Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2016 Finančni rezultat Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav Poslovno poročilo Uprav

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2016 Finančni rezultat Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav Poslovno poročilo Uprav"

Transkripcija

1 Kazalo << 87 >> 8 Finančni rezultat Skupine Triglav in Skupina Triglav je ustvarila 82,3 milijona evrov čistega dobička in dosegla 11,4-odstotno dobičkonosnost kapitala. Čisti poslovni izid je za 29 odstotkov presegel rezultat predhodnega leta in znaša 75,3 milijona evrov, dobičkonosnost kapitala je 13,8-odstotna. Kombinirani količnik je izboljšala večina zavarovalnih družb Skupine zunaj matičnega trga. Nižji donosi od finančnih naložb Skupine so predvsem posledica nižjih neto obrestnih prihodkov in nižjih neto dobičkov iz naslova prodaj finančnih sredstev. 8.1 Skupina Triglav 82,3 mio EUR Čisti dobiček Skupine Triglav Dobro poslovanje, značilno za leto, je Skupina Triglav zaključila s čistim dobičkom v višini 82,3 milijona evrov. Čisti poslovni izid lastnikov obvladujoče družbe je znašal 81,9 milijona evrov (indeks 92), čisti poslovni izid manjšinskih lastnikov pa 396 tisoč evrov (predhodno leto 36 tisoč evrov). Poslovni izid Skupine Triglav pred obdavčitvijo je presegel pričakovanja in dosegel 95,1 milijona evrov. Čista dobičkonosnost kapitala je bila 11,4-odstotna. Kombinirani količnik ostaja ugoden in znaša 92,9 odstotka (v letu ,8 odstotka). Kazalnik izkazuje dobičkonosnost poslovanja premoženjskih in zdravstvenih zavarovanj. Njegova vrednost pod 100 odraža pozitivno poslovanje premoženjskih in zdravstvenih zavarovanj iz osnovne dejavnosti, brez donosov iz naložb.

2 Kazalo << 88 >> Pregled kombiniranih količnikov premoženjskih in zdravstvenih zavarovanj v Skupini Triglav in po posameznih zavarovalnicah v letu ter primerjava z letom 2015 Zavarovalnica 2015 Sprememba Zavarovalnica Triglav 87,9 % 86,2 % 1,7 o. t. Triglav, Zdravstvena zavarovalnica 99,5 % 98,9 % 0,7 o. t. Pozavarovalnica Triglav Re 96,7 % 93,6 % 3,1 o. t. Triglav Osiguranje, Zagreb 107,4 % 119,4 % 12,0 o. t. Triglav Osiguranje, Sarajevo 99,8 % 99,8 % 0,0 o. t. Lovćen Osiguranje, Podgorica 92,3 % 111,8 % 19,5 o. t. Triglav Osiguranje, Beograd 102,2 % 107,3 % 5,1 o. t. Triglav Osiguranje, Banja Luka 100,7 % 102,3 % 1,6 o. t. Triglav Osiguruvanje, Skopje 99,1 % 101,7 % 2,6 o. t. Skupina Triglav 92,9 % 92,8 % 0,1 o. t Prihodki od zavarovalnih premij, odhodki za škode in obratovalni stroški Čisti prihodki od zavarovalnih premij (izračunani iz obračunanih kosmatih zavarovalnih in sozavarovalnih premij, zmanjšani za pozavarovalni del in popravljeni za spremembo kosmate prenosne premije, ki je korigirana za delež pozavarovateljev v prenosni premiji) so bili za 1 odstotek višji kot predhodno leto in so dosegli 849,6 milijona evrov. Čisti prihodki od zdravstvenih zavarovalnih premij so se povečali za 5 odstotkov, od premoženjskih zavarovalnih premij za 1 odstotek, pri življenjskih zavarovalnih premijah pa so ostali približno na ravni preteklega leta (indeks 100). Obračunana zavarovalna premija, oddana v pozavarovanje in sozavarovanje, je bila za 3 odstotke višja kot predhodno leto in je znašala 79,1 milijona evrov. Sprememba čistih prenosnih premij je bila negativna, njena vrednost je znašala 7,3 milijona evrov (leto prej 2,9 milijona evrov). Čisti odhodki za škode (kosmati zneski škod, povišani za cenilne stroške, zmanjšani za pozavarovalni in sozavarovalni del in regresne terjatve ter popravljeni za spremembo kosmatih škodnih rezervacij, ki so korigirane za delež pozavarovateljev in sozavarovateljev na teh rezervacijah) so se povečali za 1 odstotek, na 577,1 milijona evrov. Čisti odhodki za škode zdravstvenih zavarovanj so se povišali za 6 odstotkov zaradi rasti obračunanih kosmatih zneskov škod (podrobneje v točki 7.6.1). Pri življenjskih zavarovanjih so bili višji za 1 odstotek, medtem ko so bili pri premoženjskih zavarovanjih nižji za 1 odstotek. Obračunani deleži pozavarovateljev in sozavarovateljev v kosmatih škodah so se zmanjšali za 8 odstotkov, na 21,7 milijona evrov. Sprememba čistih škodnih rezervacij je znašala 14,2 milijona evrov, leto prej pa 8,4 milijona evrov. Odhodki iz izravnalne sheme dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj so bili za 7 odstotkov nižji in so dosegli 7,0 milijona evrov. Obratovalni stroški (stroški pridobivanja zavarovanj in drugi obratovalni stroški) so se povišali za 3 odstotke in dosegli 208,7 milijona evrov. Stroški pridobivanja zavarovanj so bili višji za 4 odstotke in so znašali 141,0 milijonov evrov, drugi obratovalni stroški pa so bili višji za 3 odstotke in so dosegli 67,7 milijona evrov Prihodki in odhodki od finančnih sredstev Prihodki od finančnih sredstev so bili nižji za 51 odstotkov in so dosegli 146,0 milijona evrov. Prihodki od finančnih sredstev v povezanih družbah so upadli za 43 odstotkov in so znašali 3,1 milijona evrov. Prihodki od ostalih finančnih sredstev v višini 119,4 milijona evrov so se znižali za 41 odstotkov. Tudi čisti neiztrženi dobički naložb življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje, so bili manjši, in sicer za 75 odstotkov. Dosegli so 23,5 milijona evrov. Finančni odhodki v vrednosti 42,5 milijona evrov so se znižali za 76 odstotkov. Od tega so odhodki od finančnih sredstev v povezanih družbah znašali 3,2 milijona evrov (indeks 174), odhodki od ostalih finančnih sredstev pa 37,9 milijona evrov. Slednji so se znižali za 60 odstotkov. Čiste neiztržene izgube naložb življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje, v vrednosti 1,5 milijona evrov, so bile nižje za 98 odstotkov. Trajnih slabitev je bilo za 3,2 milijona evrov ali za 16 odstotkov manj kot predhodno leto.

