Ustanavljanje MSLS

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Ustanavljanje MSLS"

Transkripcija

1 Ustanavljanje MSLS

2 Ustanavljanje mladinskega sveta lokalne skupnosti Avtorica: Petra Miklaužič Oblikovanje: VIKRA, Petra Vidonja s.p. Izdal in založil: Mladinski svet Slovenije Nosilec avtorskih pravic: Mladinski svet Slovenije Publikacija je brezplačna Dostopno na: Ljubljana, junij 2017 Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani COBISS.SI-ID= ISBN (pdf)

3 Kazalo 4 Shema - ustanovitev MSLS 6 Obrazec za registracijo 7 Ustanovna izjava organizacije članice 8 Primer statuta

4 Kako ustanoviti MSLS Mladinski svet lokalne skupnosti (MSLS) je krovna mladinska organizacija na lokalni ravni, ustanovljena po Zakonu o mladinskih svetih, ki združuje mladinske organizacije v posameznem lokalnem okolju. Mladinski svet lokalne skupnosti je nosilec mladinskega dela in mladinskih politik na lokalni ravni ter predstavlja glavnega sogovornika pri sodelovanju mladih z lokalnimi odločevalci o zadevah, ki se posredno ali neposredno tičejo mladih. V posamezni lokalni skupnosti deluje kot združevalni in predstavniški organ lokalnih mladinskih organizacij in lokalnih enot nacionalnih mladinskih organizacij. Glavna naloga mladinskega sveta je zastopanje interesov mladih v lokalni skupnosti ter trud za uresničevanje idej in potreb mladih v lokalni skupnosti. Za ustanovitev mladinskega sveta je pomembno poznavanje njegove osnovne strukture, namena, delovanja in vpliva v lokalnem okolju. Pred ustanovitvijo je dobro vedeti nekaj osnovnih dejstev o MSLS: Preko organizirane strukture lahko širša skupina mladih lažje vpliva na življenje mladih v lokalni skupnosti. MSLS je struktura z veliko pogajalsko močjo v lokalni skupnosti. Financiranje MSLS je možno iz različnih virov. MSLS je prostor krepitve demokratičnega dialoga različnih skupin mladih. MSLS spodbuja povezovanje mladine in njenega organiziranja. MSLS oblikuje okolje, ki omogoča mladim aktivno vključevanje v družbo. MSLS podpira izvajanje dejavnosti s področja izobraževanja, neformalnega učenja, prostočasnih dejavnosti, kulture, razvoja mladinskih politik, mednarodnega sodelovanja in raziskovanja na lokalni in nacionalni ravni. MSLS sodeluje in izmenjuje izkušnje z drugimi mladinskimi sveti in posamezniki iz drugih krajev in držav. Pred ustanovitvijo je potrebno, da se predstavniki različnih mladinskih organizacij, društev in interesnih skupin, ki vključujejo mlade, zberejo na informativnem sestanku ter se na podlagi izraženega interesa po združevanju v MSLS zbere iniciativna skupina za ustanovitev MSLS. V shemi, ki sledi, je prikazan proces ustanavljanja MSLS-ja po posameznih korakih. Ustanovitev MSLS Kako ustanoviti MSLS 4

5 Shema ustanovitev MSLS 1. KORAK Analiza stanja Ali obstaja potreba ali interes za ustanovitev MSLS? Ugotoviti je potrebno, ali v lokalni skupnosti obstajajo kadrovski potenciali za ustanovitev in delovanje MSLS. Potrebna je določena stopnja razvitosti mladinskega dela. O rezultatih analize stanja in ustanavljanja MSLS je potrebno obvestiti nosilne lokalne samouprave (občino). manj kot 2 MO NI POGOJEV DA Koliko mladinskih organizacij obstaja v občini? več kot 2 MO Koordinacijski sestanek Ugotoviti je potrebno, koliko mladinskih organizacij obstaja v občini in ali bi bilo smiselno k ustanovitvi povabiti še sosednje občine (velja za manjše občine, ki so kulturno, gospodarsko in socialno povezane). K ustanavljanju je potrebno povabiti vse mladinske organizacije, tudi tiste, ki niso pravne osebe. S tem se zagotovi potrebna pluralnost in demokratičnost postopka, v veliki meri se tako izognemo morebitni ustanovitvi drugega mladinskega sveta. Koordinator ali pobudnik naj ponovno povabi vse mladinske organizacije (osebna komunikacija je najučinkovitejša). Predstavi naj vse argumente ZA in PROTI članstvu mladinske organizacije v mladinskem svetu. Priprava statuta Statut naj se pred formalnim zborom uskladi in pripravi, tako se izognemo morebitnim zapletom na zboru. Določi naj se, kdo bo vodil sestanek ustanovnega zbora, kdo bo pisal zapisnik... Ustanovitveni zbor 1. Lista prisotnosti 3. Analiza stanja 2. Zapisnik 4. Volitve (funkcije) 2. KORAK Registracija MSLS opravi upravna enota Na upravno enoto je potrebno vložiti: Zapisnik ustanovnega zbora Podatke o pooblaščeni osebi Podatke o organizacijah članicah Listo prisotnosti na seji zbora Statut MSLS Za delovanje je potrebno imeti matično številko, transakcijski račun (banka) in žig ter svoje ali najete poslovne prostore kjer je tudi sedež MSLS. Ustanavljanje MSLS Vpis v register Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport 3. KORAK Načrt delovanja Na ustanovnem ali rednem zboru vseh organizacij članic se zapiše ali potrdi vsebinski in finančni načrt. Uresničuje ju izvršilni ali upravni odbor. Viri financiranja Občina (proračun) Članarina Projektno in razpisno financiranje Pridibitev dejavnosti MSLS Drugi viri financiranja in donacije Ustanovitev MSLS Kako ustanoviti MSLS 5

6 Obrazci za ustanovitev MSLS

7 Obrazec za registracijo mladinskega sveta lokalne skupnosti VLOŽNIK Ime mladinskega sveta : Zastopnik mladinskega sveta: Sedež: Telefon: UPRAVNA ENOTA Mladinski svet ustanovljen na ustanovnem zboru dne, s sedežem (ime MSLS) (kraj, ulica, hišna številka) (datum), vlaga po svojem zastopniku (ime, priimek) Prilagam naslednje obvezne priloge: Priloženo 1. zapisnik ustanovnega zbora DA NE 2. dva izvoda temeljnega akta mladinskega sveta DA NE 3. seznam z osebnimi podatki ustanoviteljev (osebno ime, EMŠO, datum rojstva in spol, državljanstvo in naslov stalnega prebivališča oziroma ime pravne osebe, identifikacijska številka, sedež in naslov sedeža ter osebno ime zastopnika pravne osebe) in njihovimi lastnoročnimi podpisi 4. dokazilo o pridobitvi pravne osebnosti za tuje pravne osebe, ustanoviteljice mladinskega sveta DA NE 5. odločitev pristojnega organa pravne osebe, ustanoviteljice društva, o ustanovitvi društva DA NE 6. naslov sedeža mladinskega sveta DA NE 7. osebno ime, EMŠO oziroma datum rojstva in spol, državljanstvo ter naslov stalnega prebivališča oziroma začasnega prebivališča zastopnika mladinskega sveta, če v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča DA DA NE NE *Podatek o pridobitvi pravne osebnosti za domače pravne osebe, ustanoviteljice društva, si pristojni organ pridobi po uradni dolžnosti. zahtevo za registracijo mladinskega sveta. Podpis zastopnika mladinskega sveta: V, dne Po Zakonu o upravnih taksah je potrebno plačati upravno takso: za vlogo po tarifni št. 1 za odločbo po tarifni št. 15 (1) Ustanovitev MSLS Obrazci za ustanovitev MSLS 7

8 Ustanovna izjava organizacije članice Ime organizacije: Kratica organizacije: Sedež organizacije: Matična številka organizacije: Šifra dejavnosti: Številka in datum odločbe o vpisu v register društev: Telefonska številka: Elektronski naslov: IZJAVA Ustanovitelj v skladu z 2. členom Zakona o mladinskih svetih opravlja javno koristne dejavnosti za otroke in mladino ter ima najmanj 90% članstva in 70% članov vodstva v starosti od 15 do 29 let. V, dne Zastopnik ustanovitelj (z notarsko overjenim podpisom) žig Ustanovitev MSLS Obrazci za ustanovitev MSLS 8

