U R A D N I O B Č I N E Številka 3/2014 leto XX Šoštanj, Š O Š T A N J Na podlagi 37. člena Statuta Občine Šoštanj (Uradni list Občine Šo

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "U R A D N I O B Č I N E Številka 3/2014 leto XX Šoštanj, Š O Š T A N J Na podlagi 37. člena Statuta Občine Šoštanj (Uradni list Občine Šo"

Transkripcija

1 U R A D N I O B Č I N E Številka 3/2014 leto XX Šoštanj, Š O Š T A N J Na podlagi 37. člena Statuta Občine Šoštanj (Uradni list Občine Šoštanj, št. 14/ UPB2) Odrejam Objavo spodaj navedenih aktov v številki 3/2014 Uradnega lista Občine Šoštanj: Zaključni račun proračuna Občine Šoštanj za leto Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč z vodovodnim omrežjem in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje naselja Ravne. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode za območje občine Šoštanj. Sklep o potrditvi Pravilnika za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo objektov in naprav za izvajanje javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra. Sklep o določanju višine prispevka upravičencev za plačilo socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu. Sklep o soglasju k vpisu Muzeja usnjarstva na Slovenskem v razvid muzejev. Sklep o soglasju k pričetku delovanja Medgeneracijskega središča in zagotavljanju toplega obroka socialno najšibkejšim občanom. Sklep o imenovanju predstavnika Občine Šoštanj v Svet zavoda Bolnišnice Topolšica. Sklep o začetku postopka priprave odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele mesta Šoštanj s Pohrastnikom. Številka: 030-3/2014 Darko MENIH, prof., l. r. Datum: župan Občine Šoštanj

2 Stran 2 Uradni list Občine Šoštanj številka 3/ OBČINA ŠOŠTANJ SVET OBČINE ŠOŠTANJ Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 uradno prečiščeno besedilo, 14/2013 in 101/2013) in 16. člena Statuta Občine Šoštanj (UPB2, Uradni list Občine Šoštanj, št. 14/08) je Občinski svet Občine Šoštanj na svoji 26. redni seji, dne , sprejel ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŠOŠTANJ ZA LETO člen Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Šoštanj za leto člen Zaključni račun proračuna Občine Šoštanj za leto 2013 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Šoštanj za leto člen Zaključni račun proračuna Občine Šoštanj za leto 2013 se objavi v Uradnem listu Občine Šoštanj. Splošni in posebni del proračuna z obrazložitvami se objavita na spletni strani Občine Šoštanj. Številk: 032-2/2014 Darko MENIH, prof. l. r. Datum: župan Občine Šoštanj

3 Uradni list Občine Šoštanj številka 3/2014 Stran 3 OBČINA ŠOŠTANJ SVET OBČINE ŠOŠTANJ Na podlagi 74. in 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007, 108/2009, 57/2012, 109/2012), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/2007), 5., 6., 7. in 8. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/2007) in 16. člena Statuta Občine Šoštanj (Uradni list Občine Šoštanj, št. 14/2008-UPB2) je Občinski svet Občine Šoštanj na svoji 26. redni seji, dne , sprejel ODLOK o programu opremljanja stavbnih zemljišč z vodovodnim omrežjem in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje naselja Ravne I. UVODNE DOLOČBE 1. člen S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč z vodovodnim omrežjem za območje naselja Ravne, ki ga je izdelalo Komunalno podjetje Velenje, št. projekta PO-02/2013-SK, julij člen Program opremljanja je podlaga za odmero komunalnega prispevka za obstoječo in načrtovano komunalno opremo. 3. člen Program opremljanja vsebuje: - prikaz komunalne opreme, vodovodnega omrežja na območju naselja Ravne; - obračunsko območje komunalne opreme; - skupne in obračunske stroške opremljanja komunalne opreme na obračunskem območju; - preračun obračunskih stroškov opremljanja na stavbno zemljišče oziroma na neto tlorisno površino objekta; - podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka. 4. člen Komunalna oprema so: - objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja, - objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna, - objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine. Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanka ali zavezanec (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) plača občini. Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme, oziroma območje njene uporabe. Skupni stroški obsegajo vse stroške, ki so povezani s projektiranjem in gradnjo posamezne vrste komunalne opreme na obračunskem območju.

4 Stran 4 Uradni list Občine Šoštanj številka 3/ Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov komunalne opreme, ki se financirajo iz sredstev, zbranih s plačili komunalnih prispevkov, in bodo bremenili določljive zavezance. Stavbno zemljišče je zemljiška parcela oziroma več zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerih je zgrajen objekt oziroma zemljiška parcela, ki je z občinskim prostorskim načrtom namenjena za graditev objektov. Neto tlorisna površina je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO II. PRIKAZ KOMUNALNE OPREME 5. člen Prikaz komunalne opreme je razviden v programu opremljanja. 6. člen Program opremljanja obravnava naslednjo komunalno opremo v naselju Ravne v Občini Šoštanj: - vodovod (oznaka obračunskega območja VO_Ravne); III. OBRAČUNSKA OBMOČJA POSAMEZNIH VRST KOMUNALNE OPREME 7. člen Obračunsko območje za posamezno komunalno opremo je: - vodovod: 1 obračunsko območje, VO_Ravne. V primeru, da se objekt, ki se priključuje na posamezno komunalno opremo, nahaja izven obračunskega območja te komunalne opreme, se obračunsko območje razširi na stavbno zemljišče tega objekta. Razširitev se izvede na obračunskem območju, na katerega se objekt priključuje. 8. člen Obračunsko območje je prikazano v grafični prilogi, ki je sestavni del tega odloka (Priloga 1 Vodovod). IV. SKUPNI IN OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA PO POSAMEZNIH VRSTAH KOMUNALNE OPREME IN PO OBRAČUNSKIH OBMOČJIH 9. člen Skupni in obračunski stroški opremljanja komunalne opreme obračunskega območja so na vpogled v programu opremljanja. V. PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV OPREMLJANJA NA STAVBNO ZEMLJIŠČE OZIROMA NA NETO TLORISNO POVRŠINO OBJEKTA PO KOMUNALNI OPREMI IN OBRAČUNSKEM OBMOČJU 10. člen Stroški opremljanja kvadratnega metra stavbnega zemljišča oziroma neto tlorisne površine objekta za določeno komunalno opremo na obračunskem območju so opredeljeni kot seštevek stroška primarne in sekundarne komunalne opreme.

5 Uradni list Občine Šoštanj številka 3/2014 Stran 5 Stroški opremljanja kvadratnega metra stavbnega zemljišča in neto tlorisne površine objekta za vodovodno omrežje na obračunskem območju (Ravne) so: Obračunsko območje Strošek na m2 stavbnega zemljišča (EUR/m2) - Cp(ij) Primarna Sekundarna komunalna komunalna Skupaj oprema oprema Strošek na m2 neto tlorisne površine objekta (EUR/m2) - Ct(ij) Primarna Sekundarna komunalna komunalna Skupaj oprema oprema VO_Ravne 0,87 0,65 1,52 3,71 2,75 6,46 VI. PODROBNEJŠA MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 11. člen Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, ki povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost. Komunalni prispevek se za obstoječo komunalno opremo odmeri: - za objekte, za katere je potrebno gradbeno dovoljenje na zahtevo zavezanca pred izdajo gradbenega dovoljenja, - za objekte, za katere ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja ob priključitvi na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti. Za objekte, za katerih priključitev je potrebno dograditi komunalno opremo, se izdela poseben program opremljanja, ali se z investitorjem sklene pogodba o opremljanju, v katerem oz. v kateri se opredeli tudi delež obračunskih stroškov za obstoječo komunalno opremo po 10. členu tega odloka. 12. člen Obračunski stroški opremljanja kvadratnega metra parcele oziroma njenega dela v določenem obračunskem območju z določeno komunalno opremo (Cp(ij)) in stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo (Ct(ij)), se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo enkrat letno ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod»gradbena dela ostala nizka gradnja«. Kot izhodiščni datum za indeksiranje se uporablja datum uveljavitve programa opremljanja, indeksacija pa se opravi zadnji dan v koledarskem letu. 13. člen Za vsako posamezno komunalno opremo se določi znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada posamezni vrsti komunalne opreme na posameznem obračunskem območju. Seštevek zneskov iz prejšnjega odstavka je komunalni prispevek, ki se ga odmeri zavezancu. Komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme se izračuna po naslednji enačbi: KPij = (Aparcela x Cpij x Dp) + (Kdejavnost x Atlorisna x Ctij x Dt), pri čemer je: - KPij: znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada posamezni vrsti komunalne opreme na posameznem obračunskem območju, - Aparcela: površina parcele, - Cpij: obračunski stroški, preračunani na m 2 parcele na obračunskem območju za posamezno vrsto komunalne opreme,

