SKLEP ZA ZAČETEK POSTOPKA ODDAJE JAVNEGA NAROČILA Z ZBIRANJEM PONUDB

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "SKLEP ZA ZAČETEK POSTOPKA ODDAJE JAVNEGA NAROČILA Z ZBIRANJEM PONUDB"

Transkripcija

1 Jamnikarjeva Ljubljana, Slovenija telefon: faks: Številka: / Datum: POVABILO K ODDAJI PONUDBE Na Portalu javnih naročil je bilo dne objavljeno obvestilo o naročilu po postopku naročila male vrednosti v skladu s 30.a členom ZJN-2 (Ur. l. RS št. 12/2013-UPB-5 in št. 19/2014). Zaporedna številka naročila: / Naročnik: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana, davčna št. SI Predmet naročila: Nakup kolesnega dvoriščnega traktorja s kabino 2. Navodila za izdelavo ponudbe: Ponudba mora vsebovati zlasti naslednje elemente: 1. firmo oz. ime ponudnika, 2. ponudbeni predračun, 3. ceno ponudbe, ki mora biti fiksna, izražena v EUR, s posebej prikazanim DDV in oblikovana za plačilo 30. dan od datuma uradnega prejema računa, izstavljenega po opravljeni storitvi, 4. rok izvedbe storitev, 5. rok plačila, 6. opcijo ponudbe. 3. Pogoji za udeležbo pri oddaji naročila: Ponudnik mora za popolnost ponudbe predložiti naslednjo dokumentacijo: 1. Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (Priloga št. 1), 2. Izpolnjen obrazec Podatki o podizvajalcu, če nastopa s podizvajalcem (Priloga št. 2), 3. Izpolnjen in podpisan obrazec Izjava o izpolnjevanju pogojev iz člen ZJN-2 (Priloga št. 3), 4. Podpisan obrazec Izjava (Priloga št. 4), 5. Podpisan Predračun (Priloga št. 5), 6. Priložena in podpisana lastna specifikacija Predračuna, 7. Parafiran vzorec pogodbe (Priloga št. 6). Biotehniška fakulteta 1/18

2 Ponudba mora biti veljavna 90 dni od roka za oddajo, kar ponudnik potrdi s podpisom ponudbe. Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost. Ponudnik nosi vse stroške s pripravo ponudbe. Rok plačila znaša 30 dni po opravljeni storitvi. 4. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika: Ob izpolnjevanju zgoraj navedenih in zakonsko zahtevanih pogojev bo naročnik sklenil pogodbo s ponudnikom, ki bo po predračunu oddal najugodnejšo ponudbo, ob upoštevanju merila najnižja cena. 5. Odpiranje ponudb: Odpiranje ponudb bo javno in bo potekalo dne ob uri na naslovu naročnika Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana, v sejni sobi dekanata. Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju. Samo predstavniki, ki so predložili pooblastila, imajo pravico dajati pripombe v postopku odpiranja ponudb. 6. Rok in način oddaje ponudb: Naročnik bo obravnaval ponudbe, ki bodo prispele do naročnika do dne do 9.00 ure. Ponudbena dokumentacija mora biti preluknjana, prevezana z vrvico, katera mora biti zavezana in zapečatena, in to na tak način, da se omogoči njen pregled brez njenega razvezovanja. Ponudniki lahko oddajo ponudbo po pošti ali osebno na naslov sedeža naročnika Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Jamnikarjeva 101, Ljubljana, soba 30- Ajda Kostanjšek. Kuverto je potrebno označiti z napisom»ne ODPIRAJ PONUDBA ZA JAVNO NAROČILO ŠT / Vprašanja in odgovori: Rok za sprejem ponudnikovih vprašanj je naveden v objavi javnega naročila, naročnik bo na vprašanja odgovoril najkasneje dan po izteku roka za sprejem ponudnikovih vprašanj. 8. Odstop od izvedbe javnega naročila: Po sprejemu odločitve o oddaji naročila lahko naročnik skladno s 5. odstavkom 80. člena ZJN-2 do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila ob predhodnem soglasju svojega nadzornega organa odstopi od izvedbe javnega naročila iz razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. Biotehniška fakulteta 2/18

3 9. Zaupni podatki v ponudbi Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste strani dokumentov v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo imeli v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami izpisano»zaupno«oziroma»poslovna SKRIVNOST«, pod tem napisom pa bo podpis osebe, ki je podpisala ponudbo. Če naj bo zaupen samo določen podatek v dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa mora biti izpisano»zaupno«oziroma»poslovna SKRIVNOST«. Naročnik ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni, kot je navedeno zgoraj. Kot zaupni so lahko označeni samo podatki, ki niso javni skladno z zakonom, ki ureja podatke. 10. Sklenitev pogodbe: Izbrani ponudnik je dolžan najkasneje v roku 8 (osmih) dni po prejemu poziva k podpisu pogodbe pristopiti k njeni sklenitvi. V primeru, da se izbrani ponudnik v navedenem roku na naročnikov poziv ne bo odzval ali bo s podpisom pogodbe neupravičeno zavlačeval, bo naročnik smatral, da je odstopil od pogodbe. Izbrani ponudnik je dolžan naročniku, zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, pred podpisom pogodbe posredovati izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom (6. odst. 14. člena Zakona o integriteti in prepričevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/2011)). 11. Skupna ponudba: V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora vsak ponudnik izpolnjevati pogoje, ki so navedeni v Izjavi o izpolnjevanju pogojev iz člen ZJN-2 (Priloga št. 3). Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo podati dokumente, ki se nanašajo na dokazovanje navedenih pogojev posamično. V primeru skupne ponudbe naj ponudnik navede vse pravne osebe v obrazcu Podatki o ponudniku (Priloga št. 1), ki bodo sodelovale v tej skupni ponudbi. Ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi lahko navedejo tudi eno izmed pravnih oseb s katero bo naročnik komuniciral do sprejema odločitve o oddaji naročila, v nasprotnem primeru bo naročnik vse dokumente naslavljal na vse ponudnike, ki bodo sodelovali v skupni ponudbi. V primeru, da bo takšna skupina ponudnikov izbrana za izvedbo predmetnega naročila, bo naročnik zahteval, da bodo le-ti predložili ustrezen akt o skupni izvedbi naročila (na primer pogodbo o sodelovanju), v katerem bodo natančno opredeljene naloge in odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to pa vsi ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. 12. Ponudba s podizvajalci: V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila posloval s podizvajalci, mora v ponudbi navesti vse zahtevane podatke o podizvajalcih, ki so navedeni v obrazcu Podatki o podizvajalcu (Priloga št. 2). Podatki iz osmega odstavka 71. člena ZJN-2, ki jih ponudnik za podizvajalca navede v obrazcu Podatki o podizvajalcu (Priloga št. 2) so obvezna sestavina pogodbe o izvedbi predmetnega javnega naročila. Izbrani ponudnik bo pogodbene dobave Biotehniška fakulteta 3/18

