Prostovoljno gasilsko drustvo DORNBERK Vodnikova ulica 15a 5294 Dornberk tel. (05) Na podlagi 12. in 13. clena v zvezi s 4., 9. in 56. cleno

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Prostovoljno gasilsko drustvo DORNBERK Vodnikova ulica 15a 5294 Dornberk tel. (05) Na podlagi 12. in 13. clena v zvezi s 4., 9. in 56. cleno"

Transkripcija

1 Prostovoljno gasilsko drustvo DORNBERK Vodnikova ulica 15a 5294 Dornberk tel. (05) Na podlagi 12. in 13. clena v zvezi s 4., 9. in 56. clenom Zakona o drustvih (Uradni list RS, st. 64/11 - uradno precisceno besedilo - Zdru-1), 20. clena Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, st. 113/05 - uradno precisceno besedilo - ZGas), je Obcni zbor Prostovoljnega gasilskega drustva Dornberk, skladno z 21. clenom Statuta Prostovoljnega gasilskega drustva Dornberk z dne , na svojem zasedanju, dne , sprejel: STATUT PROSTOVOLJNEGA GASILSKEGA DRUSTVA DORNBERK 1. SPLOSNE DOLOCBE 1. clen (uvodna dolocba) (1) Prostovoljno gasilsko drustvo Dornberk (v nadaljevanju: PGD) je prostovoljno, samostojno, nepoliticno in nestrankarsko zdruzenje obcanov, ki deluje na podlagi zakona, ki ureja drustva (v nadaljevanju: ZDru-1) in zakona, ki ureja gasilstvo (v nadaljevanju: ZGas). (2) PGD opravlja gasilsko dejavnost, ki je humanitarna dejavnost, presega interese njenih clanov in jo izvaja v javnem interesu. (3) PGD je bilo ustanovljeno leta 1911 in je vpisano v register drustev pri Upravni enoti Nova Gorica, pod maticno stevilko clen (pravni polozaj, ime in sedez) (1) PGD je pravna oseba zasebnega prava. (2) Ime drustva je PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUSTVO DORNBERK (3) Sedez in naslov PGD je v Dornberku, Vodnikova ulica 15a. 3. clen (odgovornost) (1) PGD odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premozenjem. (2) Za zakonito poslovanje PGD odgovarja Predsednik PGD. 4. clen (simboli in oznake) (1) PGD uporablja gasilske simbole v skladu s Statutom Gasilske zveze Slovenije. (2) Prapor PGD ima na hrbtni strani izvezeno podobo sv. Florjana, ki drzi v roki zastavo z znakom PGD Dornberk. Pod njim je izvezen del Dornberka z goreco hiso, ki jo sv. Florja gasi. Podobo obdaja mavrica. Spodaj je napis»na POMOC«. (3) PGD ima zig, ki je okrogle oblike, s premerom 30 mm. V sredini ziga je gasilski znak, v koncentricnem krogu pa napis»prostovoljno GASILSKO DRUSTVO«. Pod gasilskim znakom je napis DORNBERK.

2 (4) Druge oznake uporablja PGD v skladu s Pravili gasilske sluzbe, Posebnimi pravili gasilske sluzbe prostovoljnih gasilcev in drugimi splosnimi akti Gasilske zveze Slovenije (v nadaljevanju: GZS). 5. clen (povezovanje) PGD DORNBERK je clan Gasilske zveze GORISKE (v nadaljevanju: GZ) in GZS. Svoje clanske pravice v GZS izvaja preko GZ. Svoje interese v regijskem svetu (pokrajinski zvezi) usklajuje preko GZ. 2. NAMEN IN CILJI DELOVANJA PGD 6. clen (namen delovanja) Namen delovanja PGD je prostovoljno zdruzevanje obcanov, da postanejo prostovoljni gasilci, ki sestavljajo gasilsko enoto. V skladu s svojimi pristojnostmi opravlja PGD preventivne in operativne naloge v zvezi z varstvom pred pozarom, varstvom pred naravnimi in drugimi nesrecami ter zascito in resevanjem na obmocju krajevnih skupnosti Branik, Dornberk, Prvacina in Gradisce. 7. clen (cilji delovanja) Cilji delovanja PGD so: 1. izvajanje preventivnih nalog varstva pred pozarom ter drugih preventivnih nalog na podrocju varstva pred naravnimi in drugimi nesrecami; 2. izvajanje zascite, resevanja in pomoci ob pozarih, naravnih in drugih nesrecah; 3. vzgoja in usposabljanje clanov PGD ter mladine za izvajanje gasilske dejavnosti; 4. opravljanje nalog gasilstva kot dejavnosti, ki je v javnem interesu in humanitarne narave. 3. DEJAVNOST IN NALOGE PGD 8. clen (vrste dejavnosti) PGD opravlja nepridobitno, pridobitno in dopolnilno dejavnost. 9. clen (nepridobitna dejavnost) PGD v okviru nepridobitne dejavnosti opravlja naslednje naloge in obveznosti: 1. opravlja javno gasilsko sluzbo na podrocju varstva pred pozari ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrecami; 2. organizira in izvaja usposabljanje clanov ter drugih zainteresiranih za podrocje varstva pred pozarom, naravnimi in drugimi nesrecami; 3. organizira gasilsko enoto za izvajanje gasilskih in drugih resevalnih nalog na svojem pozarnem obmocju; 4. izvaja preventivne naloge varstva pred pozarom in druge preventivne naloge na podrocju varstva pred naravnimi in drugimi nesrecami; 5. gasi pozare, varuje in resuje ljudi, zivali ter premozenje pri pozarih, naravnih in drugih nesrecah; 6. opravlja prevoze vode ob naravnih in drugih nesrecah; 2

3 7. nudi pomoc obcanom in gospodarskim subjektom na svojem pozarnem obmocju na podrocju varstva pred pozarom in varstva pred naravnimi in drugimi nesrecami; 8. v uporabnem stanju vzdrzuje gasilske prostore, vozila, naprave, orodja in opremo ter skrbi za njihovo varno in primerno hrambo; 9. skrbi za strokovno izpopolnjevanje svojih clanov za opravljanje njihovih nalog in funkcij ter za zagotavljanje materialnih sredstev; 10. izvaja gasilske vaje in voznje za preverjanje brezhibnosti gasilskih vozil; 11. skrbi za vzgojo in usposabljanje gasilske mladine; 12. organizira gasilska tekmovanja; 13. vodi predpisane gasilske in drustvene evidence; 14. sodeluje z drugimi PGD, ki so clani GZ, v katero je PGD vkljuceno ter drugimi gasilskimi organizacijam; 15. podeljuje drustvena priznanja ter predlaga zasluzne clane za priznanja in odlikovanja; opravlja druge naloge, ki so povezane z gasilstvom ali so potrebne za njegovo izvajanje. 10. clen (pridobitna dejavnost) (1) PGD v okviru pridobitne dejavnosti opravlja naslednje dejavnosti: E 36,000 - zbiranje, preciscevanje in distribucija vode. Od tega: prevoz vode z gasilskimi cisternami. I Strezba pijac; Od tega: tocenje pijac na gasilskih prireditvah. L Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremicnin; M Tehnicno preizkusanje in analiziranje; Od tega: preizkusanje in servisiranje gasilnih aparatov. N Dajanje drugih izdelkov za siroko rabo v najem in zakup; Od tega: dajanje gasilskih miz in klopi v najem. N Ciscenje cest in drugo ciscenje; Od tega:ciscenje ceste po prometnih nesrecah, zemeljskem plazu, nanosu zemljin, listja, ostankov, odstranite ostankov po pozaru na cesti. O Zascita in resevanje pri pozarih in nesrecah; P Drugo nerazvrsceno izobrazevanje, izpopolnjevanje in usposabljanje; Od tega: izvajanje osnovnega tecaja za gasilca. R Druge sportne dejavnosti; Od tega: organiziranje in izvajanje gasilskih sportnih tekmovanj. R Druge nerazvrscene dejavnosti za prosti cas Od tega: organiziranje gasilskih prireditev. (2) Pridobitne dejavnosti opravlja pod pogoji, ki jih za opravljanje dejavnosti predpisuje zakon in le v obsegu, potrebnem za uresnicevanje namena in ciljev PGD oziroma nepridobitne dejavnosti. (3) Pridobitna dejavnost je povezana z nameni in cilji PGD, ce lahko neposredno pripomore k uresnicevanju namena oziroma ciljev PGD, pri cemer doprinos ni izkljucno v zagotavljanju prihodkov PGD. 11. clen (dopolnilna dejavnost) Kot dopolnilna dejavnost PGD se steje tista pridobitna dejavnost, ki skupaj z nepridobitno dejavnostjo sestavlja doloceno storitev ali dosezek, oziroma zagotavlja boljso izkoriscenost sredstev PGD. 4. POGOJI IN NACIN VCLANJEVANJA TER PRENEHANJE CLANSTVA 3

