Dostop javnosti do dokumentov 2017 Letno poročilo Evropskega parlamenta PE /BUR/ANN

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Dostop javnosti do dokumentov 2017 Letno poročilo Evropskega parlamenta PE /BUR/ANN"

Transkripcija

1 Dostop javnosti do dokumentov 2017 Letno poročilo Evropskega parlamenta PE /BUR/ANN

2 PREDGOVOR Od 3. decembra 2001 Evropski parlament, Svet in Komisija izvajajo Uredbo (ES) št. 1049/2001 o dostopu javnosti do dokumentov, ki jih te tri institucije hranijo. V skladu s členom 17(1) te uredbe: Vsaka institucija objavi vsako leto poročilo za preteklo leto, vključno s številom primerov, ko je institucija zavrnila dostop do dokumentov, razlogi za zavrnitev ter številom dokumentov občutljive narave, ki niso vpisani v register. V skladu s členom 116(6) poslovnika Parlamenta predsedstvo sprejme letno poročilo iz člena 17(1) Uredbe (ES) št. 1049/2001. METODOLOGIJA Letno poročilo Parlamenta za leto 2017 je pripravljeno v skladu z naslednjo metodologijo: podatki o pregledanih in zahtevanih dokumentih veljajo samo za točno navedene dokumente; prošnje za dostop do zelo velikega ali nedoločenega števila dokumentov, ki jih institucija ni mogla opredeliti, niso zajete v statistiki o zahtevanih dokumentih; podatki o prošnjah za dostop do dokumentov zajemajo dve vrsti prošenj, tj. prošnje z določenim in nedoločenim številom dokumentov; odločitev o delnem dostopu se šteje kot pozitiven odgovor; potrdilne prošnje se lahko nanašajo na prvotne odločitve o zavrnitvi ali delnem dostopu; datum registracije prvotne prošnje določa leto ustrezne potrdilne prošnje. 2

3 KAZALO P o v z e t e k P OG L A V J E I P r o š n j e z a d o s t o p d o d o k u m e n t o v v s k l a d u z U r e d b o ( E S) š t / v l e t u A) Javni register dokumentov Parlamenta...5 B) Pregledani in zahtevani dokumenti...6 B.1) Neposredno pregledani dokumenti...6 B.2) Dokumenti, zahtevani prek spletnega obrazca ali po elektronski pošti...7 C) Podatki o prošnjah...8 D) Profil prosilcev P OG L A V J E I I T r e n d i i n k o n k r e t n a v p r a š a n j a A) Prošnje v zvezi z zahtevki poslancev za izdatke in nadomestila B) Primer prošenj za dokumente v zvezi z javnimi razpisi in postopki za oddajo javnega naročila C) Posvetovanje s tretjimi stranmi P OG L A V J E I I I P r i t o ž b e p r i e v r o p s k e m v a r u h u č l o v e k o v i h p r a v i c i n s o d n i p o s t o p k i A. Nove pritožbe B. Sodni nadzor B.1) Novi primeri B.2) Sodbe S k l e p n e o p o m b e

4 Letno poročilo Evropskega parlamenta o dostopu javnosti do dokumentov 2017 (člen 17 Uredbe (ES) št. 1049/2001) Povzetek Podatki Število sklicev na dokumente v javnem registru se je še naprej povečevalo. Podatkovna zbirka registra je 31. decembra 2017 vsebovala sklicev na dokumente v primerjavi s sklici konec lanskega leta. V letu 2017 so uporabniki spletišča javnega registra Parlamenta neposredno prek registra pregledali dokumentov. Parlament je v istem obdobju prek spletnega obrazca ali po elektronski pošti prejel 452 prošenj, ki so zadevale 725 točno navedenih dokumentov, kar je 10 % manj kot leta od 452 prošenj je zadevalo še neobjavljene dokumente. Delež vseh pozitivnih odgovorov v letu 2017 je presegel 93 %. Parlament je zavrnil dostop v 30 primerih, večinoma v povezavi s prošnjami za dokumente, ki se nanašajo na poslance. Trendi V letu 2017 se je število prošenj za zelo veliko ali nedoločeno število dokumentov (tj. prošenj za vse dokumente v zvezi z določeno temo, vse dokumente z informacijami o določeni temi ali vse dokumente iz določenega obdobja itd.) glede na prejšnje leto zmanjšalo za 31 %. Znatno zmanjšanje je sledilo obdobju med letoma 2014 in 2015, ko se je to število potrojilo. Prosilci so še naprej kazali posebno zanimanje za dokumente, ki se nanašajo na financiranje evropskih političnih strank in fundacij v letu Vendar so predložili še več prošenj za dostop do dokumentov, ki se nanašajo na izdatke in nadomestila poslancev ali upravljanje Parlamenta, kot so dokumenti v zvezi s postopkom za oddajo javnih naročil. 4

5 ... P OG L A V J E I P r o š n j e z a d o s t o p d o d o k u m e n t o v v s k l a d u z U r e d b o ( E S) š t / v l e t u Poleg tega, da jasno ponazarjajo, kako Parlament skozi vsa leta izvaja Uredbo (ES) št. 1049/2001, podatki in statistika o prošnjah za dostop do dokumentov, ki so obravnavani v letnih poročilih, vključno s tem poročilom, omogočajo prepoznavanje trendov, razvoja in vprašanj s tega področja. A) Javni register dokumentov Parlamenta V javnem registru dokumentov Parlamenta so zbrani predvsem sklici na zakonodajne dokumente in druge neposredno dostopne kategorije dokumentov, kadar je to mogoče. Register je bil vzpostavljen leta 2002 zaradi nadaljnjega povečanja preglednosti in omogočanja lažjega dostopa javnosti do dokumentov institucije v skladu z Uredbo (ES) št. 1049/2001. Do 31. decembra 2017 je število sklicev na dokumente v podatkovni zbirki registra doseglo (kar skupaj pomeni dokumentov ob upoštevanju več jezikovnih različic), kar je 6-odstotno povečanje glede na prejšnje leto. V javnem registru ni bil zabeležen noben občutljiv dokument v smislu člena 9 Uredbe (ES) št. 1049/2001. (Sl. 1) Razvoj javnega registra dokumentov Parlamenta 5

6 B) Pregledani in zahtevani dokumenti 1 V skladu s členom 12 Uredbe (ES) št. 1049/2001, ki določa, da institucije v čim večji meri zagotovijo, da so dokumenti neposredno dostopni javnosti, je mogoče prenesti skoraj vse dokumente s spletišča javnega registra Parlamenta. Dokumenti, ki jih ni mogoče pregledati neposredno, so na voljo na zahtevo prek spletnega obrazca 2 ali po elektronski pošti. B.1) Neposredno pregledani dokumenti V letu 2017 je bilo dokumentov pregledanih neposredno na spletišču javnega registra Parlamenta. Poudariti je treba, da ta podatek ne zajema števila dokumentov, pregledanih prek drugih platform, ki so povezane s podatkovno zbirko registra, vključno s spletnimi stranmi parlamentarnih odborov in spletno stranjo Think Tank. Najpogosteje so bile pregledane naslednje vrste dokumentov: parlamentarna vprašanja za pisni odgovor v skladu s členom 130 poslovnika (25,4 %), odgovori na parlamentarna vprašanja (22,2 %), poročila komisij (6,3 %), dokumenti, ki jih je predložila Evropska komisija (3,9 %). (Sl. 2) Število dokumentov, pregledanih na spletnem mestu javnega registra dokumentov Parlamenta 1 Podatki se nanašajo zgolj na točno navedene dokumente

