Microsoft Word POSZ_ZN_Smatevz_Za_obravnavo_na_OS_ZaVita_28_1_2013.doc

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Microsoft Word POSZ_ZN_Smatevz_Za_obravnavo_na_OS_ZaVita_28_1_2013.doc"

Transkripcija

1 Občina Braslovče Braslovče 22, 3314 Braslovče PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje ZN»Šmatevž«Dokument za usklajevanje z občinsko upravo Občine Braslovče Cerknica, januar 2013

2 Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje ZN»Šmatevž«Dokument za usklajevanje z občinsko upravo Občine Braslovče Naročnik: Izdelovalec ZN: Izdelovalec POSZ: Občina Braslovče Braslovče Braslovče VIZURA d.o.o. Jenkova CELJE Zavita, svetovanje, d.o.o. Lovkova Cerknica Vodja projekta: Klemen Strmšnik, univ. dipl. geog. Člani projektne skupine: Matjaž Harmel, univ. dipl. inž. gozd. Nives Harmel, univ. dipl. ekon. Milena Jaćimović Strmšnik, abs. geog. Projekt: Datum izvedbe: Januar 2013 Številka pogodbe: 26/2012 Številka projekta: 019/2012 Ključne besede: Program opremljanja stavbnih zemljišč, komunalna oprema, predvidena vlaganja, obračunska območja, merske enote, ocena vrednosti komunalne opreme, skupni stroški, obračunski stroški, komunalni prispevek, obračun komunalnega prispevka

3 POVZETEK Območje obravnavanega ZN leži v občini Braslovče, v krajevni skupnosti Gomilsko, v naselju Šmatevž. Lokacija predvidene pozidave leži ob cesti Braslovče Gomilsko, zahodno od osrednjega dela naselja na jugovzhodnem pobočju, ki v južnem delu prehaja v ravnino. Lokacijo na severni in jugozahodni strani obdaja gozd. Ureditveno območje zajema površino približno 3 ha. Na tem območju se že nahaja 13 stanovanjskih in ne-stanovanjskih stavb, predvidena ureditev pa zajema izgradnjo 18 stanovanjskih objektov,m rekonstrukcijo dovozne poti in izgradnjo internih poti in izgradnjo komunalne opreme. Zazidalni načrt za območje Šmatevž je bil sprejet z odlokom leta 1980 (Ur. l. SRS, št. 32/80). Zaradi spremenjenih potreb lokalne skupnosti in zastarelosti obstoječega zazidalnega načrta je v letu 2002 prišlo do pobude za spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta. Občina Braslovče je leta 2005 sprejela izvedbeni prostorski akt Odlok o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta Šmatevž (Ur. l. RS, št. 14/05), na podlagi katerega je leta 2006 sprejela Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo za območje opredeljeno v spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta Šmatevž (Ur. l. RS, št. 111/06) ter ga leta 2008 uskladila z novo zakonodajo in sprejela novelacijo Odloka o programu opremljanja zemljišča za gradnjo za območje opredeljeno v spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta Šmatevž ( Ur.l. RS, št. 87/2008). V programu opremljanja iz leta 2006 je bila predvidena izgradnja komunalne infrastrukture fazno, in sicer v obdobju od leta Dinamika zagotavljanja sredstev v izgradnjo komunalne infrastrukture pa se je določala glede na interese investitorjev oziroma jo je občina v celoti podredila razpoložljivim proračunskim možnostim (zbrana sredstva komunalnega prispevka). Za del območja je za izgradnjo komunalne infrastrukture občina sklenila tudi urbanistično pogodbo. Medtem ko, je s spremembo programa opremljanja iz leta 2008 bila predvidena izgradnja komunalne infrastrukture v obdobju Občina Braslovče je izgradnjo komunalne opreme zaradi lažje izvedbe in pridobitve gradbenega dovoljenja razdelila na dve fazi in do leta 2011 zgradila I. fazo, medtem ko, bo II. fazo - ostalo manjkajočo komunalno infrastrukturo po programu opremljanja (cestno omrežje, vodovodno omrežje, fekalno in meteorno omrežje) predvidoma zgradila v naslednjih dveh letih. Občina Braslovče bo pristopila k pridobivanju gradbenega dovoljenja za manjkajočo komunalno infrastrukturo, kar je tudi predvidela v predlogu proračuna za leto 2013 in v NRP za leto Zaradi vsega navedenega in nekaterih novih dejstev, se je Občina Braslovče odločila za ponovno prenovo Programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje ZN»Šmiklavž«in na podlagi te odločitve pri podjetju ZaVita, svetovanje, d.o.o. naročila izdelavo Programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje ZN»Šmatevž«(v nadaljevanju POSZ Šmatevž). Obstoječa komunalna oprema: Na območju občine Braslovče obračunska območja predvidene komunalne opreme določa Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju občine Braslovče (Uradni list RS, št. 59/08, 31/2010) in pripadajoče Spremembe in dopolnitve programa opremljanja stavbnih zemljišč s komunalno opremo v Občini Braslovče in podlage za odmero komunalnega prispevka za kanalizacijsko omrežje (Geodetski zavod Celje d.o.o., marec 2010). Iz navedenih dokumentov izhaja, da se območje ZN Šmatevž lahko priključuje na sledeče vrste obstoječe komunalne opreme in se posledično uvršča v naslednja obračunska območja: OC - obračunsko območje občine za cestno omrežje, OJR - obračunsko območje za javno razsvetljavo, OJP - obračunsko območje občine za javne površine OV1 - obračunsko območje občine za vodovodno omrežje, OEO - obračunsko območje občine za ekološke otoke. Predvidena komunalna oprema: Skladno s predvideno idejno zasnovo komunalne ureditve bodo na območju ZN zgrajene naslednje vrste komunalne opreme: cestno omrežje, kanalizacijsko omrežje, vodovodno omrežje. Obračunska območja: Obračunsko območje je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na določeno vrsto komunalne opreme oziroma območje njene uporabe. Predmet tega programa opremljanja je gradnja komunalne opreme za območje ZN»Šmatevž«. Obračunska območja so bila določena na podlagi digitalnih podatkov Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ZN Šmatevž (Ur. l. RS št. 14/05) tekstualni in grafični del. Glede na zgoraj podana izhodišča lahko določimo naslednja obračunska območja: obračunsko območje stroškov pridobivanja zemljišč (OBO_SPRIDZ_1), določeno na podlagi območja, ki se opremlja z predvideno komunalno opremo (v območje so vključene zgolj parcele 18 predvidenih objektov), obračunsko območje stroškov priprave zemljišč (OBO_SPRIPZ_1), določeno na podlagi območja, ki se opremlja z ZaVita, svetovanje, d.o.o. Stran 3 od 45

4 predvideno komunalno opremo (v območje so vključene zgolj parcele 18 predvidenih objektov), obračunsko območje cestnega omrežja (OBO_C_1), določeno na podlagi poteka predvidenega cestnega omrežja (v območje so vključene zgolj parcele 18 predvidenih objektov), obračunsko območje kanalizacijskega omrežja (OBO_K_1), določeno na podlagi poteka predvidenega omrežja fekalne kanalizacije (v območje so vključene tudi parcele že obstoječih objektov, saj se bodo le-ti na novo opremljali s to vrsto komunalne opreme), obračunsko območje vodovoda (OBO_V_1), določeno na podlagi poteka predvidenega vodovodnega omrežja (v območje so vključene zgolj parcele 18 predvidenih objektov). Obračunska območja za predvideno komunalno infrastrukturo predstavljajo stavbna zemljišča znotraj ureditvenega območja. Glede na predvideni potek, faznosti gradnje in ureditve posamezne vrste komunalne opreme, ki je predmet obračuna komunalnega prispevka so bila za posamezno vrsto komunalne opreme določena zgoraj navedena obračunska območja. Njihove površine so bile določene glede na to, ali se določena parcela opremlja z dotično vrsto komunalne opreme ali ne. Skladno z navedeno metodologijo ugotavljamo, da se gradbene parcele znotraj območja ZN opremljajo z različno komunalno opremo. Obračunsko območje predstavljajo zgolj parcele, ki pripadajo predvidenim 18 stanovanjskim objektom in njim pripadajočim garažnim objektom ter obstoječim objektom. medtem ko so bile površine namenjene gradnji komunalne opreme izločene iz obračunskega območja. Površine parcel na obračunskih območjih Predvideno število objektov na Obračunsko območje obračunskem območju všteti so tako Površina parcel na obračunskem območju obstoječi objekti, kot predvideni objekti in [m garaže ] (kos) OBO_SPRIDZ_ ,76 OBO_SPRIPZ_ ,76 OBO_C_ ,00 OBO_K_ ,01 OBO_V_ ,00 Neto tlorisna površina objektov: Podatki o neto tlorisni površini objektov so bili določeni na podlagi digitalnih podatkov Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ZN Šmatevž (Ur. l. RS št. 14/05) tekstualni in grafični del. Določitev skupne neto tlorisne površine objektov na obračunskih območjih Obračunsko območje Predvideno število objektov na Neto tlorisna površina objektov na obračunskem območju všteti so tako obračunskem območju stanovanjski kot garažni objekti (m (kos) ) OBO_SPRIDZ_ ,50 OBO_SPRIPZ_ ,50 OBO_C_ ,80 OBO_K_ ,51 OBO_V_ ,00 Skupni in obračunski stroški: Višina obračunskih stroškov opremljanja je opredeljena na osnovi izračunanih skupnih stroškov. Pri opredelitvi višine obračunskih stroškov investicije je upoštevano tudi določilo Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Ur. L. RS, št. 80/07), ki določa, da se od skupnih stroškov investicije odštejejo sredstva, ki jih Občina za izvedbo investicije pridobi iz drugih virov in so določeni v načrtu razvojnih programov občinskega proračuna. Glede na prejete podatke s strani občine v opremljanje obravnavanega območja ne bo vključenih drugih virov financiranja, ki bi bili že obravnavani pri opredelitvi skupnih stroškov. Predstavljeni obračunski stroški opremljanja so bili v nadaljevanju uporabljeni kot osnova za preračun stroškov na t.i. merske enote oz. za izračun višine komunalnega prispevka za obračunska območja na obravnavanem območju ZN Šmatevž. ZaVita, svetovanje, d.o.o. Stran 4 od 45

