Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak"

Transkripcija

1 Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o vrednotenju in priznavanju izobraževanja obsega: - Zakon o vrednotenju in priznavanju izobraževanja ZVPI (Uradni list RS, št. 87/11 z dne ), - Popravek Zakona o vrednotenju in priznavanju izobraževanja ZVPI (Uradni list RS, št. 97/11 z dne ), - Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrednotenju in priznavanju izobraževanja ZVPI-A (Uradni list RS, št. 109/12 z dne ). Z A K O N O VREDNOTENJU IN PRIZNAVANJU IZOBRAŽEVANJA (ZVPI) (neuradno prečiščeno besedilo št. 1) I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (vsebina zakona) Ta zakon ureja vrednotenje izobraževanja in določa organ za vrednotenje izobraževanja. Zakon ureja tudi postopek, merila in določa organ priznavanja tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja, razen za vključevanje šoloobveznih otrok s tujimi listinami o izobraževanju v osnovnošolsko izobraževanje. 2. člen (opredelitev pojmov) Posamezni pojmi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen: - ENIC-NARIC sta mreži informacijskih centrov, ki se na nacionalni ravni ukvarjajo s priznavanjem izobraževanja, pri čemer mreža ENIC (European Network of Information Centres) povezuje informacijske centre držav, vključenih v Svet Evrope in UNESCO/CEPES, mreža NARIC (National Academic Recognition Information Centres) pa deluje na pobudo Evropske komisije in jo sestavljajo informacijski centri držav članic Evropske unije in nekaterih drugih držav; - izobraževalna institucija je šola oziroma druga vzgojno-izobraževalna organizacija, visokošolski zavod oziroma druga institucija, ki jo pristojni organi države izvora izobraževanja priznavajo kot izobraževalno institucijo, ki spada v njen šolski sistem po posameznih vrstah izobraževanja; - listina o izobraževanju je spričevalo, diploma ali druga listina, s katero imetnik oziroma imetnica (v nadaljnjem besedilu: imetnik) izkazuje opravljeno izobraževanje, ki ga pristojni organ države izvora listine o izobraževanju priznava kot izobraževanje, ki je del njenega šolskega sistema; listina o izobraževanju je lahko listina o v celoti opravljenem izobraževanju ali listina o deloma opravljenem izobraževanju; - listina o deloma opravljenem izobraževanju je listina, s katero imetnik izkazuje opravljen del izobraževalnega programa za pridobitev listine o v celoti opravljenem izobraževanju

2 oziroma pridobljenih študijskih kreditnih točkah, opravljenih razredih, letnikih, semestrih, izpitih, modulih po tem programu; - listina o v celoti opravljenem izobraževanju je listina, s katero imetnik izkazuje uspešno zaključen izobraževalni program; - področje oziroma smer izobraževanja so učne oziroma študijske vsebine, ki se navezujejo na posamezno stroko, znanstveno ali umetniško disciplino oziroma njen del in ki strokovno ali splošnoizobraževalno opredeljujejo program izobraževanja, in sta razvidna iz listin o izobraževanju; - priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja (v nadaljnjem besedilu: priznavanje izobraževanja) je postopek, v katerem se na podlagi v tujini opravljenega izobraževanja odloči o posameznikovi pravici do prijave in obravnave v postopkih zaradi nadaljevanja izobraževanja na izobraževalnih institucijah v Republiki Sloveniji; - status izobraževalne institucije in izobraževalnega programa je akreditacija oziroma drug izid postopka, s katerim država izvora listine o izobraževanju vrednoti kakovost izobraževalne institucije in izobraževalnega programa, tako da ugotavlja izpolnjevanje minimalnih standardov kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja v skladu z nacionalno zakonodajo. V primeru transnacionalnega izobraževanja, ki se nanaša na vse oblike in načine izobraževanja, pri katerem se javno veljavni izobraževalni program v celoti ali njegovi posamezni deli izvajajo v drugi državi, kot je sedež nosilca izobraževalnega programa, pa poleg navedenega predstavlja tudi informacijo o izvajanju v državi oziroma državah, v katerih se izobraževanje izvaja; - tuja listina o izobraževanju je listina o izobraževanju, s katero imetnik listine izkazuje uspešno opravljeno v celoti ali deloma opravljeno tuje izobraževanje; - vrednotenje izobraževanja je postopek, v katerem se o opravljenem izobraževanju, ki se izkazuje z listino o izobraževanju, izda mnenje o različnih elementih izobraževanja, določenih v 8. členu tega zakona; - vrsta izobraževanja je primarno, sekundarno oziroma terciarno izobraževanje v skladu s sistemom izobraževanja države izvora listine o izobraževanju. 3. člen (mednarodni sporazumi) Določbe tega zakona se pri vrednotenju izobraževanja in v postopku priznavanja izobraževanja smiselno uporabljajo tudi v primeru dvostranskih mednarodnih sporazumov, sklenjenih med Republiko Slovenijo in drugo državo, za priznavanje izobraževanja in listin, ki so predmet teh sporazumov. II. VREDNOTENJE IZOBRAŽEVANJA 4. člen (organ vrednotenja izobraževanja) (1) Organ vrednotenja izobraževanja je ENIC-NARIC center, ki je v skladu z Zakonom o ratifikaciji Konvencije o priznavanju visokošolskih kvalifikacij v evropski regiji (Uradni list RS, Mednarodne pogodbe, št. 14/99) nacionalni informacijski center in deluje v okviru ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo. (2) ENIC-NARIC center zbira in posreduje informacije o slovenskem in tujih sistemih izobraževanja ter je vključen v mrežo nacionalnih ENIC-NARIC centrov. (3) ENIC-NARIC center uporablja svoj žig.