7 B.2) Dokumenti, zahtevani prek spletnega obrazca ali po elektronski pošti V letu 2017 je bil prek spletnega obrazca ali po elektronski pošti zahtevan dostop do 725 točno navedenih dokumentov. To je 10-odstotno zmanjšanje v primerjavi s prejšnjim letom. Tako kot v prejšnjih letih ta številka ne upošteva prošenj za dostop do nedoločenega števila dokumentov, kot so prošnje za dostop do vseh dokumentov v zvezi z določeno temo, vseh dokumentov z informacijami o določeni temi itd. Teh dokumentov ni mogoče količinsko opredeliti za statistične namene. (Sl. 3) Točno navedeni dokumenti, zahtevani prek spletnega obrazca ali po elektronski pošti 7

8 C) Podatki o prošnjah Parlament je v letu 2017 prejel 452 prošenj prek sistema za spletno predložitev ali po elektronski pošti. Med njimi je bilo 341 prošenj za točno navedene dokumente, 101 prošnja za dostop do nedoločenega števila dokumentov in sedem prošenj drugih institucij v skladu z memorandumom o soglasju 3 (glej poglavje II C). Okrog 22 % vseh prošenj, prejetih v letu 2017, je vsebovalo bodisi zahtevo za dostop do vseh dokumentov v zvezi z določeno temo bodisi vseh dokumentov z informacijami o določeni temi. Poudariti je treba, da se je število prošenj za nedoločeno število dokumentov, kar lahko zahteva dolgotrajen postopek, glede na prejšnje leto zmanjšalo za 31 %. Od 452 prošenj, prejetih v letu 2017, se je Parlament pozitivno odzval v 422 primerih. To število vključuje 14 primerov, v katerih je Parlament odobril delni dostop do zahtevanih dokumentov. (Sl. 4) Število prošenj in pozitivnih odgovorov Applications Positive responses Poleg tega je 84 od 452 prošenj, prejetih v letu 2017, zadevalo še neobjavljene dokumente. 3 Memorandum o soglasju, ki so ga podpisale službe Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije za čimprejšnjo izvedbo posvetovanj v skladu s členom 4(4) Uredbe (ES) št. 1049/2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije. 8

9 Večina teh prošenj je zadevala še neobjavljene dokumente v zvezi s političnimi dejavnostmi in zahtevki za nadomestila poslancev (26 %), upravo Parlamenta (23 %), financiranjem političnih strank in skupin (15 %), pravnimi mnenji in sodnimi postopki (10 %) ter tristranskimi pogajanji (5 %). Parlament je v letu 2017 pozitivno odgovoril na 54 od 84 prošenj za še neobjavljene dokumente. (Sl. 5) Število prošenj za dostop do neobjavljenih dokumentov in število pozitivnih odgovorov Applications for non-previously disclosed documents Positive responses V letu 2017 je Parlament v 30 primerih zavrnil dostop javnosti do dokumentov z odločitvijo pristojnega organa. Parlamentu je bilo po zavrnitvi na začetni stopnji predloženih 11 potrdilnih prošenj. 4 Parlament je v vseh primerih potrdil svoje prvotno stališče. 17 od 30 zavrnjenih prošenj je zadevalo dokumente, povezane s poslanci. Devet prošenj je zadevalo upravo Parlamenta, tri so zadevale financiranje političnih strank in skupin, ena pa peticije. 4 Potrdilne prošnje so lahko posledica celovite zavrnitve ali odobritve delnega dostopa (člen 7(2) Uredbe (ES) št. 1049/2001). Leta 2017 sta bili dve potrditveni prošnji obravnavani v enem odgovoru. 9

10 (Sl. 6) Število prošenj za dostop do neobjavljenih dokumentov in število zavrnitev Requested Refusals Letošnje zavrnitve so večinoma temeljile na obvezni zaščiti zasebnosti in integritete posameznikov (točka (b) člena 4(1) Uredbe (ES) št. 1049/2001), postopku odločanja institucije (člen 4(3) Uredbe (ES) št. 1049/2001), varstvu pravnih mnenj (člen 4(2) Uredbe (ES) št. 1049/2001) in poslovnih interesov fizičnih ali pravnih oseb (prva alineja člena 4(2) Uredbe (ES) št. 1049/2001). 10

11 (Sl. 7) Razlogi za uveljavljanje izjem v skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 1049/2001 Ugotoviti je mogoče, da je stopnja pozitivnih odgovorov Parlamenta v letu 2017 ostala visoka znašala je okoli 93 % za vse prošnje ter 64 % za prošnje v zvezi z neobjavljenimi dokumenti. D) Profil prosilcev 5 Akademiki in raziskovalci so še vedno predstavljali največji delež prosilcev, in sicer 33 %, sledili pa so jim poslovni sektor, okoljevarstvene organizacije in predstavniki drugih interesov, skupaj okoli 20 % prosilcev. Med prosilci je 16 % novinarjev, ki so vložili največ prošenj za neobjavljene dokumente. Kar zadeva zemljepisno porazdelitev prosilcev med državami članicami, je bil vzorec enak tistemu iz prejšnjega leta. Približno 18 % prošenj je prišlo iz Belgije, države z največjim številom prošenj, sledile pa so Nemčija (15%), Francija (15 %), Španija (11 %) in Italija (10 %). Delež prošenj iz tretjih držav znaša približno 4,6 %. Podobno kot v prejšnjih letih je bil najpogosteje uporabljeni jezik v prošnjah angleščina (55 %), sledile pa so francoščina (13 %), nemščina (11 %) in španščina (4 %). (Sl. 8) Profil prosilcev za dostop do dokumentov v letu 2017 (Sl. 8a) Državljanstvo 5 Podatki o profilih prosilcev temeljijo na informacijah, ki jih ti navedejo v prošnjah. V skladu z Uredbo (ES) št. 1049/2001 prosilcem ni treba navajati informacij o svoji identiteti in nekateri se odločijo, da ne bodo razkrili svojega poklica; to zlasti velja za prošnje, predložene po elektronski pošti. 11

