EKONOMIJA: FINANČNA USPEŠNOST POSLOVANJA TRAJNOSTNO POSLOVANJE Tabela 13: Ključni kazalniki poslovanja KAZALNIKI Enota mere L

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "EKONOMIJA: FINANČNA USPEŠNOST POSLOVANJA TRAJNOSTNO POSLOVANJE Tabela 13: Ključni kazalniki poslovanja KAZALNIKI Enota mere L"

Transkripcija

1 EKONOMIJA: FINANČNA USPEŠNOST POSLOVANJA TRAJNOSTNO POSLOVANJE Tabela 13: Ključni kazalniki poslovanja KAZALNIKI Enota mere LN LN 2018 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA Poslovni prihodki mio EUR 138,9 140,9 152,7 162,8 185,8 169,0 175,8 Poslovni odhodki mio EUR 130,7 133,3 140,9 147,8 168,9 150,6 156,3 Čisti dobiček poslovnega leta mio EUR 8,4 8,7 1 12,6 16,8 16,3 18,0 Dobiček iz poslovanja EBIT mio EUR 8,2 7,7 11,8 15,0 16,9 18,4 19,4 Dobiček iz poslovanja + amortizacija EBITDA mio EUR 36,2 37,9 41,1 45,4 49,9 49,5 48,7 IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN Sredstva mio EUR 623,9 656,3 674,1 648,9 677,2 684,9 682,2 Kapital mio EUR 381,7 379,8 324,4 313,7 331,7 357,6 348,2 KAZALNIKI POSLOVANJA Dobičkonosnost kapitala (ROE) % 2,2 2,3 2,9 3,7 5,4 4,7 5,4 Dobičkonosnost sredstev (ROA) % 1,4 1,4 1,5 1,9 2,5 2,4 2,7 Gospodarnost poslovanja 1,062 1,058 1,084 1,101 1,100 1,122 1,124 Neto finančni dolg (NFD) * mio EUR 119,3 125,2 142,5 166,5 143,5 222,2 197,3 Neto finančni dolg/kapital 0,31 0,33 0,44 0,53 0,43 0,62 0,57 Neto finančni dolg/ebitda 3,30 3,31 3,47 3,67 2,88 4,49 4,05 KAZALNIK REGULATIVNEGA OKVIRA Doseganje reguliranega donosa % 49,98 56,79 65,36 74,04 89,54 97,94 95,10 OSTALI POMEMBNI PODATKI Investicijska vlaganja mio EUR 46,2 37,9 37,3 34,6 49,5 87,3 72,5 ŠTEVILO ZAPOSLENIH na dan Dodana vrednost na zaposlenega tisoč EUR 122,8 124,0 129,9 137,9 149,4 145,0 148,7 * Izkazani NFD vključuje omrežninske presežke, ki so del PČR

2 V družbi ELES smo ustvarili 178,1 mio EUR čistih prihodkov iz prodaje, kar je 16 % več kot v letu Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) je znašal 16,9 mio EUR in je bil za 13 % višji kot leta Čisti poslovni izid je bil dosežen v višini 16,8 mio EUR in je bil za 33 % višji od leta Graf 16: Neto finančni dolg (NFD) Donosnost kapitala (ROE) je znašala 5,4 in se je zvišala za 1,7 odstotne točke glede na leto ROA (donosnost sredstev) pa 2,5 in se je zvišala za 0,6 odstotni točki glede na leto Neto finančni dolg se je v letu zmanjšal za 23 mio EUR glede na predhodno leto. V prihodnjih letih skladno s planskimi napovedmi povečanega investiranja predvidevamo tudi povečanje neto finančnega dolga. Graf 17: Neto finančni dolg / EBITDA 18 3,30 3, ,47 3,67 2,88 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0, ,2 56,7 5,0 52,8 5,0 NFD EBITDA NFD / EBITDA 15 13,0 12,7 54, ,2 70,4-8,0-23,2 60,2 99,0-23,0-23,6 153,3-28,2-47,5 158,5-33,5-16,3 131, ,0 Graf 18: Neto finančni dolg / kapital ,31 0,33 0,44 0,53 0,43 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0, = 119,3 mio EUR 2014 = 125,2 mio EUR 2015 = 142,5 mio EUR 2016 = 166,5 mio EUR = 143,5 mio EUR Omrežninski presežki Dolgoročne finančne obveznosti Kratkoročne finančne obveznosti Kratkoročne finančne naložbe Denarna sredstva NFD Kapital NFD / Kapital

3 CELOTNI PRIHODKI IN ODHODKI DRUŽBE POSLOVNI PRIHODKI IN ODHODKI DRUŽBE Graf 19: Celotni prihodki, celotni odhodki in čisti poslovni izid Graf 21: Poslovni prihodki, odhodki in poslovni izid iz poslovanja 35 24, , ,4 8,7 1 12,6 16,8 2 16,0 12,0 8, ,2 7,7 11,8 15,0 16,9 2 16,0 12,0 8,0 5 4,0 5 4,0 celotni prihodki celotni odhodki čisti poslovni izid poslovni prihodki poslovni odhodki poslovni izid iz poslovanja V družbi ELES smo v letu realizirali 187,6 mio EUR celotnih prihodkov, od tega jih izhaja 99,1 % iz poslovnih prihodkov. Celotni prihodki so bili glede na leto 2016 višji za 15 % in za 11 % presegajo načrtovane. Glavnina razlik glede na preteklo leto se nanaša na poslovne prihodke. Graf 20: Struktura celotnih prihodkov in odhodkov Struktura celotnih prihodkov Leto Celotni odhodki so v letu znašali 172,6 mio EUR. Poslovni odhodki v strukturi predstavljajo 97,9 % vseh odhodkov. Struktura celotnih odhodkov Leto Graf 22: Struktura poslovnih prihodkov in odhodkov Struktura poslovnih prihodkov Leto 0,9 % 1,6 % 2,5 % Struktura poslovnih odhodkov Leto 45,1 % 0,5 % 95,0 % 0,1 % 1,9 % 54,4 % 0,8 % 0,2 % 99,1 % 97,9 % Prihodki iz uporabe prenosnega omrežja Prodaja storitev dejavnosti ELES Usredstvene lastne storitve Drugi poslovni prihodki Odhodki iz uporabe prenosnega omrežja Stroški delovanja in vzdrževanja z amortizacijo Drugi poslovni odhodki Poslovni prihodki Finančni prihodki Drugi prihodki Poslovni odhodki Finančni odhodki Drugi odhodki

