Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d"

Transkripcija

1 Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d.o.o. 3. različica,

2 Kazalo 1. Uvodne določbe Namen in uporaba pravil Pomeni izrazov Vodenje poddepoja in opravljanje vpisov v poddepoju Evidence, ki jih vodi poddepozitar v zvezi s poddepojem Evidenca strank in drugih imetnikov pravic Evidenca o računih DFI Evidenca DFI Poslovanje z računi DFI Odprtje računa DFI Vpis deponiranih finančnih instrumentov v korist računa DFI Vpis deponiranih finančnih instrumentov v breme računa DFI Vpisi v zvezi s pravicami tretjih Uresničevanje pravic iz DFI Splošno o uresničevanju pravic iz DFI Denarna izplačila Zaokroževanje pri zamenjavah in porazdelitvah DFI Glasovalne pravice Komuniciranje Nalogi Obvestila poddepozitarja Poročila na zahtevo Letno poročilo Veljavnost pravil... 10

3 Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 1. Uvodne določbe 1.1 Namen in uporaba pravil Ta pravila se uporabljajo za vodenje poddepoja finančnih instrumentov, ki ga družba NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. (v nadaljevanju: poddepozitar) vodi v zvezi s finančnimi instrumenti, ki jih za račun svojih strank vodi preko svojega računa v centralnem depoju ali vmesnem depoju. 1.2 Pomeni izrazov (1) Posamezni izrazi, uporabljeni v teh pravilih, imajo naslednje pomene: Deponirani finančni instrument ali DFI je finančni instrument: (a) katerega zakoniti imetnik je poddepozitar; ali (b) v zvezi s katerim ima poddepozitar pravico od zavezanca zahtevati, da za račun poddepozitarja uresničuje pravice iz tega finančnega instrumenta in po njegovem nalogu z njim razpolaga. Zavezanec pomeni, v zvezi s posameznim deponiranim finančnim instrumentom: (a) izdajatelja takšnega finančnega instrumenta in vsako drugo osebo, katere obveznosti izhajajo iz tega finančnega instrumenta; ali (b) osebo, ki se je zavezala za račun poddepozitarja uresničevati pravice iz tega finančnega instrumenta. Serija DFI pomeni vse DFI istega izdajatelja, ki imajo enake lastnosti in iz katerega izhajajo enake pravice. Pravice iz DFI pomeni, v zvezi s posameznim deponiranim finančnim instrumentom, naslednje pravice poddepozitarja: (a) vse pravice, ki jih ima poddepozitar v razmerju do zavezanca iz naslova tega deponiranega finančnega instrumenta ali v zvezi z njim; (b) pravico razpolagati z deponiranim finančnim instrumentom oziroma to zahtevati od zavezanca; DFI stranke pomeni, v zvezi s posamezno stranko, pravice, ki pripadajo stranki v razmerju do poddepozitarja na podlagi DFI, ki se vodijo na njenem računu DFI; ZTFI-1 pomeni Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1, Uradni list RS,št.77/2018); Stranka je oseba za katero poddepozitar na podlagi pogodbe vodi enega ali več računov DFI. Račun DFI pomeni evidenco deponiranih finančnih instrumentov, ki jo poddepozitar vodi za stranko v skladu s temi pravili. Imetnik pravic pomeni vsako izmed naslednjih oseb: (a) stranko; (b) osebo, v korist katere je vpisana pravica tretjega na DFI stranke;

4 (c) zakonitega zastopnika drugega imetnika pravic; in (d) osebo, ki je kot pooblaščenec upravičena zastopati drugega imetnika pravic v razmerju do poddepozitarja. Zastavni upnik je oseba, ki ima zastavna pravico na DFI stranke; Upravičenec do prepovedi razpolaganja je oseba, v korist katere je na DFI stranke vpisana prepoved razpolaganja; Pravica tretjega pomeni eno izmed naslednjih pravic tretjih oseb na DFI stranke: (a) zastavno pravico; (b) prepoved razpolaganja. Transakcija pomeni vsako spremembo stanja DFI na računu stranke ali pravic tretjega na DFI stranke; (1) Če v teh pravilih za posamezen izraz ni določen drugačen pomen, imajo izrazi, uporabljeni v teh izrazih pomene, kot so opredeljeni v ZTFI-1. (2) Evidence na podlagi vodenja poddepoja, v kolikor vodenje opravlja zunanji pogodbeni izvajalec, se lahko zaradi večje kakovosti opravljanja investicijskih storitev združujejo z drugimi evidencami, ki jih o strankah oziroma naročilih in poslih s finančnimi instrumenti vodi družba NLB Skladi. 2. Vodenje poddepoja in opravljanje vpisov v poddepoju 2.1 Evidence, ki jih vodi poddepozitar v zvezi s poddepojem Poddepozitar vodi v zvezi s poddepojem naslednje evidence: (a) evidenco strank in drugih imetnikov pravic; (b) evidenco o računih DFI; (c) evidenco DFI. 2.2 Evidenca strank in drugih imetnikov pravic (1) V evidenci strank in drugih imetnikov pravic vodi poddepozitar za vsakega imetnika pravic njegove identifikacijske podatke. (2) Identifikacijski podatki imetnika pravic so naslednji podatki o imetniku pravic: a. za fizično osebo: i. osebno ime; ii. naslov stalnega ali začasnega prebivališča; iii. davčno številko; iv. podatki o omejitvah razpolaganja (smrt, poslovna nesposobnost); in v. v primeru, če imetnik nima poslovne sposobnosti, podatke o osebnem imenu, davčni številki, stalnem ali začasnem prebivališču zakonitega zastopnika oz. zastopnikih (npr. dveh starših), in sicer za vsakega zakonitega zastopnika: 1. tip zastopnika (roditelj 1 skrbnik); 2. način zastopanja (skupaj z drugim zastopnikom/ posamično). vi. v primeru, če je imetnik za svoja dejanja pooblastil drugo osebo, podatke o osebnem imenu, davčni številki, stalnem ali začasnem prebivališču pooblaščenca in podatek o obsegu pravic, za katere je pooblaščen.