3 Kazalo << 89 >> v milijonih EUR Donosi od finančnih naložb Skupine Triglav (brez naložb življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje) v obdobju , , ,5 Donosi od finančnih naložb (brez donosov naložb življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje) predstavljajo razliko med prihodki in odhodki od finančnih sredstev. Znižali so se za 27 odstotkov in dosegli 81,5 milijona evrov. Razlog za nižji donos so predvsem nižji neto dobički z naslova prodaj finančnih sredstev, pozitiven vpliv pa je imelo prevrednotenje finančnih sredstev. V primerjavi s predhodnim letom so bili nižji tako neto obrestni prihodki kot skupen učinek spremembe poštene vrednosti prek poslovnega izida in neto dobičkov z naslova prodaj finančnih sredstev. Donosi od finančnih naložb vplivajo tudi na višino zavarovalno-tehničnih rezervacij ter na poslovni izid Skupine. Vpliv donosov od naložb na poslovni izid pred obdavčitvijo je opredeljen v [ točki ] (tabela Struktura poslovnega izida Skupine Triglav pred obdavčitvijo) Sprememba drugih zavarovalno- -tehničnih rezervacij ter ostali prihodki in odhodki Sprememba drugih zavarovalno-tehničnih rezervacij je obsegala 47,2 milijona evrov, kar je 22 odstotkov manj kot predhodno leto. Pri tem je sprememba matematičnih rezervacij znašala 48,5 milijona evrov (indeks 80), sprememba drugih rezervacij pa 1,3 milijona evrov ( 296 tisoč evrov v letu 2015). Na znižanje matematičnih rezervacij je vplivalo predvsem njihovo znižanje v matični družbi, o čemer podrobneje poročamo v [ točki 8.2.3]. Sprememba zavarovalno-tehničnih rezervacij zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje, je znašala 777 tisoč evrov ( 1,9 milijona evrov v letu 2015) zaradi povišanja vrednosti naložb, na katere je vezano premoženje teh zavarovanj. Odhodki za bonuse in popuste so se povišali za 11 odstotkov v primerjavi s predhodnim letom in dosegli 11,3 milijona evrov. Drugi zavarovalni prihodki so bili nižji za 27 odstotkov in so dosegli 5,4 milijona evrov. Znižali so se tudi drugi prihodki, in sicer za 31 odstotkov, na 53,5 milijona evrov. Drugi zavarovalni odhodki so se znižali za 6 odstotkov (17,0 milijona evrov), drugi odhodki pa za 34 odstotkov (54,7 milijona evrov).

4 Kazalo << 90 >> Izkaz poslovnega izida Skupine Triglav za poslovno leto po MSRP 2015 Indeks Čisti prihodki od zavarovalnih premij obračunane kosmate zavarovalne premije obračunana premija oddana v pozavarovanje in sozavarovanje sprememba prenosnih premij Prihodki od finančnih sredstev Prihodki od finančnih sredstev v povezanih družbah dobiček iz naložb v kapital pridruženih in skupaj obvladovanih družb, obračunan z uporabo kapitalske metode dobički od prodaje Prihodki od drugih finančnih sredstev obresti dividende spremembe poštene vrednosti dobički od prodaje drugi finančni prihodki Čisti neiztrženi dobički naložb življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje Drugi zavarovalni prihodki prihodki od provizij drugi prihodki od zavarovalnih poslov Drugi prihodki Čisti odhodki za škode obračunani kosmati zneski škod obračunani deleži pozavarovateljev in sozavarovateljev sprememba škodnih rezervacij odhodki iz izravnalne sheme dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj Sprememba drugih zavarovalno-tehničnih rezervacij (brez NT) Sprememba zavarovalno-tehničnih rezervacij zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje Odhodki za bonuse in popuste Obratovalni stroški stroški pridobivanja zavarovanj drugi obratovalni stroški Odhodki od finančnih sredstev in obveznosti Odhodki od finančnih sredstev in obveznosti v povezanih družbah izguba iz naložb v kapital pridruženih in skupaj obvladovanih družb, obračunana z uporabo kapitalske metode izgube pri prodaji finančnih sredstev trajne oslabitve Odhodki od drugih finančnih sredstev in obveznosti obresti sprememba poštene vrednosti izgube pri prodaji finančnih sredstev trajne oslabitve drugi finančni odhodki Čiste neiztržene izgube življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje Drugi zavarovalni odhodki Drugi odhodki Poslovni izid pred obdavčitvijo Odhodek za davek Čisti poslovni izid obračunskega obdobja Čisti poslovni izid lastnikov obvladujoče družbe Čisti poslovni izid neobvladujočih deležev

5 Kazalo << 91 >> Kazalniki finančnega rezultata Skupine Triglav Kazalniki finančnega rezultata Škodni količnik 62,0 % 62,5 % 66,2 % Odhodkovni količnik 30,9 % 30,3 % 30,0 % Kombinirani količnik 92,9 % 92,8 % 96,3 % Delež kosmatih obratovalnih stroškov zavarovalne dejavnosti v obračunani kosmati zavarovalni premiji 25,3 % 25,2 % 26,0 % Obračunana kosmata zavarovalna premija na zaposlenega v zavarovalnici (v EUR) *Upoštevani so samo zaposleni v zavarovalnicah in pozavarovalnici Skupine Triglav. Struktura poslovnega izida Skupine Triglav pred obdavčitvijo* 2015 Premoženje Življenje Zdravstvo Skupaj Premoženje Življenje Zdravstvo Skupaj Poslovni izid iz zavarovalno-tehničnega dela Poslovni izid iz finančnih naložb Poslovni izid zavarovalne dejavnosti pred obdavčitvijo Poslovni izid nezavarovalne dejavnosti Poslovni izid pred obdavčitvijo skupaj * Dobiček iz donosa od finančnih naložb je znižan za donos, ki ga zavarovalnice Skupine zagotavljajo zavarovalcem življenjskih zavarovanj v obliki zagotovljenega donosa, določenega v zavarovalnih pogodbah. Dodatno je donos od finančnih naložb znižan tudi za višino povišanja matematičnih rezervacij zaradi znižanja interno določene maksimalne obrestne mere, ki se uporablja za vrednotenje obveznosti življenjskih zavarovanj. Struktura poslovnega izida Skupine Triglav pred obdavčitvijo v obdobju 2015 in 100 % 80 % 49,3 % 40,7 % 60 % 40 % 20 % 50,7 % 59,3 % 0 % 2015 Poslovni izid iz zavarovalno-tehničnega dela Poslovni izid iz finančnih naložb

