pristopnih pogajanjih, trgovinskih pogajanjih in dialogih o človekovih pravicah in v diplomatskih odnosih spodbujata digitalne svoboščine ter neomejen dostop do interneta; 18. se zaveda, da je internet postal javni prostor in trg, za katera sta prost pretok informacij in dostop do informacijske in komunikacijske tehnologije nepogrešljiva; zato poudarja, da je treba sočasno pospeševati in zaščititi digitalno svobodo in prosto trgovino; 19. poziva, naj se v vse sporazume s tretjimi državami vključijo klavzule, v katerih bo izrecno navedeno, da je treba spodbujati, zagotoviti in spoštovati digitalne svoboščine, nevtralnost omrežja, necenzuriran in neomejen dostop do interneta, pravico do zasebnosti in varstvo podatkov;

8 20. poziva EU, naj nasprotuje kriminalizaciji uporabe orodij za šifriranje, izogibanje cenzuri in zasebnost s strani zagovornikov človekovih pravic, tako da zavrne omejitev uporabe šifriranja znotraj EU, in naj oporeka vladam tretjih držav, ki vlagajo takšne obtožbe proti zagovornikom človekovih pravic; 21. poziva EU, naj nasprotuje kriminalizaciji uporabe orodij za šifriranje, proti cenzuri in za zasebnost, tako da zavrne omejitev uporabe šifriranja znotraj EU in oporeka vladam tretjih držav, ki takšna orodja kriminalizirajo; 22. poudarja, da je treba za učinkovito razvojno politiko EU in politiko EU na področju človekovih pravic vanju vključiti informacijsko in komunikacijsko tehnologijo ter premostiti digitalno vrzel, tako da se zagotovi osnovna tehnološka infrastruktura, poenostavi dostop do znanja in informacij in tako spodbudijo digitalne veščine ter spodbudi uporaba odprtih standardov v dokumentih in uporaba brezplačne in odprtokodne programske opreme, če je to primerno, da se zagotovita odprtost in preglednost (zlasti v javnih institucijah), vključno z zaščito varstva podatkov na digitalnem področju po vsem svetu, kot tudi boljše razumevanje morebitnih tveganj in koristi informacijskih in komunikacijskih tehnologij; 23. poziva Komisijo, naj podpre odpravo digitalnih ovir za invalide; meni, da je zelo pomembno, da so politike EU na področju razvoja in spodbujanja človekovih pravic v svetu namenjene zmanjšanju digitalnega razkoraka za invalide in zagotavljanju širšega okvira pravic, zlasti kar zadeva dostop do znanja, digitalno udeležbo in vključenost v nove gospodarske in socialne priložnosti, ki jih ustvarja internet; 24. poudarja, da lahko zakonito digitalno zbiranje in širjenje dokazov o kršitvah človekovih pravic prispeva k vsesplošnemu boju zoper nekaznovanost in terorizem; meni, da bi moralo biti to gradivo v skladu z mednarodnim (kazenskim) pravom v utemeljenih primerih dopusten dokaz v sodnih postopkih, in sicer v skladu z mednarodnimi, regionalnimi in ustavnimi zaščitnimi mehanizmi; priporoča, naj se na področju mednarodnega kazenskega prava oblikujejo mehanizmi za uvedbo postopkov, s katerimi se takšni podatki overijo in zberejo kot dokaz za uporabo v sodnih postopkih; 25. obžaluje, da se nekatere informacijske in komunikacijske tehnologije ter storitve iz EU prodajajo in jih lahko posamezniki, podjetja in organi v tretjih državah uporabljajo za namene, ki kršijo človekove pravice s cenzuriranjem, množičnim nadzorom, motenjem, prestrezanjem in spremljanjem ter z sledenjem državljanov in njihove uporabe (mobilnih) telefonskih omrežij in interneta; je zaskrbljen, ker bi lahko nekatera podjetja s sedežem v EU zagotavljale tehnologije in storitve, ki omogočajo tako kršenje človekovih pravic; 26. ugotavlja, da grožnje za varnost Evropske unije, njenih držav članic in tretjih držav pogosto prihajajo od posameznikov ali majhnih skupin, ki za načrtovanje in izvedbo napadov uporabljajo omrežja za digitalno komunikacijo, in da je treba orodja in taktike za izničenje takšnih groženj nenehno pregledovati in posodabljati; 27. meni, da je množični nadzor, ki ni upravičen s povečanim tveganjem zaradi terorističnih napadov in groženj, v nasprotju z načeloma nujnosti in sorazmernosti, zato predstavlja kršitev človekovih pravic; 28. poziva države članice, naj spodbujajo poln demokratični nadzor nad operacijami

9 obveščevalnih služb v tretjih državah, da preveri, ali te službe pri svojem delovanju v celoti spoštujejo načelo pravne države, ter kaznuje službe in posameznike, ki nezakonito delujejo; 29. glede na povečano sodelovanje in izmenjavo informacij med državami članicami in tretjimi državami vključno z uporabo digitalnega nadzora spodbuja države članice, naj zagotovijo demokratični nadzor nad temi službami in njihovimi dejavnostmi s pomočjo ustreznega notranjega, izvršnega, sodnega in neodvisnega parlamentarnega nadzora; 30. poudarja, da bi bilo treba v okviru prava EU sprejeti načela družbene odgovornosti gospodarskih družb in merila vgrajenih človekovih pravic, pri katerih gre za tehnološke rešitve in inovacije za zaščito človekovih pravic, s čimer bi zagotovili, da bodo ponudniki internetnih storitev, razvijalci programske opreme, proizvajalci strojne opreme, družabna omrežja/mediji, ponudniki mobilne telefonije in drugi upoštevali človekove pravice končnih uporabnikov na svetovni ravni; 31. poziva EU, naj zagotovi večjo preglednost v odnosu med mobilnimi operaterji in ponudniki internetnih storitev ter vladami ter naj k temu poziva v svojih odnosih s tretjimi državami z zahtevo, da operaterji in ponudniki internetnih storitev letno objavljajo podrobna poročila o preglednosti, vključno s poročili o dejavnostih, ki so jih zahtevale oblasti, in finančnimi povezavami med javnimi organi in operaterji/ponudniki internetnih storitev; 32. opozarja korporativne akterje, da so odgovorni za spoštovanje človekovih pravic pri vsem svojem delovanju po svetu, ne glede na to, kje se nahajajo njihovi uporabniki in ali država gostiteljica izpolnjuje svoje obveznosti s področja človekovih pravic; poziva podjetja IKT, zlasti tista s sedežem v EU, naj izvajajo vodilna načela ZN o podjetništvu in človekovih pravicah, tudi z vzpostavitvijo politike potrebne skrbnosti in zaščitnih ukrepov za upravljanje tveganja ter zagotavljanjem učinkovitih protiukrepov v primeru, da so njihove dejavnosti povzročile negativne učinke na področju človekovih pravic ali prispevale k takim učinkom; 33. poudarja, da je treba na ravni EU učinkoviteje izvajati in spremljati uredbe EU in sankcije, ki zadevajo IKT, vključno z uporabo vseobsegajočih mehanizmov, in s tem zagotoviti, da bodo države članice spoštovale zakonodajo in se bodo ohranili enaki konkurenčni pogoji; 34. poudarja, da je spoštovanje temeljnih pravic bistvena sestavina uspešnih protiterorističnih politik, tudi z uporabo tehnologij za digitalni nadzor; 35. pozdravlja sklep zasedanja o Wassenaarskem sporazumu decembra 2013 o nadzoru izvoza na področjih orodij za nadzor, kazenski pregon in zbiranje obveščevalnih podatkov ter sistemov za mrežni nadzor; opozarja, da je ureditev EU za blago z dvojno rabo, tj. uredba EU o dvojni rabi, še vedno nepopolna, ko gre za učinkovit in sistematičen nadzor izvoza škodljivih tehnologij IKT v nedemokratične države; 36. poziva Komisijo, naj glede na bližnji pregled in prenovo politike glede dvojne rabe hitro pripravi predloge za pametne in učinkovite politike za omejitev in urejanje komercialnega izvoza storitev na področju uvajanja in uporabe tako imenovanih tehnologij z dvojno rabo, ki bodo obravnavale potencialno škodljivi izvoz izdelkov in

