Naročnik:

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Naročnik:"

Transkripcija

1 prostorske informacijske rešitve d.o.o. Naročnik: OBČINA ŠENČUR KRANJSKA CESTA ŠENČUR PROJEKT ŠT. 940 IZDELAVA PROGRAMA OPREMLJANJA ZA IZGRADNJO KANALIZACIJE ZA OBMOČJE NASELIJ MILJE IN VISOKO besedilni del Izvajalec: prostorske informacijske rešitve d.o.o. Ljubljanska cesta Domžale Domžale, december 2012 prostorske informacijske rešitve, d.o.o. Ljubljanska cesta Domžale tel: (01) fax: (01) PE Nova Gorica Prvomajska ulica 118d 5250 Solkan tel: , Poslovni račun ID za DDV SI Matična Osnovni kapital ,63 EUR Okrožno sodišče v Ljubljani, št. reg. vl. 1/30016/00

2 Projekt Vsebina projekta Izdelava programa opremljanja za izgradnjo kanalizacije za območje naselij Milje in Visoko besedilni del Naročnik Občina Šenčur Kranjska cesta ŠENČUR Številka projekta 940 Izdelovalec Locus d.o.o. Ljubljanska cesta DOMŽALE Vodja projekta Gvido Modrijan, univ.dipl.inž.grad. prostorske informacijske rešitve d.o.o. STRAN 2/31

3 VSEBINA 1 POVZETEK PROGRAMA OPREMLJANJA SPLOŠNI DEL PROGRAMA KOMUNALNEGA OPREMLJANJA POJMI IN KRATICE PODATKI O NAROČNIKU IN IZDELOVALCU NAROČNIK IZDELOVALEC NAMEN IZDELAVE PROGRAMA KOMUNALNEGA OPREMLJANJA OPIS OBMOČJA OPREMLJANJA PODLAGE ZA IZDELAVO PROGRAMA KOMUNALNEGA OPREMLJANJA PREDPISI PROJEKTNA IN INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA TER DRUGI DOKUMENTI IN STROKOVNE PODLAGE OBSTOJEČA KOMUNALNA OPREMA TER PREDVIDENE INVESTICIJE V GRADNJO OMREŽJE FEKALNE KANALIZACIJE OBSTOJEČE STANJE PREDVIDENO STANJE TERMINSKI PLAN GRADNJE PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA OBRAČUNSKO OBMOČJE KOMUNALNE OPREME POVRŠINA PARCEL OBJEKTOV NETO TLORISNE POVRŠINE OBJEKTOV SKUPNI STROŠKI IN OBRAČUNSKI STROŠKI PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV INVESTICIJE NA ENOTO MERE IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA PODROBNEJŠA MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA RAZMERJE MED MERILOM PARCELE OBJEKTA IN MERILOM NETO TLORISNE POVRŠINE FAKTOR DEJAVNOSTI OLAJŠAVE ZA DOLOČENE KATEGORIJE ZAVEZANCEV PLAČILO KOMUNALNEGA PRISPEVKA STROŠKI PRIKLJUČEVANJA OBVEZNOST PRIKLJUČEVANJA GRAFIČNI DEL PROGRAMA OPREMLJANJA PRILOGA - SEZNAM OBJEKTOV ZA PLAČILO KOMUNALNEGA PRISPEVKA prostorske informacijske rešitve d.o.o. STRAN 3/31

4 1 POVZETEK PROGRAMA OPREMLJANJA Program komunalnega opremljanja je akt, ki ga Občina sprejme v obliki odloka. Z njim določa in usklajuje dejavnosti v zvezi z opremljanjem zemljišč s komunalno opremo in ostalo infrastrukturo. V konkretnem primeru je program komunalnega opremljanja osnovna podlaga, na podlagi katere bo Občina obračunala komunalni prispevek za izgradnjo kanalizacijskega omrežja v naseljih Milje in Visoko V programu komunalnega opremljanja so prikazani stroški opremljanja za predmetno območje, ki so stroški gradnje komunalne opreme ter ostali stroški, ki so nujno potrebni, da obravnavano območje služi predvidenemu namenu. Program komunalnega opremljanja obravnava gradnjo naslednje komunalne opreme: - kanalizacijsko omrežje Podrobnejša obrazložitev gradnje komunalne opreme je podana v poglavju»3 Obstoječa komunalna oprema ter predvidene investicije v gradnjo«. S pojmom "izgradnja komunalne opreme" so mišljena vsa dela, ki so potrebna, da se posamezna infrastruktura zgradi in preda v upravljanje komunalni službi. Pred določitvijo višine komunalnega prispevka je potrebno določiti obračunska območja. Na območju gradnje obstaja eno obračunsko območje, katerega obseg je podrobneje opredeljen v poglavju»4.1 Obračunsko območje komunalne opreme«. Skupna površina parcel objektov, ki se opremljajo, znaša ,42 m 2. Na predmetnih parcelah je skupno ,80 m 2 obstoječih neto tlorisnih površin objektov. Skupni stroški, prikazani v programu komunalnega opremljanja, obravnavajo vse stroške, ki so predmet investicije v izgradnjo komunalne opreme. Stroški so določeni na podlagi računov in ocen investicije za gradnjo kanalizacijskega omrežja. Medtem, ko skupni stroški predstavljajo stroške izgradnje komunalne opreme, obračunski stroški predstavljajo delež skupnih stroškov, ki zapadejo v odmero komunalnega prispevka. Obračunski stroški se za odmero komunalnega prispevka preračunajo na enoto mere, v skladu z uredbo, kot je izračunano v poglavju "4.4 Preračun obračunskih stroškov investicije na enoto mere". Višina obračunskih stroškov za opremljanje m 2 parcele objekta [Cp] in m 2 neto tlorisne površine objekta [Ct] za kanalizacijsko omrežje na obračunskem območju, prikazana v naslednji tabeli, znaša: območje Cp [ /m 2 ] Ct [ /m 2 ] kanalizacijsko omrežje 3,42 4,93 Preglednica 1: Prikaz vrednosti Cp in Ct prostorske informacijske rešitve d.o.o. STRAN 4/31

5 2 SPLOŠNI DEL PROGRAMA KOMUNALNEGA OPREMLJANJA 2.1 Pojmi in kratice... neto tlorisna površina objekta KP... komunalni prispevek A parcela... površina parcele objekta A tlorisna... neto tlorisna površina objekta Dp... delež parcele objekta pri izračunu komunalnega prispevka Dt... delež objekta pri izračunu komunalnega prispevka K dejavnosti... faktor dejavnosti Cp... stroški opremljanja m 2 parcele objekta z novo komunalno opremo Ct... stroški opremljanja m 2 objekta z novo komunalno opremo 2.2 Podatki o naročniku in izdelovalcu Naročnik Naročnik programa komunalnega opremljanja je: Občina Šenčur Kranjska cesta Šenčur Župan: Miro Kozelj Odgovorna oseba za izvedbo projekta: Aleš Puhar tel: (04) Izdelovalec Izdelovalec programa komunalnega opremljanja je: prostorske informacijske rešitve, d.o.o. Ljubljanska cesta Domžale Direktor: Leon Kobetič Odgovorna oseba za izvedbo projekta: Gvido Modrijan, univ.dipl.inž.grad. Identifikacijska za DDV: SI tel: (01) Namen izdelave programa komunalnega opremljanja Program komunalnega opremljanja predmetnega območja se izdela na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju in podzakonskih predpisov, sprejetih na njegovi podlagi. Namen izdelave programa komunalnega opremljanja predstavlja obračun komunalnega prispevka za kanalizacijsko omrežje, na katerega se bodo prvič priključevali obstoječi objekti v delu naselij Milje in Visoko. prostorske informacijske rešitve d.o.o. STRAN 5/31