6 Stran 6 Uradni list Občine Šoštanj številka 3/ Dp: delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka (min. 0,3, max. 0,7; Dp + Dt = 1), - Ctij: obračunski stroški, preračunani na m 2 neto tlorisne površine objekta na obračunskem območju za posamezno vrsto komunalne opreme, - Atlorisna: neto tlorisna površina objekta, - Dt: delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka (min. 0,3, max. 0,7; Dp + Dt = 1), - Kdejavnost: faktor dejavnosti (min. 0,7, max. 1,3; če z odlokom ni določeno drugače, se šteje, da je Kdejavnost enak 1,0), - i: posamezna vrsta komunalne opreme, - j: posamezno obračunsko območje. 14. člen Zavezancu, ki spreminja neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost, se komunalni prispevek odmeri tako, da se izračunata višina komunalnega prispevka po spremembi neto tlorisne površine oziroma namembnosti objekta in višina komunalnega prispevka pred spremembo neto tlorisne površine oziroma namembnosti objekta. Komunalni prispevek, ki se odmeri zavezancu, predstavlja pozitivno razliko med komunalnim prispevkom po spremembi in komunalnim prispevkom pred spremembo neto tlorisne površine oziroma namembnosti objekta. Če je razlika negativna, se komunalni prispevek ne plača. Obstoječim objektom se ob priključitvi na posamezno komunalno opremo odmeri komunalni prispevek za to komunalno opremo na njihovo zahtevo ali po uradni dolžnosti na podlagi stroškov iz 10. člena tega odloka. Za obstoječe objekte se za neto tlorisno površino stavbe lahko uporabi podatek o neto tlorisni površini iz katastra stavb, ki ga vodi Geodetska uprava RS. Neto tlorisna površina se lahko izračuna tudi tako, da se površina stavbe iz katastra stavb pomnoži s številom etaž, za preračun neto tlorisne površine pa se dobljeni zmnožek deli s faktorjem 1,16. V primeru pritožbe na tako ocenjeno neto tlorisno površino stavbe mora stranka dokazati dejansko neto tlorisno površino stavbe z načrtom, po standardu SIST ISO člen Razmerje med upoštevanjem merila stavbnega zemljišča in merila neto tlorisne površine pri izračunu komunalnega prispevka je Dp:Dt = 0,3:0, člen Faktor dejavnosti je 1, razen za naslednje vrste objektov, določenih po Uredba o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena (Uradni list RS, št. 109/2011): Šifra (CC-SI) Faktor Opredelitev, izjeme ,3 Gostinske stavbe ,8 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev (turistične kmetije z nastanitvijo) 122 1,2 Poslovne in upravne stavbe 123 1,2 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti ,7 Garažne stavbe 125 1,15 Industrijske stavbe in skladišča ,7 Nestanovanjske kmetijske stavbe ,7 Letališke steze, ploščadi in radionavigacijski objekti 230 1,3 Industrijski gradbeni kompleksi 241 0,7 Objekti za šport, rekreacijo in prosti čas Faktor dejavnosti za tiste dele podzemnih etaž v stavbah, razen za eno ali dvostanovanjske stavbe, ki so namenjeni parkiranju, je 0,7, pri čemer se za te površine določijo obračunski stroški le za ceste ter vodovod.

7 Uradni list Občine Šoštanj številka 3/2014 Stran člen Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo gospodarske javne infrastrukture in za gradnjo objektov, ki se v celoti financirajo iz proračuna Občine Šoštanj. Svet občine Šoštanj lahko na predlog župana, investitorja tudi v celoti ali delno oprosti plačila komunalnega prispevka v primeru, da gre za gradnjo objekta širšega družbenega pomena na področju zdravstva, šolstva, športa, kulture, socialnega varstva in zagotavljanja večjega števila novih delovnih mest v občini. V tem primeru je treba nastali primanjkljaj zagotoviti iz drugih prihodkov občinskega proračuna. VII. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA 18. člen Komunalni prispevek se odmeri z odmerno odločbo na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti. Rok za izdajo odločbe je 15 dni po vloženi popolni vlogi. O izdani odločbi občina obvesti tudi upravno enoto. 19. člen Program opremljanja je na vpogled na Upravi občine Šoštanj. VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 20. člen Na območjih, kjer je potrebna gradnja nove komunalne opreme ali povečanje zmogljivosti obstoječe komunalne opreme, se komunalni prispevek izračuna na podlagi sprememb in dopolnitev tega programa opremljanja ali novega programa opremljanja za to območje. V novem programu opremljanja se skupni stroški obstoječe komunalne opreme prevzamejo po stroških, opredeljenih v 10. členu tega odloka. V novem programu opremljanja se ponovno opredelijo tudi merila za odmero komunalnega prispevka. 21. člen Odmera komunalnega prispevka se v nedokončanih postopkih, v katerih do začetka veljave tega odloka še niso bile izdane odločbe o odmeri komunalnega prispevka, dokonča po dosedanjih predpisih. 22. člen Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Občine Šoštanj. Številka: /2014 Darko MENIH, prof. l. r. Datum: župan Občine Šoštanj

8 Stran 8 Uradni list Občine Šoštanj številka 3/ OBČINA ŠOŠTANJ SVET OBČINE ŠOŠTANJ Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008-Odl. US, 76/2008, 79/2009, 51/2010 in 40/2012-ZUJF), 105.,149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/2006-UPB1, 49/2006-ZMetD, 66/2006-Odl.US, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO- 1A, 70/2008, 108/2009, 108/2009-ZPNačrt-A, 48/2012, 57/2012 in 92/2013), 3., 4., 5., 7. in 12. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN in 57/2011), 16., 50. in 105. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/2004-UPB1 (14/2005 popr.), 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005-Odl. US, 120/2006-Odl.US, 126/2007, 57/2009 Skl. US, 108/2009, 61/2010-ZRud-1 (62/2010 popr.), 20/2011-Odl.US, 57/2012, 101/2013-ZDavNepr in 110/2013), 110. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/2002 (8/2003-popr.), 58/2003-ZZK-1, 33/2007-ZPNačrt, 108/2009-ZGO- 1C in 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/2011-UPB8, in 21/2013 in 111/2013), Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 88/2011, 8/2012 in 108/2013), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitve obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012 in 109/2012), Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/2012), Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/2012), Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 45/2007, 63/2009, 105/2010), Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07, 30/2010), Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Šoštanj (Uradni list Občine Šoštanj, št. 3/2001) in 16. člena Statuta Občine Šoštanj (Uradni list Občine Šoštanj, št. 14/2008-UPB2), je Občinski svet Občine Šoštanj na svoji 26. redni seji, dne , sprejel ODLOK o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode za območje občine Šoštanj I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (vsebina) (1) Ta odlok ureja: - organiziranost in območje izvajanja javne službe, - pogoje, način in obseg storitev opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne ter industrijske odpadne vode za območje občine Šoštanj, - gospodarjenja z objekti in napravami v lasti Občine Šoštanj, s katerimi upravlja izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe (v nadaljevanju: izvajalec GJS), - ravnanje z objekti in napravami uporabnika, - pogoje priključevanja na javno kanalizacijo, - pravice in odgovornosti fizičnih ali pravnih oseb, ki odvajanja odpadne in padavinske vode nimajo urejene s priključitvijo na javno kanalizacijsko omrežje, - financiranje javne službe in plačevanje storitev, - obveznosti in odgovornosti izvajalca GJS in uporabnika, - prekinitev odvajanja odpadne vode in - nadzor nad izvajanjem določb tega odloka. (2) Podrobnejša vsebina (navodila in tehnične normative za projektiranje, gradnjo, priključevanje, uporabo, obračun in vzdrževanje objektov in naprav) o tehnični izvedbi ter uporabi objektov in naprav za izvajanje javne službe in pogojih za priključevanje je opredeljena v Pravilniku za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo objektov in naprav za izvajanje javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (v nadaljevanju: tehnični pravilnik), ki ga pripravi izvajalec GJS, potrdi pa Svet Občine Šoštanj. 2. člen (pomen izrazov) Pojmi, uporabljeni v tem odloku, imajo pomen, kot je določen v Uredbi o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 88/2011, 8/2012 in 108/2013, v nadaljevanju: Uredba). II. ORGANIZIRANOST IN OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE 3. člen (organiziranost) Občine so lastnice objektov in naprav za odvajanje

9 Uradni list Občine Šoštanj številka 3/2014 Stran 9 in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode in zagotavljajo izvajanje javne službe v obliki javnega podjetja na celotnem območju Mestne občine Velenje (v nadaljevanju: MOV), občine Šoštanj in občine Šmartno ob Paki v obsegu in pod pogoji določenimi s tem odlokom in najemno pogodbo. Izvajalec gospodarske javne službe v nadaljevanju: izvajalec GJS, je določen z Odlokom o preoblikovanju javnega podjetja Komunalno podjetje Velenje, izvajanje komunalnih dejavnosti, p.o. (Uradni list Občine Šoštanj, št. 10/96) ter Pogodbo o najemu komunalne infrastrukture za izvajanje gospodarskih javnih služb z dne člen (območje izvajanja javne službe) (1) Javna infrastrukturna omrežja, objekti in naprave ter zemljišča, na katerih je ta javna infrastruktura zgrajena in ki se predajo v upravljanje izvajalcu GJS, so v lasti občin. Infrastrukturni objekti se v zemljiško knjigo vpišejo kot lastnina občin, služnostne pravice pa v korist občine. (2) Lastniki nepremičnin, preko katerih poteka javno infrastrukturno omrežje oziroma na njih stojijo javni infrastrukturni objekti ali naprave, so lahko tudi druge pravne ali fizične osebe, ki pa so dolžne občini omogočiti ustrezno služnostno ali drugo stvarno pravno pravico v skladu s smiselno uporabo prvega odstavka. V nasprotnem primeru mora izvajalec GJS o tem obvestiti občino, ki nemudoma prične s postopkom za omejitev lastninske pravice lastnika zemljišča. (3) Brez soglasja občinskega sveta so omrežja, objekti, naprave in zemljišča iz prvega odstavka tega člena izven pravnega prometa (na njih ni mogoča izvršba in jih ni mogoče priposestvovati ali na drugačen način pridobiti lastninskih ali drugih stvarnih pravic, razen služnosti za napeljevanje kanalizacijskih in podobnih objektov in naprav javnega pomena). 5. člen (čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode) Čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode se na območju občine Šoštanj prostorsko zagotavlja: - na Centralni čistilni napravi Šaleške doline v Šoštanju (v nadaljevanju: CČN Šaleške doline), za komunalne in padavinske odpadne vode, ki se vanjo odvajajo prek javnega kanalizacijskega omrežja iz območij, ki so na to omrežje priključena; - v MKČN zmogljivosti do PE za komunalne odpadne vode, ki se odvajajo prek javnih kanalizacijskih omrežij iz območij, ki so priključene nanje in z njimi upravlja izvajalec GJS; - v obstoječih in nepretočnih greznicah, v malih komunalnih čistilnih napravah (v nadaljevanju: MKČN) manjših od 50 PE za komunalne odpadne vode iz stavb oziroma drugih objektov (v nadaljevanju: objektov), ki niso priključeni na javno kanalizacijo in z njimi upravlja zasebni lastnik ali izvajalec GJS. 6. člen (lokacija prevzema vsebin greznic in blata MKČN) Prevzem, čiščenje in ravnanje z blatom iz obstoječih greznic in MKČN ter komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic se prostorsko zagotavlja v CČN Šaleške doline po triletnem programu izvajalca GJS. III. POGOJI, NAČIN IN OBSEG STORITEV OPRAVLJANJA OBVEZNE OBČINSKE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 7. člen (objekti in naprave javne kanalizacije) (1) Objekti in naprave javne kanalizacije obsegajo primarno in sekundarno kanalizacijsko omrežje ter z njimi povezane tehnološke naprave, kot so: - kanalizacijska omrežja za odvod komunalne in padavinske odpadne vode, - črpališča za prečrpavanje komunalne in padavinske odpadne vode, - komunalne čistilne naprave, - razbremenilniki visokih vod, - zadrževalni in pretočni bazeni, - drugi objekti in naprave, potrebni za obratovanje javne kanalizacije (črpališča, podvodi, sifoni). (2) Z objekti in napravami javne kanalizacije upravlja izvajalec GJS v skladu z veljavnimi predpisi ter najemno pogodbo in tehničnim pravilnikom. (3) Izvajalec GJS ima ves čas pravico dostopa do kanalizacijskih objektov in naprav v lasti občine z namenom zagotavljanja rednega vzdrževanja in kontrole, ne glede na to, kdo je lastnik zemljišča, na katerem so objekti in naprave javne kanalizacije. 8. člen (storitve izvajalca GJS) (1) Izvajalec GJS mora za območje izvajanja javne

