Sklep Komisije z dne 5. februarja 2010 o standardnih pogodbenih klavzulah za prenos osebnih podatkov obdelovalcem s sedežem v tretjih državah v skladu

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Sklep Komisije z dne 5. februarja 2010 o standardnih pogodbenih klavzulah za prenos osebnih podatkov obdelovalcem s sedežem v tretjih državah v skladu"

Transkripcija

1 Uradni list Evropske unije L 39/5 SKLEP KOMISIJE z dne 5. februarja 2010 o standardnih pogodbenih klavzulah za prenos osebnih podatkov obdelovalcem s sedežem v tretjih državah v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES (notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 593) (Besedilo velja za EGP) (2010/87/EU) EVROPSKA KOMISIJA JE ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, (4) Standardne pogodbene klavzule se nanašajo le na varstvo podatkov. Zato lahko izvoznik in uvoznik podatkov vključita katere koli druge klavzule o vprašanjih poslovanja, ki so po njunem mnenju primerne za pogodbo, če le niso v nasprotju s standardnimi pogodbenimi klavzulami. ob upoštevanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ( 1 ) in zlasti člena 26(4) Direktive, po posvetovanju z evropskim nadzornikom za varstvo podatkov, (5) Ta sklep ne sme posegati v nacionalna dovoljenja, ki jih države članice lahko odobrijo v skladu z nacionalnimi predpisi za izvajanje člena 26(2) Direktive 95/46/ES. Učinek tega sklepa je le, da od držav članic zahteva, da v njem določene standardne pogodbene klavzule priznajo kot takšne, ki zagotavljajo ustrezne zaščitne ukrepe, in torej nima nobenega vpliva na druge pogodbene klavzule. ob upoštevanju naslednjega: (1) V skladu z Direktivo 95/46/ES morajo države članice zagotoviti, da se lahko prenos osebnih podatkov v tretjo državo izvede le, če zadevna tretja država zagotovi primerno raven varstva podatkov in če se pred prenosom upoštevajo zakoni držav članic, ki so v skladu z drugimi določbami Direktive. (2) Vendar pa člen 26(2) Direktive 95/46/ES določa, da lahko države članice ob upoštevanju nekaterih zaščitnih ukrepov odobrijo prenos ali niz prenosov osebnih podatkov v tretje države, ki ne zagotavljajo primerne ravni varstva. Taki zaščitni ukrepi lahko izhajajo zlasti iz ustreznih pogodbenih klavzul. (3) V skladu z Direktivo 95/46/ES je treba raven varstva podatkov ocenjevati z vidika vseh okoliščin, ki spremljajo postopek prenosa podatkov ali niz postopkov prenosa podatkov. Delovna skupina o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ustanovljena v skladu z navedeno direktivo, je izdala smernice, ki so v pomoč pri ocenjevanju. ( 1 ) UL L 281, , str. 31. (6) Odločba Komisije 2002/16/ES z dne 27. decembra 2001 o standardnih pogodbenih klavzulah za prenos osebnih podatkov obdelovalcem s sedežem v tretjih državah v skladu z Direktivo 95/46/ES ( 2 ) je bila sprejeta z namenom olajšanja prenosa osebnih podatkov od upravljavca podatkov s sedežem v Evropski uniji obdelovalcu s sedežem v tretji državi, ki ne zagotavlja primerne ravni varstva. (7) Po sprejetju Odločbe 2002/16/ES so bile pridobljene številne izkušnje. Poročilo o izvajanju odločb o standardnih pogodbenih klavzulah za prenos osebnih podatkov v tretje države ( 3 ) je pokazalo, da obstaja vse večje zanimanje za spodbujanje uporabe standardnih pogodbenih klavzul za mednarodni prenos osebnih podatkov v tretje države, ki ne zagotavljajo primerne ravni varstva. Poleg tega so zainteresirane strani predložile predloge za posodobitev standardnih pogodbenih klavzul iz Odločbe 2002/16/ES, da bi se upošteval hitro naraščajoč obseg dejavnosti obdelave podatkov na svetu in obravnavala nekatera vprašanja, ki jih navedena odločba ne ureja ( 4 ). ( 2 ) UL L 6, , str. 52. ( 3 ) SEC(2006) 95, ( 4 ) Mednarodna trgovinska zbornica (International Chamber of Commerce ICC), Poslovni svet Japonske v Evropi (Japan Business Council in Europe JBCE), Odbor za EU Ameriške gospodarske zbornice v Belgiji (EU Committee of the American Chamber of Commerce in Belgium Amcham) in Federacija evropskih združenj za direktni marketing (Federation of European Direct Marketing Associations FEDMA).

2 L 39/6 Uradni list Evropske unije (8) Področje uporabe tega sklepa je omejeno na določitev, da lahko klavzule, ki jih opredeljuje, uporabi upravljavec podatkov s sedežem v Evropski uniji, da bi navedel ustrezne zaščitne ukrepe v smislu člena 26(2) Direktive 95/46/ES za prenos osebnih podatkov obdelovalcu s sedežem v tretji državi. (9) Ta sklep se ne uporablja za prenos osebnih podatkov s strani upravljavcev s sedežem v Evropski uniji upravljavcem s sedežem zunaj Evropske unije, ki sodijo v področje uporabe Odločbe Komisije 2001/497/ES z dne 15. junija 2001 o standardnih pogodbenih klavzulah za prenos osebnih podatkov v tretje države v skladu z Direktivo 95/46/ES ( 1 ). (10) Ta sklep naj izpolnjuje obveznost iz člena 17(3) Direktive 95/46/ES in ne vpliva na vsebino pogodb ali pravnih aktov, sestavljenih v skladu z navedeno določbo. Vendar pa morajo biti vključene nekatere standardne pogodbene klavzule, zlasti v zvezi z obveznostmi izvoznika podatkov, da bi se povečala jasnost glede določb, ki jih lahko vsebuje pogodba med upravljavcem in obdelovalcem. raven varnosti, primerna tveganju, ki ga predstavljata obdelava in narava podatkov, ki jih je treba varovati. Pogodbenici morata v pogodbi predvideti tiste tehnične in organizacijske varnostne ukrepe, ki so ob upoštevanju veljavnega prava o varstvu podatkov, najsodobnejše tehnologije in stroškov njihovega izvajanja, potrebni za varstvo osebnih podatkov pred naključnim ali nezakonitim uničenjem ali naključno izgubo, spreminjanjem, nepooblaščenim posredovanjem ali dostopom ali katerim koli drugim nezakonitim načinom obdelave. (13) Za pospešitev prenosa podatkov iz Evropske unije je zaželeno, da je obdelovalcem, ki zagotavljajo storitve obdelave podatkov različnim upravljavcem podatkov v Evropski uniji, dovoljeno uporabljati enake tehnične in organizacijske varnostne ukrepe ne glede na državo članico, iz katere izvira prenos podatkov, zlasti v tistih primerih, ko uvoznik podatkov prejme podatke za nadaljnjo obdelavo z različnih sedežev izvoznika podatkov v Evropski uniji; v tem primeru pa naj se uporabi zakonodaja namembne države članice, v kateri je sedež. (11) Nadzorni organi držav članic imajo v tem pogodbenem mehanizmu ključno vlogo pri zagotavljanju primernega varstva osebnih podatkov po prenosu. V izjemnih primerih, kadar izvozniki podatkov odklonijo dajanje primernih navodil uvozniku podatkov ali pa so jih nesposobni dati, ter kadar obstaja neizbežna nevarnost resne škode za posameznike, na katere se nanašajo osebni podatki, naj standardne pogodbene klavzule dovolijo nadzornim organom pregled uvoznikov podatkov in podobdelovalcev ter, kjer je to primerno, sprejemanje odločitev, zavezujočih za uvoznike in podobdelovalce. Nadzorni organi naj bi imeli pooblastilo za prepoved ali začasno ustavitev prenosa podatkov ali niza prenosov, ki temelji na standardnih pogodbenih klavzulah v tistih izjemnih primerih, kjer se ugotovi verjetnost, da ima lahko prenos na pogodbeni podlagi precej škodljivih posledic za jamstva in obveznosti, ki zagotavljajo primerno varstvo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. (14) Primerno je določiti najmanjšo količino informacij, ki jih morata pogodbenici navesti v pogodbi o prenosu. Države članice naj ohranijo pooblastilo za podrobno določanje informacij, ki jih morata priskrbeti pogodbenici. Izvajanje tega sklepa je treba proučiti glede na izkušnje. (15) Uvoznik podatkov naj prenesene osebne podatke obdeluje samo v imenu izvoznika podatkov in v skladu z njegovimi navodili ter obveznostmi iz klavzul. Zlasti naj uvoznik podatkov ne posreduje osebnih podatkov tretji stranki brez predhodnega pisnega soglasja izvoznika podatkov. Izvoznik podatkov naj uvoznika podatkov med trajanjem obdelave podatkov pouči, da naj obdeluje podatke v skladu z njegovimi navodili, veljavnim pravom o varstvu podatkov in obveznostmi iz klavzul. (12) Standardne pogodbene klavzule naj predvidijo tehnične in organizacijske varnostne ukrepe, ki jih morajo uporabiti obdelovalci podatkov s sedežem v tretji državi, ki ne zagotavlja primernega varstva, da bi se zagotovila ( 1 ) UL L 181, , str. 19. (16) V poročilu o izvajanju odločb o standardnih pogodbenih klavzulah za prenos osebnih podatkov v tretje države je bila predlagana uvedba primernih standardnih pogodbenih klavzul o nadaljnjih prenosih od obdelovalca podatkov s sedežem v tretji državi drugim obdelovalcem podatkov (podobdelava), da bi se upoštevali poslovni trendi in prakse na področju vse bolj globalizirane obdelave podatkov.