3 5. člen (predmet vrednotenja izobraževanja) (1) Predmet vrednotenja izobraževanja je izobraževanje, ki se dokazuje z listino o v celoti opravljenem izobraževanju, in sicer s: - tujo listino o izobraževanju, - slovensko listino o izobraževanju, - listino o izobraževanju, izdano pred 25. junijem 1991 v nekdanjih republikah Socialistične federativne republike Jugoslavije, ali dvojnikom listine o izobraževanju, iz katere je razvidno, da je bil izvirnik listine izdan pred 25. junijem (2) Izobraževalna institucija lahko v postopkih priznavanja izobraževanja zaprosi za vrednotenje tuje listine o v celoti opravljenem izobraževanju oziroma o deloma opravljenem izobraževanju. (3) Predmet vrednotenja izobraževanja ni izobraževanje, ki se izkazuje z listino o v celoti opravljenem izobraževanju na terciarnem izobraževanju, če traja manj kot en semester oziroma pol leta, oziroma je ovrednoteno z manj kot 30 kreditnimi točkami po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu ECTS. (4) Predmet vrednotenja izobraževanja ni izobraževanje, ki se izkazuje z dokazili o zaključenih jezikovnih, računalniških in drugih tečajih, strokovnih izpitih, poklicnih kvalifikacijah ter drugih poklicnih in strokovnih usposabljanjih. 6. člen (narava mnenja) V postopku vrednotenja izobraževanja se izda mnenje, ki je informativnosvetovalne narave. 7. člen (vrednotenje izobraževanja) (1) Za izdajo mnenja iz prejšnjega člena tega zakona lahko pri ENIC-NARIC centru zaprosi prosilec oziroma prosilka (v nadaljnjem besedilu: prosilec), ki je lahko imetnik listine o izobraževanju ali fizična ali pravna oseba, ki predloži soglasje imetnika listine o izobraževanju. (2) Dokumentacijo, ki jo je treba priložiti vlogi, določi minister oziroma ministrica (v nadaljnjem besedilu: minister), pristojen za visoko šolstvo. (3) Če ENIC-NARIC center na podlagi vloge in priložene dokumentacije ter drugih virov informacij ne more izdati mnenja z vsemi elementi, določenimi v 8. členu tega zakona, pozove prosilca k dopolnitvi vloge in določi rok za dopolnitev. Če prosilec vloge ne dopolni oziroma je ne dopolni v celoti, ENIC-NARIC center izda mnenje o tistih elementih izobraževanja, ki so razvidni iz vloge in dokumentacije. (4) ENIC-NARIC center izda mnenje prosilcu v dveh mesecih od prejema popolne vloge ali od izteka roka za dopolnitev iz prejšnjega odstavka. (5) Kadar se zahteva vrednotenje izobraževanja iz tretjega in četrtega odstavka 5. člena ali ko ne gre za izobraževanje, ki se izkazuje z listino o v celoti opravljenem izobraževanju, ENIC-NARIC center vrne dokumentacijo in prosilca z obvestilom seznani, da tovrstno izobraževanje ni predmet vrednotenja v skladu s tem zakonom.

4 (6) Kadar se zahteva vrednotenje izobraževanja, ki se izkazuje z listino o izobraževanju, ki je že bilo predmet vrednotenja, ENIC-NARIC center prosilca z obvestilom seznani, da izobraževanje ni predmet vrednotenja, razen v primeru, ko prosilec predloži nove informacije v smislu tretje, četrte, pete in šeste alineje 8. člena tega zakona. (7) Vsi dokumenti v postopku vrednotenja izobraževanja, vključno z izdanim mnenjem, se vročajo prosilcu priporočeno s povratnico. (8) Kadar se v mnenju ugotovi očitna pisna ali številčna napaka ali pomota, ENIC- NARIC center po uradni dolžnosti ali na predlog prosilca sam ustrezno popravi napako, tako da izda popravljeno, novo mnenje, s katerim nadomesti prejšnje. 8. člen (vsebina mnenja) Mnenje ENIC-NARIC centra vsebuje naslednje: - osebno ime imetnika listine o izobraževanju, - informacije o listini o izobraževanju, - informacije o statusu izobraževalne institucije in izobraževalnega programa, - informacije o opravljenem izobraževanju, o področju oziroma smeri izobraževanja in o njegovi umeščenosti v državi izvora, - informacije o pridobljenem naslovu, nazivu oziroma poimenovanju stopnje izobraževanja ali izobraževalnega programa v državi izvora, - informacije o pravicah, ki iz izobraževanja izhajajo v državi izvora, - kratek opis sistema izobraževanja v državi izvora in - informacije o primerljivosti izobraževanja, ki se dokazuje s tujimi listinami o izobraževanju, s slovenskim izobraževanjem, ki se opravi na podlagi primerjave informacij o tujem izobraževanju iz tega odstavka in informacij o izobraževalnem sistemu v Republiki Sloveniji, ali o primerljivosti izobraževanja, ki se dokazuje z listinami iz druge in tretje alineje prvega odstavka 5. člena tega zakona, z izobraževanjem, ki poteka v skladu z veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji glede na vrsto izobraževanja. (2) Če določenih informacij o posameznih elementih iz prejšnjega odstavka ni mogoče ugotoviti, ENIC-NARIC center v mnenju navede, katerih od zgoraj navedenih elementov ni mogoče podati. 9. člen (ugovor) (1) Če se prosilec z izdanim mnenjem ne strinja, lahko pri ENIC-NARIC centru v petnajstih dneh od njegove vročitve poda pisni ugovor z obrazložitvijo in morebitnimi novimi dokazili zoper elemente iz prvega odstavka prejšnjega člena. (2) Prosilec lahko vloži pisni ugovor tudi v primeru, da ENIC-NARIC center ne izda mnenja v roku, določenem v četrtem odstavku 7. člena tega zakona. (3) ENIC-NARIC center lahko v ugovornem postopku iz prejšnjega odstavka pred sklicem komisije izda mnenje. Zoper izdano mnenje ima prosilec možnost ugovora iz prvega odstavka tega člena. (4) O ugovoru zoper izdano mnenje presoja komisija, ki jo s sklepom imenuje minister, pristojen za visoko šolstvo. Komisijo sestavljajo predsednik komisije in dva člana.

5 Za predsednika komisije je imenovan predstavnik ENIC-NARIC centra, ki ni sodeloval v postopku izdaje mnenja, ki je predmet ugovora. Za člana komisije sta imenovana: - predstavnik ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo oziroma predstavnik ministrstva, pristojnega za šolstvo in šport, glede na vrsto izobraževanja, ki jo izkazuje listina o izobraževanju in - predstavnik evropskega informacijskega omrežja za izmenjavo podatkov o izobraževanju Eurydice. (5) Minister, pristojen za visoko šolstvo, lahko s poslovnikom podrobneje določi način dela komisije. (6) Komisija iz četrtega odstavka tega člena v dveh mesecih od vložitve ugovora presodi o ugovoru. Komisija o svoji presoji obvesti ENIC-NARIC center z napotilom, da prosilca obvesti, da je ugovor zavrnjen v skladu s presojo komisije, ker se ne strinja z navedbami v ugovoru, in mnenje potrdi, ali z napotilom, da ENIC-NARIC center mnenje spremeni ali dopolni, ker je komisija ugovoru ugodila in presodila, glede česa je treba mnenje dopolniti ali spremeniti. ENIC-NARIC center je vezan na napotilo komisije. (7) ENIC-NARIC center izda obvestilo o potrditvi že izdanega mnenja oziroma dopolnjeno ali spremenjeno mnenje v enem mesecu od prejema presoje komisije. Ponoven ugovor ni možen. (8) Če je ugovor iz prvega odstavka tega člena vložen po preteku petnajstdnevnega roka, ENIC-NARIC center prosilca obvesti, da ugovor ni možen. III. PRIZNAVANJE IZOBRAŽEVANJA 10. člen (priznavanje izobraževanja) (1) V postopku priznavanja izobraževanja se odloči o posameznikovi pravici do dostopa, prijave in obravnave v postopkih vpisa pri nadaljevanju izobraževanja na izobraževalni instituciji v Republiki Sloveniji. (2) Izobraževalna institucija na podlagi odločbe iz prejšnjega odstavka tega člena in na podlagi predpisov, ki v Republiki Sloveniji urejajo vpise, prestope oziroma prehode med izobraževalnimi programi, ugotovi izpolnjevanje vpisnih pogojev oziroma pogojev za prehod v izobraževalni program glede na zahtevek imetnika listine. 11. člen (organ priznavanja izobraževanja) Organ priznavanja izobraževanja so izobraževalne institucije. 12. člen (predmet priznavanja izobraževanja) Predmet priznavanja izobraževanja je izobraževanje, ki se izkazuje s tujo listino o izobraževanju. 13. člen

