Nadzor Ob Gorki

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Nadzor Ob Gorki"

Transkripcija

1 OBČINA JESENICE Nadzorni odbor Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi, 35. člena Statuta občine Jesenice (Uradni list RS, št.: 101/2015) in 39. člena poslovnika o delu nadzornega odbora (Uradni list RS, št.: 14/2006 ter Programa dela Nadzornega odbora za leto 2017 je Nadzorni odbor Občine Jesenice na svoji 24. seji, dne sprejel POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU INVESTICIJE V IZGRADNJO KOMUNALNE OPREME NA OBMOČJU PODMEŽAKLE (OB GORKI) /Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Jesenice/ I. POVZETEK Člana Nadzornega odbora Občine Jesenice sta pregledala ustreznost postopkov priprave, vodenja, izvajanja in strokovnega nadzora investicije v izgradnjo komunalne opreme na območju Podmežakle v letih 2013 do Projekt se je vodil in izvajal pod imenom»ob GORKI«, ker je potekal sočasno in vzporedno, na isti lokaciji s projektom GORKI (Gorenjska komunalna infrastruktura), ki je bil sofinanciran s strani Evropske unije. Naknadno so bila zaradi razširjenih potreb priključena k projekti Ob GORKI še dodatna dela, ki so se izvajala hkrati in na istem območju in bi jih bilo nesmoterno izvajati ločeno od tega projekta. Investicija je bila vključena v načrt razvojnih programov OB , OB in OB ter je imela zagotovljena sredstva v proračunih za leta 2013, 2014, 2015 in 2016 na proračunskih postavkah: 8180 Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov, Novogradnje, 8230 Gradnja in vzdrževanje vododvodnih sistemov, Novogradnje, 8140 Gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave, Novogradnje, 8060 Modernizacija cest, Novogradnje, 8370 Gradnja in vzdrž. plinovodnih sist., Investicijsko vzdrževanje in izboljšave. Vrednost celotne investicije v izgradnjo komunalne opreme na območju Podmežakle v letih 2013 do 2016 je znašala ,12 brez DDV oziroma ,78 z DDV. V letih 2013 do 2016 so bila v občinskem proračunu planirana sredstva za ta projekt glede na predvideno porabo v posameznem letu. Stroški investicije v kanalizacijo, cesto s pločnikom in cestno razsvetljavo so bremenili proračun občine Jesenice, stroški za obnovo vodovoda in investicijsko vzdrževanje plinovodnega sistema pa se po prenosu na JEKO-IN od postopno pokrivajo iz najemnine za infrastrukturo, kot sledi: Vrednost z DDV Viri financiranja Projektna dokumentacija ,72 Proračun občine Stroški gradnje - kanalizacija za padavinsko vodo ,20 Proračun občine - cesta s pločnikom ,93 Proračun občine - cestna razsvetljava ,25 Proračun občine 1

2 Nadzor (tudi za vodo in plin) ,26 Proračun občine Skupaj ,36 Proračun občine - vodovod ,20 Najemnina za infrastrukturo - zemeljski plin ,22 Najemnina za infrastrukturo Skupaj ,42 Najemnina za infrastrukturo Vrednost celotnega projekta ,78 Proračun in najemnina 1. Nadzorni odbor v sestavi: Ernest Poženel Rafael Franc Penič 2. Poročevalca: Ernest Poženel Rafael Franc Penič 3. Izvedenec /izvedenci/ Niso bili vključeni v nadzor II. PODATKI O NADZORU 4. Ime nadzorovanega organa Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice 5. Predmet nadzora Izgradnja ostale komunalne infrastrukture na področju Podmežakle 6. Datum nadzora Avgust december Osnovni podatki o nadzorovanem organu III. UVOD 1.1. Organi, organiziranost ter število zaposlenih Organi občine: a) župan b) občinski svet : 28 članov c) nadzorni odbor: 7 članov Organiziranost: a) sedem krajevnih skupnosti, ki nimajo statusa pravne osebe javnega prava b) občinska uprava: 54 zaposlenih javnih uslužbencev, ki so organizirani v enotah: - Kabinet župana, - Oddelek za finance plan in analize, - Oddelek za gospodarstvo, - Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve, - Oddelek za okolje in prostor ter Komunalna direkcija. 2

3 1.2. Kratek opis področij dela, pristojnosti in odgovornosti z navedbo odgovorne osebe med opravljanjem nadzora in odgovorne osebe v času, na katerega se nadzor nanaša Občina Jesenice je pravna oseba javnega prava s pravico posedovati, pridobivati, razpolagati in upravljati z vsemi vrstami premoženja. Občina po svojih organih samostojno ureja in opravlja vse lokalne zadeve javnega pomena, določene z zakoni in Statutom občine. Občino Jesenice predstavlja in zastopa župan Tomaž Tom Mencinger, ki je bil odgovorna oseba med izvajanjem nadzora in v času na katerega se nadzor nanaša Sodelovanje med nadzornim odborom in nadzorovanim organom med opravljanjem nadzora Nadzor je potekal med in Z direktorjem komunalne direkcije g. Markom Markljem, ki je bil pooblaščeni sodelavec pri investiciji s strani občine Jesenice, sta bila uvodoma opravljena dva razgovora. Predstavljen je bil potek investicije in predložena dokumentacija o investiciji v izgradnjo ostale komunalne opreme na območju Podmežakle. V razgovorih in ob pregledu dokumentacije se je pokazalo, da so bile tekom izvajanja projekta ugotovljene potrebe po širitvi projekta, oziroma po izvajanju dodatnih del k projektu Ob GORKI, ki bi jih bilo neracionalno zamikati v kasnejši čas, ker bi to bilo povezano z večjimi stroški, kot če se projekt razširi in povezana dela (v naravi) izvajajo vzporedno. Ob pregledovanju dokumentacije o projektu so bili izvedeni še dodatni trije razgovori z direktorjem Komunalne direkcije. Nadzor investicije Ob GORKI je potekal v več sklopih: - javna naročila (izbira izvajalcev, in nadzora), - pregled pogodb in dodatkov k pogodbam, - dokumentacija za izvedbo dodatnih in več del, - pregled dokumentacije o izvajanju projekta (situacije...), - pregled dokumentacije v zvezi z gradbenim nadzorom, - zapisniki (o nadzoru, o pogajanjih, o prevzemu in aktiviranju investicije...), - dovoljenja Sodelovanje med članoma nadzornega odbora in odgovornimi osebami nadzorovanega organa je bilo konstruktivno in korektno. 2. Pravna podlaga za izvedbo nadzora Nadzor je bil izveden v skladu s programom dela nadzornega odbora Občine Jesenice za leto 2017 in na podlagi sklepa o izvedbi nadzora št.: /2016, sprejetega na 16. seji Nadzornega odbora, dne in dopolnjenega na 21. seji odbora dne Ostale pravne podlage: - Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št.: 11/11 uradno prečiščeno besedilo, z vsemi spremembami), - Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS št.: 94/07 uradno prečiščeno besedilo, z vsemi spremembami), - Statut občine Jesenice (Uradni list RS, št.: 1/2016) - Proračun občine Jesenice za leta 2013 do

