Občina Velike Lašče Levstikov trg Velike Lašče PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje»oppn VP 25/1 Ločica - del«velike Lašče, septemb

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Občina Velike Lašče Levstikov trg Velike Lašče PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje»oppn VP 25/1 Ločica - del«velike Lašče, septemb"

Transkripcija

1 Občina Velike Lašče Levstikov trg Velike Lašče PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje»oppn VP 25/1 Ločica - del«velike Lašče, september 2016

2 2 Projekt: Izdelava programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje»oppn VP 25/1 Ločica - del«izdelovalec Občina Velike Lašče programa opremljanja: Levstikov trg Velike Lašče Telefon: e-pošta: Odgovorna oseba: Anton Zakrajšek, univ.dipl.inž. Sodelovali: Nika Perovšek, univ.dipl.inž.kraj.arh. Marija Ivanc Čampa, inž.grad. Mag. Jerica Tomšič Lušin Datum izdelave: september 2016 Faza dokumenta: Predlog za sprejem na Občinskem svetu Občine Velike Lašče

3 3 KAZALO 1. Splošni del programa opremljanja Namen izdelave programa opremljanja Pravne podlage za izdelavo programa opremljanja Okrajšave in pojmi Opis območja opremljanja 6 2. Obstoječa in predvidena komunalna oprema Obstoječa komunalna infrastruktura Predvidena komunalna infrastruktura 7 3. Obračunsko območje investicije 9 4. Višina skupnih in obračunskih stroškov investicije Skupni stroški investicije Obračunski stroški investicije Terminski plan komunalnega opremljanja Podlage za odmero komunalnega prispevka Preračun obračunskih stroškov na enoto mere Razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine Faktor dejavnosti Indeksiranje stroškov opremljanja Izračun komunalnega prispevka Oprostitve in olajšave plačila komunalnega prispevka Znižanje komunalnega prispevka zaradi vlaganj investitorja ter sklenitev pogodbe o opremljanju Informativni izračun komunalnega prispevka Grafične priloge 15

4 4 1. SPLOŠNI DEL PROGRAMA OPREMLJANJA 1.1. Namen izdelave programa opremljanja V Uradnem glasilu Občine Velike Lašče s št. 1/09, je bil objavljen Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje VP 25/1 Ločica območje za proizvodnje dejavnosti, ki je bil sprejet na 15. redni seji Občinskega sveta Občine Velike Lašče, dne S tem so bili izpolnjeni formalni pogoji za začetek priprave ustrezne projektne dokumentacije. Skladno z določili 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju je za komunalno neopremljeno območje OPPN VP 25/1 Ločica potrebno izdelati program opremljanja. Namen programa opremljanja je analiza obstoječe in predvidene komunalne opreme na območju»oppn 25/1 Ločica«ter uskladitev gradnje objektov in omrežij komunalne opreme. Program opremljanja je podlaga za: - izvajanje obračunavanja komunalnega prispevka za predvideno novo komunalno opremo, ki ga zavezanec na podlagi odločbe plača Občini, - sklenitev pogodbe o opremljanju, s katero lahko Občina prepusti gradnjo predvidene komunalne opreme zasebnemu investitorju, pri čemer ta v naravi (z izvedenimi deli na javni komunalni opremi) poravna svoj del komunalnega prispevka za novo komunalno opremo. Lastniki objektov (zavezanci) zagotavljajo sorazmerni delež finančnih sredstev za izgradnjo komunalne opreme v območju opremljanja. Pri tem Občina jamči zavezancu, ki bo plačal komunalni prispevek, da bo komunalna oprema zgrajena v roku in obsegu, kot to določa program opremljanja in bo lahko nanjo priključil svoj objekt. Lahko pa investitor podpiše pogodbo o opremljanju in zgradi komunalno opremo sam. Investitor bo lahko skladno s pogodbo opremil območje s komunalno opremo v rokih in obsegu, kot to določa program opremljanja Pravne podlage za izdelavo programa opremljanja Pri izdelavi programa opremljanja so bile uporabljene naslednje podlage: Predpisi - Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 109/12, 76/14 - odl. US), - Zakon o graditvi objektov (ZGO-1) (Uradni list RS, št. 102/04 UPB1, 14/05 popr., 111/05 odl.us, 126/07, 108/09, 20/11 odl.us, 57/12, 110/13, 19/15), - Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 39/06-UPB1, 66/06 Odl.US, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16), - Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), - Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list RS., št. 18/13, 24/13 in 26/13), - Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07),

