splosni_pogoji_pogodbe_na daljavo_t2_ indd

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "splosni_pogoji_pogodbe_na daljavo_t2_ indd"

Transkripcija

1 SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ZA SKLEPANJE POGODB NA DALJAVO IN POGODB, KI SE SKLEPAJO ZUNAJ POSLOVNIH PROSTOROV

2 KAZALO I. SPLOŠNE DOLOČBE 3 II. NAČINI IN POSTOPEK SKLEPANJA POGODB NA DALJAVO IN POGODB, SKLENJENIH ZUNAJ POSLOVNIH PROSTOROV 4 III. PRAVICA DO ODSTOPA OD POGODBE 8 IV. GARANCIJA IN ODGOVORNOST PODJETJA ZA STVARNE NAPAKE 9 V. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 9 VI. PRITOŽBENI POSTOPEK PRI PODJETJU IN MOŽNOST IZVENSODNEGA REŠEVANJA SPOROV 9 VII. KONČNE DOLOČBE 10 2

3 I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (opredelitev vsebine splošnih pogojev) Splošni pogoji poslovanja za sklepanje pogodb na daljavo in pogodb, ki se sklepajo zunaj poslovnih prostorov določajo vsebino, pogoje, način sklepanja pogodb na daljavo, katerih vsebina so zagotavljanje telekomunikacijskih storitev ponudnika ter pravice in obveznosti naročnika storitev, kot prve pogodbene stranke in ponudnika T-2 družbe za ustavarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme d.o.o. (v nadaljevanju: družba T-2) kot druge pogodbene stranke. S temi splošnimi pogoji družba opredeljuje obveznosti, ki ji jih nalaga Zakon o varstvu potrošnikov (Ur. list RS, št. 20/1998, s spremembami in dopolnitvami, ZVPot). Podatki o družbi T-2 so naslednji: Skrajšana firma: T-2 d.o.o. Sedež družbe: Verovškova ulica 64a, 1000 Ljubljana Matična številka: Davčna številka: SI Telefonska številka klicnega centra: Spletna stran: httpp:// Elektronska pošta: Vpis v sodni register: dne pri Okrožnem sodišču v Mariboru pod vložno številko Pristojni nadzorni organ: Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije 2. člen (veljavnost in hkratna ter subsidiarna uporaba ostalih splošnih, posebnih in drugih pogojev) Ti splošni pogoji veljajo za zasebne in poslovne naročnike in so sestavni del pogodb oziroma aneksov o zagotavljanju telekomunikacijskih storitev, ki jih kupec oziroma naročnik sklene z družbo T-2. S sklenitvijo pogodbe o zagotavljanju telekomunikacijskih storitev, se kupec oziroma naročnik strinja, da je seznanjen in da se strinja s temi splošnimi pogoji. Posebni in drugi pogoji, ki veljajo za posamezno ponudbo (telekomunikacijske storitve), ki je predmet pogodbe na daljavo oziroma pogodbe, sklenjene zunaj poslovnih prostorov, lahko podrobneje določajo način sklepanja teh pogodb. V kolikor se ti pogoji in posebni pogoji ne ujemajo, veljajo slednji. Ti splošni pogoji dopolnjujejo posebne in druge pogoje, ki veljajo za ponudbo določenih telekomunikacijskih storitev ponudnika in veljajo ob hkratni uporabi le-teh ter ob subsidiarni uporabi Splošnih pogojev poslovanja družbe T-2 in Splošnih pogojev uporabe storitev preko mobilnega omrežja, ZVPot ter ostale veljavne zakonodaje. 3

4 3. člen (opredelitev pojmov) Zasebni naročnik oziroma kupec oziroma naročnik fizična oseba, ki je naročnik telekomunikacijskih storitev, pri čemer se takšne storitve uporabljajo za nepoklicne in nepridobitne namene. Poslovni naročnik naročnik, ki ni zasebni naročnik. Telekomunikacijske storitve storitve interneta, mobilne in stacionarne telefonije in televizije. Pogodba o zagotavljanju telekomunikacijskih storitev pogodba, na podlagi katere družba T-2 zagotavlja naročene telekomunikacijske storitve, vključno z pogodbami, s katerimi se spreminja hitrost prenosa podatkov, programske sheme na televiziji, ipd. Aneks o zagotavljanju telekomunikacijskih storitev dodatek k pogodbi o zagotavljanju telekomunikacijskih storitev kot npr. aneksi, s katerimi se naročnikom zagotovijo popusti pri naročnini ob pogoju vezave ipd. Pogodba, sklenjena na daljavo pogodba (oziroma aneks), ki je sklenjena med družbo T-2 in naročnikom na podlagi prodaje na daljavo ali sistema opravljanja storitev brez istočasne fizične prisotnosti pogodbenih strank, ki ga vodi družba T-2, ki za namen sklenitve uporablja izključno enega ali več sredstev za komuniciranje na daljavo vse do takrat in vključno s trenutkom, ko je pogodba sklenjena. Pogodba, sklenjena zunaj poslovnih prostorov pogodba, ki je sklenjena med družbo T-2 in naročnikom zunaj poslovnih prostorov družbe T-2: - ki se sklene ob istočasni prisotnosti družbe T-2 in naročnika zunaj poslovnih prostorov družbe T-2; - za katero je naročnik dal ponudbo za sklenitev v okoliščinah iz prejšnje alineje; - ki je sklenjena v poslovnih prostorih družbe T-2 ali z uporabo sredstev za komuniciranje na daljavo takoj za tem, ko je bil naročnik s strani družbe T-2 ob njuni istočasni prisotnost osebno obravnavan v prostorih, ki niso poslovni prostori družbe T-2; ki se sklene med izletom, ki ga organizira podjetje z namenom ali učinkom trženja in prodaje blaga ali storitev. Ostali v teh splošnih pogojih uporabljeni izrazi, ki v predhodnem odstavku tega člena niso definirani, imajo enak pomen, kot je opredeljen v posebnih pogojih, ki veljajo za določeno telekomunikacijsko storitev oziroma v splošnih pogojih oziroma v ZVPot ter ostali za veljavni zakonodaji. II. NAČINI IN POSTOPEK SKLEPANJA POGODB NA DALJAVO IN POGODB, SKLENJENIH ZUNAJ POSLOVNIH PROSTOROV 4. člen (pogodbe, ki se lahko sklepajo na daljavo) Pogodbe o nakupu storitev oziroma pogodbe in aneksi o zagotavljanju telekomunikacijskih storitev se lahko sklepajo na vse ali na nekatere izmed načinov, navedenih v nadaljevanju, in sicer če je za konkretno telekomunikacijsko storitev predviden tak način sklepanja pogodb oziroma oddaje naročil. 4

