VSEBINA IN POGOJI NAGRADNE IGRE»GENIALNO LAHEK TALENT«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji nagradne igre»genialno lahek talent«(v nadaljevanju: Vsebin

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "VSEBINA IN POGOJI NAGRADNE IGRE»GENIALNO LAHEK TALENT«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji nagradne igre»genialno lahek talent«(v nadaljevanju: Vsebin"

Transkripcija

1 VSEBINA IN POGOJI NAGRADNE IGRE»GENIALNO LAHEK TALENT«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji nagradne igre»genialno lahek talent«(v nadaljevanju: Vsebina in pogoji nagradne igre) dobavitelja električne energije GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o., Vrbina 17, 8270 Krško, matična številka: (v nadaljevanju: prodajalec/naročnik), opredeljujejo vsebino ter pogoje za sodelovanje kupca električne energije/zemeljskega plina v nagradni igri, katere organizator in izvajalec je PRODUKCIJA PLUS storitveno podjetje d.o.o. Ljubljana, Kranjčeva 26, 1521 Ljubljana, matična številka: (v nadaljevanju: organizator/izvajalec nagradne igre). Na podlagi Vsebine in pogojev nagradne igre bo prodajalec kupcu električne energije/zemeljskega plina, ki bo izpolnjeval vse pogoje za sodelovanje, priznaval ugodnosti, ki izhajajo iz te Vsebine in pogojev te nagradne igre in sicer na način, kot je opisan v tem dokumentu. Določila Vsebine in pogojev nagradne igre se smiselno uporabljajo skupaj z določili Splošnih pogojev družbe GEN-I, d.o.o. za dobavo električne energije gospodinjskim odjemalcem (v nadaljevanju: Splošni pogoji za dobavo električne energije) oziroma Splošnih pogojev družbe GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o. za dobavo zemeljskega plina odjemalcem, priključenim na distribucijsko omrežje zemeljskega plina z letno porabo do Sm3 (v nadaljevanju: Splošni pogoji za dobavo zemeljskega plina). Če se določila Vsebine in pogojev nagradne igre, določila Splošnih pogojev za dobavo električne energije in Splošnih pogojev za dobavo zemeljskega plina razlikujejo, prevladajo zgolj za potrebe nagradne igre določila te Vsebine in pogojev nagradne igre. Vsebina in pogoji nagradne igre z vključeno Izjavo nagrajenca nagradne igre, Splošni pogoji za dobavo električne energije, Splošni pogoji za dobavo zemeljskega plina, Pogodba o dobavi električne energije gospodinjskemu odjemalcu (v nadaljevanju: Pogodba o dobavi električne energije), Pogodba o dobavi zemeljskega plina (v nadaljevanju: Pogodba o dobavi zemeljskega plina), Redni cenik električne energije za gospodinjske odjemalce, Redni cenik za dobavo zemeljskega plina za dobavo gospodinjskim odjemalcem z letno porabo do Sm3 - vključuje odjemne skupine CDK1 - CDK8 (v nadaljevanju: Redni cenik zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce) so objavljeni na spletnih straneh prodajalca in in ter dostopni na sedežu prodajalca. Za potrebe izvajanja Vsebine in pogojev nagradne igre je kupec električne energije gospodinjski odjemalec električne energije oziroma kupec zemeljskega plina gospodinjski odjemalec zemeljskega plina, ki ima letno porabo do Sm3 (v nadaljevanju: kupec). Gospodinjski odjemalec v smislu določil Vsebine in pogojev nagradne igre je odjemalec, ki je hkrati potrošnik in ki kupuje električno energijo/zemeljski plin za lastno domačo porabo, kar izključuje kupovanje električne energije/zemeljskega plina za potrebe opravljanja pridobitne, gospodarske ali poklicne dejavnosti in kar izključuje kupovanje električne energije/zemeljskega plina za potrebe pokritja porabe za razsvetljavo/oskrbo v skupnih prostorih večstanovanjskih stavb in porabe drugih naprav v skupnih prostorih večstanovanjskih stavb z električno energijo/zemeljskim plinom. 2. TRAJANJE IN NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI Nagradna igra poteka v naslednjih terminih: , , , , in , vsakič med potekom televizijske oddaje»slovenija ima talent«na televizijskem programu Pop TV. Udeleženci so obiskovalci občinstvo vsakokratne televizijske oddaje»slovenija ima talent«, ki v nagradni igri želijo sodelovati. Organizator bo v vsakem terminu televizijske oddaje nagradno igro izvedel tako, da bo voditelj oddaje povabil obiskovalce k sodelovanju in nato bo naključno izbral obiskovalca, ki ga bo povabil na oder ter mu zastavil nagradno vprašanje/nalogo (Genialno lahko vprašanje/naloga za talenta). Izbrani obiskovalec, ki pravilno odgovori oziroma izvede nalogo in hkrati izpolnjuje vse pogoje iz te Vsebine in pogojev nagradne igre, Splošnih pogojev za dobavo električne energije, Splošnih pogojev za dobavo zemeljskega plina, je upravičen do nagrade. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni organizatorja in naročnika nagradne igre ter njihovi ožji družinski člani in zaposleni v podjetjih, ki kakor koli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre ter njihovi ožji družinski člani. Kot ožji družinski člani se štejejo: zakonec, zunajzakonski partner in otroci. Sklenitev Pogodbe o dobavi električne energije/ Pogodbe o dobavi zemeljskega plina ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. 3. POGOJI ZA PRIDOBITEV UGODNOSTI NA PODLAGI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI V nagradni igri lahko sodeluje in pridobi v njej priznane ugodnosti vsak tisti kupec, za katerega veljajo Vsebina in pogoji nagradne igre, Izjava nagrajenca nagradne igre (v nadaljevanju: Izjava), Splošni pogoji za dobavo električne energije, Splošni pogoji za dobavo zemeljskega plina in ki izpolnjuje spodaj navedene pogoje, ki morajo biti izpolnjeni hkrati: 1. da je kupec skladno z Vsebino in pogoji nagradne igre dosegel nagrado; 2. da je ta kupec: - obstoječi kupec električne energije/zemeljskega plina prodajalca. Obstoječi kupec je tisti, ki ima na podlagi Splošnih pogojev o dobavi električne energije/splošnih pogojev o dobavi zemeljskega plina s prodajalcem že sklenjeno Pogodbo o dobavi električne energije/pogodbo o dobavi zemeljskega plina, na podlagi teh pogodb/te pogodbe pa je bila pri izvajalcu nalog distribucijskega operaterja menjava dobavitelja električne energije oziroma pri geografsko pristojnem operaterju distribucijskega sistema menjava dobavitelja zemeljskega plina, v korist prodajalca dejansko uspešno izvedena in ki najkasneje do prodajalcu na njegov sedež ali v katero koli njegovo organizacijsko enoto dostavi original podpisano Izjavo; - ali novi kupec električne energije/zemeljskega plina prodajalca. Novi kupec je tisti, ki s prodajalcem sklene Pogodbo o dobavi električne energije/pogodbo o dobavi zemeljskega plina in ju/jo skupaj z Izjavo, vse original podpisano, najkasneje do dostavi prodajalcu na njegov sedež ali v katero koli njegovo organizacijsko enoto, na podlagi teh pogodb/te pogodbe pa je pri izvajalcu nalog distribucijskega operaterja menjava dobavitelja električne energije oziroma pri geografsko pristojnem operaterju distribucijskega sistema menjava dobavitelja zemeljskega plina, v korist prodajalca dejansko uspešno izvedena. Novi kupec je tudi tisti, ki je s prodajalcem že sklenil Pogodbo o dobavi električne energije/pogodbo o dobavi zemeljskega plina, pa menjava dobavitelja električne energije pri izvajalcu nalog distribucijskega operaterja oziroma pri geografsko pristojnem operaterju distribucijskega sistema menjava dobavitelja zemeljskega plina, v korist prodajalca še ni bila dejansko uspešno izvedena, in prodajalcu najkasneje do na njegov sedež ali v katero koli njegovo organizacijsko enoto dostavi original podpisano Izjavo, na podlagi pogodb/ pogodbe pa je pri izvajalcu nalog distribucijskega operaterja menjava dobavitelja električne energije oziroma pri geografsko pristojnem operaterju distribucijskega sistema menjava dobavitelja zemeljskega plina, v korist prodajalca dejansko uspešno izvedena. V nagradni igri lahko sodeluje tudi kupec, ki je že bil udeležen v kateri od drugih dosedanjih nagradnih izzivov/iger/kvizov prodajalca oziroma je bil deležen katere koli druge ugodnosti, ki mu jo je do sedaj nudil prodajalec. Prodajalec si pridržuje pravico kadar koli pred začetkom izvajanja nagradne igre, v času trajanja oziroma po prejemu Izjave (obstoječi kupec)/izjave in Pogodbe o dobavi električne energije/pogodbe o dobavi zemeljskega plina (novi kupec) iz razlogov, navedenih v nadaljevanju, zavrniti pravico za sodelovanje v nagradni igri posameznemu udeležencu. V takem primeru mora udeleženca na ustrezen način obvestiti v roku petnajstih dni od prejema Izjave (obstoječi kupec)/izjave in Pogodbe o dobavi električne energije/pogodbe o dobavi zemeljskega plina (novi kupec) oziroma v roku petnajstih dni od trenutka, ko je izvedel za razlog, na podlagi katerega je upravičen udeležencu zavrniti sodelovanje v nagradni igri. Med utemeljene razloge se štejejo zlasti: kršenje Vsebine in pogojev nagradne igre, Splošnih pogojev za dobavo električne energije, Splošnih pogojev za dobavo zemeljskega plina, namerno ali nenamerno navajanje napačnih, neresničnih ali nepopolnih podatkov oziroma

