AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2015

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2015"

Transkripcija

1 AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2016 ISSN

2 K A Z A L O I. UVOD... 1 II. POVZETEK... 3 III. REZULTATI POSLOVANJA DRUŽB ZBIRNI REZULTATI POSLOVANJA DRUŽB PRIHODKI ODHODKI DODANA VREDNOST IN IZGUBA NA SUBSTANCI ČISTI DOBIČEK IN ČISTA IZGUBA REZULTATI POSLOVANJA DRUŽB GLEDE NA VELIKOST REZULTATI POSLOVANJA DRUŽB GLEDE NA DEJAVNOST REZULTATI POSLOVANJA DRUŽB GLEDE NA REGIJO IV. SREDSTVA IN OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV DRUŽB SREDSTVA OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV STRUKTURA FINANCIRANJA V. DODATEK POSLOVNI IZID IN PREMOŽENJSKO FINANČNI POLOŽAJ ZADRUG POSLOVNI IZID SREDSTVA IN OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV Preglednica 1: Pomembnejše postavke poslovnega izida družb v letih od 2011 do Preglednica 2: Obseg in struktura posameznih vrst prihodkov in odhodkov družb Preglednica 3: Rezultati poslovanja družb glede na velikost v letu Preglednica 4: Število družb po velikosti v oddelkih področij dejavnosti v letu Preglednica 5: Razvrstitev družb po področjih dejavnosti v letu Preglednica 6: Podrobnejši podatki o dodani vrednosti, izgubi na substanci in neto dodani vrednosti družb po področjih dejavnosti v letu Preglednica 7: Poslovni izid družb po področjih dejavnosti v letu Preglednica 8: Razvrstitev družb po oddelkih predelovalnih dejavnosti v letu Preglednica 9: Poslovni izid družb po oddelkih predelovalnih dejavnosti v letu Preglednica 10: Razvrstitev družb po regijah v letu Preglednica 11: Podrobnejši podatki o dodani vrednosti, izgubi na substanci in neto dodani vrednosti družb po regijah v letu Preglednica 12: Poslovni izid družb po regijah v letu Preglednica 13: Obseg in struktura posameznih vrst sredstev in obveznosti do virov sredstev družb Preglednica 14: Pomembnejši kazalniki poslovanja družb v letih od 2011 do Preglednica 15: Pomembnejši podatki poslovanja zadrug glede na velikost v letu Preglednica 16: Razvrstitev zadrug po področjih dejavnosti v letu Preglednica 17: Podrobnejši podatki o dodani vrednosti, izgubi na substanci in neto dodani vrednosti zadrug po področjih dejavnosti v letu Preglednica 18: Poslovni izid zadrug po področjih dejavnosti v letu Preglednica 19: Obseg in struktura posameznih vrst sredstev in obveznosti do virov sredstev zadrug... 47

3 I. UVOD V informaciji sta predstavljena poslovni izid in premoženjsko finančni položaj gospodarskih družb (v nadaljevanju: družbe) v Sloveniji v letu. Podlaga so podatki 1 iz letnih poročil za leto, ki so jih družbe v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD- 1) 2 za namen državne statistike predložile Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju: AJPES) do 31. marca Družbe so podatke iz letnih poročil za namen državne statistike oziroma zaradi spremljanja ekonomskih gibanj na različnih ravneh predložile na poenotenih obrazcih, ki jih je AJPES predpisal z Navodilom o predložitvi letnih poročil in drugih podatkov gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov posameznikov 3. Banke, zavarovalnice, družbe za upravljanje in nekatere druge finančne in investicijske družbe, ki ne poslujejo po kontnem načrtu za družbe, podatkov iz letnih poročil za državno statistiko ne predlagajo, ker zanje ni primerna predpisana vsebina podatkov iz letnih poročil na poenotenih obrazcih. Iz obdelave podatkov iz letnih poročil so izvzeti tudi podatki določenih družb, zaradi katerih bi bil glede na značilnosti njihovega poslovanja zbirni prikaz poslovnega izida in premoženjsko finančnega položaja družb nerealen 4. V informaciji tudi ni podatkov o družbah, ki so v stečajnem ali likvidacijskem postopku. Pri presoji poslovanja družb v letu je treba upoštevati, da letna poročila družb, zavezanih k reviziji, še niso revidirana, kar pomeni, da bodo po opravljeni reviziji rezultati njihovega poslovanja lahko drugačni. Revizija letnih poročil za leto je zmanjšala neto čisti dobiček družb, zavezanih k reviziji, glede na neto čisti dobiček družb, ki so ga te družbe izkazale v statističnih podatkih zbranih za leto. Največje zmanjšanje neto poslovnega izida so po reviziji beležile družbe s področja trgovine, vzdrževanje in popravil motornih vozil in družbe s področja strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti ter družbe s področja poslovanje z nepremičninami. Pri 7,2 % družbah, zavezanih k reviziji, se je neto čisti poslovni izid v revidiranih letnih poročilih razlikoval za več kot evrov od tovrstnega izida, izkazanega v letnih poročilih za državno statistiko. V tej informaciji je posebej v dodatku (V. poglavje) obravnavan tudi poslovni izid in premoženjsko finančni položaj zadrug v Sloveniji v letu Podatki, predloženi v evrih, so v informaciji prikazani v tisoč evrih, deleži pa na eno decimalno mesto. Uradni list RS, št. 65/09-UPB3, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13-odl.US, 82/13, 55/15 Uradni list RS, št. 7/08, 8/09, 107/09 in 109/10 Iz obdelave podatkov iz letnih poročil družb, predloženih na poenotenih obrazcih, so izvzeti podatki o poslovanju Slovenskega državnega holdinga d.d., Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d. in Družbe za upravljanje terjatev bank d.d. Stran 1

4 V letu : Obseg industrijske proizvodnje se je povečal za 4,5 % (v primerjavi z obdobjem januar - december ), v letu za 1,6 %, pri čemer sta oba objavljena podatka Statističnega urada Republike Slovenije še začasna. Cene industrijskih izdelkov pri proizvajalcih so se znižale za 0,5 %, v letu pa za 1,1 %, medtem ko so se v predhodnih štirih letih povečevale. Izvoz je znašal tisoč evrov, uvoz pa tisoč evrov, pri čemer sta oba objavljena podatka Statističnega urada Republike Slovenije še začasna. Izvoz je bil v primerjavi z letom večji za 4,4 %, uvoz pa za 2,7 %. Pokritost uvoza z izvozom se je izboljšala, v letu je bila 103,2 %, v letu pa 101,7 %. Povprečna temeljna obrestna mera se je v zadnjih letih zniževala. V letu je bila na letni ravni 0,51 %, v letu pa negativna, -0,49 % 5. Cene življenjskih potrebščin so se v letu znižale za 0,5 % 6, v letu pa povečale za 0,2 %. 5 6 Vir podatkov: Bilten Banke Slovenije, Januar 2016, Leto 25, številka 1, str. II-28. Podatek o spremembi cen življenjskih potrebščin se nanaša na indeks teh cen v obdobju januar december v primerjavi z obdobjem januar december. Stran 2

5 II. POVZETEK Družbe so v letu nadaljevale s pozitivnimi trendi poslovanja, saj so v primerjavi s preteklim letom iz letnih poročil za leto povečale: Število družb Število zaposlenih (na podlagi delovnih ur) Povprečna plača na zaposlenega EUR EUR Prihodki mio EUR Prihodki na tujem trgu mio EUR Odhodki mio EUR + 4 % + 8 % + 3 % Neto dodana vrednost mio EUR Neto dodana vrednost na zaposlenega EUR Neto celotni dobiček mio EUR + 6 % + 1 % + 81 % Podatke iz letnih poročil za leto je AJPES predložilo družb, kar je 3 % več od števila družb, ki so predložile podatke iz letnih poročil za leto. Po podatkih Poslovnega registra Slovenije je bilo v letu ustanovljenih družb, (12 % manj kakor v letu ), s poslovanjem je prenehalo (izbrisanih) družb (11 % več kakor v letu ), začetih je bilo 926 stečajnih postopkov družb (14 % manj kakor v letu ) in začetih je bilo 15 rednih prisilnih poravnav (59 % manj kakor v letu ) ter 110 poenostavljenih prisilnih poravnav (13 % več kakor v letu ). Družbe, ki so podatke predložile za leto, so pomembno izboljšale rezultate poslovanja glede na preteklo leto. Po pokritju vseh odhodkov in davka od dobička so izkazale neto čisti dobiček, ki je bil za 127 % večji kot v preteklem letu. Pri tem so družbe s pozitivnim poslovnim izidom povečale čisti dobiček za tisoč evrov ali za 13 %, družbe z negativnim poslovnim izidom pa znižale čisto izgubo za tisoč evrov ali za 20 %. Znesek čiste izgube v letu v višini tisoč evrov je bil za tisoč evrov manjši od zneska čiste izgube družb, ki so ga izkazale v letnih poročilih za leto Stran 3

