Finančni načrt 2011 Ljubljana, september, 2010

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Finančni načrt 2011 Ljubljana, september, 2010"

Transkripcija

1 Finančni načrt 2011 Ljubljana, september, 2010

2 Vsebina 1 UVOD 3 2 ANALIZA KONCESIJSKIH DAJATEV IGRE NA SREČO, OD KATERIH DOBIVA SREDSTVA FUNDACIJA KONCESIJSKI VIRI KONCESIJSKE DAJATVE V LETU PRIHODKI V PRVI POLOVICI LETA POGODBENE OBVEZNOSTI JAVNIH RAZPISOV V LETU 2010 NA DAN ODHODKI V PRVI POLOVICI LETA 2010 NA DAN POVZETEK LIKVIDNOSTNEGA STANJA FUNDACIJE NA DAN PREDVIDENI DENARNI TOKOVI FUNDACIJE V OBDOBJU OD DO PRITOKI ODTOKI 12 8 PREDVIDENO DENARNO STANJE FUNDACIJE NA DAN FINANČNI NAČRT ZA LETO SKLEP 18 2

3 1 Uvod Določbe Zakona o igrah na srečo (v nadaljevanju: ZIS) opredeljujejo naslednje vire sredstev Fundacije za šport: 20% sredstev, doseženih s plačilom koncesijskih dajatev za trajno prirejanje številčne loterije, loterije s trenutno znanim dobitkom in lota (46. člen ZIS); 80% sredstev, doseženih s plačilom koncesijskih dajatev za trajno prirejanje športne napovedi, druge športne stave in kviz loterije (46. člen ZIS); 5% sredstev, doseženih s prodajo srečk s področja športa (občasno prirejanje iger na srečo), zmanjšanih za izplačane dobitke (19. člen ZIS); 2,2% sredstev od plačane koncesijske dajatve za prirejanje posebnih iger na srečo (74. člen ZIS). Določba 9. člena Odloka o ustanovitvi fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: odlok) opredeljuje, da lahko fundacija pridobiva sredstva tudi iz drugih virov, in sicer z upravljanjem z ustanovitvenim premoženjem, z darili, z drugimi naklonitvami, s prihodki od opravljanja dejavnosti in na druge načine. V fundacijo lahko naklonijo premoženje domače in tuje fizične in pravne osebe (donatorji). Fundacija ne sme najemati posojil in izdajati dolžniških vrednostih papirjev. Po določbah 12. člena odloka fundacija odloča o delitvi sredstev na podlagi letnega programa dela oz. finančnega načrta in pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev fundacije. V nadaljevanju se bomo osredotočili na denarne tokove, saj so ti glede na pogoje poslovanja za fundacijo najpomembnejši. Posebno pozornost bomo posvetili finančnemu načrtovanju koncesijskih dajatev. Te se ne knjižijo med prihodke, temveč se kumulativna razlika med prejetimi koncesijskimi dajatvami in pogodbenimi izplačili javnih razpisov, povečanimi za presežke prihodkov iz preteklih let, kaže kot presežek prihodkov in prilivov nad odhodki in odlivi. 3

4 2 Analiza koncesijskih dajatev Prikaz 1: Primerjava koncesijskih dajatev fundacije po letih delovanja v EUR , , , , , , v 1000 EUR v % do BDP 0,018 0,017 0,021 0,023 0,019 0,024 0,025 0,026 0,028 0,027 0,028 0,000 Za leto 2010 na osnovi polletnih prilivov predvidevamo prejem EUR koncesijskih dajatev. V letu 2011 fundacija tako načrtuje EUR koncesijskih dajatev. Primerjava koncesijskih dajatev s preteklimi leti kaže, da je fundacija, z izjemo leta 2003, do vključno leta 2008 vsako leto dobila nominalno več koncesijskih dajatev. Glede na globalno gospodarsko krizo pa je fundacija v letu 2009 prejela EUR koncesijskih dajatev (preglednica 1). Glede na obstoječe razmere v letu 2011 načrtujemo enako višino koncesijskih dajatev. Preglednica 1: Indeksi rasti koncesijskih dajatev Fundaciji za šport po letih (op. za leti 2010 in 2011 so predvidevanja) indeks , , , , , , , , , , , , ,0 4

5 IGRE NA SREČO, OD KATERIH DOBIVA SREDSTVA FUNDACIJA Prikaz 2: Koncesijske dajatve obeh loterij v EUR in deležu do BDP , ,0140 0, , , ,0060 0, , koncesije Športne loterije v EUR koncesije Loterije Slovenije v EUR koncesije Športne loterije do BDP 0,0041 0,0041 0,0043 0,0055 0,0057 0,0071 0,0076 0,0082 0,0107 0,0104 0,0112 koncesije Loterije Slovenije do BDP 0,0125 0,0102 0,0129 0,0147 0,0106 0,0135 0,0140 0,0134 0,0134 0,0137 0,0133 0,0000 Višina koncesijskih dajatev loterij se je z leti približevala. Loteriji pa še vedno izgubljata promet zaradi nelojalne in nezakonite konkurence. Rast prejetih koncesijskih dajatev od športnih stav ni podobna trendu prirediteljev stav pri igrah na srečo v svetu. Po drugi strani prav te značilnosti kažejo na dobre možnosti za povečanje koncesijskih dajatev fundaciji, če bosta loteriji znali izkoristiti možnosti, država pa ustrezno urediti trg in koncesijske dajatve. 5

6 2.1 KONCESIJSKI VIRI Preglednica 2: Razmerje koncesijskih dajatev po koncesijonarjih v zadnjih treh letih koncesijske dajatve (v EUR) % od vseh koncesijskih dajatev koncesijske dajatve (v EUR) % od vseh koncesijskih dajatev koncesijske dajatve (v EUR) % od vseh koncesijskih dajatev indeks 09/07 indeks 09/08 koncesijonar Loterija Slovenije , , ,0 1,25 0,92 Športna loterija , , ,33 1,15 1,01 igralnice , , ,48 0,66 0,96 igralniški saloni , , ,19 1,27 0,94 SKUPAJ , , ,0 1,16 0,96 Pregled koncesijskih dajatev po koncesijonarjih kaže, da fundacija največ sredstev dobi od Loterije Slovenije. Fundacija se zaveda pomena poslovanja obeh loterij na delovanje fundacije, zato si želi povečati vpliv na njuno poslovanje. 2.2 KONCESIJSKE DAJATVE V LETU 2010 Pregled koncesijskih dajatev fundacije v letu 2010 kaže, da je fundacija v prvih šestih mesecih letošnjega leta dobila EUR, v letu 2009 pa je fundacija v prvih šestih mesecih prejela EUR koncesijskih dajatev. Koncesijske dajatve prvih šestih mesecev letošnjega leta znašajo 2,5 % manj kot leto prej. 6

