Microsoft Word - Obrazci_kuhinja.doc

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Microsoft Word - Obrazci_kuhinja.doc"

Transkripcija

1 Ponudnik: OBR-1 OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA Miren Miren PODATKI O PONUDNIKU Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne.., pod št. objave..., se prijavljamo na vaš javni razpis: VZDRŽEVALNA DELA KUHINJA OŠ MIREN n prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe. Podatki o gospodarskem subjektu - ponudniku Firma oziroma ime: Zakoniti zastopnik: Davčna številka: Številka računa in banka: Matična številka: Naslov: Številka telefona: Številka telefaksa: Elektronska pošta za obveščanje ponudnika: Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje: Odgovorna oseba za podpis pogodbe: Datum: Kraj: žig Ponudnik (ime in priimek pooblaščene osebe) (podpis) 1

2 OBR-2 P O N U D B A ponudbeni predračun št.: Predmet naročila: VZDRŽEVALNA DELA KUHINJA OŠ MIREN Ponudnik: Ponudbena cena predračunska vrednost (brez DDV): EUR Na predračunsko vrednost dajemo % popusta. ponudbena cena (brez DDV): EUR DDV: EUR ponudbena cena (skupaj z DDV): EUR Datum: Kraj: žig Ponudnik (ime in priimek pooblaščene osebe) (podpis) 2

3 OBR-3 OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA, Miren 129, 5291 Miren, ki jo zastopa: Župan Zlatko-Martin Marušič (v nadaljevanju: naročnik) ID za DDV: SI in Izvajalec (naziv in naslov) ki ga zastopa: (v nadaljevanju izvajalec) ID za DDV:. skleneta naslednjo POGODBO (osnutek) o izvedbi javnega naročila gradnje: VZDRŽEVALNA DELA KUHINJA OŠ MIREN I. UVODNA DOLOČILA 1. člen Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je naročnik v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Ur.l.RS št. 128/06, 16/08 in 19/2010) izvedel postopek oddaje javnega naročila po postopku oddaje naročila male vrednosti z namenom sklenitve pogodbe za izvedbo gradbenih del: VZDRŽEVALNA DELA KUHINJA OŠ MIREN. Izvajalec je bil izbran kot najugodnejši ponudnik na osnovi javnega razpisa objavljenega na Portalu javnih naročil, dne pod št. objave. S to pogodbo se pogodbeni stranki dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvedbe javnega naročila. Sestavni del te pogodbe so tudi pogoji sprejeti z razpisno dokumentacijo. II. PREDMET POGODBE 2. člen Naročnik s to pogodbo oddaja, izvajalec pa prevzema v izvedbo dela na objektu: VZDRŽEVALNA DELA KUHINJA OŠ MIREN in sicer: gradbena dela, obrtniška dela, elektroinstalacije, vodoinstalacije, ogrevanje in plin. Izvajalec bo opravil pogodbena dela na osnovi: - Ponudbe št. z dne v znesku EUR. - Ustrezne tehnične dokumentacije. - Veljavnih predpisov s področja predmeta javnega naročila. - Navodili naročnika oz. njegovega nadzornega organa. III. PODIZVAJALCI 3. člen Izvajalec bo dela prevzeta s to pogodbo izvedel brez podizvajalcev. 3

4 Ali ********************************************************************************************************* Poleg izvajalcev sodeluje(jo) pri izvedbi del tudi naslednji podizvajalec(i): 1. (naziv, naslov podizvajalca, kraj, matična številka, davčna številka in transakcijski račun), 2. (naziv, naslov podizvajalca, kraj, matična številka, davčna številka in transakcijski račun), Podizvajalec(i) bo(do) na podlagi te pogodbe v okviru prevzetih del izvedel(i): - vrsta dela:. - količina: - vrednost - kraj izvedbe.. - rok izvedbe Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcu za njegovo opravljeno delo. Naročnik je dolžan namesto glavnega izvajalca poravnati podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca, za kar podizvajalec predloži pisno soglasje, ki je sestavni del pogodbe. Izvajalec je dolžan svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije svojega podizvajalca, ki jih je predhodno potrdil. Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila. Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, naročniku v roku 5 dni po spremembi predložiti: - svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, - pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu, - soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu ********************************************************************************************************* IV. POGODBENA VREDNOST 4. člen Skupna vrednost naročila po tej pogodbi znaša: Vrednost brez DDV =.. EUR DDV 20% =.. EUR Vrednost z DDV =.. EUR (z besedo: EUR). Pogodbeni stranki soglašata, da so cene na enoto fiksne do dokončne izvedbe vseh pogodbenih del. V. PLAČILNI POGOJI 5. člen 4

5 Izvršena dela po tej pogodbi bo izvajalec obračunaval mesečno z začasnimi mesečnimi situacijami in končno situacijo. Obračunsko obdobje je od prvega do zadnjega v mesecu. Osnova za izstavitev situacije je podpisana gradbena knjiga. Izvajalec izstavi situacijo najkasneje do 25. v mesecu za pretekli mesec. Izvajalec pošilja situacijo v 6 izvodih na naslov naročnika: Občina Miren-Kostanjevica, Miren 129, 5291 Miren, ki situacijo pregleda in potrdi ter 2 izvoda vrne izvajalcu. Naročnik je dolžan izvršiti plačilo v roku 60 dni od datuma prejema situacije pri čemer začne teči plačilni rok naslednji dan po prejemu situacije, ki je podlaga za izplačilo, na transakcijski račun izvajalca št.: - pri Pogodbeni stranki se dogovorita, da se v primeru zamude plačila obračunavajo zamudne obresti po obrestni meri, ki jo določa Zakon o predpisani obrestni meri zamudnih obresti. Naročnik lahko začasne situacije izpodbija le iz razloga neskladnosti situacije z izvršenimi deli. Ugovor je naročnik dolžan podati v roku 8 dni od prejema situacije. Iz ugovora mora biti razvidno, za kateri znesek in v katerem delu ter iz kakšnega razloga izpodbija situacijo. Nesporni del situacije je naročnik dolžan potrditi in plačati v dogovorjenem roku. V primeru, da naročnik v roku, določenem za potrditev situacije, le-to ne potrdi, niti je ne izpodbija, se smatra, da se z njo strinja in jo potrjuje. Končno situacijo se naročnik obveže plačati v 60 dneh po njenem prejetju in prevzemu objekta. VI. PRIČETEK IZVAJANJA DEL IN ROKI IZVEDBE 6. člen Izvajalec se zavezuje dela prevzeta s to pogodbo izvesti v naslednjih rokih: - začetek del: zaključek del: Smatra se, da je izvajalec uveden v delo, ko prejme od naročnika: - Obojestransko podpisano pogodbo. - Ustrezno tehnično dokumentacijo in navodila. VII. POGODBENA KAZEN 7. člen Če izvajalec po svoji krivdi ne dokonča pravočasno del, ki so predmet te pogodbe, ima naročnik pravico zahtevati pogodbeno kazen in sicer 2 (dva) (promila) od pogodbene vrednosti za vsak dan zamude, vendar največ 5 (pet) % (odstotkov) od pogodbene vrednosti. Pogodbena kazen se obračuna s končnim obračunom del. VIII. PRESEŽNA, NEPREDVIDENA IN POZNEJŠA DELA 8. člen V skladu z 29. členom Zakona o javnem naročanju si naročnik pridružuje pravico do možnosti oddaje dodatnih del, v skladu in na način kot ga določa navedeni člen zakona. Izvajalec se obvezuje, da bo na zahtevo naročnika izvršil tudi presežna, nepredvidena in poznejša dela. V primeru dodatnih in več presežnih del, nepredvidenih in pozneje naročenih del veljajo cene na enoto in popust v enaki višini, to je. %, iz 5