4 POSLOVNI PRIHODKI V letu je družba imela 185,8 mio EUR poslovnih prihodkov, kar je za 14 % več v primerjavi z letom 2016 in 10 % več v primerjavi z načrtovanimi za leto. Višji poslovni prihodki izhajajo predvsem iz višjih prihodkov od izravnave sistema, ki so bili posledica visokih cen električne energije zaradi nizkih januarskih temperatur, slabe hidrologije v JV Evropi in nenačrtovanih zaustavitev jedrskih elektrarn v Franciji. Večino poslovnih prihodkov predstavljajo prihodki iz uporabe prenosnega sistema. Družba ELES za opravljanje dejavnosti sistemskega operaterja prenosa električne energije večino poslovnih prihodkov realizira iz omrežnine za prenosni sistem in iz uporabe čezmejnih prenosnih zmogljivosti. Prihodki iz omrežnine za prenosni sistem so namenjeni nakupu električne energije za pokrivanje izgub v sistemu, zakupu sistemskih storitev ter za kritje stroškov delovanja in vzdrževanja z regulativnim donosom. Stroški izravnave sistema se izravnajo in krijejo v nastali višini prihodkov izravnave sistema. Prihodki iz uporabe prenosnega sistema so bili skladno z EZ-1 in Aktom o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologijo za obračunavanje omrežnine za elektro operaterje višji za 5,4 mio EUR in zajemajo: povečanje prihodkov za vir iz preteklih let iz naslova koriščenja presežkov omrežnine v višini 33,7 mio EUR ter zmanjšanje prihodkov za presežek tekočega leta v višini 8,3 mio EUR, kar skupaj pomeni povečanje prihodkov iz naslova uporabe omrežja za 25,4 tisoč EUR. Znesek predstavlja primanjkljaj prihodkov nad upravičenimi stroški, ki je bil izračunan na podlagi metodologije agencije za izračun regulativnega okvira; povečanje prihodkov v višini 2,9 tisoč EUR na podlagi popravljalnega ukrepa Odzivnega poročila Računskega sodišča z dne na Revizijsko poročilo. Uskladitev je bila podrobneje razkrita v Letnem poročilu za leto 2016 v poglavju 5.5; povečanje prihodkov v višini 0,4 tisoč EUR iz naslova uskladitve presežka leta 2016, ki je bila z Agencijo za energijo ugotovljena po končni uskladitvi regulativnega okvira za leto 2016; zmanjšanje prihodkov iz naslova čezmejnih prenosnih zmogljivosti za namene po Uredbi (ES) 714/2009 v skupni višini 23,3 mio EUR. 2,5 mio EUR smo porabili za tekoče investicije v čezmejne prenosne zmogljivosti, 20,8 mio EUR pa smo prenesli na ločen interni račun za bodoče investicije v čezmejne prenosne zmogljivosti. Prihodki iz naslova omrežninskih presežkov in prihodki iz naslova popravljalnega ukrepa Računskega sodišča so se v letu prenesli iz drugih poslovnih prihodkov na čiste prihodke iz prodaje. Drugi poslovni prihodki izhajajo predvsem iz prihodkov od mednarodnih projektov, prihodkov od črpanja PČR za amortizacijo brezplačno pridobljenih sredstev in sredstev, financiranih iz ČPZ ter drugih poslovnih prihodkov, kot so izterjane odpisane terjatve, dobički od prodaje osnovnih sredstev in prihodki od rezervacij za tožbe. Drugi poslovni prihodki so manjši za 27 % od preteklega leta predvsem zato, ker so bili v letu 2016 prihodki od koriščenja razmejitev Računsko sodišče evidentirani v okviru drugih poslovnih prihodkov, v letu pa so del čistih prihodkov od prodaje. Graf 23: Struktura prihodkov iz uporabe prenosnega sistema za leti in 2016 ter LN 8,9 25,8 3,8 24,7 13,3 8,0 27,2 3,6 1,0 3,6 0,4 3,1 1, LN 58,9 54,9 61,5 Omrežnina za prenosni sistem Izredne stemske storitve in jalova energija Prihodki iz mehanizma ITC Prihodki izravnave sistema Prihodki od dodeljenih ČPZ (avkcije) Ostali prihodki Opomba: graf prikazuje prihodke iz uporabe prenosnega sistema v letu po SRS, torej pred upoštevanjem regulativnega okvira po EZ-1

5 POSLOVNI ODHODKI Družba v letu prav tako beleži višje poslovne odhodke, ki so znašali 168,9 mio EUR in so bili za 14 % višji v primerjavi z letom 2016 in za 12 % višji od načrtovanih. Višji poslovni odhodki izhajajo predvsem zaradi višjih stroškov izravnave sistema, stroškov nakupa električne energije za pokrivanje izgub ter stroškov delovanja in vzdrževanja z amortizacijo. Glavnina stroškov je nastala v prvih dveh mesecih leta, ko smo bili priča izjemno zaostrenim razmeram na energetskih trgih praktično celotne kontinentalne Evrope. Na eni strani so temu botrovale izjemno nizke temperature predvsem v januarju, ki so močno povišale porabo električne energije ter na drugi strani številne nenačrtovane zaustavitve jedrskih elektrarn v Franciji, obenem pa je v tem obdobju JV Evropo še dodatno prizadela izjemno slaba hidrologija. Posledično so se cene na dnevnem trgu povišale za 100 % in ne glede na običajno raven, torej nad 100 /MWh. Ta trend je bil še posebej izrazit na izravnalnem trgu, kjer so cene zelo pogosto presegale 200 /MWh in več. Organizator trga Elesu kot sistemskemu operaterju povrne razliko med stroški in prihodki iz naslova izravnalne energije. Graf 24: Struktura odhodkov iz uporabe prenosnega sistema za leti in 2016 ter LN 17,2 24,7 16,7 6,8 2,4 2,6 7,3 2,8 4,4 57,1 45,7 56,0 Stroški sistemskih storitev Stroški nakupa električne energije za pokrivanje izgub Stroški izravnave sistema Stroški dodeljevanja ČPZ Stroški AE, jalove energije in ostali stroški 19,2 17, LN Opomba: v letu so stroški jalove energije upoštevani v odhodkih in ne kot storno prihodki jalove energije Graf 25: Struktura stroškov delovanja in vzdrževanja z amortizacijo 0,8 1,5 1,0 1,4 0,9 1,5 15,0 14,2 14,3 43,2 42,8 42,3 40,3 40,6 40,2 Stroški storitev Stroški dela Odpisi vrednosti Drugi poslovni odhodki Stroški porabljenega materiala 2016 LN

