TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanj

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanj"

Transkripcija

1 TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanju: zdravniki), ki poleg pogojev, določenih z delovnopravnimi in drugimi predpisi, izpolnjujejo še posebne pogoje, določene z Zakonom o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 uradno prečiščeno besedilo, 15/08 ZPacP, 58/08, 107/10 ZPPKZ, 40/12 ZUJF, 88/16 ZdZPZD, 40/17 in 64/17 ZZDej-K; v nadaljevanju ZZdrS). Za samostojno opravljanje zdravniške službe mora zdravnik: imeti ustrezno izobrazbo in usposobljenost kvalifikacijo; biti vpisan v register zdravnikov; imeti zdravniško licenco dovoljenje za samostojno opravljanje zdravniške službe na določenem strokovnem področju. Znanje slovenskega jezika pri opravljanju zdravniške službe Na podlagi 11. člena ZZdrS so vsi zdravniki, ki opravljajo zdravniško službo v Republiki Sloveniji, dolžni uporabljati slovenski jezik. Zahtevana raven znanja slovenskega jezika Za zdravnike, ki opravljajo zdravniško službo v neposrednem stiku s pacientom, se zahteva znanje slovenskega jezika na ravni C1 Skupnega evropskega jezikovnega okvira. Za zdravnike, ki ne opravljajo zdravniške službe v neposrednem stiku s pacientom, se zahteva znanje slovenskega jezika najmanj na stopnji B2 Skupnega evropskega jezikovnega okvira, lahko pa tudi višje, v kolikor delodajalec glede na zahtevnost in način dela oceni, da je potrebno višje znanje slovenskega jezika. Dokazovanje znanja slovenskega jezika: z dokazilom o zaključeni srednji šoli v slovenskem jeziku v Republiki Sloveniji ali s potrdilom o znanju slovenskega jezika na ravni C1 Skupnega evropskega jezikovnega okvira, izdanim s strani Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik, ki deluje v okviru Oddelka za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, ZZdrS določa različne trenutke dokazovanja znanja slovenskega jezika pred upravnimi organi. Zdravnik, ki je poklicno kvalifikacijo pridobil v drugi državi članici Evropske unije, državi Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarski konfederaciji, dokazuje znanje slovenskega jezika, na ravni C1 Skupnega evropskega jezikovnega okvira, v postopku vpisa v register zdravnikov pri Zdravniški zbornici Slovenije. Ob prijavi na strokovni izpit v Republiki Sloveniji znanje slovenskega jezika preverja Ministrstvo za zdravje, ki je pristojno za izvedbo strokovnega izpita. Zdravniki, ki ne dokazujejo znanja slovenskega jezika v posameznem postopku pri Zdravniški zbornici Slovenije ali Ministrstvu za zdravje, so dolžni predložiti dokazilo o znanju slovenskega jezika svojemu delodajalcu, saj ZZdrS v 11. členu izvajalcem zdravstvene dejavnosti nalaga, da svoje akte spremenijo tako, da za posamezna delovna mesta določijo zahtevano stopnjo znanja slovenskega jezika, upoštevajoč določbe ZZdrS.

2 Prikaz izobraževalne poklicne poti zdravnika in zobozdravnika v Republiki Sloveniji Z D R A V N I K Naziv: doktor medicine (dr. med.) Z O B O Z D R A V N I K Naziv: doktor dentalne medicine (dr. dent. med.) Diploma Medicinske fakultete (MEDICINA), Univerze v Ljubljani ali Mariboru čas trajanja študija: 6 let naziv: doktor medicine Diploma Medicinske fakultete (DENTALNA MEDICINA), Univerze v Ljubljani čas trajanja študija: 6 let naziv: doktor dentalne medicine SEKUNDARIAT Obvezni del PRIPRAVNIŠTVO čas trajanja: 6 mesecev čas trajanja: 12 mesecev STROKOVNI IZPIT STROKOVNI IZPIT SEKUNDARIAT Izbirni (neobvezni) del čas trajanja: 6 mesecev LICENCA za delo na področju dentalne medicine SPECIALIZACIJA specialistični izpit SPECIALIZACIJA s področja dentalne medicine specialistični izpit LICENCA za delo na specialističnem področju LICENCA za delo na specialističnem področju dentalne medicine

3 Uvrstitev v postopek priznanja poklicne kvalifikacije v Republiki Sloveniji Poklicna kvalifikacija je celota poklicne, strokovne oziroma univerzitetne izobrazbe in poklicne usposobljenosti, ki jo je zdravnik pridobil po programih izobraževanja in usposabljanja, na podlagi katerih je pridobil pravico do opravljanja svojega poklica oziroma poklicne dejavnosti. Izkaže se z diplomo, ki potrjuje uspešno dokončano šolanje, oziroma z drugim dokazilom o uspešno zaključeni specializaciji, zajema pa tudi morebitne poklicne izkušnje, pridobljene pri opravljanju poklica. Nostrifikacija diplome medicinske fakultete Za priznanje v tujini pridobljene diplome medicinske fakultete je v Republiki Sloveniji pristojno Ministrstvo za zdravje, Ustavni zakon za izvedbo Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91 in 21/94) v 1. členu določa, da diplome, izdane v republikah nekdanje SFRJ pred , v skladu s tedaj veljavnimi predpisi s področja vzgoje in izobraževanja veljajo v Republiki Sloveniji brez postopka priznavanja. [s klikom na spodaj naveden postopek deluje povezava do opisa in vloge posameznega postopka] ZDRAVNIKI 1. Zdravnik specialist, ki je pridobil poklicno kvalifikacijo v državi članici Evropske unije (EU) 2. Zdravnik specialist, ki je pridobil poklicno kvalifikacijo v tretji državi in se ga ne more uvrstiti pod 3. točko Priznanje specialističnega naslova, pridobljenega v tujini 3. Zdravnik specialist, ki je opravil specialistični izpit pred 25. junijem 1991 v eni od republik nekdanje SFR Jugoslavije 4. Zdravnik specialist, ki je poklicno kvalifikacijo»zdravnik«,»zdravnik specialist«pridobil v tretji državi in ima ponudbo za delo v Republiki Sloveniji (ZPPKZ) ZOBOZDRAVNIKI 1. Doktor dentalne medicine ali doktor dentalne medicine specialist, ki je pridobil poklicno kvalifikacijo v državi članici Evropske unije (EU) 2. Doktor dentalne medicine specialist, ki je pridobil poklicno kvalifikacijo»doktor dentalne medicine specialist«v tretji državi in se ga ne more uvrstiti pod 4. točko Priznanje specialističnega naslova, pridobljenega v tujini 3. Doktor dentalne medicine, ki je poklicno kvalifikacijo»doktor dentalne medicine«pridobil v tretji državi in se ga ne more uvrstiti pod 4. točko 4. Doktor dentalne medicine, ki je opravil pripravništvo pred 25. junijem 1991 v eni od republik nekdanje SFR Jugoslavije (splošno zobozdravstvo) 5. Doktor dentalne medicine ali doktor dentalne medicine specialist, ki je poklicno kvalifikacijo»doktor dentalne medicine«in»doktor dentalne medicine specialist«pridobil v tretji državi in ima ponudbo za delo v Republiki Sloveniji (ZPPKZ)

