Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak"

Transkripcija

1 Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda»študentski dom Ljubljana«obsega: - Sklep o ustanovitvi javnega zavoda»študentski dom Ljubljana«(Uradni list RS, št. 67/12 z dne ), - Sklep o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda»študentski dom Ljubljana«(Uradni list RS, št. 24/13 z dne ). S K L E P o ustanovitvi javnega zavoda»študentski dom Ljubljana«(neuradno prečiščeno besedilo št. 1) I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (ustanoviteljstvo) S tem sklepom se ustanovi javni zavod Študentski dom Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: zavod) in urejajo njegova organizacija ter delovanje. Ustanovitelj zavoda je Republika Slovenija (v nadaljnjem besedilu: ustanoviteljica), ustanoviteljske pravice in obveznosti pa izvršuje Vlada Republike Slovenije. II. IME, SEDEŽ IN PRAVNI STATUS ZAVODA 2. člen (ime in sedež) Ime zavoda je: Študentski dom Ljubljana. Skrajšano ime zavoda je: ŠDL. Sedež zavoda je v Ljubljani. Poslovni naslov zavoda ob sprejetju tega sklepa je: Cesta 27. aprila 31, Ljubljana. 3. člen (pravni status) Zavod je pravna oseba javnega prava. Zavod nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun v okviru registriranih dejavnosti samostojno z vsemi pravicami, obveznostmi in odgovornostmi brez omejitev, kot jih določata zakon in ta sklep.

2 III. PEČAT ZAVODA 4. člen (pečat zavoda) Zavod ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm. Ob zunanjem robu je napisano»republika SLOVENIJA«, znotraj je napis»javni zavod Študentski dom Ljubljana«, v sredini je grb Republike Slovenije. Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanja določi direktor zavoda. IV. PRAVNO NASLEDSTVO 5. člen (pravno nasledstvo) Zavod je pravni naslednik naslednjih javnih zavodov: - javnega zavoda»dom podiplomcev in gostujočih profesorjev Ljubljana«, Gosarjeva ulica 9, Ljubljana, ki je bil ustanovljen s Sklepom o ustanovitvi javnega zavoda»dom podiplomcev Ljubljana«(Uradni list RS, št. 18/00, 60/01 in 60/03) in vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, pod vložno številko (Srg ) dne ; - javnega zavoda»študentski domovi v Ljubljani«, Cesta 27. aprila 31, Ljubljana, ki je bil ustanovljen s Sklepom o ustanovitvi javnega zavoda Študentski domovi v Ljubljani (Uradni list RS, št. 29/01 in 74/10) in vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, pod vložno številko (Srg ) dne V. DEJAVNOSTI ZAVODA 6. člen (namen ustanovitve) Zavod je ustanovljen za opravljanje javne službe zagotavljanja nastanitve dodiplomskih in podiplomskih študentov v Ljubljani. Zavod poleg opravljanja javne službe iz prejšnjega odstavka zagotavlja tudi neprofitno nastanitev zaposlenim študentom podiplomskega študija s statusom mladega raziskovalca, gostujočim visokošolskim učiteljem in visokošolskim sodelavcem ter gostujočim raziskovalcem (v nadaljnjem besedilu: drugi uporabniki). 7. člen (področje javne službe) Zavod opravlja javno službo skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) na naslednjem področju: Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve. 8. člen

3 (druge dejavnosti) Zavod lahko v obsegu, dovoljenem z zakoni in drugimi predpisi, opravlja tudi druge dejavnosti. Dejavnosti iz prejšnjega odstavka so določene v prilogi tega sklepa, ki je njegov sestavni del. VI. ORGANI ZAVODA Organi zavoda so: - svet zavoda, - direktor, - študentski svet stanovalcev. 9. člen (organi zavoda) 10. člen (svet zavoda) Organ upravljanja zavoda je svet zavoda. Svet zavoda sestavlja pet članov, in sicer: - tri člane imenuje ustanoviteljica na predlog ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo in znanost, - enega člana izvoli Študentski svet stanovalcev izmed sebe, - enega člana izvolijo zaposleni delavci zavoda izmed sebe. Mandatna doba članov sveta zavoda je štiri leta, razen za predstavnike Študentskega sveta stanovalcev, katerih mandatna doba je eno leto. Člani sveta so lahko imenovani dvakrat zaporedoma. Svet zavoda ima predsednika in njegovega namestnika. Predsednika imenuje svet zavoda izmed predstavnikov ustanoviteljice. Svet zavoda je konstituiran, če je imenovana oziroma izvoljena več kot polovica njegovih članov. 11. člen (naloge sveta zavoda) Svet zavoda: - nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda, - spremlja, analizira in ocenjuje delo zavoda, - sprejme program dela in finančni načrt zavoda, - predlaga ustanoviteljici revizijo poslovanja, - ocenjuje delo direktorja, - določa vsebino pogodbe o bivanju študentov v zavodu in pri zasebnikih,

4 - daje soglasje k letnim in večletnim delovnim načrtom zavoda ter sprejema poročila o njihovi uresničitvi, - odloča o uporabi presežka prihodkov nad odhodki, - odloča o načinu pokrivanja presežka odhodkov nad prihodki, - sprejema statut zavoda, - potrjuje letno poročilo, - sprejema domski red in cenik storitev zavoda, - imenuje in razrešuje direktorja zavoda, - sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem zavoda in izvaja druge pravice in obveznosti delodajalca v razmerju do direktorja, - predlaga ustanoviteljici spremembo splošnih aktov, ki sodijo v pristojnost sveta zavoda, - predlaga ustanoviteljici smernice glede ravnanja s stvarnim premoženjem zavoda, - predlaga ustanoviteljici spremembo in razširitev dejavnosti in - opravlja druge naloge v skladu s predpisi, tem sklepom in statutom. Svet zavoda mora pridobiti soglasje ustanoviteljice k statutu, letnemu programu dela in finančnemu načrtu, letnemu poročilu zavoda, uporabi presežka prihodkov nad odhodki, načinu pokrivanja presežka odhodkov nad prihodki ter imenovanju in razrešitvi direktorja. 12. člen (način odločanja sveta zavoda) Seja sveta zavoda je sklepčna, če je navzoča večina njegovih članov, sklepe pa sprejema z večino glasov navzočih članov. Za sprejem statuta in drugih splošnih aktov zavoda, letnega delovnega načrta in finančnega načrta je potrebna večina glasov vseh članov sveta zavoda. 13. člen (direktor) Direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem ustanoviteljice. Na podlagi akta o imenovanju direktorja sklene z direktorjem pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta njegov predsednik. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata. Mandat direktorja je pet let. Po preteku mandatne dobe je ista oseba lahko znova imenovana za direktorja. Za direktorja je lahko imenovan, kdor poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje: - je državljan Evropske unije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, - ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje v skladu z zakonom o visokem šolstvu oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, - ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih, - ima organizacijske in vodstvene sposobnosti. Kandidat za direktorja mora predložiti program poslovnega in programskega razvoja zavoda za mandatno obdobje. Morebitni dodatni pogoji in podrobnejši postopek za imenovanje direktorja se določijo s statutom zavoda.

