1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133"

Transkripcija

1 1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Naročnik: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje Na podlagi javnega razpisa za PREVZEM ODPADNE EMBALAŽE podajamo naslednjo ponudbo: Podatki o ponudniku: Naziv ponudnika (firma): Naslov ponudnika: Matična številka: Davčna številka: Pristojni finančni urad: Številka transakcijskega računa in banka: Zakoniti zastopnik, ki bo podpisnik in funkcija: Telefonska številka: Elektronski naslov ponudnika: Kontaktna oseba: Telefonska številka kontaktne osebe: Elektronski naslov kontaktne osebe:

2 Izjavljamo, da bomo pri izvedb naročila sodelovali z naslednjimi partnerji kot soponudniki 1 : Št. Naziv soponudnika Naslov soponudnika Izjavljamo, da bomo pri izvedb naročila sodelovali z naslednjimi partnerji kot podizvajalci 2 : Št. Naziv podizvajalca Naslov podizvajalca V: Žig: Podpis pooblaščene osebe: Dne: 1 Izpolniti, če se oddaja skupna ponudba 2 Izpolniti, če se bo naročilo izvajalo s podizvajalci

3 1.2 Obrazec št. 2 Ponudba in predračun 3 Ponudnik: Naročnik: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje Na podlagi javnega razpisa za PREVZEM ODPADNE EMBALAŽE podajamo naslednjo ponudbo: Storitev Strošek prevzemanja odpadne embalaže (npr. nakladanje in tehtanje) Strošek prevoza odpadne embalaže do naprave za obdelavo odpadkov Strošek obdelave odpadne embalaže vključno s stroški predobdelave (npr. sortiranje) Enota mere Cena/enoto mere brez DDV [ ] Količina odpadne embalaže [t] t 187 t 187 t 187 Popust % t 187 Skupaj ponudbena cena brez DDV [ ] SKUPAJ: / / DDV: / / SKUPAJ Z DDV (ponudbena cena): / / Izrecno in nepogojno izjavljamo: - da smo v ponudbi upoštevali vse stroške vezane na predmet ponudbe; - da bomo storitev izvedli v dogovorjenih rokih, kakovostno in v skladu s strokovnimi standardi; - sprejemamo do 30 dnevni plačilni rok od uradnega datuma prejema e-računa, ki ga bomo izstavili po vsakokratni opravljenem posameznem naročilu; - bomo k vsakemu izstavljenemu računu priložili vse dokumente, ki jih zahteva naročnik in ki bodo omogočali nadzor nad opravljenim delom; - bomo račune pošiljali v skladu z zahtevami, ki so navedene v razpisni dokumentaciji, 3 S podpisom ponudbe v sistemu ejn2 ponudnik avtomatično podpiše razpisni obrazec št. 2.

4 - smo seznanjeni s tem, da bo naročnik v primeru, da bomo pri izvedbi javnega naročila sodelovali s podizvajalcem, plačeval opravljeno delo podizvajalcu le, če bo podizvajalec zahteval neposredno plačilo; v navedenem primeru bomo k vsakemu izstavljenemu računu priložili račun svojega podizvajalca, ki ga bomo predhodno potrdili, - smo seznanjeni s tem, da bomo morali v primeru, če bomo naročilo izvajali s podizvajalcem, podizvajalec pa ne bo zahteval neposrednega plačila, izvedena dela podizvajalcu plačevali sami, in da bomo morali v navedenem primeru na podlagi poziva naročnika poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela v zvezi s predmetnim javnim naročilom. Ponudba velja 90 dni od oddaje ponudbe. V: Žig: Podpis pooblaščene osebe: Dne:

5 1.3 Obrazec št. 3 Podatki o podizvajalcu in izjava podizvajalca 4 PREVZEM ODPADNE EMBALAŽE Ponudnik: Naročnik: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje Podatki o podizvajalcu: Naziv podizvajalca: (firma): Naslov podizvajalca:: Matična številka: Davčna številka: Pristojni finančni urad: Številka transakcijskega računa in banka: Zakoniti zastopnik in funkcija: Telefonska številka: Elektronski naslov podizvajalca:: Kontaktna oseba: Telefonska številka kontaktne osebe: Elektronski naslov kontaktne osebe: 4 Priložiti toliko izvodov, kot je podizvajalcev

6 Dela, ki jih bo izvajal podizvajalec: Izjavljamo, da smo seznanjeni z določbo petega odstavka, v povezavi z drugim in tretjim odstavkom 94. člena ZJN-3, da so neposredna plačila podizvajalcem obvezna le, če kot podizvajalec to zahtevamo. Glede na določbo 94. člena ZJN-3 izjavljamo, da pri izvedbi javnega naročila JN PREVZEM ODPADNE EMBALAŽE, pri katerem nastopamo kot podizvajalec 5 : - DA zahtevamo neposredno plačilo - Kot podizvajalec soglašamo, da naročnik namesto ponudniku (dobavitelju) pri katerem nastopamo kot podizvajalec, poravnava našo terjatev do ponudnika (dobavitelja), in sicer na podlagi izstavljenega računa, ki ga bo predhodno potrdil ponudnik (dobavitelj) in bo priloga računu, ki ga bo naročniku izstavil ponudnik (dobavitelj). - NE ne zahtevamo neposrednega plačila - Plačilo za izvedeno delo bomo prejeli s strani ponudnika (dobavitelja). Seznanjeni smo, da mora ponudnik (dobavitelj) najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa s strani naročnika, naročniku poslati svojo pisno izjavo, da je poplačal vse obveznosti do nas kot podizvajalca, kateri mora priložiti našo pisno izjavo, da smo prejeli plačilo za vsa dela, ki jih bomo izvedli. V: Žig: Podpis pooblaščene osebe podizvajalca: Dne: 5 Ustrezno obkrožiti

7 1.4 Obrazec št. 4 - Podatki o soponudniku in pooblastilo soponudnika 6 PREVZEM ODPADNE EMBALAŽE Ponudnik: Naročnik: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje Podatki o soponudniku: Naziv soponudnika (firma): Naslov soponudnika:: Matična številka: Davčna številka: Pristojni finančni urad: Številka transakcijskega računa in banka: Zakoniti zastopnik in funkcija: Telefonska številka: Elektronski naslov soponudnika: Kontaktna oseba: Telefonska številka kontaktne osebe: Elektronski naslov kontaktne osebe: 6 Priložiti toliko obrazcev, kot je soponudnikov.

