LETNO POROČILO SID BANKE IN SKUPINE SID BANKA 2016

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "LETNO POROČILO SID BANKE IN SKUPINE SID BANKA 2016"

Transkripcija

1 Ljubljana,

2

3 Vsebina IZJAVA O ODGOVORNOSTI POSLOVODSTVA OSNOVNI PODATKI POMEMBNEJŠI PODATKI IN KAZALNIKI POSLOVANJA POMEMBNEJŠI DOGODKI POJASNILA K LOČENIM IN KONSOLIDIRANIM RAČUNOVODSKIM IZKAZOM IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA PO ČETRTLETJIH IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA SID BANKE PO ČETRTLETJIH IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA SKUPINE SID BANKA PO ČETRTLETJIH IZKAZ VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA IZKAZ VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA PO ČETRTLETJIH IZKAZ VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA SID BANKE PO ČETRTLETJIH IZKAZ VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA SKUPINE SID BANKA PO ČETRTLETJIH IZKAZ SPREMEMB LASTNIŠKEGA KAPITALA IZKAZ SPREMEMB LASTNIŠKEGA KAPITALA SID BANKE IZKAZ SPREMEMB LASTNIŠKEGA KAPITALA SKUPINE SID BANKA IZKAZ DENARNIH TOKOV DRUGA RAZKRITJA RAZKRITJA GLEDE POVEZANIH OSEB POROČANJE PO POSLOVNIH SEGMENTIH POŠTENE VREDNOSTI FINANČNIH SREDSTEV IN OBVEZNOSTI POGOJNE IN PREVZETE OBVEZNOSTI POMEMBNEJŠI DOGODKI PO OBRAČUNSKEM OBDOBJU

4 Izjava o odgovornosti poslovodstva Uprava potrjuje računovodske izkaze SID banke in Skupine za obdobje končano na dan Uprava je odgovorna za pripravo medletnega računovodskega poročila SID banke in Skupine v skladu z MRS 34»Medletno računovodsko poročanje«. Odgovornost uprave je, da so: uporabljene računovodske politike ustrezne in se jih tudi konsistentno uporablja, poslovne ocene in presoje razumne in preudarne, računovodski izkazi pripravljeni na predpostavki o nadaljnjem poslovanju SID banke in Skupine ter v skladu z veljavno zakonodajo in MRS 34»Medletno računovodsko poročanje«. Uprava SID - Slovenske izvozne in razvojne banke, d.d., Ljubljana Goran Katušin član mag. Sibil Svilan predsednik 2

5 1 Osnovni podatki Osebna izkaznica SID banke Firma SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Sedež Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka Davčna številka Identifikacijska št. za DDV SI Poravnalni račun SWIFT SIDRSI22 Telefon Telefaks Elektronska pošta Domača stran Skupino sestavljajo: Razmerje Delež SID banke v odstotkih, d.d., Ljubljana Obvladujoča družba - SID Prva kreditna zavarovalnica, d.d., Ljubljana Odvisna družba 100 Prvi faktor, faktoring družba d.o.o., v likvidaciji, Ljubljana Skupni podvig 50 Center za mednarodno sodelovanje in razvoj, Ljubljana Soustanoviteljstvo 3

6 2 Pomembnejši podatki in kazalniki poslovanja Povzetek izkaza finančnega položaja Bilančna vsota Dani krediti bankam Dani krediti strankam, ki niso banke Finančne obveznosti Celotni kapital Povzetek izkaza poslovnega izida 1-6/ / / /2016 Čiste obresti Čisti neobrestni prihodki Operativni stroški (6.418) (5.744) (8.614) (7.846) Oslabitve in rezervacije (638) (1.959) Dobiček iz rednega poslovanja Čisti dobiček poslovnega obdobja Izbor kazalnikov 1 v odstotkih 1-6/ / / / / /2016 Profitabilnost Obrestna marža 0,82 0,85 0,90 0,80 0,85 0,91 Marža finančnega posredništva 2 1,04 1,60 1,36 1,01 1,57 1,37 Donos na sredstva po obdavčitvi 0,39 0,76 0,98 0,39 0,81 0,99 Donos na kapital pred obdavčitvijo 3,00 6,60 9,35 2,97 6,80 9,08 Donos na kapital po obdavčitvi 2,43 5,57 7,76 2,40 5,71 7,53 Stroški poslovanja Operativni stroški/povprečna aktiva 0,51 0,42 0,39 0,67 0,58 0,53 Operativni stroški/čisti prihodki 49,42 26,39 28,37 51,38 31,94 32,59 Kapital Kapitalska ustreznost 35,82 33,63 34,00-33,98 32,14 Količnik finančnega vzvoda 15,15 14,03 13,21-14,53 13,07 Kvaliteta aktive izkaza finančnega položaja in prevzetih obveznosti Stopnja pokritja razvrščenih postavk z oslabitvami in rezervacijami 8,63 10,48 10,33-11,42 10,72 1 Kazalniki, ki se nanašajo na kvartalno obdobje, so preračunani na letno raven. Količnika kapitalske ustreznosti in finančnega vzvoda ter stopnja pokritja razvrščenih postavk z oslabitvami in rezervacijami se od izračunavajo samo za SID banko, ker ni več zavezana k izpolnjevanju zahtev iz Uredbe CRR na konsolidirani podlagi. 2 V izračunu marže finančnega posredništva za Skupino se ne upoštevajo prihodki iz zavarovalnih poslov PKZ. 4

7 Število zaposlenih Mednarodna bonitetna ocena Standard & Poor's A+ A A Delnice Število delničarjev Število delnic Pripadajoči znesek kosovne delnice v osnovnem kapitalu (v EUR) 96,10 96,10 96,10 Knjigovodska vrednost delnice (v EUR) 128,58 126,91 124,61 Odraz poslovanja v izkazu finančnega položaja Ob zaključku prve polovice leta 2017 je bilančna vsota SID banke znašala 2.428,4 milijona EUR, kar predstavlja 95,3 odstotkov bilančne vsote konec leta Najvišji delež med naložbami imajo še vedno krediti bankam, ki vključujejo kredite in vloge pri bankah in so konec obdobja dosegli 935,7 milijona EUR, kar je 6,1 odstotka manj kot konec leta Krediti strankam, ki niso banke, so se v letu 2017 znižali za 4,9 odstotkov, kar je predvsem posledica odplačevanja kreditov, konec junija je njihovo neto stanje znašalo 580,9 milijona EUR. Naložbe v vrednostne papirje so konec obdobja znašale 755,4 milijona EUR in so za 2,9 odstotka nižje kot konec leta Med obveznostmi so konec prvega polletja leta 2017 največji, 49,6-odstotni strukturni delež predstavljale vloge in krediti bank ter obveznosti do centralne banke v višini 1.205,3 milijonov EUR, kar je 20,4 milijona EUR več kot ob koncu leta Obveznosti do strank, ki niso banke, so znašale 447,9 milijona EUR in se glede na preteklo leto niso bistveno spremenile, medtem ko se je stanje dolžniških vrednostnih papirjev zaradi predčasnih odkupov in izplačil obveznic zmanjšalo za 23,3 odstotka in znaša 353,5 milijonov. Kapital SID banke se je povečal za 5,2 milijona EUR, kar je 1,3 odstotka več kot ob koncu leta 2016 in je ob koncu polletja znašal 399,0 milijona EUR. Čisti dobiček poslovnega obdobja, vključno z zadržanim dobičkom je višji za 4,8 milijona EUR, akumulirani drugi vseobsegajoči donos v zvezi s finančnimi sredstvi, razpoložljivimi za prodajo, pa je vrednostno višji za 0,4 milijona EUR. Glede na prevladujoč vpliv SID banke v Skupini, specifičnost skupine ter ob upoštevanju medsebojnih odnosov v skupini je bila bilančna vsota Skupine le za 2,7 odstotka višja od bilančne vsote SID banke in je ob zaključku prvega polletja znašala 2.495,0 milijona EUR. Posledično je tudi struktura sredstev in obveznosti Skupine podobna bančni strukturi. 5