6 ponudbenega predračuna št..., z dne.. Z aneksom k tej pogodbi bosta pogodbeni stranki ugotovili in določili obseg in vrednost teh del ter rok za njihovo izvedbo. IX. PRIMOPREDAJA IN KONČNI OBRAČUN DEL 9. člen Po dovršitvi pogodbenih del je izvajalec dolžan nemudoma pismeno obvestiti naročnika, da so pogodbena dela izvršena in ga pozvati na kvalitativni in kvantitativni prevzem del ter o tem napraviti zapisnik. Za datum dokončanja objekta velja dan, ko naročnik prejme pisno obvestilo od izvajalca, da so pogodbena dela izvršena. Primopredaja se izvede v najkrajšem možnem roku od prejema poziva izvajalca na prevzem. Naročnik prevzame od izvajalca pogodbena dela pod pogojem, da so dela kvalitetno izvršena, nepoškodovana in očiščena ter da so očiščeni prostori, v katerih so se dela izvajala. Ob prevzemu je izvajalec dolžan izročiti naročniku garancijo za odpravo napak v garancijskem roku in vso potrebno dokumentacijo za uspešno izvedbo tehničnega pregleda, pri katerem mora zagotoviti udeležbo svojega pooblaščenega predstavnika. Če se pri tehničnem pregledu ugotovijo morebitne pomanjkljivosti in napake, mora izvajalec le-te odpraviti v dogovorjenem roku. 10. člen Po uspešno opravljenem tehničnem pregledu je izvajalec dolžan naročniku predložiti končni obračun izvršenih del. X. GARANCIJA IN KAKOVOST 11. člen Izvajalec se zavezuje izvršiti pogodbena dela v skladu s pogoji ponudbene dokumentacije v količini, kvaliteti in rokih, skladno s potrjeno ponudbo ter v skladu z obstoječimi standardi in normativi, sicer bo naročnik unovčil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora izvajalec izročiti naročniku najkasneje v 10 dneh od sklenitve pogodbe. Izvajalec se zavezuje naročniku zagotoviti tudi ustrezne ateste za vgrajeni material. 12. člen Naročnik si pridružuje pravico, do uporabe postopka s pogajanji brez predhodne objave v vseh primerih, ki jih dopušča Zakon o javnem naročanju. Izvajalec daje naročniku 10 - letno garancijo za izvršena dela, razen za vgrajeno opremo in industrijske izdelke, za kar veljajo garancijski pogoji neposrednega proizvajalca. Garancijski rok prične teči z dnem primopredaje objekta. 6

7 Izvajalec se obvezuje na svoje stroške odpraviti vse napake in pomanjkljivosti na objektu, ki bi nastale v jamčevalni dobi. Napake in pomanjkljivosti bo izvajalec odpravil v roku, ki ga bosta stranki sporazumno določili ob komisijskem ogledu objekta. Če izvajalec ne odpravi napak v določenem roku, ki ga stranki sporazumno določita, lahko naročnik unovči garancijo za odpravo napak v garancijskem roku. Naročnik lahko odpravo napak naroči drugemu izvajalcu takih del na stroške izvajalca. Naročnik ni dolžan pisno obvestiti izvajalca, kateremu izvajalcu bo naročil odpravo pomanjkljivosti in za kakšno ceno. 13. člen Izvajalec ne odgovarja za napake in pomanjkljivosti na objektu, ki so posledica nepravilne ali nenamenske uporabe objekta ali naprav. Take napake morajo biti obojestransko zapisniško ugotovljene. XI. ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI 14. člen Izvajalec mora imeti zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam, v skladu z Zakonom o graditvi objektov. XII. ZAVAROVANJE IN ČUVANJE GRADBIŠČA 15. člen Od začetka do dne izročitve objekta ali del, mora izvajalec primerno zavarovati in čuvati izvedena dela, opremo in material pred okvarami, propadanjem, uničenjem in odtujitvijo. XIII. PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK 16. člen Pooblaščeni predstavnik naročnika skrbnik pogodbe za dela po tej pogodbi je Nadzorni organ za dela po tej pogodbi s strani naročnika je:. Pooblaščeni predstavnik izvajalca za delo po tej pogodbi je:. XIV. OSTALE IN KONČNE DOLOČBE 17. člen Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta naredili vse, kar je potrebno za izvršitev pogodbe in da bosta ravnali kot dobra gospodarja. 18. člen Pogodbeni stranki sta sporazumni, da veljajo za vse druge medsebojne pravice in obveznosti, ki s to pogodbo niso definirane, določila Zakona o graditvi objektov in določila Posebnih gradbenih uzanc ter za vse ostale pravice in obveznosti, ki jih tudi slednja ne urejata, pa določila Zakona o obligacijskih razmerjih. 7