10 storitev IKT v tretje države, kot je bilo aprila 2014 dogovorjeno v skupni izjavi Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije; poziva Komisijo, naj vanj vključi učinkovite zaščitne ukrepe, da bi preprečili morebitne škodljive učinke tega nadzora izvoza na raziskave, vključno z znanstvenimi raziskavami in raziskavami na področju informacijsko-tehnološke varnosti; 37. poudarja, da bi morala biti Komisija zmožna čim prej zagotoviti pravilne in najnovejše informacije o zakonitosti ali morebitnih škodljivih učinkih potencialnih transakcij podjetjem, ki se sprašujejo, ali naj zaprosijo za izvozno dovoljenje; 38. poziva Komisijo, naj predstavi predloge o pregledu, kako bi lahko standarde EU glede IKT uporabili za preprečevanje morebitnih škodljivih posledic izvoza teh tehnologij ali drugih storitev v tretje države, kjer konceptov, kot je zakonito prestrezanje, ni mogoče obravnavati kot enakovredne tistim v Evropski uniji ali kjer so na primer razmere na področju človekovih pravic slabe ali ne veljajo načela pravne države; 39. znova potrjuje, da morajo standardi EU, zlasti Listina EU o temeljnih pravicah, prevladati pri ocenjevanju incidentov, pri katerih se tehnologije z dvojno rabo uporabljajo tako, da se lahko omejujejo človekove pravice; 40. poziva k oblikovanju politik, s katerimi bi uredili prodajo varnostnih vrzeli v informacijski tehnologiji (t. i. zero-day exploits ) in preprečili njihovo uporabo za kibernetske napade ali za nepooblaščen dostop do naprav, ki bi vodil do kršenja človekovih pravic, ne da bi takšni predpisi pomembno vplivali na akademske ali druge raziskave varnosti, ki se izvajajo v dobri veri; 41. obžaluje, da so nekatera evropska podjetja in mednarodna podjetja, ki trgujejo s tehnologijami z dvojno rabo s potencialno škodljivimi učinki na človekove pravice in poslujejo v EU, dejavna v državah z režimi, ki kršijo človekove pravice; 42. poziva Komisijo, naj podjetja, ki sodelujejo pri takšnih dejavnostih, izključi iz postopkov javnih naročil EU, financiranja raziskav in razvoja ter vsakršne druge finančne podpore; 43. poziva Komisijo, naj posebno pozornost posveti vidikom človekovih pravic v postopkih javnih naročil za tehnološko opremo, zlasti v državah z nezanesljivimi praksami na tem področju; 44. poziva Komisijo in Svet, naj na forumih o upravljanju interneta dejavno zagovarjata odprti internet, procese odločanja z več deležniki, nevtralnost omrežja, digitalne svoboščine in zaščitne ukrepe za varstvo podatkov v tretjih državah; 45. obsoja slabljenje in spodkopavanje protokolov in izdelkov za šifriranje, zlasti s strani obveščevalnih služb, ki želijo prestrezati šifrirana sporočila; 46. svari pred privatizacijo kazenskega pregona prek internetnih podjetij in ponudnikov internetnih storitev; 47. poziva k pojasnitvi predpisov in standardov, ki jih zasebni akterji uporabljajo za razvoj svojih sistemov; 48. opozarja na pomembnost ocenjevanja okoliščin, v katerih se tehnologije uporabljajo, da