8 Odraz poslovanja v izkazu poslovnega izida je v prvem polletju 2017 dosegla dobiček pred davki v višini 5,9 milijona EUR, kar je 11,6 milijona manj kot v prvem polletju leta 2016 in neto dobiček v višini 4,8 miljona EUR. Razlog za nižji dobiček v primerjavi s prvim polletjem preteklega leta je predvsem v postopkih restrukturiranja, ki so z enkratnimi učinki vplivali na relativno višji rezultat v prvem polletju lanskega leta, v letošnjem prvem polletju takih učinkov ni bilo. Čiste obresti v višini 10,2 milijona EUR so bile za 23,7 odstotka nižje kot v prvem polletju leta Merjeno na povprečno aktivo je obrestna marža 0,82-odstotna. Operativni stroški so v prvem polletju leta 2017 znašali 6,4 milijona EUR, od tega administrativni stroški 6,0 milijona EUR in stroški amortizacije 0,4 milijona EUR. Neto odhodki iz oslabitev in rezervacij so v prvem polletju 2017 dosegli 0,6 milijona EUR. Dobiček pred obdavčitvijo Skupine je v prvem polletju leta 2017 znašal 6,2 milijona EUR, kar je za 11,7 milijona manj kot v primerjalnem obdobju leta 2016, neto dobiček je znašal 5,0 milijona EUR. 3 Pomembnejši dogodki je v mesecu februarju izvedla predčasni delni odkup izdane obveznice z oznako SEDABI 0,875 08/04/18 v višini 9,2 milijona EUR ter v mesecu marcu v višini 1,1 milijona EUR. se je v mesecu marcu 2017 dolgoročno zadolžila pri Evropski centralni banki v višini 173,1 miljona EUR. V okviru strateških usmeritev SID banke se je v mesecu marcu 2017 začel postopek prodaje oziroma preverjanja možnosti prodaje različnih paketov delnic hčerinske družbe SID Prva kreditna zavarovalnica, d. d., Ljubljana. SID banka bo postopek prodaje izvajala v sodelovanju s finančnim svetovalcem skladno z običajnimi mednarodnimi standardi prodaje družb. Glede na postopek likvidacije in posledično zniževanje bilančne vsote družb v Skupini Prvi faktor, po stanju na dan ni več zavezana k izpolnjevanju zahtev na konsolidirani podlagi po uredbi EU št. 575/2013 (Uredba CRR), saj sorazmerni del bilančne vsote Skupine Prvi faktor, ki pripada SID banki, znaša manj kot 10 miljonov EUR. Z dnem se je iztekel mandat namestniku predsednice nadzornega sveta Janezu Tomšiču in članoma Štefanu Grosarju in mag. Marjanu Divjaku. Za nove člane nadzornega sveta so bili imenovani dr. Aleš Berk Skok, Zlatko Vili Hohnjec in mag. Marjan Divjak. Aprila 2017 je zapadla v izplačilo 3-letna obveznica SEDABI 2,25% 04/24/17 v nominalnem znesku 96,8 mio EUR. Poleg tega je poplačala 10-letno zadolžnico v nominalnem znesku 77,0 mio EUR, ki je zapadla v maju V aprilu je banka uvedla nov program za financiranje preko poslovnih bank v obsegu 150 mio EUR za financiranje MSP in MID Cap podjetij. V juniju 2017 je bonitetna agencija Standard & Poor's Rating Services zaradi zvišanja bonitetne ocene Republike Slovenije posledično zvišala tudi bonitetno oceno SID banke, z A na A+. Prihodnji izgled bonitetne ocene SID banke ostaja stabilen. Kratkoročna bonitetna ocena je A-1. 6

9 4 Pojasnila k ločenim in konsolidiranim računovodskim izkazom Ločeni in konsolidirani računovodski izkazi za obdobje od januarja do junija 2017 niso revidirani. Izjava o skladnosti Računovodski izkazi SID banke (ločeni izkazi) in Skupine (konsolidirani izkazi) so sestavljeni v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja in njihovimi pojasnili, kot jih je sprejela Evropska Unija in z upoštevanjem Zakona o gospodarskih družbah, Zakona o bančništvu in predpisov Banke Slovenije. Medletno nerevidirano poročilo je pripravljeno v strnjeni obliki in vsebuje pomembna pojasnila, v skladu z MRS 34»Medletno računovodsko poročanje«. Potrebno ga je brati v povezavi z letnim poročilom SID banke in Skupine za leto Pomembnejše računovodske usmeritve, ki podajajo osnovo za merjenje pri pripravljanju računovodskih izkazov SID banke in Skupine in so pomembne za razumevanje ločenih in konsolidiranih računovodskih izkazov, so se uporabljale dosledno v obeh poročevalskih obdobjih. Konsolidacija V konsolidirane računovodske izkaze so vključene: - po metodi popolne konsolidacije obvladujoča družba ter odvisna družba SID Prva kreditna zavarovalnica in - po kapitalski metodi Skupina Prvi faktor (skupni podvig). zaradi nepomembnosti za resničen in pošten prikaz računovodskih izkazov ni vključila v konsolidacijo Centra za mednarodno sodelovanje in razvoj. Računovodske usmeritve Računovodske usmeritve so predstavljene v letnem poročilu SID banke in Skupine SID banka za leto

10 5 Izkaz finančnega položaja Denar v blagajni in stanje na računih pri centralni banki in vpogledne vloge pri bankah Finančna sredstva, namenjena trgovanju Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo Izvedeni finančni instrumenti, namenjeni varovanju Krediti Krediti bankam Krediti strankam, ki niso banke Druga finančna sredstva Opredmetena osnovna sredstva Neopredmetena sredstva Dolgoročne naložbe v kapital odvisnih, pridruženih in skupaj obvladovanih družb Terjatve za davek od dohodkov pravnih oseb Terjatve za davek Odložene terjatve za davek Druga sredstva SKUPAJ SREDSTVA Finančne obveznosti, namenjene trgovanju Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti Vloge bank in centralnih bank Vloge strank, ki niso banke Krediti bank in centralnih bank Krediti strank, ki niso banke Dolžniški vrednostni papirji Druge finančne obveznosti Izvedeni finančni instrumenti, namenjeni varovanju Rezervacije Obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb Obveznosti za davek Odložene obveznosti za davek Druge obveznosti SKUPAJ OBVEZNOSTI Osnovni kapital Kapitalske rezerve Akumulirani drugi vseobsegajoči donos Rezerve iz dobička Lastni deleži (1.324) (1.324) (1.324) (1.324) Zadržani dobiček (vključno s čistim dobičkom poslovnega obdobja) Kapital lastnikov obvladujoče banke SKUPAJ KAPITAL SKUPAJ OBVEZNOSTI IN KAPITAL

11 6 Izkaz poslovnega izida 1-6/ / / /2016 Prihodki iz obresti Odhodki za obresti (4.630) (8.677) (4.629) (8.677) Čiste obresti Prihodki iz dividend Prihodki iz opravnin Odhodki za opravnine (257) (380) (267) (388) Čiste opravnine (159) 661 (169) 653 Realizirani dobički iz finančnih sredstev in obveznosti, ki niso merjeni po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida Čisti dobički iz finančnih sredstev in obveznosti, namenjenih trgovanju Čisti dobički/(izgube) iz finančnih sredstev in (obveznosti), pripoznanih po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida (678) (678) Sprememba poštene vrednosti pri obračunavanju varovanja pred tveganji Čiste (izgube) iz tečajnih razlik (952) (20) (952) (23) Čiste (izgube) iz odprave pripoznanja sredstev (8) 0 (8) 0 Drugi čisti poslovni dobički Administrativni stroški (6.010) (5.343) (8.023) (7.296) Amortizacija (408) (401) (591) (550) Rezervacije (853) (81) (2.208) (1.138) Oslabitve Čisti dobički iz nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo in z njimi povezanimi obveznostmi Dobiček iz rednega poslovanja Davek iz dohodka pravnih oseb iz rednega poslovanja (1.126) (2.981) (1.184) (3.055) Čisti dobiček poslovnega obdobja Lastnikov obvladujoče banke Osnovni čisti dobiček na delnico v EUR 3 1,55 4,69 1,61 4,78 3 Osnovni čisti dobiček na delnico je enak popravljenemu čistemu dobičku na delnico, saj nima popravljalnih instrumentov. 9

12 7 Izkaz poslovnega izida po četrtletjih 7.1 Izkaz poslovnega izida SID banke po četrtletjih 2. četrtletje četrtletje četrtletje četrtletje 2016 Prihodki iz obresti Odhodki za obresti (2.162) (2.468) (3.123) (5.554) Čiste obresti Prihodki iz dividend Prihodki iz opravnin Odhodki za opravnine (148) (109) (232) (148) Čiste opravnine (113) (46) Realizirani čisti dobički iz finančnih sredstev in obveznosti, ki niso merjeni po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida Čisti dobički iz finančnih sredstev in obveznosti, namenjenih trgovanju Čisti dobički/(izgube) iz finančnih sredstev in (obveznosti), pripoznanih po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida (444) 914 (1.592) Spremembe poštene vrednosti pri obračunavanju varovanj pred tveganji 28 (5) Čisti dobički/(izgube) iz tečajnih razlik (683) (269) 100 (120) Čiste (izgube) iz odprave pripoznanja sredstev 0 (8) 0 0 Drugi čisti poslovni dobički Administrativni stroški (3.361) (2.649) (2.876) (2.467) Amortizacija (209) (199) (203) (198) Rezervacije (852) (1) 283 (364) Oslabitve (1.870) Čisti dobički iz nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo in z njimi povezanimi obveznostmi Dobiček iz rednega poslovanja Davek iz dohodka pravnih oseb iz rednega poslovanja (288) (838) (1.387) (1.594) Čisti dobiček obdobja Lastnikov obvladujoče banke

