SIP Strojna industrija d

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "SIP Strojna industrija d"

Transkripcija

1 1

2 KAZALO POSLOVNO POROČILO... 3 IZJAVA O UPRAVLJANJU DRUŽBE SIP D. D., ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI... 5 DOGODKI PO DATUMU IZDELAVE BILANCE STANJA... 6 VELIKOST ORGANIZACIJE PO ZGD RAČUNOVODSKI IZKAZI BILANCA STANJA NA DAN IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO IZKAZ DRUGEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA IZKAZ DENARNIH TOKOV IZKAZ GIBANJA KAPITALA ZA LETO PODLAGE ZA SESTAVITEV RAČUNOVODSKIH IZKAZOV IN UVODNA POJASNILA SPREMEMBA RAČUNOVODSKE USMERITVE IN OCENE POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM POJASNILA K BILANCI STANJA Neopredmetena sredstva in dolgoročne časovne razmejitve Opredmetena osnovna sredstva Naložbene nepremičnine Dolgoročne finančne naložbe Dolgoročne poslovne terjatve Odložene terjatve za davek Zaloge Kratkoročne poslovne terjatve Denarna sredstva Kapital Dolgoročne rezervacije in dolg PČR Dolgoročne finančne obveznosti Kratkoročne finančne obveznosti Kratkoročne poslovne obveznosti Zunajbilančna evidenca POJASNILA POSTAVK IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA Čisti prihodki od prodaje Usredstveni lastni proizvodi Drugi poslovni prihodki Stroški blaga, materiala in storitev Stroški dela Odpisi vrednosti Drugi poslovni odhodki Finančni prihodki iz deležev Finančni prihodki iz danih posojil Finančni prihodki iz poslovnih terjatev Finančni odhodki iz finančnih obveznosti Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti Drugi prihodki Drugi odhodki POJASNILA POSTAVK DENARNEGA TOKA POJASNILA POSTAVK IZKAZA GIBANJA KAPITALA POROČANJE PO ODSEKIH DAVEK IZ DOBIČKA TEMELJNI KAZALNIKI IZPOSTAVLJENOST TVEGANJU

3 6. DODATNA RAZKRITJA V SKLADU V ZGD-1 IN ZAKONOM O PREVZEMIH POTENCIALNE OBVEZNOSTI DOGODKI PO DATUMU IZDELAVE BILANCE STANJA POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA

4 POSLOVNO POROČILO SIP v letu 2019 praznuje 65 let delovanja na področju proizvodnje kmetijske mehanizacije in je danes specialist za izdelavo strojev za košnjo, pripravo in zgrabljanje trave za potrebe profesionalnega kmetovanja v segmentu govedoreje in predvsem proizvodnje mleka. SIP se s širino in kakovostjo svoje ponudbe, z močno lastno razvojno-raziskovalno in inovativno dejavnostjo uvršča med vodilne svetovne blagovne znamke na svojem področju ter je stalno tržno prisoten v več kot štiridesetih državah tako v Evropi kot tudi izven nje. Prodaja. SIP je letu 2018 ustvaril za tisoč EUR skupnih prihodkov. Čisti prihodki od prodaje so bili s tisoč EUR za 26 % višji kot v predhodnem letu, s čimer SIP uspešno nadaljuje svojo nadpovprečno hitro rast že tretje leto zapored. Prodali smo 4022 različnih strojev, za 25,6 % odstotkov več kot v predhodnem letu, od česar kar 93 % predstavljajo izdelki našega osnovnega programa senene linije. Naši največji trgi v 2018 za prodajo izdelkov so bili Slovenija, Avstrija, Nemčija, Nizozemska, Švica, Nova Zelandija, Italija, Irska in Norveška, ki skupaj predstavljajo 73 % celotne prodajne realizacije. SIP je v letu 2018 še povečal svoje tržne aktivnosti predvsem v smislu večje podpore kupcem, in sicer tako na naših klasičnih trgih kot tudi na trgih, kjer začenjamo povsem na novo. Razvoj in investicije. SIP je v letu 2018 na trg lansirali nov štirirotorski zgrabljalnik serije STAR z delovno širino 12,5 m ter tri stroje nove skupine pobiralnih zgrabljalnikov AIR, delovne širine 3 in 3,5 m. Poleg pospešenega investiranja v razvoj novih izdelkov se je nadaljevalo tudi posodabljanje proizvodnje, Za investicije v osnovna sredstva smo skupaj namenili tisoč evrov. Večji del investicij predstavljajo naložbe v širitev strojnega parka v vseh oddelkih, dokončana pa je bila tudi nova prototipna delavnica ter izpeljana priključitev tovarne na javno kanalizacijsko omrežje. Poslovni izid, zadolženost, upravljanje denarnega toka. SIP je v poslovnem letu 2018 posloval uspešno. Tako je realiziral tisoč EUR dobička pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA), kar je 26 % več kot v predhodnem letu, in hkrati zabeležil pozitiven čisti poslovni izid v znesku tisoč EUR. K takemu izidu je ob rasti čistih prihodkov prispevalo ustrezno obvladovanje stroškov vhodnih materialov in storitev, izboljšanje produktivnosti dela in optimizacija proizvodnih procesov. Kljub nadaljevanju razvojnega in investicijskega ciklusa smo zadržali neto finančno zadolženost na 1,6- kratniku EBITDA. SIP je v poslovnem letu 2018 veliko pozornost posvečal upravljanju denarnega toka in obvladovanju poslovnih tveganj. Zaradi sezonske narave proizvodnje in prodaje SIP likvidnost v prvi polovici leta uravnava z najemanjem medletnih kratkoročnih posojil, ki jih vrača v obdobju nizke sezone v drugi polovici leta. Upravljanje s tveganji. Eno ključnih tveganj pri poslovanju je kreditno tveganje, kjer redno spremljamo bonitete vseh večjih kupcev ter izvajamo politiko omejevanja nezavarovanih prodaj. Za zagotavljanje nemotene oskrbe proizvodnje spremljamo tudi bonitete dobaviteljev. SIP ni izpostavljen valutnemu tveganju, saj ima veliko večino prodajnih, nakupnih in finančnih pogodb vezanih na evro. SIP ima sklenjene vse potrebne zavarovalne police za zavarovanje pred požarom in naravnimi nesrečami, zavarovanje v primeru okvar strojev in zavarovanje proizvajalčeve odgovornosti.

5 Organizacija je z vlaganji v preteklih letih že odpravila ključna tveganja za okolje. SIP ustrezno varuje vse svoje informacijske baze in programe tudi na lokacijah izven sedeža. Zaposlovanje. Med letom je SIP zaradi potreb povečane proizvodnje dodatno zaposloval. Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur se je tako povečalo za 9 %. Od 247 zaposlenih ob koncu leta ima izobrazbo do pete stopnje 196 zaposlenih, šesto, sedmo in osmo stopnjo pa 51 zaposlenih. Tudi v letu 2018 smo organizirali vrsto usposabljanj in izobraževanj z namenom ohranitve oziroma širitve kompetenc zaposlenih. Načrti. SIP bo v srednjeročnem obdobju do leta 2022 razvijal inovativne in konkurenčne stroje za košnjo trave ter pripravo in spravilo sena tako za lastno kot tudi za nekatere tuje blagovne znamke; izboljševal svoje proizvodne procese v smeri vitke proizvodnje; s programi šolanja kupcev in poprodajne podpore utrjeval svojo blagovno znamko in širil distribucijsko mrežo; usposabljal sodelavce, ki bodo tudi vnaprej temelj za naš uspeh na trgu. 4

6 IZJAVA O UPRAVLJANJU DRUŽBE SIP d. d., Šempeter v Savinjski dolini Upravni odbor družbe SIP d. d., Šempeter v Savinjski dolini, izjavlja, da je Letno poročilo za poslovno leto 2018, vključno s to izjavo o upravljanju družbe, sestavljeno in objavljeno v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), Slovenskimi računovodskimi standardi ter drugimi veljavnimi predpisi in na njihovi podlagi sprejetih podzakonskih aktih. Podatki v Letnem poročilu za poslovno leto 2018 so sestavni del te izjave o upravljanju. Družba ni sprejela posebnega kodeksa o upravljanju, ki bi ga uporabljala v poslovnem letu Družba v tem obdobju tudi ni uporabljala posebnih kodeksov o upravljanju, ki bi jih sprejele tretje strani. V družbi so v zvezi z upravljanjem vzpostavljeni ustrezni standardi. Politika raznolikosti se v družbi ne izvaja. Pri zastopanosti v organih vodenja ali nadzora se uporabljajo strokovni kriteriji. Sistem notranjih kontrol in upravljanje tveganj v družbi sicer zajema ukrepe in postopke obravnavanja in obdelave poslovnih dogodkov tako, da omogočajo pravočasno, resnično in pošteno poročanje o finančnem stanju družbe in njenih sredstvih. Notranje kontrole se izvajajo na več načinov. Poslovni dogodki so evidentirani na osnovi verodostojnih knjigovodskih listin. Pri vhodnih fakturah se uporablja podpisovanje po načelu»štirih oči«z dvema podpisnikoma. Prek informacijskega sistema SAP je zagotovljena sledljivost transakcij. Kontrole se vršijo na več nivojih skozi primerjavo in usklajevanjem podatkov analitičnih knjigovodstev s podatki v knjigovodskih listinah kot tudi s podatki poslovnih partnerjev ali z dejanskim fizičnim stanjem sredstev ter z usklajevanjem med analitičnimi knjigovodstvi in glavno knjigo. Družba je sicer stroškovno organizirana v stroškovne centre, pri čemer je za vsak center posebej imenovana odgovorna oseba za podpisovanje dokumentov, hkrati izvaja kontroling poslovanja stroškovnega centra v sektorju za ekonomiko. Podatki iz četrte točke petega odstavka 70. člena ZGD-1 so razvidni iz Letnega poročila o poslovanju družbe. Družba ima enotirni sistem upravljanja. Družbo vodi, zastopa in predstavlja ter nadzoruje izvajanje njenih poslov upravni odbor, njegova sestava in delo pa temeljita na zakonskih določbah in določbah statuta družbe. Družbo samostojno zastopa in predstavlja predsednik upravnega odbora. Predsednik lahko svoja posamezna pooblastila prenese na enega ali več članov upravnega odbora, ki preneseno pooblastilo izvršuje skupno ali pa skupaj s prokuristom. Če sta tako predsednik kot namestnik predsednika upravnega odbora onemogočena pri uresničevanju svoje funkcije, družbo zastopajo in predstavljajo ostali člani skupno. Statut določa, da upravni odbor sestavljajo najmanj trije in največ pet članov, od katerih najmanj dva in največ štirje zastopajo interese delničarjev, enega pa imenuje svet delavcev v skladu z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju. Na seji skupščine dne je bil sprejet sklep o imenovanju dveh članov upravnega odbora za obdobje dveh let. Trenutno je upravni odbor sestavljen iz treh članov, dva člana sta bila imenovana s strani delničarjev na skupščini, enega člana pa je imenoval 5