8 19. člen Morebitne spore bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, sicer pa je za reševanje sporov iz te pogodbe pristojno sodišče v Novi Gorici. 20. člen Pogodba je sestavljena v 6 izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po 3 izvode. Pogodba je sklenjena in začne veljati, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki. Vse spremembe in dopolnitve pogodbe skleneta naročnik in izvajalec v pisni obliki. Številka:. Datum:. IZVAJALEC:. Direktor. Številka:. Datum:. NAROČNIK: OBČINA-MIREN-KOSTANJEVICA Župan Zlatko-Martin Marušič 8

9 Ponudnik: OBR-4 OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA Miren Miren IZJAVLJAMO: IZJAVA O SPOSOBNOSTI PONUDNIKA 1. Da nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 55/08 in 66/08): - hudodelsko združevanje, - sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje, - goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti, - pranje denarja. 2. Da nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti, 3. Da nismo v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, nismo opustili poslovno dejavnost in nismo v katerem koli podobnem položaju, v skladu s predpisi države v kateri imamo sedež. 4. Da nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi z našim poklicnim ravnanjem iz področja predmeta javnega naročila. 5. Da izpolnjujemo obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu s predpisi države v kateri imamo sedež. 6. Da izpolnjujemo obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu s predpisi države v kateri imamo sedež 7. Ustrezno izpolnite in obkrožite: A. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno številko... oziroma na osnovi vpisa v Poslovni register Slovenije, AJPES, izpostava.. številka... B. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila smo na podlagi Zakona. pridobili ustrezno dovoljenje (licenco), številka izdano pri. dne ki je veljavno do. Smo člani naslednje organizacije: 9

10 (vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje dejavnosti član posebne organizacije-zbornice, združenja itd..). C. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila ne potrebujemo posebnega dovoljenja in lahko dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v sodni register oz. vpisa v Poslovni register Slovenije. (če ste izpolnili točko B., v tem primeru točke C. ne izpolnjujete; če niste izpolnili točke B, izpolnite točko C.) S PODPISOM TE IZJAVE IZJAVLJAMO TUDI Da se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje razpisne dokumentacije naročnika za izvedbo javnega naročila. Da v ponudbi nismo dajali zavajajočih podatkov. Da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb, sklenjenih v zadnjih petih letih. Ta izjava z obveznimi prilogami je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na javni razpis za: VZDRŽEVALNA DELA KUHINJA OŠ MIREN, objavljenem na Portalu javnih naročil, dne., pod št. objave... Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični. Izjava za gospodarske subjekte, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji mora biti podana oz. potrjena pred pristojnim organom (notarjem ali drugim pristojnim organom v državi kjer ima gospodarski subjekt svoj sedež). Datum: Žig Podpis ponudnika: 10

11 Ponudnik: OBR- 5 OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA Miren Miren IZJAVA O IZPOLNJEVANJU EKONOMSKO - FINANČNIH POGOJEV Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo: 1. Plačane imamo vse zapadle obveznosti do svojih podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja. Na podlagi poziva bomo naročniku v določenem roku predložili zahtevano dokazilo (poročilo pooblaščenega revizorja, potrdilo ponudnikove poslovne banke ali drugo enakovredno dokazilo) o izpolnjevanju pogoja. 2. Nudimo najmanj 60 dnevni plačilni rok. Ta izjava z obveznimi prilogami je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na javni razpis za: VZDRŽEVALNA DELA KUHINJA OŠ MIREN, objavljenem na Portalu javnih naročil, dne., pod št. objave... Datum: Žig Podpis ponudnika: 11

12 Ponudnik: OBR-6 OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA Miren Miren IZJAVA O REFERENCAH Izjavljamo, da razpolagamo z naslednjimi referencami v zadnjih petih letih pred objavo javnega razpisa v skladu z navodili ponudnika: Zap. št. 1. Pogodbeni partner (naziv in naslov) Vrsta gradbenih del Datum izvedbe (zaključka) Vrednost posla v EUR (z DDV) Delež ponudnika v EUR (z DDV) Za vsako vpisano referenco v tabeli mora ponudnik predložiti dokazilo v obliki potrdila, ki ga izda pristojni organ državnega naročnika oziroma zasebna družba ali zasebnik v originalu in priložiti k temu seznamu: (najmanj 1 potrdilo na obrazcu (OBR-6/1). Ta izjava z obveznimi prilogami je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na javni razpis za: VZDRŽEVALNA DELA KUHINJA OŠ MIREN, objavljenem na Portalu javnih naročil, dne., pod št. objave... Datum: Žig Podpis ponudnika: 12

13 OBR-6/1 POTRDILO O REFERENCI (VZDRŽEVALNA DELA KUHINJA OŠ MIREN) Naročnik kateremu je ponudnik opravil gradnjo: IZJAVLJAM, da je gospodarski subjekt.. izvedel naslednja dela: obnovitev ali novogradnja kuhinje na objektu (OŠ oziroma VRTEC): v celotni vrednosti projekta z DDV.EUR delež ponudnika pri projektu z DDV.EUR v obdobju od.. do.. in v celoti upošteval naše zahteve in spoštoval pogodbena določila. Kontaktna oseba naročnika: Telefon. E-naslov Kraj. Datum. žig Ime, priimek odgovorne osebe naročnika podpis 13

14 Ponudnik: OBR- 7 OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA Miren Miren IZJAVA O PODIZVAJALCIH IN SKUPNI PONUDBI Navodilo: (Ponudnik ustrezno obkroži in izpolni rubriko pod I., II. ali III.) I. IZJAVLJAMO: 1. DA NE NASTOPAMO S PODIZVAJALCI. 2. DA NE NASTOPAMO KOT SKUPINA PONUDNIKOV. *II. IZJAVLJAMO - Da bodo pri izvedbi projekta sodelovali naslednji podizvajalci: Z.št. Podizvajalec (naziv, naslov) Opis del, ki jih bo izvedel Vrednost del z DDV v EUR Delež pri projektu v % - Vrednost posla, ki ga prevzemamo kot ponudnik, ni manjša od vrednosti posla posameznega podizvajalca. - Da bomo v primeru, če bomo posel opravljali s podizvajalci, naročnika pooblastili, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem *III. IZJAVLJAMO Da nastopamo kot skupina naslednjih ponudnikov Z.št. Naziv ponudnika v skupini Naslov Odgovorna oseba Delež pri projektu v % 14

