DELOVNO GRADIVO ZAKON O DAVKU OD SREČK EVA: I. UVOD 1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM PREDLOGA ZAKONA 1. 1 Obstoječi sist

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "DELOVNO GRADIVO ZAKON O DAVKU OD SREČK EVA: I. UVOD 1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM PREDLOGA ZAKONA 1. 1 Obstoječi sist"

Transkripcija

1 DELOVNO GRADIVO ZAKON O DAVKU OD SREČK EVA: I. UVOD 1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM PREDLOGA ZAKONA 1. 1 Obstoječi sistem obdavčitve iger na srečo Skladno z Zakonom o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 14/2011 uradno prečiščeno besedilo) delimo igre na srečo na klasične in posebne. Posebne igre na srečo so igre, ki jih igrajo igralci proti igralnici ali drug proti drugemu na posebnih igralnih mizah s kroglicami, kockami ali kartami, na igralnih panojih ali na igralnih avtomatih ter stave. Klasične igre na srečo pa so številčne loterije, loterije s trenutno znanim dobitkom, kviz loterije, tombole, lota, športne napovedi, športne stave, srečelovi in druge podobne igre. V sistemu prirejanja klasičnih iger se le-te lahko prirejajo bodisi občasno ali trajno, v slednjem primeru pa morajo imeti prireditelji dodeljeno ustrezno koncesijo. Po obstoječem sistemu obstajata v Republiki Sloveniji dva prireditelja, ki imata koncesijo za trajno prirejanje klasičnih iger na srečo Loterija Slovenije in Športna loterija. Davčno sta obremenjena z davkom od iger na srečo po stopnji 5 % davčne osnove, ki predstavlja vrednost prejetih vplačil za udeležbo, zmanjšano za vrednost izplačil dobitkov ter s koncesijsko dajatvijo, ki je za posamično klasično igro na srečo trenutno določena v višini od 25 % do 45 % davčne osnove, ki prav tako predstavlja vrednost vplačil, zmanjšano za izplačane dobitke. Obenem je dobiček prirediteljev obdavčen z davkom od dohodkov pravnih oseb, ki za leto 2013 znaša 17 %, za leto 2014 bo znašal 16 %, od leta 2015 dalje pa le še 15 %. Prejemniki dobitkov plačujejo davek na dobitek v višini 15 %, če dobitek znaša najmanj 300 evrov. Storitev prirejanja iger na srečo, vključno s storitvami prodaje srečk in drugih iger, se ne obdavčuje z DDV. Direktiva, ki ureja sistem DDV v EU, take storitve izrecno oprošča obračunavanja DDV. 1.2 Kaj je davek od srečk Predmet obdavčitve so srečke v sistemu prirejanja klasičnih iger na srečo (po obstoječi ureditvi, ki izhaja iz Zakona o igrah na srečo, so to loterijske srečke, tombolske tablice, srečke pri srečelovu, stavni listki in druga potrdila o vplačilu denarnega zneska za udeležbo v igri, tudi potrdila o vplačilu za pristop h klasični igri na srečo, ki jo prireditelj ponuja na spletu). Oproščene so srečke, ki jih izdajajo društva ali neprofitne humanitarne organizacije s sedežem na območju Republike Slovenije v sklopu občasnega, priložnostnega prirejanja klasičnih iger na srečo, z namenom zbiranja denarnih sredstev za financiranje lastnih dejavnosti, pri tem pa ni verjetno, da bi oprostitev vodila k izkrivljanju konkurence. Davčni zavezanci so prireditelji klasičnih iger na srečo, ki imajo ustrezno koncesijo za prirejanje klasičnih iger na srečo. Izključna koncesionarja za prirejanje klasičnih iger na srečo (tudi spletnih) na slovenskem trgu sta Loterija Slovenije in Športna loterija. 1

2 Davčna obveznost nastane v trenutku, ko je opravljeno vplačilo za udeležbo v igri na srečo. Šteje se, da je vplačilo opravljeno, ko udeleženec vplača denarni znesek za udeležbo v igri na srečo. Davčno osnovo predstavlja prodajna cena srečke, ki ne vključuje tega davka, davčna stopnja pa je enaka 10 %. Gre za prometni davek, ki se vplačuje v proračun po obračunu za vsak koledarski mesec. Obračun mora zavezanec sestaviti iz podatkov v svojih evidencah, iz njega pa morajo biti razvidni: obdobje, za katerega se plačuje davek, davčna osnova, davčna stopnja in znesek obračunanega davka. Rok za predložitev obračuna je 15 dni po poteku meseca, plačilo pa izvedeno v 30 dneh po poteku meseca. Predlog ne predvideva dolžnosti izkazovanja davka na računu in ne določa avtomatične zakonske prevalitve davčnega bremena na kupca (kot je to pri DDV). Nadzor nad izvajanjem zakona izvaja davčni organ, za kršenje zakona pa so predpisane ustrezne kazenske določbe. 1.3 Razlogi za sprejem zakona Poglavitni razlog za sprejem zakona je predvsem zagotoviti dodatni vir financiranja državnega proračuna, s tem pa prispevati k javnofinančni konsolidaciji. Pričakuje se tudi, da se bo vsaj posredno davek prenesel na končnega potrošnika, zaradi česar bodo le-ti omejili povpraševanje, kar je z vidika preprečevanja negativnih plati igralništva (zasvojenost) pozitiven učinek. Igre na srečo oz. zasvojenost z njimi po delih sveta, kjer je le-to bolje razvito, predstavlja precejšen problem. Različne študije ugotavljajo v razvitih ekonomijah 20 in več %-ni delež populacije, zasvojene z igrami na srečo. Tudi v slovenskem prostoru raziskave kažejo na problematičnost obsega populacije, ki igrajo igre na srečo, posebej med mladimi, kjer je takih med 12 in 14 %. Posebej zaskrbljujoče je število igralcev, ki bi že potrebovali zdravljenje odvisnosti, med srednješolci. Med mladimi so med najbolj priljubljenimi športne stave, problematično pa je tudi dejstvo, da so številne igre na srečo dostopne tudi preko interneta in je zato nadzor nad njimi manj učinkovit. Razlog za sprejem dodatnega zakona, s katerim se obdavčuje promet srečk, je torej tudi v omejevanju prekomernega igranja na srečo. 2. CILJI, NAČELA IN POGLAVITNE REŠITVE ZAKONA Predlog zakona temelji na načelih, ki so značilna za sodobne davčne sisteme, kot so načelo zakonitosti, transparentnosti, učinkovitosti, enakomernosti in sorazmernosti obremenitve in enake obravnave zavezancev. Načeli zakonitosti in transparentnosti se uveljavljata tako, da zakon ureja vse pravice in obveznosti davčnih zavezancev ter upravnega organa, ki bo pristojen za pobiranje nove dajatve na način, ki omogoča nedvoumno izvajanje zakona. Načelo učinkovitosti se zasleduje s tem, ko se poskuša oblikovati način pobiranja novega davčnega vira tako, da bo pri zavezancih nastalo čim manj administrativnih bremen in čim manj upravnih bremen pri nadzornem organu, hkrati pa bo z ustreznimi nadzornimi mehanizmi zagotovljeno, da bodo morebitne kršitve odkrite oziroma preprečene. Načelo enakomernosti se zagotavlja s tem, da se davčno breme porazdeli enako na vse srečke, ki jih prireditelja klasičnih iger na srečo ponujata na trgu. 2