4 izvajal s podizvajalci, v obsegu in na način kot bo navedeno v ponudbi. Neposredna plačila podizvajalcem, na način določen z ZJN-2, so obvezna. Izbrani ponudnik bo moral pooblastiti naročnika, da bo na podlagi potrjenih računov oziroma situacij neposredno plačeval podizvajalcem dela, ki jih bodo ti opravljali za izvedbo tega naročila. Izbrani ponudnik mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom sklenjene pogodbe s podizvajalci, ki jih bo naročniku tudi predložil. Izbrani ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo naročila. Podizvajalec mora enako kot ponudnik izpolnjevati pogoje, ki so navedeni v Izjavi o izpolnjevanju pogojev iz člen ZJN-2 (Priloga št. 3). Ponudnik in podizvajalci morajo podati dokumente, ki se nanašajo na dokazovanje navedenih pogojev posamično. 13. Pravno varstvo: Pravno varstvo izvajalcev v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 43/2011, 60/2011 in 63/ ZPVPJN). Dekan: prof. dr. Davorin Gazvoda Priloga: - obrazec Podatki o ponudniku - obrazec Podatki o podizvajalcu - izjava o izpolnjevanju pogojev iz člen ZJN-2 - izjava - ponudbeni predračun - vzorec pogodbe Biotehniška fakulteta 4/18

5 Priloga št. 1 PODATKI O PONUDNIKU A.) PODATKI O PONUDNIKU Naziv ponudnika Naslov in sedež ponudnika Odgovorna oseba (podpisnik pogodbe) Kontaktna oseba Telefon Telefax (elektronska pošta) Transakcijski račun podjetja Matična številka podjetja Identifikacijska št.za DDV Biotehniška fakulteta 5/18

6 B.) SKUPNA PONUDBA (Točko B.) izpolnijo ponudniki, v primeru, da so predložili skupno ponudbo) Zap. št. 1. Naziv ponudnika Ponudniki za vsakega od skupnih ponudnikov izpolnijo točko A.) PODATKI O PONUDNIKU. Točko A.) PODATKI O PONUDNIKU ponudniki kopirajo in izpolnijo v celoti, tolikokrat, kolikor je skupnih ponudnikov. Obrazec prijave podpišejo predstavniki vseh ponudnikov, ki so predložili skupno ponudbo. Kraj in datum: Žig in podpis ponudnika Biotehniška fakulteta 6/18

7 Priloga št. 2 PODATKI O PODIZVAJALCU Za vsakega podizvajalca (če z njim nastopa) se izpolni svoja tabela: Naziv in sedež ID št. za DDV Matična številka Poslovni račun Zakoniti zastopnik Dela, ki jih prevzema podizvajalec Vrednost del, ki jih prevzema podizvajalec, brez DDV Odstotek del, ki jih prevzema podizvajalec Kraj izvedbe del Rok izvedbe del Spodaj podpisani zakoniti zastopnik podizvajalca potrjujem, da pri izvedbi predmetnega javnega naročila sodelujemo kot podizvajalci glavnega izvajalca. Soglašam: da naročnik za delo, ki smo ga opravili pri izvedbi predmetnega javnega naročila, plača neposredno na naš transakcijski račun in v znesku, navedenem v zgornji tabeli, in sicer na podlagi računa, ki ga naročniku izstavi glavni izvajalec; da smo seznanjeni z navodili, ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in, da z njimi v celoti soglašamo; da soglašamo s ponudbenimi cenami za naša dela, ki jih je v ponudbi podal ponudnik oz. glavni izvajalec; da smo seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije, da bomo naročniku v petih dneh od prejema njegove zahteve posredovali kopijo podizvajalske pogodbe in vseh dodatkov k tej pogodbi, ki smo jo sklenili s ponudnikom za izvedbo del v okviru predmetnega javnega naročila. Biotehniška fakulteta 7/18

8 Podatki o podizvajalcih so obvezna sestavina pogodbe (navedeni obrazec je priloga pogodbe). Če izvajalec po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalca ali če sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec v roku 5 dni po spremembi predložiti: izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oz. dobav neposredno novemu podizvajalcu in soglasje novega podizvajalca za neposredno plačilo. V primeru zamenjave podizvajalca ali sklenitve pogodbe z novim podizvajalcem, naročnik in izvajalec skleneta aneks k tej pogodbi, v kateri za novega podizvajalca navedejo vsi podatki podizvajalca. Poleg tega z aneksom izvajalec pooblasti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije neposredno plačuje novim podizvajalcem. Soglasja novih podizvajalcev za neposredno plačilo postanejo priloga te pogodbe. Spodaj podpisani ponudnik pooblaščam naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije neposredno plačuje podizvajalcem, navedenim zgoraj. Izjavljamo, da bomo naročniku ob izstavitvi svojega računa ali situacije priložili tudi račune oz. situacije svojih podizvajalcev, ki jih bomo predhodno potrdili. Neposredna plačila podizvajalcem so skladno z zakonom, ki ureja javno naročanje, obvezna. Žig in podpis podizvajalca: Kraj in datum: Žig in podpis ponudnika: Obrazec se izpolni le v primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalci. Biotehniška fakulteta 8/18

9 Priloga št. 3 UL, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA Jamnikarjeva 101, Ljubljana Podpisani: kot zakoniti zastopnik oz. pooblaščena oseba ponudnika podajam v skladu z določili ZJN-2 naslednjo: IZJAVO O IZPOLNJEVANJU MINIMALNIH POGOJEV ZA PONUDNIKE PO ZAKONU O JAVNEM NAROČANJU V zvezi z našo ponudbo štev.: z dne, za izvedbo naročila»nakup kolesnega dvoriščnega traktorja s kabino«pod kazensko odgovornostjo izjavljamo, da naše podjetje izpolnjuje naslednje pogoje: POGOJ 1. Ponudnik je vpisan v register za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila. 2. Ponudnik in njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, nista bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj določenih v prvem odstavku 42. člena ZJN Ponudnik ni storil velike strokovne napake ali huje kršil poklicna pravila in da na dan ko poteče rok za oddajo ponudb ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2 4. Ponudnik na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imam sedež, ali predpisi države naročnika, nima zapadlih neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več. 5. Ponudnik ni v postopku prisilne poravnave ali zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo. 6. Ponudnik ni v stečajnem postopku ali zanj ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo. 7. Ponudnik ni v postopku prisilnega prenehanja, zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče ali je opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju. USTREZA DA NE Biotehniška fakulteta 9/18