8 Dela, ki jih bo izvajal soponudnik: Podpisani: ime in priimek pooblastitelja: naziv funkcija pooblastitelja: naziv in naslov podjetja: potrjujem, da sem zakoniti predstavnik ponudnika, ki daje skupno ponudbo in s tem dokumentom pooblaščamo_ Za vodilnega partnerja: Naziv vodilnega partnerja: Naslov vodilnega partnerja: in za podpis skupne ponudbe: ime in priimek pooblaščenca: naziv funkcija pooblaščenca: da v našem imenu podpiše ponudbo, tudi morebitno spremembo ali umik ponudbe in da v našem imenu sprejema vse informacije v zvezi s predmetnim javnim razpisom ter v primeru, da bomo izbrani v postopku javnega razpisa za oddajo javnega naročila storitev po odprtem postopku PREVZEM ODPADNE EMBALAŽE, podpiše okvirni sporazum, razen v primeru, da bi v dogovoru (pogodbi) o poslovnem sodelovanju določili, da okvirni sporazum podpišejo vsi partnerji v skupini. Izjavljamo tudi, da bomo v primeru, da bomo izbrani ponudniki na predmetnem javnem razpisu pred podpisom okvirnega sporazuma naročniku izročili pogodbo ali dogovor o poslovnem sodelovanju pri izvedbi javnega naročila, za katerega dajemo ponudbo. Naročniku izjavljamo tudi, da navedeno pooblastilo velja tudi v času trajanja okvirnega sporazuma tako, da se povabila k oddaji ponudb za oddajo posameznih naročil pošiljajo vodilnemu partnerju in da vodilni partner podpiše vsako ponudbo, ki jo bomo oddali na podlagi posameznega povabila k oddaji ponudbe ter sprejema vse informacije v zvezi s posameznimi naročili, ki jih bo naročnik oddajal tekom veljavnosti okvirnega sporazuma. V: Žig: Podpis pooblaščene osebe soponudnika: Dne:

9 1.5 Obrazec št. 5 - Izjava o sprejemanju pogojev, zahtev naročnika in upoštevanju veljavnih predpisov Ponudnik: PREVZEM ODPADNE EMBALAŽE Naročnik: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje Naročniku Javnemu komunalnemu podjetju Komunala Kočevje d.o.o., Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje, izjavljamo, da: - smo se pred pripravo ponudbe v celoti seznanili s pogoji in zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila PREVZEM ODPADNE EMBALAŽE, za katerega dajemo ponudbo, - se strinjamo s pogoji in zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in jo kot tako sprejemamo, - smo se pred oddajo ponudbe v celoti seznanili s predmetom javnega naročila, - da smo seznanjeni z vsebino okvirnega sporazuma in ga kot takega sprejemamo, - smo v ponudbi navedli resnične podatke in da le-ti ustrezajo dejanskemu stanju, - dodeljenega javnega naročila ne bomo prenesli na drugega dobavitelja, - smo seznanjeni s tem, da mora naročnik po sklenitvi okvirnega sporazuma z izbranim ponudnikom, le-to objaviti na Portalu javnih naročil, skladno z novelo Zakona o dostopu do informacij javnega značaja ZDIJZ-C (Uradni list RS, št. 23/14 in Pravilnikom o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev (Uradni list RS, št. 5/15). Izjavljamo, da: - bomo v primeru, da bomo izbrani v postopku javnega naročila PREVZEM ODPADNE EMBALAŽE za katerega dajemo ponudbo, ob podpisu okvirnega sporazuma naročniku izročili zahtevano zavarovanje za dobro izvedbo okvirnega sporazuma v obliki, kot jo zahteva naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in je določena v okvirnem sporazumu; seznanjeni smo s tem, da brez predložitve zahtevanega zavarovanja okvirni sporazum ne bo veljaven, - bomo v primeru reklamacij s strani naročnika le-te rešili v roku, ki ga zahteva naročnik in o vsaki rešitvi reklamacije pisno obvestili naročnika; seznanjeni smo s tem, da v primeru da reklamacij ne bi reševali in o rešitvi reklamacij ne bi obveščali naročnika oziroma da ne bi upoštevali upravičenih reklamacij s strani naročnika, da bo naročnik začel postopek za odstop od okvirnega sporazuma in unovčil zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma, - bomo naročnika ves čas trajanja okvirnega sporazuma obveščali o morebitnih spremembah, ki bi vplivale ali na našo zmožnost izvesti predmet naročila ali druge spremembe, ki bi vplivale na naše poslovanje na način, da lesne biomase ne bi mogli več dobavljati, Obvezujemo se, da: - bomo pri izvedbi naročil upoštevali vse veljavne predpise, normative in standarde, ki veljajo za področje predmeta javnega naročila v Republiki Sloveniji, - bomo pri izvedbi naročil upoštevali vse okoljske predpise, ki veljajo v Republiki Sloveniji in se nanašajo na področje predmeta javnega naročila, - bomo upoštevali vse obveznosti, ki izhajajo iz veljavnih predpisov v Republiki Sloveniji in se nanašajo na varstvo in zdravje pri delu, zaposlovanje in delovne pogoje, - bomo v okviru vsakega posameznega naročila, ki nam bo dodeljeno, v celoti zagotovili vso potrebno varnost in delovne pogoje,

10 - bomo vsem delavcem, ki bodo izvajali naročilo zagotovili ustrezno osebno varovalno in drugo opremo tako, da bo zagotovljena njihova varnost ves čas izvajanja naročila, - bomo za izvedbo vsakega posameznega naročila, ki nam bo dodeljeno zagotovili delavce, ki so sposobni in usposobljeni za izvedbo naročila, - bomo pri izvedbi naročila uporabljali okoljsko tehnologijo, to je tehnologijo, katere uporaba je okolju manj škodljiva, ki varuje okolje in ga manj onesnažuje, - bomo pri izvajanju okvirnega sporazuma in izvedbi posameznega naročila, ki nam bo dodeljeno v celoti upoštevali vse zahteve naročnika iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, zahteve naročnika iz vsakokratnega povabila k oddaji ponudbe in vsa navodila, ki bi nam jih v času izvedbe posameznega naročila dal naročnik ali njegov pooblaščeni predstavnik, - bomo v primeru zahteve naročnika dostavili dokazilo ali listino, iz katere bo izhajala resničnost vseh zgornjih navedb, - bomo naročniku izročili vse dokumente, ki jih zahteva in vse dokumente, ki izhajajo iz veljavnih predpisov za javno naročilo za katerega dajemo ponudbo. S to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo. V: Žig: Podpis pooblaščene osebe: Dne:

11 1.6 Obrazec št. 6 Pooblastilo gospodarskega subjekta za pridobitev podatkov 7 JAVNO NAROČILO PREVZEM ODPADNE EMBALAŽE Ponudnik: Naročnik: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje POOBLASTILO GOSPODARSKEGA SUBJEKTA ZA PRIDOBITEV PODATKOV pooblaščamo naročnika Komunalo Kočevje, d. o. o., Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje naročila PREVZEM ODPADNE EMBALAŽE: - pridobi od Ministrstva za pravosodje potrdilo iz kazenske evidence (prvi odstavek 75. člena ZJN- 3); - pridobi od pristojnega okrožnega sodišča (stečajne pisarne) potrdilo, da zoper gospodarski subjekt ni uveden ali začet oziroma le-ta ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije (točka b) šestega odstavka 75. člena ZJN-3); - pridobi od Finančne uprave Republike Slovenije potrdilo o pogoju iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3; - pridobi od Inšpektorata Republike Slovenije za delo potrdilo o pogoju iz točke b) četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. Podatki o gospodarskem subjektu: Naziv (firma): Naslov: Občina sedeža: Matična številka: Davčna številka: Pristojni finančni urad: V: Žig: Podpis pooblaščene osebe: Dne: 7 Obrazec izpolnijo vsi udeleženi gospodarski subjekti, tj. ponudnik, morebitni ponudniki v skupnem nastopu, podizvajalci

12 1.7 Obrazec št. 7 - Pooblastilo fizične osebe za pridobitev podatkov 8 JAVNO NAROČILO PREVZEM ODPADNE EMBALAŽE Ponudnik: Naročnik: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje POOBLASTILO FIZIČNE OSEBE ZA PRIDOBITEV PODATKOV pooblaščam naročnika Komunalo Kočevje, d. o. o., Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje naročila PREVZEM ODPADNE EMBALAŽE pridobi od Ministrstva za pravosodje potrdilo iz kazenske evidence (prvi odstavek 75. člena ZJN-3). Naziv podjetja (firma): Naslov podjetja: Občina sedeža podjetja: Matična številka podjetja: Davčna številka: Ime in priimek fizične osebe (tudi prejšnji priimek): Datum in kraj rojstva: Občina in država rojstva: Državljanstvo Naslov stalnega/začasnega prebivališča: V: Podpis : Dne: 8 Obrazec izpolni in podpiše vsaka fizična oseba, ki pri gospodarskem subjektu opravlja funkcijo člana/članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v gospodarskem subjektu!

13 1.8 Obrazec št. 8 - Izjava gospodarskega subjekta Ponudnik: Naročnik: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje Ponudnik se zavezuje, da v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika le-temu posredoval podatke o: - svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb; - gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe. V: Žig: Podpis pooblaščene osebe: Dne:

14 1.9 Obrazec št. 9 ESPD Ponudnik priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan ESPD obrazec v.xml obliki, in sicer za: - ponudnika - vsakega od podizvajalcev navedenega v ponudb (v primeru ponudbe s podizvajalci) - vsakega od partnerjev v skupni ponudbi (v primeru skupne ponudbe) - vsak drug gospodarski subjekt na katerega kapacitete se ponudnik sklicuje v ponudbi.

15 1.10 Obrazec št. 10 Vzorec menične izjave kot zavarovanja za resnost ponudbe JAVNO NAROČILO PREVZEM ODPADNE EMBALAŽE (firma in sedež/naslov izdajatelja menice), (kraj in datum izdaje menične izjave in pooblastila) MENIČNA IZJAVA s pooblastilom za unovčenje menice 1. Za zavarovanje resnosti naše ponudbe z dne v postopku javnega naročila PREVZEM ODPADNE EMBALAŽE izročamo naročniku Javnemu komunalnemu podjetju Komunala Kočevje d. o. o., Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje eno (1) bianco menico, ki so jo podpisale pooblaščene osebe: (ime in priimek pooblaščenca) (delovno mesto pooblaščenca) (podpis) Podpisniki so pooblaščeni za podpisovanje izdajanje menic. 2. Pooblaščamo naročnika, da do višine evrov v postopku navedenem v 1. točki te menične izjave, izpolni posamezno menico brez poprejšnjega obvestila, na menico vpiše klavzulo»brez protesta«in izpolni vse ostale sestavine bianco menice, ki ob izdaji niso bile izpolnjene in menico domicilira pri sebi ali katerikoli poslovni banki, ki vodi naš transakcijski račun ter menico uporabi za poplačilo v naslednjih primerih: če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času veljavnosti, navedeni v ponudbi, če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom, ali ne predloži ali zavrne predložitev garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami navodil ponudnikom in jo vnovči v breme denarnih sredstev na našem TRR številka, odprtem pri poslovni banki (naziv banke):. Naročnik je upravičen predložiti menico v plačilo katerikoli poslovni banki, ki vodi naš transakcijski račun.

16 3. S podpisom te menične izjave dajemo nepreklicno pooblastilo poslovni banki, navedeni v 2. točki te menične izjave oziroma dajemo nepreklicno pooblastilo vsaki poslovni banki, ki v času unovčenja menice vodi naš transakcijski račun, da iz našega denarnega dobroimetja na transakcijskem računu, izplača vsako menico, ki jo predloži v plačilo naročnik. 4. Izjavljamo, da naročniku menice ni treba protestirati, in da mi kot izdajatelj menice ne bomo ugovarjali zaradi protestiranja ter izjavljamo, da bomo poravnali vso škodo, nastalo naročniku zaradi neizvršitve oziroma nepravilne izvršitve plačila menice, domicilirane pri katerikoli poslovni banki, ki vodi naš transakcijski račun (v nadaljevanju: poslovna banka ali domicilat). Naša odškodninska odgovornost je omejena v višini meničnega zneska z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva dospelosti menice do plačila. Odškodninske odgovornosti se ne moremo razbremeniti ne glede na razlog za neplačilo menice oziroma ne glede na pogodbeno razmerje med nami in domicilatom. 5. Izjavljamo, da bomo vsako menico, ki jo naročnik izpolni in uporabi za plačilo skladno s pooblastilom iz 3. točke te menične izjave, nadomestili z novo bianco menico. Potrebno število bianco menic določi naročnik, ki sme vse izročene menice uporabiti za poplačilo v primerih navedenih v 1. točki te menične izjave. Ta menična izjava je podpisana v dveh enakovrednih izvodih, ki se izročita naročniku. Prvi izvod se predloži domicilatu, to je tisti poslovni banki, pri kateri imamo odprt transakcijski račun. Naročnik bo, po prenehanju pogojev za unovčitev garancije za resnost ponudbe, vrnil neuporabljene bianco menice z menico in pooblastilom za unovčenje. podpis zakonitega zastopnika) in (žig ponudnika) Priloga: bianco menica