7 svet delavcev v skladu z Zakonom o sodelovanju delavcem pri upravljanju. Sklep o višini nadomestila za opravljanje funkcije člana upravnega odbora je sprejet na skupščini. Upravni odbor pri svojem delu uporablja Poslovnik o delu upravnega odbora. Skupščina deluje v skladu z zakonskimi določili in statutom družbe. Delničarji lahko pravice iz delnic uresničujejo neposredno ali prek pooblaščencev, ki se morajo izkazati s pisnim pooblastilom. Obveščenost delničarjev poteka v skladu z zakonskimi določili (spletna stran družbe in spletna stran AJPES). Družba nima revizijske komisije niti ni zavezana k njenemu imenovanju, ker je nejavna delniška družba. Glede na velikost, kompleksnost in profil tveganja ter glede na to, da je vzpostavitev in vzdrževanje sistemov notranje kontrole in obvladovanje tveganja v pristojnosti uprave družbe, zaenkrat prav tako ni razloga za vzpostavitev posebne revizijske komisije. Družba sicer redno spremlja svoje poslovanje in spremembe svojih sredstev ob hkratnem proučevanju okolja družbe z namenom pravočasnega prepoznavanja sprememb v tveganjih in izpostavljenosti. DOGODKI PO DATUMU IZDELAVE BILANCE STANJA Od datuma računovodskih izkazov do dneva priprave tega poročila ni bilo ugotovljenih dogodkov, ki bi vplivali na resničnost in poštenost prikazanih računovodskih izkazov za leto Družba SIP d. d. Šempeter je meseca januarja 2019 s poslovno banko podpisala posojilno pogodbo za kratkoročno financiranje, na osnovi katerega bo lahko redno tekoče plačevala tudi obveznosti do dobaviteljev najkasneje na dan zapadlosti. VELIKOST ORGANIZACIJE PO ZGD SIP, STROJNA INDUSTRIJA d. d., se po Zakonu o Gospodarskih družbah uvršča med srednja podjetja. Šempeter, Predsednik Upravnega odbora: Mag. Uroš Korže 6

8 RAČUNOVODSKO POROČILO SIP, STROJNA INDUSTRIJA, d. d. ŠEMPETER ZA LETO 2018 Registracija: SIP, Strojna industrija d. d. Šempeter d. d. je registrirana pri Okrožnem sodišču v Celju pod vl. št. 1/00268/00 Naslov: Juhartova ulica 2, 3311 Šempeter v Savinjski dolini Osnovni kapital: EUR Matična številka: Davčna številka: Šifra dejavnosti: Proizvodnja kmetijskih strojev 7

9 1. RAČUNOVODSKI IZKAZI 1.1 BILANCA STANJA NA DAN BILANCA STANJA SRS 20 (2016) SIP d. d. SIP d. d. Pojasnilo v EUR v EUR A. Dolgoročna sredstva I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR Dolgoročne premoženjske pravice Dolgoročno odloženi stroški razvijanja Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve Neopredmetena sredstva v pridobivanju II. Opredmetena osnovna sredstva Zemljišča in zgradbe a) Zemljišča b) Zgradbe Proizvajalne naprave in stroji Druge naprave in oprema Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi b) Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev III. Naložbene nepremičnine IV. Dolgoročne finančne naložbe Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil a) Delnice in deleži v družbah v skupini VI. Odložene terjatve za davek B. Kratkoročna sredstva II. Zaloge Material Nedokončana proizvodnja Proizvodi in trgovsko blago Predujmi za zaloge III. Kratkoročne finančne naložbe Kratkoročna posojila b) Kratkoročna posojila drugim IV. Kratkoročne poslovne terjatve Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev Kratkoročne poslovne terjatve do drugih V. Denarna sredstva C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi. 8

10 BILANCA STANJA SRS 20 (2016) Pojasnilo SIP d. d. SIP d. d. v EUR v EUR OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV A. Kapital I. Vpoklicani kapital Osnovni kapital II. Kapitalske rezerve III. Rezerve iz dobička Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže Lastne delnice in lastni poslovni deleži IV. Revalorizacijske rezerve V. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti VI. Preneseni čisti poslovni izid VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta B. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti Dolgoročne pasivne časovne razmejitve C. Dolgoročne obveznosti I. Dolgoročne finančne obveznosti Dolgoročne finančne obveznosti do bank Druge dolgoročne finančne obveznosti III. Odložene obveznosti za davek Č. Kratkoročne obveznosti II. Kratkoročne finančne obveznosti Kratkoročne finančne obveznosti do bank Druge kratkoročne finančne obveznosti III. Kratkoročne poslovne obveznosti Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov Druge kratkoročne poslovne obveznosti D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi. 9

11 1.2 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2018 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA SRS 21 (2016) Pojasnila SIP d. d. SIP d. d. v EUR v EUR I-XII / 2018 I-XII / ČISTI PRIHODKI IZ PRODAJE SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG PROIZV.IN NEDOK.PROIZV USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE DRUGI POSLOVNI PRIHODKI STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV a Nabavna vred. Prod. blaga in mater. ter str.por. materiala b Stroški storitev STROŠKI DELA a Stroški plač b Stroški socialnih zavarovanj c Drugi stroški dela ODPISI VREDNOSTI a Amortizacija b Prevred.poslovni odhodki pri neopred.in opredm.osn.sredstvih c Prevred.poslovni odhodki pri obratnih sredstvih DRUGI POSLOVNI ODHODKI FINANČNI PRIHODKI IZ DELEŽEV č Finančni prihodki iz drugih naložb FINANČNI PRIHODKI IZ DANIH POSOJIL b Finančni prihodki iz posojil, danih drugim FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV b Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih FINANČNI ODHODKI IZ FINANČNIH OBVEZNOSTI b Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank č Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti FINANČNI ODHODKI IZ POSLOVNIH OBVEZNOSTI b Finančni odhodki iz obvez.do dobaviteljev in meničnih obveznosti DRUGI PRIHODKI DRUGI ODHODKI ODLOŽENI DAVKI ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi. 10

12 1.3 IZKAZ DRUGEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA (v EUR) Čisti poslovni izid obračunskega obdobja Sprememba revalorizacijskih rezerv iz prevrednotenja opredmetenih osnovnih sredstev SIP d. d. SIP d. d Spremembe rezerv, nastalih zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti Dobički in izgube, ki izhajajo iz prevedbe računovodskih izkazov družb v 0 0 tujini 23. Druge sestavine vseobsegajočega donosa CELOTNI VSEOBSEGAJOČI DONOS POSLOVNEGA LETA PO OBDAVČITVI

13 1.4 IZKAZ DENARNIH TOKOV IZKAZ DENARNIH TOKOV SRS 22 (2016), različica I A. Denarni tokovi pri poslovanju a) Prejemki pri poslovanju Prejemki od prodaje proizvodov in storitev Drugi prejemki pri poslovanju b) Izdatki pri poslovanju Izdatki za nakupe materiala in storitev Izdatki za plače in deleže zaposlencev v dobičku Izdatki za dajatve vseh vrst c) Pozitivni denarni izid pri poslovanju (a + b) B. Denarni tokovi pri investiranju a) Prejemki pri investiranju Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev Prejemki od odtujitve finančnih naložb b) Izdatki pri investiranju Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev Izdatki za pridobitev finančnih naložb c) Negativni denarni izid pri investiranju (a + b) C. Denarni tokovi pri financiranju a) Prejemki pri financiranju Prejemki od vplačanega kapitala Prejemki od povečanja finančnih obveznosti b) Izdatki pri financiranju Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje Izdatki za vračila kapitala Izdatki za odplačila finančnih obveznosti Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku c) Negativni denarni izid pri financiranju (a +b) Č. Končno stanje denarnih sredstev x) Denarni izid v obdobju (seštevek denarnih izidov A.c,B.c in C.c) y) Začetno stanje denarnih sredstev Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi. 12