5 14. člen (pristojnosti direktorja) Direktor: - organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda, - vodi strokovno delo zavoda, - predstavlja in zastopa zavod, - predlaga poslovno politiko in ukrepe za njeno izvajanje, - odgovarja za zakonitost dela, - sprejema splošne akte, za katere ni pristojen drug organ po zakonu, tem sklepu ali statutu zavoda, - organizira in usklajuje delovni proces, - skrbi za izvajanje odločitev sveta zavoda, - predlaga delovni program, - pripravi predlog domskega reda in cenika storitev zavoda, - pripravi letno poročilo, - pripravlja druga poročila o delu in poslovanju zavoda na zahtevo sveta zavoda, - skrbi za materialno in finančno poslovanje, - odloča o disciplinski odgovornosti delavcev, - odloča o posamičnih pravicah in obveznostih delavcev, - določi sistemizacijo delovnih mest in - opravlja druge naloge v skladu s predpisi, tem sklepom in statutom. 15. člen (razrešitev direktorja) Direktorja razreši svet z večino glasov vseh članov sveta. Pred razrešitvijo direktorja mora svet pridobiti soglasje ustanoviteljice. Direktorja je treba seznaniti o razlogih za njegovo razrešitev in mu dati možnost, da se v roku 15 dni o njih izjavi. 16. člen (odstop direktorja) Če direktor sam odstopi pred iztekom mandata, svet zavoda sprejme ugotovitveni sklep o prenehanju njegovega mandata. Če direktor odstopi ali če je razrešen oziroma mu preneha pogodba o zaposlitvi pred iztekom mandata, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti direktorja, ki opravlja to funkcijo do imenovanja osebe na to delovno mesto za redni mandat, vendar najdlje za eno leto. 17. člen (študentski svet stanovalcev) Študentski svet stanovalcev je organ vseh študentov, ki bivajo v zavodu. domu. Sestavljajo ga po en predstavnik študentov iz vsakega študentskega bloka v Študentski svet stanovalcev daje mnenje pristojnim organom zavoda o statutu in vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in obveznosti študentov stanovalcev, sprejema letni program interesnih dejavnosti in ga uresničuje v skladu s finančnim predpisom zavoda.

6 Če pristojni organ mnenja iz prejšnjega odstavka ne upošteva, lahko Študentski svet stanovalcev zahteva, da se še enkrat obravnava in odloči o posamezni zadevi na način in po postopku, določenim s statutom. Način dela in izvolitve predstavnikov v Študentski svet stanovalcev določa statut. VII. DELOVNA RAZMERJA 18. člen (urejanje delovnih razmerij) Za urejanje delovnih razmerij v zavodu se uporabljajo predpisi, ki veljajo za zaposlene v javnem sektorju, ter določbe kolektivne pogodbe, ki ureja dejavnost vzgoje in izobraževanja. VIII. PREMOŽENJE, S KATERIM ZAVOD UPRAVLJA 19. člen (premoženje) Za izvajanje dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen, daje ustanoviteljica zavodu v upravljanje premoženje (nepremičnine in opremo v njih) v obsegu, s katerim so upravljali do uveljavitve tega sklepa Študentski domovi v Ljubljani in Dom podiplomcev Ljubljana, ter ga izkazuje v bilanci stanja. IX. VIRI, NAČINI IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA 20. člen (sredstva zavoda) Zavod pridobiva sredstva za opravljanje svoje dejavnosti: - iz stanarin, - iz Proračuna Republike Slovenije, - s prodajo blaga in storitev na trgu, - s plačili za storitve, - iz drugih virov na način in pod pogoji, določenimi s predpisi. 21. člen (upravljanje s sredstvi zavoda) Zavod upravlja s premoženjem, ki ga uporablja za opravljanje svoje dejavnosti v skladu z namenom, za katerega je bilo pridobljeno. Ustanoviteljica je lastnica nepremičnin in opreme zavoda. Zavod ne sme sklepati razpolagalnih pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem in poslov, s katerimi se to premoženje obremenjuje.

7 Zavod lahko sredstva, pridobljena z oddajo nepremičnega premoženja v najem, nameni le za opravljanje in razvoj dejavnosti, za katere je zavod ustanovljen, ter za s tem povezane investicije. 22. člen (pravice in obveznosti zavoda) Zavod nastopa v pravnem prometu v okviru dejavnosti, določenih v tem sklepu, samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun. Zavod odgovarja za obveznosti iz prejšnjega odstavka s finančnim premoženjem, s katerim upravlja in razpolaga. 23. člen (odgovornost ustanoviteljice za obveznosti zavoda) Ustanoviteljica ne odgovarja za obveznosti zavoda. X. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJICE IN ZAVODA 24. člen (pravice in obveznosti ustanoviteljice) Ustanoviteljica zagotavlja pogoje za delo zavoda ter izvaja druga upravičenja v skladu s tem sklepom in drugimi predpisi. XI. NAČIN NASTANITVE V ZAVODU 25. člen (način nastanitve v zavodu) Zavod mora na mesta, namenjena za bivanje državljanov Republike Slovenije, sprejemati študente po pogojih in merilih, predpisanih za subvencioniranje bivanja študentov. Nastanitev dodiplomskih in podiplomskih študentov iz prejšnjega odstavka se določi v predpisu, ki ga izda minister, pristojen za visoko šolstvo, v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo. Podrobnejši način nastanitve in pogoji za bivanje drugih uporabnikov in drugih študentov se uredijo z aktom, ki ga izda direktor zavoda v soglasju z ministrom, pristojnim za visoko šolstvo in znanost. Ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo in znanost, in zavod lahko s pogodbo določita še druge medsebojne pravice in obveznosti. 26. člen (nastanitev drugih študentov)