12 12

13 (Sl. 8b) Poklic (Sl. 8c) Jezik 13

14 ... P OG L A V J E I I T r e n d i i n k o n k r e t n a v p r a š a n j a Pomembni dogodki v Evropski uniji ali posebno pomembne dejavnosti Parlamenta so vedno razlog za prošenj za dostop do dokumentov. Tako je bilo leta 2017 več prošenj neposredno povezanih z nacionalnimi volitvami v državah članicah ali časopisnimi prispevki o financiranju evropskih političnih strank, torej o temi, ki se je v zadnjem času pogosto obravnavala v specializiranem tisku. Vendar pa glavni trendi tega leta niso odražali enkratnih dogodkov, temveč dolgoročne interese. V preteklem letu je največ prošenj za dostop do dokumentov zadevalo zahtevke poslancev za izdatke in nadomestila ter specifične upravne naloge Evropskega parlamenta, kot so postopki za oddajo javnih naročil. Kot kažejo postopki pred Sodiščem Evropske unije, predstavljeni v nadaljevanju, se javnost že več let zanima za dokumente in podatke v zvezi z navedenimi temami. A) Prošnje v zvezi z zahtevki poslancev za izdatke in nadomestila Leta 2017 je bilo zanimanje javnosti za dostop do dokumentov ali informacij o zahtevkih poslancev za izdatke in nadomestila še vedno veliko. V to kategorijo je spadalo 26 % vseh prošenj za še neobjavljene dokumente. Glede na izjave na obravnavah na sodišču ali v zahtevkih prosilcev se zdi, da je namen takšnih prošenj povečati javni nadzor nad uporabo javnih sredstev, vključno s splošnim nadomestilom stroškov poslancev. Praksa Parlamenta Načeloma obstaja temeljna ločnica med Parlamentom in njegovimi izvoljenimi poslanci. Zato institucija ni pristojna, da bi odločala, ali bi bilo treba osebne dokumente, izmenjano e- pošto, urnike, dopise ali interna obvestila poslancev razkriti ali ne. To niso dokumenti Parlamenta. Vendar člen 116(2) poslovnika Parlamenta določa, da so za namene dostopa dokumenti, ki jih sestavijo posamezni poslanci, dokumenti Parlamenta, če so vloženi v skladu s poslovnikom. V skladu s to določbo zahtevki za izdatke in nadomestila, ki jih poslanci vložijo pri Parlamentu z namenom povračila, dejansko postanejo dokumenti Parlamenta in zanje se uporablja Uredba (ES) št. 1049/2001. Gre za tiste dokumente, ki si jih želijo državljani ali organizacije najpogosteje ogledati. Parlament pri obravnavi prošenj za dostop do dokumentov, povezanih s poslanci, upošteva člen 116(2) poslovnika Parlamenta, pri čemer se zelo pogosto uporabi točka (b) člena 4(1) Uredbe (ES) št. 1049/2001 o varstvu zasebnosti in integriteti posameznikov. Zahtevki za izdatke in nadomestila vsebujejo različne osebne podatke, kot so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 45/2001. Zato mora Parlament v večini takšnih primerov na podlagi varstva zasebnosti in integritete posameznikov, kot je določeno v točki (b) člena 4(1) Uredbe (ES) št. 1049/2001 v povezavi z Uredbo (ES) št. 45/2001 6, zavrniti dostop do dokumentov. Pristop Parlamenta do dostopa do takih dokumentov temelji na smernicah predsedstva z dne 20. februarja 2008 na podlagi dobre prakse nacionalnih parlamentov. V skladu s temi 6 Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov, UL L 8, , str

15 smernicami se podrobne razčlenitve zneskov, ki se običajno izplačajo posameznim poslancem, ne objavijo, poslanci pa lahko po lastni presoji razkrijejo informacije, ki jih želijo deliti z javnostjo. B) Primer prošenj za dokumente v zvezi z javnimi razpisi in postopki za oddajo javnega naročila Še en trend v letu 2017, ki si zasluži razdelek v tem poročilu, je zanimanje javnosti za dokumente v zvezi s postopki za oddajo javnega naročila. Ponudniki, občasno pa tudi raziskovalci ali novinarji, na podlagi Uredbe (ES) št. 1049/2001 vlagajo prošnje za dostop do dokumentov, ki se nanašajo na postopke za oddajo javnega naročila. V zvezi s temi prošnjami so se sčasoma pojavila različna vprašanja, pri čemer so bila nekatera od njih v celoti ali pa vsaj delno rešena v letu Preveliko število dokumentov V nasprotju z nekaterimi državnimi zakonodajami Uredba (ES) št. 1049/2001 ne vsebuje določb o očitno nerazumnih prošnjah ali poskusih zlorab. Vendar nekateri prosilci zaprosijo za dostop do zelo dolgih dokumentov ali velikih datotek, zapletene prošnje pa lahko pomenijo veliko upravno breme za institucijo. Za njihovo obravnavanje so pogosto potrebni poglobljeno raziskovalno delo, podrobna analiza in sodelovanje več služb Parlamenta. V takih primerih lahko Parlament v skladu s členom 7(3) Uredbe (ES) št. 1049/2001 podaljša zakonski rok za odgovor prosilcu za nadaljnjih 15 delovnih dni, v skladu s členom 6(3) Uredbe pa se lahko s prosilcem neuradno posvetuje, da bi se našla primerna rešitev. Vendar se ti možnosti nista vedno izkazali za zadostni ali primerni. Ker sporazum med prosilcem in Parlamentom, s katerim bi se obseg prošnje zmanjšal na obvladljivo količino dokumentov, ne obstaja, do nedavnega ni bilo sodno preskušenega načina za dejansko obravnavanje vprašanja velikega upravnega bremena, ki so ga povzročile te prošnje. Sodišče EU je poudarilo, da bi v posebnih primerih, v katerih bi količina dokumentov ali delov, ki jih je treba cenzurirati, zahtevala nerazumno količino upravnega dela, načelo sorazmernosti institucijam omogočilo, da pretehtajo med interesom prosilca za javni dostop in delovno obremenitvijo, ki bi jo zahtevala obravnava prošnje. To možnost in pogoje za njeno uporabo je Sodišče EU zdaj priznalo in vzpostavilo v zadevi T-136/15, Evropäiki Dynamiki proti Parlamentu. Ta zadeva se je nanašala na prošnjo za dostop do vseh razpoložljivih informacij o vseh prošnjah za ponudbe, ki jih je Parlament objavil v vseh posebnih sklopih, povezanih z okvirno pogodbo na področju informacijskih tehnologij. Sodniki so potrdili, da lahko institucija, če ni alternativnih rešitev za ločeno presojo zahtevanih dokumentov, če takšen pregled vključuje nerazumno delovno obremenitev in če si je brez uspeha prizadevala doseči dogovor za zmanjšanje obsega prošnje, veljavno zavrne dostop do dokumentov na podlagi čezmerne delovne obremenitve. Poseben primer dokumentov, povezanih s financiranjem evropskih političnih strank Da bi evropske politične stranke in fundacije prejele sredstva iz proračuna Evropske unije za financiranje svojega delovanja v finančnem obdobju, lahko na podlagi letnega razpisa za zbiranje predlogov zaprosijo za donacije še pred začetkom posameznega finančnega obdobja. 15