5 Bistvene lastnosti storitev, cene, vključno z vsemi davki in drugimi dajatvami ter podatki o načinu plačila, veljajo v trenutku dokončne potrditve naročila in nimajo vnaprej določene veljavnosti. Glavne značilnosti storitve so opredeljene na spletni strani ter naročniku predstavljene preko telefonskega naročila oziroma pooblaščenca za sklepanje naročniških razmerij. Cenik storitev je naročnikom na voljo na spletni strani, in sicer Morebitni dodatni stroški, povezani z naročilom storitev so navedeni v okviru posamezne prodajne ponudbe ter je naročnik o njih obveščen pred zaključkom oddaje naročila. Prodajna ponudba, pogoji nakupa in ceniki za posamezno storitev so objavljeni na vidnem mestu oziroma dostopni tudi v vsaki T-2 poslovalnici, pooblaščencu za sklepanje naročniških razmerij, in na spletnih straneh družbe T-2, tako da se ima vsak možnost seznaniti z njihovo vsebino še pred naročilom. Primer strani: O spremembah splošnih pogojev, pogojev naročniške pogodbe, bo družba T-2 naročnika obvestila z objavo na uradni spletni strani ter ob prejemu računov za storitve, oziroma na drug primeren način. Razen če je sprememba pogojev, določenih v naročniški pogodbi, potrebna zaradi uskladitve z veljavno zakonodajo, ima naročnik pravico roku 30 dni odstopiti od naročniške pogodbe brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni, če se s predlaganimi spremembami ne strinja. 5. člen (nakup oziroma naročilo v okviru telefonske komunikacije z družbo T-2) V kolikor želi kupec oziroma naročnik skleniti pogodbo oziroma aneks za zagotavljanje telekomunikacijskih storitev v okviru telefonske komunikacije z družbo T-2, je z vsebino posebnih pogojev, ki se nanašajo na telekomunikacijsko storitev teh sploših pogojev seznanjen s strani agenta klicnega centra družbe T-2. V kolikor bo T-2 preko klicnega centra organiziral sklepanje pogodb na daljavo z naročniki T-2, bo oseba, ki bo v imenu T-2 vzpostavila telefonski stik z naročnikom (v nadaljevanju: klicatelj), na začetku pogovora z naročnikom razkrila firmo in sedež podjetja in jasno povedala, da gre za komercialni namen klica. V kolikor kupec oziroma naročnik jasno, nedvoumno in veljavno izrazi svojo voljo skleniti pravni posel, klicatelj naročilo sprejme v imenu in za račun družbe T-2. Klicatelj bo naročniku predstavil naročeno storitev (glavne značilnosti storitve, ceno, trajanje pogodbe) in določila tega posebnega dogovora. Kupec oziroma naročnik se mora identificirati z imenom, priimkom, naslovom in davčno številko. Od klicatelja lahko kupec oziroma naročnik kadarkoli zahteva ponovitev in popravke podatkov, ki jih je klicatelj od kupca oziroma naročnika prevzel za namen oddaje naročila. Po oddanem naročilu kupec oziroma naročnik s strani družbe T-2 prejme elektronsko sporočilo kot potrdilo o naročenih telekomunikacijskih storitvah, v okviru katerega kupec oziroma naročnik prejme ta dogovor in splošne pogoje, oboje v pdf. obliki oziroma po pošti, če naročnik elektronskega naslova nima oz. če ga ne želi sporočiti klicatelju. Potrditev naročila bo T-2 naročniku prav tako potrdil preko SMS sporočila na mobilno kontaktno številko naročnika. 5

6 Pogodba se šteje za sklenjeno z dnem, ko naročnik s strani T-2 prejme potrditev naročila skupaj s tem posebnim dogovorom. T-2 bo naročniku potrdil naročilo in posredoval ta dogovor po elektronski pošti na elektronski naslov, katerega je naročnik sporočil T-2, oziroma po pošti, če naročnik elektronskega naslova nima. Naročniku je ta posebni dogovor dostopen tudi na spletnih straneh T-2 ( v pdf. obliki. Naročniku bodo ta dogovor, Splošni pogoji poslovanja družbe T-2 ter pogodba na voljo tudi v Horizontu ( Z zaključkom naročila se šteje, da je naročnik seznanjen s s temi pogoji in da se z njihovo uporabo strinja. 6. člen (nakup oziroma naročilo preko IP TV grafičnega vmesnika) Ta način sklepanja pogodbe na daljavo velja za naročnike IP televizije. V kolikor se naročnik odloči za sklenitev pogodbe o nakupu storitev oziroma spremembo že naročene storitve preko IP TV vmesnika sledi potrjevanje posameznih korakov, ki vključuje tudi vpisovanje podatkov, ki so potrebni za naročilo. Naročnik bo moral za urejanje naročila vpisati PIN številko in potrditi vnos s pritiskom na tipko OK. Eden od korakov oddaje naročila je tudi, da kupec oziroma naročnik prebere posebne in druge pogoje, ki se nanašajo na naročeno telekomunikacijsko storitev in te splošne pogoje, kar potrdi s klikom na gumb. Vse do oddaje naročila je kupcu oziroma naročniku omogočeno, da že vpisane podatke popravi. Naročilo je oddano s klikom na gumb»skleni naročnino«. Naročnik z naročilom storitve poleg posebnih in drugih pogojev, vezanih na naročene telekomunikacijske storitve sprejme tudi določila teh splošnih pogojev. Pogodba se šteje za sklenjeno z dnem, ko naročnik na T-2 IP TV grafičnemu vmesniku dokončno potrdi, da se želi naročiti na izbrano storitev T-2. Naročniku bodo ta dogovor, Splošni pogoji poslovanja družbe T-2 ter pogodba na voljo tudi v Horizontu ( Z zaključkom naročila se šteje, da je naročnik seznanjen s s temi pogoji in da se z njihovo uporabo strinja. Storitev naročena preko IP TV grafičnega vmesnika je vklopljena takoj po končanem postopku naročila oziroma ko je tehnično možno. 7. člen (nakup oziroma naročilo preko servisnih strani Horizont V kolikor se naročnik odloči za sklenitev pogodbe o nakupu storitev oziroma spremembo že naročene storitve preko Horizonta se mora na portal vpisati s svojim uporabniškim imenom in geslom. Splošni pogoji uporabe storitev T-2 Horizont so dostopni na spletni strani Naročilo oziroma spremembo lahko naročnik opravi v rubriki»naroči«. Vsako spremembo storitev je možno opraviti enkrat na mesec. Naročilu sledi potrjevanje posameznih korakov, ki vključujejo - Pregled naročenih produktov, 6