10 Stran 10 Uradni list Občine Šoštanj številka 3/ službe zagotavljati nemoteno oskrbo skladno z Uredbo za naslednje storitve: - vzdrževanje in čiščenje omrežja javne kanalizacije; - odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ki se odvaja v omrežje javne kanalizacije; - odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se s streh in javnih površin odvaja v kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije, v primeru, da ponikovanje ali odvajanje v vodotok ni možno; - prevzem komunalne odpadne vode in blata iz nepretočnih greznic, obstoječih greznic, MKČN z zmogljivostjo manjšo od 50 PE, in MKČN iz 7. člena Uredbe, in sicer 1x na tri leta; - čiščenje in obdelava komunalne odpadne vode in blata iz nepretočnih greznic, obstoječih greznic, MKČN z zmogljivostjo manjšo od 50 PE, in MKČN iz 7. člena Uredbe, in sicer 1x na tri leta; - zagotavljanje izvedbe prvih meritev, obratovalnega monitoringa in izdelave ocene obratovanja za MKČN manjših od 50 PE, v skladu s podzakonskimi akti; - deratizacijo in dezinsekcijo javne kanalizacije skladno s predpisano zakonodajo; - nadzor nad izvedbo priključka na javno kanalizacijo; - odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode iz utrjenih zasebnih površin, ki niso večje od 100 m2 in ki pripadajo stavbi, iz katere se odvaja komunalna in padavinska odpadna voda s streh v javno kanalizacijo. (2) Izvajalec GJS zagotavlja kot posebno storitev v okviru prostih zmogljivosti kanalizacijskega sistema tudi odvajanje in čiščenje: - padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo s površin, ki niso javne površine; - industrijske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo; - v okviru prostih zmogljivosti predelavo biološko razgradljivih snovi v skladu z izdanim okoljevarstvenim dovoljenjem in pogodbo o poslovnem najemu na CČN Šaleške doline; - ostale pogodbeno dogovorjene storitve z uporabo javne infrastrukture. (3) Posebne storitve, ki so vezane na uporabo javne infrastrukture, se uredijo pogodbeno med uporabnikom in izvajalcem GJS; v kateri se uredijo tudi vse zahteve v zvezi s predajo potrebnih podatkov izvajalcu GJS. Občine lastnice infrastrukture dajo soglasje k uporabi javne infrastrukture za izvajanje posebnih storitev na enega od spodaj navedenih načinov: - s pogodbo za najem infrastrukture, - s potrditvijo poslovnega načrta, - s potrditvijo cene javne službe, ki vsebuje odbitno postavko (elaborata), - s posebnim sklepom. (4) Cena posebnih storitev mora biti oblikovana v skladu z zahtevami Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012 in 109/2012, v nadaljevanju: Uredba MEDO). (5) Izvajalec GJS lahko izvaja tudi tržne storitve: - izvajanje priključkov na javno omrežje, - čiščenje kanalizacije, video snemanje kanalov ter izvedba tesnostnih preizkusov, - projektiranje, nadzor nad gradnjo, geodetske storitve, - gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja in čistilnih naprav, - drugo. IV. OBVEZNOSTI IN PRAVICE IZVAJALCA GJS TER JAVNA POOBLASTILA 9. člen (obveznosti in pravice izvajalca GJS) Obveznosti izvajalca GJS odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode so, da: a) izvaja storitve javne službe v skladu s predpisi, b) pripravi program odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode in ga potrjenega s strani Občine Šoštanj posreduje na pristojno ministrstvo v z uredbo predpisanih rokih, c) izdela in na pristojno ministrvo posreduje program odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v skladu z uredbo v predpisanih rokih, d) pripravi poročilo o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode in ga posreduje na pristojno ministrstvo v skladu z uredbo predpisanih rokih, e) vodi kataster javnega kanalizacijskega omrežja in objektov na stroške lastnika infrastrukture, izdelanim v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komunalnih vodov in posreduje predpisane podatke na GURS v skladu s pooblastili Občine Šoštanj, f) opravlja upravljavski nadzor, g) izvaja obratovalni monitoring in vodi evidence komunalnih čistilnih naprav ter na pristojno ministrstvo pošilja poročila v skladu s predpisi, h) izvaja predpisane meritve in nadzira sestavo

11 Uradni list Občine Šoštanj številka 3/2014 Stran 11 odpadne vode in delovanje čistilnih naprav javne kanalizacije ter izvaja potrebne ukrepe za zagotovljanje ustreznosti njihovega delovanja, i) pripravi načrt ravnanja z blatom iz komunalne čistilne naprave, j) vodi evidenco in kataster obstoječih greznic, MKČN in nepretočnih greznic ter pripravlja triletni program odvoza in čiščenja grezničnih vsebin ter blata iz MKČN v skladu s predpisi, k) skrbi za obnovo obstoječe javne kanalizacije in čistilnih naprav, l) sodeluje pri pripravi planskih dokumentov, m) sodeluje pri planiranju izgradnje novega kanalizacijskega omrežja, n) po pridobitvi uporabnega dovoljenja in na podlagi podpisane pogodbe o prevzemu prevzame v upravljanje novo zgrajene objekte in naprave, o) izdaja smernice in mnenja za posege v prostor na podlagi predpisov, ki urejajo prostorsko načrtovanje ter projektne pogoje in soglasja po predpisih o graditvi objektov, p) izdaja potrdila oz. strokovne ocene o izpolnjevanju zahtev v zvezi odvajanja in čiščenja odpadne vode za pridobitev gradbenega dovoljenja v skladu s predpisi, q) nadzira gradnjo objektov in naprav javne kanalizacije ter kanalizacijskih priključkov, r) izvaja kontrolo delovanja in preglede stanja kanalizacijskih priključkov in interne kanalizacije do vstopa v objekt uporabnika, s) na tehničnih pregledih objektov izdaja izjave za pridobitev uporabnih dovoljenj, t) skrbi za redni obračun storitve odvajanja in čiščenja in ostalih s predpisi določenih dajatev, u) obvešča uporabnike pisno o obvezni priključitvi na javno infrastrukturo, neposredno ali prek sredstev javnega obveščanja pa o času trajanja in ukrepih ob motnjah ali prekinitvah odvajanja odpadnih in padavinskih voda, v) vodi ločeno računovodsko spremljanje po storitvah, w) oblikuje in prijavlja cene storitev v skladu z veljavno zakonodajo. 10. člen (strokovno-tehnične naloge) (1) Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge, ki jih občina lahko prenese na izvajalca GJS, so: - zagotavljanje strokovne podpore v zvezi z načrtovanjem nove komunalne opremljenosti novih poselitvenih območij; - zagotavljanje strokovne podpore, ki jih občina potrebuje za izvajanje upravnih nalog pri urejanju javne službe; - načrtovanje posodobitev, razvoja in optimizacije infrastrukturnih objektov in naprav javne kanalizacije, namenjenih izvajanju javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. (2) Občinska uprava skrbi za koordinacijo med občino in izvajalcem GJS ter izvaja nadzor nad izvajanjem javne službe skladno s predpisi. (3) Izvajalec GJS na osnovi pooblastila Občine Šoštanj vodi kataster javnega kanalizacijskega sistema. Občina zagotavlja vodenje katastra javnega kanalizacijskega sistema v skladu s predpisi, ki urejajo prostorsko načrtovanje, graditev objektov in geodetsko dejavnost. Kataster se vodi v obliki informatizirane baze podatkov - GIS. Izvajalec GJS v predpisanih rokih opravlja v tudi vsa poročanja v imenu občine. 11. člen (javno pooblastilo) (1) Izvajalec GJS je pooblaščen za izdajo: a) smernic in mnenj k prostorskim ureditvam in izvedbenim aktom, b) projektnih pogojev in soglasij k projektnim rešitvam in projektni dokumentaciji za spremembo namembnosti in za pridobitev gradbenega dovoljenja, c) projektnih pogojev in soglasij za priključitev, d) projektnih pogojev in soglasij h križanju komunalnih vodov, e) izjavo k uporabnemu dovoljenju. (2) Izvajalec GJS je dolžan na vlogo stranke izdelati tudi predhodne strokovne pogoje ali mnenje. Izvajalec GJS sodeluje pri tehničnih pregledih objektov in naprav, če je tako določeno s predpisi. (3) Izvajalec GJS je pooblaščen za vodenje katastrov komunalne infrastrukture. V. OBJEKTI IN NAPRAVE UPORABNIKOV 12. člen (objekti in naprave uporabnikov) Naprave in objekti uporabnikov so: - kanalizacijski priključek, ki je del interne kanalizacije in poteka od mesta priključitve na sekundarno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije do vključno zadnjega revizijskega jaška pred stavbo, ki je priključena na javno kanalizacijo. Če revizijskega jaška ni na parceli,