4 Informacije: Ivana Paradžik, tel.: , e-pošta: (do tu gre za enostranski prikaz. Sledijo opisi zgoraj navedenih postopkov, pri čemer se do vsakega posameznega postopka dostopa s klikom). Zdravniki in zobozdravniki, ki so poklicno kvalifikacijo pridobili v državi članici Evropske unije (EU) za priznanje nazivov za opravljanje reguliranega poklica zdravnik specialist, doktor dentalne medicine specialist ali doktor dentalne medicine V to postopkovno pot do zdravniške licence se uvrščajo zdravnik specialist, doktor dentalne medicine in doktor dentalne medicine specialist, ki so poklicno kvalifikacijo zdravnik, zdravnik specialist, doktor dentalne medicine in doktor dentalne medicine specialist pridobili v eni izmed držav članici Evropske unije. Postopkovni koraki do zdravniške licence: 1. Priznanje poklicne kvalifikacije v Republiki Sloveniji (MZ) 2. Vpis v register zdravnikov (ZZS) 3. Podelitev licence (ZZS) Priznanje poklicne kvalifikacije v Republiki Sloveniji Pristojnost vodenja postopka priznanja poklicne kvalifikacije v državi članici Evropske unije: Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije (v nadaljevanju: MZ). Vpis v register zdravnikov Po priznani poklicni kvalifikaciji v Republiki Sloveniji (izdani odločbi s strani MZ) pri Zdravniški zbornici Slovenije (v nadaljevanju: ZZS) vložite vlogo za vpis v register zdravnikov [s klikom do Vloge], v okviru katerega je treba predložiti tudi dokazilo o znanju slovenskega jezika. Podelitev licence Skladno s 6. členom Pravilnika o zdravniških licencah (Uradni list RS, št. 48/15, v nadaljevanju: Pravilnik) se zdravniku, ki mu je bila s strani MZ izdana odločba o priznanju kvalifikacije za opravljanje reguliranega poklica zdravnik specialist, doktor dentalne medicine specialist ali doktor dentalne medicine, podeljena v skladu s predpisi o postopku priznavanja kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU), in je vpisan v register zdravnikov, licenca podeli na podlagi vloge. Vloga za podelitev licence [s klikom do Vloge 1] Vlogi za podelitev licence je treba priložiti naslednja dokazila:

5 podpisano pristopno izjavo za članstvo v Zdravniški zbornici Slovenije; odločbo o priznanju kvalifikacije za opravljanje reguliranega poklica zdravnik specialist, doktor dentalne medicine specialist ali doktor dentalne medicine v Republiki Sloveniji (odločba, izdana s strani MZ); potrdilo o dobrem imenu, ki ne sme biti starejše od treh mesecev (potrdilo o dobrem imenu izda pristojni organ države, iz potrdila je razvidna registracija pri pristojnem organu oziroma organizaciji ter neobravnava v disciplinskem, kazenskem ali drugem postopku, iz katerega izhaja prepoved opravljanja poklica oziroma izrečena prepoved opravljanja zdravniške službe); življenjepis z opisom delovnih izkušenj z bibliografijo, s poudarkom na zadnjih sedmih letih. Vsa dokazila morajo biti prevedena v slovenski jezik (sodno overjeni prevod). Zdravniki specialisti in doktorji dentalne medicine specialisti, ki so poklicno kvalifikacijo pridobili v tretji državi Priznanje specialističnega naslova, pridobljenega v tujini Pristojnost vodenja postopka: Zdravniška zbornica Slovenije Postopek priznanja specialističnega naslova, pridobljenega v tujini, je predpisan s Pravilnikom o vrstah, vsebini, poteku in trajanju specializacij zdravnikov (Uradni list RS, št. 22/18, v nadaljevanju: Pravilnik) in velja za zdravnika specialista ali doktorja dentalne medicine specialista, ki je specialistični naslov pridobil v tretji državi oziroma v eni izmed držav, ki ni članica EU, EGS ali Švicarska konfederacija. Postopek priznanja specialističnega naslova, pridobljenega v tujini, se ne uporablja za zdravnike oziroma zobozdravnike, ki so poklicno kvalifikacijo zdravnik specialist in doktor dentalne medicine specialist pridobili pred 25. junijem 1991 v eni od republik nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije. VLOGA za priznanje specialističnega naslova, pridobljenega v tujini [s klikom do Vloge 2] V skladu s Pravilnikom mora kandidat za začetek postopka predložiti: 1. prošnjo za priznanje tujega specialističnega naslova na obrazcu, ki je sestavni del Pravilnika priloga 6 (predpisan obrazec vloga); 2. - dokazilo o zaključenem študiju na medicinski fakulteti v Republiki Sloveniji ALI - dokazilo o zaključenem študiju na medicinski fakulteti v republikah nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije, pridobljeno pred 25. junijem 1991, ALI - potrdilo o nostrifikaciji diplome tuje medicinske fakultete, pristojnost Ministrstva za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana; 3. dokazilo o strokovnem izpitu, opravljenem v Republiki Sloveniji, pristojnost Ministrstva za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana; 4. sodno overjeni prevod POTRDILA v tujini opravljene specializacije; 5. sodno overjeni prevod PROGRAMA v tujini opravljene specializacije;