6 Kazalo << 92 >> Struktura poslovnega izida Skupine Triglav pred obdavčitvijo po skupinah zavarovanj 100 % 75 % 4,4 % 24,4 % 2,8 % 11,8 % 3,8 % 19,2 % 50 % 85,4 % 77,0 % 25 % 71,2 % 0 % Poslovni izid iz zavarovalno-tehničnega dela Poslovni izid iz finančnih naložb Poslovni izid zavarovalne dejavnosti pred obdavčitvijo Premoženje Življenje Zdravstvo 13,8 % Dobičkonosnost kapitala 8.2 Zavarovalnica Triglav Tudi Zavarovalnica Triglav je v letu dobro poslovala in poslovno leto zaključila z dobičkom. Čisti poslovni izid je bil za 29 odstotkov višji kot predhodno leto in je dosegel 75,3 milijona evrov. Poslovni izid pred obdavčitvijo se je prav tako povišal, in sicer za 22 odstotkov, na 83,4 milijona evrov. Razlog za visoko rast čistega poslovnega izida in poslovnega izida pred obdavčitvijo je predvsem v visokih trajnih slabitvah finančnih sredstev povezanih družb v preteklem letu. Čista dobičkonosnost kapitala je znašala 13,8 odstotka in se je povišala za 2,9 odstotne točke. Kombinirani količnik premoženjskih zavarovanj je dosegel 87,9 odstotka. Njegova vrednost je višja za 1,7 odstotne točke Prihodki od zavarovalnih premij, odhodki za škode in obratovalni stroški Čisti prihodki od zavarovalnih premij (izračunani iz obračunanih kosmatih zavarovalnih in sozavarovalnih premij, zmanjšanih za pozavarovalni del in popravljeni za spremembo kosmate prenosne premije, ki je korigirana za delež pozavarovateljev v prenosni premiji) so bili za 1 odstotek nižji kot predhodno leto in so dosegli 509,8 milijona evrov. Tudi čisti prihodki premoženjskih zavarovalnih premij so bili za 1 odstotek nižji, pri življenjskih zavarovanjih pa za 3 odstotke. Obračunana zavarovalna premija, oddana v pozavarovanje in sozavarovanje, je znašala 78,5 milijona evrov ali 8 odstotkov več kot predhodno leto. Sprememba čistih prenosnih premij je znašala 4,9 milijona evrov (preteklo leto 3,2 milijona evrov). Čisti odhodki za škode (kosmati zneski škod, povečani za cenilne stroške, zmanjšani za pozavarovalni in sozavarovalni del in regresne terjatve ter popravljeni za spremembo kosmatih škodnih rezervacij, ki so korigirane za delež pozavarovateljev in sozavarovateljev na teh rezervacijah) so ostali v višini 350,7 milijona evrov približno na ravni preteklega leta (indeks 100). Pri premoženjskih zavarovanjih so bili čisti odhodki za škode nižji za 1 odstotek, pri življenjskih zavarovanjih pa višji za 2 odstotka. Obračunani deleži pozavarovateljev in sozavarovateljev v kosmatih škodah so se znižali za 17 odstotkov in znašali 20,7 milijona evrov. Sprememba čistih škodnih rezervacij je znašala 19,8 milijona evrov (indeks 123). Obratovalni stroški (stroški pridobivanja zavarovanj in drugi obratovalni stroški) so se povišali za 3 odstotke na 142,2 milijona evrov. Stroški pridobivanja zavarovanj so pri tem dosegli 102,6 milijona evrov (indeks 103), drugi obratovalni stroški pa 39,6 milijona evrov (indeks 104).

7 Kazalo << 93 >> Donosi od finančnih naložb (brez naložb življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje) v obdobju 2014 v milijonih EUR , , , Prihodki in odhodki od finančnih sredstev Prihodki od finančnih sredstev so se znižali za 58 odstotkov in dosegli 116,0 milijona evrov. Prihodkov od finančnih sredstev v povezanih družbah je bilo za 9,8 milijona evrov ali 69 odstotkov manj kot predhodno leto, predvsem zaradi lani izplačanih visokih dividend dveh odvisnih družb. Prihodki od ostalih finančnih sredstev v vrednosti 83,1 milijona evrov pa so upadli za 45 odstotkov, predvsem zaradi nižjih dobičkov od prodaje in nižje spremembe poštene vrednosti. Čisti neiztrženi dobički naložb življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje, so dosegli 23,1 milijona evrov, kar je 75 odstotkov manj kot predhodno leto. Finančni odhodki, ki so znašali 30,2 milijona evrov, so se zmanjšali za 85 odstotkov. Odhodki od finančnih sredstev v povezanih družbah so dosegli 552 tisoč evrov, medtem ko so predhodno leto znašali 47,3 milijona evrov predvsem zaradi trajnih slabitev nekaterih odvisnih družb. Odhodki od ostalih finančnih sredstev in obveznosti so bili nižji za 59 odstotkov in so dosegli 28,3 milijona evrov, čiste neiztržene izgube naložb življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje, pa so znašale 1,4 milijona evrov, 98 odstotkov manj kot predhodno leto. Donosi od naložb (brez donosov naložb življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje) so razlika med prihodki in odhodki od finančnih sredstev. Dosegli so 64,1 milijona evrov in so bili za 3 odstotke nižji. Razlog za nižji donos so predvsem nižji neto dobički z naslova prodaj finančnih sredstev Sprememba drugih zavarovalno-tehničnih rezervacij ter ostali prihodki in odhodki Sprememba drugih zavarovalno-tehničnih rezervacij je obsegala 28,8 milijona evrov, kar je 27 odstotkov manj kot preteklo leto. Pri tem je sprememba matematičnih rezervacij znašala 28,2 milijona evrov (indeks 71) in sprememba drugih rezervacij 550 tisoč evrov (predhodno leto je znašala 737 tisoč evrov). Razloga za znižanje matematičnih rezervacij sta nekoliko nižji pripis dobička zavarovancem in oblikovanje dodatnih rezervacij z naslova znižanja obrestne mere, ki se uporablja za vrednotenje obveznosti življenjskih zavarovanj, v manjšem obsegu kot v letu Sprememba zavarovalno-tehničnih rezervacij zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje, je dosegla 7,5 milijona evrov (indeks 185) zaradi znižanja vrednosti naložb, na katere je vezano premoženje teh zavarovanj. Odhodkov za bonuse in popuste je bilo za 9,1 milijona evrov (indeks 110). Drugi zavarovalni prihodki so bili višji za 8 odstotkov in so dosegli 19,2 milijona evrov. Pri tem so prihodki od provizij znašali 15,2 milijona evrov (indeks 117). Povišali so se tudi drugi prihodki v višini 12,6 milijona evrov, in sicer za 37 odstotkov. Drugih zavarovalnih odhodkov je bilo za 8,5 milijona evrov (indeks 108) in drugih odhodkov za 12,1 milijona evrov (indeks 105).

