NSP/2014/003 Primerjalna analiza nacionalnih struktur, namenjenih obravnavi vprašanj, povezanih s plačili Banka Slovenije Avgust, 2012

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "NSP/2014/003 Primerjalna analiza nacionalnih struktur, namenjenih obravnavi vprašanj, povezanih s plačili Banka Slovenije Avgust, 2012"

Transkripcija

1 NSP/2014/003 Primerjalna analiza nacionalnih struktur, namenjenih obravnavi vprašanj, povezanih s plačili Banka Slovenije Avgust, 2012

2 Kazalo 1. Uvod Primerjalna analiza nacionalnih struktur, namenjenih obravnavi vprašanj, povezanih s plačili Cilji delovanja Način ustanovitve Članstvo Vodenje Pogostost srečanj Organizacijska sestava Vloga centralne banke Način financiranja aktivnosti Način sprejemanja odločitev Uveljavljanje sprejetih odločitev Zaključek... 12

3 1. Uvod V Sloveniji se tematike, povezane s plačili, na nacionalni ravni trenutno obravnavajo skoraj izključno v okviru projekta SEPA pod okriljem Združenja bank Slovenije (ZBS) ter v okviru Nacionalnega foruma SEPA. Projekt SEPA, ki ga v vlogi projektnega sveta vodi nadzorni svet ZBS, zajema številne delovne in podporne skupine, ki pokrivajo vsa področja SEPA, v njih pa so zastopane banke in hranilnice, medtem ko imajo Banka Slovenije, nacionalna klirinška hiša in javne oblasti vlogo opazovalcev. Cilj Nacionalnega foruma SEPA, ki tudi deluje pod okriljem ZBS, je vzpostavitev in vzdrževanje dialoga med ponudniki in končnimi uporabniki plačilnih storitev. V skladu z načrti bančne skupnosti bo migracija plačil na SEPA v Sloveniji v medbančni domeni (znotraj formalnih plačilnih sistemov) predvidoma zaključena do konca leta 2012, s čimer se bo tudi zaključila projektna faza SEPA. Za čas, ko bo SEPA postala del vsakdana, pa vseeno predmet neprestanega razvoja, pa je potrebno na novo oblikovati ali delno ohraniti ustrezno strokovno in logistično podporo vsebinam plačilnih storitev, ki so jo banke vzpostavile za projekt SEPA, z namenom slovenskemu trgu plačil zagotoviti in ohraniti primerno mesto v SEPA. S ciljem zagotoviti ustrezen okvir za obravnavo vprašanj, povezanih s plačili, ter zagotoviti možnost dialoga in oblikovanja ustreznih usmeritev na tem področju, Banka Slovenije predvideva oblikovanje nove, bolj strateške post-projektne strukture, tj. nacionalnega sveta za plačila. Banka Slovenije ima priznano vlogo katalizatorja aktivnosti tržnih udeležencev, zaradi česar je skoraj samoumevno, da bi moral biti tak svet za plačila oblikovan pod okriljem Banke Slovenije kot nevtralne institucije. Dodatno spodbudo za oblikovanje nacionalnega sveta za plačila za Banko Slovenije predstavlja predlog Evropske komisije in Evropske centralne banke glede preoblikovanja upravljanja SEPA na ravni EU (trinivojsko upravljanje), ki naj bi pripomoglo k dosegi integriranega, konkurenčnega in inovativnega trga plačil malih vrednosti v evrih. Pri oblikovanju nacionalnega sveta za plačila v Sloveniji (predvsem z vidika njegove strukture in načinov delovanja) želi Banka Slovenije upoštevati dobre prakse delovanja že obstoječih nacionalnih struktur, namenjenih obravnavi vprašanj, povezanih s plačili. Strokovne službe Banke Slovenije so zato s ciljem pridobiti informacije glede značilnosti in delovanja omenjenih struktur v državah EU pripravile vprašalnik, ki ga je Evropska centralna banka, na pobudo Banke Slovenije, posredovala v izpolnitev predstavnikom nacionalnih centralnih bank (članom delovne skupine PSPWG na ravni ESCB), z rokom za odziv do 20. julija

4 Vprašalnik je bil strukturiran na način, da je zajel različne segmente značilnosti in delovanja nacionalnih struktur (cilji, sestava, članstvo, financiranje, odločanje, ipd.). Pri večini vprašanj so bili v vprašalniku na voljo že podani možni odgovori, ki so jih anketiranci morali označiti, oziroma v primeru, da ponujene možnosti niso ustrezale - podati dodatne informacije. Nekatera vprašanja so zahtevala opisne odgovore. Na vprašalnik se je odzvalo 24 nacionalnih centralnih bank. V nadaljevanju je na podlagi prejetih odgovorov - podana primerjalna analiza nacionalnih struktur, namenjenih obravnavi vprašanj, povezanih s plačili, v EU. 2

5 2. Primerjalna analiza nacionalnih struktur, namenjenih obravnavi vprašanj, povezanih s plačili Na vprašalnik glede delovanja nacionalnih struktur, namenjenih obravnavi vprašanj, povezanih s plačili, se je odzvalo 24 nacionalnih centralnih bank, in sicer AT, BE, BG, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SK in UK. V 14 državah obstajajo strukture, namenjene splošni obravnavi vprašanj, povezanih s plačili, in sicer AT: Austrian Payments Council ( BE: Steering Committee on the Future of Means of Payment ( =en); BG: National Payment Systems Council; CY: Payments Committee; DK: Payment Council; EE: Estonian Payments Forum; HU: Payment System Forum ( endszerforum); IE: Irish Payment Services Organisation ( LU: Payments, Information Systems & Standardisation Committee ( MT: Payment System User Group; NL: The National Forum ( PL: Payment System Council ( PT: National Payments Council in UK: Payments Council Limited ( V 10 državah pa so prisotne specifične nacionalne strukture, ki se ukvarjajo predvsem ali izključno z vsebinami SEPA, in sicer DE: German SEPA Council ( ES 1 : The SEPA Observatory in The SEPA Migration Committee ( FI: The National SEPA Stakeholder Forum ( FR: French National SEPA Committee ( GR: SEPA Forum ( IT: National Committee for Migration to SEPA ( LT: National SEPA Committee; RO: The National SEPA Committee; SE: The Steering Group SEPA Sweden ( in SK: Slovak SEPA Committee. Primerjalna analiza (vključno z grupiranjem odgovorov) je, upoštevajoč dejstvo, da pri izpolnjevanju vprašalnika nekatere nacionalne centralne banke niso izbrale že podanih možnih odgovorov, temveč so podale opisne odgovore, pripravljena po najboljših močeh. 1 ES je odgovorila, da sta v državi telesi, ki sta po delovanju najbolj podobni nacionalnemu plačilnemu svetu, The SEPA Observatory in The SEPA Migration Committee. ES je zato vprašalnik izpolnila za obe strukturi. Upoštevajoč cilje obeh teles, so v primerjalni analizi za ES upoštevani zgolj odgovori za strukturo The SEPA Observatory. 3