6 6. prevod življenjepisa z opisom delovnih izkušenj in bibliografijo s poudarkom na zadnjih sedmih letih, ki jo potrdi vlagateljev delodajalec; 7. potrdilo o dobrem imenu, kot ga opredeljuje zakon, ki ureja priznavanje poklicne kvalifikacije zdravnik, zdravnik specialist, doktor dentalne medicine in doktor dentalne medicine specialist in ki ne sme biti starejše od treh mesecev (dokazilo o dobrem imenu izda pristojni organ tretje države, iz potrdila je razvidna registracija pri pristojnem organu oziroma organizaciji ter neobravnava v disciplinskem, kazenskem ali drugem postopku, iz katerega izhaja prepoved opravljanja poklica oziroma izrečena prepoved opravljanja zdravniške službe); 8. druga dokazila o izobrazbi in izkaz o strokovni usposobljenosti ter poklicnih izkušnjah. Vsa dokazila morajo biti prevedena v slovenski jezik (sodno overjeni prevod). Opis postopka priznanja specialističnega naslova, pridobljenega v tujini V postopku priznanja specialističnega naslova, pridobljenega v tujini, se izvede primerjava specialističnih programov, pri čemer je cilj znanje in kvalifikacije zdravnika specialista oziroma doktorja dentalne medicine specialista (v nadaljevanju: vlagatelj) približati nivoju programa specializacije, ki se priznava v postopku v Republiki Sloveniji. Ker je v postopku treba pridobiti strokovno znanje, s katerim uradna oseba, ki vodi postopek, ne razpolaga, se v skladu s 189. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 uradno prečiščeno besedilo, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13, v nadaljevanju: ZUP) opravi dokaz z izvedenci oziroma se pridobi strokovno izvedensko mnenje. Primerjavo v tujini opravljene specializacije s programom specializacije v Republiki Sloveniji opravi strokovni izvedenec (v nadaljevanju: strokovni sodelavec) s področja specializacije, ki se jo priznava v postopku. Za strokovnega sodelavca se lahko imenuje zdravnik specialist ali doktor dentalne medicine specialist, ki ima več kot deset let opravljen specialistični izpit s področja specializacije, ima licenco in neprekinjeno dela na področju opravljene specializacije. Strokovni sodelavec vpogleda v pisno dokumentacijo, ki jo je predložil vlagatelj, ter primerja: obseg in čas programa v tujini opravljene specializacije s programom specializacije, ki je veljal v Republiki Sloveniji na dan, ko je vlagatelj vložil vlogo za priznanje tujega specialističnega naslova; vsebino v tujini opravljenega programa specializacije z vsebino programa specializacije, ki se je uporabljal v Republiki Sloveniji na dan, ko je vlagatelj vložil vlogo za priznanje tujega specialističnega naslova. Pri izdelavi pisnega mnenja strokovni sodelavec upošteva tudi delovne izkušnje in dodatna znanja, ki pričajo o kvalifikaciji zdravnika. Ob morebitnih odstopanjih med programoma specializacije na posameznem strokovnem področju strokovni sodelavec predlaga pogoje, pod katerimi vlagatelj lahko poenoti program specializacije, opravljene v tujini, s programom v Republiki Sloveniji. Strokovni sodelavec po natančno in izčrpno obrazloženi primerjalni analizi programov specializacij sklene pisno mnenje, skladno s predhodno navedenimi ugotovitvami, po eni izmed naslednjih možnosti: 1. Oceni, da program v tujini opravljene specializacije in morebitne delovne izkušnje ter dodatna znanja ne ustrezajo v celoti programu specializacije, po katerem se izvaja

7 primerjava, oziroma da vlagateljeve kvalifikacije niso zadostne. V svojem pisnem mnenju, glede na okoliščine primera, predlaga, da vlagatelj izpolni najmanj enega od naslednjih dopolnilnih pogojev: - opravi 3- do 12-mesečno strokovno usposabljanje pri pooblaščenem izvajalcu z zaključnim mnenjem mentorja, zdravniki s področja splošne oziroma družinske medicine pa najmanj 3- in največ 12-mesečno usposabljanje pri pooblaščenem izvajalcu na kliničnem in ambulantnem področju z zaključnim mnenjem mentorja (v nadaljnjem besedilu: prilagoditveno obdobje); - opravi preizkus strokovne usposobljenosti. 2. Oceni, da program v tujini opravljene specializacije in morebitne delovne izkušnje ter dodatna znanja v celoti ustrezajo programu specializacije, po katerem se izvaja primerjava, oziroma da so vlagateljeve kvalifikacije zadostne in izda pozitivno pisno mnenje za priznanje specialističnega naslova, pridobljenega v tujini. 3. Oceni, da je za priznanje tujega specialističnega naslova potrebno prilagoditveno obdobje v trajanju več kot 12 mesecev, v pisnem mnenju obrazloži svojo odločitev in navede razloge, zakaj znanj oziroma kvalifikacij vlagatelja ni mogoče dopolniti z izpolnitvijo dopolnilnih pogojev iz petega odstavka tega člena. Zdravniška zbornica Slovenije izda vlagatelju odločbo o priznanju tujega specialističnega naslova, če se ugotovi, da program v tujini opravljene specializacije in morebitne delovne izkušnje ter dodatna znanja v celoti ustrezajo programu specializacije, po katerem se izvaja primerjava, ali so vlagateljeve kvalifikacije zadostne za priznanje tujega specialističnega naslova, oziroma ko vlagatelj v postopku predloži dokazilo o uspešno opravljenih naloženih dopolnilnih pogojih iz 60. člena tega pravilnika. Na podlagi 3. člena Pravilnika o zdravniških licencah (Uradni list RS, št. 48/15) se zdravniku, ki je vpisan v register zdravnikov, po priznanju specialističnega naslova, pridobljenega v tujini, licenca podeli po uradni dolžnosti. Stroški postopka priznanja specialističnega naslova, pridobljenega v tujini Stroške postopka, stroške opravljanja prilagoditvenega obdobja in preizkusa strokovne usposobljenosti nosi vlagatelj. Višino stroškov opravljanja prilagoditvenega obdobja pod vodstvom usposobljenega mentorja oziroma višino stroškov za morebitno dodatno izobraževanje in usposabljanje v prilagoditvenem obdobju ter za preizkus strokovne usposobljenosti kandidata določi zbornica. Zdravnik specialist, ki je opravil specialistični izpit pred 25. junijem 1991 v eni od republik nekdanje SFR Jugoslavije