13 7.2 Izkaz poslovnega izida Skupine po četrtletjih 2. četrtletje četrtletje četrtletje četrtletje 2016 Prihodki iz obresti Odhodki za obresti (2.160) (2.469) (3.123) (5.554) Čiste obresti Prihodki iz dividend Prihodki iz opravnin Odhodki za opravnine (154) (113) (236) (152) Čiste opravnine (119) (50) Realizirani dobički iz finančnih sredstev in obveznosti, ki niso merjeni po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida Čisti dobički iz finančnih sredstev in obveznosti, namenjenih trgovanju Čisti dobički/(izgube) iz finančnih sredstev in (obveznosti), pripoznanih po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida (444) 914 (1.592) Sprememba poštene vrednosti pri obračunavanju varovanja pred tveganji 29 (5) Čisti dobički/(izgube) iz tečajnih razlik (684) (268) 95 (118) Čiste (izgube) iz odprave pripoznanja sredstev brez nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo 0 (8) 0 0 Drugi čisti poslovni dobički Administrativni stroški (4.393) (3.630) (3.895) (3.401) Amortizacija (315) (276) (287) (263) Rezervacije (1.586) (622) (187) (951) Oslabitve (1.864) Čisti dobički/izgube iz nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo in z njimi povezanimi obveznostmi Dobiček iz rednega poslovanja Davek iz dohodka pravnih oseb iz rednega poslovanja (288) (896) (1.412) (1.643) Čisti dobiček obdobja Lastnikov obvladujoče banke

14 8 Izkaz vseobsegajočega donosa 1-6/ / / /2016 Čisti dobiček obdobja po obdavčitvi Drugi vseobsegajoči donos po obdavčitvi Postavke, ki se lahko pozneje prerazporedijo v poslovni izid Dobički v zvezi s finančnimi sredstvi, razpoložljivimi za prodajo Dobički iz prevrednotenja, izkazani v kapitalu Prenos (dobičkov) v poslovni izid (1.646) (5.614) (1.646) (5.614) Davek iz dohodka pravnih oseb v zvezi s postavkami, ki se lahko pozneje prerazporedijo v poslovni izid (94) (1.633) (78) (1.674) Vseobsegajoči donos obdobja po obdavčitvi Lastnikov obvladujoče banke Izkaz vseobsegajočega donosa po četrtletjih 9.1 Izkaz vseobsegajočega donosa SID banke po četrtletjih 2. četrtletje četrtletje četrtletje četrtletje 2016 Čisti dobiček obdobja po obdavčitvi Drugi vseobsegajoči donos po obdavčitvi 887 (485) Postavke, ki se lahko pozneje prerazporedijo v poslovni izid 887 (485) Dobički (izgube) v zvezi s finančnimi sredstvi, razpoložljivimi za prodajo (599) Dobički iz prevrednotenja, izkazani v kapitalu Prenos (dobičkov) v poslovni izid (559) (1.087) (662) (4.952) Davek iz dohodka pravnih oseb v zvezi s postavkami, ki se lahko pozneje prerazporedijo v poslovni izid (208) 114 (795) (838) Vseobsegajoči donos obdobja po obdavčitvi Lastnikov obvladujoče banke

15 9.2 Izkaz vseobsegajočega donosa Skupine po četrtletjih 2. četrtletje četrtletje četrtletje četrtletje 2016 Čisti dobiček obdobja po obdavčitvi Drugi vseobsegajoči donos po obdavčitvi 854 (521) Postavke, ki se lahko pozneje prerazporedijo v poslovni izid 854 (521) Dobički (izgube) v zvezi s finančnimi sredstvi, razpoložljivimi za prodajo (643) Dobički iz prevrednotenja, izkazani v kapitalu Prenos (dobičkov) v poslovni izid (559) (1.087) (662) (4.952) Davek iz dohodka pravnih oseb v zvezi s postavkami, ki se lahko pozneje prerazporedijo v poslovni izid (200) 122 (805) (869) Vseobsegajoči donos obdobja po obdavčitvi Lastnikov obvladujoče banke

16 10 Izkaz sprememb lastniškega kapitala 10.1 Izkaz sprememb lastniškega kapitala SID banke Za obdobje 1-6/2017 Osnovni kapital Kapitalske rezerve Akumulirani drugi vseobsegajoči donos Rezerve iz dobička Zadržani dobiček (vključno s čistim dobičkom posl. obdobja) Lastni deleži kapital Začetno stanje (1.324) Čisti dobiček poslovnega obdobja Drugi vseobsegajoči donos Vseobsegajoči donos poslovnega obdobja po obdavčitvi Končno stanje (1.324) Za obdobje 1-6/2016 Osnovni kapital Kapitalske rezerve Akumulirani drugi vseobsegajoči donos Rezerve iz dobička Zadržani dobiček (vključno s čistim dobičkom posl. obdobja) Lastni deleži kapital Začetno stanje (1.324) Čisti dobiček poslovnega obdobja Drugi vseobsegajoči donos Vseobsegajoči donos poslovnega obdobja po obdavčitvi Končno stanje (1.324)

17 10.2 zkaz sprememb lastniškega kapitala Skupine Za obdobje 1-6/2017 Osnovni kapital Kapitalske rezerve Akumulirani drugi vseobsegaj oči donos Rezerve iz dobička Zadržani dobiček (vključno s čistim dobičkom posl. obdobja) Lastni deleži Kapital lastnikov obvladujoče banke kapital Začetno stanje (1.324) Čisti dobiček poslovnega obdobja Drugi vseobsegajoči donos Vseobsegajoči donos poslovnega obdobja po obdavčitvi Razporeditev čistega dobička v rezerve iz dobička (88) Končno stanje (1.324) Za obdobje 1-6/2016 Osnovni kapital Kapitalske rezerve Akumulirani drugi vseobsegajoči donos Rezerve iz dobička Zadržani dobiček (vključno s čistim dobičkom posl. obdobja) Lastni deleži Kapital lastnikov obvladujoče banke kapital Začetno stanje pred prilagoditvijo (1.324) Učinki sprememb računovodskih politik (5.232) (130) (130) Začetno stanje (1.324) Čisti dobiček poslovnega obdobja Drugi vseobsegajoči donos Vseobsegajoči donos poslovnega obdobja po obdavčitvi Končno stanje (1.324)

18 11 Izkaz denarnih tokov A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU 1-6/ / / /2016 a) Čisti poslovni izid pred obdavčitvijo Amortizacija Odprava oslabitve kreditov (215) (2.949) (215) (2.949) Oslabitve opredmetenih osnovnih sredstev, naložbenih nepremičnin, neopredmetenih sredstev in drugih sredstev 0 0 (34) 144 Čiste izgube iz tečajnih razlik Drugi (dobički) iz naložbenja (87) (27) (87) (27) Čiste izgube pri prodaji opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin Čisti nerealizirani (dobički) iz nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo in ustavljeno poslovanje in z njimi povezanimi obveznostmi 0 (164) 0 (164) Druge prilagoditve čistega poslovnega izida pred obdavčitvijo 529 (296) Denarni tokovi pri poslovanju pred spremembami poslovnih sredstev in obveznosti b) (Povečanja) / zmanjšanja poslovnih sredstev (12.374) Čisto (povečanje) finančnih sredstev, namenjenih trgovanju (139) 0 (139) 0 Čisto zmanjšanje finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo Čisto (povečanje)/zmanjšanje kreditov (13.665) (14.271) Čisto zmanjšanje izvedenih finančnih sredstev, namenjenih varovanju Čisto zmanjšanje nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo Čisto (povečanje) drugih sredstev (60) (113) (18.468) (2.132) c) (Zmanjšanja) poslovnih obveznosti ( ) ( ) ( ) ( ) Čisto (zmanjšanje) vlog in najetih kreditov, merjenih po odplačni vrednosti (2.912) ( ) (3.161) ( ) Čisto (zmanjšanje) izdanih dolžniških vrednostnih papirjev, merjenih po odplačni vrednosti ( ) ( ) ( ) ( ) Čisto povečanje izvedenih finančnih obveznosti, namenjenih varovanju Čisto povečanje/(zmanjšanje) drugih obveznosti (13.507) (49) d) Denarni tokovi pri poslovanju (a+b+c) ( ) ( ) e) (Plačani) / vrnjeni davek na dohodek pravnih oseb (6.905) (7.503) f) Neto denarni tokovi pri poslovanju (d+e) ( ) ( ) B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU a) Prejemki pri naložbenju b) Izdatki pri naložbenju (285) (149) (951) (168) c) Neto denarni tokovi pri naložbenju (a+b) (198) (122) (864) (141) D. Učinki spremembe deviznih tečajev na denarna sredstva in njihove ustreznike (90) (76) (90) (76) E. Čisto povečanje denarnih sredstev in denarnih ustreznikov (Af+Bc) ( ) ( ) F. Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na začetku obdobja G. Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na koncu obdobja (D+E+F)