6 ( tisoč evrov), v katerih so bile zajete tudi izgube družb, nad katerimi je bil v letu uveden stečajni postopek in zato niso predložile letnih poročil za leto. Družbe, ki so poslovale v letu, so imele za ali 5 % več zaposlenih kot v predhodnem letu, in za ali 3 % več zaposlenih kot družbe, ki so predložile letna poročila za leto. Znesek v tisoč EUR POSTAVKE POSLOVNEGA IZIDA Letno poročilo za leto Letno poročilo za leto * ** 2013 Število družb od tega: ustanovljenih pred letom poročanja od tega: ustanovljenih v letu poročanja Število zaposlenih Prihodki Odhodki Neto celotni dobiček Čisti dobiček Čista izguba Neto čisti dobiček Opomba: * Podatki za leto iz letnih poročil za leto ** Podatki za leto iz letnih poročil za leto Med družbami je bilo 94,4 % mikro, 3,6 % majhnih, 1,1 % srednjih in 0,9 % velikih družb. Razporeditev družb po velikosti se v primerjavi z družbami, ki so predložile podatke iz letnih poročil za leto, ni bistveno spremenila. Na izboljšanje rezultatov poslovanja družb so v letu odločilno vplivale mikro družbe, ki so še v preteklem letu (iz letnih poročil za leto ) izkazale neto čisto izgubo v višini tisoč evrov, v letu pa neto čisti dobiček tisoč evrov. Rezultate poslovanja so izboljšale tudi srednje družbe, za tisoč evrov, in majhne družbe, za tisoč evrov. Edino velike družbe so v primerjavi s preteklim letom nekoliko zmanjšale neto čisti dobiček, za tisoč evrov. Družbe so po podatkih iz izkaza poslovnega izida za leto : imele zaposlenih 7 ali 5 % več kakor v letu ; ustvarile tisoč evrov prihodkov in tisoč evrov odhodkov; 7 Povprečno število zaposlenih iz delovnih ur družbe je razmerje med številom delovnih ur v koledarskem (obračunskem) letu, za katere so zaposleni prejeli plačo in nadomestilo plače, in med številom možnih delovnih ur za koledarsko (poslovno) leto. Stran 4

7 povečale prihodke za 4 % in odhodke za 3 % glede na leto. Izboljšale celotno gospodarnost iz 1,02 na 1,03 v letu. Prihodke na domačem trgu so povečale za 2 %. Prihodke na tujem trgu so povečale za 8 % (in sicer prihodke na trgu EU za 10 % in na trgu izven EU za 2 %). K povečanju prihodkov na tujem trgu so največ prispevale družbe s področja predelovalnih dejavnosti; glede na velikost pa velike in mikro družbe. ustvarile tisoč evrov neto dodane vrednosti, 6 % več kakor v letu. Neto dodana vrednost na zaposlenega je znašala evrov ali 1 % več kakor v letu ; imele tisoč evrov neto dobička iz poslovanja (EBIT 8 ), 9 % več kakor v letu ; imele tisoč evrov denarnega toka iz poslovanja (EBITDA 9 ), 6 % več kakor v letu ; imele tisoč evrov neto celotnega dobička (EBT 10 ), 81 % več kakor v letu ; izkazale tisoč evrov čistega dobička, 13 % več kakor v letu. Čisti dobiček je ugotovilo družb, 64,0 % vseh; izkazale tisoč evrov čiste izgube, 20 % manj kakor v letu. Čisto izgubo je ugotovilo družb, 31,7 % vseh, ki so imele ali 15,7 % vseh zaposlenih; izkazale tisoč evrov neto čistega dobička ali 127 % več kot leta. Največ neto čistega dobička so ugotovile družbe s področja predelovalnih dejavnosti, tisoč evrov, s področja trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil, tisoč evrov, s področja strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, tisoč evrov, s področja informacijske in komunikacijske dejavnosti, tisoč evrov, in s področja prometa in skladiščenja, tisoč evrov. Družbe naštetih področij so v letu povečale neto čisti dobiček razen družb s področja prometa in skladiščenja. Največ, 23,2 %, so k neto čistemu dobičku področja predelovalnih dejavnosti prispevale družbe iz oddelka proizvodnja farmacevtskih surovin in preparatov, in ga povečale za 27 %. K povečanju čistega dobička slovenskega gospodarstva so prispevale tudi družbe s področja gradbeništva in s področja poslovanja z nepremičninami, ki so še v letu poslovale z visoko neto čisto izgubo, v letu pa z neto čistim dobičkom. Največ neto čiste izgube, tisoč evrov, so izkazale družbe s področja oskrbe z električno energijo, plinom in paro ter družbe s področja rudarstva, tisoč evrov. Družbe prvega področja so še v preteklem letu poslovale z neto pozitivnim poslovnim izidom, družbe drugega področja pa z neto čisto izgubo, ki so jo v letu samo še povečale. Sledile so družbe s področja finančne in zavarovalniške dejavnosti, s tisoč evrov neto čiste izgube, ki je pomenila le 10 % neto čiste izgube leta EBIT je dobiček iz poslovanja, zmanjšan za izgubo iz poslovanja. EBITDA je denarni tok iz poslovanja, izračunan kot dobiček iz poslovanja, zmanjšan za izgubo iz poslovanja ter povečan za amortizacijo in odpise vrednosti. EBT je razlika med celotnimi prihodki in celotnimi odhodki. Stran 5

8 Največ neto čistega dobička so ugotovile družbe iz Osrednjeslovenske regije, tisoč evrov, družbe iz Jugovzhodne Slovenije, tisoč evrov, in družbe iz Gorenjske regije, tisoč evrov. Neto čisti poslovni izid so v letu izboljšale družbe vseh treh regij. Neto čisto izgubo so ugotovile družbe iz Savinjske regije, tisoč evrov, in družbe iz Zasavske regije, tisoč evrov. Družbe so izkazale v bilanci stanja za leto : tisoč evrov sredstev (aktiva) oziroma obveznosti do virov sredstev, 1 % ( tisoč evrov) več kakor ob koncu leta ; tisoč evrov dolgoročnih sredstev, 0,3 % manj kot konec leta ; tisoč evrov kratkoročnih sredstev, 2 % več kot konec leta. Povečale so se zaloge, za 1 %, denarna sredstva, za 16 %, in sredstva za prodajo, za 28 %. Zmanjšale so se najobsežnejše kratkoročne poslovne terjatve in kratkoročne finančne naložbe, oboje za 1 %; tisoč evrov kapitala, 7 % ( tisoč evrov) več kot konec leta. Njegov delež v strukturi obveznosti do virov sredstev se je povečal od 42,3 % na 44,8 %; tisoč evrov dolgoročnih obveznosti, 5 % ( tisoč evrov) manj kot konec leta. Na zmanjšanje so vplivale zlasti najobsežnejše dolgoročne finančne obveznosti; tisoč evrov kratkoročnih obveznosti, 3 % ( tisoč evrov) manj kot konec leta. Na zmanjšanje kratkoročnih obveznosti so vplivale manjše kratkoročne finančne obveznosti, več kot konec leta pa je bilo kratkoročnih poslovnih obveznosti, za 1 %. Družbe so v letu izboljšale financiranje poslovanja, saj so z dolgoročnimi viri sredstev financirale 99,1 % dolgoročnih sredstev in zalog, v preteklem letu (iz letnih poročil za leto ) pa 96,5 %, ter se v večji meri naslonile na lastne vire sredstev. Stran 6

9 III. REZULTATI POSLOVANJA DRUŽB Družbe so v letu ustvarile tisoč evrov prihodkov in ugotovile tisoč evrov odhodkov. Leto so zaključile z neto celotnim dobičkom 11, tisoč evrov, ki je bil kar 81 % višji od neto celotnega dobička leta. Neto pozitiven rezultat so družbe ustvarile iz poslovanja, tisoč evrov, in iz drugega delovanja, tisoč evrov. Prvega so v primerjavi z letom povečale za 9 %, drugega pa zmanjšale za 19 %. Neto negativen rezultat iz finančnega delovanja so družbe v primerjavi z letom skoraj razpolovile, izkazale so ga v znesku tisoč evrov ali za 48 % manj kot leta. Družbe so ustvarile tisoč evrov čistega dobička in tisoč evrov čiste izgube. Čisti dobiček se je v primerjavi z letom povečal za 13 %, čista izguba pa je manjša za 20 %. Družbe so poslovanje sklenile z neto čistim dobičkom 12 v znesku tisoč evrov in ga v primerjavi z letom povečale za 127 %. Pomembnejše postavke poslovnega izida družb so prikazane v naslednji preglednici: POSTAVKE POSLOVNEGA IZIDA Znesek v tisoč EUR Indeks Delež v prihodkih * Prihodki ,0 100,0 Odhodki ,4 98,5 Neto celotni dobiček ,6 1,5 Čisti dobiček ,5 4,2 Čista izguba ,5 3,3 Neto čisti dobiček ,0 0,9 Opomba: *Podatki za leto iz letnih poročil za leto Družbe, ki so predložile letna poročila za leto, so v primerjavi z letom izboljšale vrednost kazalnika celotne gospodarnosti od 1,02 na 1,03. V letu so družbe na 100 evrov skupnih odhodkov izkazale 103 evre skupnih prihodkov. Tudi kazalnik gospodarnosti poslovanja, izražen z razmerjem med poslovnimi prihodki in poslovnimi odhodki so izboljšale od 1,03 v letu na 1,04 v letu. Na 100 evrov poslovnih odhodkov so v letu družbe imele 104 evre poslovnih prihodkov. Družbe so pomembno izboljšale kazalnik čiste dobičkovnosti skupnih prihodkov, ki meri doseženi neto čisti dobiček na skupne prihodke. V letu so na 100 evrov skupnih prihodkov ustvarile 2 evra neto čistega dobička, v preteklem letu (iz letnih poročil za leto ) pa 0,9 evrov neto čistega dobička Neto celotni dobiček je pozitivna razlika med prihodki in odhodki. Neto čisti dobiček je pozitivna razlika med čistim dobičkom in čisto izgubo oziroma neto celotni dobiček, zmanjšan za obračunane davke in povečan za neto odložene davke. Negativni odloženih davkov povečuje čisti dobiček oziroma zmanjšuje čisto izgubo. Stran 7

