Številka: /2012/

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Številka: /2012/"

Transkripcija

1 Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana T: F: E: Številka: /2018/30 Ljubljana, dne EVA GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZADEVA: Uredba o podatkih registra nepremičnin predlog za obravnavo 1. Predlog sklepov vlade: Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/06, 65/07 odl. US, 79/12 odl. US, 61/17 ZAID in 7/18) je Vlada Republike Slovenije na seji dne. pod točko sprejela naslednji sklep: Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o podatkih registra nepremičnin in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Mag. Lilijana KOZLOVIČ GENERALNA SEKRETARKA Sklep prejmejo: Ministrstvo za okolje in prostor Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije Ministrstvo za finance Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje 2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov: / 3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva: Irena MAJCEN, ministrica, Ministrstvo za okolje in prostor Lidija STEBERNAK, državna sekretarka, Ministrstvo za okolje in prostor Anton KUPIC, generalni direktor, Geodetska uprava Republike Slovenije Franc RAVNIHAR, direktor Urada za nepremičnine, Geodetska uprava Republike Slovenije 3. b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva: / 4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora: /

2 5. Kratek povzetek gradiva: V registru nepremičnin, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije na podlagi Zakona o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/06, 65/07 odl. US, 79/12 odl. US, 61/17 ZAID in 7/18), se vodijo podatki o nepremičninah, določeni z Uredbo o podatkih o lastnostih nepremičnin v registru nepremičnin (Uradni list RS, št. 95/11, 109/11, 7/14, 41/14 in 66/16), izdano na podlagi Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin ZMVN (Uradni list RS, št. 50/06, 87/11, 40/12 ZUJF in 22/14 odl. US). Nov Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin ZMVN-1 (Uradni list RS, št. 77/17) določa, da z dnem uveljavitve tega zakona (to je dne ) preneha veljati citirana uredba, sprejeta na podlagi ZMVN, uporablja pa se do uveljavitve ustreznega predpisa, sprejetega na podlagi zakona, ki ureja evidentiranje nepremičnin. Po uveljavitvi ZMVN-1 je Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 7/18; v nadaljevanju: ZEN-A) spremenil 98. člen, ki ureja podatke, ki se vodijo v registru nepremičnin. Nova ureditev določa, da se v registru nepremičnin vodijo: podatki o parcelah iz zemljiškega katastra, podatki o stavbah in delih stavb iz katastra stavb, podatki o lastnikih iz 99. člena ZEN in drugi podatki t.i.»registrski podatki«o lastnostih parcel, stavb ali delov stavb. Predlagana Uredba o podatkih registra nepremičnin, izdana na podlagi ZEN, določa podrobnejše podatke o parcelah iz zemljiškega katastra, stavbah in delih stavb iz katastra stavb in drugih podatkih o lastnostih parcel, stavb ali delov stavb, ki se vodijo v registru nepremičnin, in podaja njihov opis v prilogi 1. Podatki o lastnikih se v registru nepremičnin vodijo na podlagi spremenjenega 99. člena ZEN. Obrazložitev z vidika opravljanja tekočih poslov Vlade Republike Slovenije po 115. členu Ustave Republike Slovenije: V skladu z mnenjem Službe Vlade RS za zakonodajo v zvezi opravljanjem tekočih poslov predsednika vlade in ministrov po 115. členu Ustave Republike Slovenije (dopis št /2014/23 z dne ) spada izdaja Uredbe o podatkih registra nepremičnin med tekoče posle vlade gre za izvršilni predpis, katerega izdaja je v Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidentiranju nepremičnin ZEN-A (Uradni list RS, št. 7/18) že izrecno predvidena in določena, tako da izdaja uredbe pomeni za organ, ki je zanj pristojen (Vlada RS), vnaprej določeno dolžnost izpolnitve zakona. Vnaprej predvidena in določena izdaja uredbe je razvidna iz pravne podlage gradiva in njegove vsebinske obrazložitve. V skladu s prvim odstavkom 29. člena ZEN-A mora Vlada RS izdati uredbo v šestih mesecih od uveljavitve ZEN-A (začel veljati dne ), najpozneje avgusta Presoja posledic za: a) javnofinančna sredstva nad EUR v tekočem in naslednjih treh letih b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije NE NE 2

3 c) administrativne posledice NE č) gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter NE konkurenčnost podjetij d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE e) socialno področje NE f) dokumente razvojnega načrtovanja: nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna NE razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij 7. a Predstavitev ocene finančnih posledic nad EUR: / 7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod EUR: / 8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin: Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na: - pristojnosti občin, - delovanje občin, - financiranje občin. 9. Predstavitev sodelovanja javnosti: Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: 10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti 11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade NE NE NE DA Irena MAJCEN MINISTRICA 3

4 PREDLOG EVA Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/06, 65/07 odl. US, 79/12 odl. US, 61/17 ZAID in 7/18) izdaja Vlada Republike Slovenije UREDBO o podatkih registra nepremičnin 1. člen (vsebina) Ta uredba določa podrobnejše podatke o parcelah iz zemljiškega katastra, stavbah in delih stavb iz katastra stavb ter podrobnejše registrske podatke, ki se vodijo v registru nepremičnin. 2. člen (podatki o parceli) (1) Podrobnejši podatki o parceli, ki se vodijo v registru nepremičnin, so naslednji: boniteta zemljišča, centroid, dejanska raba zemljišča, delež površine dejanske rabe, delež površine namenske rabe, katastrska občina, namenska raba, parcelna številka, površina parcele, površina zemljišča pod stavbo, stavbe, ki stojijo na parceli, in upravljavec. (2) Za parcele, ki so po dejanski rabi gozdna zemljišča, se v registru nepremičnin vodita tudi naslednja podatka o parceli: odprtost zemljišča in rastiščni koeficient. 3. člen (podatki o stavbi) Podrobnejši podatki o stavbi, ki se vodijo v registru nepremičnin, so naslednji: centroid, elektrika, 4

5 kanalizacija, katastrska občina, leto izgradnje stavbe, leto obnove fasade, leto obnove strehe, material nosilne konstrukcije, naslov stavbe, parcele, na katerih stoji stavba, plin, površina zemljišča pod stavbo, številka pritlične etaže, številka stavbe, število etaž, število poslovnih prostorov, število stanovanj, tip stavbe in vodovod. 4. člen (podatki o delu stavbe) (1) Podrobnejši podatki o delu stavbe, ki se vodijo v registru nepremičnin, so naslednji: dejanska raba dela stavbe, dvigalo, katastrska občina, lega dela stavbe v stavbi, leto obnove inštalacij, leto obnove oken, naslov dela stavbe, površina dela stavbe, površina prostora, številka dela stavbe, številka etaže, številka nadstropja, številka stanovanja ali poslovnega prostora, številka stavbe, uporabna površina, upravljavec, upravnik, vrsta prostora in višina etaže. (2) Za dele stavb, ki so po dejanski rabi del stavbe z rezervoarjem ali silosi, se v registru nepremičnin vodi tudi prostornina rezervoarjev ali silosov. 5. člen (opis podatkov) Opis podatkov o parceli iz 2. člena te uredbe, stavbi iz 3. člena te uredbe in delu stavbe iz 4. člena te uredbe je v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 5

6 6. člen (podatki o parceli, stavbi, delu stavbe in nepremičninah, namenjenih opravljanju dejavnosti, v prehodnem obdobju) (1) V registru nepremičnin se do 31. julija 2019 poleg podatkov o parceli iz 2. člena te uredbe, stavbi iz 3. člena te uredbe in delu stavbe iz 4. člena te uredbe vodijo tudi naslednji podatki o parcelah, stavbah in delih stavb, nepremičninah in nepremičninah, namenjenih opravljanju dejavnosti: 1. podatki o parcelah: delež modela, delež površine zemljišča za gradnjo, model vrednotenja, vplivno območje, vrednost po modelu, vrednostna raven, zemljišče za gradnjo, raba zemljišča, uporabljena za izračun vrednosti, vrednost parcele; 2. podatki o stavbah: dejanska raba stavbe, vrsta ogrevanja, vplivno območje, kabelska TV za stavbe, ki imajo najmanj en del stavbe v stanovanjski, gostinski, poslovni ali pisarniški rabi, ali del stavbe, ki je prevzgojni dom, zapor, vojašnica ali prostor za nastanitev policistov ali gasilcev, industrijski tok, komprimiran zrak, način temeljenja, posebna kanalizacija ali čistilna naprava, tehnološki plin za stavbe, ki imajo najmanj en industrijski del stavbe, ki je skladišče, hladilnica ali specializirano skladišče; 3. podatki o delih stavb: model vrednotenja, vrednost po modelu, vrednostna raven, vrednost dela stavbe, dve ali več etaž, klima, kopalnica, kuhinja, opravljanje dejavnosti, parkirni prostor, počitniški namen stanovanja, površina, namenjena za opravljanje dejavnosti, stranišče, število parkirnih mest, število sob, število sob za opravljanje dejavnosti za dele stavb, ki so po dejanski rabi v stanovanjski rabi, in dele stavb, ki so prevzgojni dom, zapor, vojašnica ali prostor za nastanitev policistov ali gasilcev, klima, kopalnica, kuhinja, stranišče, število sob, vhod iz ulice za dele stavb, ki so po dejanski rabi v gostinski rabi, izložbeno okno, izolacija, klima, obdelava stropa, prostornina, razdalja med nosilnimi elementi, stenske obloge, talne obloge, vhod iz ulice za dele stavb, ki se po dejanski rabi uporabljajo za trgovsko in drugo storitveno dejavnost, izolacija, klima, obdelava stropa, prostornina, razdalja med nosilnimi elementi, stenske obloge, talne obloge, za dele stavb, ki se po dejanski rabi uporabljajo za promet in izvajanje elektronskih komunikacij, in dele stavb, ki se po dejanski rabi uporabljajo za industrijsko rabo in skladišča; 4. podatki o parcelah in delih stavb, ki sestavljajo nepremičnino, ter vrednost nepremičnine; 5. podatki o nepremičninah, namenjenih opravljanju dejavnosti proizvodnje električne energije, izkoriščanja mineralnih surovin, opravljanja pristaniške dejavnosti in dejavnosti bencinskih servisov: 6