6 2.4 Opis območja opremljanja Območje komunalnega opremljanja je del naselij Milje in Visoko, ki zajema 346 obstoječih objektov, kateri do sedaj še niso bili priključeni na kanalizacijsko omrežje. Območje opremljanja ima določeno enotno obračunsko območje. 2.5 Podlage za izdelavo programa komunalnega opremljanja Predpisi - Zakon o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Ur.l. RS; št. 33/07, 70/08 ZVO-1B, 108/09, 80/10 ZUPUDPP, 106/10 popr., 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A), - Zakon o graditvi objektov ZGO-1 (Ur.l. RS; št. 110/02, 97/03 Odl.US: U-I-152/00-23, 41/04-ZVO-1, 45/04, 47/04, 62/04 Odl.US: U-I-1/03-15, 102/04-UPB1 (14/05 popr.), 92/05- ZJC-B, 93/05-ZVMS, 111/05 Odl.US: U-I , 120/06 Odl.US: U-I-286/04-46, 126/07, 57/09 Skl.US: U-I-165/09-8, 108/09, 61/10-ZRud-1 (62/2010 popr.), 20/11 Odl.US: U-I-165/09-34, 57/12), - Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka "pravilnik"; (Ur.l. RS; št. 95/07), - Uredba o vsebini programa opremljanja zemljišč "uredba"; (Ur.l. RS; št. 80/07), - Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost (Ur.l. RS; št. 37/08, 99/08), - Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Ur.l. RS; št. 88/11, 8/12) Projektna in investicijska dokumentacija ter drugi dokumenti in strokovne podlage - PGD Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod in obnova vodovodnega omrežja severni del občine Šenčur - Zbirna karta komunalnih vodov 1. in 2. del Navedeni dokumenti so na vpogled na sedežu Občine. prostorske informacijske rešitve d.o.o. STRAN 6/31

7 3 OBSTOJEČA KOMUNALNA OPREMA TER PREDVIDENE INVESTICIJE V GRADNJO 3.1 Omrežje fekalne kanalizacije Obstoječe stanje Obravnavano območje do sedaj ni imelo vzpostavljenega ustreznega sistema za odvod odpadnih voda. Obstoječi objekti so tako imeli tovrstno problematiko urejeno z lastno greznico oziroma hišno ČN Predvideno stanje V okviru predvidene investicije se zgradi novo kanalizacijsko omrežje v delu naselij Milje in Visoko. Na jugu se omrežje vzpostavi od Avtohiše Kavčič dalje proti severu. Na severu se kanalizacija zgradi do lokalne ceste Visoko Cerklje. Vsi objekti v vmesnem delu se priključijo na novozgrajeno kanalizacijsko omrežje. Le to omrežje se na jugu naveže na obstoječe že zgrajeno kanalizacijsko omrežje, ki se zaključi na ČN Kranj Terminski plan gradnje Kanalizacijsko omrežje je zgrajeno. Vloga za pridobitev uporabnega dovoljenja je oddana na UE. Objekti se bodo na novozgrajeno omrežje lahko priključili spomladi prostorske informacijske rešitve d.o.o. STRAN 7/31

8 4 PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 4.1 Obračunsko območje komunalne opreme Obračunsko območje komunalne opreme je območje investicije, na katerem se zagotavlja priključevanje na načrtovano komunalno oziroma je to območje njene uporabe. Celotno območje, ki se opremlja na podlagi investicije, je lahko razdeljeno na več obračunskih območij komunalne opreme, če območje investicije zajema več geografsko in funkcionalno zaokroženih območij z ločenimi območji možnega priključevanja na posamezni vod komunalne opreme. V konkretnem primeru je predpostavljeno enotno obračunsko območje, saj gre za enakomerno obremenitev vodov in enako gostoto poselitve. Območje komunalnega opremljanja predstavlja del naselij Milje in Visoko. Vseh objektov, ki se na novo priklapljajo oziroma se bodo priklopili pa kanalizacijsko omrežje in so predmet obračuna komunalnega prispevka je 346. Obračunsko območje je: - kanalizacijsko omrežje obračunsko območje parcele objektov kanalizacijsko omrežje , ,80 Preglednica 2: Prikaz skupne površine parcel objektov in neto tlorisnih površin objektov na obračunskem območju Obračunsko območje (objekti, katerim se odmeri komunalni prispevek) je razvidno iz grafičnega dela programa opremljanja Površina parcel objektov Za potrebe določitve površin parcel objektov, so bili uporabljeni podatki iz katastra stavb, ki jih vodi Geodetska uprava RS. Vsi objekti na obravnavanem območju so obstoječi in ker gradbene parcele objektov v uradnih evidencah niso določene, se površina parcele objekta določi skladno s pravilnikom. Ta določa parcelo objekta kot površino stavbišča, pomnoženo s faktorjem 1,5. Desetim stavbam, ki v kataster stavb niso vrisane, se gradbena parcela določi z zarisom fundusa objekta, ki se pomnoži s faktorjem 1,5. Seznam parcel objektov prikazuje naslednja preglednica: Fundus objekta Parcela objekta / / / / / / / / / / / / prostorske informacijske rešitve d.o.o. STRAN 8/31

9 Fundus objekta Parcela objekta / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / prostorske informacijske rešitve d.o.o. STRAN 9/31

10 Fundus objekta Parcela objekta / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / prostorske informacijske rešitve d.o.o. STRAN 10/31

11 Fundus objekta Parcela objekta / / / / / / / / / / / / / MILJE, MILJE 1, 4212 Visoko MILJE, MILJE 10, 4212 Visoko MILJE, MILJE 11, 4212 Visoko MILJE, MILJE 13, 4212 Visoko MILJE, MILJE 14, 4212 Visoko MILJE, MILJE 15, 4212 Visoko MILJE, MILJE 15A, 4212 Visoko MILJE, MILJE 15B, 4212 Visoko MILJE, MILJE 16, 4212 Visoko MILJE, MILJE 16B, 4212 Visoko MILJE, MILJE 17, 4212 Visoko MILJE, MILJE 18, 4212 Visoko MILJE, MILJE 18A, 4212 Visoko MILJE, MILJE 18B, 4212 Visoko MILJE, MILJE 19, 4212 Visoko MILJE, MILJE 1A, 4212 Visoko MILJE, MILJE 1B, 4212 Visoko MILJE, MILJE 1C, 4212 Visoko MILJE, MILJE 2, 4212 Visoko MILJE, MILJE 20, 4212 Visoko MILJE, MILJE 21, 4212 Visoko MILJE, MILJE 22, 4212 Visoko MILJE, MILJE 23, 4212 Visoko MILJE, MILJE 24, 4212 Visoko MILJE, MILJE 25, 4212 Visoko MILJE, MILJE 26, 4212 Visoko MILJE, MILJE 26A, 4212 Visoko MILJE, MILJE 27, 4212 Visoko MILJE, MILJE 28, 4212 Visoko MILJE, MILJE 29, 4212 Visoko MILJE, MILJE 3, 4212 Visoko MILJE, MILJE 30, 4212 Visoko MILJE, MILJE 31, 4212 Visoko MILJE, MILJE 32, 4212 Visoko MILJE, MILJE 32A, 4212 Visoko MILJE, MILJE 33, 4212 Visoko MILJE, MILJE 34, 4212 Visoko MILJE, MILJE 35, 4212 Visoko MILJE, MILJE 36, 4212 Visoko MILJE, MILJE 37, 4212 Visoko MILJE, MILJE 38, 4212 Visoko MILJE, MILJE 39, 4212 Visoko prostorske informacijske rešitve d.o.o. STRAN 11/31

12 Fundus objekta Parcela objekta MILJE, MILJE 4, 4212 Visoko MILJE, MILJE 40, 4212 Visoko MILJE, MILJE 40A, 4212 Visoko MILJE, MILJE 41, 4212 Visoko MILJE, MILJE 41A, 4212 Visoko MILJE, MILJE 42, 4212 Visoko MILJE, MILJE 43, 4212 Visoko MILJE, MILJE 44, 4212 Visoko MILJE, MILJE 45, 4212 Visoko MILJE, MILJE 46, 4212 Visoko MILJE, MILJE 47, 4212 Visoko MILJE, MILJE 48, 4212 Visoko MILJE, MILJE 49, 4212 Visoko MILJE, MILJE 5, 4212 Visoko MILJE, MILJE 50, 4212 Visoko MILJE, MILJE 51, 4212 Visoko MILJE, MILJE 52, 4212 Visoko MILJE, MILJE 53, 4212 Visoko MILJE, MILJE 54, 4212 Visoko MILJE, MILJE 55, 4212 Visoko MILJE, MILJE 56, 4212 Visoko MILJE, MILJE 57, 4212 Visoko MILJE, MILJE 6, 4212 Visoko MILJE, MILJE 60, 4212 Visoko MILJE, MILJE 61, 4212 Visoko MILJE, MILJE 62, 4212 Visoko MILJE, MILJE 63, 4212 Visoko MILJE, MILJE 64, 4212 Visoko MILJE, MILJE 65, 4212 Visoko MILJE, MILJE 66, 4212 Visoko MILJE, MILJE 67, 4212 Visoko MILJE, MILJE 7, 4212 Visoko MILJE, MILJE 70, 4212 Visoko MILJE, MILJE 71, 4212 Visoko MILJE, MILJE 7A, 4212 Visoko MILJE, MILJE 7B, 4212 Visoko MILJE, MILJE 8, 4212 Visoko MILJE, MILJE 8A, 4212 Visoko MILJE, MILJE 9, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 1, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 100, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 101, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 102, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 103, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 103A, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 103B, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 103C, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 105, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 106, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 106A, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 106B, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 10A, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 11, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 110, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 118, 4212 Visoko prostorske informacijske rešitve d.o.o. STRAN 12/31