10 8. Ponudnik ni bil v katerikoli državi pravnomočno obsojen za dejanje v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem. 9. Ponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2 v tem ali predhodnih postopkih javnega naročanja ni namerno podal zavajajoče razlage teh informacij ali jih ni zagotovil. 10. Ponudnik ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno. S podpisom te izjave tudi potrjujemo: - da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih v zadnjih treh letih; - da naročniki zoper nas niso vlagali upravičenih reklamacij glede kakovosti del in nespoštovanja drugih določil pogodbe. Naročnik nas lahko izloči iz predmetnega postopka, če razpolaga z dokazili o nespoštovanju pogodbenih obveznosti; - da nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS št. 69/11 -UPB2); - da smo tehnično in kadrovsko sposobni izvesti javno naročilo. Obenem izjavljamo, da v primeru, da za zgornje navedbe ne prilagamo dokazil: - naročnik lahko sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalne skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, - bomo, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku, naročniku izročili ustrezna potrdila oziroma dokazila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno in se ne vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil. Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični. Datum: Žig: Podpis: Biotehniška fakulteta 10/18

11 Priloga št. 4 IZJAVA Kot ponudnik izjavljamo, da so predloženi podatki v ponudbi resnični in da smo seznanjeni z vsebino celotne razpisne dokumentacijo za dodelitev javnega naročila, s splošnimi in posebnimi pogoji, in da z njo oz. njimi brez kakršnihkoli zadržkov v celoti soglašamo in jo/jih izpolnjujemo oz. jih bomo izpolnjevali. S podpisom tega obrazca podpisujemo tudi ponudbo kot celoto ter potrjujemo veljavnost ponudbe, kot je opredeljena v povabilu k oddaji ponudbe. Če bo naša ponudba sprejeta bomo predložili vsa zahtevana zavarovanja posla. Kraj in datum: Žig in podpis ponudnika: Biotehniška fakulteta 11/18

12 Priloga št. 5 PREDRAČUN Opis predmeta naročila (glede na tehnične specifikacije): Ponudnik s podpisom te izjave kazensko in materialno odgovarja, da»kolesni dvoriščni traktor s kabino«izpolnjuje naslednje tehnične zahteve naročnika ali boljše: Dimenzije: Višina vključno s kabino: do 2350 mm Dolžina stroja do vpetja priključka: do 4250 mm Medosna razdalja: več kot 1900 mm Skupna širina stroja: do 1650 mm Masa stroja s kabino: več kot 3500 kg Max. višina v vpetju priključka: več kot 3250 mm Nakladalna masa: preko 2300 kg Dvižna nosilnost - masa pri zavijanju: preko 1600 kg Moč motorja: do 40 kw s čim večjo elastičnostjo vrtilnega momenta Kabina voznika z osvetlitvijo delovnega prostora dvoriščnega traktorja Hidrostatični vozni pogon dvoriščnega traktorja: 4X4 Kolesa: 17 palčna Diferencialna zapora in sistem proti zdrsu pogonskih koles Zlobno pregibno nihajno krmiljenje traktorja z večletno garancijo delovanja Delovna hitrost: 0-20 km/h z možnostjo brezstopenjske menjave hitrosti in pod obremenitvijo Večnamenska upravljalska ročka Hidravlična črpalka: pretok 75 l/min in več, tlak nad 180 bar Hidrostatične lamelne zavore EURO priklop s hidravličnim zaklepanjem Navodila za upravljanje stroja v slovenskem jeziku in na stroju nameščene opozorilne oznake, ki so potrebne za pridobitev znaka CE. V ceno mora biti vključena tudi dostava traktorja v PRC Logatec, Rovtarska cesta 38, 1370 Logatec. Ponudnik se zavezuje, da bo ob primopredaji traktorja predal: - navodila za obratovanje in vzdrževanje, programsko opremo ter ostalo dokumentacijo - vse garancije, - vse ateste, certifikate. 1. Ponudbena cena (v EUR): DDV (22%): Ponudbena cena (EUR) z vključenim DDV: Biotehniška fakulteta 12/18

13 2. Ponudbena cena je fiksna, v njej so zajeti vsi stroški in morebitni popusti. 3. Opcija ponudbe: (minimalno 90 dni od odpiranja ponudb). 4. Rok izvedbe naročila od podpisa pogodbe:. Ponudnik mora tej izjavi priložiti tehnično specifikacijo, certifikate, opis naprave, prospektni material in morebitne fotografije ponujene naprave. Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični. Kraj in datum: Žig in podpis ponudnika: Biotehniška fakulteta 13/18

14 Priloga št. 6 VZOREC POGODBE NAROČNIK: UL, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana ki ga zastopa: prof.dr. Davorin Gazvoda, dekan ID za DDV: SI Matična številka: in IZVAJALEC: ki ga zastopa:... matična številka:... identifikacijska številka:... transakcijski račun štev.:... skleneta po medsebojnem sporazumu naslednjo I. PREDMET POGODBE P O G O D B O št.... NAKUP KOLESNEGA DVORIŠČNEGA TRAKTORJA S KABINO 1. člen Na osnovi razpisa za oddajo javnega naročila (št. ob. na Portalu javnih naročil NMV z dne ) je bil za nakup kolesnega dvoriščnega traktorja s kabino kot najugodnejši ponudnik izbran izvajalec po tej pogodbi, zato s to pogodbo naročnik naroča, izvajalec pa prevzame v izvedbo dela razpisanega javnega naročila. 2. člen Navedena dela se izvajalec zaveže izvesti v skladu: s ponudbo izvajalca štev. z dne z razpisno dokumentacijo in njenimi prilogami, z razpisnimi pogoji. Biotehniška fakulteta 14/18

15 II. ROKI 3. člen Izvajalec se zaveže z deli, ki so predmet te pogodbe, pričeti takoj po podpisu pogodbe in jih v celoti končati v dneh. III. CENA 4. člen Vrednost naprave po ponudbi Morebitni popust SKUPAJ DDV SKUPAJ EUR EUR EUR EUR EUR (z besedo: ) Pogodbena vrednost je fiksna in nespremenljiva ter zajema vse stroške vključno z uspešno dobavo in dostavo naprave ter usposabljanjem na lokaciji naročnika. V ceni so vračunane vse dajatve. 5. člen Naročnik bo pogodbeni znesek v dogovorjenem roku plačal na podlagi izstavljenega računa v roku 30 dni od prejema računa na transakcijski račun izvajalca št., odprt pri. Izvajalec bo račun izstavil po uspešno opravljeni primopredaji ter usposabljanju. Izvajalec bo naročniku pred izplačilom računa dostavil bianco menico z menično izjavo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % pogodbene vrednosti. Če izvajalec ustreznega finančnega zavarovanja ne bo dostavil naročniku, bo naročnik račun zavrnil. IV. PREVZEM (PRIMOPREDAJA) 6. člen Prevzem naprave opravijo predstavniki naročnika in izvajalca najkasneje v 5 dneh po uspešnem preizkusu naprave. O poteku prevzema (primopredaji) in preizkusu naprave se sestavi pisni zapisnik, v katerem se naštejejo tudi morebitne pripombe s tehničnega ter kvalitetnega pregleda, vezane na predmet te pogodbe ter predlog in roki odprave pomanjkljivosti. Po prevzemu (primopredaji) bo izvajalec izročil naročniku vse garancije, ateste, certifikate, navodila za obratovanje in vzdrževanje ter morebitno ostalo dokumentacijo. Biotehniška fakulteta 15/18