17 1.11 Obrazec št. 11 Vzorec menične izjave kot zavarovanja za dobro izvedbo del JAVNO NAROČILO PREVZEM ODPADNE EMBALAŽE (firma in sedež/naslov izdajatelja menice), (kraj in datum izdaje menične izjave in pooblastila) MENIČNA IZJAVA s pooblastilom za unovčenje menice 1. Za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti z dne v postopku javnega naročila PREVZEM ODPADNE EMBALAŽE izročamo naročniku Javnemu komunalnemu podjetju Komunala Kočevje d. o. o., Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje eno (1) bianco menico, ki so jo podpisale pooblaščene osebe: (ime in priimek pooblaščenca) (delovno mesto pooblaščenca) (podpis) Podpisniki so pooblaščeni za podpisovanje izdajanje menic. 2. Pooblaščamo naročnika, da do višine evrov v postopku navedenem v 1. točki te menične izjave, izpolni posamezno menico brez poprejšnjega obvestila, na menico vpiše klavzulo»brez protesta«in izpolni vse ostale sestavine bianco menice, ki ob izdaji niso bile izpolnjene in menico domicilira pri sebi ali katerikoli poslovni banki, ki vodi naš transakcijski račun ter menico uporabi za poplačilo če izdajatelj menice kot izvajalec ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih in jo vnovči v breme denarnih sredstev na našem TRR številka, odprtem pri poslovni banki (naziv banke):. Naročnik je upravičen predložiti menico v plačilo katerikoli poslovni banki, ki vodi naš transakcijski račun. 3. S podpisom te menične izjave dajemo nepreklicno pooblastilo poslovni banki, navedeni v 2. točki te menične izjave oziroma dajemo nepreklicno pooblastilo vsaki poslovni banki, ki v času unovčenja menice vodi naš transakcijski račun, da iz našega denarnega dobroimetja na transakcijskem računu, izplača vsako menico, ki jo predloži v plačilo naročnik. 4. Izjavljamo, da naročniku menice ni treba protestirati, in da mi kot izdajatelj menice ne bomo ugovarjali zaradi protestiranja ter izjavljamo, da bomo poravnali vso škodo, nastalo naročniku

18 zaradi neizvršitve oziroma nepravilne izvršitve plačila menice, domicilirane pri katerikoli poslovni banki, ki vodi naš transakcijski račun (v nadaljevanju: poslovna banka ali domicilat). Naša odškodninska odgovornost je omejena v višini meničnega zneska z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva dospelosti menice do plačila. Odškodninske odgovornosti se ne moremo razbremeniti ne glede na razlog za neplačilo menice oziroma ne glede na pogodbeno razmerje med nami in domicilatom. 5. Izjavljamo, da bomo vsako menico, ki jo naročnik izpolni in uporabi za plačilo skladno s pooblastilom iz 3. točke te menične izjave, nadomestili z novo bianco menico. Potrebno število bianco menic določi naročnik, ki sme vse izročene menice uporabiti za poplačilo v primerih navedenih v 1. točki te menične izjave. Ta menična izjava je podpisana v dveh enakovrednih izvodih, ki se izročita naročniku. Prvi izvod se predloži domicilatu, to je tisti poslovni banki, pri kateri imamo odprt transakcijski račun. Naročnik bo, po prenehanju pogojev za unovčitev garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, vrnil neuporabljene bianco menice z menico in pooblastilom za unovčenje. podpis zakonitega zastopnika) in Priloga: bianco menica (žig ponudnika)

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DARS d.d. POGLAVJE 10 SPOSOBNOST za Izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo poslovne stavbe DARS na lokaciji Grič Junij 2018 Opozorilo ponudnikom: Vsi predloženi

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

OBRAZEC ''PRIJAVA''

OBRAZEC ''PRIJAVA'' Obrazec ''Prijava'' PRIJAVA 1 PONUDBA, št. Ponudbo dajemo za javno naročilo, katerega predmet je dobava energijsko učinkovitih prenosnih in tabličnih računalnikov, z oznako SOS_rac-2014 (se označi z X):

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Pleskarska dela v letu 2015 junij 2015 Številka: 439-59/2015 Datum: 11.6.2015 Predmet javnega naročila:»pleskarska dela«vsebina RAZPISNE DOKUMENTACIJE 1. Povabilo k oddaji ponudbe

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, tel. 01/786-70-10, fax: 01/780-79-23, e-mail: obcina.dobrepolje@siol.net PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBI Firma oziroma ime:. Zakoniti zastopnik: Identifikacijska

Prikaži več

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax O B Č I N A D O B R E P O L J E V i d e m 3 5, 1 3 1 2 V i d e m - D o b r e p o l j e, t e l e f o n : 0 1 7 8 6 7 0 1 0, t e l e f a k s : 0 1 7 8 0 7 9 2 3, e - p o š t a : o b c i n a. d o b r e p

Prikaži več

Štev

Štev Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije Številka javnega naročila pri naročniku: NMV_14/11-B Datum: 27. 7. 2011 Na podlagi 30. a člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06,

Prikaži več

My Title

My Title Številka: JNV-0001/17-S-POG Datum: 12. 7. 2017 DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA Predmet javnega naročila: Zbiranje in prevoz ločenih frakcij Javno naročilo po odprtem postopku je bilo objavljeno

Prikaži več

Banka Slovenije

Banka Slovenije POSTOPEK ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI "DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE Z DELEŽEM ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJENIH VIROV ENERGIJE IN /ALI SOPROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE Z VISOKIM IZKORISTKOM" z oznako

Prikaži več

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Matična številka: 3372421000 Davčna številka: 58270574 Transakcijski

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - SANACIJA PLAZU NA LC ZAPLANINA

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - SANACIJA PLAZU NA LC ZAPLANINA OBČINA VRANSKO Vransko 59, 3305 Vransko R A Z P I S N A D O K U M E N T A C I J A PREDMET JAVNEGA NAROČILA»SANACIJA PLAZU NA LC ZAPLANINA«Vrsta postopka: ODPRTI POSTOPEK Številka: 4301-02/2014-03 Datum:

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA PREVZEM, PREVOZ IN ODDAJA LOČENO ZBRANIH FRAKCIJ ZA OBDOBJE ENEGA LETA Naročnik: KOMUNALA TOLMIN, javno podjetje d.o.o. Poljubi

RAZPISNA DOKUMENTACIJA PREVZEM, PREVOZ IN ODDAJA LOČENO ZBRANIH FRAKCIJ ZA OBDOBJE ENEGA LETA Naročnik: KOMUNALA TOLMIN, javno podjetje d.o.o. Poljubi RAZPISNA DOKUMENTACIJA PREVZEM, PREVOZ IN ODDAJA LOČENO ZBRANIH FRAKCIJ ZA OBDOBJE ENEGA LETA Naročnik: KOMUNALA TOLMIN, javno podjetje d.o.o. Poljubinj 89h, Tolmin tel.: 05 38 19 300 e-mail: info@komunala-tolmin.si