14 1.5 IZKAZ GIBANJA KAPITALA ZA LETO 2018 Izkaz gibanja kapitala - SRS 23 (SRS 2016) za leto 2018 (v EUR) 1. Osnovni kapital 2. Rezerve za lastne delnice (deleže) 3. Lastne delnice (deleži) 1. Preneseni čisti dobiček 1. Čisti dobiček poslovnega leta A.1. Stanje konec prejšnjega poročevalskega obdobja b) Prilagoditve za nazaj A.2. Začetno stanje poročevalskega obdobja B.1. Spremembe lastniškega kapitala - transakcije z lastniki d) Nakup lastnih delnic (deležev) g) Izplačilo dividend I. Vpoklicani kapital II.Kapitalske rezerve III. Rezerve iz dobička IV. Revalorizacijske rezerve V. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti VI. Preneseni čisti poslovni izid VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta B.2. Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja a) Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja b) Sprememba revalorizacijskih rezerv iz prevrednotenja opredmetenis osnovnih sredstev VIII. Skupaj d) Druge sestavine vseobsegajočega donosa poročevalskega obdobja B.3. Spremembe v kapitalu a) Razporeditev preostalega dela čistega dobička primerjalnega poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala d) Oblikovanje rezerv za lastne delnice (deleže) iz drugih sestavin kapitala f) Druge spremembe v kapitalu C. Končno stanje poročevalskega obdobja

15 Izkaz gibanja kapitala - SRS 23 (SRS 2016) za leto 2017 (v EUR) I. Vpoklicani kapital 1. Osnovni kapital II.Kapitalske rezerve III. Rezerve iz dobička 2. Rezerve za lastne delnice (deleže) 3. Lastne delnice (deleži) IV. Revalorizacijske rezerve V. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti VI. Preneseni čisti poslovni izid 1. Preneseni čisti dobiček VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta 1. Čisti dobiček poslovnega leta VIII. Skupaj A.1. Stanje konec prejšnjega poročevalskega obdobja b) Prilagoditve za nazaj A.2. Začetno stanje poročevalskega obdobja B.1. Spremembe lastniškega kapitala - transakcije z lastniki d) Nakup lastnih delnic (deležev) a) Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja b) Sprememba revalorizacijskih rezerv iz prevrednotenja opredmetenis osnovnih sredstev d) Druge sestavine vseobsegvajočega donosa poročevalskega obdobje B.3. Spremembe v kapitalu a) Razporeditev preostalega dela čistega dobička primerjalnega poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala d) Oblikovanje rezerv za lastne delnice (deleže) iz drugih sestavin kapitala C. Končno stanje poročevalskega obdobja

16 2. PODLAGE ZA SESTAVITEV RAČUNOVODSKIH IZKAZOV IN UVODNA POJASNILA Računovodski izkazi organizacije SIP, d. d. so sestavljeni v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi (v nadaljevanju SRS 2016) in določili Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1). SIP Strojna industrija, d. d., Šempeter je pri izbiri računovodskih usmeritev in odločanju o njihovi uporabi ter pri pripravljanju računovodskih izkazov upoštevala štiri kakovostne zahteve: razumljivost, ustreznost, zanesljivost in primerljivost. Pri izdelavi računovodskih izkazov za poslovno leto 2018 so upoštevani določila slovenskih računovodskih standardov in temeljni računovodski predpostavki upoštevanje nastanka poslovnih dogodkov in upoštevanje časovne neomejenosti delovanja. Obvezni letni računovodski izkazi organizacije so bilanca stanja, ki prikazuje stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov ob koncu poslovnega leta, izkaz poslovnega izida, ki prikazuje prihodke in odhodke in poslovni izid v poslovnem letu in izkazu drugega vseobsegajočega donosa, izkaz denarnih tokov, ki prikazuje spremembe v stanju denarnih sredstev, izkaz gibanja kapitala, ki prikazuje spremembe sestavin kapitala v poslovnem letu, in izkaz bilančnega dobička. Pri zunanjem poslovnem poročanju so uporabljene naslednje oblike izkazov: - bilanca stanja, SRS 20, - izkaz poslovnega izida, SRS 21 različica I, - izkaz drugega vseobsegajočega donosa, SRS 21, - izkaz denarnega toka, neposredna metoda SRS 22 različica I, - izkaz gibanja kapitala, SRS 23. EUR je funkcionalna in predstavitvena valuta organizacije. Pravila in postopki, ki jih poslovodstvo uporablja pri pripravljanju in predstavitvi računovodskih izkazov, temeljijo na zgornjih osnovah, pri čemer so nekatere od računovodskih usmeritev izbirne in se poslovodstvo lahko samostojno odloči za uporabo ene od različic. Pri uporabi predstavljenih računovodskih politik in usmeritev mora organizacija opraviti številne presoje in ocene glede knjigovodskih vrednosti sredstev in obveznosti, ki niso vselej na razpolago iz drugih virov. Ocene in z njimi povezane predpostavke temeljijo na preteklih izkušnjah in dejavnikih, za katere družba meni, da so primerni. Organizacija je uporabila poslovodske ocene pri obravnavi terjatev in rezervacij, opredmetenih osnovnih sredstvih in zalogah. Povzetek računovodskih usmeritev, ki jih v zvezi z vrednotenjem posameznih bilančnih postavk uporablja organizacija, je naslednji: 1. Neopredmetena sredstva se ob začetnem pripoznanju izkazujejo po nabavnih vrednostih in se amortizirajo v skladu z metodo enakomernega časovnega amortiziranja glede na dobo koristnosti. Po pripoznanju je tako neopredmeteno 15

17 sredstvo izkazano po njegovi nabavni vrednosti, zmanjšani za amortizacijski popravek vrednosti in nabrano izgubo zaradi oslabitve. Knjigovodska vrednost neopredmetenih sredstev se zmanjša, če presega njihovo nadomestljivo vrednost. V podjetju nastali stroški razvijanja se pripoznajo kot neopredmeteno sredstvo, če se lahko dokažejo: izvedljivost strokovnega dokončanja projekta, tako da bo na voljo za uporabo ali prodajo; namen dokončati projekt in ga uporabljati ali prodati; zmožnost uporabljati ali prodati projekt; verjetnost gospodarskih koristi projekta, med drugim obstoj trga za učinke projekta ali za sam projekt ali njegova koristnost, če se bo projekt uporabljal v podjetju; razpoložljivost tehničnih, finančnih in drugih dejavnikov za dokončanje razvijanja in za uporabo ali prodajo projekta ter sposobnost zanesljivega merjenja stroškov, ki se pripisujejo neopredmetenemu sredstvu med njegovim razvijanjem. Organizacija letno ugotavlja, ali obstajajo znaki za oslabitev neopredmetenih sredstev. Če obstajajo, organizacija ugotavlja nadomestljivo vrednost opredmetenega osnovnega sredstva. Če je ta manjša od knjigovodske vrednosti, je treba opraviti prevrednotenje zaradi slabitve. Nadomestljiva vrednost sredstva je večja izmed dveh postavk: njegove poštene vrednosti, zmanjšane za stroške prodaje, ali njegove vrednosti pri uporabi. 2. Opredmetena osnovna sredstva, ki izpolnjujejo pogoje za pripoznanje, se ob začetnem pripoznanju ovrednotijo po nabavni vrednosti. Sestavljajo jo njegova nakupna cena, uvozne in nevračljive nakupne dajatve ter stroški, ki jih je mogoče pripisati neposredno njihovi usposobitvi za nameravano uporabo. Opredmetena osnovna sredstva se amortizirajo posamično v skladu s časovno linearno metodo. Preostala (neamortizirljiva) vrednost osnovnih sredstev ni določena. Organizacija letno ugotavlja, ali obstajajo znaki za oslabitev neopredmetenih sredstev. Če obstajajo, družba ugotavlja nadomestljivo vrednost opredmetenega osnovnega sredstva. Če je ta manjša od knjigovodske vrednosti, je treba opraviti prevrednotenje zaradi slabitve. Nadomestljiva vrednost sredstva je večja izmed dveh postavk: njegove poštene vrednosti, zmanjšane za stroške prodaje, ali njegove vrednosti pri uporabi. Organizacija ob vsakokratnih končnih letnih obračunih amortizacije pri pomembnejših postavkah preverja dobo koristnosti opredmetenih osnovnih sredstev, amortizacijske stopnje pa preračuna, če se pričakovanja pomembno razlikujejo od ocen. Organizacija uporablja za vrednotenje zemljišč in zgradb model revaloriziranja. Zemljišča in zgradbe so bile revalorizirane na pošteno vrednost s pomočjo cenitve pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin. Revaloriziranje mora biti dovolj redno, da se knjigovodska vrednost pomembno ne razlikuje od tiste, ki bi se ugotovila z uporabo poštene vrednosti na dan bilance stanja. Kot opredmetena osnovna sredstva, usposobljena za uporabo, šteje tudi drobni inventar, katerega doba uporabnosti je daljša od enega leta in katerega posamična vrednost ne presega 500 EUR. Izjema so velika orodja, katerih posamična vrednost presega 500 EUR in so zaradi poenotene skladiščno materialne evidence vključene med drobni inventar. Sredstva, evidentirana kot finančni najem, so sredstva, za katera je organizacija pri poslovnih bankah ali lizinških hišah pridobila finančni najem ter jih evidentirala 16