11 bi v celoti razumeli njihov vpliv na človekove pravice; 49. izrecno poziva k širjenju orodij, ki omogočajo anonimno in/ali psevdonimno uporabo interneta, in oporekanju enostranskemu pogledu, da takšna orodja služijo edino kriminalnim dejavnostim, ne omogočajo pa delovanja aktivistov za človekove pravice zunaj in znotraj EU; 50. poziva Svet, Komisijo in Evropsko službo za zunanje delovanje, naj na mednarodni ravni in v okviru večstranskih izvoznih nadzornih režimov in drugih mednarodnih organov razvijejo pametne in učinkovite politike za urejanje izvoza tehnologij z dvojno rabo, ki bodo obravnavale potencialno škodljiv izvoz izdelkov in storitev IKT; 51. poudarja, da regulativne spremembe, namenjene povečanju učinkovitosti nadzora izvoza prenosa nematerialne tehnologije, ne smejo ovirati zakonitih raziskav in dostopa do informacij ter njihove izmenjave in da morebitni ukrepi, kot je uporaba splošnih izvoznih dovoljenj EU za raziskave tehnologij z dvojno rabo, ne smejo negativno vplivati na posameznike in MSP; 52. poziva države članice, naj zagotovijo, da sedanje in prihodnje politike nadzora izvoza ne bodo omejevale dejavnosti zakonitih raziskovalcev varnosti in da se bo nadzor izvoza uporabljal v dobri veri ter izključno za jasno opredeljene tehnologije, namenjene množičnemu nadzoru, cenzuri, motenju signala, prestrezanju ali spremljanju, ter sledenju državljanom in njihovim aktivnostim v (mobilnih) telefonskih omrežjih; 53. opozarja, da brezžične tehnologije zankastih omrežij ad hoc ponujajo velik potencial za zagotavljanje podpornih omrežij na območjih, kjer internet ni na voljo ali je blokiran, in lahko pripomorejo k spodbujanju človekovih pravic; 54. poziva Komisijo, naj določi neodvisno skupino strokovnjakov, ki lahko izvede oceno učinka človekovih pravic na obstoječe standarde EU za IKT z namenom oblikovanja priporočil za prilagoditve, ki bodo okrepile varstvo človekovih pravic, zlasti ko gre za izvoz sistemov; 55. priznava, da tehnološki razvoj predstavlja izziv za pravne sisteme, ki se morajo prilagoditi novim razmeram; poudarja pomembnost tega, da zakonodajalci namenijo več pozornosti vprašanjem, ki so povezana z digitalnim gospodarstvom; 56. poziva Komisijo, naj vključi civilno družbo in neodvisne strokovnjake s področja IKT v tretjih državah, tudi raziskovalce na področju varnosti, saj se bo tako zagotovilo najnovejše strokovno znanje, kar naj bi privedlo do oblikovanja politik, pripravljenih na izzive prihodnosti; 57. poudarja, da se je treba izogibati neželenim posledicam, kot je omejevanje ali oviranje znanstvenih in drugih vrst raziskav in razvoja, ki se izvajajo v dobri veri, izmenjave informacij in dostopa do njih, razvoja znanja o varnosti ali izvoza tehnologij, ki so v interesu pridobivanja potrebnih digitalnih znanj in spretnosti ter spodbujanja človekovih pravic; 58. meni, da sodelovanje na digitalnem področju med vladami in zasebnimi akterji po vsem svetu zahteva jasen sistem nadzora in ravnotežja, ki vključuje Forum o upravljanju interneta, ter ne sme privesti do spodkopavanja demokratičnega in sodnega nadzora;

12 59. ugotavlja, da prostovoljni pristop ne zadostuje in so potrebni zavezujoči ukrepi, da bi podjetja spodbudili, naj upoštevajo stanje na področju človekovih pravic v državi, preden začnejo v njej prodajati svoje izdelke, in naj ocenijo, kako bodo njihove tehnologije vplivale na zagovornike človekovih pravic in kritike vlade; 60. meni, da je treba izvoz zelo občutljivega blaga preveriti, preden zapusti EU, in da so v primeru kršitev potrebne kazni; 61. poziva, naj ima vsak posameznik pravico do šifriranja in naj se ustvarijo pogoji, ki so potrebni za izvajanje šifriranja; meni, da mora biti nadzor stvar končnega uporabnika, pri čemer bi moral biti ta tudi usposobljen za ustrezno izvajanje takšnega nadzora; 62. poziva k uvedbi standardov šifriranja brez posrednikov, ki naj postanejo samoumevni za vse komunikacijske storitve, da bi vladam, obveščevalnim službam in nadzornim organom otežili branje vsebine; 63. poudarja posebno odgovornost vladnih obveščevalnih služb za izgradnjo zaupanja in poziva k prenehanju množičnega nadzora; meni, da je treba spremljanje evropskih državljanov prek domačih in tujih obveščevalnih služb obravnavati ter ga ustaviti; 64. nasprotuje prodaji in distribuciji evropske tehnologije za nadzor in orodij za cenzuro avtoritarnim režimov, v katerih načelo pravne države ne velja; 65. poziva k razširitvi možnosti za mednarodno zaščito prijaviteljev nepravilnosti in spodbuja tudi države članice, naj predlagajo zakone za njihovo zaščito; 66. poziva, naj se imenuje odposlanec ZN za digitalne svoboščine in varstvo podatkov ter naj se razširijo pristojnosti posebnega predstavnika EU za človekove pravice, tako da bo tudi tehnologija obravnavana z vidika človekovih pravic; 67. poziva k ukrepom za zagotovitev, da bo zasebnost aktivistov, novinarjev in državljanov varovana povsod po svetu in da se bodo lahko povezovali prek interneta; 68. vztraja, da je treba pravico dostopa do interneta priznati kot človekovo pravico, in poziva k ukrepom za odpravo digitalnega razkoraka; 69. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, in ESZD.

Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 P

Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 P Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 Prejemnik: delegacije Št. predh. dok.: 14755/17 Zadeva:

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 9. junij 2016 (OR. en) 10005/16 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 9. junij 2016 Prejemnik: generalni sekretariat Svet

Svet Evropske unije Bruselj, 9. junij 2016 (OR. en) 10005/16 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 9. junij 2016 Prejemnik: generalni sekretariat Svet Svet Evropske unije Bruselj, 9. junij 2016 (OR. en) 10005/16 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 9. junij 2016 Prejemnik: generalni sekretariat Sveta delegacije Št. predh. dok.: 8946/16, 9455/16 FREMP

Prikaži več

Impact assessment Clean 0808

Impact assessment Clean 0808 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.9.2017 SWD(2017) 501 final DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE POVZETEK OCENE UČINKA Spremni dokument k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji EU za kibernetsko

Prikaži več

Svet Evropske unije POLITIČNI CIKEL EU ZA BOJ PROTI HUDIM OBLIKAM ORGANIZIRANEGA MEDNARODNEGA KRIMINALA

Svet Evropske unije POLITIČNI CIKEL EU ZA BOJ PROTI HUDIM OBLIKAM ORGANIZIRANEGA MEDNARODNEGA KRIMINALA Svet Evropske unije POLITIČNI CIKEL EU ZA BOJ PROTI HUDIM OBLIKAM ORGANIZIRANEGA MEDNARODNEGA KRIMINALA POLITIČNI CIKEL EU ZA BOJ PROTI HUDIM OBLIKAM ORGANIZIRANEGA MEDNARODNEGA KRIMINALA Politični cikel

Prikaži več

Template SL 1

Template SL 1 P7_TA(2010)0379 Instrument za financiranje razvojnega sodelovanja (sprememba Uredbe (ES) št. 1905/2006) ***I Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 21. oktobra 2010 o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 3.9.2015 A8-0230/15 15 Uvodna izjava F F. ker je za to, da se bolje zavarujejo demokracija, pravna država in temeljne pravice, potrebna revizija Pogodb EU; F. ker je za to, da se bolje zavarujeta nacionalna