4 3. Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora Datum sklepa: in Številka sklepa: / Namen in cilj nadzora Delegirana člana NO sta opravila pregled investicije v komunalno opremo na območju Podmežakle, ki se je izvajala na projektu Ob GORKI in v okviru naknadno dogovorjenih dodatnih del, ki so bila krajevno in časovno povezana s prvotno predvidenimi deli na tem projektu in skupaj s sofinanciranim projektom GORKI predstavljajo celovito obnovo, dograditev in deloma investicijsko vzdrževanje komunalne opreme na območju Podmežakle v letih 2013 do Cilj nadzora je bil ugotoviti, če so bili postopki upravljanja in vodenja projekta skladni z zakonodajo in internimi akti Občine Jesenice in če je bila zagotovljena gospodarna poraba občinskih proračunskih sredstev Uvodna ugotovitev IV. UGOTOVITVENI DEL Občina Jesenice je na podlagi projekta GORKI (Gorenjska komunalna infrastruktura) na območju Podmežakle izvedla sanacijsko vzdrževalna dela na primarni komunalni infrastrukturi, za katera je pridobila 85% sofinanciranja iz kohezijskih skladov. Ob tem projektu se je občina Jesenice odločila (v nadaljevanju: naročnik), da se vzporedno uredi tudi ostala komunalna infrastruktura ter oprema: - izgradnja kanalizacije za padavinsko odpadno vodo, - obnova vodovoda, - obnova javne razsvetljave. Naštete investicije je naročnik združil v projekt Ob GORKI Projektna dokumentacija za ta dela se je po naročilu podjetja Jeko - IN d.o.o. začela pripravljati že v letu 2006 in se je dopolnjevala v letih 2010, 2011 in Ob izvajanju projekta Ob GORKI pa se je ugotovila potreba po dodatnih delih, ki bi jih bilo smiselno izvajati sočasno, v izogib dodatnim stroškom, ki bi nastali s kasnejšo izvedbo teh del, saj bi bili potrebni ponovni izkopi, prevozi, utrjevanje in asfaltiranje cestišča. Sprejeta je bila odločitev, da se opravijo dodatna dela: - izgradnja pločnika, - dodatno odvodnjavanje ceste, ki je bilo potrebno zaradi zgraditve pločnika, - povečanje zanesljivosti oskrbe s plinom, - dodatna dela na vodovodu. S tako razširjenim projektom je občina Jesenice želela uresničiti naslednje cilje: - zmanjšanje izgub na dotrajanem vodovodnem omrežju, - zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja, - rešitev problematike poplavljanja stavb zaradi padavinske vode, - racionalizacijo z novimi in deloma obnovo obstoječih komunalnih vodov, - varnost pešcev v cestnem prometu. 4

5 3.2. Projektna dokumentacija, razpisna dokumentacija, pogodbe o izvedbi gradbenih in nadzornih del Razpisna - Projektna dokumentacija Projektna dokumentacija je bila v večinskem delu izdelana v predhodnih letih in ni bila predmet nadzora. Manjkajoči del projektne dokumentacije, ki se nanaša na ureditev Ceste 1.maja druga faza, je izdelalo podjetje Planing d.o.o. Križe. Javno naročilo je naročnik opravil tako, da je na podlagi Navodila za oddajo javnih naročil brez objave poslal povabilo za sodelovanje trem preverjenim organizacijam za pripravo tovrstne dokumentacije. Med tremi ponudbami je izbral cenovno najugodnejšega ponudnika. Dne je naročnik poslal ponudniku obvestilo o oddaji javnega naročila št.: /2013 in isti dan najugodnejšemu ponudniku z naročilnico 2014/ naročil izdelavo dokumentacije. Znesek plačila je bil enak znesku ponudbe najugodnejšega ponudnika in znesku na izdani naročilnici, to je ,00 brez DDV. Naročnik je pripravil uradni zaznamek oziroma Poročilo o oddaji naročila št.: /2013. Projektno dokumentacijo (PID = projekt izvedenih del) za izgradnjo pločnika in potrebnega odvodnjavanja zaradi izgradnje pločnika je izdelalo podjetje Garnol d.o.o., ki je izvajalo gradbena dela. Strošek tega dela dokumentacije je bil 3.184,69 brez DDV. Ta dokumentacija je bila izdelana v sklopu pogodbenih del in ni bila predmet posebnega naročila. Skupni strošek za pripravo projektne dokumentacije v času izvajanja projekta Ob GORKI je znašal ,69 brez DDV, vrednost z DDV pa je bila , Javno naročilo izvedbe gradbenih del Prva gradbena pogodba, Pogodba št.:430-12/2013 Iz pregledane dokumentacije je razvidno, da je župan občine Jesenice izdal sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za izgradnjo komunalne opreme na območju Podmežakle. Ponudba za izvedbo gradbenih del za komunalno opremo na območju Podmežakle je bila objavljena na portalu javnih naročil pod številko JN1557/2013 dne Iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb z dne in iz Poročila o oddaji naročila z dne je razvidno, da je pravočasno prispelo šest ponudb. V postopku pregleda ponudb je naročnik v skladu z 41. členom Zakona o javnem naročanju ugotovil, da je bila najugodnejša ponudba popolna. Najcenejši ponudnik je bilo podjetje Garnol d.o.o., OIC Hrpelje s ponudbo v višini ,56 brez DDV 1. Iz naročnikovega Obvestila o oddaji naročila z dne izhaja, da je za izvedbo naročila po odprtem postopku izbrano podjetje Garnol d.o.o., kot cenovno najugodnejši ponudnik, s katerim je bila sklenjena Pogodba št.: /2013 za izgradnjo ostale komunalne opreme na območju Podmežakle (v nadaljevanju: osnovna pogodba) z rokom dokončanja del do DDV od opravljenih del na vodovodnem in plinovodnem omrežju je predmet obrnjene davčne obveznosti. Občina lahko plačani DDV za tovrstna dela poračunava, tako da je odhodek v proračunu brez DDV. Pogodbeni zneski vsebujejo DDV tudi za tovrstna dela, zato pogodbenih zneskov z DDV ne navajamo, ker niso primerljivi s proračunskimi postavkami za te namene. Uvodoma (v povzetku) so za dela na plinovodnem in vodovodnem omrežju upoštevane vrednosti brez DDV, za ostala dela pa z DDV, v vrednostih aktivirane celotne investicije. 5

6 Dne naročnik in Garnol d.o.o. (v nadaljevanju: izvajalec) skleneta dodatek k pogodbi št.1 s katerim se spreminja bruto cena izgradnje zaradi spremenjene višine DDV z 20 na 22%, dodatno pa se vključijo novi podizvajalci (Elektrogradnje Štefelin, Tilen Štefelin s.p. in Komunala Tržič d.o.o.). Dne naročnik in izvajalec skleneta dodatek k pogodbi št. 2, s katerim določita nove podizvajalce (R-group d.o.o. in Pipelife Slovenija d.o.o.) in povečata vrednost izgradnje zaradi dodatnih del za ,64 na skupno ,20 brez DDV. V času izvajanja del je bila namreč izražena želja krajanov, stanovalcev ob gradbišču, da se po ureditvi kanalizacije, zgradi tudi enostranski pločnik v dolžini 486 m, na Cesti 1. maja, od hiš. št.: 119 do 132a. Občina je ocenila, da je pobuda krajanov umestna in jo je sprejela. Dodatek k pogodbi za izvedbo dodatnih del je bil pripravljen na osnovi ponudbe izvajalca, ki je ponudbo pripravil po enakih cenah kot so bile dogovorjene z osnovno pogodbo. Dne naročnik in izvajalec skleneta dodatek k pogodbi št. 3, zaradi vključitve novih podizvajalcev (Gorenjska gradbena družba d.d.), ter podaljšanja roka izgradnje na Dne naročnik in izvajalec skleneta dodatek k pogodbi št. 4, zaradi povečanja vrednosti investicije na ,99 brez DDV oziroma za ,79 brez DDV od cene sklenjene z dodatkom št. 2. Razlog za ponovno zvišanje vrednosti gradbenih del je izgradnja preostalega dela enostranskega pločnika ob Cesti 1. maja (od hiš. št. 26 do 119). Tudi v tem primeru je bil predračun izvajalca gradbenih del pripravljen po enakih cenah kot v osnovni pogodbi. Dne naročnik in izvajalec skleneta dodatek k pogodbi št. 5. zaradi zamenjave odgovornega vodja del ter podaljšanja roka izgradnje še za štiri mesece, na Pri obeh dodatkih k osnovni pogodbi, kjer je prišlo do povečanja pogodbenih zneskov zaradi dodatno naročenih del, so bile pridobljene ponudbe in izvedena pogajanja z izvajalcem. Cene dodatno naročenih del so bile enake cenam, ki so bile dogovorjene v osnovni pogodbi, enak pa je bil tudi popust pri vrednosti izvedenih del, kar je vidno tudi iz pregleda situacij in računov izvajalca. Občinski svet občine Jesenice je na seji podal soglasje k dodatnim delom (izgradnji pločnika). S tem je bila izpolnjena zahteva 7. odstavka 29. člena ZJN -2, da mora v primeru spremembe predmeta pogodbe naročnik pridobiti soglasje nadzornega organa. Soglasje se je nanašalo na izgradnjo prvega dela pločnika na podlagi dodatka k osnovni pogodbi št. 2. V času uveljavitve dodatka št. 4 k osnovni pogodbi ni več veljala obveznost pridobitve soglasja nadzornega organa. Naročnik je bil dolžan le obvestiti Občinski svet občine Jesenice o širitvi predmeta pogodbe, kar je storil Ločena izgradnja pločnika bi predstavljala s tehničnega vidika nepotrebno ponavljanje zemeljskih del, zaradi česar bi bili ločeni investiciji mnogo dražji od izvedene združene investicije. Naročnik je za izvedbo dodatnih del izbral istega izvajalca kot za izvedbo del po osnovni pogodbi. Uporabil je postopek s pogajanji brez predhodne objave, ki se lahko uporabi za javna naročila gradenj in javna naročila storitev skladno s 1. točko 5. odstavka 29. člena ZJN-2, ki določa, da se ta postopek lahko uporabi tudi v primeru:»za dodatne gradnje ali storitve, ki niso vključene v prvotni projekt ali v prvotno naročilo, vendar so zaradi nepredvidenih okoliščin postale potrebne za izvedbo naročila gradenj ali storitev, zajetih v tem projektu ali naročilu, pod pogojem, da se naročilo odda ponudniku, ki izvaja prvotno naročilo; 6