9 Primer statuta

10 Primer statuta MSLS Na podlagi Zakona o mladinskih svetih (Ur. l. RS št. 70/00, 42/2010) je ustanovni zbor, dne v, sprejel sklep o ustanovitvi Mladinskega sveta in naslednji STATUT MLADINSKEGA SVETA UVOD Mladinske organizacije, ki delujejo na ravni občine, se združujejo v Mladinski svet na temeljih načel svobodnega združevanja, enakopravnosti in vzajemnega spoštovanja avtonomnosti vsake organizacije članice Mladinskega sveta. Mladinski svet lokalne skupnosti v svojih prizadevanjih in aktivnostih izhaja iz avtonomnosti mladinskega združevanja ter njegovega vključevanja v svobodno in demokratično družbo. Mladinski svet lokalne skupnosti si bo prizadeval za krepitev vloge mladih v družbenem dogajanju, za spodbujanje aktivnosti mladih in za krepitev svobodne in demokratične skupnosti. I. TEMELJNE DOLOČBE Ime in sedež organizacije 1. člen Organizacija se imenuje Mladinski svet lokalne skupnosti (v nadaljevanju MSLS). V mednarodnem sodelovanju se enakovredno uporablja ime Youth Council of. Sedež organizacije je v. (kraj) Naslov sedeža določi Zbor MSLS. 2. člen MSLS je pravna oseba zasebnega prava s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki jih določata zakon in temeljni akt. Zastopa ga predsednik oziroma predsednica MSLS. 3. člen Delo MSLS je javno. Javnost dela se zagotavlja z rednim obveščanjem polnopravnih in pridruženih članic ter javnosti o svojem delu. 4. člen MSLS ima svoj znak. Znak MSLS je oblike z motivom. V znaku je kratica MSLS in napis Mladinski svet lokalne skupnosti. MSLS ima svoj žig v obliki, ki je oblike velikosti. V pravnem prometu se uporablja žig MSLS skupaj s podpisom. 10

11 II. NAMEN IN NALOGE Opredelitev, nameni in cilji organizacije 5. člen Namen MSLS je prispevati k oblikovanju okolja, ki omogoča mladim aktivno vključevanje v družbi. Želimo, da bodo mladi: avtonomni, da bodo sposobni odločati, upravljati in ravnati svoje življenje, solidarni, da bodo dejavno skrbeli o drugih in za druge, odgovorni, sposobni prevzemati posledice svojih odločitev, angažirani, da poskušajo živeti v skladu s svojimi vrednotami, in da kot posamezniki in člani družbe podpirajo ideale. MSLS je asociacija mladinskih organizacij različnih interesnih, nazorskih ali političnih usmeritev, ki tvorijo MSLS s cilji: spodbujati, usklajevati in navzven predstavljati interese sodelujočih članic, spodbujati javni dialog o družbenih vprašanjih, omogočati sodelovanje mladine pri odločanju o pomembnih vprašanjih za skupnost, še posebej pa omogočiti soodločanje mladih pri vprašanjih, ki se jih neposredno dotikajo, biti posvetovalno telo za vsa vprašanja, ki zadevajo mlade in njihove organizacije, ter izvajati vpliv na mladinsko politiko v lokalnem in širšem okolju, spodbujati razvoj mladinskih organizacij kot instrumenta mladih v družbi in aktivno udeležbo mladih v javnem življenju, spodbujati povezovanje mladine in njihovega organiziranja, sodelovati s sorodnimi organizacijami doma in v tujini, aktivno sodelovati pri trajnostnem družbenem razvoju, podpirati izvajanje dejavnosti članic MSLS v mladinskih centrih, spodbujati izvajanje dejavnosti s področja izobraževanja, neformalnega učenja, socialne politike otrok in mladine, prostočasnih dejavnosti, kulture, javnega obveščanja, mednarodnega sodelovanja in raziskovanja na lokalni in nacionalni ravni, prizadevati si za zmanjševanje odliva intelektualnega potenciala mladih iz občine in izenačiti pogoje, v katerih zori mladina na celotnem območju lokalne skupnosti. MSLS lahko samostojno sodeluje z drugimi podobnimi organizacijami doma in v tujini in se lahko včlanjuje v sorodne nacionalne in mednarodne organizacije, ki imajo podobne namene in cilje, s pogojem, da dejavnost teh organizacij ni v nasprotju z interesi Republike Slovenije. Naloge in dejavnosti MSLS 7. člen V skladu z nameni in cilji MSLS lahko izvaja naslednje naloge: organiziranje potopisnih predavanj, okroglih miz, mladinskih posvetov, delavnic, razstav in tematsko zabavnih večerov, prirejanje koncertov za mlade, organiziranje tečajev, izletov, izobraževalnih taborov, organiziranje strokovnih ekskurzij s področja delovanja MSLS, organiziranje seminarjev in izobraževanj s področja neformalnega učenja, organiziranje solidarne pomoči mladim v nesreči ali v socialni stiski v okviru zmožnosti MSLS, udeleževanje na sejah Občinskega sveta in sestankih s predstavniki lokalnih oblasti z namenom soodločanja o zadevah, ki se tičejo mladih, izvajanje in sodelovanje pri nacionalnih in mednarodnih mladinskih izmenjavah, spremljanje in prijavljanje na nacionalne in mednarodne mladinske razpise, informiranje mladih in družbe o mladinskih politikah, pomoč pri učenju in izobraževanju mladih, izvajanje prostovoljskih projektov in širjenje prostovoljstva, prirejanjem športnih prireditev za mlade. 11

12 III. PRIDOBITNE DEJAVNOSTI 8. člen Za doseganje ciljev lahko MSLS opravlja naslednje pridobitne dejavnosti: (šifra dejavnosti po SKD) občasno organizira strokovne izlete in ekskurzije za mlade, (šifra dejavnosti po SKD) organizira in izvaja izobraževalne aktivnosti v zvezi z izpolnjevanjem osnovnih nalog MSLS, (šifra dejavnosti po SKD) izdaja brošure, glasila, publikacije, zbornike in oglašuje v zameno za sponzorska sredstva, (šifra dejavnosti po SKD) prodaja artikle z logotipom MSLS za namene promocije MSLS. Pridobitna dejavnost mora biti povezana z nameni in nalogami MSLS ter se lahko opravlja v obsegu, potrebnem za njihovo doseganje. Presežek prihodkov nad odhodki, ki je dosežen z neposrednim opravljanjem pridobitne dejavnosti, se sme uporabiti le za doseganje namenov in nalog MSLS, v skladu s temeljnim aktom. IV. ČLANSTVO 9. člen Opredelitev pojmov»polnopravna članica MSLS«je organizacija, ki izpolnjuje pogoje navedene v 10. členu tega statuta in jo zbor MSLS opredeli kot članico MSLS.»Pridružena članica MSLS«je organizacija, ki izpolnjuje pogoje, navedene v 11. členu tega statuta in jo zbor MSLS opredeli kot pridruženo članico MSLS.»Član zbora MSLS«oziroma»članica zbora MSLS«(v nadaljevanju član zbora) je predstavnik oziroma predstavnica članice. 10. člen Polnopravno članstvo Polnopravno članstvo lahko pridobijo: Mladinske organizacije, opredeljene v zakonu, ki ureja javni interes v mladinskem sektorju (ZJIMS), ki imajo najmanj 90 odsto kov članstva v starosti do 29 let in 70 odstotkov članov vodstva v starosti od 15. do dopolnjenega 29. leta in sedež v tej samoupravni lokalni skupnosti. Članice mladinskega sveta lokalne skupnosti, ki so hkrati združene v zvezo mladinskih organizacij na lokalni ravni, imajo lahko v mladinskem svetu lokalne skupnosti le skupnega predstavnika. Organizacije, ki se opredeljujejo kot mladinske in delujejo po načelu mladi za mlade in v korist mladih, so demokratično organizirane in samostojno (avtonomno) delujejo in niso organizacijska enota ali del druge članice MSLS. 11. člen Pridruženo članstvo Zbor MSLS lahko dodeli pridruženo članstvo tudi organizacijam, ki ne izpolnjujejo pogojev iz 10. člena tega statuta, če je članstvo te organizacije v interesu delovanja MSLS. Pridruženi člani so lahko tudi projekti, ki so namenjeni mladim in so vodeni s strani mladih. 12

13 12. člen Pravice in obveznosti članstva Polnopravna članica MSLS ima pravico: sodelovati in odločati pri delovanju MSLS, sodelovati pri aktivnostih MSLS, kandidirati svoje predstavnice in predstavnike v voljene organe in imenovana telesa znotraj in zunaj MSLS, sodelovati pri volitvah in imenovanjih v organe MSLS, ki imajo pravico voliti in biti voljeni, dajati predloge, pobude, kritične pripombe, mnenja in stališča organom MSLS, druge pravice v skladu s Statutom in drugimi splošnimi akti MSLS. 13. člen Pridružena članica MSLS ima pravico: sodelovati pri delovanju MSLS, dajati predloge in pobude organom MSLS ter kritične pripombe, mnenja in stališča, druge pravice v skladu s statutom in splošnimi akti MSLS. 14. člen Članice MSLS imajo dolžnost: da se ravnajo po Statutu in drugih pravilih MSLS, da se aktivno vključujejo v realizacijo dogovorjenih programov dela, da redno plačujejo članarino MSLS v dogovorjenem znesku, da varujejo ugled MSLS. 15. člen Postopek sprejema v članstvo Nove članice sprejema Zbor MSLS z dvotretjinsko večino na podlagi prošnje za pridobitev članstva. Organizacija, ki kandidira za članstvo v MSLS, mora Izvršnemu odboru MSLS predložiti prošnjo za pridobitev članstva vsaj enaindvajset (21) dni pred sejo Zbora MSLS. Zbor MSLS si pridržuje pravico, da zavrne prošnjo, če na seji ni prisoten predstavnik organizacije kandidatke za članstvo in tudi v drugih primerih, za katere navede razlog odločitve. 16. člen Prošnji za pridobitev članstva mora organizacija kandidatka predložiti: osnovne podatke o organizaciji, ki kandidira za članstvo, kopijo statuta ali splošnih pravil delovanja organizacije, kopijo programa ali usmeritev delovanja, pisno izjavo, da pri svojem delovanju spoštuje Evropsko listino o človekovih pravicah, pisno izjavo, da organizacija sprejema in bo spoštovala statut MSLS, pisno izjavo, da organizacija izpolnjuje vse pogoje za članstvo. 17. člen O prošnji za sprejem v članstvo odloča Zbor MSLS z javnim glasovanjem, in sicer na podlagi predložene prošnje in priloženih dokumentov ter mnenja Izvršnega odbora MSLS. 13

