Kotnikova 5, 1000 Ljubljana T: Številka: 303-9/2019/11 Datum: E: Izvedbeni načrt Operativnega programa za izvajanje evrop

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Kotnikova 5, 1000 Ljubljana T: Številka: 303-9/2019/11 Datum: E: Izvedbeni načrt Operativnega programa za izvajanje evrop"

Transkripcija

1 Kotnikova 5, 1000 Ljubljana T: Številka: 303-9/2019/11 Datum: E: Izvedbeni načrt Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje Na podlagi petega odstavka 18. člena Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 popr., 15/17, 69/17 in 67/18), Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, v vlogi organa upravljanja, ob upoštevanju Odloka o izvedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje (Uradni list RS, št. 50/15, 58/15, 76/15, 1/16, 35/16 in 55/16) in podrobnejših prikazov izvedbenega načrta Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje , z dne , z dne , z dne , z dne , z dne , z dne , , z dne , z dne , z dne , z dne , z dne , z dne , z dne ter z dne (v nadaljevanju: Izvedbeni načrt Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje ), izdaja naslednji SKLEP 1. Sprejme se spremembe in dopolnitve Izvedbenega načrta Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje v skladu s prilogami. 2. Prečiščena verzija Izvedbenega načrta Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje , upoštevajoč spremembe in dopolnitve, ki so predmet tega sklepa, s pripadajočimi prilogami in tabelami, se objavi na spletni strani 3. Ta sklep stopi v veljavo z dnem objave na spletni strani organa upravljanja. Dr. Nevenka Ribič DRŽAVNA SEKRETARKA

2 Priloga 1: Prikaz Izvedbenega načrta Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje , razčlenjenega po prednostnih oseh za programsko obdobje Prednostna os Prispevek 2015* 2016* 2017* 2018* Skupna vsota 1. Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno EU specializacijo za večjo konkurenčnosti in ozelenitev gospodarstva SI Povečanje dostopnosti do informacijsko-komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in EU kakovosti SI Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast EU Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja 5. Prilagajanje na podnebne spremembe 6. Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti 7. Izgradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti 8. Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile 9. Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost 11. Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO in krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev 12. Tehnična pomoč (KS) 13. Tehnična pomoč (ESRR) 14. Tehnična pomoč (ESS) SI EU SI EU SI EU SI EU SI EU SI EU SI EU SI EU SI EU SI EU SI EU SI Skupaj (redne pravice porabe)** EU Dodatne pravice porabe (planirane na podlagi Sklepa Vlade RS št /2017/4 z dne , da se za izvajanje OP dodeli dodatnih 225 mio EUR, EU + SI) SI EU SI Skupaj** EU * v letih 2015, 2016, 2017 in 2018 je prikazana realizacija, vključno s pavšali ** v seštevek so vključeni finančni instrumenti (v letih 2017, 2019, 2021 in 2022 po ,00 EUR) SI

3 Priloga 2: Prikaz Izvedbenega načrta Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje , razčlenjenega po neposrednih proračunskih uporabnikih za leta 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 in 2022 Neposredni proračunski uporabnik Prispevek 2016* 2017* 2018* Skupaj Urad za nadzor proračuna EU SI finance - SUS EU EU SI finance EU SI Uprava RS za javna plačila EU SI Urad za preprečevanje pranja denarja EU SI notranje zadeve EU SI Generalni sekretariat Vlade EU SI delo, družino, socialne zadeve in enake možnoseu SI Inštektorat RS za delo EU SI gospodarski razvoj in tehnologijo EU SI javno upravo EU SI kulturo EU SI Arhiv RS EU SI okolje in prostor Republike Slovenije EU SI Direkcija RS za vode EU SI Agencija RS za okolje EU SI Geodetska uprava RS EU SI pravosodje EU SI Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij EU SI Uprava RS za probacijo EU SI Ustavno sodišče RS EU SI Vrhovno sodišče RS EU SI zdravje EU SI infrastrukturo EU SI Direkcija RS za infrastrukturo EU SI Uprava RS za pomorstvo EU SI izobraževanje, znanost in šport EU SI Urad RS za mladino EU SI Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko EU kohezijsko politiko - tehnična pomoč SI Uprava RS za zaščito in reševanje EU SI Dodatne pravice porabe EU (planirane na PP organa upravljanja) SI Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko EU kohezijsko politiko - organ upravljanja SI Finančni inštrumenti EU SI Skupaj EU SI * v letih 2016, 2017 in 2018 je prikazana realizacija, vključno s pavšali

4 Tabela 3a: Prikaz Izvedbenega načrta Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje , razčlenjenega na A bilanco in finančne inštrumente po letih Bilanca Prispevek Skupna vsota Bilanca A EU SI Finančni inštrumenti EU SI Skupaj EU SI

5 Tabela 3b: Prikaz Izvedbenega načrta Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje , ki prikazuje bilanco A po letih, po prednostnih oseh Prednostna os Prispevek 2015* 2016* 2017* Skupna vsota 1. Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno EU specializacijo za večjo konkurenčnosti in ozelenitev gospodarstva SI Povečanje dostopnosti do informacijsko-komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in EU kakovosti SI Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast EU Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja 5. Prilagajanje na podnebne spremembe 6. Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti 7. Izgradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti 8. Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile 9. Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost 11. Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO in krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev 12. Tehnična pomoč (KS) 13. Tehnična pomoč (ESRR) 14. Tehnična pomoč (ESS) SI EU SI EU SI EU SI EU SI EU SI EU SI EU SI EU SI EU SI EU SI EU SI Skupaj (redne pravice porabe) EU Dodatne pravice porabe (planirane na podlagi Sklepa Vlade RS št /2017/4 z dne , da se za izvajanje OP dodeli dodatnih 225 mio EUR, EU + SI) SI EU SI Skupaj redne in dodatne pravice porabe EU * v letih 2015, 2016, 2017 in 2018 je prikazana realizacija, vključno s pavšali SI

6 Tabela 3c: Prikaz Izvedbenega načrta Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje , ki prikazuje finančne inštrumente po letih, po prednostnih oseh Prednostna os Prispevek Skupna vsota 1. Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno EU specializacijo za večjo konkurenčnosti in ozelenitev gospodarstva SI Povečanje dostopnosti do informacijsko-komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in EU kakovosti SI Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast EU Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja 5. Prilagajanje na podnebne spremembe 6. Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti 7. Izgradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti 8. Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile 9. Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost 11. Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO in krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev 12. Tehnična pomoč (KS) 13. Tehnična pomoč (ESRR) 14. Tehnična pomoč (ESS) SI EU SI EU SI EU SI EU SI EU SI EU SI EU SI EU SI EU SI EU SI EU SI Skupaj EU SI

7 Tabela 4: Prikaz Izvedbenega načrta Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje , ki je razčlenjen na planirano dinamiko po skladih, regijah in letih Sklad Regija Prispevek Skupna vsota ESS ESRR KS YEI Skupaj Vzhod Zahod Skupaj Vzhod Zahod Skupaj Celotna Slovenija Vzhod EU SI EU SI EU SI EU SI EU SI EU SI EU SI EU SI EU SI