5 Obračunski stroški opremljanja C. OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA Sklop Vrednost (EUR) A. SKUPNI STROŠKI OPREMLJANJA ,66 I. STROŠKI PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ 0,00 II. STROŠKI PRIPRAVE ZEMLJIŠČ ,50 III. STROŠKI GRADNJE OPREME ,16 Cestno omrežje ,46 Kanalizacijsko omrežje ,23 Vodovodno omrežje ,47 B. ZMANJŠANJE SKUPNIH STROŠKOV OPREMLJANJA ZARADI DRUGIH VIROV I. STROŠKI PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ 0,00 II. STROŠKI PRIPRAVE ZEMLJIŠČ 0,00 III. STROŠKI GRADNJE OPREME 0,00 Cestno omrežje 0,00 Kanalizacijsko omrežje 0,00 Vodovodno omrežje 0,00 C. OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA ,66 I. STROŠKI PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ 0,00 II. STROŠKI PRIPRAVE ZEMLJIŠČ ,50 III. STROŠKI GRADNJE OPREME ,16 Cestno omrežje ,46 Kanalizacijsko omrežje ,23 Vodovodno omrežje ,47 Podlage za odmero komunalnega prispevka obstoječa komunalna oprema (t.i. nadomestitveni stroški): Na območju občine Braslovče obračunska območja obstoječe komunalne opreme določa Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju občine Braslovče (Uradni list RS, št. 59/08, 31/2010) in pripadajoče Spremembe in dopolnitve programa opremljanja stavbnih zemljišč s komunalno opremo v Občini Braslovče in podlage za odmero komunalnega prispevka za kanalizacijsko omrežje (Geodetski zavod Celje d.o.o., marec 2010). Območje OPPN je del naselja Šmatevž. Iz navedenih dokumentov izhaja, da se območje ZN Šmatevž lahko priključuje na sledeče vrste obstoječe komunalne opreme in se posledično uvršča v naslednja obračunska območja: OC - obračunsko območje občine za cestno omrežje, OJR - obračunsko območje za javno razsvetljavo, OJP - obračunsko območje občine za javne površine OV1 - obračunsko območje občine za vodovodno omrežje, OEO - obračunsko območje občine za ekološke otoke. V času priprave tega dokumenta je potekala tudi prenova dokumenta Spremembe in dopolnitve programa opremljanja stavbnih zemljišč s komunalno opremo v Občini Braslovče in podlage za odmero komunalnega prispevka za kanalizacijsko omrežje (Geodetski zavod Celje d.o.o., marec 2010). Navedeni dokument in pripadajoči odlok bosta nadomestila dokument Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Braslovče (ZaVita d.o.o., februar 2013) in Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju občine Braslovče. Na dan uveljavitve obeh dokumentov bosta oba sedaj veljavna dokumenta prenehala veljati. Glede na navedeno je bilo edino smiselno, da se odmero komunalnega prispevka v tem poglavju poveže z novimi dokumenti, ki bodo predvidoma sprejeti na isti seji Občinskega sveta Občine Braslovče kot predmetni program opremljanja in pripadajoči odlok. Tako v nadaljevanju dokumenta t.i. nadomestitvene stroške in ustrezne podlage za odmero le teh podajamo na podlagi dokumentov Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Braslovče (ZaVita d.o.o., februar 2013) in Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju občine Braslovče. Iz navedenih dokumentov izhaja, da se območje ZN Šmatevž lahko priključuje na sledeče vrste obstoječe komunalne opreme in se posledično uvršča v naslednja obračunska območja: ZaVita, svetovanje, d.o.o. Stran 5 od 45

6 cestno omrežje (obračunsko območje OBO_C_1), vodovodno omrežje (obračunsko območje OBO_V_1 površine za ravnanje z odpadki (obračunsko območje OBO_PRO_1), javne površine (obračunsko območje OBO_JP_1). Podlage za odmero komunalnega prispevka predvidena komunalna oprema: V spodnji preglednici so podani obračunski stroški za posamezno vrsto predvidene komunalne s preračunom na mersko enoto parcel (Cpi_P). Pri tem velja opomniti, da je v spodnji preglednici upoštevana samo predvidena komunalna oprema. Preračun obračunskih stroškov na merske enote po vrstah komunalne opreme (Cpi_P) PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV PREDVIDENE OPREME NA MERSKO ENOTO POVRŠINA PARCEL Oznaka Vrednost na Površina parcele Vrednost Vrsta opreme obračunskega enoto Cpi_P [m območja 2 ] [EUR] [EUR/ m 2 ] I. STROŠKI PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ OBO_SPRIDZ_ ,00 0,00 0,000 II. STROŠKI PRIPRAVE ZEMLJIŠČ OBO_SPIPZ_ , ,50 3,313 III. STROŠKI GRADNJE OPREME Cestno omrežje OBO_C_ , ,46 8,097 Kanalizacijsko omrežje OBO_K_ , ,23 4,934 Vodovodno omrežje OBO_V_ , ,47 3,824 SKUPNI STROŠKI OPREMLJANJA ,66 V spodnji preglednici so podani obračunski stroški za posamezno vrsto predvidene komunalne opreme in preračunom na mersko enoto neto tlorisnih površin (NTPO) (Cti_P). Preračun obračunskih stroškov na merske enote po vrstah komunalne opreme (Cti_P) PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV PREDVIDENE OPREME NA MERSKO ENOTO NTPO Oznaka Neto tlorisna Vrednost ne Vrednost obračunskega površina objektov enoto Cti_P [EUR] Vrsta opreme območja [m 2 ] [EUR/ m 2 ] I. STROŠKI PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ OBO_SPRIDZ_ ,50 0,00 0,000 II. STROŠKI PRIPRAVE ZEMLJIŠČ OBO_SPIPZ_ , ,50 10,153 III. STROŠKI GRADNJE OPREME Cestno omrežje OBO_C_ , ,46 24,585 Kanalizacijsko omrežje OBO_K_ , ,23 20,997 Vodovodno omrežje OBO_V_ , ,47 12,725 SKUPNI STROŠKI OPREMLJANJA ,66 Podlage za odmero komunalnega prispevka delež Dpi:dti in faktorji dejavnosti: Program opremljanja ali drug občinski odlok v merilih za odmero komunalnega prispevka določa razmerje, s katerim izračunava delež komunalnega prispevka, ki se ga obračunava glede na površino parcele in delež, s katerim se obremeni neto tlorisne površine objekta s komunalnim prispevkom. Razmerje med deležem parcele (Dpi) in deležem neto tlorisne površine stavbe (Dti) pri izračunu komunalnega prispevka je po tem programu opremljanja Dpi : Dti = 0,5 : 0,5. To razmerje se uporablja za obračun komunalnega prispevka za obravnavno območje ZN Šmatevž. Faktor dejavnosti (K) se opredeli glede na razdelitev, ki je navedena v Uredbi o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in po določitvi objektov državnega pomena (Ur. L. RS, št. 33/03, 78/05). Faktorji dejavnosti za posamezne vrste objektov so prikazani v spodnji preglednici. Faktorji dejavnosti Klas. Št. Klasifikacija Faktor K Eno-stanovanjske stavbe 1, Garažne stavbe eno-stanovanjskih objektov 0,7 12 Nestanovanjske stavbe 1,1 ZaVita, svetovanje, d.o.o. Stran 6 od 45

7 Če klasifikacija objekta ni posebej navedena v zgornji preglednici, se faktor dejavnosti objektu določi glede na skupino iz zgornje preglednice v katero se, na podlagi Uredbe o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in po določitvi objektov državnega pomena (Ur. L. RS, št. 33/03, 78/05), objekt razvrsti. V primeru, da dejavnosti objekta ni možno določiti na zgoraj opisan način velja, da je faktor dejavnosti po tem programu opremljanja 1. Izračun komunalnega prispevka: Na območju občine Braslovče obračunska območja obstoječe komunalne opreme določa Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju občine Braslovče (Uradni list RS, št. 59/08, 31/2010) in pripadajoče Spremembe in dopolnitve programa opremljanja stavbnih zemljišč s komunalno opremo v Občini Braslovče in podlage za odmero komunalnega prispevka za kanalizacijsko omrežje (Geodetski zavod Celje d.o.o., marec 2010). V času priprave tega dokumenta je potekala tudi prenova dokumenta Spremembe in dopolnitve programa opremljanja stavbnih zemljišč s komunalno opremo v Občini Braslovče in podlage za odmero komunalnega prispevka za kanalizacijsko omrežje (Geodetski zavod Celje d.o.o., marec 2010). Navedeni dokument in pripadajoči odlok bosta nadomestila dokument Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Braslovče (ZaVita d.o.o., februar 2013) in Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju občine Braslovče. Na dan uveljavitve obeh dokumentov bosta oba sedaj veljavna dokumenta prenehala veljati. Glede na navedeno je bilo edino smiselno, da se odmero komunalnega prispevka v tem poglavju poveže z novimi dokumenti, ki bodo predvidoma sprejeti na isti seji Občinskega sveta Občine Braslovče kot predmetni program opremljanja in pripadajoči odlok. Slednji v 6. členu določa, da se višina komunalnega prispevka določi po naslednji formuli: KP i = ( A C D ) + ( K A C D )) p pi pri čemer je: KPi komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme, Ap površina parcele (m 2 ), At neto tlorisna površina objekta (m 2 ), K faktor dejavnosti, Dpi delež površine parcele pri izračunu komunalnega prispevka, Dti delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka, Cpi indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno komunalno opremo na obračunskem območju, Cti indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo na obračunskem območju. (2) Celotni komunalni prispevek se izračuna na naslednji način: pi KP = KPi i pri čemer je: KPi izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme, na katero se objekt priključuje, KP celotni izračunani komunalni prispevek, i indeks rasti cen v gradbeništvu. 9. odstavek 6. člena Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju občine Braslovče določa sledeči način odmere komunalnega prispevka na območjih OPPN:»Na območjih, ki se s komunalno opremo na novo urejajo, se komunalni prispevek zavezancem odmeri na podlagi za to območje sprejetega programa opremljanja stavbnih zemljišč, ki prikaže in obračuna predvidene stroške gradnje nove komunalne opreme na tem območju. Stroški za obstoječo že zgrajeno komunalno opremo na tem območju se obračunajo na podlagi tega odloka po naslednji formuli: t ti ti CpiS pri čemer je: C = C, 5 + C pis pio 0 oziroma tis tio tin pin C = C 0, 5 + C skupni stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno komunalno ZaVita, svetovanje, d.o.o. Stran 7 od 45

8 CtiS CpiN CtiN CpiO CtiO opremo na obračunskem območju, na katerem se na novo ureja komunalna oprema, skupni stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo na obračunskem območju, na katerem se na novo ureja komunalna oprema, stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno novo komunalno opremo na obračunskem območju (območje, ki se opremlja z novo komunalno opremo), stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo na obračunskem območju (območje, ki se opremlja z novo komunalno opremo), obstoječi stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno komunalno opremo na obračunskem območju, določeni s tem odlokom, obstoječi stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo na obračunskem območju, določeni s tem odlokom.«zavita, svetovanje, d.o.o. Stran 8 od 45