Prikaži več

TA

TA Evropski parlament 2014-2019 SPREJETA BESEDILA P8_TA(2017)0442 Spoštovanje načela pravne države in demokracije na Poljskem Resolucija Evropskega parlamenta z dne 15. novembra 2017 o spoštovanju načela

Prikaži več

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 8.3.2018 A8-0048/7 7 Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen Uvodna izjava B B. ker se je hitro izkazalo, da večletni finančni okvir za obdobje 2014 2020 ni primeren za izpolnjevanje dejanskih potreb

Prikaži več

Uporaba videokonferenc pri pridobivanju dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 P

Uporaba videokonferenc pri pridobivanju dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 P Uporaba videokonferenc pri pridobivanju dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 Praktični vodnik Evropska pravosodna mreža v civilnih

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne o določitvi ukrepov za pripravo seznama os

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne o določitvi ukrepov za pripravo seznama os EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 15.10.2018 C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne 15.10.2018 o določitvi ukrepov za pripravo seznama oseb, ki so v sistemu vstopa/izstopa (SVI) identificirane

Prikaži več

COM(2014)596/F1 - SL

COM(2014)596/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 26.9.2014 COM(2014) 596 final 2014/0278 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o določitvi določene potrebne in prehodne ureditve v zvezi s prenehanjem sodelovanja Združenega kraljestva Velika

Prikaži več

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris 23.2.2013 Uradni list Evropske unije L 51/1 II (Nezakonodajni akti) MEDNARODNI SPORAZUMI SKLEP SVETA z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo

Prikaži več

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD EVROPSKI PARLAMENT 2014-2019 Dokument zasedanja 4.3.2015 B8-0222/2015 PREDLOG RESOLUCIJE ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno

Prikaži več

RE_Statements

RE_Statements Evropski parlament 2014-2019 Dokument zasedanja B8-0054/2016 14.1.2016 PREDLOG RESOLUCIJE ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno

Prikaži več

(Microsoft Word - Kon\350na_PPDFT politika_V1_JB.docx)

(Microsoft Word - Kon\350na_PPDFT politika_V1_JB.docx) Politika za področje preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma 1. Uvod Nova KBM ima sedež v Mariboru, v Sloveniji in je nadzorovana s strani Urada RS za preprečevanje pranja denarja in Banke

Prikaži več

LOREM IPSUM

LOREM IPSUM Delovanje Evropske agencije za varnost hrane in krme v Sloveniji Ada Hočevar Grom, Urška Blaznik Svetovni dan hrane, Nacionalni posvet o varnosti živil, Ljubljana 7. april 2015 SVETOVALNI FORUM EFSA (Po)svetovalni

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne julija o dopolnitvi Direktive 2014/ 65/ EU Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne julija o dopolnitvi Direktive 2014/ 65/ EU Evropskega parlamenta in S 31.3.2017 L 87/411 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/588 z dne 14. julija 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede režima

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 72

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 72 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 29.11.2017 COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 726/2004, kar zadeva lokacijo sedeža Evropske agencije

Prikaži več

Culture Programme (2007 – 2013)

Culture Programme (2007 – 2013) USTVARJALNA EVROPA (2014 2020) Podprogram Kultura Razpis za zbiranje predlogov: Razpis za zbiranje predlogov EACEA 34/2018: podpora za projekte evropskega sodelovanja 2019 OPOZORILO: Izvajanje tega razpisa

Prikaži več

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi 30.11.2010 Uradni list Evropske unije C 323/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) MNENJA EVROPSKI NADZORNIK ZA VARSTVO PODATKOV Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 472 final ANNEXES 1 to 8 PRILOGE k Predlog uredbi Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Sklada

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 472 final ANNEXES 1 to 8 PRILOGE k Predlog uredbi Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Sklada EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.6.2018 COM(2018) 472 final ANNEXES 1 to 8 PRILOGE k Predlog uredbi Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Sklada za notranjo varnost {SWD(2018) 347 final} - {SWD(2018)

Prikaži več

Evropski svet Bruselj, 18. december 2015 (OR. en) EUCO 28/15 CO EUR 13 CONCL 5 SPREMNI DOPIS Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Prejemnik: deleg

Evropski svet Bruselj, 18. december 2015 (OR. en) EUCO 28/15 CO EUR 13 CONCL 5 SPREMNI DOPIS Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Prejemnik: deleg Evropski svet Bruselj, 18. december 2015 (OR. en) EUCO 28/15 CO EUR 13 CONCL 5 SPREMNI DOPIS Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Prejemnik: delegacije Zadeva: Zasedanje Evropskega sveta (17. in 18.

Prikaži več

untitled

untitled EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 16.12.2014 C(2014) 9982 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 16.12.2014 o odobritvi nekaterih elementov Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S 5.11.2018 L 274/11 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1639 z dne 13. julija 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki podrobneje

Prikaži več

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Svetovna trgovinska organizacija (STO) - Uredba (ES) št.

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 17. julij 2017 (OR. en) 11334/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 17. julij 2017 Prejemnik: Št. predh. dok.: general

Svet Evropske unije Bruselj, 17. julij 2017 (OR. en) 11334/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 17. julij 2017 Prejemnik: Št. predh. dok.: general Svet Evropske unije Bruselj, 17. julij 2017 (OR. en) 11334/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 17. julij 2017 Prejemnik: Št. predh. dok.: generalni sekretariat Sveta delegacije COHAFA 59 DEVGEN 176

Prikaži več

KODEKS RAVNANJA SKUPINE DOMEL Železniki, 16. oktober 2017

KODEKS RAVNANJA SKUPINE DOMEL Železniki, 16. oktober 2017 KODEKS RAVNANJA SKUPINE DOMEL Železniki, 16. oktober 2017 NAGOVOR POSLOVODSTVA S sprejetjem KODEKSA RAVNANJA skupine DOMEL smo sklenili zavezo, da se bomo po njegovih načelih ravnali povsod, kjer smo,

Prikaži več

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o pobudi Francoske republike za sklep Sveta o uporabi informacijske tehnologije na področju carin (59

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o pobudi Francoske republike za sklep Sveta o uporabi informacijske tehnologije na področju carin (59 C 229/12 Uradni list Evropske unije 23.9.2009 Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o pobudi Francoske republike za sklep Sveta o uporabi informacijske tehnologije na področju carin (5903/2/09