6 Analiza finančnega položaja družbe Bilančna vsota družbe je znašala 677,2 milijona EUR in je bila v primerjavi z letom 2016 večja za 28,3 milijona EUR oziroma za 4 %. V strukturi sredstev večino (88,5 %) predstavljajo dolgoročna sredstva, med katerimi največji delež zajemajo osnovna sredstva, ki znašajo 501,6 milijona EUR in so se v letu povečala za 21,1 milijon EUR. Razlog za povečanje so investicijska vlaganja v EE objekte. Dolgoročne finančne naložbe so znašale 92,8 milijona EUR in so za 4 % višje od izkazanih v letu Največji del naložb predstavlja delež v družbi Talum, ki znaša 90,5 milijona EUR in se je v letu v primerjavi z letom 2016 povečal za 3,6 milijona EUR zaradi konverzije kratkoročnega posojila v dolgoročno finančno naložbo. Družba ELES je tako pridobila 86,26-odstotni delež v družbi Talum. Kratkoročna sredstva so znašala 75,6 milijona EUR in so bila v letu za 2 % višja od leta 2016, spremenila se je predvsem notranja struktura sredstev, tako da je bilo v letu manj sredstev namenjenih kratkoročnim finančnim naložbam, več pa je bilo denarnih sredstev. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve so znašale 2,3 milijona EUR in so se glede na lansko leto povečale za 0,6 milijona EUR predvsem zaradi večjih kratkoročno nezaračunanih prihodkov za mehanizem ITC. Med obveznostmi do virov sredstev skoraj polovico predstavlja kapital družbe, ki je znašal po stanju konec leta 331,7 milijona EUR in se je glede na preteklo leto povečal za 17,9 milijona EUR, torej predvsem za doseženi čisti dobiček na dan , ostalo je preračun vrednotenj po pošteni vrednosti. V LP 2016 je družba na naredila popravek napake zaradi uskladitve evidenc z agencijo in po sklepu Računskega sodišča in v okviru kapitala izkazala čisto izgubo preteklih let v višini 56 milijonov EUR, na drugi strani pa povečala dolgoročne pasivne časovne razmejitve. S sklepom vlade na dan se je Graf 26: Sestava sredstev družbe ELES od leta 2013 do (v %) 89,6 86,2 84,6 88,3 88,5 0,3 0,3 0,1 1,6 0, Kratkoročne akivne časovne razmejitve Kratkoročna sredstva Dolgoročna sredstva 11,2 11,4 15,3 12,2 10,2 nastala bilančna izguba na dan v višini 43,5 milijonov EUR pokrila iz drugih rezerv iz dobička v višini 18,3 milijonov EUR in iz zakonskih rezerv v višini 8,5 milijona EUR, kar pomeni koriščenje celotne rezerve iz dobička, in pokrila tudi iz kapitalskih rezerv v višini 16,7 milijona EUR, kar pomeni zmanjšanje kapitalskih rezerv iz 156,9 milijona EUR na 140,3 milijona EUR. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve so se v primerjavi s koncem leta 2016 zmanjšale za 1,1 milijon EUR in so znašale 253,3 milijona EUR. Rezervacije so se povečale za 2,0 milijona EUR, dolgoročne PČR pa zmanjšale za 3,1 milijona EUR. Slednje predstavljajo predvsem zneski dolgoročno razmejenih prihodkov iz naslova omrežninskih presežkov in dolgoročne razmejitve za realizirane investicije, katerih vir so nepovratna sredstva. V letu so na povečanje vplivali predvsem razmejeni prihodki iz ČPZ v znesku 23,3 milijonov EUR (odloženi prihodki v znesku 2,5 milijona EUR za tekoče investicije v ČPZ in 20,8 milijona EUR prenosa na ločen interni račun za bodoče investicije v ČPZ) in obresti od povprečnega stanja presežka v znesku 1,9 milijona EUR, na zmanjšanje pa omrežninski primanjkljaj v višini 25,4 milijona EUR in ukrep Računskega sodišča v višini 2,9 milijona EUR. Stanje dolgoročnih obveznosti je bilo 55,3 milijona EUR in je bilo večje za 4 % od leta Večino (99 %) predstavljajo dolgoročne finančne obveznosti, ki so znašale 54,8 milijona EUR, od tega najeto posojilo pri EIB v znesku 45,4 milijona EUR, ki se je v letu zmanjšalo za kratkoročni del posojila v višini 2,8 milijona EUR in prejeto posojilo UniCredit Banke Slovenije v višini 6,0 milijonov EUR, ki predstavlja prvi del prejetega dolgoročnega posojila za financiranje odplačnega prevzema 110 kv omrežja električne energije, ki skupno znaša 3 milijonov EUR. Črpanje preostalega dela posojila v višini Graf 27: Sestava obveznosti do virov sredstev družbe ELES od leta 2013 do (v %) 61,2 57,9 48,1 48,3 49,0 5,5 4,3 6,6 6,0 6, ,3 10,9 8,2 8,2 Kratkoročne obveznosti in kratkoročne pasivne časovne razmejitve Dolgoročne obveznosti Rezervacije in dolg. PČR Kapital 8,5 21,2 26,8 36,8 39,2 37,4 24,0 milijonov EUR je skladno s pogodbenim dodatkom predvideno med in Preostali del dolgoročnih finančnih obveznosti predstavljajo druge dolgoročne obveznosti v višini 3,4 milijona EUR, ki zajemajo izvedena finančna instrumenta za zavarovanje spremenljivosti denarnih tokov zaradi spremembe obrestne mere dolgoročnega kredita (obrestna ovratnica in zamenjava), ki sta se glede na leto 2016 zmanjšala za 1,2 milijona EUR oziroma za 27 % zaradi uskladitve na tržno vrednost. Kratkoročne obveznosti so konec leta znašale 33,4 milijona EUR in so bile tako od konca leta 2016 višje za 32 %. Finančne kratkoročne obveznosti zajemajo kratkoročni del EIB kredita v znesku 5,0 tisoč EUR, ki se od konca leta 2016 ni spremenil. Kratkoročne poslovne obveznosti so se glede na preteklo leto povečale za 8,0 milijonov EUR in so znašale 28,4 milijona EUR. Povečanje izhaja predvsem iz večjih kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev v državi. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve so znašale 3,5 milijona EUR in so se glede na leto 2016 povečale za 1,3 milijon EUR. Zajemajo predvsem kratkoročno odložene prihodke iz avkcij in EU projektov. Med pogojnimi obveznostmi družba izkazuje obveznosti za poroštvo za dolgoročno posojilo BSP v višini 4,8 milijona EU in obveznosti za poroštvo za nakup električne energije za obdobje 2016 do 2018 s strani odvisne družbe Talum v skupni višini 10 milijonov EUR (8,5 milijonov EUR družbi HSE in 1,5 milijona EUR družbi Petrol).

7 Izkaz denarnih tokov Denarni izid v obdobju je znašal 11,7 milijona EUR. Prebitek prejemkov iz poslovanja je bil dosežen v višini 42,9 milijona EUR. Družba izkazuje tudi prebitek prejemkov pri financiranju, saj prejeto dolgoročno posojilo UniCredit Banke presega izdatke za obresti in odplačilo glavnice EIB kredita. Prebitek prejemkov iz poslovanja in financiranja je bil predvsem namenjen za pridobitev opredmetenih osnovnih in neopredmetenih sredstev v višini 46,0 milijona EUR. Končno stanje denarnih sredstev je bilo 28,0 milijona EUR. Graf 28: Izkaz denarnih tokov (IDT) 6 47,1 42,9 3 1, ,3-33, ,9-9 Denarni izid 2016 = -31,1 mio EUR Denarni izid = 11,7 mio EUR Prebitek prejemkov pri poslovanju Prebitek izdatkov pri naložbenju Prebitek prejemkov / izdatkov pri financiranju

8 KAZALNIKI USPEŠNOSTI POSLOVANJA DRUŽBE Tabela 14: Kazalniki finančnega poslovanja POMEMBNEJŠI KAZALNIKI Kazalniki stanja financiranja osnova v 000 EUR osnova v 000 EUR 1. Stopnja lastniškosti financiranja v % 2. Stopnja dolžniškosti financiranja v % 3. Stopnja dolgoročnosti financiranja v % Kazalnik investiranja 1. Stopnja osnovnosti investiranja v % 2. Stopnja dolgoročnosti investiranja v % Kazalniki vodoravnega finančnega ustroja 1. Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev 2. Koeficient kratkoročne pokritosti kratkoročnih obveznosti 3. Koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti 4. Koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti (hitri koeficient) Kazalnik gospodarnosti 1. Koeficient gospodarnosti poslovanja Kazalniki donosnosti 1. Donos na kapital (ROE) v % 2. Donos na sredstva (ROA) v % 3. Donos na korigirana sredstva (ROA) v % Kazalnik investicijskega vlaganja 1. Stopnja investicijskih vlaganj v % 2. Korigirana stopnja investicijskih vlaganj v % Opomba: - kazalniki so izračunani po postavkah z upoštevanjem 120. člena EZ-1 - donos na korgirana sredstva (ROA) ne vključuje dolgoročnih finančnih naložb kapital/ ,4 48, ,7 49,0 obveznosti do virov sredstev , ,2 dolgovi/ ,8 12, ,6 13,1 obveznosti do virov sredstev , ,2 vsota kapitala, dolgoročnih dolgov in rezeravcij/ ,1 95, ,7 94,5 obveznosti do virov sredstev , ,2 osnovna sredstva (po neodpisani vrednosti)/ ,0 74, ,9 74,1 sredstva , ,2 vsota osnovnih sredstev (po neodpisani vrednosti), dolgoročnih finančnih naložb in dolgo.posl.terjatev/ ,2 87, ,5 87,8 sredstva , ,2 kapital/ ,4 0, ,7 0,661 osnovna sredstva (po neodpisani vrednosti) , ,9 kratkoročna sredstva/ ,9 2, ,4 2,262 kratkoročne obveznosti , ,2 vsota likvidnih sredstev in kratkoročnih terjatev/ ,6 2, ,6 2,191 kratkoročne obveznosti , ,2 likvidna sredstva/ ,6 1, ,8 1,436 kratkoročne obveznosti , ,2 poslovni prihodki/ ,4 1, ,7 1,100 poslovni odhodki , ,3 čisti dobiček v poslovnem letu/ ,2 3, ,7 5,4 povprečni kapital , ,7 čisti dobiček v poslovnem letu/ ,2 1, ,7 2,5 povprečna sredstva , ,3 čisti dobiček v poslovnem letu/ ,2 2, ,7 2,9 korigirana povprečna sredstva , ,4 realizirane investicije in rekonstrukcije/ ,0 34, ,4 56,7 načrtovanimi investicijami in rekonstrukcijami , ,5 realizirane investicije in rekonstrukcije/ ,0 85, ,4 70,1 načrtovanimi investicijami in rekonstrukcijami , ,2