13 Fundus objekta Parcela objekta VISOKO, VISOKO 118A, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 118B, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 118C, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 118D, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 119, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 119A, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 119B, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 119C, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 119D, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 119E, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 119F, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 119G, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 119K, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 12, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 14, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 146, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 14A, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 15, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 158, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 16, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 17, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 170, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 172, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 18, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 19, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 19A, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 1A, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 1B, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 1C, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 1Č, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 1D, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 1E, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 1F, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 2, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 20, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 20A, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 21, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 22, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 23, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 24, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 25, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 26, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 27, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 28, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 29, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 2A, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 2C, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 3, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 30, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 31, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 32, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 33, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 33A, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 33B, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 34, 4212 Visoko prostorske informacijske rešitve d.o.o. STRAN 13/31

14 Fundus objekta Parcela objekta VISOKO, VISOKO 35, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 36, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 36A, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 36B, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 37, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 37A, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 38, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 38A, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 38B, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 39, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 3A, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 3B, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 4, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 40, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 40A, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 44, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 46, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 4A, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 4B, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 4C, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 4D, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 5, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 6, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 6A, 6B, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 6C, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 6D, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 6E, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 6F, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 7, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 7A, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 7B, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 7C, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 7D, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 7E, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 7F, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 7G, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 7H, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 8, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 82, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 82C, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 82D, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 83, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 86, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 86A, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 87, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 89, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 89A, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 9, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 90, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 90A, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 91, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 91A, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 93, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 95, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 96, 4212 Visoko prostorske informacijske rešitve d.o.o. STRAN 14/31

15 Fundus objekta Parcela objekta VISOKO, VISOKO 99, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 9A, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 9B, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 9C, 4212 Visoko Preglednica 3: Prikaz površin parcel objektov SKUPAJ: //Opomba preglednice: Površine so prikazane s celimi števili, čeprav se v izračunih upoštevajo tudi morebitna decimalna mesta Neto tlorisne površine objektov Za potrebe določitve neto tlorisnih površin objektov, so bili uporabljeni podatki iz registra nepremičnin, ki jih vodi Geodetska uprava RS. Desetim stavbam, ki v kataster stavb niso vrisane, se določi izkustveno. Seznam neto tlorisnih površin objektov prikazuje naslednja preglednica: / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 105 prostorske informacijske rešitve d.o.o. STRAN 15/31

16 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / MILJE, MILJE 1, 4212 Visoko MILJE, MILJE 10, 4212 Visoko MILJE, MILJE 11, 4212 Visoko MILJE, MILJE 13, 4212 Visoko MILJE, MILJE 14, 4212 Visoko MILJE, MILJE 15, 4212 Visoko MILJE, MILJE 15A, 4212 Visoko MILJE, MILJE 15B, 4212 Visoko MILJE, MILJE 16, 4212 Visoko MILJE, MILJE 16B, 4212 Visoko MILJE, MILJE 17, 4212 Visoko MILJE, MILJE 18, 4212 Visoko MILJE, MILJE 18A, 4212 Visoko MILJE, MILJE 18B, 4212 Visoko MILJE, MILJE 19, 4212 Visoko MILJE, MILJE 1A, 4212 Visoko MILJE, MILJE 1B, 4212 Visoko MILJE, MILJE 1C, 4212 Visoko MILJE, MILJE 2, 4212 Visoko MILJE, MILJE 20, 4212 Visoko MILJE, MILJE 21, 4212 Visoko MILJE, MILJE 22, 4212 Visoko MILJE, MILJE 23, 4212 Visoko MILJE, MILJE 24, 4212 Visoko MILJE, MILJE 25, 4212 Visoko MILJE, MILJE 26, 4212 Visoko MILJE, MILJE 26A, 4212 Visoko MILJE, MILJE 27, 4212 Visoko MILJE, MILJE 28, 4212 Visoko MILJE, MILJE 29, 4212 Visoko MILJE, MILJE 3, 4212 Visoko MILJE, MILJE 30, 4212 Visoko MILJE, MILJE 31, 4212 Visoko MILJE, MILJE 32, 4212 Visoko MILJE, MILJE 32A, 4212 Visoko MILJE, MILJE 33, 4212 Visoko MILJE, MILJE 34, 4212 Visoko MILJE, MILJE 35, 4212 Visoko MILJE, MILJE 36, 4212 Visoko MILJE, MILJE 37, 4212 Visoko MILJE, MILJE 38, 4212 Visoko MILJE, MILJE 39, 4212 Visoko MILJE, MILJE 4, 4212 Visoko MILJE, MILJE 40, 4212 Visoko MILJE, MILJE 40A, 4212 Visoko MILJE, MILJE 41, 4212 Visoko MILJE, MILJE 41A, 4212 Visoko 484 prostorske informacijske rešitve d.o.o. STRAN 16/31

17 MILJE, MILJE 42, 4212 Visoko MILJE, MILJE 43, 4212 Visoko MILJE, MILJE 44, 4212 Visoko MILJE, MILJE 45, 4212 Visoko MILJE, MILJE 46, 4212 Visoko MILJE, MILJE 47, 4212 Visoko MILJE, MILJE 48, 4212 Visoko MILJE, MILJE 49, 4212 Visoko MILJE, MILJE 5, 4212 Visoko MILJE, MILJE 50, 4212 Visoko MILJE, MILJE 51, 4212 Visoko MILJE, MILJE 52, 4212 Visoko MILJE, MILJE 53, 4212 Visoko MILJE, MILJE 54, 4212 Visoko MILJE, MILJE 55, 4212 Visoko MILJE, MILJE 56, 4212 Visoko MILJE, MILJE 57, 4212 Visoko MILJE, MILJE 6, 4212 Visoko MILJE, MILJE 60, 4212 Visoko MILJE, MILJE 61, 4212 Visoko MILJE, MILJE 62, 4212 Visoko MILJE, MILJE 63, 4212 Visoko MILJE, MILJE 64, 4212 Visoko MILJE, MILJE 65, 4212 Visoko MILJE, MILJE 66, 4212 Visoko MILJE, MILJE 67, 4212 Visoko MILJE, MILJE 7, 4212 Visoko MILJE, MILJE 70, 4212 Visoko MILJE, MILJE 71, 4212 Visoko MILJE, MILJE 7A, 4212 Visoko MILJE, MILJE 7B, 4212 Visoko MILJE, MILJE 8, 4212 Visoko MILJE, MILJE 8A, 4212 Visoko MILJE, MILJE 9, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 1, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 100, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 101, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 102, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 103, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 103A, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 103B, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 103C, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 105, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 106, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 106A, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 106B, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 10A, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 11, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 110, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 118, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 118A, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 118B, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 118C, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 118D, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 119, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 119A, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 119B, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 119C, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 119D, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 119E, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 119F, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 119G, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 119K, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 12, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 14, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 146, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 14A, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 15, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 158, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 16, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 17, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 170, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 172, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 18, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 19, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 19A, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 1A, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 1B, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 1C, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 1Č, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 1D, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 1E, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 1F, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 2, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 20, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 20A, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 21, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 22, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 23, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 24, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 25, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 26, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 27, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 28, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 29, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 2A, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 2C, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 3, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 30, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 31, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 32, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 33, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 33A, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 33B, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 34, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 35, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 36, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 36A, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 36B, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 37, 4212 Visoko 350 prostorske informacijske rešitve d.o.o. STRAN 17/31