14 18. člen Prenehanje članstva Polnopravno članico MSLS ali pridruženo članico MSLS se črta iz članstva MSLS, če: pisno obvesti MSLS, da izstopa iz članstva MSLS oziroma, da se samoukinja, jo Zbor MSLS izključi iz članstva z javnim glasovanjem. Članico MSLS ali pridruženo članico MSLS se lahko izključi iz MSLS, v kolikor: krši pravice in dolžnosti navedene v členih 12, 13 in 14, drugače krši določila statuta in drugih pravil delovanja MSLS ali pri svojem delovanju ne spoštuje Evropske listine o človekovih pravicah. 19. člen Za izključitev iz članstva MSLS je potrebna dvotretjinska navadna večina. 20. člen Članstvo organizacije se lahko zamrzne, če ne poravna članarine v dogovorjenem roku in je zamrznjeno do dneva poravnave obveznosti. Odločitev sprejme Izvršni odbor na predlog predsednika oziroma predsednice MSLS z dvotretjinsko večino. Če organizacija ne poravna članarine MSLS v dveh zaporednih letih, jo lahko zbor MSLS izključi. Odločitev sprejme zbor MSLS na predlog predsednika oziroma predsednice z dvotretjinsko večino. Organizacije z zamrznjenim članstvom ne vplivajo na sklepčnost. V. ORGANIZIRANOST Organi MSLS 21. člen Organi MSLS so: Zbor, Izvršni odbor, Predsednik, Nadzorni odbor. Mandat izvršnega odbora, predsednika in nadzornega odbora je dve leti. Zbor MSLS 22. člen Zbor je najvišji organ MSLS. 23. člen Zbor MSLS sestavljajo: dva predstavnika oziroma dve predstavnici vsake organizacije polnopravne članice MSLS, en predstavnik oziroma ena predstavnica vsake organizacije pridružene članice MSLS, brez pravice do glasovanja, predsednik MSLS s pravico do glasovanja v primeru enakega rezultata glasov za in proti v posameznem glasovanju, razen če je prisoten kot predstavnik članice, člani nadzornega odbora, brez pravice do glasovanja. 14

15 24. člen Zbor MSLS je pristojen za: sprejem, spremembe ali dopolnila statuta, določanje višine članarine v MSLS, sprejem aktov, ki urejajo notranjo organiziranost MSLS, sprejem letnega načrta in poročila ter letnega zaključnega računa, volitve in imenovanja ter razrešitve Predsednika oziroma predsednice, podpredsednika oziroma podpredsednice, tajnika oziroma tajnice, blagajnika oziroma blagajničarke, članov Izvršnega odbora in Nadzornega odbora ter drugih teles, ki jih določajo akti o notranji organiziranosti, odločanje o članstvu v drugih asociacijah doma in v tujini, sprejem in izključitev organizacij članic, ustanavljanje drugih pravnih oseb v skladu s svojimi cilji in usmeritvami dela, druge naloge, ki jih določa Statut. 25. člen Zbor MSLS se sklicuje redno ali izredno. Seje Zbora MSLS sklicuje predsednik MSLS na lastno pobudo, na pobudo članic ali na pobudo izvršnega odbora MSLS. Seje Zbora MSLS se sklicujejo po potrebi, vendar najmanj enkrat letno in najpozneje 15 mesecev po zadnjem zboru. Izredni zbor MSLS se sklicuje na podlagi sklepa izvršnega odbora MSLS ali na pisno zahtevo tretjine članic MSLS (polnopravnih in pridruženih) ali na zahtevo nadzornega odbora, in sicer v roku 30 dni od prejema zahteve. Izredni zbor MSLS lahko sklepa le o zadevi, za katero je sklican. Seje zbora MSLS se sklicujejo pisno. Vabila na sejo zbora MSLS, skupaj z dnevnim redom, morajo biti poslana vsaj štirinajst (14) dni pred sklicem. Izjemoma je možno sejo sklicati v krajšem času, če temu ne ugovarja nobena od članic. Posamezni predlogi za razpravo na zboru MSLS morajo biti poslani v pisni obliki izvršnemu odboru MSLS najmanj osem dni pred sklicem zbora MSLS. Zbor MSLS veljavno odloča, če so navzoči predstavniki oziroma predstavnice več kot polovice vseh organizacij polnopravnih članic MSLS, in če je na seji navzočih več kot polovica članov oziroma članic zbora MSLS. Za sprejem statuta in njegovih sprememb ali dopolnil je potrebna prisotnost dveh tretjin organizacij polnopravnih članic MSLS ter dvotretjinska večina članov zbora MSLS s pravico do glasovanja. Za odločanje o prenehanju MSLS je potrebna prisotnost dveh tretjin organizacij polnopravnih članic MSLS ter dvotretjinska večina članov zbora MSLS s pravico do glasovanja. Na zasedanju zbora MSLS se piše zapisnik, ki mora vsebovati povzetek poročil, poglavitni potek razprave in natančno izražene sklepe. Zapisnik podpišeta dva overitelja, ki jih izvoli zbor MSLS, predsednik delovnega predsedstva in zapisnikar. Način glasovanja določi Zbor MSLS. Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se člani odločijo za tajno glasovanje. Ko se glasuje o razrešnici organov MSLS, člani organov MSLS nimajo pravice do glasovanja. Zbor MSLS odpre predsednik MSLS in ga vodi, dokler zbor ne izvoli delovnega predsedstva. Poleg tega zbor izvoli še zapisnikarja in dva overitelja zapisnika, po potrebi pa tudi volilno komisijo, kandidacijsko komisijo, verifikacijsko komisijo in druge delovne organe. Izvršni odbor 26. člen Izvršni odbor MSLS je najvišji organ MSLS med dvema sejama zbora. Izvršni odbor MSLS opravlja organizacijske, programske, upravne, administrativne, strokovno-tehnične ter druge naloge, ki si jih določi sam ali mu jih določi zbor MSLS. Izvršni odbor MSLS je za svoje delo odgovoren zboru MSLS. 15

16 27. člen Člane izvršnega odbora izvoli zbor MSLS. Izvršni odbor MSLS sestavljajo: en predstavnik oziroma predstavnica vsake organizacije polnopravne članice MSLS, ki želi sodelovati v sestavi izvršnega odbora MSLS, en predstavnik oziroma ena predstavnica vsake organizacije pridružene članice MSLS, ki želi sodelovati v sestavi izvršnega odbora MSLS brez pravice do glasovanja, predsednik oziroma predsednica MSLS s pravico do glasovanja v primeru enakega rezultata glasov za in proti v posameznem glasovanju, podpredsednik oziroma podpredsednica, tajnik oziroma tajnica in blagajnik oziroma blagajničarka MSLS, brez pravice glasovanja, če ni hkrati v funkciji predstavnika organizacije. Predstavnik vsake polnopravne članice ima v izvršnem odboru 1 glas. Izvršni odbor MSLS veljavno odloča, če je na seji prisotna več kot polovica njegovih članov oziroma članic s pravico do glasovanja. Na seje izvršnega odbora MSLS je vabljen tudi predsednik oziroma predsednica nadzornega odbora MSLS. 28. člen Izvršni odbor opravlja naslednje naloge: obravnava letni načrt dela in poročilo o delu MSLS, izvaja aktivnosti MSLS v skladu z letnim načrtom, obravnava predlog finančnega načrta in zaključnega računa MSLS in izvaja finančni načrt, obravnava tekoče materialno in finančno stanje MSLS, imenuje in razrešuje predstavnike oziroma predstavnice MSLS v zunanjih telesih, spremlja in se odziva na dogodke na občinski ravni, ki vplivajo na mladinske aktivnosti, ustanavlja delovna telesa za poglobljeno delo na posameznem področju in za izvajanje posameznih projektov ter usklajuje njihovo delo, sodeluje v občinskih politikah pri vprašanjih, ki so pomembna za mladino, opravlja druge naloge v skladu s statutom in letnim programom dela. 29. člen Seje izvršnega odbora vodi predsednik oziroma predsednica MSLS. Sklicuje jih na lastno pobudo, na pobudo članov izvršnega odbora ali na pobudo organizacij članic MSLS. Seje izvršnega odbora se sklicujejo pisno. V primeru odsotnosti predsednika MSLS njegovo delo opravlja podpredsednik oziroma podpredsednica MSLS. Seje izvršnega odbora se sklicujejo po potrebi, vendar vsaj enkrat mesečno. 30. člen Predsednik vodi in zastopa MSLS v skladu z letnim načrtom dela, drugimi smernicami Zbora MSLS in sklepi izvršnega odbora MSLS. 31. člen Zbor ali izvršni odbor lahko ustanavljata delovna telesa za poglobljeno delo na posameznem področju. Ustanavljanje in delovanje delovnih teles poteka v skladu s pravilnikom, ki ga sprejme zbor MSLS. Zamrznitev glasovalne pravice 32. člen Zamrznitev glasovalne pravice v izvršnem odboru lahko nastopi: prostovoljno z izjavo članic; s sklepom izvršnega odbora. Članica s pisno izjavo prostovoljno zamrzne glasovalno pravico v izvršnem odboru. Zamrznitev glasovalne pravice začne veljati z dnevom podpisa. Članica zamrznitev prekliče s pisno izjavo. Izvršni odbor lahko glasovalno pravico zamrzne s sklepom o zamrznitvi glasovalne pravice (v nadaljevanju: sklep) po dveh zaporednih odsotnostih predstavnika (ali nadomestnega člana) organizacije v izvršnem odboru. Izvršni odbor sklep prekliče na prošnjo organizacije. Sklep in preklic sklepa sprejme izvršni odbor z navadno večino. Članica z zamrznjeno glasovalno pravico ne vpliva na sklepčnost. 16