19 12 Druga razkritja 12.1 Razkritja glede povezanih oseb Pomembnejši odnosi SID banke z odvisnimi in skupaj obvladovanimi družbami Odvisne družbe obvladovane družbe Odvisne družbe obvladovane družbe Terjatve Krediti Druga finančna sredstva Bruto izpostavljenost Popravki vrednosti 0 (1.735) (1.735) 0 (2.527) (2.527) Neto izpostavljenost Rezervacije obveznosti / /2016 Odvisne družbe obvladovane družbe Odvisne družbe obvladovane družbe Prihodki iz obresti Prihodki od drugih storitev Odhodki za opravnine (22) (22) Rezervacije (741) (741) Oslabitve (208) (208) (516) (482) 12.2 Poročanje po poslovnih segmentih Razdelitev in razkritja po poslovnih segmentih so opravljena na osnovi poslovnih značilnosti posameznih dejavnosti Skupine. Pretežni del poslovanja Skupine je na domačem trgu, zato dodatnih členitev po geografskih območjih ne razkriva. Aktivnosti Skupine je mogoče razdeliti v dva poslovna segmenta: bančništvo in, zavarovanje terjatev. Vsak poslovni segment je organiziran kot pravna oseba v obliki samostojne gospodarske družbe. V Skupini se dejavnost bančništva odvija v obvladujoči družbi SID banka, zavarovanje terjatev se izvaja v družbi PKZ. Posamezna poslovna segmenta vključujeta produkte in storitve, ki se po tveganjih in donosnosti razlikujeta od preostalega poslovnega segmenta. Transakcije med poslovnima segmentoma se vršijo po normalnih poslovnih pogojih. V primerljivem poslovnem obdobju 1-6/2016 je bil med poslovne segmente vključen še ločen poslovni segment faktoring, v katerega je bil vključen sorazmeren delež Skupine Prvi faktor (50 odstotkov). 17

20 Za obdobje 1-6/2017 Bančništvo Zavarovanje terjatev Medsebojna razmerja Razmerja do tretjih Prihodki iz obresti Odhodki za obresti (4.630) 0 (4.630) 0 (4.630) Čiste obresti Prihodki iz dividend Prihodki iz opravnin (provizij) Odhodki za opravnine (provizije) (257) (10) (267) 0 (267) Čiste opravnine (provizije) (159) (10) (169) 0 (169) Realizirani čisti dobički iz finančnih sredstev in obveznosti, ki niso merjeni po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida Čisti dobiček iz finančnih sredstev in obveznosti, namenjenih trgovanju Čisti dobički iz finančnih sredstev in (obveznosti), pripoznanih po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida Spremembe poštene vrednosti pri obračunavanju varovanj pred tveganji Čiste (izgube) iz tečajnih razlik (952) 0 (952) 0 (952) Čiste (izgube) iz odprave pripoznanja sredstev (8) 0 (8) 0 (8) Drugi čisti poslovni dobički (3) ČISTI PRIHODKI (3) Druge informacije po segmentih (7.056) (3.520) (10.576) 3 (10.573) Administrativni stroški (6.010) (2.016) (8.026) 3 (8.023) Amortizacija (408) (183) (591) 0 (591) Rezervacije (853) (1.355) (2.208) 0 (2.208) Oslabitve Dobiček iz rednega poslovanja Davek iz dohodka pravnih oseb iz rednega poslovanja (1.126) (57) (1.183) 0 (1.183) Čisti dobiček poslovnega obdobja SREDSTVA IN OBVEZNOSTI sredstva (8.418) Dolgoročne naložbe v kapital odvisnih, pridruženih in skupaj obvladovanih družb (8.413) 0 Obveznosti (brez kapitala) po segmentih (5) kapital (8.413) Povečanje/(zmanjšanje) opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev (131)

21 Za obdobje 1-6/2016 Bančništvo Zavarovanje terjatev Faktoring Medsebojna razmerja Razmerja do tretjih Prihodki iz obresti (238) Odhodki za obresti (8.677) 0 (521) (9.198) 227 (8.971) Čiste obresti (11) Prihodki iz dividend Prihodki iz opravnin (provizij) Odhodki za opravnine (provizije) (380) (8) (44) (432) 28 (404) Čiste opravnine (provizije) 661 (8) Realizirani čisti dobički iz finančnih sredstev in obveznosti, ki niso merjeni po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida Čiste (izgube) iz finančnih sredstev in (obveznosti), pripoznanih po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida (678) 0 0 (678) 0 (678) Spremembe poštene vrednosti pri obračunavanju varovanj pred tveganji Čisti dobički/(izgube) iz tečajnih razlik (20) (3) Čisti dobički iz odprave pripoznanja sredstev Drugi čisti poslovni dobički (20) ČISTI PRIHODKI (3) Druge informacije po segmentih (2.712) (3.306) (1.971) (7.989) 952 (7.037) Administrativni stroški (5.343) (1.956) (1.317) (8.616) 3 (8.613) Amortizacija (401) (149) (21) (571) 0 (571) Rezervacije (81) (1.057) 0 (1.138) 741 (397) Oslabitve (144) (633) Čisti dobički iz nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo in z njimi povezanimi obveznostmi Dobiček/(izguba) iz rednega poslovanja (697) Davek iz dohodka pravnih oseb iz rednega poslovanja (2.981) (74) 9 (3.046) 0 (3.046) Čisti dobiček/(izguba) poslovnega obdobja (688) SREDSTVA IN OBVEZNOSTI sredstva (25.983) Dolgoročne naložbe v kapital odvisnih, pridruženih in skupaj obvladovanih družb (8.413) 0 Obveznosti (brez kapitala) po segmentih (23.591) kapital (2.392) (Zmanjšanje) opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev (310) (272) (70) (652) 0 (652) 19

22 12.3 Poštene vrednosti finančnih sredstev in obveznosti Preglednica hierarhije poštene vrednosti finančnih sredstev, merjenih po pošteni vrednosti Nivo 1 Nivo 2 Nivo 3 Nivo 1 Nivo 2 Nivo 3 Finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti Finančna sredstva, namenjena trgovanju Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo Dolžniški vrednostni papirji Lastniški vrednostni papirji Izvedeni finančni instrumenti, namenjeni varovanju finančna sredstva Finančne obveznosti, merjene po pošteni vrednosti Finančne obveznosti, namenjene trgovanju Izvedeni finančni instrumenti, namenjeni varovanju finančne obveznosti Nivo 1 Nivo 2 Nivo 3 Nivo 1 Nivo 2 Nivo 3 Finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti Finančna sredstva, namenjena trgovanju Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo Dolžniški vrednostni papirji Lastniški vrednostni papirji Izvedeni finančni instrumenti, namenjeni varovanju finančna sredstva Finančne obveznosti, merjene po pošteni vrednosti Finančne obveznosti, namenjene trgovanju Izvedeni finančni instrumenti, namenjeni varovanju finančne obveznosti Finančni instrumenti, ki jih in v izkazu finančnega položaja izkazuje po pošteni vrednosti, so finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo in izvedeni finančni instrumenti. Izvedeni finančni instrumenti, namenjeni varovanju, vključujejo obrestne zamenjave, izvedeni finančni instrumenti, namenjeni trgovanju pa valutne terminske posle. Vrednotijo se na podlagi internega modela, ki 20

23 upošteva valutne tečaje, tržne obrestne mere in krivulje donosa. Poštena vrednost finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo se določi z uporabo kotiranih cen na delujočih trgih za enaka sredstva, z uporabo kotiranih cen na delujočih trgih za podobna sredstva in kotiranih cen za enaka ali podobna sredstva na nedelujočih trgih. Tabela prenosov med nivoji Finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti Prenosi iz nivoja 2 v nivo 1 Prenosi iz nivoja 1 v nivo 2 Prenosi iz nivoja 2 v nivo 1 Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo Dolžniški vrednostni papirji Pogojne in prevzete obveznosti Pogodbene obveznosti zunajbilančnih finančnih instrumentov, ki izhajajo iz prevzetih obveznosti in Skupina SID banka Garancije Druge zunajbilančne obveznosti prevzete obveznosti Rezervacije za zunajbilančna tveganja - garancije (125) (14.750) Rezervacije za zunajbilančna tveganja - druge zunajbilančne obveznosti (2.047) (327) rezervacije za prevzete obveznosti (2.172) (15.077) V postavki prevzete obveznosti izkazuje SID banka oziroma vrednost danih garancij in vrednost drugih zunajbilančnih obveznosti, ki vključujejo vrednost neizkoriščenih kreditov in vrednost nevpoklicanega nevplačanega kapitala. Znesek kreditov, odobrenih podjetjem, ki na še niso bili črpani, znaša 21,8 milijona EUR, odobrenih bankam pa 30,5 milijona EUR. Potencialna obveznost iz naslova nevpoklicanega nevplačanega kapitala znaša 12,0 milijonov EUR. 13 Pomembnejši dogodki po obračunskem obdobju Po bilančnem datumu ni bilo poslovnih dogodkov, ki bi vplivali na ločene in konsolidirane računovodske izkaze SID banke in Skupine. 21