9 Stopnja lastniškosti financiranja se je v letu zvišala za 0,7 odstotne točke na 49,0 %, ker se je kapital zvišal bolj kot so se zvišale celotne obveznosti do virov sredstev. Stopnja dolžniškosti financiranja se je zvišala za 1,0 odstotno točko na 13,1 % zaradi višjih dolgov, predvsem višjih kratkoročnih poslovnih obveznosti do dobaviteljev. Družba je v letu 94,5 % svojih sredstev financirala z dolgoročnimi viri in le 5,5 % s kratkoročnimi viri, ki so se v letu zvišali in tako vplivali na padec stopnje dolžniškosti financiranja za 1,2 odstotni točki glede na preteklo leto. Stopnja osnovnosti investiranja je bila enaka stopnji v letu 2016 in je znašala 74,1 %, prav tako je bila na enakem nivoju tudi stopnja dolgoročnosti investiranja, ki je zanašala 87,8 %. V letu so se povečala investicijska vlaganja, ki so bila višja od obračunane amortizacije. Koeficienti vodoravnega finančnega ustroja so bili z izjemo koeficienta kapitalske pokritosti osnovnih sredstev (povečanje kapitala za doseženi dobiček leta) nižji v primerjavi s preteklim letom, ker so se kratkoročna sredstva povečala manj, kot so se povečale kratkoročne obveznosti (višje kratkoročne poslovne obveznosti). Gospodarnost poslovanja družbe (1,100) se je zmanjšala za 01 odstotno točko v primerjavi z letom 2016, ker so se poslovni prihodki povečali manj, kot so se povečali poslovni odhodki. Kazalnik donosnosti ROE (koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala) se je v letu povečal zaradi višjega doseženega čistega dobička v letu glede na leto Enako je čisti poslovni izid vplival na ROA (koeficient čiste dobičkonosnosti sredstev) in ROA na sredstva brez dolgoročnih finančnih naložb. V primerjavi s preteklim letom sta bila višja predvsem zaradi višje doseženega čistega poslovnega izida v letu. Stopnja investicijskih vlaganj glede na načrtovana vlaganja se je zaradi višjega investiranja v letu dvignila za 21,8 odstotne točke glede na preteklo leto in dosegla stopnjo 56,7 %, če pa upoštevamo še vse moteče zunanje dejavnike, so realizirane investicije v letu dosegle 70,1 % planiranih. STRATEŠKI KAZALNIKI IN PRIMERJAVA S CILJNIMI VREDNOSTMI IZ DSP V okviru zastavljenega strateškega cilja 2 Doseganje čistega poslovnega izida, skladno z metodologijo Agencije za energijo v dokumentu Dolgoročni strateški plan (DSP) poslovanja za obdobje , smo določili nabor in ciljne vrednosti ključnih ekonomskih in tehničnih kazalnikov za spremljanje uspešnosti poslovanja v obdobju veljavnosti dokumenta DSP Ciljne vrednosti za leto so predstavljene v poglavju in so bile dosežene oziroma presežene pri petih ekonomskih kazalnikih (donos na kapital ROE, donos na korigirana sredstva ROA, odhodki na preneseno električno energijo, zmožnost vračila najetih posojil, doseganje primerljivih cen 1. Ekonomski kazalniki Tabela 15: Primerjava ekonomskih kazalnikov Kazalnik/leto Real Real. zakupa moči za sekundarno in terciarno regulacijo) in petih tehničnih kazalnikih (preseganje dopustnih napetosti v urah, nedobavljena energija zaradi izpada elementov, količina prenesene električne energije na normirano dolžino prenosnega omrežja, razpoložljiv NTC glede na dogovorjen NTC s posameznimi TSO (APG, TERNA, HOPS), ustrezno zagotavljanje razpoložljivih in zanesljivih zvez za potrebe delovanja prenosnega elektroenergetskega omrežja RS). Niso pa bile dosežene pri dveh ekonomskih in enem tehničnem kazalniku. Podrobnejša razlaga posameznih kazalnikov je v nadaljevanju. Ciljne vrednosti iz DSP Leto Doseganje reguliranega donosa v % 74,04 89,54 95,00 Donos na kapital (ROE) v % 3,71 5,36 3,00 Donos na korigirana sredstva (ROA) v % * 2,25 2,94 > 2 % Odhodki na preneseno električno energijo (v EUR/MWh EE) 6,84 7,60 9,27 Zmožnost vračila najetih posojil 3,67 2,88 =<4 Investicijska vlaganja na konico odjema ( /MW konico odjema) ** Doseganje primerljivih cen zakupa moči za sekundarno in terciarno regulacijo (v %) SR+ SR- TR+ TR- Opomba: * Donos na korigirana sredstva (ROA) ne vključuje dolgoročnih finančnih naložb. ** Pri konični moči so upoštevani odjemalci znotraj Slovenije in čezmejni pretoki. - Podatki za ciljne vrednosti TSO-jev so izračunani na podatkih za leto , , , Pogodbe iz leta 2013