15 in DA JE POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK VSEH PONUDNIKOV V SKUPINI Naziv pooblaščenega ponudnika v skupini Naslov Odgovorna oseba ki ima polno pooblastilo vseh ponudnikov v skupini, da v našem imenu podpiše ponudbo in nastopa v postopku v imenu vseh ponudnikov v skupini. Datum Žig Podpis. Datum Žig Podpis. Datum Žig Podpis. Datum Žig Podpis. *V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci ali ponudbo vlaga skupina ponudnikov mora ponudnik poleg izjave predložiti še (OBVEZNE PRILOGE): - pisni dogovor med ponudnikom in podizvajalci ali pisni dogovor o skupnem nastopanju, iz katerega mora biti razvidna udeležba posameznega izvajalca: opis vsebine del posameznega izvajalca in finančni delež izražen v % od celotne vrednosti javnega naročila za posameznega izvajalca, pri nastopu skupine ponudnikov mora biti predloženo tudi pooblastilo vseh ponudnikov o določitvi nosilca skupne ponudbe. - izjave o izpolnjevanju osnovne sposobnosti in sposobnosti za opravljanje poklicne dejavnosti (OBR-4) ter reference za podizvajalce oziroma vse udeležence skupine ponudnikov. - izjave za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc (OBR-8) in izjave za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc (OBR-8/1) za podizvajalce oziroma vse udeležence skupine ponudnikov. V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci mora predložiti še: Obrazec OBR-1 Podatki o ponudniku izpolnjen s podatki podizvajalca. Ta izjava z obveznimi prilogami je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na javni razpis za: VZDRŽEVALNA DELA KUHINJA OŠ MIREN, objavljenem na Portalu javnih naročil, dne., pod št. objave... Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični. Datum: Žig Podpis ponudnika: 15

16 Ponudnik: OBR-8 OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA Miren Miren IZJAVA ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV IZ URADNIH EVIDENC (za vsakega zakonitega zastopnika posebej) Izjavljamo, da soglašamo, da lahko naročnik OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA za namene javnega razpisa VZDRŽEVALNA DELA KUHINJA OŠ MIREN objavljenega na Portalu javnih naročil z dne pod številko objave. pridobi naše osebne podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za naslednje osebe, ki so pooblaščene za zastopanje: Ime in priimek: Naslov stalnega bivališča: EMŠO:. Datum in kraj rojstva:. Občina rojstva: Podpis pooblastitelja Ta izjava z obveznimi prilogami je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na javni razpis za: VZDRŽEVALNA DELA KUHINJA OŠ MIREN, objavljenem na Portalu javnih naročil, dne., pod št. objave... Datum:. Žig Podpis ponudnika: 16

17 Ponudnik: OBR-8/1 OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA Miren Miren IZJAVA ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ URADNIH EVIDENC (za pravno osebo) Izjavljamo, da soglašamo, da lahko naročnik OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA za namene javnega razpisa: VZDRŽEVALNA DELA KUHINJA OŠ MIREN, objavljenega na Portalu javnih naročil z dne pod številko objave. pridobi podatke naše družbe iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila. Osnovni podatki o družbi: Polno ime... Kratko ime... Naslov (sedež)... Občina sedeže. Številka vpisa v sodni register (št. vložka): Matična številka : Podpis pooblastitelja Ta izjava z obveznimi prilogami je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na javni razpis za: VZDRŽEVALNA DELA KUHINJA OŠ MIREN, objavljenem na Portalu javnih naročil, dne., pod št. objave... Datum:. Žig Podpis ponudnika: 17

18 Ponudnik: OBR-9 OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA Miren Miren IZJAVA O KOMERCIALNEM POPUSTU A) Izjavljamo, da na ponudbeno vrednost ponudbe št. v višini EUR, DAJEMO komercialni popust v višini % kar znaša EUR. Komercialni popust velja v enakem % tudi na ponudbeno ceno za morebitna dodatna dela. B) Izjavljamo, da na ponudbeno vrednost ponudbe št. v višini EUR, NE DAJEMO komercialnega popusta. (Navodila: Ustrezno obkrožiti A ali B in izpolniti manjkajoče podatke) Ta izjava z obveznimi prilogami je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na javni razpis za: VZDRŽEVALNA DELA KUHINJA OŠ MIREN, objavljenem na Portalu javnih naročil, dne., pod št. objave... Datum: Žig in podpis ponudnika: 18

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Pleskarska dela v letu 2015 junij 2015 Številka: 439-59/2015 Datum: 11.6.2015 Predmet javnega naročila:»pleskarska dela«vsebina RAZPISNE DOKUMENTACIJE 1. Povabilo k oddaji ponudbe

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DARS d.d. POGLAVJE 10 SPOSOBNOST za Izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo poslovne stavbe DARS na lokaciji Grič Junij 2018 Opozorilo ponudnikom: Vsi predloženi

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax O B Č I N A D O B R E P O L J E V i d e m 3 5, 1 3 1 2 V i d e m - D o b r e p o l j e, t e l e f o n : 0 1 7 8 6 7 0 1 0, t e l e f a k s : 0 1 7 8 0 7 9 2 3, e - p o š t a : o b c i n a. d o b r e p

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

Microsoft Word - RD_Kanalizacija_Lasec_Breg.doc

Microsoft Word - RD_Kanalizacija_Lasec_Breg.doc Javno naročilo gradnje odprti postopek»kanalizacija IN VODOVOD NA LASCU IN BREGU«(Razpisna dokumentacija) Junij 2011 1 JAVNO NAROČILO Predmet javnega naročila:»kanalizacija IN VODOVOD NA LASCU IN BREGU«Vrsta

Prikaži več

Microsoft Word - RD_Kanalizacija_Opatje_selo_2

Microsoft Word - RD_Kanalizacija_Opatje_selo_2 Javno naročilo gradnje odprti postopek (ponovna objava)»ureditev odvajanja odpadnih voda naselja Opatje selo I. in II. Faza Projekt ISO-PA«Razpisna dokumentacija Oktober 2013 1 JAVNO NAROČILO Predmet javnega

Prikaži več

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133 1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Naročnik: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje Na podlagi javnega razpisa za PREVZEM ODPADNE EMBALAŽE podajamo naslednjo ponudbo:

Prikaži več

obrazec 1

obrazec 1 obrazec 1 PONUDNIK: 3. PONUDBENA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCA GRADENJ POSTOPEK ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI OBJAVLJEN NA PORTALU JAVNIH NAROČIL pod oznako JN005432/2017-W01 PREDMET

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, tel. 01/786-70-10, fax: 01/780-79-23, e-mail: obcina.dobrepolje@siol.net PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBI Firma oziroma ime:. Zakoniti zastopnik: Identifikacijska

Prikaži več

obrazec 1

obrazec 1 obrazec 1 PONUDNIK: 3. PONUDBENA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCA DEL ZA NAROČILO MALE VREDNOSTI OBJAVLJEN NA PORTALU JAVNIH NAROČIL pod oznako JN007321/2018-W01 PREDMET JAVNEGA NAROČILA:»LETNO

Prikaži več

Microsoft Word - 5RD_ Pogodba.doc

Microsoft Word - 5RD_ Pogodba.doc Znanstveno-raziskovalno središče Koper, s skrajšano firmo ZRS Koper, Garibaldijeva ulica 1, 6000 Koper, ki ga zastopa direktor prof. dr. Rado Pišot, matična številka: 7187416000, ID številka za DDV: SI

Prikaži več

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/38 46 300, Fax.: 07/38 46 309 Elektronska pošta: info@obcina-skocjan.si RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS O DODELJEVANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

OBRAZEC ''PRIJAVA''

OBRAZEC ''PRIJAVA'' Obrazec ''Prijava'' PRIJAVA 1 PONUDBA, št. Ponudbo dajemo za javno naročilo, katerega predmet je dobava energijsko učinkovitih prenosnih in tabličnih računalnikov, z oznako SOS_rac-2014 (se označi z X):

Prikaži več

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Opr. št. St 1069/2010 Ljubljana, dne 19.3.2018 VABILO K DAJANJU PONUDB (čl. 335. ZFPPIPP) Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani,

Prikaži več

Štev

Štev Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije Številka javnega naročila pri naročniku: NMV_14/11-B Datum: 27. 7. 2011 Na podlagi 30. a člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06,

Prikaži več

(Microsoft Word RAZPISNA DOKUMENTACIJA-pohi\232tvo.docx)

(Microsoft Word RAZPISNA DOKUMENTACIJA-pohi\232tvo.docx) RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: UL, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA Jamnikarjeva 101 1000 LJUBLJANA Predmet javnega naročila: Nakup, dobava in montaža opreme za UL, Biotehniška fakulteta Zaporedna številka javnega

Prikaži več

VZOREC POGODBE NAROČNIK: OBČINA TOLMIN, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin zakoniti zastopnik: Uroš Brežan, župan matična številka: davčna

VZOREC POGODBE NAROČNIK: OBČINA TOLMIN, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin zakoniti zastopnik: Uroš Brežan, župan matična številka: davčna VZOREC POGODBE NAROČNIK: OBČINA TOLMIN, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin zakoniti zastopnik: Uroš Brežan, župan matična številka: 5881455000 davčna številka: SI19588976 številka TRR: SI56 0132 8010 0014

Prikaži več

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Matična številka: 3372421000 Davčna številka: 58270574 Transakcijski

Prikaži več

OP-G NavodilaZaPripravoPonudbe

OP-G NavodilaZaPripravoPonudbe OBČINA LOGATEC ŽUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 NAVODILA ZA PRIPRAVO PONUDBE Predmet naročila: Rekonstrukcija občinske

Prikaži več

SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Sp

SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Sp ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Spremembe v Navodilih ponudnikom za pripravo ponudbe

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - SANACIJA PLAZU NA LC ZAPLANINA

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - SANACIJA PLAZU NA LC ZAPLANINA OBČINA VRANSKO Vransko 59, 3305 Vransko R A Z P I S N A D O K U M E N T A C I J A PREDMET JAVNEGA NAROČILA»SANACIJA PLAZU NA LC ZAPLANINA«Vrsta postopka: ODPRTI POSTOPEK Številka: 4301-02/2014-03 Datum:

Prikaži več

Naročnik: CEROP d.o.o. Vaneča 81 B, 9201 Puconci RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO SUKCESIVNA DOBAVA DIZELSKEGA GORIVA P O N U D B E N I D E L

Naročnik: CEROP d.o.o. Vaneča 81 B, 9201 Puconci RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO SUKCESIVNA DOBAVA DIZELSKEGA GORIVA P O N U D B E N I D E L Naročnik: CEROP d.o.o. Vaneča 81 B, 9201 Puconci RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO SUKCESIVNA DOBAVA DIZELSKEGA GORIVA P O N U D B E N I D E L Javni razpis je objavljen na Portalu javnih naročil

Prikaži več

NAROČNIK:

NAROČNIK: NAROČNIK: Občina Starše Starše 93 2205 Starše RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO:»STORITEV DEL IN NALOG KOORDINATORJA ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU ZA INVESTICIJE OBČINE STARŠE V

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE

Prikaži več

JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko

JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur matična številka: 1214438000 davčna

Prikaži več

NAROČNIK: in IZVAJALEC: OBČINA KAMNIK, Glavni trg 24, 1240 KAMNIK, ki jo zastopa župan Marjan Šarec ID. št. za DDV: SI matična številka: 58744

NAROČNIK: in IZVAJALEC: OBČINA KAMNIK, Glavni trg 24, 1240 KAMNIK, ki jo zastopa župan Marjan Šarec ID. št. za DDV: SI matična številka: 58744 NAROČNIK: in IZVAJALEC: OBČINA KAMNIK, Glavni trg 24, 1240 KAMNIK, ki jo zastopa župan Marjan Šarec ID. št. za DDV: SI28232801 matična številka: 5874483000 direktor ID. št. za DDV: Številka TRR izvajalca:

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

Vzorec pogodbe

Vzorec pogodbe Adria Turistično podjetje d.o.o., Jadranska cesta 25, 6280 Ankaran, ID za DDV: SI22221158, ki ga skupno zastopata direktor doc.dr. Aleš Semeja (v nadaljevanju: naročnik) in (v nadaljevanju Izvajalec) Skleneta

Prikaži več

KAJ PRINAŠAJO NOVE POGODBE O FINANCIRANJU DRUŠTEV?