5 5 - Odlok o programu opremljanja ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka v Občini Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/13). Prostorski akti - Odlok o občinskem prostorskem načrtu OPN (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 7/13, 5/15-obvezna razlaga in 2/16-obvezna razlaga), - Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu OPPN VP 25-1 Ločica (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 1/09, 3/09 in 3/16). OPPN VP 25-1 Ločica je v fazi sprememb in dopolnitev. Za izdelavo tega programa opremljanja sta uporabljena sprejeti OPPN in novi predlog sprememb in dopolnitev prostorskega akta. Projektna in investicijska dokumentacija ter drugi dokumenti in strokovne podlage - PGD Ureditev prometne in komunalne infrastrukture, št. proj. 30/2008, AG inženiring d.o.o., Kočevje, julij Okrajšave in pojmi Zaradi lažje berljivosti besedila programa opremljanja, so skladno z določbami zakonodaje s tega področja opisani pojmi, uporabljeni v tem programu opremljanja. ZPNačrt Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) Uredba Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Ur.l. RS, št. 80/07) Pravilnik Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka (Ur.l. RS, št. 95/07), GP gradbena parcela OPN občinski prostorski načrt OPPN občinski podrobni prostorski načrt BTP bruto tlorisna površina objekta (po SIST ISO 9836): skupna tlorisna površina vseh etaž stavbe NTP neto tlorisna površina: je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836: vsota površin prostorov, ki sestavljajo del stavbe KP komunalni prispevek za izgradnjo komunalne opreme na območju OPPN-ja. Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini. V višino komunalnega prispevka niso vključeni stroški vzdrževanja komunalne opreme. Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost. Objekt je s tlemi povezana stavba ali gradbeni inženirski objekt, narejen iz gradbenih proizvodov in naravnih materialov, skupaj z vgrajenimi inštalacijami in tehnološkimi napravami (Zakon o graditvi objektov). Komunalna oprema so: objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja;

6 6 objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna; objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine (ZPNačrt) Opis območja opremljanja Območje opremljanja obsega del stavbnih zemljišč (južna polovica), ki so določena z OPPN VP 25/1 Ločica. V naravi so to zemljišča južno od naselja Turjak oziroma zahodno od naselja Laporje. Vzporedno z območjem OPPN poteka regionalna cesta G2 106 Ljubljana - Kočevje. Slika 1: Ortofoto posnetek območja in izsek iz OPN (Vir: Prostorski informacijski sistem PISO) Površina območja OPPN znaša preko 6,2 ha zemljišč predvidenih za vzpostavitev poslovnih in proizvodnih dejavnosti. Predmet tega programa opremljanja je samo del območja OPPN, v površini 3,6 ha. Območje je sedaj v celoti komunalno neopremljeno in se bo priključilo na obstoječe priključke v bližini območja opremljanja. Območje opremljanja obsega del OPPN, ki sovpada z obračunskim območjem in je prikazano na grafični prilogi 1.

7 7 2. OBSTOJEČA IN PREDVIDENA KOMUNALNA OPREMA 2.1 Obstoječa komunalna infrastruktura Pred komunalnim opremljanjem se je znotraj cone nahajala : - Javna pot JP proti naselju Laporje, ki je bila kasneje porušena, premaknjena in na novo asfaltirana (C1 in C3). Za obstoječo komunalno opremo se skladno z 2. členom Pravilnika šteje tista komunalna oprema, ki je že zgrajena in predana v upravljanje izvajalcu gospodarske javne službe. Obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo niso izračunani, saj obstoječe komunalne opreme na območju pred izvedbo projekta ni bilo oz. zanjo niso definirane osnove za obračun komunalnega prispevka. 2.2 Predvidena komunalna infrastruktura V nadaljevanju je podan opis predvidene komunalne opreme, ki izhaja iz OPPN (izdelalo ga je podjetje ProLOCO d.o.o., spremembe in dopolnitve pa URBIS d.o.o.) in PGD Ureditev prometne in komunalne infrastrukture (izdelalo podjetje AG inženiring d.o.o.). Novo načrtovani razvodi komunalne opreme bodo v večjem delu potekali v trasi novo predvidenih povezovalnih cest. Glede na opredelitve v prostorskem aktu je predvidena naslednja infrastruktura: Priključek na državno cesto Za dovoz iz državne ceste GII 106 je predvidena rekonstrukcija oz. optimizacija obstoječega priključka na zahodni strani območja od km do km Ta dostop ima funkcijo glavnega dostopa na območje in je namenjen vsemu tovornemu, osebnemu prometu ter intervencijskemu dostopu. Navezavo vasi Laporje na glavno cesto G2-106 se uredi po cestah C3 in C1 preko območja proizvodnih dejavnosti ter rekonstruiranega križišča. Notranja javna cestna mreža Znotraj območja urejanja je zasnovana mreža cestnih povezav za dvosmerni motorni promet z tehničnimi elementi, ki omogočajo nemoten promet za tovorni in osebni promet ter intervencijske vozila. Posamezne ceste so označene z oznakami od C1 do C5. Cesta z oznako C1: - enostranski hodnik za pešce 1,5m - vozišče skupne širine 7,5 m - zeleni pas z drevoredom 6-8m Cesta z oznako C3: - zeleni pas z drevoredom 3 m - enostranski hodnik za pešce 1,5 m - vozišče skupne širine 6,5 m - zeleni pas z drevoredom 6m Cesta C4: - enostranski hodnik za pešce 1,5m - vozišče skupne širine 6,0 m