8 Skladno s 4. členom Pravilnika o zdravniških licencah (Uradni list RS, št. 48/15, v nadaljevanju: Pravilnik) se zdravniku, ki je opravil specialistični izpit pred 25. junijem 1991 v eni od republik nekdanje SFR Jugoslavije in je v Republiki Sloveniji opravil strokovni izpit ter je vpisan v register zdravnikov pri Zdravniški zbornici Slovenije, licenca podeli na podlagi vloge. Vloga za izdajo licence [s klikom do Vloge 3] Vlogi za podelitev licence je treba priložiti naslednja dokazila: podpisano pristopno izjavo za članstvo v Zdravniški zbornici Slovenije; dokazilo o zaključenem študiju na medicinski fakulteti v Republiki Sloveniji ali dokazilo o zaključenem študiju na medicinski fakulteti v eni od republik nekdanje SFR Jugoslavije pred 25. junijem 1991; dokazilo o strokovnem izpitu, opravljenem v Republiki Sloveniji (pristojnost Ministrstva za zdravje Republike Slovenije); dokazilo o opravljenem specialističnem izpitu v eni od republik nekdanje SFR Jugoslavije pred 25. junijem 1991; življenjepis z opisom delovnih izkušenj z bibliografijo, s poudarkom na zadnjih sedmih letih. Vsa dokazila morajo biti prevedena v slovenski jezik (sodno overjeni prevod). Če ima zdravnik zaključen program specializacije, ki ga v Republiki Sloveniji ni, se mu skladno s tretjim odstavkom 4. člena Pravilnika podeli licenca za delo na strokovnem področju, ki je vsebinsko najbližje vsebini opravljene specializacije. Zdravnik specialist, ki je poklicno kvalifikacijo»zdravnik«,»zdravnik specialist«pridobil v tretji državi in ima ponudbo za delo v Republiki Sloveniji (ZPPKZ) Pristojnost vodenja postopka priznanja poklicne kvalifikacije: Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije (v nadaljevanju: MZ) Zdravniki, ki so poklicno kvalifikacijo zdravnik, zdravnik specialist, doktor dentalne medicine in doktor dentalne medicine specialist pridobili v tretjih državah in imajo ponudbo za delo v Republiki Sloveniji, imajo ob izpolnjevanju ostalih predpisanih pogojev možnost, da se jim prizna poklicno kvalifikacijo v Republiki Sloveniji na podlagi Zakona o priznavanju poklicnih kvalifikacij zdravnik, zdravnik specialist, doktor dentalne medicine in doktor dentalne medicine specialist (Uradni list RS, št. 107/10 in 40/17 ZZdrS-F, v nadaljevanju: ZPPKZ). ZPPKZ se ne uporablja za osebe, ki so poklicno kvalifikacijo zdravnik, zdravnik specialist, doktor dentalne medicine in doktor dentalne medicine specialist pridobile pred 25. junijem 1991 v eni od republik nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije.

9 Tretja država je država, ki ni država članica Evropske unije, država članica Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarska konfederacija. Podelitev licence Po predhodnem vpisu v register zdravnikov pri Zdravniški zbornici Slovenije se zdravniku oziroma zobozdravniku, ki mu je bila priznana poklicna kvalifikacija s strani MZ na podlagi ZPPKZ, na podlagi 7. člena Pravilnika o zdravniških licencah (Uradni list RS, št. 48/15, v nadaljevanju: Pravilnik) licenco podeli na podlagi vloge. Vloga za podelitev licence [s klikom do Vloge 4] Obvezne priloge k vlogi: podpisana pristopna izjava za članstvo v Zdravniški zbornici Slovenije; odločba o priznanju poklicne kvalifikacije za opravljanje poklica v Republiki Sloveniji, pridobljena v postopku za priznanje poklicnih kvalifikacij po posebnem zakonu, v izvirniku na vpogled (odločba, izdana s strani MZ). Doktor dentalne medicine, ki je opravil pripravništvo pred 25. junijem 1991 v eni od republik nekdanje SFR Jugoslavije (splošno zobozdravstvo) Skladno s 5. členom Pravilnika o zdravniških licencah (Uradni list RS, št. 48/15, v nadaljevanju: Pravilnik) se doktorju dentalne medicine, ki je opravil pripravništvo pred 25. junijem 1991 v eni od republik nekdanje SFR Jugoslavije in je v Republiki Sloveniji opravil strokovni izpit ter je vpisan v register zdravnikov, licenca podeli na podlagi vloge. Vloga za izdajo licence [s klikom do Vloge 5] Vlogi za podelitev licence je treba priložiti naslednja dokazila: dokazilo o zaključenem študiju na medicinski fakulteti v Republiki Sloveniji ali dokazilo o zaključenem študiju na medicinski fakulteti v eni od republik nekdanje SFR Jugoslavije pred 25. junijem 1991; dokazilo o pripravništvu, opravljenem v eni od republik nekdanje SFR Jugoslavije pred 25. junijem 1991; dokazilo o strokovnem izpitu, opravljenem v Republiki Sloveniji (pristojnost Ministrstva za zdravje Republike Slovenije); življenjepis z opisom delovnih izkušenj z bibliografijo, s poudarkom na zadnjih sedmih letih. Vsa dokazila morajo biti prevedena v slovenski jezik (sodno overjeni prevod).

10 Doktor dentalne medicine, ki je poklicno kvalifikacijo»doktor dentalne medicine«pridobil v tretji državi (in se ga ne more uvrstiti pod 4. točko) Priznanje poklicne kvalifikacije v Republiki Sloveniji Pristojnost vodenja postopka priznanja poklicne kvalifikacije, pridobljene v tretji državi: Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije (v nadaljevanju: MZ). Po končanem zgoraj navedenem postopku pri MZ se vpišete v register zdravnikov pri Zdravniški zbornici Slovenije in vložite vlogo za izdajo licence za delo na področju dentalne medicine.