5 b. za pravno osebo: i. firma (skrajšana firma); ii. sedež; iii. davčna številka; iv. podatki o osebah, ki so upravičene dajati naloge poddepozitarju v imenu pravne osebe; v. podatki o omejitvah (začetek stečaja ali podobnega insolvečnega postopka). (3) Identifikacijske podatke o stranki vpiše poddepozitar v evidenco ob odprtju prvega računa DFI, podatke o drugem imetniku pravic pa ob prvem vpisu pravic takšnega imetnika pravic v poddepo. (4) Če imetnik pravic ni vpisan, in se kljub pridobitvi lastnosti imetnika pravic ni dolžan vpisati v davčni register v Republiki Sloveniji, mu poddepozitar dodeli lastno identifikacijsko številko, po kateri se takšen imetnik pravic loči od vseh ostalih imetnikov pravic. (5) Poddepozitar vpiše spremembo identifikacijskih podatkov na podlagi naloga imetnika pravic za spremembo podatkov. Če se spreminjajo podatki, ki jih je poddepozitar pridobil na podlagi izpiska iz uradne evidence ali druge javne listine, mora biti nalogu priložen nov izpisek iz takšne uradne evidence ali javna listina, iz katere izhaja sprememba podatka. 2.3 Evidenca o računih DFI Podatki, ki se vodijo v evidenci računov DFI V evidenci računov DFI vodi poddepozitar naslednje vrste podatkov o vsakem računu DFI: (a) podatek o številki in vrsti računa DFI; (b) podatke o stranki; (c) podatke o stanju; (d) podatke o transakcijah; in (e) podatke o izplačilih iz naslova DFI stranke; Podatki o stranki (1) V zvezi z vsakim računom DFI se vodijo naslednji podatki o stranki, ki je imetnik računa DFI: a. davčna številka stranke; b. davčna številka vsake osebe, ki je pooblaščena za dajanje nalogov v zvezi s tem računom DFI (pooblaščenec ali zakoniti zastopnik stranke); c. naslov za pošiljanje obvestil in drugi kontaktni podatki; d. podatki o transakcijskem računu, kamor poddepozitar izplača denarna izplačila stranki iz naslova DFI stranke na tem računu DFI. (2) Podatek o davčni številki stranke se lahko spremeni samo na podlagi javne listine, ki izkazuje univerzalno pravno nasledstvo stranke (smrt, prenehanje pravne osebe). Spremembe ostalih podatkov vpiše poddepozitar na podlagi pisnega naloga stranke, pri čemer se podatek o pooblaščencu vpiše samo v primeru, če je poddepozitarju hkrati predloženo notarsko overjeno pooblastilo stranke ali če stranka osebno pooblasti pooblaščenca pri poddepozitarju Podatki o stanju (1) V zvezi s stanjem DFI na računu DFI poddepozitar vodi naslednje podatke: a. serija DFI in količina DFI posamezne serije na računu DFI; in b. pravice tretjih na DFI stranke (količina); (2) DFI posamezne serije se na računu DFI vodijo z enako oznako kot v evidenci DFI iz točke 2.4 teh pravil. (3) Podatki o stanju na računu se spremenijo na podlagi izvršene transakcije. Poddepozitar izvršuje transakcije v časovnem vrstnem redu, kot prejeme naloge ali odločbe, ki so podlaga za izvršitev transakcije. Podatki o pravicah tretjih na DFI stranke (1) V zvezi z vsako pravico tretjega na DFI stranke se v evidenci o računu DFI vodijo naslednji podatki:

6 a. davčna številka vsakega imetnika pravice: b. vrsta pravice; c. višino in dospelost terjatve, ki je zavarovana z zastavno pravico; d. serija DFI in količina DFI posamezne serije, na katere se nanaša pravica tretjega; e. trajanje in, f. pravni temelj pravice tretjega, (2) Ne glede na določilo odstavka (1) tega poglavja veljajo za vodenje posameznih pravic tretjih na DFI naslednja pravila: a. pri zastavni pravici: i. se v evidenci o pravicah tretjih vodijo tudi naslednji podatki v zvezi z zastavno pravico: 1. oznaka zastavne pogodbo ali odločbe pristojnega drž. organa; 2. v primeru, če je zastavna pravica vpisana v korist več zastavnih upnikov, delež vsakega zastavnega upnika na zavarovani terjatvi; 3. za vsakega zastavnega upnika, podatki o denarnem računu za izplačila temu zastavnemu upniku; ii. se v evidenco o pravicah tretjih vpisuje trajanje zastavne pravice; iii. se v primeru, če se zastavna pravica nanaša na vsakokratno stanje DFI na računu DFI, navedba serije DFI in količine količina DFI posamezne serije, na katere se nanaša zastavna pravica, nadomesti z navedbo, da je predmet zastave vsakokratno stanje na računu DFI. b. pri prepovedi razpolaganja: i. oznaka pravnega temelja za vpis pravice (pravni posel ali odločba pristojnega drž. organa); ii. oseba, v korist katere prepoved obstoji; iii. dan prenehanja prepovedi (če je določen). (3) Poddepozitar spremeni podatek o denarnem računu za izplačila zastavnemu upniku na podlagi naloga zastavnega upnika. Podatki o stanju pravic tretjih na DFI stranke se spremenijo na podlagi nalogov za vpis/izbris pravic tretjih. Poddepozitar izvršuje vpise oziroma izbrise v časovnem vrstnem redu, kot prejeme naloge ali odločbe, ki so podlaga za izvršitev vpisov/izbrisov pravic tretjih Podatki o transakcijah V zvezi z vsako transakcijo, ki se nanaša na račun DFI, poddepozitar vodi naslednje podatke: a. podatke o spremembi stanja na računu DFI, ki je predmet transakcije, in sicer: i. vsebina spremembe stanja na računu DFI; ii. datum učinkovanja transakcije; b. podatke o pravnem temelju za izvršitev transakcije, in sicer: i. če je pravni temelj za izvršitev transakcije nalog: 1. enolično identifikacijsko številko osebe, v imenu katere je bil dan nalog; 2. datum prejema naloga; ii. če je pravni temelj za izvršitev transakcije odločba pristojnega organa: 1. organ, ki je izdal odločbo; 2. številko odločbe; 3. datum prejema odločbe. Podrobnejše podatke o naročilih in poslih vodi družba NLB Skladi v evidenci naročil in poslov s finančnimi instrumenti Podatki o izplačilih V zvezi z vsakim izplačilom, ki ga izvrši iz naslova DFI stranke, poddepozitar vodi naslednje podatke: a. enolično identifikacijsko številko imetnika pravice, ki je bil upravičen do izplačila; b. izplačani znesek; c. podatke o transakcijskem računu, v dobro katerega je bilo plačano izplačilo za imetnika pravice; d. znesek odtegnjenega davka; e. znesek ostalih stroškov in nadomestil, ki se odtegnejo od izplačila; f. pravni temelj izplačila;