7 Prikaz 3: Primerjava koncesijskih dajatev v EUR v letu 2010 s prejšnjimi leti po mesecih JANUAR FEBRUAR MAREC APRIL MAJ JUNIJ JULIJ AVGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER Pregled koncesijskih dajatev po mesecih (prikaz 3) kaže različno gibanje dajatev po posameznih mesecih, vendar pa je skupna nominalna vrednost vplačanih koncesij ob polletnem obdobju (skupaj v prvih šestih mesecih leta 2010) za 2,5 % nižja kot preteklo leto. 7

8 Prikaz 4: Razmerje koncesijskih dajatev po koncesionarjih 100% 80% 60% športna loterija loterija slovenije 40% igralnice, saloni, občasni 20% 0% 99' 00' 01' 02' 03' 04' 05' 06' 07' 08' 09' športna loterija 22,6 23,4 20,8 24,3 29,8 29,7 29,9 31,9 40,5 38,2 40,8 loterija slovenije 69,6 58,5 62,5 64,6 55,5 56,4 54,8 52,1 44,4 50,1 48,5 igralnice, saloni, občasni 7,8 18,0 16,7 11,1 14,8 13,9 15,3 16,0 15,2 11,8 10,7 Če primerjamo strukturo koncesijskih dajatev po koncesionarjih v prejšnjih letih (prikaz 4 zajema samo koncesijske dajatve do konca leta 2009) opazimo, da se je delež dajatev Loterije Slovenije do z vključenim letom 2007 zmanjševal, v letu 2008 pa se je začel povečevati, medtem ko se je delež dajatev Športne loterije do z vključenim letom 2007 povečeval, v letu 2008 pa se je začel zmanjševati. V letu 2009 se je znova povečeval delež dajatev Športne loterije, medtem ko je se je delež dajatev Loterije Slovenije zniževal. Enak trend kot v preteklem letu je opaziti tudi v prvih šestih mesecih leta Prihodki v prvi polovici leta 2010 V prvi polovici letošnjega leta je fundacija iz koncesij prejela ,53 EUR pritokov (do ). S sklepoma skupščine delničarjev Loterije Slovenije je kot 10% delničar dobila ,00 EUR dividend iz nerazporejenega dobička iz poslovanja preteklih let. Drug večji del prihodkov beležimo večinoma z naslova kratkoročnih finančnih naložb (obresti vezanih depozitov in zakladnih menic), nekaj pa tudi iz dolgoročnih naložb (portfelj, dividende). Prihodki od dividend in obresti vezanih depozitov so znatno višji od načrtovanih, saj smo ob polletju že presegli letni načrt. 8

9 4 Pogodbene obveznosti javnih razpisov v letu 2010 na dan Preglednica 3: Realizacija pogodbenih obveznosti javnega razpisa za leto 2010 na dan v EUR. PODROČJE JAVNI RAZPIS 2010 REALIZACIJA % RAZLIKA % D , ,00 50,00% ,00 50,00% D , ,50 49,77% ,50 50,23% D , ,01 12,38% ,99 87,62% D , ,20 11,26% ,80 88,74% R&R , ,35 13,84% ,65 86,16% Z , ,00 4,40% ,25 95,60% O , ,30 5,65% ,70 94,35% SKUPAJ , ,36 24,80% ,89 75,20% Fundacija je v prvih šestih mesecih letošnjega leta izvajalcem javnega razpisa za leto 2010 izplačala 3,5 mio EUR ali 24,8 % pogodbenih sredstev. Poleg tega je fundacija v prvih šestih mesecih letošnjega leta izvajalcem izplačala sredstva tudi po obveznostih, sklenjenih v prejšnjih letih, torej javnih razpisov za leta 2007, 2008 in Pogodbene obveznosti do izvajalcev po predhodnih javnih razpisih, ki zapadejo v letu 2011, znašajo skupaj EUR, in sicer od tega predstavljajo pogodbene obveznosti, izhajajoče iz javnega razpisa za obdobje , ki zapadejo v letu 2011, skupaj EUR in pogodbene obveznosti, izhajajoče iz javnega razpisa za obdobje , ki zapadejo v letu 2011, skupaj EUR. Poleg tega je fundacija že obremenjena z obveznostmi do izvajalcev po predhodnem javnem razpisu iz leta 2010, ki zapadejo v letu 2012, in sicer v višini EUR. Glede na izkušnje iz preteklih let je realizacija na vseh področjih pričakovana in primerljiva s preteklimi leti. V jesenskih mesecih pa se pričakuje povečano število zahtevkov izvajalcev na vseh področjih. Dosedanja realizacija koncesijskih dajatev, prihodki fundacije, stroški fundacije in poslovne rezerve kažejo na nemoteno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti fundacije iz naslova preteklih javnih razpisov. 9

10 5 Odhodki v prvi polovici leta 2010 Preglednica 4: Stroški delovanja fundacije v polletnem obdobju (I.-VI.) v EUR v primerjavi s preteklimi leti indeks STROŠKI DELOVANJA ,92 I. Stroški materiala ,36 II. Stroški storitev ,88 III. Stroški dela ,94 V prvi polovici leta je fundacija za svoje delovanje porabila EUR (preglednica 4). Polletni presežek prihodkov nad poslovnimi odhodki znaša EUR (prihodki odhodki ). V okviru stroškov delovanja fundacije predstavljajo stroški storitev (38,64%): sejnine, potni stroški, odvetniške, računovodske, poštne, telefonske, komunalne storitve, storitve nadzora nad namensko porabo sredstev, strokovnega dela in svetovanja, sprotnega vzdrževanja, najemnine, plačilnega prometa, zavarovalne premije, študentski servis ipd. Stroški dela zajemajo (52%) stroške redno zaposlenih delavcev. Amortizacija predstavlja podoben obseg kot pretekla leta. 6 Povzetek likvidnostnega stanja fundacije na dan Preglednica 5: Pregled likvidnostnega stanja fundacije na dan v EUR HITRO LIKVIDNA SREDSTVA ,38 sredstva na poslovnem računu ,38 zakladne menice in kratkoročni bančni depoziti POSLOVNE REZERVE ,56 Nominalna vrednost vplačanega portfelja pri NLB ,56 Nominalna vrednost DELNIC Loterije Slovenije ,00 Pregled likvidnosti fundacije (preglednica 5) kaže, da ima fundacija glede na stanje dne , za izplačilo pogodbenih obveznosti javnega razpisa letošnjega leta in stroške delovanja na voljo ,38 EUR v različnih oblikah, vendar so vsa sredstva likvidna. Fundacija ima trenutno oblikovane tudi poslovne rezerve v višini ,56 EUR. Del sredstev se nahaja v dolgoročnih vrednostnih papirjih, del pa v sredstvih v upravljanju. 10