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V DOKTORSKA ŠTUDIJSKA PROGRAMA 3. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM PEDAGOŠKE FAKULTETE V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske doktorske študijske programe 3. stopnje v študijskem

Prikaži več

Uradni list RS 107/2010, Uredbeni del

Uradni list RS 107/2010, Uredbeni del Digitally signed by Spela Munih Stanic DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=1235444814013, cn=spela Munih Stanic Reason: Direktorica Uradnega lista Republike

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, 40/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 - ZUPŠ in 65/17), Meril za akreditacijo

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur. l. RS dne doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur. l. RS dne doc MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNA UPRAVA Oddelek za zdravje in socialno varstvo Cigaletova ulica 5 1000 Ljubljana JAVNEGA RAZPISA za podelitev koncesije za opravljanje javne službe na področju lekarniške

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:  Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno

Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno v tuje jezike. Obrazec št. 1/1 REPUBLIKA SLOVENIJA...

Prikaži več

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. členom Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Prikaži več

SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROK

SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROK SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROKI ZA ODDAJO PRIJAVE Kandidat za vpis v magistrske študijske

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:  Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

Rules on the registers of applications and industrial property rights and on the certificate of the priority right (Official Gazette RS, No 102/2001)

Rules on the registers of applications and industrial property rights and on the certificate of the priority right (Official Gazette RS, No 102/2001) P R A V I L N I K o registrih prijav in pravic industrijske lastnine ter potrdilu o prednostni pravici 1. člen (vsebina pravilnika) Ta pravilnik določa vsebino registrov patentnih prijav, prijav modelov,

Prikaži več

Zdravniška zbornica Slovenije (v nadaljevanju: Zbornica) na podlagi a18.a člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 - uradno prečišč

Zdravniška zbornica Slovenije (v nadaljevanju: Zbornica) na podlagi a18.a člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 - uradno prečišč Zdravniška zbornica Slovenije (v nadaljevanju: Zbornica) na podlagi a18.a člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo, 68/06 - ZSPJS-F, 58/08, 15/08, 107/10,

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

Microsoft Word - Razpis JZM soglasje MZ

Microsoft Word - Razpis JZM soglasje MZ Zdravniška zbornica Slovenije (v nadaljevanju: Zbornica) na podlagi 18. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo, 68/06 - ZSPJS-F, 58/08, 15/08, 107/10 in

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije,

Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije, ------------------------- Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije, Sveta Evrope in Unesca/Cepesa. Izdaja se zaradi boljše

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2016/2017 Univerza

Prikaži več

Leto rojstva Sorodstveno razmerje* Priloga 1 PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišn

Leto rojstva Sorodstveno razmerje* Priloga 1 PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišn Leto rojstva Sorodstveno razmerje* Priloga 1 PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (poštna številka,

Prikaži več

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 1 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (p

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 1 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (p PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 1 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (poštna številka, ime pošte) (telefonska številka) VLOGA

Prikaži več

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta: Splet

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta: Splet FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) 237 42 22 (04) 237 42 15 E pošta: vs@fov.uni-mb.si; un@fov.uni-mb.si Spletna stran: http://www.fov.uni-mb.si Informativno mesto:

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI NOVA UNIVERZA, EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA - Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica - tel: (05) 338-44-00, fax: (05) 338-44-01 - e-pošta: info@evro-pf.si Informativno mesto: - Referat za študijske zadeve,

Prikaži več

ALMA MATER EUROPAEA - INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, FAKULTETA ZA PODIPLOMSKI HUMANISTIČNI ŠTUDIJ, LJUBLJANA (AMEU ISH) KARDELJEVA PLOŠČAD L

ALMA MATER EUROPAEA - INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, FAKULTETA ZA PODIPLOMSKI HUMANISTIČNI ŠTUDIJ, LJUBLJANA (AMEU ISH) KARDELJEVA PLOŠČAD L ALMA MATER EUROPAEA - INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, FAKULTETA ZA PODIPLOMSKI HUMANISTIČNI ŠTUDIJ, LJUBLJANA (AMEU ISH) KARDELJEVA PLOŠČAD 1 1000 LJUBLJANA Tel.: +386 2 250-19-99; 040 239 727 Faks:

Prikaži več

PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju i

PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju i PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju in licenciranju strokovnih kadrov Odbojkarske zveze

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur. l. RS dne

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur. l. RS dne MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNA UPRAVA Oddelek za zdravje in socialno varstvo Cigaletova ulica 5 1000 Ljubljana JAVNEGA RAZPISA za podelitev 3 koncesij za opravljanje javne službe na področju osnovne zdravstvene

Prikaži več

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc NAVODILA K CENIKU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2005/2006 UL FAKULTETE ZA POMORSTVO IN PROMET Šolnine in prispevke za študijsko leto 2005/2006 je določil Upravni odbor Fakultete za pomorstvo in promet na svoji 22.

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica tel: (05) 338-44-00, fax: (05) 338-44-01 E-pošta: info@evro-pf.si Informativno mesto: Referat za študijske zadeve, Delpinova ulica 18b, 5000

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI NOVA UNIVERZA, EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA - Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica - tel: (05) 338-44-00 - e-pošta: info@epf.nova-uni.si Informativno mesto: - Referat za študijske zadeve, Delpinova ulica

Prikaži več

Številka: / Datum: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o

Številka: / Datum: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o Številka: 1103-2/2014-1 Datum: 19. 6. 2014 Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/07 (63/07 popr.),

Prikaži več

DNEVNIK

DNEVNIK POROČILO PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA Z DELOM PRI DELODAJALCU DIJAKA / DIJAKINJE. ( IME IN PRIIMEK) Izobraževalni program FRIZER.. Letnik:.. oddelek:. PRI DELODAJALCU. (NASLOV DELODAJALCA) Šolsko leto:..

Prikaži več

Na osnovi Športnega pravilnika AŠ 2005 je Upravni odbor AŠ 2005 na svoji seji dne ………… sprejel

Na osnovi Športnega pravilnika AŠ 2005 je Upravni odbor AŠ 2005 na svoji seji dne ………… sprejel Na osnovi Športnega pravilnika AŠ 2005 je Upravni odbor AŠ 2005 na svoji seji dne 20. februarja 2018 sprejel dopolnjeni PRAVILNIK O LICENCAH I. Splošno 1. člen Ta pravilnik podrobneje določa vrste licenc,

Prikaži več

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Šolsko leto: 2019/2020 preverila komisija za sprejem otrok v vrtec pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki Datum oddaje vloge: / jih vodijo v skladu z zakonom.