16 V. OSTALE MEDSEBOJNE OBVEZNOSTI 7. člen Izvajalec se zaveže: 1. Da bo pogodbeno dogovorjeno delo opraviti vestno, pošteno in v skladu s to pogodbo, tehnično dokumentacijo, veljavnimi predpisi in pravili stroke; 2. Da bo kot jamstvo za kvalitetno in pravočasno izvršitev del ob podpisu pogodbe izročil naročniku bianco menico z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV, unovčljivo na prvi pisni poziv, z veljavnostjo do uspešne primopredaje naprave. Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremenijo roki za izvedbo posla, bo izvajalec naročniku izročil novo finančno zavarovanje, skladno s spremenjenimi pogoji; 3. Da bo hkrati z izstavitvijo računa izročil naročniku bianco menico z menično izjavo, kot jamstvo za odpravo napak, reklamiranih v garancijski dobi, v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV. Veljavnost garancije mora biti za 30 dni daljša kot znaša garancijska doba po tej pogodbi, z možnostjo podaljšanja; 4. Da bo ob dokončanju del predal tudi vso predpisano dokumentacijo o kvaliteti izvedenih del (atesti, certifikati, garantni listi, ), navodila za obratovanje in vzdrževanje naprave; 5. Da bo pred primopredajo naprave opravil preizkus delovanja naprave; 6. Da bo usposobil osebje naročnika za uporabo naprave (šolanje) po primopredaji naprave na mestu namestitve, t. j. UL, Biotehniška fakulteta, PRC Logatec, Rovtarska cesta 38, 1370 Logatec. 7. Da bo med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri delu, varstva okolja in varstva pred požarom, ter za izvajanje teh ukrepov, za posledice njihove morebitne opustitve pa prevzema polno odgovornost. Izvajalec se zaveže vsa dela po tem členu izvesti brez dodatnega plačila. 8. člen Naročnik se zaveže: 1. Pravočasno predati izvajalcu prostore, pripravljene za montažo naprave; 2. Sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzeta dela izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo; 3. Tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih del; 4. Urediti plačilne obveze, izhajajoč iz pogodbe. VI. SERVISIRANJE IN ZAGOTAVLJANJE REZERVNIH DELOV 9. člen Izvajalec jamči servisiranje in zagotavljanje rezervnih delov, potrebnih za delovanje dobavljenega aparata za obdobje naslednjih 10 let. Biotehniška fakulteta 16/18

17 VII. POGODBENA KAZEN 10. člen V primeru, da pride izvajalec po svoji krivdi v zamudo pri dobavi in montaži naprave ima naročnik pravico zaračunati pogodbeno dogovorjeno kazen, ki znaša 0,5 % (odstotka) od pogodbene vrednosti za vsak koledarski dan zamude. Vsota pogodbene kazni lahko znaša največ 10 % (deset odstotkov) pogodbene vrednosti. V kolikor bi bilo s strani naročnika ugotovljeno, da izvajalec pogodbene obveznosti ne izpolnjujejo v dogovorjeni kvaliteti, količini in terminu, lahko naročnik odstopi od te pogodbe. VIII. PREDSTAVNIKI PO POGODBI 11. člen Pooblaščeni zastopnik naročnika po tej pogodbi je. Pooblaščeni zastopnik izvajalca po tej pogodbi je. IX. OSTALA DOLOČILA 12. člen Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za: - pridobitev posla ali - za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali - za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali - za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku; je nična. 13. člen Ponudnik se zavezuje, da bo na poziv naročnika v roku osmih dni od prejema poziva, posredoval podatke o: - svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komandistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb; - gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe. Ponudnik zagotavlja, da je izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb pri lastništvu ponudnika, ki je sestavni del te pogodbe, resnična in izkazuje resnične podatke. V kolikor se ugotovi, da je lažna ali da vsebuje neresnične podatke, je ta pogodba nična. 14. člen Pogodbeni stranki sta sporazumni, da bosta morebitna nesoglasja oz. spore reševali sporazumno, v nasprotnem primeru pa je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani. Biotehniška fakulteta 17/18

18 15. člen Ta pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in izvajalec predloži ustrezno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV, z veljavnostjo do uspešne primopredaje naprave. Pogodba je sestavljena v 3 izvodih, od katerih prejme naročnik 2, izvajalci pa 1 izvod. V Ljubljani, dne V, dne Naročnik: UL, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA Prof. dr. Davorin Gazvoda dekan Izvajalec: Biotehniška fakulteta 18/18

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, tel. 01/786-70-10, fax: 01/780-79-23, e-mail: obcina.dobrepolje@siol.net PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBI Firma oziroma ime:. Zakoniti zastopnik: Identifikacijska

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Pleskarska dela v letu 2015 junij 2015 Številka: 439-59/2015 Datum: 11.6.2015 Predmet javnega naročila:»pleskarska dela«vsebina RAZPISNE DOKUMENTACIJE 1. Povabilo k oddaji ponudbe

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

Microsoft Word - Obrazci_kuhinja.doc

Microsoft Word - Obrazci_kuhinja.doc Ponudnik: OBR-1 OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA Miren 129 5291 Miren PODATKI O PONUDNIKU Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne.., pod št. objave..., se prijavljamo na vaš javni

Prikaži več

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d.

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d. Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: 04 2083 000 podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: 04 2083 600 električne energije, d. d. Ulica Mirka Vadnova 3a 4000 Kranj www.elektro-gorenjska.si

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax O B Č I N A D O B R E P O L J E V i d e m 3 5, 1 3 1 2 V i d e m - D o b r e p o l j e, t e l e f o n : 0 1 7 8 6 7 0 1 0, t e l e f a k s : 0 1 7 8 0 7 9 2 3, e - p o š t a : o b c i n a. d o b r e p

Prikaži več

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133 1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Naročnik: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje Na podlagi javnega razpisa za PREVZEM ODPADNE EMBALAŽE podajamo naslednjo ponudbo:

Prikaži več

Štev

Štev Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije Številka javnega naročila pri naročniku: NMV_14/11-B Datum: 27. 7. 2011 Na podlagi 30. a člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06,

Prikaži več

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DARS d.d. POGLAVJE 10 SPOSOBNOST za Izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo poslovne stavbe DARS na lokaciji Grič Junij 2018 Opozorilo ponudnikom: Vsi predloženi

Prikaži več

Microsoft Word - 5RD_ Pogodba.doc

Microsoft Word - 5RD_ Pogodba.doc Znanstveno-raziskovalno središče Koper, s skrajšano firmo ZRS Koper, Garibaldijeva ulica 1, 6000 Koper, ki ga zastopa direktor prof. dr. Rado Pišot, matična številka: 7187416000, ID številka za DDV: SI