2 zavajanje s podatki, ki bistveno odstopajo od dejanskega stanja, kot ga ob zamenjavi dobavitelja električne energije oziroma zemeljskega plina prodajalcu sporoči izvajalec nalog distribucijskega operaterja oziroma geografsko pristojni operater distribucijskega sistema. V primeru, ko prodajalec zavrne pravico do sodelovanja v nagradni igri, ima pravico tistemu udeležencu, ki mu je zavrnil pravico do sodelovanja, zaračunati vse stroške, ki jih je imel s priznavanjem z nagradno igro pridobljenih ugodnosti ter priznane ugodnosti. 4. VSEBINA NAGRADE IN NAČIN UPOŠTEVANJA UGODNOSTI Nagradni sklad obsega 6 nagrad, ki jih zagotavlja naročnik nagradne igre. Nagrade se podelijo šestim različnim nagrajencem, in sicer se podeli po ena nagrada enemu nagrajencu v vsaki oddaji»slovenija ima talent«, ki je na televizijskem programu Pop TV. Nagrada je ugodnost enkratni popust za dobavljeno električno energijo za eno merilno mesto kupca na enem mesečnem računu za električno energijo in enkratni popust za dobavljen zemeljski plin za eno merilno mesto kupca na enem mesečnem računu za zemeljski plin. Enkratni popust nagrade se obračuna na enem mesečnem računu za električno energijo in na enem mesečnem računu za zemeljski plin, ki ga prodajalec izstavi kupcu za dobavljeno električno energijo in dobavljen zemeljski plin oziroma na enem skupnem mesečnem računu, ki ga prodajalec izstavi kupcu za dobavljeno električno energijo/zemeljski plin. Kupec, kateremu prodajalec izstavlja dva ali več mesečnih računov oziroma ima skupni mesečni račun za dve ali več merilnih mest, sam izbere merilno mesto električne energije in merilno mesto zemeljskega plina, na katerega se veže pravica do popusta. Šteje se, da prodajalec izstavlja kupcu skupni mesečni račun, če prodajalec kupcu že dejansko izstavlja skupni mesečni račun ali če kupec vključno do prodajalcu na oziroma na posreduje zahtevo za izdajo skupnega mesečnega računa. Prodajalec bo kupcu, ki izpolnjuje vse pogoje za pridobitev ugodnosti, priznal enkratni popust na prvem naslednjem mesečnem računu za dobavljeno električno energijo in na prvem naslednjem mesečnem računu za dobavljen zemeljski plin oziroma na prvem naslednjem skupnem mesečnem računu, ki bo izdan po izpolnitvi vseh pogojev za pridobitev ugodnosti (obstoječi kupec) oziroma na prvem mesečnem računu za dobavljeno električno energijo/zemeljski plin (novi kupec). Vsak nadaljnji mesec dobave električne energije, bo prodajalec kupcu električno energijo obračunal po vsakokratnem veljavnem Rednem ceniku električne energije za gospodinjske odjemalce, vsak nadaljnji mesec dobave zemeljskega plina, pa bo prodajalec kupcu zemeljski plin obračunaval po vsakokrat veljavnem Rednem ceniku zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce, v skladu z veljavnimi določili Splošnih pogojev za dobavo električne energije oziroma Splošnih pogojev za dobavo zemeljskega plina. V primeru, da pa ima kupec s prodajalcem sklenjeno Pogodbo o dobavi električne energije/pogodbo o dobavi zemeljskega plina po akcijskem ceniku, bo prodajalec kupcu električno energijo/zemeljski plin obračunal po akcijskem ceniku. Na računih, na katerih se bo priznal popust, bo znesek za plačilo enak 0,00 EUR. Na računih, na katerih se bo priznal popust, bo znesek za plačilo enak 0,00 EUR. V primeru, da vrednost plačila na posameznem računu za izbrano merilno mesto presega 250,00 EUR, prizna prodajalec popust na posameznem računu za izbrano merilno mesto samo do vrednosti vključno 250,00 EUR. Morebitno razliko nad zneskom vrednosti 250,00 EUR kupec, ki bo izpolnjeval vse pogoje za pridobitev popusta, plača. Znesek, od katerega se obračuna popust, je neto znesek brez obračunanega DDV-ja. Popust velja izključno pri znižanju višine računa. Denarno izplačilo nagrade ni mogoče, nagrada ni prenosljiva. Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini. Dohodnino v imenu prejemnika nagrade plača naročnik nagradne igre. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca. Nagrada se lahko koristi na območju Republike Slovenije. Če kupec tekom obdobja priznanega popusta dejansko uspešno zamenja dobavitelja v korist drugega dobavitelja električne energije/zemeljskega plina, ki ni prodajalec, ali če kupec preneha biti uporabnik električne energije/zemeljskega plina na merilnem mestu, na katerega se veže pravica do popusta, pravica do popusta po tej Vsebini in pogojih nagradne igre, in sicer od vključno začetka tistega meseca dalje, ko je menjava dobavitelja v korist novega dobavitelja dejansko uspešno izvedena. Nagrajencu, ki nima zemeljskega plina se enkratni popust za dobavljen zemeljski plin za eno merilno mesto kupca upošteva za dobavljeno električno energijo in sicer se enkratni popust upošteva na prvem naslednjem računu/skupnem računu za električno energijo prodajalca za izbrano merilno mesto kupca, ki sledi računu, na katerem se je popust za dobavljeno električno energijo prvič upošteval. 5. OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV Prodajalec bo nagrajence o prejeti nagradi, pozivu za dostavo podatkov, potrebnih za plačilo morebitne akontacije dohodnine ter za podpis Izjave (obstoječi kupec) oziroma za sklenitev Pogodbe o dobavi električne energije/pogodbe o dobavi zemeljskega plina ter podpis Izjave (novi kupec) obvestil po elektronski pošti oz. po telefonu. Vsebina Izjave, katero bo prodajalec posredoval kupcu v podpis je sledeča: IZJAVA NAGRAJENCA NAGRADNE IGRE»GENIALNO LAHEK TALENT«PODATKI O KUPCU Ime in priimek, naslov, številka in naziv pošte, številka merilnega mesta, distribucijsko območje, številka odjemnega mesta, operater distribucijskega sistema. Potrjujem, da sem v celoti seznanjen in soglašam z Vsebino in pogoji nagradne igre»genialno lahko talent«(v nadaljevanju: Vsebina in pogoji nagradne igre), Splošnimi pogoji GEN-I, d.o.o. za dobavo električne energije gospodinjskim odjemalcem (v nadaljevanju: Splošni pogoji), Splošnimi pogoji družbe GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o. za dobavo zemeljskega plina odjemalcem, priključenim na distribucijsko omrežje zemeljskega plina z letno porabo do Sm3 (v nadaljevanju: Splošni pogoji za dobavo zemeljskega plina) naročnika nagradne igre GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o., Vrbina 17, 8270 Krško, matična številka: (v nadaljevanju: prodajalec/naročnik nagradne igre), katere organizator in izvajalec je PRODUKCIJA PLUS storitveno podjetje d.o.o. Ljubljana, Kranjčeva 26, 1521 Ljubljana, matična številka: (v nadaljevanju: organizator/izvajalec nagradne igre). Seznanjen sem, da nagradna igra poteka v terminih: , , , , in , vsakič med potekom oddaje»slovenija ima talent«, ki je na televizijskem programu Pop TV. Seznanjen sem, da lahko nagrado pridobi tisti, ki pravilno odgovori oz. izvede nalogo in hkrati izpolnjuje vse pogoje iz Splošnih pogojev za dobavo električne energije oziroma Splošnih pogojev za dobavo zemeljskega plina ter pogoje iz te Vsebine in pogojev nagradne igre: 1. da je kupec skladno z Vsebino in pogoji nagradne igre dosegel nagrado; 2. da je ta kupec: - obstoječi kupec električne energije/ zemeljskega plina prodajalca. Obstoječi kupec je tisti, ki ima na podlagi Splošnih pogojev o dobavi električne energije/splošnih pogojev o dobavi zemeljskega plina s prodajalcem že sklenjeno Pogodbo o dobavi električne energije/pogodbo o dobavi zemeljskega plina, na podlagi teh pogodb/te pogodbe pa je bila pri izvajalcu nalog distribucijskega operaterja menjava dobavitelja električne energije oziroma pri geografsko pristojnem operaterju distribucijskega sistema menjava dobavitelja zemeljskega plina, v korist prodajalca dejansko uspešno izvedena in ki najkasneje do prodajalcu na njegov sedež ali v katero koli njegovo organizacijsko enoto dostavi original podpisano Izjavo; - ali novi kupec električne energije/zemeljskega plina prodajalca. Novi kupec je tisti, ki s prodajalcem sklene Pogodbo o dobavi električne energije/pogodbo o dobavi zemeljskega plina in ju/jo skupaj z Izjavo, vse original podpisano, najkasneje do dostavi prodajalcu na njegov sedež ali v katero koli njegovo organizacijsko enoto, na podlagi teh pogodb/te pogodbe pa je pri izvajalcu nalog distribucijskega operaterja menjava dobavitelja električne energije oziroma pri geografsko pristojnem operaterju distribucijskega sistema menjava dobavitelja zemeljskega plina, v korist prodajalca dejansko uspešno izvedena. Novi kupec je tudi tisti, ki je s prodajalcem že sklenil Pogodbo o dobavi električne