6 2.1 Cilji delovanja Cilji delovanja nacionalnih struktur so po državah različni, najpogosteje pa so (v oklepaju so zapisani odstotki nacionalnih struktur, ki imajo določen cilj tudi za svoj cilj delovanja): definiranje prioritet in spodbujanje akcij na področju plačil (91,7%); oblikovanje strateške vizije na področju plačil (70,8%); informiranje splošne javnosti glede aktualnih zadev in projektov v povezavi s plačili (66,7%); komuniciranje interesov članov strukture v odnosu do vlade, regulatorjev in medijev (58,3%). Po drugi strani nacionalne strukture izmed ponujenih možnosti najredkeje zasledujejo spodbujanje zdrave konkurence (16,7%). V nekaterih državah zasledujejo tudi druge cilje, pri čemer so v večini primerov ti cilji povezani predvsem z aktivnostmi glede implementacije SEPA v državi (npr. spremljanje migracije na SEPA, koordinacija dela na področju SEPA, ipd.) Slika 1: Cilji delovanja nacionalnih struktur Opredelitev prioritet in spodbujanje aktivnosti na področju plačil 91.7 Oblikovanje strateške vizije na področju plačil Informiranje splošne javnosti glede aktualnih zadev in projektov v povezavi s plačili Komuniciranje interesov članov telesa v odnosu do vlade, regulatorjev in medijev Zagotavljanje operativne učinkovitosti izvajanja plačilnih storitev Zastopanje interesov članov Spodbujanje inovacij in usmerjanje razvoja Razvoj dobrih praks na področju plačevanja Izboljšanje varnosti plačevanja Oblikovanje okvira za medsebojno sodelovanje Ostalo 33.3 Spodbujanje zdrave konkurence Način ustanovitve Način ustanovitve nacionalnih struktur lahko v grobem delimo na tri kategorije, in sicer je/so strukturo ustanovila/i: nacionalna centralna banka; nacionalna centralna banka skupaj še z enim ali več deležniki; drugi deležniki na trgu plačil. 4

7 V 9 državah (AT, BE, BG, CY, DK, ES, LT, PL in PT) je nacionalno strukturo ustanovila centralna banka sama, skupaj z vsaj še z enim tržnim deležnikom pa v 6 (FR, HU, IT, MT, DE in EE). Poleg centralne banke je pri ustanovitvi strukture v HU, IT in MT sodelovalo še nacionalno bančno združenje, v DE ministrstvo za finance, v EE pa tako nacionalno bančno združenje kot ministrstvo za finance. V ostalih državah so nacionalno strukturo ustanovili različni tržni deležniki, in sicer v 5 (FI, LU, RO, SE in SK) nacionalno bančno združenje, v 3 (GR, NL in UK) drugi deležniki na trgu plačil, v IE pa poslovne banke. Slika 2: Ustanovitev nacionalne strukture glede na deležnike, ki so strukturo ustanovili (v %) 37.5% 37.5% 25.0% NCB NCB skupaj z vsaj še enim deležnikom Drugi deležniki na trgu plačil 2.3 Članstvo Sestava članstva je v nacionalnih strukturah po posameznih državah zelo različna. Deležniki, ki so najpogosteje člani nacionalnih struktur, so (v oklepaju so zapisani odstotki nacionalnih struktur, v katerih se pojavljajo določeni deležniki): nacionalna centralna banka (100,0%); nacionalno bančno združenje (95,8%); poslovne banke (79,2%); klirinške hiše (70,8%); javna uprava (npr. ministrstvo za finance) (70,8%). 5

8 Po drugi strani se med ponujenimi možnostmi - kot člani nacionalnih struktur najredkeje pojavljajo plačilne institucije (29,2%) in kartične sheme (25,0%). Kot drugi člani se v nacionalnih strukturah pojavljajo še državne pošte, centralne depotne družbe, regionalne in lokalne oblasti, predstavniki upokojencev, predstavniki invalidnih oseb, IT dobavitelji, ipd. Slika 3: Članstvo v nacionalnih strukturah NCB Bančna združenja Poslovne banke Klirinške hiše Javna uprava Podjetja (oziroma njihova združenja) Potrošniške organizacije Trgovci (oziroma njihova združenja) Drugi deležniki Hranilnice Kartični procesorji Plačilne institucije Kartične sheme ,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 V nacionalnih strukturah so prisotne tudi različne vrste oz. ravni članstva. Tako v 15 državah (AT, BE, BG, CY, DE, DK, ES, FR, FI, GR, IT, MT, PL, PT, in SK) med člani nacionalne strukture sicer ni razlikovanja, tj. različne vrste članstva niso prisotne, v nacionalnih strukturah 9 držav (EE, HU, IE, LT, LU 2, NL, RO, SE in UK) pa obstajajo različne vrste članstva. V HU, NL, RO in SE se člani delijo na t.i. "navadne člane" in opazovalce, v IE in UK pa se delijo na "navadne člane" in pridružene člane. V 2 državah je delitev po vrstah članstva v primerjavi z ostalimi državami nekoliko drugačna. V EE se nacionalna struktura srečuje v dveh sestavah, in sicer v omejeni (nacionalna centralna banka, nacionalno bančno združenje in ministrstvo za finance) in plenarni (predstavniki iz omejene zasedbe skupaj s predstavniki ponudbene in uporabniške strani). V LT pa imajo lahko člani strukture svoje predstavnike v telesu, ki sprejema odločitve, ali zgolj na ravni sprejemanja informacij. 2 LU ni odgovoril na vprašanje, katere vrste članstva v nacionalni strukturi obstajajo. 6

9 2.4 Vodenje Vodenje nacionalne strukture lahko razdelimo na tri kategorije, in sicer strukturo lahko vodi (v oklepaju so zapisani odstotki nacionalnih struktur, v katerih se kot vodje pojavljajo določeni deležniki): visok predstavnik nacionalne centralne banke (sam) (58,3%); visok predstavnik nacionalne centralne banke skupaj s predstavnikom drugih deležnikov na trgu plačil (16,7%); drugi (25,0%). Slika 4: Različni deležniki kot vodje nacionalne strukture (v %) 25.0% 16.7% 58.3% Predstavnik NCB Predstavnik NCB skupaj s predstavnikom drugih deležnikov Drugi deležniki V 17 državah (AT, BE, BG, CY, DE, DK, EE, ES, FI, GR, HU, IT, LT, MT, NL, PL in PT) nacionalno strukturo vodi visok predstavnik nacionalne centralne banke, od tega jo v 13 državah vodi sam, v 4 državah pa sopredseduje s predstavnikom drugih deležnikov na trgu plačil, in sicer v HU in IT sopredseduje z visokim predstavnikom nacionalnega bančnega združenja, v LT s predstavnikom, izbranim s strani vseh članov strukture, in v DE z visokim predstavnikom ministrstva za finance. V ostalih 6 državah strukturo vodijo predstavniki drugih deležnikov na trgu plačil. V RO, SE in SK strukturo vodi visoki predstavnik nacionalnega bančnega združenja, v LU predsednik, izbran s strani vseh članov strukture, v IE in UK pa neodvisen predsednik (predsednik ni predstavnik katerega izmed članov strukture). 7

10 2.5 Pogostost srečanj Najmanj na polletni ravni se člani srečujejo v EE, ES, DE, DK, FR, HU, IT, LT, NL in RO, najmanj na četrtletni ravni v AT, IE 3, PL, SE, najmanj na mesečni pa v LU, MT, FI in UK 4 po potrebi pa se člani nacionalne strukture srečujejo v BE, BG, CY, GR 5, PT in SK. Slika 5: Pogostost srečanj nacionalnih struktur (v %) 25.0% 16.7% 16.7% 41.7% Najmanj mesečno Najmanj četrtletno Najmanj polletno Po potrebi 2.6 Organizacijska sestava Nacionalna struktura ima lahko večnivojsko organizacijo s poljubnim številom delovnih teles, kot npr. odbori, delovne skupine, ipd., ali pa je struktura enonivojska in delovnih teles nima. Enonivojska struktura je v 8 državah (CY, DE, EE, ES 6, GR, IE, PL in RO), v preostalih 16 državah (AT, BE, BG, DK, FR, FI, HU, IT, LT, LU, MT, NL, PT, SE, SK in UK) pa je organizacija nacionalne strukture večnivojska. V državah, kjer je organizacija strukture večnivojska, povsod obstajajo delovne skupine ali odbori. 3 V IE se člani strukture običajno srečujejo na dva meseca. 4 V UK se člani strukture običajno srečujejo osemkrat letno. 5 V GR se člani strukture v letu 2011 niso sestali. 6 Kljub temu, da organizacijska sestava nacionalne strukture v ES ni večnivojska, pa se občasno in za določene potrebe oblikujejo ad-hoc delovne skupine. 8