7 g. datum izvedbe izplačila. 2.4 Evidenca DFI (1) V evidenci DFI vodi poddepozitar naslednje podatke o DFI posamezne serije, za katere vodi poddepo: a. oznaka DFI; b. podatek o lokaciji DFI (centralni ali vmesni depo) zagotavlja vmesni depozitar s periodičnimi poročili;; c. stanje DFI; in d. spremembe stanja DFI; (2) Podlaga za vpise v evidenco DFI so podatki o stanjih in spremembah stanj, ki jih poddepozitar prejme od centralnega depoja oziroma vmesnega depoja v katerem se vodi evidenca pravic poddepozitarja v zvezi s takšnimi DFI. 3. Poslovanje z računi DFI 3.1 Odprtje računa DFI (1) Poddepozitar odpre za stranko račun DFI na podlagi pisne pogodbe, sklenjene med poddepozitarjem in stranko. (2) Stranka ima lahko pri poddepozitarju odprtih več računov DFI. (3) Račun DFI se lahko odpre kot račun stranke, kot račun gospodarjenja ali kot fiduciarni račun. Za katero vrsto računa gre, se določi v pogodbi med poddepozitarjem in stranko oziroma v zahtevi za odprtje računa, ki jo stranka posreduje poddepozitarju na podlagi takšne pogodbe. Račun gospodarjenja se odpre samo v primeru, če ima stranka s poddepozitarjem sklenjeno pogodbo o gospodarjenju s finančnimi instrumenti. (4) Če je račun DFI odprt kot račun stranke ali kot račun gospodarjenja, je poddepozitar upravičen domnevati, da stranka izvršuje pravice iz DFI stranke na takšnem računu za svoj račun. (5) Če je račun DFI odprt kot fiduciarni račun, je poddepozitar upravičen domnevati, da stranka izvršuje pravice iz DFI stranke na takšnem računu za račun ene ali več drugih oseb. 3.2 Vpis deponiranih finančnih instrumentov v korist računa DFI (1) Stranka pridobi pravice iz naslova DFI stranke, ko se takšni DFI vpišejo v korist njenega računa DFI. (2) Poddepozitar vpiše DFI v korist računa DFI: a. če enako količino DFI iste serije istočasno vpiše v breme drugega računa DFI; ali b. ko se lahko prepriča, da je bila enaka količina DFI iste serije dokončno vpisana v korist poddepozitarjevega računa pri centralnem depoju ali vmesnem depoju, v katerem se vodi evidenca pravic poddepozitarja v zvezi s takšnimi DFI in da so bili ti DFI prejeti za stranko, ki je imetnik. takšnega računa DFI; (3) Če se DFI vpišejo v korist poddepozitarjevega računa pri centralnem depoju ali vmesnem depoju na podlagi pravnega posla, ki ga je po naročilu stranke izvršil poddepozitar ali druga oseba, kateri je poddepozitar posredoval naročilo stranke, se šteje pogoj iz točke b. prejšnjega odstavka za izpolnjen, ko poddepozitar prejme obvestilo o izpolnitvi takšnega posla. (4) V poddepo se lahko prenesejo finančni instrumenti, ki jih določi poddepozitar kot sprejemljive in o tem od časa do časa obvesti stranko, pri čemer se takšno obvestilo šteje za dano, če poddepozitar objavi seznam sprejemljivih DFI na svojih spletnih straneh. Poddepozitar stranki na njeno zahtevo sporoči: a. katere finančne instrumente je mogoče prenesti v poddepo pri poddepozitarju in pod kakšnimi pogoji;

8 b. podatke, ki jih mora vsebovati obvestilo o prenosu oziroma vpisu DFI v korist poddepozitarjevega računa pri centralnem depoju ali vmesnem depoju, da bo mogoče šteti, da je poddepozitar takšne DFI prejel za to stranko. 3.3 Vpis deponiranih finančnih instrumentov v breme računa DFI Učinek Z vpisom DFI v breme računa DFI prenehajo vse pravice imetnika računa iz naslova teh DFI in pravice tretjih na njih Prenos DFI (1) Poddepozitar vpiše DFI v breme računa DFI, če izvrši njihov prenos. (2) Prenos DFI se izvrši bodisi tako, da jih poddepozitar hkrati vpiše v dobro drugega računa DFI, bodisi tako, da jih v breme prenese svojega računa pri centralnem depoju ali vmesnem depoju prenese v korist druge osebe. (3) Poddepozitar izvrši prenos DFI na podlagi popolnega in pravilnega naloga upravičenega nalogodajalca za prenos DFI ali na podlagi zavezujoče odločbe pristojnega organa. (4) Nalog za prenos DFI je pravilen in popoln, če je dan v obliki in na način, ki ju ta pravila določajo za dajanje nalogov poddepozitarju, in če vsebuje: a. podatke o DFI, ki so predmet prenosa; b. navodila za prenos, ki poddepozitarju omogočajo izvršitev prenosa v korist določene osebe. (5) Upravičeni nalogodajalec za prenos DFI je: a. če pri teh DFI ni vpisana nobena pravica tretjega, imetnik računa DFI; b. če je pri teh DFI vpisana zastavna pravica, zastavni upnik; c. če je pri teh DFI vpisana kakšna druga pravica tretjega, imetnik računa skupaj z vsemi imetniki pravic tretjih Prenehanje DFI (1) Poddepozitar vpiše DFI v breme računa DFI tudi, če te DFI prenehajo obstajati in niso vpisane v korist poddepozitarjevega računa pri centralnem depoju ali vmesnem depoju. (2) Če v zameno za DFI, ki jih je zaradi njihovega prenehanja vpisal v breme računa DFI, poddepozitar prejme nadomestne DFI: a. poddepozitar vpiše nadomestne DFI v korist računa; in b. na nadomestnih DFI vpiše zastavno pravico, ki sta prenehala zaradi vpisa DFI v breme računa. 3.4 Vpisi v zvezi s pravicami tretjih (1) Poddepozitar vpiše pridobitev, prenos in prenehanje pravic tretjih na DFI stranke na podlagi popolnega in pravilnega naloga upravičenega nalogodajalca ali na podlagi zavezujoče odločbe pristojnega organa. (2) Nalog za vpis pridobitve, prenosa ali prenehanja pravic tretjih na DFI stranke je pravilen in popoln, če je dan v obliki in na način, ki ju ta pravila določajo za dajanje nalogov poddepozitarju, in če vsebuje podatke, s katerimi se takšne pravice tretjega vpisujejo v evidenco o računih DFI v skladu s temi pravili. (3) Hkrati z vpisom pridobitve posamezne pravice tretjega na določenem DFI stranke poddepozitar vpiše izbris vseh drugih pravic tretjih na takšnem DFI razen predkupne pravice. (4) Upravičeni nalogodajalec za vpis pridobitve pravice tretjega pri DFI stranke je stranka skupaj s tistimi imetniki pravic tretjih, ki se zaradi vpisa pravice tretjega, na katero se nanaša nalog, izbrišejo. (5) Upravičeni nalogodajalec za vpis prenosa pravice tretjega pri DFI stranke je: a. v primeru zastavne pravice, zastavni upnik b. v primeru drugih pravic, oseba, ki poddepozitarju z javno listino dokaže, da je takšna pravica prešla nanjo z univerzalnim pravnim nasledstvom; (6) Upravičeni nalogodajalec za vpis izbrisa pravice tretjega pri DFI stranke je: a. imetnik takšne pravice tretjega;

