Microsoft Word - P-3_vzorec_pogodbe.doc

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Microsoft Word - P-3_vzorec_pogodbe.doc"

Transkripcija

1 Naziv in sedež NAROČNIK ID št. za DDV Matična številka Poslovni račun Telefon Faks E-pošta Skrbnik pogodbe/ nadzornik Podpisnik Nacionalni inštitut za javno zdravje Trubarjeva cesta Ljubljana IBAN SI (UJP) Duško Božič prim.prof.dr. Ivan Eržen, direktor in IZVAJALEC Poslovodeči partner Partner 2 Partner X Naziv in sedež ID št. za DDV Matična številka Poslovni račun Telefon Faks E-pošta Podpisnik Skrbnik pogodbe / odgovorna oseba skleneta naslednjo: Pogodbo št... Za JN Vzdrževanje informacijske rešitve RIZDDZ PRAVNA PODLAGA 1. člen Naročnik je izvedel postopek oddaje javnega naročila po postopku naročila male vrednosti v skladu z 39. členom ZJN-3 (Ur. l. RS, št. 91/2015), objavljen na Portalu javnih naročil, št., z dne. Stran 1/12

2 PREDMET POGODBE 2. člen Predmet pogodbe so storitve vzdrževanja informacijske rešitve Register izvajalcev zdravstvene dejavnosti in delavcev v zdravstvu (v nadaljevanu RIZDDZ) po specifikaciji (Obrazec P-5), ki je sestavni del te pogodbe, za potrebe Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Izvajalec je bil izbran kot najugodnejši za storitve vzdrževanja informacijskih rešitve RIZDDZ, v skladu s ponudbo izvajalca, št. z dne, ki je sestavni del te pogodbe ter v skladu z merili o izkušnjah prijavljenega kadra. VELJAVNOST POGODBE 3. člen Pogodba se sklepa za obdobje treh (3) let (36 mesecev) in stopi v veljavo s podpisom obeh pogodbenih strank, uporabljati se začne z dnem in traja do. POGODBENA VREDNOST 4. člen Izvajalec bo v skladu s to pogodbo za naročnika opravljal storitve po predračunu in po specifikaciji iz razpisne dokumentacije za naslednje sklope: Postavka Osnovno vzdrževanje Enota mere Cena na enoto v brez DDV Mesec 36 Količina Skupna vrednost v brez DDV Skupna vrednost v z DDV Dopolnilno vzdrževanje Človek ura 1905 SKUPAJ V ceni so zajeti vsi stroški, popusti in rabati ter prispevki in vse morebitne dajatve. Pogodbena cena vsebuje vse sestavine oziroma elemente cene in krije vse stroške za izvedbo predmeta pogodbe, vključno z davkom na dodano vrednost (DDV), drugimi davki, prispevki oziroma dajatvami. V pogodbeni ceni so zajeti tudi drugi stroški, ki niso posebej specificirani, so pa potrebni za funkcionalno zagotovitev delovanja predmeta pogodbe (npr. stroški dela, prostore in potrebno opremo izvajalca za izvedbo predmeta pogodbe, potni stroški). Cena mesečne vrednosti za vzdrževanje aplikacije RIZDDZ je fiksna ves čas trajanja pogodbe. Spoznavanje aplikacije RIZDDZ in infrastrukture, na kateri je nameščena aplikacija, je strošek ponudnika. Stran 2/12

3 OBVEZNOSTI IZVAJALCA 5. člen Izvajalec se obveže, da bo vse obveznosti po tej pogodbi izvedel skladno z zahtevami naročnika, kot so opredeljene v razpisni dokumentaciji specifikaciji (Obrazec P-5), ki je priloga te pogodbe in njen sestavni del. Izvajalec se obvezuje, da bo: - opravil storitve, definirane v razpisni in ponudbeni dokumentaciji, strokovno, brezhibno, pravočasno in kvalitetno s skrbnostjo dobrega strokovnjaka; - zagotovil, da dokumenti (računi, zapisniki itd.) vsebujejo številko te pogodbe; - da bo nemudoma obvestil naročnika o nastanku objektivnih vzrokov, ki bi preprečevali izpolnitev dogovorjenih obveznosti; - po preteku pogodbe predal naročniku vso dokumentacijo, izvorno kodo in podatke ter izvedel izobraževanje za morebitnega novega izvajalca storitve s tem je pogojeno tudi izplačilo zadnjega mesečnega obroka pogodbenega zneska; - omogočal ustrezno spremljanje in nadzor naročniku, - izvajal svoje naloge v skladu s terminskim načrtom. - zagotovil razvojna orodja za razvoj in celovito testiranje programske opreme. - Vodil vso komunikacijo z naročnikom, vsa poročila in dokumentacijo v slovenskem jeziku. - pri pripravi dopolnitev in sprememb aplikacije natančno upošteval zahteve in usmeritve naročnika glede funkcionalnosti in drugih značilnosti aplikacije. - pri razvoju dopolnitev in sprememb aplikacije upošteval priporočila stroke in proizvajalcev informacijske infrastrukture glede kakovosti programske opreme. - pri razvoju dopolnitev in sprememb aplikacije upošteval interne tehnične standarde ZZZS, ki določajo enotno poimenovanje programskih komponent in uporabo skupnih programskih komponent za obravnavo napak in sledenje izvajanja programske opreme. Izvajalec mora slediti tudi navodilom glede uporabe informacijske infrastrukture, že razvitih komponent aplikativne programske opreme in uporabe tabel v bazi podatkov. - urejeno upravljal z verzijami in konfiguracijami programske opreme. Urejeno mora voditi arhiv verzij programske opreme. Arhiv mora varovati pred uničenjem in nepooblaščenim spreminjanjem programske kode. Izvajalec mora naročniku na njegovo zahtevo v roku 7 delovnih dni predstaviti način upravljanja z verzijami programske opreme in upoštevati morebitne pripombe naročnika. OBVEZNOSTI NAROČNIKA 6. člen Naročnik se obvezuje da bo: - zagotovil ustrezno spremljanje in nadzor izvedbe aktivnosti po tej pogodbi; - zagotovil razpoložljivost svojih kadrov, ki bodo potrebni za uspešno izvedbo aktivnosti po tej pogodbi; - zagotovil razpoložljivost obstoječe dokumentacije in drugih informacijskih virov, ki so potrebni za izvedbo nalog. - izvajal svoje obveznosti in naloge v dogovorjenih rokih - Naročnik v sodelovanju z ZZZS izvajalcu omogoča oddaljen dostop do informacijskega sistema. Izvajalec se mora pri oddaljenem dostopu držati navodil naročnika in ZZZS. - v sodelovanju z ZZZS izvajalcu zagotovil testno okolje za delovanje aplikacije, testna digitalna potrdila, storitve načrtovanja in upravljanja baze podatkov ter testne podatke. Podatke Registra uporabljata naročnik in ZZZS v drugih aplikacijah, zato spremembe baze podatkov načrtuje in implementira naročnik v sodelovanju z ZZZS. Stran 3/12