18 kot opredmetena osnovnih sredstev. Sredstvo se bo po odplačilu oziroma koncu najema preneslo na najemnika. 3. Naložbene nepremičnine so nepremičnine, posedovane, da bi prinašale najemnino in/ali povečevale vrednost dolgoročne naložbe. Nabavno vrednost naložbene nepremičnine sestavljajo nakupna cena ter stroški, ki jih je mogoče pripisati neposredno nakupu. Vrednotijo se po modelu poštene vrednosti in se ne amortizirajo. Dobiček ali izguba, ki izhaja iz spremembe poštene vrednosti naložbene nepremičnine, se pripozna v poslovnem izidu obdobja, v katerem se pojavi. Ob sestavljanju računovodskih izkazov organizacija s pomočjo neodvisnega cenilca vrednosti presoja, ali se knjigovodska vrednost pomembno razlikuje od tiste, ki bi se ugotovila z uporabo poštene vrednosti na dan bilance stanja. V primeru bistvenih razlik se naložbena nepremičnina revalorizira na njihovo pošteno vrednost. 4. Finančne naložbe v dana posojila se izkazujejo po plačanih zneskih. Če finančna naložba izgublja vrednost, organizacija presodi, kolikšen popravek njene začetno izkazane vrednosti je treba oblikovati v breme prevrednotovalnih finančnih odhodkov. Razkrite so informacije o njeni pošteni vrednosti ali informacije o glavnih značilnostih posamezne finančne naložbe. Finančne naložbe v kapital odvisnih podjetij se vrednotijo v višini nabave vrednosti, zmanjšanje za morebitne oslabitve. 5. Zaloge materiala in trgovskega blaga se ob začetnem pripoznanju ovrednotijo po nabavnih cenah, ki vključujejo nakupno ceno, uvozne in druge nevračljive nakupne dajatve ter neposredne stroške nabave. Nakupna cena je zmanjšana za dobljene popuste. Zaloge nedokončane proizvodnje in proizvodov so vrednotene po proizvajalnih stroških. Poraba zalog se vrednoti po metodi povprečnih cen z uporabo stalnih cen in odmikov. Proizvajalne stroške sestavljajo neposredni stroški materiala, neposredni stroški dela, neposredni stroški storitev, neposredni stroški amortizacije, neposredni stroški energije in splošni proizvajalni stroški. Splošni proizvajalni stroški so drugi stroški materiala, ostale storitve, ostali stroški, ki so obračunani v okviru proizvajalnega procesa, a jih ni mogoče neposredno povezati z nastajajočimi poslovnimi učinki. Zaloge se vrednotijo po izvirni vrednosti ali čisti iztržljivi vrednosti, in sicer po manjši izmed njiju. Organizacija oslabi zaloge glede na individualno presojo. Za gotove izdelke brez gibanja nad 2 leti organizacija opravi cenitev. V primeru nižje ocenjene vrednosti od kalkulativne se vrednost zaloge zmanjša za to razliko. Za ostale zaloge vhodnih materialov in polizdelkov se najmanj enkrat na 2 leti izdela analiza potrebnosti vhodnih materialov in polizdelkov za obstoječ proizvodni program. V primeru, da so vhodni materiali in polizdelki brez gibanja nad 2 leti, komisija preveri možnost alternativne porabe ali možnosti predelave z manjšimi popravki. Za idente, pri katerih ni možno realizirati nobene od predhodno zapisanih aktivnosti, se predlaga in izvrši odpis. Za idente brez gibanja do 2 leti, za katere je treba izvršiti predelavo, se na zadnji dan poslovnega leta oblikuje popravek vrednosti v višini 5 % vrednosti identov na zalogi. Za zaloge brez gibanja nad 3 leta se oblikuje 100-odstotni popravek. Zaloge se prevrednotijo tudi, kadar so poškodovane ali v celoti ali delno zastarele. 17

19 6. Terjatve vseh vrst se v začetku izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki, da bodo plačane. Terjatve se merijo po odplačni vrednosti. Terjatve se prevrednotujejo zaradi njihove oslabitve ali pa zaradi odprave njihove oslabitve. Popravki vrednosti terjatev so oblikovani zaradi neizterljivosti, predstavljajo pa terjatve, zapadle dlje kot 1 leto. Popravke vrednosti terjatev organizacija oblikuje v višini dvomljivih in spornih terjatev. Odpisi terjatev se pokrijejo v breme prej oblikovanih popravkov. Poslovodstvo letno preverja, ali je ocena višine popravka vrednosti terjatev ustrezna. 7. Časovne razmejitve so terjatve in druga sredstva ter obveznosti, ki se bodo po predvidevanjih pojavili v roku, za katerega so oblikovane in katerih nastanek je verjeten, višina pa zanesljivo ocenjena. Aktivne časovne razmejitve zajemajo odložene stroške oziroma odložene odhodke ter nezaračunane prihodke, ki se izkazujejo posebej in se razčlenjujejo na pomembnejše vrste. Pasivne časovne razmejitve zajemajo vnaprej vračunane stroške oziroma vnaprej vračunane odhodke in odložene prihodke, ki se izkazujejo posebej in se razčlenjujejo na pomembnejše vrste. Časovne razmejitve, ki se bodo uporabljale v letu dni, se opredeli kot kratkoročne, tiste, ki se bodo uporabljale v daljšem obdobju, pa kot dolgoročne. Med odložene prihodke (praviloma dolgoročne pasivne časovne razmejitve) se uvrščajo tudi državne podpore in donacije, prejete za pridobitev osnovnih sredstev oziroma za pokrivanje določenih stroškov. Namenjene so pokrivanju stroškov amortizacije teh amortizirljivih sredstev oziroma določenih stroškov in se porabljajo s prenašanjem med poslovne prihodke. 8. Celotni kapital sestavljajo vpoklicani kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička, revalorizacijske rezerve, rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti, preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let ali prenesena čista izguba iz prejšnjih let in prehodno še nerazdeljeni čisti dobiček ali še neporavnana čista izguba poslovnega leta. 9. Rezervacije se oblikujejo za sedanje obveze, ki izhajajo iz obvezujočih preteklih dogodkov in se bodo po predvidevanjih poravnale v obdobju, ki ni z gotovostjo določeno ter katerih zneske za njihovo poravnavo je mogoče zanesljivo oceniti. Vrednost dolgoročnih rezervacij je enaka sedanji vrednosti izdatkov, ki so po predvidevanjih potrebni za poravnavo obveze. Organizacija je v skladu z zakonskimi predpisi, kolektivno pogodbo in internim pravilnikom zavezana k plačilu jubilejnih nagrad zaposlencem ter odpravnin ob njihovi upokojitvi, za kar so oblikovane dolgoročne rezervacije. Druge pokojninske obveznosti ne obstajajo. Rezervacije na račun vnaprej vračunanih stroškov oziroma odhodkov se zmanjšujejo neposredno za stroške oziroma odhodke, za pokrivanje katerih so bile oblikovane. Organizacija ne oblikuje rezervacij za garancije, ker je znesek nepomemben. 10. Dolgoročni in kratkoročni dolgovi so pripoznane obveznosti v zvezi s financiranjem lastnih sredstev, ki jih je treba vrniti ali poravnati. Dolgovi so lahko finančni, ko posojilodajalci v organizacijo vnašajo denarna sredstva, ali poslovni, ko dobavitelji v organizacijo vnašajo prvine, potrebne pri proizvajanju in opravljanju storitev. Finančni dolgovi so dobljena posojila na podlagi posojilnih pogodb, dolgovi do najemodajalcev za finančne najeme, dobljene vloge in izdani 18

20 dolžniški vrednostni papirji. Poslovni dolgovi so dobaviteljski krediti za kupljeno blago ali kupljene storitve, obveznosti do zaposlenih za opravljeno delo, do financerjev za obresti ter do države iz naslova javnih dajatev. Dolgoročne dolgove je treba vrniti oziroma poravnati v obdobju, daljšem od enega leta, kratkoročne dolgove pa v obdobju do enega leta. Za vsako vrsto dolgov so razkriti nezavarovani in zavarovani dolgovi, obdobje do zapadlosti v plačilo, obrestna mera in drugi pogoji, pod katerimi so pridobljeni. Dolgoročni dolgovi so praviloma izkazani po odplačni vrednosti po metodi efektivnih obresti. Kratkoročni dolgovi so izkazani po odplačni vrednosti. 11. Prihodki se razčlenjujejo na poslovne prihodke, finančne prihodke in druge prihodke. Poslovni prihodki in finančni prihodki veljajo za redne prihodke. Poslovni prihodki so prihodki od prodaje in drugi poslovni prihodki, povezani s poslovnimi učinki, pa tudi prevrednotovalni poslovni prihodki. Finančni prihodki so prihodki od investiranja. Pojavljajo se v zvezi s finančnimi naložbami, pa tudi v zvezi s terjatvami. Sestavljajo jih obračunane obresti in deleži v dobičku drugih ter prevrednotovalni finančni prihodki. Druge prihodke sestavljajo neobičajne postavke in ostali prihodki, ki povečujejo poslovni izid. 12. Odhodki se razvrščajo na poslovne odhodke, finančne odhodke in druge odhodke. Poslovni odhodki in finančni odhodki so redni odhodki. Poslovni odhodki so načeloma enaki vračunanim stroškom v obračunskem obdobju, povečanim za stroške, ki se zadržujejo v začetnih zalogah proizvodov in nedokončane proizvodnje, ter zmanjšanim za stroške, ki se zadržujejo v končnih zalogah proizvodov in nedokončane proizvodnje. Prevrednotovalni poslovni odhodki se pojavljajo v zvezi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi, neopredmetenimi dolgoročnimi sredstvi in obratnimi sredstvi zaradi njihovega prevrednotenja na nižjo vrednost, če zmanjšanje njihove vrednosti ni krito z revalorizacijskimi rezervami iz njihovega predhodnega prevrednotenja na višjo vrednost. Finančni odhodki so odhodki iz financiranja in odhodki iz investiranja. Druge odhodke sestavljajo neobičajne postavke in ostali odhodki, ki zmanjšujejo poslovni izid. 13. Preračuni sredstev in obveznosti v tujih valutah se v funkcionalno valuto pretvorijo po menjalnem tečaju na dan posameznega poslovnega dogodka. Pozitivne in negativne tečajne razlike, nastale iz takih poslov in prevrednotenja denarnih sredstev in obveznosti, izraženih v tujih valutah, se na dan bilance stanja v funkcionalno valuto pripoznajo v izkazu poslovnega izida. Denarne postavke v tujih valutah so pretvorjene po tečajnici Banke Slovenije na zadnji dan leta. Nedenarne postavke, ki so izmerjene po nabavni vrednosti v tuji valuti, so pretvorjene po tečaju na dan posla, nedenarne postavke, ki so izmerjene po pošteni vrednosti v tuji valuti, pa so pretvorjene po tečaju na dan, ko je bila poštena vrednost določena. 14. Davek od dobička oziroma izgube poslovnega leta obsega odmerjeni in odloženi davek. Davek od dobička se izkaže v izkazu poslovnega izida, razen v tistem delu, v katerem se nanaša na postavke, ki se izkazujejo neposredno v kapitalu, in se zato izkazuje med kapitalom. 19