3 Uradni list Evropske unije L 39/7 (17) Ta sklep naj vsebuje posebne standardne pogodbene klavzule o oddaji storitev obdelave podatkov v podobdelavo drugim obdelovalcem podatkov s sedežem v tretjih državah (podobdelovalci) s strani obdelovalca podatkov s sedežem v tretji državi (uvoznik podatkov). Poleg tega naj določi pogoje, ki morajo biti izpolnjeni pri podobdelavi, da se varstvo osebnih podatkov, ki se prenašajo, zagotovi tudi ob nadaljnjem prenosu podobdelovalcu. korist tretjega, ter uvoznikom podatkov, ki se ne razreši po mirni poti, naj uvoznik podatkov soglaša, da posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, da na izbiro mediacijo ali sodni postopek. Obseg dejanske izbire posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, bo odvisen od dostopnosti zanesljivih in priznanih sistemov mediacije. Ena od možnosti naj bo mediacija s strani nadzornih organov za varstvo podatkov države članice, v kateri je sedež izvoznika podatkov, če ti organi takšno storitev opravljajo. (18) Poleg tega naj podobdelavo sestavljajo samo postopki obdelave, ki so bili dogovorjeni v pogodbi, sklenjeni med izvoznikom in uvoznikom podatkov, ki vključuje standardne pogodbene klavzule iz tega sklepa, in nobeni drugi postopki ali nameni obdelave, tako da bo spoštovano načelo omejitve namena iz Direktive 95/46/ES. Če podobdelovalec ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti glede obdelave podatkov, je uvoznik podatkov še vedno odgovoren izvozniku podatkov. Prenos osebnih podatkov obdelovalcem s sedežem zunaj Evropske unije naj ne vpliva na dejstvo, da naj bodo dejavnosti obdelave podatkov v skladu z veljavnim pravom o varstvu podatkov. (22) Za pogodbo naj velja pravo države članice, v kateri je sedež izvoznika podatkov, s čimer se upravičeni tretji stranki omogoči izvrševanje pogodbe. Posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki, naj bo dovoljeno, da jih predstavljajo združenja ali drugi organi, če to želijo in če je to dovoljeno z nacionalno zakonodajo. Ta zakonodaja naj ureja tudi določbe o varstvu podatkov katere koli pogodbe s podobdelovalcem glede podobdelave osebnih podatkov, ki jih je izvoznik podatkov v skladu s pogodbenimi klavzulami prenesel uvozniku podatkov. (19) Standardne pogodbene klavzule naj bodo izvršljive ne le s strani organizacij, ki so stranke pogodbe, ampak tudi s strani posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, zlasti če so posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, oškodovani zaradi kršitve pogodbe. (20) Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, naj bo upravičen do ukrepanja ter, kjer je to primerno, do prejetja odškodnine od izvoznika podatkov, ki je upravljavec prenesenih osebnih podatkov. Izjemoma naj bo posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, upravičen tudi do ukrepanja ter, kjer je to primerno, do prejetja odškodnine od uvoznika podatkov v tistih primerih, ki izhajajo iz morebitne kršitve katere od obveznosti iz odstavka 2 klavzule 3 s strani uvoznika podatkov ali katerega koli podobdelovalca, če izvoznik podatkov dejansko izgine, pravno preneha obstajati ali pa postane insolventen. Izjemoma naj bo posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, upravičen tudi do ukrepanja ter, kjer je to primerno, do prejetja odškodnine od podobdelovalca, če izvoznik in uvoznik podatkov dejansko izgineta, pravno prenehata obstajati ali pa postaneta insolventna. Takšna odgovornost podobdelovalca naj bo omejena na njegove postopke obdelave iz pogodbenih klavzul. (23) Ker se ta sklep uporablja samo v primerih, ko obdelovalec podatkov s sedežem v tretji državi odda izvajanje storitev obdelave podobdelovalcu s sedežem v tretji državi, naj se ne uporablja v primeru, ko obdelovalec s sedežem v Evropski uniji, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca s sedežem v Evropski uniji, odda izvajanje postopkov obdelave podobdelovalcu s sedežem v tretji državi. V takih primerih je državam članicam prepuščeno, ali bodo upoštevale dejstvo, da so bila pri oddaji dela podobdelovalcu s sedežem v tretji državi upoštevana načela in jamstva iz standardnih pogodbenih klavzul, določenih v tem sklepu, z namenom zagotavljanja primernega varstva pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, ki se prenašajo zaradi postopkov podobdelave. (24) Delovna skupina o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ustanovljena v skladu s členom 29 Direktive 95/46/ES, je dala mnenje o ravni varstva, zagotovljeni s standardnimi pogodbenimi klavzulami, priloženimi temu sklepu, ki je bilo upoštevano pri pripravi tega sklepa. (25) Odločbo 2002/16/ES je treba razveljaviti. (21) V primeru spora med posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki in ki se sklicuje na klavzulo v (26) Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega v skladu s členom 31 Direktive 95/46/ES