12 Stran 12 Uradni list Občine Šoštanj številka 3/ na kateri stoji stavba, kanalizacijski priključek poteka do zunanje stene stavbe; - objekti in naprave za predčiščenje odpadnih voda, peskolovi in lovilci olj; - objekti za zadrževanje in izravnavanje sunkovitih in povečanih odtokov padavinske odpadne vode; - objekti in naprave za prečrpavanje odpadne in padavinske odpadne vode; - interna kanalizacija za odvod komunalne in padavinske odpadne vode s pripadajočimi objekti in napravami v stanovanjski stavbi ali drugih objektih ter izven nje/njih; - nepretočne greznice, obstoječe greznice, male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, ponikovalnice in MKČN iz sedme točke 7. člena uredbe. 13. člen (kanalizacijski priključek) (1) Kanalizacijski priključek in njegova izvedba morata biti skladna z zahtevami, ki so predpisane v tehničnem pravilniku, in pregledana s strani izvajalca GJS. (2) Kanalizacijski priključek je sistem cevovodov, jaškov ter črpalnih naprav za odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode iz objekta. Kanalizacijski priključek je sestavni del objekta in je v zasebni lasti. Kanalizacijski priključek mora biti izveden tako, da na objektu ne nastane škoda zaradi vdora vode iz javne kanalizacije. Odvajanje komunalne odpadne vode iz prostorov objekta, ki so nižji od kote pokrova javne kanalizacije, se mora izvesti s črpanjem na nivo, iz katerega bodo odpadne vode gravitacijsko odtekale preko revizijskega jaška v javno kanalizacijo. V primeru, da na lokaciji priključka obstaja nevarnost poplav, je potrebno odpadne vode črpati nad zajezitveno črto, od tega nivoja pa gravitacijsko odvajati v revizijski jašek priključnega kanala. Zajezitvena črta predstavlja nivo zemljišča, po katerem poteka javna kanalizacija. (3) Vsak kanalizacijski priključek mora imeti revizijski jašek, ki izvajalcu služi za preverjanje razmer v priključni cevi in preverjanje emisij v odpadni vodi, uporabniku pa za vzdrževanje in čiščenje priključnega cevovoda. Revizijski jašek priključka ni del javne kanalizacije in mora biti postavljen na takšnem mestu, da lahko do njega nemoteno dostopata izvajalec in uporabnik in je omogočena izvedba revizije. (4) Naprave in objekte iz tega člena odloka upravlja in vzdržuje lastnik objekta na svoje stroške. V primeru, ko je kanalizacijski priključek v uporabi in lasti lastnikov več stanovanjskih objektov ali je na kanalizacijski priključek priključeno tudi odvodnjavanje ostale komunalne infrastrukture (cestna kanalizacija), lastniki priključka dogovorijo stroške vzdrževanja. VI. IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE NA OBMOČJIH, KI SO OPREMLJENA Z JAVNO KANALIZACIJO 14. člen (obvezna priključitev objektov) (1) Na območjih, kjer je zgrajena, se gradi, obnavlja ali rekonstruira javna kanalizacija, je priključitev objekta ali preureditev obstoječega priključka objekta na javno kanalizacijo obvezna v roku šest mesecev od prejema obvestila s strani izvajalca GJS o obvezni priključitvi in dovoljena le na podlagi predhodno pridobljenega soglasja za priključitev. (2) Izvajalec GJS mora lastnika objekta v roku 30 dni po prejemu uporabnega dovoljenja za javno kanalizacijo obvestiti, da je priključitev njegovega objekta na javno kanalizacijo obvezna in jo mora lastnik priključka izvesti v roku šestih mesecev od prejema obvestila o obvezni priključitvi. Pred priključitvijo mora lastnik objekta poravnati obveznosti do občine in od izvajalca GJS pridobiti soglasje s projektnimi pogoji za priključitev. Priključitev je dovoljena samo pod nadzorom izvajalca GJS. 15. člen (izvedba priključka) Priključek mora biti izveden skladno s tehničnim pravilnikom in izdanim soglasjem ter pregledan s strani izvajalca GJS. V kolikor priključek ni izveden v skladu s predpisi in v predpisanem roku, mora izvajalec GJS o tem obvestiti pristojno inšpekcijo. 16. člen (padavinske in drenažne vode) (1) V mešani sistem javne kanalizacije ni dovoljeno odvajati padavinskih in drenažnih vod, vodotokov ter podtalnice, če obstaja možnost ponikanja v zemljo ali odvajanja v bližnji naravni odvodnik. (2) V ločeni sistem javne kanalizacije za odvodnjavanje komunalne odpadne vode ni

13 Uradni list Občine Šoštanj številka 3/2014 Stran 13 dovoljeno odvajati padavinskih in drenažnih vod, vodotokov ter podtalnice. 17. člen (sistem odvajanja) (1) Obstoječe javno kanalizacijsko omrežje je grajeno v ločenem in mešanem sistemu. Vsa nova kanalizacijska omrežja se na primestnih območjih redkejše poselitve gradijo v ločenem sistemu ter z razpršenim odvajanjem padavinske vode na izvoru. (2) Obstoječa meteorna kanalizacija se na območju gostejše poselitve ohranja v ločenem sistemu z iztokom v odvodnik, ko je onesnaženje padavinske vode v mejah dovoljenega onesnaženja v skladu z veljavno zakonodajo. (3) V vseh ostalih primerih se novi kanalizacijski sistemi gradijo v mešanem sistemu z izvedbo ustreznih zadrževalno-razbremenilnih objektov, ki zagotavljajo zadrževanje prvega čistilnega vala. 18. člen (odvajanje padavinske vode) (1) Izvajalec GJS predpiše v postopku izdaje pogojev in soglasij h gradnji in priključevanju objektov na javno kanalizacijo investitorju ukrepe za zmanjšanje količine padavinske vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo gradnjo, vodni režim in izvajanje javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode. (2) Padavinsko vodo s streh in utrjenih površin, na katerih ni možnosti onesnaženja, je potrebno ponikati v podtalje, če je to izvedljivo (geološko mnenje) in varno, brez možnosti proženja plazov in nastanka škode za okolico, v nasprotnem pa kontrolirano izpuščati v površinske odvodnike. (3) Pri načrtovanju novih objektov, objektov vseh vrst glede na zahtevnost, in obnovi obstoječih je potrebno pred priključitvijo padavinske vode na javno kanalizacijo ali pred izpustom v vodotok predvideti zadrževalni bazen, ki predstavlja objekt za izravnavanje sunkovitega odtoka. Zadrževalni bazen padavinske vode mora biti dimenzioniran v skladu s tehničnim pravilnikom. 19. člen (vzdrževanje in izvajanje obnov in investicij) (1) Za izvedbo vzdrževalnih del na javni kanalizaciji skrbi izvajalec GJS v skladu s potrjenim programom. Stroški za vzdrževalna dela se krijejo iz cene storitve javne službe. (2) Obnovitvene investicije načrtuje izvajalec GJS v letnem poslovnem načrtu in jih izvaja na podlagi letno podpisanih pogodb z občinami lastnicami. (3) V primeru, če so odseki kanalizacijskih priključkov v cestnem telesu, se pri rekonstrukciji oziroma obnovi javne kanalizacije financirajo iz sredstev obnove do točke izven cestnega telesa. 20. člen (dostop do omrežja) (1) Izvajalec GJS ima zaradi izvajanja javne službe brez soglasja lastnika pravico pristopati do kanalizacijskih objektov in naprav, MKČN in greznic, vendar mora pisno ali ustno obvestiti lastnika prizadetega zemljišča. (2) Izvajalec GJS je dolžan po opravljenem rednem ali izrednem (intervencijskem) delu vzpostaviti zemljišče v prvotno stanje v roku 14 dni po izvedenih delih oz. ko vremenske razmere to dopuščajo, lahko ta rok sporazumno podaljša. VII. IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE NA OBMOČJIH, KI NISO OPREMLJENA Z JAVNO KANALIZACIJO 21. člen (načini odvajanja in čiščenja odpadnih vod) (1) Na območjih, kjer ni urejenega odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, velja za lastnike novih objektov obvezna izgradnja MKČN oziroma izjemoma nepretočne greznice v skladu z veljavno zakonodajo. (2) Na območjih, kjer po operativnem programu opremljanja naselij z javno kanalizacijo ni predvidena gradnja javne kanalizacije, so lastniki obstoječih objektov dolžni obstoječe greznice odstraniti iz uporabe v zakonsko predpisanih rokih in jih nadomestiti z MKČN ali izjemoma z nepretočnimi greznicami, ki morajo ustrezati zakonsko predpisanim standardom glede tehnične izvedbe. Posamezni uporabniki lahko zgradijo skupno MKČN s pripadajočim kanalizacijskem omrežjem, ki nima statusa javne kanalizacije; za upravljanje s temi objekti pa morajo pooblastiti odgovornega upravljavca naprav. (3) Za lastnike obstoječih greznic in MKČN iz predhodnih odstavkov izvajalec GJS izvaja storitve javne službe v skladu z uredbo in tem odlokom.