10 Delež v skupnih prihodkih, v % Primerjavo rezultatov poslovanja družb po letih od 2011 do 13 izkazuje Preglednica 1, primerjavo kazalnikov pa Preglednica 14. Delež skupnih odhodkov v skupnih prihodkih je v letu znašal 97,4 % in bil najnižji, najugodnejši v zadnjih petih letih. Kazalnik dobičkovnosti poslovnih prihodkov, ki meri doseženi neto dobiček iz poslovanja na poslovne prihodke, je v letu znašal 0,035 in bil najvišji, najugodnejši v zadnjih petih letih. Delež čistega dobička, čiste izgube in neto čistega dobička ali neto čiste izgube v skupnih prihodkih od leta 2005 do leta prikazuje naslednji grafični prikaz: 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1, Čisti dobiček Čista izguba Neto čisti dobiček/izguba V letu so družbe poleg kazalnikov gospodarnosti izboljšale tudi kazalnike financiranja. Ugodnejši je bil kazalnik donosnosti kapitala, izračunan iz razmerja med neto dodano vrednostjo in povprečnim kapitalom; družbe so v letu na 100 evrov kapitala ustvarile 47,5 evra neto dodane vrednosti in imele najvišjo vrednost tega kazalnika v zadnjih petih letih. V letu so družbe izboljšale tudi kazalnik donosnosti sredstev, izračunan iz razmerja med neto dodano vrednostjo in povprečnimi sredstvi; družbe so v letu na 100 evrov sredstev ustvarile 20,7 evra neto dodane vrednosti; družbe, ki so predložile podatke iz letnih poročil za leto, pa 19,2 evra. V zadnjih petih letih so družbe v letu izkazale največji delež kapitala v strukturi obveznosti do virov sredstev, ki je v letu znašal 44,8 % in bil večji od tovrstnega deleža v družbah, ki so predložile podatke iz letnih poročil za leto, 41,9 % (kot tudi večji od deleža 42,3 % preteklega leta iz letnih poročil za leto ). Razmerje med finančnimi dolgoročnimi in kratkoročnimi obveznostmi se v primerjavi z EBITDA 14 z leti znižuje; v letu je znašalo 3,9, kar je najugodnejše v zadnjih petih letih Rezultati in kazalniki poslovanja so izračunani na podlagi podatkov iz letnih poročil na poenotenih obrazcih, ki so jih družbe predložile za posamezna leta. EBITDA je denarni tok iz poslovanja, izračunan kot dobiček iz poslovanja, zmanjšan za izgubo iz poslovanja ter povečan za amortizacijo in odpise vrednosti. Stran 8

11 V letu so se izboljšali tudi kazalniki produktivnosti, izračunani iz razmerja med celotnimi prihodki, neto dodano vrednostjo in čistim poslovnim izidom na zaposlenega. Kazalniki merijo učinke poslovnega procesa glede na vloženo delo in kot prvino poslovnega procesa upoštevajo le število zaposlenih. Celotni prihodki na zaposlenega in čisti poslovni izid na zaposlenega so bili največji v zadnjih petih letih. Tudi neto dodana vrednost na zaposlenega, evrov, je bila v letu največja v zadnjih petih letih. V primerjavi z neto dodano vrednostjo na zaposlenega v družbah, ki so predložile podatke iz letnih poročil za leto, se je povečala za 2 %. V letu se je povečala tudi povprečna mesečna plača na zaposlenega, ki je znašala evrov. V primerjavi s povprečno mesečno plačo na zaposlenega v družbah, ki so predložile podatke iz letnih poročil za leto, je bila nominalno večja za 14 evrov, ob 0,5 odstotnem zmanjšanju cen življenjskih potrebščin pa realno višja za 1,5 % Če ugotavljamo povprečno mesečno plačo na zaposlenega v letu iz podatkov letnih poročil za leto (podatki za prejšnje leto), je ta znašala evrov in bila realno višja za 1,1 %. Stran 9

12 1. ZBIRNI REZULTATI POSLOVANJA DRUŽB 1.1. PRIHODKI Družbe so v letu ustvarile tisoč evrov prihodkov, 4 % ( tisoč evrov) več kakor v letu, medtem ko so se cene življenjskih potrebščin zmanjšale za 0,5 %. Večino celotnih prihodkov, 98,1 %, so pomenili poslovni prihodki, 1,6 % finančni prihodki in le 0,3 % drugi prihodki. V primerjavi z letom se je povečal delež poslovnih prihodkov. Struktura posameznih vrst prihodkov v letu je razvidna iz naslednjega grafičnega prikaza: 4. Sprememba 5. Usredstveni lastni vrednosti zalog proizvodi in lastne proizvodov in storitve; 0,2 % nedokončane proizvodnje; 0,1 % 3. Čisti prihodki od prodaje na trgu izven EU; 8,6 % 6. Drugi poslovni prihodki; 1,6 % II. FINANČNI PRIHODKI; 1,6 % III. DRUGI PRIHODKI; 0,3 % 2. Čisti prihodki od prodaje na trgu EU; 28,4 % 1.Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu; 59,2% I. POSLOVNI PRIHODKI; 98,1 % Družbe so v letu izkazale tisoč evrov poslovnih prihodkov, 4 % ( tisoč evrov) več kakor v letu. Največ poslovnih prihodkov, tisoč evrov (60,4 %), so družbe ustvarile s prodajo na domačem trgu, s prodajo na trgu EU tisoč evrov (29,0 %) in s prodajo na trgu izven EU tisoč evrov (8,7 %). V primerjavi z letom so družbe na vseh treh omenjenih trgih povečale poslovne prihodke, in sicer najbolj na trgu EU, za 10 %, na domačem trgu in trgu izven EU pa za 2 %. V strukturi poslovnih prihodkov se je povečal le delež čistih prihodkov od prodaje na trgu EU, od 27,5 % na 29,0 %. Čiste prihodke od prodaje na tujem trgu je ustvarilo družb. Od tega je 437 velikih družb ustvarilo 62,9 %, 605 srednjih družb 15,1 % in mikro družb 12,0 % vseh Stran 10

13 prihodkov na tujem trgu. Prihodki na tujem trgu so bili v primerjavi z letom večji za tisoč evrov in k povečanju so največ prispevale velike družbe, v znesku tisoč evrov, in nato mikro družbe, tisoč evrov. Največji delež, 56,0 %, tovrstnih prihodkov je ustvarilo družb s področja predelovalnih dejavnosti, družb s področja trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil 19,3 % teh prihodkov, 80 družb s področja oskrbe z električno energijo, plinom in paro 8,8 % teh prihodkov in družb s področja prometa in skladiščenja 6,2 % teh prihodkov. K povečanju prihodkov na tujem trgu so v primerjavi z letom največ prispevale družbe s področja predelovalnih dejavnosti, v znesku tisoč evrov, in družbe s področja oskrbe z električno energijo, plinom in paro, v znesku tisoč evrov, in šele nato družbe s področja trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil, v znesku tisoč evrov. Družb, ki so s prodajo na tujem trgu dosegle več prihodkov kakor s prodajo na domačem trgu, je bilo (od tega mikro družb) in so ustvarile 84,1 % vseh čistih prihodkov od prodaje na tujem trgu. Finančni prihodki so znašali tisoč evrov in so bili v primerjavi z letom višji le za 1 %. Med finančnimi prihodki je bilo 49,9 % prihodkov iz deležev, 28,6 % prihodkov iz danih posojil in 21,5 % prihodkov iz poslovnih terjatev. V primerjavi z letom so družbe imele manj finančnih prihodkov iz danih posojil, za 22 %, večji pa so bili finančni prihodki iz poslovnih terjatev, za 21 %, in finančni prihodki iz deležev, za 10 %. Drugi prihodki so znašali tisoč evrov ali 1 % manj kakor v letu. Ta vrsta prihodkov obsega zlasti prihodke iz vrednotenja naložbenih nepremičnin po pošteni vrednosti, iz odtujitve naložbenih nepremičnin, izmerjenih po pošteni vrednosti in tudi neobičajne postavke (prejete odškodnine, kazni ter subvencije, dotacije in podobni prihodki, ki niso povezani s poslovnimi učinki). Podrobnejši pregled obsega in strukture posameznih vrst prihodkov družb je razviden iz priloge (Preglednica 2). Stran 11

14 1.2. ODHODKI Družbe so v letu izkazale tisoč evrov odhodkov, 3 % ( tisoč evrov) več kakor v letu. V primerjavi z letom so se odhodki povečali manj kot prihodki, kar je vplivalo na vrednost kazalnika celotne gospodarnosti. Večino celotnih odhodkov, 97,1 %, so pomenili poslovni odhodki, 2,7 % finančni odhodki in le 0,2 % drugi odhodki. V primerjavi z letom se je za 1 odstotno točke povečal delež poslovnih odhodkov in prav toliko zmanjšal delež finančnih odhodkov. Struktura posameznih vrst odhodkov v letu je razvidna iz naslednjega grafičnega prikaza: 4. Drugi poslovni odhodki; 1,1 % 3. Odpisi vrednosti; 5,6 % 2. Stroški dela; 13,8 % II. FINANČNI ODHODKI; 2,7 % III. DRUGI ODHODKI; 0,2 % I. POSLOVNI ODHODKI; 97,1 % 1. Stroški blaga, materiala in storitev; 76,6 % Družbe so v letu ugotovile tisoč evrov poslovnih odhodkov, 4 % ( tisoč evrov) več kakor v letu. Med poslovnimi odhodki so bili po obsegu največji stroški blaga, materiala in storitev. V letu so družbe obračunale tisoč evrov teh stroškov, kar je za 4 % več kakor v letu. Med temi stroški je bil delež nabavne vrednosti prodanega blaga in materiala 47,7 %, delež stroškov porabljenega materiala 26,5 % in delež stroškov storitev 25,7 %. Stroški nabavne vrednosti prodanega blaga in materiala so bili višji za 5 %, stroški porabljenega materiala za 4 % in stroški storitev za 3 %. Med poslovnimi odhodki so se stroški dela povečali za 5 %, in so znašali tisoč evrov. Med stroški dela je bilo 72,9 % stroškov plač, 13,2 % stroškov pokojninskih in drugih socialnih zavarovanj in 13,9 % drugih stroškov dela. Stran 12