11 V 7 državah (AT, CY, FI, IT, NL, PT in UK) so v organizacijsko sestavo nacionalne strukture integrirane tudi druge, že delujoče nacionalne skupine ali odbori, ki se ukvarjajo s plačili, npr. SEPA Committee (CY), The Interbank Convention on Automation (IT), Portuguese Payment Systems Interbank Commission (PT), ipd. Slika 6: Organizacijska sestava nacionalnih struktur (v %) 33,3% 66,7% Večnivojska struktura Enojna struktura 2.7 Vloga centralne banke Centralna banka v vseh (100,0 %) nacionalnih strukturah nastopa v vlogi člana, v 58,3% nacionalnih struktur nudi profesionalno podporo (npr. zagotavljanje človeških virov) in v 58,3 % nudi sekretarsko in logistično podporo. Centralna banka je član v vseh 24 nacionalnih strukturah, od tega v 14 državah (AT, BE, BG, DE, DK, EE, FI, GR, HU, LT, NL, PL, PT in SK) nudi nacionalni strukturi profesionalno podporo, v 14 državah pa (tudi) sekretarsko in logistično podporo (BE, BG, CY, DE, DK, EE, ES, FR, GR, HU, LT, NL, PL in PT). V 2 državah (IE in UK) centralna banka nastopa v vlogi preglednika nad plačilnimi sistemi oziroma plačilnimi shemami (drugo). 9

12 Slika 7: Vloga centralne banke v nacionalnih strukturah Nastopanje v vlogi člana Zagotavljanje profesionalne podpore 58.3 Zagotavljanje sekretarske in logistične podpore 58.3 Ostalo Način financiranja aktivnosti V 16 državah (AT, CY, DE, EE, FI, FR, GR, HU, IT, LT, LU, MT, PT, RO, SE in SK) aktivnosti nacionalne strukture financirajo člani strukture, ki niso nacionalne centralne banke, v 5 državah (AT, DE, EE, FR in HU) so aktivnosti financirane tudi s strani centralne banke, samo centralna banka pa aktivnosti financira v 6 državah (BE, BG, DK, ES, NL in PL 7 ). Samo v treh državah (IE, LU in UK) se stroški, ki nastanejo z delovanjem strukture, krijejo s članarinami. 7 Stroške potovanj nosijo člani strukture sami. 10

13 Slika 8: Način financiranja aktivnosti nacionalne strukture (v %) 20,8% 54,2% 25,0% Ostali člani (vključeno članarine) NCB NCB in ostali člani 2.9 Način sprejemanja odločitev Odločitve se v nacionalnih strukturah sprejemajo s konsenzom v 16 državah (AT, BE, BG, DE, DK, EE 8, ES, FI, FR, IE 9, IT, LU, MT, NL SE, SK), pri čemer za BG dodatno velja, da so glede na tematiko nekateri člani strukture lahko izločeni iz samega procesa odločanja. V HU, LT, PL, RO 10 in UK 11 se odločitve v strukturi sprejemajo po principu "en član - en glas". Za nacionalno strukturo v GR velja, da odločitve sprejema Executive Committee of the Hellenic Bank Association. V PT in CY pa sta nacionalni strukturi zgolj posvetovalni telesi, ki nimata moči sprejemanja odločitev. 8 Za EE velja, da so člani strukture pristojni za sprejemanje rešitev in oblikovanje priporočil. 9 Kljub temu, da je nacionalna struktura vedno delovala po principu sprejemanja odločitev na podlagi konsenza, pravila strukture dovoljujejo, da se odločitev lahko sprejme tudi na podlagi večine glasov "navadnih" članov organizacije, v kolikor je to potrebno. 10 Centralna banka Romunije nima možnosti glasovanja. 11 V skladu z zapisanim v dokumentu Rules of Payments Council Limited si "Board" v strukturi prizadeva sprejemati odločitve s soglasjem, vendar pa ga konsenz pri sprejetju odločitve ne sme omejevati. 11

14 2.10 Uveljavljanje sprejetih odločitev V večini držav (AT, BE, BG, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, HU, LT, LU, MT, NL, PT, RO, SE in SK) odločitve, ki jih sprejme nacionalna struktura, niso zavezujoče za njene člane. Sprejete odločitve so za člane nacionalne strukture zavezujoče le v petih državah, in sicer v GR, IE, IT, PL in na UK, pri čemer so na PL zavezujoče zgolj odločitve, ki se nanašajo na organizacijski vidik strukture. Prav tako skoraj v nobeni izmed držav ne obstajajo dodatna pravila glede implementacije sprejetih odločitev. BG je sicer odgovorila, da v kolikor je potrebno, se določene odločitve lahko uveljavijo preko centralne banke kot regulatorja na področju plačilnih sistemov. Prav tako velja na PL, da odločitve same nacionalne strukture niso zavezujoče za deležnike, lahko pa zavezujoče odločitve, na podlagi mnenj in priporočil strukture, sprejmejo pristojne organizacije (npr. ministrstvo za finance ali centralna banka). V UK lahko člani, ki menijo, da se ne bodo mogli uskladiti z odločitvijo, zaprosijo za status "waiver" od odločitev. 3. Zaključek Vsebine plačilnih storitev so v vseh državah, katerih predstavniki so se odzvali na vprašalnik, obravnavane v okviru ene ali več nacionalnih struktur. V večini držav obstajajo strukture, namenjene splošni obravnavi vprašanj, povezanih s plačili, v preostalih državah pa je intenzivnejša obravnava vsebin, povezanih s plačili, očitno bolj povezana z iniciativo SEPA, zato so v teh državah prisotne specifične strukture, ki se ukvarjajo z vsebinami SEPA. Nacionalne strukture se glede na svoje značilnosti in sam način delovanja v splošnem sicer razlikujejo, so pa v določenih segmentih njihovega delovanja prisotne tudi značilnosti, ki so jim skupne. Tako so cilji, ki jih nacionalne strukture zasledujejo, v veliki meri enaki, prav tako pa ne gre spregledati velike vloge nacionalne centralne banke, ki jo ima v skoraj vseh nacionalnih strukturah, namenjenih obravnavi vprašanj, povezanih s plačili, tako z vidika njihove ustanovitve, kot vodenja, zagotavljanja strokovne, sekretarske in logistične podpore ter financiranja. Upoštevajoč dejstvi, da v večini držav EU obstajajo strukture, namenjene splošni obravnavi vprašanj, povezanih s plačili, in da se projektna faza SEPA počasi izteka, se zdi namera glede oblikovanja (novega) nacionalnega sveta za plačila v Sloveniji pravilna. Vloga centralnih bank v delovanju 12

15 nacionalnih struktur v državah EU pa potrjuje razmišljanje, da bi moral biti nacionalni svet za plačila v Sloveniji ustanovljen pod okriljem Banke Slovenije, kot nevtralne institucije. Prav tako primerjalna analiza tudi definira vloge, ki jih bo morala Banka Slovenije odigrati pri delovanju nacionalnega sveta za plačila v Sloveniji, s ciljem zagotoviti informiranje vseh deležnikov, ustrezen dialog med ključnimi deležniki in razvoj obstoječih in popolnoma novih načinov plačevanja ter njihovo implementacijo. 13