4 L 39/8 Uradni list Evropske unije SPREJELA NAEDNJI SKLEP: Člen 1 Standardne pogodbene klavzule iz Priloge veljajo za takšne, ki zagotavljajo ustrezne zaščitne ukrepe glede varstva zasebnosti ter temeljnih pravic in svoboščin posameznikov in glede uresničevanja ustreznih pravic, kakor zahteva člen 26(2) Direktive 95/46/ES. Člen 2 Ta sklep zadeva le primernost varstva, ki ga zagotavljajo standardne pogodbene klavzule za prenos osebnih podatkov obdelovalcem iz Priloge. Ne vpliva na uporabo drugih nacionalnih predpisov za izvajanje Direktive 95/46/ES, ki se nanašajo na obdelavo osebnih podatkov znotraj držav članic. Ta sklep se uporablja za prenos osebnih podatkov s strani upravljavcev s sedežem v Evropski uniji prejemnikom s sedežem zunaj ozemlja Evropske unije, ki delujejo samo kot obdelovalci. Člen 3 V tem sklepu se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov: (a) posebne vrste podatkov pomenijo podatke iz člena 8 Direktive 95/46/ES; (b) nadzorni organ pomeni organ iz člena 28 Direktive 95/46/ES; (f) veljavno pravo o varstvu podatkov pomeni zakonodajo, ki varuje temeljne pravice in svoboščine posameznikov ter zlasti njihovo pravico do zasebnosti glede obdelave osebnih podatkov, ki jo uporablja upravljavec podatkov v državi članici, v kateri je sedež izvoznika podatkov; (g) tehnični in organizacijski varnostni ukrepi pomenijo tiste ukrepe, usmerjene k varstvu osebnih podatkov pred naključnim ali nezakonitim uničenjem ali naključno izgubo, spreminjanjem, nepooblaščenim posredovanjem ali dostopom, zlasti kadar obdelava vključuje prenos podatkov prek omrežja, ter pred katero koli drugo nezakonito obliko obdelave. Člen 4 1. Pristojni organi v državah članicah lahko ne glede na svoja pooblastila za sprejetje ukrepov za zagotovitev skladnosti z nacionalnimi predpisi, sprejetimi v skladu s poglavji II, III, V in VI Direktive 95/46/ES, izvajajo svoja obstoječa pooblastila, da prepovejo ali začasno ustavijo pretok podatkov v tretje države zaradi varstva posameznikov pri obdelavi njihovih osebnih podatkov v primerih, če: (a) je ugotovljeno, da zakonodaja, ki velja za uvoznika podatkov ali podobdelovalca, temu nalaga zahteve po odstopanju od veljavnega prava o varstvu podatkov, ki presegajo omejitve, potrebne v demokratični družbi, kakor jih predvideva člen 13 Direktive 95/46/ES, če zaradi teh zahtev obstaja verjetnost precejšnjih škodljivih posledic za jamstva, zagotovljena z veljavnim pravom o varstvu podatkov in standardnimi pogodbenimi klavzulami; (c) izvoznik podatkov pomeni upravljavca, ki prenaša osebne podatke; (b) pristojni organ ugotovi, da uvoznik podatkov ali podobdelovalec ni spoštoval standardnih pogodbenih klavzul iz Priloge, ali (d) uvoznik podatkov pomeni obdelovalca s sedežem v tretji državi, ki soglaša, da od izvoznika podatkov prejema osebne podatke, namenjene za obdelavo v imenu izvoznika podatkov po prenosu v skladu z njegovimi navodili in pogoji tega sklepa, ter ki ni podvržen sistemu tretje države za zagotovitev primernega varstva v smislu člena 25(1) Direktive 95/46/ES; (e) podobdelovalec pomeni obdelovalca, ki ga zaposli uvoznik podatkov ali kateri koli drug podobdelovalec pri uvozniku podatkov in ki soglaša, da od uvoznika podatkov ali katerega koli drugega podobdelovalca pri uvozniku podatkov prejema osebne podatke, namenjene izključno za obdelavo v imenu izvoznika podatkov po prenosu v skladu z navodili izvoznika podatkov, standardnimi pogodbenimi klavzulami iz Priloge in pogoji pisne pogodbe o podobdelavi; (c) obstaja precejšnja verjetnost, da standardne pogodbene klavzule iz Priloge niso ali ne bodo izpolnjene ter da bi nadaljnji prenos povzročil neposredno tveganje z resno škodo za posameznike, na katere se nanašajo osebni podatki. 2. Prepoved ali začasna ustavitev v skladu z odstavkom 1 preneha veljati takoj, ko nehajo obstajati razlogi za prepoved ali začasno ustavitev. 3. Ko države članice sprejmejo ukrepe v skladu z odstavkoma 1 in 2, takoj obvestijo Komisijo, ki bo posredovala informacije drugim državam članicam.

5 Uradni list Evropske unije L 39/9 Člen 5 Komisija oceni izvajanje tega sklepa na podlagi razpoložljivih informacij tri leta po njegovem sprejetju. Poročilo o svojih ugotovitvah predloži odboru, ustanovljenemu v skladu s členom 31 Direktive 95/46/ES. Poročilo vključuje kakršne koli dokaze, ki bi lahko vplivali na oceno v zvezi z ustreznostjo standardnih pogodbenih klavzul iz Priloge, in kakršne koli dokaze o diskriminatorni uporabi tega sklepa. Člen 6 podatkov, ki so predmet pogodbe, ostajajo nespremenjeni ter dokler se osebni podatki, ki jih zajema ta sklep, še naprej prenašajo med strankama. Če želita pogodbenici kaj s tem v zvezi spremeniti ali oddati izvajanje postopkov obdelave, ki so predmet pogodbe, morata skleniti novo pogodbo, ki mora biti skladna s standardnimi pogodbenimi klavzulami iz Priloge. Člen 8 Ta sklep je naslovljen na države članice. Ta sklep velja od 15. maja Člen 7 V Bruslju, 5. februarja Odločba 2002/16/ES se razveljavi s 15. majem Pogodba, sklenjena med izvoznikom in uvoznikom podatkov v skladu z Odločbo 2002/16/ES pred 15. majem 2010, ostane veljavna in učinkuje, dokler prenosi in postopki obdelave Za Komisijo Jacques BARROT Podpredsednik

6 L 39/10 Uradni list Evropske unije PRILOGA STANDARDNE POGODBENE KLAVZULE (OBDELOVALCI) Za namene člena 26(2) Direktive 95/46/ES glede prenosa osebnih podatkov obdelovalcem s sedežem v tretjih državah, ki ne zagotavljajo primerne ravni varstva podatkov Ime organizacije, ki je izvoznik podatkov:... Naslov: Telefon:...; telefaks:...; e-naslov:... Drugi podatki za identifikacijo organizacije: (izvoznik podatkov) in Ime organizacije, ki je uvoznik podatkov:... Naslov: Telefon:...; telefaks:...; e-naslov:... Drugi podatki za identifikacijo organizacije: (uvoznik podatkov), vsak od njiju stranka, skupaj stranki, SOGLAŠATA o naslednjih pogodbenih klavzulah (v nadaljnjem besedilu: klavzule), da bi navedla ustrezne zaščitne ukrepe glede varstva zasebnosti ter temeljnih pravic in svoboščin posameznikov pri prenosu osebnih podatkov, določenih v Dodatku 1, ki jih izvoznik podatkov prenaša uvozniku podatkov. V teh klavzulah: Klavzula 1 Opredelitev pojmov (a) imajo pojmi osebni podatki, posebne vrste podatkov, obdelava, upravljavec, obdelovalec, posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki in nadzorni organ enak pomen kot v Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ( 1 ); (b) izvoznik podatkov pomeni upravljavca, ki prenaša osebne podatke; (c) uvoznik podatkov pomeni obdelovalca, ki soglaša, da od izvoznika podatkov prejema osebne podatke, namenjene za obdelavo v imenu izvoznika podatkov po prenosu v skladu z njegovimi navodili in pogoji klavzul, ter ki ni podvržen sistemu tretje države za zagotovitev primernega varstva v smislu člena 25(1) Direktive 95/46/ES; ( 1 ) Stranki lahko v to klavzulo vneseta opredelitve pojmov iz Direktive 95/46/ES, če menita, da je bolje, da je pogodba samostojna.