9 Praktični primeri izračuna komunalnega prispevka: Oznaka objekta P1 P1a O2 O1 P4 P4a O10 O10a P15 Opis situacije Vrsta obstoječe komunalne opreme na katero se objekt priključuje Vrsta predvidene komunalne opreme na katero se objekt priključuje Predvideni enostanovanjski objekt z garažo in neposrednim priklopom na obstoječe cestno omrežje - vzhodni del Obstoječi gospodarski in stanovanjski objekt na isti parceli - zahodni del Predvideni enostanovanjski objekt z garažo - vzhodni del Obstoječi enostanovanjski objekt z garažo - vzhodni del Predvideni enostanovanjski objekt - zahodni del OC OC / / OC OC / / OC OJR OJR / / OJR OJR / / OJR OJP OJP / / OJP OJP / / OJP OV1 / / / OV1 / / / OV1 OEO OEO / / OEO OEO / / OEO OBO_SPRIDZ_1 OBO_SPRIDZ_1 / / OBO_SPRIDZ_1 OBO_SPRIDZ_1 / / OBO_SPRIDZ_1 OBO_SPRIPZ_1 OBO_SPRIPZ_1 / / OBO_SPRIPZ_1 OBO_SPRIPZ_1 / / OBO_SPRIPZ_1 / / / / OBO_C_1 OBO_C_1 / / OBO_C_1 OBO_K_1 / OBO_K_1 OBO_K_1 OBO_K_1 / OBO_K_1 OBO_K_1 OBO_K_1 OBO_V_1 / / / OBO_V_1 / / / OBO_V_1 Klasifikacija dejavnosti Enostanovanjske Enostanovanjske Nestanovanjske Enostanovanjske Enostanovanjske Nestanovanjske Enostanovanjske Garažne stavbe Garažne stavbe objekta stavbe stavbe stavbe stavbe stavbe stavbe stavbe Faktor dejavnosti Obstoječa - 0,7 Obstoječa - 0,7 Obstoječa - 0,7 Obstoječa - 0,7 Obstoječa - 0,7 Predvidena - 1,0 Predvidena - 0,7 Predvidena - 1,0 Predvidena - 0,7 Predvidena - 1,0 Predvidena - 0,7 Predvidena - 1,0 Predvidena - 0,7 Predvidena - 1,0 Uporabljeno razmerje Dpi:Dti 0,5:0,5 0,5:0,5 0,5:0,5 0,5:0,5 0,5:0,5 0,5:0,5 0,5:0,5 0,5:0,5 0,5:0,5 Površina parcele (m 2 ) 1.086,00 / 916,92 916,92 675,00 / 1.708,82 / 1.390,00 Neto tlorisna površina objekta (m 2 ) 243,10 29,75 244,65 210,31 243,10 29,75 155,70 28,42 364,65 Višina komunalnega prispevka za obstoječo 7.843,36 315,29 0,00 0, ,05 315,29 0,00 0, ,11 opremo Višina komunalnega prispevka za predvideno 9.811,13 105, , , ,41 361, ,28 0, ,05 opremo Višina skupnega komunalnega prispevka ,49 421, , , ,46 677, ,28 0, ,16 Višina skupnega komunalnega prispevka (Objekt in garaža) , , , , ,16 ZaVita, svetovanje, d.o.o. Stran 9 od 45

10 KAZALO POVZETEK... 3 KAZALO SPLOŠNO OZADJE IZDELAVE PROGRAMA OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ PODATKI O NAROČNIKU IN IZDELOVALCU POSZ Naročnik Izdelovalec NAMEN IN CILJI POSZ OSNOVE IN PODLAGE ZA PRIPRAVO POSZ KRATEK POVZETEK ZAKONSKIH ZAHTEV OBRAZLOŽITEV POGOSTO UPORABLJENIH POJMOV OPIS OBMOČJA OPREMLJANJA UMESTITEV NAČRTOVANIH UREDITEV V PROSTOR Zasnova zunanje ureditve Namembnost predvidenih objektov Oblikovanje objektov in zunanjih površin Načrt parcelacije in regulacijski elementi Drugi pogoji in zahteve za izvajanje ZN ETAPNOST IZVEDBE ZN OBSTOJEČA KOMUNALNA OPREMA ANALIZA OBSTOJEČE KOMUNALNE OPREME OBRAČUNSKA OBMOČJA OBSTOJEČE OPREME MERSKE ENOTE NA OBRAČUNSKIH OBMOČJIH OBSTOJEČE OPREME PREDVIDENA KOMUNALNA OPREMA ANALIZA PREDVIDENE KOMUNALNE OPREME Cestno omrežje Kanalizacijsko omrežje Vodovodno omrežje OBRAČUNSKA OBMOČJA PREDVIDENE OPREME MERSKE ENOTE NA OBRAČUNSKIH OBMOČJIH PREDVIDENE OPREME Površina parcel na obračunskem območju Neto tlorisne površine objektov na obračunskem območju SKUPNI IN OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA SKUPNI STROŠKI OPREMLJANJA Stroški pridobivanja zemljišč Stroški priprave zemljišča Stroški gradnje predvidene komunalne opreme OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV OBSTOJEČE OPREME PRERAČUNANIH NA MERSKE ENOTE PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV PREDVIDENE OPREME NA MERSKE ENOTE ZaVita, svetovanje, d.o.o. Stran 10 od 45

11 6.3. RAZMERJE MED DELEŽI DPI IN DTI PODROBNEJŠA MERILA ZA IZRAČUNA KOMUNALNEGA PRISPEVKA INDEKSIRANJE STROŠKOV IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA OPIS NAČINA IZRAČUNA KOMUNALNEGA PRISPEVKA Opis načina izračuna komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo Opis načina izračuna komunalnega prispevka za predvideno komunalno opremo POSEBNA DOLOČILA Odmera komunalnega prispevka po uradni dolžnosti Znižanje komunalnega prispevka zaradi vlaganj investitorja Oprostitve in olajšave pri odmeri komunalnega prispevka Pogodba o priključitvi PRIMER IZRAČUNA KOMUNALNEGA PRISPEVKA TERMINSKI NAČRT IZVEDBE OPREMLJANJA OPOZORILO O CELOVITOSTI PROGRAMA OPREMLJANJA POGODBA O OPREMLJANJU KAZALO PREGLEDNIC Preglednica 1: Merske enote na obračunskih območjih obstoječe komunalne opreme Preglednica 2: Površina parcel na obračunskem območju (površine povzete po grafičnih podlagah) Preglednica 3: Površine parcel na obračunskih območjih Preglednica 4: Določitev bruto tlorisnih površin posameznih objektov Preglednica 5: Določitev neto tlorisnih površin posameznih objektov Preglednica 6: Določitev skupne neto tlorisne površine objektov na obračunskih območjih Preglednica 7: Stroški pridobivanja zemljišč Preglednica 8: Stroški priprave zemljišča Preglednica 9: Stroški gradnje predvidene opreme Preglednica 10: Skupni stroški opremljanja Preglednica 11: Zmanjšanje skupnih stroškov zaradi drugih virov financiranja Preglednica 12: Obračunski stroški opremljanja Preglednica 13: Preračun obračunskih stroškov na merske enote po vrstah obstoječe komunalne opreme (Cpi_O in Cti_O) Preglednica 14: Preračun obračunskih stroškov na merske enote po vrstah komunalne opreme (Cpi_P) Preglednica 15: Preračun obračunskih stroškov na merske enote po vrstah komunalne opreme (Cti_P) Preglednica 16: Faktorji dejavnosti Preglednica 17: Praktični primeri izračuna komunalnega prispevka KARTOGRAFSKE PRILOGE Priloga A: Pregledna karta območja ZN Priloga B: Ureditvena situacija (povzeta po ZN) Priloga C: Pregledna karta predvidenega cestnega omrežja Priloga D: Pregledna karta predvidenega kanalizacijskega omrežja Priloga E: Pregledna karta predvidenega vodovodnega omrežja ZaVita, svetovanje, d.o.o. Stran 11 od 45

12 1. SPLOŠNO 1.1. Ozadje izdelave programa opremljanja stavbnih zemljišč Območje obravnavanega ZN leži v občini Braslovče, v krajevni skupnosti Gomilsko, v naselju Šmatevž. Lokacija predvidene pozidave leži ob cesti Braslovče Gomilsko, zahodno od osrednjega dela naselja na jugovzhodnem pobočju, ki v južnem delu prehaja v ravnino. Lokacijo na severni in jugozahodni strani obdaja gozd. Ureditveno območje zajema površino približno 3 ha. Na tem območju se že nahaja 13 stanovanjskih in ne-stanovanjskih stavb, predvidena ureditev pa zajema izgradnjo 18 stanovanjskih objektov,m rekonstrukcijo dovozne poti in izgradnjo internih poti in izgradnjo komunalne opreme. Zazidalni načrt za območje Šmatevž je bil sprejet z odlokom leta 1980 (Ur. l. SRS, št. 32/80). Zaradi spremenjenih potreb lokalne skupnosti in zastarelosti obstoječega zazidalnega načrta je v letu 2002 prišlo do pobude za spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta. Občina Braslovče je leta 2005 sprejela izvedbeni prostorski akt Odlok o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta Šmatevž (Ur. l. RS, št. 14/05), na podlagi katerega je leta 2006 sprejela Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo za območje opredeljeno v spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta Šmatevž (Ur. l. RS, št. 111/06) ter ga leta 2008 uskladila z novo zakonodajo in sprejela novelacijo Odloka o programu opremljanja zemljišča za gradnjo za območje opredeljeno v spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta Šmatevž ( Ur.l. RS, št. 87/2008). V programu opremljanja iz leta 2006 je bila predvidena izgradnja komunalne infrastrukture fazno, in sicer v obdobju od leta Dinamika zagotavljanja sredstev v izgradnjo komunalne infrastrukture pa se je določala glede na interese investitorjev oziroma jo je občina v celoti podredila razpoložljivim proračunskim možnostim (zbrana sredstva komunalnega prispevka). Za del območja je za izgradnjo komunalne infrastrukture občina sklenila tudi urbanistično pogodbo. Medtem ko, je s spremembo programa opremljanja iz leta 2008 bila predvidena izgradnja komunalne infrastrukture v obdobju Občina Braslovče je izgradnjo komunalne opreme zaradi lažje izvedbe in pridobitve gradbenega dovoljenja razdelila na dve fazi in do leta 2011 zgradila I. fazo, medtem ko, bo II. fazo - ostalo manjkajočo komunalno infrastrukturo po programu opremljanja (cestno omrežje, vodovodno omrežje, fekalno in meteorno omrežje) predvidoma zgradila v naslednjih dveh letih. Občina Braslovče bo pristopila k pridobivanju gradbenega dovoljenja za manjkajočo komunalno infrastrukturo, kar je tudi predvidela v predlogu proračuna za leto 2013 in v NRP za leto Zaradi vsega navedenega in nekaterih novih dejstev, se je Občina Braslovče odločila za ponovno prenovo Programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje ZN»Šmiklavž«in na podlagi te odločitve pri podjetju ZaVita, svetovanje, d.o.o. naročila izdelavo Programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje ZN»Šmatevž«(v nadaljevanju POSZ Šmatevž). Gradnja objektov in omrežij, razen gospodarske javne infrastrukture, je v skladu z veljavno zakonodajo dovoljena na komunalno opremljenih stavbnih zemljiščih. Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11-ZKZ-C) določa, da se tako opremljanje stavbnih zemljišč s komunalno opremo, kot odmera oz. izračun komunalnega prispevka izvaja na podlagi izdelanega in sprejetega programa opremljanja stavbnih zemljišč. Program opremljanja sprejme občinski svet z odlokom. Program opremljanja stavbnih zemljišč (v nadaljevanju POSZ) je izdelan v skladu z Uredbo o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Ur. l. RS, št. 80/07), ki opredeljuje tudi podrobno vsebino programa opremljanja. Pri zasnovi vsebine sta bila smiselno upoštevana tudi Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11-ZKZ-C) in Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka (Ur. l. RS, št. 95/07). S POSZ se v skladu z 4. členom Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Ur. l. RS, št. 80/07) za območje, na katerem se predvideva gradnja nove komunalne opreme ali objektov in omrežij druge gospodarske javne infrastrukture, podrobneje določi komunalna oprema in druga gospodarska javna infrastruktura, ki jo je treba zgraditi ali rekonstruirati, določi roke za gradnjo po posameznih enotah urejanja prostora ter določijo podlage za ZaVita, svetovanje, d.o.o. Stran 12 od 45