14 Stran 14 Uradni list Občine Šoštanj številka 3/ člen (ravnanje z blatom in odpadnimi vodami iz greznic) (1) Z odpadno vodo, goščo iz obstoječih greznic, blatom iz MKČN ter komunalno odpadno vodo iz nepretočnih greznic ravna v okviru javne službe izvajalec GJS v skladu s triletnim programom praznenja. Drugačen obseg praznenja mora lastnik greznice ali MKČN pogodbeno dogovoriti ali posebej naročiti. (2) Nepooblaščeno odvažanje in prečrpavanje v javno kanalizacijo, v okolje (kmetijska in ostala zemljišča), v površinske ali podzemne vode je strogo prepovedano. 23. člen (materialna odgovornost izvajalca GJS) (1) Izvajalec GJS je materialno odgovoren za škodo, ki nastane na napravah in objektih uporabnika kot posledica nestrokovnega ali malomarnega rednega vzdrževanja javne kanalizacije. (2) Izvajalec GJS ni odgovoren za škodo, ki nastane zaradi višje sile. VIII. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV 24. člen (uporabnik) Uporabnik je fizična ali pravna oseba, ki je lastnik ali solastnik objekta, dela objekta ali utrjenega zemljišča na območju občine Šoštanj, priključenega na javno kanalizacijo oziroma koristnik storitve javne službe. V primeru, da uporabnik objekt, del objekta ali utrjenega zemljišča preda v najem, je dolžan skleniti sporazum o načinu plačevanja stroškov javne storitve in poroštvih, če želi obveznost plačila storitev javne službe prenesti na najemnika in ta sporazum predložiti izvajalcu GJS. 25. člen (pravice in obveznosti uporabnikov) Pravice in obveznosti uporabnikov javne kanalizacije so, da: a) pridobijo soglasja, mnenja, potrdila, strokovne ocene, kot to določa veljavna zakonodaja in ta odlok, b) zgradijo objekte in naprave interne kanalizacije skladno s predpisi, z odobreno tehnično dokumentacijo in izdanim soglasjem izvajalca GJS, c) se priključijo na javno kanalizacijo samo na osnovi predhodno pridobljenega soglasja, d) pridobijo soglasje izvajalca GJS pri predelavi kanalizacijskega priključka, e) odvajajo komunalno odpadno vodo v javno kanalizacijo, kjer je ta zgrajena, f) spremenijo kanalizacijski priključek v primeru spremembe pogojev odvajanja odpadne ali padavinske vode, g) ukinejo greznico na obstoječem priključku, priključenem na javno kanalizacijo, h) omogočijo izvajalcu GJS dostop do javne kanalizacije za izvajanje vzdrževalnih in obnovitvenih del na javni kanalizaciji, kadar le-ta poteka po njihovem zemljišču, i) vršijo nadzor in vzdržujejo kanalizacijski priključek, interno kanalizacijo in vse naprave, vgrajene vanjo, j) vzdržujejo čistočo in zagotavljajo nemoten dostop do mest za ugotavljanje količine in stopnje onesnaženosti odpadne vode, k) omogočijo izvajalcu pregled interne kanalizacije in sestavo odpadne vode, l) obveščajo izvajalca o vseh okvarah na javni kanalizaciji, kanalizacijskem priključku in merilnih napravah ter vseh pojavih, ki bi utegnili imeti vpliv na obratovanje javne kanalizacije, m) v primeru okvar in izlivov škodljivih snovi na interni kanalizaciji izvedejo ukrepe za preprečitev škode na javnem kanalizacijskem sistemu in čistilni napravi ter o tem obvestijo izvajalca GJS in pristojno inšpekcijsko službo, n) odgovarjajo za škodo, povzročeno na javni kanalizaciji, lastnem ali tujem kanalizacijskem priključku, ki jo povzročijo s svojim ravnanjem, prekomernim odvajanjem vode brez soglasja izvajalca in neustrezno uporabo, o) ne dovolijo priključitve objektov drugih lastnikov na svojo interno kanalizacijo ali kanalizacijski priključek brez soglasja izvajalca GJS, p) upoštevajo ukrepe in objave v primeru motenj pri odvajanju in čiščenju odpadne vode, q) dostavijo oziroma omogočijo izvajalcu javne službe pridobitev vseh podatkov o odvajanju padavinske vode ter podatke o strešnih in utrjenih površinah, r) naročijo izvedbo katastrskega posnetka zgrajenega kanalizacijskega priključka v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komunalnih vodov in podatke posredujejo upravljavcu javne kanalizacije, s) redno plačujejo stroške storitev javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode v skladu s cenikom, t) izvajajo predpisano deratizacijo in dezinsekcijo kanalizacijskih priključkov in interne kanalizacije ter čas izvedbe uskladijo z izvajalcem javne

15 Uradni list Občine Šoštanj številka 3/2014 Stran 15 službe, u) spoštujejo vso zakonodajo v zvezi z emisijo snovi pri odvajanju komunalne odpadne in padavinske vode v javno kanalizacijo in ne vnašajo v javno kanalizacijo odpadne vode in odpadkov, ki jih zakonodaja prepoveduje, v) spoštujejo vso zakonodajo v zvezi z emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav, w) izvajajo predpisane meritve komunalnih in padavinskih odpadnih voda ter industrijskih odpadnih vod in podatke posredujejo izvajalcu javne službe. 26. člen (obveznosti fizičnih in pravnih oseb) Obveznosti fizičnih ali pravnih oseb na območjih, kjer po sprejetem lokalnem operativnem programu ni predvidena gradnja javne kanalizacije ali odvajanje in čiščenje odpadne vode še ni urejeno, so, da: a) zgradijo interno kanalizacijo in MKČN ali nepretočno greznico v skladu s projektno dokumentacijo, na osnovi katere so pridobili gradbeno dovoljenje in v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi, b) skrbijo za redno vzdrževanje in čiščenje interne kanalizacije in kanalizacijskih priključkov, obstoječih greznic, nepretočnih greznic in MKČN in preverjajo njihovo tehnično brezhibnost in skrbijo za njihovo redno praznjenje, c) obvestijo izvajalca GJS o vgradnji MKČN, d) omogočijo izvajalcu GJS redno izvajanje obratovalnega monitoringa oziroma izdelavo ocene obratovanja MKČN in mu na njegovo zahtevo predložijo vse podatke za izdelavo poročila in vodenje evidenc v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz MKČN, e) dostavijo oz. omogočijo izvajalcu GJS pridobitev vseh podatkov o obstoječih greznicah, odvajanju padavinske vode ter podatke o strešnih in utrjenih površinah, f) omogočijo izvajalcu GJS fizični dostop do MKČN, nepretočne greznice oziroma obstoječe greznice za prevzem, odvoz in obdelavo odvišnega blata in grezničnih gošč, na katerih mora biti nameščen ustrezen pokrov, preko katerega je omogočen prevzem njene vsebine; v primeru, da je pokrov velikosti in oblike, ki ga ne more odpreti ena oseba, je uporabnik dolžan na svoje stroške organizirati dvig pokrova za izvajanje storitev javne službe, g) pisno obveščajo izvajalca GJS o spremembi naslova, lastništva in drugih spremembah na stavbi ali inženirskem objektu, ki imajo vpliv na obračun odvedene komunalne odpadne in padavinske vode; spremembo je potrebno javiti v roku 15 dni od nastanka; vpis spremembe je mogoč po poravnanih vseh zapadlih obveznostih, h) ob spremembi lastništva izvedejo tudi popis merilnika vode, katerega vrednost je podpisana s strani starega in novega uporabnika storitev. Če stanje vodomera (merilnika vode) ni izvedena, se storitev javne službe zaračunava novemu uporabniku v enaki količini kot staremu in jih je dolžan novi uporabnik poravnavati od datuma prejema pisnega obvestila obvestila s strani starega uporabnika, i) obveščajo izvajalca GJS o vseh spremembah količin in lastnostih industrijske odpadne vode, ki vplivajo na izvajanje javne službe. 27. člen (obveznosti drugih subjektov) (1) Investitorji oziroma izvajalci gradbenih, vzdrževalnih, rekonstrukcijskih in drugih del pri vseh posegih v prostor ter upravljavci drugih omrežij (na primer: električno omrežje, telefon, plinovod, toplovod in podobno) morajo pred opravljanjem del na svojih objektih in napravah, ki bi lahko imela za posledico motnje pri odvajanju odpadne vode ali poškodbe na infrastrukturi po tem odloku, o nameravanem pričetku del obvestiti izvajalca GJS. (2) V primeru, ko do poškodb vseeno pride, morajo investitorji oziroma izvajalci to nemudoma sporočiti izvajalcu GJS in mu poravnati stroške popravila. 28. člen (obveznosti upravljavcev javnih površin in cest) Obveznosti upravljavcev in vzdrževalcev javnih površin in cest so, da: a) pred priključitvijo padavinskih odpadnih vod na javno kanalizacijo pridobijo soglasja, mnenja, potrdila, strokovne ocene, kot to določa veljavna zakonodaja in ta odlok, b) se priključijo na javno kanalizacijo samo na osnovi predhodno pridobljenega soglasja izvajalca GJS, c) zgradijo objekte in naprave interne kanalizacije skladno s predpisi, z odobreno tehnično dokumentacijo in izdanim soglasjem izvajalca GJS, d) izvajajo kontrolo in redno čiščenje sistemov za zbiranje in odvajanje padavinske vode (peskolove, lovilce olj in maščob, vtočne objekte), izvajajo ukrepe za preprečevanje vnosa peska v javno kanalizacijsko omrežje, vršijo vzdrževalna in obnovitvena dela na sistemih odvajanja