6 (vlagatelj) Za priznavanje izobraževanja v Republiki Sloveniji lahko zaprosi vlagatelj oziroma vlagateljica (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), ki je imetnik listine o izobraževanju oziroma njegov zakoniti zastopnik. 14. člen (postopek) (1) Postopek priznavanja izobraževanja se začne na zahtevo vlagatelja, ki jo vloži na predpisanem obrazcu pri izobraževalni instituciji v Republiki Sloveniji, na kateri želi nadaljevati izobraževanje. (2) Obrazec in dokumentacijo, ki jo mora vlagatelj priložiti v postopku priznavanja izobraževanja, določi minister, pristojen za visoko šolstvo. (3) Če se v postopku priznavanja izobraževanja dvomi o izvirnosti listine o izobraževanju, se preveri izvirnost pri izdajatelju listine o izobraževanju oziroma pristojnem organu države izvora listine o izobraževanju. (4) V postopku priznavanja izobraževanja se z vsebinsko primerjavo meril iz 16. člena tega zakona preveri umeščenost tujega izobraževanja v državi izvora in ugotovi izpolnjevanje pogojev za dostop do želenega izobraževalnega programa. (5) Če gre za deloma opravljeno izobraževanje, se ugotovi opravljeni del izobraževalnega programa, v katerem želi vlagatelj nadaljevati izobraževanje v Republiki Sloveniji. (6) Izobraževalna institucija izda odločbo in jo vroči vlagatelju najpozneje v dveh mesecih od dneva prejema popolne vloge. (7) Če tuji v celoti opravljen izobraževalni program izkazuje v primerjavi s slovenskim izobraževalnim programom bistvene razlike v obsegu in stopnji zaključenega izobraževalnega programa, se lahko vlagatelju omogoči nadaljevanje izobraževanja, kot da bi imel listino o deloma opravljenem izobraževanju. 15. člen (pritožba zoper odločbo) Zoper odločbo, izdano v postopku priznavanja izobraževanja, je v osmih dneh od prejema odločbe dovoljena pritožba pri izobraževalni instituciji. 16. člen (merila) (1) V postopku priznavanja izobraževanja v skladu s tem zakonom se poleg mednarodnih načel na tem področju smiselno uporabljajo naslednja merila: - sistem šolanja, - izobraževalni program, predmetnik oziroma učni načrt, - učni dosežki, - trajanje izobraževanja, - pravice, ki iz izobraževanja izhajajo.

7 (2) Organ priznavanja izobraževanja lahko glede na vrsto izobraževanja pri odločanju upošteva tudi druge okoliščine, pomembne za priznavanje, kot so na primer: starost imetnika listine o izobraževanju, znanje jezika, število doseženih kreditnih točk, umestitev izobraževanja v državi izvora, izjemni dosežki s področja izobraževanja. 17. člen (pooblaščena oseba) Izobraževalne institucije pooblastijo osebo za vodenje postopkov priznavanja v skladu s tem zakonom in o tem v tridesetih dneh od izdaje pooblastila obvestijo ENIC-NARIC center. IV. STROKOVNA PODPORA 18. člen (strokovna podpora ENIC-NARIC centru in izobraževalnim institucijam) Ministrstvi, pristojni za osnovno, srednje, višješolsko in visokošolsko izobraževanje zagotavljata strokovno podporo ENIC-NARIC centru in izobraževalnim institucijam pri izvajanju nalog iz tega zakona. V. UPORABA TUJEGA NAZIVA OZIROMA NASLOVA 19. člen (uporaba tujega naslova, naziva oziroma poimenovanja stopnje izobraževanja ali izobraževalnega programa) (1) Imetnik tuje listine o izobraževanju, ki si je pridobil tuji naziv oziroma naslov, lahko tega uporablja v Republiki Sloveniji v izvorni obliki v skladu s predpisi države izvora listine o izobraževanju oziroma v njegovi transkripciji. Tuji naziv oziroma naslov, ki se ne prevaja v slovenski jezik, se navaja skupaj z navedbo države izvora listine o izobraževanju, prevedeno v slovenski jezik. (2) Določbe iz prejšnjega odstavka se uporabljajo tudi za tuje poimenovanje stopnje izobraževanja ali izobraževalnega programa, ki se v državi izvora uporablja na podoben način kot tuj naslov oziroma naziv v Republiki Sloveniji. VI. LEGALIZACIJA LISTINE O IZOBRAŽEVANJU 20. člen (legalizacija listine o izobraževanju) (1) V postopku vrednotenja izobraževanja se v skladu s 3. členom Zakona o ratifikaciji Konvencije o odpravi potrebe legalizacije tujih javnih listin (Uradni list FLRJ Mednarodne pogodbe, št. 10/62) in Zakonom o overitvi listin v mednarodnem prometu (Uradni list RS, št. 64/01) ne zahteva legalizacija.

8 (2) Če se v postopku vrednotenja izobraževanja dvomi o izvirnosti listine o izobraževanju, se preveri njena izvirnost pri izdajatelju listine o izobraževanju oziroma pristojnem organu države izvora listine o izobraževanju. VII. STROŠKI 21. člen (stroški) (1) Ob vložitvi vloge za vrednotenje izobraževanja prosilec plača stroške vrednotenja izobraževanja. Potrdilo o plačilu stroškov vrednotenja izobraževanja se priloži vlogi. Če prosilec ob vložitvi vloge ne predloži potrdila, se ga pozove, da ga predloži v petnajstih dneh od dneva prejema poziva. Višino stroškov določi minister, pristojen za visoko šolstvo. (2) V primerih iz petega odstavka 7. člena se že plačani stroški ne vračajo. (3) Za izdajo dopolnjenega ali spremenjenega mnenja iz tretjega odstavka 9. člena tega zakona se ne plačajo dodatni stroški. (4) Stroškov vrednotenja izobraževanja se ne zaračunava pravnim osebam javnega prava. (5) Stroškov vrednotenja izobraževanja so oproščeni: - prejemniki denarne socialne pomoči po predpisih, ki urejajo socialno varstvene prejemke, - prejemniki varstvenega dodatka po predpisih, ki urejajo socialno varstvene prejemke, - prejemniki nadomestila za invalidnost po predpisih, ki urejajo varstvo odraslih telesno in duševno prizadetih oseb, - iskalci zaposlitve, ki se v skladu s predpisom, ki ureja trg dela, štejejo za brezposelne osebe. (6) Status upravičenca iz prvih treh alinej prejšnjega odstavka se dokazuje s pravnomočno odločbo pristojnega organa, iz četrte alineje prejšnjega odstavka pa s potrdilom Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, da se oseba vodi v evidenci brezposelnih oseb. VIII. INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA 22. člen (informacije javnega značaja) ENIC-NARIC center na spletnih straneh v anonimizirani obliki objavlja informacije po elementih iz izdanih mnenj iz 8. člena tega zakona kot informacije javnega značaja. Objavljene informacije javnega značaja se uporabljajo za namen zaposlovanja in v postopkih priznavanja enako kot mnenja, izdana na zaprosilo prosilca v skladu s tem zakonom. IX. JAVNE EVIDENCE IN SEZNAM POOBLAŠČENIH OSEB 23. člen