3 energije/pogodbo o dobavi zemeljskega plina, pa menjava dobavitelja električne energije pri izvajalcu nalog distribucijskega operaterja oziroma pri geografsko pristojnem operaterju distribucijskega sistema menjava dobavitelja zemeljskega plina, v korist prodajalca še ni bila dejansko uspešno izvedena, in prodajalcu najkasneje do na njegov sedež ali v katero koli njegovo organizacijsko enoto dostavi original podpisano Izjavo, na podlagi pogodb/pogodbe pa je pri izvajalcu nalog distribucijskega operaterja menjava dobavitelja električne energije oziroma pri geografsko pristojnem operaterju distribucijskega sistema menjava dobavitelja zemeljskega plina, v korist prodajalca dejansko uspešno izvedena. Enkratni popust nagrade se obračuna na enem mesečnem računu za električno energijo in na enem mesečnem računu za zemeljski plin, ki ga prodajalec izstavi kupcu za dobavljeno električno energijo in dobavljen zemeljski plin oziroma na enem skupnem mesečnem računu, ki ga prodajalec izstavi kupcu za dobavljeno električno energijo/zemeljski plin. Kupec, kateremu prodajalec izstavlja dva ali več mesečnih računov oziroma ima skupni mesečni račun za dve ali več merilnih mest, sam izbere merilno mesto električne energije in merilno mesto zemeljskega plina, na katerega se veže pravica do popusta. Šteje se, da prodajalec izstavlja kupcu skupni mesečni račun, če prodajalec kupcu že dejansko izstavlja skupni mesečni račun ali če kupec vključno do prodajalcu na oziroma na posreduje zahtevo za izdajo skupnega mesečnega računa. Prodajalec bo kupcu, ki izpolnjuje vse pogoje za pridobitev ugodnosti, priznal enkratni popust na prvem naslednjem mesečnem računu za dobavljeno električno energijo in na prvem naslednjem mesečnem računu za dobavljen zemeljski plin oziroma na prvem naslednjem skupnem mesečnem računu, ki bo izdan po izpolnitvi vseh pogojev za pridobitev ugodnosti (obstoječi kupec) oziroma na prvem mesečnem računu za dobavljeno električno energijo/zemeljski plin (novi kupec). Vsak nadaljnji mesec dobave električne energije, bo prodajalec kupcu električno energijo obračunal po vsakokratnem veljavnem Rednem ceniku električne energije za gospodinjske odjemalce, vsak nadaljnji mesec dobave zemeljskega plina, pa bo prodajalec kupcu zemeljski plina obračunaval po vsakokrat veljavnem Rednem ceniku zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce, v skladu z veljavnimi določili Splošnih pogojev za dobavo električne energije oziroma Splošnih pogojev za dobavo zemeljskega plina. V primeru, da pa ima kupec s prodajalcem sklenjeno Pogodbo o dobavi električne energije/pogodbo o dobavi zemeljskega plina po akcijskem ceniku, bo prodajalec kupcu električno energijo/zemeljski plin obračunal po akcijskem ceniku. Na računih, na katerih se bo priznal popust, bo znesek za plačilo enak 0,00 EUR. Na računih, na katerih se bo priznal popust, bo znesek za plačilo enak 0,00 EUR. V primeru, da vrednost plačila na posameznem računu za izbrano merilno mesto presega 250,00 EUR, prizna prodajalec popust na posameznem računu za izbrano merilno mesto samo do vrednosti vključno 250,00 EUR. Morebitno razliko nad zneskom vrednosti 250,00 EUR kupec, ki bo izpolnjeval vse pogoje za pridobitev popusta, plača. Znesek, od katerega se obračuna popust, je neto znesek brez obračunanega DDV-ja. Popust velja izključno pri znižanju višine računa. Denarno izplačilo nagrade ni mogoče, nagrada ni prenosljiva. Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini. Dohodnino v imenu prejemnika nagrade plača naročnik nagradne igre. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca. Nagrada se lahko koristi na območju Republike Slovenije. Če kupec tekom obdobja priznanega popusta dejansko uspešno zamenja dobavitelja v korist drugega dobavitelja električne energije/zemeljskega plina, ki ni prodajalec, ali če kupec preneha biti uporabnik električne energije/zemeljskega plina na merilnem mestu, na katerega se veže pravica do popusta, pravica do popusta po tej Vsebini in pogojih nagradne igre, in sicer od vključno začetka tistega meseca dalje, ko je menjava dobavitelja v korist novega dobavitelja dejansko uspešno izvedena. Nagrajencu, ki nima zemeljskega plina se enkratni popust za dobavljen zemeljski plin za eno merilno mesto kupca upošteva za dobavljeno električno energijo in sicer se enkratni popust upošteva na prvem naslednjem računu/skupnem računu za električno energijo prodajalca za izbrano merilno mesto kupca, ki sledi računu, na katerem se je popust za dobavljeno električno energijo prvič upošteval. Prodajalec si pridržuje pravico kadar koli pred začetkom izvajanja nagradne igre, v času trajanja oziroma po prejemu Izjave (obstoječi kupec)/izjave in Pogodbe in dobavi električne energije/pogodbe o dobavi zemeljskega plina (novi kupec) iz razlogov, navedenih v nadaljevanju, zavrniti pravico za sodelovanje v nagradni igri posameznemu udeležencu. V takem primeru mora udeleženca na ustrezen način obvestiti v roku petnajstih dni od prejema Izjave (obstoječi kupec)/izjave in Pogodbe o dobavi električne energije/pogodbe o dobavi zemeljskega plina (novi kupec) oziroma v roku petnajstih dni od trenutka, ko je izvedel za razlog, na podlagi katerega je upravičen udeležencu zavrniti sodelovanje v nagradni igri. Med utemeljene razloge se štejejo zlasti: kršenje Vsebine in pogojev nagradne igre, Splošnih pogojev za dobavo električne energije, Splošnih pogojev za dobavo zemeljskega plina, namerno ali nenamerno navajanje napačnih, neresničnih ali nepopolnih podatkov oziroma zavajanje s podatki, ki bistveno odstopajo od dejanskega stanja, kot ga ob zamenjavi dobavitelja električne energije oziroma zemeljskega plina prodajalcu sporoči izvajalec nalog distribucijskega operaterja oziroma geografsko pristojni operater distribucijskega sistema. V primeru, ko prodajalec zavrne pravico do sodelovanja v nagradni igri, ima pravico tistemu udeležencu, ki mu je zavrnil pravico do sodelovanja, zaračunati vse stroške, ki jih je imel s priznavanjem z nagradno igro pridobljenih ugodnosti ter priznane ugodnosti. S podpisom te Izjave tudi izrecno soglašam, da organizator posreduje moje osebne podatke naročniku nagradne igre, nadalje dovoljujem, da naročnik objavi moje ime in priimek, kraj bivanja, izjave in fotografije v slovenskih medijih in na spletnih straneh, Facebooku in promocijskih materialih naročnika, za kar od organizatorja in/ali naročnika nagradne igre ne bom zahteval nikakršnega plačila. Vsak udeleženec nagradne igre naročniku izrecno dovoljuje, da vodi, vzdržuje, združuje, obdeluje, posreduje ipd. zbirko zbranih osebnih podatkov sodelujočih udeležencev, in sicer v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Naročnik zagotavlja varstvo osebnih podatkov, kot določa zakon. Naročnik obdeluje zbrane osebne podatke udeležencev za namene obveščanja o nagradni igri, vzorčenja, anketiranja, neposrednega trženja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih ter za druge trženjske namene. Naročnik nagradne igre se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen v kolikor zakon to zahteva. Vsak udeleženec lahko kadar koli pisno (po pošti, faksu ali po elektronski pošti) zahteva, da naročnik trajno ali začasno preneha uporabljati osebne podatke udeleženca za namen neposrednega trženja in tržnih analiz. POMEMBNA OBVESTILA Navedena ugodnost popust mi bo obračunan, razen v kolikor ne bom izpolnil vseh pogojev za sodelovanje oziroma bo prodajalec skladno z Vsebino in pogoji nagradne igre zaradi utemeljenih razlogov zavrnil mojo pravico do sodelovanja. Ta Izjava ne vpliva na ostala določila sklenjene Pogodbe o dobavi električne energije/pogodbe o dobavi zemeljskega plina (vključno z njenimi morebitnimi dopolnitvami) oziroma Splošnih pogojev za dobavo električne energije/splošnih pogojev za dobavo zemeljskega plina, ki ostanejo s podpisom te Izjave v celoti v veljavi in zavezujejo prodajalca in kupca nespremenjeni, razen v kolikor iz zapisa te Izjave oziroma Vsebine in pogojev nagradne igre izrecno ne izhaja drugače. 6. KONČNE DOLOČBE Nagrajenec nagradne igre dovoljuje, da organizator posreduje osebne podatke nagrajenca naročniku nagradne igre, nadalje dovoljuje objavo svojega imena in priimka, kraja bivanja, izjave in fotografije v slovenskih medijih in na spletnih straneh, Facebooku in promocijskih materialih naročnika, za kar od organizatorja in/ali naročnika nagradne igre ne bo zahteval nikakršnega plačila. Vsak udeleženec nagradne igre organizatorju izrecno dovoljuje, da vodi, vzdržuje, združuje, obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov sodelujočih udeležencev, in sicer v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Naročnik zagotavlja varstvo osebnih podatkov, kot določa zakon. Naročnik lahko obdeluje zbrane osebne podatke udeležencev za namene obveščanja o nagradni igri, vzorčenja, anketiranja, neposrednega trženja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih ter za druge trženjske namene. Naročnik nagradne igre se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen v kolikor zakon to zahteva. Vsak udeleženec lahko kadar koli pisno (po pošti, faksu ali po elektronski pošti) zahteva, da naročnik trajno ali začasno prenehata uporabljati osebne