16 Stran 16 Uradni list Občine Šoštanj številka 3/ padavinske vode, e) pri obnovah, investicijskem in rednem vzdrževanju vgrajujejo sisteme za zbiranje in zmanjšanje vnosa peska v javno kanalizacijsko omrežje, f) priključujejo odvod padavinske vode s cest in utrjenih površin samo preko ustrezno zgrajenih peskolovov, brez direktnih priključkov. 29. člen (oprostitev odgovornosti izvajalca GJS za škodo) Izvajalec GJS ne odgovarja za škodo zaradi izlivov iz javne kanalizacije, do katerih pride v naslednjih primerih: - zaradi naravnih in drugih nesreč, - ko niso zagotovljeni pogoji za ureditev vodotokov in zalednih voda, - ko priključitev stavbe ali površine na javno kanalizacijo ni izvedena v skladu z izdanim soglasjem. IX. POGOJI ZA PRIKLJUČITEV NA JAVNO KANALIZACIJSKO OMREŽJE 30. člen (dokumenti za priključitev) Za vsak poseg v prostor na celotnem območju, kjer se izvaja gospodarska javna služba odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, je potrebno od izvajalca GJS in od upravljavca meteorne kanalizacije v skladu z javnimi pooblastili pridobiti ustrezne dokumente vključno s soglasjem za priključitev in pri tem upoštevati pogoje, ki so podrobneje določeni s tehničnim pravilnikom. 31. člen (izdaja soglasja za priključitev) (1) Izvajalec GJS lahko izda soglasje za priključitev na javno kanalizacijo: - če je uporabnik k vlogi za izdajo soglasja predložil dokumentacijo, predpisano s tem odlokom, - če je priključitev na javno kanalizacijo tehnično izvedljiva, - če je uporabnik plačal komunalni prispevek. (2) Ob priključitvi na javni kanal je uporabnik dolžan opustiti greznico, jo na lastne stroške izprazniti, dezinficirati ter zasuti ali jo uporabiti v druge namene. Hkrati je uporabnik dolžan omogočiti izvajalcu GJS nadzor pri opustitvi greznice. 32. člen (priključitev na javno kanalizacijo) (1) Priključitev na javno kanalizacijo lahko izvede samo usposobljeni izvajalec del po predhodno pridobljenem soglasju za priključitev. Priključitev na javno kanalizacijsko omrežje je dovoljena samo pod nadzorom izvajalca GJS, ki ga je uporabnik dolžan obvestiti najmanj sedem dni pred pričetkom del. (2) Izvajalec GJS izvaja upravljavski nadzor tehnične pravilnosti izvedbe kanalizacijskega priključka in interne kanalizacije v skladu z izvedbenim načrtom. 33. člen (višina priključka) (1) Javno kanalizacijsko omrežje zagotavlja odvajanje odpadne vode iz pritličja, ne pa tudi kletnih prostorov gradbenih objektov. (2) Posamezni objekt ali del objekta, ki se nahaja pod koto dna odvodnega kanala, se na javno kanalizacijo priključi preko hišnega črpališča, ki ga je dolžan zgraditi in upravljati lastnik priključka. 34. člen (število priključkov) (1) Za vsak objekt ali sklop objektov na isti lokaciji, ki so v lasti enega uporabnika, je dovoljen samo en priključek na javno kanalizacijo. V primeru zahtevne konfiguracije terena, ali ko to zahtevata položaj in velikost objektov, se izjemoma dovoli tudi izgradnja dveh ali več priključkov, vendar le pod pogojem, da uporabnik plača vse s tem povezane stroške. (2) Vsak objekt se praviloma priključuje na javno kanalizacijo preko svojega priključka. Način priključitve je določen podrobneje v tehničnem pravilniku. 35. člen (vrsta priključka) (1) Priključek na javno kanalizacijo je lahko trajen ali začasen. Začasni priključek se izvede pri začasnih objektih (gradbišča, delovišča, javne prireditve, objekti ob naravnih in drugih nesrečah itd.) in se ukine po prenehanju potrebe. V vseh ostalih primerih se zgradi trajni priključek, ki se ukine samo v primeru rušitve priključenega objekta. (2) Odjava kanalizacijskega priključka je dovoljena

Naročnik:

Naročnik: prostorske informacijske rešitve d.o.o. Naročnik: OBČINA ŠENČUR KRANJSKA CESTA 11 4208 ŠENČUR PROJEKT ŠT. 940 IZDELAVA PROGRAMA OPREMLJANJA ZA IZGRADNJO KANALIZACIJE ZA OBMOČJE NASELIJ MILJE IN VISOKO

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN   e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka:007-31/2011-1 Datum: 18. 10. 2011 Zadeva: Odlok o programu opremljanja

Prikaži več

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova u

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje Testenova u NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA 30 1234 MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova ulica - Trzin" ter zaključeno območje "Rašiška cesta"

Prikaži več

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 - ZPNačrt-A,

Prikaži več

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova u

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje Testenova u NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA 30 1234 MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova ulica - Trzin" ter zaključeno območje "Rašiška cesta"

Prikaži več

NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASE

NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASE NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št. 1162 PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASELJIH LUŽE, VISOKO-del, HOTEMAŽE IN OLŠEVEK besedilni

Prikaži več

MESTNA OBČINA NOVO MESTO DOLENJSKI URADNI LIST, URADNO GLASILO MESTNE OBČINE NOVO MESTO ŠTEVILKA 1, NOVO MESTO, LETO 3

MESTNA OBČINA NOVO MESTO DOLENJSKI URADNI LIST, URADNO GLASILO MESTNE OBČINE NOVO MESTO ŠTEVILKA 1, NOVO MESTO, LETO 3 MESTNA OBČINA NOVO MESTO ŠTEVILKA 1, 4. 1. 2017 NOVO MESTO, LETO 3 http://dul.novomesto.si Kazalo UREDBENI DEL 1. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne občine

Prikaži več

Training

Training Svetovalna pisarna Drago Dretnik 2016 Namen Svetovalne pisarne je nuditi strokovno pomoč planinskim društvom na naslednjih področjih: sistemi za ravnanje z odpadno vodo vodooskrbni sistemi energetski sistemi

Prikaži več

Občina Ig Govekarjeva cesta Ig PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje OBČINE IG Prenova v letu Gradivo za obravnavo POVZETEK L

Občina Ig Govekarjeva cesta Ig PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje OBČINE IG Prenova v letu Gradivo za obravnavo POVZETEK L Občina Ig Govekarjeva cesta 6 1292 Ig PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje OBČINE IG Prenova v letu 2018 - Gradivo za obravnavo POVZETEK Ljubljana, maj 2018 OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem

Prikaži več

Microsoft Word - odlok o komunalnem prispevku.DOC

Microsoft Word - odlok o komunalnem prispevku.DOC Na podlagi 146. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) in 20. člena Statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01), je Občinski svet Občine Vrhnika na svoji

Prikaži več

Na podlagi 41

Na podlagi 41 Na podlagi 41. in 81. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Kriţevci (Uradni list RS, št. 18/2010, 53/2010) ter 17. člena Odloka o ustanovitvi Javnega

Prikaži več

Uradni list RS 56/2000 z dne 22

Uradni list RS 56/2000 z dne 22 Uradni list RS 56/2000 z dne 22. 6. 2000 2598. Odlok o koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini

Prikaži več

POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vez

POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vez POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vezano na izdajo soglasja za poseg v varovalni pas ceste

Prikaži več

Občina Velike Lašče Levstikov trg Velike Lašče PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje»oppn VP 25/1 Ločica - del«velike Lašče, septemb

Občina Velike Lašče Levstikov trg Velike Lašče PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje»oppn VP 25/1 Ločica - del«velike Lašče, septemb Občina Velike Lašče Levstikov trg 1 1315 Velike Lašče PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje»oppn VP 25/1 Ločica - del«velike Lašče, september 2016 2 Projekt: Izdelava programa opremljanja stavbnih

Prikaži več

Datum:

Datum: LOŠKA KOMUNALA, d.d. ŠKOFJA LOKA Kidričeva c. 43 a 4220 ŠKOFJA LOKA telefon: 04 / 5023500 telefax: 04 / 5023513 e-mail: info@loska-komunala.si Številka: 191/2014 ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN STORITEV OBVEZNE

Prikaži več

I. obravnava občinskega sveta NAROČNIK Občina Jezersko Zgornje Jezersko 65 I 4206 Zgornje Jezersko Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJ

I. obravnava občinskega sveta NAROČNIK Občina Jezersko Zgornje Jezersko 65 I 4206 Zgornje Jezersko Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJ I. obravnava občinskega sveta NAROČNIK Občina Jezersko Zgornje Jezersko 65 I 4206 Zgornje Jezersko Projekt št. 1307 PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE OBČINE JEZERSKO besedilni del IZVAJALEC

Prikaži več

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF in 14/15 ZUUJF

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF in 14/15 ZUUJF Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF in 14/15 ZUUJFO), 9. in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list

Prikaži več

O B Č I N A

O B Č I  N A PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve ZADEVA: UKINITEV STATUSA JAVNEGA DOBRA IN DOPOLNITEV

Prikaži več

Občinski svet občine Gorenja vas-poljane je na osnovi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javni

Občinski svet občine Gorenja vas-poljane je na osnovi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javni Občinski svet občine Gorenja vas-poljane je na osnovi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS št. 87/2012,

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V OBČINI RADLJE OB DRAVI: 1. RAZLOGI ZA SPREJEM,

Prikaži več

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje 04/ / Številka: / Da

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje 04/ / Številka: / Da OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje e-mail:obcinacerklje@siol.net 04/28 15 820 04/ 28 15 800 Številka: 032-04/2014-426 Datum: 10. 4. 2018 OBČINSKI SVET OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM

Prikaži več

URADNO PREČIŠČENO BESEDILO Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007 in 49/2010) ter 88. člena Poslovnika

URADNO PREČIŠČENO BESEDILO Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007 in 49/2010) ter 88. člena Poslovnika URADNO PREČIŠČENO BESEDILO Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007 in 49/2010) ter 88. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota (Uradni

Prikaži več

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16)

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) je Svet Mestne občine Velenje na 12. seji dne 22. 3.