3 Načelo sorazmernosti se uveljavlja z določitvijo višine obdavčitve, ki zagotavlja vzdržno dodatno obremenitev sistema klasičnih iger na srečo ter predvsem v okviru določitve oprostitev plačila davka, kjer se oprošča plačila davka tiste klasične igre na srečo, ki jih prireditelji prirejajo občasno zaradi zbiranja prihodkov za opravljanje njihove osnovne nepridobitne dejavnosti. Vlada ocenjuje, da bi bilo davčno breme za te zavezance nesorazmerno z njihovo ekonomsko močjo in nesmotrno z vidika namena prirejanja tovrstnih iger na srečo. Načelo enake obravnave zavezancev je spoštovano preko določitve enotnega načina obračuna davka za vse zavezance. Davek od srečk je mogoče šteti kot enega v sklopu protikriznih ukrepov za zmanjšanje proračunskega primanjkljaja. Gre za nov, dodaten davek v sistemu prirejanja klasičnih iger na srečo, katerega zavezanci so prireditelji klasičnih iger na srečo. Na slovenskem trgu sta prireditelja, ki imata veljavno koncesijo za prirejanje klasičnih iger na srečo, dva in sicer Loterija Slovenije in Športna loterija. Poleg že veljavnega davka od iger na srečo, se torej predlaga dodatni davek, vezan na nakup srečke, po enotni davčni stopnji 10 % vrednosti le-te. Oprostitev davka od srečk velja za prireditelje, ki igre na srečo prirejajo občasno zaradi zbiranja prihodkov za opravljanje njihove osnovne nepridobitne dejavnosti. Zavezanca bosta davek plačevala mesečno, na podlagi davčnemu organu predloženega obračuna. Zakon predvideva nadzor nad pravilnostjo izvajanja določb tega zakona kot tudi prekrškovne določbe za kršitev le-teh. 3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC PREDLOGA ZAKONA ZA DRŽAVNI PRORAČUN IN DRUGA JAVNA FINANČNA SREDSTVA V letu 2011 je bilo realizirano skupno 192 mio evrov prometa od klasičnih iger na srečo, od tega je Loterija Slovenije dosegla skupno 104,8 mio evrov prometa, Športna Loterija pa skoraj 88 mio evrov. Z marcem 2012 je Loterija Slovenije pričela skupaj s še dvaindvajsetimi evropskimi prireditelji prirejati tudi prvo mednarodno igro na srečo Eurojackpot,. V obdobju od marca do oktobra je bilo za to igro vplačanih 4,5 mio evrov. V strukturi prometa klasičnih iger na srečo, ki jih prireja Loterija Slovenije, igra loto predstavlja 61 %, loto plus 15 %, lotko 12 % in Super Loto 12 %. Največji delež v strukturi prometa pri Športni Loteriji predstavljajo vplačila stav s skoraj 85 % celotnega prometa. Ob upoštevanju prometa, ki sta ga v letu 2011 dosegla oba prireditelja klasičnih iger na srečo in predpostavke o določenem zmanjšanju vplačil zaradi uvedbe davka, ocenjujemo, da bodo prihodki državnega proračuna zaradi uvedbe davka letno znašali okoli 18 mio evrov. Uvedba davka od srečk pa ima tudi določene negativne učinke na nekatere druge prihodke državnega proračuna. Ocenjuje se namreč, da se bodo zaradi uvedbe davka ob ohranjenem deležu sklada za dobitke drugi strani zmanjšali prihodki iz naslova davka od dohodkov pravnih oseb in davka od iger na srečo za okoli 0,6 mio evrov. Predlog zakona bo torej imel za posledico neto višje prihodke državnega proračuna za 17,4 mio evrov. Predlog zakona nima vpliva na druga javnofinančna sredstva. 3

4 4. NAVEDBA, DA SO SREDSTVA ZA IZVAJANJE ZAKONA V DRŽAVNEM PRORAČUNU ZAGOTOVLJENA, ČE PREDLOG ZAKONA PREDVIDEVA PORABO PRORAČUNSKIH SREDSTEV V OBDOBJU, ZA KATERO JE BIL DRŽAVNI PRORAČUN ŽE SPREJET Po oceni DURS stroški implementacije znašajo evrov (2.300 ur). Za izvajanje zakona v proračunu ni treba zagotoviti dodatnih sredstev. 5. PRIKAZ UREDITVE V DRUGIH PRAVNIH SISTEMIH IN PRILAGOJENOSTI PREDLAGANE UREDITVE PRAVU EVROPSKE UNIJE Po podatkih švicarske študije iz leta 2006, ki jo je naročila Evropska komisija, davčna obremenitev loterij v Sloveniji v primerjavi z drugimi državami članicami EU ni previsoka. Na ravni EU so med državami članicami precejšnje razlike v ureditvi tako glede določanja davčne osnove kot tudi določanja zneskov za izdajo in/ali obnovo licenc, pomembne pa so tudi zahteve glede obvezne namenske porabe prihodkov. Podatki so zbrani glede na enotno primerljivo davčno osnovo bruto prihodek od iger na srečo, ki je enak vplačilom, zmanjšanim za izplačila. Stopnje v nadaljevanju tako na primerljiv način prikazujejo približni delež gospodarske koristi od storitev iger na srečo, ki je namenjen ciljem javnega interesa: Velika Britanija: 40 % (12 % davek + 28 % obveznih dajatev za dobrodelne namene), Grčija 21 %, Avstrija 20.5 %, Malta 16,25 %, Estonija 14 %. V večini preostalih držav članic EU so bruto prihodki od iger na srečo v celoti rezervirani za javni sektor in/ali dobrodelni name. V Nemčiji so igre na srečo sicer domena dežel, vendar so na zvezni ravni zavezanci za davek od iger na srečo prireditelji oz. koncesionarji. Za koncesionarje - loterije na ozemlju Nemčije davek znaša 20 % redne cene srečke (brez upoštevanja davka). Za športne stave velja 5 % davek, če gre za stave, ki so organizirane na ozemlju Nemčije ali če je igralec nemški rezident. Prireditelji športnih stav so zavezani še k plačilu 5 % koncesijske dajatve. Davki, plačani na podlagi zakona, se pripišejo koncesijski dajatvi. Koncesionarji nadalje nosijo tudi vse stroške varnostnega in družbenega koncepta, koncepta ekonomske smiselnosti in za vso dokumentacijo, ki jo pregledujejo uradno imenovani izvedenci. Na Švedskem poznajo davek na loterije in davek na igre na srečo.»loterijski davek«se nanaša na bruto prihodke od iger na srečo z denarnimi nagradami. Davčna stopnja zanje znese 35 %. Na Švedskem so prireditelji iger na srečo v 100 % državni lasti, zato gre celoten dobiček od iger na srečo v državno blagajno. V Belgiji se različne vrste iger na srečo obdavčujejo na različne načine. Tako so npr. t.im. loterijski kuponi (primerljivo s hitro srečko) obdavčeni po 15 % davčni stopnji od davčne osnove, ki predstavlja ves dohodek od prodaje, loto pa z 20 % od vrednosti vplačil. Na Danskem so različne vrste iger na srečo obdavčene s tremi različnimi metodami: Davek na dobitke (loterije, druge igre na srečo): 15 % Davek na bruto prihodke od iger na srečo (stave): 20 % Davek na vplačila (določene nacionalne loterije, določene konjske stave v manjšem obsegu): 6-11 %. Švica pozna davek na loto srečke kot kantonalni davek na promet prodaje srečk. Uvedlo ga je le nekaj kantonov in sicer kot davek v % na vrednost srečke oziroma igre (kombinacije). Različni kantoni uporabljajo različne stopnje (15.%, 20 %...). 4