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o vrednotenju

Prikaži več

Microsoft Word - NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI.docx

Microsoft Word - NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI.docx NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI 1. KAJ SO IZREDNI ROKI? KOLIKO JIH JE? KOMU PRIPADAJO? POSTOPEK. Pravilnik o študiju 202. člen Izredni izpitni roki so izpitni roki zunaj izpitnih obdobij in v času

Prikaži več

ALMA MATER EUROPAEA - EVROPSKI CENTER, MARIBOR (AMEU-ECM) ALMA MATER EUROPAEA - European Centre Maribor (AMEU-ECM) RAZPIS ZA VPIS 2019/2020 Slovenska

ALMA MATER EUROPAEA - EVROPSKI CENTER, MARIBOR (AMEU-ECM) ALMA MATER EUROPAEA - European Centre Maribor (AMEU-ECM) RAZPIS ZA VPIS 2019/2020 Slovenska ALMA MATER EUROPAEA - EVROPSKI CENTER, MARIBOR (AMEU-ECM) ALMA MATER EUROPAEA - European Centre Maribor (AMEU-ECM) RAZPIS ZA VPIS 2019/2020 Slovenska ulica 17, 2000 Maribor Tel.: +386 2 250-19-99; 040

Prikaži več

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc Pravila o merilih za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskem domu Nova Gorica, 25. julij 2008 Prejmejo: Študentska pisarna Komisija za študentske zadeve Študentski svet Predsednik Predstojnik Ime

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Spremembe in dopolnitve kadrovskega načrta za leto Zdravstveni dom Ljubljana

Spremembe in dopolnitve kadrovskega načrta za leto Zdravstveni dom Ljubljana Spremembe in dopolnitve kadrovskega načrta za leto 2016 - Zdravstveni dom Ljubljana KADROVSKI NAČRT OBRAZLOŽITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV KADROVSKEGA NAČRTA ZD LJUBLJANA ZA LETO 2016 sprejetega dne 23.2.2016

Prikaži več

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DOLOČBE 1. člen Ta navodila urejajo prilagajanje študijskih

Prikaži več

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubrika 2 Registrska številka... 3 Rubrika 3 Matična številka

Prikaži več

Nacionalni razpis specializacij zdravnikov, 1

Nacionalni razpis specializacij zdravnikov, 1 Zdravniška zbornica Slovenije (v nadaljevanju: Zbornica) na podlagi a18.a člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo, 68/06 - ZSPJS-F, 58/08, 15/08, 107/10,

Prikaži več

Uradni list RS - 71/2003, Uredbeni del

Uradni list RS - 71/2003, Uredbeni del OBRAZEC REG-MED/PRIP-I Izpolni Urad RS za zdravila Referen na številka: Datum: PRIGLASITEV MEDICINSKEGA PRIPOMO KA RAZREDA I ZA VPIS V REGISTER (izpolnite s tiskanimi rkami) Polno ime firme PODATKI O PREDLAGATELJU

Prikaži več

PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. iz

PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. iz PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. izvršnega direktorja družbe za upravljanje v enotirnem

Prikaži več

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu Na podlagi 64. člena Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za humanistične študije, št. 011-01/13 z dne 27. 6. 2013, je Senat Univerze na Primorskem Fakultete za humanistične študije na svoji 4.

Prikaži več

ULN Novi predpisi in pravila za pilote ultralahkih letalnih naprav

ULN Novi predpisi in pravila za pilote ultralahkih letalnih naprav ULN Novi predpisi in pravila za pilote ultralahkih letalnih naprav UVOD IN VSEBINA Uvod Po vzoru evropske zakonodaje, ki določa pravila za pridobitev in ohranjanje licenc pilotov zrakoplovov, ki sodijo

Prikaži več

Urejanje statusa tujca študentov v Republiki Sloveniji

Urejanje statusa tujca študentov v Republiki Sloveniji Urejanje statusa tujca s strani tujih študentov v Republiki Sloveniji Koper, 9.12.2015 Bivanje v Republiki Sloveniji Prebivanje tujcev v Republiki Sloveniji ureja Zakon o tujcih (Ztuj -2). Zakon je bil

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

RAZPIS-PODIPL_07-08_za-www

RAZPIS-PODIPL_07-08_za-www UNIVERZA NA PRIMORSKEM TITOV TRG 4, 6000 KOPER Na podlagi 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06), sklepov Senata Univerze na Primorskem in soglasja Vlade Republike Slovenije objavlja

Prikaži več

SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Sp

SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Sp ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Spremembe v Navodilih ponudnikom za pripravo ponudbe

Prikaži več

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010 RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2018/19 Rok za prijavo: 05.03.2018 Razpisna dokumentacija: Razpis Prijavni obrazec Naslov

Prikaži več

Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08

Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08 Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08 in 108/09) minister za zunanje zadeve v soglasju z

Prikaži več

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu na podlagi pete alineje 51

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu na podlagi pete alineje 51 Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je na podlagi pete alineje enajstega odstavka 51. h člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 119/06 uradno prečiščeno besedilo,

Prikaži več

Številka:

Številka: REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana T: 01 478 83 30 F: 01 478 83 31 E: gp.mju@gov.si www.mju.gov.si Številka: 093-10/2017 Datum: 5. 1. 2018 Odbor Republike

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Meril predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega univerza ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

Neuradno prečiščeno besedilo Meril predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega univerza ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Meril predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega univerza ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Meril za volitve v nazive

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE UGOVORA ZOPER INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE Če davčni zavezanec ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE UGOVORA ZOPER INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE Če davčni zavezanec ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE UGOVORA ZOPER INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE Če davčni zavezanec ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni ali nepopolni, v 15 dneh od vročitve informativnega

Prikaži več

Microsoft Word - HZS - Registracijski pravilnik (1).docx

Microsoft Word - HZS - Registracijski pravilnik (1).docx Predsedstvo Hokejske zveze Slovenije (v nadaljevanju: Predsedstvo) je na svoji 150. seji, dne 27.2.2017, v posledici sprejema novega Pravilnika o tekmovanju hokeja na ledu Hokejske zveze Slovenije, sprejelo