16 Priloga 1: FACT-FINDING QUESTIONNAIRE ON NATIONAL PAYMENTS COUNCILS IN THE EU What is the name of the organization dealing with payments issues, which could be considered as "the national payments council" in your country? If possible/applicable, please provide the link to the web site of that organization. OBJECTIVES 1. What are the objectives of that organization? To form a strategic vision in the field of payments To define priorities and promote action To represent the interests of the organization members If applicable, to communicate members' interest to the government and/or regulators and/or media To stimulate healthy competition To promote innovation and to lead future developments of payment services To develop best practice guidelines for its members To provide framework for industry collaboration To ensure the operational efficiency and effectiveness of payment services To improve safety of payments To inform the general public about current issues and projects regarding payments Other (please provide additional information): ESTABLISHMENT 2. The organization was established as/by: Organization under auspices of the national central bank Organization under auspices of the national bank association Organization under auspices of the Ministry of Finance (State Treasury) Organization set up by the payments industry stakeholders 14

17 Other (please provide additional information): MEMBERS 3. Who are the members of the organization? Commercial banks Saving banks Payment institutions Bank association Automated clearing house Card schemes Card processors National public administration/ministry of Finance National central bank Consumers' association Retailers (or their association) Businesses/corporate/companies (or their association) Other (please provide additional information): 4. Are there different levels/kinds of membership (e.g. full members with decision making power, observers, )? (in case the organization has a layered structure, please provide answer for the management body only see also questions 8 and 9) Yes No 5. If yes, which levels/kinds of membership exist and which organization's members are represented at which level? (Please provide additional information): CHAIRMANSHIP 6. Who is chairing the organization? 15

18 High-level representative of the central bank High-level representative of the bank association Chairman appointed by all organization members Chairman appointed by the organization's members, who fulfil certain criteria (e.g. full members with decision making power, ) Other (please provide additional information): FREQUENCY OF MEETINGS 7. How often do the organization's members meet? (in case the organization has a layered structure, please provide answer for the management body only see also questions 8 and 9) Monthly Quarterly Semi-annually When needed Other (please provide additional information): STRUCTURE 8. Is the organization structure layered? Yes No 9. If yes, which bodies/entities does the structure include? Management body If yes, please provide additional information: how was management body made up, what are its main tasks, how many members does it have and which stakeholders are represented? Different committees 16

19 If yes, please provide additional information: which committees exist, what are their main tasks and which stakeholders' representatives participate in each committee? Working groups If yes, please provide additional information: which working groups exist, what are their main tasks and which stakeholders' representatives participate in each working group? 10. Are other existing working groups/committees dealing with payment services at the national level employed/integrated in the organization's structure? Yes No 11. If yes, which working groups/committees and how? (Please provide additional information): ROLE OF THE NATIONAL CENTRAL BANK 12. What is the role of the national central bank in that organization? Provides professional support Provides secretarial and logistic services Acts as a full member in the organization's bodies Acts as an observer in the organization's bodies Other (please provide additional information): FINANCING 13. By whom are organization's activities (e.g. meetings, travel costs, publication of documents, ) financed? 17

20 Central bank Banks Other stakeholders Membership fees Every participant bears its own cost Other (please provide additional information): DECISION MAKING 14. How are decisions reached in the organization? Each stakeholder' representative has one vote For decision to be reached the majority is needed Decisions are reached by consensus Some stakeholders have veto power Depending on the topic, some members may be excluded from decision making process Other (please provide additional information): ENFORCMENT 15. Has the organization a power to impose binding measures on its members? Yes No 16. Do other rules regarding implementation of decisions exist? (Please provide additional information): 18

Microsoft Word - SI_Common Communication_kor.doc

Microsoft Word - SI_Common Communication_kor.doc Splošno sporočilo o izvršitvi sodbe v zadevi IP Translator 2. maj 2013 Sodišče je 19. junija 2012 izreklo sodbo v zadevi C-307/10»IP Translator«in tako odgovorilo na predložena vprašanja: 1. Direktivo

Prikaži več

Microsoft Word - SL Common Communication 2 updated v1.1.doc

Microsoft Word - SL Common Communication 2 updated v1.1.doc Skupno sporočilo o običajni praksi pri splošnih navedbah naslovov razredov Nicejske klasifikacije (verzija 1.1) 1 20. februar 2014 Sodišče je 19. junija 2012 izreklo sodbo v zadevi C-307/10 IP Translator

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - ERA IP prijavitelji 2013a

Microsoft PowerPoint - ERA IP prijavitelji 2013a Erasmus Intenzivni Programi Delavnica za prijavitelje 2013 mag. Robert Marinšek Program VŽU kje najdemo projekte IP 2/ 28 Namen IP Učinkovito, večnacionalno poučevanje, teme, ki se sicer ne poučujejo,

Prikaži več

ARRS-BI-FR-PROTEUS-JR-Prijava/2011 Stran 1 od 7 Oznaka prijave: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slov

ARRS-BI-FR-PROTEUS-JR-Prijava/2011 Stran 1 od 7 Oznaka prijave: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slov Stran 1 od 7 Oznaka prijave: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Francosko republiko Program PROTEUS v letih 2012-2013 (Uradni list RS, št. 10/2011,

Prikaži več

LOGO

LOGO DAVČNE IDENTIFIKACIJSKE ŠTEVILKE (TIN) Davčna številka po vsebini: 1. AT Avstrija https://www.bmf.gv.at/steuern/_start.htm ni na voljo 2. BE Belgija http://www.ibz.rrn.fgov.be/fr/registre-national/ https://www.checkdoc.be/checkdoc/homepage.do

Prikaži več

PowerPoint slovenska predloga

PowerPoint slovenska predloga NSP/2019/010 Predstavitev predloga koncepta analize trga plačil Tina Vehovar Smole, Banka Slovenije 14. seja Nacionalnega sveta za plačila 4. julij 2019 Izhodišča za pripravo analize Aktivnost priprave

Prikaži več

ROSEE_projekt_Kolesarji

ROSEE_projekt_Kolesarji SEMINAR/DELAVNICA V OKVIRU PROJEKTA MOBILE2020 VARNOST KOLESARJEV IN KOLESARSKEGA PROMETA Ljubljana, 27. 3. 2013, Grand hotel Union ROSEE: Road safety in SouthEast Europe Predstavitev projekta mag.jure

Prikaži več

erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje

erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2014 2020. Namenjen je krepitvi kompetenc in zaposljivosti

Prikaži več

2_Novosti na področju zakonodaje

2_Novosti na področju zakonodaje Agencija za civilno letalstvo Slovenija Civil Aviation Agency Slovenia Novosti s področja regulative Matej Dolinar 2. konferenca na temo začetne in stalne plovnosti 11. Maj 2018 Vsebina Viri Spremembe

Prikaži več

PRAVILA IN POSTOPKI ZA ZAMENJAVO BANKE Informacije za stranke Ljubljana, februar

PRAVILA IN POSTOPKI ZA ZAMENJAVO BANKE Informacije za stranke Ljubljana, februar PRAVILA IN POSTOPKI ZA ZAMENJAVO BANKE Informacije za stranke Ljubljana, februar 2013 1 I. Uvodno pojasnilo Članice Združenja bank Slovenije so leta 2007 na pobudo Zveze potrošnikov Slovenije opredelile

Prikaži več

Uradni list C 149 Evropske unije Letnik 62 Slovenska izdaja Informacije in objave 30. april 2019 Vsebina IV Informacije INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANO

Uradni list C 149 Evropske unije Letnik 62 Slovenska izdaja Informacije in objave 30. april 2019 Vsebina IV Informacije INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANO Uradni list C 149 Evropske unije Letnik 62 Slovenska izdaja Informacije in objave 30. april 2019 Vsebina IV Informacije INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE Svet 2019/C 149/01

Prikaži več

Nacionalna mreža NVO s področja javnega zdravja 25X25 I. srečanje članic mreže in ostalih NVO s področja javnega zdravja 8. april 2013, dvorana Krke,

Nacionalna mreža NVO s področja javnega zdravja 25X25 I. srečanje članic mreže in ostalih NVO s področja javnega zdravja 8. april 2013, dvorana Krke, Nacionalna mreža NVO s področja javnega zdravja 25X25 I. srečanje članic mreže in ostalih NVO s področja javnega zdravja 8. april 2013, dvorana Krke, d. d., Dunajska cesta 65, Ljubljana vodja projekta:

Prikaži več

Microsoft Word - ARRS-MS-BR-07-A-2009.doc

Microsoft Word - ARRS-MS-BR-07-A-2009.doc RAZPIS: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Federativno Republiko Brazilijo v letih 2010 2012 (Uradni list RS št. 53/2009) Splošna opomba: Vnosna

Prikaži več

NASLOV PRISPEVKA

NASLOV PRISPEVKA 26. november 2014, Grand hotel Union Ljubljana MJU NEVLADNE ORGANIZACIJE ReNPIO Erika Lenčič Stojanovič, Ministrstvo za javno upravo Operativni program razvoja človeških virov 2007-2013 Prednostna usmeritev

Prikaži več

Plan 2019 in ocena 2018

Plan 2019 in ocena 2018 01 Povzetek poslovnega načrta družbe Luka Koper, d. d., in Skupine Luka Koper za leto 2019 in ocena poslovanja za leto POVZETEK POSLOVNEGA A DRUŽBE, IN SKUPINE LUKA KOPER ZA LETO 2019 IN POSLOVANJA ZA

Prikaži več

Microsoft Word - ARRS-MS-CEA-03-A-2009.doc

Microsoft Word - ARRS-MS-CEA-03-A-2009.doc RAZPIS: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Komisariatom za atomsko energijo (CEA) Francoske republike v letih 2009-2011 Splošna opomba: Vnosna

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

Pregled programa Erasmus

Pregled programa Erasmus Pregled programa 10. Srečanje koordinatorjev 6.11.2012, Ajdovščina Maja Godejša, CMEPIUS Današnje srečanje Kratka zgodovina programa Izvajanje a v Sloveniji Rezultati analiz učinkov mobilnosti evš spletni

Prikaži več

Microsoft Word - ARRS-MS-FI-06-A-2010.doc

Microsoft Word - ARRS-MS-FI-06-A-2010.doc RAZPIS: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Finsko v letih 2011-2012 (Uradni list RS, št. 49/2010) Splošne opombe: Obrazec izpolnjujte

Prikaži več

SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE Združenje učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije Komisija za Mednarodno sodelovanje Podutiška LJUBLJANA Internat

SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE Združenje učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije Komisija za Mednarodno sodelovanje Podutiška LJUBLJANA Internat SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE Združenje učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije Komisija za Mednarodno sodelovanje Podutiška 149 1000 LJUBLJANA International ski instructors Association ISIA MEDNARODNA ZVEZA

Prikaži več

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz člena 23 Direktive 2014/59/EU Smernice organa EBA o določitvi

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 72

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 72 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 29.11.2017 COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 726/2004, kar zadeva lokacijo sedeža Evropske agencije

Prikaži več

give yourself a digital makeover

give yourself a digital makeover Prenos znanja v praksi in projekti pametne vasi prof. dr. Janez Bešter 33. Posvet Javne službe kmetijskega svetovanja, 26.11.2018, Thermana, Laško Načrti in primeri AKIS Od načrtov v izvedbo in praktično

Prikaži več

Uradni list RS, št

Uradni list RS, št Uradni list RS, št. 9-361/1998 1. člen S tem odlokom ustanovi Republika Slovenija fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Ustanoviteljske pravice uresničuje Državni zbor Republike

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana T: 01 478 70 00 F: 01 478 74 25 E: gp.mop@gov.si www.mop.gov.si Številka: 004-2/2015/421 Ljubljana, 25.5.2018

Prikaži več

NSP/2019/008 Datum in čas seje: , od 9:00 do 12:00 Lokacija seje: Banka Slovenije ZAPISNIK 13. seje Nacionalnega sveta za plačila Prisotni

NSP/2019/008 Datum in čas seje: , od 9:00 do 12:00 Lokacija seje: Banka Slovenije ZAPISNIK 13. seje Nacionalnega sveta za plačila Prisotni Datum in čas seje: 16. 4. 2019, od 9:00 do 12:00 Lokacija seje: Banka Slovenije ZAPISNIK 13. seje Nacionalnega sveta za plačila Prisotni člani: Simon Anko (predsednik Nacionalnega sveta za plačila / Banka

Prikaži več

Društvo za elektronske športe - spid.si Vaneča 69a 9201 Puconci Pravila tekmovanja na EPICENTER LAN 12 Hearthstone Na dogodku izvaja: Blaž Oršoš Datum

Društvo za elektronske športe - spid.si Vaneča 69a 9201 Puconci Pravila tekmovanja na EPICENTER LAN 12 Hearthstone Na dogodku izvaja: Blaž Oršoš Datum Pravila tekmovanja na EPICENTER LAN 12 Hearthstone Na dogodku izvaja: Blaž Oršoš Datum: 5. januar 2016 Društvo za elektronske športe [1/5] spid.si Slovenska pravila 1 OSNOVNE INFORMACIJE 1.1 Format tekmovanja

Prikaži več

DOLŽNIK: MARJAN KOLAR - osebni steč aj Opr. št. St 3673/ 2014 OSNOVNI SEZNAM PREIZKUŠENIH TERJATEV prij ava terjatve zap. št. št. prij. matič na števi

DOLŽNIK: MARJAN KOLAR - osebni steč aj Opr. št. St 3673/ 2014 OSNOVNI SEZNAM PREIZKUŠENIH TERJATEV prij ava terjatve zap. št. št. prij. matič na števi DOLŽNIK: MARJAN KOLAR - osebni steč aj Opr. St 3673/ 2014 OSNOVNI SEZNAM PREIZKUŠENIH TERJATEV prij ava terjatve zap. prij. matič na številka firma / ime upnika glavnica obresti stroški skupaj prij ava

Prikaži več

Microsoft Word - M docx

Microsoft Word - M docx Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M12224223* Višja raven JESENSKI IZPITNI ROK Izpitna pola 3 Pisno sporočanje A) Pisni sestavek (v eni od stalnih sporočanjskih oblik) (150 180 besed)

Prikaži več

NASLOV PREDAVANJA IME IN PRIIMEK PREDAVATELJA

NASLOV PREDAVANJA IME IN PRIIMEK PREDAVATELJA DIGITALNE KOMPETENCE KAJ, ZAKAJ, KAKO NIKO SCHLAMBERGER Slovensko društvo INFORMATIKA INDUSTRIJA 4.0 IN SLOVENIJA 4.0 ZGLED: Industrija 4.0 orodja stroji avtomati roboti Slovenija 4.0 Vojvodina Kranjska

Prikaži več

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris 23.2.2013 Uradni list Evropske unije L 51/1 II (Nezakonodajni akti) MEDNARODNI SPORAZUMI SKLEP SVETA z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo

Prikaži več

NSP/2018/015 Datum in čas seje: , od 13:30 do 15:30 Lokacija seje: Banka Slovenije ZAPISNIK 11. seje Nacionalnega sveta za plačila Prisotni

NSP/2018/015 Datum in čas seje: , od 13:30 do 15:30 Lokacija seje: Banka Slovenije ZAPISNIK 11. seje Nacionalnega sveta za plačila Prisotni Datum in čas seje: 26. 9. 2018, od 13:30 do 15:30 Lokacija seje: Banka Slovenije ZAPISNIK 11. seje Nacionalnega sveta za plačila Prisotni člani: Simon Anko (predsednik Nacionalnega sveta za plačila / Banka

Prikaži več

Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij

Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij za pridobitev licence Pogosta vprašanja 1 Kaj je banka?