7 delež parcele, namenjen opravljanju dejavnosti, deli stavb, namenjeni opravljanju dejavnosti, identifikacijska oznaka nepremičnine, namenjene opravljanju dejavnosti, naziv nepremičnine, namenjene opravljanju dejavnosti, parcele, ki pripadajo nepremičnini, namenjeni opravljanju dejavnosti, vrednost nepremičnine, namenjene opravljanju dejavnosti; 6. podatki o dejavnosti, ki se opravlja na posamezni prostorsko oziroma funkcionalno zaokroženi lokaciji nepremičnine, namenjene opravljanju dejavnosti: za proizvodnjo električne energije: električna moč, proizvedena električna energija, toplotna moč, vrsta pogona, za izkoriščanje mineralnih surovin: doba izkoriščanja mineralnih surovin, izkoriščene mineralne surovine, za opravljanje pristaniške dejavnosti: prihodki pristaniške dejavnosti, stroški pristaniške dejavnosti, število privezov pristanišča, vrsta pristanišča, za opravljanje dejavnosti bencinskih servisov: prodani naftni derivati. (2) V registru nepremičnin niso javni naslednji podatki o nepremičninah, namenjenih opravljanju dejavnosti iz prejšnjega odstavka: podatki o vrednosti nepremičnine, namenjene opravljanju dejavnosti, podatki o dejavnosti, ki se opravlja na lokaciji nepremičnine, namenjeni opravljanju dejavnosti, podatki o vrednosti parcele, ki pripada nepremičnini, namenjeni opravljanju dejavnosti, podatki o vrednosti dela stavbe, ki pripada nepremičnini, namenjeni opravljanju dejavnosti, in podatki o vrednosti po modelu nepremičnine, namenjeni opravljanju dejavnosti. (3) Opis podatkov iz prvega odstavka tega člena je v prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe. 7. člen (prenehanje veljavnosti in uporabe) (1) Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podatkih o lastnostih nepremičnin v registru nepremičnin (Uradni list RS, št. 66/16). (2) Z dnem uveljavitve te uredbe se preneha uporabljati Uredba o podatkih o lastnostih nepremičnin v registru nepremičnin (Uradni list RS, št. 95/11, 109/11, 7/14, 41/14, 66/16 in 77/17 ZMVN-1). 8. člen (začetek veljavnosti in uporabe) Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 22. novembra Št. Ljubljana, dne 2018 EVA Vlada Republike Slovenije 7

8 dr. Miroslav Cerar predsednik 8

9 PRILOGA 1 OPIS PODATKOV O PARCELAH, STAVBAH IN DELIH STAVB, KI SE VODIJO V REGISTRU NEPREMIČNIN boniteta zemljišča je podatek o proizvodni sposobnosti zemljišča; centroid je točka znotraj obrisa stavbe oziroma znotraj meje parcele, določena s koordinatami; dejanska raba dela stavbe je pretežna dejanska raba dela stavbe; dejanska raba zemljišča je podatek o dejanski uporabi zemljišča; delež površine dejanske rabe je delež površine posamezne dejanske rabe glede na površino parcele; delež površine namenske rabe je delež površine posamezne namenske rabe glede na površino parcele; dvigalo del stavbe ima dvigalo, če do etaže, v kateri je vhod v del stavbe, vodi dvigalo za prevoz oseb oziroma tovora; elektrika stavba je priključena na električno omrežje, če je v stavbi priključek na električno omrežje, ne glede na to, ali se priključek uporablja v vseh delih stavbe; kanalizacija stavba ima kanalizacijo, če je v stavbi priključek na kanalizacijsko omrežje, ne glede na to, ali se priključek uporablja v vseh delih stavbe; katastrska občina je administrativna enota za vodenje podatkov zemljiškega katastra in katastra stavb, označena s šifro in imenom. Šifra katastrske občine enolično določa katastrsko občino v Republiki Sloveniji. Ime katastrske občine je poimenovanje posamezne katastrske občine in ni enolična oznaka; lega dela stavbe v stavbi je določena glede na pritlično etažo; leto izgradnje stavbe je leto, ko je bila stavba zgrajena ali so bile v celoti prenovljene nosilna konstrukcija in inštalacije ter je bila njena uporaba dejansko možna. Če je stavba evidentirana, preden je njena uporaba dejansko možna, je to leto evidentiranja stavbe; leto obnove fasade je leto, ko je bila obnovljena več kot polovica fasade na stavbi; leto obnove inštalacij je leto, ko sta bili v delu stavbe zamenjani ali obnovljeni najmanj dve glavni inštalaciji (voda, kanalizacija, elektrika, ogrevanje); leto obnove oken je leto, ko je bila na delu stavbe zamenjana ali obnovljena več kot polovica oken; leto obnove strehe je leto, ko je bila zamenjana več kot polovica strešne kritine ali več kot polovica njene nosilne konstrukcije; material nosilne konstrukcije je prevladujoči material okvira stavbe oziroma nosilnih zidov; namenska raba je s prostorskimi akti določena raba zemljišč in objektov; naslov dela stavbe je podatek o naslovu stavbe, ki je določen za del stavbe; naslov stavbe je ime naselja, ime ulice, hišna številka in dodatek k hišni številki, ime pošte in poštna številka; stavba ima lahko enega ali več naslovov ali pa naslova nima; odprtost zemljišča je podatek, ki označuje dostopnost in možnost izkoriščanja gozda; parcele, na katerih stoji stavba, je parcelna številka ene ali več parcel, na katerih ali pod katerimi stoji stavba; če je v zemljiškem katastru določeno zemljišče pod stavbo, so to številke parcel, na katerih je določeno to zemljišče za posamezno stavbo; parcelna številka je skupaj s šifro katastrske občine identifikacijska oznaka parcele, ki enolično označuje parcelo; 9

10 plin stavba ima plin, če je v stavbi priključek na omrežje plinovoda, tudi če se priključek ne uporablja; površina dela stavbe je seštevek površin vseh prostorov dela stavbe; površina parcele je površina, izračunana iz koordinat zemljiškokatastrskih točk, ki določajo mejo parcele; površina prostora je neto tlorisna površina prostora; površina zemljišča pod stavbo je površina, izračunana iz koordinat točk, ki določajo poligon navpične projekcije preseka stavbe z zemljiščem na ravnino; prostornina rezervoarjev in silosov je vsota prostornin vseh rezervoarjev in silosov, ki pripadajo delu stavbe; rastiščni koeficient je podatek, ki označuje potencialno proizvodno sposobnost rastišča na podlagi gozdne združbe; stavbe, ki stojijo na parceli, je številka ene ali več stavb, ki delno ali v celoti stojijo na parceli ali pod njo; če je v zemljiškem katastru določeno zemljišče pod stavbo, so to številke stavb, za katere je določeno zemljišče pod stavbo; številka dela stavbe je skupaj s šifro katastrske občine in številko stavbe identifikacijska oznaka dela stavbe, ki enolično označuje del stavbe; številka etaže označuje etažo, v kateri je glavni vhod v del stavbe; številka nadstropja je nadstropje, v katerem je glavni vhod v del stavbe; številka pritlične etaže je številka etaže, v kateri je glavni vhod v stavbo; glavni vhod je največkrat uporabljen vhod v stavbo; številka stanovanja ali poslovnega prostora je zaporedna številka stanovanja ali poslovnega prostora v stavbi; številka stavbe je skupaj s šifro katastrske občine identifikacijska oznaka stavbe, ki enolično označuje stavbo; število etaž je skupno število etaž v stavbi pod površjem in nad njim; število poslovnih prostorov je skupno število poslovnih prostorov v stavbi; število stanovanj je skupno število stanovanj v stavbi; tip stavbe je lega stavbe glede na sosednje stavbe; uporabna površina dela stavbe je vsota površin prostorov, ki pripadajo delu stavbe in se uporabljajo za enak namen kakor del stavbe; upravljavec je državni organ, samoupravna lokalna skupnost ali drug subjekt, ki v skladu s predpisi ali na drugi pravni podlagi upravlja nepremičnino; upravnik je pooblaščenec etažnih lastnikov, ki zastopa etažne lastnike v poslih, ki se nanašajo na upravljanje večstanovanjske stavbe, in ki skrbi, da se izvajajo pravice in obveznosti iz sklenjenih poslov; višina etaže je razdalja od gotovih tal do stropa oziroma do nosilne konstrukcije; vodovod stavba ima vodovod, če je v stavbi priključek na vodovodno omrežje, ne glede na to, ali se priključek uporablja v vseh delih stavbe; vrsta prostora je dejanska pretežna uporaba prostora. 10