8 Če po sprejemu vseh študentov s prednostne liste ostanejo prosta ležišča, zavod lahko po profitni ceni nastani druge študente. XII. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN POKRIVANJA PRESEŽKA ODHODKOV NAD PRIHODKI 27. člen (presežek prihodkov nad odhodki) Presežek prihodkov nad odhodki zavod lahko uporabi za opravljanje in razvoj dejavnosti ali ga vplača v državni proračun. O uporabi presežka prihodkov nad odhodki odloča svet zavoda v soglasju z ustanoviteljico. 28. člen (način pokrivanja presežka odhodkov nad prihodki) O načinu pokrivanja presežka odhodkov nad prihodki zavoda, ki nastane pri izvajanju njegove dejavnosti, odloča sveta zavoda v soglasju z ustanoviteljico. Ustanoviteljica ne krije presežka odhodkov nad prihodki iz naslova izvajanja drugih dejavnosti iz 8. člena tega sklepa. XIII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA 29. člen (splošni akti zavoda) Splošni akti zavoda so statut, pravilniki, poslovniki, organizacijski in drugi akti, s katerimi se urejajo način uresničevanja pravic, obveznosti in odgovornosti delavcev, notranja organizacija in druga vprašanja, pomembna za delovanje zavoda. Splošni akti začnejo veljati 15. dan po objavi na oglasni deski zavoda, razen če ni v aktu drugače določeno. Priloga: Druge dejavnosti Študentskega doma Ljubljana Sklep o ustanovitvi javnega zavoda»študentski dom Ljubljana«(Uradni list RS, št. 67/12) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:»xiv. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

9 30. člen (spojitev javnih zavodov) Z dnem vpisa spojitve javnih zavodov iz 5. člena tega sklepa in vpisa javnega zavoda Študentski dom Ljubljana v sodni register prenehata obstajati Dom podiplomcev in gostujočih profesorjev Ljubljana in Študentski domovi v Ljubljani kot samostojna pravna subjekta. Njun pravni naslednik je javni zavod Študentski dom Ljubljana, ki prevzame vse njune pravice in obveznosti. 31. člen (izbris iz sodnega registra ter vpis v sodni register) Na podlagi tega sklepa se javna zavoda Dom podiplomcev in gostujočih profesorjev Ljubljana, Gosarjeva ulica 9, Ljubljana, in Študentski domovi v Ljubljani, Cesta 27. aprila 31, Ljubljana, izbrišeta iz sodnega registra in drugih javnih evidenc, kot njihov pravni naslednik pa se vpiše javni zavod Študentski dom Ljubljana, Cesta 27. aprila 31, Ljubljana. Vpis spojitve javnih zavodov Dom podiplomcev in gostujočih profesorjev Ljubljana in Študentski domovi v Ljubljani in vpis javnega zavoda Študentski dom Ljubljana v sodni register opravi javni zavod Študentski dom Ljubljana. 32. člen (prevzem nepremičnin in opreme, finančnih sredstev ter pravic, obveznosti in terjatev) Z dnem vpisa javnega zavoda Študentski dom Ljubljana v sodni register prevzame javni zavod Študentski dom Ljubljana v upravljanje vse nepremičnine in opremo, ki jih imata javna zavoda Dom podiplomcev in gostujočih profesorjev Ljubljana in Študentski domovi v Ljubljani v upravljanju in so last ustanoviteljice. Z dnem vpisa javnega zavoda Študentski dom Ljubljana v sodni register prevzame javni zavod Študentski dom Ljubljana vsa finančna sredstva ter vse pravice, obveznosti in terjatve javnih zavodov Dom podiplomcev in gostujočih profesorjev Ljubljana in Študentski domovi v Ljubljani. 33. člen (letno poročilo in popis ob prenehanju) Javna zavoda Dom podiplomcev in gostujočih profesorjev Ljubljana in Študentski domovi v Ljubljani pripravita ob svojem prenehanju skladno z veljavnimi predpisi letna poročila ter popis sredstev in obveznosti do virov sredstev. 34. člen (dan obračuna spojitve) Spojitev se izvede po stanju na dan vpisa zavoda v sodni register. Ta dan velja kot dan obračuna spojitve. Ustanoviteljica prenaša na javni zavod Študentski dom Ljubljana premičnine in finančna sredstva za delo javnih zavodov Dom podiplomcev in gostujočih profesorjev Ljubljana in Študentski domovi v Ljubljani, ki so razvidna iz letnih poročil javnih zavodov Dom

10 podiplomcev in gostujočih profesorjev Ljubljana in Študentski domovi v Ljubljani iz prejšnjega člena. Javni zavod Študentski dom Ljubljana prevzame vsa sredstva in vse obveznosti javnih zavodov Dom podiplomcev in gostujočih profesorjev Ljubljana in Študentski domovi v Ljubljani po stanju zaključne bilance na dan obračuna spojitve iz prvega odstavka tega člena. Javni zavod Študentski dom v Ljubljani je univerzalni pravni naslednik javnih zavodov Dom podiplomcev in gostujočih profesorjev Ljubljana in Študentski domovi v Ljubljani. 35. člen (prevzem dejavnosti) Javni zavod Študentski dom Ljubljana prevzame vse dejavnosti javnih zavodov Dom podiplomcev Ljubljana in Študentski domovi v Ljubljani. Z dnem vpisa spojitve in vpisa javnega zavoda Študentski dom Ljubljana v sodni register javna zavoda Dom podiplomcev Ljubljana in Študentski domovi v Ljubljani prenehata opravljati svoje dejavnosti. 36. člen (prevzem gradiva) Zavod prevzame vso dokumentarno in arhivsko gradivo ter dokumentacijo iz poslovanja javnih zavodov Dom podiplomcev Ljubljana in Študentski domovi v Ljubljani, ki jo je treba po zakonu hraniti. 37. člen (prevzem zaposlenih ter pravic in obveznosti) Javni zavod Študentski dom Ljubljana prevzame vse zaposlene, ki imajo na dan uveljavitve tega sklepa sklenjeno delovno razmerje v javnih zavodih Dom podiplomcev Ljubljana in Študentski domovi v Ljubljani ter jih ustrezno razporedi v skladu z aktom o sistemizaciji tako, da njihove pravice in obveznosti iz sklenjenega delovnega razmerja tečejo nepretrgano. Vse pogodbene in druge pravice in obveznosti iz delovnih razmerij, ki jih imajo delavci na dan prenosa pri javnih zavodih Dom podiplomcev Ljubljana in Študentski domovi v Ljubljani, prevzame javni zavod Študentski dom Ljubljana. Javni zavod Študentski dom Ljubljana sprejme svoj akt o sistemizaciji delovnih mest najkasneje v treh mesecih od dneva vpisa spojitve in vpisa javnega zavoda Študentski dom Ljubljana v sodni register. 38. člen (prenehanje mandata svetov) Z dnem vpisa javnega zavoda Študentski dom Ljubljana v sodni register preneha mandat članom sveta in študentskega sveta zavoda Študentski domovi v Ljubljani ter članom sveta in sveta stanovalcev Doma podiplomcev in gostujočih profesorjev Ljubljana.