8 Kazalo << 94 >> Izkaz poslovnega izida za poslovno leto po MSRP 2015 Indeks Čisti prihodki od zavarovalnih premij obračunane kosmate zavarovalne premije obračunana premija, oddana v pozavarovanje in sozavarovanje sprememba prenosnih premij Prihodki od finančnih sredstev Prihodki od finančnih sredstev v povezanih družbah obresti dividende dobički od prodaje drugi finančni prihodki Prihodki od ostalih finančnih sredstev obresti dividende spremembe poštene vrednosti dobički od prodaje drugi finančni prihodki Čisti neiztrženi dobički naložb življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje Drugi zavarovalni prihodki prihodki od provizij drugi prihodki od zavarovalnih poslov Drugi prihodki Čisti odhodki za škode obračunani kosmati zneski škod obračunani deleži pozavarovateljev in sozavarovateljev spremembe škodnih rezervacij Sprememba drugih zavarovalno-tehničnih rezervacij Sprememba zavarovalno-tehničnih rezervacij zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje Odhodki za bonuse in popuste Obratovalni stroški stroški pridobivanja zavarovanj drugi obratovalni stroški Odhodki od finančnih sredstev in obveznosti Odhodki od finančnih sredstev in obveznosti v povezanih družbah izgube pri prodaji finančnih sredstev trajne oslabitve drugi finančni odhodki Odhodki od ostalih finančnih sredstev in obveznosti obresti spremembe poštene vrednosti izgube pri prodaji finančnih sredstev trajne oslabitve drugi finančni odhodki Čiste neiztržene izgube življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje Drugi zavarovalni odhodki Drugi odhodki Poslovni izid pred obdavčitvijo Odhodek za davek Čisti poslovni izid obračunskega obdobja Kazalniki finančnega rezultata Kazalniki finančnega rezultata Dobičkonosnost kapitala 13,8 % 10,9 % 8,7 % Škodni količnik 55,7 % 55,2 % 53,2 % Odhodkovni količnik 32,3 % 31,0 % 28,3 % Kombinirani količnik 87,9 % 86,2 % 81,4 % Razmerje med kosmatimi obratovalnimi stroški in obračunano kosmato zavarovalno premijo 27,7 % 27,5 % 27,5 %

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2017

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2017 Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 217 Vsebina Sestava Skupine KD... 3 Analiza poslovanja Skupine KD v obdobju 1-3 217...

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 SKUPINA SAVA RE NEREVIDIRANI REZULTATI 2017 23. MAREC 2018 a 2017 KLJUČNI POUDARKI LETA Kosmata premija skupine Sava Re je v letu 2017 prvič presegla 500 milijonov EUR. Čisti poslovni izid in donosnost

Prikaži več

SRS32-S

SRS32-S Slovenski računovodski standard 32 (2006) RAČUNOVODSKE REŠITVE V ZAVAROVALNICAH A. Uvod Ta standard je povezan s splošnimi slovenskimi računovodskimi standardi (SRS) od 1 do 30. Ureja le tiste posebnosti

Prikaži več

Letno poročilo Skupine Triglav Ohranjamo smer dobičkonosnost, varnost Poslovni pregled Za neposreden dostop do vsebin, izberite po

Letno poročilo Skupine Triglav Ohranjamo smer dobičkonosnost, varnost Poslovni pregled Za neposreden dostop do vsebin, izberite po www.triglav.eu Ohranjamo smer dobičkonosnost, varnost Poslovni pregled Za neposreden dostop do vsebin, izberite povezavo v kazalu. 1. 4 2. Nagovor predsednika Uprave 11 Poročilo Nadzornega sveta 15 3.

Prikaži več

Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: Davčna

Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: Davčna Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: 5665493 Davčna številka: SI 82155135 Telefon (h.c.): 01/ 200 75 00

Prikaži več

Izdaja:

Izdaja: Izdaja: 30. 09. 2009 OSNOVNI PODATKI SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju SID banka) je bila ustanovljena 22.10.1992 kot Slovenska izvozna družba, družba za zavarovanje

Prikaži več

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D Nerevidirano medletno poročilo o poslovanju Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za obdobje od 1. 1. 2016 do 31. 3. 2016 ČLANI UPRAVE: Predsednik: Andrej Slapar Člani uprave: Benjamin Jošar

Prikaži več

Javna objava podatkov poslovanja Abanke d.d. v prvem trimesečju leta 2018 s priloženimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi

Javna objava podatkov poslovanja Abanke d.d. v prvem trimesečju leta 2018 s priloženimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi ABANKA d.d. Slovenska 58, 1517 Ljubljana T 01 47 18 100 F 01 43 25 165 www.abanka.si JAVNA OBJAVA PODATKOV POSLOVANJA ABANKE D.D. V PRVEM TRIMESEČJU LETA 2018 S PRILOŽENIMI KONSOLIDIRANIMI RAČUNOVODSKIMI

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja REVIDIRANE

Prikaži več

GENERALI zavarovalnica d.d. Ljubljana POROČILO O SOLVENTNOSTI IN FINANČNEM POLOŽAJU generali.si

GENERALI zavarovalnica d.d. Ljubljana POROČILO O SOLVENTNOSTI IN FINANČNEM POLOŽAJU generali.si GENERALI zavarovalnica d.d. Ljubljana POROČILO O SOLVENTNOSTI IN FINANČNEM POLOŽAJU generali.si Uprava GENERALI zavarovalnice d.d. Ljubljana Vanja Hrovat predsednica uprave Mitja Feri član uprave 2 Kazalo

Prikaži več

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1 IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) Zap. Oznaka štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA 1 A. 1. in del A. 5. Denar v blagajni, stanje na računih pri centralnih bankah in vpogledne vloge pri bankah

Prikaži več

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA ( IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN 30.09.2013 Postavka AOP 30.9.2013 30.9.2012 INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (002+032+053) 001 7.565.152 6.566.959 115,20 A. DOLGOROČNA SREDSTVA

Prikaži več

31

31 Hram Holding, finančna družba, d.d. Vilharjeva 29, Ljubljana, skladno z Zakonom o trgu finančnih instrumentov ter Sklepom o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij, objavlja podatke iz

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2016 Strategija in načrti Skupine Triglav Poslovno poročilo Upravljanje s tveganji Raču

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2016 Strategija in načrti Skupine Triglav Poslovno poročilo Upravljanje s tveganji Raču Kazalo > 4 Strategija in načrti Skupina Triglav je v decembru sprejela novo, razvojno usmerjeno strategijo za obdobje od leta 2017 do leta 2020. Ob zavarovalništvu krepimo dejavnost upravljanja

Prikaži več

(Microsoft Word - SFCR ZavSava2017_\350istopis_ docx)

(Microsoft Word - SFCR ZavSava2017_\350istopis_ docx) Poročilo o solventnosti in finančnem položaju Zavarovalnice Sava, d.d, za leto 2017 Maribor, april 2018 KAZALO PREGLED IN POTRDITEV POROČILA S STRANI UPRAVE... 5 POVZETEK... 6 A POSLOVANJE IN REZULTATI...

Prikaži več

ZADEVA: OBLIKA PISNIH POROČIL POZAVAROVALNICE SAVA

ZADEVA: OBLIKA PISNIH POROČIL POZAVAROVALNICE SAVA Poročilo o solventnosti in finančnem položaju Zavarovalnice Sava, d.d, za leto 2018 Maribor, april 2019 KAZALO PREGLED IN POTRDITEV POROČILA S STRANI UPRAVE... 5 POVZETEK... 6 A POSLOVANJE IN REZULTATI...