18 VISOKO, VISOKO 37A, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 38, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 38A, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 38B, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 39, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 3A, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 3B, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 4, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 40, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 40A, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 44, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 46, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 4A, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 4B, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 4C, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 4D, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 5, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 6, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 6A, 6B, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 6C, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 6D, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 6E, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 6F, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 7, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 7A, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 7B, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 7C, 4212 Visoko 248 Preglednica 4: Prikaz neto tlorisnih površin objektov VISOKO, VISOKO 7D, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 7E, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 7F, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 7G, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 7H, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 8, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 82, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 82C, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 82D, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 83, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 86, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 86A, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 87, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 89, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 89A, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 9, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 90, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 90A, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 91, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 91A, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 93, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 95, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 96, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 99, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 9A, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 9B, 4212 Visoko VISOKO, VISOKO 9C, 4212 Visoko 147 SKUPAJ: //Opomba preglednice: Površine so prikazane s celimi števili, čeprav se v izračunih upoštevajo tudi morebitna decimalna mesta. 4.2 Skupni stroški in obračunski stroški Skupni stroški prikazujejo vse stroške, povezane z izgradnjo komunalne opreme, ki so potrebni, da se na obračunskem območju investicije zagotovi njen namen. V konkretni situaciji skupni stroški predstavljajo stroške izgradnje kanalizacijskega omrežja (projektna dokumentacija, gradnja, ostali stroški). Obračunski stroški predstavljajo stroške, ki se financirajo iz komunalnega prispevka in bremenijo lastnike objektov na območju opremljanja. Razlika med skupnimi in obračunskimi stroški se krije iz evropskih sredstev ter iz občinskega proračuna. Podatki o višini skupnih in obračunskih stroškov so prikazani v naslednji preglednici. kanalizacijsko omrežje Skupni stroški [ ] Obračunski stroški [ ] kanalizacijsko omrežje , ,89 Preglednica 5: Prikaz skupnih in obračunskih stroškov investicije v izgradnjo komunalne opreme prostorske informacijske rešitve d.o.o. STRAN 18/31

19 Razlika med skupnimi in obračunskimi stroški znaša ,00. Ker pa Občina posledično v izgradnjo komunalne opreme vlaga znesek v višini 50% preostalih sredstev, znesek za odmero komunalnega prispevka znese , Preračun obračunskih stroškov investicije na enoto mere Podlaga za odmero komunalnega prispevka za določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju je višina obračunskih stroškov investicije, preračunana na z Uredbo določene merske enote; to je površine parcel objektov in neto tlorisne površine objektov. obračunsko območje obračunski stroški [ ] Σ A parcela Σ A tlorisna Cp [ /m 2 ] Ct [ /m 2 ] kanalizacijsko omrežje , , ,80 3,42 4,93 Preglednica 6: objekta Prikaz vrednosti obračunskih stroškov preračunanih na enoto mere parcele objekta in neto tlorisne površine prostorske informacijske rešitve d.o.o. STRAN 19/31

20 5 IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA Odmera komunalnega prispevka na območju izgradnje kanalizacijskega omrežja se na podlagi 3. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) izvede po uradni dolžnosti. Prikaz objektov je prikazan v grafičnem delu progama opremljanja. Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je lastnik objekta, ki se prvič priključuje na novozgrajeno kanalizacijsko omrežje oziroma se bo prvič priključil na kanalizacijsko omrežje, katere gradnja je predvidena v tekočem ali naslednjem letu. Odmera komunalnega prispevka se izvede v roku 3 mesecev po sprejemu tega programa opremljanja. Priključitev bo možna, ko bo odmerjeni komunalni prispevek poravnan. Obračun komunalnega prispevka se izvede za naslednje vrednosti: obračunsko območje Cp [ /m 2 ] Ct [ /m 2 ] kanalizacijsko omrežje 3,42 4,93 Preglednica 7: Prikaz vrednosti obračunskih stroškov, preračunanih na enoto mere parcel objektov in objektov 5.1 Izračun komunalnega prispevka Komunalni prispevek za novo zgrajeno komunalno opremo, določeno s tem programom opremljanja, se odmeri na naslednji način: KP = (A parcela Cp Dp) + (K dejavnost A tlorisna Ct Dt) 5.2 Podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka Razmerje med merilom parcele objekta in merilom neto tlorisne površine S tem programom opremljanja se določi, da je razmerje med merilom parcele objekta in neto tlorisne površine objekta (Dp in Dt) pri izračunu komunalnega prispevka naslednje: - Dp = 0,5 - Dt = 0, Faktor dejavnosti Faktor dejavnosti za vse vrste objektov je enak in znaša 1, Olajšave za določene kategorije zavezancev S predmetnim programom komunalnega opremljanja se ne predvidijo nobene olajšave ali oprostitve za posamezne kategorije zavezancev Plačilo komunalnega prispevka Komunalni prispevek se plača v enkratnem (celotnem) znesku. Se pa zavezancem s šibkim socialnim statusom omogoči obročno plačilo komunalnega prispevka Stroški priključevanja Velja, da so s plačilom komunalnega prispevka poravnani vsi stroški priključevanja objekta na komunalno opremo, razen gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti. prostorske informacijske rešitve d.o.o. STRAN 20/31

21 Občina ali izvajalec gospodarske javne službe ni upravičen do obračuna nikakršnih dodatnih stroškov, razen stroškov, povezanih z deli ob izvedbi priključitve Obveznost priključevanja Lastniki objektov na območju zgrajenega kanalizacijskega omrežja, za katere se odmeri komunalni prispevek, so dolžni zagotoviti priključitev objektov na novozgrajeno kanalizacijsko omrežje v roku 6. mesecev po izdaji odmere za komunalni prispevek za novozgrajeno komunalno opremo. prostorske informacijske rešitve d.o.o. STRAN 21/31

22 6 GRAFIČNI DEL PROGRAMA OPREMLJANJA Grafični del obsega: - KARTA: Program komunalnega opremljanja s kanalizacijskim omrežjem za območje dela naselij Milje in Visoko; M 1:2.000 prostorske informacijske rešitve d.o.o. STRAN 22/31

23 PRILOGA - SEZNAM OBJEKTOV ZA PLAČILO KOMUNALNEGA PRISPEVKA parcela objekta Komunalni prispevek [ ] / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / ,00 prostorske informacijske rešitve d.o.o.

24 parcela objekta Komunalni prispevek [ ] / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / ,00 prostorske informacijske rešitve d.o.o.

25 parcela objekta Komunalni prispevek [ ] / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / ,00 prostorske informacijske rešitve d.o.o.

26 parcela objekta Komunalni prispevek [ ] / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , MILJE, MILJE 1, 4212 Visoko , MILJE, MILJE 10, 4212 Visoko , MILJE, MILJE 11, 4212 Visoko , MILJE, MILJE 13, 4212 Visoko , MILJE, MILJE 14, 4212 Visoko , MILJE, MILJE 15, 4212 Visoko , MILJE, MILJE 15A, 4212 Visoko , MILJE, MILJE 15B, 4212 Visoko , MILJE, MILJE 16, 4212 Visoko , MILJE, MILJE 16B, 4212 Visoko , MILJE, MILJE 17, 4212 Visoko , MILJE, MILJE 18, 4212 Visoko , MILJE, MILJE 18A, 4212 Visoko , MILJE, MILJE 18B, 4212 Visoko , MILJE, MILJE 19, 4212 Visoko , MILJE, MILJE 1A, 4212 Visoko , MILJE, MILJE 1B, 4212 Visoko , MILJE, MILJE 1C, 4212 Visoko , MILJE, MILJE 2, 4212 Visoko , MILJE, MILJE 20, 4212 Visoko , MILJE, MILJE 21, 4212 Visoko , MILJE, MILJE 22, 4212 Visoko , MILJE, MILJE 23, 4212 Visoko , MILJE, MILJE 24, 4212 Visoko , MILJE, MILJE 25, 4212 Visoko , MILJE, MILJE 26, 4212 Visoko , MILJE, MILJE 26A, 4212 Visoko ,86 prostorske informacijske rešitve d.o.o.