4 podatke udeleženca za namen neposrednega trženja in tržnih analiz. Če nagrajenec ne navede pravilnih ali ne navede vseh potrebnih podatkov in/ali ga do vključno ni mogoče obvestiti o izidu nagradne igre ali če se do vključno ne odzove obvestilu ali prodajalcu do vključno ne dostavi potrebnih podatkov ter original podpisane Izjave (obstoječi kupec) oziroma Pogodbe o dobavi električne energije/pogodbe o dobavi zemeljskega plina z Izjavo (novi kupec) in menjava dobavitelja pri izvajalcu nalog distribucijskega operaterja v korist prodajalca ni dejansko uspešno izvedena, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnega koli drugega ali drugačnega nadomestila. Te nagrade ne bodo podeljene. Prodajalec si pridržuje pravico kadar koli pred začetkom izvajanja nagradne igre, v času njenega trajanja oziroma po prejemu Izjave (obstoječi kupec)/izjave in Pogodbe o dobavi električne energije/pogodbe o dobavi zemeljskega plina (novi kupec) iz razlogov, navedenih v nadaljevanju, zavrniti pravico za sodelovanje v nagradni igri posameznemu udeležencu. V takem primeru mora udeleženca na ustrezen način obvestiti v roku petnajstih dni od prejema Izjave/Izjave in Pogodbe o dobavi električne energije/pogodbe o dobavi zemeljskega plina (novi kupec) oziroma v roku petnajstih dni od trenutka, ko je izvedel za razlog, na podlagi katerega je upravičen udeležencu zavrniti sodelovanje v nagradni igri. Med utemeljene razloge se štejejo zlasti: kršenje Vsebine in pogojev nagradne igre, Splošnih pogojev za dobavo električne energije oziroma Splošnih pogojev za dobavo zemeljskega plina, namerno ali nenamerno navajanje napačnih, neresničnih ali nepopolnih podatkov oziroma zavajanje s podatki, ki bistveno odstopajo od dejanskega stanja, kot ga ob zamenjavi dobavitelja prodajalcu sporoči izvajalec nalog distribucijskega operaterja oziroma geografsko pristojni operater distribucijskega sistema. V primeru, ko prodajalec zavrne pravico do sodelovanja v nagradni igri, ima pravico tistemu udeležencu, ki mu je zavrnil pravico do sodelovanja, zaračunati vse stroške, ki jih je imel s priznavanjem z nagradno igro pridobljenih ugodnosti ter priznane ugodnosti. Te nagrade ne bodo podeljene. Vsebina in pogoji nagradne igre veljajo v terminih televizijskih oddaj»slovenija ima talent«, ki potekajo televizijskem programu Pop TV: , , , , in oziroma do morebitne objave predčasnega preklica s strani prodajalca, zaradi predčasne odprodaje za namene nagradne igre omejenih zakupljenih količin električne energije/zemeljskega plina. Vsebina in pogoji nagradne igre so sestavni del Pogodbe o dobavi električne energije/pogodbe o dobavi zemeljskega plina in veljajo, če so izpolnjeni vsi pogoji za sodelovanje. Vsebino in pogoje nagradne igre je sprejela uprava prodajalca. Uprava družbe GEN-I, d.o.o. Krško, dne SPREMEMBE VSEBINE IN POGOJEV NAGRADNE IGRE»GENIALNO LAHEK TALENT«št UVODNA DOLOČILA Spremembe Vsebine in pogojev nagradne igre»genialno lahek talent«št. 1 (v nadaljevanju: Spremembe Vsebine in pogojev nagradne igre št. 1) dobavitelja električne energije GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o., Vrbina 17, 8270 Krško, matična številka: (v nadaljevanju: prodajalec/naročnik), opredeljujejo spremembe Vsebine in pogojev nagradne igre»genialno lahek talent«(v nadaljevanju: Vsebina in pogoji nagradne igre), katere organizator in izvajalec je PRODUKCIJA PLUS storitveno podjetje d.o.o. Ljubljana, Kranjčeva 26, 1521 Ljubljana, matična številka: (v nadaljevanju: organizator/izvajalec nagradne igre). Na podlagi Vsebine in pogojev nagradne igre in Sprememb Vsebine in pogojev nagradne igre št. 1 bo prodajalec kupcu električne energije/zemeljskega plina, ki bo izpolnjeval vse pogoje za sodelovanje, priznaval ugodnosti, ki izhajajo iz Vsebine in pogojev te nagradne igre ter Sprememb Vsebine in pogojev nagradne igre št. 1in sicer na način, kot je opisan v tem dokumentu. Določila Vsebine in pogojev nagradne igre ter Sprememb Vsebine in pogojev nagradne igre št. 1 se smiselno uporabljajo skupaj z določili Splošnih pogojev družbe GEN-I, d.o.o. za dobavo električne energije gospodinjskim odjemalcem (v nadaljevanju: Splošni pogoji za dobavo električne energije) oziroma Splošnih pogojev družbe GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o. za dobavo zemeljskega plina odjemalcem, priključenim na distribucijsko omrežje zemeljskega plina z letno porabo do Sm3 (v nadaljevanju: Splošni pogoji za dobavo zemeljskega plina). Če se določila Vsebine in pogojev nagradne igre, Sprememb Vsebine in pogojev nagradne igre št. 1, določila Splošnih pogojev za dobavo električne energije in Splošnih pogojev za dobavo zemeljskega plina razlikujejo, prevladajo zgolj za potrebe nagradne igre določila Vsebine in pogojev nagradne igre skupaj s Spremembami Vsebine in pogojev nagradne igre št. 1. Vsebina in pogoji nagradne igre ter Spremembe Vsebine in pogojev nagradne igre št. 1 z vključeno Izjavo nagrajenca nagradne igre, Splošni pogoji za dobavo električne energije, Splošni pogoji za dobavo zemeljskega plina, Pogodba o dobavi električne energije gospodinjskemu odjemalcu (v nadaljevanju: Pogodba o dobavi električne energije), Pogodba o dobavi zemeljskega plina (v nadaljevanju: Pogodba o dobavi zemeljskega plina), Redni cenik električne energije za gospodinjske odjemalce, Redni cenik za dobavo zemeljskega plina za dobavo gospodinjskim odjemalcem z letno porabo do Sm3 - vključuje odjemne skupine CDK1 - CDK8 (v nadaljevanju: Redni cenik zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce) so objavljeni na spletnih straneh prodajalca in in ter dostopni na sedežu prodajalca. Za potrebe izvajanja Vsebine in pogojev nagradne igre in Sprememb Vsebine in pogojev nagradne igre št. 1 je kupec električne energije gospodinjski odjemalec električne energije oziroma kupec zemeljskega plina gospodinjski odjemalec zemeljskega plina, ki ima letno porabo do Sm3 (v nadaljevanju: kupec). Gospodinjski odjemalec v smislu določil Vsebine in pogojev nagradne igre in Sprememb Vsebine in pogojev nagradne igre št. 1 je odjemalec, ki je hkrati potrošnik in ki kupuje električno energijo/zemeljski plin za lastno domačo porabo, kar izključuje kupovanje električne energije/zemeljskega plina za potrebe opravljanja pridobitne, gospodarske ali poklicne dejavnosti in kar izključuje kupovanje električne energije/zemeljskega plina za potrebe pokritja porabe za razsvetljavo/oskrbo v skupnih prostorih večstanovanjskih stavb in porabe drugih naprav v skupnih prostorih večstanovanjskih stavb z električno energijo/zemeljskim plinom. 2. VSEBINA SPREMEMB NAGRADNE IGRE S Spremembami Vsebine in pogojev nagradne igre št. 1 se spreminjajo pogoji za pridobitev ugodnosti na podlagi sodelovanja v nagradni igri, vsebina nagrade in način upoštevanja ugodnosti ter obveščanje nagrajencev. 3. TRAJANJE IN NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI Nagradna igra poteka v naslednjih terminih: , , , , in , vsakič med potekom televizijske oddaje»slovenija ima talent«na televizijskem programu Pop TV. Udeleženci so obiskovalci občinstvo vsakokratne televizijske oddaje»slovenija ima talent«, ki v nagradni igri želijo sodelovati. Organizator bo v vsakem terminu televizijske oddaje nagradno igro izvedel tako, da bo voditelj oddaje povabil obiskovalce k sodelovanju in nato bo naključno izbral obiskovalca, ki ga bo povabil na oder ter mu zastavil nagradno vprašanje/nalogo (Genialno lahko vprašanje/naloga za talenta). Izbrani obiskovalec, ki pravilno odgovori oziroma izvede nalogo in hkrati izpolnjuje vse pogoje iz Vsebine in pogojev nagradne igre, Sprememb Vsebine in pogojev nagradne igre št. 1, Splošnih pogojev za dobavo električne energije, Splošnih pogojev za dobavo zemeljskega plina, je upravičen do nagrade. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni organizatorja in naročnika nagradne igre ter njihovi ožji družinski člani in zaposleni v podjetjih, ki kakor koli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre ter njihovi ožji družinski člani. Kot ožji družinski člani se štejejo: zakonec, zunajzakonski partner in otroci. Sklenitev Pogodbe o dobavi električne energije/ Pogodbe o dobavi zemeljskega plina ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