15 Plače obračunavajo družbe v bruto znesku, vključno z nadomestili plač, ki jih zaposleni prejemajo za čas, ko ne delajo, in bremenijo delodajalca. Družbe so v letu za plače namenile tisoč evrov, 5 % več kakor v letu. V letu je bila povprečna mesečna plača na zaposlenega v družbah evrov, v letu pa evrov. V primerjavi z letom je bila tako realno kot nominalno večja za 1 %. V družbah s področja predelovalnih dejavnosti je bila povprečna mesečna plača na zaposlenega evrov, s področja trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil evrov, v družbah s področja gradbeništva evrov in v družbah s področja strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnosti evrov. Tudi v letu so najvišjo povprečno mesečno plačo na zaposlenega imele družbe s področja oskrbe z električno energijo, plinom in paro, evrov, in s področja informacijske in komunikacijske dejavnosti, evrov. Stroški pokojninskih in drugih socialnih zavarovanj so znašali tisoč evrov, drugi stroški dela pa tisoč evrov. V primerjavi z letom so se prvi povečali za 5 %, drugi pa za 6 %. Odpisi vrednosti so se povečali za 5 % in so znašali tisoč evrov. Med odpisi vrednosti je bil največji delež amortizacije, 69,2 %, preostali del pa predstavljajo prevrednotovalni poslovni odhodki. Glede na leto se je amortizacija povečala za 3 % in prevrednotovalni poslovni odhodki za 9 %. Finančni odhodki so znašali tisoč evrov in so bili v primerjavi z letom manjši za 26 %. Na tolikšno zmanjšanje so vplivali predvsem za 44 % manjši finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb in tudi za 8 % manjši finančni odhodki iz finančnih obveznosti, ki vključujejo odhodke za obresti in tečajne razlike od kratkoročnih in dolgoročnih finančnih dolgov. V primerjavi z letom so bili nižji tudi finančni odhodki iz poslovnih obveznosti, za 3 %. Družbe so v letu obračunale tisoč evrov drugih odhodkov, 19 % več kakor v letu. Ta vrsta odhodkov, poleg neobičajnih postavk, obsega tudi odhodke iz vrednotenja naložbenih nepremičnin po modelu poštene vrednosti in iz odtujitve naložbenih nepremičnin, izmerjenih po pošteni vrednosti. Podrobnejši pregled obsega in strukture posameznih vrst odhodkov družb je razviden iz priloge (Preglednica 2). Stran 13

16 1.3. DODANA VREDNOST IN IZGUBA NA SUBSTANCI Dodana vrednost 16 je novo ustvarjena vrednost in izraža predvsem gospodarsko aktivnost družb. Dodano vrednost v znesku tisoč evrov, za 6 % več kakor v letu, je ugotovilo družb ali 77,4 % vseh. Izgubo na substanci v znesku tisoč evrov, za 1 % več kakor v letu, je izkazalo družb, 18,1 % vseh. Družbe so v letu ustvarile tisoč evrov neto dodane vrednosti 17, 6 % več kakor v letu. Neto dodana vrednost na zaposlenega je znašala evrov, 1 % več kakor v letu ČISTI DOBIČEK IN ČISTA IZGUBA Čisti dobiček v znesku tisoč evrov je v letu izkazalo družb, to je 64,0 % vseh. Čisti dobiček se je v primerjavi z letom povečal za 13 %. Njegov delež v prihodkih vseh družb se je povečal, od 4,2 % v letu na 4,5 % v letu. V družbah, od katerih je vsaka ustvarila več kot 500 tisoč evrov čistega dobička, so skupaj ugotovili 72,2 % čistega dobička družb, pri katerih ugotovljeni čisti dobiček ni presegel 5 tisoč evrov, je ustvarilo 0,9 % čistega dobička vseh družb. Čisto izgubo v znesku tisoč evrov je v letu izkazalo družb, to je 31,7 % vseh družb. V primerjavi z letom je bila čista izguba manjša za 20 %. Njen delež v prihodkih vseh družb se je zmanjšal, od 3,3 % v letu na 2,5 % v letu. Družbe s čisto izgubo so imele zaposlenih, kar je 15,7 % vseh zaposlenih. Največji delež čiste izgube so imele družbe s področja oskrbe z električno energijo, plinom in paro, 38,8 %, s področja predelovalnih dejavnosti, 11,4 %, s področja trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil, 8,6 %, in s področja finančne in zavarovalniške dejavnosti, 7,8 %. Večje zneske čiste izgube (nad 500 tisoč evrov) je v letu ugotovilo 328 družb. Skupaj so imele tisoč evrov čiste izgube, kar je 83,2 % celotne čiste izgube. Neto čisti dobiček je v letu znašal tisoč evrov, za 127 % več kakor v letu Dodana vrednost je kosmati donos od poslovanja, zmanjšan za stroške blaga, materiala in storitev in druge poslovne odhodke. Neto dodana vrednost je dodana vrednost, zmanjšana za izgubo na substanci. Stran 14

17 2. REZULTATI POSLOVANJA DRUŽB GLEDE NA VELIKOST Družbe se v skladu s 55. členom ZGD-1 razvrščajo v mikro, majhne, srednje in velike na podlagi podatkov dveh zaporednih poslovnih let. Velikost družb se izračunava na podlagi treh meril, in sicer povprečnega števila zaposlenih v poslovnem letu, čistih prihodkov od prodaje in vrednosti aktive ob koncu poslovnega leta 18. Večina družb, kar ali 94,4 % vseh, je sodila med mikro družbe. Imele so 30,1 % vseh zaposlenih in z 21,8 % vseh sredstev ustvarile 18,4 % vseh čistih prihodkov od prodaje mikro družb ni imelo nobenega zaposlenega. V letu je bilo majhnih družb, ki so imele 15,4 % vseh zaposlenih, dosegle 12,9 % vseh čistih prihodkov od prodaje in imele 11,6 % vseh sredstev. 738 srednjih družb je imelo 16,9 % vseh zaposlenih, doseglo 15,3 % vseh čistih prihodkov od prodaje in imelo 11,4 % vseh sredstev družb. 609 velikih družb je imelo 37,6 % vseh zaposlenih, doseglo 53,4 % vseh čistih prihodkov od prodaje in 62,9 % vseh čistih prihodkov od prodaje na tujem trgu ter imelo 55,2 % vseh sredstev družb. Na izboljšanje rezultatov poslovanja družb so v letu odločilno vplivale mikro družbe, ki so še v preteklem letu (iz letnih poročil za leto ) izkazale neto čisto izgubo v višini tisoč evrov, v letu pa neto čisti dobiček tisoč evrov. Rezultate poslovanja so izboljšale tudi srednje družbe, za tisoč evrov, in majhne družbe, za tisoč evrov. Edino velike družbe so v primerjavi s preteklim letom nekoliko zmanjšale neto čisti dobiček, za tisoč evrov. Mikro družbe so ustvarile 21,8 % neto dodane vrednosti in bile na drugem mestu po prispevku k skupni neto dodani vrednosti; takoj za velikimi družbami, ki so prispevale 47,8 % k skupni neto dodani vrednosti. Najbolj so število zaposlenih povečale prav mikro družbe, za 11 %. Neto dodana vrednost na zaposlenega je bila pri mikro družbah evrov, pri majhnih družbah evrov, pri srednjih družbah evrov in pri velikih družbah evrov. 18 (1) Mikro družba je družba, ki izpolnjuje dve od teh meril: povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 10, čisti prihodki od prodaje ne presegajo evrov, in vrednost aktive ne presega evrov. (2) Majhna družba je družba, ki ni mikro družba in ki izpolnjuje dve od teh meril: povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 50, čisti prihodki od prodaje ne presegajo evrov, in vrednost aktive ne presega evrov. (3) Srednja družba je družba, ki ni mikro in ne majhna družba in ki izpolnjuje dve od teh meril: povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 250, čisti prihodki od prodaje ne presegajo evrov, in vrednost aktive ne presega evrov. (4) Velika družba je družba, ki ni ne mikro ne majhna družba in ne srednja družba. V vsakem primeru se za velike družbe štejejo banke, zavarovalnice, borza vrednostnih papirjev in družbe, ki morajo pripraviti konsolidirano letno poročilo. Stran 15

18 Deleži čistega dobička in ćiste izgube v % Deleži Pomembnejši podatki družb glede na velikost v letu so razvidni iz naslednjega grafičnega prikaza: 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% -20,0% -40,0% -60,0% -80,0% Število zaposlenih Čisti prihodki od prodaje Čisti dobiček Čista izguba Mikro Majhne Srednje Velike Rezultati poslovanja glede na velikost družb v pomembnejših področjih dejavnosti so razvidni iz naslednjega grafičnega prikaza: 60 % 40 % 20 % 0 % -20 % -40 % -60 % -80 % mikro majhne srednje velike mikro majhne srednje velike C Predelovalne dejavnosti F Gradbeništvo K Finančne in zavarovalniške dejavnosti M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti D Oskrba z električno energijo, plinom in paro G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil L Poslovanje z nepremičninami Ostale dejavnosti Podrobnejši pregled pomembnejših podatkov družb glede na velikost je razviden iz priloge (Preglednica 3 in Preglednica 4), rezultati poslovanja družb po dejavnostih pa so predstavljeni v točki 3. Stran 16