7 - Pregled pogojev naročila, - Potrditev naročila. Eden od korakov oddaje naročila je tudi, da kupec oziroma naročnik prebere posebne in druge pogoje, ki se nanašajo na naročeno telekomunikacijsko storitev in te splošne pogoje, kar potrdi s klikom na gumb. Vse do oddaje naročila je kupcu oziroma naročniku omogočeno, da že vpisane podatke popravi. Naročilo je oddano s klikom na gumb s katerim naročnik potrdi naročilo. Pogodba se šteje za sklenjeno z dnem, ko naročnik na portalu Horizont dokončno potrdi, da si želi naročiti izbrano storitev T-2. Storitev naročena preko Horizonta je vklopljena takoj po končanem postopku naročila oziroma ko je tehnično možno. Naročniku bodo ta dogovor, Splošni pogoji poslovanja družbe T-2 ter pogodba na voljo tudi v Horizontu ( Z zaključkom naročila se šteje, da je naročnik seznanjen s s temi pogoji in da se z njihovo uporabo strinja. 8. člen (sklenitev pogodbe oziroma aneksa zunaj poslovnih prostorov) V kolikor se pogodba o nakupu blaga ali/in zagotavljanju telekomunikacijskih storitev sklepa zunaj poslovnih prostorov, ponudnik kupcu oziroma naročniku predstavi posebne pogoje, ki se nanašajo na naročeno blago oziroma telekomunikacijsko storitev in te splošne pogoje, da se le-ta z njimi lahko predhodno seznani. S podpisom pogodbe oziroma aneksa o nakupu oziroma zagotavljanju telekomunikacijskih storitev kupec oziroma naročnik odda naročilo. Kupec oziroma naročnik s podpisom pogodbe soglaša, da je s posebnimi pogoji, ki se nanašajo na naročeno blago oziroma telekomunikacijsko storitev ter temi splošnimi pogoji seznanjen. Pogodba se šteje za sklenjeno z dnem, ko naročnik s strani T-2 prejme izvod podpisane pogodbe. T-2 bo naročniku potrdil naročilo in posredoval ta dogovor po elektronski pošti na elektronski naslov, katerega je naročnik sporočil T-2, oziroma po pošti, če naročnik elektronskega naslova nima. Naročniku bodo ta dogovor, Splošni pogoji poslovanja družbe T-2 ter pogodba na voljo tudi v Horizontu ( horizont.t-2.net/). 9. člen (plačilo naročenih storitev) T-2 izdaja svojim naročnikom za uporabo storitev T-2 mesečne račune. Računi se izstavljajo v fizični obliki po pošti, v soglasju z naročnikom pa v elektronski obliki (e-račun). Za obračun storitev T-2 se uporabljajo podatki družbe T-2. Cene storitev T-2 so določene v vsakokratnem veljavnem ceniku. Informacije o cenah in storitvah so dostopne na telefonski številki , v vseh poslovalnicah T-2 in na spletnih straneh družbe T-2 Naročnina se obračuna in plačuje za preteklo obračunsko obdobje. Naročnina se obračuna od vklopa do zadnjega dne obračunskega obdobja. Naročnik je dolžan vse svoje obveznosti poravnati v roku desetih (10) dni od datuma izstavitve računa. 7

8 Družba T-2 storitev vklopi takoj, ko je to tehnično mogoče, najpozneje pa v 30 dneh po sklenitvi pogodbe, če so za to izpolnjeni vsi pogoji in ne obstajajo omejitve na strani T-2-ja ter ob izpolnjeni predpostavki, da T-2 pogodbo prejeme v roku desetih (10) dni od naročnikovega podpisa. V primeru ovir, ki onemogočajo vključitev v dogovorjenem roku, je T-2 dolžan naročniku sporočiti razlog, zakaj je do zamude prišlo. III. PRAVICA DO ODSTOPA OD POGODBE 10. člen (rok, vsebina in način posredovanja obvestila o odstopu od pogodbe, sklenjene na daljavo) Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, ima naročnik pravico, da v 14 dneh obvesti družbo T-2, da odstopa od pogodbe. Naročnik v tem primeru ni dolžan navesti razlogov za svojo odločitev. Pri pogodbah o opravljanju storitev začne odstopni rok teči z dnem sklenitve pogodbe. V obvestilu o odstopu je potrebno navesti naslednje podatke: T-2 d.o.o., Verovškova ulica 64a, 1000 Ljubljana, nedvoumna izjava kupca/naročnika, da odstopa od pogodbe, datum sklenitve pogodbe o opravljanju storitev oziroma datum sklenitve pogodbe, ime, priimek, naslov kupca/naročnika ter njegov podpis. Dokument se lahko pošlje preko navadne pošte ali na elektronski naslov (s priponko skeniranega dokumenta) ali izroči v katerikoli poslovni enoti T-2. V ta namen lahko naročnik oziroma kupec uporabi tudi vzorčni odstopni Obrazec za odstop od pogodbe, sklenjene na daljavo, ki je objavljen na spletni strani V kolikor bo obvestilo o odstopni izjavi poslano družbi T-2 v roku iz prvega odstavka tega člena, z vsemi podatki in na način, kot to določa predhodni odstavek, bo družba T-2 nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe vrnila vsa prejeta plačila. Če naročnik zlorablja pravico do odstopa od pogodbe z večkratno prijavo in odjavo v večih mesecih, se mu ob prvi ponovni prijavi in vseh nadaljnjih prijavah zaračuna polna naročnina za čas uporabe naročenega paketa. V kolikor je odpoved podana po poteku 14 dnevnega roka, je naročnik dolžan poravnati sorazmerni znesek mesečnih naročnin na naročeni paket za obdobje do izvedbe preklica pogodbe. Naročnine se pričnejo zaračunavati, ko postane storitev skladno s tem posebnim dogovorom plačljiva. V primeru odstopa od pogodbe o nakupu zakupljenih količin storitev se uporabniku opravljene storitve zaračunajo po veljavnem ceniku teh storitev, ki je na voljo na spletnih straneh družbe T-2. 8