4 - dopolnjeno aplikacijo v produkcijsko okolje v sodelovanju z ZZZS namestil naročnik. Izvajalec mora za vsako uvedbo pripraviti namestitveni programski paket in navodilo za namestitev. - Naročnik, poleg navedenega za izvajanje storitev vzdrževanja izvajalcu zagotavlja: - primerne delovne in tehnične pogoje za delo na lokaciji naročnika, - potrebne pravice za delo na opremi naročnika (uporabniška imena, gesla, pooblastila), - sodelovanje strokovnjakov z vsebinskega področja in - v sodelovanju z ZZZS - strokovnjakov za upravljanje informacijske infrastrukture, - koordinacijo del s podjetji, ki izvajajo zunanje storitve za naročnika, - prostor in prezentacijsko opremo za usposabljanje uporabnikov aplikacije. - v sodelovanju z ZZZS skrbel za redno varnostno kopiranje podatkov. Izvajalec ne odgovarja za izgubo podatkov, če je do tega prišlo zaradi opustitve rednega varnostnega kopiranja podatkov pri naročniku. - v sodelovanju z ZZZS skrbel za nemoteno delovanje informacijske infrastrukture. V primeru okvar ali motenj naročnik poskrbi za izvedbo potrebnih ukrepov za odpravo okvar in motenj. Izvajalec ne odgovarja za pravočasno izvedbo storitev, če naročnik ne izpolni katerega od zgoraj navedenih pogojev. NAČIN IZVAJANJA POGODBE 7. člen Izvajalec izvaja storitve v skladu z razpisno dokumentacijo in navodili naročnika. Za koordinacijo izvrševanja storitev po tej pogodbi določita pogodbeni stranki vsak svojo odgovorno osebo in njuna namestnika. Namestnik odgovorne osebe nadomešča odgovorno osebo v času njene odsotnosti z vsemi pooblastili odgovorne osebe. Odgovorna oseba pri naročniku je: Ime in priimek Telefonska številka GSM E-pošta Namestnik odgovorne osebe pri naročniku je: Ime in priimek Telefonska številka GSM E-pošta Odgovorna oseba pri izvajalcu je: Ime in priimek Telefonska številka GSM E-pošta Namestnik odgovorne osebe pri izvajalcu je: Ime in priimek Telefonska številka GSM E-pošta Stran 4/12

5 Izvajalec bo za izvedbo storitev po tej pogodbi uporabil naslednje strokovnjake: - Projektni koordinator :, tel.št.:, . - Strokovnjak za projektiranje aplikativnih programskih rešitev :, tel.št.:, . - Strokovnjak za programiranje portalov za IBM Websphere Portal Server, javanskih zrn in javanskih paketnih obdelav za IBM Websphere Application Server: -, tel.št.:, . Izvajalec izrecno izjavlja, da so vsi navedeni strokovnjaki podali svoje soglasje za svoje sodelovanje pri izvedbi te pogodbe ter, da so seznanjeni z razpisnimi pogoji javnega naročila iz 1. člena te pogodbe. Zgoraj navedeni strokovnjaki bodo tudi dejansko izvajali dela po tej pogodbi, pri čemer za naročnika ni pomembno njihovo pogodbeno razmerje z izvajalcem. Če bo prišlo pri izvajalcu do zamenjave ali dodajanja posameznega strokovnjaka, mora izvajalec o taki spremembi pravočasno predhodno pisno obvestiti naročnika. Obvestilo mora vsebovati obrazložitev za zamenjavo ali dodajanje ter enakovrstne podatke, kakor jih je izvajalec predložil v ponudbi za javno naročilo, navedeno v 1. členu te pogodbe. Zamenjava mora biti strokovno enakovredna ali boljša v primerjavi z zamenjanim ključnim strokovnjakom. V prehodnem obdobju se lahko naročnik izjemoma odloči in dovoli tudi zamenjavo ali dodajanje, ki ne izpolnjuje vseh pogojev, če glede na specifične okoliščine ugotovi, da je taka zamenjava ali dodajanje primerna in zadovoljiva. Izvajalec posameznega ključnega strokovnjaka ne sme zamenjati ali dodati, dokler naročnik take zamenjave izrecno predhodno ne potrdi. V primeru zamenjave kadra, mora izvajalec na lastne stroške poskrbeti za celovito usposabljanje ter prenos znanja in informacij na novega delavca. 8. člen Pogodbeni stranki se morata tekoče pisno obveščati o vsaki spremembi bistvenih pogojev, ki lahko vplivajo na izvajanje del po tej pogodbi. NAROČANJE STORITEV 9. člen Storitev osnovnega vzdrževanja aplikacije RIZDDZ naročnik ne bo naročal posebej. Izvajalec mora sam skrbeti za njegovo nemoteno delovanje. Obseg in aktivnosti osnovnega vzdrževanja sta podana v obrazcu P-5 Specifikacije, ki so sestavni del te pogodbe. Cena osnovnega vzdrževanja aplikacije RIZDDZ je določena v pavšalu za posamezen mesec in znaša 1/36 vrednosti osnovnega vzdrževanja za celotno obdobje veljavnosti pogodbe. Naročnik bo vključevanje novih področij in dopolnilna dela v zvezi z izvajanjem storitev vzdrževanja rešitve RIZDDZ naročal posebej na osnovi ustrezne izvajalčeve pisne ponudbe, ki jo mora izvajalec pripraviti najkasneje v treh delovnih dneh od prejetja naročnikove zahteve, če ni drugače pisno dogovorjeno. Naročnik bo ustreznost ponudbe pisno potrdil, potrjena ponudba mora biti priloga k izdanemu računu. Potrditev ponudbe je pogoj za začetek izvajana storitev vključevanja novih področij oz. dopolnilnega dela v zvezi z izvajanjem storitev vzdrževanja rešitve RIZDDZ. Stran 5/12