Prikaži več

LETNO POROČILO SID BANKE IN SKUPINE SID BANKA 2016

LETNO POROČILO SID BANKE IN SKUPINE SID BANKA 2016 Ljubljana, 31. 8. 2017 Vsebina IZJAVA O ODGOVORNOSTI POSLOVODSTVA... 2 1 OSNOVNI PODATKI... 3 2 POMEMBNEJŠI PODATKI IN KAZALNIKI POSLOVANJA... 4 3 POMEMBNEJŠI DOGODKI... 6 4 POJASNILA K LOČENIM IN KONSOLIDIRANIM

Prikaži več

ZADEVA: OBLIKA PISNIH POROČIL POZAVAROVALNICE SAVA

ZADEVA: OBLIKA PISNIH POROČIL POZAVAROVALNICE SAVA Nerevidirano poročilo o poslovanju Zavarovalne skupine Sava in računovodski izkazi Save Re, d.d., za obdobje januar marec 2019 Ljubljana, 7. 5. 2019 2 Kazalo Uvod... 5 1 Uvod... 7 1.1 Povzetek pomembnejših

Prikaži več

poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM 4/4Nerevidirano in Nove KBM d.d. JANUAR - DECEMBER 2014 FEBRUAR 2015

poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM 4/4Nerevidirano in Nove KBM d.d. JANUAR - DECEMBER 2014 FEBRUAR 2015 poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM 4/4Nerevidirano in Nove KBM d.d. JANUAR - DECEMBER 2014 FEBRUAR 2015 Organi upravljanja na dan 31.12.2014 Uprava banke Aleš Hauc Robert Senica mag. Sabina Župec Kranjc

Prikaži več

2.6 Dejavnosti, trgi in položaj Skupine Triglav 5 << 15 >> Skupina Triglav in Zavarovalnica Triglav v letu 2018 Slovenija 1. mesto 35,4 % tržni delež

2.6 Dejavnosti, trgi in položaj Skupine Triglav 5 << 15 >> Skupina Triglav in Zavarovalnica Triglav v letu 2018 Slovenija 1. mesto 35,4 % tržni delež 2.6 Dejavnosti, trgi in položaj 5 15 Slovenija 35,4 % Hrvaška 9. mesto 4,4 % Bosna in Hercegovina* 6. mesto 8,0 % Srbija** 5.mesto 6,0 % je vodilna zavarovalno-finančna skupina v Sloveniji in regiji Adria

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 Ljubljana, maj 2006 K A Z A L O Stran

Prikaži več

7. Poslovanje Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav << 48 >> Poslovanje Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav Poslovno poročilo Gospodarska rast

7. Poslovanje Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav << 48 >> Poslovanje Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav Poslovno poročilo Gospodarska rast 7. 48 Gospodarska rast je pozitivno vplivala na rast zavarovalne premije na zavarovalnih trgih, kjer so se nadaljevale zahtevne konkurenčne razmere. Rast premije smo dosegli v vseh zavarovalnih segmentih

Prikaži več

Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006

Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006 Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006 1 PREDSTAVITEV SKLADA...3 2 OPOZORILO IMETNIKOM INVESTICIJSKIH KUPONOV...4 3 POSLOVANJE SKLADA V OBDOBJU 01.01. DO 30.06.2006...5 4 NEREVIDIRANI RAČUNOVODSKI

Prikaži več

Na podlagi 284. člena, četrtega odstavka 536. člena, petega odstavka 578. člena, drugega odstavka 597. člena v zvezi s 4. in 8. točko prvega odstavka

Na podlagi 284. člena, četrtega odstavka 536. člena, petega odstavka 578. člena, drugega odstavka 597. člena v zvezi s 4. in 8. točko prvega odstavka Na podlagi 284. člena, četrtega odstavka 536. člena, petega odstavka 578. člena, drugega odstavka 597. člena v zvezi s 4. in 8. točko prvega odstavka 596. člena ter drugega odstavka 609. člena in na podlagi

Prikaži več

4/4 januar - december 2012 nerevidirano poročilo o poslovanju skupine nove kbm marec 2013

4/4 januar - december 2012 nerevidirano poročilo o poslovanju skupine nove kbm marec 2013 4/4 januar - december 2012 nerevidirano poročilo o poslovanju skupine nove kbm marec 2013 Organi upravljanja na dan 31.12.2012 Aleš Hauc Igor Žibrik Uprava banke predsednik član Izvršilni direktorji banke

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠKI REGIJI V LETU 2010 Postojna, maj 2011 KAZALO I.

Prikaži več

Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d. Pristaniška ulica Koper-Capodistria POROČILO O SOLVENTNOSTI IN FINANČNEM POLOŽA

Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d. Pristaniška ulica Koper-Capodistria   POROČILO O SOLVENTNOSTI IN FINANČNEM POLOŽA Pristaniška ulica 10 6000 Koper-Capodistria www.triglavzdravje.si POROČILO O SOLVENTNOSTI IN FINANČNEM POLOŽAJU ZA LETO 2016 maj 2017 KAZALO 1. UVOD... 1 2. POVZETEK POROČILA O SOLVENTNOSTI IN FINANČNEM

Prikaži več

Kazalo poslovnega pregleda Letno poročilo Skupine Triglav 2013 Poslovanje Skupine Triglav Poslovanje Skupine Triglav - Vplivi gospodarske in fin

Kazalo poslovnega pregleda Letno poročilo Skupine Triglav 2013 Poslovanje Skupine Triglav Poslovanje Skupine Triglav - Vplivi gospodarske in fin 51 7. - Vplivi gospodarske in finančne krize so zaznamovali naše poslovanje. - Vodilni položaj Skupine Triglav v Sloveniji, Makedoniji in Črni gori, položaj sledilca na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini,

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2008 Ljubljana, maj 2009 ISSN 1855-3990

Prikaži več

TRIGLAV,

TRIGLAV, KAZALO 1. PREDSTAVITEV DRUŽBE... 3 1.1. ORGANIZIRANOST TRIGLAV, ZDRAVSTVENE ZAVAROVALNICE, D.D.... 4 1.2. KADRI... 5 1.3. ORGANI UPRAVLJANJA... 5 1.4. DELNIŠKI KAPITAL IN DELNIČARJI... 6 2. SPLOŠNO GOSPODARSKO

Prikaži več

1

1 1 Ključni finančni podatki NLB Ključni kazalci Donos na kapital po davkih (ROE a.t.) -28,5% 4,4% -30,2% -25,0%* 2,0% * -38,4% * Donos na aktivo po davkih (ROA a.t.) -2,4% 0,4% -2,7% -1,7%* 0,1% * -2,8%

Prikaži več

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D Nerevidirano medletno poročilo o poslovanju Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za obdobje od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 ČLANI UPRAVE: Predsednik: Andrej Slapar Člani uprave: Uroš Ivanc Tadej

Prikaži več

Letno poročilo 2003

Letno poročilo 2003 LETNO POROČILO ZA LETO 2012 Maribor, marec 2013 Kazalo vsebine letnega poročila: REVIZORJEVO POROČILO...5 MNENJE POOBLAŠČENEGA AKTUARJA K LETNEMU POROČILU.. 7 1 USTANOVITEV, OSNOVNI PODATKI... 8 2 DEJAVNOST,

Prikaži več

Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU

Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU Postojna, maj 2019 Kazalo vsebine 1. UVOD... 3 2. POVZETEK...

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2018

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2018 AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 ISSN 2536-4235 K A Z A L O I. UVOD...

Prikaži več

Celostranski faks izpis

Celostranski faks izpis Organi upravljanja Uprava banke Matjaž Kovačič predsednik Manja Skernišak članica mag. Andrej Plos član Izvršilni direktorji banke Slavko Jarc Simon Hvalec Ksenija Mrevlje Aleksander Batič Vasilij Koman

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V SPODNJEPOSAVSKI

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V SPODNJEPOSAVSKI AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V SPODNJEPOSAVSKI REGIJI V LETU 2011 Krško, maj 2012 K A Z A L O UVOD...