13 odmero komunalnega prispevka. Podlage za odmero komunalnega prispevka se določi za predvideno in obstoječo komunalno opremo. Ta program opremljanja stavbnih zemljišč se nanaša na območje predmetnega OPPN in vsebuje: analizo obstoječe komunalne opreme (infrastrukture) v bližini obravnavanega območja, analizo predvidene komunalne opreme (infrastrukture) za potrebe obravnavanega območja, obračunska območja posameznih vrst komunalne opreme (infrastrukture), obračunske stroške opremljanja po posamezni vrsti komunalne opreme in po obračunskih območjih, preračun obračunskih stroškov opremljanja na stavbno zemljišče oziroma na neto tlorisno površino objekta po posamezni vrsti komunalne opreme, podrobnejša merila za obračun komunalnega prispevka, terminski plan izvedbe opremljanja. Pri izdelavi POSZ so bile uporabljene osnove in dokumentacija, ki jih je izdelovalec POSZ prejel s strani naročnika, investitorja in pristojnih upravljavcev komunalne opreme. Prav tako so uporabljeni dostopni podatki, ki sta jih naročnik in izdelovalec POSZ ocenila kot relevantne za njegovo izdelavo. ZaVita, svetovanje, d.o.o. Stran 13 od 45

14 1.2. Podatki o naročniku in izdelovalcu POSZ Naročnik Naročnik: Občina Braslovče Braslovče Braslovče Župan: Branimir Strojanšek Matična številka: ID št. za DDV: SI Telefon: 03/ Faks: 03/ e-pošta: Predstavnik naročnika: Ga. Simona Klokočovnik Izdelovalec: Izdelovalec ZaVita, svetovanje, d.o.o. Lovkova Cerknica Direktor: Matjaž Harmel Matična številka: ID št. za DDV: SI Telefon: 041/ Faks: / e-pošta: Predstavnika izvajalca: Klemen Strmšnik in Matjaž Harmel ZaVita, svetovanje, d.o.o. Stran 14 od 45

15 1.3. Namen in cilji POSZ Namen POSZ je analiza obstoječe in predvidene komunalne opreme na območju predmetnega OPPN, uskladitev gradnje objektov in omrežij komunalne opreme ter pridobitev osnov za izvajanje obračuna komunalnega prispevka v skladu s trenutno veljavno zakonodajo. Program opremljanja določa usklajevanje dejavnosti povezanih s komunalnim opremljanjem stavbnih zemljišč za načrtovanje finančnih sredstev za opremljanje in omogočanje možnosti priključevanja na komunalno opremo ter služi kot podlaga za odmero komunalnega prispevka. Cilji izdelave programa opremljanja so: analizirano stanje obstoječe komunalne opreme v okolici obravnavnega območja; analizirano stanje predvidenih vlaganj v gradnjo komunalne opreme na obravnavanem območju; določena obračunska območja posamezne vrste komunalne opreme; določene merske enote za obračunska območja posamezne vrste komunalne opreme; določena merila za izračun komunalnega prispevka; zagotovljeno odmerjanje komunalnega prispevka na območju OPPN Osnove in podlage za pripravo POSZ Za pripravo POSZ so bili uporabljeni spodaj navedeni predpisi: Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10- ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/2011-ZKZ-C, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A), Zakon o graditvi objektov (ZGO-1) (Uradni list RS, št. 110/02, 97/03 Odl.US: U-I-152/00-23, 41/04-ZVO-1, 45/04, 47/04, 62/04 Odl.US: U-I-1/03-15, 102/04-UPB1 (14/05 popr.), 92/05-ZJC-B, 93/05-ZVMS, 111/05 Odl.US: U-I , 120/06 Odl.US: U-I-286/04-46, 126/07, 57/09 Skl.US: U-I-165/09-8, 108/09, 61/10- ZRud-1 (62/10 popr.), 20/2011 Odl.US: U-I-165/09-34, 57/2012), Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) (Ur. l. RS, št. 41/2004, 17/2006, 20/2006, 28/2006 Skl.US: U-I-51/06-5, 39/2006-UPB1, 49/2006-ZMetD, 66/2006 Odl.US: U-I-51/06-10, 112/2006 Odl.US: U-I-40/06-10, 33/2007- ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/2008, 108/2009, 48/2012, 57/2012), Zakon o javnih financah (ZJF) (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10-ZUKN, 107/10, 11/11-UPB4, 110/11-ZDIU12), Zakon o javnem naročanju (ZJN-2) (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11, 43/2012 Odl.US: U-I- 211/11-26), Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07), Pravilnik o podlagah za odmero komunalnega prispevka na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme (Uradni list RS, št. 95/07). Za pripravo POSZ so bili uporabljeni naslednji prostorsko-planski akti občine: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ZN Šmatevž (Ur. l. RS št. 14/05). Pri pripravi POSZ so bili uporabljeni tudi sledeči viri: Prostorski red Občine Braslovče (Ur. l. RS, št. 16/08, 46/11), Spremembe in dopolnitve programa opremljanja stavbnih zemljišč s komunalno opremo v Občini Braslovče in podlage za odmero komunalnega prispevka za kanalizacijsko omrežje (Geodetski zavod Celje d.o.o., marec 2010), Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju občine Braslovče (Uradni list RS, št. 59/08, 31/2010), Spremembe in dopolnitve Programa opremljanja za območje ZN Šmatevž (Pavel Podlesnik s.p, julij 2008), Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo za območje opredeljeno v spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta Šmatevž (Ur. l. RS, št. 19/09). Podatki posredovani s strani naročnika tokom usklajevanja (Občina Braslovče, december 2012 januar 2013). ZaVita, svetovanje, d.o.o. Stran 15 od 45

16 1.5. Kratek povzetek zakonskih zahtev Gradnja objektov in omrežij, razen gospodarske javne infrastrukture, je dovoljena na opremljenih stavbnih zemljiščih. Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11-ZKZ-C) v 77. členu zavezuje Občino, da na stavbnih zemljiščih zagotavlja gradnjo komunalne opreme. Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11-ZKZ-C) določa, da se opremljanje stavbnih zemljišč izvaja na podlagi programa opremljanja stavbnih zemljišč. POSZ se pripravi na podlagi občinskega prostorskega načrta (OPN) ali občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN), sprejme pa ga Občinski svet z odlokom. Na podlagi programa opremljanja se izvaja tudi odmera komunalnega prispevka. ZPNačrt določa, da Občina lahko odmerja komunalni prispevek na podlagi programa opremljanja le, če je že sprejela program opremljanja s podlagami za odmero komunalnega prispevka za vso obstoječo komunalno opremo na območju celotne občine. ZPNačrt prav tako določa, da Občina lahko gradi komunalno opremo, ki je določena v prostorskem aktu, tudi brez POSZ, če po vrednosti letno ne presega pet odstotkov (5%) sredstev, ki jih je občina v preteklem letu vložila v komunalno opremo. Za to komunalno opremo pa Občina v takšnem primeru ne more zaračunati komunalnega prispevka. Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, ali ki povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost (ZPNačrt). Komunalni prispevek se določi na podlagi programa opremljanja glede na površino in opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo ter glede na neto tlorisno površino objekta in njegovo namembnost oziroma glede na izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo (ZPNačrt). Komunalni prispevek je namenski vir financiranja gradnje komunalne opreme. Občina z odlokom, s katerim sprejme občinski proračun, določi komunalni prispevek kot namenski prihodek. Sredstva, zbrana s komunalnimi prispevki, lahko občina porablja samo za namen gradnje komunalne opreme skladno z načrtom razvojnih programov občinskega proračuna (ZPNačrt). Vsebino programa opremljanja podrobno določa Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Ur. l. RS, št. 80/07). Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Ur. l. RS, št. 80/07) opredeljuje, da se s programom opremljanja določi komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo, ki jo je treba zgraditi in rekonstruirati skladno s prostorskim aktom občine in roki za gradnjo komunalne opreme po posameznih enotah urejanja prostora. Za komunalno opremo se določijo tudi podlage za odmero komunalnega prispevka Obrazložitev pogosto uporabljenih pojmov V nadaljevanju so, zaradi jasnosti in lažjega razumevanja dokumenta, podane obrazložitve najbolj pogosto uporabljenih pojmov. Komunalna oprema so: objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja, objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna, objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine (ZPNačrt). Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini. V višino komunalnega prispevka niso vključeni stroški vzdrževanja komunalne opreme (ZPNačrt). Komunalni prispevek je namenski vir financiranja gradnje komunalne opreme. Občina z odlokom o občinskem proračunu določi komunalni prispevek kot namenski prihodek. Sredstva zbrana s komunalnimi prispevki, lahko občina porablja samo za namen gradnje komunalne opreme skladno z načrtom razvojnih programov občinskega proračuna. Šteje se, da so s ZaVita, svetovanje, d.o.o. Stran 16 od 45