11 39. člen (konstituiranje sveta zavoda in študentskega sveta stanovalcev) Nov študentski svet stanovalcev Študentskega doma Ljubljana se konstituira v skladu s tem sklepom najkasneje v roku dveh mesecev od dneva vpisa javnega zavoda Študentski dom Ljubljana v sodni register. Nov svet zavoda Študentskega doma Ljubljana se v skladu s tem sklepom konstituira najkasneje v roku treh mesecev od dneva vpisa javnega zavoda Študentski dom Ljubljana v sodni register. zavoda. Prvo sejo sveta zavoda iz prejšnjega odstavka skliče vršilec dolžnosti direktorja 40. člen (prenehanje mandata direktorja) Z dnem vpisa javnega zavoda Študentski dom Ljubljana v sodni register preneha mandat direktorju javnega zavoda Dom podiplomcev in gostujočih profesorjev Ljubljana Gorana Pavliča ter vršilki dolžnosti direktorice javnega zavoda Študentskih domov v Ljubljani Marjeti Jazbec. 41. člen (program dela in finančni načrt zavoda za leto 2012) Javni zavod Študentski dom Ljubljana mora v enem mesecu od vpisa v sodni register ustanoviteljici predložiti v soglasje program dela in finančni načrt zavoda za leto člen (vršilec dolžnosti direktorja zavoda) Vršilec dolžnosti direktorja javnega zavoda Študentski dom Ljubljana je pooblaščen, da opravi priprave za začetek dela javnega zavoda Študentski dom Ljubljana in da organizira njegovo delo oziroma poslovanje v skladu s tem sklepom. Vršilec dolžnosti direktorja javnega zavoda Študentski dom Ljubljana je dolžan v 15 dneh od dneva uveljavitve tega sklepa vložiti predlog za vpis javnega zavoda Študentski dom Ljubljana v sodni register in predlog prenehanja javnih zavodov Dom podiplomcev in gostujočih profesorjev Ljubljana in Študentski domovi v Ljubljani. 43. člen (študenti) Študenti podiplomskega študija, ki so bili sprejeti v Dom podiplomcev Ljubljana z vključno študijskim letom 2012/2013, imajo pravico do bivanja v Domu podiplomcev Ljubljana do izteka roka, navedenega v pogodbi. 44. člen (prenehanje veljavnosti)

12 Z dnem izbrisa javnega zavoda Dom podiplomcev in gostujočih profesorjev Ljubljana in javnega zavoda Študentski domovi v Ljubljani iz sodnega registra prenehajo veljati: - Sklep o ustanovitvi javnega zavoda»dom podiplomcev Ljubljana«(Uradni list RS, št. 18/00, 60/01 in 60/03), - Statut Doma podiplomcev Ljubljana, ki ga je svet javnega zavoda sprejel na seji dne , - Pravila o upravljanju prostorov v»domu podiplomcev Ljubljana«(Uradni list RS, št. 65/07 in 66/07 popr.), ki pa se še uporablja za potrebe izvedbe javnega razpisa za študijsko leto 2012/2013, - Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Študentski domovi v Ljubljani (Uradni list RS, št. 29/01 in 74/10), - Statut javnega zavoda Študentski domovi v Ljubljani z dne , , , , , in , ki pa se uporablja do imenovanja oziroma izvolitve članov novega študentskega sveta stanovalcev in sveta zavoda Študentski dom Ljubljana. 45. člen (statut zavoda) Svet zavoda je nov statut dolžan sprejeti v treh mesecih od svojega konstituiranja. 46. člen (drugi splošni akti) Drugi splošni akti, ki sta jih sprejela javni zavod Dom podiplomcev Ljubljana in javni zavod Študentski domovi v Ljubljani veljajo še naprej, če niso v nasprotju s tem sklepom. Novi splošni akti javnega zavoda Študentski dom Ljubljana morajo biti sprejeti najpozneje v šestih mesecih od uveljavitve tega sklepa. 47. člen (začetek veljavnosti) Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«. Sklep o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda»študentski dom Ljubljana«(Uradni list RS, št. 24/13) spreminja 43. člen sklepa tako, da se glasi:»43. člen (študenti) Študenti podiplomskega študija, ki so bili sprejeti v Dom podiplomcev Ljubljana z vključno študijskim letom 2012/2013, imajo pravico do bivanja v Domu podiplomcev Ljubljana do izteka roka, navedenega v pogodbi, ki se lahko podaljša v skladu z aktom, izdanim na podlagi tretjega odstavka 25. člena tega sklepa.«;

13 ter vsebuje naslednjo končno določbo:»2. člen Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«.

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16)

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) je Svet Mestne občine Velenje na 12. seji dne 22. 3.