16 Postopek financiranja je bil prvotno določen na podlagi Uredbe (ES) št. 2004/2003 in povezanih pravil, pripravljenih za neposredno javno objavo posebnih informacij. Obenem je Parlament prejel številne prošnje na podlagi Uredbe (ES) št. 1049/2001 za javni dostop do dokumentov ali informacij o upravljanju procesa financiranja, katerih razkritje ni bilo izrecno določeno. Namen več teh prošenj je bil pridobiti dostop do dokumentacije v zvezi z vlogami političnih strank za donacije. Podrobnosti o vlogah za donacije in občutljivosti informacij, ki jih te vloge vsebujejo, so take narave, da Parlament, kadar se v skladu z Uredbo (ES) št. 1049/2001 zahteva razkritje vloge, običajno ugotovi, da podrobnosti ni mogoče razkriti, ne da bi se pri tem ogrozili osrednji cilji in dejavnosti organizacije. Zato je bilo treba dostop do vlog za donacije zavrniti, da se zaščitijo poslovni interesi strank ali fundacij v skladu s prvo alinejo člena 4(2) Uredbe (ES) št. 1049/2001. Odkar je začela veljati Uredba (EU, Euratom) št. 1141/2014, ki je s proračunskim letom 2018 nadomestila Uredbo (ES) št. 2004/2003, so se zadeve spremenile. Z novo uredbo je bil ustanovljen Organ za evropske politične stranke in evropske politične fundacije (v nadaljnjem besedilu: organ), tj. neodvisni organ, ki upravlja registracijo evropskih političnih strank in fundacij, uredba pa določa tudi, da mora organ neposredno in samodejno objavljati informacije in dokumente, povezane s temi političnimi strankami in fundacijami. Zato Parlament pričakuje, da se bo število prošenj za dostop do dokumentov o političnih strankah in fundacijah precej zmanjšalo. C) Posvetovanje s tretjimi stranmi Če Parlament na podlagi Uredbe (ES) št. 1049/2001 prejme prošnjo za presojo o morebitnem razkritju dokumenta, ki ga ima, vendar ga je pripravila tretja stran, se bo morda moral z avtorjem posvetovati o njegovem stališču glede javne objave dokumenta. Običajno avtor dokumenta lažje kot občasni imetnik presodi, ali se lahko dokument dejansko razkrije. Medinstitucionalno posvetovanje Če je tretja stran Komisija ali Svet, se Parlament s tretjo stranjo posvetuje v skladu s posebnim memorandumom o soglasju, ki so ga te tri institucije podpisale leta Velja tudi obratno, da se Komisija in Svet posvetujeta s Parlamentom, če prejmeta prošnjo za razkritje dokumenta, katerega avtor je Parlament. Te tri institucije so se s sporazumom zavezale, da takšno predhodno posvetovanje končajo v časovnem okviru, ki jim omogoča, da obravnavanje prošenj za dostop do dokumentov zaključijo v obveznih rokih, ki jih določa Uredba (ES) št. 1049/2001. Ta postopek instituciji, ki obravnava prošnjo, omogoča, da pred sprejetjem odločitve bolje razume zahtevane dokumente in zadevne interese. Leta 2017 je Parlament sodeloval v desetih posvetih na podlagi memoranduma o soglasju. Posvetovanje z drugimi tretjimi stranmi Če Parlament na podlagi Uredbe (ES) št. 1049/2001 prejme prošnjo za presojo o morebitnem razkritju dokumentov, ki jih ima, vendar so jih pripravile tretje strani, razen Sveta ali Komisije, se mora o objavi dokumentov posvetovati s tretjimi stranmi, kadar ni jasno, ali se lahko dokumenti razkrijejo. Ker se te tretje strani niso izrecno zavezale, da bodo 16

17 na zahtevo za posvetovanje odgovorile v določenem časovnem okviru, se je obravnavanje zadevne prošnje zapletlo. Julija, ko je Sodišče EU v odločitvi v zadevi C-213/15 P potrdilo mnenje, v skladu s katerim je treba sodne vloge za namene Uredbe (ES) št. 1049/2001 obravnavati kot kateri koli drug dokument, je Parlament prejel prošnje za dostop do vseh vlog, povezanih z nekaj postopki, v katere je bil vključen. Parlament je zato moral začeti več krogov posvetovanja z vsemi stranmi, katerih vloge je imel, vključno z vlogami nekaterih držav članic. Parlament je sčasoma objavil zahtevane dokumente, če so njihovi avtorji potrdili, da se lahko razkrijejo. V nasprotnem primeru je na podlagi izjem za pravico do dostopa, ki jih določa Uredba (ES) št. 1049/2001, in ob upoštevanju sodne prakse ugotovil, da zahtevanih vlog ni mogoče razkriti. 17

18 ... P OG L A V J E I I I P r i t o ž b e p r i e v r o p s k e m v a r u h u č l o v e k o v i h p r a v i c i n s o d n i p o s t o p k i... Pritožbe pri evropskem varuhu človekovih pravic in sodni postopki, sproženi v zvezi s tem, kako Parlament izvaja Uredbo (ES) št. 1049/2001, so pogosto priložnost, da uprava prilagodi svojo prakso glede dostopa do dokumentov ne glede na izid zadevnega postopka. To poglavje vsebuje poročilo o pritožbah, ki so bile v letu 2017 vložene pri evropski varuhinji človekovih pravic, in sodnih postopkih. A. Nove pritožbe Pritožba 611/2017 in pritožba 895/2017 Novinar, čigar prošnje za dostop do dokumentov, ki so vsebovali zlasti osebne podatke osebja, so bile zavrnjene, je spomladi 2017 pri evropski varuhinji človekovih pravic vložil dve pritožbi. Pritožbi sta zelo podobni. Prva se nanaša na odločitve Parlamenta, da podaljša roke za obravnavanje prošenj pritožnika, in dejstvo, da je Parlament zavrnil dostop do posebnih dokumentov. V drugi je pritožnik ponovno trdil, da je Parlament neutemeljeno podaljšal rok za odgovor, da je neupravičeno zavrnil dostop do posebnega dokumenta in da nekatere dokumente vpisuje v register na način, ki ni v skladu z Uredbo (ES) št. 1049/2001. Službe evropske varuhinje človekovih pravic so zadevne dokumente pregledale poleti Parlament zdaj čaka sklepe varuhinje. Pritožba 1956/2017 Novembra je pritožnik pri evropski varuhinji človekovih pravic vložil pritožbo glede prošnje za javni dostop do dokumentov, ki vsebujejo osebne podatke poslancev Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov. Preiskava se je zaključila brez potrebe po nadaljnjih ukrepih. B. Sodni nadzor B.1) Novi primeri Odločitve Parlamenta glede dostopa do dokumentov se precej redko izpodbijajo. V tem letu je bila pri Sodišču EU vložena samo ena ničnostna tožba. Julija je profesor prava EU vložil tožbo za razveljavitev odločitve Parlamenta z dne 3. aprila 2017, s katero je institucija zavrnila javni dostop do svoje odločitve z dne 8. julija 2015, ker je bila ta sama izpodbijana na Sodišču EU in bi njeno razkritje ogrozilo sodni postopek (zadeva T-421/17, Leino-Sandberg proti Parlamentu). B.2) Sodbe 18