5 V Avstriji prireditelji poleg licenčnine za loterijo v višini 2 do 27,5 % plačujejo zvezni davek v višini 16 %, oboje od vrednosti vložkov oz. vplačil loterijskih iger. 6. DRUGE POSLEDICE, KI JIH BO IMEL SPREJEM ZAKONA 6.1 Administrativne in druge posledice Za potrebe pobiranja in izvajanja nadzora nad pravilnostjo obračunavanja davka na srečke bo morala Davčna uprava RS prilagoditi svoje poslovanje. Postopek pobiranja in nadzora je primerljiv z obstoječimi postopki. Trajna prireditelja klasičnih iger na srečo bosta morala poleg obstoječih davkov zagotoviti obračun in plačilo davka po tem predlogu zakona. Zakon je oblikovan tako, da lahko izpolnjujeta svojo obveznost s čim manjšim administrativnim bremenom. 6.2 Presoja posledic na okolje, ki vključuje tudi prostorske in varstvene vidike / 6.3 Presoja posledic na gospodarstvo Trajni prireditelji klasičnih iger na srečo bodo morali dodatno davčno obremenitev upoštevati pri kalkulaciji stroškov storitve oziroma prodaje srečk. Zavezanci imajo možnost prevaliti davčno breme na potrošnike; koliko bo res prišlo do prevalitve bremena nanje in s tem do povišanja cen srečk, je odvisno od poslovne politike zavezancev. 6.4 Presoja posledic na socialnem področju Če bosta zavezanca davčno breme prevalila na končnega potrošnika, to posledično pomeni povišanje cen srečk v sistemu prirejanja klasičnih iger na srečo. Pričakuje se, da bo to vplivalo na spremembo potrošniških navad in da se bo količina vplačil v klasične igre na srečo nekoliko zmanjšala. 6.5 Presoja posledic na dokumente razvojnega načrtovanja / 6.6 Izvajanje sprejetega predpisa a) Predstavitev sprejetega zakona Za izvajanje zakona je pristojna Davčna uprava RS, ki bo na običajen način poskrbela tudi za obveščanje zavezancev. b) Spremljanje izvajanja sprejetega predpisa Izvajanje zakona spremlja Ministrstvo za finance v skladu s svojimi splošnimi pristojnostmi. 6.7 Druge pomembne okoliščine v zvezi z vprašanji, ki jih ureja predlog zakona / 5

6 BESEDILO ČLENOV: člen (vsebina zakona) (1) S tem zakonom se uvaja obveznost obračunavanja in plačevanja davka od srečk. (2) Kot srečka se po tem zakonu šteje vsako potrdilo prireditelja o vplačilu denarnega zneska za udeležbo v klasičnih igrah na srečo. 2. člen (predmet obdavčitve) Z davkom od srečk so obdavčene srečke, razen tistih srečk, ki jih izdajajo društva ali neprofitne humanitarne organizacije s sedežem na območju Republike Slovenije v skopu občasnega prirejanja klasičnih iger na srečo zaradi pridobivanja sredstev za financiranje lastne dejavnosti. 3. člen (davčni zavezanec in plačnik davka) Zavezanec ali zavezanka za obračunavanje in plačilo davka od srečk (v nadaljevanju: davčni zavezanec) je prireditelj klasičnih iger na srečo, ki ima dodeljeno ustrezno koncesijo. 4. člen (pripadnost davka) Prihodki od davka od srečk pripadajo proračunu Republike Slovenije. 5. člen (davčna osnova) Osnova za obračun davka od srečk je prodajna cena srečke, ki ne vključuje tega davka. 6. člen (davčna stopnja) Davek od srečk se plača po stopnji 10 % od davčne osnove. 7. člen (obračun in plačevanje davka) (1) Davčni zavezanec mora v svojih evidencah zagotoviti podatke o davčnih osnovah, na podlagi katerih obračunava in plačuje davek od srečk. (2) Na podlagi podatkov iz evidenc iz prejšnjega odstavka davčni zavezanec sestavi mesečni obračun davka, ki ga mora predložiti davčnemu organu v 15 dneh po poteku meseca, za katerega je sestavil obračun. 6

7 (3) Iz obračuna davka morajo biti razvidni obdobje, za katerega se plačuje davek, davčna osnova, davčna stopnja in znesek obračunanega davka. (4) Davčni zavezanec mora plačati obračunani davek v 30 dneh po poteku meseca, za katerega je sestavil mesečni obračun. 8. člen (kazenske določbe) (1) Z globo od do eurov se kaznuje za prekršek davčni zavezanec, če: ne obračuna davka ter ne sestavi in predloži mesečnega obračuna davka davčnega organa v skladu s 7. členom tega zakona; ne plača davka v roku iz 7. člena tega zakona. (2) Z globo od 800 do eurov se za prekrške iz prejšnjega odstavka kaznuje odgovorna oseba davčnega zavezanca. 9. člen (uporaba drugih predpisov) Za vsa vprašanja postopka in pristojnosti davčnega organa, ki niso določena s tem zakonom, se uporabljata zakon, ki ureja davčni postopek in zakon, ki ureja davčno službo. 10. člen (prvi obračun davka) Davčni zavezanci prvič obračunajo davek v skladu s tem zakonom za drugi mesec, ki sledi mesecu, v katerem je bil zakon uveljavljen. 11. člen (veljavnost zakona) Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 7