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: UL, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA Jamnikarjeva 101 1000 LJUBLJANA Predmet javnega naročila: Čiščenje poslovnih in laboratorijskih prostorov Zaporedna številka javnega naročila:

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - SANACIJA PLAZU NA LC ZAPLANINA

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - SANACIJA PLAZU NA LC ZAPLANINA OBČINA VRANSKO Vransko 59, 3305 Vransko R A Z P I S N A D O K U M E N T A C I J A PREDMET JAVNEGA NAROČILA»SANACIJA PLAZU NA LC ZAPLANINA«Vrsta postopka: ODPRTI POSTOPEK Številka: 4301-02/2014-03 Datum:

Prikaži več

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Matična številka: 3372421000 Davčna številka: 58270574 Transakcijski

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

OBRAZEC ''PRIJAVA''

OBRAZEC ''PRIJAVA'' Obrazec ''Prijava'' PRIJAVA 1 PONUDBA, št. Ponudbo dajemo za javno naročilo, katerega predmet je dobava energijsko učinkovitih prenosnih in tabličnih računalnikov, z oznako SOS_rac-2014 (se označi z X):

Prikaži več

KM_C

KM_C POVABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA TRNOVELJSKA CESTA 14 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1073-2466-13 IN GARAŽNEGA MESTA ID 1073-2466-63 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem povabilu

Prikaži več

KM_C

KM_C VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA NA ZELENICI 8 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1077-19-33 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja

Prikaži več

RD_DSO LJ Bežigrad_saniteta

RD_DSO LJ Bežigrad_saniteta DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA-BEŽIGRAD Komanova ulica 1 1000 Ljubljana RAZPISNA DOKUMENTACIJA po postopku oddaje naročila male vrednosti v skladu s 30a. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list

Prikaži več

Številka: JN 15/14 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PO POSTOPKU ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI Z OZNAKO JN 15/14 DOBAVA POSOD IN ZABOJNIKOV ZA

Številka: JN 15/14 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PO POSTOPKU ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI Z OZNAKO JN 15/14 DOBAVA POSOD IN ZABOJNIKOV ZA Številka: JN 15/14 Datum: 03.12.2014 RAZPISNA DOKUMENTACIJA PO POSTOPKU ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI Z OZNAKO JN 15/14 DOBAVA POSOD IN ZABOJNIKOV ZA LOČENO ZBRANE ODPADKE Objava na Portalu javnih naročil

Prikaži več

obrazec 1

obrazec 1 obrazec 1 PONUDNIK: 3. PONUDBENA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCA GRADENJ POSTOPEK ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI OBJAVLJEN NA PORTALU JAVNIH NAROČIL pod oznako JN005432/2017-W01 PREDMET

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI MESTA KRŠKO ZA LETO 2016 VSEBINA: I. Vsebina javnega razpisa II. Obrazec za prijavo III. Vzorec pogodbe Številka:

Prikaži več

(Microsoft Word RAZPISNA DOKUMENTACIJA-pohi\232tvo.docx)

(Microsoft Word RAZPISNA DOKUMENTACIJA-pohi\232tvo.docx) RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: UL, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA Jamnikarjeva 101 1000 LJUBLJANA Predmet javnega naročila: Nakup, dobava in montaža opreme za UL, Biotehniška fakulteta Zaporedna številka javnega

Prikaži več

Microsoft Word - 01_Navodila _Najugodnejša_ _6_

Microsoft Word - 01_Navodila _Najugodnejša_ _6_ PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KAMNIŠKA BISTRICA NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE I. Navodila ZA IZDELAVO IN ODDAJO PONUDBE NAROČNIK Prostovoljno gasilsko društvo Kamniška Bistrica, Zgornje Stranje 24, 1242

Prikaži več

SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Sp

SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Sp ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Spremembe v Navodilih ponudnikom za pripravo ponudbe

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Aškerčeva cesta 6 1000 Ljubljana, Slovenia phone 00386 1 47 71 200 fax 00386 1 25 18 567 dekanat@fs.uni-lj.si RAZPISNA DOKUMENTACIJA Investitor, naročnik in upravnik: UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA

Prikaži več

KAJ PRINAŠAJO NOVE POGODBE O FINANCIRANJU DRUŠTEV?

KAJ PRINAŠAJO NOVE POGODBE O FINANCIRANJU DRUŠTEV? Izvedba JN za izdelavo projektnih dokumentacij za potrebe Občine Hoče-Slivnica za obdobje 2016-2018 Dr. Marko Soršak, univ. dipl. gosp. inž. Hoče, januar 2017 PREGLED VSEBINE: Uvod Pravna podlaga za izvedbo

Prikaži več

Tel: Fax: II. PONUDBENI DEL Obvezna vsebina ponudbe: 1. Podatki ponudnika (OBR-1) 2. Ponudb

Tel: Fax: II. PONUDBENI DEL Obvezna vsebina ponudbe: 1. Podatki ponudnika (OBR-1) 2. Ponudb II. PONUDBENI DEL Obvezna vsebina ponudbe: 1. Podatki ponudnika (OBR-1) 2. Ponudbeni predračun (OBR-2) 3. Vzorec pogodbe (OBR-3) 4. Izjave (OBR-4, OBR-X) 5. Ovojnica Ponudniki morajo predložiti in zaradi

Prikaži več

Microsoft Word - JN81-15 PIS. MAT. RD.POP.3.docx

Microsoft Word - JN81-15 PIS. MAT. RD.POP.3.docx UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO AŠKERČEVA 6, 1000 LJUBLJANA RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA PO ODPRTEM POSTOPKU Predmet javnega naročila: DOBAVA PISARNIŠKEGA MATERIALA Javno

Prikaži več

Vzorec pogodbe

Vzorec pogodbe Adria Turistično podjetje d.o.o., Jadranska cesta 25, 6280 Ankaran, ID za DDV: SI22221158, ki ga skupno zastopata direktor doc.dr. Aleš Semeja (v nadaljevanju: naročnik) in (v nadaljevanju Izvajalec) Skleneta

Prikaži več

obrazec 1

obrazec 1 obrazec 1 PONUDNIK: 3. PONUDBENA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCA DEL ZA NAROČILO MALE VREDNOSTI OBJAVLJEN NA PORTALU JAVNIH NAROČIL pod oznako JN007321/2018-W01 PREDMET JAVNEGA NAROČILA:»LETNO

Prikaži več

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/38 46 300, Fax.: 07/38 46 309 Elektronska pošta: info@obcina-skocjan.si RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS O DODELJEVANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Prikaži več

NAROČNIK: in IZVAJALEC: OBČINA KAMNIK, Glavni trg 24, 1240 KAMNIK, ki jo zastopa župan Marjan Šarec ID. št. za DDV: SI matična številka: 58744