8 Tabela 5a: Prikaz Izvedbenega načrta Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje z upoštevanjem regionalnega vidika glede na kohezijski regiji Regija Prispevek Skupna vsota % Vzhod EU SI Vzhod FI EU SI skupaj Vzhod EU ,73% SI ,87% Zahod EU SI Zahod FI EU SI skupaj Zahod EU ,27% SI ,13% Skupaj Vzhod in Zahod EU ,00% 69,29% SI ,00% 76,11% Celotna Slovenija EU SI Celotna Slovenija FI EU SI Skupaj celotna Slovenija EU ,71% SI ,89% Skupaj EU ,00% SI ,00%

9 Tabela 5b: Prikaz Izvedbenega načrta Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje , z upoštevanjem regionalnega vidika glede na kohezijski regiji za leta % 2017 % 2018 % 2019 % 2020 % 2021 % 2022 % Seštevek % Vzhod % % % % % % % % Zahod % % % % % % % % Vzhod FI % % % % % Zahod FI % % % % % Celotna Slovenija Celotna Slovenija FI Skupaj

10 Tabela 6a: Prikaz Izvedbenega načrta Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje , ki prikazuje pregled NIO, kateri se prvič vključijo v INOP - skupna ocenjena vrednost EU dela v letih Prednostna naložba Na PP NIO Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi 9.2 Spodbujanje razpoložljivosti cenovno dostopnih, trajnostnih in visoko kakovostnih storitev, vključno z zdravstvenimi in socialnimi storitvami splošnega pomena Ministrstvo za infrastrukturo delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti JR UTM v okolici OŠ JR - Razvoj in preizkušanje storitev socialnega vključevanja invalidov Skupaj ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,31 0,00 0,00 0, , , , , ,00 Tabela 6b: Prikaz Izvedbenega načrta Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje , ki prikazuje sumarni pregled potrjenih NIO in skupno ocenjena vrednost EU dela v letih Prednostna naložba Na PP NIO Skupaj

11 1.1 Izboljšanje infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti pri raziskavah in inovacijah ter promocija kompetenčnih centrov, zlasti tistih v evropskem interesu kulturo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Mreža centrov raziskovalnih umetnosti in kulture Razvoj slovenščine v digitalnem okolju - jezikovni viri in tehnologije Dopolnjevanje z instrumenti, ki se izvajajo na ravni Evropske Unije Inštrument širjenja sodelovanja v Obzorju 2020 (teaming) na področjih SPS Javni razpis Spodbujanje izvajanja RR projektov (TRL 3-6) 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , ,15 Razvoj raziskovalne infrastrukture za mednarodno konkurenčnost slovenskega RRI prostora 0,00 0,00 0, , , ,65 0, ,26 Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur 0,00 0,00 0, , ,06 0,00 0, ,00 RRI v verigah in mrežah vrednosti - sklop 1: Javni razpis Spodbujanje izvajanja RR programov (TRL 3-6) Javni razpis za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere , , , , , ,14 0, ,47 0, , , , , , , ,00

12 1.2 Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj ter visokošolskim izobraževalnim sektorjem gospodarski razvoj in tehnologijo Vzpostavitev domačih centrov srednje velike RI 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,26 Podpora RRI projektom - investicije (vključno za spodbujanje prehoda v nizkoogljično družbo) 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 Dopolnjevanje SME instrumenta 0, , , , , ,18 0, ,00 Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA (14 mio EUR, kode: 002, 064) Javni razpis za RRI v verigah in mrežah vrednosti Sklop 2: Spodbude za raziskovalno - razvojne projekte (TRL 6-9) (14 mio EUR, kode: 002, 064) Javni razpis za RRI v verigah in mrežah vrednosti Sklop 2: Spodbude za RRI projekte na prednostnih področjih S4 (TRL 6-9) (14 mio EUR, kode: 002, 064) 0, , , , , , , ,08 0, , , ,53 0,00 0,00 0, ,26 0,00 0, , , , , , ,00 Krepitev kompetenc in inovacijskih potencialov podjetij 0, , , ,56 0,00 0,00 0, ,82 Pilotni/demonstracijski projekti 0, , , , , , , ,71

13 2.1 Širitev širokopasovnih storitev in uvajanje visokohitrostnih omrežij ter podpora uporabi nastajajočih tehnologij in omrežij za digitalno ekonomijo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport javno upravo javno upravo Podpora strateškim (razvojno inovacijskim) partnerstvom na prioritetnih področjih pametne specializacije ( EUR, koda 063) 0, , , , , , , ,09 Spodbujanje dejavnosti prenosa znanja preko delovanja pisarn za prenos tehnologij 0,00 0, , , , , , ,00 Izgradnja Centra znanosti kot demonstracijskega objekta 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,36 Vzpostavitev razvojno inovativnega oblaka s tehnološko platform s področja interneta stvari - NPO Vzpostavitev tehnoloških platform s področja interneta stvari (pilotni projekt) - javni razpis GOŠO 4 0,00 0,00 0, , , , , ,94 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 Spodbujanje povpraševanja po storitvah dostopa do interneta Dvig rabe interneta za večjo vključenost na področju informacijske družbe 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,40 0,00 0, ,20 0, , ,80 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00

14 2.2 Krepitev aplikacij IKT za e- upravo, e- učenje, e-vključenost, e-kulturo in e-zdravje javno upravo Gospodar 3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji kulturo Geodetska uprava RS gospodarski razvoj in tehnologijo Celovita informacijska podpora postopkom varstva nepremične kulturne dediščine eprostor Turistične kapacitete na problemskih območjih 0, , , , ,50 0,00 0, ,84 0, , , , , , , , , , , , , ,59 0, ,01 Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij ter razvojne naložbe v MSP, socialna podjetja, rabo lesa in snovno in energetsko učinkovitost 0,00 0, , ,53 0,00 0,00 0, ,70 Ekonomska infrastruktura JR Neposredna potrditev operacij ekonomsko-poslovne infrastrukture - PONI Neposredna potrditev operacij ekonomsko-poslovne infrastrukture - dodatne pravice porabe 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, , , ,50 0,00 0,00 0, ,43 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,75 0,00 0,00 0, , , , , ,99

15 Javni razpis za procesni vavčer ( ) 0, ,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,29 Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij 0,00 0, ,22 0, , ,00 0, ,22 Javni razpis za spodbujanje uvajanja digitalne transformacije MSP 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 Mreža VEM - Javni razpis v letu , ,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,06 Snovna in energetska učinkovitost - predstavitveni projeki 0, ,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,03 Javni razpis za izbor operacij za učne izdelovalne laboratorije 0,00 0, ,60 0, ,30 0,00 0, ,90 Snovna in energetska učinkovitost (nepovratni del) - kooperative Socialna podjetja (nepovratni del) - krepitev podpornega okolja za socialna podjetja Socialna podjetja (nepovratni del) - spodbude za nastajanje podjetij in mladinskih zadrug ,00 0,00 0,00 20, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, , ,48 0,00 0,00 0,00 0, ,41 Socialna podjetja (nepovratni del) - spodbude za nastajanje podjetij in mladinskih zadrug ,00 0,00 0,00 0, , , , ,39 Spodbude za MSP v lesarstvu (nepovratni viri) , ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,47 Spodbude za rast podjetij na področju rabe lesa , ,33 0,00 0,00 0, , , ,47 Spodbude za zagon podjetij P , , , , , , , ,35 Spodbude za zagon podjetij P2B v letu , ,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,14