Prikaži več

Na trdnih temeljih v nove izzive Letni nerevidirani računovodski izkazi 2015

Na trdnih temeljih v nove izzive Letni nerevidirani računovodski izkazi 2015 Na trdnih temeljih v nove izzive Letni nerevidirani računovodski izkazi 215 2 Ključni podatki Preglednica 1: Ključni finančni in drugi podatki za NLB Skupino in NLB d.d. Ključni podatki izkaza poslovnega

Prikaži več

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = =

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = = CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) =1.1+1.2+1.3+1.6 =1.4+1.5+1.6 1.1 TEMELJNI KAPITAL =1.1.1+ 1.1.2+1.1.4+1.1.5 Znesek

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2015

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2015 AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2016 ISSN 1855-3982 K A Z A L O I. UVOD...

Prikaži več

STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1.

STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1. STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktura standardnega zoženega izbora podatkov iz

Prikaži več

Poslovno poročilo

Poslovno poročilo holdinška družba, d.d. Cesta Zore Perello-Godina 2, 6000 Koper Tel. 05/662-1500, Fax: 05/662-1515, www.istrabenz.si Informacija o poslovanju (nerevidirani podatki) Skupine Istrabenz in holdinške družbe

Prikaži več

(Microsoft Word - SFCR ZavSava_\350istopis_ _s QRT)

(Microsoft Word - SFCR ZavSava_\350istopis_ _s QRT) Poročilo o solventnosti in finančnem položaju Zavarovalnice Sava, d.d. za leto 2016 Maribor, maj 2017 KAZALO POVZETEK... 5 A POSLOVANJE IN REZULTATI... 9 A.1 Poslovanje... 9 A.1.1 Naziv in pravna oblika

Prikaži več

Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Osrednjeslovenski regiji v letu 2014 i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV

Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Osrednjeslovenski regiji v letu 2014 i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU 2014 Agencija RS za javnopravne evidence in storitve, Izpostava Ljubljana, maj 2015 T: 01/ 583 33 00, F:

Prikaži več

Microsoft Word - SRS A.doc

Microsoft Word - SRS A.doc Slovenski računovodski standard 23 (2016) OBLIKE IZKAZA GIBANJA KAPITALA ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju predračunskih in obračunskih izkazov, v katerih

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOV

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOV AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 ISSN 2536-4243 K A

Prikaži več

Letni nerevidirani računovodski izkazi 2014

Letni nerevidirani računovodski izkazi 2014 Letni nerevidirani računovodski izkazi 2014 2 Kazalo Poslovno poročilo 3 Ključni trendi in aktivnosti 4 Ključni finančni podatki 6 Komentarji k izkazu poslovnega izida 8 Komentarji k izkazu finančnega

Prikaži več

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc CINKARNA Metalurško kemična industrija Celje, d.d. Kidričeva 26, 3001 Celje OBJAVA POVZETKA REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA ZA LETO 2006 V skladu z ZTVP-1 ter Sklepom o podrobnejši vsebini in načinu objave

Prikaži več

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR BONITETNO POROČILO Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska www.bisnode.si, tel: +386 (0)1 620 2 866, fax: +386 (0)1 620 2 708 Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA

Prikaži več

Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU 2016 Kranj, maj 2017

Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU 2016 Kranj, maj 2017 Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU Kranj, maj 2017 Kazalo vsebine 1. UVOD... 4 2. POVZETEK... 6 3. GOSPODARSKE

Prikaži več

64 Poslovanje Skupine Triglav 7. Poslovanje Skupine Triglav 7.1 Splošno gospodarsko okolje v Sloveniji V letu 2011 je evropska dolžniška kriza dosegla

64 Poslovanje Skupine Triglav 7. Poslovanje Skupine Triglav 7.1 Splošno gospodarsko okolje v Sloveniji V letu 2011 je evropska dolžniška kriza dosegla 64 Poslovanje Skupine Triglav 7. Poslovanje Skupine Triglav 7.1 Splošno gospodarsko okolje v Sloveniji V letu 2011 je evropska dolžniška kriza dosegla nove razsežnosti. Zaupanje investitorjev in potrošnikov

Prikaži več

Plan 2019 in ocena 2018

Plan 2019 in ocena 2018 01 Povzetek poslovnega načrta družbe Luka Koper, d. d., in Skupine Luka Koper za leto 2019 in ocena poslovanja za leto POVZETEK POSLOVNEGA A DRUŽBE, IN SKUPINE LUKA KOPER ZA LETO 2019 IN POSLOVANJA ZA

Prikaži več

3

3 SIVENT, d.d., Ljubljana NEREVIDIRANO POLLETNO POROČILO družbe SIVENT, d.d., Ljubljana in NEREVIDIRANO KONSOLIDIRANO POLLETNO POROČILO Skupine SIVENT za obdobje 1.1. 30.6.2014 Ljubljana, avgust 2014 Pregled

Prikaži več

1

1 1 Ključni finančni podatki Skupina Ključni kazalci Donos na kapital po davkih (ROE a.t.) -21,3% 1,4% -15,2% -22,2%* 1,5%* -14,3%* Donos na aktivo po davkih (ROA a.t.) -1,7% 0,1% -1,1% -1,4%* 0,1%* -0,8%*

Prikaži več

Poroc ilo o solventnosti in financ nem položaju (SFCR) Merkur zavarovalnica d.d. Merkur zavarovalnica d.d. Dunajska cesta Ljubljana Slo

Poroc ilo o solventnosti in financ nem položaju (SFCR) Merkur zavarovalnica d.d. Merkur zavarovalnica d.d. Dunajska cesta Ljubljana Slo Poroc ilo o solventnosti in financ nem položaju (SFCR) - 2018 Dunajska cesta 58 1000 Ljubljana Slovenija http://www.merkur-zav.si Matic na številka: 5648246000 LEI: 529900NLK1LRL7XHBE74 Kazalo Povzetek

Prikaži več

Izpostava Ljubljana INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU 2018 Ljubljana, m

Izpostava Ljubljana INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU 2018 Ljubljana, m Izpostava Ljubljana INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 Kazalo vsebine 1. UVOD... 1 2. POVZETEK... 3 3.

Prikaži več

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA ZAKLJUČNA STROKOVNA NALOGA VISOKE POSLOVNE ŠOLE ANALIZA SLOVENSKEGA ZAVAROVALNEGA TRGA S POMOČJO PODATKOV V R

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA ZAKLJUČNA STROKOVNA NALOGA VISOKE POSLOVNE ŠOLE ANALIZA SLOVENSKEGA ZAVAROVALNEGA TRGA S POMOČJO PODATKOV V R UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA ZAKLJUČNA STROKOVNA NALOGA VISOKE POSLOVNE ŠOLE ANALIZA SLOVENSKEGA ZAVAROVALNEGA TRGA S POMOČJO PODATKOV V RAČUNOVODSKIH IZKAZIH TEA LUGAROV IZJAVA O AVTORSTVU

Prikaži več

Predloga za MF

Predloga za MF Agencija za zavarovalni nadzor Opozorilo: Gre za neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravila Agencija za zavarovalni nadzor kot informativni pripomoček, glede katerega Agencija za zavarovalni nadzor

Prikaži več

RAČUNOVODSKE USMERITVE SKUPINE PETROL

RAČUNOVODSKE USMERITVE SKUPINE PETROL ČETRTLETNO POROČILO POSLOVODSTVA DRUŽBE DATALAB TEHNOLOGIJE, d. d. in njenih odvisnih družb za obdobje od 01.07.2016 do 31.3.2017 1. PREDSTAVITEV DRUŽBE 1.1 Osnovni podatki Kratki naziv: DATALAB d. d.