Prikaži več

Naročnik: CEROP d.o.o. Vaneča 81 B, 9201 Puconci RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO SUKCESIVNA DOBAVA DIZELSKEGA GORIVA P O N U D B E N I D E L

Naročnik: CEROP d.o.o. Vaneča 81 B, 9201 Puconci RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO SUKCESIVNA DOBAVA DIZELSKEGA GORIVA P O N U D B E N I D E L Naročnik: CEROP d.o.o. Vaneča 81 B, 9201 Puconci RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO SUKCESIVNA DOBAVA DIZELSKEGA GORIVA P O N U D B E N I D E L Javni razpis je objavljen na Portalu javnih naročil

Prikaži več

RD_DSO LJ Bežigrad_saniteta

RD_DSO LJ Bežigrad_saniteta DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA-BEŽIGRAD Komanova ulica 1 1000 Ljubljana RAZPISNA DOKUMENTACIJA po postopku oddaje naročila male vrednosti v skladu s 30a. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list

Prikaži več

obrazec 1

obrazec 1 obrazec 1 PONUDNIK: 3. PONUDBENA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCA DEL ZA NAROČILO MALE VREDNOSTI OBJAVLJEN NA PORTALU JAVNIH NAROČIL pod oznako JN007321/2018-W01 PREDMET JAVNEGA NAROČILA:»LETNO

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d.

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d. Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: 04 2083 000 podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: 04 2083 600 električne energije, d. d. Ulica Mirka Vadnova 3a 4000 Kranj www.elektro-gorenjska.si

Prikaži več

Microsoft Word - Obrazci_kuhinja.doc

Microsoft Word - Obrazci_kuhinja.doc Ponudnik: OBR-1 OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA Miren 129 5291 Miren PODATKI O PONUDNIKU Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne.., pod št. objave..., se prijavljamo na vaš javni

Prikaži več

SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Sp

SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Sp ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Spremembe v Navodilih ponudnikom za pripravo ponudbe

Prikaži več

KM_C

KM_C POVABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA TRNOVELJSKA CESTA 14 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1073-2466-13 IN GARAŽNEGA MESTA ID 1073-2466-63 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem povabilu

Prikaži več

Microsoft Word - 5RD_ Pogodba.doc

Microsoft Word - 5RD_ Pogodba.doc Znanstveno-raziskovalno središče Koper, s skrajšano firmo ZRS Koper, Garibaldijeva ulica 1, 6000 Koper, ki ga zastopa direktor prof. dr. Rado Pišot, matična številka: 7187416000, ID številka za DDV: SI

Prikaži več

Številka: JN 15/14 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PO POSTOPKU ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI Z OZNAKO JN 15/14 DOBAVA POSOD IN ZABOJNIKOV ZA

Številka: JN 15/14 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PO POSTOPKU ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI Z OZNAKO JN 15/14 DOBAVA POSOD IN ZABOJNIKOV ZA Številka: JN 15/14 Datum: 03.12.2014 RAZPISNA DOKUMENTACIJA PO POSTOPKU ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI Z OZNAKO JN 15/14 DOBAVA POSOD IN ZABOJNIKOV ZA LOČENO ZBRANE ODPADKE Objava na Portalu javnih naročil

Prikaži več

Številka: 09/58/2000

Številka: 09/58/2000 RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA PREVZEM BLATA IZ CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE NOVA GORICA po postopku oddaje naročila male vrednosti Oznaka javnega naročila: JNMV-2S/2019 Datum: 13.6.2019 VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE:

Prikaži več

KM_C

KM_C VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA NA ZELENICI 8 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1077-19-33 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja

Prikaži več

Microsoft Word - 01_Navodila _Najugodnejša_ _6_

Microsoft Word - 01_Navodila _Najugodnejša_ _6_ PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KAMNIŠKA BISTRICA NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE I. Navodila ZA IZDELAVO IN ODDAJO PONUDBE NAROČNIK Prostovoljno gasilsko društvo Kamniška Bistrica, Zgornje Stranje 24, 1242

Prikaži več

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc)

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc) PRIJAVNI OBRAZEC DRUŠTVA ZA DODELITEV POMOČI ZA OHRANJANJE, SPODBUJANJE IN RAZVOJ PODEŽELJA V OBČINI ŠKOFLJICA ZA LETO 2008 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V PRIMARNEM KMETIJSTVU 1. PODATKI O VLAGATELJU

Prikaži več

obrazec 1

obrazec 1 obrazec 1 PONUDNIK: 3. PONUDBENA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCA GRADENJ POSTOPEK ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI OBJAVLJEN NA PORTALU JAVNIH NAROČIL pod oznako JN005432/2017-W01 PREDMET

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet javnega naročila: Blago: Dobava 8 (osmih) energetskih

Prikaži več

N-1 Navodila uporabnikom NAVODILA PONUDNIKOM 1. PODATKI O NAROČNIKU IN POSTOPKU Naročnik Oznaka javnega naročila Ime posla Postopek Podlaga po ZJN-3 S

N-1 Navodila uporabnikom NAVODILA PONUDNIKOM 1. PODATKI O NAROČNIKU IN POSTOPKU Naročnik Oznaka javnega naročila Ime posla Postopek Podlaga po ZJN-3 S NAVODILA PONUDNIKOM 1. PODATKI O NAROČNIKU IN POSTOPKU Naročnik Oznaka javnega naročila Ime posla Postopek Podlaga po ZJN-3 Sofinanciranje projekta NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE Trubarjeva cesta

Prikaži več

Microsoft Word - JN81-15 PIS. MAT. RD.POP.3.docx

Microsoft Word - JN81-15 PIS. MAT. RD.POP.3.docx UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO AŠKERČEVA 6, 1000 LJUBLJANA RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA PO ODPRTEM POSTOPKU Predmet javnega naročila: DOBAVA PISARNIŠKEGA MATERIALA Javno

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet javnega naročila: Vrsta postopka za oddajo javnega

Prikaži več

MergedFile

MergedFile OBČINA KRANJSKA GORA OBČINSKA UPRAVA Služba za gospodarske javne službe in investicije Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora tel.: (04) 5809-800, fax.: (04) 5809-824 http://www.kranjska-gora.si/ e-mail:obcina@kranjska-gora.si