16 Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih , , , , , ,46 0, ,48 Vsebinska podpora pri finančnih instrumentih (semenski kapital) za leto , ,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,21 Vsebinska podpora prejemnikom sredstev (MSP) v začetnih fazah življenjskega cikla , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Vsebinska podpora MSP ,00 0, , , , , , ,00 Javni razpis za izvedbo storitev za spodbujanje digitalizacije MSP v Republiki Sloveniji v letih od 2019 do 2023»DIGITALIZACIJA «0,00 0,00 0, , , , , ,00 START -UP HIŠE 0,00 0,00 0, , , , , ,00 Mreža VEM v letih ,00 0, , , , , , ,09 Podporne storite za MSP (vavčerji) 0,00 0,00 0, , , , , ,00 Storitve inovativnega okolja Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 2.0 Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 3.0 0, , , , , , , ,70 0, , ,77 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,03 0,00 0, ,38 Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,21 Spodbude za razvoj lesarstva za področju polproizvodov 0,00 0, , , ,52 0,00 0, ,56

17 3.2 Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelo za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo. javno upravo kulturo gospodarski razvoj in tehnologijo Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti Enotna poslovna točka Platforma CzK 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , ,23 0, , , , , , , ,52 Finančne podpore CzK - javni razpisi 0,00 0,00 0, , , , , ,70 Povezovanje turistične ponudbe s kulturnimi vsebinami ter razvoj in uveljavitev novih produktov na področju kulturnega turizma - blagovne znamke na področju knjige Certifikati kakovosti Mednarodni poslovni dogodki Individualne predstavitve podjetij na mednarodnih sejmih v tujini Razvoj in promocija turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji Razvoj novih in inovativnih produktov ter storitev turističnega gospodarstva ( ) 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,60 0, ,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,61 0, ,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,04 0, , , , , , , ,33 0,00 0, , ,85 0,00 0,00 0, ,28 0, , , ,63 0,00 0,00 0, ,71

18 kulturo gospodarski razvoj in tehnologijo Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih - povezava na S4 Tržne raziskave tujih trgov Javni poziv za sofinanciranje tržnih raziskav, mednarodnih forumov in certifikatov kakovosti v letu 2018 Vzpostavitev in delovanje koncepta One stop shop za investitorje in izvoznike Dvig kompetenc v vodilnih destinacijah in promocija turistične ponudbe v vodilnih turističnih destinacijah Razvoj in promocija integralnih produktov turističnega gospodarstva Spodbujanje razvoja in uporabe novih poslovnih modelov za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti Vzpostavitev ali nadgradnja elektronskega poslovanja v MSP Slovenija osrednja gostja mednarodnjega knjižnega sejma v Frankfurtu Javni razpis za krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov 0,00 0, , , , , , ,16 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , , ,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,58 0,00 0,00 0, ,09 0,00 0,00 0, ,09 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,10 0, ,34 0,00 0, , , , , , ,31 0,00 0,00 0, , , , , ,38 0,00 0, , , , , , ,08 0,00 0,00 0, , , , , ,95 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00

19 4.1 Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju Ministrstvo za infrastrukturo Izvajanje mehanizma celostnih teritorialnih naložb Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport pravosodje DEMONSTRACIJSKI/PILOTNI PROJEKT 1: Energetska prenova stavb namenjenih za izvajanje vzgojnoizobraževalne dejavnosti za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo - CŠOD Bohinj DEMONSTRACIJSKI/PILOTNI PROJEKT 2: Celostna energetska prenova paketa stavb pravosodnih organov po principu JZP (energetsko pogodbeništvo) - Sodišča v Celju, Murski Soboti, Slovenj Gradcu DEMONSTRACIJSKI/PILOTNI PROJEKT 3: Celostna energetska prenova stavbe z več upravljavci po principu JZP (energetsko pogodbeništvo) - Stavba v Šmarju pri Jelšah 0,00 0, , , , ,32 0, ,00 0, ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,55 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,59 0,00 0,00 0, ,00

20 Generalni sekretariat Vlade notranje zadeve javno upravo Ministrstvo za infrastrukturo SVRK kulturo delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Energetska sanacija stavb oseb ožjega javnega sektorja 0, , ,53 0,00 0,00 0,00 0, ,52 Energetska sanacija stavb oseb ožjega javnega sektorja 0,00 0,00 0, ,47 0,00 0,00 0, ,47 Energetska sanacija stavb oseb ožjega javnega sektorja 0,00 0, , , ,55 0,00 0, ,45 Energetska sanacija stavb oseb ožjega javnega sektorja 0,00 0,00 0, ,26 0,00 0,00 0, ,26 Energetska sanacija stavb oseb ožjega javnega sektorja 0,00 0,00 0, , , , , ,00 Energetska sanacija stavb oseb širšega javnega sektorja v lasti države Energetska sanacija stavb oseb širšega javnega sektorja v lasti države 0,00 0,00 0, , ,50 0,00 0, ,70 zdravje Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport SVRK Ministrstvo za infrastrukturo gospodarski razvoj in tehnologijo Energetska sanacija stavb oseb širšega javnega sektorja v lasti države Energetska sanacija stavb oseb širšega javnega sektorja v lasti države 0,00 0, , , ,44 0,00 0, ,46 0,00 0, , , ,29 0,00 0, ,72 0, , , , ,93 0,00 0, ,42 Energetska sanacija stavb oseb širšega javnega sektorja v lasti države 0,00 0,00 0, , , , , ,16 Energetska sanacija stavb v lasti lokalnih skupnosti 0, , , , , , , ,16 Energetska revščina Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00

21 4.2 Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov 4.3 Razvoj in uporaba pametnih distribucijskih sistemov, ki delujejo pri nizkih in srednjih napetostih 4.4 Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi Ministrstvo za infrastrukturo Ministrstvo za infrastrukturo Ministrstvo za infrastrukturo Javni razpis za sofinanciranje daljinskih sistemov, ki uporabljajo OVE Sončne elektrarne Javni razpis za sofinanciranje nakupa pametnih števcev električne energije. Ukrepi TM, ki se bodo izvajali v okviru mehanizma CTN 0, , , , , , , ,27 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0, , , , , , ,48 0,00 0, , , , , , ,12 Ukrepi TM, ki se bodo izvajali v okviru mehanizma CTN - kohezija 0,00 0,00 0, , , , , ,76 Celostne prometne strategije , ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,42 Mehki ukrepi trajnostne mobilnosti 0,00 0, , , , , , ,98 JR Ukrepi trajnostne mobilnosti (ureditev JPP postajališčv, kolesarske infrastrukture in pločnikov) 0,00 0, , , ,16 0,00 0, ,31

22 5.1 Podpora naložbam za prilagajanje podnebnim spremembam, vključno s pristopi, ki temeljijo na ekosistemu Direkcija RS za infrastrukturo Ministrstvo za infrastrukturo Direkcija RS za vode JR P+R 0,00 0, , , ,01 0,00 0, ,06 Elektropolnilnice 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 JR UTM v okolici OŠ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,31 Ukrepi TM-dodatne pravice porabe 0, , , ,93 0,00 0,00 0, ,50 Ukrepi TM-dodatne pravice porabe 0,00 0,00 0, , , , , ,10 Nadaljevanje projektov zagotovitve poplavne varnosti na porečju Drave Uprava RS za zaščito in reševanje okolje in prostor Republike Slovenije Direkcija RS za vode Informiranje in ozaveščanje prebivalcev Slovenije o ukrepih ob poplavah ter zgodnje alarmiranje in obveščanje poplavno ogroženih subjektov na območju pomembnega vpliva poplav. Priprava ocen tveganj Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice (do Ljubljane) zmanjševanje poplavne ogroženosti OPVP Ljubljana-jug in Dobrova 0,00 0, , , , , , ,09 0,00 0,00 0, , ,50 0,00 0, ,45 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, , , , , , ,09