Prikaži več

SCs V Portorož 3 Skupščina - vabilo s sklepi

SCs V Portorož 3 Skupščina - vabilo s sklepi Številka: SCs_170511_Portorož_V_1_Skupščina_170412 Datum: 12.4.2017 Člani združenja Občine - ustanoviteljice športnih centrov, zavodov, podjetij in agencij Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,

Prikaži več

PRILOGA 1: SODELOVANJE NA JAVNEM NAROČILU - ENOSTAVNI POSTOPEK ANNEX 1: PARTICIPATION IN THE TENDER SIMPLIFIED PROCEDURE 1. OPIS PREDMETA JAVNEGA NARO

PRILOGA 1: SODELOVANJE NA JAVNEM NAROČILU - ENOSTAVNI POSTOPEK ANNEX 1: PARTICIPATION IN THE TENDER SIMPLIFIED PROCEDURE 1. OPIS PREDMETA JAVNEGA NARO PRILOGA 1: SODELOVANJE NA JAVNEM NAROČILU - ENOSTAVNI POSTOPEK ANNEX 1: PARTICIPATION IN THE TENDER SIMPLIFIED PROCEDURE 1. OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA/ SUBJEST OF TENDER: Predmet razpisa je svetovanje

Prikaži več

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/2014 28/03/2018 ESMA70-151-435 SL Kazalo 1 Področje uporabe... 2 2 Namen... 4 3 Obveznosti v zvezi s skladnostjo in poročanjem...

Prikaži več

LOREM IPSUM

LOREM IPSUM Delovanje Evropske agencije za varnost hrane in krme v Sloveniji Ada Hočevar Grom, Urška Blaznik Svetovni dan hrane, Nacionalni posvet o varnosti živil, Ljubljana 7. april 2015 SVETOVALNI FORUM EFSA (Po)svetovalni

Prikaži več

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede domnevnih kršitev revidirane direktive o plačilnih storitvah 1. Obveznosti glede skladnosti in poročanja Vloga teh smernic 1. Dokument vsebuje

Prikaži več

EVRO.dvi

EVRO.dvi Management tehnologije dr. Cene Bavec Management tehnologije postaja v gospodarsko in tehnološko razvitih državah eno temeljnih managerskih znanj. V Sloveniji nimamo visokošolskih in univerzitetnih programov

Prikaži več

KA2_2014_15-apr

KA2_2014_15-apr ERASMUS+ Strateška partnerstva KA 2 Delavnica za prijavitelje 15. april 2014 PREDSTAVITEV NI DEL RAZPISNE DOKUMENTACIJE! Ni pravno zavezujoča, je zgolj informativni material. Cilji politike Evropa 2020

Prikaži več

Evropska centralna banka (ECB)

Evropska centralna banka (ECB) EVROPSKA CENTRALNA BANKA (ECB) Evropska centralna banka je osrednja institucija v ekonomski in monetarni uniji in je od 1. januarja 1999 pristojna za vodenje evropske monetarne politike v evroobmočju.

Prikaži več

NSP/2018/011 Datum in čas seje: , od 9:00 do 12:00 Lokacija seje: Banka Slovenije ZAPISNIK 10. seje Nacionalnega sveta za plačila Prisotni č

NSP/2018/011 Datum in čas seje: , od 9:00 do 12:00 Lokacija seje: Banka Slovenije ZAPISNIK 10. seje Nacionalnega sveta za plačila Prisotni č Datum in čas seje: 5. 4. 2018, od 9:00 do 12:00 Lokacija seje: Banka Slovenije ZAPISNIK 10. seje Nacionalnega sveta za plačila Prisotni člani: Simon Anko (predsednik Nacionalnega sveta za plačila / Banka

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Trajnostni razvoj družbe BTC Tomaž Damjan Ljubljana, 23.10.2013 BTC v številkah Družba BTC je uspešno izvedla premik na trajnostno in zeleno področje z željo ustvariti boljšo prihodnost za obiskovalce,

Prikaži več

Aleš Štempihar Agile in IIBA poslovni analitiki dodana vrednost za organizacijo in njene kupce Povzetek: Kaj je pravzaprav Agile? Je to metodologija z

Aleš Štempihar Agile in IIBA poslovni analitiki dodana vrednost za organizacijo in njene kupce Povzetek: Kaj je pravzaprav Agile? Je to metodologija z Aleš Štempihar Agile in IIBA poslovni analitiki dodana vrednost za organizacijo in njene kupce Povzetek: Kaj je pravzaprav Agile? Je to metodologija za izvajanje projektov, je to tehnika in orodje za razvoj

Prikaži več

DELOVNI LIST 2 – TRG

DELOVNI LIST 2 – TRG 3. ŢT GOSPODARSKO POSLOVANJE DELOVNI LIST 2 TRG 1. Na spletni strani http://www.sc-s.si/projekti/vodopivc.html si oglej E-gradivo z naslovom Cena. Nato reši naslednja vprašanja. 2. CENA 2.1 Kaj se pojavi

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Kokolj

Microsoft PowerPoint - Kokolj REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO Sektor za strukturno politiko in podeželje RAZVOJ PODEŽELJA ELJA Ljubljana, 13.2. 2006 Janja Kokolj Prošek I. NAČRTOVANJE II. RAZVOJNI

Prikaži več

Microsoft Word - GB-PSP-2006.doc

Microsoft Word - GB-PSP-2006.doc Partnerships in Science Projects in Slovenia Application Form 2006 Slovenski partnerski program za znanstveno sodelovanje A joint scheme between the Slovenian Research Agency and the British Council. (skupni

Prikaži več

Aktualni izzivi informacijske družbe

Aktualni izzivi informacijske družbe REPUBLIKA SLOVENIJA www.mvzt.gov.si, e: gp.mvzt@gov.si Kotnikova 38, 1000 Ljubljana t: 01 478 4600, f: 01 478 4719 Aktualni izzivi informacijske družbe Dr. Davorka Šel 29.5.2009 1 Vloga Direktorata za

Prikaži več

PRILOGA 3 TRAJNOSTNA URBANA STRATEGIJA MES 2030

PRILOGA 3 TRAJNOSTNA URBANA STRATEGIJA MES 2030 PRILOGA 3 TRAJNOSTNA URBANA STRATEGIJA MES 2030 Naročnik: Mestna občina Kranj Slovenski trg 1, 4000 Kranj Tel.: 04 23 73 000 Fax: 04 23 73 106 E-pošta: mok@kranj.si, www.kranj.si Naziv dokumenta: Trajnostna