7 Uradni list Evropske unije L 39/11 (d) podobdelovalec pomeni obdelovalca, ki ga zaposli uvoznik podatkov ali kateri koli drug podobdelovalec pri uvozniku podatkov in ki soglaša, da od uvoznika podatkov ali katerega koli drugega podobdelovalca pri uvozniku podatkov prejema osebne podatke, namenjene izključno za obdelavo v imenu izvoznika podatkov po prenosu v skladu z njegovimi navodili, pogoji klavzul in pogoji pisne podpogodbe; (e) veljavno pravo o varstvu podatkov pomeni zakonodajo, ki varuje temeljne pravice in svoboščine posameznikov ter zlasti njihovo pravico do zasebnosti glede obdelave osebnih podatkov, ki jo uporablja upravljavec podatkov v državi članici, v kateri je sedež izvoznika podatkov; (f) tehnični in organizacijski varnostni ukrepi pomenijo tiste ukrepe, usmerjene k varstvu osebnih podatkov pred naključnim ali nezakonitim uničenjem ali naključno izgubo, spreminjanjem, nepooblaščenim posredovanjem ali dostopom, zlasti tam, kjer obdelava vključuje prenos podatkov prek omrežja, ter pred katero koli drugo nezakonito obliko obdelave. Klavzula 2 Podrobnosti prenosa Podrobnosti prenosa in zlasti posebne vrste osebnih podatkov, kjer je to ustrezno, so določene v Dodatku 1, ki je sestavni del klavzul. Klavzula 3 Klavzula v korist tretjega 1. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko kot upravičena tretja stranka proti izvozniku podatkov uveljavlja to klavzulo, klavzulo 4(b) do (i), klavzulo 5(a) do (e) in (g) do (j), klavzulo 6(1) in (2), klavzulo 7, klavzulo 8(2) ter klavzule 9 do Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko proti uvozniku podatkov uveljavlja to klavzulo, klavzulo 5(a) do (e) in (g), klavzulo 6, klavzulo 7, klavzulo 8(2) ter klavzule 9 do 12, če izvoznik podatkov dejansko izgine ali pravno preneha obstajati, razen če je pravni naslednik s pogodbo ali po zakonu prevzel vse pravice in obveznosti izvoznika podatkov; v tem primeru lahko posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, navedene klavzule uveljavlja proti pravnemu nasledniku. 3. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko proti podobdelovalcu uveljavlja to klavzulo, klavzulo 5(a) do (e) in (g), klavzulo 6, klavzulo 7, klavzulo 8(2) ter klavzule 9 do 12, če izvoznik in uvoznik podatkov dejansko izgineta, pravno prenehata obstajati ali postaneta insolventna, razen če je pravni naslednik s pogodbo ali po zakonu prevzel vse pravice in obveznosti izvoznika podatkov; v tem primeru lahko posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, navedene klavzule uveljavlja proti pravnemu nasledniku. Takšna odgovornost podobdelovalca je omejena na njegove postopke obdelave iz klavzul. 4. Stranki ne nasprotujeta temu, da posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, zastopa združenje ali drug organ, če posameznik to izrecno želi in če to dovoljuje nacionalna zakonodaja. Klavzula 4 Obveznosti izvoznika podatkov Izvoznik podatkov soglaša z naslednjim in zagotavlja: (a) da se je obdelava osebnih podatkov vključno s prenosom izvajala in se bo še naprej izvajala v skladu z ustreznimi določbami veljavnega prava o varstvu podatkov (ter so bili po potrebi o tem obveščeni pristojni organi v državi članici, v kateri je sedež izvoznika podatkov) in da ne krši ustreznih predpisov te države; (b) da je uvoznika podatkov poučil in mu bo med trajanjem obdelave osebnih podatkov še naprej dajal navodila, da naj obdeluje prenesene osebne podatke samo v imenu izvoznika podatkov ter v skladu z veljavnim pravom o varstvu podatkov in klavzulami;

8 L 39/12 Uradni list Evropske unije (c) da bo uvoznik podatkov zagotovil zadostna jamstva glede tehničnih in organizacijskih varnostnih ukrepov iz Dodatka 2 k tej pogodbi; (d) da so varnostni ukrepi ob upoštevanju zahtev veljavnega prava o varstvu podatkov, najsodobnejše tehnologije in stroškov njihovega izvajanja primerni za varstvo osebnih podatkov pred naključnim ali nezakonitim uničenjem ali naključno izgubo, spreminjanjem, nepooblaščenim posredovanjem ali dostopom, zlasti kadar obdelava vključuje prenos podatkov prek omrežja, ter pred katero koli drugo nezakonito obliko obdelave, in da ti ukrepi zagotavljajo raven varnosti, primerno tveganju, ki ga predstavljata obdelava in narava podatkov, ki jih je treba varovati; (e) da bo zagotovil upoštevanje varnostnih ukrepov; (f) da je bil oziroma bo posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, v primeru prenosa posebnih vrst podatkov pred prenosom ali čim prej po njem obveščen o tem, da bi se njegovi podatki lahko prenesli v tretjo državo, ki ne zagotavlja primernega varstva v smislu Direktive 95/46/ES; (g) da v skladu s klavzulo 5(b) in klavzulo 8(3) vsako obvestilo, prejeto od uvoznika podatkov ali katerega koli podobdelovalca, posreduje nadzornemu organu za varstvo osebnih podatkov, če se odloči nadaljevati prenos ali odpraviti začasno ustavitev; (h) da posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki, na zahtevo da na voljo izvod klavzul razen Dodatka 2 in kratek opis varnostnih ukrepov, kot tudi izvod kakršne koli pogodbe o storitvah podobdelave, ki mora biti v skladu s klavzulami sklenjena s podobdelovalcem, razen če klavzule ali pogodba vsebujejo poslovne informacije; v tem primeru se take poslovne informacije lahko izvzamejo; (i) da podobdelovalec v primeru podobdelave obdeluje podatke v skladu s klavzulo 11 in zagotavlja najmanj enako raven varstva osebnih podatkov in pravic posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, kot jo zagotavlja uvoznik podatkov v skladu s klavzulami; ter (j) da bo zagotovil upoštevanje klavzule 4(a) do (i). Klavzula 5 Obveznosti uvoznika podatkov ( 1 ) Uvoznik podatkov soglaša z naslednjim in zagotavlja: (a) da obdeluje osebne podatke samo v imenu izvoznika podatkov ter v skladu z njegovimi navodili in klavzulami; če jih iz kakršnih koli razlogov ne more upoštevati, soglaša, da o tem nemudoma obvesti izvoznika podatkov, ki je v tem primeru upravičen začasno ustaviti prenos podatkov in/ali odstopiti od pogodbe; (b) da nima razloga za domnevo, da mu zakonodaja, ki velja zanj, preprečuje izpolnjevanje navodil izvoznika podatkov in obveznosti iz pogodbe, ter da bo v primeru spremembe te zakonodaje, ki bo verjetno imela znaten negativen učinek na jamstva in obveznosti iz klavzul, to spremembo sporočil izvozniku podatkov takoj, ko bo zanjo izvedel, izvoznik podatkov pa je v tem primeru upravičen začasno ustaviti prenos podatkov in/ali odstopiti od pogodbe; (c) da je pred obdelavo prenesenih osebnih podatkov izvedel tehnične in organizacijske varnostne ukrepe iz Dodatka 2; ( 1 ) Obvezne zahteve nacionalne zakonodaje, veljavne za uvoznika podatkov, ki ne presegajo tega, kar je potrebno v demokratični družbi na podlagi enega od interesov iz člena 13(1) Direktive 95/46/ES, to je, če predstavljajo ukrep, potreben za zaščito nacionalne varnosti, obrambe, javne varnosti, preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja in pregona kaznivih dejanj ali etičnih kršitev za zakonsko urejene poklice, pomembnega gospodarskega ali finančnega interesa države, varstva posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali pravic in svoboščin drugih, niso v nasprotju s standardnimi pogodbenimi klavzulami. Nekateri primeri takšnih obveznih zahtev, ki ne presegajo tega, kar je potrebno v demokratični družbi, so med drugim mednarodno priznane sankcije, zahteve za prijavo davka ali zahteve za poročanje o ukrepih na področju boja proti pranju denarja.