9 b. stranka, če je potekel čas, za katerega je bila pravica tretjega vpisana ali če z javno listino dokaže, da je nastopilo dejstvo, ki povzroči prenehanje takšne pravice tretjega. 4. Uresničevanje pravic iz DFI 4.1 Splošno o uresničevanju pravic iz DFI (1) Poddepozitar v zvezi z DFI, ki se vodijo na računih DFI za račun strank uveljavlja pravice iz DFI v razmerju do zavezancev. (2) Pri uresničevanju pravic iz DFI je dolžan poddepozitar ravnati v skladu z navodili stranke. 4.2 Denarna izplačila (1) Denarne zneske, prejete od zavezanca iz naslova DFI, poddepozitar izplača na denarni račun imetnika pravic, ki je upravičen do takšnega izplačila, in sicer: a. če je pri DFI vpisana pravica tretjega, na denarni račun zastavnega upnika ali na drug račun, kot izhaja iz odločbe pristojnega drž.organa, ki je podlaga za vpis pravice; b. v vseh ostalih primerih na račun denarni račun stranke, na računu DFI katere je vpisan DFI na presečni dan takšnega izplačila. (2) Denarna izplačila se plačajo imetniku zmanjšana za morebitne zneske davkov in drugih dajatev, ki jih je pri izplačilu dolžan obračunati, odtegniti in plačati poddepozitar. 4.3 Zaokroževanje pri zamenjavah in porazdelitvah DFI Če poddepozitar na podlagi zamenjave DFI, ki jih vodi za stranko, prejme dodatne ali nadomestne DFI, in število DFI na računu DFI stranke ne zadošča, da bi bila stranka upravičena do celega števila dodatnih ali nadomestnih DFI, je poddepozitar pooblaščen ravnati v skladu s pogoji zamenjave ali navodili stranke. 4.4 Glasovalne pravice (1) Poddepozitar ni upravičen uresničevati glasovalnih pravic, ki izhajajo iz DFI, vpisanih na računu DFI stranke, razen v kolikor je s stranko drugače dogovorjeno. (2) Poddepozitar si je v primeru dogovora iz prejšnje točke dolžan priskrbeti oz. s stranko urediti pooblastilo za izvrševanje glasovalnih pravic na podlagi DFI. (3) Poddepozitar ni dolžan stranki posredovati letnih poročil, sporočil namenjenih imetnikom finančnih instrumentov, obvestil ali drugih dokumentov ali informacij, ki se nanašajo na katerokoli dejanje izdajatelja DFI. 5. Komuniciranje 5.1 Nalogi (1) Nalog imetnika pravic poddepozitarju učinkuje le v primeru, če ga da imetnik pravic ali oseba, ki je upravičena zastopati imetnika pravic pri dajanju takšnih nalogov, in je dan v pisni obliki. (2) Poddepozitar se lahko s posameznim imetnikom pravic dogovori za dajanje nalogov v drugačni obliki.

10 5.2 Obvestila poddepozitarja Če je nastanek kakšne posledice v zvezi s temi pravili odvisen od obvestila poddepozitarja imeniku pravic, se šteje, da je imetnik pravic prejel takšno obvestilo, v kolikor mu ga je poddepozitar posredoval z uporabo kontaktnih podatkov, vpisanih v poddepozitarjevih evidencah. 6. Poročila na zahtevo (1) Poddepozitar mora na zahtevo imetnika finančnih instrumentov izpisek prometa na računu stranke iz prejšnjega odstavka izdati naslednji delovni dan po prejemu zahteve, za zahtevano obdobje. Za stranko se šteje tudi imetnik pravice tretjega. Izpisek vsebuje tudi stanje na računu v poddepoju na dan izdaje izpiska. (2) Zahteva imetnika finančnih instrumentov za izpisek mora vsebovati: ime in identifikacijo stranke, oznaka računa v poddepoju oz. številka pogodbe o gospodarjenju, obdobje, na katerega se nanaša izpisek. (3) Za obliko zahtevka se smiselno uporablja točka 5.1 tega poglavja. 7. Letno poročilo (1) Poddepozitar imetniku vsaj enkrat letno pošlje informacije o transakcijah in stanju na računu v poddepoju (poročilo o upravljanju premoženja). Obvestilo vključuje naslednje informacije: a. identifikacijske podatke stranke (ime in priimek/naziv, št. pogodbe o gospodarjenju, ki so vpisani v poddepo), b. presečni dan izpiska, c. za vsak račun stranke: i. oznaka računa, ii. oznake in količine DFI (stanje), ki so vpisani na računu, iii. podatek o obstoju pravice tretjih. (2) Letno poročilo stanja iz prvega odstavka tega člena pošlje poddepozitar stranki na način dogovorjen med poddepozitarjem in stranko (elektronsko ali z navadno poštno pošiljko). 8. Veljavnost pravil Ta pravila veljajo od Ta pravila se lahko spremenijo tako, da poddepozitar objavi njihove spremembe na enak način, kot so bila objavljena ta pravila. V Ljubljani, dne Blaž Bračič član uprave mag. Kruno Abramovič, CFA predsednik uprave

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Predloga za oblikovanje navadnih dokumentov

Predloga za oblikovanje navadnih dokumentov Politika izvrševanja naročil strank NLB d.d. 1. Namen 1.1 Zakon o trgu finančnih instrumentov (v nadaljevanju: ZTFI-1) od Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: Banka), zahteva, da vzpostavi