10 V letu je bil kazalnik doseganja reguliranega donosa v primerjavi s preteklim letom za 15,5 odstotne točke višji kot v letu 2016 in za 5,46 odstotnih točk nižji od ciljne vrednosti iz DSP Delež čistega dobička pred davki je v primerjavi s korigiranim donosom (reguliran donos, zmanjšan za pod izkaz financiranja) znašal 89,54 %. Odstopanje od ciljne vrednosti je podan v poglavju Vpliv regulative na uspešnost poslovanja. Kazalnika donosnosti (ROE) in donos na korigirana sredstva (ROA) sta pojasnjena v prejšnjem poglavju. Kazalnik odhodkov na preneseno električno energijo znaša 7,60 EUR/MWh EE in je je višji glede na predhodno leto zaradi višjih odhodkov, hkrati pa je bilo tudi več prenesene električne energije, kot v letu Ciljna vrednost kazalnika je presežena tako v letu, kot tudi v letu 2016, saj ciljna vrednost kazalnika manj kot 9,27 EUR/MWh EE (nižja vrednost kot znaša povprečje vseh TSO-jev). 2. Tehnični kazalniki Tabela 16: Primerjava tehničnih kazalnikov Kazalnik/leto Real Real. Preseganje dopustnih napetosti v urah (400 kv = 425 kv, 220 kv = 245 kv) Nedobavljena energija zaradi izpada elementov prenosnega omrežja v % Količina prenesene električne energije na normirano dolžino prenosnega omrežja v MWh/km Zmožnost vračila najetih posojil se je v letu izboljšala (zmanjšanje kazalnika za 0,79 odstotne točke glede na predhodno leto) predvsem zaradi prenosa dela omrežninskih presežkov iz naslova regulative Agencije za energijo na rezervacije za bodoče načrtovane investicije vir ČPZ, in sicer z oblikovanjem ločenega internega računa za načrtovane investicije v ČPZ. Kazalnik investicijskih vlaganj na konico odjema je glede na predhodno leto višji za 42 %, vendar še vedno ne dosega začrtanih ciljnih vrednosti. Realizacija investicijskih vlaganj je v letu višja kot v letu 2016, vendar je bila še vedno nižja od načrtovane. Kazalnik doseganja primerljivih cen zakupa moči za sekundarno in terciarno regulacijo prikazuje primerljivost doseganja cen zakupa moči SR in TR (ločeno po smereh) v Sloveniji glede na cene v Avstriji. Vrednost kazalnika je tako v letu 2016 kot v letu enak 100, saj se upoštevajo cene določene v pogodbah iz leta Ciljne vrednosti iz DSP Leto <775, < Delež izgub pri prenosu električne energije v % 1,53 1,67 =<1,46 Razpoložljiv NTC glede na dogovorjen NTC s posameznimi TSO (APG, TERNA, HOPS) v % - Smer Avstrija-RS - Smer Hrvaška-RS - Smer RS-Italija Ustrezno zagotavljanje razpoložljivih in zanesljivih zvez za potrebe delovanja prenosnega elektroenergetskega omrežja RS v % Opomba: - Podatki za ciljne vrednosti TSO-jev so izračunani na podatkih za leto Normirana dolžina (ELES): LNORM = L400 kv + a * L220 kv + b * L110 kv;c a=0,29, b= , , ,995 Kazalnik preseganja maksimalnih dopustnih vrednosti napetosti nam pove število ur, ko je bila presežena maksimalna dopustna vrednost napetosti. Maksimalna dopustna napetost je 420 kv in 245 kv. Eden od razlogov za povečanje števila ur preseganja dopustnih vrednosti napetosti je vključevanje dodatnih merilnih točk (od leta 2008 je bilo vključenih 12 merilnih točk, medtem ko jih je bilo leta 2013 že 23). V letu je bilo za 100 ur manj presežene maksimalne dopustne vrednosti napetosti kot v letu 2016 in je znašalo 133 ur, bilo pa jih je bistveno manj kot v povprečju preteklih petih let in dosti manj od ciljne vrednosti za leto. Kazalnik nedobavljene energije (ENS) prikazuje energijo, ki bi bila dobavljena iz sistema, če ne bi prišlo do prekinitve napajanja iz VN sistema. V letu ta kazalnik znaša 006 % in je višji v primerjavi z letom 2016 ter občutno nižji od povprečja , saj je bil ta kazalnik v letu 2012 povečan zaradi eksplozije odklopnika v RTP Okroglo. Kazalnik v letu in tudi v letu 2016 dosega ciljno vrednost, ki je manjša od 1 %. Znatno višji kazalnik nedobavljene energije v letu glede na leto 2016 gre pripisati predvsem slabim vremenskim razmeram (moker sneg in močan veter), ki so prizadele Slovenijo v prvi polovici decembra. Kazalnik količine prenesene električne energije na normirano dolžino prenosnega omrežja prikazuje preneseno električno energijo, ki je bila prevzeta iz prenosnega omrežja (poraba v Sloveniji in oddaja v tujino) na normirano dolžino omrežja. V letu je bilo preneseno MWh električne energije na kilometer omrežja, kar je nekoliko več kot v letu 2016 in več od povprečja v letih Tako je bilo v letu in 2016 preneseno več MWh električne energije na kilometer omrežja od ciljne vrednosti, ki je MWh električne energije na kilometer omrežja. Kazalnik, ki prikazuje delež izgub pri prenosu električne energije na mejnih daljnovodih (prenesena električna energija, prevzeta iz prenosnega omrežja in porabljena v Sloveniji oz. oddana v tujino), je v letu znašal 1,67 % in je bil nekoliko višji kot v letu Delež izgub pri prenosu električne energije je bil malenkost višji od povprečja v letih Večji odstotek izgub je posledica velikega pretoka električne energije in zato tudi manjše zaostajanje za ciljno vrednostjo. Kazalnik razpoložljivega NTC glede na dogovorjeni NTC s posameznimi TSO nam pove, koliko odstotkov načrtovanih prenosnih zmogljivosti je bilo dejansko razpoložljivih in ponujenih na trg na posamezni meji in smeri. V smeri Slovenija Italija in Hrvaška Slovenija znaša kazalnik za leto 100 %, kar je tudi povprečje zadnjih let, kar pomeni, da so bile načrtovane količine tudi dejansko ponujene. V smeri Avstrija Slovenija kazalnik za leto znaša 77 %. Ta vrednost je višja od vrednosti kazalnika za leto 2016, ko je le ta znašal 68 %, še vedno pa nižja od nekajletnega povprečja. Tako nizko vrednost kazalnika lahko v največji meri pripišemo visoki rasti proizvodnje iz obnovljivih virov predvsem na področju Nemčije. Visoki pretoki te energije skozi avstrijsko prenosno omrežje povzročajo avstrijskemu sistemskemu operaterju precej težav, zaradi česar je ta prisiljen v omejevanje izvoza na južnih mejah Avstrije. To v praksi pomeni nižje vrednosti prenosnih zmogljivosti za potrebe trga. V primerjavi s ciljnimi vrednostmi v letu v smeri Avstrija RS kazalnik ne dosega ciljne vrednosti, medtem ko v smeri Hrvaška RS in v smeri RS Italija kazalnik presega ciljni vrednosti. Kazalnik, ki govori o ustreznem zagotavljanju razpoložljivih in zanesljivih zvez za potrebe delovanja prenosnega elektroenergetskega omrežja RS, je v letu znašal 99,884 % in je bil višji v primerjavi z letom 2016, bil pa je nižji od povprečja v letih in nižji od ciljne vrednosti za leto. Razpoložljivost na tem omrežju je bila nižja zaradi izvedbe nadgradnje SDH in migracije uporabnikov na novo omrežje, vendar storitve niso bile motene, saj je bilo v tem času delujoče drugo omrežje.

11 BONITETNA OCENA V LETU Tabela 17: Bonitetna ocena ELES Bonitetna ocena ELES, d.o.o. (vir: gvin.com) Ocena v letu Bonitetna ocena Dinamična ocena Temelji na podatkih za leto 2013 B B B A A Bonitetna ocena za leto temelji na podatkih AJPES za leto Letna ocena po metodologiji podjetja Bisnode (Gvin), d.o.o. temelji na finančni oceni in šestih izbranih finančnih kazalnikih (kazalniki likvidnosti, plačilne sposobnosti, servisiranje dolga, kreditne izpostavljenosti poslovanju, poslovna donosnost sredstev, koeficient obračanja sredstev) ter primerjavi bonitetne ocene za dve zaporedni leti (ugotavljanje stabilnosti modela). Ocena vključuje tudi podatke o panogi, velikosti družbe in tipu subjekta. Družba je v letu ponovno prejela bonitetno oceno A1, ki jo je prejela v letu 2016 na temelju izboljšanja kazalnika kreditne izpostavljenosti in s tem celotne boljše splošne ocene. Kazalnik od ciljne vrednosti odstopa predvsem zaradi nižje realizacije investicij in rekonstrukcij, katerih realizacija znaša ,4 tisoč EUR in je bila od načrtovane nižja za 43 % (37.750,1 tisoč EUR). V letu je družba planirala za 4.217,2 tisoč EUR usredstvenih lastnih storitev, realizirala pa jih je 3.039,7 tisoč EUR. Razlika v višini 1.177,5 tisoč EUR glede na načrtovane se nanaša na nerealizirana dela na investicijah in rekonstrukcijah. Družba se konstantno srečuje s težavami pri izpolnitvi plana investicij. Vzroki za zamude oz. odstopanja med planom in realizacijo se nanašajo predvsem na zunanje dejavnike. Le-ti so podrobno navedeni v poglavju Širitev in vzdrževanje omrežja. Realizacija investicij in rekonstrukcij bi omogočila realizacijo načrtovanih usredstvenih lastnih storitev in dobiček pred obdavčenjem dvignila za 1.177,5 EUR in posledično tudi kazalnik reguliranega donosa, in sicer za 7 odstotnih točk. Tabela 18: Vpliv reguliranega donosa na uspešnost poslovanja Kazalnik reguliranega donosa na sredstva bi bil višji tudi, če bi družba realizirala prevzem 110 kv omrežja. Po trenutni metodologiji za izračun regulativnega okvira v obdobju so nadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja odvisni od obsega omrežja. Družba je na podlagi poslovne usmeritve v letu 2015 in 2016 zagotovila ustrezne kadrovske in druge resurse za prevzem te opreme, določene z Uredbo na osnovi 4. odstavka 35. člena EZ-1. V kolikor bi omrežje prevzeli, vendar ga zaradi zunanjih dejavnikov nismo mogli realizirati kot določa uredba (veza poglavje Širitev in vzdrževanje omrežja), bi agencija družbi priznala za 313,2 tisoč EUR več prihodkov za kritje stroškov prevzema, kar bi dobiček pred obdavčenje dvignilo za 316,4 tisoč EUR, z upoštevanimi nižjimi obrestmi od povprečnega stanja presežka, posledično bi se za 1,9 odstotne točke dvignil tudi kazalnik reguliranega donosa. Postavka Znesek Kazalnik doseganja reguliranega donosa VPLIV REGULATIVE NA USPEŠNOST POSLOVANJA V letu realiziran poslovni izid pred davki znaša ,9 tisoč EUR ter korigiran reguliran donos ,6 tisoč EUR. Pojem»korigiran reguliran donos«družba ELES definira kot reguliran donos, določen na podlagi veljavne metodologije agencije, zmanjšan za pod izkaz financiranja. Reguliran donos je namenjen kritju odhodkov financiranja, pričakovanega donosa lastniškega kapitala in davka od dohodka pravnih oseb. Pri primerjavi korigiranega reguliranega donosa in doseženega poslovnega izida pred obdavčenjem dobimo kazalnik doseganja reguliranega donosa, ki za leto znaša 89,54 % in je od ciljne vrednosti iz DSP nižji za 5,46 odstotnih točk. Spodnji graf prikazuje gibanje kazalnika reguliranega donosa od leta 2013 naprej. Razvidno je, da je družba ELES v letu dosegla najboljši rezultat v zadnjih petih letih. 1 Realiziran dobiček pred obdavčenjem ,5 % 2 Povečanje uredstvenih lastnih storitev ,0 % 3 Povečanje NSDV - prevzem 110 kv z obrestmi ,9 % 4 Dobiček pred obdavčenjem po povečanju (1+2+3) ,4 % Iz pregleda je razvidno, da če bi družba ELES imela pogoje za polno realizacijo investicij in rekonstrukcij ter prevzem 110 kv omrežja, bi kazalnik doseganja reguliranega donosa presegel ciljno vrednost 95 % in sicer bi znašal 98,42 %, kar pomeni, da družba ELES uspešno zasleduje cilj izenačitve korigiranega reguliranega donosa in celotnega poslovnega izida pred obdavčenjem. Graf 29: Doseganje korigiranega reguliranega donosa (v %) , ,98 56,79 65,36 74,