23 6.1 Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve okolje in prostor Republike Slovenije Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore (do kraja Dolenja vas) zmanjševanje poplavne ogroženosti OPVP Železniki Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale - Kamnik Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja 0,00 0,00 0, , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , ,87 0,00 0,00 0, ,58 0,00 0, , , , ,57 0, ,99 Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja 2.slop, 2. faza 0,00 0,00 0, , ,59 0,00 0, ,59 Oskrba s pitno vodo Ljubljanice - 1. sklop , , , ,84 0,00 0,00 0, ,25 Oskrba s pitno vodo Ljubljanice - 2. sklop , , , ,67 0,00 0,00 0, ,72 Oskrba s pitno vodo na območju Domžale - Kamnik , , , ,00 0,00 0,00 0, ,77 Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica - Ribnica - Kočevje , , , ,00 0,00 0,00 0, ,83

24 Oskrba s pitno vodo na območju Suhe Krajine , , , ,32 0,00 0,00 0, ,72 Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save - 2. sklop - Občina Radovljica ,07 0,00 0, ,15 0,00 0,00 0, ,22 Oskrba s pitno vodo v porečju Drave - 3. sklop , , , ,16 0,00 0,00 0, ,96 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže: sklop 2 (občina Prevalje) 6.2 Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem NATURA 2000 in zelenimi infrastrukturami kulturo 0,00 0,00 0, , ,82 0,00 0, ,25 Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Meže (občina Črna na Koroškem) 0,00 0,00 0, , ,85 0,00 0, ,00 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda, Lenart 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,95 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda, Log - Dragomer KRAS: Obnovitev del prostorov v gradu Štanjel in vrt ob vili Ferrari 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 Ljubljansko barje: Interpretacijski center UNESCO dediščine Kolišča na Igu 0,00 0,00 0, , , ,85 0, ,00 Drava: Obnova in oživljanje gradu Borl 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00

25 okolje in prostor Republike Slovenije Direkcija RS za vode okolje in prostor Republike Slovenije Krka s pritoki: Obnova in revitalizacija območja nekdanje Auerspergove železarne, Dvor pri Žužemberku 2. povabilo 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,17 Drava- Natura 2000 reka za prihodnost 0,00 0,00 0, , , , , ,86 Izboljšanje stanja naravovarstveno najpomembnejših delov travišč in barjanskih površin na Cerkniškem jezeru in Planinskem polju Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku Renaturacija reke Vipave ter ukrepi za ohranjanje in izboljšanje ugodnega stanja ogroženih živalskih vrst v Vipavski dolini Renaturacija reke Vipave ter ukrepi za ohranjanje in izboljšanje ugodnega stanja ogroženih živalskih vrst v Vipavski dolini Vizija Pohorje 2030 Spodbujanje ekosistemskih storitev, usmerjanje obiska in ohranjanje ciljnih vrst in habitatnih tipov iz Programa upravljanja Natura 2000 na varovanih območjih Pohorja 0,00 0, , , , ,03 0, ,27 0,00 0,00 0, , , , , ,90 0,00 0, , , , ,32 0, ,20 0,00 0,00 0, , , ,20 0, ,20 0,00 0,00 0, , , , , ,68

untitled

untitled EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 16.12.2014 C(2014) 9982 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 16.12.2014 o odobritvi nekaterih elementov Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju

Prikaži več

Spodbude za omilitev podnebnih sprememb

Spodbude za omilitev podnebnih sprememb mag. Karin Žvokelj Služba za razvojna sredstva Kohezijska sredstva in omilitev podnebnih sprememb cca. 160 mio EUR (cca 85 mio nepovratnih sredstev) prednostna naložba 1.2: 53,3 mio EUR (nepovratna sredstva:

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Povabilo na kavo za razvojno usmerjena podjetja Cona Tezno, 1. 2. 2017 E K O N O M S K I I N S T I T U T M A R I B O R D. O. O. Ekonomski institut Maribor Smo razvojno raziskovalna institucija, Smo tudi

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport www.mizs.gov.si www.eu-skladi.si Tanja Vertelj, vodja Projektne enote za izvajanje kohezijske politike

Prikaži več

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišč

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana   Izhodišč 20. november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišča za novo finančno perspektivo 2014-2020 na področju izobraževanja odraslih Mag. Katja Dovžak Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo

Prikaži več

Številka:

Številka: Kotnikova 5, 1000 Ljubljana T: 01 400 36 80 E: gp.svrk@gov.si POROČILO O IZVAJANJU EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE 2014 2020 za obdobje januar 2014 marec 2017 cilja Naložbe za rast in delovna mesta Ljubljana,

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 CILJI IN USMERITVE NA PODROČJU SOCIALNEGA VKLJUČEVANJA IN BOJA PROTI REVŠČINI V KONTEKSTU PAKETA SOCIALNIH NALOŽB Davor Dominkuš, generalni direktor MDDSZ Socialna situacija Socialne posledice krize: povečevanje

Prikaži več

ENERGETSKA PRENOVA STAVB JAVNEGA SEKTORJA v OP-EKP

ENERGETSKA PRENOVA STAVB JAVNEGA SEKTORJA v OP-EKP PODNEBNO OGLEDALO Uroš Habjan mag. Sektor za nizkoogljično družbo 17.4.2018 Razpisi za področje OVE DO OVE 2016-7,9 mio EUR (8-1) DO OVE 2017 3 mio EUR (11-1) JR EE OVE 2017 2 odpiranja (1-1) Seminar za

Prikaži več

IZVEDBENI NAČRT - TUS MOSG

IZVEDBENI NAČRT - TUS MOSG MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC IZVEDBENI NAČRT Trajnostna urbana strategija mesta Slovenj Gradec TUS MOSG 2015 2030 Datum: 29. 2. 2016 Faza: Naročnik: Občinski svet, odbori Mestna občina Slovenj Gradec Kazalo

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 439 final ANNEX 4 PRILOGA k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostvitvi programa Invest

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 439 final ANNEX 4 PRILOGA k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostvitvi programa Invest EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 6.6.2018 COM(2018) 439 final ANNEX 4 PRILOGA k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostvitvi programa InvestEU {SEC(2018) 293 final} - {SWD(2018) 314 final} -

Prikaži več

Aktualni izzivi informacijske družbe

Aktualni izzivi informacijske družbe REPUBLIKA SLOVENIJA www.mvzt.gov.si, e: gp.mvzt@gov.si Kotnikova 38, 1000 Ljubljana t: 01 478 4600, f: 01 478 4719 Aktualni izzivi informacijske družbe Dr. Davorka Šel 29.5.2009 1 Vloga Direktorata za