17 Predsednik MSLS 33. člen Predsednik oziroma predsednica MSLS vodi in zastopa MSLS v skladu z letnim načrtom dela, drugimi smernicami zbora MSLS in sklepi izvršnega odbora MSLS. 34. člen Predsednik je pristojen za: zastopanje MSLS v javnosti in pravnem prometu, podpisovanje dokumentov v imenu MSLS, sklicevanje sej Izvršnega odbora in Zbora, pripravo osnutkov letnega načrta dela in letnega poročila o delu ter letnega finančnega načrta in letnega zaključnega računa, navezovanje stikov s sorodnimi ustanovami doma in v tujini, skrb za stike z javnostjo, skrb za različne organizacijske, kadrovske in finančne naloge, skrb za zakonitost poslovanja, izvajanje kandidacijskih postopkov za volitve in imenovanja, do izvolitve delovnega predsedstva vodi Zbor MSLS, druge naloge v skladu s Statutom, letnim načrtom dela, drugimi smernicami Zbora MSLS in Izvršnega odbora MSLS. 35. člen Predsednika oziroma predsednico MSLS v primeru njegove ali njene trajne zadržanosti nadomesti podpredsednik oziroma podpredsednica MSLS, vendar za največ tri mesece. Predsednik oziroma predsednica MSLS lahko pooblasti podpredsednika oziroma podpredsednico MSLS za izvajanje posameznih svojih pristojnosti po statutu MSLS. V času daljše odsotnosti predsednika oziroma predsednice MSLS izvršni odbor izvoli začasnega zastopnika MSLS izmed predstavnikov polnopravnih članic v izvršnem odboru. Podpredsednik MSLS 36. člen Podpredsednik oziroma podpredsednica MSLS je namestnik predsednika oziroma predsednice MSLS. Po pooblastilih predsednika oziroma predsednice MSLS opravlja naloge in funkcije, ki so določene s tem statutom in drugimi pravnimi akti MSLS. V primeru odsotnosti predsednika oziroma predsednice zastopa MSLS in podpisuje dokumente v imenu MSLS. Podpredsednika oziroma podpredsednico MSLS se lahko voli izmed predstavnikov polnopravnih članic v zboru MSLS. Podpredsednik oziroma podpredsednica MSLS se redno udeležuje sej izvršnega odbora MSLS. Tajnik MSLS 37. člen Tajnika oziroma tajnico MSLS izvoli zbor MSLS. Za svoje delo je odgovoren izvršnemu odboru in zboru MSLS. Pristojnosti tajnika oziroma tajnice MSLS so: pomaga predsedniku pri opravljanju njegove dolžnosti, usklajuje delo tajništva MSLS, pripravlja strokovna gradiva za seje MSLS; redno se udeležuje sej izvršnega odbora MSLS in piše zapisnike, opravlja druge naloge, določene v aktih MSLS. Tajnika oziroma tajnico MSLS se lahko voli izmed predstavnikov polnopravnih članic v zboru MSLS. Tajnik oziroma tajnica MSLS se redno udeležuje sej izvršnega odbora MSLS. 17

18 Blagajnik MSLS 38. člen Blagajnika oziroma blagajničarko MSLS izvoli zbor MSLS. Za svoje delo je odgovoren izvršnemu odboru in zboru MSLS. Pristojnosti blagajnika oziroma blagajničarke MSLS so: pomaga pri finančnem in materialnem poslovanju MSLS in pri opravljanju dolžnosti predsednika, podpisuje finančne listine MSLS in opravlja plačilni promet po nalogu predsednika oziroma predsednice MSLS, sestavlja letno finančno poročilo in finančni načrt, ki ju na njegov predlog potrdita izvršni odbor in zbor MSLS, pridobiva sredstva za delovanje MSLS, skrbi za pravočasno prijavljanje na razpise, redno se udeležuje sej izvršnega odbora MSLS, skrbi za materialna in finančna sredstva ter poslovanje organizacije in opravlja druge naloge, določene v aktih MSLS. Blagajnika oziroma blagajničarko MSLS se lahko voli izmed predstavnikov polnopravnih članic v zboru MSLS. Blagajnik oziroma blagajničarka MSLS se redno udeležuje sej izvršnega odbora MSLS. Nadzorni odbor 39. člen Nadzorni odbor MSLS je nadzorni in disciplinski organ. Člane nadzornega odbora MSLS izvoli zbor MSLS izmed predstavnikov polnopravnih in pridruženih članic. Nadzorni odbor MSLS sestavljajo predsednik oziroma predsednica nadzornega odbora MSLS ter dva člana oziroma članici polnopravne članice. Nadzorni odbor veljavno odloča, če sta prisotna dva člana. Nadzorni odbor MSLS odloča z navadno večino. 40. člen Nadzorni odbor MSLS je pristojen za: nadzor in preverjanje finančnega in materialnega poslovanja MSLS, razlago statuta in drugih aktov MSLS med dvema sejama Zbora, izvajanje disciplinskih postopkov in pripravo ustreznih predlogov sklepov Izvršnega odbora MSLS, druge naloge v skladu s Statutom. 41. člen Seje nadzornega odbora MSLS sklicuje predsednik nadzornega odbora MSLS na lastno pobudo, na pobudo izvršnega odbora MSLS, na pobudo predsednika MSLS ali na pobudo organizacije članice. Seje nadzornega odbora MSLS se sklicujejo pisno. Seje nadzornega odbora MSLS se sklicujejo po potrebi, vendar vsaj enkrat letno pred sejo zbora MSLS. Konstitutivno sejo nadzornega odbora MSLS skliče predsednik oziroma predsednica nadzornega odbora MSLS najkasneje dva meseca po volilnem zboru. VI. VOLITVE IN SPREJEMANJE ODLOČITEV V MSLS 42. člen Če ni drugače določeno s statutom MSLS, je za sprejem predloga, stališča, sklepa ali odločitve potrebna navadna večina. Navadno večino razumemo kot nadpolovično število glasov prisotnih članov in članic organa brez upoštevanja vzdržanih glasov. Absolutno večino glasov razumemo kot nadpolovično število glasov prisotnih članov in članic organa z upoštevanjem vzdržanih glasov. 18