8 III. OBRAZLOŽITEV K 1. členu: S tem členom se določa okvirna vsebina zakona. Besedilo člena sledi običajni vsebini v primeru uvajanja posameznih davčnih oblik. Kot srečka se šteje vsako potrdilo prireditelja o vplačilu denarnega zneska za udeležbo v klasičnih igrah na srečo. Opredelitev je skladna z ureditvijo in opredelitvijo srečke v zakonu, ki ureja igre na srečo (to so loterijske srečke, tombolske tablice, srečke pri srečelovu, stavni listki, druga potrdila, tudi potrdila o vplačilu za pristop k spletnim igram na srečo). Hkrati je opredelitev splošna in dovolj široka, da jo je moč razumeti tudi, v kolikor se opredelitve pojma srečke v prihodnosti spremenijo. K 2. členu: Obdavčuje se nakup srečk, pri čemer se sledi možnostim dodatne obdavčitve prirediteljev klasičnih iger na srečo. Davka so oproščena društva in neprofitne humanitarne organizacije s sedežem v RS, ki skladno z Zakonom o igrah na srečo (v nadaljevanju: ZIS) prirejajo občasne klasične igre na srečo. Gre za organizacije, ki na tak način pridobivajo sredstva za financiranje dejavnosti, določene s splošnimi akti, pri tem pa ni verjetno, da bi oprostitev vodila k izkrivljanju konkurence. K 3. členu: Kot davčni zavezanec je določen prireditelj klasičnih iger na srečo, ki se prirejajo trajno. Glede na določbe ZIS lahko na območju RS trajno prirejata klasične igre na srečo največ dva prireditelja. To sta Loterija Slovenije in Športna loterija, ki sta dejanska davčna zavezanca po tem zakonu. K 4. členu: Ker se z zakonom uvaja nova davčna oblika, je potrebno z zakonom določiti blagajno javnega financiranja, kateri pripadajo prihodki od davka. Predlaga se, da prihodki pripadajo državnemu proračunu. Prihodki so del integralnega proračuna in njihova namenskost ni vnaprej določena. K 5. in 6. členu: Davčno osnovo davka od srečk predstavlja vrednost - prodajna cena srečk brez tega davka; davek pa se obračuna po stopnji 10 % od te vrednosti. K 7. členu: Določa se obveznost prirediteljev iger na srečo, da v lastnih evidencah beležijo podatke o vplačilih oz. davčnih osnovah, na njihovi podlagi sestavijo mesečni obračun, ga v predpisanem roku predložijo davčnemu organu in tudi plačajo davek. Določene so tudi obvezne sestavine obračuna: obdobje, za katerega se plačuje davek, davčna osnova, davčna stopnja in znesek preračunanega davka. 8

9 K 8. členu: Določa se kazen za kršitev določb tega zakona v zvezi z obveznostmi davčnega zavezanca pri obračunavanju in plačilu davka ; za davčnega zavezanca, ki je pravna oseba, se tako v okviru zakona, ki ureja prekrške, določa globa v razponu od do evrov ; za odgovorno osebo davčnega zavezanca pa v razponu od 800 do evrov. K 9. členu: Glede nadzora ter vseh ostalih postopkovnih zadev iz pristojnosti davčnega organa se uporabljata področna zakona, ki urejata davčni postopek in davčno službo. K 10. členu: Zaradi negotovosti, kdaj bo zakon začel veljati in časa, ki ga zavezanci in davčni organi potrebujejo za pripravo tehnične podpore za obračunavanje in plačilo davka ter izvajanje kontrol in nadzora, je potrebno določiti, kdaj so zavezanci dolžni oddati prvi obračun davka. K 11. členu: Predlaga se, da se rok za uveljavitev zakona določi v skladu s splošnim pravilom, t.j. petnajsti dan po objavi v Uradnem listu. 9

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P Stran 8260 / Št. 75 / 8. 10. 2015 Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni

Prikaži več

Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Re

Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Re Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni strokovni izpit za opravljanje

Prikaži več

Microsoft Word - ZIS-F.docx

Microsoft Word - ZIS-F.docx Številka: 470-01/18-2/ Datum: 20. marec 2018 EPA 2540-VII DRŽAVNI ZBOR JE NA SEJI 20. 3. 2018 SPREJEL ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O IGRAH NA SREČO (ZIS-F) V NASLEDNJEM BESEDILU: Z A K O N

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema:

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: 9. avgust 2017 Prejemnik: Št. dok. Kom.: Zadeva: za

Prikaži več

Župančičeva 3, p.p. 644a, 1001 Ljubljana T: F: E: Številka: IPP /2018 Ljubljana, EVA : GENER

Župančičeva 3, p.p. 644a, 1001 Ljubljana T: F: E: Številka: IPP /2018 Ljubljana, EVA : GENER Župančičeva 3, p.p. 644a, 1001 Ljubljana T: 01 369 66 00 F: 01 369 66 09 E: gp.mf@gov.si Številka: IPP 007-479/2018 Ljubljana, 20. 9. 2018 EVA : GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

tč. 2A

tč. 2A Gregorčičeva 20 25, Sl-1001 Ljubljana T: +386 14781000 F: +386 14781607 E: gp.gs@gov.si http://www.vlada.si/ PREDLOG NUJNI POSTOPEK 2019-2611-0031 ZAKON O SPREMEMBI ZAKONA O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM

Prikaži več

Uradni list RS, št

Uradni list RS, št Uradni list RS, št. 9-361/1998 1. člen S tem odlokom ustanovi Republika Slovenija fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Ustanoviteljske pravice uresničuje Državni zbor Republike

Prikaži več

EVA PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O IGRAH NA SREČO I. UVOD I.1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA Področje

EVA PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O IGRAH NA SREČO I. UVOD I.1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA Področje EVA 2007-1611-0009 PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O IGRAH NA SREČO I. UVOD I.1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA Področje prirejanja iger na srečo v Republiki Sloveniji ureja

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana T: 01 478 38 00 F: 01 478 39 00 E: gfu.fu@gov.si www.fu.gov.si Obračuni