9 (evidence) (1) Izobraževalne institucije vodijo evidenco izdanih odločb na prvi in drugi stopnji v postopku priznavanja izobraževanja, ki obsega: - podatke o osebi, na katero se odločba nanaša: osebno ime, letnica rojstva, spol in državljanstvo, - podatke o izdani odločbi: številka in datum izdaje, - podatke o listini o izobraževanju: ime v izvorni obliki oziroma njeni transkripciji, na podlagi katere je bila izdana odločba, datum izdaje, država izdaje in ime institucije, ki jo je izdala, - podatke o izobraževalnem programu, področju oziroma smeri, razredu, letniku, semestru, modulu, v katerega se oseba, na katero se odločba nanaša, vključuje. (2) Podatki iz prejšnjega odstavka se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in posredujejo za potrebe zagotavljanja enakopravne obravnave vlagateljev v postopkih priznavanja. 24. člen (seznam pooblaščenih oseb) ENIC-NARIC center vodi seznam pooblaščenih oseb za vodenje postopka priznavanja izobraževanja na izobraževalnih institucijah. Seznam pooblaščenih oseb vsebuje podatke o osebnem imenu pooblaščene osebe in naziv izobraževalne institucije. Zakon o vrednotenju in priznavanju izobraževanja ZVPI (Uradni list RS, št. 87/11) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:»x. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 25. člen (ENIC-NARIC center) V okviru ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo, se do začetka uporabe tega zakona sistemizira notranja organizacijska enota ENIC-NARIC center, ki je organ vrednotenja izobraževanja v skladu s tem zakonom in opravlja ostale naloge informacijskega nacionalnega centra. 26. člen (podzakonski predpis) Minister, pristojen za visoko šolstvo, v 30 dneh od dneva uveljavitve tega zakona izda predpis iz drugega odstavka 7. člena in drugega odstavka 14. člena tega zakona ter določi višino stroškov iz prvega odstavka 21. člena tega zakona. 27. člen (prenehanje veljavnosti)

10 Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati Zakon o priznavanju in vrednotenju izobraževanja (Uradni list RS, št. 73/04), določbe prvega, drugega in tretjega odstavka 19. člena Zakona o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 61/06) in Pravilnik o obrazcih, dokumentaciji, stroških in načinu vodenja evidenc v postopkih priznavanja in vrednotenja izobraževanja (Uradni list RS, št. 6/05 in 98/09), uporabljajo pa se do začetka uporabe tega zakona. 28. člen (dokončanje že začetih postopkov) Če je bila vloga vložena do začetka uporabe tega zakona, se postopki dokončajo po dosedanjih predpisih. 29. člen (podaljšanje uporabe predpisov, ki prenehajo veljati) (1) Ne glede na določbe 27. člena tega zakona se zaradi zaposlovanja v reguliranih poklicih, za katere se s predpisom zahteva slovenski naziv poklicne oziroma strokovne izobrazbe ali strokovni oziroma znanstveni naslov, lahko še dvanajst mesecev od dneva začetka uporabe tega zakona vloži vloga za ugotavljanje enakovrednosti tujega naslova s slovenskim strokovnim naslovom oziroma znanstvenim naslovom ter tujega naziva poklicne oziroma strokovne izobrazbe s slovenskim nazivom poklicne oziroma strokovne izobrazbe. Za ta postopek se uporabljajo 1., 2., 3. in 4. člen, prvi, drugi, šesti in sedmi odstavek 11. člena, 12. člen, druga, četrta in peta alineja drugega odstavka ter četrti, šesti in sedmi odstavek 17. člena Zakona o priznavanju in vrednotenju izobraževanja (Uradni list RS, št. 73/04), prvi, drugi in tretji odstavek 19. člena Zakona o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 61/06) ter 1. in 3. člen, prvi odstavek 5. člena, 6., 7., 8., 10., 11., 12. in 13. člen Pravilnika o obrazcih, dokumentaciji, stroških in načinu vodenja evidenc v postopkih priznavanja in vrednotenja izobraževanja (Uradni list RS, št. 6/05 in 98/09). (2) Za postopke priznavanja izobraževanja se za vključevanje šoloobveznih otrok do uporabljajo 1., 2., 3., 4. člen, II. poglavje, 16. člen, prvi, tretji, sedmi odstavek 17. člena, 18. in 19. člen Zakona o priznavanju in vrednotenju izobraževanja (Uradni list RS, št. 73/04) ter 1., 2., člen, prvi in drugi odstavek 5. člena, 6., 7., 8., 9., 12. in 13. člen Pravilnika o obrazcih, dokumentaciji, stroških in načinu vodenja evidenc v postopkih priznavanja in vrednotenja izobraževanja (Uradni list RS, št. 6/05 in 98/09). (3) Vloge, vložene po poteku obdobij iz prejšnjih odstavkov, se zavržejo. 30. člen (uveljavitev in uporaba) Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne trideseti dan po njegovi uveljavitvi.«. Popravek Zakona o vrednotenju in priznavanju izobraževanja ZVPI (Uradni list RS, št. 97/11) popravlja 29. člen zakona tako, da se glasi:

11 »29. člen (podaljšanje uporabe predpisov, ki prenehajo veljati) (1) Ne glede na določbe 27. člena tega zakona se zaradi zaposlovanja v reguliranih poklicih, za katere se s predpisom zahteva slovenski naziv poklicne oziroma strokovne izobrazbe ali strokovni oziroma znanstveni naslov, lahko še dvanajst mesecev od dneva začetka uporabe tega zakona vloži vloga za ugotavljanje enakovrednosti tujega naslova s slovenskim strokovnim naslovom oziroma znanstvenim naslovom ter tujega naziva poklicne oziroma strokovne izobrazbe s slovenskim nazivom poklicne oziroma strokovne izobrazbe. Za ta postopek se uporabljajo 1., 2., 3. in 4. člen, prvi, drugi, šesti in sedmi odstavek 11. člena, 12. člen, druga, četrta in peta alineja drugega odstavka ter četrti, šesti in sedmi odstavek 17. člena Zakona o priznavanju in vrednotenju izobraževanja (Uradni list RS, št. 73/04), prvi, drugi in tretji odstavek 19. člena Zakona o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 61/06) ter 1. in 3. člen, prvi odstavek 5. člena, 6., 7., 8., 10., 11., 12. in 13. člen Pravilnika o obrazcih, dokumentaciji, stroških in načinu vodenja evidenc v postopkih priznavanja in vrednotenja izobraževanja (Uradni list RS, št. 6/05 in 98/09). (2) Za postopke priznavanja izobraževanja se za vključevanje šoloobveznih otrok do uporabljajo 1., 2., 3., 4. člen, II. poglavje, 16. člen, prvi, tretji, sedmi odstavek 17. člena, 18. in 19. člen Zakona o priznavanju in vrednotenju izobraževanja (Uradni list RS, št. 73/04) ter 1., 2., člen, prvi in drugi odstavek 5. člena, 6., 7., 8., 9., 12. in 13. člen Pravilnika o obrazcih, dokumentaciji, stroških in načinu vodenja evidenc v postopkih priznavanja in vrednotenja izobraževanja (Uradni list RS, št. 6/05 in 98/09). (3) Vloge, vložene po poteku obdobij iz prejšnjih odstavkov, se zavržejo.«. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrednotenju in priznavanju izobraževanja ZVPI-A (Uradni list RS, št. 109/12) spreminja 29. člen zakona tako, da se glasi:»29. člen (podaljšanje uporabe predpisov, ki prenehajo veljati) (1) Ne glede na določbe 27. člena tega zakona se zaradi zaposlovanja v reguliranih poklicih, za katere se s predpisom zahteva slovenski naziv poklicne oziroma strokovne izobrazbe ali strokovni oziroma znanstveni naslov, lahko še dvanajst mesecev od dneva začetka uporabe tega zakona vloži vloga za ugotavljanje enakovrednosti tujega naslova s slovenskim strokovnim naslovom oziroma znanstvenim naslovom ter tujega naziva poklicne oziroma strokovne izobrazbe s slovenskim nazivom poklicne oziroma strokovne izobrazbe. Za ta postopek se uporabljajo 1., 2., 3. in 4. člen, prvi, drugi, šesti in sedmi odstavek 11. člena, 12. člen, druga, četrta in peta alineja drugega odstavka ter četrti, šesti in sedmi odstavek 17. člena Zakona o priznavanju in vrednotenju izobraževanja (Uradni list RS, št. 73/04), prvi, drugi in tretji odstavek 19. člena Zakona o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 61/06) ter 1. in 3. člen, prvi odstavek 5. člena, 6., 7., 8., 10., 11., 12. in 13. člen Pravilnika o obrazcih, dokumentaciji, stroških in načinu vodenja evidenc v postopkih priznavanja in vrednotenja izobraževanja (Uradni list RS, št. 6/05 in 98/09). Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se zaradi zaposlovanja v reguliranih poklicih, za katere se s predpisom zahteva slovenski naziv poklicne oziroma strokovne izobrazbe ali strokovni oziroma znanstveni naslov, lahko še do vloži vloga za ugotavljanje enakovrednosti tujega naslova s slovenskim strokovnim naslovom oziroma

12 znanstvenim naslovom ter tujega naziva poklicne oziroma strokovne izobrazbe s slovenskim nazivom poklicne oziroma strokovne izobrazbe. Za ta postopek se uporabljajo 1., 2., 3. in 4. člen, prvi, drugi, šesti in sedmi odstavek 11. člena, 12. člen, druga, četrta in peta alineja drugega odstavka ter četrti, šesti in sedmi odstavek 17. člena Zakona o priznavanju in vrednotenju izobraževanja (Uradni list RS, št. 73/04), prvi, drugi in tretji odstavek 19. člena Zakona o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 61/06) ter 1. in 3. člen, prvi odstavek 5. člena, 6., 7., 8., 10., 11., 12. in 13. člen Pravilnika o obrazcih, dokumentaciji, stroških in načinu vodenja evidenc v postopkih priznavanja in vrednotenja izobraževanja (Uradni list RS, št. 6/05 in 98/09). (3) Za postopke priznavanja izobraževanja se za vključevanje šoloobveznih otrok do uporabljajo 1., 2., 3., 4. člen, II. poglavje, 16. člen, prvi, tretji, sedmi odstavek 17. člena, 18. in 19. člen Zakona o priznavanju in vrednotenju izobraževanja (Uradni list RS, št. 73/04) ter 1., 2., člen, prvi in drugi odstavek 5. člena, 6., 7., 8., 9., 12. in 13. člen Pravilnika o obrazcih, dokumentaciji, stroških in načinu vodenja evidenc v postopkih priznavanja in vrednotenja izobraževanja (Uradni list RS, št. 6/05 in 98/09). (4) Vloge, vložene po poteku obdobij iz prejšnjih odstavkov, se zavržejo.«; ter vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:»2. člen Vloge, prejete po preteku roka iz prvega odstavka 29. člena zakona in do uveljavitve tega zakona, se štejejo kot pravočasne. 3. člen Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«.

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. členom Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V DOKTORSKA ŠTUDIJSKA PROGRAMA 3. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM PEDAGOŠKE FAKULTETE V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske doktorske študijske programe 3. stopnje v študijskem

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, 40/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 - ZUPŠ in 65/17), Meril za akreditacijo

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanj

TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanj TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanju: zdravniki), ki poleg pogojev, določenih z delovnopravnimi

Prikaži več

Microsoft Word - KRITERIJI-solski-sklad.docx

Microsoft Word - KRITERIJI-solski-sklad.docx KRITERIJI ZA RAZDELJEVANJE IN DODELJEVANJE NAMENSKIH SREDSTEV ŠOLSKEGA SKLADA OSNOVNE ŠOLE DEKANI Dekani, 9. 1. 2017 Predsednik upravnega odbora šolskega sklada Denis Burič Na osnovi 13. točke Pravil šolskega

Prikaži več

Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno

Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno v tuje jezike. Obrazec št. 1/1 REPUBLIKA SLOVENIJA...

Prikaži več

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc NAVODILA K CENIKU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2005/2006 UL FAKULTETE ZA POMORSTVO IN PROMET Šolnine in prispevke za študijsko leto 2005/2006 je določil Upravni odbor Fakultete za pomorstvo in promet na svoji 22.