11 7 Predvideni denarni tokovi fundacije v obdobju od do PRITOKI Predvidevamo, da bomo v obdobju od do zabeležili dodatne pritoke v višini EUR. igralniški saloni igralnice Loterija Slovenije Športna loterija SKUPAJ skupaj Prikaz 6:. Struktura virov predvidenih koncesijskih dajatev fundacije v letu ,13% 5,22% Igralniški saloni Igralnice Loterija Slovenije Športna loterija 43,85% 44,58% 1. igralniški saloni 6,13 2. igralnice 5,22 3. Loterija Slovenije 44,58 4. Športna loterija 43,85 SKUPAJ 100,00 Poslovanje fundacije bo glede na obseg koncesijskih dajatev tudi v letu 2010 najbolj odvisno od poslovanja obeh loterij (prikaz 6). Struktura virov kaže relativno veliko pestrost, kar je skladno s strategijo dela fundacije. Do konca leta pričakujemo podobno gibanje koncesijskih dajatev kot v prvi polovici leta. Z naslova koncesijskih dajatev v obdobju od januarja do konca leta tako pričakujemo EUR. Do (prva polovica leta) je fundacija prejela EUR koncesijskih dajatev, v obdobju od julija do decembra pa pričakujemo še EUR koncesijskih dajatev. 11

12 Glede na vezane bančne depozite, zapadle kupone obveznic in dividende lahko pričakujemo iz naslova finančnih naložb od januarja do decembra okoli EUR z naslova finančnih naložb. V kolikor bi prišlo do dezinvestiranja portfelja lahko pričakujemo še dodatnih cca EUR prihodkov. Vsi pritoki od koncesij in prihodki od poslovanja zagotavljajo nemoteno pokrivanje sprejetih kratkoročnih in dolgoročnih obveznosti fundacije, tako da novo obdobje lahko pričnemo vezano na pričakovane pritoke in prihodke v letu 2011 in nadaljnjih letih. 7.2 ODTOKI Analiza pogodbenih obveznosti javnih razpisov, ki zapadejo še v letošnjem letu, kaže, da mora fundacija glede na stanje na dan , izplačati v letu 2010 še ,69 EUR. Za leto 2011 in 2012 znašajo pred obremenitve ,00 EUR, skupaj torej vse obveznosti na dan znašajo ,69 EUR.. 12

13 8 Predvideno denarno stanje fundacije na dan Načrtovan denarni tok FŠO do Načrtovani odlivi FŠO do iz odobrenih pogodb ,69 stroški 07-12/ ,00 NAČRTOVAN ODLIV ,69 odlivi upoštevajoč nerealizirane pogodbe 20% 15% 10% 20% nerealiziranih pogodb , ,35 15% nerealizairanih pogodb , ,44 10% nerealiziranih pogodb , ,52 načrtovani prilivi in denarna sredstva do denarna sredstva na računu na dan ,58 kratkoročno vezana sredstva na dan ,00 načrtovani prilivi iz koncesije julij ,61 avgust ,00 sept ,00 okt ,00 nov ,00 dec ,00 skupaj koncesije ,61 prilivi iz finančnih transakcij ,00 SKUPAJ NAČRTOVANI PRILIVI ,19 brez odpisov nereal.pog, 20% 15% 10% čisti višek denarnih sredstev , , , ,67 (pritoki-odtoki) stanje portfelja na dan ,56 naložba v Loterijo na dan ,00 skupaj ,56 13

14 obveznosti za pogodbe ,00 obveznosti za pogodbe , ,00 razlika med naložbami in odobr.pos ,56 20% 15% 10% skupaj višek denarnih sredstev , , , ,23 Preglednica 7: Predvideni prilivi in odlivi denarnih sredstev fundacije v obdobju od do v EUR PREDVIDENI PRILIVI ,99 1. Koncesijske dajatve julij december ,61 2. Stanje hitro likvidnih sredstev ,38 3. Prilivi iz finančnih transakcij ,00 PREDVIDENI ODLIVI ,69 1. Pogodbene obveznosti iz vseh razpisov, ki zapadejo od ,69 2. Stroški poslovanja fundacije od Predvidena nerealizirana zapadla sredstva iz vseh dosedanjih Razpisov: EUR Opomba: Pogodbene obveznosti iz vseh razpisov, ki zapadejo v letih 2011 in 2012 (pred obremenitve) Predvidevano pozitivno stanje fundacije ob koncu leta 2010 bo ,50 EUR v primeru 20% nerealiziranih obveznosti, kar je izkušnja na področju objektov pa skupaj ,84 EUR ( ). Dejansko začenjamo novo obdobje z obveznostmi v višini EUR (seštevek treh pred obremenitev), ki so rezultat razpisov v letih 2009 in 2010 za leti 2011 oziroma Likvidnost bomo zagotavljali z ustrezno časovnico izplačil skladno s prihodki iz koncesij. Finančni načrt za leto 2011 je pripravljen na podlagi analiz koncesijskih dajatev v letošnjem letu in preteklih letih, gibanj razvoja iger na srečo, splošnih izhodiščih javnega financiranja in na temeljnih načelih racionalnosti in gospodarnosti. Načrt temelji na naslednjih sklepih: 1. Pri oceni pritokov in odtokov, kar velja zlasti na strani pritokov, je upoštevano načelo previdnosti. 14

15 2. Odhodki in prihodki ter pritoki in odtoki izhajajo iz dejanskih podatkov. 3. Koncesijske dajatve iz leta 2010, ki bi presegale finančni načrt za leto 2010, se vključijo v finančni načrt za leto Enako je s pričakovano razliko med predvidenimi prilivi in odlivi. 4. Sredstva v višini EUR, ki so bila neizkoriščena in so zapadla skladno s sklepi Sveta Fundacije, in sicer iz javnih razpisov za leta 2007, 2008 in 2009, so vključena v saldo iz leta V letu 2011 načrtujemo prihodek od dividend Loterije Slovenije z naslova poslovanja iz preteklih let. Skladno z dividendno politiko družbe načrtujemo prihodek v višini EUR. Poleg tega pričakujemo še kupnino od morebitne prodaje delnic podjetij portfelja vrednostnih papirjev, ki ga upravlja pogodbeni upravljalec, v višini EUR. 6. Z naslova obresti od zakladnih menic in vezanih bančnih depozitov v letu 2011 pričakujemo EUR. 7. Analiza koncesijskih dajatev v letu 2010 kaže na podobne koncesijske dajatve kot leto prej. Za leto 2011 predvidevamo približno enak znesek koncesijskih dajatev glede na letošnjo realizacijo in pričakujemo, da bodo koncesijske dajatve v letu 2011 znašale EUR, podobno kot prejete koncesije v letu Trend je pričakovan v povprečju za vse koncesionarje. V letu 2011 fundacija tako načrtuje EUR prihodkov iz koncesijskih dajatev. 8. Na podlagi sklenjenih pogodb z izvajalci javnega razpisa na področju gradnje športnih objektov iz razpisov, objavljenih v preteklih letih (javnega razpisa za obdobje in javnega razpisa za obdobje , ima fundacija pogodbene obveznosti tudi v letih 2011 in Obveznosti prevzete iz javnih razpisov, ki zapadejo v letu 2011, znašajo EUR, obveznosti prevzete iz javnega razpisa, ki zapadejo v letu 2012, pa znašajo EUR, tako da skupne pred obremenitve znašajo EUR (ki pa zagotovo ne bodo v celoti realizirane). 9. Stroške delovanja fundacije smo opredelili na podlagi njihovega izračuna za prvo polovico leta Za opravljanje svojega dela fundacija načrtuje 12 sej sveta fundacije in 22 sestankov strokovnih komisij. Stroški delovanja se bodo pokrivali iz ne koncesijskih prihodkov oziroma prihodkov iz obresti depozitov in dividend. 15