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana T: 01 478 38 00 F: 01 478 39 00 E: gfu.fu@gov.si www.fu.gov.si Obračuni

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A)

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) Poglavitni cilji sprememb ZUTD: doseganje večje fleksibilnosti na trgu dela zmanjšanje pasti brezposelnosti za brezposelne osebe odprava

Prikaži več

Loterija Slovenije, d. d. Ljubljana, Gerbičeva ulica 99 Pravila igre na srečo TikiTaka Številka: Ljubljana, VLADA REPUBLIKE SLOV

Loterija Slovenije, d. d. Ljubljana, Gerbičeva ulica 99 Pravila igre na srečo TikiTaka Številka: Ljubljana, VLADA REPUBLIKE SLOV Loterija Slovenije, d. d. Ljubljana, Gerbičeva ulica 99 Pravila igre na srečo TikiTaka Številka: 333-16-22 Ljubljana, 23. 8. 2016 VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE JE DNE 21. 5. 2015 IZDALA ODLOČBO ŠT. 46101-7/2015/4,

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 0070-17/2018/7 Ljubljana, 26. 11. 2018 EVA 2018-3340-0017 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE

Prikaži več

Finančni načrt 2011 Ljubljana, september, 2010

Finančni načrt 2011 Ljubljana, september, 2010 Finančni načrt 2011 Ljubljana, september, 2010 Vsebina 1 UVOD 3 2 ANALIZA KONCESIJSKIH DAJATEV 4 2.1 IGRE NA SREČO, OD KATERIH DOBIVA SREDSTVA FUNDACIJA 5 2.2 KONCESIJSKI VIRI 6 2.3 KONCESIJSKE DAJATVE

Prikaži več

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavar

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavar Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Prikaži več

Loterija Slovenije, d. d. Ljubljana, Gerbičeva ulica 99 PRAVILA IGRE NA SREČO LOTO (prečiščeno besedilo) Prečiščeno besedilo pravil igre na srečo loto

Loterija Slovenije, d. d. Ljubljana, Gerbičeva ulica 99 PRAVILA IGRE NA SREČO LOTO (prečiščeno besedilo) Prečiščeno besedilo pravil igre na srečo loto Loterija Slovenije, d. d. Ljubljana, Gerbičeva ulica 99 PRAVILA IGRE NA SREČO LOTO (prečiščeno besedilo) Prečiščeno besedilo pravil igre na srečo loto vsebuje pravila igre na srečo loto številka 133/02

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / / Stran Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost

Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / / Stran Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / 23. 12. 2016 / Stran 12607 Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost Na podlagi 83. člena Zakona o uresničevanju javnega

Prikaži več

KAZALO VSEBINE ON-LINE PRIROČNIKA DDV ZAKON-PRAVILNIK- KOMENTAR-POJASNILA-PRAKTIČNI PRIMERI DDV zakon - pravilnik - komentar - pojasnila - praktični p

KAZALO VSEBINE ON-LINE PRIROČNIKA DDV ZAKON-PRAVILNIK- KOMENTAR-POJASNILA-PRAKTIČNI PRIMERI DDV zakon - pravilnik - komentar - pojasnila - praktični p KAZALO VSEBINE ON-LINE PRIROČNIKA DDV ZAKON-PRAVILNIK- KOMENTAR-POJASNILA-PRAKTIČNI PRIMERI DDV zakon - pravilnik - komentar - pojasnila - praktični primeri Naslovna stran Vsebina on-line priročnika Uvod

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

STRATEGIJA RAZVOJA IGER NA SREČO V SLOVENIJI Seminarska naloga pri predmetu Igralništvo Profesor : mag. Dušan Luin Študenti : Denis Furlan, Gregor Pav

STRATEGIJA RAZVOJA IGER NA SREČO V SLOVENIJI Seminarska naloga pri predmetu Igralništvo Profesor : mag. Dušan Luin Študenti : Denis Furlan, Gregor Pav STRATEGIJA RAZVOJA IGER NA SREČO V SLOVENIJI Seminarska naloga pri predmetu Igralništvo Profesor : mag. Dušan Luin Študenti : Denis Furlan, Gregor Pavšič, Katja Brataševec, Maja Gregorič Nova Gorica, marec,

Prikaži več

Loterija Slovenije, d. d. Ljubljana, Gerbičeva ulica 99 PRAVILA IGRE NA SREČO EUROJACKPOT (prečiščeno besedilo) Prečiščeno besedilo pravil igre na sre

Loterija Slovenije, d. d. Ljubljana, Gerbičeva ulica 99 PRAVILA IGRE NA SREČO EUROJACKPOT (prečiščeno besedilo) Prečiščeno besedilo pravil igre na sre Loterija Slovenije, d. d. Ljubljana, Gerbičeva ulica 99 PRAVILA IGRE NA SREČO EUROJACKPOT (prečiščeno besedilo) Prečiščeno besedilo pravil igre na srečo Eurojackpot vsebuje pravila igre na srečo Eurojackpot

Prikaži več

Na podlagi 27

Na podlagi 27 Na podlagi 27. člena v zvezi z 21. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije U R E D B O o spremembah

Prikaži več

Ime predpisa:

Ime predpisa: Ime predpisa: Zakon o spremembah Zakona o varstvu okolja Št. zadeve: 007-188/2015 Datum objave: 9. 6. 2015 Rok za sprejem mnenj in pripomb: 23. 6. 2015 Ime odgovorne osebe in e-naslov: Dušan Pichler, gp.mop@gov.si

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

EY Slovenija Davčne novice – 10. julij 2019

EY Slovenija Davčne novice – 10. julij 2019 10. julij 2019 EY Slovenija Davčne novice Davčne novice julij V julijski številki Davčnih novic vam pošiljamo pregled zadnjih predlogov za spremembo davčne zakonodaje in predstavljamo predlog uvedbe davka

Prikaži več

NAVODILA ZA IGRANJE IGER NA PRODAJNIH MESTIH 1

NAVODILA ZA IGRANJE IGER NA PRODAJNIH MESTIH 1 NAVODILA ZA IGRANJE IGER NA PRODAJNIH MESTIH 1 Kazalo KAZALO STAVE... 4 Športne stave...4 Stave na številke...5 Cifra plus...5 Top 6...7 Virtualni športi...8 IGRE S SKUPNIM SKLADOM... 10 TOTOGOL...10

Prikaži več

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) 1. Trgovanje s finančnimi instrumenti 1.1 Opravljanje investicijskih storitev in

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana T: 01 478 70 00 F: 01 478 74 25 E: gp.mop@gov.si www.mop.gov.si Številka: 007-418/2018-11 Ljubljana, dne 15.