5 4. POGOJI ZA PRIDOBITEV UGODNOSTI NA PODLAGI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI V nagradni igri lahko sodeluje in pridobi v njej priznane ugodnosti vsak tisti kupec, za katerega veljajo Vsebina in pogoji nagradne igre, Spremembe Vsebine in pogojev nagradne igre št. 1, Izjava nagrajenca nagradne igre (v nadaljevanju: Izjava), Splošni pogoji za dobavo električne energije, Splošni pogoji za dobavo zemeljskega plina in ki izpolnjuje spodaj navedene pogoje, ki morajo biti izpolnjeni hkrati: 1. da je kupec skladno z Vsebino in pogoji nagradne igre in Spremembami Vsebine in pogojev nagradne igre št. 1 dosegel nagrado; 2. da je ta kupec: - obstoječi kupec električne energije/zemeljskega plina prodajalca. Obstoječi kupec je tisti, ki ima na podlagi Splošnih pogojev o dobavi električne energije/splošnih pogojev o dobavi zemeljskega plina s prodajalcem že sklenjeno Pogodbo o dobavi električne energije/pogodbo o dobavi zemeljskega plina, na podlagi teh pogodb/te pogodbe pa je bila pri izvajalcu nalog distribucijskega operaterja menjava dobavitelja električne energije oziroma pri geografsko pristojnem operaterju distribucijskega sistema menjava dobavitelja zemeljskega plina, v korist prodajalca dejansko uspešno izvedena in ki najkasneje do prodajalcu na njegov sedež ali v katero koli njegovo organizacijsko enoto dostavi original podpisano Izjavo; - ali novi kupec električne energije/zemeljskega plina prodajalca. Novi kupec je tisti, ki s prodajalcem sklene Pogodbo o dobavi električne energije/pogodbo o dobavi zemeljskega plina in ju/jo skupaj z Izjavo, vse original podpisano, najkasneje do dostavi prodajalcu na njegov sedež ali v katero koli njegovo organizacijsko enoto, na podlagi teh pogodb/te pogodbe pa je pri izvajalcu nalog distribucijskega operaterja menjava dobavitelja električne energije oziroma pri geografsko pristojnem operaterju distribucijskega sistema menjava dobavitelja zemeljskega plina, v korist prodajalca dejansko uspešno izvedena. Novi kupec je tudi tisti, ki je s prodajalcem že sklenil Pogodbo o dobavi električne energije/pogodbo o dobavi zemeljskega plina, pa menjava dobavitelja električne energije pri izvajalcu nalog distribucijskega operaterja oziroma pri geografsko pristojnem operaterju distribucijskega sistema menjava dobavitelja zemeljskega plina, v korist prodajalca še ni bila dejansko uspešno izvedena, in prodajalcu najkasneje do na njegov sedež ali v katero koli njegovo organizacijsko enoto dostavi original podpisano Izjavo, na podlagi pogodb/ pogodbe pa je pri izvajalcu nalog distribucijskega operaterja menjava dobavitelja električne energije oziroma pri geografsko pristojnem operaterju distribucijskega sistema menjava dobavitelja zemeljskega plina, v korist prodajalca dejansko uspešno izvedena. V nagradni igri lahko sodeluje tudi kupec, ki je že bil udeležen v kateri od drugih dosedanjih nagradnih izzivov/iger/kvizov prodajalca oziroma je bil deležen katere koli druge ugodnosti, ki mu jo je do sedaj nudil prodajalec. Prodajalec si pridržuje pravico kadar koli pred začetkom izvajanja nagradne igre, v času trajanja oziroma po prejemu Izjave (obstoječi kupec)/izjave in Pogodbe o dobavi električne energije/pogodbe o dobavi zemeljskega plina (novi kupec) iz razlogov, navedenih v nadaljevanju, zavrniti pravico za sodelovanje v nagradni igri posameznemu udeležencu. V takem primeru mora udeleženca na ustrezen način obvestiti v roku petnajstih dni od prejema Izjave (obstoječi kupec)/izjave in Pogodbe o dobavi električne energije/pogodbe o dobavi zemeljskega plina (novi kupec) oziroma v roku petnajstih dni od trenutka, ko je izvedel za razlog, na podlagi katerega je upravičen udeležencu zavrniti sodelovanje v nagradni igri. Med utemeljene razloge se štejejo zlasti: kršenje Vsebine in pogojev nagradne igre, Sprememb Vsebine in pogojev nagradne igre št. 1, Splošnih pogojev za dobavo električne energije, Splošnih pogojev za dobavo zemeljskega plina, namerno ali nenamerno navajanje napačnih, neresničnih ali nepopolnih podatkov oziroma zavajanje s podatki, ki bistveno odstopajo od dejanskega stanja, kot ga ob zamenjavi dobavitelja električne energije oziroma zemeljskega plina prodajalcu sporoči izvajalec nalog distribucijskega operaterja oziroma geografsko pristojni operater distribucijskega sistema. V primeru, ko prodajalec zavrne pravico do sodelovanja v nagradni igri, ima pravico tistemu udeležencu, ki mu je zavrnil pravico do sodelovanja, zaračunati vse stroške, ki jih je imel s priznavanjem z nagradno igro pridobljenih ugodnosti ter priznane ugodnosti. 5. VSEBINA NAGRADE IN NAČIN UPOŠTEVANJA UGODNOSTI Nagradni sklad obsega 6 nagrad, ki jih zagotavlja naročnik nagradne igre. Nagrade se podelijo šestim različnim nagrajencem, in sicer se podeli po ena nagrada enemu nagrajencu v vsaki oddaji»slovenija ima talent«, ki je na televizijskem programu Pop TV. Nagrada v terminih , , in je ugodnost enkratni popust za dobavljeno električno energijo za eno merilno mesto kupca na enem mesečnem računu za električno energijo in enkratni popust za dobavljen zemeljski plin za eno merilno mesto kupca na enem mesečnem računu za zemeljski plin. Enkratni popust nagrade se obračuna na enem mesečnem računu za električno energijo in na enem mesečnem računu za zemeljski plin, ki ga prodajalec izstavi kupcu za dobavljeno električno energijo in dobavljen zemeljski plin oziroma na enem skupnem mesečnem računu, ki ga prodajalec izstavi kupcu za dobavljeno električno energijo/zemeljski plin. Kupec, kateremu prodajalec izstavlja dva ali več mesečnih računov oziroma ima skupni mesečni račun za dve ali več merilnih mest, sam izbere merilno mesto električne energije in merilno mesto zemeljskega plina, na katerega se veže pravica do popusta. Šteje se, da prodajalec izstavlja kupcu skupni mesečni račun, če prodajalec kupcu že dejansko izstavlja skupni mesečni račun ali če kupec vključno do prodajalcu na oziroma na posreduje zahtevo za izdajo skupnega mesečnega računa. Prodajalec bo kupcu, ki izpolnjuje vse pogoje za pridobitev ugodnosti, priznal enkratni popust na prvem naslednjem mesečnem računu za dobavljeno električno energijo in na prvem naslednjem mesečnem računu za dobavljen zemeljski plin oziroma na prvem naslednjem skupnem mesečnem računu, ki bo izdan po izpolnitvi vseh pogojev za pridobitev ugodnosti (obstoječi kupec) oziroma na prvem mesečnem računu za dobavljeno električno energijo/zemeljski plin (novi kupec). Vsak nadaljnji mesec dobave električne energije, bo prodajalec kupcu električno energijo obračunal po vsakokratnem veljavnem Rednem ceniku električne energije za gospodinjske odjemalce, vsak nadaljnji mesec dobave zemeljskega plina, pa bo prodajalec kupcu zemeljski plin obračunaval po vsakokrat veljavnem Rednem ceniku zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce, v skladu z veljavnimi določili Splošnih pogojev za dobavo električne energije oziroma Splošnih pogojev za dobavo zemeljskega plina. V primeru, da pa ima kupec s prodajalcem sklenjeno Pogodbo o dobavi električne energije/pogodbo o dobavi zemeljskega plina po akcijskem ceniku, bo prodajalec kupcu električno energijo/zemeljski plin obračunal po akcijskem ceniku. Na računih, na katerih se bo priznal popust, bo znesek za plačilo enak 0,00 EUR. Na računih, na katerih se bo priznal popust, bo znesek za plačilo enak 0,00 EUR. V primeru, da vrednost plačila na posameznem računu za izbrano merilno mesto presega 250,00 EUR, prizna prodajalec popust na posameznem računu za izbrano merilno mesto samo do vrednosti vključno 250,00 EUR. Morebitno razliko nad zneskom vrednosti 250,00 EUR kupec, ki bo izpolnjeval vse pogoje za pridobitev popusta, plača. Znesek, od katerega se obračuna popust, je neto znesek brez obračunanega DDV-ja. Popust velja izključno pri znižanju višine računa. Denarno izplačilo nagrade ni mogoče, nagrada ni prenosljiva. Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini. Dohodnino v imenu prejemnika nagrade plača naročnik nagradne igre. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca. Nagrada se lahko koristi na območju Republike Slovenije. Če kupec tekom obdobja priznanega popusta dejansko uspešno zamenja dobavitelja v korist drugega dobavitelja električne energije/zemeljskega plina, ki ni prodajalec, ali če kupec preneha biti uporabnik električne energije/zemeljskega plina na merilnem mestu, na katerega se veže pravica do popusta po Vsebini in pogojih nagradne igre in Spremembah Vsebine in pogojev nagradne igre št. 1, preneha od vključno začetka tistega meseca dalje, ko je menjava dobavitelja v korist novega dobavitelja dejansko uspešno izvedena. Nagrajencu, ki nima zemeljskega plina se enkratni popust za dobavljen zemeljski plin za eno merilno mesto kupca upošteva za dobavljeno električno energijo in sicer se enkratni popust upošteva na prvem naslednjem računu/skupnem računu za električno energijo prodajalca za izbrano merilno mesto kupca, ki sledi računu, na katerem se je popust za dobavljeno električno energijo prvič upošteval. Nagrada v terminih in je ugodnost popust v višini 1.000,00 EUR za dobavljeno električno energijo na mesečnih računih za električno energijo ali za dobavljen zemeljski plin na mesečnih računih za zemeljski plin ali za izgradnjo sončne elektrarne dobavitelja Gen-i Sonce d.o.o. na objekta nagrajenca. Nagrajenec sam izbere enega od opisanih načinov koriščenja ugodnosti. Znesek, od katerega se obračuna

6 popust, je neto znesek brez obračunanega DDV-ja. Popust velja izključno pri znižanju višine računa/računov. Denarno izplačilo nagrade ni mogoče, nagrada ni prenosljiva. Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini. Dohodnino v imenu prejemnika nagrade plača naročnik nagradne igre. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca. Nagrada se lahko koristi na območju Republike Slovenije. Če nagrajenec izbere popust za dobavljeno električno energijo na mesečnih računih za električno energijo, se popust nagrade obračunava na mesečnih računih za električno energijo vse do porabe zneska popusta. Če nagrajenec izbere popust za dobavljen zemeljski plin na mesečnih računih za zemeljski plin, se popust nagrade obračunava na mesečnih računih za zemeljski plin vse do porabe zneska popusta. Kupec, kateremu prodajalec izstavlja skupni mesečni račun za dve ali več merilnih mest, sam izbere merilno mesto električne energije/zemeljskega plina, na katerega se veže pravica do popusta. Šteje se, da prodajalec izstavlja kupcu skupni mesečni račun, če prodajalec kupcu že dejansko izstavlja skupni mesečni račun ali če kupec vključno do prodajalcu na oziroma na posreduje zahtevo za izdajo skupnega mesečnega računa. Prodajalec bo kupcu, ki izpolnjuje vse pogoje za pridobitev ugodnosti, prvič priznal popust na prvem naslednjem mesečnem računu za dobavljeno električno energijo/zemeljski plin oziroma na prvem naslednjem skupnem mesečnem računu, ki bo izdan po izpolnitvi vseh pogojev za pridobitev ugodnosti (obstoječi kupec) oziroma na prvem mesečnem računu za dobavljeno električno energijo/zemeljski plin (novi kupec). Vsak nadaljnji mesec dobave električne energije/zemeljskega plina po porabi zneska popusta, bo prodajalec kupcu električno energijo/zemeljski plin obračunal po vsakokratnem veljavnem Rednem ceniku električne energije za gospodinjske odjemalce/ Rednem ceniku zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce, v skladu z veljavnimi določili Splošnih pogojev za dobavo električne energije oziroma Splošnih pogojev za dobavo zemeljskega plina. V primeru, da pa ima kupec s prodajalcem sklenjeno Pogodbo o dobavi električne energije/pogodbo o dobavi zemeljskega plina po akcijskem ceniku, bo prodajalec kupcu električno energijo/zemeljski plin obračunal po akcijskem ceniku. Na računih, na katerih se bo priznaval popust, bo znesek za plačilo enak 0,00 EUR. Na računih, na katerih se bo priznaval popust, bo znesek za plačilo enak 0,00 EUR. V primeru, da zadnji od računov za električno energijo/zemeljski plin znaša več, kot znaša preostanek popusta, kupec razliko plača. Če kupec tekom obdobja priznanega popusta dejansko uspešno zamenja dobavitelja v korist drugega dobavitelja električne energije/zemeljskega plina, ki ni prodajalec, ali če kupec preneha biti uporabnik električne energije/zemeljskega plina na merilnem mestu, na katerega se veže pravica do popusta po Vsebini in pogojih nagradne igre in Spremembah Vsebine in pogojev nagradne igre št. 1, preneha od vključno začetka tistega meseca dalje, ko je menjava dobavitelja v korist novega dobavitelja dejansko uspešno izvedena. Če nagrajenec izbere popust za izgradnjo sončne elektrarne dobavitelja Gen-i Sonce d.o.o. na objektu nagrajenca, se popust prizna na računu za dobavo sončne elektrarne. V tem primeru nagrajenec s prodajalcem po izgradnji sončne elektrarne sklene Pogodbo o dobavi električne energije in samooskrbi gospodinjskega odjemalca z električno energijo. 6. OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV Prodajalec bo nagrajence o prejeti nagradi, pozivu za dostavo podatkov, potrebnih za plačilo morebitne akontacije dohodnine ter za podpis Izjave (obstoječi kupec) oziroma za sklenitev Pogodbe o dobavi električne energije/pogodbe o dobavi električne energije in samooskrbi gospodinjskega odjemalca z električno energijo/pogodbe o dobavi zemeljskega plina ter podpis Izjave (novi kupec) obvestil po elektronski pošti oz. po telefonu. Vsebina Izjave, katero bo prodajalec posredoval kupcu v podpis je sledeča: IZJAVA NAGRAJENCA NAGRADNE IGRE»GENIALNO LAHEK TALENT«PODATKI O KUPCU Ime in priimek, naslov, številka in naziv pošte, številka merilnega mesta, distribucijsko območje, številka odjemnega mesta, operater distribucijskega sistema Potrjujem, da sem v celoti seznanjen in soglašam z Vsebino in pogoji nagradne igre»genialno lahko talent«(v nadaljevanju: Vsebina in pogoji nagradne igre), Spremembami Vsebine in pogojev nagradne igre št. 1»Genialno lahko talent«(v nadaljevanju: Spremembe Vsebine in pogojev nagradne igre št. 1), Splošnimi pogoji GEN-I, d.o.o. za dobavo električne energije gospodinjskim odjemalcem (v nadaljevanju: Splošni pogoji), Splošnimi pogoji družbe GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o. za dobavo zemeljskega plina odjemalcem, priključenim na distribucijsko omrežje zemeljskega plina z letno porabo do Sm3 (v nadaljevanju: Splošni pogoji za dobavo zemeljskega plina) naročnika nagradne igre GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o., Vrbina 17, 8270 Krško, matična številka: (v nadaljevanju: prodajalec/naročnik nagradne igre), katere organizator in izvajalec je PRODUKCIJA PLUS storitveno podjetje d.o.o. Ljubljana, Kranjčeva 26, 1521 Ljubljana, matična številka: (v nadaljevanju: organizator/izvajalec nagradne igre). Seznanjen sem, da nagradna igra poteka v terminih: , , , , in , vsakič med potekom oddaje»slovenija ima talent«, ki je na televizijskem programu Pop TV. Seznanjen sem, da lahko nagrado pridobi tisti, ki pravilno odgovori oz. izvede nalogo in hkrati izpolnjuje vse pogoje iz Splošnih pogojev za dobavo električne energije oziroma Splošnih pogojev za dobavo zemeljskega plina ter pogoje iz Vsebine in pogojev nagradne igre in Sprememb Vsebine in pogojev nagradne igre št. 1: 1. da je kupec skladno z Vsebino in pogoji nagradne igre in Spremembami Vsebine in pogojev nagradne igre št. 1 dosegel nagrado; 2. da je ta kupec: - obstoječi kupec električne energije/ zemeljskega plina prodajalca. Obstoječi kupec je tisti, ki ima na podlagi Splošnih pogojev o dobavi električne energije/splošnih pogojev o dobavi zemeljskega plina s prodajalcem že sklenjeno Pogodbo o dobavi električne energije/pogodbo o dobavi zemeljskega plina, na podlagi teh pogodb/te pogodbe pa je bila pri izvajalcu nalog distribucijskega operaterja menjava dobavitelja električne energije oziroma pri geografsko pristojnem operaterju distribucijskega sistema menjava dobavitelja zemeljskega plina, v korist prodajalca dejansko uspešno izvedena in ki najkasneje do prodajalcu na njegov sedež ali v katero koli njegovo organizacijsko enoto dostavi original podpisano Izjavo; - ali novi kupec električne energije/zemeljskega plina prodajalca. Novi kupec je tisti, ki s prodajalcem sklene Pogodbo o dobavi električne energije/pogodbo o dobavi zemeljskega plina in ju/jo skupaj z Izjavo, vse original podpisano, najkasneje do dostavi prodajalcu na njegov sedež ali v katero koli njegovo organizacijsko enoto, na podlagi teh pogodb/te pogodbe pa je pri izvajalcu nalog distribucijskega operaterja menjava dobavitelja električne energije oziroma pri geografsko pristojnem operaterju distribucijskega sistema menjava dobavitelja zemeljskega plina, v korist prodajalca dejansko uspešno izvedena. Novi kupec je tudi tisti, ki je s prodajalcem že sklenil Pogodbo o dobavi električne energije/pogodbo o dobavi zemeljskega plina, pa menjava dobavitelja električne energije pri izvajalcu nalog distribucijskega operaterja oziroma pri geografsko pristojnem operaterju distribucijskega sistema menjava dobavitelja zemeljskega plina, v korist prodajalca še ni bila dejansko uspešno izvedena, in prodajalcu najkasneje do na njegov sedež ali v katero koli njegovo organizacijsko enoto dostavi original podpisano Izjavo, na podlagi pogodb/pogodbe pa je pri izvajalcu nalog distribucijskega operaterja menjava dobavitelja električne energije oziroma pri geografsko pristojnem operaterju distribucijskega sistema menjava dobavitelja zemeljskega plina, v korist prodajalca dejansko uspešno izvedena. Nagrada v terminih , , in je ugodnost enkratni popust za dobavljeno električno energijo za eno merilno mesto kupca na enem mesečnem računu za električno energijo in enkratni popust za dobavljen zemeljski plin za eno merilno mesto kupca na enem mesečnem računu za zemeljski plin. Nagrada se obračuna na enem mesečnem računu za električno energijo in na enem mesečnem računu za zemeljski plin, ki ga prodajalec izstavi kupcu za dobavljeno električno energijo in dobavljen zemeljski plin oziroma na enem skupnem mesečnem računu, ki ga prodajalec izstavi kupcu za dobavljeno električno energijo/zemeljski plin. Kupec, kateremu prodajalec izstavlja dva ali več