19 Na začetku leta so potekale tri zadeve, ki so se nanašale na dostop do dokumentov in Evropski parlament: zadeva T-136/15, Evropäiki Dynamiki proti Parlamentu (postopki javnih naročil), zadeva T-540/15, De Capitani proti Parlamentu (dokumenti trialoga) in zadeve od T- 639/15 do T-666/15, Novinarji proti Parlamentu (izdatki in nadomestila za poslance). V tem letu je bila na Sodišču EU obravnava v vsaki od navedenih zadev, pri čemer je to sprejelo odločitev v zadevah T-136/15, Evropäiki Dynamiki proti Parlamentu, in T-540/15, De Capitani proti Parlamentu. 1) Zadeva T-136/15 Evropäiki Dynamiki proti Parlamentu V tej zadevi je pritožnik Parlament prosil za dostop do vseh razpoložljivih informacij o vseh zahtevkih za ponudbe, povezane z več razpisnimi postopki. Parlament je pritožnika obvestil, da glede na zelo veliko število dokumentov, ki jih je treba ločeno pregledati, ne bi mogel izpolniti rokov iz Uredbe (ES) št. 1049/2001 o dostopu do dokumentov, in mu predlagal, da se poišče primerna rešitev v smislu člena 6(3) te uredbe. Pritožnik se s predlogom ni strinjal. Na podlagi tega je Parlament zavrnil dostop do vseh zahtevanih dokumentov z obrazložitvijo, da bi bila količina dela, povezanega s presojo, prevelika. Sodišče je potrdilo stališče Parlamenta, v skladu s katerim lahko institucija zavrne dostop do dokumentov zaradi nesorazmerne upravne obremenitve. Sodišče je trdilo, da lahko institucija zavrne dostop iz tega razloga, če 1) je delovna obremenitev, ki jo predstavlja ločen pregled zahtevanih dokumentov, nerazumna, 2) se je institucija posvetovala s prosilcem, da bi našla primerno rešitev, in 3) je institucija resnično preučila vse druge možnosti za ločen pregled. To ugotovitev je vredno izpostaviti pri zadevah, ki bi jih bilo težko obdelati v rokih iz Uredbe (ES) št. 1049/ ) Zadeva T-540/15 De Capitani proti Parlamentu (dokumenti trialoga) V tej zadevi je pritožnik vložil tožbo za razveljavitev odločitve Parlamenta z dne 8. julija 2015, da se odobri le delni dostop do dveh dokumentov s stolpci, ki se nanašata na tekoča medinstitucionalna pogajanja o zakonodajnem predlogu za uredbo Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol). Obravnava na Sodišču EU je bila septembra 2017, sodba pa je bila izdana 22. marca Sodniki so menili, da Parlament ni dokazal, da bi popolna javna objava zahtevanih tabel s stolpci pred koncem zakonodajnega postopka resno ogrozila zakonodajni postopek. Posledično so odločitev Parlamenta razveljavili, ker ni navedel razlogov. 3) Zadeve od T-639/15 do T-666/15 Psara proti Parlamentu (nadomestila in izdatki) Novembra 2015 je več novinarjev na Splošnem sodišču vložilo 29 tožb po odločitvi Parlamenta, da zavrne javni dostop do dokazil v zvezi z izdatki in nadomestili vseh poslancev na podlagi varstva zasebnosti in integritete posameznikov. Zahtevanih dokumentov je bilo več sto tisoč. Potem ko je Parlament prošnje zavrnil, zlasti na podlagi varstva zasebnosti posameznikov v skladu z Uredbo (ES) št. 1049/2001, pa tudi ker ni bilo mogoče izvesti presoje velikega števila 19

20 zahtevanih dokumentov, ki se ni zmanjšalo na obvladljivo količino, so pritožniki pred Splošnim sodiščem vložili ničnostno tožbo. Obravnava je potekala oktobra Sodba se pričakuje v letu

21 S k l e p n e o p o m b e Ker so se pristojnosti Parlamenta od začetka veljavnosti Uredbe (ES) št. 1049/2001 z leti povečale, se je povečalo tudi zanimanje javnosti za institucijo. Ljudje se zdaj bolj zavedajo in so bolje obveščeni o tem, da Parlament samodejno in neposredno objavi skoraj vse zakonodajno gradivo, ki ga pripravijo njegove službe. Zato se je število neutemeljenih prošenj za dostop do dokumentov, ki so dejansko že javni, zmanjšalo, prošnje pa so postale bolj specializirane. Številni prosilci, novinarji ali raziskovalci si prizadevajo za dostop do notranjih poročil in informacij o upravnih nalogah institucije. Pričakuje se, da se bo ta trend nadaljeval in s prihodnjimi evropskimi volitvami leta 2019 celo povečal. Hkrati število tožb za razveljavitev odločitev Parlamenta in nedavna ugodna sodba Sodišča EU v zadevi T-136/15 kažeta, da Parlament na splošno dobro tehta med pravico do dostopa do dokumentov in izjemami pri uveljavljanju te pravice. 21

Dostop javnosti do dokumentov 2014 Prispevek predsedstva k letnemu poročilu Evropskega parlamenta EPRS Služba Evropskega parlamenta za raziskave Oddel

Dostop javnosti do dokumentov 2014 Prispevek predsedstva k letnemu poročilu Evropskega parlamenta EPRS Služba Evropskega parlamenta za raziskave Oddel Dostop javnosti do dokumentov 2014 Prispevek predsedstva k letnemu poročilu Evropskega parlamenta EPRS Služba Evropskega parlamenta za raziskave Oddelek za preglednost Služba Evropskega parlamenta za raziskave

Prikaži več

COM(2014)596/F1 - SL

COM(2014)596/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 26.9.2014 COM(2014) 596 final 2014/0278 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o določitvi določene potrebne in prehodne ureditve v zvezi s prenehanjem sodelovanja Združenega kraljestva Velika

Prikaži več

Template SL 1

Template SL 1 P7_TA(2010)0379 Instrument za financiranje razvojnega sodelovanja (sprememba Uredbe (ES) št. 1905/2006) ***I Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 21. oktobra 2010 o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

COM(2007)634/F1 - SL

COM(2007)634/F1 - SL KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, 23.10.2007 COM(2007) 634 konč. Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1425/2006 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih vreč in

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema:

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: 9. avgust 2017 Prejemnik: Št. dok. Kom.: Zadeva: za

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 9.8.2017 C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 9.8.2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1306/2013

Prikaži več

C(2015)383/F1 - SL

C(2015)383/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 30.1.2015 C(2015) 383 final DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE.../ /EU z dne 30.1.2015 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjem pri

Prikaži več

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede domnevnih kršitev revidirane direktive o plačilnih storitvah 1. Obveznosti glede skladnosti in poročanja Vloga teh smernic 1. Dokument vsebuje

Prikaži več

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Svetovna trgovinska organizacija (STO) - Uredba (ES) št.