7 5. odstavek, 1. točka - če teh dodatnih gradenj ali storitev ni mogoče tehnično ali ekonomsko ločiti od prvotnega naročila, ne da bi to naročnikom povzročilo resne težave«. Dodatka št 2 in št 4 k osnovni pogodbi sta bila sklenjena na podlagi predhodnih pogajanj naročnika z izvajalcem del iz osnovne pogodbe, ki je pripravil ponudbo za izvedbo dodatnih del. Ponudba je bila pripravljena po enakih cenah kot so bile dogovorjene cene v osnovni pogodbi. V obeh dodatkih je šlo za vrednosti, ki jih skladno s 4. točko 1. odstavka 29. člena ZJN-2 ni potrebno objaviti v Uradnem listu Evropske unije. Dodatna dela je opravil isti izvajalec kot prvotno naročilo. Znesek širitve projekta ni presegal 30% zneska prvotnega naročila. S tehničnega in ekonomskega vidika dodatna dela tvorijo neločljivo celoto (1.točka 5.odstavka 29.člena ZJN-2). Na osnovi teh utemeljitev ugotavljamo, da je postopek širitve projekta upravičen in skladen z ZJN-2. Ostali trije dodatki k obravnavani pogodbi se ne nanašajo na širitev del, zato je zanje ta presoja nepotrebna Naročila na podlagi naročilnic in predhodnih ponudb izvajalca Poleg dodatnih del, ki jih je naročnik vključil v dodatke k Pogodbi št /2013, je naročnik v projekt vključil dodatna dela, ki v tej pogodbi in dodatkih niso bila zaobsežena, bilo pa je ocenjeno, da jih je smoterno vključiti v isti projekt, ker je šlo za dela na isti lokaciji. To so bila dodatna dela na: - dodatnem odvodnjavanju odpadne padavinske vode, - investicijskem vzdrževanju plinovodnih sistemov na območju Podmežakle, Ta dodatna dela so bila oddana istemu izvajalcu kot dela po pogodbi št.: /2013. Ponudbe so bile oblikovane na enakih cenovnih izhodiščih kot za dela po pogodbi /2013, priznan je bil tudi enak odstotek popusta. Po gornjem postopku so bila oddana naslednja gradbena dela: Datum Št.naročilnice Vsebina del Zn. brez DDV ( ) / Plinovod - gradbena dela, asfaltiranje , / Plinovod strojna dela, priključevanje , / Odvodnjavanje padavinske vode ,98 Skupaj ,20 Dodatna dela, ki jih je naročnik oddal brez predhodne objave javnega naročila so bila oddana istemu izvajalcu, ki je izvajal predhodno opravljena dela po pogodbi št.: /2013. Naročnik in izvajalec sta v omenjeni pogodbi določila (člen 8), da za presežna, manjkajoča, nepredvidena in nova dela, ki bi se izkazala za potrebna šele po sklenitvi te pogodbe, lahko naročnik odda naročilo izvajalcu osnovnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave, ob upoštevanju določb Zakona o javnem naročanju. Določila sta tudi, da se v tem primeru sklene dodatek k osnovni pogodbi ali nova pogodba. Za gornja naročila ni bil sklenjen ne dodatek, ne nova pogodba Druga gradbena pogodba, Pogodba št.: /2015 več dela Poleg dodatnih del, ki jih je naročnik vključil v dodatke k Pogodbi št /2013 in naročil z naročilnicami, je naročnik v projekt priključil dodatna dela, ki jih je označil kot»več dela«: - izgradnja sekundarnega kanalizacijskega omrežja, za odvodnjavanje padavinske vode na območju Podmežakle, - obnova vodovodnega sistema na območju Podmežakle. 7

8 Naročnik je uporabil možnost, da so se dodatna dela (več dela) izvajala na podlagi postopka s pogajanji brez predhodne objave v skladu z 2. točko 5. odstavka 29. člena ZJN-2, ki določa:»postopek s pogajanji brez predhodne objave se lahko uporabi za javna naročila gradnje in javna naročila storitev tudi v primeru: 2. točka: - za dodatne gradnje ali storitve, ki predstavljajo ponovitev podobnih gradenj ali storitev kot so zajete v prvotnem naročilu, pod pogojem, da se oddajo istemu izvajalcu, kateremu je naročnik oddal prvotno naročilo, če so te gradnje ali storitve v skladu z osnovnim projektom oziroma prvotnim naročilom, oddanim na podlagi odprtega postopka, postopka s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti ali postopka oddaje naročila male vrednosti. Možnost uporabe takšnega postopka mora biti navedena že v postopku oddaje prvotnega javnega naročila in pri izračunu ocenjene vrednosti naročila, upoštevaje vrednosti dodatnih gradenj ali storitev. Ta postopek se lahko uporablja samo tri leta po oddaji prvotnega naročila.«dodatno naročilo je bilo oddano istemu izvajalcu kot prvotno naročilo, ki je bilo oddano v odprtem postopku. Možnost oddaje naročila s pogajanji brez predhodne objave je bila navedena že v postopku oddaje prvotnega naročila in dogovorjena v 8. členu osnovne pogodbe št /2013, ki je bila sklenjena med naročnikom in izvajalcem gradbenih del. Za izvedbo več del v vrednosti ,95 brez DDV sta naročnik in izvajalec sklenila pogodbo št.: /2015 dne Kronologija javnega naročila: je naročnik izdal Sklep o začetku postopka javnega naročila, je izvajalec pripravil Ponudbo št.: 5867/2015, so bila pogajanja, na katerih sta se naročnik in izvajalec dogovorila za vrednost več del, je naročnik podal izbranemu izvajalcu Obvestilo o oddaji naročila, je bila podpisana pogodba št / je naročnik na Portalu javnih naročil objavil Obvestilo o oddaji naročila št.: JN4832/2015. Več dela, ki so bila predmet te pogodbe so potekala vzporedno s pogajanji za sklenitev pogodbe št.: /2015. V 9. členu Pogodbe (št.: /2013) in skladno z ZJN-2 je dopuščena možnost, da se izvajanje del lahko prične istočasno z začetkom postopka pogajanj, če bi zamik del povzročil dodatne stroške pri naročniku. V izogib dodatnim stroškom so se dela po drugi pogodbi nadaljevala brez zamika oziroma so se začela že ob zaključevanju del po prvi pogodbi Izvajanje strokovnega nadzora Iz pregledane dokumentacije je razvidno, da je župan občine Jesenice izdal sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za izvajanje strokovnega nadzora na projektu izgradnje komunalne opreme na območju Podmežakle. Ponudba za izvedbo strokovnega nadzora gradbenih del za komunalno opremo na območju Podmežakle je bila objavljena na portalu javnih naročil pod številko NMV 975/2013 dne Iz Zapisnika o javnem odpiranju ponudb z dne in iz Poročila o oddaji naročila z dne je razvidno, da so pravočasno prispele štiri ponudbe. V postopku pregleda ponudb je naročnik v skladu z 41. členom Zakona o javnem naročanju ugotovil, da je najugodnejšo ponudbo podal Dominvest d.o.o. vendar v ponudbi ni bilo priloženih bančnih zavarovanj, dokumentacija pa ni bila ustrezno žigosana in podpisana s strani odgovorne osebe, zato se je ponudba izločila kot nepopolna. 8