11 PRILOGA 2 OPIS PODATKOV O PARCELAH, STAVBAH IN DELIH STAVB, NEPREMIČNINAH IN NEPREMIČNINAH, NAMENJENIH OPRAVLJANJU DEJAVNOSTI, KI SE VODIJO V REGISTRU NEPREMIČNIN DO 31. JULIJA 2019 dejanska raba stavbe je pretežna dejanska raba stavbe; delež modela je delež površine dela parcele, ki je vrednoten po enem modelu množičnega vrednotenja nepremičnin; delež parcele, namenjen opravljanju dejavnosti, je delež površine parcele, ki je vključen v nepremičnino, namenjeno opravljanju dejavnosti; delež površine zemljišča za gradnjo je delež površine zemljišča za gradnjo glede na površino parcele; deli stavb, ki sestavljajo nepremičnino, so številke delov stavb, ki sestavljajo nepremičnino; deli stavb, namenjeni opravljanju dejavnosti, so številke delov stavb, ki se pretežno uporabljajo za izvajanje dejavnosti; doba izkoriščanja mineralnih surovin je podatek o zadnjem letu veljavnosti koncesijske pogodbe, ki dovoljuje izkoriščanje mineralnih surovin na območju pridobivalnega prostora; dve ali več etaž stanovanje ali nestanovanjski del je v dveh ali več etažah, če so prostori, namenjeni za bivanje ali nestanovanjsko rabo, v dveh ali več etažah; električna moč je podatek o nazivni električni delovni moči na pragu elektrarne na zadnji dan koledarskega leta; identifikacijska oznaka nepremičnine, namenjene opravljanju dejavnosti, je sestavljena iz oznake dejavnosti in številke lokacije, določene v okviru te dejavnosti; industrijski tok stavba ima industrijski tok, če ima nestanovanjski del v stavbi možnost priključitve na posebno električno napeljavo za industrijske potrebe, ki omogoča priključitev na industrijski tok napetosti 3 x 380 V ali več; izkoriščene mineralne surovine je količina pridobljenih posameznih vrst mineralnih surovin na območju pridobivalnega prostora v obdobju koledarskega leta; izložbeno okno del stavbe ima izložbeno okno, če ima zastekljen prostor, usmerjen na ulico oziroma javno površino, za prikaz predmetov ali izdelkov; izolacija del stavbe ima izolacijo, če je dodatno zvočno ali toplotno izoliran; kabelska TV stavba ima kabelsko TV, če je v stavbi priključek na omrežje kabelske televizije, ne glede na to, ali se priključek uporablja; klima del stavbe ima klimo, če ima stalno nameščeno klimatsko napravo ali posebno napeljavo za hlajenje oziroma ogrevanje prostorov ali več nameščenih lokalnih klimatskih naprav, ki ohlajajo ali ogrevajo večino prostorov; komprimiran zrak stavba ima komprimiran zrak, če je v nestanovanjskem delu stavbe napeljava za komprimiran zrak, namenjen za tehnološko-mehanske procese; kopalnica stanovanje ima kopalnico, če ima prostor s kadjo ali prho, v katerem sta napeljana vodovod in kanalizacija; kuhinja stanovanje ima kuhinjo, če ima poseben prostor ali del prostora, ki je namenjen za kuhanje in pripravo hrane; model vrednotenja je model množičnega vrednotenja nepremičnin, ki je uporabljen za izračun vrednosti dela stavbe, parcele ali dela parcele; način temeljenja je vrsta temeljev stavbe; 11

12 naziv nepremičnine, namenjene opravljanju dejavnosti, je ime nepremičnine, določeno z dejavnostjo in lokacijo; obdelava stropa je podatek o materialu, ki je v največji površini uporabljen za vrhnji sloj obdelanih stropov v prostorih; opravljanje dejavnosti je podatek o tem, ali se v stanovanju ali delu stanovanja dejavnost dejansko opravlja; parcele, ki pripadajo nepremičnini, namenjeni opravljanju dejavnosti, so parcelne številke zemljišč, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti; parcele, ki sestavljajo nepremičnino, so parcelne številke zemljišč, ki sestavljajo nepremičnino; parkirni prostor je prostor, namenjen za parkiranje motornega vozila; počitniški namen stanovanja ima stanovanje, ki se uporablja za počitniške namene, počitek in rekreacijo in se ne uporablja za stalno bivanje; posebna kanalizacija ali čistilna naprava stavba ima posebno kanalizacijo ali čistilno napravo, če je nanjo priključena; površina, namenjena za opravljanje dejavnosti, je površina v stanovanju, ki je namenjena za opravljanje dejavnosti; prihodki pristaniške dejavnosti je podatek o prihodkih tovornega pristanišča, ki so nastali v obdobju koledarskega leta pri opravljanju pristaniške dejavnosti; prodani naftni derivati je podatek o količini prodanih posameznih vrst naftnih derivatov, motornih bencinov in plinskega olja posameznega bencinskega servisa v obdobju koledarskega leta; proizvedena električna energija je količina proizvedene električne energije na pragu elektrarne v obdobju koledarskega leta; prostornina je vsota prostornin vseh prostorov, ki pripadajo delu stavbe; raba zemljišča, uporabljena za izračun vrednosti, je podatek o tem, katera raba zemljišč (namenska ali dejanska raba) je bila uporabljena za določitev modela vrednotenja za izračun vrednosti parcele ali dela parcele; razdalja med nosilnimi elementi je najkrajša razdalja med nosilnimi elementi; stenske obloge je podatek o materialu, ki je v največji površini uporabljen za vrhnji sloj obdelanih sten v prostorih; stranišče stanovanje ima stranišče, če ima poseben prostor, ki je lahko tudi del kopalnice ali del drugega prostora v stanovanju in je priključen na kanalizacijo; stroški pristaniške dejavnosti je podatek o stroških tovornega pristanišča, ki so nastali v obdobju koledarskega leta pri opravljanju pristaniške dejavnosti; število parkirnih mest je število parkirnih prostorov, ki pripadajo delu stavbe in niso samostojni del stavbe ali parcela; število privezov pristanišča je podatek o številu privezov v morju, številu privezov na suhem in številu privezov v hangarju marine na zadnji dan koledarskega leta; število sob je število prostorov v stanovanju, ki so od drugih prostorov stanovanja ločeni z zidovi, imajo neposredno dnevno svetlobo in najmanj 6 m² površine; število sob za opravljanje dejavnosti je število sob, ki so v celoti ali delno namenjene za opravljanje dejavnosti; talne obloge je podatek o materialu, ki je v največji površini uporabljen za vrhnji sloj obdelanih tal; tehnološki plin stavba ima tehnološki plin, če je v nestanovanjskem delu stavbe inštalacija tehnološkega plina, namenjenega za tehnološke procese; toplotna moč je podatek o nazivni toplotni moči na pragu elektrarne na zadnji dan koledarskega leta, če elektrarna poleg električne energije proizvaja tudi ogrevno toploto ali tehnološko paro; 12

13 vhod iz ulice del stavbe ima vhod iz ulice, če ima vhod neposredno iz ulice, s ceste, dvorišča ali druge prometne javne površine; vplivno območje je podatek o tem, ali je stavba ali parcela v določeni razdalji od električnih daljnovodov, železnic, avtocest, hitrih cest in glavnih cest I. in II. reda; vrednost dela stavbe je posplošena tržna vrednost dela stavbe, ki je sestavina nepremičnine; vrednost nepremičnine je posplošena tržna vrednost, določena s postopki in metodami množičnega vrednotenja nepremičnin; vrednost nepremičnine, namenjene opravljanju dejavnosti, je vrednost, določena na podlagi podatkov o dejavnosti in se nanaša na vsa zemljišča in dele stavb, ki pripadajo nepremičnini, namenjeni opravljanju dejavnosti, na posamezni lokaciji; vrednost parcele je posplošena tržna vrednost parcele, ki je sestavina nepremičnine; vrednost po modelu je vrednost dela nepremičnine (dela stavbe, parcele ali dela parcele), ki je ovrednotena po enem modelu množičnega vrednotenja nepremičnin; vrednostna raven določa vrednostne razrede, ki se oblikujejo na podlagi referenčne nepremičnine in odražajo vpliv drugih podatkov na vrednost nepremičnine; vrsta ogrevanja je prevladujoči način ogrevanja v stavbi; vrsta pogona je podatek o vrsti pogonskega goriva, ki se pretežno uporablja; vrsta pristanišča je podatek o vrsti dejavnosti pristanišča, tovornega pristanišča ali marine; zemljišča za gradnjo so zemljišča, ki so po namenski rabi stavbna zemljišča in je na njih gradnja dejansko možna. 13