19 43. člen Če ni drugače določeno, se glasuje javno. Volitve in imenovanja so tajni, razen za imenovanje sestave izvršnega odbora MSLS. Glasovanje na zboru MSLS mora biti tajno, če tako zahteva vsaj ena četrtina prisotnih članic MSLS. Tajno se glasuje tako, da predsedujoči oziroma predsedujoča prebere predlog sklepa o katerem se glasuje, člani oziroma članice zbora MSLS pa o predlogu glasujejo tako, da na glasovalnem lističu obkrožijo besedo ZA ali PROTI. Vsaka organizacija članica, ki se ne strinja z veljavnim sklepom, lahko poda ločeno mnenje. Ločeno mnenje mora biti zabeleženo v zapisniku. 44. člen Volitve na zboru MSLS vodi volilna komisija, ki jo sestavlja predsednik oziroma predsednica volilne komisije in najmanj dva člana oziroma članici volilne komisije, katere izvoli zbor MSLS. Rezultate volitev objavlja predsednik oziroma predsednica volilne komisije na zboru MSLS. Predsednik oziroma predsednica in člana oziroma članici volilne komisije ne smejo sodelovati v kandidacijskih postopkih. 45. člen Za dan začetka kandidacijskih postopkov se šteje dan sprejema sklepa o razpisu kandidacijskega postopka, če ni v razpisu drugače določen datum, ki je kasnejši od dneva sprejema sklepa. 46. člen Kandidacijske postopke odpira predsednik oziroma predsednica MSLS najmanj 35 dni pred iztekom mandata s sprejemom sklepa o razpisu kandidacijskih postopkov. Sklep o razpisu kandidacijskih postopkov se posreduje organizacijam članicam MSLS. Organizacije polnopravne članice MSLS lahko predlagajo za kandidate oziroma kandidatke izključno svoje člane ali članice. Predloge kandidatur morajo posredovati MSLS najkasneje v 15 dneh po dnevu začetka kandidacijskih postopkov s priporočeno pošto. Tajnik oziroma tajnica MSLS posreduje listo kandidatur vsem članicam MSLS najkasneje 10 dni pred dnevom volitev. 47. člen Za predsednika oziroma predsednico MSLS je izvoljen tisti kandidat oziroma kandidatka, ki prejme absolutno večino glasov. Če nobeden od kandidatov oziroma nobena od kandidatk ne doseže absolutne večine v prvem krogu glasovanja, se opravi nov krog glasovanja med kandidatoma oziroma kandidatkama z največjim številom glasov iz prvega kroga glasovanja. V novem krogu glasovanja je izvoljen tisti kandidat oziroma kandidatka, ki prejme navadno večino. 48. člen Za podpredsednico oziroma podpredsednika MSLS je izvoljen tisti kandidat oziroma kandidatka, ki prejme navadno večino glasov. V primeru enakega števila glasov za dva ali več kandidatov oziroma kandidatk se opravi nov krog glasovanja med kandidati oziroma kandidatkami z enakim številom dobljenih glasov. Za tajnico oziroma tajnika MSLS je izvoljen tisti kandidat oziroma kandidatka, ki prejme navadno večino glasov. V primeru enakega števila glasov za dva ali več kandidatov oziroma kandidatk se opravi nov krog glasovanja med kandidati oziroma kandidatkami z enakim številom dobljenih glasov. Za blagajnika oziroma blagajničarko MSLS je izvoljen tisti kandidat oziroma kandidatka, ki prejme navadno večino glasov. V primeru enakega števila glasov za dva ali več kandidatov oziroma kandidatk se opravi nov krog glasovanja med kandidati oziroma kandidatkami z enakim številom dobljenih glasov. 49. člen V primeru, da za posamezno predsedniško mesto, podpredsedniško mesto, mesto tajnika ali mesto blagajnika MSLS kandidira en kandidat oziroma ena kandidatka, je izvoljen kandidat oziroma kandidatka, če je dobil oziroma dobila vsaj navadno večino glasov. Če kandidat oziroma kandidatka ne dobi navadne večine glasov tudi v drugem krogu glasovanja, se kandidacijski postopek ponovi. 50. člen Za člane oziroma članice nadzornega odbora MSLS so izvoljeni tisti kandidati oziroma kandidatke, ki so uvrščeni v razporedu rezultatov glasovanja od najvišjega do najnižjega števila glasov od prvega mesta do mesta, ki je predviden s statutarno določitvijo števila članov oziroma članic organa. Za predsednika oziroma predsednico je izvoljen tisti kandidat oziroma kandidatka, ki prejme največje število glasov. 19

20 51. člen Imenovanje se opravi tako, da je imenovan tisti kandidat oziroma kandidatka, ki prejme največ glasov. V primeru, da je razpisano mesto, za katerega se imenuje več predstavnikov oziroma predstavnic MSLS istočasno, so imenovani tisti kandidati oziroma kandidatke, ki prejmejo največje število glasov. V primeru enakega števila glasov za posamezne kandidate oziroma kandidatke se opravi nov krog glasovanja med kandidati in kandidatkami z enakim številom glasov. 52. člen Vsaka organizacija, polnopravna ali pridružena članica MSLS, lahko predlaga v sestavo Izvršnega odbora MSLS svojega člana oziroma svojo članico, in sicer do točke dnevnega reda seje zbora, ob kateri se določa sestava. Vsi predlagani člani in članice se uvrstijo na predlog sestave izvršnega odbora MSLS. Zbor MSLS glasuje o celotnem predlogu sestave Izvršnega odbora MSLS istočasno. 53. člen Organizacija, ki ima člana oziroma članico v sestavi izvršnega odbora MSLS, lahko za udeležbo na posamezni seji pisno pooblasti namestnika oziroma namestnico. Udeležba namestnika oziroma namestnice se šteje kot udeležba člana oziroma članice Izvršnega odbora MSLS. Če je predstavnik članice v izvršnem odboru nadomeščen trikrat zapored, mora organizacija imenovati novega predstavnika. Če sestava izvršnega odbora MSLS pade pod eno polovico na seji zbora določene sestave izvršnega odbora MSLS, mora predsednik oziroma predsednica MSLS sklicati sejo Zbora MSLS. 54. člen Kandidati oziroma kandidatke za podpredsednike oziroma podpredsednice, predsednika oziroma predsednico, tajnika oziroma tajnice ter blagajnika oziroma blagajničarke MSLS ne smejo biti starejši od 29 let na dan volitev. Prav tako vsi ostali člani izvršnega odbora MSLS na dan volitev in imenovanja ne smejo biti starejši od 29 let. 55. člen Mandat za vse voljene in imenovane nosilce funkcij v MSLS traja dve leti, razen v primeru: nadomestnega mandata, ki traja do izteka mandata nadomeščenega nosilca oziroma nadomeščene nosilke funkcije, mandata članov in članic Izvršnega odbora MSLS, ki traja od imenovanja na seji zbora MSLS do imenovanja nove sestave na naslednji seji zbora MSLS. VII. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE 56. člen Vodenje finančnega in materialnega poslovanja MSLS opredeljuje pravilnik o finančnem in materialnem poslovanju MSLS, ki ga sprejme Zbor MSLS. 57. člen Viri financiranja MSLS so: članarine in drugi prispevki organizacij članic MSLS, dotacije iz občinskega proračuna, sredstva, pridobljena na javnih razpisih in pozivih, donacije in sponzorstva ter volila in darila, lastne dejavnosti v skladu z zakonom, drugi viri v skladu z zakonodajo. 58. člen Finančno poslovanje vodi blagajnik oziroma blagajničarka MSLS, nadzira pa Nadzorni odbor MSLS. 20

21 59. člen Finančne in materialne listine podpisuje predsednik oziroma predsednica MSLS. 60. člen Finančno in materialno poslovanje MSLS poteka po veljavnih predpisih in po Pravilniku o finančnem in materialnem poslovanju MSLS, ki ga sprejme zbor MSLS ter na podlagi letnega finančnega načrta, sprejetega na zboru MSLS. Izvršni odbor MSLS lahko za izvajanje računovodskih del pooblasti ustrezno pravno osebo ali servis. Podatki o finančnem in materialnem poslovanju se izkazujejo v skladu s predpisi o računovodstvu. Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo, gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev, ki jih MSLS potrebuje za izvajanje dejavnosti, opravlja računsko sodišče. VIII. RAZPUSTITEV MSLS 61. člen MSLS lahko razpustijo njegove članice s sklepom Zbora MSLS o razpustitvi, ki ga sprejme Zbor MSLS, in sicer z absolutno večino. Zastopnik MSLS mora v 30 dneh obvestiti pristojni organ o sprejetem sklepu o razpustitvi. Temu sklepu mora biti priloženo poročilo o razpolaganju s sredstvi, iz katerega je razviden obseg sredstev, način poravnave obveznosti, višina javnih sredstev in njihova vrnitev proračunu ter prenos premoženja. 62. člen Premoženje MSLS se ob njegovi razpustitvi prenese na podobno mladinsko strukturo s podobnimi nameni in cilji, ki jo izbere Zbor MSLS na seji pred razpustitvijo MSLS. IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 63. člen Statut MSLS sprejema zbor MSLS na podlagi organov MSLS. Statut med dvema sejama zbora MSLS razlaga nadzorni odbor MSLS, za končno razlago statuta MSLS pa je pristojen zbor MSLS. Za način sprejemanja sprememb in dopolnitev statuta je pristojen zbor MSLS. 64. člen Statut MSLS začne veljati z dnem sprejema na zboru MSLS. V, dne Predsednik Mladinskega sveta lokalne skupnosti 21

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE KAZALO I. SPLOŠNO... 3 II. UDELEŽENCI... 3 III. POTEK SKUPŠČINE... 4 IV. SKLEPČNOST IN ODLOČANJE... 4 V. VOLITVE ORGANOV ZVEZE... 5 VI. KONČNE DOLOČBE... 7 POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE

Prikaži več

Pravilnik Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d.

Pravilnik Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d. Na podlagi 8. člena statuta Svobodnega sindikata Slovenije je Sindikat zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d. na ustanovnem sestanku dne, 06.11.2014 sprejel PRAVILNIK Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil

Prikaži več

(Microsoft Word - Statut A\ s spremembami skup\232\350ina 2010)

(Microsoft Word - Statut A\ s spremembami skup\232\350ina 2010) Na podlagi Zakona o društvih (Ur.l.RS štev.60/95 in 89/99) in 8. člena Pogodbe o združevanju je Skupščina Zveze za avto šport Slovenije AŠ 2005 na zasedanjih dne 31. maja 2000, 15. decembra 2001, 31. maja

Prikaži več

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom iz socialno šibkih okolij, ustanove (opr. št. notarskega

Prikaži več

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Številka: 4/14-3 Datum: 24. 4. 2014 Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Sodni svet Republike Slovenije na 34. seji dne 24.