16 9 Finančni načrt za leto 2011 Preglednica 8: Načrt pritokov in prihodkov ter odtokov in odhodkov za obdobje 2011 v EUR A. PRITOKI in PRIHODKI Koncesijske dajatve v letu Obresti od zakladnih menic in bančnih depozitov Dividende in kuponi obveznic Otvoritveni sklad na dan Izravnava iz poslovnih rezerv (nerealizirane obveznosti, portfelj) B. ODTOKI in ODHODKI Predvidene pogodbene obveznosti javnega razpisa leta 2011 za leto Pogodbene obveznosti javnega razpisa iz leta 2010 za leto Pogodbene obveznosti javnega razpisa iz leta 2009 za leto Stroški poslovanja fundacije Preglednica 8 prikazuje postavke načrtovanih pritokov in prihodkov ter odtokov in odhodkov za obdobje Iz preglednice 8 izhaja, da predvidena prenesena sredstva iz leta 2010 znašajo EUR, kar pomeni da bi skupaj z EUR predvidenih pritokov in EUR predvidenih prihodkov, pritoki in prihodki fundacije v letu 2011 skupaj znašali EUR. Skupaj z predvidenimi poslovnimi rezervami, ki predstavljajo EUR, pa se pokrijejo z predvidenimi odhodki v višini EUR. V preglednici 8 so zajeti tudi javni razpisi in pred obremenitve v letu 2011 ter predvideni stroški poslovanja fundacije. Od razpisanih EUR bi bilo EUR namenjenih za objekte v triletnem obdobju 2011/12/13. Za leti 2012/13 bi bilo razpisanih EUR. V letu 2011 pa bi bilo razpisanih EUR. Javni razpis 2011 bo v letu 2011 fundacijo bremenil s predvidenimi obveznostmi v višini EUR (znesek brez pred obremenitev za leti 2012 in 2013). 16

17 Poslovno rezervo predstavljajo predvidene nerealizirane obveznosti za leto 2010 in predvidene nerealizirane obveznosti iz vseh pogodb za leto 2011, ter portfelj. Vrednost portfelja pri trenutni vrednosti znaša EUR. Iz 15% nerealiziranih pogodb iz razpisa za leto 2011 predvidevamo za EUR rezerve. Pri preostalih razpisih (razpisi iz let 2008, 2009, 2010) predvidevamo EUR nerealiziranih pogodb, kar je v skladu z dosedanjimi izkušnjami. Skupaj torej rezerve predstavljajo EUR. Pričakujemo najmanj ,23 EUR nerealiziranih pogodb, zaradi izravnave finančnega načrta smo upoštevali znesek EUR, kar pa pomeni še dodatno previdnost pri obremenitvi fundacije z načrtovanimi odlivi. Fundacija bo likvidnost zagotavljala z ustrezno časovnico izplačil, skladno s pritoki in prihodki. Kritje bodo torej predstavljale nerealizirane pogodbene obveznosti izvajalcev in morebitni odstopi izvajalcev od pogodb. Iz preglednice izhaja, da lahko fundacija v letu 2011 in ob predobremenitvah za naslednji dve leti razpiše z javnim razpisom za leto 2011/12/13 sredstva v višini EUR za sofinanciranje slovenskega športa. Fundacija lahko sredstva iz presežka prihodkov nad odhodki uporabi tudi za pridobitev delnic prirediteljev iger na srečo v skladu s predpisi, ki urejajo prenosljivost delnic prirediteljev iger na srečo. Prigospodarjena sredstva iz obresti od depozitov, dividend in portfelja bi lahko Fundacija z ozirom na ugodno likvidnost namenila za investicijo v likviden dolgoročen finančni inštrument, to je v delnice Športne loterije d.d., z bistveno višjimi donosi in več razsežnostnimi učinki kot so bančni depoziti. Ob tem bi zagotavljala nemoteno izpolnjevanje svojih obveznosti do izvajalcev z ustrezno časovnico izplačil, skladno s pritoki in prihodki. 17

18 10 Sklep Analiza pritokov fundacije v obdobju od lanskoletnega finančnega načrtovanja (oktober 2009) do letošnjega (september 2010) kaže, da so bile prejete koncesijske dajatve v vmesnem obdobju približno enake, prihodki iz poslovanja pa so bili večji. Različna gibanja dajatev koncesijonarjev in vdor nezakonitih prirediteljev iger na srečo prek interneta kažejo na težave pri načrtovanju koncesijskih dajatev in posledično pri načrtovanju poslovanja fundacije. Na podlagi vseh predpostavk (tudi z ne 100% realizacijo pogodb na objektih) načrtujemo, da bo fundacija v prihodnjem letu lahko za namen sofinanciranja športnih organizacij, razpisala 13 mio EUR, kar je glede na delež sredstev programov najvišji obseg za programe športa do sedaj. Ta razpisana sredstva bodo v času recesije zlasti pri povečanem odstotku financiranja športnih programov v marsikateri športni organizaciji pomenila pomemben vir prihodkov za ohranitev ravni uveljavljenih programov, ki ohranjajo konkurenčnost slovenskega športa. Ljubljana, Fundacija za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji 18

Uradni list RS, št

Uradni list RS, št Uradni list RS, št. 9-361/1998 1. člen S tem odlokom ustanovi Republika Slovenija fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Ustanoviteljske pravice uresničuje Državni zbor Republike

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja REVIDIRANE

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006

Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006 Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006 1 PREDSTAVITEV SKLADA...3 2 OPOZORILO IMETNIKOM INVESTICIJSKIH KUPONOV...4 3 POSLOVANJE SKLADA V OBDOBJU 01.01. DO 30.06.2006...5 4 NEREVIDIRANI RAČUNOVODSKI

Prikaži več

BILTEN JUNIJ 2019

BILTEN JUNIJ 2019 BILTEN JUNIJ 2019 Izdajatelj: BANKA SLOVENIJE Slovenska 35, 1000 Ljubljana Slovenija tel.: +386 (1) 4719000 fax.: +386 (1) 2515516 E-mail: bilten@bsi.si http://www.bsi.si/ SWIFT: BSLJ SI 2X Razmnoževanje

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - 5 Depoziti in var\350evanja pptx)

(Microsoft PowerPoint - 5 Depoziti in var\350evanja pptx) DEPOZITI IN VARČEVANJA ŠC PET Višja šola Smer ekonomist (modul bančništvo) Jožica Rihter, univ.dipl.ekon. E.naslov: jorko.rihter@gmail.com oktober 2018 1 Razvrstitev bančnih poslov Z vidika funkcionalnosti:

Prikaži več

Maribor, 17

Maribor, 17 FINANČNI NAČRT ŠTAJERSKE GOSPODARSKE ZBORNICE ZA LETO 2019 Pripravila: mag. Aleksandra Podgornik, direktorica Maribor, december 2018 1 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV ŠGZ PO STRUKTURI ZA LETO 2019

Prikaži več

Modra zavarovalnica, d.d.