Prikaži več

Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij

Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij za pridobitev licence Pogosta vprašanja 1 Kaj je banka?

Prikaži več

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi 30.11.2010 Uradni list Evropske unije C 323/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) MNENJA EVROPSKI NADZORNIK ZA VARSTVO PODATKOV Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.4.2019 C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 25.4.2019 o zagotavljanju nemotenega delovanja elektronske evidence kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2012) 700 final 2012/0330 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske unije v pridružitvenem odboru EU-Alž

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2012) 700 final 2012/0330 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske unije v pridružitvenem odboru EU-Alž EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 28.11.2012 COM(2012) 700 final 2012/0330 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske unije v pridružitvenem odboru EU-Alžirija glede izvajanja določb o industrijskih izdelkih

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 72

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 72 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 29.11.2017 COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 726/2004, kar zadeva lokacijo sedeža Evropske agencije

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI

Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Zadeva: SKLEP SVETA o sklenitvi Protokola o izvajanju

Prikaži več

Smernice in priporočila Smernice in priporočila o področju uporabe uredbe CRA 17. junij i 2013 ESMA/2013/720. Datum: 17. junij 2013 ESMA/2013/720 Kazalo I. Področje uporabe 4 II. Namen 4 III. Skladnost

Prikaži več

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______ LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 V LETU 2010 Organ: OBČINA RADLJE OB DRAVI Sedež organa: MARIBORSKA CESTA 7, 2360 RADLJE OB DRAVI Spletni naslov kataloga www.radlje.si

Prikaži več

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc SL MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 27. maja 2014 o javnem dostopu do določenih informacij o slabih posojilih nekaterih bank (CON/2014/39) Uvod in pravna podlaga Evropska centralna banka (ECB) je

Prikaži več

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris 23.2.2013 Uradni list Evropske unije L 51/1 II (Nezakonodajni akti) MEDNARODNI SPORAZUMI SKLEP SVETA z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo

Prikaži več

c_ sl pdf

c_ sl pdf 3.12.2008 C 308/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) MNENJA EVROPSKI NADZORNIK ZA VARSTVO PODATKOV Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o

Prikaži več

C(2016)2202/F1 - SL

C(2016)2202/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 19.4.2016 C(2016) 2202 final DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE (EU).../ z dne 19.4.2016 o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izvzetja

Prikaži več

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/2014 28/03/2018 ESMA70-151-435 SL Kazalo 1 Področje uporabe... 2 2 Namen... 4 3 Obveznosti v zvezi s skladnostjo in poročanjem...

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne o določitvi ukrepov za pripravo seznama os

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne o določitvi ukrepov za pripravo seznama os EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 15.10.2018 C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne 15.10.2018 o določitvi ukrepov za pripravo seznama oseb, ki so v sistemu vstopa/izstopa (SVI) identificirane

Prikaži več

Microsoft Word - Dokument1

Microsoft Word - Dokument1 LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 V LETU 2010 Organ: OBČINA PIVKA Sedež organa: KOLODVORSKA CESTA 5, 6257 PIVKA Spletni naslov kataloga http://www.pivka.si/podrocje.aspx?id=161

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S 5.11.2018 L 274/11 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1639 z dne 13. julija 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki podrobneje

Prikaži več

Impact assessment Clean 0808

Impact assessment Clean 0808 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.9.2017 SWD(2017) 501 final DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE POVZETEK OCENE UČINKA Spremni dokument k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji EU za kibernetsko

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne julija o dopolnitvi Direktive 2014/ 65/ EU Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne julija o dopolnitvi Direktive 2014/ 65/ EU Evropskega parlamenta in S 31.3.2017 L 87/411 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/588 z dne 14. julija 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede režima

Prikaži več

Uporaba videokonferenc pri pridobivanju dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 P

Uporaba videokonferenc pri pridobivanju dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 P Uporaba videokonferenc pri pridobivanju dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 Praktični vodnik Evropska pravosodna mreža v civilnih

Prikaži več

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 24.4.2017 A8-0153/50 50 Odstavek 35 a (novo) 35a. je seznanjen z odgovorom generalnega sekretarja o preiskavi akreditiranega pomočnika nekdanjega predsednika Parlamenta, ki je osumljen, da ni izpolnil

Prikaži več

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES 19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ESRB/2012/2 1 Smernice organa EBA o usklajenih opredelitvah

Prikaži več

COM(2013)730/F1 - SL

COM(2013)730/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 24.10.2013 COM(2013) 730 final 2013/0350 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske unije v Pridružitvenem svetu, ustanovljenem z Evro-mediteranskim sporazumom o pridružitvi

Prikaži več

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, ki jo zastopata zastopnika

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc Na podlagi Statuta Univerze v Ljubljani in 42. člena Pravil o organiziranosti in delovanju Visoke šole za zdravstvo je senat Univerze v Ljubljani Visoke šole za zdravstvo na 38. redni seji dne 16. 10.

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i L 313/6 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2021 z dne 2. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi

Prikaži več

untitled

untitled EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 16.12.2014 C(2014) 9982 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 16.12.2014 o odobritvi nekaterih elementov Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju

Prikaži več

C(2016)3544/F1 - SL

C(2016)3544/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.6.2016 C(2016) 3544 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 13.6.2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov

Prikaži več

(Microsoft Word - Poro\350ilo 2011)

(Microsoft Word - Poro\350ilo 2011) LETNO POROČILO O IZVJNJU ZKON O DOSTOPU DO INFORMCIJ JVNEG ZNČJ 1 V LETU 211 Organ: OČIN IDRIJ Sedež organa: Mestni trg 1, 528 Idrija Spletni naslov kataloga www.idrija.si informacij javnega značaja: Uradna

Prikaži več

Ime predpisa:

Ime predpisa: Ime predpisa: Zakon o spremembah Zakona o varstvu okolja Št. zadeve: 007-188/2015 Datum objave: 9. 6. 2015 Rok za sprejem mnenj in pripomb: 23. 6. 2015 Ime odgovorne osebe in e-naslov: Dušan Pichler, gp.mop@gov.si

Prikaži več

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije 1.12.2016 SL Uradni list Evropske unije C 449/61 POROČILO o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije (2016/C 449/11) UVOD 1. Izvajalska

Prikaži več

untitled

untitled SL PRILOGA Smernice za določitev finančnih popravkov izdatkov, ki jih financira Unija v okviru deljenega upravljanja, zaradi neskladnosti s pravili o javnih naročilih 1 Kazalo 1. Uvod... 3 1.1. Namen in

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je po

Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je po Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je postopek ugotavljanja skladnosti, s katerim proizvajalec

Prikaži več

UREDBA (EU) 2015/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne aprila o spremembi Uredbe (ES) št. 223/ o evropski

UREDBA (EU) 2015/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne aprila o spremembi Uredbe (ES) št. 223/ o evropski L 123/90 19.5.2015 UREDBA (EU) 2015/759 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 29. aprila 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 223/2009 o evropski statistiki (Besedilo velja za EGP in Švico) EVROPSKI PARLAMENT

Prikaži več

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije 1.12.2016 SL Uradni list Evropske unije C 449/97 POROČILO o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije (2016/C 449/18) UVOD 1. Evropska agencija

Prikaži več

Microsoft Word Updated FAQ-EN_SL.docx

Microsoft Word Updated FAQ-EN_SL.docx TVOJA PRVA ZAPOSLITEV EURES Pogosta vprašanja Splošno Kje najdem informacije o programu Tvoja prva zaposlitev Eures? Informacije lahko prenesete z Euresovega portala na naslovu http://eures.europa.eu ali

Prikaži več

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu Na podlagi 64. člena Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za humanistične študije, št. 011-01/13 z dne 27. 6. 2013, je Senat Univerze na Primorskem Fakultete za humanistične študije na svoji 4.