9 Drugi najcenejši ponudnik je bil Slavko Bassanese s.p. s ponudbeno vrednostjo ,40 brez DDV, ki je ponudbi priložil vse pravilno izpolnjene dokumente, zato je bila ponudba sprejeta kot popolna. Iz Obvestila o oddaji naročila z dne je razvidno, da je bil za izvajanje strokovnega nadzora izbran Slavko Bassanese kot cenovno najugodnejši ponudnik, s katerim je bila sklenjena Pogodba št.: /2013, izvajanje strokovnega nadzora pri investiciji Izgradnja ostale komunalne opreme na območju Podmežakle. Pri postopku izbire strokovnega nadzora je potrebno omeniti, da je ponudnik strokovnega nadzora Dominvest d.o.o., zaradi izločitve njegove ponudbe, vložil zoper ravnanje naročnika zahtevek za revizijo, ki je kot neutemeljen bil zavrnjen dne na Državni komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil. K osnovni Pogodbi /2013 sta bila dodana dva dodatka. Dodatek št. 1 je bil sklenjen zaradi zamika končanja gradbenih del do Dodatek št. 2 je bil sklenjen zaradi večjega obsega strokovnega nadzora, ki je bil posledica dodatnih in več gradbenih del. S tem dodatkom se je pogodbena vrednost nadzora povečala za 3.218,58 brez DDV na skupno vrednost nadzora ,98 brez DDV. Zaradi naknadno vključenih del v projekt izgradnje ostale komunalne opreme na območju Podmežakle, so bila v letu 2014 opravljena tudi dodatna dela na nadzoru gradnje sekundarnega kanalizacijskega omrežja za odvajanje padavinske odpadne vode, na nadzoru izvedbe plinifikacijskih del ter obnove vodovodnega omrežja na območju Podmežakle. Nadzori teh del niso bili vključeni v obseg nadzora po Pogodbi št.: /2013 in ne v dodatku št. 2 k tej pogodbi. Ker gre za ponovitev podobnih storitev kot v prvotnem naročilu (2. točka 5. odstavka 29. člena ZJN-2) je izvajalec nadzora pripravil ponudbo, na osnovi katere je naročnik izdal naročilnico št. 2015/000565, dne , za znesek 2.690,58 brez DDV. Znesek je bil izračunan po enaki formuli, kot je bil obračunan strokovni nadzor po pogodbi št.: /2013, to je 1,3% od vrednosti gradbenih del. Skupen strošek nadzora za celoten projekt je tako znašal ,26 brez DDV. DDV ni bil obračunan, ker izvajalec nadzora ni bil zavezanec za plačilo DDV Pridobitev dovoljenj, zaključek in prevzem investicije. Občina Jesenice je za izvedbo projekta Ob GORKI pridobila gradbeni dovoljenji za novogradnjo manj zahtevnega objekta kanalizacije, posebej za 1. fazo - primarni del in posebej za 2. fazo sekundarni del: - za primarni del odvodnjavanja padavinske vode: št.: / , dne za sekundarni del odvodnjavanja padavinske vode: št.: / , dne Tehnični pregled za primarno padavinsko (in fekalno) odvodnjavanje je bil izveden , za sekundarno omrežje odvodnjavanja pa Uporabni dovoljenji sta bili pridobljeni: - za primarni del odvodnjavanja padavinske vode - št.: / , dne za sekundarni del odvodnjavanja padavinske vode - št.: / , dne Gradbena in uporabna dovoljenja za dela na vodovodu in plinovodu niso bila potrebna, ker je šlo le za obnovo in investicijsko vzdrževanje, prav tako niso bila potrebna dovoljenja za izgradnjo pločnika, ker se gradnja v okviru dveh metrov od ceste obravnava kot vzdrževalno delo v javno korist. 9

10 Gradbena dela po prvi pogodbi so bila zaključena , po drugi pogodbi pa po odpravi pomanjkljivosti na podlagi»zapisnika pregleda o prevzemu končanih del pred izdajo POTRDILA O IZVEDBI za objekt Ob GORKI«z dne Čeprav so bila gradbena dela zaključena v letu 2015, je bil celotni, razširjeni projekt Ob GORKI formalno zaključen šele z»zapisnikom o aktiviranju investicije Komunalna oprema Ob GORKI«št.: / in zapisnikom o aktiviranju sredstev št.: / V teh zapisnikih je ugotovljeno, da je investicija izvedena skladno z gradbeno pogodbo in pravili stroke, skladno s PZI in v ustrezni kakovosti, da je vrednost celotne investicije ,78 (z DDV), od katere se vrednost obnove vodovoda ( ,20 ) in vrednost del na plinovodnem omrežju (32.350,22 ) prenese v najem in upravljanje na Jeko-IN d.o.o. Naročnik in izvajalec del sta v gradbenih pogodbah določila, da se aktiviranje oziroma prevzem investicije izvede po tem, ko izvajalec del izroči naročniku bančno garancijo v višini 10% končne pogodbene vrednosti. Ker izvajalec del ni uspel urediti bančne garancije takoj po zaključku del, je naročnik delno zadržal izplačilo zadnje situacije in ni aktiviral investicije, dokler mu ni bila dana bančna garancija. Tako so bili pogoji za zaključek projekta podani šele konec novembra Občina Jesenice se je s projektom izgradnje komunalne opreme na območju Podmežakle lotila velike, zapletene investicije ne le po vrednosti, ampak tudi po virih financiranja, prepletenosti aktivnosti na isti lokaciji, dodatno pa še zaradi postopne širitve predmeta dela. Pregledana dokumentacija potrjuje pripravljenost občine, da poskuša v čimvečji meri ustreči potrebam in željam občanov oziroma krajanov na področju, kjer se aktivnosti uresničujejo. Sprejeta je bila pobuda za izgradnjo pločnika, čeprav prvotno v projektu Ob GORKI ni bila načrtovana, vključili so del obnove vodovodnega in plinovodnega omrežja in zagotovili dodatno, primerno odvodnjavanje padavinske odpadne vode, kar je bilo potrebno zaradi izgradnje pločnika. Pri postopnem, sprotnem sestavljanju prepletenega projekta, pa je težko v celoti zagotoviti dosledno izvajanje vseh postopkov. Zelo obsežna dokumentacija o projektu Ob GORKI in o vseh dodatnih delih je na Komunalni direkciji vzorno vodena in arhivirana. Dovoljenja so bila pridobljena pravočasno. Večina projektne dokumentacije je bila pripravljena že nekaj let pred začetkom izvajanja projekta. Javno naročanje za osnovni projekt Ob GORKI je bilo izvedeno v celoti skladno z ZJN-2 in Navodilom za oddajo javnih naročil brez objave. Sredstva za izvajanje projekta so bila za vsako leto zagotovljena v proračunih. Dosledno so bila spoštovana tudi pravila, kdo je pooblaščeni podpisnik posameznih dokumentov. Računi so bili pregledani od pooblaščenih oseb in stroški umeščeni na primerna stroškovna mesta. V teku izvajanja projekta se je vodil gradbeni dnevnik in gradbena knjiga. Osnovna gradbena pogodba je vsebovala vse pomembne sestavine, ki varujejo naročnika pred večjimi tveganji, vključno z bančno garancijo za popravo pomanjkljivosti v roku pet let od primopredaje investicije za gradbena dela in deset let za varnost in trdnost objekta. V. PRIPOROČILA IN PREDLOGI 1. Projekti naj se pripravljajo temeljito in pravočasno tako, da bodo že na startu projekta znani, predvideni in načrtovani vsi cilji projekta in njegov celoten obseg V primeru obravnavanega projekta bi morali predhodno ugotoviti potrebo ali željo krajanov po pločniku in predvideti vse posledice in aktivnosti, potrebne za celovito izvedbo projekta. Isto velja za dodatna dela na vodovodu in investicijskem vzdrževanju plinovodnega omrežja. Projekt ni bil dovolj dobro pripravljen. Predvideti bi morali redosled potrebnih aktivnosti, jih ovrednotiti in kot celoto oddati v izvedbo. Večji del projektne dokumentacije je bil pripravljen že v predhodnih letih, zato ni razumljivo, da v javnem razpisu ni bil predviden celoten obseg projekta. Morda bi lahko v 10