Prikaži več

Microsoft Word OPOCKOV_Dornava_Za_usklajevanje_3_3_2016

Microsoft Word OPOCKOV_Dornava_Za_usklajevanje_3_3_2016 OBČINA DORNAVA DORNAVA 135 A 2252 DORNAVA OPERATIVNI PROGRAM ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE ZA OBMOČJE OBČINE DORNAVA DOKUMENT ZA OBRAVNAVO NA OBČINSKEM SVETU OBČINE DORNAVA LJUBLJANA, MAREC

Prikaži več

KOMUNALA NOVO MESTO D. O. O. ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN STORITEV JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE TER JAVNE SLU

KOMUNALA NOVO MESTO D. O. O. ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN STORITEV JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE TER JAVNE SLU KOMUNALA NOVO MESTO D. O. O. ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN STORITEV JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE TER JAVNE SLUŽBE, POVEZANE Z NEPRETOČNIMI GREZNICAMI, OBSTOJEČIMI

Prikaži več

Microsoft Word - 05

Microsoft Word - 05 URADNO GLASILO O B Č I N E P R E D D V O R Številka 5 Preddvor, 11. junij 2010 LETO XVI 10. *** Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007 - ZLS-UPB2, 27/08 odl.

Prikaži več

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLAGATELJ: Župan Občine Šentilj GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx Datum: 13. 6. 2019 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 ZAPISNIK 3. seje Odbora

Prikaži več

URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O

URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA IN MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA

Prikaži več

premoženjske - brez op

premoženjske - brez op RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM - RAZPOLAGANJE IN PRIDOBIVANJE NEPREMIČNIN- PREDLAGATELJ: Darko Zevnik, župan Občine Metlika PRIPRAVILA: Jasna Brus Rožman PREDMET: Nepremičnine A.) - parc. št. 2766/6

Prikaži več

u pdf

u pdf Uradni list Republike Slovenije Št. 86 / 28. 10. 2011 / Stran 11203 strokovni nadzor nad izvajalci lokalnih gospodarskih javnih služb, strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi z javnimi razpisi

Prikaži več

Microsoft Word - 04_Obrazložitev ELABORATA 2017 Idrija

Microsoft Word - 04_Obrazložitev ELABORATA 2017 Idrija OSKRBA S PITNO VODO OBRAZLOŽITEV ELABORATA O OBLIKOVANJU CEN IZVAJANJA STORITEV OBVEZNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA V OBČINI IDRIJA (Skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev

Prikaži več

Številka:

Številka: OBČINSKI SVET MESTNE OBČINE NOVO MESTO Številka: 47810-3/2017-36 (625) Datum: 23. 1. 2018 ZADEVA: NAMEN: PRAVNA PODLAGA: POROČEVALCA: OBRAZLOŽITEV: PREDLOG SKLEPA: Ukinitev statusa javnega dobra na nepremičninah:

Prikaži več

PREDLOG

PREDLOG DOPOLNJEN PREDLOG MAREC 2019 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 ZUJF,

Prikaži več

Občina Hrastnik

Občina Hrastnik Številka: 354-56/2018 Hrastnik, 18. 3. 2019 OBČINSKI SVET OBČINE HRASTNIK ZADEVA: Cene storitev občinskih gospodarskih javnih služb in subvencioniranje cen storitev nekaterih obveznih občinskih gospodarskih

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaborat

Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaborat Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaboratu ekonomike I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (vsebina) Ta

Prikaži več

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax:

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax: Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta 5 1410 Zagorje ob Savi tel.: 03 56 55 700 fax: 03 56 64 011 www.zagorje.si obcina.zagorje@zagorje.si ŽUPAN Številka: 900-5/2018 Datum: 08. 03.

Prikaži več

Priloga 1: Poročilo o pregledu Firma izvajalca javne službe: Sedež izvajalca javne službe: ID za DDV: Matična številka izvajalca javne službe: POROČIL

Priloga 1: Poročilo o pregledu Firma izvajalca javne službe: Sedež izvajalca javne službe: ID za DDV: Matična številka izvajalca javne službe: POROČIL Priloga 1: Poročilo o pregledu Firma izvajalca javne službe: Sedež izvajalca javne službe: ID za DDV: Matična številka izvajalca javne službe: POROČILO O PREGLEDU MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE Z ZMOGLJIVOSTJO,

Prikaži več

u pdf

u pdf Uradni list Republike Slovenije Št. 92 / 17. 11. 2011 / Stran 12147 št. 1/06 in spr.) je Občinski svet Občine Jesenice na redni 11. seji dne 27. 10. 2011 sprejel O D L O K o spremembah Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve 1. (prve) SPREMEMBE IN DOPOLNITVE NAČRTA RAVNANJA Z

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o ustanovitvi javnega socialno varstvenega zavoda Center

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

Številka: 58541/2018 Cenik storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Šentrupert Cene so oblikovane v skladu z Ured

Številka: 58541/2018 Cenik storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Šentrupert Cene so oblikovane v skladu z Ured Cenik storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Šentrupert Cene so oblikovane v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih

Prikaži več

Številka projekta: 19/2011 Spremembe in dopolnitve odloka o PUP za centralna naselja Vrsta mape: stališča do pripomb Stran 1 od PROSTORSKO UREDI

Številka projekta: 19/2011 Spremembe in dopolnitve odloka o PUP za centralna naselja Vrsta mape: stališča do pripomb Stran 1 od PROSTORSKO UREDI Stran 1 od 10 1. PROSTORSKO UREDITVENI POGOJI - naslovna stran IBIS, d.o.o. Slovenska Bistrica inženiring biro, investicijsko svetovanje Trg Alfonza Šarha 1, Slov. Bistrica Št. projekta: 19/2011 Datum:

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc Datum: 20.05.2012 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: DOLGOROČNO ZADOLŽEVANJE MESTNE OBČINE NOVO MESTO V LETU 2012 ZA PROJEKT»HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA IN CENTRALNA

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Spremembe geodetskega načrta in projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja zaradi novega načina izračunavanja odškodnin za spremembo namebnosti kmetijskih zemljišč I. del Predavatelj:

Prikaži več

(Microsoft Word - PROGRAM ODVAJANJA IN \310I\212\310ENJA KOMUNALNE ODPADNE IN PADAVINSKE VODE doc)

(Microsoft Word - PROGRAM ODVAJANJA IN \310I\212\310ENJA KOMUNALNE ODPADNE IN PADAVINSKE VODE doc) JP Komunala d.o.o. Mozirje Praprotnikova ulica 36 3330 M O Z I R J E tel. 03-83-93-650 fax: 03-83-93-660 davčna št. 25344650 transakcijski rač. 03117-1003698134 e-mail: komunala.mozirje@siol.net PROGRAM

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/ uradno prečiščeno besedilo)

Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/ uradno prečiščeno besedilo) Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo) 7. februar2018 Številka: 1/2018 ISSN 1318-1327 OBJAVLJAM

Prikaži več

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v soglasju z ministrom za javno upravo,

Prikaži več

Microsoft Word - Vloga_pobuda za spremembo OPN Vodice.docx

Microsoft Word - Vloga_pobuda za spremembo OPN Vodice.docx OBČINA VODICE Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice tel: 01/833-26-10 fax: 01/833-26-30 www.vodice.si obcina@vodice.si 1. OZNAKA POBUDE (izpolni občina): 2. PODATKI O VLAGATELJU: 2.1. Vlagatelj je lastnik: Ime

Prikaži več

Microsoft Word - 26_03_Odlok_oskrba_pitna_voda_dop_predlog_mar10

Microsoft Word - 26_03_Odlok_oskrba_pitna_voda_dop_predlog_mar10 Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-UPB1, 49/06 ZMetD, 66/06-Odl.US, 112/06-Odl.US,

Prikaži več

0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma nje

0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma nje 0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma njegov naziv in sedež) OBJEKT: LEKARNA BETNAVA (poimenovanje

Prikaži več

(Microsoft Word - NPB - Odlok o oskrbi s pitno vodo na obmo\350ju Ob\350ine Stra\236a.doc)

(Microsoft Word - NPB - Odlok o oskrbi s pitno vodo na obmo\350ju Ob\350ine Stra\236a.doc) OPOZORILO! Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o oskrbi s pitno vodo na območju

Prikaži več

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P Stran 8260 / Št. 75 / 8. 10. 2015 Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni

Prikaži več

IZVLEČEK IZ STRATEŠKEGA PROSTORSKEGA AKTA, KI SE NANAŠA NA OBRAVNAVANO PROSTORSKO UREDITEV

IZVLEČEK IZ STRATEŠKEGA PROSTORSKEGA AKTA, KI SE NANAŠA NA OBRAVNAVANO PROSTORSKO UREDITEV prostorske informacijske rešitve d.o.o. Občinski svet II. obravnava Naročnik: Občina Šenčur Kranjska cesta 11 4208 Šenčur PROJEKT ŠT. 939 PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE OBČINE ŠENČUR

Prikaži več

OBČiNA LOGATEC OBČiNSKA UPRAVA e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: OO, f: Številka: 4

OBČiNA LOGATEC OBČiNSKA UPRAVA   e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: OO, f: Številka: 4 OBČiNSKA UPRAVA t: 01 759 06 OO, f: 01 7590620 Številka: 478-92/2014 JAVNO NAZNANILO na podlagi 94. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Urad. list RS, št. 8011999, 70/2000, 52/2002, 73/2004, 119/2005,

Prikaži več

KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o., javno podjetje ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN OSKRBE S PITNO VODO V OBČINI STRAŽA NOVO MESTO, NOVEMBER 2013 Direktor: RAFKO KR

KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o., javno podjetje ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN OSKRBE S PITNO VODO V OBČINI STRAŽA NOVO MESTO, NOVEMBER 2013 Direktor: RAFKO KR KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o., javno podjetje ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN OSKRBE S PITNO VODO V OBČINI STRAŽA NOVO MESTO, NOVEMBER 2013 Direktor: RAFKO KRIŽMAN, prof. 1. UVOD Z uveljavitvijo nove Uredbe o

Prikaži več

1. obravnava Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZmetD, 66/06 - odl

1. obravnava Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZmetD, 66/06 - odl 1. obravnava Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZmetD, 66/06 - odločba US: U-I-51/06-10, 112/06 - odločba US: U-I-40/06-10,

Prikaži več

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med ŽUPAN Številka: 032-3/2018-11 Datum: 1.6.2018 OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Medvode NASLOV: Osnutek Odloka o določitvi stroškov lokacijske