Prikaži več

Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije,

Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije, ------------------------- Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije, Sveta Evrope in Unesca/Cepesa. Izdaja se zaradi boljše

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

Številka: / Datum: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o

Številka: / Datum: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o Številka: 1103-2/2014-1 Datum: 19. 6. 2014 Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/07 (63/07 popr.),

Prikaži več

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/2010, 15/2015, 512016,

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2016/2017 Univerza

Prikaži več

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, ki jo zastopata zastopnika

Prikaži več

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc Na podlagi 9. člena in 5. točke drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) ter 8. in 9. točke 19. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 14/09)

Prikaži več

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE Letališka cesta 33c, Ljubljana Upravni odbor AZS je na svoji 23. korespondenčni seji dne, 9. marca 2019, v skladu z 28. členom Statuta AZS sprejel PRAVILNIK O REGISTRACIJI IN PRESTOPIH

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju i

PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju i PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju in licenciranju strokovnih kadrov Odbojkarske zveze

Prikaži več

Microsoft Word - Pravilnik_o_izvajanju_subvencioniranega_prevoza_2016_2017.doc

Microsoft Word - Pravilnik_o_izvajanju_subvencioniranega_prevoza_2016_2017.doc Na podlagi osmega odstavka 114.b člena in prvega odstavka 114.e člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 uradno prečiščeno besedilo) in v zvezi z 2. členom Zakona o prevoznih

Prikaži več

VLOGA ZA DODELITEV BIVALNE ENOTE ZA ZAČASNO REŠEVANJE SOCIALNO OGROŽENIH OSEB I. PODATKI O PROSILCU IN NJEGOVIH OŽJIH DRUŽINSKIH ČLANIH 1. PROSILEC PR

VLOGA ZA DODELITEV BIVALNE ENOTE ZA ZAČASNO REŠEVANJE SOCIALNO OGROŽENIH OSEB I. PODATKI O PROSILCU IN NJEGOVIH OŽJIH DRUŽINSKIH ČLANIH 1. PROSILEC PR VLOGA ZA DODELITEV BIVALNE ENOTE ZA ZAČASNO REŠEVANJE SOCIALNO OGROŽENIH OSEB I. PODATKI O PROSILCU IN NJEGOVIH OŽJIH DRUŽINSKIH ČLANIH 1. PROSILEC PRIIMEK IN IME: EMŠO Davčna številka: Naslov stalnega

Prikaži več

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne 27. 6. 2017 sprejel Študijski red Univerze v Ljubljani 1 SPLOŠNA DOLOČILA

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

Na podlagi Dogovora o sofinanciranju štipendij za nadarjene športnike v Republiki Sloveniji, ki so ga dne sklenili Olimpijski komite Slov

Na podlagi Dogovora o sofinanciranju štipendij za nadarjene športnike v Republiki Sloveniji, ki so ga dne sklenili Olimpijski komite Slov Na podlagi Dogovora o sofinanciranju štipendij za nadarjene športnike v Republiki Sloveniji, ki so ga dne 22. 12. 2011 sklenili Olimpijski komite Slovenije Združenje športnih zvez, ministrstvo, pristojno

Prikaži več

Leto rojstva Sorodstveno razmerje* Priloga 1 PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišn

Leto rojstva Sorodstveno razmerje* Priloga 1 PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišn Leto rojstva Sorodstveno razmerje* Priloga 1 PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (poštna številka,

Prikaži več

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v soglasju z ministrom za javno upravo,

Prikaži več

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Šolsko leto: 2019/2020 preverila komisija za sprejem otrok v vrtec pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki Datum oddaje vloge: / jih vodijo v skladu z zakonom.

Prikaži več

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 1 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (p

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 1 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (p PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 1 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (poštna številka, ime pošte) (telefonska številka) VLOGA

Prikaži več

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanju: hranilnica) je na podlagi 318. člena Zakona o bančništvu

Prikaži več

ALMA MATER EUROPAEA - INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, FAKULTETA ZA PODIPLOMSKI HUMANISTIČNI ŠTUDIJ, LJUBLJANA (AMEU ISH) KARDELJEVA PLOŠČAD L

ALMA MATER EUROPAEA - INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, FAKULTETA ZA PODIPLOMSKI HUMANISTIČNI ŠTUDIJ, LJUBLJANA (AMEU ISH) KARDELJEVA PLOŠČAD L ALMA MATER EUROPAEA - INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, FAKULTETA ZA PODIPLOMSKI HUMANISTIČNI ŠTUDIJ, LJUBLJANA (AMEU ISH) KARDELJEVA PLOŠČAD 1 1000 LJUBLJANA Tel.: +386 2 250-19-99; 040 239 727 Faks:

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o davčni

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - Priprava na obisk in\232pektorja za delo - GZS - kon\350na.pptx)

(Microsoft PowerPoint - Priprava na obisk in\232pektorja za delo - GZS - kon\350na.pptx) 1 PRIPRAVA NA OBISK INŠPEKTORJA ZA DELO Nadzori na področju delovnih razmerij Nataša Trček Glavna inšpektorica RS za delo 2 Uvodoma: - Organizacija Inšpektorata RS za delo - Spremembe zakonodaje - Akcije

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:  Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00 in 30/01) R A Z G L A Š A M O D L O K O AVTO TAKSI PREVOZIH Številka:K1053

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00 in 30/01) R A Z G L A Š A M O D L O K O AVTO TAKSI PREVOZIH Številka:K1053 Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00 in 30/01) R A Z G L A Š A M O D L O K O AVTO TAKSI PREVOZIH Številka:K1053-4/2002 Datum: 13. junija 2003 ŽUPAN Boris Popovič

Prikaži več

Rules on the registers of applications and industrial property rights and on the certificate of the priority right (Official Gazette RS, No 102/2001)

Rules on the registers of applications and industrial property rights and on the certificate of the priority right (Official Gazette RS, No 102/2001) P R A V I L N I K o registrih prijav in pravic industrijske lastnine ter potrdilu o prednostni pravici 1. člen (vsebina pravilnika) Ta pravilnik določa vsebino registrov patentnih prijav, prijav modelov,

Prikaži več

Ime predpisa:

Ime predpisa: Ime predpisa: Zakon o spremembah Zakona o varstvu okolja Št. zadeve: 007-188/2015 Datum objave: 9. 6. 2015 Rok za sprejem mnenj in pripomb: 23. 6. 2015 Ime odgovorne osebe in e-naslov: Dušan Pichler, gp.mop@gov.si

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica tel: (05) 338-44-00, fax: (05) 338-44-01 E-pošta: info@evro-pf.si Informativno mesto: Referat za študijske zadeve, Delpinova ulica 18b, 5000

Prikaži več

(14)

(14) Podpisnik:Stojan Laik tzjatelj:sigov.ca St. certifikata 52.9999610000000056799966 Podpisano:13:03, 1207.2916 REPUBLIKA SLOVENIJA OKRAJNO SODIŠČE V KOPRU 0284 I 296/20 SKLEP Okrajno sodišče v Kopru je v