4 12. clen (nacin vstopa v clanstvo) (1) Clan PGD lahko postane obcan, ki zeli opravljati naloge gasilstva. Clanstvo v PGD je prostovoljno. Kdorzeli postati clan, mora Upravnemu odboru PGD predloziti pristopno izjavo, s katero se zaveze, da bo deloval v skladu s tern Statutom, s kodeksom prostovoljnega gasilca in bo placeval clanarino. (2) PGD lahko pod enakimi pogoji v svoje clanstvo sprejme tudi tujega drzavljana. (3) Clanstvo PGD sestavljajo gasilci, castni clani in castni funkcionarji. Gasilec je clan drustva od 6. leta starosti dalje, ki aktivno deluje pri izvajanju nalog PGD. Castnega clana imenuje Obcni zbor na lastno pobudo ali na predlog Upravnega odbora PGD zaradi osebnih zaslug za PGD, gasilstvo ter zascito in resevanje. Castnega funkcionarja imenuje Obcni zbor na predlog Upravnega odbora oziroma Poveljstva. Za castnega funkcionarja sta lahko imenovana predsednik ali poveljnik PGD, ki sta najmanj dva mandata uspesno opravljala svojo nalogo in znatno pripomogla k razvoju PGD. 13. clen (odlocanje o sprejemu v clanstvo) (1) O sprejemu v clanstvo odloca Upravni odbor. (2) Clanstvo se odkloni osebam, ki so bile pravnomocno obsojene za kaznivo dejanje zoper zivljenje, telo in premozenje. (3) O odklonitvi je potrebno kandidata pisno obvestiti v roku 15 dni od obravnave njegove pristopne izjave z navedbo bistvenih razlogov. Zoper zavrnitev se lahko kandidat v 30 dneh od prejema obvestila pritozi Obcnemu zboru. Enako pritozbo lahko kandidat vlozi, ce ne dobi obvestila v treh mesecih od obravnave njegove pristopne izjave na Upravnem odboru. (4) Upravni odbor je dolzan vsako leto na zasedanju Obcnega zbora na svecan nacin razglasiti imena novih clanov. 14. clen (vstop mladoletne osebe) (1) Ce se v PGD vclani mladoletna oseba do dopolnjenega sedmega leta starosti ali oseba, ki nima poslovne sposobnosti, podpise pristopno izjavo njen zakoniti zastopnik. Za osebo od sedmega do dopolnjenega 15. leta starosti mora zakoniti zastopnik pred njegovim vstopom v PGD podati pisno soglasje. (2) Mladoletni clan sme izvajati le tiste naloge gasilstva, ki so predvidene za posamezne kategorije mladoletnih clanov in v spremstvu mentorja. 15. clen (prenehanje clanstva) (1) Clanstvo v PGD preneha: 1. z izstopom; 2. s crtanjem; 3. z izkljucitvijo; 4. s smrtjo; 5. s prenehanjem PGD. (2) Clan izstopi iz PGD, ce Upravnemu odboru poslje pisno izjavo o izstopu in poravna svoje obveznosti. (3) Clan se crta iz clanstva PGD, ce kljub opominu ne placa clanarine v tekocem letu. Crtanje opravi Upravni odbor PGD. (4) O izkljucitvi clana iz PGD odloca Disciplinska komisija s sklepom. Sklep mora biti izdan v skladu s pravilnikom, ki ureja disciplinsko odgovornost v PGD. 4

5 16. clen (pravna sredstva) (1) Zoper sklep Disciplinske komisije oziroma odlocitev drugega organa PGD, ima clan v roku 30 dni pravico do pritozbe Upravnemu odboru. Upravni odbor mora pritozbo obravnavati in o njej odlociti v roku 30 dni od prejema. (2) Clan ima pravico, da odlocitev Upravnega odbora v roku enega leta od sprejema dokoncne odlocitve izpodbija pred stalno arbitrazo pri GZS ce je izpodbijana odlocitev sprejeta v nasprotju z zakonom, tern Statutom ali drugimi splosnimi akti PGD. Enako pravico ima tudi oseba, ki ji je bila prosnja za sprejem v clanstvo PGD zavrnjena. (3) Izpodbijanje odlocitve organov PGD pred stalno arbitrazo pri GZS ni dopustno, ce ni bila vlozena pritozba Upravnemu odboru. 5. PRAVICE IN DOLZNOSTI CLANOV PGD 17. clen (pravice clanov) Pravice clanov PGD: 1. po dopolnjenem 15. letu starosti volijo in so izvoljeni v organe PGD, ne morejo pa opravljati vodilnih funkcij ce niso dopolnili 18 let starosti; 2. sodelujejo pri delu in odlocanju v organih PGD; 3. uresnicujejo svoje osebne interese na podrocju dejavnosti PGD; 4. opravijo predpisan izpit za prostovoljnega gasilca v operativni enoti; 5. uporabljajo skupne dosezke in rezultate delovanja PGD pri svojem delu; 6. udelezujejo se srecanj, prireditev in tekmovanj, ki jih organizira PGD; 7. sodelujejo pri izdelavi programa dela in so seznanjeni s poslovanjem PGD ter njegovim financno materialnim poslovanjem; 8. nosijo gasilsko uniformo, gasilska priznanja in odlikovanja; 9. najmanj 20 % clanov lahko zahteva razresitev posameznega organa upravljanja PGD. 18. clen (dolznosti clanov) Dolznosti clanov PGD: 1. spostujejo ta Statut, kodeks prostovoljnega gasilca, druge akte in sklepe organov PGD; 2. aktivno sodelujejo ter s svojim delom prispevajo k uresnicevanju ciljev in nalog PGD; 3. redno placujejo clanarino in druge prispevke; 4. opravijo predpisan preizkuse znanja, psihofizicnih in zdravstvenih sposobnosti za opravljanje gasilske sluzbe v operativni gasilski enoti; 5. mlajsim clanom PGD prenasajo izkusnje in znanje; 6. PGD dajejo informacije, v skladu s pristopno izjavo; 7. varujejo ugled PGD. 6. NACIN UPRAVLJANJA PGD 19. clen (organi upravljanja) (1) Organi upravljanja PGD so organi PGD in funkcionarja PGD. (2) Organi so: 1. Obcni zbor. 2. Upravni odbor. 3. Poveljstvo. 5