9 IV. GARANCIJA IN ODGOVORNOST PODJETJA ZA STVARNE NAPAKE 11. člen (odpoved pogodbe po preteku 14 dnevnega roka) Pogodba je sklenjena za nedoločen čas, naročnik jo lahko kadarkoli pisno odpove, pri čemer odpoved učinkuje najkasneje zadnji dan koledarskega meseca, v katerem je podana oziroma v primeru, da je podana zadnjih pet (5) dni v mesecu, najkasneje desetega (10) dne naslednjega meseca. Naročnik mora dopis, s katerim T-2 obvesti o želeni prekinitvi naročniškega razmerja, lastnoročno podpisati in poslati s priporočeno pošto ter v njem jasno, brezpogojno in nedvoumno izraziti svojo voljo. V. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 12. člen (nameni obdelave, pravica do prenehanja obdelave) Osebni podatki naročnikov in kupcev, ki bodo z namenom sklenitve pogodbe o zagotavljanju storitev pridobljeni preko telefona ali izven poslovnih prostorov bodo obdelovani v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 86/2004, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZVOP-1) ter Splošnimi pogoji obdelave osebnih podatkov v družbi T-2 d.o.o.. Tako pridobljeni osebni podatki se bodo uporabili za namen priprave in sklenitve pogodbe oziroma aneksa o zagotavljanju storitev. VI. PRITOŽBENI POSTOPEK PRI PODJETJU IN MOŽNOST IZVENSODNEGA REŠEVANJA SPOROV 13. člen (nameni obdelave, pravica do prenehanja obdelave) Vsak naročnik ali kupec, ima pravico do ugovora zoper odločitev ali ravnanje T-2 v zvezi z dostopom do storitev ali njihovim izvajanjem po opisanem postopku. Zaradi varstva osebnih podatkov se odgovor na ugovor, ki ga vloži končni uporabnik, pošlje neposredno naročniku. V primeru, da je naročnik ob podpisu naročniške pogodbe podal soglasje za prejemanje odgovorov na ugovore po elektronski pošti ali pa je bilo soglasje podano ob vložitvi reklamacije, mu T-2 odgovor oziroma dostopno točko do odgovora posreduje na elektronski naslov, naveden v pogodbi. Naročnik ali končni uporabnik mora ugovor vložiti v petnajstih (15) dneh od dneva, ko je izvedel za izpodbijano odločitev ali ravnanje operaterja, vendar najpozneje v šestdesetih dneh (60) od izdaje računa ali od dne, ko se je zgodil sporni dogodek, ki je predmet ugovora. Če T-2 ne ugodi naročnikovemu ugovoru, ali če o njem ne odloči v petnajstih (15) dneh od njegovega prejema, lahko naročnik vloži pritožbo na Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljevanju: Agencija). Podrobneje ugovorni postopek pri družbi T-2 ureja določba 17. člena Splošnih pogojev poslovanja družbe T-2 oziroma 48. člena Splošnih pogojev uporabe storitev preko mobilnega omrežja. Glede ugovornega postopka in spora pred Agencijo pa se uporablja 9

10 določba 142. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Ur. list RS, št. 109/2012, s spremembami in dopolnitvami, ZEKom-1). T-2 ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov, kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga zasebni uporabnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. T-2 kot ponudnik, ki se ukvarja s spletno prodajo, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo ( za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). VII. KONČNE DOLOČBE 14. člen Ti splošni pogoji se objavijo na spletni strani Dostopni so na spletni strani v T-2 poslovalnicah ter na portalu Horizont. Informacije, vezane na te splošne pogoje, pa so dostopne tudi na naslovu in na telefonski številki klicnega centra Naročnik lahko prejme določila teh splošnih pogojev tudi na papirju, in sicer na podlagi pisne zahteve, ki jo na družbo T-2 pošlje po pošti, po faksu ali po elektronski pošti ali na podlagi telefonskega klica na telefonski številki klicnega centra Družba T-2 mu bo določila teh splošnih pogojev poslala po pošti ali izročila ob obisku naročnika v poslovalnici T-2. Družba T-2 si pridružuje pravico do spremembe cen in pogojev in bo v primeru sprememb le-teh naročnike o tem predhodno obvestila v skladu z veljavno zakonodajo. Naročnik z naročilom storitve poleg posebnih in drugih pogojev, vezanih na naročene telekomunikacijske storitve sprejme tudi določila teh splošnih pogojev. Ti pogoji začnejo veljati z dnem V Ljubljani, dne , dopolnjeno T-2 d.o.o. 10

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadaljevanju»naročnik«) in družbo VI NOVA d.o.o. (v nadaljevanje»ponudnik«).

Prikaži več

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun Veljavnost: od vključno 23. 05. 2016 dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zunaj poslovnih prostorov Vsebina Posebnih pogojev prodaje

Prikaži več

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednarodne smernice za e-poslovanje, ki jih zastopa tudi

Prikaži več

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanju: hranilnica) je na podlagi 318. člena Zakona o bančništvu

Prikaži več

POGOJI UPORABE MOBILNIH PAKETOV IN UPORABE ENOT (Posebni pogoji uporabe mobilnih paketov, Splošni pogoji uporabe enot, Posebni pogoji uporabe mobilneg

POGOJI UPORABE MOBILNIH PAKETOV IN UPORABE ENOT (Posebni pogoji uporabe mobilnih paketov, Splošni pogoji uporabe enot, Posebni pogoji uporabe mobilneg POGOJI UPORABE MOBILNIH PAKETOV IN UPORABE ENOT (Posebni pogoji uporabe mobilnih paketov, Splošni pogoji uporabe enot, Posebni pogoji uporabe mobilnega paketa TOP) in POLITIKA POŠTENE UPORABE za uporabo

Prikaži več

Microsoft Word - Splosni pogoji za uporabnike storitve_ONA_ doc

Microsoft Word - Splosni pogoji za uporabnike storitve_ONA_ doc Splošni pogoji in navodila za uporabnike storitev ONA V veljavi od 25.08.2015 1. Splošne določbe Splošni pogoji in navodila določajo način uporabe storitev ONA, ki jih nudi tehnični izvajalec (v nadaljevanju

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena prav

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena prav SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira

Prikaži več

Microsoft Word - Splošni pogoji Horizont veljavni od docx

Microsoft Word - Splošni pogoji Horizont veljavni od docx SPLOŠNI POGOJI UPORABE STORITVE T-2 HORIZONT V Ljubljani, dne 14.9.2015, 15.06.2017 Kazalo vsebine I. SPLOŠNE DOLOČBE... 3 II. PRIDOBITEV IN PRENEHANJE UPRAVIČENJA DO UPORABE STORITVE T-2 HORIZONT 4 III.