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI MESTA KRŠKO ZA LETO 2016 VSEBINA: I. Vsebina javnega razpisa II. Obrazec za prijavo III. Vzorec pogodbe Številka:

Prikaži več

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE KAZALO I. SPLOŠNO... 3 II. UDELEŽENCI... 3 III. POTEK SKUPŠČINE... 4 IV. SKLEPČNOST IN ODLOČANJE... 4 V. VOLITVE ORGANOV ZVEZE... 5 VI. KONČNE DOLOČBE... 7 POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE

Prikaži več

Urejanje statusa tujca študentov v Republiki Sloveniji

Urejanje statusa tujca študentov v Republiki Sloveniji Urejanje statusa tujca s strani tujih študentov v Republiki Sloveniji Koper, 9.12.2015 Bivanje v Republiki Sloveniji Prebivanje tujcev v Republiki Sloveniji ureja Zakon o tujcih (Ztuj -2). Zakon je bil

Prikaži več

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaēaja TRŽIŀĄE 2019

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaÄ“aja TRŽIŀĄE 2019 KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. Osnovni podatki o katalogu: naziv organa, ki je izdal katalog: Osnovna šola Tržišče odgovorna uradna oseba, ki je katalog sprejela: Zvonka Mrgole, prof., ravnateljica

Prikaži več

Po 6

Po 6 Po 21 členu Statuta Zveze nogometnih trenerjev Slovenije je Skupščina Zveze nogometnih trenerjev Slovenije na zasedanju dne 31. marca 2014 sprejela Disciplinski pravilnik Zveze nogometnih trenerjev Slovenije

Prikaži več

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DOLOČBE 1. člen Ta navodila urejajo prilagajanje študijskih

Prikaži več

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen S tem pravilnikom je urejeno organiziranje in delovanje tutorskega sistema na Filozofski fakulteti v Ljubljani (v nadaljevanju:

Prikaži več

Na podlagi petega odstavka 92. člena, drugega odstavka 94. člena in 96. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za

Na podlagi petega odstavka 92. člena, drugega odstavka 94. člena in 96. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za Na podlagi petega odstavka 92. člena, drugega odstavka 94. člena in 96. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve v soglasju z ministrom

Prikaži več

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5 Na podlagi določil 33., 98. in 120. člena Statuta Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (v nadaljevanju Zveza) je Občni zbor Zveze na svoji redni seji dne 10. 5. 2011 sprejel PRAVILNIK O PODELJEVANJU

Prikaži več

Microsoft Word - ribištvo.docx

Microsoft Word - ribištvo.docx Gregorčičeva 20 25, Sl-1001 Ljubljana T: +386 1 478 1000 F: +386 1 478 1607 E: gp.gs@gov.si http://www.vlada.si/ NUJNI POSTOPEK PREDLOG EVA 2017-2330-0079 ZAKON O SPREMEMBAH ZAKONA O MORSKEM RIBIŠTVU I.

Prikaži več

Številka:

Številka: REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana T: 01 478 83 30 F: 01 478 83 31 E: gp.mju@gov.si www.mju.gov.si Številka: 093-10/2017 Datum: 5. 1. 2018 Odbor Republike

Prikaži več

SENAT UL 2. SEJA DNE Številka: /2017 Datum: Ljubljana, TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošol

SENAT UL 2. SEJA DNE Številka: /2017 Datum: Ljubljana, TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošol SENAT UL 2. SEJA DNE 21. 11. 2017 Številka: 031-12/2017 Datum: Ljubljana, 21. 11. 2017 5. TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev Univerze v Ljubljani Poročevalec:

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI NOVA UNIVERZA, EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA - Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica - tel: (05) 338-44-00 - e-pošta: info@epf.nova-uni.si Informativno mesto: - Referat za študijske zadeve, Delpinova ulica

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI NOVA UNIVERZA, EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA - Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica - tel: (05) 338-44-00, fax: (05) 338-44-01 - e-pošta: info@evro-pf.si Informativno mesto: - Referat za študijske zadeve,

Prikaži več

Občina Bled OBČINSKI SVET 7) V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled - UPB (Ur. list RS, št. 67/2009), Vam v prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem

Občina Bled OBČINSKI SVET 7) V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled - UPB (Ur. list RS, št. 67/2009), Vam v prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem Občina Bled OBČINSKI SVET 7) V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled - UPB (Ur. list RS, št. 67/2009), Vam v prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem: Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec. Kot predstavnica

Prikaži več

Na osnovi Športnega pravilnika AŠ 2005 je Upravni odbor AŠ 2005 na svoji seji dne ………… sprejel

Na osnovi Športnega pravilnika AŠ 2005 je Upravni odbor AŠ 2005 na svoji seji dne ………… sprejel Na osnovi Športnega pravilnika AŠ 2005 je Upravni odbor AŠ 2005 na svoji seji dne 20. februarja 2018 sprejel dopolnjeni PRAVILNIK O LICENCAH I. Splošno 1. člen Ta pravilnik podrobneje določa vrste licenc,

Prikaži več

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubrika 2 Registrska številka... 3 Rubrika 3 Matična številka

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: Up-311/18, U-I-125/18 ECLI: ECLI:SI:USRS:2018:Up.311.18 Akt: Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 695/2017 z dne 9. 2. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U

Prikaži več

INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC Vošnjakova 1 p.p Ljubljana [ ] Podatki o zavezancu - upravljalcu zbirke Pravna oblika zavezanca: pra

INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC Vošnjakova 1 p.p Ljubljana [ ] Podatki o zavezancu - upravljalcu zbirke Pravna oblika zavezanca: pra INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC Vošnjakova 1 p.p. 78 1001 Ljubljana Podatki o zavezancu - upravljalcu zbirke Pravna oblika zavezanca: pravna os Ime in priimek: Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):

Prikaži več

PREDLOG SPREMEMB STATUTA UNIVERZE V LJUBLJANI

PREDLOG SPREMEMB STATUTA UNIVERZE V LJUBLJANI Senat Univerze v Ljubljani je na podlagi šeste točke 47. in 238.a člena Statuta Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 8/05, 118/05, 72/06 (76/06-popr.), 59/07 (82/07-popr.), 81/07, 5/08, 42/08, 62/08,

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne 13. 7. 2015 je po predhodni obravnavi in potrditvi besedila na pedagoški konferenci zavoda

Prikaži več

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Šolsko leto: / preverila komisija za sprejem otrok v vrtec pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki Datum oddaje vloge: / jih vodijo v skladu z zakonom. Šifra

Prikaži več

Microsoft Word - Poziv za vpis v evidenco subjektov 2009_koncna.doc

Microsoft Word - Poziv za vpis v evidenco subjektov 2009_koncna.doc JAVNI POZIV K VPISU SUBJEKTOV INOVATIVNEGA OKOLJA V EVIDENCO SUBJEKTOV INOVATIVNEGA OKOLJA Ljubljana, februar 2009 KAZALO 1. PREDMET JAVNEGA POZIVA 3 2. NAMEN IN NAČIN VPISA V EVIDENCO 3 3. PODATKI O SUBJEKTU