KAJ PRINAŠAJO NOVE POGODBE O FINANCIRANJU DRUŠTEV? Izvedba JN za izdelavo projektnih dokumentacij za potrebe Občine Hoče-Slivnica za obdobje 2016-2018 Dr. Marko Soršak, univ. dipl. gosp. inž. Hoče, januar 2017 PREGLED VSEBINE: Uvod Pravna podlaga za izvedbo

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA  DOKUMENTACIJA Zdravstveni dom Dr. Božidarja Lavriča - Cerknica Cesta 4. maja 17 1380 CERKNICA (Kratek naziv ZD Cerknica) : 01/70 50 100 fax: 01/ 70 50 118 e-mail: info@zd-cerknica.si POVABILO K ODDAJI PONUDBE za Naročnik

Prikaži več

Javna_narocila_MV_01

Javna_narocila_MV_01 KNJIŽNICA FRANCA KSAVRA MEŠKA ORMOŽ NOTRANJI PREDPIS O ODDAJI JAVNIH NAROČIL MALE VREDNOSTI Ormož, 2003 Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož, Kolodvorska 9, 2270 Ormož Notranji predpis o oddaji naročil

Prikaži več

SKLEP ZA ZAČETEK POSTOPKA ODDAJE JAVNEGA NAROČILA Z ZBIRANJEM PONUDB

SKLEP ZA ZAČETEK POSTOPKA ODDAJE JAVNEGA NAROČILA Z ZBIRANJEM PONUDB Jamnikarjeva 101 1000 Ljubljana, Slovenija telefon: 01 423 11 61 faks: 01 256 57 82 Številka: 4001-18/2014-2 Datum: 20.11.2014 POVABILO K ODDAJI PONUDBE Na Portalu javnih naročil je bilo dne 20.11.2014

Prikaži več

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc SI-TSA Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija http://www.si-tsa.si si-tsa@gov.si Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21 1000 Ljubljana Davčna

Prikaži več

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d.

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d. Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: 04 2083 000 podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: 04 2083 600 električne energije, d. d. Ulica Mirka Vadnova 3a 4000 Kranj www.elektro-gorenjska.si

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadaljevanju»naročnik«) in družbo VI NOVA d.o.o. (v nadaljevanje»ponudnik«).

Prikaži več

Tel: Fax: II. PONUDBENI DEL Obvezna vsebina ponudbe: 1. Podatki ponudnika (OBR-1) 2. Ponudb

Tel: Fax: II. PONUDBENI DEL Obvezna vsebina ponudbe: 1. Podatki ponudnika (OBR-1) 2. Ponudb II. PONUDBENI DEL Obvezna vsebina ponudbe: 1. Podatki ponudnika (OBR-1) 2. Ponudbeni predračun (OBR-2) 3. Vzorec pogodbe (OBR-3) 4. Izjave (OBR-4, OBR-X) 5. Ovojnica Ponudniki morajo predložiti in zaradi

Prikaži več

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednarodne smernice za e-poslovanje, ki jih zastopa tudi

Prikaži več

KM_C

KM_C VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA NA ZELENICI 8 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1077-19-33 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNA UPRAVA Služba za javna naročila Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana tel: , fax: MESTNA OBČINA LJUBLJANA JN

MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNA UPRAVA Služba za javna naročila Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana tel: , fax: MESTNA OBČINA LJUBLJANA JN MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNA UPRAVA Služba za javna naročila Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana tel: 306 44 02, fax: 306 44 07 MESTNA OBČINA LJUBLJANA JN 09/322955 1/48 1. INFORMACIJE O NAROČILU IN NAVODILA

Prikaži več

Razpisna dokumnetacija

Razpisna dokumnetacija Številka: 430-0001/2015 Datum: 29.05.2015 Objava: Portal javnih naročil, št. objave NMV 3112/2015 z dne 29.05.2015. RAZPISNA DOKUMENTACIJA»SANACIJA CESTE DOLENJI NOVAKI RAZPOTJE PRI BREJCU JAZC«Javno naročilo

Prikaži več

Vzorec pogodbe Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik, Livarska ulica 1, SI-1241 Kamnik, ki ga zastopa Jože Oblak, Matična številka: , Davčna šte

Vzorec pogodbe Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik, Livarska ulica 1, SI-1241 Kamnik, ki ga zastopa Jože Oblak, Matična številka: , Davčna šte Vzorec pogodbe Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik, Livarska ulica 1, SI-1241 Kamnik, ki ga zastopa Jože Oblak, Matična številka: 5138221, Davčna številka: SI90660188 (v nadaljevanju»naročnik«) ter...,

Prikaži več

KM_C

KM_C POVABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA TRNOVELJSKA CESTA 14 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1073-2466-13 IN GARAŽNEGA MESTA ID 1073-2466-63 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem povabilu

Prikaži več

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc Na podlagi 31. člena Statuta Gozdarskega inštituta Slovenije je upravni odbor Gozdarskega inštituta Slovenije na svoji 3. redni seji z dne 29.05.2007 sprejel naslednji PRAVILNIK O UPORABI SLUŽBENIH MOBILNIH

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI MESTA KRŠKO ZA LETO 2016 VSEBINA: I. Vsebina javnega razpisa II. Obrazec za prijavo III. Vzorec pogodbe Številka:

Prikaži več

Microsoft Word - 01_Navodila _Najugodnejša_ _6_

Microsoft Word - 01_Navodila _Najugodnejša_ _6_ PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KAMNIŠKA BISTRICA NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE I. Navodila ZA IZDELAVO IN ODDAJO PONUDBE NAROČNIK Prostovoljno gasilsko društvo Kamniška Bistrica, Zgornje Stranje 24, 1242

Prikaži več

Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: identifikaci

Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: identifikaci Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: 5874025000 identifikacijska številka za DDV: SI67593321 (v nadaljevanju: MOL)

Prikaži več

Ministrstvo za kulturo RS

Ministrstvo za kulturo RS Naročnik: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNO NAROČILO (JN)»KANALIZACIJSKO OMREŽJE NA PUŠČI FAZA 2«Naročnik: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa

Prikaži več

Številka: JN 15/14 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PO POSTOPKU ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI Z OZNAKO JN 15/14 DOBAVA POSOD IN ZABOJNIKOV ZA