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 698 final POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o izvajanju Uredbe (ES) št. 561/2006 o uskl

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 698 final POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o izvajanju Uredbe (ES) št. 561/2006 o uskl EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 18.10.2018 COM(2018) 698 final POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o izvajanju Uredbe (ES) št. 561/2006 o usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

Microsoft Word - LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU 2010.docx

Microsoft Word - LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU 2010.docx LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 V LETU 2010 Organ: OBČINA SEVNICA Sedež organa: GLAVNI TRG 19A, 8290 SEVNICA Spletni naslov kataloga www.obcina-sevnica.si informacij

Prikaži več

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz člena 23 Direktive 2014/59/EU Smernice organa EBA o določitvi

Prikaži več

Kodeks EFPIA o javni objavi Javne objave 2016 Shire Pharmaceuticals (vključno z družbo Baxalta US Inc.) 1

Kodeks EFPIA o javni objavi Javne objave 2016 Shire Pharmaceuticals (vključno z družbo Baxalta US Inc.) 1 Kodeks EFPIA o javni objavi Javne objave 2016 Shire Pharmaceuticals (vključno z družbo Baxalta US Inc.) 1 Razdelek 1: Pristop poročanja za podatke iz leta 2016 Družba Shire je 3. junija 2016 prevzela družbo

Prikaži več

EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; Fa

EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; Fa EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: U-I-99/04 ECLI: ECLI:SI:USRS:2005:U.I.99.04 Akt: Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Primorske novice, Uradne objave, št. 6/03 in 7/03), 8. čl. Izrek: Določba 8. člena Pravilnika

Prikaži več

Culture Programme (2007 – 2013)

Culture Programme (2007 – 2013) USTVARJALNA EVROPA (2014 2020) Podprogram Kultura Razpis za zbiranje predlogov: Razpis za zbiranje predlogov EACEA 34/2018: podpora za projekte evropskega sodelovanja 2019 OPOZORILO: Izvajanje tega razpisa

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI MESTA KRŠKO ZA LETO 2016 VSEBINA: I. Vsebina javnega razpisa II. Obrazec za prijavo III. Vzorec pogodbe Številka:

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije

Porevizijsko poročilo: Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije Porevizijsko poročilo Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih organov

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

Sklep

Sklep REPUBLIKA SLOVENIJA USTAVNO SODIŠČE Številka: Mp-1/07-16 - Datum: 17. 1. 2008 ODLOČBA Ustavno sodišče je v postopku odločanja o pritožbi Antona Zakrajška, Velike Lašče, ki ga zastopa Marjeta Šinkovec,

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o vzpostavitvi začasnega neposrednega stati

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o vzpostavitvi začasnega neposrednega stati EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 21.11.2018 C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 21.11.2018 o vzpostavitvi začasnega neposrednega statističnega ukrepa za izkazovanje izbranih vsebin popisa

Prikaži več

Številka: Up-694/19-8 U-I-179/19-5 Datum: SKLEP Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus ustavne pritožbe in pobude A. B., C., na seji 1

Številka: Up-694/19-8 U-I-179/19-5 Datum: SKLEP Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus ustavne pritožbe in pobude A. B., C., na seji 1 Številka: Up-694/19-8 U-I-179/19-5 Datum: 15. 7. 2019 SKLEP Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus ustavne pritožbe in pobude A. B., C., na seji 15. julija 2019 sklenilo: 1. Ustavna pritožba zoper

Prikaži več

Študentski svet UL Medicinske fakultete Vrazov trg Ljubljana E: T: Študentski svet UL MF je na 2. redni seji,

Študentski svet UL Medicinske fakultete Vrazov trg Ljubljana E: T: Študentski svet UL MF je na 2. redni seji, Študentski svet UL Medicinske fakultete Vrazov trg 2 1000 Ljubljana E: ssmf@mf.uni-lj.si T: +386 1 543 7810 Študentski svet UL MF je na 2. redni seji, dne 6. novembra 2017, na podlagi Pravilnika o organizaciji

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskeg

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskeg EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 3.10.2017 C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 3.10.2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z določitvijo pogojev

Prikaži več

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 5. marca o določitvi podrobnih pravil za izvajanje nekaterih določb Uredbe

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 5. marca o določitvi podrobnih pravil za izvajanje nekaterih določb Uredbe 24.4.2018 L 104/37 IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/626 z dne 5. marca 2018 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje nekaterih določb Uredbe (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta o blagovni

Prikaži več

Razpis za prijavo interesa (brez roka) za program pripravništva v Agenciji za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) SKLIC: ACER/TRAINEE/2019/OC

Razpis za prijavo interesa (brez roka) za program pripravništva v Agenciji za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) SKLIC: ACER/TRAINEE/2019/OC Razpis za prijavo interesa (brez roka) za program pripravništva v Agenciji za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) SKLIC: ACER/TRAINEE/2019/OC 1. KDO SMO? Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu

Revizijsko poročilo: Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju Pravilnost financiranja referendumske

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj

Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega univerza

Prikaži več

Številka:

Številka: Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana T: 01 478 83 30 F: 01 478 83 31 E: gp.mnz@gov.si www.mnz.gov.si Številka: IPP 007-1003/2015/22 Ljubljana, 23. marec 2016/16 EVA 2016-3130-0004 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE

Prikaži več

Microsoft Word - SI_Common Communication_kor.doc

Microsoft Word - SI_Common Communication_kor.doc Splošno sporočilo o izvršitvi sodbe v zadevi IP Translator 2. maj 2013 Sodišče je 19. junija 2012 izreklo sodbo v zadevi C-307/10»IP Translator«in tako odgovorilo na predložena vprašanja: 1. Direktivo

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______ LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 V LETU 2010 Organ: Občina Ajdovščina Sedež organa: Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina Spletni naslov kataloga http:www.ajdovscina.si

Prikaži več

Notes on the Application Form for a Declaration

Notes on the Application Form for a Declaration URAD ZA USKLAJEVANJE NA NOTRANJEM TRGU (UUNT) Znamke in modeli Mod.008 1. Splošne opombe Pri zahtevi za vpis v register se močno priporoča (vendar ni obvezna) uporaba obrazca Urada za zahtevo za vpis Mod.008