6 Cena dopolnilnega vzdrževanja je odvisna od števila porabljenih ur in se obračuna po ceni za posamezno uro (cena na uro x število ur). PLAČILNI POGOJI 10. člen Za izvršene pogodbene obveznosti po tej pogodbi izvajalec naročniku izstavi račun. Na mesečno izdanih računih mora biti izkazano: - mesečni pavšal za osnovno vzdrževanje aplikacije RZZDDZ. Izvajalec izstavlja račune za osnovno vzdrževanje na podlagi pisno potrjenega mesečnega poročila o opravljenem delu. Izvajalec mesečno do 10. dne v mesecu za prejšnji mesec naročniku pošlje pisno poročilo. Naročnik pisno potrdi oziroma zavrne poročilo. Po prejemu potrditve izvajalec izstavi račun za opravljeno storitev. V primeru zavrnitve poročila oziroma dela poročila izvajalec popravi oziroma dopolni poročilo in ga ponovno preda naročniku v ocenitev Naročnik mora račun izvajalcu plačati 30. (trideseti) dan od datuma uradnega prejema računa, če je račun pravilno izdan in storitev opravljena v skladu s pogodbo. Naročnik bo znesek računa, izdanega skladno s pogodbo, plačal na izvajalčev račun št.. V primeru, da se med izvajanjem te pogodbe spremeni davčna stopnja DDV, krije to razliko izvajalec. Če pride do spremembe v proračunu ali programu dela naročnika oziroma do proračunskih ukrepov, ki neposredno vplivajo na to pogodbo, sta stranki soglasni, da s sklenitvijo dodatka k tej pogodbi to pogodbo ustrezno spremenita. KVALITETA IZVEDBE IN JAMSTVO 11. člen Izvajalec s podpisom te pogodbe izrecno izjavlja, da bo izvedel vse pogodbene obveznosti brezhibno in prevzema odgovornost za napake. Kot napaka se šteje vsako odstopanje delovanja aplikacije RIZDDZ od naročnikovih zahtev, ki onemogoča dogovorjeno uporabo aplikacije RIZDDZ. Izvajalec jamči le za izvajanje tistih funkcij, ki so določene v specifikaciji oziroma tistih, ki so z izvajalcem naknadno sporazumno dogovorjene in potrjene. Ker gre pri programski opremi za zapleteno intelektualno stvaritev z naravo avtorskega dela, izvajalec ne prevzema jamstva za zadovoljitev posebnih naročnikovih zahtev, ki niso izrecno določene v dokumentaciji in niso ugotovljene v fazi analize in načrtovanja. Kontrolo kvalitete opravljenih del izvaja odgovorna oseba naročnika navedena v 7. členu te pogodbe ali oseba, ki jo pooblasti naročnik. Naročnik ima možnost angažirati strokovnjake dobre poznavalce tehnologij in podobnih rešitev, kot je predmet vzdrževanja tega naročila - za presojo kakovosti izdelkov izvajalca in za presojo ustreznosti rešitev z vidika varovanja podatkov in informacijskega sistema. V primeru takšnih presoj je izvajalec dolžan sodelovati s temi strokovnjaki in jim omogočiti dostop do tehnične dokumentacije in izvorne kode. Če rezultati in strokovne presoje pokažejo, Stran 6/12

7 da je izdelke nujno potrebno dopolniti, da se s tem odpravijo tveganja za nemoteno delovanje in varnost rešitev, mora izvajalec te dopolnitve izvesti na svoje stroške in s čim manjšim vplivom na nadaljnji potek vzdrževanja Če naročnik ugotovi, da je izvajalec neustrezno izvedel storitve vzdrževanja aplikacije RIZDDZ, lahko zahteva takojšnjo odpravo neustreznosti. Za vsak vzdrževalni poseg v aplikacijo RIZDDZ daje izvajalec 12 mesečno garancijo. ODPRAVA NAPAK IN ODZIVNI ČAS 12. člen Napaka je definirana kot nedelovanje ali motnja v delovanju aplikacije RIZDDZ oziroma delovanje, ki ni v skladu z zahtevami, določenimi v končni specifikaciji oziroma z zahtevami, ki so z izvajalcem naknadno sporazumno dogovorjene oziroma z navodili za uporabo aplikacije RIZDDZ. Odzivni čas za odpravo napak je naveden v obrazcu P-5_Specifikacije, ki je sestavni del te pogodbe. Odzivni čas je čas, ki preteče od prejema prijave napake, do trenutka, ko izvajalec začne z odpravo napake. Osnovno infrastrukturo za izvajanje pomoči uporabnikom zagotovi izvajalec. Ta infrastruktura vključuje sistem za upravljanje klicev, telefaksov, elektronske pošte, SMS sporočil za klicni center ter sistem za upravljanje problemov. Čas odprave napake je čas od trenutka, ko izvajalec začne z odpravo napake, pa do njene odprave (oziroma zagotovitve funkcionalno nadomestne rešitve). Če izvajalec po pregledu prijave napake ugotovi, da bo za njeno odpravo potrebno več kot je čas odprave napake, ki je podan v tabeli v tem členu pogodbe, je dolžan to nemudoma sporočiti naročniku in za vmesni čas vzpostaviti začasno delovanje aplikacije RIZDDZ, tako da bo omogočen delovni proces uporabnika. 13. člen Izvajalec ni odgovoren za napako, ki je nastala kot posledica: - naročnikovega neupoštevanja navodil za uporabo oziroma uporabniške dokumentacije; - naročnikove nestrokovne, nepravilne ali nedovoljene uporabe informacijske rešitve, ki je predmet pogodbe, oziroma operacijskega sistemskega okolja oziroma računalniške strojne opreme; - nedovoljenih modifikacij informacijske rešitve, ki je predmet pogodbe, s strani naročnika ali nepooblaščenih tretjih oseb; - višje sile, nesreče in podobnih nepredvidljivih dogodkov ali škodljivih ravnanj tretjih oseb, ob upoštevanju dolžne skrbnosti izvajalca. Izvajalec bo dela izvedel brez podizvajalcev. PODIZVAJALCI 14. člen Stran 7/12

8 _ ALI _ Poleg izvajalca sodelujejo pri izvedbi del tudi naslednji podizvajalci. [naziv in polni naslov], Zakoniti zastopnik podizvajalca Matična številka: Davčna številka: TRR: Predmet del: Kraj in rok izvedbe: Količina del: v vrednosti EUR (brez DDV), kar znaša % od celotne ponudbe. Naročnik je dolžan namesto glavnega izvajalca poravnati podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca, za kar podizvajalec predloži pisno soglasje, ki je sestavni del pogodbe. Izvajalec je dolžan svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije svojega (jih) podizvajalca (ev), ki jih je predhodno potrdil. Če neposrednega plačila podizvajalec ni zahteval, bo naročnik od izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij o podizvajalcih in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati poleg podatkov iz prvega odstavka te točke tudi podatke: - kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, - izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ali izjavo o razlogih za izključitev ter - priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva. Naročnik mora zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga. Stran 8/12