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.4.2019 C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 25.4.2019 o zagotavljanju nemotenega delovanja elektronske evidence kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Pleskarska dela v letu 2015 junij 2015 Številka: 439-59/2015 Datum: 11.6.2015 Predmet javnega naročila:»pleskarska dela«vsebina RAZPISNE DOKUMENTACIJE 1. Povabilo k oddaji ponudbe

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaēaja TRŽIŀĄE 2019

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaÄ“aja TRŽIŀĄE 2019 KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. Osnovni podatki o katalogu: naziv organa, ki je izdal katalog: Osnovna šola Tržišče odgovorna uradna oseba, ki je katalog sprejela: Zvonka Mrgole, prof., ravnateljica

Prikaži več

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne 27. 6. 2017 sprejel Študijski red Univerze v Ljubljani 1 SPLOŠNA DOLOČILA

Prikaži več

Microsoft Word - Pravilnik_o_izvajanju_subvencioniranega_prevoza_2016_2017.doc

Microsoft Word - Pravilnik_o_izvajanju_subvencioniranega_prevoza_2016_2017.doc Na podlagi osmega odstavka 114.b člena in prvega odstavka 114.e člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 uradno prečiščeno besedilo) in v zvezi z 2. členom Zakona o prevoznih

Prikaži več

OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3

OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3 OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3. Datum rojstva Kraj rojstva 4. Spol (M-moški, Ţ-ţenski)

Prikaži več

Na podlagi petega odstavka 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 100/04 - uradno prečiščeno besedilo) je Vlada Republike Slovenije n

Na podlagi petega odstavka 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 100/04 - uradno prečiščeno besedilo) je Vlada Republike Slovenije n Na podlagi petega odstavka 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 100/04 - uradno prečiščeno besedilo) je Vlada Republike Slovenije na 58. redni seji dne26. januarja 2006 pod točko 4 sprejela

Prikaži več

List specializanta

List specializanta ZDRAVNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE Oddelek za usposabljanje in strokovni nadzor Dalmatinova 10, 1000 Ljubljana, Slovenija Tel.: **386/1/30-72-166, Fax.: 386/1/30-72-169 LIST ZDRAVNIKA SPECIALIZANTA SPECIALIZACIJA

Prikaži več

SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE Združenje učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije Komisija za Mednarodno sodelovanje Podutiška LJUBLJANA Internat

SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE Združenje učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije Komisija za Mednarodno sodelovanje Podutiška LJUBLJANA Internat SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE Združenje učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije Komisija za Mednarodno sodelovanje Podutiška 149 1000 LJUBLJANA International ski instructors Association ISIA MEDNARODNA ZVEZA

Prikaži več

UVEDBA_ZASEBNEGA_NS_VLOGA_NOVA

UVEDBA_ZASEBNEGA_NS_VLOGA_NOVA VLOGA ZA PRIDOBITEV ODLOČBE O UVEDBI ZASEBNEGA NAMAKALNEGA SISTEMA po 89., 90., 91. in 92. členu Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11-UPB2, 58/12 in 27/16), ki se uvede z odločbo ministrstva,

Prikaži več

Na podlagi 6., 7., 13. in 14. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06 in 5/07 popr.) izdaja minister za promet P R A V I

Na podlagi 6., 7., 13. in 14. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06 in 5/07 popr.) izdaja minister za promet P R A V I Na podlagi 6., 7., 13. in 14. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06 in 5/07 popr.) izdaja minister za promet P R A V I L N I K o pogojih in merilih za podelitev javnega

Prikaži več

(Microsoft Word - Poro\350ilo 2011)

(Microsoft Word - Poro\350ilo 2011) LETNO POROČILO O IZVJNJU ZKON O DOSTOPU DO INFORMCIJ JVNEG ZNČJ 1 V LETU 211 Organ: OČIN IDRIJ Sedež organa: Mestni trg 1, 528 Idrija Spletni naslov kataloga www.idrija.si informacij javnega značaja: Uradna

Prikaži več

Microsoft Word - Poziv za vpis v evidenco subjektov 2009_koncna.doc

Microsoft Word - Poziv za vpis v evidenco subjektov 2009_koncna.doc JAVNI POZIV K VPISU SUBJEKTOV INOVATIVNEGA OKOLJA V EVIDENCO SUBJEKTOV INOVATIVNEGA OKOLJA Ljubljana, februar 2009 KAZALO 1. PREDMET JAVNEGA POZIVA 3 2. NAMEN IN NAČIN VPISA V EVIDENCO 3 3. PODATKI O SUBJEKTU

Prikaži več

Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015

Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015 Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015 2020 (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 3/15, 6/15

Prikaži več

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc Na podlagi 9. člena in 5. točke drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) ter 8. in 9. točke 19. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 14/09)

Prikaži več

Microsoft Word - Poziv za vpis in podaljsanje vpisa v evidenco subjektov 2010_koncna.doc

Microsoft Word - Poziv za vpis in podaljsanje vpisa v evidenco subjektov 2010_koncna.doc JAVNI POZIV K VPISU IN PODALJŠANJU VPISA V EVIDENCO SUBJEKTOV INOVATIVNEGA OKOLJA ZA LETO 2010 Ljubljana, februar 2010 KAZALO 1. PREDMET JAVNEGA POZIVA... 3 2. NAMEN IN NAČIN VPISA V EVIDENCO... 3 3. PODATKI

Prikaži več

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v soglasju z ministrom za javno upravo,

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DARS d.d. POGLAVJE 10 SPOSOBNOST za Izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo poslovne stavbe DARS na lokaciji Grič Junij 2018 Opozorilo ponudnikom: Vsi predloženi

Prikaži več

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5 Na podlagi določil 33., 98. in 120. člena Statuta Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (v nadaljevanju Zveza) je Občni zbor Zveze na svoji redni seji dne 10. 5. 2011 sprejel PRAVILNIK O PODELJEVANJU

Prikaži več

Univerzitetni študijski program Fizika I

Univerzitetni študijski program Fizika I Medicinska fizika II. stopnja 1. Splošni podatki o študijskem programu Ime študija: Magistrski študijski program Medicinska fizika. Stopnja študija: Druga bolonjska stopnja. Vrsta študija: Enopredmetni