Številka: JN 15/14 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PO POSTOPKU ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI Z OZNAKO JN 15/14 DOBAVA POSOD IN ZABOJNIKOV ZA Številka: JN 15/14 Datum: 03.12.2014 RAZPISNA DOKUMENTACIJA PO POSTOPKU ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI Z OZNAKO JN 15/14 DOBAVA POSOD IN ZABOJNIKOV ZA LOČENO ZBRANE ODPADKE Objava na Portalu javnih naročil

Prikaži več

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/2010, 15/2015, 512016,

Prikaži več

Ime Priimek

Ime Priimek Številka: 430-1093/2010-2 Datum: 9. 9. 2010 Oznaka: JN 10/210151 RAZPISNA DOKUMENTACIJA IZBIRA IZVAJALCA ZA TISK IN RAZNOS GLASILA LJUBLJANA ZA LETO 2010 Ljubljana, september 2010 2 1. NAVODILA PONUDNIKOM

Prikaži več

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc)

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc) PRIJAVNI OBRAZEC DRUŠTVA ZA DODELITEV POMOČI ZA OHRANJANJE, SPODBUJANJE IN RAZVOJ PODEŽELJA V OBČINI ŠKOFLJICA ZA LETO 2008 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V PRIMARNEM KMETIJSTVU 1. PODATKI O VLAGATELJU

Prikaži več

(Microsoft Word - A-4_Tehni\350na podpora)

(Microsoft Word - A-4_Tehni\350na podpora) VLOGA NA JAVNI RAZPIS ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI MIREN-KOSTANJEVICA V LETU 2014 A-4. ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSKEM SEKTORJU UPRAVIČENEC Naziv Naslov Priimek

Prikaži več

(Microsoft Word - Postopek eviden\350nega naro\350ila za izvajanje sanitetnih in nenujnih re\232evalnih prevozov s spremljevalcem 2019.d)

(Microsoft Word - Postopek eviden\350nega naro\350ila za izvajanje  sanitetnih in nenujnih re\232evalnih prevozov s spremljevalcem 2019.d) Številka: EN 1/2019 PREDMET EVIDENČNEGA NAROČILA:»IZVAJANJE SANITETNIH PREVOZOV IN NENUJNIH REŠEVALNIH PREVOZOV S SPREMLJEVALCEM«, 1 1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE Skladno z določili 21. člena Zakona o javnem

Prikaži več

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubrika 2 Registrska številka... 3 Rubrika 3 Matična številka

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: UL, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA Jamnikarjeva 101 1000 LJUBLJANA Predmet javnega naročila: Čiščenje poslovnih in laboratorijskih prostorov Zaporedna številka javnega naročila:

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 Kranj (v nadaljevanju organizator). POGOJI SODELOVANJA

Prikaži več

Microsoft Word - 5_22_no koncno porocilo kompostarna.doc

Microsoft Word - 5_22_no koncno porocilo kompostarna.doc PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALCI: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Nadzorni odbor občine Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad pravilnostjo in smotrnostjo porabe

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI PODLOG ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne

Prikaži več

MergedFile

MergedFile OBČINA KRANJSKA GORA OBČINSKA UPRAVA Služba za gospodarske javne službe in investicije Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora tel.: (04) 5809-800, fax.: (04) 5809-824 http://www.kranjska-gora.si/ e-mail:obcina@kranjska-gora.si

Prikaži več

Številka: / Oznaka JN: Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA za izbiro izvajalca za izgradnjo igrišča za OŠ Kašelj Mest

Številka: / Oznaka JN: Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA za izbiro izvajalca za izgradnjo igrišča za OŠ Kašelj Mest Številka: 603-789/2011-24 Oznaka JN: 7560-12-220062 Datum: 17.7.2012 RAZPISNA DOKUMENTACIJA za izbiro izvajalca za izgradnjo igrišča za OŠ Kašelj Mestna občina Ljubljana Razpisna dokumentacija 1/51 Mestna

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC 1

PRIJAVNI OBRAZEC 1 OBČINA LOGATEC OBČINSKA UPRAVA www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 VLOGA - UKREP 3 VRSTA POMOČI: UKREP 3: Pomoč za izobraževanje

Prikaži več

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Kazalo vsebine 1. Pooblastilo za izvajanje postopkov prek portala e-vem... 4 2. Prijava v

Prikaži več

Predloga

Predloga A. R A Z P I S N A D O K U M E N T A C I J A Dobava in montaţa notranje opreme za novo Osrednjo knjiţnico Kranj Februar 2011 Številka: 612-1/2011-2-(47/03) Številka JN: JN-ODZ-B-0001/2011-POG Datum: 25.1.2011

Prikaži več

0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BA

0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BA 0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BANK AG, ki ga zastopa RANGUS BORUT - ODVETNIK, proti

Prikaži več

Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice +386 (0) Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva

Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice +386 (0) Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice stecaji@palmar.si +386 (0)1 514 07 90 Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva 1 2380 Slovenj Gradec Ljubljana, 30.06.2017 RAZPIS PRVE JAVNE

Prikaži več

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d.o.o. 3. različica, 28. 5. 2019 Kazalo 1. Uvodne določbe...

Prikaži več

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun Veljavnost: od vključno 23. 05. 2016 dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zunaj poslovnih prostorov Vsebina Posebnih pogojev prodaje

Prikaži več

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah Vitomarci Vitomarci RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA»IZBIRO IZVAJALCA ZA IZGRADNJO POSLOVNO STA

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah Vitomarci Vitomarci RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA»IZBIRO IZVAJALCA ZA IZGRADNJO POSLOVNO STA Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah Vitomarci 71 2255 Vitomarci RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA»IZBIRO IZVAJALCA ZA IZGRADNJO POSLOVNO STANOVANJSKEGA OBJEKTA VITOMARCI«PO POSTOPKU KONKURENČNEGA

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA J K P R a d l j e o b D r a v i O b č i n a V u z e n i c a RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCA GRADENJ ZA IZGRADNJO DALJINSKEGA OGREVANJA NA LESNO BIO MASO V OBČINI VUZENICA ODPRTI

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc MESTNA OBČINA NOVA GORICA Na podlagi 4. člena Zakona o javnih skladih (Ur. list RS, št. 22/00) in svojih statutov so občine sprejele: na podlagi 11. člena statuta mestni svet Mestne občine Nova Gorica

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3

OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3 OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3. Datum rojstva Kraj rojstva 4. Spol (M-moški, Ţ-ţenski)

Prikaži več

RD_DSO LJ Bežigrad_saniteta

RD_DSO LJ Bežigrad_saniteta DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA-BEŽIGRAD Komanova ulica 1 1000 Ljubljana RAZPISNA DOKUMENTACIJA po postopku oddaje naročila male vrednosti v skladu s 30a. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list

Prikaži več

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Šolsko leto: 2019/2020 preverila komisija za sprejem otrok v vrtec pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki Datum oddaje vloge: / jih vodijo v skladu z zakonom.