19 Deleži 3. REZULTATI POSLOVANJA DRUŽB GLEDE NA DEJAVNOST Družbe se razvrščajo po dejavnostih v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti 19. Struktura pomembnejših podatkov o poslovanju družb v letu po področjih dejavnosti je razvidna iz naslednjega grafičnega prikaza: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Število družb Število zaposlenih Prihodki skupaj Prihodki na tujem trgu Najpomembnejše področje po številu zaposlenih in po vrednosti sredstev v letu je bilo področje predelovalnih dejavnosti družb tega področja je imelo 36,8 % vseh zaposlenih, ki so s 25,1 % vseh sredstev ustvarili 30,8 % vseh prihodkov in 56,0 % vseh čistih prihodkov od prodaje na tujem trgu. Največ družb, to je , je sodilo v področje trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil. Družbe tega področja so imele 17,9 % vseh zaposlenih in z 18,0 % vseh sredstev ustvarile največji delež vseh prihodkov, 34,1 %. Po številu družb je drugo najpomembnejše področje strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, ki zajema družb, 6,5 % vseh zaposlenih in 4,9 % vseh prihodkov. Po številu zaposlenih je tretje najpomembnejše področje gradbeništva, ki zajema družb, 8,1 % vseh zaposlenih in 4,7 % vseh prihodkov. Področje prometa in skladiščenja je na četrtem mestu po številu zaposlenih, 7,7 % vseh zaposlenih, ki so z 11,4 % vseh sredstev ustvarili 5,7 % vseh prihodkov. 19 Uradni list RS, št. 69/2007 in 17/2008. Stran 17

20 V letu so štiri področja dejavnosti izkazala neto čisto izgubo, v letu pa šest področij. Največjo neto čisto izgubo, tisoč evrov, je ugotovilo področje oskrbe z električno energijo, plinom in paro, ki je še v letu imelo pozitiven neto poslovni izid. Na tolikšno poslabšanje rezultatov poslovanja sta vplivali dve veliki družbi, ena iz Savinjske regije in druga iz Osrednjeslovenske regije. Sledi področje rudarstva s tisoč evrov neto čiste izgube, ki je v primerjavi z letom neto čisto izgubo še povečalo, za 119 %. Področje finančne in zavarovalniške dejavnosti je izkazalo tisoč evrov neto čiste izgube, pomenila je le desetino neto čiste izgube leta, in je izkazana predvsem zaradi družb iz skupine dejavnost holdingov. Četrto področje z neto čisto izgubo v letu je dejavnost javne uprave in obrambe s 153 tisoč evrov neto čiste izgube. Na neto čisti dobiček so najbolj vplivale družbe s področja predelovalnih dejavnosti, saj so ga ustvarile tisoč evrov in ga v primerjavi z letom povečale za 28 %. Največ, 23,2 %, so k neto čistemu dobičku tega področja dejavnosti prispevale družbe iz oddelka proizvodnja farmacevtskih surovin in preparatov in ga v primerjavi z letom povečale za 127 %. Sledile so družbe iz oddelka proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav, 10,2 %, in družbe iz oddelka proizvodnje električnih naprav z 9,3 % neto čistega dobička predelovalnih dejavnosti. Na drugem mestu po neto čistem dobičku so bile družbe s področja trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil s tisoč evri in so ga v primerjavi z letom povečale za 120 %. Največ so k neto čistemu dobičku tega področja prispevale družbe iz oddelka posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili, 46,7 %, in iz oddelka trgovina na drobno, razen z motornimi vozili, 38,9 %. Na tretjem mestu po neto čistem dobičku so bile družbe s področja strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti z tisoč evri in so ga v primerjavi z letom povečale za 99 %. Največ so k neto čistemu dobičku tega področja dejavnosti prispevale družbe iz oddelka dejavnost uprav podjetij, podjetniško in poslovno svetovanje, 45,2 %, ter družbe iz oddelka arhitekturno in tehnično projektiranje, tehnično preizkušanje in analiziranje, 26,4 %. Sledile so družbe s področja informacijske in komunikacijske dejavnosti s tisoč evri neto čistega dobička in ga povečale za 31 %. Družbe s področja prometa in skladiščenja so izkazale neto čistega dobička, vendar so ga glede na leto zmanjšale za 31 %. Stran 18

21 Neto čisti dobiček/izguba v tisoč EUR Neto čisti dobiček oziroma neto čista izguba po pomembnejših področjih dejavnosti sta za leti in razvidna iz naslednjega grafičnega prikaza: Podrobnejši pregled rezultatov poslovanja družb po področjih dejavnosti je razviden iz prilog (Preglednica 5, Preglednica 6 in Preglednica 7). Rezultate poslovanja po oddelkih predelovalnih dejavnosti izkazuje Preglednica 8 in Preglednica 9. Stran 19

22 Deleži 4. REZULTATI POSLOVANJA DRUŽB GLEDE NA REGIJO Družbe se razvrščajo v 12 statističnih regij v skladu z Uredbo 1059/2003/ES o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS) 20. To uredbo dopolnjuje Uredba o standardni klasifikaciji teritorialnih enot 21. Struktura pomembnejših podatkov o poslovanju družb v letu po regijah je razvidna iz naslednjega grafičnega prikaza: 50,0% 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Število družb Število zaposlenih Prihodki skupaj Najbolj razvita med regijami je Osrednjeslovenska regija. V tej regiji je bilo 43,6 % vseh družb, ki so imele 37,6 % vseh zaposlenih ter ustvarile 46,8 % vseh prihodkov in 34,8 % čistih prihodkov od prodaje na tujem trgu. Pomembni regiji sta bili še Podravska in Savinjska regija. V Podravski regiji je bilo 12,1 % vseh družb s 13,8 % vseh zaposlenih, ki so ustvarile 9,9 % vseh prihodkov in 10,6 % vseh čistih prihodkov od prodaje na tujem trgu. V Savinjski regiji je bilo 9,5 % vseh družb, ki so imele 12,5 % vseh zaposlenih ter dosegle 9,8 % vseh prihodkov in 9,6 % vseh čistih prihodkov od prodaje na tujem trgu Uradni list L, št. 154 z dne , z vsemi spremembami. V Uradnem listu Evropske unije je bila 18. decembra 2013 objavljena Uredba (ES) št. 1319/2013 z dne 9. decembra 2013 o spremembi prilog Uredbe (ES) št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003 o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS). Slovenija s spremenjeno uredbo uveljavlja spremembo: 1. imen dveh statističnih regij: Notranjsko-kraška regija se preimenuje v Primorsko-notranjsko regijo in Spodnjeposavska regija se preimenuje v Posavsko regijo. 2. mej štirih statističnih regij, in sicer Savinjske, Spodnjeposavske (Posavske), Osrednjeslovenske, Zasavske regije. Občini Radeče in Bistrica ob Sotli preideta iz Savinjske v Spodnjeposavsko (Posavsko) statistično regijo, občina Litija pa iz Osrednjeslovenske v Zasavsko statistično regijo. Uradni list RS, št. 9/2007. Stran 20

23 Neto čisti dobiček/izguba v tisoč EUR Najmanjši med regijami sta Zasavska z 1,5 % in Primorsko - notranjska z 1,7 % vseh družb. Deleža zaposlenih in prihodkov sta bila pri družbah obeh regij manjša od 2,0 %. V letu in so neto dodano vrednost ugotovile vse regije. Neto čisti dobiček je izkazalo deset regij, in sicer največ družbe Osrednjeslovenske regije, tisoč evrov, družbe Jugovzhodne Slovenije, tisoč evrov, družbe Gorenjske regije, tisoč evrov, družbe Podravske regije, tisoč evrov, in družbe Goriške regije, tisoč evrov. Vse naštete regije razen Podravske regije so v primerjavi z letom izboljšale neto čisti poslovni izid, najbolj družbe Osrednjeslovenske regije, ki so v letu izkazovale neto čisto izgubo. V letu sta neto čisto izgubo ugotovili dve regiji, Savinjska in Zasavska regija, v letu pa Savinjska in Osrednjeslovenska regija. Družbe Savinjske regije so povečale neto čisto izgubo od tisoč evrov v letu na tisoč evrov v letu. Neto čisti dobiček oziroma neto čista izguba po regijah sta za leti in razvidna iz naslednjega grafičnega prikaza: Podrobnejši pregled rezultatov poslovanja družb po regijah je razviden iz prilog (Preglednica 10, Preglednica 11 in Preglednica 12). Stran 21

24 IV. SREDSTVA IN OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV DRUŽB Družbe so na dan izkazale tisoč evrov sredstev oziroma obveznosti do virov sredstev, 1 % več kakor na dan Premoženje družb se je glede na 0,5 % 22 znižanje cen življenjskih potrebščin realno povečalo za 1,2 %. 1. SREDSTVA Družbe so na dan izkazale 61,4 % dolgoročnih sredstev, 37,8 % kratkoročnih sredstev in 0,8 % kratkoročnih aktivnih časovnih razmejitev. Zmanjšale so delež dolgoročnih in povečale delež kratkoročnih sredstev. Dolgoročna sredstva so znašala tisoč evrov, 0,3 % manj kakor na dan Med dolgoročnimi sredstvi je bilo največ opredmetenih osnovnih sredstev, 61,3 %, dolgoročnih finančnih naložb, 24,3 %, in naložbenih nepremičnin, 7,7 %. Na znižanje dolgoročnih sredstev je vplivalo predvsem zmanjšanje opredmetenih osnovnih sredstev in tudi dolgoročnih poslovnih terjatev. Opredmetena osnovna sredstva kot najpomembnejša skupina dolgoročnih sredstev so znašala tisoč evrov, 1 % manj kakor ob koncu leta. Dolgoročne finančne naložbe so znašale tisoč evrov, 3 % več kakor konec leta. Njihov delež v strukturi sredstev se je povečal od 14,6 % na 14,9 %. Druga pomembnejša skupina sredstev so kratkoročna sredstva, ki so ob koncu leta znašala tisoč evrov, 2 % več kot konec leta. Med kratkoročnimi sredstvi je bilo največ kratkoročnih poslovnih terjatev, 42,8 %, zalog, 23,7 %, kratkoročnih finančnih naložb, 18,2 %, in denarnih sredstev, 13,2 %. Med navedenimi kratkoročnimi sredstvi so se povečale le zaloge, za 1 %, in denarna sredstva, za 16 %. 22 Podatek o spremembi cen življenjskih potrebščin se nanaša na indeks teh cen v decembru v primerjavi z decembrom. Stran 22