17 plačilom komunalnega prispevka poravnani vsi stroški priključevanja objekta na komunalno opremo, razen gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti (ZPNačrt). Komunalno opremljeno zemljišče je stavbno zemljišče v posamezni enoti urejanja prostora in se šteje za opremljeno: če je v tej enoti urejanja zgrajena in predana v upravljanje komunalna oprema ter objekti in omrežja druge gospodarske javne infrastrukture, ki so določeni v prostorskem aktu občine, ali če je v prostorskem aktu občine predvidena komunalna oprema ter objekti in omrežja druge gospodarske javne infrastrukture vključene v občinski načrt razvojnih programov v okviru občinskega proračuna za tekoče ali naslednje leto. Neto tlorisna površina je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO Program opremljanja stavbnih zemljišč (POSZ) je dokument, na podlagi katerega se izvaja opremljanje stavbnih zemljišč s komunalno opremo in je osnova za obračun komunalnega prispevka. Pogodba o opremljanju je v skladu z 78. členom ZPNačrt. Z njo se lahko o opremljanju investitor in občina dogovorita, da bo investitor sam zgradil del ali celotno komunalno opremo za zemljišče, na katerem namerava graditi, ne glede na to, ali je gradnja te komunalne opreme predvidena v programu opremljanja. Občina lahko sklene pogodbo o opremljanju z investitorjem, če ima sprejet program opremljanja ali podlage za odmero komunalnega prispevka. Stroške izgradnje v pogodbi predvidene opreme nosi investitor. Šteje se, da je investitor na ta način v naravi plačal komunalni prispevek za izvedbo komunalne opreme, ki jo je sam zgradil. Občina je dolžna prevzeti komunalno opremo, zgrajeno skladno s pogodbo, ki je zanjo izdano uporabno dovoljenje. Parcela je zemljiška parcela ali njen del, na kateri je možno graditi objekt ali je objekt že zgrajen in za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek. Za parcelo se šteje tudi gradbena parcela iz veljavnih prostorskih aktov (Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Ur. l. RS, št. 80/07)). Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme, oziroma območje njene uporabe (ZPNačrt). Obračunska območja se določijo za obstoječo komunalno opremo in za vso predvideno novo komunalno opremo iz občinskega načrta razvojnih programov v okviru občinskega proračuna za tekoče ali naslednje leto. Za komunalno opremo, ki je namenjena objektom na območjih več občin, se na obračunskem območju posamezne občine upošteva le sorazmerni delež stroškov te komunalne opreme. Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov komunalne opreme, ki se financirajo iz sredstev, zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bremenijo določljive zavezance. So podlaga za izračun komunalnega prispevka (Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Ur. l. RS, št. 80/07)). Skupni stroški so obseg vseh stroškov, ki so povezani s projektiranjem in gradnjo posamezne vrste komunalne opreme na obračunskem območju (Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Ur. l. RS, št. 80/07)). Javne površine so površine namenjene preživljanju prostega časa, predvsem rekreaciji in športu na prostem, parki ter druge javne zelene površine, ki so namenjene izboljšanju kvalitete bivanja v naselju (ZPNačrt). Grajeno javno dobro so zemljišča in na njih zgrajeni objekti, ki so skladno s predpisi namenjeni splošni rabi in so dostopni vsem pod enakimi pogoji (ZPNačrt). ZaVita, svetovanje, d.o.o. Stran 17 od 45

18 2. OPIS OBMOČJA OPREMLJANJA Poglavje je povzeto po Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o ZN Šmatevž (Ur. l. RS št. 14/05), Spremembah in dopolnitvah Programa opremljanja za območje ZN Šmatevž (Pavel Podlesnik s.p, julij 2008) in Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo za območje opredeljeno v spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta Šmatevž (Ur. l. RS, št. 19/09). Območje predvidenih sprememb zazidalnega načrta Šmatevž leži v krajevni skupnosti Gomilsko v občini Braslovče, ob cesti Gomilsko Braslovče in zajema površino približno 3 ha. Območje zazidalnega načrta leži zahodno od osrednjega dela naselja na jugovzhodnem pobočju, ki v južnem delu prehaja v ravnino. Območje na zahodni in jugozahodni strani obdaja gozd. Na območju sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje Šmatevž, je predvidena gradnja prosto stoječih enodružinskih stanovanjskih objektov z garažami, rekonstrukcija dovozne poti in izgradnja internih poti ter potrebne komunalne infrastrukture. Ureditveno območje obsega parcele s parcelnimi št. *86, 126/10, 126/11, 126/12, 126/13 del, 126/14, 126/15, 126/16, 126/17, 126/18, 126/19 del, 126/23 del, 126/24, 126/27, 126/28, 126/29, 126/30, 126/31, 129, 131, 132, 133/1, 134, 135, 136/1, 136/2, 136/3, 137/1, 137/2, 137/3, 137/4, 137/5, 137/6, 138/1, 138/8, 138/9, 138/12, 138/16, 138/21, 138/22, vse k.o. Šmatevž. Meja ureditvenega območja je prikazana na kartografski prilogi A, parcelacija pa na kartografski prilogi B. Na tem mestu je potrebno poudariti, da ima stavbno zemljišče na parcelni številki 131 možnost priklopa na obstoječo komunalno opremo in je posledično izločen iz tega programa opremljanja. Komunalni prispevek za to parcelo se določi skladno z Odlokom o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju občine Braslovče (Uradni list RS, št. 59/08, 31/2010). Prav tako so bila iz obračunskih območij izločena vsa tista zemljišča, ki se skladno z ZN niso uvrščala v parcele predvidenih ali obstoječih objektov (glej kartografske priloge) Umestitev načrtovanih ureditev v prostor Zasnova zunanje ureditve Območje ZN je definirano kot območje stanovanjske gradnje. S spremembami in dopolnitvami ZN je bilo na vzhodnem delu na novo definiranih 14 zazidljivih parcel z dovozno interno cesto, ki se odcepi od lokalne dovozne ceste. Na zahodnem delu so zasnovane še 4 zazidljive parcele in dovozna pot, ki predstavlja tudi dovozno pot k obstoječim objektom. Urbanistična zasnova temelji na prostorskih omejitvah prostora (rob zazidave, lastništvo), željah lastnikov zemljišč in funkcionalni izrabi prostora. Celoten kompleks je sestavljen iz dveh sklopov. Prvi sklop s 4 objekti je umeščen v zahodni del območja, med obema sklopoma obstoječe stanovanjske pozidave. Drugi sklop zajema 14 objektov v vzhodnem delu območja. Na območju je predvidena klasična ali montažna gradnja samostojno stoječih stanovanjskih objektov. Dovoljene tolerance odstopanja gabaritov so +/- 10 % Namembnost predvidenih objektov Območje zazidalnega načrta Šmatevž je definirano kot območje stanovanjske gradnje. V predvidenih stanovanjskih objektih je možna sprememba namembnosti za okolje nemotečo dejavnost po predhodni prostorski preveritvi in pod pogojem, da se ne bodo poslabšali bivalni pogoji ter ob upoštevanju vseh pogojev za varovanje okolja. Za obstoječe objekte je dovoljena dozidava, nadzidava, rekonstrukcija in adaptacija, kot tudi sprememba namembnosti za okolje nemotečo dejavnost po predhodni prostorski preveritvi in pod pogojem, da se ne bodo poslabšali bivalni pogoji ter ob upoštevanju vseh pogojev za varovanje okolja. Na celotnem ureditvenem območju Zazidalnega načrta Šmatevž je dovoljeno postavljati objekte brez gradbenega dovoljenja kot določa Pravilnik o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS, št 114/03). ZaVita, svetovanje, d.o.o. Stran 18 od 45

19 Oblikovanje objektov in zunanjih površin Na območju se že nahaja 6 stanovanjskih in 1 poslovni objekt. Skupna površina pozidanih objektov, po podatkih Občine, znaša: skupna površina gradbenih parcel: m 2, skupna tlorisna površina objektov: m 2. Urbanistična zasnova temelji na prostorskih omejitvah obravnavanega območja (rob zazidave, lastništvo), željah naročnika in lastnikov zemljišč in funkcionalni izrabi prostora. Urbanistično bodo novi objekti locirani v dveh sklopih. Prvi sklop s štirimi predvidenimi objekti je umeščen v zahodnem delu območja ZN, med obema sklopoma obstoječe stanovanjske pozidave. Povezava z lokalno cesto je preko interne ceste za celoten zahodni del območja zazidalnega načrta. Drugi sklop zajema štirinajst predvidenih objektov v vzhodnem, večjem delu sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje Šmatevž. Objekti bodo z lokalno cesto povezani z drugo, interno cesto, ločeno od obstoječega stanovanjskega objekta. Predvidena je klasična ali montažna gradnja skupno osemnajstih prosto stoječih stanovanjskih objektov s slemensko orientacijo vzhod - zahod. Strehe so simetrične dvokapnice z naklonom večjim od 32, smer slemena je vzporedna z daljšo stranico objekta. Tlorisne dimenzije prosto stoječih stanovanjskih hiš zaporednih številk od 1 do 14 so 13,00 m x 11,00 m, etažnost P+IP. Garaže, prislonjene ob daljših linijah objektov so tlorisnih dimenzij 7,00 m x 5,00 m, etažnost P. Tlorisne dimenzije prosto stoječih stanovanjskih hiš zaporednih številk od 15 do 18 so 13,00 m x 11,00 m, etažnost K+P+IP. Minimalni odmiki objektov od posestnih mej morajo biti 2 m. Objekti bodo pravokotne tlorisne zasnove, vhodni del naj bo poudarjen s členitvijo fasade. Fasade bodo v ometu različnih pastelnih barv, kritina naj bo opečna ali po barvi in teksturi opečni podobna kritina. Funkcionalna zemljišča so lahko ograjena z ograjo do višine 1.50 m ali z živo mejo do višine 1.70 m. Okolice objektov bodo zatravljene, zasajene z okrasnimi grmovnicami in nizkim drevjem. Na območju funkcionalnih zemljišč je možna postavitev vrtnih ut, pergol in bazenov Načrt parcelacije in regulacijski elementi Nova parcelacija v največji možni meri sledi obstoječi. Večje podolžne kmetijske parcele se na novo parcelirajo v bolj kvadrataste gradbene parcele. Funkcionalna zemljišča posameznih objektov vključujejo dovozne in manipulacijske površine s parkirnimi površinami, dostope in zelene površine. Razvidna so iz grafičnih prilog in upoštevajo nove parcelne meje. Kot toleranca je dovoljeno: Odstopanje gabaritov objektov ± 10% pod pogojem, da se ohrani podolgovata zasnova objektov v minimalnem razmerju 1.2:1.0, da to dopušča velikost funkcionalnega zemljišča in konfiguracija terena. Spremembe ne smejo ovirati realizacije zazidalnega načrta in morajo biti v skladu s predpisi, ki se nanašajo na varovanje okolja. Odstopanje mej gradbenih parcel pod pogojem, da v ostalih delih ne ovirajo izvedbe sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta. Sprememba zasnove prometne, komunalne ali energetske infrastrukture, če to predstavlja bolj ekonomična investicijska vlaganja, boljše projektne parametre ali primernejše rešitve v smislu varovanja okolja Drugi pogoji in zahteve za izvajanje ZN Ureditveno območje zazidalnega načrta za območje Šmatevž ne leži v vodovarstvenem ali poplavnem območju. Odmiki med objekti preprečujejo širjenje požara. Oskrba za gašenje z vodo je predvidena preko hidrantnega omrežja nadzemnih hidrantov. Dovozi omogočajo dovoz intervencijskih vozil in izpolnjujejo pogoje za varen umik Etapnost izvedbe ZN Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta omogočajo etapno izvajanje. Po izvedbi rekonstrukcije dovozne in izgradnja internih cest znotraj soseske ter izgradnji komunalne in energetske infrastrukture je možna etapna gradnja glede na potrebe in možnosti investitorjev. Posamezne faze se morajo izvesti kot celota z vsemi elementi ureditve, da se ne poslabša ekološkega stanja. Komunalna, prometna, energetska in vodnogospodarska ureditev mora biti dokončno urejena s posamezno fazo gradnje. ZaVita, svetovanje, d.o.o. Stran 19 od 45

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova u

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje Testenova u NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA 30 1234 MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova ulica - Trzin" ter zaključeno območje "Rašiška cesta"

Prikaži več

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova u

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje Testenova u NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA 30 1234 MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova ulica - Trzin" ter zaključeno območje "Rašiška cesta"