11 pogajanjih dosegli ugodnejšo ceno izvedbe kot je bila dosežena pri dejanski, postopni širitvi projekta. Izvajalec del bi bil na začetku projekta seznanjen s celotnim (večjim) obsegom del. Pogajalska izhodišča naročnika za dosego nižje cene ali večjega popusta bi bila zaradi večjega obsega ponujenih del ugodnejša, še zlasti v obdobju, ko je bilo veliko pomanjkanje naročil v gradbeništvu. Projekt bi bil bolj pregleden, lažja bi bila sledljivost, vodenje in nadzor, potreben bi bil le en postopek javnega naročanja. 2. Ne oddajati javna naročila z naročilnicami, če je dogovorjeno, da se sklene nova pogodba ali dodatek k pogodbi Poleg dodatnih del, ki jih je naročnik vključil v dodatke k Pogodbi št /2013, je naročnik v projekt vključil dodatna dela, ki v pogodbi in dodatkih niso bila zaobsežena: - dodatno odvodnjavanje odpadne padavinske vode, - investicijsko vzdrževanje plinovodnih sistemov na območju Podmežakle, Ta dodatna dela so bila oddana istemu izvajalcu kot dela po pogodbi /2013. Ponudbe so bile oblikovane na enakih cenovnih izhodiščih kot za dela po pogodbi št.: /2013, priznan je bil tudi enak odstotek popusta. Dodatna dela, ki jih je naročnik oddal brez predhodne objave javnega naročila so bila oddana istemu izvajalcu, ki je izvajal predhodno opravljena dela po pogodbi št.: /2013. Naročnik in izvajalec sta v omenjeni pogodbi določila (člen 8), da za presežna, manjkajoča, nepredvidena in nova dela, ki bi se izkazala za potrebna šele po sklenitvi te pogodbe, lahko naročnik odda naročilo izvajalcu osnovnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave, ob upoštevanju določb Zakona o javnem naročanju. Določila sta tudi, da se v tem primeru sklene dodatek k osnovni pogodbi ali nova pogodba. Za ta naročila pa ni bil sklenjen ne dodatek, ne nova pogodba, zato naročila sicer niso v nasprotju z ZJN-2, ker nobeno naročilo ne presega zneska , niso pa skladna z določilom 8 člena pogodbe št.: / Preverjati primernost in smiselnost določb v pogodbah, pogodbe sklepati na začetku izvajanja del Za javno naročilo za izgradnjo sekundarnega kanalizacijskega omrežja:»za odvodnjavanje odpadne padavinske vode (zaradi zgraditve pločnika) in obnovo dela vodovodnega sistema na območju Podmežakle«je bil uporabljen postopek oddaje javnega naročila brez predhodne objave na naslednji način: je naročnik izdal Sklep o začetku postopka javnega naročila, je izvajalec pripravil Ponudbo št.: 5867/2015, so bila pogajanja, na katerih sta se naročnik in izvajalec dogovorila za vrednost več del, je naročnik podal izbranemu izvajalcu Obvestilo o oddaji naročila, je bila podpisana Pogodbe št.: /2015 več dela, je bila izdana prva in končna situacija po Pogodbi št.: /2015, je bil izdan račun 175/2015 za izvršena dela po Pogodbi št.: /2015, je naročnik na Portalu javnih naročil objavil Obvestilo o oddaji naročila št.: JN4832/2015. Javno naročilo vsebuje vse potrebne faze javnega naročanja s pogajanji brez predhodne objave, glede na to da gre za ponovitev oziroma nadaljevanje del s strani istega izvajalca. To je dopuščal ZJN-2 in Pogodba /

12 Iz kronologije (datumov) opisanega postopka naročanja in izvedbe naročila je razvidno, da je bila večina del opravljenih že pred obvestilom o oddaji javnega naročila in pred sklenitvijo pogodbe. Postopek javnega naročila s pogajanji brez predhodne objave je sicer po ZJN-2 možen, vendar ni razumljivo, zakaj se je postopek javnega naročanja začel tako pozno, ko je bila izvedba že dejstvo. Pomen pogodbe je v tem primeru bistveno zmanjšan, ker postanejo nekatere pomembna določila in pogodbene zaveze nesmiselne. Tako sta pogodbeni stranki v 12. členu Pogodbe št:430-26/2015 določili:»izvajalec del se obvezuje začeti s pogodbenimi deli za izgradnjo ostale komunalne opreme na območju Podmežakle več dela v enakih rokih kot so določeni s pogodbo št.: /2013. Izvajalec se obvezuje v roku, ki je naveden v 1. odstavku tega člena, izvesti investicijo in pri tem upoštevati vse zahteve naročnika v zvezi z roki izvedbe del.«pogodba /2013 je glede rokov navedla, da se dela začnejo izvajati, ko bo naročnik izročil izvajalcu potrebno dokumentacijo, dela pa bi naj bila zaključena do Oboje je neuresničljivo za pogodbo /2015, zato je 12. člen te pogodbe povsem nesmiseln, neizvedljiv in zavajajoč. V izogib ponavljanju takih nesmislov priporočamo Občini Jesenice, da v bodoče ne sklepa pogodb z zamikom ali celo po izvedbi aktivnosti, da bodo lahko v pogodbah tista določila, ki bodo resnično zavezovala pogodbeni stranki. VI. ZAKLJUČEK Nadzorni odbor je osnutek poročila o opravljenem nadzoru posredoval nadzorovanemu organu, Občini Jesenice. Župan občine je v predvidenem roku 15 dni posredoval Nadzornemu odboru pripombe in pojasnila v zvezi s posameznimi ugotovitvami nadzora. Nadzorni odbor je proučil pripombe in pojasnila in ustrezno dopolnil poročilo. Nadzorovani organ je delno že izvedel popravljalne ukrepe. Popravil je 13. člen Navodilo za oddajo javnih naročil brez objave, tako da je nedvoumno določil, da se javno naročilo v vrednosti od do izvede z naročilnico ali s pogodbo. Pričakujemo, da bo v bodoče upošteval tudi gornja priporočila Nadzornega odbora. Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi in 39. ter 41. člena Statuta občine Jesenice sta Občinski svet in župan dolžna obravnavati to poročilo Nadzornega odbora. Odzivno poročilo ni potrebno. Predsednik Nadzornega odbora mag. Vojko Otovič Številka: /2016 Datum: Pripravila: Ernest Poženel Rafael Franc Penič Vročiti: - Župan občine Jesenice, Tomaž Tom Mencinger - Občinski svet občine Jesenice 12

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

Microsoft Word - 5_22_no koncno porocilo kompostarna.doc

Microsoft Word - 5_22_no koncno porocilo kompostarna.doc PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALCI: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Nadzorni odbor občine Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad pravilnostjo in smotrnostjo porabe

Prikaži več

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DARS d.d. POGLAVJE 10 SPOSOBNOST za Izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo poslovne stavbe DARS na lokaciji Grič Junij 2018 Opozorilo ponudnikom: Vsi predloženi

Prikaži več

OBČINA KRANJSKA GORA NADZORNI ODBOR OBČINE KRANJSKA GORA Datum: Številka: / Na podlagi 41. in 42. člena Statuta Občine Kranj

OBČINA KRANJSKA GORA NADZORNI ODBOR OBČINE KRANJSKA GORA Datum: Številka: / Na podlagi 41. in 42. člena Statuta Občine Kranj OBČINA KRANJSKA GORA NADZORNI ODBOR OBČINE KRANJSKA GORA Datum: 26.7.2018 Številka: 032-0014/2014-157 Na podlagi 41. in 42. člena Statuta Občine Kranjska Gora (UGSO, NPB 1 št. 43/14, 7/15) in 31. člena

Prikaži več

KAJ PRINAŠAJO NOVE POGODBE O FINANCIRANJU DRUŠTEV?