Prikaži več

Akt o ustanovitvi

Akt o ustanovitvi Na podlagi 8. člena Zakona o zavodih (UL RS, št. 12/1991, 8/1996) sprejema ustanovitelj/ca ta in ta naslednji Akt o ustanovitvi Zavod ta in ta... I. SPLOŠNE DOLOČBE Namen 1. člen Namen ustanovitve zavoda

Prikaži več

-, SHITO RYU SHUKOKAI ZVEZA SLOVENIJE STATUT ZVEZE Na podlagi določil Zakona o društvih (Uradni list RS št. 64/2011- Tdru-1 UPB2) je na ustanovni skup

-, SHITO RYU SHUKOKAI ZVEZA SLOVENIJE STATUT ZVEZE Na podlagi določil Zakona o društvih (Uradni list RS št. 64/2011- Tdru-1 UPB2) je na ustanovni skup -, SHITO RYU SHUKOKAI ZVEZA SLOVENIJE STATUT ZVEZE Na podlagi določil Zakona o društvih (Uradni list RS št. 64/2011- Tdru-1 UPB2) je na ustanovni skupščini Shukokai Zveze Slovenije dne 16.11.2013 bil sprejet

Prikaži več

Ministrstvo za kulturo RS

Ministrstvo za kulturo RS ROKOMETNI KLUB GROSUPLJE Ljubljanska cesta 40A 1290 GROSUPLJE PRAVILNIK O FINANČNO MATERIALNEM POSLOVANJU DRUŠTVA ROKOMETNI KLUB GROSUPLJE Občni zbor društva Rokometni klub Grosuplje je na podlagi 29.

Prikaži več

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5 Na podlagi določil 33., 98. in 120. člena Statuta Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (v nadaljevanju Zveza) je Občni zbor Zveze na svoji redni seji dne 10. 5. 2011 sprejel PRAVILNIK O PODELJEVANJU

Prikaži več

Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12

Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12 Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12. člena Pravilnika o organiziranosti vodnikov Planinske zveze Slovenije, dne 29. 11. 2003 sprejel in 21. 11. 2008 potrdil spremembe ter Zbor predstavnikov

Prikaži več

STATUT

STATUT STATUT Policijskega sindikata Slovenije Spremembe in dopolnitve S spremembami in dopolnitvami 5. Kongresa PSS, dne 18.5.2011 Izredne Skupščine, dne 17.1.2012 1. redne Skupščine, dne 10.1.2013 6. Kongresa,

Prikaži več

SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE Združenje učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije Komisija za Mednarodno sodelovanje Podutiška LJUBLJANA Internat

SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE Združenje učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije Komisija za Mednarodno sodelovanje Podutiška LJUBLJANA Internat SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE Združenje učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije Komisija za Mednarodno sodelovanje Podutiška 149 1000 LJUBLJANA International ski instructors Association ISIA MEDNARODNA ZVEZA

Prikaži več

Uradni list RS, št

Uradni list RS, št Uradni list RS, št. 9-361/1998 1. člen S tem odlokom ustanovi Republika Slovenija fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Ustanoviteljske pravice uresničuje Državni zbor Republike

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

Na podlagi 9

Na podlagi 9 V skladu s 4. in 9. členom Zakona o društvih (ZDru-1-UPB2, Ur. l. RS, št. 64/2011), je ustanovni občni zbor društva Proteus, okoljsko gibanje Bela krajina, dne 12.2.2015 sprejel naslednja PRAVILA društva

Prikaži več

SPISEK UČENCEV

SPISEK UČENCEV Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik DELA SVETA STARŠEV Kamnik, september 2012 SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Ta poslovnik ureja delo Sveta staršev Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik

Prikaži več

SCs V Portorož 3 Skupščina - vabilo s sklepi

SCs V Portorož 3 Skupščina - vabilo s sklepi Številka: SCs_170511_Portorož_V_1_Skupščina_170412 Datum: 12.4.2017 Člani združenja Občine - ustanoviteljice športnih centrov, zavodov, podjetij in agencij Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,

Prikaži več

V skladu z določbami Zakona o društvih (uradno prečiščeno besedilo; Uradni list RS, št. 64/11; ZDru-1-UPB2) je skupščina Športno kulturnega društva Fr

V skladu z določbami Zakona o društvih (uradno prečiščeno besedilo; Uradni list RS, št. 64/11; ZDru-1-UPB2) je skupščina Športno kulturnega društva Fr V skladu z določbami Zakona o društvih (uradno prečiščeno besedilo; Uradni list RS, št. 64/11; ZDru-1-UPB2) je skupščina Športno kulturnega društva Frklje na ustanovni seji dne 22. 6. 2016, sprejela statut

Prikaži več

KOALICIJSKI DOGOVOR med delavskimi predstavništvi pri uresničevanju interesov zaposlenih

KOALICIJSKI DOGOVOR med delavskimi predstavništvi pri uresničevanju interesov zaposlenih Svet delavcev podjetja - družbe TERME MARIBOR turizem, zdravstvo, rekreacija d.d.,s sedežem Ulica heroja Šlandra 10, Maribor, ki ga zastopa predsednica Sveta delavcev Anamarija Černčec in Sindikat delavcev

Prikaži več

Statut Surf zveza Slovenije.docx

Statut Surf zveza Slovenije.docx Na podlagi 9. člena Zakona o društvih - ZDru-1-UPB2 (Uradni list RS, št. 64/2011 z dne 12. 8. 2011) je izredna skupščina sprejela na seji dne 9.4.2014 S T A T U T SURF ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE

Prikaži več

- Osnutek pripravil Borut Peršolja, dne 26

- Osnutek pripravil Borut Peršolja, dne 26 Na podlagi 1. vrstice 47. člena Statuta PZS in na predlog Zbora načelnikov mladinskih odsekov z dne 29. novembra 1997 je Upravni odbor Planinske zveze Slovenije na 19. redni seji dne 27. februarja 1998

Prikaži več

Na podlagi 1. odstavka 37. člena Statuta PZS, je MDO PD Ljubljane, na svoji seji dne pravilnik sprejel. UO PZS je podal soglasje na podlag

Na podlagi 1. odstavka 37. člena Statuta PZS, je MDO PD Ljubljane, na svoji seji dne pravilnik sprejel. UO PZS je podal soglasje na podlag Na podlagi 1. odstavka 37. člena Statuta PZS, je MDO PD Ljubljane, na svoji seji dne 19. 3. 2014 pravilnik sprejel. UO PZS je podal soglasje na podlagi n) točke prvega odstavka 32. člena Statuta PZS na

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja politične stranke Lista Marjana Šarca v letu 2016

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja politične stranke Lista Marjana Šarca v letu 2016 Revizijsko poročilo Pravilnost poslovanja politične stranke Lista Marjana Šarca v letu 2016 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih

Prikaži več

OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREME

OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREME OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO

Prikaži več

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

MESTNA OBČINA NOVA GORICA OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA OBČINSKI SVET Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 41. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,

Prikaži več

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16)

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) je Svet Mestne občine Velenje na 12. seji dne 22. 3.

Prikaži več

Na podlagi 9. in 33. clena Zakona o drustvih (Uradni list RS, st. 60/95) je skupscina Slovenskega drustva za umetno inteligenco dne sklepa

Na podlagi 9. in 33. clena Zakona o drustvih (Uradni list RS, st. 60/95) je skupscina Slovenskega drustva za umetno inteligenco dne sklepa Na podlagi 9. in 33. clena Zakona o drustvih (Uradni list RS, st. 60/95) je skupscina Slovenskega drustva za umetno inteligenco dne 3. 11. 1997 sklepala o uskladitvi temeljnega akta drustva z zakonom in

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc MESTNA OBČINA NOVA GORICA Na podlagi 4. člena Zakona o javnih skladih (Ur. list RS, št. 22/00) in svojih statutov so občine sprejele: na podlagi 11. člena statuta mestni svet Mestne občine Nova Gorica

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

Na podlagi 9. člena Zakona o društvih-zdru-1-upb2 (Uradni list RS, št. 64/2011 z dne ) je skupščina sprejela na seji dne : S T A T

Na podlagi 9. člena Zakona o društvih-zdru-1-upb2 (Uradni list RS, št. 64/2011 z dne ) je skupščina sprejela na seji dne : S T A T Na podlagi 9. člena Zakona o društvih-zdru-1-upb2 (Uradni list RS, št. 64/2011 z dne 12. 8. 2011) je skupščina sprejela na seji dne 29.3.2017: S T A T U T SURF IN SUP ZVEZA SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE

Prikaži več

Na podlagi 30

Na podlagi 30 Na podlagi 30. člena in v skladu s 45. členom Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/1991, 8/1996, 36/2000 ZPDZC in 127/2006 ZJZP) ter na podlagi 26. člena Odloka o ustanovitvi Zavoda za turizem Dolina

Prikaži več

13. SKUPŠČINA ZA OBJAVO NA INTERNETU.doc

13. SKUPŠČINA ZA OBJAVO NA INTERNETU.doc Cestno podjetje Nova Gorica, Družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d. 13. skupščina delniške družbe CPG, d.d. torek, 15. junij 2010 Nova Gorica, maj 2010 Na podlagi 6.3. točke Statuta delniške družbe

Prikaži več

VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranj

VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranj VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranju, dne 10. novembra 2017 Uprava Hranilnice LON d.d.,

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris 23.2.2013 Uradni list Evropske unije L 51/1 II (Nezakonodajni akti) MEDNARODNI SPORAZUMI SKLEP SVETA z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo

Prikaži več

Na podlagi 4. člena Zakona o skupnosti študentov (Uradni list RS, št. 38/94) in 18. člena Študentske ustave (ŠU- 3UPB) (Uradni list RS, št. 14/18 urad

Na podlagi 4. člena Zakona o skupnosti študentov (Uradni list RS, št. 38/94) in 18. člena Študentske ustave (ŠU- 3UPB) (Uradni list RS, št. 14/18 urad Na podlagi 4. člena Zakona o skupnosti študentov (Uradni list RS, št. 38/94) in 18. člena Študentske ustave (ŠU- 3UPB) (Uradni list RS, št. 14/18 uradno prečiščeno besedilo) je bila na 31. seji Skupščine

Prikaži več

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen S tem pravilnikom je urejeno organiziranje in delovanje tutorskega sistema na Filozofski fakulteti v Ljubljani (v nadaljevanju:

Prikaži več

Pravilnik sejnine

Pravilnik sejnine OBČINSKI SVET www.sezana.si obcina@sezana.si Partizanska cesta 4, 6210 Sežana Tel.: 05 73 10 100, Fax: 05 73 10 123 Številka: 032-1/2011-11 Datum: 28. 2. 2011 Na podlagi sedmega odstavka 34.a člena Zakona

Prikaži več

LOKALNE VOLITVE 2014 Instruktivni obrazec LV-10 Zapisnik-večinske volitve (Svet krajevne skupnosti) ZAPISNIK O DELU ORGANA POLITIČNE STRANKE, KI JE DO

LOKALNE VOLITVE 2014 Instruktivni obrazec LV-10 Zapisnik-večinske volitve (Svet krajevne skupnosti) ZAPISNIK O DELU ORGANA POLITIČNE STRANKE, KI JE DO LOKALNE VOLITVE 2014 Instruktivni obrazec LV-10 Zapisnik-večinske volitve (Svet krajevne skupnosti) ZAPISNIK O DELU ORGANA POLITIČNE STRANKE, KI JE DOLOČIL KANDIDATURO(E) ZA ČLANE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI

Prikaži več

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Agencija za trg vrednostnih papirjev GRADIVO za skupščino delničarjev družbe ALTA Skupina d.d. KAZALO 1. Gradivo k prvi točki dnevnega reda 2. Gradivo k drugi točki dnevnega reda 3. Gradivo k tretji točki dnevnega reda 4. Gradivo k četrti

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Sklepa o ustanovitvi

Prikaži več

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. septembra

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. septembra Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. septembra 2016 sprejel uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

Microsoft Word - Odlok o ustanovitvi javnegavzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Planina pri Sevnici

Microsoft Word - Odlok o ustanovitvi javnegavzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Planina pri Sevnici Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 40., 41. in 140. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96), ter 19. člena statuta

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA LJUBITELJSKE KULTURE V OBČINI SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI ZA LETO OSNOVNI PODATKI O IZVA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA LJUBITELJSKE KULTURE V OBČINI SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI ZA LETO OSNOVNI PODATKI O IZVA RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA LJUBITELJSKE KULTURE V OBČINI SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI ZA LETO 2013 1. OSNOVNI PODATKI O IZVAJALCU (DRUŠTVU) Izvajalec (polno ime): Naslov oz. sedeţ

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc REPUBLIKA SLOVENIJA RAČUNSKO SODIŠČE Prežihova 4, 61000 LJUBLJANA Telefon: 178 58 88 Telefax: 178 58 91 Ljubljana, 5. 4. 1996 Številka: 1215-1/96-7 Računsko sodišče Republike Slovenije izdaja na podlagi

Prikaži več

Na podlagi 45. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00), v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti ZZdej-UPB 2 (Uradni list

Na podlagi 45. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00), v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti ZZdej-UPB 2 (Uradni list Na podlagi 45. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00), v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti ZZdej-UPB 2 (Uradni list RS, št. 23/05 uradno prečiščeno besedilo) in Odloka

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o ustanovitvi javnega socialno varstvenega zavoda Center

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa

Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa znanja slovenskega jezika (Ur. l. RS št. 47/1994),

Prikaži več

(Microsoft Word - SKLIC 21. skup\232\350ine GHU z obrazlo\236itvami predlogov sklepov_kon\350ni \(popravek Zakonj\232ek\))

(Microsoft Word - SKLIC 21. skup\232\350ine GHU z obrazlo\236itvami predlogov sklepov_kon\350ni \(popravek Zakonj\232ek\)) GRAND HOTEL UNION d.d. Miklošičeva cesta 1 LJUBLJANA Na podlagi Statuta delniške družbe s k l i c u j e m 21. sejo skupščine delniške družbe GRAND HOTEL UNION d.d., ki bo v torek, 10.01.2012, ob 14.00

Prikaži več

LOKALNE VOLITVE 1998

LOKALNE VOLITVE 1998 LOKALNE VOLITVE 2018 Obrazec KS2B Z A P I S N I K o delu organa politične stranke, ki je določil kandidaturo(e) za člana sveta krajevne skupnosti Pojasnilo: 1. Zapisnik, ki ga pripravi organ politične

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo Univerze ter na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, s spre

V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo Univerze ter na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, s spre V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo Univerze ter na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, s spremembami, dopolnitvami in popravki) in Odloka o preoblikovanju

Prikaži več

Microsoft Word - UPB Vrtec Kurircek Logatec

Microsoft Word - UPB Vrtec Kurircek Logatec Na podlagi 96. člena Poslovnika Občinskega sveta (LN, št. 5/99) je Občinski svet Občine Logatec na svoji 15. redni seji, dne 29.05.2008, potrdil uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Miška Kranjca,

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Miška Kranjca, Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Miška Kranjca, ki obsega: -Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole

Prikaži več

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag 15.12.2011 Uradni list Evropske unije C 366/63 POROČILO o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Agencije

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in 31/2014) in Odloka o proračunu Občine za leto 2016 (Uradno

Prikaži več

SPOŠTOVANI DELNIČARJI GORENJA, v petek, , bo ob 9. uri devetnajsto zasedanje skupščine delničarjev družbe Gorenje, d.d., v veliki dvorani Hote

SPOŠTOVANI DELNIČARJI GORENJA, v petek, , bo ob 9. uri devetnajsto zasedanje skupščine delničarjev družbe Gorenje, d.d., v veliki dvorani Hote SPOŠTOVANI DELNIČARJI GORENJA, v petek, 5.7.2013, bo ob 9. uri devetnajsto zasedanje skupščine delničarjev družbe Gorenje, d.d., v veliki dvorani Hotela Paka, Rudarska ul. 1, Velenje. Dnevni red zasedanja

Prikaži več

Prečiščeno besedilo Pravilnika o volitvah v skupščino zastopnikov članov Vzajemne, d.v.z., ki ga je sprejela skupščina Vzajemne na svoji 18. seji, dne

Prečiščeno besedilo Pravilnika o volitvah v skupščino zastopnikov članov Vzajemne, d.v.z., ki ga je sprejela skupščina Vzajemne na svoji 18. seji, dne Prečiščeno besedilo Pravilnika o volitvah v skupščino zastopnikov članov Vzajemne, d.v.z., ki ga je sprejela skupščina Vzajemne na svoji 18. seji, dne 09.02.2011, vključno s spremembami, ki jih je sprejela

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI MESTA KRŠKO ZA LETO 2016 VSEBINA: I. Vsebina javnega razpisa II. Obrazec za prijavo III. Vzorec pogodbe Številka:

Prikaži več

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Predlog V skladu z 49. a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, št. 76/08 in št. 79/09) in na podlagi 16. in 56.