Modra zavarovalnica, d.d. Srečanje z novinarji Ljubljana, 17. 1. 2013 Poudarki Modra zavarovalnica je največja upravljavka pokojninskih skladov in največja izplačevalka dodatnih pokojnin v Sloveniji. Modra zavarovalnica med najboljšimi

Prikaži več

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA ( IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN 30.09.2013 Postavka AOP 30.9.2013 30.9.2012 INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (002+032+053) 001 7.565.152 6.566.959 115,20 A. DOLGOROČNA SREDSTVA

Prikaži več

POLLETNO POROČILO O POSLOVANJU

POLLETNO POROČILO O POSLOVANJU ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. Železna cesta 18 SI - 1000 Ljubljana T:+386 080 10 60 +386 (0)1 3 200 400 F:+386 (0)1 3 200 401 skladi@alta.si www.alta.si POVZETEK NEREVIDIRANEGA POLLETNEGA POROČILA

Prikaži več

31

31 Hram Holding, finančna družba, d.d. Vilharjeva 29, Ljubljana, skladno z Zakonom o trgu finančnih instrumentov ter Sklepom o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij, objavlja podatke iz

Prikaži več

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = =

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = = CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) =1.1+1.2+1.3+1.6 =1.4+1.5+1.6 1.1 TEMELJNI KAPITAL =1.1.1+ 1.1.2+1.1.4+1.1.5 Znesek

Prikaži več

Microsoft Word - Primer nalog_OF_izredni.doc

Microsoft Word - Primer nalog_OF_izredni.doc 1) Ob koncu leta 2004 je bilo v Sloveniji v obtoku za 195,4 mrd. izdanih bankovcev, neto tuja aktiva je znašala 1.528,8 mrd. SIT, na poravnalnih računih pri BS so imele poslovne banke za 94 mrd. SIT, depoziti

Prikaži več

POROČILO O DELU IN FINANČNEM POSLOVANJU FIHO ZA LETO 2016 Junij

POROČILO O DELU IN FINANČNEM POSLOVANJU FIHO ZA LETO 2016 Junij POROČILO O DELU IN FINANČNEM POSLOVANJU FIHO ZA LETO 2016 Junij 2017 1 Vsebina Uvodna predstavitev 5 Upravljanje fundacije.. 6 Upravljanje delniške družbe Loterija Slovenije d.d. 7 Pridobivanje sredstev..

Prikaži več

Microsoft Word - SRS A.doc

Microsoft Word - SRS A.doc Slovenski računovodski standard 23 (2016) OBLIKE IZKAZA GIBANJA KAPITALA ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju predračunskih in obračunskih izkazov, v katerih

Prikaži več

Priloga_AJPES.xls

Priloga_AJPES.xls 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika

Prikaži več

POROČILO O DELU IN FINANČNEM POSLOVANJU FIHO ZA LETO 2017 maj

POROČILO O DELU IN FINANČNEM POSLOVANJU FIHO ZA LETO 2017 maj POROČILO O DELU IN FINANČNEM POSLOVANJU FIHO ZA LETO 2017 maj 2018 1 Vsebina Uvodna predstavitev 5 Upravljanje fundacije.. 6 Upravljanje delniške družbe Loterija Slovenije d.d. 7 Pridobivanje sredstev..

Prikaži več

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P Stran 8260 / Št. 75 / 8. 10. 2015 Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 SKUPINA SAVA RE NEREVIDIRANI REZULTATI 2017 23. MAREC 2018 a 2017 KLJUČNI POUDARKI LETA Kosmata premija skupine Sava Re je v letu 2017 prvič presegla 500 milijonov EUR. Čisti poslovni izid in donosnost

Prikaži več

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc Datum: 20.05.2012 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: DOLGOROČNO ZADOLŽEVANJE MESTNE OBČINE NOVO MESTO V LETU 2012 ZA PROJEKT»HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA IN CENTRALNA

Prikaži več

BILTEN Maj 2015 Leto 24, štev.: 5

BILTEN Maj 2015 Leto 24, štev.: 5 BILTEN Maj 2015 Leto 24, štev.: 5 Izdajatelj: BANKA SLOVENIJE Slovenska 35, 1000 Ljubljana Slovenija tel.: +386 (1) 4719000 fax.: +386 (1) 2515516 E-mail: bilten@bsi.si http://www.bsi.si/ SWIFT: BSLJ SI

Prikaži več

Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Re

Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Re Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni strokovni izpit za opravljanje

Prikaži več

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2017

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2017 Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 217 Vsebina Sestava Skupine KD... 3 Analiza poslovanja Skupine KD v obdobju 1-3 217...

Prikaži več

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc CINKARNA Metalurško kemična industrija Celje, d.d. Kidričeva 26, 3001 Celje OBJAVA POVZETKA REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA ZA LETO 2006 V skladu z ZTVP-1 ter Sklepom o podrobnejši vsebini in načinu objave

Prikaži več

PREDLOG

PREDLOG DOPOLNJEN PREDLOG MAREC 2019 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 ZUJF,

Prikaži več

Microsoft Word - ZIS-F.docx

Microsoft Word - ZIS-F.docx Številka: 470-01/18-2/ Datum: 20. marec 2018 EPA 2540-VII DRŽAVNI ZBOR JE NA SEJI 20. 3. 2018 SPREJEL ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O IGRAH NA SREČO (ZIS-F) V NASLEDNJEM BESEDILU: Z A K O N

Prikaži več

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj VELJA OD 1. 1. 2016 DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) RAZKRITJA 69. ČLEN ZGD- 1 (OD 1.1.2016 DALJE) da pogojno ne Člen ZGD- 1 OPIS VELIKOST DRUŽBE VELIKA SREDNJA MAJHNA MIKRO (70a. člen)

Prikaži več

3

3 SIVENT, d.d., Ljubljana NEREVIDIRANO POLLETNO POROČILO družbe SIVENT, d.d., Ljubljana in NEREVIDIRANO KONSOLIDIRANO POLLETNO POROČILO Skupine SIVENT za obdobje 1.1. 30.6.2014 Ljubljana, avgust 2014 Pregled

Prikaži več

Sklep_april_2019

Sklep_april_2019 S K L E P O OBRESTNIH MERAH Sprejela: Uprava hranilnice Renato Založnik, predsednik uprave Jasna Mesić, članica uprave Sprejeto: 15.3.2019 Velja od: 1.4.2019 1. VLOGE FIZIČNIH OSEB 1.1. VLOGE NA VPOGLED

Prikaži več

RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj

RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj 15. 10. 2018 RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj MSRP 16 MRS 17 OPREDELITEV POJMA 'NAJEM' V skladu z MSRP 16 je najem pogodba ali del pogodbe, ki prenaša pravico do uporabe identificiranega

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

Ministrstvo za kulturo RS

Ministrstvo za kulturo RS ROKOMETNI KLUB GROSUPLJE Ljubljanska cesta 40A 1290 GROSUPLJE PRAVILNIK O FINANČNO MATERIALNEM POSLOVANJU DRUŠTVA ROKOMETNI KLUB GROSUPLJE Občni zbor društva Rokometni klub Grosuplje je na podlagi 29.