KAJ PRINAŠAJO NOVE POGODBE O FINANCIRANJU DRUŠTEV? Izvedba JN za izdelavo projektnih dokumentacij za potrebe Občine Hoče-Slivnica za obdobje 2016-2018 Dr. Marko Soršak, univ. dipl. gosp. inž. Hoče, januar 2017 PREGLED VSEBINE: Uvod Pravna podlaga za izvedbo

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 1004-42/2018/6 Ljubljana, 22. 6. 2018 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GENERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

MESTNA OBČINA MARIBOR Ulica heroja Staneta Maribor POROČILO O IZVAJANJU Projekta»KC Pekarna - Hladilnica«Pripravljeno skladno s 15. členom Ured

MESTNA OBČINA MARIBOR Ulica heroja Staneta Maribor POROČILO O IZVAJANJU Projekta»KC Pekarna - Hladilnica«Pripravljeno skladno s 15. členom Ured MESTNA OBČINA MARIBOR Ulica heroja Staneta 1 2000 Maribor POROČILO O IZVAJANJU Projekta»KC Pekarna - Hladilnica«Pripravljeno skladno s 15. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske

Prikaži več

Javna_narocila_MV_01

Javna_narocila_MV_01 KNJIŽNICA FRANCA KSAVRA MEŠKA ORMOŽ NOTRANJI PREDPIS O ODDAJI JAVNIH NAROČIL MALE VREDNOSTI Ormož, 2003 Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož, Kolodvorska 9, 2270 Ormož Notranji predpis o oddaji naročil

Prikaži več

Številka:

Številka: Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana T: 01 478 83 30 F: 01 478 83 31 E: gp.mnz@gov.si www.mnz.gov.si Številka: IPP 007-1003/2015/22 Ljubljana, 23. marec 2016/16 EVA 2016-3130-0004 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE

Prikaži več

Microsoft Word - končno poročilo o nadzoru porabe sredstev za ureditev nogometnaga igraišla z umetno travo.odt

Microsoft Word - končno poročilo o nadzoru porabe sredstev za ureditev nogometnaga igraišla z umetno travo.odt Trg Osvoboditve 7 Številka: 032-2/2015 Datum: 24. avgust 2018 ŽUPAN mag. Janez KRAMBERGER, dr. vet. med. ZADEVA: ZVEZA: KONČNO POROČILO O NADZORU PORABE SREDSTEV ZA UREDITEV NOGOMETNEGA IGRIŠČA Z UMETNO

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc REPUBLIKA SLOVENIJA RAČUNSKO SODIŠČE Prežihova 4, 61000 LJUBLJANA Telefon: 178 58 88 Telefax: 178 58 91 Ljubljana, 5. 4. 1996 Številka: 1215-1/96-7 Računsko sodišče Republike Slovenije izdaja na podlagi

Prikaži več

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d.

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d. Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: 04 2083 000 podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: 04 2083 600 električne energije, d. d. Ulica Mirka Vadnova 3a 4000 Kranj www.elektro-gorenjska.si

Prikaži več

Končno poročilo 3 nadzor

Končno poročilo 3 nadzor Nadzorni odbor Občine Podvelka Podvelka 13 2363 Podvelka : 0328-0005/2015-4 Datum: 31. 5. 2016 KONČNO POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU Nadzor izvrševanja pro v letu 2014 in 2015 postavka 16017 1. Kratek

Prikaži več

Uradni list RS 56/2000 z dne 22

Uradni list RS 56/2000 z dne 22 Uradni list RS 56/2000 z dne 22. 6. 2000 2598. Odlok o koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

KM_C

KM_C VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA NA ZELENICI 8 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1077-19-33 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja

Prikaži več

KM_C

KM_C POVABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA TRNOVELJSKA CESTA 14 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1073-2466-13 IN GARAŽNEGA MESTA ID 1073-2466-63 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem povabilu

Prikaži več

(Microsoft Word - Dodatek \232t. 1 k DIIP - Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa s sklepom)

(Microsoft Word - Dodatek \232t. 1 k DIIP - Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa s sklepom) DODATEK ŠT. 1 K DOKUMENTU IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP) za projekt OSKRBA S PITNO VODO OBALE IN KRASA ZA DINAMIKO VLAGANJ IN FINANCIRANJA ZA OBČINO MIREN- KOSTANEJVICA 1 Občinski svet

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN  e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka:007-31/2011-1 Datum: 18. 10. 2011 Zadeva: Odlok o programu opremljanja

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadaljevanju»naročnik«) in družbo VI NOVA d.o.o. (v nadaljevanje»ponudnik«).

Prikaži več

Številka:

Številka: REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana T: 01 471 22 11 Številka: 430-65/2018-60 Datum: 24. 04. 2018 F: 01 471 29 78 E: glavna.pisarna@mors.si www.mors.si Na podlagi

Prikaži več

(Microsoft Word - zapisnik 5.seje NO \350istopis.doc)

(Microsoft Word - zapisnik 5.seje NO \350istopis.doc) OBČINA KRANJSKA GORA NADZORNI ODBOR OBČINE KRANJSKA GORA Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora tel.n.c. 04-5809 800, fax. 04-5809 824 direktni telefon 04-5809 818 http://www.kranjska-gora.si/ e-mail: obcina@kranjska-gora.si

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

PREDLOG

PREDLOG DOPOLNJEN PREDLOG MAREC 2019 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 ZUJF,

Prikaži več

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133 1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Naročnik: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje Na podlagi javnega razpisa za PREVZEM ODPADNE EMBALAŽE podajamo naslednjo ponudbo:

Prikaži več

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc Datum: 20.05.2012 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: DOLGOROČNO ZADOLŽEVANJE MESTNE OBČINE NOVO MESTO V LETU 2012 ZA PROJEKT»HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA IN CENTRALNA

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

OBČINA MENGEŠ

OBČINA MENGEŠ OBČINA MENGEŠ Številka: 410-29/2018-2 Datum: 25. 2. 2019 Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaborat

Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaborat Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaboratu ekonomike I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (vsebina) Ta

Prikaži več

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Matična številka: 3372421000 Davčna številka: 58270574 Transakcijski

Prikaži več

Masarykova cesta Ljubljana Slovenija e-naslov: Številka: /2018/ 6 Ljubljana, GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPU

Masarykova cesta Ljubljana Slovenija e-naslov: Številka: /2018/ 6 Ljubljana, GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPU Masarykova cesta 16 1000 Ljubljana Slovenija e-naslov: gp.mizs@gov.si Številka: 478-922018 6 Ljubljana, 4. 10. 2018 GERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si ZADEVA: Uvrstitev novega projekta

Prikaži več

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve]

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve] OBČINA MENGEŠ Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina@menges.si Številka: 3500-1/2015 Datum: 26.9.2018 ZADEVA : OBRAVNAVA DOPOLNJENEGA

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in 31/2014) in Odloka o proračunu Občine za leto 2016 (Uradno

Prikaži več

(Microsoft Word - KON\310NO PORO\310ILO - FEKALNA, KOMPOSTARNA.doc)

(Microsoft Word - KON\310NO PORO\310ILO - FEKALNA, KOMPOSTARNA.doc) OBČINA KRANJSKA GORA Nadzorni Odbor Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora tel.n.c. 04-5809 800, fax. 04-5809 824 direktni telefon 04-5809 818 http://obcina.kranjska-gora.si/ e-mail: obcina@kranjska-gora.si

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc Na podlagi 31. člena Statuta Gozdarskega inštituta Slovenije je upravni odbor Gozdarskega inštituta Slovenije na svoji 3. redni seji z dne 29.05.2007 sprejel naslednji PRAVILNIK O UPORABI SLUŽBENIH MOBILNIH

Prikaži več

Microsoft Word - Obrazci_kuhinja.doc

Microsoft Word - Obrazci_kuhinja.doc Ponudnik: OBR-1 OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA Miren 129 5291 Miren PODATKI O PONUDNIKU Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne.., pod št. objave..., se prijavljamo na vaš javni

Prikaži več

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax:

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax: Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta 5 1410 Zagorje ob Savi tel.: 03 56 55 700 fax: 03 56 64 011 www.zagorje.si obcina.zagorje@zagorje.si ŽUPAN Številka: 900-5/2018 Datum: 08. 03.