Prikaži več

SKLEP ZA ZAČETEK POSTOPKA ODDAJE JAVNEGA NAROČILA Z ZBIRANJEM PONUDB

SKLEP ZA ZAČETEK POSTOPKA ODDAJE JAVNEGA NAROČILA Z ZBIRANJEM PONUDB Jamnikarjeva 101 1000 Ljubljana, Slovenija telefon: 01 423 11 61 faks: 01 256 57 82 Številka: 4001-18/2014-2 Datum: 20.11.2014 POVABILO K ODDAJI PONUDBE Na Portalu javnih naročil je bilo dne 20.11.2014

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: UNIVERZA V LJUBLJANI Kongresni trg 12 1000 LJUBLJANA Predmet javnega naročila:»rušitev objektov ob stavbi Kazina«Vrsta postopka za oddajo javnega naročila: postopek naročila

Prikaži več

Naročnik: Naziv: Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Skrajšani naziv: Klinika Golnik Naslov: Golnik 36, 4204 Golnik Interna oz

Naročnik: Naziv: Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Skrajšani naziv: Klinika Golnik Naslov: Golnik 36, 4204 Golnik Interna oz Naročnik: Naziv: Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Skrajšani naziv: Klinika Golnik Naslov: Golnik 36, 4204 Golnik Interna oznaka javnega naročila: NMV 10/2019 MOBILNA TELEFONIJA

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC 1

PRIJAVNI OBRAZEC 1 OBČINA LOGATEC OBČINSKA UPRAVA www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 VLOGA - UKREP 3 VRSTA POMOČI: UKREP 3: Pomoč za izobraževanje

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 21K160318 Javno naročilo Vzdrževanje portala zvem Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer ne gre

Prikaži več

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljev

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre Brezplačne vstopnice za 20 let (v nadaljev Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljevanju: igra) je družba A1 Slovenija, d. d., Šmartinska

Prikaži več

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/38 46 300, Fax.: 07/38 46 309 Elektronska pošta: info@obcina-skocjan.si RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS O DODELJEVANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Prikaži več

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun Veljavnost: od vključno 23. 05. 2016 dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zunaj poslovnih prostorov Vsebina Posebnih pogojev prodaje

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 Kranj (v nadaljevanju organizator). POGOJI SODELOVANJA

Prikaži več

Javna_narocila_MV_01

Javna_narocila_MV_01 KNJIŽNICA FRANCA KSAVRA MEŠKA ORMOŽ NOTRANJI PREDPIS O ODDAJI JAVNIH NAROČIL MALE VREDNOSTI Ormož, 2003 Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož, Kolodvorska 9, 2270 Ormož Notranji predpis o oddaji naročil

Prikaži več

Tel: Fax: II. PONUDBENI DEL Obvezna vsebina ponudbe: 1. Podatki ponudnika (OBR-1) 2. Ponudb

Tel: Fax: II. PONUDBENI DEL Obvezna vsebina ponudbe: 1. Podatki ponudnika (OBR-1) 2. Ponudb II. PONUDBENI DEL Obvezna vsebina ponudbe: 1. Podatki ponudnika (OBR-1) 2. Ponudbeni predračun (OBR-2) 3. Vzorec pogodbe (OBR-3) 4. Izjave (OBR-4, OBR-X) 5. Ovojnica Ponudniki morajo predložiti in zaradi

Prikaži več

Spoštovani g

Spoštovani g Številka: 42N190001 Datum: 7. 1. 2019 DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z JAVNIM NAROČILOM Naročnik: Predmet naročila: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) Novi trg 2

Prikaži več

Mariborska cesta Radlje ob Dravi RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV KONCESIJE ZA PROJEKT ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA NA OBJEKTU

Mariborska cesta Radlje ob Dravi RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV KONCESIJE ZA PROJEKT ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA NA OBJEKTU Mariborska cesta 7 2360 Radlje ob Dravi RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV KONCESIJE ZA PROJEKT ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA NA OBJEKTU»VELEBLAGOVNICA TIMA«Operacija je sofinancirana v okviru»operativnega

Prikaži več

Tel: Fax: Naročnik: Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft Lendva, Glavna ulica 109, 9220 Len

Tel: Fax: Naročnik: Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft Lendva, Glavna ulica 109, 9220 Len Naročnik: Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft Lendva, Glavna ulica 109, 9220 Lendava Interna številka: JNMV 8-2016 Datum: 14. 6. 2016 Objavljeno na Portalu javnih naročil dne, številka objave DOKUMENTACIJA

Prikaži več

Številka:

Številka: ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE Z A B L AG O V N E R E Z E R V E Dunajska cesta 106 1000 LJUBLJANA T: +386 (0) 1 589 73 00 F: +386 (0) 1 589 73 47 E: info@zrsbr.si H: www.zrsbr.si Matična številka: 5022959,

Prikaži več

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d.o.o. 3. različica, 28. 5. 2019 Kazalo 1. Uvodne določbe...

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI MESTA KRŠKO ZA LETO 2016 VSEBINA: I. Vsebina javnega razpisa II. Obrazec za prijavo III. Vzorec pogodbe Številka:

Prikaži več

Ministrstvo za kulturo RS

Ministrstvo za kulturo RS Naročnik: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNO NAROČILO (JN)»KANALIZACIJSKO OMREŽJE NA PUŠČI FAZA 2«Naročnik: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa

Prikaži več

(Razpisna_dokumentacija_traktor_s_prikljuèki.pdf)

(Razpisna_dokumentacija_traktor_s_prikljuèki.pdf) RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA MALE VREDNOSTI PO ODPRTEM POSTOPKU Predmet javnega naročila: NAKUP IN DOBAVA KOMUNALNEGA TRAKTORJA S PRIKLJUČKI Interna številka postopka: JN-1/2017 Datum:

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana Ižanska cesta Ljubljana Predmet javnega naročila: NABAVA IN DOBAVA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana Ižanska cesta Ljubljana Predmet javnega naročila: NABAVA IN DOBAVA RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana Ižanska cesta 12 1000 Ljubljana Predmet javnega naročila: NABAVA IN DOBAVA ČELESTE skupaj s pokrivalom in kovčkom za transport.