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarova

Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarova Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarovalni nadzor izdaja SKLEP o omejitvah glede sredstev

Prikaži več

DELAVSKA HRANILNICA d

DELAVSKA HRANILNICA d S K L E P O VIŠINI OBRESTNIH MER ZA POSAMEZNE VRSTE VLOG, DEPOZITOV IN KREDITOV Sprejela:Uprava hranilnice Renato Založnik, predsednik uprave Jasna Mesić, članica uprave Sprejeto: 15.12.2017 Velja od:

Prikaži več

DELOVNO GRADIVO ZAKON O DAVKU OD SREČK EVA: I. UVOD 1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM PREDLOGA ZAKONA 1. 1 Obstoječi sist

DELOVNO GRADIVO ZAKON O DAVKU OD SREČK EVA: I. UVOD 1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM PREDLOGA ZAKONA 1. 1 Obstoječi sist DELOVNO GRADIVO 22.1.2013 ZAKON O DAVKU OD SREČK EVA: 2013-1611-0022 I. UVOD 1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM PREDLOGA ZAKONA 1. 1 Obstoječi sistem obdavčitve iger na srečo Skladno z Zakonom o igrah

Prikaži več

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) 1. Trgovanje s finančnimi instrumenti 1.1 Opravljanje investicijskih storitev in

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A)

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) Poglavitni cilji sprememb ZUTD: doseganje večje fleksibilnosti na trgu dela zmanjšanje pasti brezposelnosti za brezposelne osebe odprava

Prikaži več

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2016 Finančni rezultat Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav Poslovno poročilo Uprav

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2016 Finančni rezultat Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav Poslovno poročilo Uprav Kazalo > 8 Finančni rezultat Skupine Triglav in Skupina Triglav je ustvarila 82,3 milijona evrov čistega dobička in dosegla 11,4-odstotno dobičkonosnost kapitala. Čisti poslovni izid je za 29 odstotkov

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Javna služba Konto Realizacija 2012* Realizacija

Prikaži več

VABILO

VABILO POLLETNO POROČILO 2011 Brežice, avgust 2011 Vsebina POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DO 30. 06. 2011... 3 NAČRTOVANI KOLEDAR POMEMBNEJŠIH DOGODKOV IN OBJAV... 3 NAGOVOR UPRAVE... 4 POMEMBNEJŠI DOGODKI

Prikaži več

Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: Davčna

Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: Davčna Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: 5665493 Davčna številka: SI 82155135 Telefon (h.c.): 01/ 200 75 00

Prikaži več

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih 15.6.2018 L 153/161 SMERNICE SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/861 z dne 24. aprila 2018 o spremembi Smernice ECB/2013/23 o statistiki državnih financ (ECB/2018/13) IZVRŠILNI ODBOR EVROPSKE CENTRALNE

Prikaži več

DELOVNI LIST 2 – TRG

DELOVNI LIST 2 – TRG 3. ŢT GOSPODARSKO POSLOVANJE DELOVNI LIST 2 TRG 1. Na spletni strani http://www.sc-s.si/projekti/vodopivc.html si oglej E-gradivo z naslovom Cena. Nato reši naslednja vprašanja. 2. CENA 2.1 Kaj se pojavi

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 UVOD V RAČUNOVODSTVO 11. VAJE VSEBINA 11. VAJ: Izkaz denarnih tokov NALOGE: 1) Podjetje Trend (vir: učbenik Uvod v računovodstvo, str. 342) 2) Podjetje Paneks (vir: učbenik Uvod v računovodstvo, str. 342)

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 Ljubljana, maj 2006 K A Z A L O Stran

Prikaži več

Datum:

Datum: LOŠKA KOMUNALA, d.d. ŠKOFJA LOKA Kidričeva c. 43 a 4220 ŠKOFJA LOKA telefon: 04 / 5023500 telefax: 04 / 5023513 e-mail: info@loska-komunala.si Številka: 191/2014 ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN STORITEV OBVEZNE

Prikaži več

LETNO POROČILO SID BANKE IN SKUPINE SID BANKA 2016

LETNO POROČILO SID BANKE IN SKUPINE SID BANKA 2016 Ljubljana, 31. 8. 2017 Vsebina IZJAVA O ODGOVORNOSTI POSLOVODSTVA... 2 1 OSNOVNI PODATKI... 3 2 POMEMBNEJŠI PODATKI IN KAZALNIKI POSLOVANJA... 4 3 POMEMBNEJŠI DOGODKI... 6 4 POJASNILA K LOČENIM IN KONSOLIDIRANIM

Prikaži več

VABILO

VABILO POLLETNO POROČILO 2013 Brežice, avgust 2013 Vsebina POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DO 30. 06. 2013... 3 NAČRTOVANI KOLEDAR POMEMBNEJŠIH DOGODKOV IN OBJAV... 3 NAGOVOR UPRAVE... 4 POMEMBNEJŠI DOGODKI

Prikaži več

POLLETNO POROČILO 2013 BANKE CELJE d.d. IN SKUPINE BANKE CELJE

POLLETNO POROČILO 2013 BANKE CELJE d.d. IN SKUPINE BANKE CELJE POLLETNO POROČILO 2013 BANKE CELJE d.d. IN SKUPINE BANKE CELJE Vsebina I POSLOVNO POROČILO... 5 1 POMEMBNEJŠI PODATKI IZ POSLOVANJA... 7 2 PREDSTAVITEV... 8 3 KLJUČNI DOGODKI V PRVEM POLLETJU 2013...

Prikaži več

Župančičeva 3, p.p. 644a, 1001 Ljubljana T: F: E: Številka: IPP /2018 Ljubljana, EVA : GENER

Župančičeva 3, p.p. 644a, 1001 Ljubljana T: F: E: Številka: IPP /2018 Ljubljana, EVA : GENER Župančičeva 3, p.p. 644a, 1001 Ljubljana T: 01 369 66 00 F: 01 369 66 09 E: gp.mf@gov.si Številka: IPP 007-479/2018 Ljubljana, 20. 9. 2018 EVA : GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si

Prikaži več

Microsoft Word - pika-lp-2001.doc

Microsoft Word - pika-lp-2001.doc V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah je uprava družbe Primorski skladi, upravljanje z investicijskimi skladi, d.d. Koper sestavila LETNO POROČILO O POSLOVANJU V LETU 2001 ZA VZAJEMNI SKLAD

Prikaži več

RAČUNOVODSKE USMERITVE SKUPINE PETROL

RAČUNOVODSKE USMERITVE SKUPINE PETROL ČETRTLETNO POROČILO POSLOVODSTVA DRUŽBE DATALAB TEHNOLOGIJE, d. d. in njenih odvisnih družb za obdobje od 01.07.2016 do 31.3.2017 1. PREDSTAVITEV DRUŽBE 1.1 Osnovni podatki Kratki naziv: DATALAB d. d.