NAROČNIK: in IZVAJALEC: OBČINA KAMNIK, Glavni trg 24, 1240 KAMNIK, ki jo zastopa župan Marjan Šarec ID. št. za DDV: SI matična številka: 58744 NAROČNIK: in IZVAJALEC: OBČINA KAMNIK, Glavni trg 24, 1240 KAMNIK, ki jo zastopa župan Marjan Šarec ID. št. za DDV: SI28232801 matična številka: 5874483000 direktor ID. št. za DDV: Številka TRR izvajalca:

Prikaži več

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednarodne smernice za e-poslovanje, ki jih zastopa tudi

Prikaži več

Vzorec pogodbe Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik, Livarska ulica 1, SI-1241 Kamnik, ki ga zastopa Jože Oblak, Matična številka: , Davčna šte

Vzorec pogodbe Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik, Livarska ulica 1, SI-1241 Kamnik, ki ga zastopa Jože Oblak, Matična številka: , Davčna šte Vzorec pogodbe Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik, Livarska ulica 1, SI-1241 Kamnik, ki ga zastopa Jože Oblak, Matična številka: 5138221, Davčna številka: SI90660188 (v nadaljevanju»naročnik«) ter...,

Prikaži več

Naročnik: CEROP d.o.o. Vaneča 81 B, 9201 Puconci RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO SUKCESIVNA DOBAVA DIZELSKEGA GORIVA P O N U D B E N I D E L

Naročnik: CEROP d.o.o. Vaneča 81 B, 9201 Puconci RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO SUKCESIVNA DOBAVA DIZELSKEGA GORIVA P O N U D B E N I D E L Naročnik: CEROP d.o.o. Vaneča 81 B, 9201 Puconci RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO SUKCESIVNA DOBAVA DIZELSKEGA GORIVA P O N U D B E N I D E L Javni razpis je objavljen na Portalu javnih naročil

Prikaži več

Razpisna dokumnetacija

Razpisna dokumnetacija Številka: 430-0001/2015 Datum: 29.05.2015 Objava: Portal javnih naročil, št. objave NMV 3112/2015 z dne 29.05.2015. RAZPISNA DOKUMENTACIJA»SANACIJA CESTE DOLENJI NOVAKI RAZPOTJE PRI BREJCU JAZC«Javno naročilo

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI PODLOG ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne

Prikaži več

Javna_narocila_MV_01

Javna_narocila_MV_01 KNJIŽNICA FRANCA KSAVRA MEŠKA ORMOŽ NOTRANJI PREDPIS O ODDAJI JAVNIH NAROČIL MALE VREDNOSTI Ormož, 2003 Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož, Kolodvorska 9, 2270 Ormož Notranji predpis o oddaji naročil

Prikaži več

Tel: Fax: Naročnik: Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft Lendva, Glavna ulica 109, 9220 Len

Tel: Fax: Naročnik: Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft Lendva, Glavna ulica 109, 9220 Len Naročnik: Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft Lendva, Glavna ulica 109, 9220 Lendava Interna številka: JNMV 8-2016 Datum: 14. 6. 2016 Objavljeno na Portalu javnih naročil dne, številka objave DOKUMENTACIJA

Prikaži več

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d.

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d. Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: 04 2083 000 podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: 04 2083 600 električne energije, d. d. Ulica Mirka Vadnova 3a 4000 Kranj www.elektro-gorenjska.si

Prikaži več

JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko

JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur matična številka: 1214438000 davčna

Prikaži več

OP-G NavodilaZaPripravoPonudbe

OP-G NavodilaZaPripravoPonudbe OBČINA LOGATEC ŽUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 NAVODILA ZA PRIPRAVO PONUDBE Predmet naročila: Rekonstrukcija občinske

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: UNIVERZA V LJUBLJANI Kongresni trg 12 1000 LJUBLJANA Predmet javnega naročila:»rušitev objektov ob stavbi Kazina«Vrsta postopka za oddajo javnega naročila: postopek naročila

Prikaži več

(Razpisna_dokumentacija_traktor_s_prikljuèki.pdf)

(Razpisna_dokumentacija_traktor_s_prikljuèki.pdf) RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA MALE VREDNOSTI PO ODPRTEM POSTOPKU Predmet javnega naročila: NAKUP IN DOBAVA KOMUNALNEGA TRAKTORJA S PRIKLJUČKI Interna številka postopka: JN-1/2017 Datum:

Prikaži več

Razpisna dokumentacija končna 2014

Razpisna dokumentacija končna 2014 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: NEPREMIČNINE CELJE d.o.o. Miklošičeva 1 3000 Celje Predmet javnega naročila: Gradbeno obrtniška in inštalacijska dela za obdobje enega leta za potrebe NEPREMIČNINE CELJE

Prikaži več

Razpisna dokumentacija VDC 2015

Razpisna dokumentacija  VDC 2015 VARSTVENO DELOVNI CENTER KRANJ Kidričeva cesta 51 4000 KRANJ RAZPISNA DOKUMENTACIJA za STORITEV PREVOZA UPORABNIKOV Interna oznaka javnega naročila naročnika: JN PR 1/2014 Predmet: Oddaja javnega naročila

Prikaži več

Naročnik: Naziv: Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Skrajšani naziv: Klinika Golnik Naslov: Golnik 36, 4204 Golnik Interna oz

Naročnik: Naziv: Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Skrajšani naziv: Klinika Golnik Naslov: Golnik 36, 4204 Golnik Interna oz Naročnik: Naziv: Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Skrajšani naziv: Klinika Golnik Naslov: Golnik 36, 4204 Golnik Interna oznaka javnega naročila: NMV 10/2019 MOBILNA TELEFONIJA

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna des

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna des Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne skupnosti in spletna stran Občine Krško

Prikaži več

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc)

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc) PRIJAVNI OBRAZEC DRUŠTVA ZA DODELITEV POMOČI ZA OHRANJANJE, SPODBUJANJE IN RAZVOJ PODEŽELJA V OBČINI ŠKOFLJICA ZA LETO 2008 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V PRIMARNEM KMETIJSTVU 1. PODATKI O VLAGATELJU

Prikaži več

Ministrstvo za kulturo RS

Ministrstvo za kulturo RS Naročnik: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNO NAROČILO (JN)»KANALIZACIJSKO OMREŽJE NA PUŠČI FAZA 2«Naročnik: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa

Prikaži več

Številka:

Številka: REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana T: 01 471 22 11 Številka: 430-65/2018-60 Datum: 24. 04. 2018 F: 01 471 29 78 E: glavna.pisarna@mors.si www.mors.si Na podlagi

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO (UL FKKT) Večna pot 113, 1000 Ljubljana Predmet javnega naročila: Čiščenje prostorov UL FKKT Številka javnega

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA J K P R a d l j e o b D r a v i O b č i n a V u z e n i c a RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCA GRADENJ ZA IZGRADNJO DALJINSKEGA OGREVANJA NA LESNO BIO MASO V OBČINI VUZENICA ODPRTI