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

Akt o ustanovitvi

Akt o ustanovitvi Na podlagi 8. člena Zakona o zavodih (UL RS, št. 12/1991, 8/1996) sprejema ustanovitelj/ca ta in ta naslednji Akt o ustanovitvi Zavod ta in ta... I. SPLOŠNE DOLOČBE Namen 1. člen Namen ustanovitve zavoda

Prikaži več

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. septembra

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. septembra Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. septembra 2016 sprejel uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o ustanovitvi javnega socialno varstvenega zavoda Center

Prikaži več

Uradni list RS, št

Uradni list RS, št Uradni list RS, št. 9-361/1998 1. člen S tem odlokom ustanovi Republika Slovenija fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Ustanoviteljske pravice uresničuje Državni zbor Republike

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška,

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška, Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška, ki obsega: -Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška (Ur. l. RS, št. 18/08

Prikaži več

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom iz socialno šibkih okolij, ustanove (opr. št. notarskega

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc MESTNA OBČINA NOVA GORICA Na podlagi 4. člena Zakona o javnih skladih (Ur. list RS, št. 22/00) in svojih statutov so občine sprejele: na podlagi 11. člena statuta mestni svet Mestne občine Nova Gorica

Prikaži več

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

MESTNA OBČINA NOVA GORICA OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA OBČINSKI SVET Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 41. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,

Prikaži več

Na podlagi 45. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00), v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti ZZdej-UPB 2 (Uradni list

Na podlagi 45. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00), v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti ZZdej-UPB 2 (Uradni list Na podlagi 45. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00), v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti ZZdej-UPB 2 (Uradni list RS, št. 23/05 uradno prečiščeno besedilo) in Odloka

Prikaži več

Na podlagi 30

Na podlagi 30 Na podlagi 30. člena in v skladu s 45. členom Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/1991, 8/1996, 36/2000 ZPDZC in 127/2006 ZJZP) ter na podlagi 26. člena Odloka o ustanovitvi Zavoda za turizem Dolina

Prikaži več

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc Pravila o merilih za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskem domu Nova Gorica, 25. julij 2008 Prejmejo: Študentska pisarna Komisija za študentske zadeve Študentski svet Predsednik Predstojnik Ime

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Miška Kranjca,

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Miška Kranjca, Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Miška Kranjca, ki obsega: -Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Sklepa o ustanovitvi

Prikaži več

OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREME

OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREME OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO

Prikaži več

Microsoft Word - UPB Vrtec Kurircek Logatec

Microsoft Word - UPB Vrtec Kurircek Logatec Na podlagi 96. člena Poslovnika Občinskega sveta (LN, št. 5/99) je Občinski svet Občine Logatec na svoji 15. redni seji, dne 29.05.2008, potrdil uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Microsoft Word - Odlok o ustanovitvi javnegavzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Planina pri Sevnici

Microsoft Word - Odlok o ustanovitvi javnegavzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Planina pri Sevnici Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 40., 41. in 140. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96), ter 19. člena statuta

Prikaži več

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Predlog V skladu z 49. a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, št. 76/08 in št. 79/09) in na podlagi 16. in 56.

Prikaži več

Na podlagi 100

Na podlagi 100 Osnutek odloka Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS št. 12/1991, 17/1991-I, 55/1992, 13/1993, 66/1993, 45/1994-Odl.US, 8/1996, 31/2000 - ZP-L, 36/2000 in 127/2006), 9. člena Zakona o zdravstveni

Prikaži več

(Microsoft Word - Statut A\ s spremembami skup\232\350ina 2010)

(Microsoft Word - Statut A\ s spremembami skup\232\350ina 2010) Na podlagi Zakona o društvih (Ur.l.RS štev.60/95 in 89/99) in 8. člena Pogodbe o združevanju je Skupščina Zveze za avto šport Slovenije AŠ 2005 na zasedanjih dne 31. maja 2000, 15. decembra 2001, 31. maja

Prikaži več

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen S tem pravilnikom je urejeno organiziranje in delovanje tutorskega sistema na Filozofski fakulteti v Ljubljani (v nadaljevanju:

Prikaži več

O B Č I N A SLOVENSA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 2. redna seja občinskega sveta dne 14. februarja 2019 Gradivo za 7. točko dnevnega reda ZADEVA:

O B Č I N A SLOVENSA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 2. redna seja občinskega sveta dne 14. februarja 2019 Gradivo za 7. točko dnevnega reda ZADEVA: O B Č I N A SLOVENSA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 2. redna seja občinskega sveta dne 14. februarja 2019 Gradivo za 7. točko dnevnega reda ZADEVA: Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Lekarna

Prikaži več

Microsoft Word - 04_52_2.doc

Microsoft Word - 04_52_2.doc MESTNA OBČINA NOVA GORICA MESTNI SVET Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96), 25. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 37/95, 8/96, 90/99, 31/2000,

Prikaži več

Pravilnik Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d.

Pravilnik Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d. Na podlagi 8. člena statuta Svobodnega sindikata Slovenije je Sindikat zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d. na ustanovnem sestanku dne, 06.11.2014 sprejel PRAVILNIK Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil

Prikaži več

V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo Univerze ter na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, s spre

V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo Univerze ter na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, s spre V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo Univerze ter na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, s spremembami, dopolnitvami in popravki) in Odloka o preoblikovanju

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj

Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega univerza

Prikaži več

Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08

Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08 Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08 in 108/09) minister za zunanje zadeve v soglasju z

Prikaži več

Na podlagi 4. člena Zakona o skupnosti študentov (Uradni list RS, št. 38/94) in 18. člena Študentske ustave (ŠU- 3UPB) (Uradni list RS, št. 14/18 urad

Na podlagi 4. člena Zakona o skupnosti študentov (Uradni list RS, št. 38/94) in 18. člena Študentske ustave (ŠU- 3UPB) (Uradni list RS, št. 14/18 urad Na podlagi 4. člena Zakona o skupnosti študentov (Uradni list RS, št. 38/94) in 18. člena Študentske ustave (ŠU- 3UPB) (Uradni list RS, št. 14/18 uradno prečiščeno besedilo) je bila na 31. seji Skupščine

Prikaži več

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Številka: 4/14-3 Datum: 24. 4. 2014 Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Sodni svet Republike Slovenije na 34. seji dne 24.

Prikaži več

Ministrstvo za kulturo RS

Ministrstvo za kulturo RS ROKOMETNI KLUB GROSUPLJE Ljubljanska cesta 40A 1290 GROSUPLJE PRAVILNIK O FINANČNO MATERIALNEM POSLOVANJU DRUŠTVA ROKOMETNI KLUB GROSUPLJE Občni zbor društva Rokometni klub Grosuplje je na podlagi 29.