Prikaži več

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavar

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavar Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Prikaži več

OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3

OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3 OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3. Datum rojstva Kraj rojstva 4. Spol (M-moški, Ţ-ţenski)

Prikaži več

Politike in postopki razvrščanja strank

Politike in postopki razvrščanja strank Na podlagi prvega odstavka 160. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11, 10/12 - ZPre-1C in 55/12; ZISDU-2) v povezavi z določbo 210. člena Zakona o trgu

Prikaži več

0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BA

0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BA 0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BANK AG, ki ga zastopa RANGUS BORUT - ODVETNIK, proti

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja borzno posredniške hiše

Splošni pogoji poslovanja borzno posredniške hiše SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA S FINANČNIMI INSTRUMENTI ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana TEL: 01/300 22 50, FAX: 01/234 33 57, WWW.ILIRIKA.SI, INFO@ILIRIKA.SI

Prikaži več

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis )

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis ) Prečiščeno besedilo vsebuje Pravilnik o osnovah in merilih za določanje višine naročnine, ki jo kolektivni člani letno plačujejo za uporabo dodeljenih številk GS1, ki ga na podlagi določil 19., 54. in

Prikaži več

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133 1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Naročnik: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje Na podlagi javnega razpisa za PREVZEM ODPADNE EMBALAŽE podajamo naslednjo ponudbo:

Prikaži več

Na podlagi 27

Na podlagi 27 Na podlagi 27. člena v zvezi z 21. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije U R E D B O o spremembah

Prikaži več

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov Gospodarski subjekti Definicija: V skladu z 2. členom Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/574

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

Predloga za oblikovanje navadnih dokumentov

Predloga za oblikovanje navadnih dokumentov Splošni pogoji poslovanja s finančnimi instrumenti, NLB d.d. I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Splošne informacije o banki in storitvah (1) Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1000 Ljubljana

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.4.2019 C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 25.4.2019 o zagotavljanju nemotenega delovanja elektronske evidence kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov

Prikaži več

PRIJAVA IN POOBLASTILO Podpisani delničar drube Zavarovalnica Triglav, d.d., prijavljam udelebo in glasovanje na 40. redni seji skupščine drube Zavaro

PRIJAVA IN POOBLASTILO Podpisani delničar drube Zavarovalnica Triglav, d.d., prijavljam udelebo in glasovanje na 40. redni seji skupščine drube Zavaro PRIJAVA IN POOBLASTILO Podpisani delničar drube Zavarovalnica Triglav, d.d., prijavljam udelebo in glasovanje na 40. redni seji skupščine drube Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana, ki

Prikaži več

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

POLITIKA IZVRŠEVANJA NAROČIL STRANK ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana TEL: 01/ , FAX: 01/23

POLITIKA IZVRŠEVANJA NAROČIL STRANK ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana TEL: 01/ , FAX: 01/23 POLITIKA IZVRŠEVANJA NAROČIL STRANK ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana TEL: 01/300 22 50, FAX: 01/234 33 57, WWW.ILIRIKA.SI, INFO@ILIRIKA.SI 2 / 6 ILIRIKA

Prikaži več

VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vi

VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vi VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vidovič Davčna številka: SI 58045473 Matična številka:

Prikaži več

ROK FELICIJAN PRISTOVŠEK, S.P. Matična št.: ; Davčna št.: SI UPRAVITELJ ROK FELICIJAN PRISTOVŠEK Hacquetova ulica 8, 1000 Ljubljana

ROK FELICIJAN PRISTOVŠEK, S.P. Matična št.: ; Davčna št.: SI UPRAVITELJ ROK FELICIJAN PRISTOVŠEK Hacquetova ulica 8, 1000 Ljubljana ROK FELICIJAN PRISTOVŠEK, S.P. Matična št.: 6762905000; Davčna št.: SI45405387 UPRAVITELJ ROK FELICIJAN PRISTOVŠEK Hacquetova ulica 8, 1000 Ljubljana p.p. 2023 tel.: 031/359-569 e-pošta: upravitelj@rfp.si

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana T: 01 478 38 00 F: 01 478 39 00 E: gfu.fu@gov.si www.fu.gov.si Obračuni

Prikaži več

VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranj

VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranj VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranju, dne 10. novembra 2017 Uprava Hranilnice LON d.d.,

Prikaži več

Rules on the registers of applications and industrial property rights and on the certificate of the priority right (Official Gazette RS, No 102/2001)

Rules on the registers of applications and industrial property rights and on the certificate of the priority right (Official Gazette RS, No 102/2001) P R A V I L N I K o registrih prijav in pravic industrijske lastnine ter potrdilu o prednostni pravici 1. člen (vsebina pravilnika) Ta pravilnik določa vsebino registrov patentnih prijav, prijav modelov,

Prikaži več

Številka:

Številka: Številka: 0603-4/2016 Datum: 11. 2. 2016 Informacijski pooblaščenec po pooblaščeni uradni osebi Blažu Pavšiču po uradni dolžnosti izdaja na podlagi 2. odstavka 51. člena in 46. člena Zakona o prekrških

Prikaži več

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj VELJA OD 1. 1. 2016 DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) RAZKRITJA 69. ČLEN ZGD- 1 (OD 1.1.2016 DALJE) da pogojno ne Člen ZGD- 1 OPIS VELIKOST DRUŽBE VELIKA SREDNJA MAJHNA MIKRO (70a. člen)

Prikaži več

Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice +386 (0) Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva

Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice +386 (0) Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice stecaji@palmar.si +386 (0)1 514 07 90 Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva 1 2380 Slovenj Gradec Ljubljana, 30.06.2017 RAZPIS PRVE JAVNE

Prikaži več

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Opr. št. St 1069/2010 Ljubljana, dne 19.3.2018 VABILO K DAJANJU PONUDB (čl. 335. ZFPPIPP) Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani,

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana T: 01 478 38 00 F: 01 478 39 00 E: gfu.fu@gov.si www.fu.gov.si Obračuni

Prikaži več

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Kazalo vsebine 1. Pooblastilo za izvajanje postopkov prek portala e-vem... 4 2. Prijava v

Prikaži več

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v nadaljevanju: Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji)

Prikaži več

(14)

(14) Podpisnik:Stojan Laik tzjatelj:sigov.ca St. certifikata 52.9999610000000056799966 Podpisano:13:03, 1207.2916 REPUBLIKA SLOVENIJA OKRAJNO SODIŠČE V KOPRU 0284 I 296/20 SKLEP Okrajno sodišče v Kopru je v