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

Microsoft Word - INFORMACIJE NOVEMBER doc

Microsoft Word - INFORMACIJE NOVEMBER doc INFORMACIJE NOVEMBER 2014 Spoštovani! Pošiljamo Vam informacije za november. Vlada pripravlja kup dokaj neugodnih ukrepov za podjetnike (povišan davek na bančne storitve, povišan davek na zavarovalniške

Prikaži več

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis )

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis ) Prečiščeno besedilo vsebuje Pravilnik o osnovah in merilih za določanje višine naročnine, ki jo kolektivni člani letno plačujejo za uporabo dodeljenih številk GS1, ki ga na podlagi določil 19., 54. in

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V OBČINI RADLJE OB DRAVI: 1. RAZLOGI ZA SPREJEM,

Prikaži več

Uradni list RS 56/2000 z dne 22

Uradni list RS 56/2000 z dne 22 Uradni list RS 56/2000 z dne 22. 6. 2000 2598. Odlok o koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Fink.ppt

Microsoft PowerPoint - Fink.ppt NAJEMANJE KREDITA V BREME REZERVNEGA SKLADA Polona Fink Ružič Pravna služba GZS Teme Mnenje Ministrstva za okolje in prostor Obveznost ustanovitve rezervnega sklada Namen uporabe sredstev rezervnega sklada

Prikaži več

Microsoft Word - Rozic-Metka.doc

Microsoft Word - Rozic-Metka.doc UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA MARIBOR DIPLOMSKO DELO VPLIV SPREMEMBE ZAKONA O DAVKU NA DODANO VREDNOST NA RAČUNOVODSKE IZKAZE PODJETJA X S POUDARKOM NA IZKAZU FINANČNEGA IZIDA Študentka:

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00 in 30/01) R A Z G L A Š A M O D L O K O AVTO TAKSI PREVOZIH Številka:K1053

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00 in 30/01) R A Z G L A Š A M O D L O K O AVTO TAKSI PREVOZIH Številka:K1053 Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00 in 30/01) R A Z G L A Š A M O D L O K O AVTO TAKSI PREVOZIH Številka:K1053-4/2002 Datum: 13. junija 2003 ŽUPAN Boris Popovič

Prikaži več

ZDRad-Word

ZDRad-Word Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam U K A Z o razglasitvi Zakona o digitalni radiodifuziji (ZDRad) Razglašam Zakon o digitalni

Prikaži več

Pravilnik sejnine

Pravilnik sejnine OBČINSKI SVET www.sezana.si obcina@sezana.si Partizanska cesta 4, 6210 Sežana Tel.: 05 73 10 100, Fax: 05 73 10 123 Številka: 032-1/2011-11 Datum: 28. 2. 2011 Na podlagi sedmega odstavka 34.a člena Zakona

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc REPUBLIKA SLOVENIJA RAČUNSKO SODIŠČE Prežihova 4, 61000 LJUBLJANA Telefon: 178 58 88 Telefax: 178 58 91 Ljubljana, 5. 4. 1996 Številka: 1215-1/96-7 Računsko sodišče Republike Slovenije izdaja na podlagi

Prikaži več

Microsoft Word - Dokument1

Microsoft Word - Dokument1 UVEDBA MEHANIZMA OBRNJENE DAVČNE OBVEZNOSTI V DOLOČENIH SEKTORJIH V SKLADU S 76.A ČLENOM ZDDV-1 Pojasnilo DURS, št. 4230-356/2009-1, 31. 12. 2009 1. UVOD Na podlagi 199. člena Direktive Sveta 2006/112/ES

Prikaži več

Povracila-stroskov-julij-2011

Povracila-stroskov-julij-2011 POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM IN DRUGI PREJEMKI Povračila stroškov in druge prejemke v dejavnosti trgovine urejajo: Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije in Tarifna priloga h Kolektivni

Prikaži več

Masarykova cesta Ljubljana Slovenija e-naslov: Številka: /2018/ 6 Ljubljana, GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPU

Masarykova cesta Ljubljana Slovenija e-naslov: Številka: /2018/ 6 Ljubljana, GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPU Masarykova cesta 16 1000 Ljubljana Slovenija e-naslov: gp.mizs@gov.si Številka: 478-922018 6 Ljubljana, 4. 10. 2018 GERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si ZADEVA: Uvrstitev novega projekta

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - 5 Depoziti in var\350evanja pptx)

(Microsoft PowerPoint - 5 Depoziti in var\350evanja pptx) DEPOZITI IN VARČEVANJA ŠC PET Višja šola Smer ekonomist (modul bančništvo) Jožica Rihter, univ.dipl.ekon. E.naslov: jorko.rihter@gmail.com oktober 2018 1 Razvrstitev bančnih poslov Z vidika funkcionalnosti:

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 1004-42/2018/6 Ljubljana, 22. 6. 2018 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GENERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

Številka:

Številka: Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana T: 01 478 83 30 F: 01 478 83 31 E: gp.mnz@gov.si www.mnz.gov.si Številka: IPP 007-1003/2015/22 Ljubljana, 23. marec 2016/16 EVA 2016-3130-0004 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE

Prikaži več

Microsoft Word - 3. seja_T5_Odlok o plakatiranju.doc

Microsoft Word - 3. seja_T5_Odlok o plakatiranju.doc OBČINA POLJČANE Občinski svet 3. redna seja Občinskega sveta, 1. februar 2011 Gradivo za 5. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stanislav Kovačič, župan ZADEVA: Odlok o plakatiranju na območju občine Poljčane

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije

Porevizijsko poročilo: Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije Porevizijsko poročilo Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih organov

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj

RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj 15. 10. 2018 RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj MSRP 16 MRS 17 OPREDELITEV POJMA 'NAJEM' V skladu z MSRP 16 je najem pogodba ali del pogodbe, ki prenaša pravico do uporabe identificiranega

Prikaži več

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc Na podlagi 31. člena Statuta Gozdarskega inštituta Slovenije je upravni odbor Gozdarskega inštituta Slovenije na svoji 3. redni seji z dne 29.05.2007 sprejel naslednji PRAVILNIK O UPORABI SLUŽBENIH MOBILNIH

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S 5.11.2018 L 274/11 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1639 z dne 13. julija 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki podrobneje

Prikaži več

POSREDOVANJE REZULTATOV PO SMS

POSREDOVANJE REZULTATOV PO SMS Splošni pogoji in navodila za uporabo storitev obveščanja 1. SPLOŠNE DOLOČBE: Namen opisane storitve je dodatna ponudba seznanjanja igralcev in drugih uporabnikov klasičnih iger na srečo Prve stave, Gol

Prikaži več

COM(2007)634/F1 - SL

COM(2007)634/F1 - SL KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, 23.10.2007 COM(2007) 634 konč. Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1425/2006 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih vreč in

Prikaži več

Microsoft Word - ribištvo.docx

Microsoft Word - ribištvo.docx Gregorčičeva 20 25, Sl-1001 Ljubljana T: +386 1 478 1000 F: +386 1 478 1607 E: gp.gs@gov.si http://www.vlada.si/ NUJNI POSTOPEK PREDLOG EVA 2017-2330-0079 ZAKON O SPREMEMBAH ZAKONA O MORSKEM RIBIŠTVU I.