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v nadaljevanju: Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji)

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI GEN-IJ KVIZ NA RADIU 1 1. člen (splošne določbe) (1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre GEN-IJ kviz na Radiu 1 (v nadaljevanju: nagradna igra), ki se

Prikaži več

Broj: UD-___-2009

Broj: UD-___-2009 Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana telefon.: +386 1 47 97 100, faks: +386 1 24 43 140, www.vegeta.podravka.si, info@podravka.si Pravila in pogoji za sodelovanje v nagradni igri Jed po tvojem okusu 1.

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 Kranj (v nadaljevanju organizator). POGOJI SODELOVANJA

Prikaži več

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljev

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre Brezplačne vstopnice za 20 let (v nadaljev Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljevanju: igra) je družba A1 Slovenija, d. d., Šmartinska

Prikaži več

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri Marcus & Martinus 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcus & Martinus«(v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelo

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelo SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO 1.000 EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira Poslovni

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena prav

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena prav SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira

Prikaži več

Microsoft Word - Splošni pogoji in pravila za sodelovanje na nagradnem tekmovanju_2019_final.docx

Microsoft Word - Splošni pogoji in pravila za sodelovanje na nagradnem tekmovanju_2019_final.docx Splošni pogoji in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Z VSO E-NERGIJO" OBVESTILO: udeleženec nagradne igre potrjuje, da je seznanjen z vsemi določbami Splošnih pogojev za udeležbo v nagradni igri in

Prikaži več

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "NOVI CHIO ČIPS" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chi

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri NOVI CHIO ČIPS 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chi Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "NOVI CHIO ČIPS" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chio čips«(v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator

Prikaži več

Microsoft Word - POGOJI IN NAVODILA ZA SODELOVANJE V SMS NAGRADNI IGRI SLECI ME

Microsoft Word - POGOJI IN NAVODILA ZA SODELOVANJE V SMS NAGRADNI IGRI SLECI ME POGOJI IN PRAVILA ZA SODELOVANJE V SMS NAGRADNI IGRI COCKTA»SLECI ME!«1. Organizator SMS nagradne igre COCKTA»SLECI ME!«(v nadaljevanju SMS NI) Organizator SMS NI je družba Droga Kolinska, Živilska industrija,

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI NAJ PRIHRANEK 1. Uvodne določbe Organizator nagradne igre je podjetje Energija plus, d. o. o., Vetrinjsk

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI NAJ PRIHRANEK 1. Uvodne določbe Organizator nagradne igre je podjetje Energija plus, d. o. o., Vetrinjsk PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI NAJ PRIHRANEK 1. Uvodne določbe Organizator nagradne igre je podjetje Energija plus, d. o. o., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, ID za DDV: 88157598

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S KRKO POD TUŠ 1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s Krko pod tuš«.

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S KRKO POD TUŠ 1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s Krko pod tuš«. PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S KRKO POD TUŠ 1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s Krko pod tuš«. 1.2. Izvajalec nagradne igre je Radio Krka, d.o.o.

Prikaži več

PRAVILA Naj božična pesem

PRAVILA Naj božična pesem PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI»IŠČEMO NAJ BOŽIČNO PESEM«1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»iščemo NAJ BOŽIČNO PESEM«. 1.2. Izvajalec nagradne igre je

Prikaži več

PRAVILA NAGRADNE IGRE

PRAVILA NAGRADNE IGRE PRAVILA NAGRADNE IGRE»Pril in Somat vas nagrajujeta z Gorenje kuhinjo po meri«1. člen ORGANIZATOR Ta pravila določajo pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri»pril in Somat vas nagrajujeta z Gorenje

Prikaži več

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednarodne smernice za e-poslovanje, ki jih zastopa tudi

Prikaži več

PRAVILA NAGRADNE IGRE»VESELE TOČKE«

PRAVILA NAGRADNE IGRE»VESELE TOČKE« PRAVILA NAGRADNE IGRE»VESELE TOČKE« 1 UVODNE DOLOČBE 1. člen S temi pravili in splošnimi pogoji nagradne igre»vesele Točke«so urejena pravila in pogoji sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira

Prikaži več

Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri»dm tek«i. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen: Ti splošni pogoji določajo način izvedbe nagradne igre»dm tek«. Namen na

Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri»dm tek«i. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen: Ti splošni pogoji določajo način izvedbe nagradne igre»dm tek«. Namen na Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri»dm tek«i. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen: Ti splošni pogoji določajo način izvedbe nagradne igre»dm tek«. Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke Mitsubishi

Prikaži več

Microsoft Word - Fit z Odo_nag igra_pravila 10.5.docx

Microsoft Word - Fit z Odo_nag igra_pravila 10.5.docx SPLOŠNI POGOJI UPORABE NAGRADNE IGRE "Fit z Odo" (v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator: Organizator nagradne igre»fit z Odo«(v nadaljevanju: nagradna igra) je družba Pivovarna Laško d.d., Trubarjeva

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE BABOLAT DECIMA 1. člen Organizator nagradne igre je družba AP ŠPORT d.o.o., Sternadova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nada

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE BABOLAT DECIMA 1. člen Organizator nagradne igre je družba AP ŠPORT d.o.o., Sternadova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nada PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE BABOLAT DECIMA 1. člen Organizator nagradne igre je družba AP ŠPORT d.o.o., Sternadova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator). Soorganizator nagradne igre

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI IŠČEMO NAJ PIKNIK PLAC 1. člen (splošne določbe) (1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre IŠČEMO NAJ PIKNIK PLAC (v nadaljevanju: nagradna igra), ki se

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI RADIO 1 in NOVA KBM PLAČATA TVOJ OBROK KREDITA 1. člen (splošne določbe) (1) Ta pravila določajo način izvedbe

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI RADIO 1 in NOVA KBM PLAČATA TVOJ OBROK KREDITA 1. člen (splošne določbe) (1) Ta pravila določajo način izvedbe PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI RADIO 1 in NOVA KBM PLAČATA TVOJ OBROK KREDITA 1. člen (splošne določbe) (1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre RADIO 1 in NOVA KBM PLAČATA TVOJ OBROK

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S kom boš tekla na 14. dm teku za ženske? 1. člen (Splošne določbe) (1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s kom boš tekla na 14. dm teku za ženske?«(v

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadaljevanju»naročnik«) in družbo VI NOVA d.o.o. (v nadaljevanje»ponudnik«).