Prikaži več

Svet Evropske unije EVROPSKI SVET

Svet Evropske unije EVROPSKI SVET Svet Evropske unije EVROPSKI SVET STRATEŠKI ORGAN EU Evropski svet je institucija EU, ki določa splošne usmeritve in prednostne cilje Evropske unije. Sestavljajo ga voditelji držav ali vlad držav članic

Prikaži več

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz člena 23 Direktive 2014/59/EU Smernice organa EBA o določitvi

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema:

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: 9. avgust 2017 Prejemnik: Št. dok. Kom.: Zadeva: za

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI

Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Zadeva: SKLEP SVETA o sklenitvi Protokola o izvajanju

Prikaži več

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 24.4.2017 A8-0153/50 50 Odstavek 35 a (novo) 35a. je seznanjen z odgovorom generalnega sekretarja o preiskavi akreditiranega pomočnika nekdanjega predsednika Parlamenta, ki je osumljen, da ni izpolnil

Prikaži več

Pravila za čezmejne pošiljke odpadkov s poudarkom na odpadkih, ki vsebujejo GFRP; izkušnje IRSOP iz izvajanja nadzora nad čezmejnim pošiljanjem odpadk

Pravila za čezmejne pošiljke odpadkov s poudarkom na odpadkih, ki vsebujejo GFRP; izkušnje IRSOP iz izvajanja nadzora nad čezmejnim pošiljanjem odpadk Pravila za čezmejne pošiljke odpadkov s poudarkom na odpadkih, ki vsebujejo GFRP; izkušnje IRSOP iz izvajanja nadzora nad čezmejnim pošiljanjem odpadkov Delavnica: Kako ravnati z odpadki iz polimernih

Prikaži več

c_ sl pdf

c_ sl pdf 3.12.2008 C 308/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) MNENJA EVROPSKI NADZORNIK ZA VARSTVO PODATKOV Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o

Prikaži več

UREDBA (EU) 2015/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne aprila o spremembi Uredbe (ES) št. 223/ o evropski

UREDBA (EU) 2015/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne aprila o spremembi Uredbe (ES) št. 223/ o evropski L 123/90 19.5.2015 UREDBA (EU) 2015/759 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 29. aprila 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 223/2009 o evropski statistiki (Besedilo velja za EGP in Švico) EVROPSKI PARLAMENT

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.4.2019 C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 25.4.2019 o zagotavljanju nemotenega delovanja elektronske evidence kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov

Prikaži več

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 1.7.2015 A8-0215/2 2 Uvodna izjava 21 a (novo) ob upoštevanju peticije Stop Food Waste in Europe! (Ustavimo nastajanje živilskih odpadkov v Evropi!); 1.7.2015 A8-0215/3 3 Uvodna izjava N N. ker je Parlament

Prikaži več

l_ sl pdf

l_ sl pdf 4.5.2005 L 117/13 UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA (ES) št. 648/2005 z dne 13. aprila 2005 o spremembah Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o Carinskem zakoniku Skupnosti EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE

Prikaži več

EVROPSKA UNIJA EVROPSKI PARLAMENT SVET Strasbourg, 17. april 2019 (OR. en) 2017/0225 (COD) LEX 1899 PE-CONS 86/1/18 REV 1 CYBER 330 TELECOM 491 COPEN

EVROPSKA UNIJA EVROPSKI PARLAMENT SVET Strasbourg, 17. april 2019 (OR. en) 2017/0225 (COD) LEX 1899 PE-CONS 86/1/18 REV 1 CYBER 330 TELECOM 491 COPEN EVROPSKA UNIJA EVROPSKI PARLAMENT SVET Strasbourg, 17. april 2019 (OR. en) 2017/0225 (COD) LEX 1899 PE-CONS 86/1/18 REV 1 CYBER 330 TELECOM 491 COPEN 454 COPS 488 COSI 326 CSC 387 CSCI 179 IND 417 JAI

Prikaži več

EVROPSKA UNIJA EVROPSKI PARLAMENT SVET Strasbourg, 14. junij 2017 (OR. en) 2015/0284 (COD) LEX 1744 PE-CONS 9/1/17 REV 1 PI 19 RECH 47 EDUC 57 COMPET

EVROPSKA UNIJA EVROPSKI PARLAMENT SVET Strasbourg, 14. junij 2017 (OR. en) 2015/0284 (COD) LEX 1744 PE-CONS 9/1/17 REV 1 PI 19 RECH 47 EDUC 57 COMPET EVROPSKA UNIJA EVROPSKI PARLAMENT SVET Strasbourg, 14. junij 2017 (OR. en) 2015/0284 (COD) LEX 1744 PE-CONS 9/1/17 REV 1 PI 19 RECH 47 EDUC 57 COMPET 107 SAN 68 AUDIO 16 CULT 17 DIGIT 29 CODEC 237 UREDBA

Prikaži več

kodeks_besedilo.indd

kodeks_besedilo.indd Samoregulacijski kodeks ravnanja operaterjev mobilnih javnih elektronskih komunikacijskih storitev o varnejši rabi mobilnih telefonov s strani otrok in mladostnikov do 18. leta Izdal in založil Gospodarska

Prikaži več

Smernice in priporočila Smernice in priporočila o področju uporabe uredbe CRA 17. junij i 2013 ESMA/2013/720. Datum: 17. junij 2013 ESMA/2013/720 Kazalo I. Področje uporabe 4 II. Namen 4 III. Skladnost

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

TA

TA Evropski parlament 2014-2019 SPREJETA BESEDILA P8_TA(2017)0278 Evropski standardi za 21. stoletje Resolucija Evropskega parlamenta z dne 4. julija 2017 o evropskih standardih za 21. stoletje (2016/2274(INI))

Prikaži več

PR_INI

PR_INI EVROPSKI PARLAMENT 2009-2014 Odbor za razvoj 27.2.2013 2012/2289(INI) OSNUTEK POROČILA o razvojnih ciljih tisočletja opredelitev okvira za obdobje po letu 2015 (2012/2289(INI)) Odbor za razvoj Poročevalec

Prikaži več

COM(2007)634/F1 - SL

COM(2007)634/F1 - SL KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, 23.10.2007 COM(2007) 634 konč. Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1425/2006 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih vreč in

Prikaži več

Microsoft Word Updated FAQ-EN_SL.docx

Microsoft Word Updated FAQ-EN_SL.docx TVOJA PRVA ZAPOSLITEV EURES Pogosta vprašanja Splošno Kje najdem informacije o programu Tvoja prva zaposlitev Eures? Informacije lahko prenesete z Euresovega portala na naslovu http://eures.europa.eu ali