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 ZAKLJUČEK PROJEKTA»ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU DRAVE ZGORNJA DRAVA«IN PRIČETEK REDNEGA OBRATOVANJA V PETIH OBČINAH DRAVSKE DOLINE Z OBLIKOVANJEM CEN JAVNE GOSPODARSKE SLUŽBE ODVAJANJA

Prikaži več

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Opr. št. St 1069/2010 Ljubljana, dne 19.3.2018 VABILO K DAJANJU PONUDB (čl. 335. ZFPPIPP) Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani,

Prikaži več

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Predlog V skladu z 49. a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, št. 76/08 in št. 79/09) in na podlagi 16. in 56.

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT 8. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2016 PRORAČUN OBČINE LENDAVA ZA LETO 2016 /1. obravnava/ GRADIVO PRIPRAVILA: Urad župana Župan občine PREDLAGATELJ: Župan - Polgármester OBRAZEC ŠT. 01/2014 OBRAZLOŽITEV

Prikaži več

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad 1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37a Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo)

Prikaži več

Predstavitev IPro06

Predstavitev IPro06 REVIZIJSKO POROČILO O PREDLOGU ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2006 CILJI REVIZIJE 1. Izrek mnenja o predlogu splošnega dela zaključnega računa 2. Izrek mnenja o pravilnosti izvršitve:

Prikaži več

OBČINA BENEDIKT Občinski svet Čolnikov trg 5, 2234 BENEDIKT tel.: , telefaks: e-pošta: 8 Številka:

OBČINA BENEDIKT Občinski svet Čolnikov trg 5, 2234 BENEDIKT tel.: , telefaks: e-pošta: 8 Številka: OBČINA BENEDIKT Občinski svet Čolnikov trg 5, 2234 BENEDIKT tel.: 02 703 60 80, telefaks: 02 703 60 81 e-pošta: obcina@benedikt.si 8 Številka: 01103-002/2016-17 Datum: 29. marec 2016 POROČILO o opravljenem

Prikaži več

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednarodne smernice za e-poslovanje, ki jih zastopa tudi

Prikaži več

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis )

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis ) Prečiščeno besedilo vsebuje Pravilnik o osnovah in merilih za določanje višine naročnine, ki jo kolektivni člani letno plačujejo za uporabo dodeljenih številk GS1, ki ga na podlagi določil 19., 54. in

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in Odloka o proračunu Občine za leto 2014 (Uradno glasilo slovenskih

Prikaži več

Microsoft Word - 5RD_ Pogodba.doc

Microsoft Word - 5RD_ Pogodba.doc Znanstveno-raziskovalno središče Koper, s skrajšano firmo ZRS Koper, Garibaldijeva ulica 1, 6000 Koper, ki ga zastopa direktor prof. dr. Rado Pišot, matična številka: 7187416000, ID številka za DDV: SI

Prikaži več

JGZ Brdo Predoslje Kranj Številka: 51-7/ Datum: Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (v nadaljevanju: JGZ Brdo)

JGZ Brdo Predoslje Kranj Številka: 51-7/ Datum: Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (v nadaljevanju: JGZ Brdo) JGZ Brdo Predoslje 39 4000 Kranj Številka: 51-7/2019-110-1 Datum: 5.4.2019 Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (v nadaljevanju: JGZ Brdo) Predoslje 39, 4000 Kranj, skladno z 52. in 78. členom

Prikaži več

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije 1.12.2016 SL Uradni list Evropske unije C 449/97 POROČILO o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije (2016/C 449/18) UVOD 1. Evropska agencija

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V OBČINI RADLJE OB DRAVI: 1. RAZLOGI ZA SPREJEM,

Prikaži več

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/2010, 15/2015, 512016,

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: prostorske informacijske rešitve d.o.o. Naročnik: OBČINA ŠENČUR KRANJSKA CESTA 11 4208 ŠENČUR PROJEKT ŠT. 940 IZDELAVA PROGRAMA OPREMLJANJA ZA IZGRADNJO KANALIZACIJE ZA OBMOČJE NASELIJ MILJE IN VISOKO

Prikaži več

Datum:

Datum: LOŠKA KOMUNALA, d.d. ŠKOFJA LOKA Kidričeva c. 43 a 4220 ŠKOFJA LOKA telefon: 04 / 5023500 telefax: 04 / 5023513 e-mail: info@loska-komunala.si Številka: 191/2014 ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN STORITEV OBVEZNE

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Pleskarska dela v letu 2015 junij 2015 Številka: 439-59/2015 Datum: 11.6.2015 Predmet javnega naročila:»pleskarska dela«vsebina RAZPISNE DOKUMENTACIJE 1. Povabilo k oddaji ponudbe

Prikaži več

Microsoft Word - RD_Kanalizacija_Opatje_selo_2

Microsoft Word - RD_Kanalizacija_Opatje_selo_2 Javno naročilo gradnje odprti postopek (ponovna objava)»ureditev odvajanja odpadnih voda naselja Opatje selo I. in II. Faza Projekt ISO-PA«Razpisna dokumentacija Oktober 2013 1 JAVNO NAROČILO Predmet javnega

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ukrep 322 Obnova in razvoj vasi T O L M I N, 0 2. 0 2. 2 0 1 1 I N 1 0. 0 2. 2 0 1 1 M A G. R O S A N A Š Č A N Č A R Cilj ukrepa Izboljšanje življenjskih

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI PODLOG ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne

Prikaži več

Številka: /2019 Datum: Povabilo k oddaji ponudbe ki ga objavlja OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM Center Črna na Koroškem (v nadal

Številka: /2019 Datum: Povabilo k oddaji ponudbe ki ga objavlja OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM Center Črna na Koroškem (v nadal Številka: 430-0008/2019 Datum: 17. 06. 2019 Povabilo k oddaji ponudbe ki ga objavlja OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM Center 101 2393 Črna na Koroškem (v nadaljevanju:»naročnik«) za oddajo javnega naročila gradnje

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI MESTA KRŠKO ZA LETO 2016 VSEBINA: I. Vsebina javnega razpisa II. Obrazec za prijavo III. Vzorec pogodbe Številka:

Prikaži več

Pravilnik sejnine

Pravilnik sejnine OBČINSKI SVET www.sezana.si obcina@sezana.si Partizanska cesta 4, 6210 Sežana Tel.: 05 73 10 100, Fax: 05 73 10 123 Številka: 032-1/2011-11 Datum: 28. 2. 2011 Na podlagi sedmega odstavka 34.a člena Zakona

Prikaži več

Politike in postopki razvrščanja strank

Politike in postopki razvrščanja strank Na podlagi prvega odstavka 160. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11, 10/12 - ZPre-1C in 55/12; ZISDU-2) v povezavi z določbo 210. člena Zakona o trgu

Prikaži več

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah Vitomarci Vitomarci RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA»IZBIRO IZVAJALCA ZA IZGRADNJO POSLOVNO STA

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah Vitomarci Vitomarci RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA»IZBIRO IZVAJALCA ZA IZGRADNJO POSLOVNO STA Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah Vitomarci 71 2255 Vitomarci RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA»IZBIRO IZVAJALCA ZA IZGRADNJO POSLOVNO STANOVANJSKEGA OBJEKTA VITOMARCI«PO POSTOPKU KONKURENČNEGA

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije

Porevizijsko poročilo: Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije Porevizijsko poročilo Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih organov

Prikaži več

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16)

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) je Svet Mestne občine Velenje na 12. seji dne 22. 3.