Prikaži več

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med ŽUPAN Številka: 032-3/2018-11 Datum: 1.6.2018 OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Medvode NASLOV: Osnutek Odloka o določitvi stroškov lokacijske

Prikaži več

(I. Splo\232ni del prora\350una)

(I. Splo\232ni del prora\350una) DOPOLNJEN PRORAČUNA OBČINE LJUTOMER ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 11.817.73 11.817.73 11.389.216 11.585.789 196.573 98, 98, TEKOČI PRIHODKI (7+71) 9.772.584 9.772.584 9.78.4

Prikaži več

2019 QA_Final SL

2019 QA_Final SL Predhodni prispevki v enotni sklad za reševanje za leto 2019 Vprašanja in odgovori Splošne informacije o metodologiji izračuna 1. Zakaj se je metoda izračuna, ki je za mojo institucijo veljala v prispevnem

Prikaži več

Predstavitev Finančne uprave Republike Slovenije in Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno

Predstavitev Finančne uprave Republike Slovenije in Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno Predstavitev Finančne uprave Republike Slovenije in Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno Manja Kralj, inšpektorica svetnica, Finančna uprava RS FURS združitev CURS in DURS 12. 4. 2014 -

Prikaži več

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLAGATELJ: Župan Občine Šentilj GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska

Prikaži več

Microsoft Word - 7. seja_T8_Odlok o plakatiranju_final.doc

Microsoft Word - 7. seja_T8_Odlok o plakatiranju_final.doc Občinski svet 7. redna seja Občinskega sveta, 28. junij 2011 Gradivo za 8. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stanislav Kovačič, župan ZADEVA: Odlok o plakatiranju v občini Poljčane 1. obravnava Pravne

Prikaži več

Zavezanec za davek: Davčna številka:. Priloga 8 PODATKI V ZVEZI Z OLAJŠAVO ZA ZAPOSLOVANJE po 55.b, 56. in 57. členu ZDDPO-2 Za obdobje od do PODATKI

Zavezanec za davek: Davčna številka:. Priloga 8 PODATKI V ZVEZI Z OLAJŠAVO ZA ZAPOSLOVANJE po 55.b, 56. in 57. členu ZDDPO-2 Za obdobje od do PODATKI Zavezanec za davek: Davčna številka:. Priloga 8 PODATKI V ZVEZI Z OLAJŠAVO ZA ZAPOSLOVANJE po.b, 6. in 7. členu ZDDPO- Za obdobje od do PODATKI POD ZAP. ŠT..0,. IN.8 OBRAČUNA PREGLEDNICA A: Podatki v zvezi

Prikaži več

Smernice in priporočila Smernice in priporočila o področju uporabe uredbe CRA 17. junij i 2013 ESMA/2013/720. Datum: 17. junij 2013 ESMA/2013/720 Kazalo I. Področje uporabe 4 II. Namen 4 III. Skladnost

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 011-3201835 Ljubljana, 4.1.2019 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana T: 01 478 38 00 F: 01 478 39 00 E: gfu.fu@gov.si www.fu.gov.si IZVRŠBA

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE IZOLA ZA LETO 212 I. SPLOŠNI DEL 143 - ZR211 142 - P212_1 156 - VP212 161 - ZR212 I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 16.5.364 22.982.33 22.982.33 15.519.495 96,7 67,5

Prikaži več

POROČILO O DELU IN FINANČNEM POSLOVANJU FIHO ZA LETO 2017 maj

POROČILO O DELU IN FINANČNEM POSLOVANJU FIHO ZA LETO 2017 maj POROČILO O DELU IN FINANČNEM POSLOVANJU FIHO ZA LETO 2017 maj 2018 1 Vsebina Uvodna predstavitev 5 Upravljanje fundacije.. 6 Upravljanje delniške družbe Loterija Slovenije d.d. 7 Pridobivanje sredstev..

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc MESTNA OBČINA NOVA GORICA Na podlagi 4. člena Zakona o javnih skladih (Ur. list RS, št. 22/00) in svojih statutov so občine sprejele: na podlagi 11. člena statuta mestni svet Mestne občine Nova Gorica

Prikaži več

Modra zavarovalnica, d.d.

Modra zavarovalnica, d.d. Srečanje z novinarji Ljubljana, 17. 1. 2013 Poudarki Modra zavarovalnica je največja upravljavka pokojninskih skladov in največja izplačevalka dodatnih pokojnin v Sloveniji. Modra zavarovalnica med najboljšimi

Prikaži več

Pravila Prve stave

Pravila Prve stave Pravila igre na srečo»prve STAVE«1 /41 PRAVILA IGRE NA SREČO»PRVE STAVE«... 4 I. SPLOŠNE DOLOČBE... 4 1.1. prireditelj... 4 1.2. možnosti igranja igre... 4 1.3. udeleženci igre... 4 1.4. potrdilo o vplačilu...

Prikaži več

OBČINA RUŠE

OBČINA RUŠE OBČINA RUŠE OBČINSKEMU SVETU OBČINE RUŠE 1. NAZIV GRADIVA ZA OBRAVNAVO NA OBČINSKEM SVETU: USKLADITEV CEN KOMUNALNIH in DRUGIH STORITEV V LETU 2018 (oskrba s pitno vodo) 2. PREDLAGATELJ GRADIVA: Uroš Razpet,

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena prav

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena prav SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira

Prikaži več

Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice +386 (0) Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva

Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice +386 (0) Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice stecaji@palmar.si +386 (0)1 514 07 90 Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva 1 2380 Slovenj Gradec Ljubljana, 30.06.2017 RAZPIS PRVE JAVNE

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE SEŽANA ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 14.793.384 14.87.659 12.723.11-2.84.558 86, 85,9 TEKOČI PRIHODKI (7+71) 12.62.638 12.624.686 11.62.72-1.22.614