31

31 Hram Holding, finančna družba, d.d. Vilharjeva 29, Ljubljana, skladno z Zakonom o trgu finančnih instrumentov ter Sklepom o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij, objavlja podatke iz

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka:

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka: v sodelovanju z S.BON AJPES za podjetje: Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: 1234567000 ID za DDV / davčna številka: SI12345678 BONITETNA OCENA PO PRAVILIH BASEL II BONITETNA OCENA PODJETJA NA DAN

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja REVIDIRANE

Prikaži več

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR BONITETNO POROČILO Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska www.bisnode.si, tel: +386 (0)1 620 2 866, fax: +386 (0)1 620 2 708 Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 Ljubljana, maj 2006 K A Z A L O Stran

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 056NKP Davčna: Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 056NKP Davčna: Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim Bonitetno poročilo Izdano dne 23.9.214 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 56NKP Davčna: Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovanjem in slabš e posluje. Finančna ocena 213 17

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 036NKP Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovan

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 036NKP Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovan Bonitetno poročilo Izdano dne 14.4.214 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 36NKP Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovanjem in slabš e posluje. Finančna ocena 212 8 Finančna

Prikaži več

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc CINKARNA Metalurško kemična industrija Celje, d.d. Kidričeva 26, 3001 Celje OBJAVA POVZETKA REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA ZA LETO 2006 V skladu z ZTVP-1 ter Sklepom o podrobnejši vsebini in načinu objave

Prikaži več

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA ( IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN 30.09.2013 Postavka AOP 30.9.2013 30.9.2012 INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (002+032+053) 001 7.565.152 6.566.959 115,20 A. DOLGOROČNA SREDSTVA

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice,

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska LIBELA ORODJA, Izdelovanje orodij in perforiranje

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 001NKP, d.o.o. Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim po

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 001NKP, d.o.o. Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim po Bonitetno poročilo Izdano dne 17.1.2014 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 001NKP, d.o.o. Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim poslovanjem in zelo dobro posluje. Poslovni subjekt zelo

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska HLADILNA TEHNIKA MILAN KUMER s.p. Izdano dne 18.6.2018

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska RCM špedicija, gostinstvo, trgovina in proizvodnja

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska JELE KITT proizvodno podjetje d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 010NKP d.o.o. 4 Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim p

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 010NKP d.o.o. 4 Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim p Bonitetno poročilo Izdano dne 17.1.2014 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 010NKP d.o.o. 4 Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim poslovanjem in slabš e posluje. Poslovni subjekt slabš

Prikaži več

BONITETNO POROCILO Izdano dne Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POROČILO, vse pravice pridržane

BONITETNO POROCILO Izdano dne Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POROČILO, vse pravice pridržane BONITETNO POROCILO Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA Poglavje 1 Podjetje: Naslov: Dejavnost: J 58.190 DRUGO ZALOŽNIŠTVO Matična številka:

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠKI REGIJI V LETU 2010 Postojna, maj 2011 KAZALO I.

Prikaži več

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2016 Finančni rezultat Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav Poslovno poročilo Uprav

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2016 Finančni rezultat Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav Poslovno poročilo Uprav Kazalo > 8 Finančni rezultat Skupine Triglav in Skupina Triglav je ustvarila 82,3 milijona evrov čistega dobička in dosegla 11,4-odstotno dobičkonosnost kapitala. Čisti poslovni izid je za 29 odstotkov

Prikaži več

Untitled Document

Untitled Document BONITETNO POROČILO Izdano za: Mateja Roglič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska www.bisnode.si, tel: +386 ()8 39 3, fax: +386 ()1 62 2 78 Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA Poglavje

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska MULTILINGUAL PRO prevajalska agencija d.o.o. Izdano

Prikaži več

STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1.

STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1. STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktura standardnega zoženega izbora podatkov iz

Prikaži več

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. office-sl

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o.   office-sl 1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. email: office-slovenia@coface.com 14.12.2016 22:11(+1) POROČILO O PODJETJU IZMIŠLJENO PODJETJE D.O.O. Druga imena: IZMIŠLJENO d.o.o. Sedez podjetja:

Prikaži več

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1 IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) Zap. Oznaka štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA 1 A. 1. in del A. 5. Denar v blagajni, stanje na računih pri centralnih bankah in vpogledne vloge pri bankah

Prikaži več

Priloga_AJPES.xls

Priloga_AJPES.xls 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ZELEN IN PARTNERJI, Podjetniško in poslovno svetovanje

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska KARBON, čiste tehnologije d.o.o. Velenje Izdano

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ŠTERN, proizvodnja in trgovina, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska IRMAN trgovina, razvoj, optika, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ARNE Računalniški sistemi d.o.o. Izdano dne 8.1.2016

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska LIBELA ORODJA, Izdelovanje orodij in perforiranje

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska NARVIS, napredne računalniške storitve, d.o.o.

Prikaži več

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = =

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = = CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) =1.1+1.2+1.3+1.6 =1.4+1.5+1.6 1.1 TEMELJNI KAPITAL =1.1.1+ 1.1.2+1.1.4+1.1.5 Znesek

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska RCM špedicija, gostinstvo, trgovina in proizvodnja

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ŠTERN, proizvodnja in trgovina, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska MULTILINGUAL PRO prevajalska agencija d.o.o. Izdano

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska IRMAN trgovina, razvoj, optika, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2015

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2015 AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2016 ISSN 1855-3982 K A Z A L O I. UVOD...

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ZEL-EN, razvojni center energetike d.o.o. Izdano

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ILUMINA WAX trgovina in proizvodnja d.o.o. Izdano

Prikaži več

Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU

Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU Postojna, maj 2019 Kazalo vsebine 1. UVOD... 3 2. POVZETEK...

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska INŽENIRING TELEKOMUNIKACIJ 100 d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOV

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOV AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 ISSN 2536-4243 K A

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska HALDER norm+technik d.o.o. Izdano dne 5.8.2014

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 SKUPINA SAVA RE NEREVIDIRANI REZULTATI 2017 23. MAREC 2018 a 2017 KLJUČNI POUDARKI LETA Kosmata premija skupine Sava Re je v letu 2017 prvič presegla 500 milijonov EUR. Čisti poslovni izid in donosnost

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2008 Ljubljana, maj 2009 ISSN 1855-3990

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska KAPI IN PARTNERJI d.o.o. posredništvo in druge

Prikaži več

Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU 2016 Kranj, maj 2017

Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU 2016 Kranj, maj 2017 Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU Kranj, maj 2017 Kazalo vsebine 1. UVOD... 4 2. POVZETEK... 6 3. GOSPODARSKE

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Predelava termoplastov VARSPOJ, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2018

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2018 AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 ISSN 2536-4235 K A Z A L O I. UVOD...

Prikaži več

Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: Davčna

Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: Davčna Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: 5665493 Davčna številka: SI 82155135 Telefon (h.c.): 01/ 200 75 00

Prikaži več

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2017

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2017 Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 217 Vsebina Sestava Skupine KD... 3 Analiza poslovanja Skupine KD v obdobju 1-3 217...