Prikaži več

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, ki jo zastopata zastopnika

Prikaži več

bob p. p Ljubljana Tel.: (cena klica na minuto je 1 z DDV) Posebni pogoji uporabe storitve moj bob

bob p. p Ljubljana Tel.: (cena klica na minuto je 1 z DDV)   Posebni pogoji uporabe storitve moj bob bob p. p. 415 1001 Ljubljana Tel.: 090 068 068 (cena klica na minuto je 1 z DDV) www.bob.si Posebni pogoji uporabe storitve moj bob Kazalo Uvod 5 Opredelitve 5 Registracija in uporaba Storitve moj bob

Prikaži več

(Microsoft Word - Vzor\350na ponudba za medomrezno povezovanje_Tusmobil_ doc)

(Microsoft Word - Vzor\350na ponudba za medomrezno povezovanje_Tusmobil_ doc) Vzorčna ponudba za medomrežno povezovanje z javnim telefonskim omrežjem družbe Tušmobil d.o.o. Velja od 01.11.2014 Tušmobil d.o.o. Kazalo I. UVOD... 3 Splošna določila in pogoji... 3 Tehnični pogoji...

Prikaži več

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljev

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre Brezplačne vstopnice za 20 let (v nadaljev Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljevanju: igra) je družba A1 Slovenija, d. d., Šmartinska

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI UPORABE STORITEV PREKO MOBILNEGA OMREŽJA V Ljubljani, dne Dopolnjeno in spremenjeno: , , , 02.

SPLOŠNI POGOJI UPORABE STORITEV PREKO MOBILNEGA OMREŽJA V Ljubljani, dne Dopolnjeno in spremenjeno: , , , 02. SPLOŠNI POGOJI UPORABE STORITEV PREKO MOBILNEGA OMREŽJA V Ljubljani, dne 14.07.2008 Dopolnjeno in spremenjeno: 15.12.2010, 01.05.2012, 27.09.2012, 02.03.2013, 30.04.2013, 01.12.2013, 21.05.2014, 29.1.2015,

Prikaži več

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc SI-TSA Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija http://www.si-tsa.si si-tsa@gov.si Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21 1000 Ljubljana Davčna

Prikaži več

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v nadaljevanju: Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji)

Prikaži več

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Opr. št. St 1069/2010 Ljubljana, dne 19.3.2018 VABILO K DAJANJU PONUDB (čl. 335. ZFPPIPP) Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani,

Prikaži več

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri Marcus & Martinus 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcus & Martinus«(v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelo

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelo SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO 1.000 EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira Poslovni

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlj

Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlj Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlje Davčna številka: 31642730 Matična številka: 7084633000

Prikaži več

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov Gospodarski subjekti Definicija: V skladu z 2. členom Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/574

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d.

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d. Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: 04 2083 000 podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: 04 2083 600 električne energije, d. d. Ulica Mirka Vadnova 3a 4000 Kranj www.elektro-gorenjska.si

Prikaži več

Cenik ES_spremembe_marec2013_ČISTOPIS_Sprememba_

Cenik ES_spremembe_marec2013_ČISTOPIS_Sprememba_ Cenik elektronskih storitev Na podlagi 332. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov in 34. člena Statuta Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, d. d., Ljubljana z dne 27.5.1997, z zadnjimi spremembami

Prikaži več

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "NOVI CHIO ČIPS" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chi

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri NOVI CHIO ČIPS 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chi Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "NOVI CHIO ČIPS" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chio čips«(v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator

Prikaži več

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DARS d.d. POGLAVJE 10 SPOSOBNOST za Izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo poslovne stavbe DARS na lokaciji Grič Junij 2018 Opozorilo ponudnikom: Vsi predloženi

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

Vzorec pogodbe

Vzorec pogodbe Adria Turistično podjetje d.o.o., Jadranska cesta 25, 6280 Ankaran, ID za DDV: SI22221158, ki ga skupno zastopata direktor doc.dr. Aleš Semeja (v nadaljevanju: naročnik) in (v nadaljevanju Izvajalec) Skleneta

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

(Microsoft Word - Vzor\350na ponudba za medomrezno povezovanje_Tusmobil_ doc)

(Microsoft Word - Vzor\350na ponudba za medomrezno povezovanje_Tusmobil_ doc) Vzorčna ponudba za medomrežno povezovanje z javnim telefonskim omrežjem družbe Tušmobil d.o.o. Velja od 01.07.2012 Tušmobil d.o.o. Kazalo UVOD... 3 I. Splošna določila in pogoji... 3 II. Tehnični pogoji

Prikaži več

Microsoft Word - Posebni pogoji za uporabo storitev Google _DONE_.doc

Microsoft Word - Posebni pogoji za uporabo storitev Google _DONE_.doc Posebni pogoji za uporabo Google storitev Družba SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Si.mobil), je gospodarska družba, ki v okviru svojih

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja spletnega nakupovalnega centra Košara so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), s priporočili GZS in

Splošni pogoji poslovanja spletnega nakupovalnega centra Košara so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), s priporočili GZS in Splošni pogoji poslovanja spletnega nakupovalnega centra Košara so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), s priporočili GZS in mednarodnimi kodeksi za e- poslovanje. Košara je spletni

Prikaži več

KM_C

KM_C VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA NA ZELENICI 8 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1077-19-33 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja

Prikaži več

gdpr_splosni_pogoji.indd

gdpr_splosni_pogoji.indd SPLOŠNI POGOJI OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV V DRUŽBI T-2 D.O.O. Varnost vaših podatkov je naša temeljna skrb. V procesu zagotavljanja najvišje kakovosti naših storitev namenjenih vam, ki z nami sodelujete,

Prikaži več

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Kazalo vsebine 1. Pooblastilo za izvajanje postopkov prek portala e-vem... 4 2. Prijava v

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA T-2 KLUBA

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA T-2 KLUBA 1 SPLOŠNO Splošni pogoji poslovanja T-2 kluba (v nadaljevanju: splošni pogoji) določajo pogoje nakupa preko spletne strani T-2 kluba (www.klub.t-2.net) in so sestavni del izpolnjenega pristopnega obrazca

Prikaži več

KM_C

KM_C POVABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA TRNOVELJSKA CESTA 14 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1073-2466-13 IN GARAŽNEGA MESTA ID 1073-2466-63 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem povabilu

Prikaži več

PRAVILA NAGRADNE IGRE»VESELE TOČKE«

PRAVILA NAGRADNE IGRE»VESELE TOČKE« PRAVILA NAGRADNE IGRE»VESELE TOČKE« 1 UVODNE DOLOČBE 1. člen S temi pravili in splošnimi pogoji nagradne igre»vesele Točke«so urejena pravila in pogoji sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira

Prikaži več

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133 1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Naročnik: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje Na podlagi javnega razpisa za PREVZEM ODPADNE EMBALAŽE podajamo naslednjo ponudbo:

Prikaži več

Naziv storitve Enota mere Tarifa Cena brez davka v EUR Cena z davkom v EUR Stopnja davka MOBILNI NAROČNIŠKI PAKETI IN STORITVE Cene veljajo od

Naziv storitve Enota mere Tarifa Cena brez davka v EUR Cena z davkom v EUR Stopnja davka MOBILNI NAROČNIŠKI PAKETI IN STORITVE Cene veljajo od Naziv storitve Enota mere Tarifa Cena brez davka v EUR Cena z davkom v EUR Stopnja davka MOBILNI NAROČNIŠKI PAKETI IN STORITVE Cene veljajo od 19.4.2016 dalje. Enotni paket Naročnina 3,22 3,93 22% 9,89

Prikaži več

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Matična številka: 3372421000 Davčna številka: 58270574 Transakcijski

Prikaži več

ČETRTA POT, d.o.o., KRANJ Planina Kranj Slovenija Telefon: Fax: Politika zasebnost

ČETRTA POT, d.o.o., KRANJ Planina Kranj Slovenija Telefon: Fax: Politika zasebnost Politika zasebnosti V tej politiki zasebnosti podjetje Četrta pot, avtomatska identifikacija, računalništvo in informatika, d.o.o., Planina 3, 4000 Kranj (v nadaljevanju»četrta pot«), naročnikom, uporabnikom

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI O UPORABI TELEFONSKEGA IMENIKA SLOVENIJE NA RAZNIH MEDIJIH Nosilec storitve TIS je TSmedia, d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana (v nadalj

SPLOŠNI POGOJI O UPORABI TELEFONSKEGA IMENIKA SLOVENIJE NA RAZNIH MEDIJIH Nosilec storitve TIS je TSmedia, d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana (v nadalj SPLOŠNI POGOJI O UPORABI TELEFONSKEGA IMENIKA SLOVENIJE NA RAZNIH MEDIJIH Nosilec storitve TIS je TSmedia, d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: nosilec). 1. Predmet Vsebina splošnih pogojev

Prikaži več

Navodilo Telemach

Navodilo Telemach Nastavitve za: MOJ TELEMACH Registracija: Na spletni strani Moj Telemach (http://moj.telemach.si) se pomaknite na spodnji del strani in pritisnite gumb REGISTRIRAJ SE. 1. korak Odpre se novo okence, kamor

Prikaži več

Microsoft Word - 5RD_ Pogodba.doc

Microsoft Word - 5RD_ Pogodba.doc Znanstveno-raziskovalno središče Koper, s skrajšano firmo ZRS Koper, Garibaldijeva ulica 1, 6000 Koper, ki ga zastopa direktor prof. dr. Rado Pišot, matična številka: 7187416000, ID številka za DDV: SI

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja Splošni pogoji spletne trgovine Dentalia so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu

Splošni pogoji poslovanja Splošni pogoji spletne trgovine Dentalia so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu Splošni pogoji poslovanja Splošni pogoji spletne trgovine Dentalia so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter Zakonom o elektronskih

Prikaži več

ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva o

ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva o ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov posameznikom omogoča uveljavljanje

Prikaži več

Prodajna ponudba paketa Druga številka Številka ponudbe: Veljavnost: od Splošno Telekom Slovenije, d.d., novim ali obstoječim naroč

Prodajna ponudba paketa Druga številka Številka ponudbe: Veljavnost: od Splošno Telekom Slovenije, d.d., novim ali obstoječim naroč Prodajna ponudba paketa Druga številka Številka ponudbe: 188.36 Veljavnost: od 19. 3. 2019 Splošno Telekom Slovenije, d.d., novim ali obstoječim naročnikom mobilnih storitev Telekoma Slovenije, ki imajo

Prikaži več

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubrika 2 Registrska številka... 3 Rubrika 3 Matična številka

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI GEN-IJ KVIZ NA RADIU 1 1. člen (splošne določbe) (1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre GEN-IJ kviz na Radiu 1 (v nadaljevanju: nagradna igra), ki se

Prikaži več

Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri»dm tek«i. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen: Ti splošni pogoji določajo način izvedbe nagradne igre»dm tek«. Namen na

Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri»dm tek«i. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen: Ti splošni pogoji določajo način izvedbe nagradne igre»dm tek«. Namen na Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri»dm tek«i. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen: Ti splošni pogoji določajo način izvedbe nagradne igre»dm tek«. Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke Mitsubishi

Prikaži več

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V TELEFONSKEM GLASOVANJU V FINALNI ODDAJI THE BIGGEST LOSER SLOVENIJE ZA ZMAGOVALCA OBČINSTVA 1. Organizator Ta

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V TELEFONSKEM GLASOVANJU V FINALNI ODDAJI THE BIGGEST LOSER SLOVENIJE ZA ZMAGOVALCA OBČINSTVA 1. Organizator Ta PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V TELEFONSKEM GLASOVANJU V FINALNI ODDAJI THE BIGGEST LOSER SLOVENIJE ZA ZMAGOVALCA OBČINSTVA 1. Organizator Ta pravila določajo način in pogoje sodelovanja v telefonskem

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Pleskarska dela v letu 2015 junij 2015 Številka: 439-59/2015 Datum: 11.6.2015 Predmet javnega naročila:»pleskarska dela«vsebina RAZPISNE DOKUMENTACIJE 1. Povabilo k oddaji ponudbe

Prikaži več

Splošni pogoji za opravljanje telekomunikacijskih storitev distribucije RA, TV in IKT signalov/storitev podjetja CATV Selnica-Ruše, d.o.o., operaterja

Splošni pogoji za opravljanje telekomunikacijskih storitev distribucije RA, TV in IKT signalov/storitev podjetja CATV Selnica-Ruše, d.o.o., operaterja Splošni pogoji za opravljanje telekomunikacijskih storitev distribucije RA, TV in IKT signalov/storitev podjetja CATV Selnica-Ruše, d.o.o., operaterja kabelskih komunikacijskih sistemov, s sedežem v Selnici

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI MESTA KRŠKO ZA LETO 2016 VSEBINA: I. Vsebina javnega razpisa II. Obrazec za prijavo III. Vzorec pogodbe Številka:

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 Kranj (v nadaljevanju organizator). POGOJI SODELOVANJA

Prikaži več

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/2014 28/03/2018 ESMA70-151-435 SL Kazalo 1 Področje uporabe... 2 2 Namen... 4 3 Obveznosti v zvezi s skladnostjo in poročanjem...