27 parcela objekta Komunalni prispevek [ ] MILJE, MILJE 27, 4212 Visoko , MILJE, MILJE 28, 4212 Visoko , MILJE, MILJE 29, 4212 Visoko , MILJE, MILJE 3, 4212 Visoko , MILJE, MILJE 30, 4212 Visoko , MILJE, MILJE 31, 4212 Visoko , MILJE, MILJE 32, 4212 Visoko , MILJE, MILJE 32A, 4212 Visoko , MILJE, MILJE 33, 4212 Visoko , MILJE, MILJE 34, 4212 Visoko , MILJE, MILJE 35, 4212 Visoko , MILJE, MILJE 36, 4212 Visoko , MILJE, MILJE 37, 4212 Visoko , MILJE, MILJE 38, 4212 Visoko , MILJE, MILJE 39, 4212 Visoko , MILJE, MILJE 4, 4212 Visoko , MILJE, MILJE 40, 4212 Visoko , MILJE, MILJE 40A, 4212 Visoko , MILJE, MILJE 41, 4212 Visoko , MILJE, MILJE 41A, 4212 Visoko , MILJE, MILJE 42, 4212 Visoko , MILJE, MILJE 43, 4212 Visoko , MILJE, MILJE 44, 4212 Visoko , MILJE, MILJE 45, 4212 Visoko , MILJE, MILJE 46, 4212 Visoko , MILJE, MILJE 47, 4212 Visoko , MILJE, MILJE 48, 4212 Visoko , MILJE, MILJE 49, 4212 Visoko , MILJE, MILJE 5, 4212 Visoko , MILJE, MILJE 50, 4212 Visoko , MILJE, MILJE 51, 4212 Visoko , MILJE, MILJE 52, 4212 Visoko , MILJE, MILJE 53, 4212 Visoko , MILJE, MILJE 54, 4212 Visoko , MILJE, MILJE 55, 4212 Visoko , MILJE, MILJE 56, 4212 Visoko , MILJE, MILJE 57, 4212 Visoko , MILJE, MILJE 6, 4212 Visoko , MILJE, MILJE 60, 4212 Visoko , MILJE, MILJE 61, 4212 Visoko , MILJE, MILJE 62, 4212 Visoko ,59 prostorske informacijske rešitve d.o.o.

NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASE

NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASE NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št. 1162 PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASELJIH LUŽE, VISOKO-del, HOTEMAŽE IN OLŠEVEK besedilni

Prikaži več

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova u

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje Testenova u NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA 30 1234 MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova ulica - Trzin" ter zaključeno območje "Rašiška cesta"

Prikaži več

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova u

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje Testenova u NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA 30 1234 MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova ulica - Trzin" ter zaključeno območje "Rašiška cesta"

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN   e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka:007-31/2011-1 Datum: 18. 10. 2011 Zadeva: Odlok o programu opremljanja

Prikaži več

I. obravnava občinskega sveta NAROČNIK Občina Jezersko Zgornje Jezersko 65 I 4206 Zgornje Jezersko Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJ

I. obravnava občinskega sveta NAROČNIK Občina Jezersko Zgornje Jezersko 65 I 4206 Zgornje Jezersko Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJ I. obravnava občinskega sveta NAROČNIK Občina Jezersko Zgornje Jezersko 65 I 4206 Zgornje Jezersko Projekt št. 1307 PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE OBČINE JEZERSKO besedilni del IZVAJALEC

Prikaži več

IZVLEČEK IZ STRATEŠKEGA PROSTORSKEGA AKTA, KI SE NANAŠA NA OBRAVNAVANO PROSTORSKO UREDITEV

IZVLEČEK IZ STRATEŠKEGA PROSTORSKEGA AKTA, KI SE NANAŠA NA OBRAVNAVANO PROSTORSKO UREDITEV prostorske informacijske rešitve d.o.o. Občinski svet II. obravnava Naročnik: Občina Šenčur Kranjska cesta 11 4208 Šenčur PROJEKT ŠT. 939 PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE OBČINE ŠENČUR

Prikaži več

Občina Ig Govekarjeva cesta Ig PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje OBČINE IG Prenova v letu Gradivo za obravnavo POVZETEK L

Občina Ig Govekarjeva cesta Ig PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje OBČINE IG Prenova v letu Gradivo za obravnavo POVZETEK L Občina Ig Govekarjeva cesta 6 1292 Ig PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje OBČINE IG Prenova v letu 2018 - Gradivo za obravnavo POVZETEK Ljubljana, maj 2018 OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem

Prikaži več

Občina Velike Lašče Levstikov trg Velike Lašče PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje»oppn VP 25/1 Ločica - del«velike Lašče, septemb

Občina Velike Lašče Levstikov trg Velike Lašče PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje»oppn VP 25/1 Ločica - del«velike Lašče, septemb Občina Velike Lašče Levstikov trg 1 1315 Velike Lašče PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje»oppn VP 25/1 Ločica - del«velike Lašče, september 2016 2 Projekt: Izdelava programa opremljanja stavbnih

Prikaži več

predlog NAROČNIK Občina Škofja Loka Mestni trg 15 I 4220 Škofja Loka Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE OBČIN

predlog NAROČNIK Občina Škofja Loka Mestni trg 15 I 4220 Škofja Loka Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE OBČIN predlog 20.4.2015 NAROČNIK Občina Škofja Loka Mestni trg 15 I 4220 Škofja Loka Projekt št. 1113 PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE OBČINE ŠKOFJA LOKA besedilni del IZVAJALEC LOCUS prostorske

Prikaži več

Microsoft Word - odlok o komunalnem prispevku.DOC

Microsoft Word - odlok o komunalnem prispevku.DOC Na podlagi 146. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) in 20. člena Statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01), je Občinski svet Občine Vrhnika na svoji

Prikaži več

Microsoft Word POSZ_ZN_Smatevz_Za_obravnavo_na_OS_ZaVita_28_1_2013.doc

Microsoft Word POSZ_ZN_Smatevz_Za_obravnavo_na_OS_ZaVita_28_1_2013.doc Občina Braslovče Braslovče 22, 3314 Braslovče PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje ZN»Šmatevž«Dokument za usklajevanje z občinsko upravo Občine Braslovče Cerknica, januar 2013 Program opremljanja

Prikaži več

U R A D N I O B Č I N E Številka 3/2014 leto XX Šoštanj, Š O Š T A N J Na podlagi 37. člena Statuta Občine Šoštanj (Uradni list Občine Šo

U R A D N I O B Č I N E Številka 3/2014 leto XX Šoštanj, Š O Š T A N J Na podlagi 37. člena Statuta Občine Šoštanj (Uradni list Občine Šo U R A D N I O B Č I N E Številka 3/2014 leto XX Šoštanj, 23. 04. 2014 Š O Š T A N J Na podlagi 37. člena Statuta Občine Šoštanj (Uradni list Občine Šoštanj, št. 14/2008 - UPB2) Odrejam Objavo spodaj navedenih

Prikaži več

O B Č I N A

O B Č I  N A PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve ZADEVA: UKINITEV STATUSA JAVNEGA DOBRA IN DOPOLNITEV

Prikaži več

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax:

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax: Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta 5 1410 Zagorje ob Savi tel.: 03 56 55 700 fax: 03 56 64 011 www.zagorje.si obcina.zagorje@zagorje.si ŽUPAN Številka: 900-5/2018 Datum: 08. 03.