9 Uradni list Evropske unije L 39/13 (d) da bo izvoznika podatkov nemudoma obvestil o: (i) vseh pravno zavezujočih zahtevah organa kazenskega pregona za posredovanje osebnih podatkov, razen če je to kako drugače prepovedano, na primer s prepovedjo po kazenski zakonodaji zaradi ohranjanja zaupnosti kazenske preiskave; (ii) vsakem naključnem ali nepooblaščenem dostopu; ter (iii) vseh zahtevah, prejetih neposredno od posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, ne da bi nanje odgovoril, razen če dobi za to pooblastilo; (e) da nemudoma in ustrezno obravnava vse poizvedbe izvoznika podatkov v zvezi z obdelavo prenesenih osebnih podatkov ter upošteva nasvete nadzornega organa glede obdelave prenesenih podatkov; (f) da na zahtevo izvoznika podatkov predloži svojo opremo za obdelavo podatkov v pregled dejavnosti obdelave, zajetih v klavzulah, ki ga izvede izvoznik podatkov ali inšpekcijski organ, sestavljen iz neodvisnih članov, ki so primerno strokovno usposobljeni ter zavezani k molčečnosti, izbere pa jih izvoznik podatkov, po potrebi v dogovoru z nadzornim organom; (g) da posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki, na zahtevo da na voljo izvod klavzul, kot tudi izvod kakršne koli pogodbe o podobdelavi, razen če klavzule ali pogodba vsebujejo poslovne informacije; v tem primeru se take poslovne informacije lahko izvzamejo; v primerih, ko posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne more dobiti izvoda od izvoznika podatkov, se Dodatek 2 zamenja s kratkim opisom varnostnih ukrepov; (h) da je v primeru podobdelave predhodno obvestil izvoznika podatkov in pridobil njegovo predhodno pisno soglasje; (i) da bo podobdelovalec izvajal storitve obdelave v skladu s klavzulo 11; (j) da izvozniku podatkov nemudoma pošlje izvod pogodbe o podobdelavi, sklenjene na podlagi klavzul. Klavzula 6 Odgovornost 1. Stranki soglašata, da je vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki je zaradi kršitve obveznosti iz klavzule 3 ali klavzule 11 s strani stranke ali podobdelovalca utrpel škodo, upravičen od izvoznika podatkov prejeti odškodnino za utrpelo škodo. 2. Če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zaradi kršitve katere koli obveznosti iz klavzule 3 ali klavzule 11 s strani uvoznika podatkov ali njegovega podobdelovalca ne more uveljavljati odškodninskega zahtevka v skladu z odstavkom 1 zoper izvoznika podatkov, ker je izvoznik podatkov dejansko izginil, pravno prenehal obstajati ali pa postal insolventen, uvoznik podatkov soglaša, da lahko posameznik zahtevek uveljavlja zoper njega namesto zoper izvoznika podatkov, razen če je kak pravni naslednik s pogodbo ali po zakonu prevzel vse pravne obveznosti izvoznika podatkov; v tem primeru lahko posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, uveljavlja svoj zahtevek zoper pravnega naslednika. Uvoznik podatkov se s sklicevanjem na kršitev obveznosti s strani podobdelovalca ne more izogniti svoji odgovornosti. 3. Če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zaradi kršitve katere koli obveznosti iz klavzule 3 ali klavzule 11 s strani podobdelovalca ne more uveljavljati zahtevka iz odstavkov 1 in 2 zoper izvoznika podatkov ali uvoznika podatkov, ker sta izvoznik in uvoznik podatkov dejansko izginila, pravno prenehala obstajati ali pa postala insolventna, podobdelovalec soglaša, da lahko posameznik zahtevek uveljavlja zoper njega glede njegovih postopkov obdelave iz klavzul namesto zoper izvoznika ali uvoznika podatkov, razen če je kak pravni naslednik s pogodbo ali po zakonu prevzel vse pravne obveznosti izvoznika ali uvoznika podatkov; v tem primeru lahko posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, uveljavlja svoj zahtevek zoper pravnega naslednika. Odgovornost podobdelovalca je omejena na njegove postopke obdelave iz klavzul.

10 L 39/14 Uradni list Evropske unije Klavzula 7 Mediacija in pristojnost 1. Če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, na podlagi klavzul zoper uvoznika podatkov uveljavlja pravice kot upravičena tretja stranka in/ali odškodninski zahtevek, uvoznik podatkov soglaša, da bo sprejel odločitev posameznika, da: (a) spor predloži v mediacijo, ki jo izvede neodvisna oseba ali, kjer je primerno, nadzorni organ; (b) spor predloži sodiščem v državi članici, v kateri je sedež izvoznika podatkov. 2. Stranki soglašata, da izbira posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne vpliva na njegove materialne ali procesne pravice za uveljavljanje pravnih sredstev v skladu z drugimi določbami nacionalnega ali mednarodnega prava. Klavzula 8 Sodelovanje z nadzornimi organi 1. Izvoznik podatkov soglaša z deponiranjem izvoda te pogodbe pri nadzornem organu, če ta to zahteva ali če veljavno pravo o varstvu podatkov to predpisuje. 2. Stranki soglašata, da ima nadzorni organ pravico izvesti pregled uvoznika podatkov in vseh podobdelovalcev, ki ima enak obseg in zanj veljajo enaki pogoji, ki bi veljali za pregled izvoznika podatkov v skladu z veljavnim pravom o varstvu podatkov. 3. Uvoznik podatkov nemudoma obvesti izvoznika podatkov o zakonodaji, ki velja zanj ali za katerega koli podobdelovalca in preprečuje pregled uvoznika podatkov ali podobdelovalcev v skladu z odstavkom 2. Izvoznik podatkov je v tem primeru upravičen sprejeti ukrepe iz klavzule 5(b). Klavzula 9 Pravo, ki se uporablja Za klavzule velja pravo države članice, v kateri je sedež izvoznika podatkov, in sicer... Klavzula 10 Spremembe pogodbe Stranki se zavezujeta, da klavzul ne bosta spreminjali ali prilagajali. Vendar pa lahko po potrebi vključita druge klavzule o vprašanjih poslovanja, če le niso v nasprotju s klavzulami. Klavzula 11 Podobdelava 1. Uvoznik podatkov brez predhodnega pisnega soglasja izvoznika podatkov podobdelovalcu ne sme oddati izvajanja postopkov obdelave, ki jih izvaja v imenu izvoznika podatkov na podlagi klavzul. Uvoznik podatkov lahko s soglasjem izvoznika podatkov odda izvajanje svojih obveznosti iz klavzul samo s pisnim sporazumom s podobdelovalcem, ki podobdelovalcu nalaga iste obveznosti, kot jih ima uvoznik podatkov po klavzulah ( 1 ). Če podobdelovalec ne izpolni svojih obveznosti glede varstva podatkov iz takega pisnega sporazuma, ostane uvoznik podatkov v razmerju do izvoznika podatkov v celoti odgovoren za izpolnitev obveznosti podobdelovalca iz sporazuma. 2. Predhodni pisni sporazum med uvoznikom podatkov in podobdelovalcem vsebuje tudi klavzulo v korist tretjega, kot je določena v klavzuli 3, za primere, ko posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne more uveljavljati odškodninskega zahtevka iz odstavka 1 klavzule 6 zoper izvoznika podatkov ali uvoznika podatkov, ker sta dejansko izginila, pravno prenehala obstajati ali pa postala insolventna in noben pravni naslednik ni s pogodbo ali po zakonu prevzel pravnih obveznosti izvoznika ali uvoznika podatkov. Takšna odgovornost podobdelovalca je omejena na njegove postopke obdelave iz klavzul. 3. Za določbe o varstvu podatkov pri oddaji izvajanja postopkov obdelave podobdelovalcu v skladu z odstavkom 1 velja pravo države članice, v kateri je sedež izvoznika podatkov, in sicer... ( 1 ) Tej zahtevi je lahko zadoščeno, če podobdelovalec sopodpiše pogodbo, ki sta jo v skladu s tem sklepom sklenila izvoznik in uvoznik podatkov.

11 Uradni list Evropske unije L 39/15 4. Izvoznik podatkov vodi in vsaj enkrat letno posodablja seznam pogodb o podobdelavi, ki so sklenjene na podlagi klavzul in o katerih ga obvesti uvoznik podatkov v skladu s klavzulo 5(j). Seznam je na voljo nadzornemu organu izvoznika podatkov. Klavzula 12 Obveznosti po prenehanju opravljanja storitev obdelave osebnih podatkov 1. Stranki soglašata, da uvoznik podatkov in podobdelovalec po prenehanju opravljanja storitev obdelave podatkov glede na izbiro izvoznika podatkov vrneta vse prenesene osebne podatke in njihove kopije izvozniku podatkov ali vse osebne podatke uničita in izvozniku podatkov potrdita, da sta to storila, razen če zakonodaja, veljavna za uvoznika podatkov, temu preprečuje vračanje ali uničenje vseh ali dela prenesenih osebnih podatkov. V tem primeru uvoznik podatkov jamči, da bo zagotovil zaupnost prenesenih osebnih podatkov in jih ne bo več aktivno obdeloval. 2. Uvoznik podatkov in podobdelovalec jamčita, da bosta na zahtevo izvoznika podatkov in/ali nadzornega organa predložila svojo opremo za obdelavo podatkov v pregled ukrepov iz odstavka 1. V imenu izvoznika podatkov: Ime (izpisano v celoti):... Položaj:... Naslov: Morebitni drugi podatki, ki so potrebni, da je pogodba zavezujoča: Podpis... (žig organizacije) V imenu uvoznika podatkov: Ime (izpisano v celoti):... Položaj:... Naslov: Morebitni drugi podatki, ki so potrebni, da je pogodba zavezujoča: Podpis... (žig organizacije)