Prikaži več

Letni posvet o IO 2018 in letna konferenca projekta EUPO

Letni posvet o IO 2018 in letna konferenca projekta EUPO 23. in 24. oktober, Kongresni center Habakuk, Maribor RAZVOJNI KORAKI DO LETA 2020 IN NAPREJ VIDIK ANDRAGOŠKEGA CENTRA SLOVENIJE Andrej Sotošek, Andragoški center Slovenije Vsebina predstavitve Ključni

Prikaži več

ZAVOD za trajnostni razvoj Kopra „KOPER OTOK“

ZAVOD za trajnostni razvoj Kopra „KOPER OTOK“ MANAGEMENT MESTNEGA SREDIŠČA Projekt oživljanja starega mestnega jedra MMS v Kopru Jana Tolja, svetovalka župana Mestna občina Koper Management mestnih središč NAKUPOVALNA SREDIŠČA Po letu 2000 ogromen

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Trajnostni razvoj družbe BTC Tomaž Damjan Ljubljana, 23.10.2013 BTC v številkah Družba BTC je uspešno izvedla premik na trajnostno in zeleno področje z željo ustvariti boljšo prihodnost za obiskovalce,

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Prva javna predstavitve Lokacija: ETRA d.o.o., Bukovžlak 101, Celje 26.9.2017 ob 12.00 uri Podjetniški razvojni konzorcij Kompetenčni center ROBOFLEX () Dr.Brane Semolič Strokovni koordinator Vpliv eksplozivnega

Prikaži več

PowerPoint-Präsentation

PowerPoint-Präsentation ENERGETSKO POGODBENIŠTVO (EPC) V JAVNIH STAVBAH Podpora pri izvajanju energetske prenove stavb na lokalni ravni z mehanizmom energetskega pogodbeništva 12.10.2016, LJUBLJANA NIKO NATEK, KSSENA Projekt

Prikaži več

Masarykova cesta Ljubljana Slovenija e-naslov: Številka: /2018/ 6 Ljubljana, GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPU

Masarykova cesta Ljubljana Slovenija e-naslov: Številka: /2018/ 6 Ljubljana, GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPU Masarykova cesta 16 1000 Ljubljana Slovenija e-naslov: gp.mizs@gov.si Številka: 478-922018 6 Ljubljana, 4. 10. 2018 GERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si ZADEVA: Uvrstitev novega projekta

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Rebalans proračuna občine Log-Dragomer za leto 2016 - II NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 4000 OBČINSKA UPRAVA 5.668.446 4.337.623 3.093.547 4.226.294 2.457.821 2.367.536 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 94.564

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - lj_obroc_predstavitev_tiskovna_mar_2019_02AM.pptx

Microsoft PowerPoint - lj_obroc_predstavitev_tiskovna_mar_2019_02AM.pptx IZHODIŠČA UREJANJA LJUBLJANSKEGA AVTOCESTNEGA OBROČA IN VPADNIH AVTOCEST Predstavitev pobude za državno prostorsko načrtovanje za ureditev ljubljanskega avtocestnega obroča in vpadnih cest ter predloga

Prikaži več

OSNUTEK III (1

OSNUTEK III (1 OBČINA SELNICA OB DRAVI ŽUPAN Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi Številka: 007-6/2007 Datum: 10. 9. 2007 Občinski svet Občine Selnica ob Dravi Zadeva: Predlog za obravnavo na 7. seji Občinskega sveta

Prikaži več

Culture Programme (2007 – 2013)

Culture Programme (2007 – 2013) USTVARJALNA EVROPA (2014 2020) Podprogram Kultura Razpis za zbiranje predlogov: Razpis za zbiranje predlogov EACEA 34/2018: podpora za projekte evropskega sodelovanja 2019 OPOZORILO: Izvajanje tega razpisa

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev MESTNO KOLESARSKO OMREŽJE Vsebina 1. Mestno kolesarsko omrežje VZHOD 2. Mestno kolesarsko omrežje CENTER 3. Mestno kolesarsko omrežje ZAHOD Skupna vrednost projekta: 4.295.153 EUR Projektiranje: Andrejc,

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Proračun občine Kanal ob Soči za leto 2014 - dopolnjen predlog NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2014-2017 30. redna seja občinskega sveta, 30.01.2014 4000 OBČINSKA UPRAVA 7.312.851 3.874.613 3.967.973 1.369.748

Prikaži več

Regionalni razvoj: včeraj danes jutri dr. Damjan Kavaš, Inštitut za ekonomska raziskovanja, Ljubljana

Regionalni razvoj: včeraj danes jutri dr. Damjan Kavaš, Inštitut za ekonomska raziskovanja, Ljubljana Regionalni razvoj: včeraj danes jutri dr. Damjan Kavaš, Inštitut za ekonomska raziskovanja, Ljubljana Ali je zemlja ploščata? Vir: http://www.publishwall.si/stoychi./post/149158/planet-zemlja-ni-to-kar-so-nas-ucili-v-soli.

Prikaži več

LASTNIKI GOZDOV IN NACIONALNI GOZDNI PROGRAM

LASTNIKI GOZDOV IN NACIONALNI GOZDNI PROGRAM LASTNIKI GOZDOV IN NACIONALNI GOZDNI PROGRAM Jože Prah, prah.joze@volja.net 041 657 560 Glavne smeri razvoja generirajo Turizem Gozd, les in voda Hrana Nacionalni gozdni program je osnovni strateški dokument

Prikaži več

erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje

erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2014 2020. Namenjen je krepitvi kompetenc in zaposljivosti

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 VSEŽIVLJENJSKO UČENJE ZAPOSLENIH, KOMPETENČNI CENTRI N KAKO DO NOVIH DELOVNIH MEST DAMJANA KOŠIR Generalna direktorica direktorata za trg dela in zaposlovanje MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE

Prikaži več

Sistemi za podporo odločanju

Sistemi za podporo odločanju Potresna varnost v Sloveniji s poudarkom na preventivi in pripravljenosti na potres in obnovi po potresu in potrebi po razvoju primerljivega orodja za obvladovanje poplavnih tveganj dr. R. Žarnič, E.Vivoda

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana T: 01 478 70 00 F: 01 478 74 25 E: gp.mop@gov.si www.mop.gov.si Številka: 004-2/2015/421 Ljubljana, 25.5.2018

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 REPUBLIKA SLOVENIJA www.mg.gov.si, e: gp.mg@gov.si Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana t: 01 4003200, f: 01 4783262 Turistična politika za leto 2010 z usmeritvami za leto 2011 Mag. Marjan Hribar Generalni

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Konkurenčnost MSP - Inovativnost in kooperativno podjetništvo http://www.icon-project.eu/ Predstavitev projekta Vesna Kozar vesna.kozar@prc.si; POSOŠKI RAZVOJNI CENTER Dobrovo, 27. marec 2015 Ministero

Prikaži več

Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost

Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost strokovnih delavcev v VIZ mag. Andrej Sotošek Andragoški Center Slovenije Struktura predstavitve Viri in strokovne podlage Namen in ključni cilji projektne

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Kokolj

Microsoft PowerPoint - Kokolj REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO Sektor za strukturno politiko in podeželje RAZVOJ PODEŽELJA ELJA Ljubljana, 13.2. 2006 Janja Kokolj Prošek I. NAČRTOVANJE II. RAZVOJNI