Prikaži več

Uradni list RS 56/2000 z dne 22

Uradni list RS 56/2000 z dne 22 Uradni list RS 56/2000 z dne 22. 6. 2000 2598. Odlok o koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja

Prikaži več

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF in 14/15 ZUUJF

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF in 14/15 ZUUJF Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF in 14/15 ZUUJFO), 9. in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list

Prikaži več

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve]

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve] OBČINA MENGEŠ Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina@menges.si Številka: 3500-1/2015 Datum: 26.9.2018 ZADEVA : OBRAVNAVA DOPOLNJENEGA

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaborat

Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaborat Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaboratu ekonomike I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (vsebina) Ta

Prikaži več

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 - ZPNačrt-A,

Prikaži več

MESTNA OBČINA NOVO MESTO DOLENJSKI URADNI LIST, URADNO GLASILO MESTNE OBČINE NOVO MESTO ŠTEVILKA 1, NOVO MESTO, LETO 3

MESTNA OBČINA NOVO MESTO DOLENJSKI URADNI LIST, URADNO GLASILO MESTNE OBČINE NOVO MESTO ŠTEVILKA 1, NOVO MESTO, LETO 3 MESTNA OBČINA NOVO MESTO ŠTEVILKA 1, 4. 1. 2017 NOVO MESTO, LETO 3 http://dul.novomesto.si Kazalo UREDBENI DEL 1. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne občine

Prikaži več

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje 04/ / Številka: / Da

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje 04/ / Številka: / Da OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje e-mail:obcinacerklje@siol.net 04/28 15 820 04/ 28 15 800 Številka: 032-04/2014-426 Datum: 10. 4. 2018 OBČINSKI SVET OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM

Prikaži več

Datum:

Datum: LOŠKA KOMUNALA, d.d. ŠKOFJA LOKA Kidričeva c. 43 a 4220 ŠKOFJA LOKA telefon: 04 / 5023500 telefax: 04 / 5023513 e-mail: info@loska-komunala.si Številka: 191/2014 ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN STORITEV OBVEZNE

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Spremembe geodetskega načrta in projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja zaradi novega načina izračunavanja odškodnin za spremembo namebnosti kmetijskih zemljišč I. del Predavatelj:

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx Datum: 13. 6. 2019 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 ZAPISNIK 3. seje Odbora

Prikaži več

Microsoft Word OPOCKOV_Dornava_Za_usklajevanje_3_3_2016

Microsoft Word OPOCKOV_Dornava_Za_usklajevanje_3_3_2016 OBČINA DORNAVA DORNAVA 135 A 2252 DORNAVA OPERATIVNI PROGRAM ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE ZA OBMOČJE OBČINE DORNAVA DOKUMENT ZA OBRAVNAVO NA OBČINSKEM SVETU OBČINE DORNAVA LJUBLJANA, MAREC

Prikaži več

Na podlagi 41

Na podlagi 41 Na podlagi 41. in 81. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Kriţevci (Uradni list RS, št. 18/2010, 53/2010) ter 17. člena Odloka o ustanovitvi Javnega

Prikaži več

Glasilo občine Komenda Štev. 1/2010, 26. februar 2010 URADNE OBJAVE GLASILO OB^INE KOMENDA URADNE OBJAVE {t. 06/2008, 31. julij 2008 št. 1/2010, 26. F

Glasilo občine Komenda Štev. 1/2010, 26. februar 2010 URADNE OBJAVE GLASILO OB^INE KOMENDA URADNE OBJAVE {t. 06/2008, 31. julij 2008 št. 1/2010, 26. F GLASILO OB^INE KOMENDA {t. 06/2008, 31. julij 2008 št. 1/2010, 26. FEBRUAR 2010 KAZALO Stran 1. ODLOK O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ NA OBMOČJU OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA O3 GRAMOZNICA

Prikaži več

ELABORAT PROGRAMA OPREMLJANJA ZA OPPN SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAZIDALNEGA NAČRTA LEVEC DOKUMENT ZA OBRAVNAVO LJUBLJANA,

ELABORAT PROGRAMA OPREMLJANJA ZA OPPN SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAZIDALNEGA NAČRTA LEVEC DOKUMENT ZA OBRAVNAVO LJUBLJANA, ELABORAT PROGRAMA OPREMLJANJA ZA OPPN SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAZIDALNEGA NAČRTA LEVEC DOKUMENT ZA OBRAVNAVO LJUBLJANA, 06. 06. 2019 Naročnik: OBČINA ŽALEC Ulica Savinjske čete 5 3310 Žalec Odgovorni predstavnik

Prikaži več

Številka: 58541/2018 Cenik storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Šentrupert Cene so oblikovane v skladu z Ured

Številka: 58541/2018 Cenik storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Šentrupert Cene so oblikovane v skladu z Ured Cenik storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Šentrupert Cene so oblikovane v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih

Prikaži več

0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma nje

0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma nje 0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma njegov naziv in sedež) OBJEKT: LEKARNA BETNAVA (poimenovanje

Prikaži več

Številka:

Številka: OBČINSKI SVET MESTNE OBČINE NOVO MESTO Številka: 47810-3/2017-36 (625) Datum: 23. 1. 2018 ZADEVA: NAMEN: PRAVNA PODLAGA: POROČEVALCA: OBRAZLOŽITEV: PREDLOG SKLEPA: Ukinitev statusa javnega dobra na nepremičninah:

Prikaži več

Microsoft Word - BILANCE_NSZ_04MJ

Microsoft Word - BILANCE_NSZ_04MJ NAROČNIK Občina Jezersko Zgornje Jezersko 65 I 4206 Zgornje Jezersko Površine sprememb namenske rabe prostora v osnutku sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine Jezersko IZVAJALEC LOCUS

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 ZAKLJUČEK PROJEKTA»ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU DRAVE ZGORNJA DRAVA«IN PRIČETEK REDNEGA OBRATOVANJA V PETIH OBČINAH DRAVSKE DOLINE Z OBLIKOVANJEM CEN JAVNE GOSPODARSKE SLUŽBE ODVAJANJA

Prikaži več

KOMUNALA NOVO MESTO D. O. O. ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN STORITEV JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE TER JAVNE SLU

KOMUNALA NOVO MESTO D. O. O. ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN STORITEV JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE TER JAVNE SLU KOMUNALA NOVO MESTO D. O. O. ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN STORITEV JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE TER JAVNE SLUŽBE, POVEZANE Z NEPRETOČNIMI GREZNICAMI, OBSTOJEČIMI

Prikaži več

Microsoft Word - 04_Obrazložitev ELABORATA 2017 Idrija

Microsoft Word - 04_Obrazložitev ELABORATA 2017 Idrija OSKRBA S PITNO VODO OBRAZLOŽITEV ELABORATA O OBLIKOVANJU CEN IZVAJANJA STORITEV OBVEZNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA V OBČINI IDRIJA (Skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev

Prikaži več

POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vez

POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vez POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vezano na izdajo soglasja za poseg v varovalni pas ceste

Prikaži več

UVEDBA_ZASEBNEGA_NS_VLOGA_NOVA

UVEDBA_ZASEBNEGA_NS_VLOGA_NOVA VLOGA ZA PRIDOBITEV ODLOČBE O UVEDBI ZASEBNEGA NAMAKALNEGA SISTEMA po 89., 90., 91. in 92. členu Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11-UPB2, 58/12 in 27/16), ki se uvede z odločbo ministrstva,

Prikaži več

premoženjske - brez op

premoženjske - brez op RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM - RAZPOLAGANJE IN PRIDOBIVANJE NEPREMIČNIN- PREDLAGATELJ: Darko Zevnik, župan Občine Metlika PRIPRAVILA: Jasna Brus Rožman PREDMET: Nepremičnine A.) - parc. št. 2766/6

Prikaži več

Microsoft Word - Vloga_pobuda za spremembo OPN Vodice.docx

Microsoft Word - Vloga_pobuda za spremembo OPN Vodice.docx OBČINA VODICE Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice tel: 01/833-26-10 fax: 01/833-26-30 www.vodice.si obcina@vodice.si 1. OZNAKA POBUDE (izpolni občina): 2. PODATKI O VLAGATELJU: 2.1. Vlagatelj je lastnik: Ime

Prikaži več

Microsoft Word - OPN_obrazlozitev

Microsoft Word - OPN_obrazlozitev NAROČNIK Občina Jezersko Zgornje Jezersko 65 I 4206 Zgornje Jezersko SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE JEZERSKO OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV PROSTORSKEGA AKTA IZVAJALEC LOCUS

Prikaži več

Microsoft Word - 05

Microsoft Word - 05 URADNO GLASILO O B Č I N E P R E D D V O R Številka 5 Preddvor, 11. junij 2010 LETO XVI 10. *** Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007 - ZLS-UPB2, 27/08 odl.