12 L 39/16 Uradni list Evropske unije Dodatek 1 K standardnim pogodbenim klavzulam Ta dodatek je sestavni del klavzul. Stranki ga morata izpolniti in podpisati. Države članice lahko v skladu z nacionalnimi postopki dodajo ali navedejo dodatne podatke, ki jih mora vsebovati ta dodatek. Izvoznik podatkov Izvoznik podatkov je (na kratko navedite, prosim, vaše dejavnosti v zvezi s prenosom): Uvoznik podatkov Uvoznik podatkov je (na kratko navedite, prosim, dejavnosti v zvezi s prenosom): Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki Preneseni osebni podatki se nanašajo na naslednje vrste posameznikov (navedite prosim): Vrste podatkov Preneseni osebni podatki spadajo v naslednje vrste podatkov (navedite prosim): Posebne vrste podatkov (če je ustrezno) Preneseni osebni podatki spadajo v naslednje posebne vrste podatkov (navedite prosim): Postopki obdelave Preneseni osebni podatki se obdelujejo v naslednjih temeljnih postopkih obdelave (navedite prosim):

13 Uradni list Evropske unije L 39/17 IZVOZNIK PODATKOV Ime:... Podpis pooblaščene osebe... UVOZNIK PODATKOV Ime:... Podpis pooblaščene osebe...

14 L 39/18 Uradni list Evropske unije Dodatek 2 k standardnim pogodbenim klavzulam Ta dodatek je sestavni del klavzul. Stranki ga morata izpolniti in podpisati. Opis tehničnih in organizacijskih varnostnih ukrepov, ki jih izvaja uvoznik podatkov v skladu s klavzulama 4(d) in 5(c) (ali priložen dokument/predpis): PRIMER ODŠKODNINSKE KLAVZULE (NEOBVEZNO) Odgovornost Stranki soglašata, da v primeru, ko je ena od strank odgovorna za kršitev klavzul, ki jo zagreši druga stranka, slednja v obsegu svoje odgovornosti prvi stranki povrne povzročene izdatke, plačila, odškodnino, stroške ali izgubo. Plačilo odškodnine je odvisno od: (a) pravočasnega obvestila izvoznika podatkov uvozniku podatkov o zahtevku; ter (b) možnosti uvoznika podatkov, da sodeluje z izvoznikom podatkov pri obrambi in poravnavi odškodninskega zahtevka ( 1 ). ( 1 ) Odstavek o odgovornosti ni obvezen.

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Svetovna trgovinska organizacija (STO) - Uredba (ES) št.

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.4.2019 C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 25.4.2019 o zagotavljanju nemotenega delovanja elektronske evidence kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S 5.11.2018 L 274/11 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1639 z dne 13. julija 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki podrobneje

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

COM(2014)596/F1 - SL

COM(2014)596/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 26.9.2014 COM(2014) 596 final 2014/0278 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o določitvi določene potrebne in prehodne ureditve v zvezi s prenehanjem sodelovanja Združenega kraljestva Velika

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne o določitvi ukrepov za pripravo seznama os

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne o določitvi ukrepov za pripravo seznama os EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 15.10.2018 C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne 15.10.2018 o določitvi ukrepov za pripravo seznama oseb, ki so v sistemu vstopa/izstopa (SVI) identificirane

Prikaži več

C(2016)3544/F1 - SL

C(2016)3544/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.6.2016 C(2016) 3544 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 13.6.2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskeg

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskeg EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 3.10.2017 C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 3.10.2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z določitvijo pogojev

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i L 313/6 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2021 z dne 2. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi

Prikaži več

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi 30.11.2010 Uradni list Evropske unije C 323/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) MNENJA EVROPSKI NADZORNIK ZA VARSTVO PODATKOV Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI

Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Zadeva: SKLEP SVETA o sklenitvi Protokola o izvajanju

Prikaži več

Template SL 1

Template SL 1 P7_TA(2010)0379 Instrument za financiranje razvojnega sodelovanja (sprememba Uredbe (ES) št. 1905/2006) ***I Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 21. oktobra 2010 o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne julija o dopolnitvi Direktive 2014/ 65/ EU Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne julija o dopolnitvi Direktive 2014/ 65/ EU Evropskega parlamenta in S 31.3.2017 L 87/411 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/588 z dne 14. julija 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede režima

Prikaži več

POGODBA O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV

POGODBA O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV Priloga k vzdrževalni pogodbi št XXXXX [Polna firma], [naslov], [poštna števila] [pošta], davčna št.: [Sixxxx], matična št.: xxxxxxx, ki jo/ga zastopa [xxx], (v nadaljevanju: upravljavec osebnih podatkov)

Prikaži več

SKLEP SVETA (EU) 2016/ z dne novembra o stališču, ki se zastopa v imenu Evropske unije v Stabilizacijsko-pridru

SKLEP SVETA (EU) 2016/ z dne novembra o stališču, ki se zastopa v imenu Evropske unije v Stabilizacijsko-pridru L 25/60 SKLEPI SKLEP SVETA (EU) 2016/134 z dne 16. novembra 2015 o stališču, ki se zastopa v imenu Evropske unije v Stabilizacijsko-pridružitvenem svetu, ustanovljenem s Stabilizacijsko-pridružitvenim

Prikaži več

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/2014 28/03/2018 ESMA70-151-435 SL Kazalo 1 Področje uporabe... 2 2 Namen... 4 3 Obveznosti v zvezi s skladnostjo in poročanjem...

Prikaži več

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris 23.2.2013 Uradni list Evropske unije L 51/1 II (Nezakonodajni akti) MEDNARODNI SPORAZUMI SKLEP SVETA z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 72

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 72 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 29.11.2017 COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 726/2004, kar zadeva lokacijo sedeža Evropske agencije

Prikaži več

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede domnevnih kršitev revidirane direktive o plačilnih storitvah 1. Obveznosti glede skladnosti in poročanja Vloga teh smernic 1. Dokument vsebuje

Prikaži več

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz člena 23 Direktive 2014/59/EU Smernice organa EBA o določitvi

Prikaži več

EVROPSKA UNIJA EVROPSKI PARLAMENT SVET Strasbourg, 14. junij 2017 (OR. en) 2015/0284 (COD) LEX 1744 PE-CONS 9/1/17 REV 1 PI 19 RECH 47 EDUC 57 COMPET

EVROPSKA UNIJA EVROPSKI PARLAMENT SVET Strasbourg, 14. junij 2017 (OR. en) 2015/0284 (COD) LEX 1744 PE-CONS 9/1/17 REV 1 PI 19 RECH 47 EDUC 57 COMPET EVROPSKA UNIJA EVROPSKI PARLAMENT SVET Strasbourg, 14. junij 2017 (OR. en) 2015/0284 (COD) LEX 1744 PE-CONS 9/1/17 REV 1 PI 19 RECH 47 EDUC 57 COMPET 107 SAN 68 AUDIO 16 CULT 17 DIGIT 29 CODEC 237 UREDBA

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema:

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: 9. avgust 2017 Prejemnik: Št. dok. Kom.: Zadeva: za

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 Kranj (v nadaljevanju organizator). POGOJI SODELOVANJA

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

Smernice in priporočila Smernice in priporočila o področju uporabe uredbe CRA 17. junij i 2013 ESMA/2013/720. Datum: 17. junij 2013 ESMA/2013/720 Kazalo I. Področje uporabe 4 II. Namen 4 III. Skladnost

Prikaži več

COM(2007)634/F1 - SL

COM(2007)634/F1 - SL KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, 23.10.2007 COM(2007) 634 konč. Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1425/2006 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih vreč in

Prikaži več

(Microsoft Word - Kon\350na_PPDFT politika_V1_JB.docx)

(Microsoft Word - Kon\350na_PPDFT politika_V1_JB.docx) Politika za področje preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma 1. Uvod Nova KBM ima sedež v Mariboru, v Sloveniji in je nadzorovana s strani Urada RS za preprečevanje pranja denarja in Banke

Prikaži več

dopisni list_AKOS 2

dopisni list_AKOS 2 Številka: 06106-71/2015/5 Datum: 25.8.2015 Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije izdaja na podlagi drugega odstavka 224. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list