Prikaži več

Prostovoljno gasilsko drustvo DORNBERK Vodnikova ulica 15a 5294 Dornberk tel. (05) Na podlagi 12. in 13. clena v zvezi s 4., 9. in 56. cleno

Prostovoljno gasilsko drustvo DORNBERK Vodnikova ulica 15a 5294 Dornberk tel. (05) Na podlagi 12. in 13. clena v zvezi s 4., 9. in 56. cleno Prostovoljno gasilsko drustvo DORNBERK Vodnikova ulica 15a 5294 Dornberk tel. (05) 30-18-430 Na podlagi 12. in 13. clena v zvezi s 4., 9. in 56. clenom Zakona o drustvih (Uradni list RS, st. 64/11 - uradno

Prikaži več

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/2010, 15/2015, 512016,

Prikaži več

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad 1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37a Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo)

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI PODLOG ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne

Prikaži več

Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LET

Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LET Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LETO 2018 I. PODATKI O PRIJAVITELJU: 1. Ime oziroma naziv

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in Odloka o proračunu Občine za leto 2014 (Uradno glasilo slovenskih

Prikaži več

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, ki jo zastopata zastopnika

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva,

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva, Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva, GZS, 4. junij 2019 Peter Tomše, Direktorat za okolje, Sektor za odpadke peter.tomse@gov.si RAZLOGI ZA SPREMEMBE

Prikaži več

PRAVILNIK

PRAVILNIK PRAVILNIK O POSTOPKIH IN KRITERIJIH ZA DODELITEV ODLIČJA PRIZNANJE MARKA GERBCA, SLOVENSKEGA ZDRAVNIŠKEGA DRUŠTVA Ustanovitelj priznanja 1. člen Priznanje Marka Gerbca (v nadaljevanju: priznanje) podeljuje

Prikaži več

Evropska centralna banka (ECB)

Evropska centralna banka (ECB) EVROPSKA CENTRALNA BANKA (ECB) Evropska centralna banka je osrednja institucija v ekonomski in monetarni uniji in je od 1. januarja 1999 pristojna za vodenje evropske monetarne politike v evroobmočju.

Prikaži več

Statut Zdravniške zbornice Slovenije Statut Zdravniške zbornice Slovenije neuradno prečiščeno besedilo Na podlagi 73. člena Zakona o zdravniški službi

Statut Zdravniške zbornice Slovenije Statut Zdravniške zbornice Slovenije neuradno prečiščeno besedilo Na podlagi 73. člena Zakona o zdravniški službi Statut Zdravniške zbornice Slovenije Statut Zdravniške zbornice Slovenije neuradno prečiščeno besedilo Na podlagi 73. člena Zakona o zdravniški službi (ZZdrS-UPB3, Uradni list št. 72, 11. 7. 2006) je skupščina

Prikaži več

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DOLOČBE 1. člen Ta navodila urejajo prilagajanje študijskih

Prikaži več

Statut Obrtne zbornice Slovenije

Statut Obrtne zbornice Slovenije OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA GROSUPLJE STATUT OBMOČNE OBRTNO - PODJETNIŠKE ZBORNICE GROSUPLJE 23.1.2014 Na podlagi 3. odstavka 38. člena Obrtnega zakona (Ur.l. RS, št. 50/1994, 36/2000-ZPDZC, 61/2000,

Prikaži več

Številka:

Številka: REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana T: 01 478 83 30 F: 01 478 83 31 E: gp.mju@gov.si www.mju.gov.si Številka: 093-10/2017 Datum: 5. 1. 2018 Odbor Republike

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana gp.mizs@gov.si Številka: 382-28/2014/57 Ljubljana, 14. 7. 2015 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si ZADEVA: Prenos ustanovitvenega deleža

Prikaži več

Šestnajsta redna letna skupščina delničarjev Sklepi 16. redne skupščine delničarjev z dne, 13. julija 2010 Na podlagi določil Pravil Ljubl

Šestnajsta redna letna skupščina delničarjev Sklepi 16. redne skupščine delničarjev z dne, 13. julija 2010 Na podlagi določil Pravil Ljubl Šestnajsta redna letna skupščina delničarjev - 13.7.2010 Sklepi 16. redne skupščine delničarjev z dne, 13. julija 2010 Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje

Prikaži več

ŽUPAN Številka: 032-5/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine M

ŽUPAN Številka: 032-5/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine M ŽUPAN Številka: 032-5/2019-8 Datum: 12. 3. 2019 OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Medvode VSEBINA: Predlog Poslovnika Občinskega sveta

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V DOKTORSKA ŠTUDIJSKA PROGRAMA 3. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM PEDAGOŠKE FAKULTETE V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske doktorske študijske programe 3. stopnje v študijskem

Prikaži več

Microsoft Word - BESEDILO JAVNEGA RAZPISA_SOC_VAR_2017.docx

Microsoft Word - BESEDILO JAVNEGA RAZPISA_SOC_VAR_2017.docx Občina Trebnje na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 uradno prečiščeno besedilo, 23/07 popr., 41/07 popr., 61/10 ZSVarPre, 62/10 ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 ZPPreb-1

Prikaži več

PRIJAVA IN POOBLASTILO Podpisani delničar drube Zavarovalnica Triglav, d.d., prijavljam udelebo in glasovanje na 40. redni seji skupščine drube Zavaro

PRIJAVA IN POOBLASTILO Podpisani delničar drube Zavarovalnica Triglav, d.d., prijavljam udelebo in glasovanje na 40. redni seji skupščine drube Zavaro PRIJAVA IN POOBLASTILO Podpisani delničar drube Zavarovalnica Triglav, d.d., prijavljam udelebo in glasovanje na 40. redni seji skupščine drube Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana, ki

Prikaži več

Študentski svet UL Medicinske fakultete Vrazov trg Ljubljana E: T: Študentski svet UL MF je na 2. redni seji,

Študentski svet UL Medicinske fakultete Vrazov trg Ljubljana E: T: Študentski svet UL MF je na 2. redni seji, Študentski svet UL Medicinske fakultete Vrazov trg 2 1000 Ljubljana E: ssmf@mf.uni-lj.si T: +386 1 543 7810 Študentski svet UL MF je na 2. redni seji, dne 6. novembra 2017, na podlagi Pravilnika o organizaciji

Prikaži več

Po 6

Po 6 Po 21 členu Statuta Zveze nogometnih trenerjev Slovenije je Skupščina Zveze nogometnih trenerjev Slovenije na zasedanju dne 31. marca 2014 sprejela Disciplinski pravilnik Zveze nogometnih trenerjev Slovenije

Prikaži več

KM_C

KM_C VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA NA ZELENICI 8 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1077-19-33 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja

Prikaži več

Microsoft Word - pregled sklepov.doc

Microsoft Word - pregled sklepov.doc OBČINSKI SVET OBČINE SEVNICA Številka: 011-0003/2012 Datum: 22. 03. 2012 P R E G L E D SKLEPOV 11. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, Z DNE 29. 02. 2012 1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 11.

Prikaži več

OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3

OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3 OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3. Datum rojstva Kraj rojstva 4. Spol (M-moški, Ţ-ţenski)

Prikaži več

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE Letališka cesta 33c, Ljubljana Upravni odbor AZS je na svoji 23. korespondenčni seji dne, 9. marca 2019, v skladu z 28. členom Statuta AZS sprejel PRAVILNIK O REGISTRACIJI IN PRESTOPIH

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 1. seje.doc

Microsoft Word - Zapisnik 1. seje.doc Mestna občina Ljubljana ČETRTNA SKUPNOST Š E N T V I D Prušnikova 106; 1210 Ljubljana Šentvid Tel. 01/512-46-07, faks: 512 06 81 e.mail: mol.sentvid@siol.net Številka: 900-19/2006-2-14206 Datum: 7. December

Prikaži več

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis )

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis ) Prečiščeno besedilo vsebuje Pravilnik o osnovah in merilih za določanje višine naročnine, ki jo kolektivni člani letno plačujejo za uporabo dodeljenih številk GS1, ki ga na podlagi določil 19., 54. in

Prikaži več

KM_C

KM_C POVABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA TRNOVELJSKA CESTA 14 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1073-2466-13 IN GARAŽNEGA MESTA ID 1073-2466-63 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem povabilu

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC 1

PRIJAVNI OBRAZEC 1 OBČINA LOGATEC OBČINSKA UPRAVA www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 VLOGA - UKREP 3 VRSTA POMOČI: UKREP 3: Pomoč za izobraževanje

Prikaži več

PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju i

PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju i PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju in licenciranju strokovnih kadrov Odbojkarske zveze

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška,

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška, Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška, ki obsega: -Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška (Ur. l. RS, št. 18/08

Prikaži več

Microsoft Word - Ni v veljavi - Statut Občine Osilnica2

Microsoft Word - Ni v veljavi - Statut Občine Osilnica2 Neuradno prečiščeno besedilo Statuta Občine Osilnica ki obsega: - Statut Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 25/1995) - Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 8/1999) - Spremembe

Prikaži več

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v soglasju z ministrom za javno upravo,

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Microsoft Word - 88_01_Pravilnik_o_znanstveno_raziskovalnem_razvojnem_svetovalnem_delu_na_FZJ_ docx

Microsoft Word - 88_01_Pravilnik_o_znanstveno_raziskovalnem_razvojnem_svetovalnem_delu_na_FZJ_ docx Na podlagi 22., 70., 71., 94., 95., 96., 97. člena Statuta Fakultete za zdravstvo Jesenice je Senat Fakultete za zdravstvo Jesenice na svoji na 5. redni seji v študijskem letu 2014/2015, dne 18. 2. 2015,

Prikaži več