Prikaži več

POLLETNO POROČILO 2013 BANKE CELJE d.d. IN SKUPINE BANKE CELJE

POLLETNO POROČILO 2013 BANKE CELJE d.d. IN SKUPINE BANKE CELJE POLLETNO POROČILO 2013 BANKE CELJE d.d. IN SKUPINE BANKE CELJE Vsebina I POSLOVNO POROČILO... 5 1 POMEMBNEJŠI PODATKI IZ POSLOVANJA... 7 2 PREDSTAVITEV... 8 3 KLJUČNI DOGODKI V PRVEM POLLETJU 2013...

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 L

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 L AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 Ljubljana, maj 2006 K A Z A L O Stran I. UVOD...1 II.

Prikaži več

Celostranska fotografija

Celostranska fotografija Organi upravljanja na dan Uprava obvladujoče banke Robert Senica predsednik mag. Sabina Župec Kranjc članica Izvršilni direktorji obvladujoče banke Aleksander Batič Jernej Močnik dr. Primož Britovšek Darja

Prikaži več

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka:

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka: v sodelovanju z S.BON AJPES za podjetje: Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: 1234567000 ID za DDV / davčna številka: SI12345678 BONITETNA OCENA PO PRAVILIH BASEL II BONITETNA OCENA PODJETJA NA DAN

Prikaži več

POLLETNO POROČILO O POSLOVANJU

POLLETNO POROČILO O POSLOVANJU ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. Železna cesta 18 SI - 1000 Ljubljana T:+386 080 10 60 +386 (0)1 3 200 400 F:+386 (0)1 3 200 401 skladi@alta.si www.alta.si POVZETEK NEREVIDIRANEGA POLLETNEGA POROČILA

Prikaži več

Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d. Pristaniška ulica Koper-Capodistria POROČILO O SOLVENTNOSTI IN FINANČNEM POLOŽA

Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d. Pristaniška ulica Koper-Capodistria   POROČILO O SOLVENTNOSTI IN FINANČNEM POLOŽA Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d. Pristaniška ulica 10 6000 Koper-Capodistria www.triglavzdravje.si POROČILO O SOLVENTNOSTI IN FINANČNEM POLOŽAJU ZA LETO 2018 mag. Meta Berk Skok, predsednica Uprave

Prikaži več

BANKA SLOVENIJE BANK OF SLOVENIA EVROSISTEM / EUROSYSTEM FINANÈNI RAÈUNI SLOVENIJE FINANCIAL ACCOUNTS OF SLOVENIA NOVEMBER/NOVEMBE

BANKA SLOVENIJE BANK OF SLOVENIA EVROSISTEM / EUROSYSTEM FINANÈNI RAÈUNI SLOVENIJE FINANCIAL ACCOUNTS OF SLOVENIA NOVEMBER/NOVEMBE BANKA SLOVENIJE EVROSISTEM / FINANÈNI RAÈUNI SLOVENIJE 2004-2009 FINANCIAL ACCOUNTS OF SLOVENIA 2004-2009 NOVEMBER/NOVEMBER 2010 2 Finančni računi Slovenije/Financial Accounts of Slovenia 2004-2009, november/november

Prikaži več

Modra zavarovalnica, d.d.

Modra zavarovalnica, d.d. Srečanje z novinarji Ljubljana, 17. 1. 2013 Poudarki Modra zavarovalnica je največja upravljavka pokojninskih skladov in največja izplačevalka dodatnih pokojnin v Sloveniji. Modra zavarovalnica med najboljšimi

Prikaži več

LP IFRS 2008_v25.doc

LP IFRS 2008_v25.doc LETNO POROČILO 2008 Kazalo 1 RAČUNOVODSKI IZKAZI... 5 1.1 BILANCA STANJA... 5 1.2 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA... 6 1.3 IZKAZ GIBANJA KAPITALA... 7 1.4 IZKAZ DENARNIH TOKOV... 8 2 SPLOŠNE INFORMACIJE... 9 3

Prikaži več

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. office-sl

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o.   office-sl 1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. email: office-slovenia@coface.com 14.12.2016 22:11(+1) POROČILO O PODJETJU IZMIŠLJENO PODJETJE D.O.O. Druga imena: IZMIŠLJENO d.o.o. Sedez podjetja:

Prikaži več

Izpostava Murska Sobota INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V POMURSKI REGIJI V LETU 2018 Murska Sobota, ma

Izpostava Murska Sobota INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V POMURSKI REGIJI V LETU 2018 Murska Sobota, ma Izpostava Murska Sobota INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V POMURSKI REGIJI V LETU Murska Sobota, maj 2019 Kazalo vsebine 1. UVOD... 3 2. POVZETEK... 5 3. GOSPODARSKE

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 056NKP Davčna: Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 056NKP Davčna: Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim Bonitetno poročilo Izdano dne 23.9.214 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 56NKP Davčna: Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovanjem in slabš e posluje. Finančna ocena 213 17

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 036NKP Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovan

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 036NKP Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovan Bonitetno poročilo Izdano dne 14.4.214 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 36NKP Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovanjem in slabš e posluje. Finančna ocena 212 8 Finančna

Prikaži več

2

2 Povzetek makroekonomskih gibanj, maj 19 Gospodarska rast v evrskem območju je nizka, a precej stabilna, saj se ob naraščajoči negotovosti v svetovni trgovini ohranja solidna rast domačega povpraševanja.