Prikaži več

Microsoft Word - Povezovalni_kanal_VG_IG_K-3_2011_PZI.doc

Microsoft Word - Povezovalni_kanal_VG_IG_K-3_2011_PZI.doc .1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: OBČINA IVANČNA GORICA Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica OBJEKT: POVEZOVALNI KANAL VIŠNJA GORA IVANČNA GORICA VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE: PZI ZA GRADNJO:

Prikaži več

OBČINSKI SVET OBČINA LOGATEC www. logatec.si e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Štev.: 007

OBČINSKI SVET OBČINA LOGATEC www. logatec.si e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Štev.: 007 OBČINSKI SVET OBČINA LOGATEC www. logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Štev.: 007-36/2014-10 Datum: 5.5.2018 OBČINSKI SVET OBČINE LOGATEC

Prikaži več

(Microsoft Word - Kanalizacija MUHABER-OBRAZLO\216ITEVzaOSMONM.docx)

(Microsoft Word - Kanalizacija MUHABER-OBRAZLO\216ITEVzaOSMONM.docx) Številka: 354-20/2011(2010) Datum: 21.2.2011 OBINSKI SVET MESTNE OBINE NOVO MESTO ZADEVA: NAMEN: Predlog sprememb in dopolnitev programa opremljanja stavbnih zemljiš za obmoje opremljanja»kanalizacija

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV

OBRAZLOŽITEV PRIPRAVLJALEC PROSTORSKEGA AKTA Občina Bovec Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec ŽUPAN Valter Mlekuž PREDSTAVNICA NAROČNIKA Katarina Barbara Ostan PROSTORSKI AKT, DELI AKTA Druge spremembe in dopolnitve

Prikaži več

(Microsoft Word - Letni na\350rt 2015-kon\350no)

(Microsoft Word - Letni na\350rt 2015-kon\350no) NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM IN LETNI PROGRAM RAZPOLAGANJA S FINANČNIM PREMOŽENJEM OBČINE DOBROVNIK ZA LETO 2015 1. UVODNA POJASNILA 1.1. Ravnanje s stvarnim premoženjem občine Zakon o stvarnem

Prikaži več

(Microsoft Word - Dodatek \232t. 1 k DIIP - Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa s sklepom)

(Microsoft Word - Dodatek \232t. 1 k DIIP - Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa  s sklepom) DODATEK ŠT. 1 K DOKUMENTU IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP) za projekt OSKRBA S PITNO VODO OBALE IN KRASA ZA DINAMIKO VLAGANJ IN FINANCIRANJA ZA OBČINO MIREN- KOSTANEJVICA 1 Občinski svet

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Geodetski načrt kot osnova za izdelavo državnega prostorskega načrta geodetskih načrtov Miran Brumec, univ. dipl. inž. geod. LGB, geodetski inženiring in informacijske tehnologije, d.o.o. Ljubljana, 14.

Prikaži več

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Opr. št. St 1069/2010 Ljubljana, dne 19.3.2018 VABILO K DAJANJU PONUDB (čl. 335. ZFPPIPP) Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani,

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

OBČINA RUŠE

OBČINA RUŠE OBČINA RUŠE OBČINSKEMU SVETU OBČINE RUŠE 1. NAZIV GRADIVA ZA OBRAVNAVO NA OBČINSKEM SVETU: USKLADITEV CEN KOMUNALNIH in DRUGIH STORITEV V LETU 2018 (oskrba s pitno vodo) 2. PREDLAGATELJ GRADIVA: Uroš Razpet,

Prikaži več

URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O

URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA IN MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA

Prikaži več

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 72, dec17

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 72, dec17 URADNE OBJAVE Občine Vransko Vransko, 22. december 217 Številka 72/217 V S E B I N A O D L O K o proračunu Občine Vransko za leto 218 AKTI 1. ODLOK o proračunu Občine Vransko za leto 218 2. ODLOK o proračunu

Prikaži več

Številka projekta: 19/2011 Spremembe in dopolnitve odloka o PUP za centralna naselja Vrsta mape: stališča do pripomb Stran 1 od PROSTORSKO UREDI

Številka projekta: 19/2011 Spremembe in dopolnitve odloka o PUP za centralna naselja Vrsta mape: stališča do pripomb Stran 1 od PROSTORSKO UREDI Stran 1 od 10 1. PROSTORSKO UREDITVENI POGOJI - naslovna stran IBIS, d.o.o. Slovenska Bistrica inženiring biro, investicijsko svetovanje Trg Alfonza Šarha 1, Slov. Bistrica Št. projekta: 19/2011 Datum:

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V OBČINI RADLJE OB DRAVI: 1. RAZLOGI ZA SPREJEM,

Prikaži več

Občinski svet občine Gorenja vas-poljane je na osnovi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javni

Občinski svet občine Gorenja vas-poljane je na osnovi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javni Občinski svet občine Gorenja vas-poljane je na osnovi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS št. 87/2012,

Prikaži več

URADNO PREČIŠČENO BESEDILO Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007 in 49/2010) ter 88. člena Poslovnika

URADNO PREČIŠČENO BESEDILO Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007 in 49/2010) ter 88. člena Poslovnika URADNO PREČIŠČENO BESEDILO Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007 in 49/2010) ter 88. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota (Uradni

Prikaži več

09. POLJE (ZADOBROVŠKA C.) ŠT. PARCELE: 734/1, 1529/1 KATASTRSKA OBČINA: Slape MOŽNE DIMENZIJE KIOSKA: mali (2.80m +/- 5cm x 2.40m +/- 5cm) LOKACIJA P

09. POLJE (ZADOBROVŠKA C.) ŠT. PARCELE: 734/1, 1529/1 KATASTRSKA OBČINA: Slape MOŽNE DIMENZIJE KIOSKA: mali (2.80m +/- 5cm x 2.40m +/- 5cm) LOKACIJA P 09. POLJE (ZADOBROVŠKA C.) ŠT. PARCELE: 734/1, 1529/1 KATASTRSKA OBČINA: Slape MOŽNE DIMENZIJE KIOSKA: mali (2.80m +/- 5cm x 2.40m +/- 5cm) LOKACIJA POSTAVITVE KIOSKA: kiosk - mali (2.80m +/- 5cm x 2.40m

Prikaži več

28premoz

28premoz OBČINA ŽALEC Župan Ul. Savinjske čete 5, 3310 Žalec : (03) 713 64 20 Fax: (03) 713 64 64 E-pošta: mojca.firer@zalec.si Datum: 23.03.2006 OBČINSKEMU SVETU ODBORU ZA FINANCE, PRORAČUN IN PREMOŽENJE ZADEVA:

Prikaži več

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLAGATELJ: Župan Občine Šentilj GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

Microsoft Word - OS-spd. odlokov OŠ 12.doc

Microsoft Word - OS-spd. odlokov OŠ 12.doc Številka: 600-8/202(502) Datum: 4. 2. 202 OBČINSKI SVET MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: Predlogi odlokov o spremembah in dopolnitvah odlokov o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov v Mestni

Prikaži več

Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo ŠPELA ZORKO ANALIZA TRGA STAVBNIH ZEMLJIŠČ IN KOMUNALNI PRISPEVEK V OBČINI GROSUPLJE DIPLO

Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo ŠPELA ZORKO ANALIZA TRGA STAVBNIH ZEMLJIŠČ IN KOMUNALNI PRISPEVEK V OBČINI GROSUPLJE DIPLO Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo ŠPELA ZORKO ANALIZA TRGA STAVBNIH ZEMLJIŠČ IN KOMUNALNI PRISPEVEK V OBČINI GROSUPLJE DIPLOMSKA NALOGA VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

Prikaži več

Na podlagi 5

Na podlagi 5 PREDLOG: Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) in 16. člena Statuta Občine Sveta Trojica

Prikaži več

V

V 3. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2015 PREDLOG OKVIRNEGA INFORAMTIVNEGA PROGRAMA DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE LENDAVA V LETU 2015 GRADIVO PRIPRAVIL: mag. Anton BALAŽEK, Župan Polgármester PREDLAGATELJ:

Prikaži več

Glava MOP

Glava MOP V skladu s 18. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (UL RS, št. 88/2011, 8/2012 in 108/2013), je izvajalec gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne in padavinske

Prikaži več

Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 12. člena statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49

Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 12. člena statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49 Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 1a statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49/95) je Občinski svet občine Štore na seji dne 30. 4. 1996

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lok

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lok MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012,

Prikaži več

Predlagatelj: TADEJ BEOČANIN ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVET

Predlagatelj: TADEJ BEOČANIN ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVET Predlagatelj: TADEJ BEOČANIN ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: 10.10.2017 OBČINSKI SVET ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVETA: SKLEP O UKINITVI JAVNEGA DOBRA V K.O. PLANINA Oddelek

Prikaži več

V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 9

V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 9 V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 90/14 ZDU-1I, 14/15 ZUUJFO in 76/15), 7. členom Uredbe

Prikaži več

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO Na podlagi 5. člena Odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 1/98) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007-

Prikaži več

Microsoft Word IZHODISCA_OPPN_SPAR2019_poprK.docx

Microsoft Word IZHODISCA_OPPN_SPAR2019_poprK.docx Občina LOGATEC IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO sprememb in dopolnitev OPPN za Centralne dejavnosti Brod - vzhodni del 1 Izdelal: URBANIA D.O.O. Koseška cesta 8 1000 Ljubljana Vodja projekta: Peter Lovšin, spec.arh.urb.,

Prikaži več

1

1 2 PRIKAZ STANJA PROSTORA 2.1 OPIS OBSTOJEČEGA STANJA 2.1.1 MAKROLOKACIJA Območje OPPN PSC Mačkovec-2 v velikosti cca 4,5 ha je del gospodarske cone GC Mačkovec in se nahaja na skrajnem SV delu Novega mesta

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana 306-10-10, 306-12-14 MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: 4780-20/2006-2 Datum: ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega

Prikaži več

OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg Kamnik Številka: /07 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH

OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg Kamnik Številka: /07 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg 24 1240 Kamnik Številka: 007-23/07 Datum: 18. 11. 2014 OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA

Prikaži več

Microsoft Word - 26_03_Odlok_oskrba_pitna_voda_dop_predlog_mar10

Microsoft Word - 26_03_Odlok_oskrba_pitna_voda_dop_predlog_mar10 Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-UPB1, 49/06 ZMetD, 66/06-Odl.US, 112/06-Odl.US,

Prikaži več

OBČINSKI SVET OBČINA LOGATEC www. logatec.si e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Štev.: 007

OBČINSKI SVET OBČINA LOGATEC www. logatec.si e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Štev.: 007 OBČINSKI SVET OBČINA LOGATEC www. logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Štev.: 007-1/2019 Datum: 24.4.2019 OBČINSKI SVET OBČINE LOGATEC

Prikaži več

u pdf

u pdf Uradni list Republike Slovenije Št. 86 / 28. 10. 2011 / Stran 11203 strokovni nadzor nad izvajalci lokalnih gospodarskih javnih služb, strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi z javnimi razpisi

Prikaži več

Naročnik: Občina Horjul Občinski trg Horjul Naloga: OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OB

Naročnik: Občina Horjul Občinski trg Horjul Naloga: OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OB Naročnik: Občina Horjul Občinski trg 1 1354 Horjul Naloga: OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE HORJUL št. 4 (predlog) Projektna skupina: Odgovorni

Prikaži več

OBČINA MENGEŠ

OBČINA MENGEŠ OBČINA MENGEŠ Številka: 410-29/2018-2 Datum: 25. 2. 2019 Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini

Prikaži več

OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg Kamnik Številka: /07 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH

OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg Kamnik Številka: /07 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg 24 1240 Kamnik Številka: 007-23/07 Datum: 18. 11. 2014 OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA

Prikaži več

(Microsoft Word - NPB - Odlok o oskrbi s pitno vodo na obmo\350ju Ob\350ine Stra\236a.doc)

(Microsoft Word - NPB - Odlok o oskrbi s pitno vodo na obmo\350ju Ob\350ine Stra\236a.doc) OPOZORILO! Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o oskrbi s pitno vodo na območju

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ukrep 322 Obnova in razvoj vasi T O L M I N, 0 2. 0 2. 2 0 1 1 I N 1 0. 0 2. 2 0 1 1 M A G. R O S A N A Š Č A N Č A R Cilj ukrepa Izboljšanje življenjskih

Prikaži več

Microsoft Word - LetniNacrtPridobivanjaNepremcnegaPremozenjaRebalans2009.doc

Microsoft Word - LetniNacrtPridobivanjaNepremcnegaPremozenjaRebalans2009.doc 259 MESTNA OBČINA KRANJ ŽUPAN Slovenski trg 1, 4000 Kranj tel. 04/ 237 31 00, fax. 04/ 237 31 06 Datum: 15.05.2009 SVET MESTNE OBČINE KRANJ PREDMET: LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA MESTNE

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Microsoft Word - letni načrt pridob. rebalans za 2012 brez imen.doc

Microsoft Word - letni načrt pridob. rebalans za 2012 brez imen.doc Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/2002, 25/2002 in Uradni list RS št. 38/2005, 24/2006), 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih

Prikaži več

OBČINA ČRNOMELJ K točki 13 OBČINSKI SVET Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v maju

OBČINA ČRNOMELJ K točki 13 OBČINSKI SVET Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v maju OBČINA ČRNOMELJ K točki 13 OBČINSKI SVET Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v maju 2016 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prikaži več

Training

Training Svetovalna pisarna Drago Dretnik 2016 Namen Svetovalne pisarne je nuditi strokovno pomoč planinskim društvom na naslednjih področjih: sistemi za ravnanje z odpadno vodo vodooskrbni sistemi energetski sistemi

Prikaži več

PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (naselje, ulica in hišna številka) (poštna številka in pošta)

PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (naselje, ulica in hišna številka) (poštna številka in pošta) PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (poštna številka in pošta) (telefon) (elektronska pošta) IZPOLNI OBČINA NAPOVED PODATKOV ZA ODMERO NADOMESTILA ZA

Prikaži več

OBČiNA LOGATEC OBČiNSKA UPRAVA e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: OO, f: Številka: 4

OBČiNA LOGATEC OBČiNSKA UPRAVA   e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: OO, f: Številka: 4 OBČiNSKA UPRAVA t: 01 759 06 OO, f: 01 7590620 Številka: 478-92/2014 JAVNO NAZNANILO na podlagi 94. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Urad. list RS, št. 8011999, 70/2000, 52/2002, 73/2004, 119/2005,

Prikaži več

Priloga 1: Poročilo o pregledu Firma izvajalca javne službe: Sedež izvajalca javne službe: ID za DDV: Matična številka izvajalca javne službe: POROČIL

Priloga 1: Poročilo o pregledu Firma izvajalca javne službe: Sedež izvajalca javne službe: ID za DDV: Matična številka izvajalca javne službe: POROČIL Priloga 1: Poročilo o pregledu Firma izvajalca javne službe: Sedež izvajalca javne službe: ID za DDV: Matična številka izvajalca javne službe: POROČILO O PREGLEDU MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE Z ZMOGLJIVOSTJO,

Prikaži več

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve 1. (prve) SPREMEMBE IN DOPOLNITVE NAČRTA RAVNANJA Z

Prikaži več

KM_C

KM_C VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA NA ZELENICI 8 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1077-19-33 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja

Prikaži več

Masarykova cesta Ljubljana Slovenija e-naslov: Številka: /2018/ 6 Ljubljana, GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPU

Masarykova cesta Ljubljana Slovenija e-naslov: Številka: /2018/ 6 Ljubljana, GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPU Masarykova cesta 16 1000 Ljubljana Slovenija e-naslov: gp.mizs@gov.si Številka: 478-922018 6 Ljubljana, 4. 10. 2018 GERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si ZADEVA: Uvrstitev novega projekta

Prikaži več

u pdf

u pdf Uradni list Republike Slovenije Št. 92 / 17. 11. 2011 / Stran 12147 št. 1/06 in spr.) je Občinski svet Občine Jesenice na redni 11. seji dne 27. 10. 2011 sprejel O D L O K o spremembah Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

Na podlagi 62. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB2, 27/08 - Odl.US, 76/08, 100/08 - Odl.US, 79/09, 14/10 - Odl.

Na podlagi 62. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB2, 27/08 - Odl.US, 76/08, 100/08 - Odl.US, 79/09, 14/10 - Odl. Na podlagi 62. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB2, 27/08 - Odl.US, 76/08, 100/08 - Odl.US, 79/09, 14/10 - Odl.US, 51/10, 84/10 - Odl.US), 3. in 7. člena Zakona o

Prikaži več