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SISTEMI PODPOR ZA GRADNJO MALIH ENERGETSKIH PROIZVODNIH NAPRAV Vinarska 14, 2000 Maribor Tel.: +386 2 228 49 16 E-mail: veronika.valentar@kmetijski-zavod.si www.interreg-med.eu/compose FINANCIRANJE UKREPOV

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o razvojni

Prikaži več

ETNOPOROČILO

ETNOPOROČILO POSLOVNI IN FINANČNI NAČRT ZA LETI 2018-2019 SLOVENSKEGA REGIONALNO RAZVOJNEGA SKLADA Številka dokumenta: 012-14/2017-5 25.5.2018 VSEBINA 1 POVZETEK... 1 2 POSLOVNI NAČRT ZA LETI 2018 IN 2019... 5 2.1

Prikaži več

NASLOV PRISPEVKA

NASLOV  PRISPEVKA 26. november 2014, Grand hotel Union Ljubljana MJU NEVLADNE ORGANIZACIJE ReNPIO Erika Lenčič Stojanovič, Ministrstvo za javno upravo Operativni program razvoja človeških virov 2007-2013 Prednostna usmeritev

Prikaži več

Uradni list RS - 014/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 014/2015, Uredbeni del Digitally signed by Petra Skodlar DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, cn=petra Skodlar, serialnumber=1236780514024 Reason: Odgovorna urednica Uradnega lista Republike Slovenije

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o Slovenski

Prikaži več

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax:

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax: Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta 5 1410 Zagorje ob Savi tel.: 03 56 55 700 fax: 03 56 64 011 www.zagorje.si obcina.zagorje@zagorje.si ŽUPAN Številka: 900-5/2018 Datum: 08. 03.

Prikaži več

IZBRANI PRIMERI JAVNO-ZASEBNIH PARTNERSTEV V SLOVENIJI doc. dr. Boštjan Ferk Inštitut za javno-zasebno partnerstvo

IZBRANI PRIMERI JAVNO-ZASEBNIH PARTNERSTEV V SLOVENIJI doc. dr. Boštjan Ferk Inštitut za javno-zasebno partnerstvo IZBRANI PRIMERI JAVNO-ZASEBNIH PARTNERSTEV V SLOVENIJI doc. dr. Boštjan Ferk Inštitut za javno-zasebno partnerstvo ŠPORTNI PARK STOŽICE: ŠPORTNA DVORANA IN NOGOMETNI STADION, LJUBLJANA PROJEKT (IME, LOKACIJA)

Prikaži več

POZIV

POZIV Kaj je projekt 2 (2 stopinji)? Projekt 2 naslavlja ključne okoljske izzive sodobnih mest, med katerimi so pregrevanje mestnih središč, onesnažen zrak, velike količine padavinskih voda in vse manjša biotska

Prikaži več

Petrol

Petrol PETROLOV Program za zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih 2 Zakonski okvir Sredstva iz Petrolovega programa se podeljujejo v skladu s pravili za podeljevanje Državne pomoči (javni pozivi)

Prikaži več

Naslov

Naslov Programi Evropskega teritorialnega sodelovanja 2014-2020 INTERREG V URAD ZA EVROPSKO TERITORIALNO SODELOVANJE IN FINANČNE MEHANIZME SEKTOR ZA UPRAVLJANJE ČEZMEJNIH PROGRAMOV Dimitrij Pur 1 2007-2013 2014-2020

Prikaži več

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc Datum: 20.05.2012 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: DOLGOROČNO ZADOLŽEVANJE MESTNE OBČINE NOVO MESTO V LETU 2012 ZA PROJEKT»HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA IN CENTRALNA

Prikaži več

PRILOGA 1 NAJPOMEMBNEJŠI REGIJSKI PROJEKTI KAZALO Področje 1: Gospodarstvo... 2 PROJEKTNI PREDLOG 1 - PODJETNIŠKO PODPORNO OKOLJE JV SLO... 2 PROJEKTN

PRILOGA 1 NAJPOMEMBNEJŠI REGIJSKI PROJEKTI KAZALO Področje 1: Gospodarstvo... 2 PROJEKTNI PREDLOG 1 - PODJETNIŠKO PODPORNO OKOLJE JV SLO... 2 PROJEKTN PRILOGA 1 NAJPOMEMBNEJŠI REGIJSKI PROJEKTI KAZALO Področje 1: Gospodarstvo... 2 PROJEKTNI PREDLOG 1 - PODJETNIŠKO PODPORNO OKOLJE JV SLO... 2 PROJEKTNI PREDLOG 2 - KOMPETENČNI CENTER ZA RAZVOJ KADROV ZA

Prikaži več

LETNI NAČRT IZVAJANJA AKTIVNOSTI AKCIJSKEGA NAČRTA LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA MO NOVA GORICA ZA LETO 2009

LETNI NAČRT IZVAJANJA AKTIVNOSTI AKCIJSKEGA NAČRTA LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA MO NOVA GORICA ZA LETO 2009 PLAN AKTIVNOSTI PO AKCIJSKEM NAČRTU LEK MONG ZA LETO 2010 Vrtojba, marec 2010 Pripravila: Ivana Kacafura in Boštjan Mljač Odgovoren: direktor Rajko Leban TRR št. : 04750 0001242330 Nova KBM, 10100 0039511005

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

IZVEDBENI NAČRT - TUS MOSG

IZVEDBENI NAČRT - TUS MOSG MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC IZVEDBENI NAČRT Trajnostne urbane strategije mesta Slovenj Gradec TUS MOSG 2014 2030 za obdobje 2016-2020 Datum: oktober 2016 Faza: Naročnik: Občinski svet, odbori Mestna občina

Prikaži več

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN 2016 - NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 1003 ŽUPAN 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne

Prikaži več

Impact assessment Clean 0808

Impact assessment  Clean 0808 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.9.2017 SWD(2017) 501 final DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE POVZETEK OCENE UČINKA Spremni dokument k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji EU za kibernetsko

Prikaži več

Nacionalna mreža NVO s področja javnega zdravja 25X25 I. srečanje članic mreže in ostalih NVO s področja javnega zdravja 8. april 2013, dvorana Krke,

Nacionalna mreža NVO s področja javnega zdravja 25X25 I. srečanje članic mreže in ostalih NVO s področja javnega zdravja 8. april 2013, dvorana Krke, Nacionalna mreža NVO s področja javnega zdravja 25X25 I. srečanje članic mreže in ostalih NVO s področja javnega zdravja 8. april 2013, dvorana Krke, d. d., Dunajska cesta 65, Ljubljana vodja projekta:

Prikaži več

CL2013R1303SL _cp 1..1

CL2013R1303SL _cp 1..1 02013R1303 SL 16.10.2015 001.002 1 To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TURIZEM IN KULTURA Skupna seja komisij SOS za turizem, kulturo in mladinsko politiko Maribor, 13.9.2017 Jasna Radič, sekretarka Direktorat za turizem Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo EKONOMSKI

Prikaži več

Sopotnik - MOL - Predstavitev - Razvoj alternativnih goriv

Sopotnik - MOL - Predstavitev - Razvoj alternativnih goriv Dosežki Mestne občine Ljubljana na področju trajnostne mobilnosti Matic Sopotnik Mestna občina Ljubljana Kako zagotoviti polnilno infrastrukturo za alternativna goriva na jedrnem TEN-T omrežju in urbanih