9 ODPOVED POGODBE IN POGODBENA KAZEN 15. člen Naročnik lahko odstopi od pogodbe brez odpovednega roka, če izvajalec zamuja s svojimi aktivnostmi, ne izpolni svojih obveznosti ali izpolni svojo obveznost, ki pa je v bistvenih delih v nasprotju z zahtevami naročnika. Če naročnik odstopi od pogodbe zaradi kateregakoli v prvem odstavku tega člena navedenega razloga, lahko realizira finančno zavarovanje pogodbenih obveznosti Naročnik ima pravico enostransko odstopiti od pogodbe brez odpovednega roka v primeru, da zanjo nima zagotovljenih sredstev. Ne glede na določila te pogodbe o prekinitvi ali odstopu od pogodbe zaradi kršitev pogodbenih obveznosti lahko katera koli od pogodbenih strank brez posebnega razloga pisno odstopi od pogodbe, za kar stranki dogovorita 3 (tri) mesečni odpovedni rok. Odpovedni rok prične teči z dnem, ko je nasprotna stranka prejela pisno obvestilo o odpovedi pogodbe. V primeru predčasnega prenehanja veljavnosti pogodbe sta pogodbeni strani obvezani poravnati obveznosti, ki jih imata druga do druge in so nastale do trenutka prenehanja pogodbe. V primeru izvajalčeve zamude pri reševanju zahtevkov iz osnovnega vzdrževanja te pogodbe, ki nastane po njegovi izključni krivdi, je dolžan izvajalec plačati pogodbeno kazen v višini 500 EUR za vsako zamujeno oz. preseženo izhodiščno časovno enoto (to je "čas, v katerem mora izvajalec odpraviti vzroke za napako oz. motnjo" iz Priloge 1 te pogodbe) glede na vrsto zahtevka. Pogodbena kazen se obračuna pri mesečnem izplačilu izvajalcu za osnovno vzdrževanje. V primeru nedoseganja zastavljenih vrednosti glede razpoložljivosti ali odzivnosti v posameznem mesecu, kot navedeno v obrazcu P5-Specifikacije, znaša pogodbena kazen 80 % zneska mesečnega osnovnega vzdrževanja. Pogodbena kazen se obračuna pri mesečnem izplačilu izvajalcu za osnovno vzdrževanje. Plačilo pogodbene kazni ne odvezuje izvajalca od izpolnitve pogodbenih obveznosti. Poleg tega lahko naročnik uveljavlja povračilo škode po splošnih pravilih odškodninske odgovornosti. Pri izračunu razpoložljivosti se ne upošteva nerazpoložljivost storitve, ki je nastala zaradi nerazpoložljivosti drugih povezanih sistemov, na katere izvajalec nima vpliva, ali višje sile. Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in neodklonljivi dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti. VAROVANJE IN ZAŠČITA PODATKOV 16. člen Pogodbeni stranki bosta vse medsebojne dogovore, podatke in dokumentacijo, ki je predmet te pogodbe in bodo označeni za zaupne, varovali kot poslovno oziroma uradno skrivnost in jih ne bosta neupravičeno uporabljati v svojo korist oziroma komercialno izkoriščali ali posredovali tretjim osebam izven organizacij, ki niso vključene v realiziranje nalog predmeta pogodbe. Stran 9/12

10 17. člen Izvajalec ima po tej pogodbi lastnost pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov po določilih Zakona o varstvu osebnih podatkov, ZVOP-1 in sme opravljati posamezna opravila v zvezi s pogodbenimi storitvami izključno v okviru pooblastil naročnika oziroma uporabnikov iz te pogodbe in ne sme razpolagati z osebnimi podatki oziroma jih obdelovati za noben drug namen. 18. člen Izvajalec lahko izvaja svoje storitve po tej pogodbi, ki se nanašajo na dostop in razpolaganje oziroma obdelavo osebnih podatkov samo pod pogojem, da poskrbi za ustrezno zavarovanje osebnih podatkov, ki obsega organizacijske, tehnične in logično-tehnične postopke in ukrepe, s katerimi se varujejo osebni podatki, preprečuje slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihovo spremembo ali izgubo ter nepooblaščeno obdelavo teh podatkov in sicer na tak način, da ravna v skladu z določili tega dogovora, ki obravnavajo varovanje prostorov, varovanje nosilcev podatkov, ki vsebujejo osebne podatke ter varovanje strojne in programske opreme. Naročnik oziroma uporabniki imajo pravico nadzorovati izvajalčevo izvajanje postopkov in ukrepov v zvezi z obdelavo in varovanjem osebnih podatkov po pogodbi. 19. člen Zaposleni pri izvajalcu, ki po pogodbi obdelujejo osebne podatke, so dolžni varovati tajnost osebnih podatkov, s katerimi se seznanijo pri opravljanju njihovih del in nalog. Dolžnost varovanja tajnosti osebnih podatkov jih obvezuje tudi po prenehanju zaposlitve, opravljanja del ali nalog in opravljanja storitve pogodbenega obdelovalca. 20. člen V primeru spora med izvajalcem in naročnikom je izvajalec dolžan na podlagi pisnega zahtevka naročnika morebitne kopije osebnih podatkov nemudoma vrniti naročniku. VARSTVO PRED ZAHTEVKI TRETJIH OSEB 21. člen Izvajalec jamči, da njegova izvedba te pogodbe ne krši intelektualnih ali drugih pravic tretjih oseb (vključno s patenti, licencami, poslovnimi skrivnostmi, avtorskimi pravicami, pravicami blagovne znamke, logotipov, industrijskega oblikovanja, ipd.). Izvajalec bo ščitil naročnika pred morebitnimi zahtevki, izgubami, obveznostmi, škodami ter stroški (vključno s stroški za odvetnike in pooblaščene strokovnjake), ki bi nastali zaradi zahtevkov tretjih po lastništvu ali drugih pravicah na dobavljenih izvajalčevih izdelkih, njihovih delih ali storitvah vključno s tožbami zaradi kršitev pravic intelektualne lastnine. Če izvajalec izgubi pravico do uporabe katerega koli dela svojega dobavljenega izdelka ali storitve, bo izvajalec na svoje stroške kupil za naročnika pravico za nadaljnjo uporabo izvajalčevega izdelka ali storitve ali zamenjal izdelek ali storitev s takim izdelkom ali storitvijo, ki ne bo sporna s stališča kršitev pravic intelektualne lastnine, ali spremenil izdelek ali storitev, tako, da ne bo Stran 10/12