Prikaži več

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE UGOVORA ZOPER INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE Če davčni zavezanec ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE UGOVORA ZOPER INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE Če davčni zavezanec ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE UGOVORA ZOPER INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE Če davčni zavezanec ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni ali nepopolni, v 15 dneh od vročitve informativnega

Prikaži več

(IZVLEČEK ZA VLAGATELJE)

(IZVLEČEK ZA VLAGATELJE) Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana T: 01 478 82 72 F: 01 478 87 54 E: gp.mzp@gov.si Izvleček pravnih podlag zakona in pravilnika, ki vplivajo na uveljavljanje pravic do subvencioniranega prevoza dijakov

Prikaži več

Na podlagi zakona o skupnosti študentov objavljamo

Na podlagi zakona o skupnosti študentov objavljamo Uradni list RS, št. 3/13, 46/14 Velja od 12. 1. 2013 Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam UKAZ o razglasitvi Zakona o šolski

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Sklepa o ustanovitvi

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Na podlagi 27

Na podlagi 27 Na podlagi 27. člena v zvezi z 21. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije U R E D B O o spremembah

Prikaži več

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu na podlagi pete alineje 51

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu na podlagi pete alineje 51 Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je na podlagi pete alineje enajstega odstavka 51. h člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 119/06 uradno prečiščeno besedilo,

Prikaži več

SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROK

SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROK SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROKI ZA ODDAJO PRIJAVE Kandidat za vpis v magistrske študijske

Prikaži več

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je na podlagi tretje alineje enajstega odstavka 51.h člena Zakona o visokem

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je na podlagi tretje alineje enajstega odstavka 51.h člena Zakona o visokem Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je na podlagi tretje alineje enajstega odstavka 51.h člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 UPB7, 40/12 ZUJF,

Prikaži več

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Kazalo vsebine 1. Pooblastilo za izvajanje postopkov prek portala e-vem... 4 2. Prijava v

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o avtotaksi prevozih, ki obsega: - Odlok o avtotaksi prevozih (Uradni list RS, št. 33/08 z dne ), - Odlo

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o avtotaksi prevozih, ki obsega: - Odlok o avtotaksi prevozih (Uradni list RS, št. 33/08 z dne ), - Odlo Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o avtotaksi prevozih, ki obsega: - Odlok o avtotaksi prevozih (Uradni list RS, št. 33/08 z dne 4. 4. 2008), - Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o avtotaksi prevozih

Prikaži več

Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08

Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08 Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08 in 108/09) minister za zunanje zadeve v soglasju z

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana ZAKON PREDLOG (EVA 2018-1711-0004) O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O TUJCIH I. UVOD 1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJETJE PREDLOGA ZAKONA Zakon o tujcih (Uradni list RS, št. 1/18- upb6, 6/18 - popr.;

Prikaži več

ODPIS/ODLOG/OBROK - FO Odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka za fizične osebe (Pred izpolnjevanjem obrazca preberite navodilo.) Poda

ODPIS/ODLOG/OBROK - FO Odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka za fizične osebe (Pred izpolnjevanjem obrazca preberite navodilo.) Poda Odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka za fizične osebe (Pred izpolnjevanjem obrazca preberite navodilo.) Podatki o davčnem zavezancu Ime in priimek: Naslov: Davčna številka Telefonska

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o izvajanju

Prikaži več

dopisni list_AKOS 2

dopisni list_AKOS 2 Številka: 06106-71/2015/5 Datum: 25.8.2015 Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije izdaja na podlagi drugega odstavka 224. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list

Prikaži več

ALMA MATER EUROPAEA - EVROPSKI CENTER, MARIBOR (AMEU-ECM) ALMA MATER EUROPAEA - European Centre Maribor (AMEU-ECM) RAZPIS ZA VPIS 2019/2020 Slovenska

ALMA MATER EUROPAEA - EVROPSKI CENTER, MARIBOR (AMEU-ECM) ALMA MATER EUROPAEA - European Centre Maribor (AMEU-ECM) RAZPIS ZA VPIS 2019/2020 Slovenska ALMA MATER EUROPAEA - EVROPSKI CENTER, MARIBOR (AMEU-ECM) ALMA MATER EUROPAEA - European Centre Maribor (AMEU-ECM) RAZPIS ZA VPIS 2019/2020 Slovenska ulica 17, 2000 Maribor Tel.: +386 2 250-19-99; 040

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV na seji 9. 10. 2017 sprejel na seji 12. 11. 2018 pa

Prikaži več

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc SI-TSA Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija http://www.si-tsa.si si-tsa@gov.si Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21 1000 Ljubljana Davčna

Prikaži več

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta: Splet

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta: Splet FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) 237 42 22 (04) 237 42 15 E pošta: vs@fov.uni-mb.si; un@fov.uni-mb.si Spletna stran: http://www.fov.uni-mb.si Informativno mesto:

Prikaži več

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010 RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2018/19 Rok za prijavo: 05.03.2018 Razpisna dokumentacija: Razpis Prijavni obrazec Naslov

Prikaži več

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi 30.11.2010 Uradni list Evropske unije C 323/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) MNENJA EVROPSKI NADZORNIK ZA VARSTVO PODATKOV Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV na seji 5. 2. 2018 sprejel P R A V I L N I K O PREHODU

Prikaži več

0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BA

0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BA 0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BANK AG, ki ga zastopa RANGUS BORUT - ODVETNIK, proti

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:  Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc Pravila o merilih za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskem domu Nova Gorica, 25. julij 2008 Prejmejo: Študentska pisarna Komisija za študentske zadeve Študentski svet Predsednik Predstojnik Ime

Prikaži več

Pravilnik sejnine

Pravilnik sejnine OBČINSKI SVET www.sezana.si obcina@sezana.si Partizanska cesta 4, 6210 Sežana Tel.: 05 73 10 100, Fax: 05 73 10 123 Številka: 032-1/2011-11 Datum: 28. 2. 2011 Na podlagi sedmega odstavka 34.a člena Zakona

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.4.2019 C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 25.4.2019 o zagotavljanju nemotenega delovanja elektronske evidence kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov

Prikaži več

Microsoft Word - BESEDILO JAVNEGA RAZPISA_SOC_VAR_2017.docx

Microsoft Word - BESEDILO JAVNEGA RAZPISA_SOC_VAR_2017.docx Občina Trebnje na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 uradno prečiščeno besedilo, 23/07 popr., 41/07 popr., 61/10 ZSVarPre, 62/10 ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 ZPPreb-1

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o ustanovitvi javnega socialno varstvenega zavoda Center

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj

Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega univerza

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 Kranj (v nadaljevanju organizator). POGOJI SODELOVANJA

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o sodnem

Prikaži več