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1 IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) Zap. Oznaka štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA 1 A. 1. in del A. 5. Denar v blagajni, stanje na računih pri centralnih bankah in vpogledne vloge pri bankah

Prikaži več

Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: Davčna

Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: Davčna Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: 5665493 Davčna številka: SI 82155135 Telefon (h.c.): 01/ 200 75 00

Prikaži več

Javna objava podatkov poslovanja Abanke d.d. v prvem trimesečju leta 2018 s priloženimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi

Javna objava podatkov poslovanja Abanke d.d. v prvem trimesečju leta 2018 s priloženimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi ABANKA d.d. Slovenska 58, 1517 Ljubljana T 01 47 18 100 F 01 43 25 165 www.abanka.si JAVNA OBJAVA PODATKOV POSLOVANJA ABANKE D.D. V PRVEM TRIMESEČJU LETA 2018 S PRILOŽENIMI KONSOLIDIRANIMI RAČUNOVODSKIMI

Prikaži več

Izdaja:

Izdaja: Izdaja: 30. 09. 2009 OSNOVNI PODATKI SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju SID banka) je bila ustanovljena 22.10.1992 kot Slovenska izvozna družba, družba za zavarovanje

Prikaži več

Na trdnih temeljih v nove izzive Letni nerevidirani računovodski izkazi 2015

Na trdnih temeljih v nove izzive Letni nerevidirani računovodski izkazi 2015 Na trdnih temeljih v nove izzive Letni nerevidirani računovodski izkazi 215 2 Ključni podatki Preglednica 1: Ključni finančni in drugi podatki za NLB Skupino in NLB d.d. Ključni podatki izkaza poslovnega

Prikaži več

poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM 4/4Nerevidirano in Nove KBM d.d. JANUAR - DECEMBER 2014 FEBRUAR 2015

poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM 4/4Nerevidirano in Nove KBM d.d. JANUAR - DECEMBER 2014 FEBRUAR 2015 poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM 4/4Nerevidirano in Nove KBM d.d. JANUAR - DECEMBER 2014 FEBRUAR 2015 Organi upravljanja na dan 31.12.2014 Uprava banke Aleš Hauc Robert Senica mag. Sabina Župec Kranjc

Prikaži več

Letni nerevidirani računovodski izkazi 2014

Letni nerevidirani računovodski izkazi 2014 Letni nerevidirani računovodski izkazi 2014 2 Kazalo Poslovno poročilo 3 Ključni trendi in aktivnosti 4 Ključni finančni podatki 6 Komentarji k izkazu poslovnega izida 8 Komentarji k izkazu finančnega

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja REVIDIRANE

Prikaži več

31

31 Hram Holding, finančna družba, d.d. Vilharjeva 29, Ljubljana, skladno z Zakonom o trgu finančnih instrumentov ter Sklepom o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij, objavlja podatke iz

Prikaži več

Celostranski faks izpis

Celostranski faks izpis Organi upravljanja Uprava banke Matjaž Kovačič predsednik Manja Skernišak članica mag. Andrej Plos član Izvršilni direktorji banke Slavko Jarc Simon Hvalec Ksenija Mrevlje Aleksander Batič Vasilij Koman

Prikaži več

4/4 januar - december 2012 nerevidirano poročilo o poslovanju skupine nove kbm marec 2013

4/4 januar - december 2012 nerevidirano poročilo o poslovanju skupine nove kbm marec 2013 4/4 januar - december 2012 nerevidirano poročilo o poslovanju skupine nove kbm marec 2013 Organi upravljanja na dan 31.12.2012 Aleš Hauc Igor Žibrik Uprava banke predsednik član Izvršilni direktorji banke

Prikaži več

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = =

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = = CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) =1.1+1.2+1.3+1.6 =1.4+1.5+1.6 1.1 TEMELJNI KAPITAL =1.1.1+ 1.1.2+1.1.4+1.1.5 Znesek

Prikaži več

Microsoft Word - SRS A.doc

Microsoft Word - SRS A.doc Slovenski računovodski standard 23 (2016) OBLIKE IZKAZA GIBANJA KAPITALA ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju predračunskih in obračunskih izkazov, v katerih

Prikaži več

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj VELJA OD 1. 1. 2016 DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) RAZKRITJA 69. ČLEN ZGD- 1 (OD 1.1.2016 DALJE) da pogojno ne Člen ZGD- 1 OPIS VELIKOST DRUŽBE VELIKA SREDNJA MAJHNA MIKRO (70a. člen)

Prikaži več

1

1 1 Ključni finančni podatki NLB Ključni kazalci Donos na kapital po davkih (ROE a.t.) -28,5% 4,4% -30,2% -25,0%* 2,0% * -38,4% * Donos na aktivo po davkih (ROA a.t.) -2,4% 0,4% -2,7% -1,7%* 0,1% * -2,8%

Prikaži več

Celostranska fotografija

Celostranska fotografija Organi upravljanja na dan Uprava obvladujoče banke Robert Senica predsednik mag. Sabina Župec Kranjc članica Izvršilni direktorji obvladujoče banke Aleksander Batič Jernej Močnik dr. Primož Britovšek Darja

Prikaži več

1

1 1 Ključni finančni podatki Skupina Ključni kazalci Donos na kapital po davkih (ROE a.t.) -21,3% 1,4% -15,2% -22,2%* 1,5%* -14,3%* Donos na aktivo po davkih (ROA a.t.) -1,7% 0,1% -1,1% -1,4%* 0,1%* -0,8%*

Prikaži več

Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006

Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006 Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006 1 PREDSTAVITEV SKLADA...3 2 OPOZORILO IMETNIKOM INVESTICIJSKIH KUPONOV...4 3 POSLOVANJE SKLADA V OBDOBJU 01.01. DO 30.06.2006...5 4 NEREVIDIRANI RAČUNOVODSKI

Prikaži več

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2016 Finančni rezultat Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav Poslovno poročilo Uprav

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2016 Finančni rezultat Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav Poslovno poročilo Uprav Kazalo > 8 Finančni rezultat Skupine Triglav in Skupina Triglav je ustvarila 82,3 milijona evrov čistega dobička in dosegla 11,4-odstotno dobičkonosnost kapitala. Čisti poslovni izid je za 29 odstotkov

Prikaži več

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc CINKARNA Metalurško kemična industrija Celje, d.d. Kidričeva 26, 3001 Celje OBJAVA POVZETKA REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA ZA LETO 2006 V skladu z ZTVP-1 ter Sklepom o podrobnejši vsebini in načinu objave

Prikaži več

POLLETNO POROČILO 2013 BANKE CELJE d.d. IN SKUPINE BANKE CELJE

POLLETNO POROČILO 2013 BANKE CELJE d.d. IN SKUPINE BANKE CELJE POLLETNO POROČILO 2013 BANKE CELJE d.d. IN SKUPINE BANKE CELJE Vsebina I POSLOVNO POROČILO... 5 1 POMEMBNEJŠI PODATKI IZ POSLOVANJA... 7 2 PREDSTAVITEV... 8 3 KLJUČNI DOGODKI V PRVEM POLLETJU 2013...

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2017

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2017 Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 217 Vsebina Sestava Skupine KD... 3 Analiza poslovanja Skupine KD v obdobju 1-3 217...