6 4. Nadzorni odbor. 5. Disciplinska komisija. (3) Funkcionarja sta: 1. Predsednik. 2. Poveljnik. (4) Mandat organov in funkcionarjev, razen Obcnega zbora, je 5 let in je vezan na kongresno obdobje GZS. 6.1 Obcni zbor 20. clen (splosno) (1) Obcni zbor je najvisji organ PGD, ki ga sestavljajo vsi clani, stari nad 15 let. (2) Obcni zbor je lahko redni ali izredni. Redni Obcni zbor sklicuje Upravni odbor enkrat letno, najkasneje do konca marca. Izredni Obcni zbor se sklice s sklepom Upravnega odbora na podlagi zahteve Nadzornega odbora ali zahteve 20 % clanov PGD. Upravni odbor mora izredni Obcni zbor sklicati v roku 30 dni od prejema zahteve za njegov sklic. Ce Upravni odbor izrednega Obcnega zbora ne sklice v predpisanem roku, ga sklice predlagatelj, ki mora predloziti tudi dnevni red. Izredni Obcni zbor sklepa le o zadevi, za katero je bil sklican. (3) Pred zasedanjem Obcnega zbora Predsednik sklice zbor mladih clanov, starih od 6 do 15 let. Na njem jim je dolzan predstaviti letno porocilo o poslovanju PGD, predvsem v delu, ki se nanasa na delo mladih clanov. Mladi na zboru sprejmejo svoje stalisce do predstavljenega porocila. To stalisce je Predsednik dolzan predstaviti Obcnemu zboru, ki se mora do stalisca opredeliti. Ce zbor mladih ni bil sklican, se povabijo na Obcni zbor, kjer lahko povedc svoje stalisce, nimajo pa pravice glasovanja. 21. clen (sklic Obcnega zbora) (1) O sklicu Obcnega zbora in s predlozenim dnevnim redom morajo biti clani seznanjeni najmanj 10 dni pred sklicem. (2) Obcni zbor je sklepcen, ce je prisotnih vec kot polovica clanov. Ce Obcni zbor ni sklepcen, se zasedanje odlozi za 30 minut. Po preteku tega casa je Obcni zbor sklepcen, ce se ugotovi, da so bili vabljeni vsi clani in je prisotnih najmanj tretjina clanov. (3) V vabilu o sklicu Obcnega zbora mora biti opozorilo na ureditev iz prejsnjega odstavka. (4) Obcni zbor sprejema sklepe z vecino glasov prisotnih clanov. Ali bo glasovanje tajno ali javno, odloci Obcni zborz javnim glasovanjem. (5) Redni ali izredni Obcni zbor lahko pred potekom mandata razresi posamezni organ upravljanja PGD. 22. clen (vodenje in nacin dela) (1) Zasedanje Obcnega zbora do izvolitve delovnega predsedstva vodi Predsednik PGD. (2) Obcni zbor izvoli delovno predsedstvo, zapisnikarja in dva overitelja zapisnika, verifikacijsko komisijo, ob volitvah pa se volilno komisijo. (3) Verifikacijska komisija ugotovi in poroca Obcnemu zboru o stevilu prisotnih clanov oziroma o sklepcnosti Obcnega zbora. (4) Kandidacijska komisija, ki jo imenuje Upravni odbor, predlaga Obcnemu zboru listo kandidatov za organe. Obcni zbor lahko v razpravi listo kandidatov dopolni s kandidati, ki jih ni predlagala kandidacijska komisija. Po koncani razpravi Obcni zbor z javnim glasovanjem sprejme listo kandidatov. (5) Volilna komisija pripravi in vodi volitve ter objavi rezultate. 6

7 23. clen (naloge in pristojnosti) (1) Naloge in pristojnosti Obcnega zbora: 1. sklepa o dnevnem redu; 2. sprejme in spreminja Statut ter druge splosne akte PGD; 3. sprejema letno porocilo za obdobje koledarskega leta, ki vsebuje bilanco stanja in izkaz poslovnega izida s pojasnili k izkazom ter porocilo o poslovanju PGD po predhodno opravljenem notranjem nadzoru Nadzornega odbora nad financnim in materialnim poslovanjem; 4. sprejema program dela in financni nacrt; 5. voli in razresuje predsednika, namestnika predsednika, poveljnika ter clane organov; 6. voli predstavnike PGD v skupscino GZ; 7. odloca o povezovanju v GZ; 8. odloca o statusnih spremembah; 9. podeljuje naziv castnega clana, castnega poveljnika in castnega predsednika drustva; 10. odloca o nakupu in prodaji nepremicnin; 11. sklepa o prenehanju PGD; 12. odloca o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in clani PGD ter so v skladu s cilji PGD. (2) O zasedanju Obcnega zbora se vodi zapisnik, ki ga podpisejo predsedujoci, zapisnikar in dva overitelja. 6.2 Upravni odbor 24. clen (splosno) (1) Upravni odbor je operativno-izvrsilni organ, ki opravlja organizacijska, tehnicna in administrativna dela ter vodi PGD med dvema zasedanjema Obcnega zbora po programu in sklepih, sprejetih na Obcnem zboru. Za svoje delo je odgovoren Obcnemu zboru. (2) Seje Upravnega odbora sklicuje predsednik po potrebi, na pobudo clanov Upravnega ali Nadzornega odbora, najmanj pa vsako cetrtletje. (3) Upravni odbor sklepa veljavno, ce je na seji prisotnih vec kot polovica clanov, odloca pa z vecino glasov vseh prisotnih clanov. Glasovanje je praviloma javno, razen ce Upravni odbor pred posameznim glasovanjem ne sklene drugace. 25. clen (sestava in nacin izvolitve) (1) Upravni odbor sestavljajo Predsednik, Poveljnik in 5 do 7 clanov, med katerimi mora biti tudi predstavnik mladih. (2) Upravni odbor kot listo izvoli Obcni zbor z vecino glasov prisotnih glasov. 26. clen (kandidacijski postopek) (1) Clane Upravnega odbora predlaga Predsednik. Kandidati za clane Upravnega odbora morajo biti predlagani tako, da so v Upravnem odboru zastopani cilji in dejavnosti PGD. (2) Kandidata za predsednika lahko predlaga skupina 5 clanov. Kandidat za predsednika mora imeti strokovne in vodstvene sposobnosti za vodenje PGD. 7

8 1 (3) Kandidata za poveljnika lahko predlaga skupina 5 clanov operativne enote. Kandidat za poveljnika mora izpolnjevati pogoje, ki jih dolocajo veljavni predpisi s podrocja gasilstva za opravljanje te funkcije. 27. clen (naloge in pristojnosti) Naloge in pristojnosti Upravnega odbora so: 1. pripravlja predloge programa dela, financnega nacrta ter druga gradiva za Obcni zbor in daje porocila o svojem delu; 2. imenuje tajnika in blagajnika; 3. sklicuje Obcne zbore; 4. imenuje kandidacijsko komisijo in sprejme Pravilnik o kandidacijskem postopku; 5. predlaga kandidate za predstavnike PGD v organe GZ; 6. upravlja premozenje PGD in razpolaga s posameznimi deli premozenja v skladu s tern Statutom in drugimi predpisi; 7. izvaja sklepe Obcnega zbora; 8. skrbi za izpolnjevanje programa dela PGD; 9. skrbi za financno in materialno poslovanje PGD; 10. pripravlja predloge splosnih aktov PGD; 11. doloca visino letne clanarine; 12. pripravi letno porocilo o poslovanju PGD; 13. odloca o pritozbah zoper odlocitve organov PGD; 14. odloca o sprejemu novih clanov in prenehanju clanstva; 15. sklepa o podelitvi diplom, zahval, plaket in pisnih priznanj PGD ter doloca predloge za priznanja in odlikovanja GZ in GZS; 16. uresnicuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov PGD, so dogovorjene na nivoju GZ, regije in GZS, ter naloge, ki mu jih nalozi Obcni zbor. 28. clen (pomozni organi) Upravni odbor za izvajanje nalog, opredeljenih v namenih in ciljih PGD, imenuje naslednje komisije: 1. Mladinsko komisijo; 2. Komisijo za priznanja in odlikovanja. Upravni odbor glede na naloge in cilje lahko imenuje tudi druge stalne ali obcasne komisije. Ob imenovanju Upravni odbor doloci tudi stevilo clanov vsake komisije. 6.3 Poveljstvo 29. clen (splosno) (1) Poveljstvo je strokovno-operativni organ, ki pomaga Poveljniku pri vodenju in opravljanju strokovno-operativnih nalog. Izvoli ga Obcni zbor na predlog Poveljnika. Delo poveljstva vodi Poveljnik. (2) Poveljstvo sestavljajo Poveljnik, namestnik poveljnika, podpoveljnik/a, pomocniki poveljnika za naprave za zascito dihal, radijske zveze in prvo pomoc ter orodjar in glavni strojnik. (3) Predlog kandidatov za clane Poveljstva pripravi Poveljnik. 8