Prikaži več

MESEČNI PREGLED GIBANJ NA TRGU FINANČNIH INSTRUMENTOV April 2019

MESEČNI PREGLED GIBANJ NA TRGU FINANČNIH INSTRUMENTOV April 2019 MESEČNI PREGLED GIBANJ NA TRGU FINANČNIH INSTRUMENTOV April 1 TRG FINANČNIH INSTRUMENTOV Tabela 1: Splošni kazalci Splošni kazalci 30. 9. 2018/ sep. 2018 31. 10. 2018/ okt. 2018 30. 11. 2018/ nov. 2018

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠKI REGIJI V LETU 2010 Postojna, maj 2011 KAZALO I.

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. Železna cesta 18 SI Ljubljana T: (0) F:+386 (0)

ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. Železna cesta 18 SI Ljubljana T: (0) F:+386 (0) ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. Železna cesta 18 SI - 1000 Ljubljana T:+386 080 10 60 +386 (0)1 3 200 400 F:+386 (0)1 3 200 401 skladi@alta.si www.alta.si NEREVIDIRANO POLLETNO POROČILO ZA LETO

Prikaži več

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1 IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) Zap. Oznaka štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA 1 A. 1. in del A. 5. Denar v blagajni, stanje na računih pri centralnih bankah in vpogledne vloge pri bankah

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna PRORAČUN OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2015 - predlog proračuna v 2. obravnavi (23.12.2014) I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 6.149.518,72 6.190.906,72 4.009.799,45 3.586.808,39

Prikaži več

21. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 2019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1. 2

21. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 2019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1. 2 1. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1.. SKUPAJ Možne točke: 55 36 91 Dosežene točke: Pišite s

Prikaži več

BANKA SLOVENIJE BANK OF SLOVENIA EVROSISTEM / EUROSYSTEM FINANÈNI RAÈUNI SLOVENIJE FINANCIAL ACCOUNTS OF SLOVENIA NOVEMBER/NOVEMBE

BANKA SLOVENIJE BANK OF SLOVENIA EVROSISTEM / EUROSYSTEM FINANÈNI RAÈUNI SLOVENIJE FINANCIAL ACCOUNTS OF SLOVENIA NOVEMBER/NOVEMBE BANKA SLOVENIJE EVROSISTEM / FINANÈNI RAÈUNI SLOVENIJE 2004-2009 FINANCIAL ACCOUNTS OF SLOVENIA 2004-2009 NOVEMBER/NOVEMBER 2010 2 Finančni računi Slovenije/Financial Accounts of Slovenia 2004-2009, november/november

Prikaži več

Na trdnih temeljih v nove izzive Letni nerevidirani računovodski izkazi 2015

Na trdnih temeljih v nove izzive Letni nerevidirani računovodski izkazi 2015 Na trdnih temeljih v nove izzive Letni nerevidirani računovodski izkazi 215 2 Ključni podatki Preglednica 1: Ključni finančni in drugi podatki za NLB Skupino in NLB d.d. Ključni podatki izkaza poslovnega

Prikaži več

Loterija Slovenije, d. d. Ljubljana, Gerbičeva ulica 99 Pravila igre na srečo TikiTaka Številka: Ljubljana, VLADA REPUBLIKE SLOV

Loterija Slovenije, d. d. Ljubljana, Gerbičeva ulica 99 Pravila igre na srečo TikiTaka Številka: Ljubljana, VLADA REPUBLIKE SLOV Loterija Slovenije, d. d. Ljubljana, Gerbičeva ulica 99 Pravila igre na srečo TikiTaka Številka: 333-16-22 Ljubljana, 23. 8. 2016 VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE JE DNE 21. 5. 2015 IZDALA ODLOČBO ŠT. 46101-7/2015/4,

Prikaži več

STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1.

STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1. STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktura standardnega zoženega izbora podatkov iz

Prikaži več

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR BONITETNO POROČILO Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska www.bisnode.si, tel: +386 (0)1 620 2 866, fax: +386 (0)1 620 2 708 Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA

Prikaži več

2

2 Povzetek makroekonomskih gibanj, maj 19 Gospodarska rast v evrskem območju je nizka, a precej stabilna, saj se ob naraščajoči negotovosti v svetovni trgovini ohranja solidna rast domačega povpraševanja.

Prikaži več

Predstavitev IPro07

Predstavitev IPro07 REVIZIJSKO POROČILO O PREDLOGU ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2007 IZREČENI MNENJI Za izkaze (bilance) državnega proračuna smo izrekli mnenje s pridržkom. Za pravilnost izvršitve

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO

KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO KONSOLIDIRANO POLLETNO POROČILO za obdobje 1.1. do 30.6.2010 Šempeter pri Gorici, 30.7.2010 Stran 1 KAZALO POSLOVNO POROČILO... 3 PREDSTAVITEV OBVLADUJOČE DRUŽBE... 4 PREDSTAVITEV SKUPINE AGROGORICA...

Prikaži več

Pomurska družba za upravljanje d

Pomurska družba za upravljanje d PUBLIKUM PDU, družba za upravljanje, d. d. PROSPEKT MEŠANEGA VZAJEMNEGA SKLADA PRIMUS Z VKLJUČENIMI PRAVILI UPRAVLJANJA Datum izdaje dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev: 24.12.2003 11.08.2008

Prikaži več

DARS_predstavitev

DARS_predstavitev Revizijsko poročilo o smotrnosti izvajanja in financiranja programa gradnje avtocest v Republiki Sloveniji v letih od 2004 do 2007 Ljubljana, marec 2009 Osnovni podatki o reviziji Cilj revizije: izreči

Prikaži več

VABILO

VABILO 25 LET POLLETNO POROČILO 2015 Brežice, julij 2015 Vsebina POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DO 30. 06. 2015... 3 NAČRTOVANI KOLEDAR POMEMBNEJŠIH DOGODKOV IN OBJAV... 3 POMEMBNEJŠI DOGODKI V LETU 2015...