Prikaži več

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag 15.12.2011 Uradni list Evropske unije C 366/63 POROČILO o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Agencije

Prikaži več

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU 2011 ORGAN: OBČINA DORNAVA SEDEŢ ORGANA: DORNAVA 135/A SPLETNI NASLOV

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU 2011 ORGAN: OBČINA DORNAVA SEDEŢ ORGANA: DORNAVA 135/A SPLETNI NASLOV LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU 2011 ORGAN: OBČINA DORNAVA SEDEŢ ORGANA: DORNAVA 135/A SPLETNI NASLOV KATALOGA INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA: WWW.LEX-LOCALIS.INFO

Prikaži več

Datum:

Datum: Številka: 090-107/2011/ Datum: 27. 10. 2011 Informacijski pooblaščenec po informacijski pooblaščenki Nataši Pirc Musar (v nadaljevanju Pooblaščenec) izdaja na podlagi 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu

Prikaži več

VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranj

VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranj VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranju, dne 10. novembra 2017 Uprava Hranilnice LON d.d.,

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 1004-42/2018/6 Ljubljana, 22. 6. 2018 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GENERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

Microsoft Word - ribištvo.docx

Microsoft Word - ribištvo.docx Gregorčičeva 20 25, Sl-1001 Ljubljana T: +386 1 478 1000 F: +386 1 478 1607 E: gp.gs@gov.si http://www.vlada.si/ NUJNI POSTOPEK PREDLOG EVA 2017-2330-0079 ZAKON O SPREMEMBAH ZAKONA O MORSKEM RIBIŠTVU I.

Prikaži več

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 3.7.2017 A8-0249/9 9 Odstavek 9 9. pozdravlja dejstvo, da predlog proračuna za leto 2018 v odgovor na pozive Parlamenta za nadaljevanje pobude za zaposlovanje mladih vsebuje dodatna sredstva za ta program;

Prikaži več

Ministrstvo za kulturo RS

Ministrstvo za kulturo RS ROKOMETNI KLUB GROSUPLJE Ljubljanska cesta 40A 1290 GROSUPLJE PRAVILNIK O FINANČNO MATERIALNEM POSLOVANJU DRUŠTVA ROKOMETNI KLUB GROSUPLJE Občni zbor društva Rokometni klub Grosuplje je na podlagi 29.

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu

Revizijsko poročilo: Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu Revizijsko poročilo Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu o Radioteleviziji Slovenija Revizijsko poročilo Pravilnost

Prikaži več

Rules on the registers of applications and industrial property rights and on the certificate of the priority right (Official Gazette RS, No 102/2001)

Rules on the registers of applications and industrial property rights and on the certificate of the priority right (Official Gazette RS, No 102/2001) P R A V I L N I K o registrih prijav in pravic industrijske lastnine ter potrdilu o prednostni pravici 1. člen (vsebina pravilnika) Ta pravilnik določa vsebino registrov patentnih prijav, prijav modelov,

Prikaži več

Uradni list C 149 Evropske unije Letnik 62 Slovenska izdaja Informacije in objave 30. april 2019 Vsebina IV Informacije INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANO

Uradni list C 149 Evropske unije Letnik 62 Slovenska izdaja Informacije in objave 30. april 2019 Vsebina IV Informacije INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANO Uradni list C 149 Evropske unije Letnik 62 Slovenska izdaja Informacije in objave 30. april 2019 Vsebina IV Informacije INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE Svet 2019/C 149/01

Prikaži več

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednarodne smernice za e-poslovanje, ki jih zastopa tudi

Prikaži več

EASA NPA Template

EASA NPA Template Evropska agencija za varnost v letalstvu Mnje št. 06/2013 Kritič naloge vzdrževanja POVEZANI NPA/CRD 2012-04 RMT.0222 (MDM.020) 10.6.2013 Povzetek V mnju je obravnavano vprašanje varnosti, povezano s tveganjem

Prikaži več

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc Pravila o merilih za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskem domu Nova Gorica, 25. julij 2008 Prejmejo: Študentska pisarna Komisija za študentske zadeve Študentski svet Predsednik Predstojnik Ime

Prikaži več

Decision of the European Central Bank of 18 April 2019 on the total amount of annual supervisory fees for 2019

Decision of the European Central Bank of 18 April 2019 on the total amount of annual supervisory fees for 2019 SL SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2019/[XX*] z dne 18. aprila 2019 o skupnem znesku letnih nadomestil za nadzor za leto 2019 (ECB/2019/10) SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE ob upoštevanju Pogodbe o

Prikaži več

CL2007R0653SL bi_cp 1..1

CL2007R0653SL bi_cp 1..1 2007R0653 SL 31.05.2011 001.001 1 Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti B UREDBA KOMISIJE (ES) št. 653/2007 z dne 13.

Prikaži več

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 22.3.2019 A8-0206/577 577 Uvodna izjava 9 e (novo) (9e) Zaradi nespoštovanja pravil o ustanavljanju podjetij za mednarodni cestni prevoz nastajajo razlike na notranjem trgu, povečuje pa se tudi nelojalna

Prikaži več

SL SL SL

SL SL SL KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, 13.8.2008 COM(2008) 514 konč. VOL. I 2008/0167 (CNS) 2008/0168 (CNS) Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 2182/2004 o medaljah in žetonih, podobnih eurokovancem

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: Up-311/18, U-I-125/18 ECLI: ECLI:SI:USRS:2018:Up.311.18 Akt: Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 695/2017 z dne 9. 2. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U

Prikaži več

Priporočilo Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 15. januarja 2019 o spremembi Priporočila ESRB/2015/2 o ocenjevanju čezmejnih učinkov ukrepo

Priporočilo Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 15. januarja 2019 o spremembi Priporočila ESRB/2015/2 o ocenjevanju čezmejnih učinkov ukrepo 20.3.2019 SL Uradni list Evropske unije C 106/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) PRIPOROČILA EVROPSKI ODBOR ZA SISTEMSKA TVEGANJA PRIPOROČILO EVROPSKEGA ODBORA ZA SISTEMSKA TVEGANJA z dne 15. januarja

Prikaži več

Praktični vodnik za uporabo Uredbe o evropskem plačilnem nalogu Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah

Praktični vodnik za uporabo Uredbe o evropskem plačilnem nalogu Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah Praktični vodnik za uporabo Uredbe o evropskem plačilnem nalogu Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah Kazalo 2 I. Uvod: evropski civilni postopek.............................................................................................

Prikaži več

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanju: hranilnica) je na podlagi 318. člena Zakona o bančništvu

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: Up-20/05 ECLI: ECLI:SI:USRS:2005:Up.20.05 Akt: 2004 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Novem mestu št. P 449/2002 z dne 6. 5. 2004 Izrek: 2004 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Novem

Prikaži več

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: U-I-55/03 ECLI: ECLI:SI:USRS:2004:U.I.55.03 Akt: Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila o merilih za ocenjevanje vrednosti podržavljenih premičnin, nepremičnin, podjetij oziroma premoženja

Prikaži več