21 Odmerjeni davek je davek, za katerega se pričakuje, da bo plačan od obdavčljivega dobička za poslovno leto z uporabo davčnih stopenj, uveljavljenih na datum poročanja, vklj. z morebitnimi prilagoditvami davčnih obveznosti v povezavi s preteklimi leti. Odloženi davek se izkazuje po metodi obveznosti po bilanci stanja, pri čemer se upoštevajo začasne razlike med knjigovodsko vrednostjo sredstev in obveznosti za potrebe finančnega poročanja in zneskov za potrebe davčnega poročanja. Odloženi davek se izkaže v višini, ki jo bo po pričakovanjih treba plačati ob odpravi začasnih razlik, na podlagi zakonov, uveljavljenih ali v bistvu uveljavljenih na datum poročanja. Odložena terjatev za davek se pripozna v obsegu, za katerega obstaja verjetnost, da bo na razpolago prihodnji obdavčljivi dobiček, v breme katerega bo v prihodnje mogoče uporabiti odloženo terjatev. Odložene terjatve za davek se zmanjšajo za znesek, za katerega ni več verjetno, da bo mogoče uveljaviti davčno olajšavo, povezano s sredstvom. 2.1 SPREMEMBA RAČUNOVODSKE USMERITVE IN OCENE Organizacija je s z vrednotenja zgradb po nabavnem modelu prešla na model vrednotenja po pošteni vrednosti. Zgradbe so bile revalorizirane na pošteno vrednost s pomočjo cenitve pooblaščenega ocenjevalca nepremičnin z licenco pri Slovenskem inštitutu za revizijo v skladu z mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti. Za spremembo se je organizacija odločila zaradi izrazite podcenjene vrednosti poslovnih objektov. V povezavi s spremembo računovodske usmeritve je organizacija s pomočjo pooblaščenega ocenjevalca nepremičnin določila novo dobo uporabnosti za zgradbe in s tem spremenila računovodsko oceno, kar vpliva na to poročevalsko obdobje kot tudi na prihodnja obdobja. 20

22 3. POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 3.1 POJASNILA K BILANCI STANJA Neopredmetena sredstva in dolgoročne časovne razmejitve Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve zajemajo dolgoročne premoženjske pravice in dolgoročne odložene stroške razvijanja. Gibanje neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev v letu 2018 je bilo naslednje (v EUR): Stroški razvijanja Pravice do ind. Lastnine in druge pravice Neopredmetena sredstva v pridobivanju Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve SKUPAJ Nabavna vrednost 31. decembra Pridobitve Prenos iz investicij v teku Odtujitve Odpisi Prerazvrstitve decembra Nabrani popravek vrednosti 31. decembra Amortizacija v letu Odtujitve Odpisi Prerazvrstitve decembra Neodpisana vrednost 31. decembra januar decembra Dolgoročne premoženjske pravice v višini EUR se nanašajo na vlaganja v programsko opremo. Dolgoročni odloženi stroški razvijanja novih izdelkov v višini EUR vključujejo stroške konstrukcije prototipov in testiranja, konstrukcijsko in kataloško dokumentacijo ter izdelavo tehnologije pri teh projektih. Od tega zneska predstavlja EUR projekte, ki na še niso končani in so neopredmetena sredstva v pridobivanju. V letu 2018 znašajo odloženi stroški razvijanja skupaj EUR. Doba amortiziranja razvojnega projekta je 5 let. Med neopredmetenimi sredstvi organizacija ne izkazuje sredstev, ki se ne amortizirajo. 21

23 3.1.2 Opredmetena osnovna sredstva Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2018 je bilo naslednje (v EUR): Zemljišča Zgradbe Proizvajalne naprave in stroji Drobni inventar in velika orodja Druga oprema Kratkoročni predujmi Opredmetena osnovna sredstva v izdelavi SKUPAJ OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA Nabavna vrednost 31. decembra Pridobitve Odtujitve Prevrednotenje Prenosi Izločitve decembra Nabrani popravek vrednosti 31. decembra Pridobitve Odtujitve Amortizacija Izločitve decembra Neodpisana vrednost 31. december januar december

24 Organizacija uporablja metodo enakomernega časovnega amortiziranja. Amortizacija je obračunana posamično in se med obračunskim letom ne spreminja. Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev je obračunana po naslednjih letnih stopnjah (v %): gradbeni objekti 2,33 3,33 1,3 10,0 zunanja ureditev 1,5-6,6 1,5-6,6 deli zgradb 6 6 proizvajalna oprema 7,0-20, ,0 računalniška oprema 33,3 33,3 motorna vozila 14,3-20,0 14,3-20,0 premoženjske pravice 10,0-20,0 10,0-20,0 dolg. odloženi str. razvijanja druga oprema 5,0-25,0 5,0-25,0 Knjigovodska vrednost sredstev, pridobljenih s finančnim najemom, na znaša EUR. Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi EUR se nanašajo na orodja v lastni izdelavi. Organizacija ima na dan sklenjene pogodbe oz. potrjena naročila za nakup osnovnih sredstev v vrednosti EUR. V skladu z računovodsko usmeritvijo so bila po stanju na dan zemljišča revalorizirana na njihovo pošteno vrednost. Knjigovodska vrednost zemljišč se je tako povečala za EUR, učinek pa je pripoznan neposredno v kapitalu kot revalorizacijska rezerva. Če bi se zemljišča izkazovala po modelu nabavne vrednosti, bi njihova knjigovodska vrednost na dan znašala EUR. Poštena vrednost je bila ocenjena s strani pooblaščenega ocenjevalca nepremičnin z licenco Slovenskega inštituta za revizijo v skladu z mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti. Pri cenitvi je bil uporabljen način tržnih primerjav. Z letom 2018 je organizacija prešla iz vrednotenja zgradb po nabavni vrednosti na model revaloriziranja. Zgradbe so se s revalorizirale v vrednosti EUR na podlagi poštene vrednosti, ki je bila ocenjena s strani pooblaščenega ocenjevalca nepremičnin z licenco Slovenskega inštituta za revizijo v skladu z mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti. Prav tako je organizacija s pomočjo pooblaščenega ocenjevalca nepremičnin določila novo življenjsko dobo zgradb. Če bi se zgradbe izkazovale po nabavni vrednosti, bi bila na dan njihova knjigovodska vrednost EUR. Če organizacija ne bi spremenila računovodske ocene, bi bila na knjigovodska vrednost sredstev EUR. Za zgradbe je organizacija konec poslovnega leta preverila, ali je v času od zadnjega prevrednotenja na prišlo do bistvenih sprememb predpostavk, uporabljenih v cenitvi. Pri tem je bilo ugotovljeno, da ni prišlo do pomembnih sprememb predpostavk cenitve in sprememb na trgu nepremičnin, ki bi pomembno vplivale na oceno poštene vrednosti poslovnih kompleksov. Nepremičnine so dane v zastavo za najem dolgoročnega kredita pri poslovni banki v vrednosti EUR, pri uporabi ni omejitev. 23

25 3.1.3 Naložbene nepremičnine Naložbene nepremičnine Nabavna vrednost 31. decembra Pridobitve 0 Odtujitve 0 Prevrednotenje Prenosi 0 Izločitve decembra Nabrani popravek vrednosti 31. decembra Pridobitve 0 Odtujitve 0 Amortizacija 0 Izločitve decembra Neodpisana vrednost 31. december januar december SIP, d. d., izkazuje na dan med naložbenimi nepremičninami objekt v vrednosti EUR, ki je v najemu. V začetku leta je organizacija na podlagi spremembe računovodske usmeritve prešla iz vrednotenja naložbenih nepremičnin po nabavni vrednosti na model vrednotenja po pošteni vrednosti. Razlika med knjigovodsko in pošteno vrednostjo, ki jo je podal pooblaščeni ocenjevalec nepremičnin z licenco pri Slovenskem inštitutu za revizijo v skladu z mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti, je v poslovnem izidu pripoznana v vrednosti EUR. Amortizacija se ne obračunava. Če bi bile naložbene nepremičnine vrednotene po nabavni vrednosti, bi njihova knjigovodska vrednost na znašala EUR. V skladu z računovodsko usmeritvijo je bila konec leta s strani pooblaščenega ocenjevalca nepremičnin z licenco pri Slovenskem inštitutu za revizijo opravljena ocena poštene vrednosti naložbenih nepremičnin. Poštena vrednost naložbenih nepremičnin na dan bistveno ne odstopa od poštene vrednosti na dan V povezavi z naložbenimi nepremičninami so bili v izkazu poslovnega izida 2018 pripoznani prihodki iz najemnin v višini EUR, neposrednih odhodkov v zvezi z naložbeno nepremičnino ne izkazujemo. 24