11 sporno s stališča kršitev pravic intelektualne lastnine. VARSTVO PRAVIC INTELEKTUALNE LASTNINE IN ZNANJA 22. člen Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se vse materialne avtorske in sorodne pravice, morebitne druge pravice, zlasti lastninske pravice, pravice intelektualne lastnine in druge premoženjske pravice na delu, storitvah in rezultatih storitev, ki so predmet te pogodbe in nastajajo v okviru izvajanja pogodbe s strani izvajalca, z dnem plačila prenesejo na naročnika neizključno, v celoti in neomejeno. Naročnik ima v vsakem primeru pravico do uporabe s to pogodbo določenih storitev vzdrževanja tudi po poteku veljavnosti pogodbe. Enako velja, če pride do predčasne prekinitve pogodbe iz razlogov na strani izvajalca. Vse pravice iz tega člena se na naročnika prenesejo za ves čas trajanja pravic in na območju celega sveta. V primeru predčasne prekinitve te pogodbe ali aneksov k tej pogodbi iz kateregakoli razloga se na naročnika prenesejo pravice iz prejšnjega odstavka tega člena, za storitve in rezultate storitev, ki so bile že izročene naročniku v celoti, delno ali pa jih še ni prejel, v sorazmerju z zneskom, ki ga je naročnik za storitve že plačal izvajalcu. Naročniku pripada izključna in prenosljiva pravica uporabe tega avtorskega dela, izvajalcu pa lahko dovoli, da tak produkt delno ali v celoti trži, če s tem niso prizadete naročnikove pravice. V takem primeru se medsebojne pravice in obveznosti glede skupnih produktov uredijo z aneksom k tej pogodbi ali s posebno pogodbo. REŠEVANJE SPOROV 23. člen Pogodbeni stranki bosta ravnali kot dober strokovnjak in naredili vse, kar je potrebno za izvršitev pogodbe. Vse morebitne spore bosta najprej reševali po mirni poti, če pa to ne bo mogoče, je za reševanje vseh sporov pristojno sodišče v Ljubljani. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 24. člen Če se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična. Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestil Komisijo za preprečevanje korupcije ali druge organe, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije. POSEBNE IN KONČNE DOLOČBE 25. člen Stran 11/12

12 Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim dodatkom k pogodbi, ki ga sporazumno sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki. Če je katero od pogodbenih določil neveljavno ali to postane, to ne vpliva na ostala določila pogodbe. Neveljavno določilo se nadomesti z veljavnim. Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca. Pogodba je sestavljena v 2 enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka 1 izvod. Ponudnik Naročnik Nacionalni inštitut za javno zdravje Trubarjeva cesta Ljubljana V, dne V Ljubljani, dne Podpisnik: Podpisnik: prim. dr. Ivan Eržen, direktor Št. : Priloga 1 Priloga 2 Priloga 3 PRILOGE Obrazec P-5 Specifikacija Obrazec P-4 Predračun Obrazec P-6 Podatki in soglasje podizvajalcev Stran 12/12

Vzorec pogodbe

Vzorec pogodbe Adria Turistično podjetje d.o.o., Jadranska cesta 25, 6280 Ankaran, ID za DDV: SI22221158, ki ga skupno zastopata direktor doc.dr. Aleš Semeja (v nadaljevanju: naročnik) in (v nadaljevanju Izvajalec) Skleneta

Prikaži več

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc SI-TSA Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija http://www.si-tsa.si si-tsa@gov.si Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21 1000 Ljubljana Davčna

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, tel. 01/786-70-10, fax: 01/780-79-23, e-mail: obcina.dobrepolje@siol.net PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBI Firma oziroma ime:. Zakoniti zastopnik: Identifikacijska

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadaljevanju»naročnik«) in družbo VI NOVA d.o.o. (v nadaljevanje»ponudnik«).

Prikaži več

Microsoft Word - 5RD_ Pogodba.doc

Microsoft Word - 5RD_ Pogodba.doc Znanstveno-raziskovalno središče Koper, s skrajšano firmo ZRS Koper, Garibaldijeva ulica 1, 6000 Koper, ki ga zastopa direktor prof. dr. Rado Pišot, matična številka: 7187416000, ID številka za DDV: SI

Prikaži več

Vzorec pogodbe Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik, Livarska ulica 1, SI-1241 Kamnik, ki ga zastopa Jože Oblak, Matična številka: , Davčna šte

Vzorec pogodbe Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik, Livarska ulica 1, SI-1241 Kamnik, ki ga zastopa Jože Oblak, Matična številka: , Davčna šte Vzorec pogodbe Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik, Livarska ulica 1, SI-1241 Kamnik, ki ga zastopa Jože Oblak, Matična številka: 5138221, Davčna številka: SI90660188 (v nadaljevanju»naročnik«) ter...,

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax O B Č I N A D O B R E P O L J E V i d e m 3 5, 1 3 1 2 V i d e m - D o b r e p o l j e, t e l e f o n : 0 1 7 8 6 7 0 1 0, t e l e f a k s : 0 1 7 8 0 7 9 2 3, e - p o š t a : o b c i n a. d o b r e p

Prikaži več

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133 1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Naročnik: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje Na podlagi javnega razpisa za PREVZEM ODPADNE EMBALAŽE podajamo naslednjo ponudbo:

Prikaži več

POGODBA O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV

POGODBA O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV Priloga k vzdrževalni pogodbi št XXXXX [Polna firma], [naslov], [poštna števila] [pošta], davčna št.: [Sixxxx], matična št.: xxxxxxx, ki jo/ga zastopa [xxx], (v nadaljevanju: upravljavec osebnih podatkov)

Prikaži več

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DARS d.d. POGLAVJE 10 SPOSOBNOST za Izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo poslovne stavbe DARS na lokaciji Grič Junij 2018 Opozorilo ponudnikom: Vsi predloženi

Prikaži več

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

SPLOŠNI NABAVNI POGOJI GOSPODARSKE DRUŽBE GUMITES, d.o.o. Splošni Nabavni Pogoji (v nadaljevanju SNP) urejajo pogodbeno razmerje med gospodarsko družb

SPLOŠNI NABAVNI POGOJI GOSPODARSKE DRUŽBE GUMITES, d.o.o. Splošni Nabavni Pogoji (v nadaljevanju SNP) urejajo pogodbeno razmerje med gospodarsko družb SPLOŠNI NABAVNI POGOJI GOSPODARSKE DRUŽBE GUMITES, d.o.o. Splošni Nabavni Pogoji (v nadaljevanju SNP) urejajo pogodbeno razmerje med gospodarsko družbo gumites, d.o.o. (v nadaljevanju Naročnik) in tretjimi

Prikaži več

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednarodne smernice za e-poslovanje, ki jih zastopa tudi

Prikaži več

Microsoft Word - Posebni pogoji za uporabo storitev Google _DONE_.doc

Microsoft Word - Posebni pogoji za uporabo storitev Google _DONE_.doc Posebni pogoji za uporabo Google storitev Družba SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Si.mobil), je gospodarska družba, ki v okviru svojih

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

VZOREC POGODBE NAROČNIK: OBČINA TOLMIN, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin zakoniti zastopnik: Uroš Brežan, župan matična številka: davčna

VZOREC POGODBE NAROČNIK: OBČINA TOLMIN, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin zakoniti zastopnik: Uroš Brežan, župan matična številka: davčna VZOREC POGODBE NAROČNIK: OBČINA TOLMIN, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin zakoniti zastopnik: Uroš Brežan, župan matična številka: 5881455000 davčna številka: SI19588976 številka TRR: SI56 0132 8010 0014

Prikaži več

Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: identifikaci

Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: identifikaci Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: 5874025000 identifikacijska številka za DDV: SI67593321 (v nadaljevanju: MOL)

Prikaži več

VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vi

VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vi VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vidovič Davčna številka: SI 58045473 Matična številka:

Prikaži več

Microsoft Word - Obrazci_kuhinja.doc

Microsoft Word - Obrazci_kuhinja.doc Ponudnik: OBR-1 OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA Miren 129 5291 Miren PODATKI O PONUDNIKU Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne.., pod št. objave..., se prijavljamo na vaš javni

Prikaži več

Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Ljubljana, Štefanova 5, DŠ , ki ga zastopa minister dr

Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Ljubljana, Štefanova 5, DŠ , ki ga zastopa minister dr REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT, Masarykova cesta 16, Ljubljana; zastopa ga minister dr. Jernej Pikalo ID za DDV: SI14246821 Matična številka: 2399300 (v nadaljevanju:

Prikaži več

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Matična številka: 3372421000 Davčna številka: 58270574 Transakcijski

Prikaži več

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d.