Prikaži več

Microsoft Word - Objava _ zavezujoče zbiranje ponudb _oprema

Microsoft Word - Objava _ zavezujoče zbiranje ponudb _oprema Upravitelj v postopkih prisilne poravnave, stečaja in likvidacije : Rok SODIN Poslovno in insolventno svetovanje, Rok Sodin s.p., Mestni trg 18, 3210 Slovenske Konjice Stečajni postopek nad: WK PROFIL

Prikaži več

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. členom Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Prikaži več

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) 1. Trgovanje s finančnimi instrumenti 1.1 Opravljanje investicijskih storitev in

Prikaži več

G 17/ VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE SODBA V IMENU LJUDSTVA Vrhovno sodišče Republike Slovenije je v senatu, ki so ga sestavljali vrhovni s

G 17/ VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE SODBA V IMENU LJUDSTVA Vrhovno sodišče Republike Slovenije je v senatu, ki so ga sestavljali vrhovni s G 17/2011-5 VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE SODBA V IMENU LJUDSTVA Vrhovno sodišče Republike Slovenije je v senatu, ki so ga sestavljali vrhovni sodniki dr. Mile Dolenc, kot predsednik, ter Marko Prijatelj

Prikaži več

Broj: UD-___-2009

Broj: UD-___-2009 Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana telefon.: +386 1 47 97 100, faks: +386 1 24 43 140, www.vegeta.podravka.si, info@podravka.si Pravila in pogoji za sodelovanje v nagradni igri Jed po tvojem okusu 1.

Prikaži več

20. /redna/ seja občinskega sveta April 2018 PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K POGODBI ZA USTANOVITEV BREZPLAČNE STAVBNE PRAVICE ZA IZGRADNJO ŠPORTNE INFRAS

20. /redna/ seja občinskega sveta April 2018 PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K POGODBI ZA USTANOVITEV BREZPLAČNE STAVBNE PRAVICE ZA IZGRADNJO ŠPORTNE INFRAS 20. /redna/ seja občinskega sveta April 2018 PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K POGODBI ZA USTANOVITEV BREZPLAČNE STAVBNE PRAVICE ZA IZGRADNJO ŠPORTNE INFRASTURKTURE V OBČINI LENDAVA GRADIVO PRIPRAVILI: Aleš

Prikaži več

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v soglasju z ministrom za javno upravo,

Prikaži več

KM_C

KM_C VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA NA ZELENICI 8 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1077-19-33 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja

Prikaži več

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P Stran 8260 / Št. 75 / 8. 10. 2015 Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI PODLOG ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc REPUBLIKA SLOVENIJA RAČUNSKO SODIŠČE Prežihova 4, 61000 LJUBLJANA Telefon: 178 58 88 Telefax: 178 58 91 Ljubljana, 5. 4. 1996 Številka: 1215-1/96-7 Računsko sodišče Republike Slovenije izdaja na podlagi

Prikaži več

SPP-veljavnost za PRAVNE OSEBE-final

SPP-veljavnost za PRAVNE OSEBE-final SPLOŠNI POGOJI VODENJA TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV IN OPRAVLJANJA PLAČILNIH STORITEV ZA PRAVNE OSEBE 1. Splošni del 1.1. Uvodne določbe Izdajatelj teh splošnih pogojev je Deželna banka Slovenije d. d., Kolodvorska

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 Kranj (v nadaljevanju organizator). POGOJI SODELOVANJA

Prikaži več

KM_C

KM_C POVABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA TRNOVELJSKA CESTA 14 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1073-2466-13 IN GARAŽNEGA MESTA ID 1073-2466-63 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem povabilu

Prikaži več

Report

Report VLOGA ZA SKLENITEV KREDITA Fizične osebe https://portal.slsi.si/portal Dne: 22.05.2019 VELJAVNO OD 28.01.2019 OSNOVNI PODATKI STRANKE Priimek in ime: Datum rojstva: Naslov stalnega prebivališča: Naslov

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI MESTA KRŠKO ZA LETO 2016 VSEBINA: I. Vsebina javnega razpisa II. Obrazec za prijavo III. Vzorec pogodbe Številka:

Prikaži več

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Šolsko leto: 2019/2020 preverila komisija za sprejem otrok v vrtec pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki Datum oddaje vloge: / jih vodijo v skladu z zakonom.

Prikaži več

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubrika 2 Registrska številka... 3 Rubrika 3 Matična številka

Prikaži več

Pravilnik sejnine

Pravilnik sejnine OBČINSKI SVET www.sezana.si obcina@sezana.si Partizanska cesta 4, 6210 Sežana Tel.: 05 73 10 100, Fax: 05 73 10 123 Številka: 032-1/2011-11 Datum: 28. 2. 2011 Na podlagi sedmega odstavka 34.a člena Zakona

Prikaži več

Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / / Stran Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost

Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / / Stran Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / 23. 12. 2016 / Stran 12607 Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost Na podlagi 83. člena Zakona o uresničevanju javnega

Prikaži več

Zavezanec za davek: Davčna številka: PRILOGA 14a PODATKI O UČINKIH NA DAVČNO OSNOVO PRI ZAVEZANCU, KI PRENEHA Z OPRAVLJANJEM DEJAVNOSTI Izjava I Prene

Zavezanec za davek: Davčna številka: PRILOGA 14a PODATKI O UČINKIH NA DAVČNO OSNOVO PRI ZAVEZANCU, KI PRENEHA Z OPRAVLJANJEM DEJAVNOSTI Izjava I Prene Zavezanec za davek: številka: PRILOGA 14a PODATKI O UČINKIH NA DAVČNO OSNOVO PRI ZAVEZANCU, KI PRENEHA Z OPRAVLJANJEM DEJAVNOSTI Izjava I Prenehanje opravljanja dejavnosti: Prilogo predlagam ob prenehanju

Prikaži več

OBRAZEC ZA PRAVNE OSEBE/SUBJEKTE 1 Priloga k ponudbi / polici št.: (dopolnite s številko) POJASNILO: GENERALI zavarovalnica d.d. Ljubljana, Kržičeva u