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: prostorske informacijske rešitve d.o.o. Naročnik: OBČINA ŠENČUR KRANJSKA CESTA 11 4208 ŠENČUR PROJEKT ŠT. 940 IZDELAVA PROGRAMA OPREMLJANJA ZA IZGRADNJO KANALIZACIJE ZA OBMOČJE NASELIJ MILJE IN VISOKO

Prikaži več

NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASE

NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASE NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št. 1162 PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASELJIH LUŽE, VISOKO-del, HOTEMAŽE IN OLŠEVEK besedilni

Prikaži več

Občina Ig Govekarjeva cesta Ig PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje OBČINE IG Prenova v letu Gradivo za obravnavo POVZETEK L

Občina Ig Govekarjeva cesta Ig PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje OBČINE IG Prenova v letu Gradivo za obravnavo POVZETEK L Občina Ig Govekarjeva cesta 6 1292 Ig PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje OBČINE IG Prenova v letu 2018 - Gradivo za obravnavo POVZETEK Ljubljana, maj 2018 OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN   e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka:007-31/2011-1 Datum: 18. 10. 2011 Zadeva: Odlok o programu opremljanja

Prikaži več

I. obravnava občinskega sveta NAROČNIK Občina Jezersko Zgornje Jezersko 65 I 4206 Zgornje Jezersko Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJ

I. obravnava občinskega sveta NAROČNIK Občina Jezersko Zgornje Jezersko 65 I 4206 Zgornje Jezersko Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJ I. obravnava občinskega sveta NAROČNIK Občina Jezersko Zgornje Jezersko 65 I 4206 Zgornje Jezersko Projekt št. 1307 PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE OBČINE JEZERSKO besedilni del IZVAJALEC

Prikaži več

Microsoft Word - odlok o komunalnem prispevku.DOC

Microsoft Word - odlok o komunalnem prispevku.DOC Na podlagi 146. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) in 20. člena Statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01), je Občinski svet Občine Vrhnika na svoji

Prikaži več

Občina Velike Lašče Levstikov trg Velike Lašče PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje»oppn VP 25/1 Ločica - del«velike Lašče, septemb

Občina Velike Lašče Levstikov trg Velike Lašče PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje»oppn VP 25/1 Ločica - del«velike Lašče, septemb Občina Velike Lašče Levstikov trg 1 1315 Velike Lašče PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje»oppn VP 25/1 Ločica - del«velike Lašče, september 2016 2 Projekt: Izdelava programa opremljanja stavbnih

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaborat

Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaborat Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaboratu ekonomike I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (vsebina) Ta

Prikaži več

Številka projekta: 19/2011 Spremembe in dopolnitve odloka o PUP za centralna naselja Vrsta mape: stališča do pripomb Stran 1 od PROSTORSKO UREDI

Številka projekta: 19/2011 Spremembe in dopolnitve odloka o PUP za centralna naselja Vrsta mape: stališča do pripomb Stran 1 od PROSTORSKO UREDI Stran 1 od 10 1. PROSTORSKO UREDITVENI POGOJI - naslovna stran IBIS, d.o.o. Slovenska Bistrica inženiring biro, investicijsko svetovanje Trg Alfonza Šarha 1, Slov. Bistrica Št. projekta: 19/2011 Datum:

Prikaži več

ELABORAT PROGRAMA OPREMLJANJA ZA OPPN SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAZIDALNEGA NAČRTA LEVEC DOKUMENT ZA OBRAVNAVO LJUBLJANA,

ELABORAT PROGRAMA OPREMLJANJA ZA OPPN SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAZIDALNEGA NAČRTA LEVEC DOKUMENT ZA OBRAVNAVO LJUBLJANA, ELABORAT PROGRAMA OPREMLJANJA ZA OPPN SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAZIDALNEGA NAČRTA LEVEC DOKUMENT ZA OBRAVNAVO LJUBLJANA, 06. 06. 2019 Naročnik: OBČINA ŽALEC Ulica Savinjske čete 5 3310 Žalec Odgovorni predstavnik

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini

Prikaži več

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve]

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve] OBČINA MENGEŠ Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina@menges.si Številka: 3500-1/2015 Datum: 26.9.2018 ZADEVA : OBRAVNAVA DOPOLNJENEGA

Prikaži več

POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vez

POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vez POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vezano na izdajo soglasja za poseg v varovalni pas ceste

Prikaži več

IZVLEČEK IZ STRATEŠKEGA PROSTORSKEGA AKTA, KI SE NANAŠA NA OBRAVNAVANO PROSTORSKO UREDITEV

IZVLEČEK IZ STRATEŠKEGA PROSTORSKEGA AKTA, KI SE NANAŠA NA OBRAVNAVANO PROSTORSKO UREDITEV prostorske informacijske rešitve d.o.o. Občinski svet II. obravnava Naročnik: Občina Šenčur Kranjska cesta 11 4208 Šenčur PROJEKT ŠT. 939 PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE OBČINE ŠENČUR

Prikaži več

predlog NAROČNIK Občina Škofja Loka Mestni trg 15 I 4220 Škofja Loka Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE OBČIN

predlog NAROČNIK Občina Škofja Loka Mestni trg 15 I 4220 Škofja Loka Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE OBČIN predlog 20.4.2015 NAROČNIK Občina Škofja Loka Mestni trg 15 I 4220 Škofja Loka Projekt št. 1113 PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE OBČINE ŠKOFJA LOKA besedilni del IZVAJALEC LOCUS prostorske

Prikaži več

0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma nje

0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma nje 0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma njegov naziv in sedež) OBJEKT: LEKARNA BETNAVA (poimenovanje

Prikaži več

1

1 2 PRIKAZ STANJA PROSTORA 2.1 OPIS OBSTOJEČEGA STANJA 2.1.1 MAKROLOKACIJA Območje OPPN PSC Mačkovec-2 v velikosti cca 4,5 ha je del gospodarske cone GC Mačkovec in se nahaja na skrajnem SV delu Novega mesta

Prikaži več

Microsoft Word IZHODISCA_OPPN_SPAR2019_poprK.docx

Microsoft Word IZHODISCA_OPPN_SPAR2019_poprK.docx Občina LOGATEC IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO sprememb in dopolnitev OPPN za Centralne dejavnosti Brod - vzhodni del 1 Izdelal: URBANIA D.O.O. Koseška cesta 8 1000 Ljubljana Vodja projekta: Peter Lovšin, spec.arh.urb.,

Prikaži več

O B Č I N A

O B Č I  N A PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve ZADEVA: UKINITEV STATUSA JAVNEGA DOBRA IN DOPOLNITEV

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Spremembe geodetskega načrta in projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja zaradi novega načina izračunavanja odškodnin za spremembo namebnosti kmetijskih zemljišč I. del Predavatelj:

Prikaži več

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03) R A Z G L A Š A M O D L O K o ureditvenem načrtu Počitniš

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03) R A Z G L A Š A M O D L O K o ureditvenem načrtu Počitniš Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03) R A Z G L A Š A M O D L O K o ureditvenem načrtu Počitniško naselje Oltra Ankaran Mestna občina Koper Št. K3501-181/00

Prikaži več

Microsoft Word - Vloga_pobuda za spremembo OPN Vodice.docx

Microsoft Word - Vloga_pobuda za spremembo OPN Vodice.docx OBČINA VODICE Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice tel: 01/833-26-10 fax: 01/833-26-30 www.vodice.si obcina@vodice.si 1. OZNAKA POBUDE (izpolni občina): 2. PODATKI O VLAGATELJU: 2.1. Vlagatelj je lastnik: Ime

Prikaži več

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF in 14/15 ZUUJF

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF in 14/15 ZUUJF Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF in 14/15 ZUUJFO), 9. in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list

Prikaži več

Predlagatelj: TADEJ BEOČANIN ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVET

Predlagatelj: TADEJ BEOČANIN ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVET Predlagatelj: TADEJ BEOČANIN ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: 10.10.2017 OBČINSKI SVET ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVETA: SKLEP O UKINITVI JAVNEGA DOBRA V K.O. PLANINA Oddelek

Prikaži več

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax:

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax: Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta 5 1410 Zagorje ob Savi tel.: 03 56 55 700 fax: 03 56 64 011 www.zagorje.si obcina.zagorje@zagorje.si ŽUPAN Številka: 900-5/2018 Datum: 08. 03.

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

Glasilo občine Komenda Štev. 1/2010, 26. februar 2010 URADNE OBJAVE GLASILO OB^INE KOMENDA URADNE OBJAVE {t. 06/2008, 31. julij 2008 št. 1/2010, 26. F

Glasilo občine Komenda Štev. 1/2010, 26. februar 2010 URADNE OBJAVE GLASILO OB^INE KOMENDA URADNE OBJAVE {t. 06/2008, 31. julij 2008 št. 1/2010, 26. F GLASILO OB^INE KOMENDA {t. 06/2008, 31. julij 2008 št. 1/2010, 26. FEBRUAR 2010 KAZALO Stran 1. ODLOK O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ NA OBMOČJU OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA O3 GRAMOZNICA

Prikaži več

IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA DEL OBMOČJA ST-1 NAROČNIK: IMO-REAL d.o.o. Ul. Štefana Kovača 10, 9000 Murska Sobot

IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA DEL OBMOČJA ST-1 NAROČNIK: IMO-REAL d.o.o. Ul. Štefana Kovača 10, 9000 Murska Sobot IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA DEL OBMOČJA ST-1 NAROČNIK: IMO-REAL d.o.o. Ul. Štefana Kovača 10, 9000 Murska Sobota PRIPRAVLJAVEC: MESTNA OBČINA MARIBOR Sektor za urejanje

Prikaži več

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLAGATELJ: Župan Občine Šentilj GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska

Prikaži več

Naročnik: Občina Horjul Občinski trg Horjul Naloga: OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OB

Naročnik: Občina Horjul Občinski trg Horjul Naloga: OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OB Naročnik: Občina Horjul Občinski trg 1 1354 Horjul Naloga: OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE HORJUL št. 4 (predlog) Projektna skupina: Odgovorni

Prikaži več

Občinski svet občine Štore je na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in

Občinski svet občine Štore je na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in Občinski svet občine Štore je na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93,

Prikaži več

Strokovna podlaga za območje ŠKOCJAN Hrastulje II Številka: J-5/15 Novo mesto, november 2015

Strokovna podlaga za območje ŠKOCJAN Hrastulje II Številka: J-5/15 Novo mesto, november 2015 Strokovna podlaga za območje ŠKOCJAN Hrastulje II Številka: J-5/15 Novo mesto, november 2015 SP za območje enote OPPN Škocjan Hrastulje II, Osnutek, Acer Novo mesto, november 2015 Naloga: Strokovna podlaga

Prikaži več

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje 04/ / Številka: / Da

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje 04/ / Številka: / Da OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje e-mail:obcinacerklje@siol.net 04/28 15 820 04/ 28 15 800 Številka: 032-04/2014-426 Datum: 10. 4. 2018 OBČINSKI SVET OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana 306-10-10, 306-12-14 MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: 4780-20/2006-2 Datum: ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V OBČINI RADLJE OB DRAVI: 1. RAZLOGI ZA SPREJEM,