14 O b r a z l o ž i t e v I. Pravna podlaga za sprejem uredbe Pravna podlaga za sprejem Uredbe o podatkih registra nepremičnin je tretji odstavek 98. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/06, 65/07 odl. US, 79/12 odl. US, 61/17 ZAID in 7/18; v nadaljnjem besedilu: ZEN), ki določa, da Vlada Republike Slovenije predpiše (določi) podrobnejše podatke o parcelah, stavbah in delih stavb, ki se vodijo v registru nepremičnin. Doslej so se v registru nepremičnin, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije na podlagi ZEN, vodili podatki o nepremičninah, določeni z Uredbo o podatkih o lastnostih nepremičnin v registru nepremičnin (Uradni list RS, št. 95/11, 109/11, 7/14, 41/14 in 66/16), izdani na podlagi Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin ZMVN (Uradni list RS, št. 50/06, 87/11, 40/12 ZUJF in 22/14 odl. US). Z uveljavitvijo novega Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin ZMVN-1 (Uradni list RS, št. 77/17) je citirana uredba, sprejeta na podlagi ZMVN, prenehala veljati, uporablja pa se do uveljavitve ustreznega predpisa, sprejetega na podlagi zakona, ki ureja evidentiranje nepremičnin, torej do uveljavitve predlagane Uredbe o podatkih registra nepremičnin (v nadaljnjem besedilu: uredba), sprejete na podlagi ZEN. II. Vsebinska obrazložitev predlaganih rešitev K 1. členu Člen določa, kaj uredba ureja uredba določa podrobnejše podatke o parcelah iz zemljiškega katastra, stavbah in delih stavb iz katastra stavb in drugih podatkih o lastnostih parcel, stavb ali delov stavb, ki se vodijo v registru nepremičnin (»registrski podatki«). K 2., 3. in 4. členu Spremenjen 98. člen ZEN v prvem odstavku določa, da se v registru nepremičnin vodijo: 1. podatki o parcelah iz zemljiškega katastra, 2. podatki o stavbah in delih stavb iz katastra stavb, 3. podatki o lastnikih iz 99. člena ZEN in 4. drugi podatki o lastnostih parcel, stavb ali delov stavb (v nadaljnjem besedilu: registrski podatki). Zaradi zagotovitve, da bodo drugi podatki o lastnostih parcel, stavb ali delov stavb (registrski podatki) nadalje podrobneje urejeni znotraj vsebinskih zakonskih okvirov, drugi odstavek spremenjenega 98. člena ZEN določa, kateri so registrski podatki za parcele, stavbe in dele stavb (ki se nanašajo na določene lastnosti): za parcele: podatki o namenski rabi ter za parcele, ki so po dejanski rabi gozdna zemljišča, odprtost zemljišča in rastiščni koeficient, 14

15 za stavbe: podatki o priključkih, o letu obnove, o materialu nosilne konstrukcije in tipu stavbe; za dele stavb: podatki o letu obnove, dvigalu, višini etaže, podatek o upravniku ter za dele stavb, ki so po dejanski rabi del stavbe z rezervoarjem ali silosi, prostornina rezervoarjev ali silosov. Uredba v 2. do 4. členu določa podrobnejše podatke o parceli, stavbi in delu stavbe. S tem se zagotavlja, da so sistemsko in na pregleden način»objavljeni«podatki o parceli, stavbi in delu stavbe, evidentirani v registru nepremičnin. Uredba ne ureja pravnih podlag oziroma načinov pridobivanja podatkov o parcelah, stavbah in delih stavb iz 2. do 4. člena uredbe ta vsebina je urejena v spremenjenem 100. členu ZEN: v prvem odstavku je določeno, da se ti podatki prevzemajo v register nepremičnin iz zemljiškega katastra, katastra stavb, zemljiške knjige, registra prostorskih enot, centralnega registra prebivalstva in poslovnega registra Slovenije, iz zbirk podatkov samoupravnih lokalnih skupnosti ter iz javnih in drugih zbirk podatkov (matične zbirke podatkov), šesti odstavek pa določa načine»pridobivanja«registrskih podatkov, ki se ne prevzemajo iz matičnih zbirk podatkov ti se lahko zbirajo ob vpisu in spreminjanju podatkov v zemljiškem katastru in katastru stavb, na podlagi izjave lastnika ali na podlagi metod in tehnik inventarizacije prostora. Uredba tudi ne ureja podatkov, ki se o lastnikih vodijo v registru nepremičnin podatki o lastniku se v registru nepremičnin vodijo na podlagi spremenjenega 99. člena ZEN v skladu z odločbo Ustavnega sodišča RS št. U-I-464/06-13 z dne (Uradni list RS, št. 65/07), da register nepremičnin ni javen v delu, ki se nanaša na podatke o lastniku, če gre za fizično osebo. Pravne podlage za vodenje podatkov iz 2. člena uredbe so opredeljene v: boniteta zemljišča 25. člen ZEN centroid meja parcele 17. člen ZEN: vsaka meja je tehnično določena z zaprtim poligonom, ki ima tehnično tudi centroid dejanska raba zemljišča 23. člen ZEN delež površine dejanske rabe tretji odstavek 23. člena ZEN namenska raba in delež površine namenske rabe drugi odstavek 98. člena ZEN in 55. člen ZMVN-1 parcelna številka, katastrska občina 16. člen ZEN površina parcele 19. člen ZEN površina zemljišča pod stavbo 64. člen in 19. člen ZEN stavbe, ki stojijo na parceli 73. člen ZEN upravljavec 22. člen ZEN odprtost zemljišča in rastiščni koeficient 98. člen ZEN. Pravne podlage za vodenje podatkov iz 3. člena uredbe so opredeljene v: centroid tloris stavbe 77. člen ZEN je tehnično določen z zaprtim poligonom, ki ima tehnično določen tudi centroid elektrika, kanalizacija, plin, vodovod drugi odstavek 98. člena ZEN (podatki o priključkih) katastrska občina 74. člen ZEN leto izgradnje stavbe 24. člen ZEN-A leto obnove fasade, leto obnove strehe, material nosilne konstrukcije drugi odstavek 98. člena ZEN 15

16 naslov stavbe 73. člen ZEN parcele, na katerih stoji stavba 73. člen ZEN površina zemljišča pod stavbo 64. člen in 19. člen ZEN številka pritlične etaže, število etaž 77. člen ZEN številka stavbe 74. člen ZEN število stanovanj, število poslovnih prostorov 80. člen ZEN tip stavbe drugi odstavek 98. člena ZEN. Pravne podlage za vodenje podatkov iz 4. člena uredbe so opredeljene v: dejanska raba dela stavbe 79. člen ZEN dvigalo drugi odstavek 98. člena ZEN katastrska občina 74. člen ZEN lega dela stavbe v stavbi 77. člen ZEN leto obnove oken, inštalacij drugi odstavek 98. člena ZEN naslov dela stavbe 73. člen ZEN površina dela stavbe, površina prostora 78. člen ZEN številka stavbe, številka dela stavbe 74. člen ZEN številka etaže, številka nadstropja 77. člen ZEN številka stanovanja ali poslovnega prostora 80. člen ZEN uporabna površina 78. člen ZEN upravljavec 76. člen ZEN upravnik drugi odstavek 98. člena ZEN vrsta prostora 79. člen ZEN višina etaže drugi odstavek 98. člena ZEN. K 5. členu Opis podatkov o parceli, stavbi in delu stavbe iz 2., 3. in 4. člena uredbe je v prilogi 1, ki je sestavni del uredbe in je objavljena skupaj z njo. Ker gre za tehnično naravo opisov (pojasnjevanje posameznih podatkov), vsebina ne sodi v normativni del uredbe, ampak v prilogo 1, v kateri so opisi podatkov navedeni po abecednem redu imena podatkov. K 6. členu Sistem množičnega vrednotenja nepremičnin v Republiki Sloveniji uporablja podatke registra nepremičnin. Za množično vrednotenje nepremičnin v skladu z novim Zakonom o množičnem vrednotenju nepremičnin ZMVN-1 (Uradni list RS, št. 77/17) bodo uporabljeni podatki, določeni v 2., 3. in 4. členu te uredbe. Nove vrednosti nepremičnin po ZMVN-1 morajo biti določene najkasneje do 31. julija Do izračuna vrednosti nepremičnin po ZMVN-1 bo vrednotenje nepremičnin potekalo po določbah predpisov, veljavnih pred uveljavitvijo ZMVN-1. Zato je treba za namene množičnega vrednotenja nepremičnin v prehodnem obdobju do 31. julija 2019 ohraniti podatke registra nepremičnin, ki se zaradi spremenjene ureditve 98. člena ZEN»sistemsko«ne bodo več vodili v registru nepremičnin. Prehodna določba 6. člena uredbe taksativno določa, kateri dosedanji podatki registra nepremičnin se še vodijo 16