26 3.1.4 Dolgoročne finančne naložbe (v EUR) Delnice in deleži organizacij v skupini Dolgoročna posojila drugim 0 0 Skupaj Delnice in deleži organizacij v skupini se nanašajo na naložbo v 100-odstotni delež v podjetju SIP DISTRIBUCIJA d. o. o., Ježdovečka 118b, Lučko Ježdovec, Hrvaška. Osnovni kapital odvisne organizacije, ki je bila ustanovljena v letu 2016, na znaša EUR ( HRK). Poslovni izid SIP DISTRIBUCIJE d. o. o. za leto 2018 znaša EUR ( HRK) Dolgoročne poslovne terjatve (v EUR) Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev Popravek vrednosti dolg. terjatev iz poslovanja Skupaj 0 0 Dolgoročne terjatve iz poslovanja predstavljajo terjatve do kupca po potrjeni prisilni poravnavi v vrednosti EUR ter popravek vrednosti teh dolgoročnih terjatev zaradi neizpolnjevanja programa finančnega prestrukturiranja. V letu 2018 je bilo poravnanih EUR. Kupec je danes v stečaju. Terjatve so nezavarovane Odložene terjatve za davek (v EUR) Terjatve za odl. davek iz neizrabljenih davčnih izgub Skupaj Terjatve za odloženi davek so pripoznane na podlagi neizrabljenih davčnih izgub, ker organizacija na osnovi srednjeročnega poslovnega načrta v prihodnjem obdobju planira pozitivno poslovanje. 25

31

31 Hram Holding, finančna družba, d.d. Vilharjeva 29, Ljubljana, skladno z Zakonom o trgu finančnih instrumentov ter Sklepom o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij, objavlja podatke iz

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja REVIDIRANE

Prikaži več

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc CINKARNA Metalurško kemična industrija Celje, d.d. Kidričeva 26, 3001 Celje OBJAVA POVZETKA REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA ZA LETO 2006 V skladu z ZTVP-1 ter Sklepom o podrobnejši vsebini in načinu objave

Prikaži več

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA ( IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN 30.09.2013 Postavka AOP 30.9.2013 30.9.2012 INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (002+032+053) 001 7.565.152 6.566.959 115,20 A. DOLGOROČNA SREDSTVA

Prikaži več

STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1.

STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1. STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktura standardnega zoženega izbora podatkov iz

Prikaži več

SIP Strojna industrija d

SIP Strojna industrija d KAZALO POSLOVNO POROČILO... 3 1. POVZETEK RAČUNOVODSKIH USMERITEV... 6 2. RAČUNOVODSKI IZKAZI Z RAZKRITJI... 10 2.1 BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2015... 10 2.2 POJASNILA POSTAVK BILANCE STANJA... 12 2.3

Prikaži več

SIP Strojna industrija d

SIP Strojna industrija d KAZALO KAZALO... 2 POSLOVNO POROČILO... 3 1. POVZETEK RAČUNOVODSKIH USMERITEV... 6 2. RAČUNOVODSKI IZKAZI Z RAZKRITJI... 11 2.1 BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2016... 11 2.2 POJASNILA POSTAVK BILANCE STANJA...

Prikaži več

Microsoft Word - SRS A.doc

Microsoft Word - SRS A.doc Slovenski računovodski standard 23 (2016) OBLIKE IZKAZA GIBANJA KAPITALA ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju predračunskih in obračunskih izkazov, v katerih

Prikaži več

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1 IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) Zap. Oznaka štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA 1 A. 1. in del A. 5. Denar v blagajni, stanje na računih pri centralnih bankah in vpogledne vloge pri bankah

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

Priloga_AJPES.xls

Priloga_AJPES.xls 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika

Prikaži več

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj VELJA OD 1. 1. 2016 DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) RAZKRITJA 69. ČLEN ZGD- 1 (OD 1.1.2016 DALJE) da pogojno ne Člen ZGD- 1 OPIS VELIKOST DRUŽBE VELIKA SREDNJA MAJHNA MIKRO (70a. člen)

Prikaži več

RAČUNOVODSKO POROČILO 2015 KAZALO 1.1 BILANCA STANJA NA DAN IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2015 (RAZLIČICA I) PRIKAZ BILA

RAČUNOVODSKO POROČILO 2015 KAZALO 1.1 BILANCA STANJA NA DAN IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2015 (RAZLIČICA I) PRIKAZ BILA RAČUNOVODSKO POROČILO 2015 KAZALO 1.1 BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2015... 2 1.2 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2015 (RAZLIČICA I)... 4 1.3 PRIKAZ BILANČNEGA DOBIČKA /IZGUBE ZA LETO 2015... 5 1.4 RAČUNOVODSKE

Prikaži več

SRS24-S

SRS24-S Slovenski računovodski standard 24 (2006) OBLIKE BILANCE STANJA ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju obračunskih izkazov, v katerih so predstavljeni sredstva

Prikaži več

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. office-sl

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o.  office-sl 1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. email: office-slovenia@coface.com 14.12.2016 22:11(+1) POROČILO O PODJETJU IZMIŠLJENO PODJETJE D.O.O. Druga imena: IZMIŠLJENO d.o.o. Sedez podjetja:

Prikaži več

Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006

Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006 Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006 1 PREDSTAVITEV SKLADA...3 2 OPOZORILO IMETNIKOM INVESTICIJSKIH KUPONOV...4 3 POSLOVANJE SKLADA V OBDOBJU 01.01. DO 30.06.2006...5 4 NEREVIDIRANI RAČUNOVODSKI

Prikaži več

STRUKTURA STANDARDNIH IZPISOV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktu

STRUKTURA STANDARDNIH IZPISOV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktu STRUKTURA STADARDIH IZPISOV PODATKOV IZ LETIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG I SAMOSTOJIH PODJETIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVO OBJAVO 1. Struktura standardnega izpisa podatkov iz letnih poročil gospodarskih

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 Ljubljana, maj 2006 K A Z A L O Stran

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠKI REGIJI V LETU 2010 Postojna, maj 2011 KAZALO I.

Prikaži več

RAČUNOVODSKE USMERITVE SKUPINE PETROL

RAČUNOVODSKE USMERITVE SKUPINE PETROL ČETRTLETNO POROČILO POSLOVODSTVA DRUŽBE DATALAB TEHNOLOGIJE, d. d. in njenih odvisnih družb za obdobje od 01.07.2016 do 31.3.2017 1. PREDSTAVITEV DRUŽBE 1.1 Osnovni podatki Kratki naziv: DATALAB d. d.

Prikaži več

Pravilnik o računovodstvu Nogometne zveze Slovenije V1.0;

Pravilnik o računovodstvu Nogometne zveze Slovenije V1.0; Pravilnik o računovodstvu Nogometne zveze Slovenije V1.0; 12.04.2010 1 Na podlagi 22. člena Statuta NZS, 26. člena Zakona o društvih (Ur. list RS št. 61/2006, 58/2009) in SRS 33 (Ur. list RS št. 3/2007),

Prikaži več

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 ... 3... 4... 9... 35 2 ... 48 3 4 5 6 7 ZŠ KAZALEC OZ. KAZALNIK LETO 2013 LETO 2012 I 13/12 1 ŠTEVILO ZAPOSLENIH KONEC LETA 115 110 104,5 PO OBRAČUNSKEM

Prikaži več

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka:

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka: v sodelovanju z S.BON AJPES za podjetje: Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: 1234567000 ID za DDV / davčna številka: SI12345678 BONITETNA OCENA PO PRAVILIH BASEL II BONITETNA OCENA PODJETJA NA DAN

Prikaži več

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = =

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = = CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) =1.1+1.2+1.3+1.6 =1.4+1.5+1.6 1.1 TEMELJNI KAPITAL =1.1.1+ 1.1.2+1.1.4+1.1.5 Znesek

Prikaži več

Alta Skupina_revidirano letno poroèilo 2010

Alta Skupina_revidirano letno poroèilo 2010 LETNO POROČILO PODJETJA, Ljubljana za leto 2010 Maj 2011 KAZALO 1 REVIZORJEVO POROČILO... 1 2 POSLOVNO POROČILO... 2 2.1 PREDSTAVITEV DRUŽBE... 2 2.1.1 Osebna izkaznica... 2 2.1.2 Upravljanje družbe...

Prikaži več

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR BONITETNO POROČILO Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska www.bisnode.si, tel: +386 (0)1 620 2 866, fax: +386 (0)1 620 2 708 Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2008 Ljubljana, maj 2009 ISSN 1855-3990

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 056NKP Davčna: Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 056NKP Davčna: Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim Bonitetno poročilo Izdano dne 23.9.214 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 56NKP Davčna: Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovanjem in slabš e posluje. Finančna ocena 213 17

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2015

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2015 AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2016 ISSN 1855-3982 K A Z A L O I. UVOD...

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2018

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2018 AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 ISSN 2536-4235 K A Z A L O I. UVOD...

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 036NKP Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovan

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 036NKP Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovan Bonitetno poročilo Izdano dne 14.4.214 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 36NKP Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovanjem in slabš e posluje. Finančna ocena 212 8 Finančna

Prikaži več

SPREMEMBE SRS 2016 Na podlagi drugega odstavka 9. člena in drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) je strokovni sv

SPREMEMBE SRS 2016 Na podlagi drugega odstavka 9. člena in drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) je strokovni sv SPREMEMBE SRS 2016 Na podlagi drugega odstavka 9. člena in drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) je strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo 17. 10. 2018 sprejel

Prikaži več

Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: Davčna

Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: Davčna Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: 5665493 Davčna številka: SI 82155135 Telefon (h.c.): 01/ 200 75 00

Prikaži več

LETNO POROČILO

LETNO POROČILO LETNO POROČILO 2015 1 KAZALO POSLOVNO POROČILO... 3 PREDSTAVITEV DRUŽBE KS NALOŽBE FINANČNE NALOŽBE D.D.... 4 POSLOVANJE DRUŽBE V LETU 2015... 5 UPRAVA DRUŽBE... 5 PRIČAKOVANI RAZVOJ DRUŽBE... 5 LASTNIŠKA

Prikaži več

3

3 SIVENT, d.d., Ljubljana NEREVIDIRANO POLLETNO POROČILO družbe SIVENT, d.d., Ljubljana in NEREVIDIRANO KONSOLIDIRANO POLLETNO POROČILO Skupine SIVENT za obdobje 1.1. 30.6.2014 Ljubljana, avgust 2014 Pregled

Prikaži več

3

3 REVIDIRANO LETNO POROČILO družbe za poslovno leto 2015 Ljubljana, april 2016 Kazalo vsebine 1. POSLOVNO POROČILO... 3 1.1. UVOD... 3 1.2. SPLOŠNO O DRUŽBI... 3 1.3. POSLOVANJE DRUŽBE V LETU 2015... 4 1.4.