OBRAZEC ZA PRAVNE OSEBE/SUBJEKTE 1 Priloga k ponudbi / polici št.: (dopolnite s številko) POJASNILO: GENERALI zavarovalnica d.d. Ljubljana, Kržičeva u OBRAZEC ZA PRAV OSEBE/SUBJEKTE 1 Priloga k ponudbi / polici št.: (dopolnite s številko) POJASNILO: GERALI zavarovalnica d.d. Ljubljana, Kržičeva ulica 3, Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju: zavarovalnica),

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc MESTNA OBČINA NOVA GORICA Na podlagi 4. člena Zakona o javnih skladih (Ur. list RS, št. 22/00) in svojih statutov so občine sprejele: na podlagi 11. člena statuta mestni svet Mestne občine Nova Gorica

Prikaži več

Uradni list RS, št

Uradni list RS, št Uradni list RS, št. 9-361/1998 1. člen S tem odlokom ustanovi Republika Slovenija fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Ustanoviteljske pravice uresničuje Državni zbor Republike

Prikaži več

ODPIS/ODLOG/OBROK - FO Odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka za fizične osebe (Pred izpolnjevanjem obrazca preberite navodilo.) Poda

ODPIS/ODLOG/OBROK - FO Odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka za fizične osebe (Pred izpolnjevanjem obrazca preberite navodilo.) Poda Odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka za fizične osebe (Pred izpolnjevanjem obrazca preberite navodilo.) Podatki o davčnem zavezancu Ime in priimek: Naslov: Davčna številka Telefonska

Prikaži več

KDD NAVODILA

KDD NAVODILA CENIK KDD KDD - CENTRALNA KLIRINŠKO DEPOTNA DRUŽA D.D. LJULJANA Datum veljavnosti: 1.1.2019 Verzija: 1.1 KAZALO 1 POJASNILA K CENIKU 3 2 ZAGOTAVLJANJE STRUKTURE REGISTRA 5 3 OMOGOČANJE VPISOV GLEDE VREDNOSTNIH

Prikaži več

Microsoft Word - SES2018_MetodološkaNavodila_KONČNA.docx

Microsoft Word - SES2018_MetodološkaNavodila_KONČNA.docx RAZISKOVANJE O STRUKTURI PLAČE ZA LETO 2018 METODOLOŠKA NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE VPRAŠALNIKA ZAP-RSP Splošna navodila za izpolnjevanje vprašalnika ZAP-RSP 1. Poročevalske enote so v vzorec izbrani poslovni

Prikaži več

In 95/2003 (pristop: I 866/2006) ODREDBA O PRODAJI Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni sodnici Tatjani Plut, v izvršilni zadevi In 95/2003 upnika: N

In 95/2003 (pristop: I 866/2006) ODREDBA O PRODAJI Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni sodnici Tatjani Plut, v izvršilni zadevi In 95/2003 upnika: N In 95/2003 (pristop: I 866/2006) ODREDBA O PRODAJI Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni sodnici Tatjani Plut, v izvršilni zadevi In 95/2003 upnika: NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. LJUBLJANA, Trg republike

Prikaži več

ABANKA D

ABANKA D SPLOŠNI POGOJI ZA POSLOVANJE S PLEMENITIMI KOVINAMI SPLOŠNI DEL UVODNE DOLOČBE 1. člen Izdajatelj teh splošnih pogojev je ABANKA d.d., Slovenska cesta 58, 1517 Ljubljana, registrirana pri Okrožnem sodišču

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax O B Č I N A D O B R E P O L J E V i d e m 3 5, 1 3 1 2 V i d e m - D o b r e p o l j e, t e l e f o n : 0 1 7 8 6 7 0 1 0, t e l e f a k s : 0 1 7 8 0 7 9 2 3, e - p o š t a : o b c i n a. d o b r e p

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

Template SL 1

Template SL 1 P7_TA(2010)0379 Instrument za financiranje razvojnega sodelovanja (sprememba Uredbe (ES) št. 1905/2006) ***I Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 21. oktobra 2010 o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o Javnem

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lok

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lok MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012,

Prikaži več

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednarodne smernice za e-poslovanje, ki jih zastopa tudi

Prikaži več

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom iz socialno šibkih okolij, ustanove (opr. št. notarskega

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE

Prikaži več

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc Na podlagi 31. člena Statuta Gozdarskega inštituta Slovenije je upravni odbor Gozdarskega inštituta Slovenije na svoji 3. redni seji z dne 29.05.2007 sprejel naslednji PRAVILNIK O UPORABI SLUŽBENIH MOBILNIH

Prikaži več

SD Velenje

SD Velenje Na osnovi sklepa Okrožnega sodišča v Celju opr. št. St 1392/2010 z dne 6. 5. 2015, ki je postal pravnomočen dne 22. 5. 2015 STEČAJNA UPRAVITELJICA DOLŽNIKA Vegrad d.d. v stečaju, Stari trg 35, 3320 Velenje

Prikaži več

1 SPLOŠNI POGOJI VODENJA TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV IN OPRAVLJANJA PLAČILNIH STORITEV ZA PRAVNE OSEBE, PODJETNIKE IN ZASEBNIKE I. Opredelitev pojmov Posam

1 SPLOŠNI POGOJI VODENJA TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV IN OPRAVLJANJA PLAČILNIH STORITEV ZA PRAVNE OSEBE, PODJETNIKE IN ZASEBNIKE I. Opredelitev pojmov Posam 1 SPLOŠNI POGOJI VODENJA TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV IN OPRAVLJANJA PLAČILNIH STORITEV ZA PRAVNE OSEBE, PODJETNIKE IN ZASEBNIKE I. Opredelitev pojmov Posamezni pojmi, uporabljeni v teh Splošnih pogojih vodenja

Prikaži več

(Microsoft Word - SKLIC 21. skup\232\350ine GHU z obrazlo\236itvami predlogov sklepov_kon\350ni \(popravek Zakonj\232ek\))

(Microsoft Word - SKLIC 21. skup\232\350ine GHU z obrazlo\236itvami predlogov sklepov_kon\350ni \(popravek Zakonj\232ek\)) GRAND HOTEL UNION d.d. Miklošičeva cesta 1 LJUBLJANA Na podlagi Statuta delniške družbe s k l i c u j e m 21. sejo skupščine delniške družbe GRAND HOTEL UNION d.d., ki bo v torek, 10.01.2012, ob 14.00

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna des

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna des Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne skupnosti in spletna stran Občine Krško