Prikaži več

Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija d

Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija d Trg svobode 3 8340 ČRNOMELJ Številka: 430-7/2014 Datum: 04.02.2014 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Energetska sanacija Osnovne šole VINICA 1 Javno naročilo po odprtem postopku Operacijo delno financira Evropska

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet javnega naročila: Vrsta postopka za oddajo javnega

Prikaži več

Microsoft Word - Objava _ zavezujoče zbiranje ponudb _oprema

Microsoft Word - Objava _ zavezujoče zbiranje ponudb _oprema Upravitelj v postopkih prisilne poravnave, stečaja in likvidacije : Rok SODIN Poslovno in insolventno svetovanje, Rok Sodin s.p., Mestni trg 18, 3210 Slovenske Konjice Stečajni postopek nad: WK PROFIL

Prikaži več

Slovenska turistična organizacija

Slovenska turistična organizacija RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 MARIBOR, predsednik uprave: mag. Boris Sovič Predmet javnega naročila: PRIDOBIVANJE

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/2010, 15/2015, 512016,

Prikaži več

VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vi

VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vi VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vidovič Davčna številka: SI 58045473 Matična številka:

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana Ižanska cesta Ljubljana Predmet javnega naročila: NABAVA IN DOBAVA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana Ižanska cesta Ljubljana Predmet javnega naročila: NABAVA IN DOBAVA RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana Ižanska cesta 12 1000 Ljubljana Predmet javnega naročila: NABAVA IN DOBAVA ČELESTE skupaj s pokrivalom in kovčkom za transport.

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC 1

PRIJAVNI OBRAZEC 1 OBČINA LOGATEC OBČINSKA UPRAVA www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 VLOGA - UKREP 3 VRSTA POMOČI: UKREP 3: Pomoč za izobraževanje

Prikaži več

JGZ Brdo Predoslje Kranj Številka: 51-7/ Datum: Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (v nadaljevanju: JGZ Brdo)

JGZ Brdo Predoslje Kranj Številka: 51-7/ Datum: Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (v nadaljevanju: JGZ Brdo) JGZ Brdo Predoslje 39 4000 Kranj Številka: 51-7/2019-110-1 Datum: 5.4.2019 Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (v nadaljevanju: JGZ Brdo) Predoslje 39, 4000 Kranj, skladno z 52. in 78. členom

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA  DOKUMENTACIJA Zdravstveni dom Dr. Božidarja Lavriča - Cerknica Cesta 4. maja 17 1380 CERKNICA (Kratek naziv ZD Cerknica) : 01/70 50 100 fax: 01/ 70 50 118 e-mail: info@zd-cerknica.si POVABILO K ODDAJI PONUDBE za Naročnik

Prikaži več

Številka: /2017 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Predmet: IZBIRA IZVAJALCA ZA OBNOVO STANOVANJ NA RAZLIČNIH LOKACIJAH, UPOŠTEVAJE OKOLJS

Številka: /2017 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Predmet: IZBIRA IZVAJALCA ZA OBNOVO STANOVANJ NA RAZLIČNIH LOKACIJAH, UPOŠTEVAJE OKOLJS Številka: 2010-78/2017 Datum: 13.7.2017 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Predmet: IZBIRA IZVAJALCA ZA OBNOVO STANOVANJ NA RAZLIČNIH LOKACIJAH, UPOŠTEVAJE OKOLJSKE ZAHTEVE Postopek oddaje naročila male vrednosti

Prikaži več

VZOREC POGODBE NAROČNIK: OBČINA TOLMIN, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin zakoniti zastopnik: Uroš Brežan, župan matična številka: davčna

VZOREC POGODBE NAROČNIK: OBČINA TOLMIN, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin zakoniti zastopnik: Uroš Brežan, župan matična številka: davčna VZOREC POGODBE NAROČNIK: OBČINA TOLMIN, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin zakoniti zastopnik: Uroš Brežan, župan matična številka: 5881455000 davčna številka: SI19588976 številka TRR: SI56 0132 8010 0014

Prikaži več

MergedFile

MergedFile OBČINA KRANJSKA GORA OBČINSKA UPRAVA Služba za gospodarske javne službe in investicije Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora tel.: (04) 5809-800, fax.: (04) 5809-824 http://www.kranjska-gora.si/ e-mail:obcina@kranjska-gora.si

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah Vitomarci Vitomarci RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA»IZBIRO IZVAJALCA ZA IZGRADNJO POSLOVNO STA

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah Vitomarci Vitomarci RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA»IZBIRO IZVAJALCA ZA IZGRADNJO POSLOVNO STA Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah Vitomarci 71 2255 Vitomarci RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA»IZBIRO IZVAJALCA ZA IZGRADNJO POSLOVNO STANOVANJSKEGA OBJEKTA VITOMARCI«PO POSTOPKU KONKURENČNEGA

Prikaži več

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc SI-TSA Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija http://www.si-tsa.si si-tsa@gov.si Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21 1000 Ljubljana Davčna

Prikaži več

Številka: / Oznaka JN: Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA za izbiro izvajalca za izgradnjo igrišča za OŠ Kašelj Mest

Številka: / Oznaka JN: Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA za izbiro izvajalca za izgradnjo igrišča za OŠ Kašelj Mest Številka: 603-789/2011-24 Oznaka JN: 7560-12-220062 Datum: 17.7.2012 RAZPISNA DOKUMENTACIJA za izbiro izvajalca za izgradnjo igrišča za OŠ Kašelj Mestna občina Ljubljana Razpisna dokumentacija 1/51 Mestna

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE

Prikaži več

N-1 Navodila uporabnikom NAVODILA PONUDNIKOM 1. PODATKI O NAROČNIKU IN POSTOPKU Naročnik Oznaka javnega naročila Ime posla Postopek Podlaga po ZJN-3 S

N-1 Navodila uporabnikom NAVODILA PONUDNIKOM 1. PODATKI O NAROČNIKU IN POSTOPKU Naročnik Oznaka javnega naročila Ime posla Postopek Podlaga po ZJN-3 S NAVODILA PONUDNIKOM 1. PODATKI O NAROČNIKU IN POSTOPKU Naročnik Oznaka javnega naročila Ime posla Postopek Podlaga po ZJN-3 Sofinanciranje projekta NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE Trubarjeva cesta

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet javnega naročila: Blago: Dobava 8 (osmih) energetskih

Prikaži več

PLINOVODI d.o.o. Cesta Ljubljanske brigade 11b 1000 Ljubljana Datum: Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila male vrednosti: ORGANI

PLINOVODI d.o.o. Cesta Ljubljanske brigade 11b 1000 Ljubljana Datum: Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila male vrednosti: ORGANI PLINOVODI d.o.o. Cesta Ljubljanske brigade 11b 1000 Ljubljana Datum: 4.3.2019 Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila male vrednosti: ORGANIZACIJA LETALSKIH PREVOZOV IN DOBAVA LETALSKIH VOZOVNIC

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur. l. RS dne doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur.  l.  RS dne doc MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNA UPRAVA Oddelek za zdravje in socialno varstvo Cigaletova ulica 5 1000 Ljubljana JAVNEGA RAZPISA za podelitev koncesije za opravljanje javne službe na področju lekarniške

Prikaži več

Kotnikova 19a 1000 Ljubljana Slovenija telefon: telefaks: Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju držav

Kotnikova 19a 1000 Ljubljana Slovenija telefon: telefaks: Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju držav Kotnikova 19a 1000 Ljubljana Slovenija telefon: 01 400 89 61 telefaks: 01 400 89 68 http://www.avp-rs.si Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS št.