17 naprej, do kdaj se ti podatki še vodijo v registru nepremičnin in da v tem obdobju niso javni taksativno določeni podatki o nepremičninah, namenjenih opravljanju dejavnosti. Zavarovanje podatkov o nepremičninah, namenjenih opravljanju dejavnosti, je utemeljeno, ker gre za podatke, ki kažejo na vrednost in bi se z javno objavo razkrivalo premoženjsko stanje subjektov, ki te dejavnosti opravljajo (njihova imena in njihovo število pa je omejeno znano), izkazovanje teh podatkov pa je bilo izključeno že z Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podatkih o lastnostih nepremičnin v registru nepremičnin (Uradni list RS, št. 7/14). Podatki iz prvega odstavka 6. člena uredbe so podatki, ki jih določa Uredba o podatkih o lastnostih nepremičnin v registru nepremičnin (Uradni list RS, št. 95/11, 109/11, 7/14 in 41/14). Opis podatkov iz 6. člena uredbe, ki se bodo vodili samo v prehodnem obdobju do 31. julija 2019, je v prilogi 2, ki je sestavni del uredbe in je objavljena skupaj z njo. 6. člen uredbe bo prenehal veljati dne 31. julija 2019, ker prvi odstavek tega člena z besedilom»se do 31. julija 2019«vnaprej določi prenehanje veljavnosti tega člena. Ker je Priloga 2 sestavni del 6. člena uredbe, bo pomensko»konzumirana«in bo prenehala veljati z dnem prenehanja veljavnosti 6. člena uredbe. O prenehanju vodenja podatkov iz 6. člena uredbe z dnem 31. julij 2019 so bili seznanjeni tudi ostali uporabniki podatkov registra nepremičnin. K 7. členu Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podatkih o lastnostih nepremičnin v registru nepremičnin (Uradni list RS, št. 66/16) se ne uporablja, ker datum prilagoditve informacijskega sistema registra nepremičnin določbam te uredbe ni objavljen. ZMVN-1 citirane uredbe ni razveljavil, zato se Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podatkih o lastnostih nepremičnin v registru nepremičnin (Uradni list RS, št. 66/16) razveljavlja s to uredbo. Uredbo o podatkih o lastnostih nepremičnin v registru nepremičnin (Uradni list RS, št. 95/11, 109/11, 7/14, 41/14) je razveljavil ZMVN-1 in določil, da se uporablja do uveljavitve ustreznega predpisa, sprejetega na podlagi ZEN. Zaradi jasnosti ureditve glede prenehanja uporabe citirane uredbe je v drugem odstavku določeno, kdaj se preneha uporabljati z dnem uveljavitve (nove) uredbe se preneha uporabljati (prejšnja) Uredba o podatkih o lastnostih nepremičnin v registru nepremičnin (Uradni list RS, št. 95/11, 109/11, 7/14, 41/14, 66/16 in 77/17 ZMVN-1). K 8. členu Člen ureja začetek veljavnosti uredbe uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidentiranju nepremičnin ZEN-A (Uradni list RS, št. 7/18) v tretjem odstavku 31. člena določa, da se določbe spremenjenega 98. člena ZEN začnejo uporabljati devet mesecev po uveljavitvi ZEN-A (ta je začel veljati dne 22. februarja 2018). Ker ZEN-A odlaga začetek uporabe spremenjenega 98. člena ZEN (ki je pravna podlaga za sprejem uredbe), se začetek uporabe uredbe»veže«na začetek uporabe spremenjenega 98. člena ZEN oziroma odloži za čas začetka uporabe spremenjenega 98. člena ZEN uredba se začne uporabljati 22. novembra

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR REPUBLIKA SLOVENIJA e: Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana t: , f:

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR REPUBLIKA SLOVENIJA   e: Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana t: , f: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR REPUBLIKA SLOVENIJA www.mop.gov.si, e: gp.mop@gov.si Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana t: 01 478 74 00, f: 01 478 74 22 Številka: Ljubljana, dne 09.03.2009 EVA 2009-2511-0032

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana T: 01 478 70 00 F: 01 478 74 25 E: gp.mop@gov.si www.mop.gov.si Številka: 007-418/2018-11 Ljubljana, dne 15.

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 0070-17/2018/7 Ljubljana, 26. 11. 2018 EVA 2018-3340-0017 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE

Prikaži več

dezis geodetske storitve Goriška cesta 12 SI Ajdovščina T: F: Predhodni elaborat etažne las

dezis geodetske storitve Goriška cesta 12 SI Ajdovščina T: F: Predhodni elaborat etažne las dezis geodetske storitve Goriška cesta 12 SI- 5270 Ajdovščina T: 05 92 11 656 F: 05 92 11 657 info@dezis.si www.dezis.si Predhodni elaborat etažne lastnine Poslovno-stanovanjski objekt»vilavi«storitve

Prikaži več

Številka:

Številka: Kotnikova 5, 1000 Ljubljana T: +386 1 400 33 11, +386 1 400 33 13 F: +386 1 433 10 31 E: gp.mg@gov.si www.mg.gov.si Številka: 360-20/2010/140 Ljubljana, dne 11. 1. 2012 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 1004-42/2018/6 Ljubljana, 22. 6. 2018 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GENERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

Masarykova cesta Ljubljana Slovenija e-naslov: Številka: /2018/ 6 Ljubljana, GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPU

Masarykova cesta Ljubljana Slovenija e-naslov: Številka: /2018/ 6 Ljubljana, GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPU Masarykova cesta 16 1000 Ljubljana Slovenija e-naslov: gp.mizs@gov.si Številka: 478-922018 6 Ljubljana, 4. 10. 2018 GERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si ZADEVA: Uvrstitev novega projekta

Prikaži več

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve 1. (prve) SPREMEMBE IN DOPOLNITVE NAČRTA RAVNANJA Z

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 011-3201835 Ljubljana, 4.1.2019 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint _IZS_izobraevanje ZK_1_del.ppt [Zdru\236ljivostni na\350in])

(Microsoft PowerPoint _IZS_izobraevanje ZK_1_del.ppt [Zdru\236ljivostni na\350in]) Geodetski postopki in izdelava elaborata Darinka Bertole, september 2017 NAMEN IZOBRAŽEVANJA: obnova znanja s področja izvedbe geodetske storitve in izdelave elaborata poenotenje dela in dvig kvalitete

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN   e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka:007-31/2011-1 Datum: 18. 10. 2011 Zadeva: Odlok o programu opremljanja

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana gp.mizs@gov.si Številka: 382-28/2014/57 Ljubljana, 14. 7. 2015 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si ZADEVA: Prenos ustanovitvenega deleža

Prikaži več

Na podlagi četrtega odstavka 15

Na podlagi četrtega odstavka 15 PREDLOG Oktober 2013 Na podlagi četrtega odstavka 11 člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št 86/10, 75/12 in 47/13 ZDU-1G) in 17 člena Statuta Občine

Prikaži več

Uradni list RS – 138/2006, Uredbeni del

Uradni list RS – 138/2006, Uredbeni del Priloga NAPOVED ZA ODMERO DAVKA NA PROMET NEPREMIČNIN SPLOŠNI OBRAZEC. Prodajalec ŠIFRANT VRSTA POGODBENIH STRANK (prodajalec, kupec)* 0 fizi ne osebe 0 samostojni podjetniki posamezniki in druge fizi

Prikaži več

Številka:

Številka: Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana T: 01 478 83 30 F: 01 478 83 31 E: gp.mnz@gov.si www.mnz.gov.si Številka: IPP 007-1003/2015/22 Ljubljana, 23. marec 2016/16 EVA 2016-3130-0004 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE

Prikaži več

Obrazec DPN

Obrazec DPN REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE PRILOGA IZPOLNI DAVČNI ORGAN Zaporedna številka s seznama prejetih napovedi V osnovni obrazec napovedi vpišite podatke o pogodbenih

Prikaži več

MLS ID:

MLS ID: MLS ID: 490351005-5 1 PRODAMO Sodobni pisarniški prostori v Kopru oddani v najem Republiki Sloveniji Naložbena nepremičnina na Ferrarski ulici v bližini mestnega središča odlična prometna navezava Predmet