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska SPLETNE REŠITVE, MIHA LAVTAR S.P. Izdano dne 26.6.2013

Prikaži več

Plan 2019 in ocena 2018

Plan 2019 in ocena 2018 01 Povzetek poslovnega načrta družbe Luka Koper, d. d., in Skupine Luka Koper za leto 2019 in ocena poslovanja za leto POVZETEK POSLOVNEGA A DRUŽBE, IN SKUPINE LUKA KOPER ZA LETO 2019 IN POSLOVANJA ZA

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska PS družba za projektiranje in izdelavo strojev

Prikaži več

3

3 SIVENT, d.d., Ljubljana NEREVIDIRANO POLLETNO POROČILO družbe SIVENT, d.d., Ljubljana in NEREVIDIRANO KONSOLIDIRANO POLLETNO POROČILO Skupine SIVENT za obdobje 1.1. 30.6.2014 Ljubljana, avgust 2014 Pregled

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 L

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 L AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 Ljubljana, maj 2006 K A Z A L O Stran I. UVOD...1 II.

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska CLEANGRAD, proizvodnja kovinskih konstrukcij in

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska AVTOSTORITVE ROGELJ avtokleparstvo in trgovina,

Prikaži več

Microsoft Word - SRS A.doc

Microsoft Word - SRS A.doc Slovenski računovodski standard 23 (2016) OBLIKE IZKAZA GIBANJA KAPITALA ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju predračunskih in obračunskih izkazov, v katerih

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska KOOP TRGOVINA trgovina in posredništvo d.o.o. Izdano

Prikaži več

STRUKTURA STANDARDNIH IZPISOV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktu

STRUKTURA STANDARDNIH IZPISOV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktu STRUKTURA STADARDIH IZPISOV PODATKOV IZ LETIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG I SAMOSTOJIH PODJETIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVO OBJAVO 1. Struktura standardnega izpisa podatkov iz letnih poročil gospodarskih

Prikaži več

Izpostava Ljubljana INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU 2018 Ljubljana, m

Izpostava Ljubljana INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU 2018 Ljubljana, m Izpostava Ljubljana INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 Kazalo vsebine 1. UVOD... 1 2. POVZETEK... 3 3.

Prikaži več

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 ... 3... 4... 9... 35 2 ... 48 3 4 5 6 7 ZŠ KAZALEC OZ. KAZALNIK LETO 2013 LETO 2012 I 13/12 1 ŠTEVILO ZAPOSLENIH KONEC LETA 115 110 104,5 PO OBRAČUNSKEM

Prikaži več

LETNO POROČILO SID BANKE IN SKUPINE SID BANKA 2016

LETNO POROČILO SID BANKE IN SKUPINE SID BANKA 2016 Ljubljana, 31. 8. 2017 Vsebina IZJAVA O ODGOVORNOSTI POSLOVODSTVA... 2 1 OSNOVNI PODATKI... 3 2 POMEMBNEJŠI PODATKI IN KAZALNIKI POSLOVANJA... 4 3 POMEMBNEJŠI DOGODKI... 6 4 POJASNILA K LOČENIM IN KONSOLIDIRANIM

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Mag. Mojca Španring Trg z zemeljskim plinom v letu 2017 Strokovno srečanje»slovenski plinski trg v regiji«ljubljana, GWh Osnovni podatki za leto 2017 Poraba električne energije, zemeljskega plina in toplote

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V SPODNJEPOSAVSKI

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V SPODNJEPOSAVSKI AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V SPODNJEPOSAVSKI REGIJI V LETU 2011 Krško, maj 2012 K A Z A L O UVOD...

Prikaži več

2019 QA_Final SL

2019 QA_Final SL Predhodni prispevki v enotni sklad za reševanje za leto 2019 Vprašanja in odgovori Splošne informacije o metodologiji izračuna 1. Zakaj se je metoda izračuna, ki je za mojo institucijo veljala v prispevnem

Prikaži več

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj VELJA OD 1. 1. 2016 DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) RAZKRITJA 69. ČLEN ZGD- 1 (OD 1.1.2016 DALJE) da pogojno ne Člen ZGD- 1 OPIS VELIKOST DRUŽBE VELIKA SREDNJA MAJHNA MIKRO (70a. člen)

Prikaži več

Mesečno POROČILO O OBRATOVANJU EES 1/5 1. februar februar II F E B R U A R I. ELEKTROENERGETSKA SITUACIJA ZA MESEC FEBRUAR 2009 Realizacija pora

Mesečno POROČILO O OBRATOVANJU EES 1/5 1. februar februar II F E B R U A R I. ELEKTROENERGETSKA SITUACIJA ZA MESEC FEBRUAR 2009 Realizacija pora 15 1. februar - 28. februar F E B R U A R I. ELEKTROENERGETSKA SITUACIJA ZA MESEC FEBRUAR 2009 Realizacija porabe, proizvodnje in izmenjave električne energije v mesecu februarju 2009 je razvidna iz priložene

Prikaži več

Mesečno POROČILO O OBRATOVANJU EES 1/5 1. junij junij VI J U N I J I. ELEKTROENERGETSKA SITUACIJA ZA MESEC JUNIJ 2009 Realizacija porabe, proizv

Mesečno POROČILO O OBRATOVANJU EES 1/5 1. junij junij VI J U N I J I. ELEKTROENERGETSKA SITUACIJA ZA MESEC JUNIJ 2009 Realizacija porabe, proizv 1/5 1. junij - 30. junij J U N I J I. ELEKTROENERGETSKA SITUACIJA ZA MESEC JUNIJ 2009 Realizacija porabe, proizvodnje in izmenjave električne energije v mesecu juniju 2009 je razvidna iz priložene tabele

Prikaži več

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx)

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx) Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija Posredno financiranje NAZIV PRODUKTA: Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija NAČIN FINANCIRANJA posredno financiranje preko

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO

KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO KONSOLIDIRANO POLLETNO POROČILO za obdobje 1.1. do 30.6.2010 Šempeter pri Gorici, 30.7.2010 Stran 1 KAZALO POSLOVNO POROČILO... 3 PREDSTAVITEV OBVLADUJOČE DRUŽBE... 4 PREDSTAVITEV SKUPINE AGROGORICA...

Prikaži več

Microsoft Word - PorociloENERGETIKA doc

Microsoft Word - PorociloENERGETIKA doc 2005 POROČ ILO P O R O Č I L O O STANJU NA PODROČJU ENERGETIKE V SLOVENIJI V LETU 2005 Svet Javne agencije Republike Slovenije za energijo je poročilo sprejel na izredni seji 21. julija 2006. Vlada Republike

Prikaži več

Javna objava podatkov poslovanja Abanke d.d. v prvem trimesečju leta 2018 s priloženimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi

Javna objava podatkov poslovanja Abanke d.d. v prvem trimesečju leta 2018 s priloženimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi ABANKA d.d. Slovenska 58, 1517 Ljubljana T 01 47 18 100 F 01 43 25 165 www.abanka.si JAVNA OBJAVA PODATKOV POSLOVANJA ABANKE D.D. V PRVEM TRIMESEČJU LETA 2018 S PRILOŽENIMI KONSOLIDIRANIMI RAČUNOVODSKIMI

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE SEŽANA ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 14.793.384 14.87.659 12.723.11-2.84.558 86, 85,9 TEKOČI PRIHODKI (7+71) 12.62.638 12.624.686 11.62.72-1.22.614

Prikaži več

IZVLEČEK IZ LETNEGA POROČILA 2018 POSLOVANJE SKUPINE GEN-I IN DRUŽBE GEN-I, D.O.O. ZA POSLOVNO LETO 2018 FINANČNI POUDARKI POSLOVANJA

IZVLEČEK IZ LETNEGA POROČILA 2018 POSLOVANJE SKUPINE GEN-I IN DRUŽBE GEN-I, D.O.O. ZA POSLOVNO LETO 2018 FINANČNI POUDARKI POSLOVANJA IZVLEČEK IZ LETNEGA POROČILA 2018 POSLOVANJE SKUPINE GEN-I IN DRUŽBE GEN-I, D.O.O. ZA POSLOVNO LETO 2018 2 KLJUČNI KAZALCI ZA SKUPINO zneski v postavke Poslovni izid 2018 2017 indeks 2018/2017 2016 2015