Prikaži več

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Opr. št. St 1069/2010 Ljubljana, dne 19.3.2018 VABILO K DAJANJU PONUDB (čl. 335. ZFPPIPP) Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani,

Prikaži več

Spoštovani g

Spoštovani g Številka: 42N190001 Datum: 7. 1. 2019 DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z JAVNIM NAROČILOM Naročnik: Predmet naročila: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) Novi trg 2

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA PREDLOŽITEV KONČNE PONUDBE V OKVIRU JAVNEGA RAZPISA ZA PODELITEV KONCESIJE ZA»PROJEKT ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA NA OBJEKTU»

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA PREDLOŽITEV KONČNE PONUDBE V OKVIRU JAVNEGA RAZPISA ZA PODELITEV KONCESIJE ZA»PROJEKT ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA NA OBJEKTU» RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA PREDLOŽITEV KONČNE PONUDBE V OKVIRU JAVNEGA RAZPISA ZA PODELITEV KONCESIJE ZA»PROJEKT ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA NA OBJEKTU»VELEBLAGOVNICA TIMA«Operacija je sofinancirana v okviru»operativnega

Prikaži več

NAROČNIK:

NAROČNIK: NAROČNIK: Občina Starše Starše 93 2205 Starše RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO:»STORITEV DEL IN NALOG KOORDINATORJA ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU ZA INVESTICIJE OBČINE STARŠE V

Prikaži več

Ime Priimek

Ime Priimek Številka: 430-1093/2010-2 Datum: 9. 9. 2010 Oznaka: JN 10/210151 RAZPISNA DOKUMENTACIJA IZBIRA IZVAJALCA ZA TISK IN RAZNOS GLASILA LJUBLJANA ZA LETO 2010 Ljubljana, september 2010 2 1. NAVODILA PONUDNIKOM

Prikaži več

My Title

My Title Številka: JNV-0001/17-S-POG Datum: 12. 7. 2017 DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA Predmet javnega naročila: Zbiranje in prevoz ločenih frakcij Javno naročilo po odprtem postopku je bilo objavljeno

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 21K160318 Javno naročilo Vzdrževanje portala zvem Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer ne gre

Prikaži več

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in s

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in s Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.

Prikaži več

Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: identifikaci

Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: identifikaci Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: 5874025000 identifikacijska številka za DDV: SI67593321 (v nadaljevanju: MOL)

Prikaži več

Številka:

Številka: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: OBČINA JESENICE, C. železarjev 6, 4270 Jesenice Predmet javnega naročila: IZGRADNJA VODOVODA BETEL - PLANINA POD GOLICO - PLAVŠKI ROVT - ODSEK 1 Št. zadeve: 430-39/2016

Prikaži več

Banka Slovenije

Banka Slovenije POSTOPEK ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI "DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE Z DELEŽEM ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJENIH VIROV ENERGIJE IN /ALI SOPROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE Z VISOKIM IZKORISTKOM" z oznako

Prikaži več

GOZDARSKI INŠTITUT SLOVENIJE Večna pot LJUBLJANA Splet: Št.: JN0009/ Datum: RAZP

GOZDARSKI INŠTITUT SLOVENIJE Večna pot LJUBLJANA Splet:     Št.: JN0009/ Datum: RAZP Št.: JN0009/2017-0003 Datum: 09.10.2017 RAZPISNA DOKUMENTACIJA IZVAJANJE AKTIVNOSTI V SKLOPU PROJEKTA FORBIOENERGY Zaporedna številka: JN0009/2017 Vrsta postopka: postopek oddaje naročila male vrednosti

Prikaži več

Naročnik: Gimnazija Moste, Zaloška cesta 49, 1000 Ljubljana RAZPISNA DOKUMENTACIJA za predmet javnega naročila»prilagojen PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANI

Naročnik: Gimnazija Moste, Zaloška cesta 49, 1000 Ljubljana RAZPISNA DOKUMENTACIJA za predmet javnega naročila»prilagojen PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANI Naročnik: Gimnazija Moste, Zaloška cesta 49, 1000 Ljubljana RAZPISNA DOKUMENTACIJA za predmet javnega naročila»prilagojen PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANIH DIJAKOV«1. Povabilo k oddaji ponudbe 2. Navodilo

Prikaži več

(Microsoft Word - Postopek eviden\350nega naro\350ila za izvajanje sanitetnih in nenujnih re\232evalnih prevozov s spremljevalcem 2019.d)

(Microsoft Word - Postopek eviden\350nega naro\350ila za izvajanje  sanitetnih in nenujnih re\232evalnih prevozov s spremljevalcem 2019.d) Številka: EN 1/2019 PREDMET EVIDENČNEGA NAROČILA:»IZVAJANJE SANITETNIH PREVOZOV IN NENUJNIH REŠEVALNIH PREVOZOV S SPREMLJEVALCEM«, 1 1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE Skladno z določili 21. člena Zakona o javnem

Prikaži več

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

MESTNA OBČINA NOVA GORICA -popravek Številka: 430-11/2015-16 Datum: 23.10.2015 RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA NABAVO PRENOSNEGA URGENTNEGA ULTRAZVOKA ZA NMP (popravek) Naročnik: MESTNA OBČINA NOVA GORICA Trg Edvarda Kardelja 1 5000

Prikaži več

OBČINA VRHNIKA

OBČINA VRHNIKA Interna številka javnega naročila: 1/1/2013 Datum: 04. 04. 2013 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Predmet javnega naročila:»gradnjagarderobe V ŠPORTNEM PARKU DRENOV GRIČ«Oznaka naročila: 1/1/2013 Vrsta postopka:

Prikaži več

Microsoft Word - RD_Kanalizacija_Lasec_Breg.doc

Microsoft Word - RD_Kanalizacija_Lasec_Breg.doc Javno naročilo gradnje odprti postopek»kanalizacija IN VODOVOD NA LASCU IN BREGU«(Razpisna dokumentacija) Junij 2011 1 JAVNO NAROČILO Predmet javnega naročila:»kanalizacija IN VODOVOD NA LASCU IN BREGU«Vrsta

Prikaži več