Prikaži več

Microsoft Word - Poziv za vpis v evidenco subjektov 2009_koncna.doc

Microsoft Word - Poziv za vpis v evidenco subjektov 2009_koncna.doc JAVNI POZIV K VPISU SUBJEKTOV INOVATIVNEGA OKOLJA V EVIDENCO SUBJEKTOV INOVATIVNEGA OKOLJA Ljubljana, februar 2009 KAZALO 1. PREDMET JAVNEGA POZIVA 3 2. NAMEN IN NAČIN VPISA V EVIDENCO 3 3. PODATKI O SUBJEKTU

Prikaži več

PRAVILA IN POSTOPKI ZA ZAMENJAVO BANKE Informacije za stranke Ljubljana, februar

PRAVILA IN POSTOPKI ZA ZAMENJAVO BANKE Informacije za stranke Ljubljana, februar PRAVILA IN POSTOPKI ZA ZAMENJAVO BANKE Informacije za stranke Ljubljana, februar 2013 1 I. Uvodno pojasnilo Članice Združenja bank Slovenije so leta 2007 na pobudo Zveze potrošnikov Slovenije opredelile

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: identifikaci

Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: identifikaci Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: 5874025000 identifikacijska številka za DDV: SI67593321 (v nadaljevanju: MOL)

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - 4 TRR in osebni racun in ppt

Microsoft PowerPoint - 4 TRR in osebni racun in ppt TBP -Transakcijski račun ŠC PET Višja šola Smer ekonomist (modul bančništvo) Prosojnice predavanj Jožica Rihter, univ.dipl.ekon. E.naslov: jorko.rihter@gmail.com oktober 2018 1 TRANSAKCIJSKI RAČUN Banke

Prikaži več

OBRAZEC ''PRIJAVA''

OBRAZEC ''PRIJAVA'' Obrazec ''Prijava'' PRIJAVA 1 PONUDBA, št. Ponudbo dajemo za javno naročilo, katerega predmet je dobava energijsko učinkovitih prenosnih in tabličnih računalnikov, z oznako SOS_rac-2014 (se označi z X):

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in s

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in s Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.

Prikaži več

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 2 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o prebivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov)

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 2 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o prebivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 2 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o prebivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (poštna številka, ime pošte) (telefonska številka)

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

Microsoft Word - Posebni pogoji za uporabo storitev Google _DONE_.doc

Microsoft Word - Posebni pogoji za uporabo storitev Google _DONE_.doc Posebni pogoji za uporabo Google storitev Družba SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Si.mobil), je gospodarska družba, ki v okviru svojih

Prikaži več

Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Ljubljana, Štefanova 5, DŠ , ki ga zastopa minister dr

Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Ljubljana, Štefanova 5, DŠ , ki ga zastopa minister dr REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT, Masarykova cesta 16, Ljubljana; zastopa ga minister dr. Jernej Pikalo ID za DDV: SI14246821 Matična številka: 2399300 (v nadaljevanju:

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, tel. 01/786-70-10, fax: 01/780-79-23, e-mail: obcina.dobrepolje@siol.net PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBI Firma oziroma ime:. Zakoniti zastopnik: Identifikacijska

Prikaži več

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Matična številka: 3372421000 Davčna številka: 58270574 Transakcijski

Prikaži več

Pravilnik o posrednikih v nogometu V1.0;

Pravilnik o posrednikih v nogometu V1.0; Pravilnik o posrednikih v nogometu V1.0; 18.06.2015 Na podlagi 27. člena Statuta Nogometne zveze Slovenije, z dne 10.12.2009, spremenjenega dne 26.02.2010 ter dne 19.04.2012, je Izvršni odbor Nogometne

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne julija o dopolnitvi Direktive 2014/ 65/ EU Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne julija o dopolnitvi Direktive 2014/ 65/ EU Evropskega parlamenta in S 31.3.2017 L 87/411 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/588 z dne 14. julija 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede režima

Prikaži več

13. SKUPŠČINA ZA OBJAVO NA INTERNETU.doc

13. SKUPŠČINA ZA OBJAVO NA INTERNETU.doc Cestno podjetje Nova Gorica, Družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d. 13. skupščina delniške družbe CPG, d.d. torek, 15. junij 2010 Nova Gorica, maj 2010 Na podlagi 6.3. točke Statuta delniške družbe

Prikaži več

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, ki jo zastopata zastopnika

Prikaži več

Ram invest d.o.o., upravitelj Harald Karner Na podlagi sklepov Okrožnega sodišča v Ljubljani St 2058/2014 z dne , in , v

Ram invest d.o.o., upravitelj Harald Karner Na podlagi sklepov Okrožnega sodišča v Ljubljani St 2058/2014 z dne , in , v Na podlagi sklepov Okrožnega sodišča v Ljubljani St 2058/2014 z dne 26.1.2018, 19.6.2018 in 18.10.2018, v stečaju RAM INVEST podjetje za investicijski inženiring d.o.o., Miklošičeva 5, 1000 Ljubljana ter

Prikaži več

Šestnajsta redna letna skupščina delničarjev Sklepi 16. redne skupščine delničarjev z dne, 13. julija 2010 Na podlagi določil Pravil Ljubl

Šestnajsta redna letna skupščina delničarjev Sklepi 16. redne skupščine delničarjev z dne, 13. julija 2010 Na podlagi določil Pravil Ljubl Šestnajsta redna letna skupščina delničarjev - 13.7.2010 Sklepi 16. redne skupščine delničarjev z dne, 13. julija 2010 Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje

Prikaži več

SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d. Dunajska cesta Ljubljana Na podlagi 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) upravn

SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d. Dunajska cesta Ljubljana Na podlagi 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) upravn SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d. Dunajska cesta 152 1000 Ljubljana Na podlagi 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) upravni odbor družbe objavlja DOPOLNITEV DNEVNEGA REDA 26.

Prikaži več

premoženjske - brez op

premoženjske - brez op RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM - RAZPOLAGANJE IN PRIDOBIVANJE NEPREMIČNIN- PREDLAGATELJ: Darko Zevnik, župan Občine Metlika PRIPRAVILA: Jasna Brus Rožman PREDMET: Nepremičnine A.) - parc. št. 2766/6

Prikaži več

DELAVSKA HRANILNICA d

DELAVSKA HRANILNICA d S K L E P O VIŠINI OBRESTNIH MER ZA POSAMEZNE VRSTE VLOG, DEPOZITOV IN KREDITOV Sprejela:Uprava hranilnice Renato Založnik, predsednik uprave Jasna Mesić, članica uprave Sprejeto: 15.12.2017 Velja od:

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o sodnem

Prikaži več