Prikaži več

Na podlagi 3

Na podlagi 3 * neuradno prečiščeno besedilo O D L O K o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Planina pri Sevnici (Uradni list RS, št. 4/05, 108/07 in 50/10) I. SPLOŠNA DOLOČBA 1. člen S tem

Prikaži več

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE KAZALO I. SPLOŠNO... 3 II. UDELEŽENCI... 3 III. POTEK SKUPŠČINE... 4 IV. SKLEPČNOST IN ODLOČANJE... 4 V. VOLITVE ORGANOV ZVEZE... 5 VI. KONČNE DOLOČBE... 7 POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi pri reviziji zbirne bilance stanja proračuna Republike Slovenije na dan

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi pri reviziji zbirne bilance stanja proračuna Republike Slovenije na dan Porevizijsko poročilo Popravljalni ukrepi pri reviziji zbirne bilance stanja proračuna Republike Slovenije na dan 31. 12. 2016 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih

Prikaži več

OBČINA DUPLEK

OBČINA DUPLEK OBČINA DUPLEK OBČINSKI SVET TOČKA 6 IMENOVANJE A NADZORNEGA SVETA JMSS MARIBOR Predlagatelj gradiva: Mitja Horvat, župan Pripravljavec gradiva: občinska uprava, JMSS Maribor Poročevalec na seji: Dušanka

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŽUPAN e: Tržaška cesta 15, 1370 Logatec t: , f: Številka: /2011

OBČINA LOGATEC ŽUPAN   e: Tržaška cesta 15, 1370 Logatec t: , f: Številka: /2011 OBČINA LOGATEC ŽUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 15, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 007-20/2011-3 Datum: 15. 9. 2011 OBČINSKI SVET OBČINE LOGATEC

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Pravilnik sejnine

Pravilnik sejnine OBČINSKI SVET www.sezana.si obcina@sezana.si Partizanska cesta 4, 6210 Sežana Tel.: 05 73 10 100, Fax: 05 73 10 123 Številka: 032-1/2011-11 Datum: 28. 2. 2011 Na podlagi sedmega odstavka 34.a člena Zakona

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

Uradni list RS - 18/99, Uredbeni del

Uradni list RS - 18/99, Uredbeni del Uradni list Republike Slovenije Internet: http://www.uradni-list.si e-mail: info@uradni-list.si Št. 18 Ljubljana, četrtek 25. 3. 1999 Cena 1.120 SIT ISSN 1318-0576 Leto IX OBČINE ČRENŠOVCI 911. Statut

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi Slovenskih železnic, d. o. o., Ljubljana pri ravnanju z nepremičninami

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi Slovenskih železnic, d. o. o., Ljubljana pri ravnanju z nepremičninami Popravljalni ukrepi Slovenskih železnic, d. o. o., Ljubljana ravnanje z nepremičninami , 4 SLOVENSKE ŽELEZNICE Porevizijsko poročilo 1. UVOD V revizijskem poročilu o smotrnosti poslovanja Slovenskih železnic,

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

(Microsoft Word - Odlok - o skupni ob\350inski upravi - spremembe in dopolnitve.doc)

(Microsoft Word - Odlok - o skupni ob\350inski upravi - spremembe in dopolnitve.doc) OBČINA KUNGOTA ŽUPAN Številka: 011-13/2007 Datum: 24.09.2007 OBČINSKI SVET OBČINE KUNGOTA ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA OBČINE KUNGOTA - PO SKRAJŠANEM POSTOPKU NASLOV: GRADIVA Odlok

Prikaži več

KOALICIJSKI DOGOVOR med delavskimi predstavništvi pri uresničevanju interesov zaposlenih

KOALICIJSKI DOGOVOR med delavskimi predstavništvi pri uresničevanju interesov zaposlenih Svet delavcev podjetja - družbe TERME MARIBOR turizem, zdravstvo, rekreacija d.d.,s sedežem Ulica heroja Šlandra 10, Maribor, ki ga zastopa predsednica Sveta delavcev Anamarija Černčec in Sindikat delavcev

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja politične stranke Lista Marjana Šarca v letu 2016

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja politične stranke Lista Marjana Šarca v letu 2016 Revizijsko poročilo Pravilnost poslovanja politične stranke Lista Marjana Šarca v letu 2016 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih

Prikaži več

Statut Obrtne zbornice Slovenije

Statut Obrtne zbornice Slovenije OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA GROSUPLJE STATUT OBMOČNE OBRTNO - PODJETNIŠKE ZBORNICE GROSUPLJE 23.1.2014 Na podlagi 3. odstavka 38. člena Obrtnega zakona (Ur.l. RS, št. 50/1994, 36/2000-ZPDZC, 61/2000,

Prikaži več

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaēaja TRŽIŀĄE 2019

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaÄ“aja TRŽIŀĄE 2019 KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. Osnovni podatki o katalogu: naziv organa, ki je izdal katalog: Osnovna šola Tržišče odgovorna uradna oseba, ki je katalog sprejela: Zvonka Mrgole, prof., ravnateljica

Prikaži več

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v soglasju z ministrom za javno upravo,

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana gp.mizs@gov.si Številka: 382-28/2014/57 Ljubljana, 14. 7. 2015 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si ZADEVA: Prenos ustanovitvenega deleža

Prikaži več

Microsoft Word - 88_01_Pravilnik_o_znanstveno_raziskovalnem_razvojnem_svetovalnem_delu_na_FZJ_ docx

Microsoft Word - 88_01_Pravilnik_o_znanstveno_raziskovalnem_razvojnem_svetovalnem_delu_na_FZJ_ docx Na podlagi 22., 70., 71., 94., 95., 96., 97. člena Statuta Fakultete za zdravstvo Jesenice je Senat Fakultete za zdravstvo Jesenice na svoji na 5. redni seji v študijskem letu 2014/2015, dne 18. 2. 2015,

Prikaži več

ODLOK-o ustanovitvi OŠ dr. A.T. Negova-šola-2019 (2.obravnava)

ODLOK-o ustanovitvi OŠ dr. A.T. Negova-šola-2019 (2.obravnava) PREDLOG DRUGA OBRAVNAVA Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45I/94 Odl.US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl.US: U-I-34/98, 36/00-ZPDZC, 127/06-ZJZP), 40., 41. in 140. člena Zakona