Prikaži več

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri Marcus & Martinus 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcus & Martinus«(v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator

Prikaži več

XXXXXX

XXXXXX Družba Slovenske železnice, d. o. o., in družba SŽ Tovorni promet, d. o. o, obe na naslovu Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana, objavljata JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo nepremičnin PREDMET PRODAJE

Prikaži več

Politike in postopki razvrščanja strank

Politike in postopki razvrščanja strank Na podlagi prvega odstavka 160. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11, 10/12 - ZPre-1C in 55/12; ZISDU-2) v povezavi z določbo 210. člena Zakona o trgu

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet javnega naročila: Vrsta postopka za oddajo javnega

Prikaži več

Številka: /2017 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Predmet: IZBIRA IZVAJALCA ZA OBNOVO STANOVANJ NA RAZLIČNIH LOKACIJAH, UPOŠTEVAJE OKOLJS

Številka: /2017 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Predmet: IZBIRA IZVAJALCA ZA OBNOVO STANOVANJ NA RAZLIČNIH LOKACIJAH, UPOŠTEVAJE OKOLJS Številka: 2010-78/2017 Datum: 13.7.2017 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Predmet: IZBIRA IZVAJALCA ZA OBNOVO STANOVANJ NA RAZLIČNIH LOKACIJAH, UPOŠTEVAJE OKOLJSKE ZAHTEVE Postopek oddaje naročila male vrednosti

Prikaži več

Naročnik: Gimnazija Moste, Zaloška cesta 49, 1000 Ljubljana RAZPISNA DOKUMENTACIJA za predmet javnega naročila»prilagojen PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANI

Naročnik: Gimnazija Moste, Zaloška cesta 49, 1000 Ljubljana RAZPISNA DOKUMENTACIJA za predmet javnega naročila»prilagojen PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANI Naročnik: Gimnazija Moste, Zaloška cesta 49, 1000 Ljubljana RAZPISNA DOKUMENTACIJA za predmet javnega naročila»prilagojen PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANIH DIJAKOV«1. Povabilo k oddaji ponudbe 2. Navodilo

Prikaži več

PONUDBENA DOKUMENTACIJA Predmet javnega naročila: IZVEDBA GRADNJE:»MODERNIZACIJA CEST V LETU 2019«OBRAZCI ZA PRIPRAVO PONUDBE OBJAVA NA PORTALU JAVNIH

PONUDBENA DOKUMENTACIJA Predmet javnega naročila: IZVEDBA GRADNJE:»MODERNIZACIJA CEST V LETU 2019«OBRAZCI ZA PRIPRAVO PONUDBE OBJAVA NA PORTALU JAVNIH PONUDBENA DOKUMENTACIJA Predmet javnega naročila: IZVEDBA GRADNJE:»MODERNIZACIJA CEST V LETU 2019«OBRAZCI ZA PRIPRAVO PONUDBE OBJAVA NA PORTALU JAVNIH NAROČIL dne 15.04.2019 št. objave: JN002301/2019-W01

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna des

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna des Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne skupnosti in spletna stran Občine Krško

Prikaži več

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in s

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in s Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.

Prikaži več

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA št /2019/4 Predmet javnega naročila: GEODETSKE STORITVE Vrsta postopka: Postopek naročila male

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA št /2019/4 Predmet javnega naročila: GEODETSKE STORITVE Vrsta postopka: Postopek naročila male DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA št. 430-21/2019/4 Predmet javnega naročila: GEODETSKE STORITVE Vrsta postopka: Postopek naročila male vrednosti Številka zadeve: 430-21/2019 Stran 1 od 36

Prikaži več

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljev

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre Brezplačne vstopnice za 20 let (v nadaljev Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljevanju: igra) je družba A1 Slovenija, d. d., Šmartinska

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lok

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lok MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012,

Prikaži več

Gramiz d.d._vabilo_Dol_

Gramiz d.d._vabilo_Dol_ GRAMIZ Gradbeno podjetje d.d. Kočevje v stečaju, Kočevje Ob mahovniški cesti 11, 1330 Kočevje MŠ: 5129702000, DŠ: 49311506 Okrožno sodišče v Ljubljani Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Dne, 8.10.2014 Opr.št.:

Prikaži več

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE UGOVORA ZOPER INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE Če davčni zavezanec ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE UGOVORA ZOPER INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE Če davčni zavezanec ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE UGOVORA ZOPER INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE Če davčni zavezanec ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni ali nepopolni, v 15 dneh od vročitve informativnega

Prikaži več

PRILOGA ŠT. 3 POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE PRAVNIH OSEB Projekt: Oddaja javnega naročila Naročnik Javni stanovanjski sklad

PRILOGA ŠT. 3 POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE PRAVNIH OSEB Projekt: Oddaja javnega naročila Naročnik Javni stanovanjski sklad PRILOGA ŠT. 3 POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE PRAVNIH OSEB Projekt: Oddaja javnega naročila Naročnik Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, 1104 Ljubljana

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: UNIVERZA V LJUBLJANI Kongresni trg 12 1000 LJUBLJANA Predmet javnega naročila:»rušitev objektov ob stavbi Kazina«Vrsta postopka za oddajo javnega naročila: postopek naročila

Prikaži več

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

MESTNA OBČINA NOVA GORICA -popravek Številka: 430-11/2015-16 Datum: 23.10.2015 RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA NABAVO PRENOSNEGA URGENTNEGA ULTRAZVOKA ZA NMP (popravek) Naročnik: MESTNA OBČINA NOVA GORICA Trg Edvarda Kardelja 1 5000

Prikaži več