9 30. clen (naloge poveljstva) (1) Poveljnik in clani Poveljstva opravljajo naloge v skladu s Pravili gasilske sluzbe, Posebnimi pravili gasilske sluzbe prostovoljnih gasilcev in tern Statutom. (2) Poveljstvo opravlja se naslednje naloge: 1. skrbi za opremo, izobrazevanje, usposabljanje in izvajanje operativnih nalog, ki izhajajo iz pogodbe za opravljanje obvezne lokalne javne sluzbe; 2. proucuje vzroke pozarov in analizira delo gasilske enote pri intervencijah; 3. predlaga kandidate za predstavnike v organe GZ; 4. izvaja sklepe Obcnega zbora PGD s podrocja operative; 5. pripravi letno porocilo o delovanju operative v PGD; 6. skrbi za izpolnjevanje programa dela PGD; 7. pripravlja strokovne podlage za predloge programa dela; 8. uresnicuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov PGD, dogovorjene na nivoju GZ, regije in GZS, ter naloge, ki mu jih nalozi Obcni zbor s podrocja operative. 6.4 Nadzorni odbor 31. clen (sestava in naloge) (1) Nadzorni odbor spremlja in nadzira financno materialno poslovanje PGD in izvajanje sklepov Obcnega zbora. (2) Nadzorni odbor ima predsednika in dva clana, ki jih izvoli Obcni zbor. Predsednik Nadzornega odbora sklicuje in vodi seje ter predlaga dnevni red. (3) Nadzorni odbor nadzira zakonitost poslovanja tako, da: 1. redno spremlja financno in materialno poslovanje PGD; 2. pregleda letno porocilo PGD pred obravnavanjem na Obcnem zboru; 3. opravlja nadzor nad delovanjem PGD in izvajanjem nalog, ki jih nalagajo Zakon o gasilstvu in drugi predpis; 4. opravlja nadzor nad financno-materialnim poslovanjem PGD in ugotavlja, ali so poslovne knjige vodene primerno ter ali so presezki prihodkov nad odhodki porabljeni za namene in cilje oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti PGD; 5. pripravi porocilo o svojem delu in ugotovitvah za Obcni zbor. (4) Clani Nadzornega odbora imajo pravico sodelovati pri delu vseh organov PGD. Za svoje delo je Nadzorni odbor odgovoren Obcnemu zboru. 6.5 Disciplinska komisija 32. clen (sestava in naloge) (1) Disciplinsko komisijo sestavljajo predsednik, dva clana in dva namestnika, ki jih izvoli Obcni zbor. Disciplinska komisija odloca o disciplinskih prekrskih in drugih sporih ter izreka ukrepe. Veljavno sklepa v senatu treh clanov. Odlocitev je sprejeta, ce zanjo glasuje vecina clanov senata. (2) Disciplinska komisija vodi postopek in sprejema svoje odlocitve v skladu s pravilnikom, ki ureja disciplinski postopek. Zoper sklep Disciplinske komisije ima clan pravico pritozbe na Upravni odbor, kot drugostopenjski organ. 33. clen (Predsednik PGD) (1) Predsednik PGD zastopa, vodi in predstavlja PGD.

10 1 (2) Predsednika PGD voli Obcni zbor. Predsednik PGD je predsednik Upravnega odbora ter odredbodajalec za financno in materialno poslovanje PGD. Kadar je Predsednik odsoten ali zadrzan, ga nadomesca namestnik predsednika. (3) Predsednik PGD je odgovoren za delovanje in zakonito poslovanje PGD v skladu s Statutom in pravnim redom. Za svoje delo je odgovoren Upravnemu odboru in Obcnemu zboru. (4) Predsednik PGD je dolzan zadrzati sklep posameznega organa PGD, ce meni, da je v nasprotju z veljavnim pravnim redom oziroma v nasprotju z akti PGD. O zadrzanju obvesti v roku 8 dni organ, ki ga je sprejel, ter predsednika Nadzornega odbora. 34. clen (Poveljnik PGD) (1) Poveljnik je strokovno-operativni vodja PGD za izvajanje nalog gasilske sluzbe. Izpolnjevati mora pogoje, ki jih dolocajo Pravila gasilske sluzbe in Posebna pravila gasilske sluzbe prostovoljnih gasilcev. (2) Poveljnik je za svoje delo odgovoren Upravnemu odboru in Obcnemu zboru. 7. ZASTOPANJE PGD 35. clen (zastopnik) PGD zastopa Predsednik PGD. Predsednik PGD v imenu PGD sklepa obligacijska razmerja ter podpisuje vse listine, s katerimi PGD nastopa do svojih clanov oziroma do drugih fizicnih in pravnih oseb. V primeru odsotnosti predsednika nadomesca poveljnik drustva. 8. PREMOZENJE PGD, FINANCNO POSLOVANJE IN NADZOR 36. clen (sredstva in vodenje poslovnih knjig) (1) Sredstva PGD sestavljajo premozenje in prihodki. Uporabljajo se za pokrivanje stroskov delovanja PGD in njenih organov upravljanja. (2) Namen uporabe sredstev za delovanje PGD in njenih organov upravljanja se doloci z letnim financnim nacrtom. (3) PGD vodi poslovne knjige na nacin in v obliki, opredeljeni s Slovenskim racunovodskim standardom za drustva. Nacin in obliko vodenja poslovnih knjig opredeli PGD v Pravilniku, ki ureja financno materialno poslovanje. 4) Poslovne knjige in letno porocilo morajo omogociti oceno, ali so presezki prihodkov nad odhodki porabljeni za namene in cilje PGD oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti PGD. 37. clen (premozenje) (1) Premozenje PGD sestavljajo nepremicne in premicne stvari, materialne pravice in denarna sredstva. (2) PGD svojim clanom ne deli premozenja PGD. Ce pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presezek prihodkov nad odhodki, ga porabi za uresnicevanje svojega namena ter ciljev oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti, dolocene v skladu s tern Statutom. (3) O nakupu oziroma prodaji premicnin odloca Upravni odbor, o nakupu oziroma prodaji nepremicnine pa Obcni zbor. 10

11 38. clen (prihodki) (1) PGD pridobiva prihodke za svoje delovanje: 1. iz proracuna lokalne skupnosti in sredstev pozarne takse; 2. s clanarino; 3. iz naslova materialnih pravic in dejavnosti PGD; 4. z darili in volili fizicnih in pravnih oseb; 5. s prispevki sponzorjev in donatorjev; 6. iz sredstev odstopljene dohodnine fizicnih oseb; 7. iz drugih virov. (2) PGD se financira tudi z izvajanjem pridobitne dejavnosti pod pogoji, ki jih za opravljanje dejavnosti doloca veljavni pravni red. Vse pridobitne dejavnosti opravlja PGD le v obsegu, potrebnem za uresnicevanje namena in ciljev svojega delovanja oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti. (3) Ce PGD pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presezek prihodkov nad odhodki, ga porabi za uresnicevanje svojega namena ter ciljev oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti, dolocene v skladu s tern statutom. 39. clen (letno porocilo) (1) PGD za poslovno leto, ki je enako koledarskemu letu, izdela letno porocilo, ki vsebuje bilanco stanja, izkaz poslovnega izida s pojasnili k izkazom ter porocilo o poslovanju PGD. Letno porocilo mora obsegati resnicni prikaz premozenja in poslovanja PGD. (2) Letno porocilo sprejme Obcni zbor. Pred obravnavanjem na Obcnem zboru ga mora pregledati Nadzorni odbor, ki mora opraviti notranji nadzor predvsem nad financno materialnim poslovanjem PGD in ugotoviti, ce so poslovne knjige primerno vodene in ce so presezki prihodkov nad odhodki porabljeni za namene in cilje PGD oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti PGD. 9. NACIN ZAGOTAVLJANJA JAVNOSTI DELA 40. clen (obvescanje javnosti) (1) Delo PGD in njenih organov upravljanja je javno. Obvescanje clanov PGD poteka preko sredstev javnega obvescanja, spletne strani in z vpogledom v zapisnike organov PGD. Sirsa javnost se o delu PGD lahko seznani preko organiziranih okroglih miz, tiskovnih konferenc, vabil zainteresiranih predstavnikov na javne seje, spletne strani in udelezbe predstavnikov sredstev javnega obvescanja na sejah organov PGD. (2) Za zagotavljanje javnosti dela odgovarja Predsednik. 10. NACIN SPREJEMANJA SPREMEMB IN DOPOLNITEV STATUTA 41. clen (postopek) (1) Postopek za zacetek sprememb ali dopolnitev Statuta oziroma za sprejem novega Statuta se zacne na podlagi sklepa Upravnega odbora. Upravni odbor v sklepu tudi opredeli obseg sprememb in vprasanja, ki jih je treba prouciti. (2) Upravni odbor pripravi osnutek sprememb Statuta in ga posreduje clanom PGD v javno obravnavo. 11