Prikaži več

PRILOGA 1

PRILOGA 1 REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO KABIT MINISTRA Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana T: 01 471 23 73 F: 01 471 29 78 E: gp.mo@gov.si E: glavna.pisarna@mors.si www.mo.gov.si PRILOGA 1 Številka: 510-21/2018-75

Prikaži več

A1, investicijsko upravljanje, d

A1, investicijsko upravljanje, d GPG Inženiring d.d., Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana-Polje, matična številka: 2273152000, ki jo zastopa direktor Janko Jazbinšek, na podlagi 109. čl. Stvamopravnega zakonika (Ur. list RS št. 87/2002) in

Prikaži več

Uradni list Republike Slovenije Št. 44 / / Stran 7135 IZPOLNI DAVČNI ORGAN Zaporedna številka NAPOVED ZA ODMERO DAVKA NA PROMET NEPREMIČNI

Uradni list Republike Slovenije Št. 44 / / Stran 7135 IZPOLNI DAVČNI ORGAN Zaporedna številka NAPOVED ZA ODMERO DAVKA NA PROMET NEPREMIČNI Uradni list Republike Slovenije Št. 44 / 29. 6. 2018 / Stran 7135 IZPOLNI DAVČNI ORGAN Zaporedna številka NAPOVED ZA ODMERO DAVKA NA PROMET NEPREMIČNIN V osnovni obrazec napovedi vpišite podatke o pogodbenih

Prikaži več

MLS ID:

MLS ID: MLS ID: 490351007-5 1 PRODAMO POSLOVNI KOMPLEKS NA STRATEŠKI LOKACIJI V KOPRU Naložbena nepremičnina ob glavnem vhodu v pristanišče Koper in mestno jedro - v celoti oddana v najem z 8,36% donosom - možnost

Prikaži več

Microsoft Word - ribištvo.docx

Microsoft Word - ribištvo.docx Gregorčičeva 20 25, Sl-1001 Ljubljana T: +386 1 478 1000 F: +386 1 478 1607 E: gp.gs@gov.si http://www.vlada.si/ NUJNI POSTOPEK PREDLOG EVA 2017-2330-0079 ZAKON O SPREMEMBAH ZAKONA O MORSKEM RIBIŠTVU I.

Prikaži več

O B Č I N A

O B Č I  N A PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve ZADEVA: UKINITEV STATUSA JAVNEGA DOBRA IN DOPOLNITEV

Prikaži več

Ime predpisa:

Ime predpisa: Ime predpisa: Zakon o spremembah Zakona o varstvu okolja Št. zadeve: 007-188/2015 Datum objave: 9. 6. 2015 Rok za sprejem mnenj in pripomb: 23. 6. 2015 Ime odgovorne osebe in e-naslov: Dušan Pichler, gp.mop@gov.si

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana T: 01 478 90 00 F: 01 478 90 21 E: gp.mkgp@gov.si www.mkgp.gov.si Številka: 510-125/2016/11

Prikaži več

Microsoft Word - Vloga_pobuda za spremembo OPN Vodice.docx

Microsoft Word - Vloga_pobuda za spremembo OPN Vodice.docx OBČINA VODICE Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice tel: 01/833-26-10 fax: 01/833-26-30 www.vodice.si obcina@vodice.si 1. OZNAKA POBUDE (izpolni občina): 2. PODATKI O VLAGATELJU: 2.1. Vlagatelj je lastnik: Ime

Prikaži več

Ime Priimek

Ime Priimek Številka: 622-32/2016-15 Datum: 14. 11. 2017 Mestna občina Ljubljana Mestni svet ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana PRIPRAVIL: Mestna uprava Mestne občine Ljubljana,

Prikaži več

A1, investicijsko upravljanje, d

A1, investicijsko upravljanje, d itn 11 k2s2 IJbtA šakale r o m B w t e > GPG Inženiring d.d., Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana-Polje, matična številka: 2273152000, ki jo zastopa direktor Janko Jazbinšek, na podlagi 109. čl. Stvamopravnega

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 9

V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 9 V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 90/14 ZDU-1I, 14/15 ZUUJFO in 76/15), 7. členom Uredbe

Prikaži več

Microsoft Word - odlok o komunalnem prispevku.DOC

Microsoft Word - odlok o komunalnem prispevku.DOC Na podlagi 146. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) in 20. člena Statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01), je Občinski svet Občine Vrhnika na svoji

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Spremembe geodetskega načrta in projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja zaradi novega načina izračunavanja odškodnin za spremembo namebnosti kmetijskih zemljišč I. del Predavatelj:

Prikaži več

0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma nje

0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma nje 0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma njegov naziv in sedež) OBJEKT: LEKARNA BETNAVA (poimenovanje

Prikaži več

NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASE

NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASE NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št. 1162 PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASELJIH LUŽE, VISOKO-del, HOTEMAŽE IN OLŠEVEK besedilni

Prikaži več

UVEDBA_ZASEBNEGA_NS_VLOGA_NOVA

UVEDBA_ZASEBNEGA_NS_VLOGA_NOVA VLOGA ZA PRIDOBITEV ODLOČBE O UVEDBI ZASEBNEGA NAMAKALNEGA SISTEMA po 89., 90., 91. in 92. členu Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11-UPB2, 58/12 in 27/16), ki se uvede z odločbo ministrstva,

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi Slovenskih železnic, d. o. o., Ljubljana pri ravnanju z nepremičninami

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi Slovenskih železnic, d. o. o., Ljubljana pri ravnanju z nepremičninami Popravljalni ukrepi Slovenskih železnic, d. o. o., Ljubljana ravnanje z nepremičninami , 4 SLOVENSKE ŽELEZNICE Porevizijsko poročilo 1. UVOD V revizijskem poročilu o smotrnosti poslovanja Slovenskih železnic,

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Geodetski načrt kot osnova za izdelavo državnega prostorskega načrta geodetskih načrtov Miran Brumec, univ. dipl. inž. geod. LGB, geodetski inženiring in informacijske tehnologije, d.o.o. Ljubljana, 14.

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation »Program projektov eprostor«zakon o katastru nepremičnin in informacijska prenova nepremičninskih evidenc Real estate cadastre act and renovation of real estate records Franc Ravnihar Geodetska uprava

Prikaži več

Številka:

Številka: OBČINSKI SVET MESTNE OBČINE NOVO MESTO Številka: 47810-3/2017-36 (625) Datum: 23. 1. 2018 ZADEVA: NAMEN: PRAVNA PODLAGA: POROČEVALCA: OBRAZLOŽITEV: PREDLOG SKLEPA: Ukinitev statusa javnega dobra na nepremičninah:

Prikaži več

Microsoft Word - BILANCE_NSZ_04MJ

Microsoft Word - BILANCE_NSZ_04MJ NAROČNIK Občina Jezersko Zgornje Jezersko 65 I 4206 Zgornje Jezersko Površine sprememb namenske rabe prostora v osnutku sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine Jezersko IZVAJALEC LOCUS

Prikaži več

Microsoft Word - tehnicna_navodila_kmetija_popravek_kk.doc

Microsoft Word - tehnicna_navodila_kmetija_popravek_kk.doc Tehnina navodila za popis tipinih gospodarskih objektov, ki pripadajo kmetiji Popis nepreminin je namenjen pridobitvi dejanskih podatkov o stavbah in njenih delih. Podatki o stavbah se vodijo v javni evidenci

Prikaži več

PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (naselje, ulica in hišna številka) (poštna številka in pošta)

PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (naselje, ulica in hišna številka) (poštna številka in pošta) PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (poštna številka in pošta) (telefon) (elektronska pošta) IZPOLNI OBČINA NAPOVED PODATKOV ZA ODMERO NADOMESTILA ZA

Prikaži več

UVODNIK K STRANEM GEODETSKE UPRAVE Tomaž Petek Spoštovane bralke in bralci Geodetskega vestnika, ugotavljam, da letni dopusti ne vplivajo ugodno na pi

UVODNIK K STRANEM GEODETSKE UPRAVE Tomaž Petek Spoštovane bralke in bralci Geodetskega vestnika, ugotavljam, da letni dopusti ne vplivajo ugodno na pi UVODNIK K STRANEM GEODETSKE UPRAVE Tomaž Petek Spoštovane bralke in bralci Geodetskega vestnika, ugotavljam, da letni dopusti ne vplivajo ugodno na pisanje prispevkov o delu in dejavnostih Geodetske uprave

Prikaži več

(Microsoft Word - Letni na\350rt 2015-kon\350no)

(Microsoft Word - Letni na\350rt 2015-kon\350no) NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM IN LETNI PROGRAM RAZPOLAGANJA S FINANČNIM PREMOŽENJEM OBČINE DOBROVNIK ZA LETO 2015 1. UVODNA POJASNILA 1.1. Ravnanje s stvarnim premoženjem občine Zakon o stvarnem