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 SKUPINA SAVA RE NEREVIDIRANI REZULTATI 2017 23. MAREC 2018 a 2017 KLJUČNI POUDARKI LETA Kosmata premija skupine Sava Re je v letu 2017 prvič presegla 500 milijonov EUR. Čisti poslovni izid in donosnost

Prikaži več

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA ( IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN 30.09.2013 Postavka AOP 30.9.2013 30.9.2012 INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (002+032+053) 001 7.565.152 6.566.959 115,20 A. DOLGOROČNA SREDSTVA

Prikaži več

Poslovno poročilo

Poslovno poročilo holdinška družba, d.d. Cesta Zore Perello-Godina 2, 6000 Koper Tel. 05/662-1500, Fax: 05/662-1515, www.istrabenz.si Informacija o poslovanju (nerevidirani podatki) Skupine Istrabenz in holdinške družbe

Prikaži več

KRATEK KOMENTAR K DOGAJANJU V BANČNEM SEKTORJU Bilančna vsota se je februarja povečala bolj kot v predhodnih mesecih. Na strani virov se še vedno pove

KRATEK KOMENTAR K DOGAJANJU V BANČNEM SEKTORJU Bilančna vsota se je februarja povečala bolj kot v predhodnih mesecih. Na strani virov se še vedno pove KRATEK KOMENTAR K DOGAJANJU V BANČNEM SEKTORJU Bilančna vsota se je februarja povečala bolj kot v predhodnih mesecih. Na strani virov se še vedno povečujejo predvsem vloge gospodinjstev in predstavljajo

Prikaži več

3

3 SIVENT, d.d., Ljubljana NEREVIDIRANO POLLETNO POROČILO družbe SIVENT, d.d., Ljubljana in NEREVIDIRANO KONSOLIDIRANO POLLETNO POROČILO Skupine SIVENT za obdobje 1.1. 30.6.2014 Ljubljana, avgust 2014 Pregled

Prikaži več

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. office-sl

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o.  office-sl 1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. email: office-slovenia@coface.com 14.12.2016 22:11(+1) POROČILO O PODJETJU IZMIŠLJENO PODJETJE D.O.O. Druga imena: IZMIŠLJENO d.o.o. Sedez podjetja:

Prikaži več

RAZKRITJA INFORMACIJ 2018

RAZKRITJA INFORMACIJ 2018 RAZKRITJA INFORMACIJ 2018 KAZALO - RAZKRITJA INFORMACIJ LETNO POROČILO CRR Stran 1 UVOD 156 2 CILJI IN POLITIKE UPRAVLJANJA TVEGANJ 156 2.1 Pristop institucije k upravljanju tveganj Člen 435 156 2.2 Informacije

Prikaži več

Mesečna informacija_marec_2016.pub

Mesečna informacija_marec_2016.pub MAREC KRATEK KOMENTAR K DOGAJANJU V BANČNEM SEKTORJU Upočasnjevanje krčenja bilančne vsote slovenskega bančnega sistema se je v začetku leta nadaljevalo, konec januarja je bila medletno nižja za,%. Medletno

Prikaži več

VABILO

VABILO POLLETNO POROČILO 2013 Brežice, avgust 2013 Vsebina POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DO 30. 06. 2013... 3 NAČRTOVANI KOLEDAR POMEMBNEJŠIH DOGODKOV IN OBJAV... 3 NAGOVOR UPRAVE... 4 POMEMBNEJŠI DOGODKI

Prikaži več

Medletno poročilo september 2016

Medletno poročilo september 2016 Medletno poročilo september , Ljubljana Število poslovalnic 113 Število zaposlenih 2.948 Tržni delež (v %) 24,0 Število aktivnih strank 702.585 Bilančna vsota (v mio EUR) 8.722 NLB Skladi, Ljubljana Število

Prikaži več

SI057 OK KAPITAL Period SI057 NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. (NLB d.d.) Kapitalska pozicija upoštevaje pravila CRD 3 A) Navadni lastnišk

SI057 OK KAPITAL Period SI057 NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. (NLB d.d.) Kapitalska pozicija upoštevaje pravila CRD 3 A) Navadni lastnišk SI57 OK 1. KAPITAL Period SI57 Kapitalska pozicija upoštevaje pravila CRD 3 A) Navadni lastniški kapital pred odbitnimi postavkami (Temeljni kapital brez hibridnih instrumentov in državnih ukrepov pomoči,

Prikaži več

Razkritja Skupine UniCredit Slovenija za 1Q 2018

Razkritja Skupine UniCredit Slovenija za 1Q 2018 Razkritja Skupine UniCredit Slovenija za 1Q 2018 Razkritja Skupine UniCredit Slovenija za 1Q 2018 Banke so zavezane k razkrivanju določenih informacij, kar naj bi omogočilo zadostno informiranje potencialnih

Prikaži več

1

1 1 Ključni finančni podatki Skupina 1. polletje 1. polletje 1. polletje 1. polletje Ključni kazalci Donos na kapital po davkih (ROE a.t.) -22,2% 0,2% 4,1% -22,2%* 0,2%* 6,5%* Donos na aktivo po davkih (ROA

Prikaži več

STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1.

STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1. STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktura standardnega zoženega izbora podatkov iz

Prikaži več

Nerevidirano poročilo skupine Abanka Vipa za prvo polletje 2015_V13_final_s_podpisi

Nerevidirano poročilo skupine Abanka Vipa za prvo polletje 2015_V13_final_s_podpisi A VSEBINA POSLOVNO POROČILO 3 POMEMBNEJŠI PODATKI IN KAZALNIKI POSLOVANJA... 4 POMEMBNEJŠI PODATKI IN KAZALNIKI POSLOVANJA SKUPINA ABANKA VIPA... 4 POMEMBNEJŠI PODATKI IN KAZALNIKI POSLOVANJA ABANKA VIPA...

Prikaži več

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR BONITETNO POROČILO Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska www.bisnode.si, tel: +386 (0)1 620 2 866, fax: +386 (0)1 620 2 708 Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA

Prikaži več

KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO

KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO KONSOLIDIRANO POLLETNO POROČILO za obdobje 1.1. do 30.6.2010 Šempeter pri Gorici, 30.7.2010 Stran 1 KAZALO POSLOVNO POROČILO... 3 PREDSTAVITEV OBVLADUJOČE DRUŽBE... 4 PREDSTAVITEV SKUPINE AGROGORICA...

Prikaži več

SRS24-S

SRS24-S Slovenski računovodski standard 24 (2006) OBLIKE BILANCE STANJA ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju obračunskih izkazov, v katerih so predstavljeni sredstva

Prikaži več

Poslovno poročilo

Poslovno poročilo h o l d i n š k a d r u ž b a, d. d. Obala 33, 6 3 2 0 P o r t o r o ž Tel. 05/662-1500 www.istrabenz.si Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Istrabenz in holdinške družbe Istrabenz, d.d., v obdobju

Prikaži več

VABILO

VABILO POLLETNO POROČILO 2011 Brežice, avgust 2011 Vsebina POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DO 30. 06. 2011... 3 NAČRTOVANI KOLEDAR POMEMBNEJŠIH DOGODKOV IN OBJAV... 3 NAGOVOR UPRAVE... 4 POMEMBNEJŠI DOGODKI

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2018

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2018 AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 ISSN 2536-4235 K A Z A L O I. UVOD...

Prikaži več

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx)

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx) Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija Posredno financiranje NAZIV PRODUKTA: Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija NAČIN FINANCIRANJA posredno financiranje preko

Prikaži več

OBRAZEC ŠT. 2 Vrstica: Opis: Podatek: 1. Datum zadnje spremembe: 2. Datum računovodskih izkazov pravne osebe iz katerih so povzeti določeni podatki: 3

OBRAZEC ŠT. 2 Vrstica: Opis: Podatek: 1. Datum zadnje spremembe: 2. Datum računovodskih izkazov pravne osebe iz katerih so povzeti določeni podatki: 3 1. Datum zadnje spremembe: 2. Datum računovodskih izkazov pravne osebe iz katerih so povzeti določeni podatki: 31.12.... PODATKI O TERJATVAH I. OSNOVNI PODATKI (se obvezno izpolni) 3. Številka terjatve:

Prikaži več

3

3 KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO SKUPINE SIVENT za obdobje 1.1.2014 31.12.2014 Ljubljana, april 2015 Revidirano konsolidirano letno poročilo 2010 Pregled vsebine: 1. POSLOVNO POROČILO 3 2. IZJAVA O UPRAVLJANJU

Prikaži več

BILTEN JUNIJ 2019

BILTEN JUNIJ 2019 BILTEN JUNIJ 2019 Izdajatelj: BANKA SLOVENIJE Slovenska 35, 1000 Ljubljana Slovenija tel.: +386 (1) 4719000 fax.: +386 (1) 2515516 E-mail: bilten@bsi.si http://www.bsi.si/ SWIFT: BSLJ SI 2X Razmnoževanje

Prikaži več

Untitled Document

Untitled Document BONITETNO POROČILO Izdano za: Mateja Roglič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska www.bisnode.si, tel: +386 ()8 39 3, fax: +386 ()1 62 2 78 Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA Poglavje

Prikaži več

18/01/16 SRS 2016, ZGD-1I IN DAVKI Silva Koritnik Rakela Julija 2015 objavljena novela ZGD- 1I Pomebne spremembe v delu, ki ureja ustanavljanje podje4

18/01/16 SRS 2016, ZGD-1I IN DAVKI Silva Koritnik Rakela Julija 2015 objavljena novela ZGD- 1I Pomebne spremembe v delu, ki ureja ustanavljanje podje4 SRS 2016, ZGD-1I IN DAVKI Silva Koritnik Rakela Julija 2015 objavljena novela ZGD- 1I Pomebne spremembe v delu, ki ureja ustanavljanje podje4j, zastopanje, prekrške Julija 2013 je bila sprejeta nova računovodska

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2015

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2015 AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2016 ISSN 1855-3982 K A Z A L O I. UVOD...