12 (3) Po koncani javni obravnavi Upravni odbor doloci predlog sprememb ali dopolnitev oziroma predlog novega Statuta in ga predlozi Obcnemu zboru v obravnavo in sprejem. 11. NACIN PRENEHANJA PGD IN RAZPOLAGANJE S PREMOZENJEM 42. clen (nacini prenehanja in prenos premozenja) (1) PGD preneha: 1. po sklepu Obcnega zbora; 2. zaradi spojitve ali pripojitve k drugemu PGD; 3. zaradi stecaja; 4. na podlagi sodne odlocbe o prepovedi delovanja; 5. po samem zakonu. (2) V primeru prenehanja PGD se poravnajo vse obveznosti, proracunska sredstva se vrnejo proracunu, preostanek premozenja pa se prenese na PGD, ki bo prevzela pozarno obmocje. 12. PREHODNE IN KONCNE DOLOCBE 43. clen (razveljavitev dosedanjega Statuta) Z uveljavitvijo tega Statuta preneha veljati statut PGD, ki je bil sprejet dne Z dnem uveljavitve tega Statuta prenehajo veljati dolocbe splosnih aktov PGD, ki so v nasprotju s tern Statutom. 44. clen (uskladitev poslovanja s tern Statutom) PGD mora v enem letu od uveljavitve tega Statuta uskladiti svoje veljavne akte, sprejeti potrebne splosne akte in uskladiti svoje poslovanje s tern Statutom. 45. clen (zacetek veljavnosti tega Statuta) Ta Statut je sprejet, ko ga sprejem Obcni zbor PGD in ga pristojni organ vpise v register drustev. Veljati zacne petnajsti dan po objavi na oglasni deski PGD. Dolocbe tega Statuta, ki se nanasajo na upravljanje PGD, se zacnejo uporabljati za volitve organov upravljanja PGD v kongresnem letu Do zacetka uporabe dolocb tega Statuta, ki se nanasajo na nacin upravljanja PGD, se uporabljajo dolocbe Statuta PGD, sprejetega dne

Na podlagi 9. in 33. clena Zakona o drustvih (Uradni list RS, st. 60/95) je skupscina Slovenskega drustva za umetno inteligenco dne sklepa

Na podlagi 9. in 33. clena Zakona o drustvih (Uradni list RS, st. 60/95) je skupscina Slovenskega drustva za umetno inteligenco dne sklepa Na podlagi 9. in 33. clena Zakona o drustvih (Uradni list RS, st. 60/95) je skupscina Slovenskega drustva za umetno inteligenco dne 3. 11. 1997 sklepala o uskladitvi temeljnega akta drustva z zakonom in

Prikaži več

(Microsoft Word - Statut A\ s spremembami skup\232\350ina 2010)

(Microsoft Word - Statut A\ s spremembami skup\232\350ina 2010) Na podlagi Zakona o društvih (Ur.l.RS štev.60/95 in 89/99) in 8. člena Pogodbe o združevanju je Skupščina Zveze za avto šport Slovenije AŠ 2005 na zasedanjih dne 31. maja 2000, 15. decembra 2001, 31. maja

Prikaži več

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE KAZALO I. SPLOŠNO... 3 II. UDELEŽENCI... 3 III. POTEK SKUPŠČINE... 4 IV. SKLEPČNOST IN ODLOČANJE... 4 V. VOLITVE ORGANOV ZVEZE... 5 VI. KONČNE DOLOČBE... 7 POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE

Prikaži več

V skladu z določbami Zakona o društvih (uradno prečiščeno besedilo; Uradni list RS, št. 64/11; ZDru-1-UPB2) je skupščina Športno kulturnega društva Fr

V skladu z določbami Zakona o društvih (uradno prečiščeno besedilo; Uradni list RS, št. 64/11; ZDru-1-UPB2) je skupščina Športno kulturnega društva Fr V skladu z določbami Zakona o društvih (uradno prečiščeno besedilo; Uradni list RS, št. 64/11; ZDru-1-UPB2) je skupščina Športno kulturnega društva Frklje na ustanovni seji dne 22. 6. 2016, sprejela statut

Prikaži več

Na podlagi 9

Na podlagi 9 V skladu s 4. in 9. členom Zakona o društvih (ZDru-1-UPB2, Ur. l. RS, št. 64/2011), je ustanovni občni zbor društva Proteus, okoljsko gibanje Bela krajina, dne 12.2.2015 sprejel naslednja PRAVILA društva

Prikaži več

-, SHITO RYU SHUKOKAI ZVEZA SLOVENIJE STATUT ZVEZE Na podlagi določil Zakona o društvih (Uradni list RS št. 64/2011- Tdru-1 UPB2) je na ustanovni skup

-, SHITO RYU SHUKOKAI ZVEZA SLOVENIJE STATUT ZVEZE Na podlagi določil Zakona o društvih (Uradni list RS št. 64/2011- Tdru-1 UPB2) je na ustanovni skup -, SHITO RYU SHUKOKAI ZVEZA SLOVENIJE STATUT ZVEZE Na podlagi določil Zakona o društvih (Uradni list RS št. 64/2011- Tdru-1 UPB2) je na ustanovni skupščini Shukokai Zveze Slovenije dne 16.11.2013 bil sprejet

Prikaži več

Pravilnik Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d.

Pravilnik Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d. Na podlagi 8. člena statuta Svobodnega sindikata Slovenije je Sindikat zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d. na ustanovnem sestanku dne, 06.11.2014 sprejel PRAVILNIK Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil

Prikaži več

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom iz socialno šibkih okolij, ustanove (opr. št. notarskega

Prikaži več

Ministrstvo za kulturo RS

Ministrstvo za kulturo RS ROKOMETNI KLUB GROSUPLJE Ljubljanska cesta 40A 1290 GROSUPLJE PRAVILNIK O FINANČNO MATERIALNEM POSLOVANJU DRUŠTVA ROKOMETNI KLUB GROSUPLJE Občni zbor društva Rokometni klub Grosuplje je na podlagi 29.

Prikaži več

GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE Ljubljana, Tržaška cesta , Fax: Št.: GZS-35/2016 D

GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE Ljubljana, Tržaška cesta , Fax: Št.: GZS-35/2016 D GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE Ljubljana, Tržaška cesta 221 01 241 97 57, 241 97 52 Fax: 01 241 97 64 E-mail: gasilska.zveza-slo@siol.net Št.: GZS-35/2016 Datum: 22.02.2016 Zadeva: PREDLOG PRAVIL GASILSKE SLUŽBE

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16)

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) je Svet Mestne občine Velenje na 12. seji dne 22. 3.

Prikaži več

STATUT

STATUT STATUT Policijskega sindikata Slovenije Spremembe in dopolnitve S spremembami in dopolnitvami 5. Kongresa PSS, dne 18.5.2011 Izredne Skupščine, dne 17.1.2012 1. redne Skupščine, dne 10.1.2013 6. Kongresa,

Prikaži več

Uradni list RS, št

Uradni list RS, št Uradni list RS, št. 9-361/1998 1. člen S tem odlokom ustanovi Republika Slovenija fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Ustanoviteljske pravice uresničuje Državni zbor Republike

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Sklepa o ustanovitvi

Prikaži več

Na podlagi 1. odstavka 37. člena Statuta PZS, je MDO PD Ljubljane, na svoji seji dne pravilnik sprejel. UO PZS je podal soglasje na podlag

Na podlagi 1. odstavka 37. člena Statuta PZS, je MDO PD Ljubljane, na svoji seji dne pravilnik sprejel. UO PZS je podal soglasje na podlag Na podlagi 1. odstavka 37. člena Statuta PZS, je MDO PD Ljubljane, na svoji seji dne 19. 3. 2014 pravilnik sprejel. UO PZS je podal soglasje na podlagi n) točke prvega odstavka 32. člena Statuta PZS na

Prikaži več

Statut Surf zveza Slovenije.docx

Statut Surf zveza Slovenije.docx Na podlagi 9. člena Zakona o društvih - ZDru-1-UPB2 (Uradni list RS, št. 64/2011 z dne 12. 8. 2011) je izredna skupščina sprejela na seji dne 9.4.2014 S T A T U T SURF ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE

Prikaži več

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. septembra

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. septembra Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. septembra 2016 sprejel uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5 Na podlagi določil 33., 98. in 120. člena Statuta Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (v nadaljevanju Zveza) je Občni zbor Zveze na svoji redni seji dne 10. 5. 2011 sprejel PRAVILNIK O PODELJEVANJU

Prikaži več

Na podlagi 9. člena Zakona o društvih-zdru-1-upb2 (Uradni list RS, št. 64/2011 z dne ) je skupščina sprejela na seji dne : S T A T

Na podlagi 9. člena Zakona o društvih-zdru-1-upb2 (Uradni list RS, št. 64/2011 z dne ) je skupščina sprejela na seji dne : S T A T Na podlagi 9. člena Zakona o društvih-zdru-1-upb2 (Uradni list RS, št. 64/2011 z dne 12. 8. 2011) je skupščina sprejela na seji dne 29.3.2017: S T A T U T SURF IN SUP ZVEZA SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE

Prikaži več

Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12

Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12 Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12. člena Pravilnika o organiziranosti vodnikov Planinske zveze Slovenije, dne 29. 11. 2003 sprejel in 21. 11. 2008 potrdil spremembe ter Zbor predstavnikov

Prikaži več

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Številka: 4/14-3 Datum: 24. 4. 2014 Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Sodni svet Republike Slovenije na 34. seji dne 24.

Prikaži več

Na podlagi Zakona o društvih (Ur

Na podlagi Zakona o društvih (Ur Na podlagi Zakona o društvih (Ur. list RS, Št. 64/11) in Statuta Planinske zveze Slovenije, sprejetega 14. 4. 2012, je Planinsko društvo Dobrna na občnem zboru dne 15.2.2014 sprejelo spremembe in dopolnitve

Prikaži več

- Osnutek pripravil Borut Peršolja, dne 26

- Osnutek pripravil Borut Peršolja, dne 26 Na podlagi 1. vrstice 47. člena Statuta PZS in na predlog Zbora načelnikov mladinskih odsekov z dne 29. novembra 1997 je Upravni odbor Planinske zveze Slovenije na 19. redni seji dne 27. februarja 1998

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc MESTNA OBČINA NOVA GORICA Na podlagi 4. člena Zakona o javnih skladih (Ur. list RS, št. 22/00) in svojih statutov so občine sprejele: na podlagi 11. člena statuta mestni svet Mestne občine Nova Gorica

Prikaži več

Akt o ustanovitvi

Akt o ustanovitvi Na podlagi 8. člena Zakona o zavodih (UL RS, št. 12/1991, 8/1996) sprejema ustanovitelj/ca ta in ta naslednji Akt o ustanovitvi Zavod ta in ta... I. SPLOŠNE DOLOČBE Namen 1. člen Namen ustanovitve zavoda

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranj

VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranj VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranju, dne 10. novembra 2017 Uprava Hranilnice LON d.d.,

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja politične stranke Lista Marjana Šarca v letu 2016

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja politične stranke Lista Marjana Šarca v letu 2016 Revizijsko poročilo Pravilnost poslovanja politične stranke Lista Marjana Šarca v letu 2016 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o ustanovitvi javnega socialno varstvenega zavoda Center

Prikaži več

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

MESTNA OBČINA NOVA GORICA OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA OBČINSKI SVET Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 41. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,

Prikaži več

Na podlagi 30

Na podlagi 30 Na podlagi 30. člena in v skladu s 45. členom Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/1991, 8/1996, 36/2000 ZPDZC in 127/2006 ZJZP) ter na podlagi 26. člena Odloka o ustanovitvi Zavoda za turizem Dolina

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

13. SKUPŠČINA ZA OBJAVO NA INTERNETU.doc

13. SKUPŠČINA ZA OBJAVO NA INTERNETU.doc Cestno podjetje Nova Gorica, Družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d. 13. skupščina delniške družbe CPG, d.d. torek, 15. junij 2010 Nova Gorica, maj 2010 Na podlagi 6.3. točke Statuta delniške družbe

Prikaži več

Microsoft Word - UPB Vrtec Kurircek Logatec

Microsoft Word - UPB Vrtec Kurircek Logatec Na podlagi 96. člena Poslovnika Občinskega sveta (LN, št. 5/99) je Občinski svet Občine Logatec na svoji 15. redni seji, dne 29.05.2008, potrdil uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega

Prikaži več

SCs V Portorož 3 Skupščina - vabilo s sklepi

SCs V Portorož 3 Skupščina  - vabilo s sklepi Številka: SCs_170511_Portorož_V_1_Skupščina_170412 Datum: 12.4.2017 Člani združenja Občine - ustanoviteljice športnih centrov, zavodov, podjetij in agencij Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,

Prikaži več

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Predlog V skladu z 49. a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, št. 76/08 in št. 79/09) in na podlagi 16. in 56.

Prikaži več

OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREME

OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREME OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO

Prikaži več

Pravilnik sejnine

Pravilnik sejnine OBČINSKI SVET www.sezana.si obcina@sezana.si Partizanska cesta 4, 6210 Sežana Tel.: 05 73 10 100, Fax: 05 73 10 123 Številka: 032-1/2011-11 Datum: 28. 2. 2011 Na podlagi sedmega odstavka 34.a člena Zakona

Prikaži več

SPISEK UČENCEV

SPISEK UČENCEV Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik DELA SVETA STARŠEV Kamnik, september 2012 SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Ta poslovnik ureja delo Sveta staršev Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik

Prikaži več

PRAVILNIK

PRAVILNIK PRAVILNIK O POSTOPKIH IN KRITERIJIH ZA DODELITEV ODLIČJA PRIZNANJE MARKA GERBCA, SLOVENSKEGA ZDRAVNIŠKEGA DRUŠTVA Ustanovitelj priznanja 1. člen Priznanje Marka Gerbca (v nadaljevanju: priznanje) podeljuje

Prikaži več

Statut Obrtne zbornice Slovenije

Statut Obrtne zbornice Slovenije OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA GROSUPLJE STATUT OBMOČNE OBRTNO - PODJETNIŠKE ZBORNICE GROSUPLJE 23.1.2014 Na podlagi 3. odstavka 38. člena Obrtnega zakona (Ur.l. RS, št. 50/1994, 36/2000-ZPDZC, 61/2000,

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Po 6

Po 6 Po 21 členu Statuta Zveze nogometnih trenerjev Slovenije je Skupščina Zveze nogometnih trenerjev Slovenije na zasedanju dne 31. marca 2014 sprejela Disciplinski pravilnik Zveze nogometnih trenerjev Slovenije

Prikaži več

Na podlagi 4. člena Zakona o skupnosti študentov (Uradni list RS, št. 38/94) in 18. člena Študentske ustave (ŠU- 3UPB) (Uradni list RS, št. 14/18 urad

Na podlagi 4. člena Zakona o skupnosti študentov (Uradni list RS, št. 38/94) in 18. člena Študentske ustave (ŠU- 3UPB) (Uradni list RS, št. 14/18 urad Na podlagi 4. člena Zakona o skupnosti študentov (Uradni list RS, št. 38/94) in 18. člena Študentske ustave (ŠU- 3UPB) (Uradni list RS, št. 14/18 uradno prečiščeno besedilo) je bila na 31. seji Skupščine

Prikaži več

INFORMATIKA TEČAJ ZA VIŠJEGA GASILCA

INFORMATIKA TEČAJ ZA VIŠJEGA GASILCA INFORMATIKA TEČAJ ZA VIŠJEGA GASILCA Damjan Munda, GČ, II.st. VSEBINA PREDMETA INFORMACIJSKI SISTEMI SISTEM OSEBNIH GESEL IN HIERARHIJA PRISTOJNOSTI GASILSKI INFORMACIJSKI SISTEM KAJ JE INFORMATIKA? Informatika

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Miška Kranjca,

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Miška Kranjca, Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Miška Kranjca, ki obsega: -Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole

Prikaži več

Ustanavljanje MSLS

Ustanavljanje MSLS Ustanavljanje MSLS Ustanavljanje mladinskega sveta lokalne skupnosti Avtorica: Petra Miklaužič Oblikovanje: VIKRA, Petra Vidonja s.p. Izdal in založil: Mladinski svet Slovenije Nosilec avtorskih pravic:

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Sklepa o ustanovitvi

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška,

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška, Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška, ki obsega: -Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška (Ur. l. RS, št. 18/08

Prikaži več

Na podlagi 45. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00), v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti ZZdej-UPB 2 (Uradni list

Na podlagi 45. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00), v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti ZZdej-UPB 2 (Uradni list Na podlagi 45. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00), v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti ZZdej-UPB 2 (Uradni list RS, št. 23/05 uradno prečiščeno besedilo) in Odloka

Prikaži več

V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo Univerze ter na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, s spre

V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo Univerze ter na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, s spre V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo Univerze ter na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, s spremembami, dopolnitvami in popravki) in Odloka o preoblikovanju

Prikaži več

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00 in 30/01) R A Z G L A Š A M O D L O K O AVTO TAKSI PREVOZIH Številka:K1053

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00 in 30/01) R A Z G L A Š A M O D L O K O AVTO TAKSI PREVOZIH Številka:K1053 Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00 in 30/01) R A Z G L A Š A M O D L O K O AVTO TAKSI PREVOZIH Številka:K1053-4/2002 Datum: 13. junija 2003 ŽUPAN Boris Popovič

Prikaži več

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, ki jo zastopata zastopnika

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

KOALICIJSKI DOGOVOR med delavskimi predstavništvi pri uresničevanju interesov zaposlenih

KOALICIJSKI DOGOVOR med delavskimi predstavništvi pri uresničevanju interesov zaposlenih Svet delavcev podjetja - družbe TERME MARIBOR turizem, zdravstvo, rekreacija d.d.,s sedežem Ulica heroja Šlandra 10, Maribor, ki ga zastopa predsednica Sveta delavcev Anamarija Černčec in Sindikat delavcev

Prikaži več

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Agencija za trg vrednostnih papirjev GRADIVO za skupščino delničarjev družbe ALTA Skupina d.d. KAZALO 1. Gradivo k prvi točki dnevnega reda 2. Gradivo k drugi točki dnevnega reda 3. Gradivo k tretji točki dnevnega reda 4. Gradivo k četrti

Prikaži več

Prečiščeno besedilo Pravilnika o volitvah v skupščino zastopnikov članov Vzajemne, d.v.z., ki ga je sprejela skupščina Vzajemne na svoji 18. seji, dne

Prečiščeno besedilo Pravilnika o volitvah v skupščino zastopnikov članov Vzajemne, d.v.z., ki ga je sprejela skupščina Vzajemne na svoji 18. seji, dne Prečiščeno besedilo Pravilnika o volitvah v skupščino zastopnikov članov Vzajemne, d.v.z., ki ga je sprejela skupščina Vzajemne na svoji 18. seji, dne 09.02.2011, vključno s spremembami, ki jih je sprejela

Prikaži več

Microsoft Word - Ni v veljavi - Statut Občine Osilnica2

Microsoft Word - Ni v veljavi - Statut Občine Osilnica2 Neuradno prečiščeno besedilo Statuta Občine Osilnica ki obsega: - Statut Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 25/1995) - Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 8/1999) - Spremembe

Prikaži več

Na podlagi 29 in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF in 14/15

Na podlagi 29 in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF in 14/15 Na podlagi 29 in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF in 14/15 ZUUJFO) je Občinski svet Občine Hodoš na svoji 13.

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Poslovnika

Prikaži več

SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE Združenje učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije Komisija za Mednarodno sodelovanje Podutiška LJUBLJANA Internat

SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE Združenje učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije Komisija za Mednarodno sodelovanje Podutiška LJUBLJANA Internat SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE Združenje učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije Komisija za Mednarodno sodelovanje Podutiška 149 1000 LJUBLJANA International ski instructors Association ISIA MEDNARODNA ZVEZA

Prikaži več

Uradni list RS - 18/99, Uredbeni del

Uradni list RS - 18/99, Uredbeni del Uradni list Republike Slovenije Internet: http://www.uradni-list.si e-mail: info@uradni-list.si Št. 18 Ljubljana, četrtek 25. 3. 1999 Cena 1.120 SIT ISSN 1318-0576 Leto IX OBČINE ČRENŠOVCI 911. Statut

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc REPUBLIKA SLOVENIJA RAČUNSKO SODIŠČE Prežihova 4, 61000 LJUBLJANA Telefon: 178 58 88 Telefax: 178 58 91 Ljubljana, 5. 4. 1996 Številka: 1215-1/96-7 Računsko sodišče Republike Slovenije izdaja na podlagi

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

ŽUPAN Številka: 032-5/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine M

ŽUPAN Številka: 032-5/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine M ŽUPAN Številka: 032-5/2019-8 Datum: 12. 3. 2019 OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Medvode VSEBINA: Predlog Poslovnika Občinskega sveta

Prikaži več

Številka:

Številka: REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana T: 01 478 83 30 F: 01 478 83 31 E: gp.mju@gov.si www.mju.gov.si Številka: 093-10/2017 Datum: 5. 1. 2018 Odbor Republike

Prikaži več

(Microsoft Word - SKLIC 21. skup\232\350ine GHU z obrazlo\236itvami predlogov sklepov_kon\350ni \(popravek Zakonj\232ek\))

(Microsoft Word - SKLIC 21. skup\232\350ine GHU z obrazlo\236itvami predlogov sklepov_kon\350ni \(popravek Zakonj\232ek\)) GRAND HOTEL UNION d.d. Miklošičeva cesta 1 LJUBLJANA Na podlagi Statuta delniške družbe s k l i c u j e m 21. sejo skupščine delniške družbe GRAND HOTEL UNION d.d., ki bo v torek, 10.01.2012, ob 14.00

Prikaži več

Microsoft Word - Odlok o ustanovitvi javnegavzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Planina pri Sevnici

Microsoft Word - Odlok o ustanovitvi javnegavzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Planina pri Sevnici Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 40., 41. in 140. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96), ter 19. člena statuta

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŽUPAN e: Tržaška cesta 15, 1370 Logatec t: , f: Številka: /2011

OBČINA LOGATEC ŽUPAN   e: Tržaška cesta 15, 1370 Logatec t: , f: Številka: /2011 OBČINA LOGATEC ŽUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 15, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 007-20/2011-3 Datum: 15. 9. 2011 OBČINSKI SVET OBČINE LOGATEC

Prikaži več

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc Na podlagi 9. člena in 5. točke drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) ter 8. in 9. točke 19. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 14/09)

Prikaži več

Ime predpisa:

Ime predpisa: Ime predpisa: Zakon o spremembah Zakona o varstvu okolja Št. zadeve: 007-188/2015 Datum objave: 9. 6. 2015 Rok za sprejem mnenj in pripomb: 23. 6. 2015 Ime odgovorne osebe in e-naslov: Dušan Pichler, gp.mop@gov.si

Prikaži več

Statut Zdravniške zbornice Slovenije Statut Zdravniške zbornice Slovenije neuradno prečiščeno besedilo Na podlagi 73. člena Zakona o zdravniški službi

Statut Zdravniške zbornice Slovenije Statut Zdravniške zbornice Slovenije neuradno prečiščeno besedilo Na podlagi 73. člena Zakona o zdravniški službi Statut Zdravniške zbornice Slovenije Statut Zdravniške zbornice Slovenije neuradno prečiščeno besedilo Na podlagi 73. člena Zakona o zdravniški službi (ZZdrS-UPB3, Uradni list št. 72, 11. 7. 2006) je skupščina

Prikaži več

Microsoft Word - pregled sklepov.doc

Microsoft Word - pregled sklepov.doc OBČINSKI SVET OBČINE SEVNICA Številka: 011-0003/2012 Datum: 22. 03. 2012 P R E G L E D SKLEPOV 11. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, Z DNE 29. 02. 2012 1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 11.