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI ULTIMATIVNI PIKNIK ČEKLIST! 1. člen (splošne določbe) (1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre ULTIMATIVNI PIKNIK ČEKLIST (v nadaljevanju: nagradna igra),

Prikaži več

Splosni pogoji uporabe storitev MobileTV

Splosni pogoji uporabe storitev  MobileTV Pogoji sodelovanja v telefonskem glasovanju v oddaji ZVEZDE PLEŠEJO (za uporabnike T2) SPREMEMBA: v trajanju glasovanja, opredeljeno v točki 1. pod OPIS STORITVE. 1. SPLOŠNE DOLOČBE Pogoji sodelovanja

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana T: 01 478 38 00 F: 01 478 39 00 E: gfu.fu@gov.si www.fu.gov.si Obračuni

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI ENKIN SKRIVNOSTNI ZVOK ZA 20.000 EUR 1. člen (Splošne določbe) (1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre ENKIN SKRIVNOSTNI ZVOK ZA 20.000 EUR (v nadaljevanju:

Prikaži več

PRAVILA NAGRADNE IGRE LESNINA 70

PRAVILA NAGRADNE IGRE LESNINA 70 Pravila in pogoji nagradne igre (v nadaljevanju: pravila) 1. PODATKI O ORGANIZATORJU NAGRADNE IGRE Organizator nagradne igre z nazivom JUBILEJNA NAGRADNA IGRA»LESNINA 70 LET«(v nadaljevanju: nagradna igra)

Prikaži več

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V TELEFONSKEM GLASOVANJU V FINALNI ODDAJI THE BIGGEST LOSER SLOVENIJE ZA ZMAGOVALCA OBČINSTVA 1. Organizator Ta

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V TELEFONSKEM GLASOVANJU V FINALNI ODDAJI THE BIGGEST LOSER SLOVENIJE ZA ZMAGOVALCA OBČINSTVA 1. Organizator Ta PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V TELEFONSKEM GLASOVANJU V FINALNI ODDAJI THE BIGGEST LOSER SLOVENIJE ZA ZMAGOVALCA OBČINSTVA 1. Organizator Ta pravila določajo način in pogoje sodelovanja v telefonskem

Prikaži več

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc Na podlagi 31. člena Statuta Gozdarskega inštituta Slovenije je upravni odbor Gozdarskega inštituta Slovenije na svoji 3. redni seji z dne 29.05.2007 sprejel naslednji PRAVILNIK O UPORABI SLUŽBENIH MOBILNIH

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana T: 01 478 38 00 F: 01 478 39 00 E: gfu.fu@gov.si www.fu.gov.si Obračuni

Prikaži več

Pravila nagradne igre »Podarimo okna MIK

Pravila nagradne igre »Podarimo okna MIK Pravila nagradne igre»že 70 let z vami na poti«(v nadaljevanju: pravila) I. Organizator nagradne igre Organizator nagradne igre»že 70 let z vami na poti«(v nadaljevanju: nagradna igra) je podjetje Delo,

Prikaži več

Pravila nagradne igre»osvojite pol leta brezplačne Petrol Elektrike Knobleharjevo 2018«1. člen (nagradna igra) Pravila v tem dokumentu (v nadaljevanju

Pravila nagradne igre»osvojite pol leta brezplačne Petrol Elektrike Knobleharjevo 2018«1. člen (nagradna igra) Pravila v tem dokumentu (v nadaljevanju Pravila nagradne igre»osvojite pol leta brezplačne Petrol Elektrike Knobleharjevo 2018«1. člen (nagradna igra) Pravila v tem dokumentu (v nadaljevanju: pravila) urejajo potek nagradne igre z naslovom»osvojite

Prikaži več

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DARS d.d. POGLAVJE 10 SPOSOBNOST za Izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo poslovne stavbe DARS na lokaciji Grič Junij 2018 Opozorilo ponudnikom: Vsi predloženi

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI»NAPOVEJ PRVI SNEG«1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre ''NAPOVEJ PRVI

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI»NAPOVEJ PRVI SNEG«1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre ''NAPOVEJ PRVI PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI»NAPOVEJ PRVI SNEG«1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre ''NAPOVEJ PRVI SNEG'' 1.2. Izvajalec nagradne igre je RGL, d.o.o.

Prikaži več

Pravilnik spletne Facebook nagradne igre»ql NOVO MESTO«1. člen: ORGANIZATOR Organizator nagradne igre je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53

Pravilnik spletne Facebook nagradne igre»ql NOVO MESTO«1. člen: ORGANIZATOR Organizator nagradne igre je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53 Pravilnik spletne Facebook nagradne igre»ql NOVO MESTO«1. člen: ORGANIZATOR Organizator nagradne igre je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator). 2. člen:

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Mag. Mojca Španring Trg z zemeljskim plinom v letu 2017 Strokovno srečanje»slovenski plinski trg v regiji«ljubljana, GWh Osnovni podatki za leto 2017 Poraba električne energije, zemeljskega plina in toplote

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlj

Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlj Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlje Davčna številka: 31642730 Matična številka: 7084633000

Prikaži več

MIK_Pravila nagradne igre_final

MIK_Pravila nagradne igre_final Pravila nagradne igre»podarimo okna MIK!«(v nadaljevanju: pravila) 1. Organizator nagradne igre Organizator nagradne igre»podarimo okna MIK!«(v nadaljevanju: nagradna igra) v sodelovanju s prilogo DELOINDOM

Prikaži več

Pravilnik nagradne igre»ql modna želja«1. člen: Organizator nagradne igre Organizator nagradne igre»ql modna želja«je Qlandia marketing d.o.o., Šmarti

Pravilnik nagradne igre»ql modna želja«1. člen: Organizator nagradne igre Organizator nagradne igre»ql modna želja«je Qlandia marketing d.o.o., Šmarti Pravilnik nagradne igre»ql modna želja«1. člen: Organizator nagradne igre Organizator nagradne igre»ql modna želja«je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator).

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation DRŽAVNOZBORSKE VOLITVE Ljubljana, 3. 5. OGLAŠEVANJE MED INFORMATIVNIM PROGRAMOM 1 Naročnik: Stranka Ime akcije: Datum ponudbe: maj Časovni pas Št. 15'' oglasov Cena POP TV Med 24ur Popoldne 17h 10 Med

Prikaži več

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun Veljavnost: od vključno 23. 05. 2016 dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zunaj poslovnih prostorov Vsebina Posebnih pogojev prodaje

Prikaži več

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis )

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis ) Prečiščeno besedilo vsebuje Pravilnik o osnovah in merilih za določanje višine naročnine, ki jo kolektivni člani letno plačujejo za uporabo dodeljenih številk GS1, ki ga na podlagi določil 19., 54. in

Prikaži več

KM_C

KM_C VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA NA ZELENICI 8 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1077-19-33 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja

Prikaži več

KM_C

KM_C POVABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA TRNOVELJSKA CESTA 14 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1073-2466-13 IN GARAŽNEGA MESTA ID 1073-2466-63 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem povabilu

Prikaži več

Splosni pogoji uporabe storitev MobileTV

Splosni pogoji uporabe storitev  MobileTV Pogoji sodelovanja v telefonskem glasovanju v oddaji ZNAN OBRAZ IMA SVOJ GLAS (za uporabnike Debitel, Izimobil, Telekom Slovenije) 1. SPLOŠNE DOLOČBE Pogoji sodelovanja v telefonskem glasovanju v oddaji

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE

Prikaži več

Microsoft Word - pravila nagradne igre.docx

Microsoft Word - pravila nagradne igre.docx PRAVILA NAGRADNE IGRE 1. Kdo lahko sodeluje V nagradni igri»po pote h Ene žlahtne štorije«lahko sodelujejo vse fizične osebe, ki so državljani RS, imajo stalno ali začasno prebivališče na ozemlju RS ter

Prikaži več

SPLOŠNI NABAVNI POGOJI GOSPODARSKE DRUŽBE GUMITES, d.o.o. Splošni Nabavni Pogoji (v nadaljevanju SNP) urejajo pogodbeno razmerje med gospodarsko družb

SPLOŠNI NABAVNI POGOJI GOSPODARSKE DRUŽBE GUMITES, d.o.o. Splošni Nabavni Pogoji (v nadaljevanju SNP) urejajo pogodbeno razmerje med gospodarsko družb SPLOŠNI NABAVNI POGOJI GOSPODARSKE DRUŽBE GUMITES, d.o.o. Splošni Nabavni Pogoji (v nadaljevanju SNP) urejajo pogodbeno razmerje med gospodarsko družbo gumites, d.o.o. (v nadaljevanju Naročnik) in tretjimi

Prikaži več

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc Pravila o merilih za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskem domu Nova Gorica, 25. julij 2008 Prejmejo: Študentska pisarna Komisija za študentske zadeve Študentski svet Predsednik Predstojnik Ime

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, tel. 01/786-70-10, fax: 01/780-79-23, e-mail: obcina.dobrepolje@siol.net PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBI Firma oziroma ime:. Zakoniti zastopnik: Identifikacijska

Prikaži več

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Opr. št. St 1069/2010 Ljubljana, dne 19.3.2018 VABILO K DAJANJU PONUDB (čl. 335. ZFPPIPP) Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani,

Prikaži več

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc)

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc) PRIJAVNI OBRAZEC DRUŠTVA ZA DODELITEV POMOČI ZA OHRANJANJE, SPODBUJANJE IN RAZVOJ PODEŽELJA V OBČINI ŠKOFLJICA ZA LETO 2008 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V PRIMARNEM KMETIJSTVU 1. PODATKI O VLAGATELJU

Prikaži več

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri»radenska IN AUTOMATIC SERVIS NAGRAJUJETA«Organizator nagradne igre»radenska IN AUTOMATIC SERVIS NAGRAJUJ

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri»radenska IN AUTOMATIC SERVIS NAGRAJUJETA«Organizator nagradne igre»radenska IN AUTOMATIC SERVIS NAGRAJUJ Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri»radenska IN AUTOMATIC SERVIS NAGRAJUJETA«Organizator nagradne igre»radenska IN AUTOMATIC SERVIS NAGRAJUJETA«je Radenska d.o.o., Boračeva 37, 9252 Radenci (v