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, SWD(2013) 256 final DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE POVZETEK OCENE UČINKA Spremni dokument k predlogu Uredbe Svet

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, SWD(2013) 256 final DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE POVZETEK OCENE UČINKA Spremni dokument k predlogu Uredbe Svet EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 10.7.2013 SWD(2013) 256 final DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE POVZETEK OCENE UČINKA Spremni dokument k predlogu Uredbe Sveta o skupnem podjetju ECSEL {COM(2013) 501 final} {SWD(2013)

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 ZAKLJUČEK PROJEKTA»ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU DRAVE ZGORNJA DRAVA«IN PRIČETEK REDNEGA OBRATOVANJA V PETIH OBČINAH DRAVSKE DOLINE Z OBLIKOVANJEM CEN JAVNE GOSPODARSKE SLUŽBE ODVAJANJA

Prikaži več

Erasmus+ mag. Robert Marinšek

Erasmus+ mag. Robert Marinšek Erasmus+ mag. Robert Marinšek Program Erasmus+ Uredba št. 1288/2013 (11. dec. 2013) Področje izobraţevanja, usposabljanja, športa in mladine trajanje: 2014 2020 proračun: 14,7 G Pričakovanja: >4 M mobilnosti

Prikaži več

ŽUPAN OBČINA LOGATEC e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 013-1/201

ŽUPAN OBČINA LOGATEC   e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 013-1/201 ŽUPAN OBČINA LOGATEC www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 013-1/2019-80 Datum: 4. 3. 2019 OBČINSKI SVET POROČILO O IZVRŠEVANJU

Prikaži več

ENV _factsheet_bio_SL.indd

ENV _factsheet_bio_SL.indd NARAVA IN BIOTSKA RAZNOVRSTNOST Kaj to pomeni za vas? Biotska raznovrstnost pomeni raznolikost življenja na našem planetu. Je temelj naše blaginje in gospodarstva. Pri preskrbi s hrano in vodo, pa tudi

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 0070-17/2018/7 Ljubljana, 26. 11. 2018 EVA 2018-3340-0017 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Čezmejno sodelovanje Mestne občine Nova Gorica na področju trajnostne mobilnosti Vanda Mezgec, Aleksandra Torbica Mestna občina Nova Gorica Ljubljana, 2.6.2016 NOVA GORICA GORICA GORICA Kolesarska steza

Prikaži več

(Priloga_Poro\350ilo o prenosu namenskih sredstev, KS.xlsx)

(Priloga_Poro\350ilo o prenosu namenskih sredstev, KS.xlsx) Tabela: Poročilo o prenosu namenskih sredstev v proračun 2015 V EUR Taksa za obrem. okolja - voda 2.011.143 2.012.994 981.949 1.031.045 1.031.045 0 91210 Inv.in inv.vzdrž.javnih kanal.sis.in ČN 101.660

Prikaži več

Uradni list Republike Slovenije Št. 71 / / Stran Preglednica 1: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2018 VRSTA NEPRE

Uradni list Republike Slovenije Št. 71 / / Stran Preglednica 1: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2018 VRSTA NEPRE Uradni list Republike Slovenije Št. 71 / 13. 12. 2017 / Stran 10477 Preglednica 1: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2018 VRSTA NEPREMIČNINE SAMOUPRAVNA LOKALNA SKUPNOST OKVIRNA VELIKOST

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Osnovnošolsko izobraževanje Dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica Osnovnošolsko izobraževanje 2017/2018 Vzgojno izobraževalni zavodi Osnovne šole Osnovne šole s prilagojenim programom Glasbene šole Zavodi

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Ukrepi kmetijske politike v naslednjem programskem obdobju Mednarodni strokovni posvet»lombergarjevi dnevi«mag. Marjeta Bizjak REFORMA SKP po 2020 EN STRATEŠKI NAČRT ukrepov SKP za državo: neposredna plačila,

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE Preventivna konferenca na področju drog Skupaj zmoremo več Preventivni pristopi v sistemu socialnega varstva PORTOROŽ, 20. 10. 2016 Marjeta

Prikaži več

PKP projekt SMART WaterNet_Opis

PKP projekt SMART WaterNet_Opis PKP projekt SMART WaterNet Po kreativni poti do znanja (PKP) opis programa Program Po kreativni poti do znanja omogoča povezovanje visokošolskih zavodov s trgom dela in tako daje možnost študentom za pridobitev

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2015) 639 final ANNEX 2 PRILOGA PRILOGA II: Podatki po državah k Sporočilu Komisije Vlaganje v delovna mesta

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2015) 639 final ANNEX 2 PRILOGA PRILOGA II: Podatki po državah k Sporočilu Komisije Vlaganje v delovna mesta EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 14.12.2015 COM(2015) 639 final ANNEX 2 PRILOGA PRILOGA II: Podatki po državah k Sporočilu Komisije Vlaganje v delovna mesta in rast za kar največji prispevek evropskih strukturnih

Prikaži več

PREDSTAVITEV UKREPOV LEADER

PREDSTAVITEV UKREPOV LEADER PREDSTAVITEV UKREPOV LEADER V OKVIRU PRP 2014-2020 vir: prvi predlog Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 z dne 15.11.2013 (MKO ga je posredovalo v neformalno potrditev na Evropsko komisijo)

Prikaži več

Matej Čehovin

Matej Čehovin UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO VLOGA UKREPA TEHNIČNE POMOČI PRI ČRPANJU SREDSTEV EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE Ljubljana, maj 2016 KATARINA KAVČIČ IZJAVA O AVTORSTVU Podpisana

Prikaži več

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto STRATEGIJA Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO No

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto STRATEGIJA Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO No inženiring Novo mesto STRATEGIJA 2011-2015 Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO 2011-2015 Novo mesto, februar 2011 inženiring Novo mesto STRATEGIJA 2011-2015 Stran:2/9 1

Prikaži več

PARTNER PROGRAM POSLOVANJE 2.0

PARTNER PROGRAM POSLOVANJE 2.0 PARTNER PROGRAM POSLOVANJE 2.0 O PROGRAMU Partner program Poslovanje 2.0 deluje pod okriljem Ljubljanske borze d. d. in je namenjen vsem ambicioznim podjetnikom, managerjem in lastnikom, ki stremijo k

Prikaži več

V

V 3. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2015 PREDLOG OKVIRNEGA INFORAMTIVNEGA PROGRAMA DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE LENDAVA V LETU 2015 GRADIVO PRIPRAVIL: mag. Anton BALAŽEK, Župan Polgármester PREDLAGATELJ:

Prikaži več

(Microsoft Word to\350ka_ priloga_Obrazec letnega poro\350ila_original_ _Pivka)

(Microsoft Word to\350ka_ priloga_Obrazec letnega poro\350ila_original_ _Pivka) PRILOGA 3: Obrazec letnega poročila Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in o njihovih učinkih Samoupravna lokalna skupnost: OBČINA PIVKA Kontaktna oseba

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 P

Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 P Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 Prejemnik: delegacije Št. predh. dok.: 14755/17 Zadeva:

Prikaži več

Microsoft Word - PROGRAM DELA RRA SP 2010

Microsoft Word - PROGRAM DELA RRA SP 2010 Mednarodni prehod 6, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija T: +386 (0)5 330 66 82, F: +386 (0)5 330 66 87, E: rra.sp@rra-sp.si PROGRAM DELA RRA SEVERNE PRIMORSKE REGIJSKE RAZVOJNE AGENCIJE d.o.o.