Prikaži več

Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12

Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12 Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12. člena Pravilnika o organiziranosti vodnikov Planinske zveze Slovenije, dne 29. 11. 2003 sprejel in 21. 11. 2008 potrdil spremembe ter Zbor predstavnikov

Prikaži več

Na podlagi 9

Na podlagi 9 V skladu s 4. in 9. členom Zakona o društvih (ZDru-1-UPB2, Ur. l. RS, št. 64/2011), je ustanovni občni zbor društva Proteus, okoljsko gibanje Bela krajina, dne 12.2.2015 sprejel naslednja PRAVILA društva

Prikaži več

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5 Na podlagi določil 33., 98. in 120. člena Statuta Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (v nadaljevanju Zveza) je Občni zbor Zveze na svoji redni seji dne 10. 5. 2011 sprejel PRAVILNIK O PODELJEVANJU

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: U-I-99/04 ECLI: ECLI:SI:USRS:2005:U.I.99.04 Akt: Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Primorske novice, Uradne objave, št. 6/03 in 7/03), 8. čl. Izrek: Določba 8. člena Pravilnika

Prikaži več

SENAT UL 2. SEJA DNE Številka: /2017 Datum: Ljubljana, TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošol

SENAT UL 2. SEJA DNE Številka: /2017 Datum: Ljubljana, TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošol SENAT UL 2. SEJA DNE 21. 11. 2017 Številka: 031-12/2017 Datum: Ljubljana, 21. 11. 2017 5. TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev Univerze v Ljubljani Poročevalec:

Prikaži več

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Agencija za trg vrednostnih papirjev GRADIVO za skupščino delničarjev družbe ALTA Skupina d.d. KAZALO 1. Gradivo k prvi točki dnevnega reda 2. Gradivo k drugi točki dnevnega reda 3. Gradivo k tretji točki dnevnega reda 4. Gradivo k četrti

Prikaži več

V skladu z določbami Zakona o društvih (uradno prečiščeno besedilo; Uradni list RS, št. 64/11; ZDru-1-UPB2) je skupščina Športno kulturnega društva Fr

V skladu z določbami Zakona o društvih (uradno prečiščeno besedilo; Uradni list RS, št. 64/11; ZDru-1-UPB2) je skupščina Športno kulturnega društva Fr V skladu z določbami Zakona o društvih (uradno prečiščeno besedilo; Uradni list RS, št. 64/11; ZDru-1-UPB2) je skupščina Športno kulturnega društva Frklje na ustanovni seji dne 22. 6. 2016, sprejela statut

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc REPUBLIKA SLOVENIJA RAČUNSKO SODIŠČE Prežihova 4, 61000 LJUBLJANA Telefon: 178 58 88 Telefax: 178 58 91 Ljubljana, 5. 4. 1996 Številka: 1215-1/96-7 Računsko sodišče Republike Slovenije izdaja na podlagi

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis )

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis ) Prečiščeno besedilo vsebuje Pravilnik o osnovah in merilih za določanje višine naročnine, ki jo kolektivni člani letno plačujejo za uporabo dodeljenih številk GS1, ki ga na podlagi določil 19., 54. in

Prikaži več

-, SHITO RYU SHUKOKAI ZVEZA SLOVENIJE STATUT ZVEZE Na podlagi določil Zakona o društvih (Uradni list RS št. 64/2011- Tdru-1 UPB2) je na ustanovni skup

-, SHITO RYU SHUKOKAI ZVEZA SLOVENIJE STATUT ZVEZE Na podlagi določil Zakona o društvih (Uradni list RS št. 64/2011- Tdru-1 UPB2) je na ustanovni skup -, SHITO RYU SHUKOKAI ZVEZA SLOVENIJE STATUT ZVEZE Na podlagi določil Zakona o društvih (Uradni list RS št. 64/2011- Tdru-1 UPB2) je na ustanovni skupščini Shukokai Zveze Slovenije dne 16.11.2013 bil sprejet

Prikaži več

OBČINSKI SVETI

OBČINSKI SVETI OBČINSKI SVETI Občina Izola Mestna občina Koper Občina Piran Na podlagi 20. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 44/96 in 27/97,

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Na podlagi 1. odstavka 37. člena Statuta PZS, je MDO PD Ljubljane, na svoji seji dne pravilnik sprejel. UO PZS je podal soglasje na podlag

Na podlagi 1. odstavka 37. člena Statuta PZS, je MDO PD Ljubljane, na svoji seji dne pravilnik sprejel. UO PZS je podal soglasje na podlag Na podlagi 1. odstavka 37. člena Statuta PZS, je MDO PD Ljubljane, na svoji seji dne 19. 3. 2014 pravilnik sprejel. UO PZS je podal soglasje na podlagi n) točke prvega odstavka 32. člena Statuta PZS na

Prikaži več

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc Na podlagi 9. člena in 5. točke drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) ter 8. in 9. točke 19. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 14/09)

Prikaži več

premoženjske - brez op

premoženjske - brez op RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM - RAZPOLAGANJE IN PRIDOBIVANJE NEPREMIČNIN- PREDLAGATELJ: Darko Zevnik, župan Občine Metlika PRIPRAVILA: Jasna Brus Rožman PREDMET: Nepremičnine A.) - parc. št. 2766/6

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o davčni

Prikaži več

(Microsoft Word - SKLIC 21. skup\232\350ine GHU z obrazlo\236itvami predlogov sklepov_kon\350ni \(popravek Zakonj\232ek\))

(Microsoft Word - SKLIC 21. skup\232\350ine GHU z obrazlo\236itvami predlogov sklepov_kon\350ni \(popravek Zakonj\232ek\)) GRAND HOTEL UNION d.d. Miklošičeva cesta 1 LJUBLJANA Na podlagi Statuta delniške družbe s k l i c u j e m 21. sejo skupščine delniške družbe GRAND HOTEL UNION d.d., ki bo v torek, 10.01.2012, ob 14.00

Prikaži več

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne 27. 6. 2017 sprejel Študijski red Univerze v Ljubljani 1 SPLOŠNA DOLOČILA

Prikaži več

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu Na podlagi 64. člena Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za humanistične študije, št. 011-01/13 z dne 27. 6. 2013, je Senat Univerze na Primorskem Fakultete za humanistične študije na svoji 4.

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije

Porevizijsko poročilo: Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije Porevizijsko poročilo Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih organov

Prikaži več

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d.o.o. 3. različica, 28. 5. 2019 Kazalo 1. Uvodne določbe...