Prikaži več

POLLETNO NEREVIDIRANO POROČILO 2004

POLLETNO NEREVIDIRANO POROČILO 2004 POLLETNO NEREVIDIRANO POROČILO 2004 PREDSTAVITEV VZAJEMNEGA SKLADA Naziv: VZAJEMNI SKLAD SKALA Sedež: SLOVENSKA ULICA 17, 2000 MARIBOR Matična številka: 1510690 Dejavnost SKD: J/ 65.230 Telefon: (02) 22

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana gp.mizs@gov.si Številka: 382-28/2014/57 Ljubljana, 14. 7. 2015 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si ZADEVA: Prenos ustanovitvenega deleža

Prikaži več

Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / / Stran Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost

Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / / Stran Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / 23. 12. 2016 / Stran 12607 Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost Na podlagi 83. člena Zakona o uresničevanju javnega

Prikaži več

RAZKRITJA INFORMACIJ 2018

RAZKRITJA INFORMACIJ 2018 RAZKRITJA INFORMACIJ 2018 KAZALO - RAZKRITJA INFORMACIJ LETNO POROČILO CRR Stran 1 UVOD 156 2 CILJI IN POLITIKE UPRAVLJANJA TVEGANJ 156 2.1 Pristop institucije k upravljanju tveganj Člen 435 156 2.2 Informacije

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Loterija Slovenije, d. d. Ljubljana, Gerbičeva ulica 99 PRAVILA IGRE NA SREČO EUROJACKPOT (prečiščeno besedilo) Prečiščeno besedilo pravil igre na sre

Loterija Slovenije, d. d. Ljubljana, Gerbičeva ulica 99 PRAVILA IGRE NA SREČO EUROJACKPOT (prečiščeno besedilo) Prečiščeno besedilo pravil igre na sre Loterija Slovenije, d. d. Ljubljana, Gerbičeva ulica 99 PRAVILA IGRE NA SREČO EUROJACKPOT (prečiščeno besedilo) Prečiščeno besedilo pravil igre na srečo Eurojackpot vsebuje pravila igre na srečo Eurojackpot

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V SPODNJEPOSAVSKI

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V SPODNJEPOSAVSKI AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V SPODNJEPOSAVSKI REGIJI V LETU 2011 Krško, maj 2012 K A Z A L O UVOD...

Prikaži več

Javna objava podatkov poslovanja Abanke d.d. v prvem trimesečju leta 2018 s priloženimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi

Javna objava podatkov poslovanja Abanke d.d. v prvem trimesečju leta 2018 s priloženimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi ABANKA d.d. Slovenska 58, 1517 Ljubljana T 01 47 18 100 F 01 43 25 165 www.abanka.si JAVNA OBJAVA PODATKOV POSLOVANJA ABANKE D.D. V PRVEM TRIMESEČJU LETA 2018 S PRILOŽENIMI KONSOLIDIRANIMI RAČUNOVODSKIMI

Prikaži več

Predstavitev IPro06

Predstavitev IPro06 REVIZIJSKO POROČILO O PREDLOGU ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2006 CILJI REVIZIJE 1. Izrek mnenja o predlogu splošnega dela zaključnega računa 2. Izrek mnenja o pravilnosti izvršitve:

Prikaži več

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx)

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx) Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija Posredno financiranje NAZIV PRODUKTA: Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija NAČIN FINANCIRANJA posredno financiranje preko

Prikaži več

REVIZIJSKO POROČILO

REVIZIJSKO POROČILO OBČINSKEMU SVETU OBČINE KRIŽEVCI ZADEVA: Elaborat o predračunskih cenah javne gospodarske službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov za leto 2013 v občini Križevci v postopku izbire izvajalca PRAVNA

Prikaži več

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Popravek Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOV

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOV AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 ISSN 2536-4243 K A

Prikaži več

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. office-sl

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o.  office-sl 1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. email: office-slovenia@coface.com 14.12.2016 22:11(+1) POROČILO O PODJETJU IZMIŠLJENO PODJETJE D.O.O. Druga imena: IZMIŠLJENO d.o.o. Sedez podjetja:

Prikaži več

Premium Garant Nova priložnost na obzorju.

Premium Garant Nova priložnost na obzorju. Premium Garant Nova priložnost na obzorju. Premium Garant je vseživljenjsko zavarovanje z enkratnim plačilom premije, pri katerem zavarovalec prevzema naložbeno tveganje. Zavarovanje je namenjeno predvsem

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2014 (realizacija proračuna) I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 3.883.691,42 4.009.799,45 4.009.799,45 5.155.953,00 4.333.927,00

Prikaži več

Univerza na Primorskem FAMNIT, MFI Vrednotenje zavarovalnih produktov Seminarska naloga Naloge so sestavni del preverjanja znanja pri predmetu Vrednot

Univerza na Primorskem FAMNIT, MFI Vrednotenje zavarovalnih produktov Seminarska naloga Naloge so sestavni del preverjanja znanja pri predmetu Vrednot Univerza na Primorskem FAMNIT, MFI Vrednotenje zavarovalnih produktov Seminarska naloga Naloge so sestavni del preverjanja znanja pri predmetu Vrednotenje zavarovalnih produktov. Vsaka naloga je vredna

Prikaži več

Zavezanec za davek: Davčna številka: PRILOGA 14a PODATKI O UČINKIH NA DAVČNO OSNOVO PRI ZAVEZANCU, KI PRENEHA Z OPRAVLJANJEM DEJAVNOSTI Izjava I Prene

Zavezanec za davek: Davčna številka: PRILOGA 14a PODATKI O UČINKIH NA DAVČNO OSNOVO PRI ZAVEZANCU, KI PRENEHA Z OPRAVLJANJEM DEJAVNOSTI Izjava I Prene Zavezanec za davek: številka: PRILOGA 14a PODATKI O UČINKIH NA DAVČNO OSNOVO PRI ZAVEZANCU, KI PRENEHA Z OPRAVLJANJEM DEJAVNOSTI Izjava I Prenehanje opravljanja dejavnosti: Prilogo predlagam ob prenehanju

Prikaži več

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka:

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka: v sodelovanju z S.BON AJPES za podjetje: Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: 1234567000 ID za DDV / davčna številka: SI12345678 BONITETNA OCENA PO PRAVILIH BASEL II BONITETNA OCENA PODJETJA NA DAN

Prikaži več

Izpostava Ljubljana INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU 2018 Ljubljana, m

Izpostava Ljubljana INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU 2018 Ljubljana, m Izpostava Ljubljana INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 Kazalo vsebine 1. UVOD... 1 2. POVZETEK... 3 3.

Prikaži več

Medvešek Pušnik,

Medvešek Pušnik, ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. Železna cesta 18 SI - 1000 Ljubljana T:+386 080 10 60 +386 (0)1 3 200 400 F:+386 (0)1 3 200 401 skladi@alta.si www.alta.si NEREVIDIRANO POLLETNO POROČILO ZA LETO

Prikaži več

2019 QA_Final SL

2019 QA_Final SL Predhodni prispevki v enotni sklad za reševanje za leto 2019 Vprašanja in odgovori Splošne informacije o metodologiji izračuna 1. Zakaj se je metoda izračuna, ki je za mojo institucijo veljala v prispevnem

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2008 Ljubljana, maj 2009 ISSN 1855-3990

Prikaži več