Prikaži več

Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU 2016 Kranj, maj 2017

Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU 2016 Kranj, maj 2017 Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU Kranj, maj 2017 Kazalo vsebine 1. UVOD... 4 2. POVZETEK... 6 3. GOSPODARSKE

Prikaži več

VABILO

VABILO POLLETNO POROČILO 2011 Brežice, avgust 2011 Vsebina POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DO 30. 06. 2011... 3 NAČRTOVANI KOLEDAR POMEMBNEJŠIH DOGODKOV IN OBJAV... 3 NAGOVOR UPRAVE... 4 POMEMBNEJŠI DOGODKI

Prikaži več

VABILO

VABILO POLLETNO POROČILO 2013 Brežice, avgust 2013 Vsebina POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DO 30. 06. 2013... 3 NAČRTOVANI KOLEDAR POMEMBNEJŠIH DOGODKOV IN OBJAV... 3 NAGOVOR UPRAVE... 4 POMEMBNEJŠI DOGODKI

Prikaži več

(Microsoft Word - Letno poro\350ilo 2007 DZU z revizorjevimi pro\350ili in podpisi OD LJUBICE.DOC)

(Microsoft Word - Letno poro\350ilo 2007 DZU z revizorjevimi pro\350ili in podpisi OD LJUBICE.DOC) LETNO POROČILO 2007 KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. VSEBINA POSLOVNO POROČILO... 3 POSEBNO MNENJE REVIZORJA ZA POTREBE OBVEŠČANJA JAVNOSTI... 9 LETNI RAČUNOVODSKI IZKAZI... 10 IZJAVA UPRAVE...

Prikaži več

LETNO POROČILO SID BANKE IN SKUPINE SID BANKA 2016

LETNO POROČILO SID BANKE IN SKUPINE SID BANKA 2016 Ljubljana, 31. 8. 2017 Vsebina IZJAVA O ODGOVORNOSTI POSLOVODSTVA... 2 1 OSNOVNI PODATKI... 3 2 POMEMBNEJŠI PODATKI IN KAZALNIKI POSLOVANJA... 4 3 POMEMBNEJŠI DOGODKI... 6 4 POJASNILA K LOČENIM IN KONSOLIDIRANIM

Prikaži več

18/01/16 SRS 2016, ZGD-1I IN DAVKI Silva Koritnik Rakela Julija 2015 objavljena novela ZGD- 1I Pomebne spremembe v delu, ki ureja ustanavljanje podje4

18/01/16 SRS 2016, ZGD-1I IN DAVKI Silva Koritnik Rakela Julija 2015 objavljena novela ZGD- 1I Pomebne spremembe v delu, ki ureja ustanavljanje podje4 SRS 2016, ZGD-1I IN DAVKI Silva Koritnik Rakela Julija 2015 objavljena novela ZGD- 1I Pomebne spremembe v delu, ki ureja ustanavljanje podje4j, zastopanje, prekrške Julija 2013 je bila sprejeta nova računovodska

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska LIBELA ORODJA, Izdelovanje orodij in perforiranje

Prikaži več

Javna objava podatkov poslovanja Abanke d.d. v prvem trimesečju leta 2018 s priloženimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi

Javna objava podatkov poslovanja Abanke d.d. v prvem trimesečju leta 2018 s priloženimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi ABANKA d.d. Slovenska 58, 1517 Ljubljana T 01 47 18 100 F 01 43 25 165 www.abanka.si JAVNA OBJAVA PODATKOV POSLOVANJA ABANKE D.D. V PRVEM TRIMESEČJU LETA 2018 S PRILOŽENIMI KONSOLIDIRANIMI RAČUNOVODSKIMI

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOV

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOV AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 ISSN 2536-4243 K A

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 010NKP d.o.o. 4 Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim p

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 010NKP d.o.o. 4 Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim p Bonitetno poročilo Izdano dne 17.1.2014 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 010NKP d.o.o. 4 Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim poslovanjem in slabš e posluje. Poslovni subjekt slabš

Prikaži več

Untitled Document

Untitled Document BONITETNO POROČILO Izdano za: Mateja Roglič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska www.bisnode.si, tel: +386 ()8 39 3, fax: +386 ()1 62 2 78 Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA Poglavje

Prikaži več

KINOLOŠKA ZVEZA SLOVENIJE - Pravilnik o materialno-finančnem poslovanju Na podlagi 120. člena Statuta Kinološke zveze Slovenije z dne , 26.

KINOLOŠKA ZVEZA SLOVENIJE - Pravilnik o materialno-finančnem poslovanju Na podlagi 120. člena Statuta Kinološke zveze Slovenije z dne , 26. KINOLOŠKA ZVEZA SLOVENIJE - Pravilnik o materialno-finančnem poslovanju Na podlagi 120. člena Statuta Kinološke zveze Slovenije z dne 28.11.2009, 26. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 61/06),

Prikaži več

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2017

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2017 Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 217 Vsebina Sestava Skupine KD... 3 Analiza poslovanja Skupine KD v obdobju 1-3 217...

Prikaži več

BONITETNO POROCILO Izdano dne Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POROČILO, vse pravice pridržane

BONITETNO POROCILO Izdano dne Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POROČILO, vse pravice pridržane BONITETNO POROCILO Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA Poglavje 1 Podjetje: Naslov: Dejavnost: J 58.190 DRUGO ZALOŽNIŠTVO Matična številka:

Prikaži več

3

3 KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO SKUPINE SIVENT za obdobje 1.1.2014 31.12.2014 Ljubljana, april 2015 Revidirano konsolidirano letno poročilo 2010 Pregled vsebine: 1. POSLOVNO POROČILO 3 2. IZJAVA O UPRAVLJANJU

Prikaži več

(Microsoft Word - KDI LETNO PORO\310ILO 2006_FINALE.doc)

(Microsoft Word - KDI LETNO PORO\310ILO 2006_FINALE.doc) LETNO POROČILO 2006 KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o. VSEBINA POSLOVNO POROČILO....3 POSEBNO MNENJE REVIZORJA ZA POTREBE OBVEŠČANJA JAVNOSTI..9 LETNI RAČUNOVODSKI IZKAZI....10 IZJAVA UPRAVE..10

Prikaži več

KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO

KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO KONSOLIDIRANO POLLETNO POROČILO za obdobje 1.1. do 30.6.2010 Šempeter pri Gorici, 30.7.2010 Stran 1 KAZALO POSLOVNO POROČILO... 3 PREDSTAVITEV OBVLADUJOČE DRUŽBE... 4 PREDSTAVITEV SKUPINE AGROGORICA...

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 001NKP, d.o.o. Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim po

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 001NKP, d.o.o. Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim po Bonitetno poročilo Izdano dne 17.1.2014 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 001NKP, d.o.o. Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim poslovanjem in zelo dobro posluje. Poslovni subjekt zelo

Prikaži več

Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU

Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU Postojna, maj 2019 Kazalo vsebine 1. UVOD... 3 2. POVZETEK...

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V SPODNJEPOSAVSKI

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V SPODNJEPOSAVSKI AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V SPODNJEPOSAVSKI REGIJI V LETU 2011 Krško, maj 2012 K A Z A L O UVOD...

Prikaži več

VABILO

VABILO 25 LET POLLETNO POROČILO 2015 Brežice, julij 2015 Vsebina POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DO 30. 06. 2015... 3 NAČRTOVANI KOLEDAR POMEMBNEJŠIH DOGODKOV IN OBJAV... 3 POMEMBNEJŠI DOGODKI V LETU 2015...

Prikaži več

(Microsoft Word - Sinpo- letno poro\350ilo 2016)

(Microsoft Word - Sinpo- letno poro\350ilo 2016) KAZALO IZJAVA O ODGOVORNOSTI DIREKTORJA... 1. UVOD... 1 1.1. GENERALNI CILJI... 1 1.2. PISMO DIREKTORJA... 1 2. POSLOVNO POROČILO... 2 2.1. POSLOVNA STRATEGIJA... 2 2.2. LASTNIŠKA STRUKTURA IN KAPITAL

Prikaži več

RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj

RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj 15. 10. 2018 RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj MSRP 16 MRS 17 OPREDELITEV POJMA 'NAJEM' V skladu z MSRP 16 je najem pogodba ali del pogodbe, ki prenaša pravico do uporabe identificiranega

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice,

Prikaži več

letno poročilo 2006

letno poročilo 2006 LETNO POROČILO ZA POSLOVNO LETO 2017 Zasavski računski center d.d., Trbovlje Obrtniška cesta 14 Trbovlje 1 KAZALO VSEBINE I. POSLOVNO POROČILO... 5 1. PREDSTAVITEV DRUŽBE... 5 1.1. Osnovna izkaznica družbe...