Prikaži več

Alta Skupina_revidirano letno poroèilo 2010

Alta Skupina_revidirano letno poroèilo 2010 LETNO POROČILO PODJETJA, Ljubljana za leto 2010 Maj 2011 KAZALO 1 REVIZORJEVO POROČILO... 1 2 POSLOVNO POROČILO... 2 2.1 PREDSTAVITEV DRUŽBE... 2 2.1.1 Osebna izkaznica... 2 2.1.2 Upravljanje družbe...

Prikaži več

LETNO POROČILO DRUŽBE VGP Novo mesto, d. d. ZA LETO 2018

LETNO POROČILO DRUŽBE VGP Novo mesto, d. d. ZA LETO 2018 LETNO POROČILO DRUŽBE VGP Novo mesto, d. d. ZA LETO 2018 KAZALO 1.1. Pismo direktorja...3 1.2. Predstavitev družbe...4 1.2.1. Dejavnost družbe... 5 1.3. Poslovanje v letu 2018...6 1.3.1. Strateške usmeritve...

Prikaži več

Polletno poročilo 2012 Abanke _SLO_ _poslovni in računovodski del_

Polletno poročilo 2012 Abanke _SLO_ _poslovni in računovodski del_ Vsebina POSLOVNO POROČILO SKUPINE ABANKA VIPA 3 POMEMBNEJŠI PODATKI IN KAZALNIKI POSLOVANJA 4 POMEMBNEJŠI PODATKI IN KAZALNIKI POSLOVANJA - SKUPINA ABANKA VIPA... 4 POMEMBNEJŠI PODATKI IN KAZALNIKI POSLOVANJA

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 851 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja POMEMBNEJŠA

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 056NKP Davčna: Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 056NKP Davčna: Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim Bonitetno poročilo Izdano dne 23.9.214 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 56NKP Davčna: Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovanjem in slabš e posluje. Finančna ocena 213 17

Prikaži več

Mesečna informacija_februar_2016_.pub

Mesečna informacija_februar_2016_.pub FEBRUAR KRATEK KOMENTAR DOGAJANJA V BANČNEM SEKTORJU V letu se je bilančna vsota slovenskega bančnega sistema znižala za, mrd EUR oziroma za,%. Obseg financiranja na grosističnih trgih se je zmanjšal za

Prikaži več

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka:

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka: v sodelovanju z S.BON AJPES za podjetje: Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: 1234567000 ID za DDV / davčna številka: SI12345678 BONITETNA OCENA PO PRAVILIH BASEL II BONITETNA OCENA PODJETJA NA DAN

Prikaži več

Letno poročilo 2003

Letno poročilo 2003 LETNO POROČILO ZA LETO 2012 Maribor, marec 2013 Kazalo vsebine letnega poročila: REVIZORJEVO POROČILO...5 MNENJE POOBLAŠČENEGA AKTUARJA K LETNEMU POROČILU.. 7 1 USTANOVITEV, OSNOVNI PODATKI... 8 2 DEJAVNOST,

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 Ljubljana, maj 2006 K A Z A L O Stran

Prikaži več

Nerevidirano poročilo za prvo polletje 2016 K A Z A L O UVOD... 4 POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DRUŽBE IN SKUPINE MLINOTEST... 4 SESTAV SKUPINE MLI

Nerevidirano poročilo za prvo polletje 2016 K A Z A L O UVOD... 4 POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DRUŽBE IN SKUPINE MLINOTEST... 4 SESTAV SKUPINE MLI K A Z A L O UVOD... 4 POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DRUŽBE IN SKUPINE MLINOTEST... 4 SESTAV SKUPINE MLINOTEST... 6 ORGANIZACIJSKA STRUKTURA SKUPINE MLINOTEST NA DAN 30.06.2016... 7 POSLOVANJE V LETU

Prikaži več

RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj

RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj 15. 10. 2018 RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj MSRP 16 MRS 17 OPREDELITEV POJMA 'NAJEM' V skladu z MSRP 16 je najem pogodba ali del pogodbe, ki prenaša pravico do uporabe identificiranega

Prikaži več

Microsoft Word - Primer nalog_OF_izredni.doc

Microsoft Word - Primer nalog_OF_izredni.doc 1) Ob koncu leta 2004 je bilo v Sloveniji v obtoku za 195,4 mrd. izdanih bankovcev, neto tuja aktiva je znašala 1.528,8 mrd. SIT, na poravnalnih računih pri BS so imele poslovne banke za 94 mrd. SIT, depoziti

Prikaži več

VABILO

VABILO 25 LET POLLETNO POROČILO 2015 Brežice, julij 2015 Vsebina POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DO 30. 06. 2015... 3 NAČRTOVANI KOLEDAR POMEMBNEJŠIH DOGODKOV IN OBJAV... 3 POMEMBNEJŠI DOGODKI V LETU 2015...

Prikaži več

RAČUNOVODSKE USMERITVE SKUPINE PETROL

RAČUNOVODSKE USMERITVE SKUPINE PETROL ČETRTLETNO POROČILO POSLOVODSTVA DRUŽBE DATALAB TEHNOLOGIJE, d. d. in njenih odvisnih družb za obdobje od 01.07.2016 do 31.3.2017 1. PREDSTAVITEV DRUŽBE 1.1 Osnovni podatki Kratki naziv: DATALAB d. d.

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 036NKP Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovan

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 036NKP Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovan Bonitetno poročilo Izdano dne 14.4.214 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 36NKP Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovanjem in slabš e posluje. Finančna ocena 212 8 Finančna

Prikaži več

BONITETNO POROCILO Izdano dne Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POROČILO, vse pravice pridržane

BONITETNO POROCILO Izdano dne Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POROČILO, vse pravice pridržane BONITETNO POROCILO Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA Poglavje 1 Podjetje: Naslov: Dejavnost: J 58.190 DRUGO ZALOŽNIŠTVO Matična številka:

Prikaži več

LP IFRS 2008_v25.doc

LP IFRS 2008_v25.doc LETNO POROČILO 2008 Kazalo 1 RAČUNOVODSKI IZKAZI... 5 1.1 BILANCA STANJA... 5 1.2 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA... 6 1.3 IZKAZ GIBANJA KAPITALA... 7 1.4 IZKAZ DENARNIH TOKOV... 8 2 SPLOŠNE INFORMACIJE... 9 3

Prikaži več

3

3 REVIDIRANO LETNO POROČILO družbe za poslovno leto 2015 Ljubljana, april 2016 Kazalo vsebine 1. POSLOVNO POROČILO... 3 1.1. UVOD... 3 1.2. SPLOŠNO O DRUŽBI... 3 1.3. POSLOVANJE DRUŽBE V LETU 2015... 4 1.4.

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠKI REGIJI V LETU 2010 Postojna, maj 2011 KAZALO I.

Prikaži več

Stran / Št. 86 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Ur

Stran / Št. 86 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Ur Stran 13006 / Št. 86 / 29. 12. 2016 Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 UPB, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 odl. US, 82/13 in 55/15:

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 001NKP, d.o.o. Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim po

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 001NKP, d.o.o. Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim po Bonitetno poročilo Izdano dne 17.1.2014 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 001NKP, d.o.o. Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim poslovanjem in zelo dobro posluje. Poslovni subjekt zelo

Prikaži več

NLBL_v likvidaciji_Letno poročilo 2017_final

NLBL_v likvidaciji_Letno poročilo 2017_final Kazalo Nagovor likvidacijskih upraviteljev.. 1 Ključni finančni podatki. 3 Poslovno poročilo Predstavitev... 7 Organizacijsko-lastniška shema. 7 Strategija... 8 Vrednote in poslanstvo.. 8 Strateške usmeritve

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 UVOD V RAČUNOVODSTVO 11. VAJE VSEBINA 11. VAJ: Izkaz denarnih tokov NALOGE: 1) Podjetje Trend (vir: učbenik Uvod v računovodstvo, str. 342) 2) Podjetje Paneks (vir: učbenik Uvod v računovodstvo, str. 342)

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 010NKP d.o.o. 4 Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim p

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 010NKP d.o.o. 4 Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim p Bonitetno poročilo Izdano dne 17.1.2014 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 010NKP d.o.o. 4 Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim poslovanjem in slabš e posluje. Poslovni subjekt slabš