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM V ŠTUDIJSKEM LETU 2019/2020 Za vpis v podiplomske magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2019/2020 Univerza

Prikaži več

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00 in 30/01) R A Z G L A Š A M O D L O K O AVTO TAKSI PREVOZIH Številka:K1053

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00 in 30/01) R A Z G L A Š A M O D L O K O AVTO TAKSI PREVOZIH Številka:K1053 Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00 in 30/01) R A Z G L A Š A M O D L O K O AVTO TAKSI PREVOZIH Številka:K1053-4/2002 Datum: 13. junija 2003 ŽUPAN Boris Popovič

Prikaži več

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Šolsko leto: / preverila komisija za sprejem otrok v vrtec pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki Datum oddaje vloge: / jih vodijo v skladu z zakonom. Šifra

Prikaži več

OBČiNA LOGATEC OBČiNSKA UPRAVA e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: OO, f: Številka: 4

OBČiNA LOGATEC OBČiNSKA UPRAVA  e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: OO, f: Številka: 4 OBČiNSKA UPRAVA t: 01 759 06 OO, f: 01 7590620 Številka: 478-92/2014 JAVNO NAZNANILO na podlagi 94. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Urad. list RS, št. 8011999, 70/2000, 52/2002, 73/2004, 119/2005,

Prikaži več

Na podlagi Dogovora o sofinanciranju štipendij za nadarjene športnike v Republiki Sloveniji, ki so ga dne sklenili Olimpijski komite Slov

Na podlagi Dogovora o sofinanciranju štipendij za nadarjene športnike v Republiki Sloveniji, ki so ga dne sklenili Olimpijski komite Slov Na podlagi Dogovora o sofinanciranju štipendij za nadarjene športnike v Republiki Sloveniji, ki so ga dne 22. 12. 2011 sklenili Olimpijski komite Slovenije Združenje športnih zvez, ministrstvo, pristojno

Prikaži več

Brosura_VPIS

Brosura_VPIS VSEBINA Najpogostejša vprašanja o vpisu in študiju Študijsko leto 2016/2017 INFORMACIJE O VPISU IN ŠTUDIJU NA UNIVERZI V MARIBORU Visokošolska prijavno - informacijska služba Univerze v Mariboru Dejan

Prikaži več

Gregorčičeva 20 25, Sl-1001 Ljubljana T: F: E: Številka: /2018/5 Datum: 22.

Gregorčičeva 20 25, Sl-1001 Ljubljana T: F: E:  Številka: /2018/5 Datum: 22. Gregorčičeva 20 25, Sl-1001 Ljubljana T: +386 1 478 1000 F: +386 1 478 1607 E: gp.gs@gov.si http://www.vlada.si/ Številka: 00104-38/2018/5 Datum: 22. 2. 2018 Odgovor na poslansko vprašanje Tomaža Lisca

Prikaži več

Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana T: F: E: Številka: /2017/21 Ljubljana, EVA 2

Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana T: F: E:  Številka: /2017/21 Ljubljana, EVA 2 Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana T: 01 478 60 01 F: 01 478 60 58 E: gp.mz@gov.si www.mz.gov.si Številka: 0070-40/2017/21 Ljubljana, 19. 6. 2017 EVA 2017-2711-0033 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE

Prikaži več

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Kazalo vsebine 1. Pooblastilo za izvajanje postopkov prek portala e-vem... 4 2. Prijava v

Prikaži več

PRAVILNIK

PRAVILNIK PRAVILNIK O POSTOPKIH IN KRITERIJIH ZA DODELITEV ODLIČJA PRIZNANJE MARKA GERBCA, SLOVENSKEGA ZDRAVNIŠKEGA DRUŠTVA Ustanovitelj priznanja 1. člen Priznanje Marka Gerbca (v nadaljevanju: priznanje) podeljuje

Prikaži več

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______ LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 V LETU 2010 Organ: OBČINA RADLJE OB DRAVI Sedež organa: MARIBORSKA CESTA 7, 2360 RADLJE OB DRAVI Spletni naslov kataloga www.radlje.si

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

Pravilnik sejnine

Pravilnik sejnine OBČINSKI SVET www.sezana.si obcina@sezana.si Partizanska cesta 4, 6210 Sežana Tel.: 05 73 10 100, Fax: 05 73 10 123 Številka: 032-1/2011-11 Datum: 28. 2. 2011 Na podlagi sedmega odstavka 34.a člena Zakona

Prikaži več

16. redna seja točka OBČINA RENČE-VOGRSKO OBČINSKI SVET PREDLOG NASLOV: SKLEP O NAČINU PODELJEVANJA KONCESIJ NA PODROČJU OSNOVNE ZDRAVS

16. redna seja točka OBČINA RENČE-VOGRSKO OBČINSKI SVET PREDLOG NASLOV: SKLEP O NAČINU PODELJEVANJA KONCESIJ NA PODROČJU OSNOVNE ZDRAVS OBČINA RENČE-VOGRSKO OBČINSKI SVET PREDLOG NASLOV: SKLEP O NAČINU PODELJEVANJA KONCESIJ NA PODROČJU OSNOVNE ZDRAVSTVENE IN ZOBOZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI V OBČINI RENČE-VOGRSKO PRAVNA PODLAGA: 18. člen Statuta

Prikaži več

Deans Office

Deans Office Dekan izr. prof. dr. Janez Stare Gosarjeva ulica 005 SI-1000 Ljubljana T: +386 1 5805 561 F: +386 1 5805 521 crpo@fu.uni-lj.si www.fu.uni-lj.si Datum: 20. 6. 2016 Številka: 30000-07/2016-1 V skladu z določili

Prikaži več

Microsoft Word - KRITERIJI-solski-sklad.docx

Microsoft Word - KRITERIJI-solski-sklad.docx KRITERIJI ZA RAZDELJEVANJE IN DODELJEVANJE NAMENSKIH SREDSTEV ŠOLSKEGA SKLADA OSNOVNE ŠOLE DEKANI Dekani, 9. 1. 2017 Predsednik upravnega odbora šolskega sklada Denis Burič Na osnovi 13. točke Pravil šolskega

Prikaži več

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/2010, 15/2015, 512016,

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več