Prikaži več

REDNA LETNA SKUPŠČINA ŠD DREN Prostori nove zgradbe ŠD dren, , pričetek ob 19. uri PREDLAGAN DNEVNI RED: 1. PREGLED IN PODAJA POROČIL O DEL

REDNA LETNA SKUPŠČINA ŠD DREN Prostori nove zgradbe ŠD dren, , pričetek ob 19. uri PREDLAGAN DNEVNI RED: 1. PREGLED IN PODAJA POROČIL O DEL REDNA LETNA SKUPŠČINA ŠD DREN Prostori nove zgradbe ŠD dren, 21. 5. 2017, pričetek ob 19. uri PREDLAGAN DNEVNI RED: 1. PREGLED IN PODAJA POROČIL O DELU ŠD DREN V LETU 2016 2. POROČILO NO 3. RAZPRAVA O

Prikaži več

Na podlagi 3

Na podlagi 3 * neuradno prečiščeno besedilo O D L O K o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Planina pri Sevnici (Uradni list RS, št. 4/05, 108/07 in 50/10) I. SPLOŠNA DOLOČBA 1. člen S tem

Prikaži več

Na podlagi petega odstavka 92. člena, drugega odstavka 94. člena in 96. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za

Na podlagi petega odstavka 92. člena, drugega odstavka 94. člena in 96. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za Na podlagi petega odstavka 92. člena, drugega odstavka 94. člena in 96. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve v soglasju z ministrom

Prikaži več

PRAVILNIK O PRIZNANJIH IN NAGRADAH TZS

PRAVILNIK O PRIZNANJIH IN NAGRADAH TZS PRAVILNIK O NAGRADAH IN PRIZNANJIH TZS TENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE 10. maj 2017 Skupščina Teniške zveze Slovenije je na svojem zasedanju dne 10. maja 2017 v Ljubljani sprejela PRAVILNIK O NAGRADAH IN PRIZNANJIH

Prikaži več

Rules on the registers of applications and industrial property rights and on the certificate of the priority right (Official Gazette RS, No 102/2001)

Rules on the registers of applications and industrial property rights and on the certificate of the priority right (Official Gazette RS, No 102/2001) P R A V I L N I K o registrih prijav in pravic industrijske lastnine ter potrdilu o prednostni pravici 1. člen (vsebina pravilnika) Ta pravilnik določa vsebino registrov patentnih prijav, prijav modelov,

Prikaži več

Šestnajsta redna letna skupščina delničarjev Sklepi 16. redne skupščine delničarjev z dne, 13. julija 2010 Na podlagi določil Pravil Ljubl

Šestnajsta redna letna skupščina delničarjev Sklepi 16. redne skupščine delničarjev z dne, 13. julija 2010 Na podlagi določil Pravil Ljubl Šestnajsta redna letna skupščina delničarjev - 13.7.2010 Sklepi 16. redne skupščine delničarjev z dne, 13. julija 2010 Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje

Prikaži več

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P Stran 8260 / Št. 75 / 8. 10. 2015 Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni

Prikaži več

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE Letališka cesta 33c, Ljubljana Upravni odbor AZS je na svoji 23. korespondenčni seji dne, 9. marca 2019, v skladu z 28. členom Statuta AZS sprejel PRAVILNIK O REGISTRACIJI IN PRESTOPIH

Prikaži več

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad 1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37a Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo)

Prikaži več

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc Pravila o merilih za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskem domu Nova Gorica, 25. julij 2008 Prejmejo: Študentska pisarna Komisija za študentske zadeve Študentski svet Predsednik Predstojnik Ime

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 UPB, 109/12 in 85/14) in Statuta Visoke poslovne šole Erudio (1010 in 2015) je senat Vi

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 UPB, 109/12 in 85/14) in Statuta Visoke poslovne šole Erudio (1010 in 2015) je senat Vi Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 UPB, 109/12 in 85/14) in Statuta Visoke poslovne šole Erudio (1010 in 2015) je senat Visoke poslovne šole (VPŠ) Erudio na 2. redni seji, dne

Prikaži več

Maribor, REDNA SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE ARRIVA ŠTAJERSKA, DRUŽBA ZA PREVOZ POTNIKOV, D.D , ob uri, na sedežu družbe,

Maribor, REDNA SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE ARRIVA ŠTAJERSKA, DRUŽBA ZA PREVOZ POTNIKOV, D.D , ob uri, na sedežu družbe, Maribor, 27. 7. 2019 27. REDNA SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE ARRIVA ŠTAJERSKA, DRUŽBA ZA PREVOZ POTNIKOV, D.D. 27.08.2019, ob 11.00 uri, na sedežu družbe, Meljska cesta 97, Maribor DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV

Prikaži več

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______ LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 V LETU 2010 Organ: OBČINA RADLJE OB DRAVI Sedež organa: MARIBORSKA CESTA 7, 2360 RADLJE OB DRAVI Spletni naslov kataloga www.radlje.si

Prikaži več

LOKALNE VOLITVE 1998

LOKALNE VOLITVE 1998 LOKALNE VOLITVE 2018 Obrazec KS2B Z A P I S N I K o delu organa politične stranke, ki je določil kandidaturo(e) za člana sveta krajevne skupnosti Pojasnilo: 1. Zapisnik, ki ga pripravi organ politične

Prikaži več

Pravilnik o spremembah in dop...avilnika o uniformah_2011.pdf

Pravilnik o spremembah in dop...avilnika o uniformah_2011.pdf Stran 12170 / Št. 93 / 18. 11. 2011 Tolmin kategorije AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE ter F in G. 12. Izpitni center Postojna obsega območje upravnih enot Cerknica, Idrija, Ilirska Bistrica, Kočevje,

Prikaži več

OBČINA OPLOTNICA O b č i n s k a u p r a v a Goriška cesta 4, 2317 OPLOTNICA tel.: 02/ , faks.: 02/ ,

OBČINA OPLOTNICA O b č i n s k a u p r a v a Goriška cesta 4, 2317 OPLOTNICA tel.: 02/ , faks.: 02/ , OBČINA OPLOTNICA O b č i n s k a u p r a v a Goriška cesta 4, 2317 OPLOTNICA tel.: 02/845-09-00, faks.: 02/845-09-09, e-mail: obcina.oplotnica@siol.net 1. NAZIV GRADIVA ZA TOČKO DNEVNEGA REDA NA OBČINSKEM

Prikaži več

(Microsoft Word - Odlok - o skupni ob\350inski upravi - spremembe in dopolnitve.doc)

(Microsoft Word - Odlok - o skupni ob\350inski upravi - spremembe in dopolnitve.doc) OBČINA KUNGOTA ŽUPAN Številka: 011-13/2007 Datum: 24.09.2007 OBČINSKI SVET OBČINE KUNGOTA ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA OBČINE KUNGOTA - PO SKRAJŠANEM POSTOPKU NASLOV: GRADIVA Odlok

Prikaži več

ODLOK-o ustanovitvi OŠ dr. A.T. Negova-šola-2019 (2.obravnava)

ODLOK-o ustanovitvi OŠ dr. A.T. Negova-šola-2019 (2.obravnava) PREDLOG DRUGA OBRAVNAVA Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45I/94 Odl.US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl.US: U-I-34/98, 36/00-ZPDZC, 127/06-ZJZP), 40., 41. in 140. člena Zakona

Prikaži več

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v soglasju z ministrom za javno upravo,

Prikaži več

TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanj

TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanj TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanju: zdravniki), ki poleg pogojev, določenih z delovnopravnimi

Prikaži več

Microsoft Word - Predlogi sklepov z utemeljitvami.doc

Microsoft Word - Predlogi sklepov z utemeljitvami.doc G R A D I V O 26. SKUPŠČINE DELNIČARJEV družbe, Koper, maj 2013 PREDLOG SKLEPA K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA! V skladu s 1. odstavkom 297. a člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), uprava in nadzorni svet

Prikaži več

Microsoft Word - 3. seja_T5_Odlok o plakatiranju.doc

Microsoft Word - 3. seja_T5_Odlok o plakatiranju.doc OBČINA POLJČANE Občinski svet 3. redna seja Občinskega sveta, 1. februar 2011 Gradivo za 5. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stanislav Kovačič, župan ZADEVA: Odlok o plakatiranju na območju občine Poljčane

Prikaži več

OBČINSKI SVET SKLEPI 5. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo Vas,

OBČINSKI SVET SKLEPI 5. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo Vas, OBČINSKI SVET SKLEPI 5. REDNA SEJA 1a. točke dnevnega reda: POTRDITEV ZAPISNIKA 4. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE, Z DNE 10.4.2019 1. Občinski svet Občine Gorje potrjuje zapisnik 4. redne seje

Prikaži več