Prikaži več

21. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 2019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1. 2

21. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 2019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1. 2 1. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1.. SKUPAJ Možne točke: 55 36 91 Dosežene točke: Pišite s

Prikaži več

LETNO POROČILO DRUŽBE VGP Novo mesto, d. d. ZA LETO 2018

LETNO POROČILO DRUŽBE VGP Novo mesto, d. d. ZA LETO 2018 LETNO POROČILO DRUŽBE VGP Novo mesto, d. d. ZA LETO 2018 KAZALO 1.1. Pismo direktorja...3 1.2. Predstavitev družbe...4 1.2.1. Dejavnost družbe... 5 1.3. Poslovanje v letu 2018...6 1.3.1. Strateške usmeritve...

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE SEŽANA ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 14.793.384 14.87.659 12.723.11-2.84.558 86, 85,9 TEKOČI PRIHODKI (7+71) 12.62.638 12.624.686 11.62.72-1.22.614

Prikaži več

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2016 Finančni rezultat Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav Poslovno poročilo Uprav

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2016 Finančni rezultat Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav Poslovno poročilo Uprav Kazalo > 8 Finančni rezultat Skupine Triglav in Skupina Triglav je ustvarila 82,3 milijona evrov čistega dobička in dosegla 11,4-odstotno dobičkonosnost kapitala. Čisti poslovni izid je za 29 odstotkov

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 851 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja POMEMBNEJŠA

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska HLADILNA TEHNIKA MILAN KUMER s.p. Izdano dne 18.6.2018

Prikaži več

Na trdnih temeljih v nove izzive Letni nerevidirani računovodski izkazi 2015

Na trdnih temeljih v nove izzive Letni nerevidirani računovodski izkazi 2015 Na trdnih temeljih v nove izzive Letni nerevidirani računovodski izkazi 215 2 Ključni podatki Preglednica 1: Ključni finančni in drugi podatki za NLB Skupino in NLB d.d. Ključni podatki izkaza poslovnega

Prikaži več

KOŠAKI TMI D

KOŠAKI TMI D KOŠAKI TMI D.D. MARIBOR POVZETEK REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA ZA LETO 2007 KAZALO OSNOVNI PODATKI O DRUŢBI... 3 RAČUNOVODSKI IZKAZI... 4 BILANCA STANJA NA DAN 312007... 5 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA OD 00

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 L

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 L AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 Ljubljana, maj 2006 K A Z A L O Stran I. UVOD...1 II.

Prikaži več

SRS32-S

SRS32-S Slovenski računovodski standard 32 (2006) RAČUNOVODSKE REŠITVE V ZAVAROVALNICAH A. Uvod Ta standard je povezan s splošnimi slovenskimi računovodskimi standardi (SRS) od 1 do 30. Ureja le tiste posebnosti

Prikaži več

Letno poročilo družbe VELANA d. d. za poslovno leto 2011 Leopold Poljanšek univ.dipl.ekon., direktor Velana tovarna zaves d.d. Ljubljana, februar, 201

Letno poročilo družbe VELANA d. d. za poslovno leto 2011 Leopold Poljanšek univ.dipl.ekon., direktor Velana tovarna zaves d.d. Ljubljana, februar, 201 Letno poročilo družbe VELANA d. d. za poslovno leto 2011 Leopold Poljanšek univ.dipl.ekon., direktor Velana tovarna zaves d.d. Ljubljana, februar, 2012 KAZALO I. PREDSTAVITEV DRUŢBE... 1 I.1 OSNOVNI PODATKI...

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska JELE KITT proizvodno podjetje d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 UVOD V RAČUNOVODSTVO 11. VAJE VSEBINA 11. VAJ: Izkaz denarnih tokov NALOGE: 1) Podjetje Trend (vir: učbenik Uvod v računovodstvo, str. 342) 2) Podjetje Paneks (vir: učbenik Uvod v računovodstvo, str. 342)

Prikaži več

(I. Splo\232ni del prora\350una)

(I. Splo\232ni del prora\350una) DOPOLNJEN PRORAČUNA OBČINE LJUTOMER ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 11.817.73 11.817.73 11.389.216 11.585.789 196.573 98, 98, TEKOČI PRIHODKI (7+71) 9.772.584 9.772.584 9.78.4

Prikaži več

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA ZAKLJUČNA NALOGA VISOKE POSLOVNE ŠOLE ANALIZA SPREMEMBE SLOVENSKIH RAČUNOVODSKIH STANDARDOV 2016 Ljubljana, j

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA ZAKLJUČNA NALOGA VISOKE POSLOVNE ŠOLE ANALIZA SPREMEMBE SLOVENSKIH RAČUNOVODSKIH STANDARDOV 2016 Ljubljana, j UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA ZAKLJUČNA NALOGA VISOKE POSLOVNE ŠOLE ANALIZA SPREMEMBE SLOVENSKIH RAČUNOVODSKIH STANDARDOV 2016 Ljubljana, julij 2016 MATIJA MOHAR IZJAVA O AVTORSTVU Podpisani

Prikaži več

Poslovno poročilo

Poslovno poročilo holdinška družba, d.d. Cesta Zore Perello-Godina 2, 6000 Koper Tel. 05/662-1500, Fax: 05/662-1515, www.istrabenz.si Informacija o poslovanju (nerevidirani podatki) Skupine Istrabenz in holdinške družbe

Prikaži več

JAVNO PODJETJE NERGETIKA ŠENTRUPERT d. o. o. Javno podjetje Energetika Šentrupert d.o.o. Šentrupert Šentrupert LETNO POROČILO ZA POSLOVNO LETO

JAVNO PODJETJE NERGETIKA ŠENTRUPERT d. o. o. Javno podjetje Energetika Šentrupert d.o.o. Šentrupert Šentrupert LETNO POROČILO ZA POSLOVNO LETO LETNO POROČILO ZA POSLOVNO LETO 2016 1 Kazalo vsebine 1. POSLOVNO POROČILO... 4 1.1 Predstavitev družbe... 4 1.2 Pravne podlage:... 5 1.3 Lastništvo in kapital družbe... 5 1.4 Pomembnejši poslovni dogodki

Prikaži več

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih 15.6.2018 L 153/161 SMERNICE SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/861 z dne 24. aprila 2018 o spremembi Smernice ECB/2013/23 o statistiki državnih financ (ECB/2018/13) IZVRŠILNI ODBOR EVROPSKE CENTRALNE

Prikaži več

RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE DROGA KOLINSKA za leto 2009 Marec

RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE DROGA KOLINSKA za leto 2009 Marec RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE DROGA KOLINSKA za leto 2009 Marec 2010 1 Vsebina stran 1 KONSOLIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI ------------------------------------------------------ 3 1.1 KONSOLIDIRAN IZKAZ

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE IZOLA ZA LETO 212 I. SPLOŠNI DEL 143 - ZR211 142 - P212_1 156 - VP212 161 - ZR212 I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 16.5.364 22.982.33 22.982.33 15.519.495 96,7 67,5

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska MULTILINGUAL PRO prevajalska agencija d.o.o. Izdano

Prikaži več

LP IFRS 2008_v25.doc

LP IFRS 2008_v25.doc LETNO POROČILO 2008 Kazalo 1 RAČUNOVODSKI IZKAZI... 5 1.1 BILANCA STANJA... 5 1.2 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA... 6 1.3 IZKAZ GIBANJA KAPITALA... 7 1.4 IZKAZ DENARNIH TOKOV... 8 2 SPLOŠNE INFORMACIJE... 9 3

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Javna služba Konto Realizacija 2012* Realizacija

Prikaži več

Letno poročilo

Letno poročilo LETNO POROČILO 2016 Javno podjetje KENOG d.o.o. MAREC 2017 KAZALO A. POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2016 4 1. UVOD...5 1.1. PREDSTAVITEV PODJETJA... 5 1.2. POROČILO DIREKTORJA PODJETJA... 6 2. UPRAVA PODJETJA...8

Prikaži več

Izpostava Ljubljana INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU 2018 Ljubljana, m

Izpostava Ljubljana INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU 2018 Ljubljana, m Izpostava Ljubljana INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 Kazalo vsebine 1. UVOD... 1 2. POVZETEK... 3 3.

Prikaži več

Microsoft Word - OSNUTEK-kenog-revidirano letno poročilo 2018

Microsoft Word - OSNUTEK-kenog-revidirano letno poročilo 2018 LETNO POROČILO 2018 Javno podjetje KENOG d.o.o. MAREC 2019 KAZALO A. POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2018 4 1. UVOD... 5 1.1. PREDSTAVITEV PODJETJA... 5 1.2. POROČILO DIREKTORJA PODJETJA... 6 2. UPRAVA PODJETJA...

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska RCM špedicija, gostinstvo, trgovina in proizvodnja

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska KARBON, čiste tehnologije d.o.o. Velenje Izdano

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ARNE Računalniški sistemi d.o.o. Izdano dne 8.1.2016

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ZELEN IN PARTNERJI, Podjetniško in poslovno svetovanje

Prikaži več

PREDLOG

PREDLOG DOPOLNJEN PREDLOG MAREC 2019 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 ZUJF,

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska IRMAN trgovina, razvoj, optika, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska HALDER norm+technik d.o.o. Izdano dne 5.8.2014

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska IRMAN trgovina, razvoj, optika, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska NARVIS, napredne računalniške storitve, d.o.o.

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska MULTILINGUAL PRO prevajalska agencija d.o.o. Izdano

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska LIBELA ORODJA, Izdelovanje orodij in perforiranje

Prikaži več

Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Osrednjeslovenski regiji v letu 2014 i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV

Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Osrednjeslovenski regiji v letu 2014 i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU 2014 Agencija RS za javnopravne evidence in storitve, Izpostava Ljubljana, maj 2015 T: 01/ 583 33 00, F:

Prikaži več