Prikaži več

1

1 1 Ključni finančni podatki Skupina 1. polletje 1. polletje 1. polletje 1. polletje Ključni kazalci Donos na kapital po davkih (ROE a.t.) -22,2% 0,2% 4,1% -22,2%* 0,2%* 6,5%* Donos na aktivo po davkih (ROA

Prikaži več

Interna eksterna komunikacija

Interna eksterna komunikacija Revidirano poročilo o solventnosti in finančnem položaju Modre zavarovalnice, d. d., za leto 2018 Ljubljana, junij 2019 108 Uprava Modre zavarovalnice je na svoji seji, dne 10. 6. 2019 sprejela Revidirano

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 010NKP d.o.o. 4 Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim p

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 010NKP d.o.o. 4 Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim p Bonitetno poročilo Izdano dne 17.1.2014 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 010NKP d.o.o. 4 Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim poslovanjem in slabš e posluje. Poslovni subjekt slabš

Prikaži več

BONITETNO POROCILO Izdano dne Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POROČILO, vse pravice pridržane

BONITETNO POROCILO Izdano dne Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POROČILO, vse pravice pridržane BONITETNO POROCILO Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA Poglavje 1 Podjetje: Naslov: Dejavnost: J 58.190 DRUGO ZALOŽNIŠTVO Matična številka:

Prikaži več

Untitled Document

Untitled Document BONITETNO POROČILO Izdano za: Mateja Roglič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska www.bisnode.si, tel: +386 ()8 39 3, fax: +386 ()1 62 2 78 Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA Poglavje

Prikaži več

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx)

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx) Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija Posredno financiranje NAZIV PRODUKTA: Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija NAČIN FINANCIRANJA posredno financiranje preko

Prikaži več

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj VELJA OD 1. 1. 2016 DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) RAZKRITJA 69. ČLEN ZGD- 1 (OD 1.1.2016 DALJE) da pogojno ne Člen ZGD- 1 OPIS VELIKOST DRUŽBE VELIKA SREDNJA MAJHNA MIKRO (70a. člen)

Prikaži več

Premium Garant Nova priložnost na obzorju.

Premium Garant Nova priložnost na obzorju. Premium Garant Nova priložnost na obzorju. Premium Garant je vseživljenjsko zavarovanje z enkratnim plačilom premije, pri katerem zavarovalec prevzema naložbeno tveganje. Zavarovanje je namenjeno predvsem

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 851 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja POMEMBNEJŠA

Prikaži več

Priloga_AJPES.xls

Priloga_AJPES.xls 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika

Prikaži več

STRUKTURA STANDARDNIH IZPISOV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktu

STRUKTURA STANDARDNIH IZPISOV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktu STRUKTURA STADARDIH IZPISOV PODATKOV IZ LETIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG I SAMOSTOJIH PODJETIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVO OBJAVO 1. Struktura standardnega izpisa podatkov iz letnih poročil gospodarskih

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 001NKP, d.o.o. Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim po

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 001NKP, d.o.o. Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim po Bonitetno poročilo Izdano dne 17.1.2014 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 001NKP, d.o.o. Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim poslovanjem in zelo dobro posluje. Poslovni subjekt zelo

Prikaži več

Izpostava Murska Sobota INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V POMURSKI REGIJI V LETU 2016 Murska Sobota, ma

Izpostava Murska Sobota INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V POMURSKI REGIJI V LETU 2016 Murska Sobota, ma Izpostava Murska Sobota INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V POMURSKI REGIJI V LETU Murska Sobota, maj 2017 Kazalo vsebine 1. UVOD... 3 2. POVZETEK... 5 3. GOSPODARSKE

Prikaži več

LETNO POROČILO ZA KRITNI SKLAD PROSTOVOLJNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA za obdobje, ki se je končalo Maribor, marec

LETNO POROČILO ZA KRITNI SKLAD PROSTOVOLJNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA za obdobje, ki se je končalo Maribor, marec LETNO POROČILO ZA KRITNI SKLAD PROSTOVOLJNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA za obdobje, ki se je končalo 31. 12. 2013 Maribor, marec 2014 1 Kazalo vsebine 1 UVOD... 6 1.1 PREDSTAVITEV UPRAVLJAVCA

Prikaži več

18/01/16 SRS 2016, ZGD-1I IN DAVKI Silva Koritnik Rakela Julija 2015 objavljena novela ZGD- 1I Pomebne spremembe v delu, ki ureja ustanavljanje podje4

18/01/16 SRS 2016, ZGD-1I IN DAVKI Silva Koritnik Rakela Julija 2015 objavljena novela ZGD- 1I Pomebne spremembe v delu, ki ureja ustanavljanje podje4 SRS 2016, ZGD-1I IN DAVKI Silva Koritnik Rakela Julija 2015 objavljena novela ZGD- 1I Pomebne spremembe v delu, ki ureja ustanavljanje podje4j, zastopanje, prekrške Julija 2013 je bila sprejeta nova računovodska

Prikaži več

(Microsoft Word - \310etrtletno poro\350ilo januar-september 2015_kon\350na verzija.docx)

(Microsoft Word - \310etrtletno poro\350ilo januar-september 2015_kon\350na verzija.docx) ČETRTLETNO POROČILO O POSLOVANJU DRUŽBE ALPETOUR POTOVALNA AGENCIJA, D. D. IN SKUPINE ALPETOUR ZA OBDOBJE JANUAR SEPTEMBER 2015 Kranj, oktober 2015 KAZALO 1 UVODNA POJASNILA... 3 2 OSNOVNI PODATKI... 3

Prikaži več

RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj

RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj 15. 10. 2018 RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj MSRP 16 MRS 17 OPREDELITEV POJMA 'NAJEM' V skladu z MSRP 16 je najem pogodba ali del pogodbe, ki prenaša pravico do uporabe identificiranega

Prikaži več

SPREMEMBE SRS 2016 Na podlagi drugega odstavka 9. člena in drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) je strokovni sv

SPREMEMBE SRS 2016 Na podlagi drugega odstavka 9. člena in drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) je strokovni sv SPREMEMBE SRS 2016 Na podlagi drugega odstavka 9. člena in drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) je strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo 17. 10. 2018 sprejel

Prikaži več

POSKRBITE ZA VAŠE CVETJE V JESENI Pokojninsko varčevanje AS - kolektivno v sodelovanju s Misli naprej Pokojninsko varčevanje

POSKRBITE ZA VAŠE CVETJE V JESENI Pokojninsko varčevanje AS - kolektivno v sodelovanju s Misli naprej Pokojninsko varčevanje POSKRBITE ZA VAŠE CVETJE V JESENI Pokojninsko varčevanje AS - kolektivno v sodelovanju s Misli naprej Pokojninsko varčevanje www.as.si 080 11 10 Ali veste? Samo še 1,37 zaposlenega dela za enega upokojenca.

Prikaži več

Medletno poročilo september 2016

Medletno poročilo september 2016 Medletno poročilo september , Ljubljana Število poslovalnic 113 Število zaposlenih 2.948 Tržni delež (v %) 24,0 Število aktivnih strank 702.585 Bilančna vsota (v mio EUR) 8.722 NLB Skladi, Ljubljana Število

Prikaži več

NLBL_v likvidaciji_Letno poročilo 2017_final

NLBL_v likvidaciji_Letno poročilo 2017_final Kazalo Nagovor likvidacijskih upraviteljev.. 1 Ključni finančni podatki. 3 Poslovno poročilo Predstavitev... 7 Organizacijsko-lastniška shema. 7 Strategija... 8 Vrednote in poslanstvo.. 8 Strateške usmeritve

Prikaži več

Letno poročilo 2014 Triglav Skladi marec 2015

Letno poročilo 2014 Triglav Skladi marec 2015 Triglav Skladi marec 2015 VSEBINA 1 POSLOVNO POROČILO... 3 1.1 SPLOŠNI PODATKI O DRUŽBI... 3 1.2 POROČILO O POSLOVANJU DRUŽBE... 5 1.3 DOGODKI PO DATUMU RAČUNOVODSKIH IZKAZOV... 9 1.4 RAZVOJNE USMERITVE

Prikaži več