Prikaži več

Template SL 1

Template SL 1 P7_TA(2010)0379 Instrument za financiranje razvojnega sodelovanja (sprememba Uredbe (ES) št. 1905/2006) ***I Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 21. oktobra 2010 o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Prva javna predstavitve Lokacija: ETRA d.o.o., Bukovžlak 101, Celje 26.9.2017 ob 12.00 uri Podjetniški razvojni konzorcij Kompetenčni center ROBOFLEX () Dr.Brane Semolič Strokovni koordinator Vpliv eksplozivnega

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S 5.11.2018 L 274/11 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1639 z dne 13. julija 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki podrobneje

Prikaži več

Prezentace aplikace PowerPoint

Prezentace aplikace PowerPoint ipaac struktura in»roadmap» doc. dr. Tit Albreht, dr. med.,spec. Koordinator projekta skupnega ukrepa ipaac, NIJZ e-naslov: ipaac@nijz.si OSNOVNI PODATKI Koordinator projekta: Nacionalni inštitut za javno

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - lj_obroc_predstavitev_tiskovna_mar_2019_02AM.pptx

Microsoft PowerPoint - lj_obroc_predstavitev_tiskovna_mar_2019_02AM.pptx IZHODIŠČA UREJANJA LJUBLJANSKEGA AVTOCESTNEGA OBROČA IN VPADNIH AVTOCEST Predstavitev pobude za državno prostorsko načrtovanje za ureditev ljubljanskega avtocestnega obroča in vpadnih cest ter predloga

Prikaži več

Impact assessment Clean 0808

Impact assessment Clean 0808 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.9.2017 SWD(2017) 501 final DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE POVZETEK OCENE UČINKA Spremni dokument k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji EU za kibernetsko

Prikaži več

V

V 3. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2015 PREDLOG OKVIRNEGA INFORAMTIVNEGA PROGRAMA DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE LENDAVA V LETU 2015 GRADIVO PRIPRAVIL: mag. Anton BALAŽEK, Župan Polgármester PREDLAGATELJ:

Prikaži več

Smernice in priporočila Smernice in priporočila o področju uporabe uredbe CRA 17. junij i 2013 ESMA/2013/720. Datum: 17. junij 2013 ESMA/2013/720 Kazalo I. Področje uporabe 4 II. Namen 4 III. Skladnost

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation NSP/2018/008 10. seja Nacionalnega Sveta za Plačila; Banka Slovenija Ljubljana, 5. 4. 2018 Pospeševanje rasti brezgotovinske družbe v Sloveniji Teze in opazovanja (za diskusijo) Predstavita: Simon Steinman

Prikaži več

Sporazum o določitvi operativnih postopkov za mehanizem deviznih tečajev v tretji fazi ekonomske in monetarne unije

Sporazum o določitvi operativnih postopkov za mehanizem deviznih tečajev v tretji fazi ekonomske in monetarne unije C 16/10 22.1.2009 EVROPSKA CENTRALNA BANKA SPORAZUM z dne 8. decembra 2008 med Evropsko centralno banko in nacionalmi centralmi bankami držav člac zunaj euroobmočja o spremembah Sporazuma z dne 16. marca

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 REPUBLIKA SLOVENIJA www.mg.gov.si, e: gp.mg@gov.si Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana t: 01 4003200, f: 01 4783262 Turistična politika za leto 2010 z usmeritvami za leto 2011 Mag. Marjan Hribar Generalni

Prikaži več

Pravilnik Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d.

Pravilnik Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d. Na podlagi 8. člena statuta Svobodnega sindikata Slovenije je Sindikat zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d. na ustanovnem sestanku dne, 06.11.2014 sprejel PRAVILNIK Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana gp.mizs@gov.si Številka: 382-28/2014/57 Ljubljana, 14. 7. 2015 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si ZADEVA: Prenos ustanovitvenega deleža

Prikaži več

Microsoft Word - Intervju_Lebar_SID_banka

Microsoft Word - Intervju_Lebar_SID_banka INTERVJU: Leon Lebar, direktor oddelka za zavarovanje kreditov in investicij SID banke, d.d. G. Leon Lebar je bil kot gost iz prakse letos povabljen k predmetu Mednarodno poslovanje. Študentom je na primerih

Prikaži več

C(2015)383/F1 - SL

C(2015)383/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 30.1.2015 C(2015) 383 final DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE.../ /EU z dne 30.1.2015 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjem pri

Prikaži več

Erasmus+ mag. Robert Marinšek

Erasmus+ mag. Robert Marinšek Erasmus+ mag. Robert Marinšek Program Erasmus+ Uredba št. 1288/2013 (11. dec. 2013) Področje izobraţevanja, usposabljanja, športa in mladine trajanje: 2014 2020 proračun: 14,7 G Pričakovanja: >4 M mobilnosti

Prikaži več

ZAHTEVA ZA VZDRŽEVANJE LEI (sklad) REQUEST FOR A MAINTENANCE OF LEI (fund) 1. PODATKI O SKLADU / FUND DATA: LEI: Ime / Legal Name: Druga imena sklada

ZAHTEVA ZA VZDRŽEVANJE LEI (sklad) REQUEST FOR A MAINTENANCE OF LEI (fund) 1. PODATKI O SKLADU / FUND DATA: LEI: Ime / Legal Name: Druga imena sklada ZAHTEVA ZA VZDRŽEVANJE LEI (sklad) REQUEST FOR A MAINTENANCE OF LEI (fund) 1. PODATKI O SKLADU / FUND DATA: LEI: Ime / Legal Name: Druga imena sklada / Other Fund Names: Matična številka / Business Register

Prikaži več

POSLOVNO OKOLJE PODJETJA

POSLOVNO OKOLJE PODJETJA POSLOVNO OKOLJE PODJETJA VSI SMO NA ISTEM ČOLNU. ACTIVE LEARNING CREDO (adapted from Confucius) When I hear it, I forget. When I hear and see it, I remember a little. When I hear, see and ask questions

Prikaži več

LASTNIKI GOZDOV IN NACIONALNI GOZDNI PROGRAM

LASTNIKI GOZDOV IN NACIONALNI GOZDNI PROGRAM LASTNIKI GOZDOV IN NACIONALNI GOZDNI PROGRAM Jože Prah, prah.joze@volja.net 041 657 560 Glavne smeri razvoja generirajo Turizem Gozd, les in voda Hrana Nacionalni gozdni program je osnovni strateški dokument

Prikaži več

untitled

untitled EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 16.12.2014 C(2014) 9982 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 16.12.2014 o odobritvi nekaterih elementov Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju

Prikaži več

2019 QA_Final SL

2019 QA_Final SL Predhodni prispevki v enotni sklad za reševanje za leto 2019 Vprašanja in odgovori Splošne informacije o metodologiji izračuna 1. Zakaj se je metoda izračuna, ki je za mojo institucijo veljala v prispevnem

Prikaži več

Slajd 1

Slajd 1 REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO 1 EU ENOTNI DIGITALNI PORTAL: PRIHAJA NOVA EU UREDBA Alenka Žužek Nemec, Tina Kuliš DNEVI SLOVENSKE INFORMATIKE 18. april 2018 Ko podjetja ali državljani

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev SKLOP 1: EKONOMIKA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA Upravljanje kmetijskih gospodarstev Tomaž Cör, KGZS Zavod KR Vsem značilnostim kmetijstva mora biti prilagojeno tudi upravljanje kmetij. Ker gre pri tem za gospodarsko

Prikaži več

Akt o ustanovitvi

Akt o ustanovitvi Na podlagi 8. člena Zakona o zavodih (UL RS, št. 12/1991, 8/1996) sprejema ustanovitelj/ca ta in ta naslednji Akt o ustanovitvi Zavod ta in ta... I. SPLOŠNE DOLOČBE Namen 1. člen Namen ustanovitve zavoda