Prikaži več

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO Na podlagi 5. člena Odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 1/98) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007-

Prikaži več

Microsoft Word - BILANCE_NSZ_04MJ

Microsoft Word - BILANCE_NSZ_04MJ NAROČNIK Občina Jezersko Zgornje Jezersko 65 I 4206 Zgornje Jezersko Površine sprememb namenske rabe prostora v osnutku sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine Jezersko IZVAJALEC LOCUS

Prikaži več

Številka:

Številka: OBČINSKI SVET MESTNE OBČINE NOVO MESTO Številka: 47810-3/2017-36 (625) Datum: 23. 1. 2018 ZADEVA: NAMEN: PRAVNA PODLAGA: POROČEVALCA: OBRAZLOŽITEV: PREDLOG SKLEPA: Ukinitev statusa javnega dobra na nepremičninah:

Prikaži več

premoženjske - brez op

premoženjske - brez op RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM - RAZPOLAGANJE IN PRIDOBIVANJE NEPREMIČNIN- PREDLAGATELJ: Darko Zevnik, župan Občine Metlika PRIPRAVILA: Jasna Brus Rožman PREDMET: Nepremičnine A.) - parc. št. 2766/6

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT

OBRAZLOŽITEV  TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT 8. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2016 PRORAČUN OBČINE LENDAVA ZA LETO 2016 /1. obravnava/ GRADIVO PRIPRAVILA: Urad župana Župan občine PREDLAGATELJ: Župan - Polgármester OBRAZEC ŠT. 01/2014 OBRAZLOŽITEV

Prikaži več

U R A D N I O B Č I N E Številka 3/2014 leto XX Šoštanj, Š O Š T A N J Na podlagi 37. člena Statuta Občine Šoštanj (Uradni list Občine Šo

U R A D N I O B Č I N E Številka 3/2014 leto XX Šoštanj, Š O Š T A N J Na podlagi 37. člena Statuta Občine Šoštanj (Uradni list Občine Šo U R A D N I O B Č I N E Številka 3/2014 leto XX Šoštanj, 23. 04. 2014 Š O Š T A N J Na podlagi 37. člena Statuta Občine Šoštanj (Uradni list Občine Šoštanj, št. 14/2008 - UPB2) Odrejam Objavo spodaj navedenih

Prikaži več

28premoz

28premoz OBČINA ŽALEC Župan Ul. Savinjske čete 5, 3310 Žalec : (03) 713 64 20 Fax: (03) 713 64 64 E-pošta: mojca.firer@zalec.si Datum: 23.03.2006 OBČINSKEMU SVETU ODBORU ZA FINANCE, PRORAČUN IN PREMOŽENJE ZADEVA:

Prikaži več

Microsoft Word - MOL-MOS.ms-5-2-pup

Microsoft Word - MOL-MOS.ms-5-2-pup Prostorski akti za območje Mestne občine Ljubljana NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO Uradni list RS, št. 49/95-2324 Uradni list RS, št. 24/99-1138 O D L O K o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja

Prikaži več

OBČINA ČRNOMELJ K točki 13 OBČINSKI SVET Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v maju

OBČINA ČRNOMELJ K točki 13 OBČINSKI SVET Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v maju OBČINA ČRNOMELJ K točki 13 OBČINSKI SVET Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v maju 2016 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prikaži več

Microsoft Word - OPN_obrazlozitev

Microsoft Word - OPN_obrazlozitev NAROČNIK Občina Jezersko Zgornje Jezersko 65 I 4206 Zgornje Jezersko SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE JEZERSKO OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV PROSTORSKEGA AKTA IZVAJALEC LOCUS

Prikaži več

Priloga 1: Konservatorski načrt za prenovo 1 Naslovna stran konservatorskega načrta za prenovo KONSERVATORSKI NAČRT ZA PRENOVO naročnik: ime in priime

Priloga 1: Konservatorski načrt za prenovo 1 Naslovna stran konservatorskega načrta za prenovo KONSERVATORSKI NAČRT ZA PRENOVO naročnik: ime in priime Priloga 1: Konservatorski načrt za prenovo 1 Naslovna stran konservatorskega načrta za prenovo KONSERVATORSKI NAČRT ZA PRENOVO naročnik: ime in priimek ter naslov naročnika oziroma firma in sedež naročnika

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx Datum: 13. 6. 2019 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 ZAPISNIK 3. seje Odbora

Prikaži več

UVEDBA_ZASEBNEGA_NS_VLOGA_NOVA

UVEDBA_ZASEBNEGA_NS_VLOGA_NOVA VLOGA ZA PRIDOBITEV ODLOČBE O UVEDBI ZASEBNEGA NAMAKALNEGA SISTEMA po 89., 90., 91. in 92. členu Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11-UPB2, 58/12 in 27/16), ki se uvede z odločbo ministrstva,

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Rebalans proračuna občine Log-Dragomer za leto 2016 - II NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 4000 OBČINSKA UPRAVA 5.668.446 4.337.623 3.093.547 4.226.294 2.457.821 2.367.536 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 94.564

Prikaži več

Uradni list RS 56/2000 z dne 22

Uradni list RS 56/2000 z dne 22 Uradni list RS 56/2000 z dne 22. 6. 2000 2598. Odlok o koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja

Prikaži več

Microsoft Word OPOCKOV_Dornava_Za_usklajevanje_3_3_2016

Microsoft Word OPOCKOV_Dornava_Za_usklajevanje_3_3_2016 OBČINA DORNAVA DORNAVA 135 A 2252 DORNAVA OPERATIVNI PROGRAM ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE ZA OBMOČJE OBČINE DORNAVA DOKUMENT ZA OBRAVNAVO NA OBČINSKEM SVETU OBČINE DORNAVA LJUBLJANA, MAREC

Prikaži več

Microsoft Word - Povezovalni_kanal_VG_IG_K-3_2011_PZI.doc

Microsoft Word - Povezovalni_kanal_VG_IG_K-3_2011_PZI.doc .1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: OBČINA IVANČNA GORICA Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica OBJEKT: POVEZOVALNI KANAL VIŠNJA GORA IVANČNA GORICA VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE: PZI ZA GRADNJO:

Prikaži več

Masarykova cesta Ljubljana Slovenija e-naslov: Številka: /2018/ 6 Ljubljana, GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPU

Masarykova cesta Ljubljana Slovenija e-naslov: Številka: /2018/ 6 Ljubljana, GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPU Masarykova cesta 16 1000 Ljubljana Slovenija e-naslov: gp.mizs@gov.si Številka: 478-922018 6 Ljubljana, 4. 10. 2018 GERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si ZADEVA: Uvrstitev novega projekta

Prikaži več

OBČINA MENGEŠ

OBČINA MENGEŠ OBČINA MENGEŠ Številka: 410-29/2018-2 Datum: 25. 2. 2019 Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

OBČINA RUŠE

OBČINA RUŠE OBČINA RUŠE OBČINSKEMU SVETU OBČINE RUŠE 1. NAZIV GRADIVA ZA OBRAVNAVO NA OBČINSKEM SVETU: USKLADITEV CEN KOMUNALNIH in DRUGIH STORITEV V LETU 2018 (oskrba s pitno vodo) 2. PREDLAGATELJ GRADIVA: Uroš Razpet,

Prikaži več

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med ŽUPAN Številka: 032-3/2018-11 Datum: 1.6.2018 OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Medvode NASLOV: Osnutek Odloka o določitvi stroškov lokacijske

Prikaži več

(Microsoft Word - Dodatek \232t. 1 k DIIP - Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa s sklepom)

(Microsoft Word - Dodatek \232t. 1 k DIIP - Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa  s sklepom) DODATEK ŠT. 1 K DOKUMENTU IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP) za projekt OSKRBA S PITNO VODO OBALE IN KRASA ZA DINAMIKO VLAGANJ IN FINANCIRANJA ZA OBČINO MIREN- KOSTANEJVICA 1 Občinski svet

Prikaži več

Predlagatelj: MARJAN POLJŠAK ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKE

Predlagatelj: MARJAN POLJŠAK ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKE Predlagatelj: MARJAN POLJŠAK ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVETA: SKLEP O USTANOVITVI JAVNEGA DOBRA V K.O. (2399)

Prikaži več

(Microsoft Word - Letni na\350rt 2015-kon\350no)

(Microsoft Word - Letni na\350rt 2015-kon\350no) NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM IN LETNI PROGRAM RAZPOLAGANJA S FINANČNIM PREMOŽENJEM OBČINE DOBROVNIK ZA LETO 2015 1. UVODNA POJASNILA 1.1. Ravnanje s stvarnim premoženjem občine Zakon o stvarnem

Prikaži več

PRILOGA 8 ZAHTEVA ZA IZDAJO PROJEKTNIH IN DRUGIH POGOJEV PRILOGA 8 ZAHTEVA ZA IZDAJO PROJEKTNIH IN DRUGIH POGOJEV INVESTITOR ime in priimek ali naziv

PRILOGA 8 ZAHTEVA ZA IZDAJO PROJEKTNIH IN DRUGIH POGOJEV PRILOGA 8 ZAHTEVA ZA IZDAJO PROJEKTNIH IN DRUGIH POGOJEV INVESTITOR ime in priimek ali naziv PRILOGA 8 ZAHTEVA ZA IZDAJO PROJEKTNIH IN DRUGIH POGOJEV PRILOGA 8 ZAHTEVA ZA IZDAJO PROJEKTNIH IN DRUGIH POGOJEV INVESTITOR ime in priimek ali naziv družbe naslov ali sedež družbe Investicije d.o.o.,

Prikaži več

Na podlagi četrtega odstavka 15

Na podlagi četrtega odstavka 15 PREDLOG Oktober 2013 Na podlagi četrtega odstavka 11 člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št 86/10, 75/12 in 47/13 ZDU-1G) in 17 člena Statuta Občine

Prikaži več

SID OLN za obrtno cono Ormož

SID OLN za obrtno cono Ormož Izhodišča za pripravo SID ZN za individualno stanovanjsko 219 IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU ZA INDIVIDUALNO STANOVANJSKO GRADNJO "KUGL" SLOVENSKA BISTRICA Naročnik/pobudnik

Prikaži več

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO Na podlagi 5. člena Odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 1/98) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007-

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad 1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37a Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo)

Prikaži več

ELABORAT LOKACIJSKE PREVERITVE za prizidavo zdravstvenega doma Logatec Ljubljana, maj 2019

ELABORAT LOKACIJSKE PREVERITVE za prizidavo zdravstvenega doma Logatec Ljubljana, maj 2019 ELABORAT LOKACIJSKE PREVERITVE za prizidavo zdravstvenega doma Logatec Ljubljana, maj 2019 Naslovni list Naziv elaborata ELABORAT LOKACIJSKE PREVERITVE ZA PRIZIDAVO ZDRAVSTVENEGA DOMA LOGATEC Naročnik

Prikaži več

URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O

URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA IN MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA

Prikaži več

Številka: / Datum: Mestna občina Ljubljana Mestni svet ZADEVA: PRIPRAVILA: NASLOV: Predlog za obravnavo na seji Mestnega sve

Številka: / Datum: Mestna občina Ljubljana Mestni svet ZADEVA: PRIPRAVILA: NASLOV: Predlog za obravnavo na seji Mestnega sve Številka: 3505-38/2010-58 Datum: 19. 2. 2013 Mestna občina Ljubljana Mestni svet ZADEVA: PRIPRAVILA: NASLOV: Predlog za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana Mestna uprava Mestne občine

Prikaži več

V

V 3. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2015 PREDLOG OKVIRNEGA INFORAMTIVNEGA PROGRAMA DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE LENDAVA V LETU 2015 GRADIVO PRIPRAVIL: mag. Anton BALAŽEK, Župan Polgármester PREDLAGATELJ:

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Proračun občine Kanal ob Soči za leto 2014 - dopolnjen predlog NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2014-2017 30. redna seja občinskega sveta, 30.01.2014 4000 OBČINSKA UPRAVA 7.312.851 3.874.613 3.967.973 1.369.748

Prikaži več

PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (naselje, ulica in hišna številka) (poštna številka in pošta)

PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (naselje, ulica in hišna številka) (poštna številka in pošta) PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (poštna številka in pošta) (telefon) (elektronska pošta) IZPOLNI OBČINA NAPOVED PODATKOV ZA ODMERO NADOMESTILA ZA

Prikaži več

Uradni list RS – 138/2006, Uredbeni del

Uradni list RS – 138/2006, Uredbeni del Priloga NAPOVED ZA ODMERO DAVKA NA PROMET NEPREMIČNIN SPLOŠNI OBRAZEC. Prodajalec ŠIFRANT VRSTA POGODBENIH STRANK (prodajalec, kupec)* 0 fizi ne osebe 0 samostojni podjetniki posamezniki in druge fizi

Prikaži več

Na podlagi drugega odstavka 11. člena in 61b. člena v povezavi s 53a. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B

Na podlagi drugega odstavka 11. člena in 61b. člena v povezavi s 53a. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B Na podlagi drugega odstavka 11. člena in 61b. člena v povezavi s 53a. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10- ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11-ZKZ-C,

Prikaži več

A1, investicijsko upravljanje, d

A1, investicijsko upravljanje, d GPG Inženiring d.d., Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana-Polje, matična številka: 2273152000, ki jo zastopa direktor Janko Jazbinšek, na podlagi 109. čl. Stvamopravnega zakonika (Ur. list RS št. 87/2002) in

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ukrep 322 Obnova in razvoj vasi T O L M I N, 0 2. 0 2. 2 0 1 1 I N 1 0. 0 2. 2 0 1 1 M A G. R O S A N A Š Č A N Č A R Cilj ukrepa Izboljšanje življenjskih

Prikaži več

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Opr. št. St 1069/2010 Ljubljana, dne 19.3.2018 VABILO K DAJANJU PONUDB (čl. 335. ZFPPIPP) Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani,

Prikaži več

Datum:

Datum: LOŠKA KOMUNALA, d.d. ŠKOFJA LOKA Kidričeva c. 43 a 4220 ŠKOFJA LOKA telefon: 04 / 5023500 telefax: 04 / 5023513 e-mail: info@loska-komunala.si Številka: 191/2014 ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN STORITEV OBVEZNE

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Številka: 014-5/2019-1 Datum: 21. 1. 2019 Mestna občina Ljubljana Mestni svet ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana PRIPRAVIL: Javni stanovanjski sklad Mestne občine

Prikaži več

OPPN Centralne dejavnosti Brod- zahodni del. LEGENDA S SSs SSv SBv SKs Z ZS ZK ZD K1 K2 SKg SP C CU Gospodarski objekti P PC PO G G V Varovalni gozdov

OPPN Centralne dejavnosti Brod- zahodni del. LEGENDA S SSs SSv SBv SKs Z ZS ZK ZD K1 K2 SKg SP C CU Gospodarski objekti P PC PO G G V Varovalni gozdov OPPN Centralne dejavnosti Brod- zahodni del. LEGENDA S SSs SSv SBv SKs Z ZS ZK ZD K1 K2 SKg SP C CU Gospodarski objekti P PC PO G G V Varovalni gozdovi CDo CDi T VC VI Celinske vode Vodna infrastruktura

Prikaži več

NAMEN PROJEKTA

NAMEN PROJEKTA OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV TRETJIH SPREMEMB IN DOPOLNITEV OPN OBČINE TREBNJE OBVEZNA PRILOGA SD03 OPN FAZA: DOPOLNJEN OSNUTEK DATUM: MAJ 2018 1. RAZLOGI ZA PRIPRAVO SD03 OPN Občinski prostorski načrt

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV

OBRAZLOŽITEV PRIPRAVLJALEC PROSTORSKEGA AKTA Občina Bovec Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec ŽUPAN Valter Mlekuž PREDSTAVNICA NAROČNIKA Katarina Barbara Ostan PROSTORSKI AKT, DELI AKTA Druge spremembe in dopolnitve

Prikaži več

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 72, dec17

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 72, dec17 URADNE OBJAVE Občine Vransko Vransko, 22. december 217 Številka 72/217 V S E B I N A O D L O K o proračunu Občine Vransko za leto 218 AKTI 1. ODLOK o proračunu Občine Vransko za leto 218 2. ODLOK o proračunu

Prikaži več

Microsoft Word - 05

Microsoft Word - 05 URADNO GLASILO O B Č I N E P R E D D V O R Številka 5 Preddvor, 11. junij 2010 LETO XVI 10. *** Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007 - ZLS-UPB2, 27/08 odl.

Prikaži več

DOPOLNJEN OSNUTEK - SD OPN TRBOVLJE ŠT. 2 Na podlagi 47.člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO 1 B, 108/2009

DOPOLNJEN OSNUTEK - SD OPN TRBOVLJE ŠT. 2 Na podlagi 47.člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO 1 B, 108/2009 DOPOLNJEN OSNUTEK - SD OPN TRBOVLJE ŠT. 2 Na podlagi 47.člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO 1 B, 108/2009, 80/2010 ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-C,

Prikaži več

UO_Radovljica_119.qxd

UO_Radovljica_119.qxd deželne novice Uradne objave, številka 119, 9. oktobra 2009 www.radovljica.si Časopis Občine Radovljica 2. Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt - Ur. l. RS, št. 33/07) in 16.

Prikaži več

Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo ŠPELA ZORKO ANALIZA TRGA STAVBNIH ZEMLJIŠČ IN KOMUNALNI PRISPEVEK V OBČINI GROSUPLJE DIPLO

Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo ŠPELA ZORKO ANALIZA TRGA STAVBNIH ZEMLJIŠČ IN KOMUNALNI PRISPEVEK V OBČINI GROSUPLJE DIPLO Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo ŠPELA ZORKO ANALIZA TRGA STAVBNIH ZEMLJIŠČ IN KOMUNALNI PRISPEVEK V OBČINI GROSUPLJE DIPLOMSKA NALOGA VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo 1 obsega: Odlok o lokacijskem načrtu za ožje mestno središče mesta Murska Sobota - Uradni list RS, št. 32/2006 z dne 28.

Neuradno prečiščeno besedilo 1 obsega: Odlok o lokacijskem načrtu za ožje mestno središče mesta Murska Sobota - Uradni list RS, št. 32/2006 z dne 28. Neuradno prečiščeno besedilo 1 obsega: Odlok o lokacijskem načrtu za ožje mestno središče mesta Murska Sobota - Uradni list RS, št. 32/2006 z dne 28. 3. 2006 in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Geodetski načrt kot osnova za izdelavo državnega prostorskega načrta geodetskih načrtov Miran Brumec, univ. dipl. inž. geod. LGB, geodetski inženiring in informacijske tehnologije, d.o.o. Ljubljana, 14.

Prikaži več

Št. 48 Maribor, petek ISSN / Leto XIII OBČINA ŠKOFJA LOKA 729. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem pros

Št. 48 Maribor, petek ISSN / Leto XIII OBČINA ŠKOFJA LOKA 729. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem pros Št. 48 Maribor, petek 21.9.2018 ISSN 1854-2409 / 2386-0448 Leto XIII OBČINA ŠKOFJA LOKA 729. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Škofja Loka (sprememba 01) Občinski

Prikaži več

Microsoft Word Logatec_NPB.doc

Microsoft Word Logatec_NPB.doc Številka: 007-28/2010-4 Datum: 20.07.2010 N E U R A D N O P R E Č I Š Č E N O B E S E D I L O Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za ureditveno območje naselja Logatec OPOZORILO: Gre za neuradno prečiščeno

Prikaži več

Datum:

Datum: Datum: 02.02.2009 Številka: 011-01/2009 G:\A USERS\1 organi občine\1 občinski svet\1 seje\2006-10\2008\14. Redna seja\oppn Gradiška III. Beranič - 2. branje.doc OBČINSKEMU SVETU 14. REDNA SEJA Točka Predlog

Prikaži več

OBČiNA LOGATEC OBČiNSKA UPRAVA e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: OO, f: Številka: 4

OBČiNA LOGATEC OBČiNSKA UPRAVA   e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: OO, f: Številka: 4 OBČiNSKA UPRAVA t: 01 759 06 OO, f: 01 7590620 Številka: 478-92/2014 JAVNO NAZNANILO na podlagi 94. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Urad. list RS, št. 8011999, 70/2000, 52/2002, 73/2004, 119/2005,

Prikaži več

Na podlagi 41

Na podlagi 41 Na podlagi 41. in 81. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Kriţevci (Uradni list RS, št. 18/2010, 53/2010) ter 17. člena Odloka o ustanovitvi Javnega

Prikaži več

[vsebina sklepa skupaj s predlogi in popravki]

[vsebina sklepa skupaj s predlogi in popravki] OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET KOMISIJA ZA STATUTARNA VPRAŠANJA IN LOKALNO SAMOUPRAVO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Datum: 22. 9. 2016 Z AP I S NI

Prikaži več

OS7-21R

OS7-21R Številka: 3505-25/2015 Datum: 11.9.2017 OBČINA IZOLA COMUNE DI ISOLA OBČINSKI SVET CONSIGLIO COMUNALE Župan Il sindaco Sončno nabrežje 8 Riva del Sole 8 6310 Izola Isola Tel: 05 66 00 100, Fax: 05 66 00

Prikaži več

Microsoft Word - LetniNacrtPridobivanjaNepremcnegaPremozenjaRebalans2009.doc

Microsoft Word - LetniNacrtPridobivanjaNepremcnegaPremozenjaRebalans2009.doc 259 MESTNA OBČINA KRANJ ŽUPAN Slovenski trg 1, 4000 Kranj tel. 04/ 237 31 00, fax. 04/ 237 31 06 Datum: 15.05.2009 SVET MESTNE OBČINE KRANJ PREDMET: LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA MESTNE

Prikaži več

Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 12. člena statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49

Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 12. člena statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49 Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 1a statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49/95) je Občinski svet občine Štore na seji dne 30. 4. 1996

Prikaži več