Prikaži več

Direktiva (EU) 2018/ Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o spremembi Direktive (EU) 2015/849 o preprečevanju uporabe finančnega sistema

Direktiva (EU) 2018/ Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o spremembi Direktive (EU) 2015/849 o preprečevanju uporabe finančnega sistema 19.6.2018 Uradni list Evropske unije L 156/43 DIREKTIVE DIREKTIVA (EU) 2018/843 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 30. maja 2018 o spremembi Direktive (EU) 2015/849 o preprečevanju uporabe finančnega

Prikaži več

erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje

erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2014 2020. Namenjen je krepitvi kompetenc in zaposljivosti

Prikaži več

Microsoft Word - Prečiščen dnevni red 88.doc

Microsoft Word - Prečiščen dnevni red 88.doc Sektor za pripravo in izvedbo sej vlade Gregorčičeva 20, SI-1001 Ljubljana T: +386 1 478 1000 F: +386 1 478 1607 E: gp.gs@gov.si http://www.gsv.gov.si/ Ljubljana, 18. 5. 2016 PREČIŠČEN PREDLOG DNEVNEGA

Prikaži več

A4x2Ex_SL.doc

A4x2Ex_SL.doc PETLETNE OCENE OKVIRNIH RAZISKOVALNIH PROGRAMOV EVROPSKE UNIJE V OBDOBJU 1999-2003 Povzetek Original EN POVZETEK Veljavna Pogodba o Evropski uniji opredeljuje dva temeljna strateška cilja evropskih okvirnih

Prikaži več

Nacionalna mreža NVO s področja javnega zdravja 25X25 I. srečanje članic mreže in ostalih NVO s področja javnega zdravja 8. april 2013, dvorana Krke,

Nacionalna mreža NVO s področja javnega zdravja 25X25 I. srečanje članic mreže in ostalih NVO s področja javnega zdravja 8. april 2013, dvorana Krke, Nacionalna mreža NVO s področja javnega zdravja 25X25 I. srečanje članic mreže in ostalih NVO s področja javnega zdravja 8. april 2013, dvorana Krke, d. d., Dunajska cesta 65, Ljubljana vodja projekta:

Prikaži več

TA

TA EVROPSKI PARLAMENT 2014-2019 SPREJETA BESEDILA P8_TA(2015)0072 Južni Sudan, vključno z nedavnimi ugrabitvami otrok Resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. marca 2015 o Južnem Sudanu, vključno z nedavnimi

Prikaži več

Kodeks ravnanja javnih uslužbencev

Kodeks ravnanja javnih uslužbencev Kodeks ravnanja javnih uslužbencev 1. Vlada Republike Slovenije sprejema kodeks ravnanja javnih uslužbencev, ki ga je sprejel Svet Evrope kot priporočilo vsem članicam Sveta Evrope. 2. Vlada Republike

Prikaži več

C(2015)383/F1 - SL

C(2015)383/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 30.1.2015 C(2015) 383 final DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE.../ /EU z dne 30.1.2015 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjem pri

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i L 313/6 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2021 z dne 2. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 12. junij 2019 (OR. en) 9550/19 PV CONS 27 EDUC 249 JEUN 77 CULT 87 AUDIO 81 SPORT 60 OSNUTEK ZAPISNIKA SVET EVROPSKE UNI

Svet Evropske unije Bruselj, 12. junij 2019 (OR. en) 9550/19 PV CONS 27 EDUC 249 JEUN 77 CULT 87 AUDIO 81 SPORT 60 OSNUTEK ZAPISNIKA SVET EVROPSKE UNI Svet Evropske unije Bruselj, 12. junij 2019 (OR. en) 9550/19 PV CONS 27 EDUC 249 JEUN 77 CULT 87 AUDIO 81 SPORT 60 OSNUTEK ZAPISNIKA SVET EVROPSKE UNIJE (Izobraževanje, mladina, kultura in šport) 22. in

Prikaži več

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 22.3.2019 A8-0206/577 577 Uvodna izjava 9 e (novo) (9e) Zaradi nespoštovanja pravil o ustanavljanju podjetij za mednarodni cestni prevoz nastajajo razlike na notranjem trgu, povečuje pa se tudi nelojalna

Prikaži več

Microsoft Word - ribištvo.docx

Microsoft Word - ribištvo.docx Gregorčičeva 20 25, Sl-1001 Ljubljana T: +386 1 478 1000 F: +386 1 478 1607 E: gp.gs@gov.si http://www.vlada.si/ NUJNI POSTOPEK PREDLOG EVA 2017-2330-0079 ZAKON O SPREMEMBAH ZAKONA O MORSKEM RIBIŠTVU I.

Prikaži več

NASLOV PREDAVANJA IME IN PRIIMEK PREDAVATELJA

NASLOV PREDAVANJA IME IN PRIIMEK PREDAVATELJA PODATKI VLADNIH INFORMACIJSKIH SISTEMOV MED ZAHTEVAMI PO JAVNI DOSTOPNOSTI IN VAROVANJEM V ZAPRTIH SISTEMIH mag. Samo Maček, mag. Franci Mulec, mag. Franc Močilar UVOD Razvrščanje dokumentov: odprta družba,

Prikaži več

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD EVROPSKI PARLAMENT 2014-2019 Dokument zasedanja 12.1.2015 B8-0024/2015 PREDLOG RESOLUCIJE ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno

Prikaži več

Mnenje št. 23/2018 o predlogih Komisije o evropskem nalogu za predložitev in evropskem nalogu za zavarovanje elektronskih dokazov v kazenskih zadevah

Mnenje št. 23/2018 o predlogih Komisije o evropskem nalogu za predložitev in evropskem nalogu za zavarovanje elektronskih dokazov v kazenskih zadevah Mnenje št. 23/2018 o predlogih Komisije o evropskem nalogu za predložitev in evropskem nalogu za zavarovanje elektronskih dokazov v kazenskih zadevah (člen 70(1)(b)) Sprejeto 26. septembra 2018 Vsebina

Prikaži več

SL SL SL

SL SL SL KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, 13.8.2008 COM(2008) 514 konč. VOL. I 2008/0167 (CNS) 2008/0168 (CNS) Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 2182/2004 o medaljah in žetonih, podobnih eurokovancem

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 439 final ANNEX 4 PRILOGA k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostvitvi programa Invest