Prikaži več

[vsebina sklepa skupaj s predlogi in popravki]

[vsebina sklepa skupaj s predlogi in popravki] OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET KOMISIJA ZA STATUTARNA VPRAŠANJA IN LOKALNO SAMOUPRAVO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Datum: 22. 9. 2016 Z AP I S NI

Prikaži več

Ministrstvo za kulturo RS

Ministrstvo za kulturo RS ROKOMETNI KLUB GROSUPLJE Ljubljanska cesta 40A 1290 GROSUPLJE PRAVILNIK O FINANČNO MATERIALNEM POSLOVANJU DRUŠTVA ROKOMETNI KLUB GROSUPLJE Občni zbor društva Rokometni klub Grosuplje je na podlagi 29.

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: U-I-99/04 ECLI: ECLI:SI:USRS:2005:U.I.99.04 Akt: Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Primorske novice, Uradne objave, št. 6/03 in 7/03), 8. čl. Izrek: Določba 8. člena Pravilnika

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

KOALICIJSKI DOGOVOR med delavskimi predstavništvi pri uresničevanju interesov zaposlenih

KOALICIJSKI DOGOVOR med delavskimi predstavništvi pri uresničevanju interesov zaposlenih Svet delavcev podjetja - družbe TERME MARIBOR turizem, zdravstvo, rekreacija d.d.,s sedežem Ulica heroja Šlandra 10, Maribor, ki ga zastopa predsednica Sveta delavcev Anamarija Černčec in Sindikat delavcev

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax O B Č I N A D O B R E P O L J E V i d e m 3 5, 1 3 1 2 V i d e m - D o b r e p o l j e, t e l e f o n : 0 1 7 8 6 7 0 1 0, t e l e f a k s : 0 1 7 8 0 7 9 2 3, e - p o š t a : o b c i n a. d o b r e p

Prikaži več

Datum: OBČINA KOBILJE OBČINSKI SVET Kobilje KOBILJE Zadeva: Predlog Odloka o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta energe

Datum: OBČINA KOBILJE OBČINSKI SVET Kobilje KOBILJE Zadeva: Predlog Odloka o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta energe Datum: 22.09.2018 OBČINA KOBILJE OBČINSKI SVET Kobilje 56 9227 KOBILJE Zadeva: Predlog Odloka o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta energetskega pogodbeništva za celovito energetsko prenovo

Prikaži več

ŽUPAN OBČINA LOGATEC e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 013-1/201

ŽUPAN OBČINA LOGATEC  e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 013-1/201 ŽUPAN OBČINA LOGATEC www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 013-1/2019-80 Datum: 4. 3. 2019 OBČINSKI SVET POROČILO O IZVRŠEVANJU

Prikaži več

JN Obnova Obrtne ceste LC in izgradnja ter obnova komunalne infrastrukture I-faza - številka: JNGD06/2016 Številka: / Datum: 17.

JN Obnova Obrtne ceste LC in izgradnja ter obnova komunalne infrastrukture I-faza - številka: JNGD06/2016 Številka: / Datum: 17. JN Obnova Obrtne ceste LC034111 in izgradnja ter obnova komunalne infrastrukture I-faza - številka: JNGD06/2016 Številka: 3300-0001/2018-3 Datum: 17. 5. 2018 DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Prikaži več

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc SI-TSA Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija http://www.si-tsa.si si-tsa@gov.si Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21 1000 Ljubljana Davčna

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNA UPRAVA Služba za javna naročila Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana tel: , fax: MESTNA OBČINA LJUBLJANA JN

MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNA UPRAVA Služba za javna naročila Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana tel: , fax: MESTNA OBČINA LJUBLJANA JN MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNA UPRAVA Služba za javna naročila Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana tel: 306 44 02, fax: 306 44 07 MESTNA OBČINA LJUBLJANA JN 09/322955 1/48 1. INFORMACIJE O NAROČILU IN NAVODILA

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema:

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: 9. avgust 2017 Prejemnik: Št. dok. Kom.: Zadeva: za

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna des

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna des Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne skupnosti in spletna stran Občine Krško

Prikaži več

Študentski svet UL Medicinske fakultete Vrazov trg Ljubljana E: T: Študentski svet UL MF je na 2. redni seji,

Študentski svet UL Medicinske fakultete Vrazov trg Ljubljana E: T: Študentski svet UL MF je na 2. redni seji, Študentski svet UL Medicinske fakultete Vrazov trg 2 1000 Ljubljana E: ssmf@mf.uni-lj.si T: +386 1 543 7810 Študentski svet UL MF je na 2. redni seji, dne 6. novembra 2017, na podlagi Pravilnika o organizaciji

Prikaži več

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med ŽUPAN Številka: 032-3/2018-11 Datum: 1.6.2018 OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Medvode NASLOV: Osnutek Odloka o določitvi stroškov lokacijske

Prikaži več

Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08

Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08 Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08 in 108/09) minister za zunanje zadeve v soglasju z

Prikaži več

Microsoft Word - RD_Kanalizacija_Lasec_Breg.doc

Microsoft Word - RD_Kanalizacija_Lasec_Breg.doc Javno naročilo gradnje odprti postopek»kanalizacija IN VODOVOD NA LASCU IN BREGU«(Razpisna dokumentacija) Junij 2011 1 JAVNO NAROČILO Predmet javnega naročila:»kanalizacija IN VODOVOD NA LASCU IN BREGU«Vrsta

Prikaži več

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun Veljavnost: od vključno 23. 05. 2016 dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zunaj poslovnih prostorov Vsebina Posebnih pogojev prodaje

Prikaži več

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLAGATELJ: Župan Občine Šentilj GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska

Prikaži več

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc SL MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 27. maja 2014 o javnem dostopu do določenih informacij o slabih posojilih nekaterih bank (CON/2014/39) Uvod in pravna podlaga Evropska centralna banka (ECB) je

Prikaži več

Na podlagi 41

Na podlagi 41 Na podlagi 41. in 81. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Kriţevci (Uradni list RS, št. 18/2010, 53/2010) ter 17. člena Odloka o ustanovitvi Javnega

Prikaži več

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije 1.12.2016 SL Uradni list Evropske unije C 449/61 POROČILO o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije (2016/C 449/11) UVOD 1. Izvajalska

Prikaži več

29. REDNA SEJA VLADE RS Ljubljana, Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne

29. REDNA SEJA VLADE RS Ljubljana, Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne 29. REDNA SEJA VLADE RS Ljubljana, 25. 4. 2019 - Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem

Prikaži več

Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija d

Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija d Trg svobode 3 8340 ČRNOMELJ Številka: 430-7/2014 Datum: 04.02.2014 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Energetska sanacija Osnovne šole VINICA 1 Javno naročilo po odprtem postopku Operacijo delno financira Evropska

Prikaži več

VZOREC POGODBE NAROČNIK: OBČINA TOLMIN, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin zakoniti zastopnik: Uroš Brežan, župan matična številka: davčna

VZOREC POGODBE NAROČNIK: OBČINA TOLMIN, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin zakoniti zastopnik: Uroš Brežan, župan matična številka: davčna VZOREC POGODBE NAROČNIK: OBČINA TOLMIN, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin zakoniti zastopnik: Uroš Brežan, župan matična številka: 5881455000 davčna številka: SI19588976 številka TRR: SI56 0132 8010 0014

Prikaži več

OBČINA LOVRENC NA POHORJU NADZORNI ODBOR Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju Tel.: ; Fax: ; Številka: 0

OBČINA LOVRENC NA POHORJU NADZORNI ODBOR Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju Tel.: ; Fax: ;  Številka: 0 OBČINA LOVRENC NA POHORJU NADZORNI ODBOR Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju Tel.: 63 00 550; Fax: 63 00 560; e-mail: obcina@lovrenc.si Številka: 03211-0003/2018 Datum: 22. 10. 2018 Na podlagi 39. in

Prikaži več