Prikaži več

PONUDBENA DOKUMENTACIJA Predmet javnega naročila: IZVEDBA GRADNJE:»MODERNIZACIJA CEST V LETU 2019«OBRAZCI ZA PRIPRAVO PONUDBE OBJAVA NA PORTALU JAVNIH

PONUDBENA DOKUMENTACIJA Predmet javnega naročila: IZVEDBA GRADNJE:»MODERNIZACIJA CEST V LETU 2019«OBRAZCI ZA PRIPRAVO PONUDBE OBJAVA NA PORTALU JAVNIH PONUDBENA DOKUMENTACIJA Predmet javnega naročila: IZVEDBA GRADNJE:»MODERNIZACIJA CEST V LETU 2019«OBRAZCI ZA PRIPRAVO PONUDBE OBJAVA NA PORTALU JAVNIH NAROČIL dne 15.04.2019 št. objave: JN002301/2019-W01

Prikaži več

Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija d

Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija d Trg svobode 3 8340 ČRNOMELJ Številka: 430-7/2014 Datum: 04.02.2014 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Energetska sanacija Osnovne šole VINICA 1 Javno naročilo po odprtem postopku Operacijo delno financira Evropska

Prikaži več

Razpisna dokumnetacija

Razpisna dokumnetacija Številka: 430-0001/2015 Datum: 29.05.2015 Objava: Portal javnih naročil, št. objave NMV 3112/2015 z dne 29.05.2015. RAZPISNA DOKUMENTACIJA»SANACIJA CESTE DOLENJI NOVAKI RAZPOTJE PRI BREJCU JAZC«Javno naročilo

Prikaži več

OP-G NavodilaZaPripravoPonudbe

OP-G NavodilaZaPripravoPonudbe OBČINA LOGATEC ŽUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 NAVODILA ZA PRIPRAVO PONUDBE Predmet naročila: Rekonstrukcija občinske

Prikaži več

VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vi

VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vi VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vidovič Davčna številka: SI 58045473 Matična številka:

Prikaži več

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Šolsko leto: 2019/2020 preverila komisija za sprejem otrok v vrtec pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki Datum oddaje vloge: / jih vodijo v skladu z zakonom.

Prikaži več

Razpisna dokumentacija VDC 2015

Razpisna dokumentacija  VDC 2015 VARSTVENO DELOVNI CENTER KRANJ Kidričeva cesta 51 4000 KRANJ RAZPISNA DOKUMENTACIJA za STORITEV PREVOZA UPORABNIKOV Interna oznaka javnega naročila naročnika: JN PR 1/2014 Predmet: Oddaja javnega naročila

Prikaži več

Report

Report VLOGA ZA SKLENITEV KREDITA Fizične osebe https://portal.slsi.si/portal Dne: 22.05.2019 VELJAVNO OD 28.01.2019 OSNOVNI PODATKI STRANKE Priimek in ime: Datum rojstva: Naslov stalnega prebivališča: Naslov

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA za izvedbo postopka javnega naročanja Naročnik Soinvestitor Interna številka Št. objave na Portalu JN Občina Tolmin Ulica padli

RAZPISNA DOKUMENTACIJA za izvedbo postopka javnega naročanja Naročnik Soinvestitor Interna številka Št. objave na Portalu JN Občina Tolmin Ulica padli RAZPISNA DOKUMENTACIJA za izvedbo postopka javnega naročanja Naročnik Soinvestitor Interna številka Št. objave na Portalu JN Občina Tolmin Ulica padlih borcev 2 5220 Tolmin ELEKTRO PRIMORSKA d.d. Erjavčeva

Prikaži več

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Opr. št. St 1069/2010 Ljubljana, dne 19.3.2018 VABILO K DAJANJU PONUDB (čl. 335. ZFPPIPP) Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani,

Prikaži več

Microsoft Word - Objava _ zavezujoče zbiranje ponudb _oprema

Microsoft Word - Objava _ zavezujoče zbiranje ponudb _oprema Upravitelj v postopkih prisilne poravnave, stečaja in likvidacije : Rok SODIN Poslovno in insolventno svetovanje, Rok Sodin s.p., Mestni trg 18, 3210 Slovenske Konjice Stečajni postopek nad: WK PROFIL

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: UL, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA Jamnikarjeva 101 1000 LJUBLJANA Predmet javnega naročila: Čiščenje poslovnih in laboratorijskih prostorov Zaporedna številka javnega naročila:

Prikaži več

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/2010, 15/2015, 512016,

Prikaži več

OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3

OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3 OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3. Datum rojstva Kraj rojstva 4. Spol (M-moški, Ţ-ţenski)

Prikaži več

Ime Priimek

Ime Priimek Številka: 430-1093/2010-2 Datum: 9. 9. 2010 Oznaka: JN 10/210151 RAZPISNA DOKUMENTACIJA IZBIRA IZVAJALCA ZA TISK IN RAZNOS GLASILA LJUBLJANA ZA LETO 2010 Ljubljana, september 2010 2 1. NAVODILA PONUDNIKOM

Prikaži več

(Microsoft Word RAZPISNA DOKUMENTACIJA-pohi\232tvo.docx)

(Microsoft Word RAZPISNA DOKUMENTACIJA-pohi\232tvo.docx) RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: UL, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA Jamnikarjeva 101 1000 LJUBLJANA Predmet javnega naročila: Nakup, dobava in montaža opreme za UL, Biotehniška fakulteta Zaporedna številka javnega

Prikaži več

Vzorec pogodbe Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik, Livarska ulica 1, SI-1241 Kamnik, ki ga zastopa Jože Oblak, Matična številka: , Davčna šte

Vzorec pogodbe Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik, Livarska ulica 1, SI-1241 Kamnik, ki ga zastopa Jože Oblak, Matična številka: , Davčna šte Vzorec pogodbe Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik, Livarska ulica 1, SI-1241 Kamnik, ki ga zastopa Jože Oblak, Matična številka: 5138221, Davčna številka: SI90660188 (v nadaljevanju»naročnik«) ter...,

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

OBVESTILO O GRADNJI IN OBRATOVANJU JAVNEGA TELEKOMUNIKACIJSKEGA OMREŽJA

OBVESTILO O GRADNJI IN OBRATOVANJU JAVNEGA TELEKOMUNIKACIJSKEGA OMREŽJA Priloga Obrazec za obvestilo o zagotavljanja javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanju javnih komunikacijskih storitev Izpolni agencija Vpisna št. v ur. evidenco operaterjev Osnovni podatki o operaterju

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA  DOKUMENTACIJA Zdravstveni dom Dr. Božidarja Lavriča - Cerknica Cesta 4. maja 17 1380 CERKNICA (Kratek naziv ZD Cerknica) : 01/70 50 100 fax: 01/ 70 50 118 e-mail: info@zd-cerknica.si POVABILO K ODDAJI PONUDBE za Naročnik

Prikaži več

Politike in postopki razvrščanja strank

Politike in postopki razvrščanja strank Na podlagi prvega odstavka 160. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11, 10/12 - ZPre-1C in 55/12; ZISDU-2) v povezavi z določbo 210. člena Zakona o trgu

Prikaži več

(Microsoft Word - A-4_Tehni\350na podpora)