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 439 final ANNEX 4 PRILOGA k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostvitvi programa Invest EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 6.6.2018 COM(2018) 439 final ANNEX 4 PRILOGA k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostvitvi programa InvestEU {SEC(2018) 293 final} - {SWD(2018) 314 final} -

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Strasbourg, COM(2018) 213 final 2018/0105 (COD) Predlog DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o določitvi pravil za laž

EVROPSKA KOMISIJA Strasbourg, COM(2018) 213 final 2018/0105 (COD) Predlog DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o določitvi pravil za laž EVROPSKA KOMISIJA Strasbourg, 17.4.2018 COM(2018) 213 final 2018/0105 (COD) Predlog DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o določitvi pravil za lažjo uporabo finančnih in drugih informacij za namene

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrep Ministrstva za notranje zadeve pri izvajanju ukrepov za integracijo humanitarnih migrantov

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrep Ministrstva za notranje zadeve pri izvajanju ukrepov za integracijo humanitarnih migrantov Porevizijsko poročilo Popravljalni ukrep Ministrstva za notranje zadeve pri izvajanju ukrepov za integracijo humanitarnih migrantov POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti

Prikaži več

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag 15.12.2011 Uradni list Evropske unije C 366/63 POROČILO o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Agencije

Prikaži več

DIREKTIVA (EU) 2017/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne 5. julija o boju proti goljufijam, ki škodijo finančnim in

DIREKTIVA (EU) 2017/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne 5. julija o boju proti goljufijam, ki škodijo finančnim in 28.7.2017 L 198/29 DIREKTIVE DIREKTIVA (EU) 2017/1371 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 5. julija 2017 o boju proti goljufijam, ki škodijo finančnim interesom Unije, z uporabo kazenskega prava EVROPSKI

Prikaži več

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljev

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre Brezplačne vstopnice za 20 let (v nadaljev Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljevanju: igra) je družba A1 Slovenija, d. d., Šmartinska

Prikaži več

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc SL MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 27. maja 2014 o javnem dostopu do določenih informacij o slabih posojilih nekaterih bank (CON/2014/39) Uvod in pravna podlaga Evropska centralna banka (ECB) je

Prikaži več

Aktualni izzivi informacijske družbe

Aktualni izzivi informacijske družbe REPUBLIKA SLOVENIJA www.mvzt.gov.si, e: gp.mvzt@gov.si Kotnikova 38, 1000 Ljubljana t: 01 478 4600, f: 01 478 4719 Aktualni izzivi informacijske družbe Dr. Davorka Šel 29.5.2009 1 Vloga Direktorata za

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - 07-bostjan_tavcar.ppt

Microsoft PowerPoint - 07-bostjan_tavcar.ppt MINISTRSTVO ZA OBRAMBO Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje VARNOST V ZASEBNIH SISTEMIH RADIJSKIH ZVEZ B.T.v1.0 Brdo, 19. in 20. MAJ 2003 ZASEBNI SISTEMI RADIJSKIH ZVEZ (PMR) IN VARNOST Zasebni

Prikaži več

Številka:

Številka: Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana T: 01 478 83 30 F: 01 478 83 31 E: gp.mnz@gov.si www.mnz.gov.si Številka: IPP 007-1003/2015/22 Ljubljana, 23. marec 2016/16 EVA 2016-3130-0004 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE

Prikaži več

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD EVROPSKI PARLAMENT 2014-2019 Dokument zasedanja 5.11.2014 B8-0220/2014 PREDLOG RESOLUCIJE ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno

Prikaži več

Porevizijsko poročilo o popravljalnih ukrepih Ministrstva za pravosodje

Porevizijsko poročilo o popravljalnih ukrepih Ministrstva za pravosodje POREVIZIJSKO POROCILO O POPRAVLJALNIH UKREPIH MINISTRSTVA ZA PRAVOSODJE Bedimo nad potmi javnega denarja POSLANSTVO Raèunsko sodišèe pravoèasno in objektivno obvešèa javnosti o pomembnih odkritjih revizij

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 24. maj 2017 (OR. en) 9639/17 SPORT 41 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 24. maj 2017 Prejemnik: generalni sekretaria

Svet Evropske unije Bruselj, 24. maj 2017 (OR. en) 9639/17 SPORT 41 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 24. maj 2017 Prejemnik: generalni sekretaria Svet Evropske unije Bruselj, 24. maj 2017 (OR. en) 9639/17 SPORT 41 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 24. maj 2017 Prejemnik: generalni sekretariat Sveta delegacije Št. predh. dok.: 8938/17 SPORT 33

Prikaži več

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/2014 28/03/2018 ESMA70-151-435 SL Kazalo 1 Področje uporabe... 2 2 Namen... 4 3 Obveznosti v zvezi s skladnostjo in poročanjem...

Prikaži več

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede domnevnih kršitev revidirane direktive o plačilnih storitvah 1. Obveznosti glede skladnosti in poročanja Vloga teh smernic 1. Dokument vsebuje

Prikaži več

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 27.6.2018 A8-0206/142 142 Člen 2 odstavek 2 pododstavek 1 Države članice točk (b) in (c) prvega pododstavka člena 3(1) Direktive 96/71/ES ne uporabljajo za voznike v sektorju cestnega prometa, ki so zaposleni

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI

SPLOŠNI POGOJI SPLOŠNI POGOJI OPOZORILO: Ob registraciji se uporabnik zaveže, da se strinja z vsemi določbami v spodaj navedenih Splošnih pogojih uporabe plačljivih in brezplačnih spletnih vsebin/storitev 24ur.com. Vsakič,

Prikaži več

KODEKS RAVNANJA

KODEKS RAVNANJA KODEKS RAVNANJA KAZALO PREDGOVOR 4 1. ODGOVORNOSTI SKUPINE HELIOS 5 1.1. Enoten kodeks za vse 1.2. Kultura odprte in iskrene komunikacije 1.3. Varstvo osebnih podatkov 1.4. Poklicna uspešnost in razvoj

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Kokolj

Microsoft PowerPoint - Kokolj REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO Sektor za strukturno politiko in podeželje RAZVOJ PODEŽELJA ELJA Ljubljana, 13.2. 2006 Janja Kokolj Prošek I. NAČRTOVANJE II. RAZVOJNI

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva,

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva, Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva, GZS, 4. junij 2019 Peter Tomše, Direktorat za okolje, Sektor za odpadke peter.tomse@gov.si RAZLOGI ZA SPREMEMBE

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 18. november 2015 (OR. fr) 14209/1/15 REV 1 OJ/CRP2 41 ZAČASNI DNEVNI RED Zadeva: seja ODBORA STALNIH PREDSTAVNIKOV