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d. Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: 04 2083 000 podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: 04 2083 600 električne energije, d. d. Ulica Mirka Vadnova 3a 4000 Kranj www.elektro-gorenjska.si

Prikaži več

splosni_pogoji_pogodbe_na daljavo_t2_ indd

splosni_pogoji_pogodbe_na daljavo_t2_ indd SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ZA SKLEPANJE POGODB NA DALJAVO IN POGODB, KI SE SKLEPAJO ZUNAJ POSLOVNIH PROSTOROV KAZALO I. SPLOŠNE DOLOČBE 3 II. NAČINI IN POSTOPEK SKLEPANJA POGODB NA DALJAVO IN POGODB, SKLENJENIH

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI MESTA KRŠKO ZA LETO 2016 VSEBINA: I. Vsebina javnega razpisa II. Obrazec za prijavo III. Vzorec pogodbe Številka:

Prikaži več

NAROČNIK: in IZVAJALEC: OBČINA KAMNIK, Glavni trg 24, 1240 KAMNIK, ki jo zastopa župan Marjan Šarec ID. št. za DDV: SI matična številka: 58744

NAROČNIK: in IZVAJALEC: OBČINA KAMNIK, Glavni trg 24, 1240 KAMNIK, ki jo zastopa župan Marjan Šarec ID. št. za DDV: SI matična številka: 58744 NAROČNIK: in IZVAJALEC: OBČINA KAMNIK, Glavni trg 24, 1240 KAMNIK, ki jo zastopa župan Marjan Šarec ID. št. za DDV: SI28232801 matična številka: 5874483000 direktor ID. št. za DDV: Številka TRR izvajalca:

Prikaži več

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanju: hranilnica) je na podlagi 318. člena Zakona o bančništvu

Prikaži več

Naročnik: CEROP d.o.o. Vaneča 81 B, 9201 Puconci RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO SUKCESIVNA DOBAVA DIZELSKEGA GORIVA P O N U D B E N I D E L

Naročnik: CEROP d.o.o. Vaneča 81 B, 9201 Puconci RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO SUKCESIVNA DOBAVA DIZELSKEGA GORIVA P O N U D B E N I D E L Naročnik: CEROP d.o.o. Vaneča 81 B, 9201 Puconci RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO SUKCESIVNA DOBAVA DIZELSKEGA GORIVA P O N U D B E N I D E L Javni razpis je objavljen na Portalu javnih naročil

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljev

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre Brezplačne vstopnice za 20 let (v nadaljev Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljevanju: igra) je družba A1 Slovenija, d. d., Šmartinska

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 Kranj (v nadaljevanju organizator). POGOJI SODELOVANJA

Prikaži več

KM_C

KM_C VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA NA ZELENICI 8 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1077-19-33 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI PODLOG ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne

Prikaži več

Politike in postopki razvrščanja strank

Politike in postopki razvrščanja strank Na podlagi prvega odstavka 160. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11, 10/12 - ZPre-1C in 55/12; ZISDU-2) v povezavi z določbo 210. člena Zakona o trgu

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 21K160318 Javno naročilo Vzdrževanje portala zvem Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer ne gre

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Pleskarska dela v letu 2015 junij 2015 Številka: 439-59/2015 Datum: 11.6.2015 Predmet javnega naročila:»pleskarska dela«vsebina RAZPISNE DOKUMENTACIJE 1. Povabilo k oddaji ponudbe

Prikaži več

Javna_narocila_MV_01

Javna_narocila_MV_01 KNJIŽNICA FRANCA KSAVRA MEŠKA ORMOŽ NOTRANJI PREDPIS O ODDAJI JAVNIH NAROČIL MALE VREDNOSTI Ormož, 2003 Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož, Kolodvorska 9, 2270 Ormož Notranji predpis o oddaji naročil

Prikaži več

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri Marcus & Martinus 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcus & Martinus«(v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator

Prikaži več

KM_C

KM_C POVABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA TRNOVELJSKA CESTA 14 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1073-2466-13 IN GARAŽNEGA MESTA ID 1073-2466-63 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem povabilu

Prikaži več

KAJ PRINAŠAJO NOVE POGODBE O FINANCIRANJU DRUŠTEV?

KAJ PRINAŠAJO NOVE POGODBE O FINANCIRANJU DRUŠTEV? Izvedba JN za izdelavo projektnih dokumentacij za potrebe Občine Hoče-Slivnica za obdobje 2016-2018 Dr. Marko Soršak, univ. dipl. gosp. inž. Hoče, januar 2017 PREGLED VSEBINE: Uvod Pravna podlaga za izvedbo

Prikaži več

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v nadaljevanju: Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji)

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna des

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna des Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne skupnosti in spletna stran Občine Krško

Prikaži več

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun Veljavnost: od vključno 23. 05. 2016 dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zunaj poslovnih prostorov Vsebina Posebnih pogojev prodaje

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07), sprejema ravnatelj javnega zavoda Dijaški dom Nova Gorica nasl

Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07), sprejema ravnatelj javnega zavoda Dijaški dom Nova Gorica nasl Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07), sprejema ravnatelj javnega zavoda Dijaški dom Nova Gorica naslednji P RAVILNIK o izvajanju videonadzora I. SPLOŠNE

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

PRILOGA ŠT. 3 POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE PRAVNIH OSEB Projekt: Oddaja javnega naročila Naročnik Javni stanovanjski sklad

PRILOGA ŠT. 3 POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE PRAVNIH OSEB Projekt: Oddaja javnega naročila Naročnik Javni stanovanjski sklad PRILOGA ŠT. 3 POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE PRAVNIH OSEB Projekt: Oddaja javnega naročila Naročnik Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, 1104 Ljubljana

Prikaži več

bob p. p Ljubljana Tel.: (cena klica na minuto je 1 z DDV) Posebni pogoji uporabe storitve moj bob

bob p. p Ljubljana Tel.: (cena klica na minuto je 1 z DDV)  Posebni pogoji uporabe storitve moj bob bob p. p. 415 1001 Ljubljana Tel.: 090 068 068 (cena klica na minuto je 1 z DDV) www.bob.si Posebni pogoji uporabe storitve moj bob Kazalo Uvod 5 Opredelitve 5 Registracija in uporaba Storitve moj bob