25 2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV Med obveznostmi do virov sredstev je bilo na dan ,8 % kapitala, 28,8 % kratkoročnih obveznosti, 22,0 % dolgoročnih obveznosti, in 4,4 % rezervacij in pasivnih časovnih razmejitev. Ob koncu leta so imele družbe tisoč evrov kapitala, 7 % ( tisoč evrov) več kakor ob koncu leta. Njegov delež v strukturi virov sredstev se je povečal od 42,3 % na 44,8 %. V strukturi kapitala je največji del, 41,0 %, pomenil vpoklicani kapital, 22,6 % kapitalske rezerve, 14,8 % rezerve iz dobička, 14,7 % rezultati poslovanja družb iz prejšnjih let, 3,6 % rezultati poslovanja družb v letu, in 3,3 % presežek iz prevrednotenja. Dolgoročne obveznosti družb so na dan znašale tisoč evrov, 5 % ( tisoč evrov) manj kakor konec leta. Med dolgoročnimi obveznostmi je bilo 93,0 % finančnih in 5,9 % poslovnih obveznosti, preostali del pa so pomenile odložene obveznosti za davek. Zmanjšale so se vse navedene obveznosti. Na zmanjšanje dolgoročnih obveznosti so vplivale predvsem dolgoročne finančne obveznosti, ki so znašale tisoč evrov, 5 % ( tisoč evrov) manj kakor konec leta. Ob koncu leta so kratkoročne obveznosti družb znašale tisoč evrov, 3 % ( tisoč evrov) manj kakor ob koncu leta. Med kratkoročnimi obveznostmi je bilo 61,0 % poslovnih in 39,0 % finančnih obveznosti. Na zmanjšanje kratkoročnih obveznosti so vplivale finančne obveznosti, ki so znašale tisoč evrov, 10 % ( tisoč evrov) manj kot konec leta. Povečale pa so se kratkoročne poslovne obveznosti, za 1 % ( tisoč evrov). Stran 23

26 Deleži 3. STRUKTURA FINANCIRANJA Družbe, ki so predložile letna poročila za leto, so konec leta s kapitalom financirale 73,0 % dolgoročnih sredstev, konec leta pa 68,2 %. Kazalnik dolgoročne pokritosti dolgoročnih sredstev in zalog 23 je konec leta znašal 0,991, konec leta pa 0,965. V letu niso bila dolgoročna sredstva, vključno z zalogami, v celoti financirana z dolgoročnimi viri sredstev. Konec leta je bilo 92,9 % zalog financiranih z dolgoročnimi viri, konec leta pa 72,4 %. Ugodnejši je bil tudi pospešeni koeficient 24, ki kaže, ali bi družbe lahko pokrile svoje trenutne kratkoročne obveznosti, če ne bi mogle uporabiti (prodati) zalog za pokrivanje teh obveznosti (priporočena vrednost kazalnika je okrog 1). Družbe, ki so predložile letna poročila za leto, so konec leta na 100 evrov kratkoročnih obveznosti imele 97,9 evrov kratkoročnih sredstev brez zalog, konec leta pa 92,2 evra. Struktura sredstev in obveznosti do virov sredstev ob koncu leta je razvidna iz naslednjega grafičnega prikaza: 100 % 90 % 80 % KRATKOROČNA SREDSTVA BREZ ZALOG; 29,6% KRATKOROČNE OBVEZNOSTI; 30,2 % 70 % 60 % 50 % 40 % ZALOGE; 9,0 % DOLGOROČNE OBVEZNOSTI, REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE; 24,9 % 30 % 20 % DOLGOROČNA SREDSTVA; 61,4 % KAPITAL; 44,8 % 10 % 0 % SREDSTVA VIRI Podrobnejši pregled obsega in strukture posameznih vrst sredstev in obveznosti do virov sredstev družb je razviden iz priloge (Preglednica 13) Izračunan iz razmerja med kapitalom, rezervacijami, dolgoročnimi pasivnimi časovnimi razmejitvami in dolgoročnimi obveznostmi v primerjavi z dolgoročnimi sredstvi in zalogami. Izračunan iz razmerja med kratkoročnimi sredstvi brez zalog in kratkoročnimi aktivnimi časovnimi razmejitvami v primerjavi s kratkoročnimi obveznostmi in kratkoročnimi pasivnimi časovnimi razmejitvami. Stran 24

27 V. DODATEK POSLOVNI IZID IN PREMOŽENJSKO FINANČNI POLOŽAJ ZADRUG Zadruge so podatke iz letnih poročil za leto predložile na poenotenih obrazcih, ki se razlikujejo od poenotenih obrazcev družb 25, zato jih obravnavamo posebej. 1. POSLOVNI IZID V letu je 341 zadrug (v letu 332 zadrug) ustvarilo tisoč evrov prihodkov in tisoč evrov odhodkov. Tako prihodki kot tudi odhodki so se zmanjšali, prvi za 5 %, drugi pa za 4 %. Prihodki zadrug so pomenili 0,9 % prihodkov družb. V zadrugah je bilo zaposlenih, dva manj kakor v letu in so pomenili 0,7 % zaposlenih v družbah. V letu je neto dodana vrednost zadrug znašala tisoč evrov, kar je 1 % več kakor v letu. Neto dodana vrednost na zaposlenega je znašala evrov, 1 % več kakor v letu ter je bila za dobro tretjino manjša kakor pri družbah. Čisti dobiček je ugotovilo 163 zadrug, čisto izgubo pa 130 zadrug. V primerjavi z letom se je čisti dobiček povečal za 12 %, čista izguba pa za 167 %. V letu je neto čista izguba zadrug znašala tisoč evrov, v letu pa tisoč evrov. Večina zadrug, 85,3 % vseh, je sodila med mikro zadruge. Največji vpliv na poslovanje so imele srednje zadruge, ki so imele slabo polovico vseh zaposlenih in ustvarile dobro polovico vseh prihodkov, njihova neto čista izguba pa je znašala 635 tisoč evrov. Neto čisto izgubo so izkazale tudi mikro zadruge, tisoč evrov, in majhne zadruge, 883 tisoč evrov. Le velike zadruge so imele neto čisti dobiček, 85 tisoč evrov, in so z 21,7 % vseh zaposlenih ustvarile 23,8 % vseh prihodkov. Najpomembnejši področji po številu zadrug, zaposlenih in po ustvarjenih prihodkih v letu sta bili področje trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil ter področje kmetijstva in lova, gozdarstva in ribištva. V področju trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil sta 102 zadrugi s 75,2 % vseh zaposlenih ustvarili 79,5 % vseh prihodkov in 78 tisoč evro neto čiste izgube ter jo glede na leto zmanjšali za 95 %. 75 zadrug s področja kmetijstva in lova, gozdarstva in ribištva je imelo 13,1 % vseh zaposlenih, ki so ustvarili 13,8 % vseh prihodkov in izkazali tisoč evrov neto čiste izgube ter jo med vsemi področji glede na leto najbolj povečali. Največ neto čistega dobička so ustvarile zadruge s področja poslovanja z nepremičninami, 515 tisoč evrov, in s področja predelovalnih dejavnosti, 177 tisoč evrov. 25 Izjema je obrazec podatki iz izkaza poslovnega izida, ki je enak tako za družbe kot za zadruge. Stran 25

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2018

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2018 AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 ISSN 2536-4235 K A Z A L O I. UVOD...

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2008 Ljubljana, maj 2009 ISSN 1855-3990

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 Ljubljana, maj 2006 K A Z A L O Stran

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOV

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOV AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 ISSN 2536-4243 K A

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠKI REGIJI V LETU 2010 Postojna, maj 2011 KAZALO I.

Prikaži več

Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU 2016 Kranj, maj 2017

Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU 2016 Kranj, maj 2017 Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU Kranj, maj 2017 Kazalo vsebine 1. UVOD... 4 2. POVZETEK... 6 3. GOSPODARSKE

Prikaži več

Izpostava Ljubljana INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU 2018 Ljubljana, m

Izpostava Ljubljana INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU 2018 Ljubljana, m Izpostava Ljubljana INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 Kazalo vsebine 1. UVOD... 1 2. POVZETEK... 3 3.

Prikaži več

Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU

Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU Postojna, maj 2019 Kazalo vsebine 1. UVOD... 3 2. POVZETEK...

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 L

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 L AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 Ljubljana, maj 2006 K A Z A L O Stran I. UVOD...1 II.

Prikaži več

Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Osrednjeslovenski regiji v letu 2014 i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV

Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Osrednjeslovenski regiji v letu 2014 i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU 2014 Agencija RS za javnopravne evidence in storitve, Izpostava Ljubljana, maj 2015 T: 01/ 583 33 00, F:

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V SPODNJEPOSAVSKI

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V SPODNJEPOSAVSKI AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V SPODNJEPOSAVSKI REGIJI V LETU 2011 Krško, maj 2012 K A Z A L O UVOD...

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1.

STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1. STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktura standardnega zoženega izbora podatkov iz

Prikaži več

31

31 Hram Holding, finančna družba, d.d. Vilharjeva 29, Ljubljana, skladno z Zakonom o trgu finančnih instrumentov ter Sklepom o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij, objavlja podatke iz

Prikaži več

Izpostava Murska Sobota INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V POMURSKI REGIJI V LETU 2018 Murska Sobota, ma

Izpostava Murska Sobota INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V POMURSKI REGIJI V LETU 2018 Murska Sobota, ma Izpostava Murska Sobota INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V POMURSKI REGIJI V LETU Murska Sobota, maj 2019 Kazalo vsebine 1. UVOD... 3 2. POVZETEK... 5 3. GOSPODARSKE

Prikaži več

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA ( IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN 30.09.2013 Postavka AOP 30.9.2013 30.9.2012 INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (002+032+053) 001 7.565.152 6.566.959 115,20 A. DOLGOROČNA SREDSTVA

Prikaži več

Izpostava Murska Sobota INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V POMURSKI REGIJI V LETU 2016 Murska Sobota, ma

Izpostava Murska Sobota INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V POMURSKI REGIJI V LETU 2016 Murska Sobota, ma Izpostava Murska Sobota INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V POMURSKI REGIJI V LETU Murska Sobota, maj 2017 Kazalo vsebine 1. UVOD... 3 2. POVZETEK... 5 3. GOSPODARSKE

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja REVIDIRANE

Prikaži več

STRUKTURA STANDARDNIH IZPISOV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktu

STRUKTURA STANDARDNIH IZPISOV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktu STRUKTURA STADARDIH IZPISOV PODATKOV IZ LETIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG I SAMOSTOJIH PODJETIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVO OBJAVO 1. Struktura standardnega izpisa podatkov iz letnih poročil gospodarskih

Prikaži več

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. office-sl

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o.  office-sl 1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. email: office-slovenia@coface.com 14.12.2016 22:11(+1) POROČILO O PODJETJU IZMIŠLJENO PODJETJE D.O.O. Druga imena: IZMIŠLJENO d.o.o. Sedez podjetja:

Prikaži več

Priloga_AJPES.xls

Priloga_AJPES.xls 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika

Prikaži več

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc CINKARNA Metalurško kemična industrija Celje, d.d. Kidričeva 26, 3001 Celje OBJAVA POVZETKA REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA ZA LETO 2006 V skladu z ZTVP-1 ter Sklepom o podrobnejši vsebini in načinu objave

Prikaži več

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR BONITETNO POROČILO Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska www.bisnode.si, tel: +386 (0)1 620 2 866, fax: +386 (0)1 620 2 708 Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA

Prikaži več

Untitled Document

Untitled Document BONITETNO POROČILO Izdano za: Mateja Roglič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska www.bisnode.si, tel: +386 ()8 39 3, fax: +386 ()1 62 2 78 Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA Poglavje

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 056NKP Davčna: Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 056NKP Davčna: Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim Bonitetno poročilo Izdano dne 23.9.214 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 56NKP Davčna: Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovanjem in slabš e posluje. Finančna ocena 213 17

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 001NKP, d.o.o. Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim po

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 001NKP, d.o.o. Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim po Bonitetno poročilo Izdano dne 17.1.2014 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 001NKP, d.o.o. Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim poslovanjem in zelo dobro posluje. Poslovni subjekt zelo

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 036NKP Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovan

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 036NKP Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovan Bonitetno poročilo Izdano dne 14.4.214 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 36NKP Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovanjem in slabš e posluje. Finančna ocena 212 8 Finančna

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 010NKP d.o.o. 4 Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim p

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 010NKP d.o.o. 4 Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim p Bonitetno poročilo Izdano dne 17.1.2014 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 010NKP d.o.o. 4 Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim poslovanjem in slabš e posluje. Poslovni subjekt slabš

Prikaži več

BONITETNO POROCILO Izdano dne Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POROČILO, vse pravice pridržane

BONITETNO POROCILO Izdano dne Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POROČILO, vse pravice pridržane BONITETNO POROCILO Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA Poglavje 1 Podjetje: Naslov: Dejavnost: J 58.190 DRUGO ZALOŽNIŠTVO Matična številka:

Prikaži več

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka:

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka: v sodelovanju z S.BON AJPES za podjetje: Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: 1234567000 ID za DDV / davčna številka: SI12345678 BONITETNA OCENA PO PRAVILIH BASEL II BONITETNA OCENA PODJETJA NA DAN

Prikaži več

RAČUNOVODSKE USMERITVE SKUPINE PETROL

RAČUNOVODSKE USMERITVE SKUPINE PETROL ČETRTLETNO POROČILO POSLOVODSTVA DRUŽBE DATALAB TEHNOLOGIJE, d. d. in njenih odvisnih družb za obdobje od 01.07.2016 do 31.3.2017 1. PREDSTAVITEV DRUŽBE 1.1 Osnovni podatki Kratki naziv: DATALAB d. d.

Prikaži več

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2016 Finančni rezultat Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav Poslovno poročilo Uprav

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2016 Finančni rezultat Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav Poslovno poročilo Uprav Kazalo > 8 Finančni rezultat Skupine Triglav in Skupina Triglav je ustvarila 82,3 milijona evrov čistega dobička in dosegla 11,4-odstotno dobičkonosnost kapitala. Čisti poslovni izid je za 29 odstotkov

Prikaži več

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1 IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) Zap. Oznaka štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA 1 A. 1. in del A. 5. Denar v blagajni, stanje na računih pri centralnih bankah in vpogledne vloge pri bankah

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice,

Prikaži več

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj VELJA OD 1. 1. 2016 DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) RAZKRITJA 69. ČLEN ZGD- 1 (OD 1.1.2016 DALJE) da pogojno ne Člen ZGD- 1 OPIS VELIKOST DRUŽBE VELIKA SREDNJA MAJHNA MIKRO (70a. člen)

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska HLADILNA TEHNIKA MILAN KUMER s.p. Izdano dne 18.6.2018

Prikaži več

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2017

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2017 Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 217 Vsebina Sestava Skupine KD... 3 Analiza poslovanja Skupine KD v obdobju 1-3 217...

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska LIBELA ORODJA, Izdelovanje orodij in perforiranje

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska JELE KITT proizvodno podjetje d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

Stran / Št. 86 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Ur

Stran / Št. 86 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Ur Stran 13006 / Št. 86 / 29. 12. 2016 Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 UPB, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 odl. US, 82/13 in 55/15:

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska IRMAN trgovina, razvoj, optika, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska IRMAN trgovina, razvoj, optika, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ZELEN IN PARTNERJI, Podjetniško in poslovno svetovanje

Prikaži več

Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: Davčna

Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: Davčna Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: 5665493 Davčna številka: SI 82155135 Telefon (h.c.): 01/ 200 75 00

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Javna služba Konto Realizacija 2012* Realizacija

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska MULTILINGUAL PRO prevajalska agencija d.o.o. Izdano

Prikaži več

STRUKTURA STANDARDNIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL ZA LETO NEGOSPODARSTVO 1. Struktura standardnega izbora podatkov iz letnih poročil dru

STRUKTURA STANDARDNIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL ZA LETO NEGOSPODARSTVO 1. Struktura standardnega izbora podatkov iz letnih poročil dru STRUKTUR STDRDIH IZBOROV PODTKOV IZ LETIH POROČIL Z LETO 2017 - EGOSPODRSTVO 1. Struktura standardnega izbora podatkov iz letnih poročil društev za leto 2017... 2 1.1 Standardni izbor v celotnem obsegu...

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska KAPI IN PARTNERJI d.o.o. posredništvo in druge

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ARNE Računalniški sistemi d.o.o. Izdano dne 8.1.2016

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska NARVIS, napredne računalniške storitve, d.o.o.

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska HALDER norm+technik d.o.o. Izdano dne 5.8.2014

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska MULTILINGUAL PRO prevajalska agencija d.o.o. Izdano

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ILUMINA WAX trgovina in proizvodnja d.o.o. Izdano

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ŠTERN, proizvodnja in trgovina, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ŠTERN, proizvodnja in trgovina, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska INŽENIRING TELEKOMUNIKACIJ 100 d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = =

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = = CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) =1.1+1.2+1.3+1.6 =1.4+1.5+1.6 1.1 TEMELJNI KAPITAL =1.1.1+ 1.1.2+1.1.4+1.1.5 Znesek

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska KARBON, čiste tehnologije d.o.o. Velenje Izdano

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska KOOP TRGOVINA trgovina in posredništvo d.o.o. Izdano

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ZEL-EN, razvojni center energetike d.o.o. Izdano

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska LIBELA ORODJA, Izdelovanje orodij in perforiranje

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska RCM špedicija, gostinstvo, trgovina in proizvodnja

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 851 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja POMEMBNEJŠA

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska SPLETNE REŠITVE, MIHA LAVTAR S.P. Izdano dne 26.6.2013

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Predelava termoplastov VARSPOJ, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

Microsoft Word - SRS A.doc

Microsoft Word - SRS A.doc Slovenski računovodski standard 23 (2016) OBLIKE IZKAZA GIBANJA KAPITALA ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju predračunskih in obračunskih izkazov, v katerih

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska RCM špedicija, gostinstvo, trgovina in proizvodnja

Prikaži več

Javna objava podatkov poslovanja Abanke d.d. v prvem trimesečju leta 2018 s priloženimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi

Javna objava podatkov poslovanja Abanke d.d. v prvem trimesečju leta 2018 s priloženimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi ABANKA d.d. Slovenska 58, 1517 Ljubljana T 01 47 18 100 F 01 43 25 165 www.abanka.si JAVNA OBJAVA PODATKOV POSLOVANJA ABANKE D.D. V PRVEM TRIMESEČJU LETA 2018 S PRILOŽENIMI KONSOLIDIRANIMI RAČUNOVODSKIMI

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska PS družba za projektiranje in izdelavo strojev

Prikaži več

3

3 SIVENT, d.d., Ljubljana NEREVIDIRANO POLLETNO POROČILO družbe SIVENT, d.d., Ljubljana in NEREVIDIRANO KONSOLIDIRANO POLLETNO POROČILO Skupine SIVENT za obdobje 1.1. 30.6.2014 Ljubljana, avgust 2014 Pregled