Prikaži več

Priloga 1: Poročilo o pregledu Firma izvajalca javne službe: Sedež izvajalca javne službe: ID za DDV: Matična številka izvajalca javne službe: POROČIL

Priloga 1: Poročilo o pregledu Firma izvajalca javne službe: Sedež izvajalca javne službe: ID za DDV: Matična številka izvajalca javne službe: POROČIL Priloga 1: Poročilo o pregledu Firma izvajalca javne službe: Sedež izvajalca javne službe: ID za DDV: Matična številka izvajalca javne službe: POROČILO O PREGLEDU MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE Z ZMOGLJIVOSTJO,

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - KS-REN-2015_3.ppt [Zdru\236ljivostni na\350in])

(Microsoft PowerPoint - KS-REN-2015_3.ppt [Zdru\236ljivostni na\350in]) Novosti pri evidentiranju nepremičnin v katastru stavb in registru nepremičnin Ljubljana, 11.5.2015, 8.6.2015 in 12.10.2015 Kazalo 1. Sprememba Pravilnika v vpisih v KS - (geodetski strokovnjak) 2. Izjave

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana T: 01 478 74 00 F: 01 478 74 25 E: gp.mop@gov.si www.mop.gov.si Številka: 004-2/2015/77 Ljubljana, 14.7.2015

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana 306-10-10, 306-12-14 MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: 4780-20/2006-2 Datum: ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega

Prikaži več

premoženjske - brez op

premoženjske - brez op RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM - RAZPOLAGANJE IN PRIDOBIVANJE NEPREMIČNIN- PREDLAGATELJ: Darko Zevnik, župan Občine Metlika PRIPRAVILA: Jasna Brus Rožman PREDMET: Nepremičnine A.) - parc. št. 2766/6

Prikaži več

29. REDNA SEJA VLADE RS Ljubljana, Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne

29. REDNA SEJA VLADE RS Ljubljana, Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne 29. REDNA SEJA VLADE RS Ljubljana, 25. 4. 2019 - Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaborat

Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaborat Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaboratu ekonomike I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (vsebina) Ta

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: prostorske informacijske rešitve d.o.o. Naročnik: OBČINA ŠENČUR KRANJSKA CESTA 11 4208 ŠENČUR PROJEKT ŠT. 940 IZDELAVA PROGRAMA OPREMLJANJA ZA IZGRADNJO KANALIZACIJE ZA OBMOČJE NASELIJ MILJE IN VISOKO

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana T: 01 478 70 00 F: 01 478 74 25 E: gp.mop@gov.si www.mop.gov.si Številka: 004-2/2015/421 Ljubljana, 25.5.2018

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Župančičeva 3, p.p. 644a, 1001 Ljubljana T: 01 369 63 00 F: 01 369 66 59 E: gp.mf@gov.si www.mf.gov.si PRILOGA 1 (spremni dopis 1. del): Številka: 422-11/2015/ Ljubljana, 20. 7. 2018 EVA / GENERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

28premoz

28premoz OBČINA ŽALEC Župan Ul. Savinjske čete 5, 3310 Žalec : (03) 713 64 20 Fax: (03) 713 64 64 E-pošta: mojca.firer@zalec.si Datum: 23.03.2006 OBČINSKEMU SVETU ODBORU ZA FINANCE, PRORAČUN IN PREMOŽENJE ZADEVA:

Prikaži več

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLAGATELJ: Župan Občine Šentilj GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska

Prikaži več

Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokaln

Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokaln Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 78/18) in

Prikaži več

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova u

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje Testenova u NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA 30 1234 MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova ulica - Trzin" ter zaključeno območje "Rašiška cesta"

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Številka: 014-5/2019-1 Datum: 21. 1. 2019 Mestna občina Ljubljana Mestni svet ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana PRIPRAVIL: Javni stanovanjski sklad Mestne občine

Prikaži več

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje 04/ / Številka: / Da

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje 04/ / Številka: / Da OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje e-mail:obcinacerklje@siol.net 04/28 15 820 04/ 28 15 800 Številka: 032-04/2014-426 Datum: 10. 4. 2018 OBČINSKI SVET OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM

Prikaži več

OSNOVNE INFORMACIJE O TRGOSKOPU Kaj je Trgoskop? TRGOSKOP je orodje za pregled podatkov o sklenjenih poslih z nepremičninami, nepogrešljivo za investi

OSNOVNE INFORMACIJE O TRGOSKOPU Kaj je Trgoskop? TRGOSKOP je orodje za pregled podatkov o sklenjenih poslih z nepremičninami, nepogrešljivo za investi OSNOVNE INFORMACIJE O TRGOSKOPU Kaj je Trgoskop? TRGOSKOP je orodje za pregled podatkov o sklenjenih poslih z nepremičninami, nepogrešljivo za investitorje, cenilce, banke, zavarovalnice, nepremičninske

Prikaži več

PRILOGA 8 ZAHTEVA ZA IZDAJO PROJEKTNIH IN DRUGIH POGOJEV PRILOGA 8 ZAHTEVA ZA IZDAJO PROJEKTNIH IN DRUGIH POGOJEV INVESTITOR ime in priimek ali naziv

PRILOGA 8 ZAHTEVA ZA IZDAJO PROJEKTNIH IN DRUGIH POGOJEV PRILOGA 8 ZAHTEVA ZA IZDAJO PROJEKTNIH IN DRUGIH POGOJEV INVESTITOR ime in priimek ali naziv PRILOGA 8 ZAHTEVA ZA IZDAJO PROJEKTNIH IN DRUGIH POGOJEV PRILOGA 8 ZAHTEVA ZA IZDAJO PROJEKTNIH IN DRUGIH POGOJEV INVESTITOR ime in priimek ali naziv družbe naslov ali sedež družbe Investicije d.o.o.,

Prikaži več

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF in 14/15 ZUUJF

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF in 14/15 ZUUJF Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF in 14/15 ZUUJFO), 9. in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list

Prikaži več

Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Jamova Ljubljana, Slovenija telefon (01) faks (01)

Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Jamova Ljubljana, Slovenija telefon (01) faks (01) Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Jamova 2 1000 Ljubljana, Slovenija telefon (01) 47 68 500 faks (01) 42 50 681 fgg@fgg.uni-lj.si Visokošolski program Geodezija, Smer za prostorsko

Prikaži več

Podatki o stavbi Vrsta izkaznice: merjena nestanovanjska Pošta Lokev katastrska občina 2459 številka stavbe de

Podatki o stavbi Vrsta izkaznice: merjena nestanovanjska Pošta Lokev katastrska občina 2459 številka stavbe de Pošta Lokev katastrska občina 2459 številka stavbe 198 1220201 del stavbe 2 1970 Lokev 159 a, 6219 Lokev 4197/1 LOKEV : 51 Dovedena energija 283 kwh/m 2 a POVPREČNA RABA ENERGIJE PRIMERLJIVE STAVBE (283

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: U-I-99/04 ECLI: ECLI:SI:USRS:2005:U.I.99.04 Akt: Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Primorske novice, Uradne objave, št. 6/03 in 7/03), 8. čl. Izrek: Določba 8. člena Pravilnika

Prikaži več

Župančičeva 3, p.p. 644a, 1001 Ljubljana T: F: E: Številka: IPP /2018 Ljubljana, EVA : GENER

Župančičeva 3, p.p. 644a, 1001 Ljubljana T: F: E: Številka: IPP /2018 Ljubljana, EVA : GENER Župančičeva 3, p.p. 644a, 1001 Ljubljana T: 01 369 66 00 F: 01 369 66 09 E: gp.mf@gov.si Številka: IPP 007-479/2018 Ljubljana, 20. 9. 2018 EVA : GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si

Prikaži več

Uredba o pravilih za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in s soproizvodnjo toplote in električne energije z vis

Uredba o pravilih za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in s soproizvodnjo toplote in električne energije z vis Predlog za javno obravnavo 22.1.2019 PREDLOG (EVA 2014-2430-0044) Na podlagi šestnajstega odstavka 372. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) izdaja Vlada Republike Slovenije U

Prikaži več

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in s

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in s Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.

Prikaži več

PRILOGA II Obrazec II-A Vloga za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca elektri ne energije iz obnovljivih virov energije 1.0 Splošni podatki

PRILOGA II Obrazec II-A Vloga za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca elektri ne energije iz obnovljivih virov energije 1.0 Splošni podatki PRILOGA II Obrazec II-A Vloga za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca elektri ne energije iz obnovljivih virov energije 1.0 Splošni podatki o prosilcu 1.1 Identifikacijska številka v registru

Prikaži več

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad 1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37a Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo)

Prikaži več

Microsoft Word - SKLOP4M.docx

Microsoft Word - SKLOP4M.docx - 193 - AKTUALNI PROJEKTI S PODROČJA Iztok SLATINŠEK * mag. Marijana VUGRIN** VODARJI BREZ VODE V URADNIH EVIDENCAH POVZETEK Prispevek obravnava»vodo«kot element evidentiranja v javne nepremičninske evidence.