Prikaži več

COM(2014)596/F1 - SL

COM(2014)596/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 26.9.2014 COM(2014) 596 final 2014/0278 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o določitvi določene potrebne in prehodne ureditve v zvezi s prenehanjem sodelovanja Združenega kraljestva Velika

Prikaži več

VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranj

VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranj VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranju, dne 10. novembra 2017 Uprava Hranilnice LON d.d.,

Prikaži več

SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2019/ z dne 25. januarja o Odboru za tržno infrastrukturo in razveljavitvi Sklepa

SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2019/ z dne 25. januarja o Odboru za tržno infrastrukturo in razveljavitvi Sklepa L 32/14 4.2.2019 SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2019/166 z dne 25. januarja 2019 o Odboru za tržno infrastrukturo in razveljavitvi Sklepa ECB/2012/6 o ustanovitvi Odbora TARGET2-Securities (ECB/2019/3)

Prikaži več

Workhealth II

Workhealth II SEMINAR Development of a European Work-Related Health Report and Establishment of Mechanisms for Dissemination and Co- Operation in the New Member States and Candidate Countries - WORKHEALTH II The European

Prikaži več

Obrazec za gradiva za sejo SBS

Obrazec za gradiva za sejo SBS KAZALO 1. Uvod... 3 2. Analiza nadomestil... 3 3. Izračun stroškov košaric plačilnih storitev... 4 Dodatek 1: Metodologija... i Dodatek 2: Tabele nadomestil za plačilne storitve na dan 31. 12. 2007, 31.

Prikaži več

Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad - Ljubljana Ptujska ulica 6, 1000 Ljubljana STATISTIKA REGISTRIRANIH VOZIL V REPUBLIKI SLOVENIJI PROJEKTNA

Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad - Ljubljana Ptujska ulica 6, 1000 Ljubljana STATISTIKA REGISTRIRANIH VOZIL V REPUBLIKI SLOVENIJI PROJEKTNA Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad - Ljubljana Ptujska ulica 6, 1000 Ljubljana STATISTIKA REGISTRIRANIH VOZIL V REPUBLIKI SLOVENIJI PROJEKTNA NALOGA Mentor: Andrej Prašnikar (tehnično komuniciranje)

Prikaži več

Event name or presentation title

Event name or presentation title Marko Škufca Vodja programa BI, ADD d.o.o. Gorazd Cah Specialist področja Služba za informatiko, DARS d.d. Izziv Rešitev Rezultati... PROCESI + TEHNOLOGIJA + LJUDJE Poslanstvo: s sodobnimi pristopi in

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

PRESENT SIMPLE TENSE The sun gives us light. The sun does not give us light. Does It give us light? Raba: Za splošno znane resnice. I watch TV sometim

PRESENT SIMPLE TENSE The sun gives us light. The sun does not give us light. Does It give us light? Raba: Za splošno znane resnice. I watch TV sometim PRESENT SIMPLE TENSE The sun gives us light. The sun does not give us light. Does It give us light? Za splošno znane resnice. I watch TV sometimes. I do not watch TV somtimes. Do I watch TV sometimes?

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Sestanek zastopniki_splet.ppt

Microsoft PowerPoint - Sestanek zastopniki_splet.ppt SREČANJE MED PATENTNIMI ZASTOPNIKI IN ZASTOPNIKI ZA MODELE IN ZNAMKE TER URADOM RS ZA INTELEKTUALNO LASTNINO Ljubljana, 21. oktober 2013 Dnevni red Uvodna beseda Vesna Stanković Juričić, v. d. direktorja

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne o določitvi ukrepov za pripravo seznama os

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne o določitvi ukrepov za pripravo seznama os EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 15.10.2018 C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne 15.10.2018 o določitvi ukrepov za pripravo seznama oseb, ki so v sistemu vstopa/izstopa (SVI) identificirane

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - UN_OM_G03_Marketinsko_raziskovanje

Microsoft PowerPoint - UN_OM_G03_Marketinsko_raziskovanje .: 1 od 10 :. Vaja 3: MARKETINŠKO KO RAZISKOVANJE Marketinško ko raziskovanje Kritičen del marketinškega informacijskega sistema. Proces zagotavljanja informacij potrebnih za poslovno odločanje. Relevantne,

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskeg

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskeg EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 3.10.2017 C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 3.10.2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z določitvijo pogojev

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema:

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: 9. avgust 2017 Prejemnik: Št. dok. Kom.: Zadeva: za

Prikaži več

Uradni list Republike Slovenije Št. 39 / / Stran 6173 EVROPSKA ŠOLA:... Učenec:... Datum rojstva:... Letnik:... Razrednik:... ŠOLSKO POROČI

Uradni list Republike Slovenije Št. 39 / / Stran 6173 EVROPSKA ŠOLA:... Učenec:... Datum rojstva:... Letnik:... Razrednik:... ŠOLSKO POROČI Uradni list Republike Slovenije Št. 39 / 8. 6. 2018 / Stran 6173 EVROPSKA ŠOLA:... Učenec:... Datum rojstva:... Letnik:... Razrednik:... ŠOLSKO POROČILO šolsko leto Sodeluje pri učenju. Pozorno posluša.

Prikaži več

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanju: hranilnica) je na podlagi 318. člena Zakona o bančništvu

Prikaži več

COM(2007)634/F1 - SL

COM(2007)634/F1 - SL KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, 23.10.2007 COM(2007) 634 konč. Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1425/2006 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih vreč in

Prikaži več

KOALICIJSKI DOGOVOR med delavskimi predstavništvi pri uresničevanju interesov zaposlenih

KOALICIJSKI DOGOVOR med delavskimi predstavništvi pri uresničevanju interesov zaposlenih Svet delavcev podjetja - družbe TERME MARIBOR turizem, zdravstvo, rekreacija d.d.,s sedežem Ulica heroja Šlandra 10, Maribor, ki ga zastopa predsednica Sveta delavcev Anamarija Černčec in Sindikat delavcev

Prikaži več

BV_STANDARDI_SISTEMOV_VODENJA_EN_OK

BV_STANDARDI_SISTEMOV_VODENJA_EN_OK STANDARDI SISTEMOV VODENJA KOT ORODJE ZA IZBOLJŠANJE OKOLJSKE IN ENERGETSKE UČINKOVITOSTI 10.11.2011 Gregor SIMONIČ Sistemi vodenja Kaj so sistemi vodenja oziroma upravljanja? Sistem vodenja oziroma upravljanja

Prikaži več

Osnovna šola dr. Jožeta Pučnika Osnovna Črešnjevec 47, 2130 Slovenska Bistrica Tel:(02) ; Fax: (02) www.

Osnovna šola dr. Jožeta Pučnika Osnovna Črešnjevec 47, 2130 Slovenska Bistrica Tel:(02) ; Fax: (02) www. Osnovna šola dr. Jožeta Pučnika Osnovna Črešnjevec 47, 2130 Slovenska Bistrica Tel:(02) 8055150; Fax: (02)8055158 o-cresnjevec.mb@guest.arnes.si; www.cresnjevec.si POROČILO NACIONALNEGA UNESCO PROJEKTA

Prikaži več

Uradni list RS - 7(21)/2001, Mednarodne pogodbe

Uradni list RS - 7(21)/2001, Mednarodne pogodbe Uradni list Republike Slovenije Internet: http://www.uradni-list.si Št. 7 (Uradni list RS, št. 21) Ljubljana, petek 23. 3. 2001 Mednarodne pogodbe e-pošta: info@uradni-list.si ISSN 1318-0932 Leto XI 20.

Prikaži več