Prikaži več

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 27.6.2018 A8-0206/142 142 Člen 2 odstavek 2 pododstavek 1 Države članice točk (b) in (c) prvega pododstavka člena 3(1) Direktive 96/71/ES ne uporabljajo za voznike v sektorju cestnega prometa, ki so zaposleni

Prikaži več

(Microsoft Word - Poro\350ilo 2011)

(Microsoft Word - Poro\350ilo 2011) LETNO POROČILO O IZVJNJU ZKON O DOSTOPU DO INFORMCIJ JVNEG ZNČJ 1 V LETU 211 Organ: OČIN IDRIJ Sedež organa: Mestni trg 1, 528 Idrija Spletni naslov kataloga www.idrija.si informacij javnega značaja: Uradna

Prikaži več

Microsoft Word - Posebni pogoji za uporabo storitev Google _DONE_.doc

Microsoft Word - Posebni pogoji za uporabo storitev Google _DONE_.doc Posebni pogoji za uporabo Google storitev Družba SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Si.mobil), je gospodarska družba, ki v okviru svojih

Prikaži več

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc SL MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 27. maja 2014 o javnem dostopu do določenih informacij o slabih posojilih nekaterih bank (CON/2014/39) Uvod in pravna podlaga Evropska centralna banka (ECB) je

Prikaži več

c_ sl pdf

c_ sl pdf 3.12.2008 C 308/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) MNENJA EVROPSKI NADZORNIK ZA VARSTVO PODATKOV Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o

Prikaži več

ODPIS/ODLOG/OBROK - FO Odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka za fizične osebe (Pred izpolnjevanjem obrazca preberite navodilo.) Poda

ODPIS/ODLOG/OBROK - FO Odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka za fizične osebe (Pred izpolnjevanjem obrazca preberite navodilo.) Poda Odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka za fizične osebe (Pred izpolnjevanjem obrazca preberite navodilo.) Podatki o davčnem zavezancu Ime in priimek: Naslov: Davčna številka Telefonska

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______ LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 V LETU 2010 Organ: OBČINA RADLJE OB DRAVI Sedež organa: MARIBORSKA CESTA 7, 2360 RADLJE OB DRAVI Spletni naslov kataloga www.radlje.si

Prikaži več

Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je po

Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je po Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je postopek ugotavljanja skladnosti, s katerim proizvajalec

Prikaži več

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/2010, 15/2015, 512016,

Prikaži več

COM(2013)730/F1 - SL

COM(2013)730/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 24.10.2013 COM(2013) 730 final 2013/0350 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske unije v Pridružitvenem svetu, ustanovljenem z Evro-mediteranskim sporazumom o pridružitvi

Prikaži več

untitled

untitled EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 16.12.2014 C(2014) 9982 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 16.12.2014 o odobritvi nekaterih elementov Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju

Prikaži več

Microsoft Word - Dokument1

Microsoft Word - Dokument1 LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 V LETU 2010 Organ: OBČINA PIVKA Sedež organa: KOLODVORSKA CESTA 5, 6257 PIVKA Spletni naslov kataloga http://www.pivka.si/podrocje.aspx?id=161

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, tel. 01/786-70-10, fax: 01/780-79-23, e-mail: obcina.dobrepolje@siol.net PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBI Firma oziroma ime:. Zakoniti zastopnik: Identifikacijska

Prikaži več

C(2019)1789/F1 - SL

C(2019)1789/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.3.2019 C(2019) 1789 final ANNEX 5 PRILOGA k Delegirani uredbi Komisije o dopolnitvi Direktive 2010/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z uvajanjem in operativno uporabo

Prikaži več

DIREKTIVA (EU) 2017/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne 5. julija o boju proti goljufijam, ki škodijo finančnim in

DIREKTIVA (EU) 2017/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne 5. julija o boju proti goljufijam, ki škodijo finančnim in 28.7.2017 L 198/29 DIREKTIVE DIREKTIVA (EU) 2017/1371 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 5. julija 2017 o boju proti goljufijam, ki škodijo finančnim interesom Unije, z uporabo kazenskega prava EVROPSKI

Prikaži več

ČETRTA POT, d.o.o., KRANJ Planina Kranj Slovenija Telefon: Fax: Politika zasebnost

ČETRTA POT, d.o.o., KRANJ Planina Kranj Slovenija Telefon: Fax: Politika zasebnost Politika zasebnosti V tej politiki zasebnosti podjetje Četrta pot, avtomatska identifikacija, računalništvo in informatika, d.o.o., Planina 3, 4000 Kranj (v nadaljevanju»četrta pot«), naročnikom, uporabnikom

Prikaži več

C(2015)383/F1 - SL

C(2015)383/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 30.1.2015 C(2015) 383 final DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE.../ /EU z dne 30.1.2015 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjem pri

Prikaži več

EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; Fa

EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; Fa EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Prikaži več

Regulation common drafting file

Regulation common drafting file Svet Evropske unije Bruselj, 12. januar 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0002 (COD) 5034/17 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: 12. januar 2017 Prejemnik: Št. dok. Kom.: Zadeva: DATAPROTECT

Prikaži več

Povzetek mnenja ENVP z dne 7. marca 2012 o svežnju za reformo predpisov o varstvu podatkov

Povzetek mnenja ENVP z dne 7. marca 2012 o svežnju za reformo predpisov o varstvu podatkov 30.6.2012 Uradni list Evropske unije C 192/7 EVROPSKI NADZORNIK ZA VARSTVO PODATKOV Povzetek mnenja ENVP z dne 7. marca 2012 o svežnju za reformo predpisov o varstvu podatkov (Celotno besedilo tega mnenja

Prikaži več

Uredba Komisije (EU) št. 1179/2012 z dne 10. decembra 2012 o merilih za določitev, kdaj odpadno steklo preneha biti odpadek na podlagi Direktive 2008/

Uredba Komisije (EU) št. 1179/2012 z dne 10. decembra 2012 o merilih za določitev, kdaj odpadno steklo preneha biti odpadek na podlagi Direktive 2008/ 11.12.2012 Uradni list Evropske unije L 337/31 UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1179/2012 z dne 10. decembra 2012 o merilih za določitev, kdaj odpadno steklo preneha biti odpadek na podlagi Direktive 2008/98/ES

Prikaži več

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanju: hranilnica) je na podlagi 318. člena Zakona o bančništvu

Prikaži več

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU 2011 ORGAN: OBČINA DORNAVA SEDEŢ ORGANA: DORNAVA 135/A SPLETNI NASLOV

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU 2011 ORGAN: OBČINA DORNAVA SEDEŢ ORGANA: DORNAVA 135/A SPLETNI NASLOV LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU 2011 ORGAN: OBČINA DORNAVA SEDEŢ ORGANA: DORNAVA 135/A SPLETNI NASLOV KATALOGA INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA: WWW.LEX-LOCALIS.INFO

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva,

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva, Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva, GZS, 4. junij 2019 Peter Tomše, Direktorat za okolje, Sektor za odpadke peter.tomse@gov.si RAZLOGI ZA SPREMEMBE

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije 1.12.2016 SL Uradni list Evropske unije C 449/61 POROČILO o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije (2016/C 449/11) UVOD 1. Izvajalska

Prikaži več

Informacije o ILIRIKI borzno posredniški hiši d.d. in njenih storitvah

Informacije o ILIRIKI borzno posredniški hiši d.d. in njenih storitvah PRAVILA OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV DRUŽBE ILIRIKA d.d. LJUBLJANA, Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana TEL: 01/300 22 50, FAX: 01/234 33 57, WWW.ILIRIKA.SI, INFO@ILIRIKA.SI PRAVILA OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Prikaži več

kodeks_besedilo.indd

kodeks_besedilo.indd Samoregulacijski kodeks ravnanja operaterjev mobilnih javnih elektronskih komunikacijskih storitev o varnejši rabi mobilnih telefonov s strani otrok in mladostnikov do 18. leta Izdal in založil Gospodarska

Prikaži več

l_ sl pdf

l_ sl pdf 4.5.2005 L 117/13 UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA (ES) št. 648/2005 z dne 13. aprila 2005 o spremembah Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o Carinskem zakoniku Skupnosti EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE

Prikaži več

Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07), sprejema ravnatelj javnega zavoda Dijaški dom Nova Gorica nasl

Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07), sprejema ravnatelj javnega zavoda Dijaški dom Nova Gorica nasl Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07), sprejema ravnatelj javnega zavoda Dijaški dom Nova Gorica naslednji P RAVILNIK o izvajanju videonadzora I. SPLOŠNE

Prikaži več

C(2016)2202/F1 - SL

C(2016)2202/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 19.4.2016 C(2016) 2202 final DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE (EU).../ z dne 19.4.2016 o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izvzetja

Prikaži več

Ime predpisa:

Ime predpisa: Ime predpisa: Zakon o spremembah Zakona o varstvu okolja Št. zadeve: 007-188/2015 Datum objave: 9. 6. 2015 Rok za sprejem mnenj in pripomb: 23. 6. 2015 Ime odgovorne osebe in e-naslov: Dušan Pichler, gp.mop@gov.si

Prikaži več

Evropska centralna banka (ECB)

Evropska centralna banka (ECB) EVROPSKA CENTRALNA BANKA (ECB) Evropska centralna banka je osrednja institucija v ekonomski in monetarni uniji in je od 1. januarja 1999 pristojna za vodenje evropske monetarne politike v evroobmočju.