Prikaži več

Broj: UD-___-2009

Broj: UD-___-2009 Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana telefon.: +386 1 47 97 100, faks: +386 1 24 43 140, www.vegeta.podravka.si, info@podravka.si Pravila in pogoji za sodelovanje v nagradni igri Jed po tvojem okusu 1.

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, tel. 01/786-70-10, fax: 01/780-79-23, e-mail: obcina.dobrepolje@siol.net PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBI Firma oziroma ime:. Zakoniti zastopnik: Identifikacijska

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S KRKO POD TUŠ 1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s Krko pod tuš«.

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S KRKO POD TUŠ 1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s Krko pod tuš«. PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S KRKO POD TUŠ 1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s Krko pod tuš«. 1.2. Izvajalec nagradne igre je Radio Krka, d.o.o.

Prikaži več

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis )

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis ) Prečiščeno besedilo vsebuje Pravilnik o osnovah in merilih za določanje višine naročnine, ki jo kolektivni člani letno plačujejo za uporabo dodeljenih številk GS1, ki ga na podlagi določil 19., 54. in

Prikaži več

Splošni pogoji uporabe 1188, in 1180 Nosilec storitev zagotavljanja univerzalne službe za dajanje informacij o naročnikih preko klicnih števi

Splošni pogoji uporabe 1188, in 1180 Nosilec storitev zagotavljanja univerzalne službe za dajanje informacij o naročnikih preko klicnih števi Splošni pogoji uporabe 1188, 080 1188 in 1180 Nosilec storitev zagotavljanja univerzalne službe za dajanje informacij o naročnikih preko klicnih številk 1188 in 080 1188 ter zagotavljanja službe za dajanje

Prikaži več

(Microsoft Word - Pravila o \232olski prehrani doc)

(Microsoft Word - Pravila o \232olski prehrani doc) PRAVILA O ŠOLSKI PREHRANI Osnovne šole Gornja Radgona OKTOBER 2014 Na osnovi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 43/2010 z dne 31. 5. 2010), (Uradni list RS, št. 3/13 z dne 11. 1. 2013),

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

SPLOŠNI NABAVNI POGOJI GOSPODARSKE DRUŽBE GUMITES, d.o.o. Splošni Nabavni Pogoji (v nadaljevanju SNP) urejajo pogodbeno razmerje med gospodarsko družb

SPLOŠNI NABAVNI POGOJI GOSPODARSKE DRUŽBE GUMITES, d.o.o. Splošni Nabavni Pogoji (v nadaljevanju SNP) urejajo pogodbeno razmerje med gospodarsko družb SPLOŠNI NABAVNI POGOJI GOSPODARSKE DRUŽBE GUMITES, d.o.o. Splošni Nabavni Pogoji (v nadaljevanju SNP) urejajo pogodbeno razmerje med gospodarsko družbo gumites, d.o.o. (v nadaljevanju Naročnik) in tretjimi

Prikaži več

POSREDOVANJE REZULTATOV PO SMS

POSREDOVANJE REZULTATOV PO SMS Splošni pogoji in navodila za uporabo storitev obveščanja 1. SPLOŠNE DOLOČBE: Namen opisane storitve je dodatna ponudba seznanjanja igralcev in drugih uporabnikov klasičnih iger na srečo Prve stave, Gol

Prikaži več

Splošni pogoji obdelave osebnih podatkov v družbi T-2 d o o KV.indd

Splošni pogoji obdelave osebnih podatkov v družbi T-2 d o o KV.indd SPLOŠNI POGOJI OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV V DRUŽBI T 2, D. O. O. KAZALO PODLAGE ZA OBDELAVO, NAMENI OBDELAVE IN PODATKI, KI JIH OBDELUJEMO 3 1. Obdelava osebnih podatkov v zvezi z naročniškim razmerjem

Prikaži več

Splosni pogoji uporabe storitev MobileTV

Splosni pogoji uporabe storitev  MobileTV Pogoji sodelovanja v telefonskem glasovanju v oddaji ZVEZDE PLEŠEJO (za uporabnike T2) SPREMEMBA: v trajanju glasovanja, opredeljeno v točki 1. pod OPIS STORITVE. 1. SPLOŠNE DOLOČBE Pogoji sodelovanja

Prikaži več

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/2010, 15/2015, 512016,

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

dopisni list_AKOS 2

dopisni list_AKOS 2 Številka: 06106-71/2015/5 Datum: 25.8.2015 Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije izdaja na podlagi drugega odstavka 224. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list

Prikaži več

JGZ Brdo Predoslje Kranj Številka: 51-7/ Datum: Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (v nadaljevanju: JGZ Brdo)

JGZ Brdo Predoslje Kranj Številka: 51-7/ Datum: Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (v nadaljevanju: JGZ Brdo) JGZ Brdo Predoslje 39 4000 Kranj Številka: 51-7/2019-110-1 Datum: 5.4.2019 Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (v nadaljevanju: JGZ Brdo) Predoslje 39, 4000 Kranj, skladno z 52. in 78. členom

Prikaži več

Na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/2012) in Zakona o plačilnih storitvah in sistemih - ZPlaSS (Ur.l. RS,

Na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/2012) in Zakona o plačilnih storitvah in sistemih - ZPlaSS (Ur.l. RS, Na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/2012) in Zakona o plačilnih storitvah in sistemih - ZPlaSS (Ur.l. RS, št. 58/2009, 34/2010, 9/2011-ZPlaSS-B, 32/2012, 81/2015)

Prikaži več

ABANKA D

ABANKA D SPLOŠNI POGOJI ZA POSLOVANJE S PLEMENITIMI KOVINAMI SPLOŠNI DEL UVODNE DOLOČBE 1. člen Izdajatelj teh splošnih pogojev je ABANKA d.d., Slovenska cesta 58, 1517 Ljubljana, registrirana pri Okrožnem sodišču

Prikaži več

Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice +386 (0) Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva

Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice +386 (0) Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice stecaji@palmar.si +386 (0)1 514 07 90 Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva 1 2380 Slovenj Gradec Ljubljana, 30.06.2017 RAZPIS PRVE JAVNE

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lok

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lok MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012,

Prikaži več

TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM NAVODILA ZA REGISTRACIJO IN PRIJAVO Ljubljana, Verzija 1.1,

TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM NAVODILA ZA REGISTRACIJO IN PRIJAVO Ljubljana, Verzija 1.1, TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM NAVODILA ZA REGISTRACIJO IN PRIJAVO Ljubljana, 14. 03. 2019 KAZALO 1 Namen...3 2 Registracija...4 3 Vnos gesla in aktivacija računa...6 4 Prijava...7

Prikaži več

Microsoft Word - Objava _ zavezujoče zbiranje ponudb _oprema

Microsoft Word - Objava _ zavezujoče zbiranje ponudb _oprema Upravitelj v postopkih prisilne poravnave, stečaja in likvidacije : Rok SODIN Poslovno in insolventno svetovanje, Rok Sodin s.p., Mestni trg 18, 3210 Slovenske Konjice Stečajni postopek nad: WK PROFIL

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Microsoft Word - Posebni pogoji VALU Moneta junij docx

Microsoft Word - Posebni pogoji VALU Moneta junij docx Na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 ZIN-B, 54/14 odl. US, 81/15 in 40/17), Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega

Prikaži več

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in s

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in s Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.