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE IZOLA ZA LETO 212 I. SPLOŠNI DEL 143 - ZR211 142 - P212_1 156 - VP212 161 - ZR212 I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 16.5.364 22.982.33 22.982.33 15.519.495 96,7 67,5

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 851 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja POMEMBNEJŠA

Prikaži več

PRILOGA 2 Minimalni standardi kakovosti oskrbe za izbrane dimenzije kakovosti oskrbe in raven opazovanja posameznih parametrov kakovosti oskrbe 1. NEP

PRILOGA 2 Minimalni standardi kakovosti oskrbe za izbrane dimenzije kakovosti oskrbe in raven opazovanja posameznih parametrov kakovosti oskrbe 1. NEP PRILOGA 2 Minimalni standardi kakovosti oskrbe za izbrane dimenzije kakovosti oskrbe in raven opazovanja posameznih parametrov kakovosti oskrbe 1. NEPREKINJENOST NAPAJANJA 1.1. Ciljna raven neprekinjenosti

Prikaži več

SRS24-S

SRS24-S Slovenski računovodski standard 24 (2006) OBLIKE BILANCE STANJA ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju obračunskih izkazov, v katerih so predstavljeni sredstva

Prikaži več

(I. Splo\232ni del prora\350una)

(I. Splo\232ni del prora\350una) DOPOLNJEN PRORAČUNA OBČINE LJUTOMER ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 11.817.73 11.817.73 11.389.216 11.585.789 196.573 98, 98, TEKOČI PRIHODKI (7+71) 9.772.584 9.772.584 9.78.4

Prikaži več

a poslovno poročilo poročilo družbe za leto 2018

a poslovno poročilo poročilo družbe za leto 2018 a poslovno poročilo poročilo družbe za leto 2018 poslovno poročilo 5 1 UVODNA BESEDA 7 2 IZJAVA O ODGOVORNOSTI POSLOVODSTVA 8 3 IZJAVA O UPRAVLJANJU DRUŽBE 10 4 POROČILO O RAZMERJIH Z OBVLADUJOČO DRUŽBO

Prikaži več

Izdaja:

Izdaja: Izdaja: 30. 09. 2009 OSNOVNI PODATKI SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju SID banka) je bila ustanovljena 22.10.1992 kot Slovenska izvozna družba, družba za zavarovanje

Prikaži več

Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Osrednjeslovenski regiji v letu 2014 i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV

Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Osrednjeslovenski regiji v letu 2014 i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU 2014 Agencija RS za javnopravne evidence in storitve, Izpostava Ljubljana, maj 2015 T: 01/ 583 33 00, F:

Prikaži več

RAČUNOVODSKE USMERITVE SKUPINE PETROL

RAČUNOVODSKE USMERITVE SKUPINE PETROL ČETRTLETNO POROČILO POSLOVODSTVA DRUŽBE DATALAB TEHNOLOGIJE, d. d. in njenih odvisnih družb za obdobje od 01.07.2016 do 31.3.2017 1. PREDSTAVITEV DRUŽBE 1.1 Osnovni podatki Kratki naziv: DATALAB d. d.

Prikaži več

Priporočilo Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 15. januarja 2019 o spremembi Priporočila ESRB/2015/2 o ocenjevanju čezmejnih učinkov ukrepo

Priporočilo Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 15. januarja 2019 o spremembi Priporočila ESRB/2015/2 o ocenjevanju čezmejnih učinkov ukrepo 20.3.2019 SL Uradni list Evropske unije C 106/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) PRIPOROČILA EVROPSKI ODBOR ZA SISTEMSKA TVEGANJA PRIPOROČILO EVROPSKEGA ODBORA ZA SISTEMSKA TVEGANJA z dne 15. januarja

Prikaži več

Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006

Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006 Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006 1 PREDSTAVITEV SKLADA...3 2 OPOZORILO IMETNIKOM INVESTICIJSKIH KUPONOV...4 3 POSLOVANJE SKLADA V OBDOBJU 01.01. DO 30.06.2006...5 4 NEREVIDIRANI RAČUNOVODSKI

Prikaži več

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc Datum: 20.05.2012 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: DOLGOROČNO ZADOLŽEVANJE MESTNE OBČINE NOVO MESTO V LETU 2012 ZA PROJEKT»HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA IN CENTRALNA

Prikaži več

Na trdnih temeljih v nove izzive Letni nerevidirani računovodski izkazi 2015

Na trdnih temeljih v nove izzive Letni nerevidirani računovodski izkazi 2015 Na trdnih temeljih v nove izzive Letni nerevidirani računovodski izkazi 215 2 Ključni podatki Preglednica 1: Ključni finančni in drugi podatki za NLB Skupino in NLB d.d. Ključni podatki izkaza poslovnega

Prikaži več

MS MOL Obrazložitev - načrt ŽALE d.o.o (2)

MS MOL Obrazložitev - načrt ŽALE d.o.o (2) Številka: 354-1197/2017-1 Datum: 29. 12. 2017 Mestna občina Ljubljana Mestni svet ZADEVA: PRIPRAVIL: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ŽALE Javno podjetje, d.o.o. ZUNANJI

Prikaži več

Poročilo k certifikatu FINANČNE ZANESLJIVOSTI gospodarskega subjekta Imetnik certifikata: KREMENITI d.o.o. KREMENITI, trgovina, servis, izvoz, uvoz, p

Poročilo k certifikatu FINANČNE ZANESLJIVOSTI gospodarskega subjekta Imetnik certifikata: KREMENITI d.o.o. KREMENITI, trgovina, servis, izvoz, uvoz, p Poročilo k certifikatu FINANČNE ZANESLJIVOSTI gospodarskega subjekta Imetnik certifikata: KREMENITI d.o.o. KREMENITI, trgovina, servis, izvoz, uvoz, proizvodnja, d.o.o. Izdajatelj: PRVA BONITETNA AGENCIJA

Prikaži več

poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM 4/4Nerevidirano in Nove KBM d.d. JANUAR - DECEMBER 2014 FEBRUAR 2015

poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM 4/4Nerevidirano in Nove KBM d.d. JANUAR - DECEMBER 2014 FEBRUAR 2015 poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM 4/4Nerevidirano in Nove KBM d.d. JANUAR - DECEMBER 2014 FEBRUAR 2015 Organi upravljanja na dan 31.12.2014 Uprava banke Aleš Hauc Robert Senica mag. Sabina Župec Kranjc

Prikaži več

Poslovno poročilo

Poslovno poročilo holdinška družba, d.d. Cesta Zore Perello-Godina 2, 6000 Koper Tel. 05/662-1500, Fax: 05/662-1515, www.istrabenz.si Informacija o poslovanju (nerevidirani podatki) Skupine Istrabenz in holdinške družbe

Prikaži več

RAZKRITJA INFORMACIJ 2018

RAZKRITJA INFORMACIJ 2018 RAZKRITJA INFORMACIJ 2018 KAZALO - RAZKRITJA INFORMACIJ LETNO POROČILO CRR Stran 1 UVOD 156 2 CILJI IN POLITIKE UPRAVLJANJA TVEGANJ 156 2.1 Pristop institucije k upravljanju tveganj Člen 435 156 2.2 Informacije

Prikaži več

21. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 2019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1. 2

21. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 2019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1. 2 1. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1.. SKUPAJ Možne točke: 55 36 91 Dosežene točke: Pišite s

Prikaži več

KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o., javno podjetje ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN OSKRBE S PITNO VODO V OBČINI STRAŽA NOVO MESTO, NOVEMBER 2013 Direktor: RAFKO KR

KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o., javno podjetje ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN OSKRBE S PITNO VODO V OBČINI STRAŽA NOVO MESTO, NOVEMBER 2013 Direktor: RAFKO KR KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o., javno podjetje ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN OSKRBE S PITNO VODO V OBČINI STRAŽA NOVO MESTO, NOVEMBER 2013 Direktor: RAFKO KRIŽMAN, prof. 1. UVOD Z uveljavitvijo nove Uredbe o

Prikaži več