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

ELABORAT PROGRAMA OPREMLJANJA ZA OPPN SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAZIDALNEGA NAČRTA LEVEC DOKUMENT ZA OBRAVNAVO LJUBLJANA,

ELABORAT PROGRAMA OPREMLJANJA ZA OPPN SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAZIDALNEGA NAČRTA LEVEC DOKUMENT ZA OBRAVNAVO LJUBLJANA, ELABORAT PROGRAMA OPREMLJANJA ZA OPPN SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAZIDALNEGA NAČRTA LEVEC DOKUMENT ZA OBRAVNAVO LJUBLJANA, 06. 06. 2019 Naročnik: OBČINA ŽALEC Ulica Savinjske čete 5 3310 Žalec Odgovorni predstavnik

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o emisiji

Prikaži več

Predlagatelj: TADEJ BEOČANIN ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVET

Predlagatelj: TADEJ BEOČANIN ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVET Predlagatelj: TADEJ BEOČANIN ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: 10.10.2017 OBČINSKI SVET ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVETA: SKLEP O UKINITVI JAVNEGA DOBRA V K.O. PLANINA Oddelek

Prikaži več

A1, investicijsko upravljanje, d

A1, investicijsko upravljanje, d GPG Inženiring d.d., Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana-Polje, matična številka: 2273152000, ki jo zastopa direktor Janko Jazbinšek, na podlagi 109. čl. Stvamopravnega zakonika (Ur. list RS št. 87/2002) in

Prikaži več

Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 12. člena statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49

Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 12. člena statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49 Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 1a statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49/95) je Občinski svet občine Štore na seji dne 30. 4. 1996

Prikaži več

OBČINA RUŠE

OBČINA RUŠE OBČINA RUŠE OBČINSKEMU SVETU OBČINE RUŠE 1. NAZIV GRADIVA ZA OBRAVNAVO NA OBČINSKEM SVETU: USKLADITEV CEN KOMUNALNIH in DRUGIH STORITEV V LETU 2018 (oskrba s pitno vodo) 2. PREDLAGATELJ GRADIVA: Uroš Razpet,

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve]

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve] OBČINA MENGEŠ Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina@menges.si Številka: 3500-1/2015 Datum: 26.9.2018 ZADEVA : OBRAVNAVA DOPOLNJENEGA

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT

OBRAZLOŽITEV  TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT 8. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2016 PRORAČUN OBČINE LENDAVA ZA LETO 2016 /1. obravnava/ GRADIVO PRIPRAVILA: Urad župana Župan občine PREDLAGATELJ: Župan - Polgármester OBRAZEC ŠT. 01/2014 OBRAZLOŽITEV

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

predlog NAROČNIK Občina Škofja Loka Mestni trg 15 I 4220 Škofja Loka Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE OBČIN

predlog NAROČNIK Občina Škofja Loka Mestni trg 15 I 4220 Škofja Loka Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE OBČIN predlog 20.4.2015 NAROČNIK Občina Škofja Loka Mestni trg 15 I 4220 Škofja Loka Projekt št. 1113 PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE OBČINE ŠKOFJA LOKA besedilni del IZVAJALEC LOCUS prostorske

Prikaži več

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 72, dec17

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 72, dec17 URADNE OBJAVE Občine Vransko Vransko, 22. december 217 Številka 72/217 V S E B I N A O D L O K o proračunu Občine Vransko za leto 218 AKTI 1. ODLOK o proračunu Občine Vransko za leto 218 2. ODLOK o proračunu

Prikaži več

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO Na podlagi 5. člena Odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 1/98) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007-

Prikaži več

Glasilo občine Komenda Štev. 1/2010, 26. februar 2010 URADNE OBJAVE GLASILO OB^INE KOMENDA URADNE OBJAVE {t. 06/2008, 31. julij 2008 št. 1/2010, 26. F

Glasilo občine Komenda Štev. 1/2010, 26. februar 2010 URADNE OBJAVE GLASILO OB^INE KOMENDA URADNE OBJAVE {t. 06/2008, 31. julij 2008 št. 1/2010, 26. F GLASILO OB^INE KOMENDA {t. 06/2008, 31. julij 2008 št. 1/2010, 26. FEBRUAR 2010 KAZALO Stran 1. ODLOK O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ NA OBMOČJU OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA O3 GRAMOZNICA

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 ZAKLJUČEK PROJEKTA»ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU DRAVE ZGORNJA DRAVA«IN PRIČETEK REDNEGA OBRATOVANJA V PETIH OBČINAH DRAVSKE DOLINE Z OBLIKOVANJEM CEN JAVNE GOSPODARSKE SLUŽBE ODVAJANJA

Prikaži več

PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (naselje, ulica in hišna številka) (poštna številka in pošta)

PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (naselje, ulica in hišna številka) (poštna številka in pošta) PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (poštna številka in pošta) (telefon) (elektronska pošta) IZPOLNI OBČINA NAPOVED PODATKOV ZA ODMERO NADOMESTILA ZA

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis )

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis ) Prečiščeno besedilo vsebuje Pravilnik o osnovah in merilih za določanje višine naročnine, ki jo kolektivni člani letno plačujejo za uporabo dodeljenih številk GS1, ki ga na podlagi določil 19., 54. in

Prikaži več

Pravilnik sejnine

Pravilnik sejnine OBČINSKI SVET www.sezana.si obcina@sezana.si Partizanska cesta 4, 6210 Sežana Tel.: 05 73 10 100, Fax: 05 73 10 123 Številka: 032-1/2011-11 Datum: 28. 2. 2011 Na podlagi sedmega odstavka 34.a člena Zakona

Prikaži več

UVEDBA_ZASEBNEGA_NS_VLOGA_NOVA

UVEDBA_ZASEBNEGA_NS_VLOGA_NOVA VLOGA ZA PRIDOBITEV ODLOČBE O UVEDBI ZASEBNEGA NAMAKALNEGA SISTEMA po 89., 90., 91. in 92. členu Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11-UPB2, 58/12 in 27/16), ki se uvede z odločbo ministrstva,

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana 306-10-10, 306-12-14 MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: 4780-20/2006-2 Datum: ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega

Prikaži več

Glava MOP

Glava MOP V skladu s 18. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (UL RS, št. 88/2011, 8/2012 in 108/2013), je izvajalec gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne in padavinske

Prikaži več

Na podlagi 62. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB2, 27/08 - Odl.US, 76/08, 100/08 - Odl.US, 79/09, 14/10 - Odl.

Na podlagi 62. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB2, 27/08 - Odl.US, 76/08, 100/08 - Odl.US, 79/09, 14/10 - Odl. Na podlagi 62. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB2, 27/08 - Odl.US, 76/08, 100/08 - Odl.US, 79/09, 14/10 - Odl.US, 51/10, 84/10 - Odl.US), 3. in 7. člena Zakona o

Prikaži več

elaborat 2016 – VARIANTA 1_

elaborat 2016 – VARIANTA 1_ Številka: BZ 02/2016-005-VARIANTA 1 Datum: 29.4. 2016 VARIANTA 1 ENOTNA OMREŽNINA 40% SUBVENCIJA ELABORAT o oblikovanju cene storitev javne službe OSKRBA S PITNO VODO V OBČINAH: BELTINCI, CANKOVA, GORNJI

Prikaži več

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc Na podlagi 31. člena Statuta Gozdarskega inštituta Slovenije je upravni odbor Gozdarskega inštituta Slovenije na svoji 3. redni seji z dne 29.05.2007 sprejel naslednji PRAVILNIK O UPORABI SLUŽBENIH MOBILNIH

Prikaži več

Masarykova cesta Ljubljana Slovenija e-naslov: Številka: /2018/ 6 Ljubljana, GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPU

Masarykova cesta Ljubljana Slovenija e-naslov: Številka: /2018/ 6 Ljubljana, GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPU Masarykova cesta 16 1000 Ljubljana Slovenija e-naslov: gp.mizs@gov.si Številka: 478-922018 6 Ljubljana, 4. 10. 2018 GERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si ZADEVA: Uvrstitev novega projekta

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

Microsoft Word - 3. seja_T5_Odlok o plakatiranju.doc

Microsoft Word - 3. seja_T5_Odlok o plakatiranju.doc OBČINA POLJČANE Občinski svet 3. redna seja Občinskega sveta, 1. februar 2011 Gradivo za 5. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stanislav Kovačič, župan ZADEVA: Odlok o plakatiranju na območju občine Poljčane

Prikaži več

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Predlog V skladu z 49. a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, št. 76/08 in št. 79/09) in na podlagi 16. in 56.

Prikaži več

OBČINA MENGEŠ

OBČINA MENGEŠ OBČINA MENGEŠ Številka: 410-29/2018-2 Datum: 25. 2. 2019 Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

Uradni list RS - 094/2014, Uredbeni del

Uradni list RS - 094/2014, Uredbeni del Digitally signed by Petra Skodlar DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, cn=petra Skodlar, serialnumber=1236780514024 Reason: Odgovorna urednica Uradnega lista Republike Slovenije

Prikaži več

OBČINSKI SVET OBČINA LOGATEC www. logatec.si e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Štev.: 007

OBČINSKI SVET OBČINA LOGATEC www. logatec.si e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Štev.: 007 OBČINSKI SVET OBČINA LOGATEC www. logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Štev.: 007-1/2019 Datum: 24.4.2019 OBČINSKI SVET OBČINE LOGATEC

Prikaži več

Microsoft Word POSZ_ZN_Smatevz_Za_obravnavo_na_OS_ZaVita_28_1_2013.doc

Microsoft Word POSZ_ZN_Smatevz_Za_obravnavo_na_OS_ZaVita_28_1_2013.doc Občina Braslovče Braslovče 22, 3314 Braslovče PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje ZN»Šmatevž«Dokument za usklajevanje z občinsko upravo Občine Braslovče Cerknica, januar 2013 Program opremljanja

Prikaži več