Prikaži več

Letno poročilo 2014 Triglav Skladi marec 2015

Letno poročilo 2014 Triglav Skladi marec 2015 Triglav Skladi marec 2015 VSEBINA 1 POSLOVNO POROČILO... 3 1.1 SPLOŠNI PODATKI O DRUŽBI... 3 1.2 POROČILO O POSLOVANJU DRUŽBE... 5 1.3 DOGODKI PO DATUMU RAČUNOVODSKIH IZKAZOV... 9 1.4 RAZVOJNE USMERITVE

Prikaži več

KRATEK KOMENTAR K DOGAJANJU V BANČNEM SEKTORJU Bilančna vsota bančnega sistema se je decembra 2018 povečala za 269 mio EUR, v celotnem lanskem letu pa

KRATEK KOMENTAR K DOGAJANJU V BANČNEM SEKTORJU Bilančna vsota bančnega sistema se je decembra 2018 povečala za 269 mio EUR, v celotnem lanskem letu pa KRATEK KOMENTAR K DOGAJANJU V BANČNEM SEKTORJU Bilančna vsota bančnega sistema se je decembra povečala za 9 mio EUR, v celotnem lanskem letu pa za mio EUR na, mrd EUR. Rast bilančne vsote je bila tako

Prikaži več

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih 15.6.2018 L 153/161 SMERNICE SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/861 z dne 24. aprila 2018 o spremembi Smernice ECB/2013/23 o statistiki državnih financ (ECB/2018/13) IZVRŠILNI ODBOR EVROPSKE CENTRALNE

Prikaži več

SRS32-S

SRS32-S Slovenski računovodski standard 32 (2006) RAČUNOVODSKE REŠITVE V ZAVAROVALNICAH A. Uvod Ta standard je povezan s splošnimi slovenskimi računovodskimi standardi (SRS) od 1 do 30. Ureja le tiste posebnosti

Prikaži več

Priloga_AJPES.xls

Priloga_AJPES.xls 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika

Prikaži več

LETNO POROČILO

LETNO POROČILO LETNO POROČILO 2015 1 KAZALO POSLOVNO POROČILO... 3 PREDSTAVITEV DRUŽBE KS NALOŽBE FINANČNE NALOŽBE D.D.... 4 POSLOVANJE DRUŽBE V LETU 2015... 5 UPRAVA DRUŽBE... 5 PRIČAKOVANI RAZVOJ DRUŽBE... 5 LASTNIŠKA

Prikaži več

POLLETNO POROČILO O POSLOVANJU

POLLETNO POROČILO O POSLOVANJU ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. Železna cesta 18 SI - 1000 Ljubljana T:+386 080 10 60 +386 (0)1 3 200 400 F:+386 (0)1 3 200 401 skladi@alta.si www.alta.si POVZETEK NEREVIDIRANEGA POLLETNEGA POROČILA

Prikaži več

STRUKTURA STANDARDNIH IZPISOV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktu

STRUKTURA STANDARDNIH IZPISOV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktu STRUKTURA STADARDIH IZPISOV PODATKOV IZ LETIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG I SAMOSTOJIH PODJETIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVO OBJAVO 1. Struktura standardnega izpisa podatkov iz letnih poročil gospodarskih

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - 5 Depoziti in var\350evanja pptx)

(Microsoft PowerPoint - 5 Depoziti in var\350evanja pptx) DEPOZITI IN VARČEVANJA ŠC PET Višja šola Smer ekonomist (modul bančništvo) Jožica Rihter, univ.dipl.ekon. E.naslov: jorko.rihter@gmail.com oktober 2018 1 Razvrstitev bančnih poslov Z vidika funkcionalnosti:

Prikaži več

BILTEN Maj 2015 Leto 24, štev.: 5

BILTEN Maj 2015 Leto 24, štev.: 5 BILTEN Maj 2015 Leto 24, štev.: 5 Izdajatelj: BANKA SLOVENIJE Slovenska 35, 1000 Ljubljana Slovenija tel.: +386 (1) 4719000 fax.: +386 (1) 2515516 E-mail: bilten@bsi.si http://www.bsi.si/ SWIFT: BSLJ SI

Prikaži več

SPREMEMBE SRS 2016 Na podlagi drugega odstavka 9. člena in drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) je strokovni sv

SPREMEMBE SRS 2016 Na podlagi drugega odstavka 9. člena in drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) je strokovni sv SPREMEMBE SRS 2016 Na podlagi drugega odstavka 9. člena in drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) je strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo 17. 10. 2018 sprejel

Prikaži več

SIP Strojna industrija d

SIP Strojna industrija d 1 KAZALO POSLOVNO POROČILO... 3 IZJAVA O UPRAVLJANJU DRUŽBE SIP D. D., ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI... 5 DOGODKI PO DATUMU IZDELAVE BILANCE STANJA... 6 VELIKOST ORGANIZACIJE PO ZGD... 6 1. RAČUNOVODSKI

Prikaži več

OSTAJAMO VAŠA PRVA IZBIRA Vaša Delavska hranilnica

OSTAJAMO VAŠA PRVA IZBIRA Vaša Delavska hranilnica OSTAJAMO VAŠA PRVA IZBIRA Vaša Delavska hranilnica Poslovanje v letu 2017 Hranilnica je v prvih štirih mesecih 2017 povečala bilančno vsoto za 59,3 mio EUR, na 1.058,5 mio EUR oziroma za 5,9 %. Stanje

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja POMEMBNEJŠA

Prikaži več

Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU 2016 Kranj, maj 2017

Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU 2016 Kranj, maj 2017 Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU Kranj, maj 2017 Kazalo vsebine 1. UVOD... 4 2. POVZETEK... 6 3. GOSPODARSKE

Prikaži več

BANKA SLOVENIJE BANK OF SLOVENIA EVROSISTEM / EUROSYSTEM FINANÈNI RAÈUNI SLOVENIJE FINANCIAL ACCOUNTS OF SLOVENIA NOVEMBER/NOVEMBE

BANKA SLOVENIJE BANK OF SLOVENIA EVROSISTEM / EUROSYSTEM FINANÈNI RAÈUNI SLOVENIJE FINANCIAL ACCOUNTS OF SLOVENIA NOVEMBER/NOVEMBE BANKA SLOVENIJE EVROSISTEM / FINANÈNI RAÈUNI SLOVENIJE 2004-2009 FINANCIAL ACCOUNTS OF SLOVENIA 2004-2009 NOVEMBER/NOVEMBER 2010 2 Finančni računi Slovenije/Financial Accounts of Slovenia 2004-2009, november/november

Prikaži več

DELOVNI LIST 2 – TRG

DELOVNI LIST 2 – TRG 3. ŢT GOSPODARSKO POSLOVANJE DELOVNI LIST 2 TRG 1. Na spletni strani http://www.sc-s.si/projekti/vodopivc.html si oglej E-gradivo z naslovom Cena. Nato reši naslednja vprašanja. 2. CENA 2.1 Kaj se pojavi

Prikaži več

Letno poročilo 2017 VODNOGOSPODARSKO PODJETJE NOVO MESTO, d. d. Ljubljanska cesta Novo mesto

Letno poročilo 2017 VODNOGOSPODARSKO PODJETJE NOVO MESTO, d. d. Ljubljanska cesta Novo mesto Letno poročilo 2017 VODNOGOSPODARSKO PODJETJE NOVO MESTO, d. d. Ljubljanska cesta 36 8000 Novo mesto . PREGLED VSEBINE Poslovno poročilo... 1 Revizorjevo poročilo... 2 Pismo direktorja... 5 1 Pomembnejši

Prikaži več

TRIGLAV,

TRIGLAV, KAZALO 1. PREDSTAVITEV DRUŽBE... 3 1.1. ORGANIZIRANOST TRIGLAV, ZDRAVSTVENE ZAVAROVALNICE, D.D.... 4 1.2. KADRI... 5 1.3. ORGANI UPRAVLJANJA... 5 1.4. DELNIŠKI KAPITAL IN DELNIČARJI... 6 2. SPLOŠNO GOSPODARSKO

Prikaži več

RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE DROGA KOLINSKA za leto 2009 Marec

RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE DROGA KOLINSKA za leto 2009 Marec RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE DROGA KOLINSKA za leto 2009 Marec 2010 1 Vsebina stran 1 KONSOLIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI ------------------------------------------------------ 3 1.1 KONSOLIDIRAN IZKAZ

Prikaži več

Razkritja skupine UniCredit Slovenija za leto 2018

Razkritja skupine UniCredit Slovenija za leto 2018 Razkritja skupine UniCredit Slovenija za leto 2018 Razkritja skupine UniCredit Slovenija za leto 2018 Banke so zavezane k razkrivanju določenih informacij, kar naj bi omogočilo zadostno informiranje potencialnih

Prikaži več