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

PONUDBA ŠPORT 2012 RADIO SLOVENIJA VAL 202

PONUDBA ŠPORT 2012 RADIO SLOVENIJA VAL 202 PONUDBA ŠPORT 2012 RADIO SLOVENIJA VAL 202 ŠPORTNE VSEBINE NA RADIU SLOVENIJA v letu 2012 VAL 202 Leto 2012 na Radiu Slovenija Val 202 prinaša bogato izbiro športnih dogodkov, ki se raztezajo skozi celotno

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja Splošni pogoji spletne trgovine Dentalia so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu

Splošni pogoji poslovanja Splošni pogoji spletne trgovine Dentalia so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu Splošni pogoji poslovanja Splošni pogoji spletne trgovine Dentalia so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter Zakonom o elektronskih

Prikaži več

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Matična številka: 3372421000 Davčna številka: 58270574 Transakcijski

Prikaži več

RTV KOPER-CAPODISTRIA

RTV KOPER-CAPODISTRIA RTV KOPER-CAPODISTRIA KONTAKTI Regionalni RTV Center Koper Capodistria Služba za trženje Ulica OF 15 6000 Koper Capodistria KP.OGLASI@RTVSLO.SI VODJA Dominga Medoš Dominga.Medos@rtvslo.si +386 (0)5 668

Prikaži več

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, ki jo zastopata zastopnika

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Pleskarska dela v letu 2015 junij 2015 Številka: 439-59/2015 Datum: 11.6.2015 Predmet javnega naročila:»pleskarska dela«vsebina RAZPISNE DOKUMENTACIJE 1. Povabilo k oddaji ponudbe

Prikaži več

28premoz

28premoz OBČINA ŽALEC Župan Ul. Savinjske čete 5, 3310 Žalec : (03) 713 64 20 Fax: (03) 713 64 64 E-pošta: mojca.firer@zalec.si Datum: 23.03.2006 OBČINSKEMU SVETU ODBORU ZA FINANCE, PRORAČUN IN PREMOŽENJE ZADEVA:

Prikaži več

Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / / Stran Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost

Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / / Stran Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / 23. 12. 2016 / Stran 12607 Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost Na podlagi 83. člena Zakona o uresničevanju javnega

Prikaži več

VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vi

VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vi VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vidovič Davčna številka: SI 58045473 Matična številka:

Prikaži več

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/38 46 300, Fax.: 07/38 46 309 Elektronska pošta: info@obcina-skocjan.si RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS O DODELJEVANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Prikaži več

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc SI-TSA Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija http://www.si-tsa.si si-tsa@gov.si Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21 1000 Ljubljana Davčna

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A)

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) Poglavitni cilji sprememb ZUTD: doseganje večje fleksibilnosti na trgu dela zmanjšanje pasti brezposelnosti za brezposelne osebe odprava

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d.

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d. Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: 04 2083 000 podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: 04 2083 600 električne energije, d. d. Ulica Mirka Vadnova 3a 4000 Kranj www.elektro-gorenjska.si

Prikaži več

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) 1. Trgovanje s finančnimi instrumenti 1.1 Opravljanje investicijskih storitev in

Prikaži več

Microsoft Word - Splosni pogoji za uporabnike storitve_ONA_ doc

Microsoft Word - Splosni pogoji za uporabnike storitve_ONA_ doc Splošni pogoji in navodila za uporabnike storitev ONA V veljavi od 25.08.2015 1. Splošne določbe Splošni pogoji in navodila določajo način uporabe storitev ONA, ki jih nudi tehnični izvajalec (v nadaljevanju

Prikaži več

V skladu s 164. in členom Zakona o uravnoteženju javnih financ (Ur.l. RS 40/12, 105/12 in 47/13) ter členom Aneksa h kolektivni pogodb

V skladu s 164. in členom Zakona o uravnoteženju javnih financ (Ur.l. RS 40/12, 105/12 in 47/13) ter členom Aneksa h kolektivni pogodb V skladu s 164. in 168.-170. členom Zakona o uravnoteženju javnih financ (Ur.l. RS 40/12, 105/12 in 47/13) ter 5.-7. členom Aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja (Ur.l. RS 40/12)

Prikaži več

splosni_pogoji_pogodbe_na daljavo_t2_ indd

splosni_pogoji_pogodbe_na daljavo_t2_ indd SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ZA SKLEPANJE POGODB NA DALJAVO IN POGODB, KI SE SKLEPAJO ZUNAJ POSLOVNIH PROSTOROV KAZALO I. SPLOŠNE DOLOČBE 3 II. NAČINI IN POSTOPEK SKLEPANJA POGODB NA DALJAVO IN POGODB, SKLENJENIH

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Akta o določitvi

Prikaži več

SPP 17/2018 Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana tel.: SPLOŠNI POGODBENI POG

SPP 17/2018 Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana tel.: SPLOŠNI POGODBENI POG SPLOŠNI POGODBENI POGOJI O SAMOOSKRBI I. UVODNE UGOTOVITVNE Stranki uvodoma ugotavljata, da 1. člen a) je dne 15. januarja 2016 stopila v veljavo Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih

Prikaži več

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubrika 2 Registrska številka... 3 Rubrika 3 Matična številka

Prikaži več

(IZVLEČEK ZA VLAGATELJE)

(IZVLEČEK ZA VLAGATELJE) Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana T: 01 478 82 72 F: 01 478 87 54 E: gp.mzp@gov.si Izvleček pravnih podlag zakona in pravilnika, ki vplivajo na uveljavljanje pravic do subvencioniranega prevoza dijakov

Prikaži več

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. členom Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 Oglaševanje na Radiu Slovenija Paketna ponudba 2019 Osnovni paketi: Prvi + Val 202 Paket 10 objav - oglaševanje na Prvem in na Valu 202 Na Prvem: 5 objav, na Valu 202: 5 objav PRVI 05:00-13:00 PO NE 5

Prikaži več

JGZ Brdo Predoslje Kranj Številka: 51-7/ Datum: Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (v nadaljevanju: JGZ Brdo)

JGZ Brdo Predoslje Kranj Številka: 51-7/ Datum: Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (v nadaljevanju: JGZ Brdo) JGZ Brdo Predoslje 39 4000 Kranj Številka: 51-7/2019-110-1 Datum: 5.4.2019 Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (v nadaljevanju: JGZ Brdo) Predoslje 39, 4000 Kranj, skladno z 52. in 78. členom

Prikaži več

3/samooskrba Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana ID za DDV.: SI , matična št.: Po

3/samooskrba Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana ID za DDV.: SI , matična št.: Po Pogodba o samooskrbi št. (v nadaljevanju: Pogodba) Sklenjena med pogodbenima strankama: PETROL d.d., Ljubljana,, matična številka: 5025796000, davčna številka: SI80267432 (v nadaljevanju: Prodajalec in/ali

Prikaži več

Report

Report VLOGA ZA SKLENITEV LEASINGA Pravne osebe https://portal.slsi.si/portal Dne: 18.03.2019 VELJAVNO OD 28.01.2019 OSNOVNI PODATKI STRANKE Leasingojemalec: (Ime podjetja) Naslov: (ulica, kraj, poštna ) : Kontaktna

Prikaži več

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133 1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Naročnik: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje Na podlagi javnega razpisa za PREVZEM ODPADNE EMBALAŽE podajamo naslednjo ponudbo:

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 Oglaševanje na Radiu Slovenija Paketna ponudba 2017 Skupni paketi več radijskih postaj Paket 65 objav - oglaševanje na I. programu, Valu 202, Radiu SI, Radiu MB in Radiu KP I. program 05:00-13:00 PO NE

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

Microsoft Word - Dokument1

Microsoft Word - Dokument1 UVEDBA MEHANIZMA OBRNJENE DAVČNE OBVEZNOSTI V DOLOČENIH SEKTORJIH V SKLADU S 76.A ČLENOM ZDDV-1 Pojasnilo DURS, št. 4230-356/2009-1, 31. 12. 2009 1. UVOD Na podlagi 199. člena Direktive Sveta 2006/112/ES

Prikaži več

Energetika Celje, javno podjetje d.o.o., Smrekarjeva ulica 1, 3000 Celje, ki ga zastopa Zakona o varstvu UPB, 49/06 ZMetD, 66/06 odl. US, 33/07 ZFO-1A

Energetika Celje, javno podjetje d.o.o., Smrekarjeva ulica 1, 3000 Celje, ki ga zastopa Zakona o varstvu UPB, 49/06 ZMetD, 66/06 odl. US, 33/07 ZFO-1A Energetika Celje, javno podjetje d.o.o., Smrekarjeva ulica 1, 3000 Celje, ki ga zastopa Zakona o varstvu UPB, 49/06 ZMetD, 66/06 odl. US, 33/07 ZFO1A, 70/08, 108/09, 108/09 A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15

Prikaži več

Microsoft Word - Pravilnik_o_izvajanju_subvencioniranega_prevoza_2016_2017.doc

Microsoft Word - Pravilnik_o_izvajanju_subvencioniranega_prevoza_2016_2017.doc Na podlagi osmega odstavka 114.b člena in prvega odstavka 114.e člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 uradno prečiščeno besedilo) in v zvezi z 2. členom Zakona o prevoznih

Prikaži več

Postopek poracuna 2007 za JU

Postopek poracuna 2007 za JU POSTOPEK PORAČUNA PLAČ V JAVNEM SEKTORJU ZA OBDOBJE JANUAR-JUNIJ 2007 Ljubljana, julij 2007 verzija 1.00 Stran - 1 Skladno z objavo Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju

Prikaži več

bob p. p Ljubljana Tel.: (cena klica na minuto je 1 z DDV) Posebni pogoji uporabe storitve moj bob

bob p. p Ljubljana Tel.: (cena klica na minuto je 1 z DDV)   Posebni pogoji uporabe storitve moj bob bob p. p. 415 1001 Ljubljana Tel.: 090 068 068 (cena klica na minuto je 1 z DDV) www.bob.si Posebni pogoji uporabe storitve moj bob Kazalo Uvod 5 Opredelitve 5 Registracija in uporaba Storitve moj bob

Prikaži več

Leto rojstva Sorodstveno razmerje* Priloga 1 PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišn

Leto rojstva Sorodstveno razmerje* Priloga 1 PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišn Leto rojstva Sorodstveno razmerje* Priloga 1 PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (poštna številka,

Prikaži več

Petrol

Petrol PETROLOV Program za zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih 2 Zakonski okvir Sredstva iz Petrolovega programa se podeljujejo v skladu s pravili za podeljevanje Državne pomoči (javni pozivi)

Prikaži več

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 1 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (p

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 1 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (p PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 1 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (poštna številka, ime pošte) (telefonska številka) VLOGA

Prikaži več