Prikaži več

Priloga_AJPES.xls

Priloga_AJPES.xls 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika

Prikaži več

untitled

untitled EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 29.10.2014 COM(2014) 673 final 2014/0312 (NLE) Predlog IZVEDBENI SKLEP SVETA o pooblastitvi Hrvaške, da uporabi davčno oprostitev za plinsko olje, ki se uporablja za delovanje

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva,

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva, Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva, GZS, 4. junij 2019 Peter Tomše, Direktorat za okolje, Sektor za odpadke peter.tomse@gov.si RAZLOGI ZA SPREMEMBE

Prikaži več

Številka:

Številka: Župančičeva 3, p.p.644a, 1001 Ljubljana T: 01 369 63 00 F: 01 369 66 59 E: gp.mf@gov.si www.mf.gov.si PRILOGA 1: Številka: IPP 007-380/2015 Ljubljana, 27. avgust 2015 EVA: 2015-1611-0020 GENERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 ... 3... 4... 9... 35 2 ... 48 3 4 5 6 7 ZŠ KAZALEC OZ. KAZALNIK LETO 2013 LETO 2012 I 13/12 1 ŠTEVILO ZAPOSLENIH KONEC LETA 115 110 104,5 PO OBRAČUNSKEM

Prikaži več

2003_04_06

2003_04_06 Lex localis, letnik I, številka 4, leto 2003, stran 93-98 DAVEK NA DODANO VREDNOST V SLOVENIJI PO VSTOPU V EVROPSKO UNIJO Bojan Škof 1 doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta Univerze v Mariboru 1 Uvodne

Prikaži več

(Microsoft Word - Uredba_o_vi\232ini_povra\350il_stro\232kov_v_zvezi_z_delom_in_drugih_dohodkov_ki_se_ne_v\232tevajo_v_dav\350no_osnovo.doc)

(Microsoft Word - Uredba_o_vi\232ini_povra\350il_stro\232kov_v_zvezi_z_delom_in_drugih_dohodkov_ki_se_ne_v\232tevajo_v_dav\350no_osnovo.doc) UREDBA o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja neuradno prečiščeno besedilo Uradna lista RS, št. 140/06 (29.12.2006) in 76/08 (25.07.2008). Datum veljavnosti in uporabe:

Prikaži več

Za nami je še eno leto, za nekatere bolj ali manj uspešno od prejšnjega, polno novosti,

Za nami je še eno leto, za nekatere bolj ali manj uspešno od prejšnjega, polno novosti, PETKA PUŠNJAK STRIŽIČ d.n.o. Ljubljanska cesta 069, 2310 Slovenska Bistrica, tel.: 02 818 1111, fax: 02 818 1178, e-mail: rs.petka@siol.net Spoštovane stranke! Novo leto 2010 nam je na področju Zakonodaje

Prikaži več

Po 6

Po 6 Po 21 členu Statuta Zveze nogometnih trenerjev Slovenije je Skupščina Zveze nogometnih trenerjev Slovenije na zasedanju dne 31. marca 2014 sprejela Disciplinski pravilnik Zveze nogometnih trenerjev Slovenije

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna PRORAČUN OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2015 - predlog proračuna v 2. obravnavi (23.12.2014) I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 6.149.518,72 6.190.906,72 4.009.799,45 3.586.808,39

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o davčni

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2014 (realizacija proračuna) I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 3.883.691,42 4.009.799,45 4.009.799,45 5.155.953,00 4.333.927,00

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - Priprava na obisk in\232pektorja za delo - GZS - kon\350na.pptx)

(Microsoft PowerPoint - Priprava na obisk in\232pektorja za delo - GZS - kon\350na.pptx) 1 PRIPRAVA NA OBISK INŠPEKTORJA ZA DELO Nadzori na področju delovnih razmerij Nataša Trček Glavna inšpektorica RS za delo 2 Uvodoma: - Organizacija Inšpektorata RS za delo - Spremembe zakonodaje - Akcije

Prikaži več

PREDLOG

PREDLOG DOPOLNJEN PREDLOG MAREC 2019 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 ZUJF,

Prikaži več

VLOGA ZA DODELITEV BIVALNE ENOTE ZA ZAČASNO REŠEVANJE SOCIALNO OGROŽENIH OSEB I. PODATKI O PROSILCU IN NJEGOVIH OŽJIH DRUŽINSKIH ČLANIH 1. PROSILEC PR

VLOGA ZA DODELITEV BIVALNE ENOTE ZA ZAČASNO REŠEVANJE SOCIALNO OGROŽENIH OSEB I. PODATKI O PROSILCU IN NJEGOVIH OŽJIH DRUŽINSKIH ČLANIH 1. PROSILEC PR VLOGA ZA DODELITEV BIVALNE ENOTE ZA ZAČASNO REŠEVANJE SOCIALNO OGROŽENIH OSEB I. PODATKI O PROSILCU IN NJEGOVIH OŽJIH DRUŽINSKIH ČLANIH 1. PROSILEC PRIIMEK IN IME: EMŠO Davčna številka: Naslov stalnega

Prikaži več

POROČILO O DELU IN FINANČNEM POSLOVANJU FIHO ZA LETO 2016 Junij

POROČILO O DELU IN FINANČNEM POSLOVANJU FIHO ZA LETO 2016 Junij POROČILO O DELU IN FINANČNEM POSLOVANJU FIHO ZA LETO 2016 Junij 2017 1 Vsebina Uvodna predstavitev 5 Upravljanje fundacije.. 6 Upravljanje delniške družbe Loterija Slovenije d.d. 7 Pridobivanje sredstev..

Prikaži več

DARS_predstavitev

DARS_predstavitev Revizijsko poročilo o smotrnosti izvajanja in financiranja programa gradnje avtocest v Republiki Sloveniji v letih od 2004 do 2007 Ljubljana, marec 2009 Osnovni podatki o reviziji Cilj revizije: izreči

Prikaži več

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______ LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 V LETU 2010 Organ: OBČINA RADLJE OB DRAVI Sedež organa: MARIBORSKA CESTA 7, 2360 RADLJE OB DRAVI Spletni naslov kataloga www.radlje.si

Prikaži več

Predstavitev IPro06

Predstavitev IPro06 REVIZIJSKO POROČILO O PREDLOGU ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2006 CILJI REVIZIJE 1. Izrek mnenja o predlogu splošnega dela zaključnega računa 2. Izrek mnenja o pravilnosti izvršitve:

Prikaži več

INFORMACIJE MAREC 2017

INFORMACIJE MAREC 2017 INFORMACIJE MAREC 2017 NOVICE Zakon o pokojninsko invalidskem zavarovanju STATISTIČNI PODATKI Spoštovani! V februarju 2017 ni bilo veliko novosti na področju davkov, financ in računovodstva, na nekaj sprememb

Prikaži več