(Microsoft Word - A-4_Tehni\350na podpora) VLOGA NA JAVNI RAZPIS ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI MIREN-KOSTANJEVICA V LETU 2014 A-4. ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSKEM SEKTORJU UPRAVIČENEC Naziv Naslov Priimek

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

Slovenska turistična organizacija

Slovenska turistična organizacija RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 MARIBOR, predsednik uprave: mag. Boris Sovič Predmet javnega naročila: PRIDOBIVANJE

Prikaži več

PRILOGA ŠT. 3 POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE PRAVNIH OSEB Projekt: Oddaja javnega naročila Naročnik Javni stanovanjski sklad

PRILOGA ŠT. 3 POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE PRAVNIH OSEB Projekt: Oddaja javnega naročila Naročnik Javni stanovanjski sklad PRILOGA ŠT. 3 POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE PRAVNIH OSEB Projekt: Oddaja javnega naročila Naročnik Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, 1104 Ljubljana

Prikaži več

My Title

My Title Ulica Pohorskega bataljona 12 2310 Slovenska Bistrica Tel.: +386 (0)2 8055-400 Faks: +386 (0)2 8055-410 E-pošta: info@komunala-slb.si Splet: www.komunala-slb.si ID za DDV: SI32621213 TRR pri Nova KBM d.d.:

Prikaži več

Razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacija Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije Številka javnega naročila pri naročniku: V_18/13/S Datum: 28. 08. 2013 Na podlagi 30. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06

Prikaži več

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah Vitomarci Vitomarci RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA»IZBIRO IZVAJALCA ZA IZGRADNJO POSLOVNO STA

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah Vitomarci Vitomarci RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA»IZBIRO IZVAJALCA ZA IZGRADNJO POSLOVNO STA Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah Vitomarci 71 2255 Vitomarci RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA»IZBIRO IZVAJALCA ZA IZGRADNJO POSLOVNO STANOVANJSKEGA OBJEKTA VITOMARCI«PO POSTOPKU KONKURENČNEGA

Prikaži več

OBČINA TREBNJE OBČINSKA UPRAVA E: Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: Številka: / Datum:

OBČINA TREBNJE OBČINSKA UPRAVA   E: Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: Številka: / Datum: OBČINA TREBNJE OBČINSKA UPRAVA www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Številka: 430-59/2014-151 Datum: 26. 2. 2018 RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA

Prikaži več

Številka:

Številka: Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana T: 01 478 83 30 F: 01 478 83 31 E: gp.mnz@gov.si www.mnz.gov.si Številka: IPP 007-1003/2015/22 Ljubljana, 23. marec 2016/16 EVA 2016-3130-0004 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE

Prikaži več

PRIJAVA IN POOBLASTILO Podpisani delničar drube Zavarovalnica Triglav, d.d., prijavljam udelebo in glasovanje na 40. redni seji skupščine drube Zavaro

PRIJAVA IN POOBLASTILO Podpisani delničar drube Zavarovalnica Triglav, d.d., prijavljam udelebo in glasovanje na 40. redni seji skupščine drube Zavaro PRIJAVA IN POOBLASTILO Podpisani delničar drube Zavarovalnica Triglav, d.d., prijavljam udelebo in glasovanje na 40. redni seji skupščine drube Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana, ki

Prikaži več

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Kazalo vsebine 1. Pooblastilo za izvajanje postopkov prek portala e-vem... 4 2. Prijava v

Prikaži več

(Microsoft Word - Postopek eviden\350nega naro\350ila za izvajanje sanitetnih in nenujnih re\232evalnih prevozov s spremljevalcem 2019.d)

(Microsoft Word - Postopek eviden\350nega naro\350ila za izvajanje  sanitetnih in nenujnih re\232evalnih prevozov s spremljevalcem 2019.d) Številka: EN 1/2019 PREDMET EVIDENČNEGA NAROČILA:»IZVAJANJE SANITETNIH PREVOZOV IN NENUJNIH REŠEVALNIH PREVOZOV S SPREMLJEVALCEM«, 1 1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE Skladno z določili 21. člena Zakona o javnem

Prikaži več

JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko

JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur matična številka: 1214438000 davčna

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO (UL FKKT) Večna pot 113, 1000 Ljubljana Predmet javnega naročila: Čiščenje prostorov UL FKKT Številka javnega

Prikaži več

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

MESTNA OBČINA NOVA GORICA -popravek Številka: 430-11/2015-16 Datum: 23.10.2015 RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA NABAVO PRENOSNEGA URGENTNEGA ULTRAZVOKA ZA NMP (popravek) Naročnik: MESTNA OBČINA NOVA GORICA Trg Edvarda Kardelja 1 5000

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA PREDLOŽITEV KONČNE PONUDBE V OKVIRU JAVNEGA RAZPISA ZA PODELITEV KONCESIJE ZA»PROJEKT ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA NA OBJEKTU»

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA PREDLOŽITEV KONČNE PONUDBE V OKVIRU JAVNEGA RAZPISA ZA PODELITEV KONCESIJE ZA»PROJEKT ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA NA OBJEKTU» RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA PREDLOŽITEV KONČNE PONUDBE V OKVIRU JAVNEGA RAZPISA ZA PODELITEV KONCESIJE ZA»PROJEKT ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA NA OBJEKTU»VELEBLAGOVNICA TIMA«Operacija je sofinancirana v okviru»operativnega

Prikaži več

KAJ PRINAŠAJO NOVE POGODBE O FINANCIRANJU DRUŠTEV?

KAJ PRINAŠAJO NOVE POGODBE O FINANCIRANJU DRUŠTEV? Izvedba JN za izdelavo projektnih dokumentacij za potrebe Občine Hoče-Slivnica za obdobje 2016-2018 Dr. Marko Soršak, univ. dipl. gosp. inž. Hoče, januar 2017 PREGLED VSEBINE: Uvod Pravna podlaga za izvedbo

Prikaži več

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednarodne smernice za e-poslovanje, ki jih zastopa tudi

Prikaži več

Pravilnik o posrednikih v nogometu V1.0;

Pravilnik o posrednikih v nogometu V1.0; Pravilnik o posrednikih v nogometu V1.0; 18.06.2015 Na podlagi 27. člena Statuta Nogometne zveze Slovenije, z dne 10.12.2009, spremenjenega dne 26.02.2010 ter dne 19.04.2012, je Izvršni odbor Nogometne

Prikaži več

NAROČNIK:

NAROČNIK: NAROČNIK: Občina Starše Starše 93 2205 Starše RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO:»STORITEV DEL IN NALOG KOORDINATORJA ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU ZA INVESTICIJE OBČINE STARŠE V

Prikaži več