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o ustanovitvi javnega socialno varstvenega zavoda Center

Prikaži več

Številka:

Številka: Številka: 900-4/2017 Datum: 14.09.2017 OBČINA MAKOLE OBČINSKI SVET 17. redna seja občinskega sveta 28. september 2017 Gradivo za 5. točko dnevnega reda - dodatno Predlagatelj: župan Franc Majcen ZADEVA:

Prikaži več

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO Na podlagi 5. člena Odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 1/98) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007-

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Praznik - URE dobra praksa - Bistra 2.PPT

Microsoft PowerPoint - Praznik - URE dobra praksa - Bistra 2.PPT Zmanjševanje porabe energije v ah Dobra gradbena praksa mag. Miha Praznik, univ.dipl.inž.str. Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. Bistra, maj 6 Vsebina prispevka Dobra praksa na področju zagotavljanja URE v

Prikaži več

Microsoft Word - Poziv za vpis v evidenco subjektov 2009_koncna.doc

Microsoft Word - Poziv za vpis v evidenco subjektov 2009_koncna.doc JAVNI POZIV K VPISU SUBJEKTOV INOVATIVNEGA OKOLJA V EVIDENCO SUBJEKTOV INOVATIVNEGA OKOLJA Ljubljana, februar 2009 KAZALO 1. PREDMET JAVNEGA POZIVA 3 2. NAMEN IN NAČIN VPISA V EVIDENCO 3 3. PODATKI O SUBJEKTU

Prikaži več

Številka projekta: 19/2011 Spremembe in dopolnitve odloka o PUP za centralna naselja Vrsta mape: stališča do pripomb Stran 1 od PROSTORSKO UREDI

Številka projekta: 19/2011 Spremembe in dopolnitve odloka o PUP za centralna naselja Vrsta mape: stališča do pripomb Stran 1 od PROSTORSKO UREDI Stran 1 od 10 1. PROSTORSKO UREDITVENI POGOJI - naslovna stran IBIS, d.o.o. Slovenska Bistrica inženiring biro, investicijsko svetovanje Trg Alfonza Šarha 1, Slov. Bistrica Št. projekta: 19/2011 Datum:

Prikaži več

POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vez

POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vez POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vezano na izdajo soglasja za poseg v varovalni pas ceste

Prikaži več

Občina Ig Govekarjeva cesta Ig PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje OBČINE IG Prenova v letu Gradivo za obravnavo POVZETEK L

Občina Ig Govekarjeva cesta Ig PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje OBČINE IG Prenova v letu Gradivo za obravnavo POVZETEK L Občina Ig Govekarjeva cesta 6 1292 Ig PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje OBČINE IG Prenova v letu 2018 - Gradivo za obravnavo POVZETEK Ljubljana, maj 2018 OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem

Prikaži več

IND/L Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 97/2013) Spor

IND/L Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 97/2013) Spor IND/L Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 97/2013) Sporočanje podatkov je obvezno. Vprašalnik za statistično

Prikaži več

09. POLJE (ZADOBROVŠKA C.) ŠT. PARCELE: 734/1, 1529/1 KATASTRSKA OBČINA: Slape MOŽNE DIMENZIJE KIOSKA: mali (2.80m +/- 5cm x 2.40m +/- 5cm) LOKACIJA P

09. POLJE (ZADOBROVŠKA C.) ŠT. PARCELE: 734/1, 1529/1 KATASTRSKA OBČINA: Slape MOŽNE DIMENZIJE KIOSKA: mali (2.80m +/- 5cm x 2.40m +/- 5cm) LOKACIJA P 09. POLJE (ZADOBROVŠKA C.) ŠT. PARCELE: 734/1, 1529/1 KATASTRSKA OBČINA: Slape MOŽNE DIMENZIJE KIOSKA: mali (2.80m +/- 5cm x 2.40m +/- 5cm) LOKACIJA POSTAVITVE KIOSKA: kiosk - mali (2.80m +/- 5cm x 2.40m

Prikaži več

Uradni list RS - 073/2012, Uredbeni del

Uradni list RS - 073/2012, Uredbeni del Digitally signed by Spela Munih Stanic DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=1235444814013, cn=spela Munih Stanic Reason: Direktorica Uradnega lista Republike

Prikaži več

SID NASLOV RABA_CC_SI OLŠEVEK, OLŠEVEK 36C, 4205 Preddvor OLŠEVEK, OLŠEVEK 36B, 4205 Preddvor

SID NASLOV RABA_CC_SI OLŠEVEK, OLŠEVEK 36C, 4205 Preddvor OLŠEVEK, OLŠEVEK 36B, 4205 Preddvor SID NASLOV RABA_CC_SI 20076298 1271202 20076299 OLŠEVEK, OLŠEVEK 36C, 4205 Preddvor 1110001 20076300 OLŠEVEK, OLŠEVEK 36B, 4205 Preddvor 1110001 20076301 OLŠEVEK, OLŠEVEK 36A, 4205 Preddvor 1110001 20076302

Prikaži več

OCENA VREDNOSTI STANOVANJA Z RAZLIČNIMI NAČINI KOT PODLAGA ZA IZRAČUN NAJEMNINE Jožef Murko, dipl.inž.grad., DODOMA d.o.o., stalni sodni cenilec in iz

OCENA VREDNOSTI STANOVANJA Z RAZLIČNIMI NAČINI KOT PODLAGA ZA IZRAČUN NAJEMNINE Jožef Murko, dipl.inž.grad., DODOMA d.o.o., stalni sodni cenilec in iz OCENA VREDNOSTI STANOVANJA Z RAZLIČNIMI NAČINI KOT PODLAGA ZA IZRAČUN NAJEMNINE Jožef Murko, dipl.inž.grad., DODOMA d.o.o., stalni sodni cenilec in izvedenec gradbene stroke, pooblaščeni ocenjevalec vrednosti

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si PRILOGA 1 (spremni dopis 1. del): Številka: 6263-1/2014/10 Ljubljana, 18. marec 2014 EVA 2014-3340-0003 GENERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

Ţupan Številka: 007-5/ Datum: OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA OBČINSKI SVET ZADEVA: Predlog za obravnavo na 22. seji Občinskega sveta Obč

Ţupan Številka: 007-5/ Datum: OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA OBČINSKI SVET ZADEVA: Predlog za obravnavo na 22. seji Občinskega sveta Obč Ţupan Številka: 007-5/2013-1 Datum: 14. 01. 2013 OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA OBČINSKI SVET ZADEVA: Predlog za obravnavo na 22. seji Občinskega sveta Občine Miren Kostanjevica PRIPRAVIL/A: Občinska uprava

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lok

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lok MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012,

Prikaži več

tč. 2A

tč. 2A Gregorčičeva 20 25, Sl-1001 Ljubljana T: +386 14781000 F: +386 14781607 E: gp.gs@gov.si http://www.vlada.si/ PREDLOG NUJNI POSTOPEK 2019-2611-0031 ZAKON O SPREMEMBI ZAKONA O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT

OBRAZLOŽITEV  TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT 8. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2016 PRORAČUN OBČINE LENDAVA ZA LETO 2016 /1. obravnava/ GRADIVO PRIPRAVILA: Urad župana Župan občine PREDLAGATELJ: Župan - Polgármester OBRAZEC ŠT. 01/2014 OBRAZLOŽITEV

Prikaži več

Uradni list RS, št

Uradni list RS, št Uradni list RS, št. 9-361/1998 1. člen S tem odlokom ustanovi Republika Slovenija fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Ustanoviteljske pravice uresničuje Državni zbor Republike

Prikaži več

Pravilnik sejnine

Pravilnik sejnine OBČINSKI SVET www.sezana.si obcina@sezana.si Partizanska cesta 4, 6210 Sežana Tel.: 05 73 10 100, Fax: 05 73 10 123 Številka: 032-1/2011-11 Datum: 28. 2. 2011 Na podlagi sedmega odstavka 34.a člena Zakona

Prikaži več

20. /redna/ seja občinskega sveta April 2018 PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K POGODBI ZA USTANOVITEV BREZPLAČNE STAVBNE PRAVICE ZA IZGRADNJO ŠPORTNE INFRAS

20. /redna/ seja občinskega sveta April 2018 PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K POGODBI ZA USTANOVITEV BREZPLAČNE STAVBNE PRAVICE ZA IZGRADNJO ŠPORTNE INFRAS 20. /redna/ seja občinskega sveta April 2018 PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K POGODBI ZA USTANOVITEV BREZPLAČNE STAVBNE PRAVICE ZA IZGRADNJO ŠPORTNE INFRASTURKTURE V OBČINI LENDAVA GRADIVO PRIPRAVILI: Aleš

Prikaži več

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve]

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve] OBČINA MENGEŠ Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina@menges.si Številka: 3500-1/2015 Datum: 26.9.2018 ZADEVA : OBRAVNAVA DOPOLNJENEGA

Prikaži več