Prikaži več

give yourself a digital makeover

give  yourself  a digital  makeover Prenos znanja v praksi in projekti pametne vasi prof. dr. Janez Bešter 33. Posvet Javne službe kmetijskega svetovanja, 26.11.2018, Thermana, Laško Načrti in primeri AKIS Od načrtov v izvedbo in praktično

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT

OBRAZLOŽITEV  TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT 8. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2016 PRORAČUN OBČINE LENDAVA ZA LETO 2016 /1. obravnava/ GRADIVO PRIPRAVILA: Urad župana Župan občine PREDLAGATELJ: Župan - Polgármester OBRAZEC ŠT. 01/2014 OBRAZLOŽITEV

Prikaži več

Porocilo_Sinergija_ _ok.indd

Porocilo_Sinergija_ _ok.indd M r e ž a d r u ž b e n e k o r i s t n o s t i Kaj se dogaja v okviru kampanje Energija si, bodi učinkovit? - Akcija Varčna sijalka v vsak dom se je zaključila (rezultate bomo posredovali kasneje). -

Prikaži več

Predstavitev IPro06

Predstavitev IPro06 REVIZIJSKO POROČILO O PREDLOGU ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2006 CILJI REVIZIJE 1. Izrek mnenja o predlogu splošnega dela zaključnega računa 2. Izrek mnenja o pravilnosti izvršitve:

Prikaži več

29. REDNA SEJA VLADE RS Ljubljana, Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne

29. REDNA SEJA VLADE RS Ljubljana, Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne 29. REDNA SEJA VLADE RS Ljubljana, 25. 4. 2019 - Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem

Prikaži več

Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2017 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona

Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2017 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2017 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona (EZ-1) (Uradni list RS, 17/14, 81/15) objavlja analizo

Prikaži več

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag 15.12.2011 Uradni list Evropske unije C 366/63 POROČILO o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Agencije

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŽUPAN e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 360-3/201

OBČINA LOGATEC ŽUPAN   e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 360-3/201 OBČINA LOGATEC ŽUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 360-3/2016-46 Datum: 5. 3. 2019 OBČINSKI SVET OBČINE LOGATEC Zadeva:

Prikaži več

PREDLOG

PREDLOG DOPOLNJEN PREDLOG MAREC 2019 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 ZUJF,

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

Naročniki: Sofinancer: Predmet: Občine Koroške razvojne regije: Občina Črna na Koroškem, Občina Dravograd, Občina Mežica, Občina Mislinja, Občina Muta

Naročniki: Sofinancer: Predmet: Občine Koroške razvojne regije: Občina Črna na Koroškem, Občina Dravograd, Občina Mežica, Občina Mislinja, Občina Muta Naročniki: Sofinancer: Predmet: Občine Koroške razvojne regije: Občina Črna na Koroškem, Občina Dravograd, Občina Mežica, Občina Mislinja, Občina Muta, Občina Podvelka, Občina Prevalje, Občina Radlje ob

Prikaži več

PEDAGOŠKO VODENJE, kot ena od nalog

PEDAGOŠKO  VODENJE, kot ena od nalog Osebni pogled, refleksija in ključne ugotovitve ob koncu leta 2014/2015 Maja Koretič, pomočnica ravnatelja in pedagoška vodja MOJA VLOGA V ENOTI VRTCA Dela in naloge pomočnice ravnatelja za vrtec glede

Prikaži več

Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2016 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona

Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2016 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2016 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona (EZ-1) (Uradni list RS, 17/14, 81/15) objavlja analizo

Prikaži več

Gradbeništvo kot Industrija 4.0

Gradbeništvo kot Industrija 4.0 Povzetek: Kot vse druge panoge se mora gradbeništvo modernizirati Industrija 4.0 koncept, ki daje modernizaciji okvir, motivacijo, zagon Industrija 4.0 je stapljanje fizičnega in digitalnega sveta Gradbeništvo

Prikaži več

A4x2Ex_SL.doc

A4x2Ex_SL.doc PETLETNE OCENE OKVIRNIH RAZISKOVALNIH PROGRAMOV EVROPSKE UNIJE V OBDOBJU 1999-2003 Povzetek Original EN POVZETEK Veljavna Pogodba o Evropski uniji opredeljuje dva temeljna strateška cilja evropskih okvirnih

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ukrep 322 Obnova in razvoj vasi T O L M I N, 0 2. 0 2. 2 0 1 1 I N 1 0. 0 2. 2 0 1 1 M A G. R O S A N A Š Č A N Č A R Cilj ukrepa Izboljšanje življenjskih

Prikaži več

(Microsoft Word - Letni na\350rt 2015-kon\350no)

(Microsoft Word - Letni na\350rt 2015-kon\350no) NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM IN LETNI PROGRAM RAZPOLAGANJA S FINANČNIM PREMOŽENJEM OBČINE DOBROVNIK ZA LETO 2015 1. UVODNA POJASNILA 1.1. Ravnanje s stvarnim premoženjem občine Zakon o stvarnem

Prikaži več

(Izpis - Na\350rt razvojnih programov)

(Izpis - Na\350rt razvojnih programov) NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2010-2013 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 1.351.130 308.700 310.000 310.000 0 0 0403 Druge skupne administrativne službe 1.351.130 308.700 310.000 310.000

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Regionalni_dnevi_-_Leader_ ppt [Samo za branje] [Združljivostni način]

Microsoft PowerPoint - Regionalni_dnevi_-_Leader_ ppt [Samo za branje] [Združljivostni način] LEADER 4. os Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 PRAVNE PODLAGE Evropska uredba 1698/05/ES Evropska uredba 1974/06/ES Nacionalna uredba o ukrepih 1.3. in 4. osi Programa razvoja podeželja

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Gozdnogospodarsko načrtovanje in NATURA 2000 Gospodarjenje z gozdovi NAMEN gospodarjenja z gozdovi ohranitev in trajnostni razvoj gozdov, to je zagotavljanje in vzdrževanje vseh ekoloških, socialnih in

Prikaži več

PRILOGA 3 TRAJNOSTNA URBANA STRATEGIJA MES 2030

PRILOGA 3 TRAJNOSTNA URBANA STRATEGIJA MES 2030 PRILOGA 3 TRAJNOSTNA URBANA STRATEGIJA MES 2030 Naročnik: Mestna občina Kranj Slovenski trg 1, 4000 Kranj Tel.: 04 23 73 000 Fax: 04 23 73 106 E-pošta: mok@kranj.si, www.kranj.si Naziv dokumenta: Trajnostna

Prikaži več

1. JAVNA RAZPRAVA

1. JAVNA RAZPRAVA I V OKVIRU IZDELAVE CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE MESTNE OBČINE KOPER Januar, 2017 1. PEŠAČENJE: Spodbujanje hoje kot pomembnega potovalnega načina. Izboljšanje infrastrukture za pešce. 1A Širitev in izgradnja

Prikaži več

2019 QA_Final SL

2019 QA_Final SL Predhodni prispevki v enotni sklad za reševanje za leto 2019 Vprašanja in odgovori Splošne informacije o metodologiji izračuna 1. Zakaj se je metoda izračuna, ki je za mojo institucijo veljala v prispevnem

Prikaži več