Prikaži več

Predstavitev IPro06

Predstavitev IPro06 REVIZIJSKO POROČILO O PREDLOGU ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2006 CILJI REVIZIJE 1. Izrek mnenja o predlogu splošnega dela zaključnega računa 2. Izrek mnenja o pravilnosti izvršitve:

Prikaži več

Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice +386 (0) Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva

Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice +386 (0) Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice stecaji@palmar.si +386 (0)1 514 07 90 Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva 1 2380 Slovenj Gradec Ljubljana, 30.06.2017 RAZPIS PRVE JAVNE

Prikaži več

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc NAVODILA K CENIKU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2005/2006 UL FAKULTETE ZA POMORSTVO IN PROMET Šolnine in prispevke za študijsko leto 2005/2006 je določil Upravni odbor Fakultete za pomorstvo in promet na svoji 22.

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

PREDLOG

PREDLOG DOPOLNJEN PREDLOG MAREC 2019 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 ZUJF,

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 1004-42/2018/6 Ljubljana, 22. 6. 2018 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GENERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

Microsoft Word - Poziv za vpis v evidenco subjektov 2009_koncna.doc

Microsoft Word - Poziv za vpis v evidenco subjektov 2009_koncna.doc JAVNI POZIV K VPISU SUBJEKTOV INOVATIVNEGA OKOLJA V EVIDENCO SUBJEKTOV INOVATIVNEGA OKOLJA Ljubljana, februar 2009 KAZALO 1. PREDMET JAVNEGA POZIVA 3 2. NAMEN IN NAČIN VPISA V EVIDENCO 3 3. PODATKI O SUBJEKTU

Prikaži več

OBČINA RENČE-VOGRSKO

OBČINA RENČE-VOGRSKO OBČINA RENČE-VOGRSKO OBČINSKI SVET PREDLOG HITRI POSTOPEK NASLOV: ODLOK O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA»JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM NOVA GORICA IN VIPAVSKA DOLINA«PRAVNA PODLAGA: 3. člen Zakona o zavodih (Uradni

Prikaži več

Microsoft Word - ribištvo.docx

Microsoft Word - ribištvo.docx Gregorčičeva 20 25, Sl-1001 Ljubljana T: +386 1 478 1000 F: +386 1 478 1607 E: gp.gs@gov.si http://www.vlada.si/ NUJNI POSTOPEK PREDLOG EVA 2017-2330-0079 ZAKON O SPREMEMBAH ZAKONA O MORSKEM RIBIŠTVU I.

Prikaži več

Rules on the registers of applications and industrial property rights and on the certificate of the priority right (Official Gazette RS, No 102/2001)

Rules on the registers of applications and industrial property rights and on the certificate of the priority right (Official Gazette RS, No 102/2001) P R A V I L N I K o registrih prijav in pravic industrijske lastnine ter potrdilu o prednostni pravici 1. člen (vsebina pravilnika) Ta pravilnik določa vsebino registrov patentnih prijav, prijav modelov,

Prikaži več

SPISEK UČENCEV

SPISEK UČENCEV Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik DELA SVETA STARŠEV Kamnik, september 2012 SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Ta poslovnik ureja delo Sveta staršev Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik

Prikaži več

OBČINA GORNJA RADGONA URADNO GLASILO OBČINE GORNJA RADGONA Številk vilka 1/2015 Gornja Radgona, 15. oktober ober 2015 Leto: I Na podlagi 64. člena Zak

OBČINA GORNJA RADGONA URADNO GLASILO OBČINE GORNJA RADGONA Številk vilka 1/2015 Gornja Radgona, 15. oktober ober 2015 Leto: I Na podlagi 64. člena Zak OBČINA GORNJA RADGONA Gornja Radgona, 15. oktober ober 2015 Leto: I Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 -

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o postopku

Prikaži več

1-1-STATUT_Občine_GORNJA_RADGONA-s prilogo-2015

1-1-STATUT_Občine_GORNJA_RADGONA-s prilogo-2015 Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - Odl. US, 40/12 ZUJF in 14/15 - ZUUJFO) je Občinski svet Občine Gornja

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

MESTNA OBČINA MARIBOR

MESTNA OBČINA MARIBOR MESTNA OBČINA MARIBOR Ţ U P A N Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor Številka: 00700 32/2008 050201 Datum : 29.10.2008 MESTNI SVET MESTNE OBČINE MARIBOR ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI MESTNEGA SVETA

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:   Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

SCs V Portorož 3 Skupščina - vabilo s sklepi

SCs V Portorož 3 Skupščina  - vabilo s sklepi Številka: SCs_170511_Portorož_V_1_Skupščina_170412 Datum: 12.4.2017 Člani združenja Občine - ustanoviteljice športnih centrov, zavodov, podjetij in agencij Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,

Prikaži več

Masarykova cesta Ljubljana Slovenija e-naslov: Številka: /2018/ 6 Ljubljana, GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPU

Masarykova cesta Ljubljana Slovenija e-naslov: Številka: /2018/ 6 Ljubljana, GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPU Masarykova cesta 16 1000 Ljubljana Slovenija e-naslov: gp.mizs@gov.si Številka: 478-922018 6 Ljubljana, 4. 10. 2018 GERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si ZADEVA: Uvrstitev novega projekta

Prikaži več

PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. iz

PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. iz PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. izvršnega direktorja družbe za upravljanje v enotirnem

Prikaži več

Microsoft Word - 04.Odlok o ustanovitvi JP RCERO d.o.o.doc

Microsoft Word - 04.Odlok o ustanovitvi JP RCERO d.o.o.doc Na podlagi 25. in 28. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98 - ZZLPPO, 127/2006 - ZJZP, 38/2010 - ZUKN, 57/2011), Zakona o gospodarskih družbah ZGD-1 (Uradni list

Prikaži več

Uradni list RS - 033/2019, Uredbeni del

Uradni list RS - 033/2019, Uredbeni del Uradni list Republike Slovenije Internet: www.uradni-list.si e-pošta: info@uradni-list.si Št. 33 Ljubljana, sreda 22. 5. 2019 ISSN 1318-0576 Leto XXIX DRŽAVNI ZBOR 1493. Zakon o spremembah in dopolnitvi

Prikaži več