Svet Evropske unije Bruselj, 18. november 2015 (OR. fr) 14209/1/15 REV 1 OJ/CRP2 41 ZAČASNI DNEVNI RED Zadeva: seja ODBORA STALNIH PREDSTAVNIKOV Svet Evropske unije Bruselj, 18. november 2015 (OR. fr) 14209/1/15 REV 1 OJ/CRP2 41 ZAČASNI DNEVNI RED Zadeva: 2564. seja ODBORA STALNIH PREDSTAVNIKOV (2. del) Datum: 19. november 2015 Ura: 10.45 Kraj:

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Novosti Državnega centra za storitve zaupanja SI-TRUST Mag. Aleš Pelan, Ministrstvo za javno upravo 11.12.2018 ... 2000 2001 2015 2018 Overitelj na MJU Državni center za storitve zaupanja Novosti v letu

Prikaži več

PR_INI_AnnPETI

PR_INI_AnnPETI Evropski parlament 2014-2019 Dokument zasedanja A8-0366/2016 2.12.2016 POROČILO o dejavnostih Odbora za peticije za leto 2015 (2016/2146(INI)) Odbor za peticije Poročevalka: Ángela Vallina RR\1111644.docx

Prikaži več

AM_Ple_LegConsolidated

AM_Ple_LegConsolidated 10.4.2019 A8-0094/55 Predlog spremembe 55 Janusz Lewandowski v imenu Odbora za industrijo, raziskave in energetiko Poročilo Janusz Lewandowski Uredba o evropski statistiki podjetij (COM(2017)0114 C8-0099/2017

Prikaži več

Letni posvet o IO 2018 in letna konferenca projekta EUPO

Letni posvet o IO 2018 in letna konferenca projekta EUPO 23. in 24. oktober, Kongresni center Habakuk, Maribor RAZVOJNI KORAKI DO LETA 2020 IN NAPREJ VIDIK ANDRAGOŠKEGA CENTRA SLOVENIJE Andrej Sotošek, Andragoški center Slovenije Vsebina predstavitve Ključni

Prikaži več

C(2016)3544/F1 - SL

C(2016)3544/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.6.2016 C(2016) 3544 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 13.6.2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov

Prikaži več

Priporočilo Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 15. januarja 2019 o spremembi Priporočila ESRB/2015/2 o ocenjevanju čezmejnih učinkov ukrepo

Priporočilo Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 15. januarja 2019 o spremembi Priporočila ESRB/2015/2 o ocenjevanju čezmejnih učinkov ukrepo 20.3.2019 SL Uradni list Evropske unije C 106/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) PRIPOROČILA EVROPSKI ODBOR ZA SISTEMSKA TVEGANJA PRIPOROČILO EVROPSKEGA ODBORA ZA SISTEMSKA TVEGANJA z dne 15. januarja

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 25. september 2017 (OR. en) 12507/17 OJ CRP2 32 ZAČASNI DNEVNI RED Zadeva: seja ODBORA STALNIH PREDSTAVNIKOV (2. de

Svet Evropske unije Bruselj, 25. september 2017 (OR. en) 12507/17 OJ CRP2 32 ZAČASNI DNEVNI RED Zadeva: seja ODBORA STALNIH PREDSTAVNIKOV (2. de Svet Evropske unije Bruselj, 25. september 2017 (OR. en) 12507/17 OJ CRP2 32 ZAČASNI DNEVNI RED Zadeva: 2642. seja ODBORA STALNIH PREDSTAVNIKOV (2. del) Datum: 27. september 2017 Ura: 9.30 Kraj: Bruselj

Prikaži več

UREDBA (EU) 2018/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne 18. aprila o storitvah čezmejne dostave paketov

UREDBA (EU) 2018/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne 18. aprila o storitvah čezmejne dostave paketov 2.5.2018 L 112/19 UREDBA (EU) 2018/644 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 18. aprila 2018 o storitvah čezmejne dostave paketov (Besedilo velja za EGP) EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA ob

Prikaži več

Na podlagi 19. člena Statuta (čistopis z dne 21. decembra 2011) je Upravni odbor Evropske pravne fakulteta dne 30. maja 2014 sprejel naslednji ETIČNI

Na podlagi 19. člena Statuta (čistopis z dne 21. decembra 2011) je Upravni odbor Evropske pravne fakulteta dne 30. maja 2014 sprejel naslednji ETIČNI Na podlagi 19. člena Statuta (čistopis z dne 21. decembra 2011) je Upravni odbor Evropske pravne fakulteta dne 30. maja 2014 sprejel naslednji ETIČNI KODEKS EVROPSKE PRAVNE FAKULTETE PREAMBULA Ta kodeks

Prikaži več

RE_QO

RE_QO Evropski parlament 2014-2019 Dokument zasedanja B8-0514/2018 5.11.2018 PREDLOG RESOLUCIJE k vprašanju za ustni odgovor B8-0417/2018 v skladu s členom 128(5) Poslovnika o lymski boreliozi (2018/2774(RSP))

Prikaži več

C(2016)2202/F1 - SL

C(2016)2202/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 19.4.2016 C(2016) 2202 final DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE (EU).../ z dne 19.4.2016 o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izvzetja

Prikaži več

PR_INI

PR_INI Evropski parlament 2014-2019 Dokument zasedanja A8-0196/2016 31.5.2016 POROČILO o poročilu o napredku na področju energije iz obnovljivih virov (2016/2041(INI)) Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

Prikaži več

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije 1.12.2016 SL Uradni list Evropske unije C 449/61 POROČILO o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije (2016/C 449/11) UVOD 1. Izvajalska

Prikaži več

ASAMBLEA PARLAMENTARIA

ASAMBLEA PARLAMENTARIA EVRO LATINSKOAMERIŠKA PARLAMENTARNA SKUPŠČINA RESOLUCIJA : Revščina in socialna izključenost na podlagi poročila odbora za socialne zadeve, človeške izmenjave, okolje, izobraževanje in kulturo Soporočevalka

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, SEC(2011) 1230 konč. DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE POVZETEK OCENE UČINKA Spremni dokument za: Uredba Evropskeg

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, SEC(2011) 1230 konč. DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE POVZETEK OCENE UČINKA Spremni dokument za: Uredba Evropskeg EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 19.10.2011 SEC(2011) 1230 konč. DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE POVZETEK OCENE UČINKA Spremni dokument za: Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o smernicah za vseevropska telekomunikacijska

Prikaži več