Prikaži več

PRAVILA NAGRADNE IGRE

PRAVILA NAGRADNE IGRE PRAVILA NAGRADNE IGRE»Pril in Somat vas nagrajujeta z Gorenje kuhinjo po meri«1. člen ORGANIZATOR Ta pravila določajo pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri»pril in Somat vas nagrajujeta z Gorenje

Prikaži več

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) 1. Trgovanje s finančnimi instrumenti 1.1 Opravljanje investicijskih storitev in

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI uporabe telekomunikacijskih storitev od ALSTAR združene komunikacije d.o.o. MŠ: ID za DDV: SI Špruha 19, 12

SPLOŠNI POGOJI uporabe telekomunikacijskih storitev od ALSTAR združene komunikacije d.o.o. MŠ: ID za DDV: SI Špruha 19, 12 SPLOŠNI POGOJI uporabe telekomunikacijskih storitev od 10.05. 2017 ALSTAR združene komunikacije d.o.o. MŠ: 6008208 ID za DDV: SI42807794 Špruha 19, 1236 Trzin KAZALO: I. SPLOŠNE DOLOČBE... 3 II. PODJETJE

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax O B Č I N A D O B R E P O L J E V i d e m 3 5, 1 3 1 2 V i d e m - D o b r e p o l j e, t e l e f o n : 0 1 7 8 6 7 0 1 0, t e l e f a k s : 0 1 7 8 0 7 9 2 3, e - p o š t a : o b c i n a. d o b r e p

Prikaži več

(14)

(14) Podpisnik:Stojan Laik tzjatelj:sigov.ca St. certifikata 52.9999610000000056799966 Podpisano:13:03, 1207.2916 REPUBLIKA SLOVENIJA OKRAJNO SODIŠČE V KOPRU 0284 I 296/20 SKLEP Okrajno sodišče v Kopru je v

Prikaži več

Microsoft Word - POGOJI IN NAVODILA ZA SODELOVANJE V SMS NAGRADNI IGRI SLECI ME

Microsoft Word - POGOJI IN NAVODILA ZA SODELOVANJE V SMS NAGRADNI IGRI SLECI ME POGOJI IN PRAVILA ZA SODELOVANJE V SMS NAGRADNI IGRI COCKTA»SLECI ME!«1. Organizator SMS nagradne igre COCKTA»SLECI ME!«(v nadaljevanju SMS NI) Organizator SMS NI je družba Droga Kolinska, Živilska industrija,

Prikaži več

Microsoft Word - Splošni pogoji in pravila za sodelovanje na nagradnem tekmovanju_2019_final.docx

Microsoft Word - Splošni pogoji in pravila za sodelovanje na nagradnem tekmovanju_2019_final.docx Splošni pogoji in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Z VSO E-NERGIJO" OBVESTILO: udeleženec nagradne igre potrjuje, da je seznanjen z vsemi določbami Splošnih pogojev za udeležbo v nagradni igri in

Prikaži več

Rules on the registers of applications and industrial property rights and on the certificate of the priority right (Official Gazette RS, No 102/2001)

Rules on the registers of applications and industrial property rights and on the certificate of the priority right (Official Gazette RS, No 102/2001) P R A V I L N I K o registrih prijav in pravic industrijske lastnine ter potrdilu o prednostni pravici 1. člen (vsebina pravilnika) Ta pravilnik določa vsebino registrov patentnih prijav, prijav modelov,

Prikaži več

PRAVILA Naj božična pesem

PRAVILA Naj božična pesem PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI»IŠČEMO NAJ BOŽIČNO PESEM«1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»iščemo NAJ BOŽIČNO PESEM«. 1.2. Izvajalec nagradne igre je

Prikaži več

Pravilnik spletne Facebook nagradne igre»ql NOVO MESTO«1. člen: ORGANIZATOR Organizator nagradne igre je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53

Pravilnik spletne Facebook nagradne igre»ql NOVO MESTO«1. člen: ORGANIZATOR Organizator nagradne igre je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53 Pravilnik spletne Facebook nagradne igre»ql NOVO MESTO«1. člen: ORGANIZATOR Organizator nagradne igre je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator). 2. člen:

Prikaži več

Pravila nagradne igre »Podarimo okna MIK

Pravila nagradne igre »Podarimo okna MIK Pravila nagradne igre»že 70 let z vami na poti«(v nadaljevanju: pravila) I. Organizator nagradne igre Organizator nagradne igre»že 70 let z vami na poti«(v nadaljevanju: nagradna igra) je podjetje Delo,

Prikaži več

Splosni pogoji uporabe storitev MobileTV

Splosni pogoji uporabe storitev  MobileTV Pogoji sodelovanja v telefonskem glasovanju v oddaji ZNAN OBRAZ IMA SVOJ GLAS (za uporabnike Debitel, Izimobil, Telekom Slovenije) 1. SPLOŠNE DOLOČBE Pogoji sodelovanja v telefonskem glasovanju v oddaji

Prikaži več

Splošni pogoji - poslovna kartica Visa_čistopis_

Splošni pogoji - poslovna kartica Visa_čistopis_ V-PV-maj-2-2018 SPLOŠNI POGOJI ZA POSLOVANJE S POSLOVNO KARTICO VISA 1. UVODNE DOLOČBE Izdajatelj teh splošnih pogojev je Abanka d.d., Slovenska cesta 58, 1517 Ljubljana, registrirana pri Okrožnem sodišču

Prikaži več

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE UGOVORA ZOPER INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE Če davčni zavezanec ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE UGOVORA ZOPER INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE Če davčni zavezanec ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE UGOVORA ZOPER INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE Če davčni zavezanec ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni ali nepopolni, v 15 dneh od vročitve informativnega

Prikaži več