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska AVTOSTORITVE ROGELJ avtokleparstvo in trgovina,

Prikaži več

Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006

Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006 Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006 1 PREDSTAVITEV SKLADA...3 2 OPOZORILO IMETNIKOM INVESTICIJSKIH KUPONOV...4 3 POSLOVANJE SKLADA V OBDOBJU 01.01. DO 30.06.2006...5 4 NEREVIDIRANI RAČUNOVODSKI

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska CLEANGRAD, proizvodnja kovinskih konstrukcij in

Prikaži več

BILTEN JUNIJ 2019

BILTEN JUNIJ 2019 BILTEN JUNIJ 2019 Izdajatelj: BANKA SLOVENIJE Slovenska 35, 1000 Ljubljana Slovenija tel.: +386 (1) 4719000 fax.: +386 (1) 2515516 E-mail: bilten@bsi.si http://www.bsi.si/ SWIFT: BSLJ SI 2X Razmnoževanje

Prikaži več

Poročilo k certifikatu FINANČNE ZANESLJIVOSTI gospodarskega subjekta Imetnik certifikata: KREMENITI d.o.o. KREMENITI, trgovina, servis, izvoz, uvoz, p

Poročilo k certifikatu FINANČNE ZANESLJIVOSTI gospodarskega subjekta Imetnik certifikata: KREMENITI d.o.o. KREMENITI, trgovina, servis, izvoz, uvoz, p Poročilo k certifikatu FINANČNE ZANESLJIVOSTI gospodarskega subjekta Imetnik certifikata: KREMENITI d.o.o. KREMENITI, trgovina, servis, izvoz, uvoz, proizvodnja, d.o.o. Izdajatelj: PRVA BONITETNA AGENCIJA

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE IZOLA ZA LETO 212 I. SPLOŠNI DEL 143 - ZR211 142 - P212_1 156 - VP212 161 - ZR212 I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 16.5.364 22.982.33 22.982.33 15.519.495 96,7 67,5

Prikaži več

SRS24-S

SRS24-S Slovenski računovodski standard 24 (2006) OBLIKE BILANCE STANJA ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju obračunskih izkazov, v katerih so predstavljeni sredstva

Prikaži več

2

2 Povzetek makroekonomskih gibanj, maj 19 Gospodarska rast v evrskem območju je nizka, a precej stabilna, saj se ob naraščajoči negotovosti v svetovni trgovini ohranja solidna rast domačega povpraševanja.

Prikaži več

KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO

KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO KONSOLIDIRANO POLLETNO POROČILO za obdobje 1.1. do 30.6.2010 Šempeter pri Gorici, 30.7.2010 Stran 1 KAZALO POSLOVNO POROČILO... 3 PREDSTAVITEV OBVLADUJOČE DRUŽBE... 4 PREDSTAVITEV SKUPINE AGROGORICA...

Prikaži več

Izdaja:

Izdaja: Izdaja: 30. 09. 2009 OSNOVNI PODATKI SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju SID banka) je bila ustanovljena 22.10.1992 kot Slovenska izvozna družba, družba za zavarovanje

Prikaži več

(Microsoft Word - \310etrtletno poro\350ilo januar-september 2015_kon\350na verzija.docx)

(Microsoft Word - \310etrtletno poro\350ilo januar-september 2015_kon\350na verzija.docx) ČETRTLETNO POROČILO O POSLOVANJU DRUŽBE ALPETOUR POTOVALNA AGENCIJA, D. D. IN SKUPINE ALPETOUR ZA OBDOBJE JANUAR SEPTEMBER 2015 Kranj, oktober 2015 KAZALO 1 UVODNA POJASNILA... 3 2 OSNOVNI PODATKI... 3

Prikaži več

RAČUNOVODSKO POROČILO 2015 KAZALO 1.1 BILANCA STANJA NA DAN IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2015 (RAZLIČICA I) PRIKAZ BILA

RAČUNOVODSKO POROČILO 2015 KAZALO 1.1 BILANCA STANJA NA DAN IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2015 (RAZLIČICA I) PRIKAZ BILA RAČUNOVODSKO POROČILO 2015 KAZALO 1.1 BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2015... 2 1.2 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2015 (RAZLIČICA I)... 4 1.3 PRIKAZ BILANČNEGA DOBIČKA /IZGUBE ZA LETO 2015... 5 1.4 RAČUNOVODSKE

Prikaži več

(I. Splo\232ni del prora\350una)

(I. Splo\232ni del prora\350una) DOPOLNJEN PRORAČUNA OBČINE LJUTOMER ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 11.817.73 11.817.73 11.389.216 11.585.789 196.573 98, 98, TEKOČI PRIHODKI (7+71) 9.772.584 9.772.584 9.78.4

Prikaži več

Poslovno poročilo

Poslovno poročilo holdinška družba, d.d. Cesta Zore Perello-Godina 2, 6000 Koper Tel. 05/662-1500, Fax: 05/662-1515, www.istrabenz.si Informacija o poslovanju (nerevidirani podatki) Skupine Istrabenz in holdinške družbe

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE SEŽANA ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 14.793.384 14.87.659 12.723.11-2.84.558 86, 85,9 TEKOČI PRIHODKI (7+71) 12.62.638 12.624.686 11.62.72-1.22.614

Prikaži več

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 ... 3... 4... 9... 35 2 ... 48 3 4 5 6 7 ZŠ KAZALEC OZ. KAZALNIK LETO 2013 LETO 2012 I 13/12 1 ŠTEVILO ZAPOSLENIH KONEC LETA 115 110 104,5 PO OBRAČUNSKEM

Prikaži več

VABILO

VABILO POLLETNO POROČILO 2013 Brežice, avgust 2013 Vsebina POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DO 30. 06. 2013... 3 NAČRTOVANI KOLEDAR POMEMBNEJŠIH DOGODKOV IN OBJAV... 3 NAGOVOR UPRAVE... 4 POMEMBNEJŠI DOGODKI

Prikaži več

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih 15.6.2018 L 153/161 SMERNICE SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/861 z dne 24. aprila 2018 o spremembi Smernice ECB/2013/23 o statistiki državnih financ (ECB/2018/13) IZVRŠILNI ODBOR EVROPSKE CENTRALNE

Prikaži več

LETNO POROČILO SID BANKE IN SKUPINE SID BANKA 2016

LETNO POROČILO SID BANKE IN SKUPINE SID BANKA 2016 Ljubljana, 31. 8. 2017 Vsebina IZJAVA O ODGOVORNOSTI POSLOVODSTVA... 2 1 OSNOVNI PODATKI... 3 2 POMEMBNEJŠI PODATKI IN KAZALNIKI POSLOVANJA... 4 3 POMEMBNEJŠI DOGODKI... 6 4 POJASNILA K LOČENIM IN KONSOLIDIRANIM

Prikaži več

21. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 2019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1. 2

21. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 2019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1. 2 1. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1.. SKUPAJ Možne točke: 55 36 91 Dosežene točke: Pišite s

Prikaži več

Alta Skupina_revidirano letno poroèilo 2010

Alta Skupina_revidirano letno poroèilo 2010 LETNO POROČILO PODJETJA, Ljubljana za leto 2010 Maj 2011 KAZALO 1 REVIZORJEVO POROČILO... 1 2 POSLOVNO POROČILO... 2 2.1 PREDSTAVITEV DRUŽBE... 2 2.1.1 Osebna izkaznica... 2 2.1.2 Upravljanje družbe...

Prikaži več

MS MOL Obrazložitev - načrt ŽALE d.o.o (2)

MS MOL Obrazložitev - načrt ŽALE d.o.o (2) Številka: 354-1197/2017-1 Datum: 29. 12. 2017 Mestna občina Ljubljana Mestni svet ZADEVA: PRIPRAVIL: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ŽALE Javno podjetje, d.o.o. ZUNANJI

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Konto Realizacija 2011 Realizacija 2011 Ocena

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 SKUPINA SAVA RE NEREVIDIRANI REZULTATI 2017 23. MAREC 2018 a 2017 KLJUČNI POUDARKI LETA Kosmata premija skupine Sava Re je v letu 2017 prvič presegla 500 milijonov EUR. Čisti poslovni izid in donosnost

Prikaži več

VABILO

VABILO POLLETNO POROČILO 2011 Brežice, avgust 2011 Vsebina POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DO 30. 06. 2011... 3 NAČRTOVANI KOLEDAR POMEMBNEJŠIH DOGODKOV IN OBJAV... 3 NAGOVOR UPRAVE... 4 POMEMBNEJŠI DOGODKI

Prikaži več

Zavezanec za davek: Davčna številka: PRILOGA 14a PODATKI O UČINKIH NA DAVČNO OSNOVO PRI ZAVEZANCU, KI PRENEHA Z OPRAVLJANJEM DEJAVNOSTI Izjava I Prene

Zavezanec za davek: Davčna številka: PRILOGA 14a PODATKI O UČINKIH NA DAVČNO OSNOVO PRI ZAVEZANCU, KI PRENEHA Z OPRAVLJANJEM DEJAVNOSTI Izjava I Prene Zavezanec za davek: številka: PRILOGA 14a PODATKI O UČINKIH NA DAVČNO OSNOVO PRI ZAVEZANCU, KI PRENEHA Z OPRAVLJANJEM DEJAVNOSTI Izjava I Prenehanje opravljanja dejavnosti: Prilogo predlagam ob prenehanju

Prikaži več

KOŠAKI TMI D

KOŠAKI TMI D KOŠAKI TMI D.D. MARIBOR POVZETEK REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA ZA LETO 2007 KAZALO OSNOVNI PODATKI O DRUŢBI... 3 RAČUNOVODSKI IZKAZI... 4 BILANCA STANJA NA DAN 312007... 5 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA OD 00

Prikaži več