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 P

Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 P Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 Prejemnik: delegacije Št. predh. dok.: 14755/17 Zadeva:

Prikaži več

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije 1.12.2016 SL Uradni list Evropske unije C 449/97 POROČILO o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije (2016/C 449/18) UVOD 1. Evropska agencija

Prikaži več

Pravilnik Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d.

Pravilnik Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d. Na podlagi 8. člena statuta Svobodnega sindikata Slovenije je Sindikat zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d. na ustanovnem sestanku dne, 06.11.2014 sprejel PRAVILNIK Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil

Prikaži več

SL SL SL

SL SL SL KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, 13.8.2008 COM(2008) 514 konč. VOL. I 2008/0167 (CNS) 2008/0168 (CNS) Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 2182/2004 o medaljah in žetonih, podobnih eurokovancem

Prikaži več

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag 15.12.2011 Uradni list Evropske unije C 366/63 POROČILO o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Agencije

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 9.8.2017 C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 9.8.2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1306/2013

Prikaži več

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc SI-TSA Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija http://www.si-tsa.si si-tsa@gov.si Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21 1000 Ljubljana Davčna

Prikaži več

ECB/2010/22

ECB/2010/22 L 330/14 Uradni list Evropske unije 15.12.2010 SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 25. novembra 2010 o postopku akreditiranja izdelovalcev eurobankovcev na področju kakovosti (ECB/2010/22) (2010/773/EU)

Prikaži več

PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (naselje, ulica in hišna številka) (poštna številka in pošta)

PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (naselje, ulica in hišna številka) (poštna številka in pošta) PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (poštna številka in pošta) (telefon) (elektronska pošta) IZPOLNI OBČINA NAPOVED PODATKOV ZA ODMERO NADOMESTILA ZA

Prikaži več

Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij

Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij za pridobitev licence Pogosta vprašanja 1 Kaj je banka?

Prikaži več

Broj: UD-___-2009

Broj: UD-___-2009 Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana telefon.: +386 1 47 97 100, faks: +386 1 24 43 140, www.vegeta.podravka.si, info@podravka.si Pravila in pogoji za sodelovanje v nagradni igri Jed po tvojem okusu 1.

Prikaži več

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "NOVI CHIO ČIPS" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chi

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri NOVI CHIO ČIPS 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chi Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "NOVI CHIO ČIPS" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chio čips«(v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

Kodeks ravnanja javnih uslužbencev

Kodeks ravnanja javnih uslužbencev Kodeks ravnanja javnih uslužbencev 1. Vlada Republike Slovenije sprejema kodeks ravnanja javnih uslužbencev, ki ga je sprejel Svet Evrope kot priporočilo vsem članicam Sveta Evrope. 2. Vlada Republike

Prikaži več

VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vi

VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vi VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vidovič Davčna številka: SI 58045473 Matična številka:

Prikaži več

KM_C

KM_C VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA NA ZELENICI 8 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1077-19-33 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja

Prikaži več

Pravilnik o posrednikih v nogometu V1.0;

Pravilnik o posrednikih v nogometu V1.0; Pravilnik o posrednikih v nogometu V1.0; 18.06.2015 Na podlagi 27. člena Statuta Nogometne zveze Slovenije, z dne 10.12.2009, spremenjenega dne 26.02.2010 ter dne 19.04.2012, je Izvršni odbor Nogometne

Prikaži več

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v soglasju z ministrom za javno upravo,

Prikaži več

Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / / Stran Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost

Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / / Stran Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / 23. 12. 2016 / Stran 12607 Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost Na podlagi 83. člena Zakona o uresničevanju javnega

Prikaži več

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednarodne smernice za e-poslovanje, ki jih zastopa tudi

Prikaži več

KM_C

KM_C POVABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA TRNOVELJSKA CESTA 14 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1073-2466-13 IN GARAŽNEGA MESTA ID 1073-2466-63 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem povabilu

Prikaži več

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1249/2012 z dne 19. decembra 2012 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede oblike evidenc, ki jih morajo v

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1249/2012 z dne 19. decembra 2012 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede oblike evidenc, ki jih morajo v L 352/32 Uradni list Evropske unije 21.12.2012 IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1249/2012 z dne 19. decembra 2012 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede oblike evidenc, ki jih morajo v skladu

Prikaži več

CL2010D0372SL bi_cp 1..1

CL2010D0372SL bi_cp 1..1 2010D0372 SL 11.01.2014 001.001 1 Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti B SKLEP KOMISIJE z dne 18. junija 2010 o uporabi

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana T: 01 478 90 00 F: 01 478 90 21 E: gp.mkgp@gov.si www.mkgp.gov.si Številka: 510-125/2016/11

Prikaži več

Številka:

Številka: Številka: 0603-4/2016 Datum: 11. 2. 2016 Informacijski pooblaščenec po pooblaščeni uradni osebi Blažu Pavšiču po uradni dolžnosti izdaja na podlagi 2. odstavka 51. člena in 46. člena Zakona o prekrških

Prikaži več

PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. iz

PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. iz PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. izvršnega direktorja družbe za upravljanje v enotirnem

Prikaži več

UREDBA (EU) 2018/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne 18. aprila o storitvah čezmejne dostave paketov

UREDBA (EU) 2018/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne 18. aprila o storitvah čezmejne dostave paketov 2.5.2018 L 112/19 UREDBA (EU) 2018/644 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 18. aprila 2018 o storitvah čezmejne dostave paketov (Besedilo velja za EGP) EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA ob

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije

Porevizijsko poročilo: Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije Porevizijsko poročilo Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih organov

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc REPUBLIKA SLOVENIJA RAČUNSKO SODIŠČE Prežihova 4, 61000 LJUBLJANA Telefon: 178 58 88 Telefax: 178 58 91 Ljubljana, 5. 4. 1996 Številka: 1215-1/96-7 Računsko sodišče Republike Slovenije izdaja na podlagi

Prikaži več

Microsoft Word - Splošni pogoji in pravila za sodelovanje na nagradnem tekmovanju_2019_final.docx

Microsoft Word - Splošni pogoji in pravila za sodelovanje na nagradnem tekmovanju_2019_final.docx Splošni pogoji in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Z VSO E-NERGIJO" OBVESTILO: udeleženec nagradne igre potrjuje, da je seznanjen z vsemi določbami Splošnih pogojev za udeležbo v nagradni igri in

Prikaži več

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri Marcus & Martinus 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcus & Martinus«(v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - Priprava na obisk in\232pektorja za delo - GZS - kon\350na.pptx)

(Microsoft PowerPoint - Priprava na obisk in\232pektorja za delo - GZS - kon\350na.pptx) 1 PRIPRAVA NA OBISK INŠPEKTORJA ZA DELO Nadzori na področju delovnih razmerij Nataša Trček Glavna inšpektorica RS za delo 2 Uvodoma: - Organizacija Inšpektorata RS za delo - Spremembe zakonodaje - Akcije

Prikaži več

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v nadaljevanju: Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji)

Prikaži več

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun Veljavnost: od vključno 23. 05. 2016 dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zunaj poslovnih prostorov Vsebina Posebnih pogojev prodaje

Prikaži več