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

JGZ Brdo Predoslje Kranj Številka: 51-7/ Datum: Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (v nadaljevanju: JGZ Brdo)

JGZ Brdo Predoslje Kranj Številka: 51-7/ Datum: Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (v nadaljevanju: JGZ Brdo) JGZ Brdo Predoslje 39 4000 Kranj Številka: 51-7/2019-110-1 Datum: 5.4.2019 Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (v nadaljevanju: JGZ Brdo) Predoslje 39, 4000 Kranj, skladno z 52. in 78. členom

Prikaži več

OBRAZEC ''PRIJAVA''

OBRAZEC ''PRIJAVA'' Obrazec ''Prijava'' PRIJAVA 1 PONUDBA, št. Ponudbo dajemo za javno naročilo, katerega predmet je dobava energijsko učinkovitih prenosnih in tabličnih računalnikov, z oznako SOS_rac-2014 (se označi z X):

Prikaži več

Naročnik: Naziv: Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Skrajšani naziv: Klinika Golnik Naslov: Golnik 36, 4204 Golnik Interna oz

Naročnik: Naziv: Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Skrajšani naziv: Klinika Golnik Naslov: Golnik 36, 4204 Golnik Interna oz Naročnik: Naziv: Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Skrajšani naziv: Klinika Golnik Naslov: Golnik 36, 4204 Golnik Interna oznaka javnega naročila: NMV 10/2019 MOBILNA TELEFONIJA

Prikaži več

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc Na podlagi 31. člena Statuta Gozdarskega inštituta Slovenije je upravni odbor Gozdarskega inštituta Slovenije na svoji 3. redni seji z dne 29.05.2007 sprejel naslednji PRAVILNIK O UPORABI SLUŽBENIH MOBILNIH

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlj

Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlj Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlje Davčna številka: 31642730 Matična številka: 7084633000

Prikaži več

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "NOVI CHIO ČIPS" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chi

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri NOVI CHIO ČIPS 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chi Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "NOVI CHIO ČIPS" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chio čips«(v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A)

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) Poglavitni cilji sprememb ZUTD: doseganje večje fleksibilnosti na trgu dela zmanjšanje pasti brezposelnosti za brezposelne osebe odprava

Prikaži več

Nakup nepremičnine, prodajna pogodba

Nakup nepremičnine, prodajna pogodba PRODAJNA POGODBA»Vzorec prodajne pogodbe poslovnih prostorov/2017«, ki jo dogovorita in skleneta: Prodajalec: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa direktor

Prikaži več

I. UVODNE DOLOČBE Splošni pogoji za izvajanje SMS storitve za dvosmerno komunikacijo 2Mobile d. o. o., matična številka , Glinškova ploščad

I. UVODNE DOLOČBE Splošni pogoji za izvajanje SMS storitve za dvosmerno komunikacijo 2Mobile d. o. o., matična številka , Glinškova ploščad I. UVODNE DOLOČBE Splošni pogoji za izvajanje SMS storitve za dvosmerno komunikacijo 2Mobile d. o. o., matična številka 6125123000, Glinškova ploščad 18, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Izvajalec) sprejema

Prikaži več

Broj: UD-___-2009

Broj: UD-___-2009 Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana telefon.: +386 1 47 97 100, faks: +386 1 24 43 140, www.vegeta.podravka.si, info@podravka.si Pravila in pogoji za sodelovanje v nagradni igri Jed po tvojem okusu 1.

Prikaži več

Na podlagi petega odstavka 92. člena, drugega odstavka 94. člena in 96. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za

Na podlagi petega odstavka 92. člena, drugega odstavka 94. člena in 96. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za Na podlagi petega odstavka 92. člena, drugega odstavka 94. člena in 96. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve v soglasju z ministrom

Prikaži več

Uradni list RS 56/2000 z dne 22

Uradni list RS 56/2000 z dne 22 Uradni list RS 56/2000 z dne 22. 6. 2000 2598. Odlok o koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja

Prikaži več

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Kazalo vsebine 1. Pooblastilo za izvajanje postopkov prek portala e-vem... 4 2. Prijava v

Prikaži več

20. /redna/ seja občinskega sveta April 2018 PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K POGODBI ZA USTANOVITEV BREZPLAČNE STAVBNE PRAVICE ZA IZGRADNJO ŠPORTNE INFRAS

20. /redna/ seja občinskega sveta April 2018 PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K POGODBI ZA USTANOVITEV BREZPLAČNE STAVBNE PRAVICE ZA IZGRADNJO ŠPORTNE INFRAS 20. /redna/ seja občinskega sveta April 2018 PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K POGODBI ZA USTANOVITEV BREZPLAČNE STAVBNE PRAVICE ZA IZGRADNJO ŠPORTNE INFRASTURKTURE V OBČINI LENDAVA GRADIVO PRIPRAVILI: Aleš

Prikaži več

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v soglasju z ministrom za javno upravo,

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

obrazec 1

obrazec 1 obrazec 1 PONUDNIK: 3. PONUDBENA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCA GRADENJ POSTOPEK ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI OBJAVLJEN NA PORTALU JAVNIH NAROČIL pod oznako JN005432/2017-W01 PREDMET

Prikaži več

_-_Splosni_pogoji_poslovanja_final

_-_Splosni_pogoji_poslovanja_final SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA družbe BU Power Sistemi, prodaja in servis motorjev in rezervnih delov, d.o.o. 1. SPLOŠNO Ti splošni pogoji (v nadaljevanju "Pogoji") veljajo za vse dejavnosti družbe BU Power

Prikaži več

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis )

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis ) Prečiščeno besedilo vsebuje Pravilnik o osnovah in merilih za določanje višine naročnine, ki jo kolektivni člani letno plačujejo za uporabo dodeljenih številk GS1, ki ga na podlagi določil 19., 54. in

Prikaži več

obrazec 1

obrazec 1 obrazec 1 PONUDNIK: 3. PONUDBENA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCA DEL ZA NAROČILO MALE VREDNOSTI OBJAVLJEN NA PORTALU JAVNIH NAROČIL pod oznako JN007321/2018-W01 PREDMET JAVNEGA NAROČILA:»LETNO

Prikaži več

PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. iz

PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. iz PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. izvršnega direktorja družbe za upravljanje v enotirnem

Prikaži več

Št. 2-PKS/SS-JN/ Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Predmet: Oddaja naročila blaga po postopku s pogajanji brez predhodne objave za DOBAV

Št. 2-PKS/SS-JN/ Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Predmet: Oddaja naročila blaga po postopku s pogajanji brez predhodne objave za DOBAV Št. 2-PKS/SS-JN/2017-07 Datum: 27.01.2017 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Predmet: Oddaja naročila blaga po postopku s pogajanji brez predhodne objave za DOBAVO ZDRAVIL (druga alineja 1. c točke 46. člena ZJN-3)

Prikaži več

SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Sp

SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Sp ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Spremembe v Navodilih ponudnikom za pripravo ponudbe

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI

SPLOŠNI POGOJI SPLOŠNI POGOJI OPOZORILO: Ob registraciji se uporabnik zaveže, da se strinja z vsemi določbami v spodaj navedenih Splošnih pogojih uporabe plačljivih in brezplačnih spletnih vsebin/storitev 24ur.com. Vsakič,

Prikaži več

Tel: Fax: II. PONUDBENI DEL Obvezna vsebina ponudbe: 1. Podatki ponudnika (OBR-1) 2. Ponudb

Tel: Fax: II. PONUDBENI DEL Obvezna vsebina ponudbe: 1. Podatki ponudnika (OBR-1) 2. Ponudb II. PONUDBENI DEL Obvezna vsebina ponudbe: 1. Podatki ponudnika (OBR-1) 2. Ponudbeni predračun (OBR-2) 3. Vzorec pogodbe (OBR-3) 4. Izjave (OBR-4, OBR-X) 5. Ovojnica Ponudniki morajo predložiti in zaradi

Prikaži več

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Opr. št. St 1069/2010 Ljubljana, dne 19.3.2018 VABILO K DAJANJU PONUDB (čl. 335. ZFPPIPP) Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani,

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i L 313/6 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2021 z dne 2. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi

Prikaži več

Pogoji obdelovanja osebnih podatkov UVODNE DOLOČBE Pogoji obdelovanja osebnih podatkov Pogoji obdelovanja osebnih podatkov (v nadaljevanju: pogoji) so

Pogoji obdelovanja osebnih podatkov UVODNE DOLOČBE Pogoji obdelovanja osebnih podatkov Pogoji obdelovanja osebnih podatkov (v nadaljevanju: pogoji) so Pogoji obdelovanja osebnih podatkov UVODNE DOLOČBE Pogoji obdelovanja osebnih podatkov Pogoji obdelovanja osebnih podatkov (v nadaljevanju: pogoji) so neločljivi sestavni del Uporabniške pogodbe, v skladu

Prikaži več

Pravilnik spletne Facebook nagradne igre»ql NOVO MESTO«1. člen: ORGANIZATOR Organizator nagradne igre je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53

Pravilnik spletne Facebook nagradne igre»ql NOVO MESTO«1. člen: ORGANIZATOR Organizator nagradne igre je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53 Pravilnik spletne Facebook nagradne igre»ql NOVO MESTO«1. člen: ORGANIZATOR Organizator nagradne igre je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator). 2. člen:

Prikaži več

Ime Priimek

Ime Priimek Številka: 430-1093/2010-2 Datum: 9. 9. 2010 Oznaka: JN 10/210151 RAZPISNA DOKUMENTACIJA IZBIRA IZVAJALCA ZA TISK IN RAZNOS GLASILA LJUBLJANA ZA LETO 2010 Ljubljana, september 2010 2 1. NAVODILA PONUDNIKOM

Prikaži več

Microsoft Word - Splošni pogoji Horizont veljavni od docx

Microsoft Word - Splošni pogoji Horizont veljavni od docx SPLOŠNI POGOJI UPORABE STORITVE T-2 HORIZONT V Ljubljani, dne 14.9.2015, 15.06.2017 Kazalo vsebine I. SPLOŠNE DOLOČBE... 3 II. PRIDOBITEV IN PRENEHANJE UPRAVIČENJA DO UPORABE STORITVE T-2 HORIZONT 4 III.

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE

Prikaži več

PRAVILA Naj božična pesem

PRAVILA Naj božična pesem PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI»IŠČEMO NAJ BOŽIČNO PESEM«1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»iščemo NAJ BOŽIČNO PESEM«. 1.2. Izvajalec nagradne igre je

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI GEN-IJ KVIZ NA RADIU 1 1. člen (splošne določbe) (1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre GEN-IJ kviz na Radiu 1 (v nadaljevanju: nagradna igra), ki se

Prikaži več

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/38 46 300, Fax.: 07/38 46 309 Elektronska pošta: info@obcina-skocjan.si RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS O DODELJEVANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S KRKO POD TUŠ 1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s Krko pod tuš«.

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S KRKO POD TUŠ 1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s Krko pod tuš«. PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S KRKO POD TUŠ 1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s Krko pod tuš«. 1.2. Izvajalec nagradne igre je Radio Krka, d.o.o.

Prikaži več

0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BA

0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BA 0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BANK AG, ki ga zastopa RANGUS BORUT - ODVETNIK, proti

Prikaži več

Microsoft Word - Splosni pogoji za uporabnike storitve_ONA_ doc

Microsoft Word - Splosni pogoji za uporabnike storitve_ONA_ doc Splošni pogoji in navodila za uporabnike storitev ONA V veljavi od 25.08.2015 1. Splošne določbe Splošni pogoji in navodila določajo način uporabe storitev ONA, ki jih nudi tehnični izvajalec (v nadaljevanju

Prikaži več

Microsoft Word - JN81-15 PIS. MAT. RD.POP.3.docx

Microsoft Word - JN81-15 PIS. MAT. RD.POP.3.docx UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO AŠKERČEVA 6, 1000 LJUBLJANA RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA PO ODPRTEM POSTOPKU Predmet javnega naročila: DOBAVA PISARNIŠKEGA MATERIALA Javno

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelo

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelo SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO 1.000 EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira Poslovni

Prikaži več

Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / / Stran Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost

Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / / Stran Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / 23. 12. 2016 / Stran 12607 Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost Na podlagi 83. člena Zakona o uresničevanju javnega

Prikaži več

28premoz

28premoz OBČINA ŽALEC Župan Ul. Savinjske čete 5, 3310 Žalec : (03) 713 64 20 Fax: (03) 713 64 64 E-pošta: mojca.firer@zalec.si Datum: 23.03.2006 OBČINSKEMU SVETU ODBORU ZA FINANCE, PRORAČUN IN PREMOŽENJE ZADEVA:

Prikaži več

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d.o.o. 3. različica, 28. 5. 2019 Kazalo 1. Uvodne določbe...

Prikaži več

JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko

JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur matična številka: 1214438000 davčna

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

Štev

Štev Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije Številka javnega naročila pri naročniku: NMV_14/11-B Datum: 27. 7. 2011 Na podlagi 30. a člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06,

Prikaži več

CODEKS IP KAMERA

CODEKS IP KAMERA CODEKS IP KAMERA uporabniška navodila Vse pravice pridržane. Noben del uporabniških navodil se ne sme reproducirati v kakršnikoli obliki ali na kakršen koli način - grafični, elektronski ali mehanski,

Prikaži več