8 8 Cesta z oznako C5: - vozišče skupne širine 7,5 m Površine za pešce Hodniki za pešce so enostranski ob cestah C1, C3 in C4 ob funkcionalnih enotah, kjer so predvidene poslovne in storitvene dejavnosti z večjim obiskom strank. Dostopi z javne ceste bodo urejeni za vsako parcelo posebej ali za več parcel skupaj, na tak način, da omogočajo tekoče in varno odvijanje prometa na javnih cestah. Javna razsvetljava Cestna razsvetljava je delno zgrajena ob dovozni cesti in znotraj območja PC ob cesti C3. Svetilke bodo nameščene na kovinsko pocinkane stebre, višine 8m, ki so sidrani v betonski temelj. Kanalizacijsko omrežje (1) Padavinska odpadna voda Meteorne vode s povezovalne ceste se bodo zbirale v novo predvidenem razvodu meteorne kanalizacije z iztokom v ponikovalnice. (2) Komunalna odpadna voda Objekti niso priključeni na javno kanalizacijsko omrežje. Za potrebe območja OPPN Ločica, se izvede interno kanalizacijsko omrežje. Primarno in sekundarno komunalno ter energetsko omrežje, objekti in naprave morajo potekati po javnih površinah oziroma površinah v javni rabi tako, da je omogočena njihova neovirana gradnja in vzdrževanje. Objekti znotraj ureditvenega območja OPPN se priključujejo na komunalno in energetsko omrežje in naprave pod pogoji in s soglasjem upravljavca javne gospodarske infrastrukture. Vodovodno, hidrantno omrežje Izdela se po projektu strojnih inštalacij. Za vodooskrbo PC Ločica in zagotovitev požarne varnosti je delno (za I. območje s prekopi do II. območja) zgrajen sekundarni vodovod, ki se priključi na vodovodno omrežje Turjak. Vodovod NL DN 150 bo potekal iz smeri Turjaka ob glavni cesti, preko glavne ceste GII 106. Priklop posameznih objektov je predviden iz sekundarnega voda v kompleksu. Do rekonstrukcije vodovoda do poslovne cone se voda za gašenje zagotovi iz požarnega bazena. Elektroenergetsko omrežje Izdela se po projektu elektroinstalacij in zunanje razsvetljave. Za potrebe predvidenih objektov v PC je že zgrajena nova kabelska TP na parceli 19/31 k.o Kabelska TP je povezan iz 20 KV daljnovoda Velike Lašče. Za napajanje predvidenih objektov se zgradi večcevno kabelsko kanalizacijo z jaški, v katero bodo uvlečeni NN kabli. Telekomunikacijsko omrežje Telekomunikacijske inštalacije so obdelane v projektu TK inštalacij. Na I. območju PC je v skladu s projektom narejena nova kanalizacija s PVC cevmi 1x fi 110 mm in SF cevi 1x fi 63 mm ter zgrajeni novi kabelski jaški.

9 9 Odstranjevanje odpadkov Na funkcionalnem zemljišču povzročitelja je za komunalne odpadke potrebno urediti zbirna in prevzemna mesta. Predvidena je lokacija za skupno ločevanje odpadkov. 3. OBRAČUNSKO OBMOČJE INVESTICIJE Za potrebe določitve skupnih in obračunskih stroškov investicije v komunalno opremo je potrebno skladno z uveljavljeno metodologijo opredeliti obračunsko območje za posamezno vrsto komunalne opreme. Obračunsko območje investicije je del območja, opredeljenega z OPPN, ki je sicer razdeljeno na sedem funkcionalnih enot. Kot je prikazano na grafični prilogi se funkcionalne enote glede na faznost komunalnega opremljanja združujejo v tri območja. Pri tem I. (F2) in II. območje (F5, F6) predstavljata skupno obračunsko območje, ki je predmet tega programa opremljanja. Območje III. (F1, F3, F4 in F7) je izvzeto iz obračunskega območja in ni vključeno v program opremljanja gradnja komunalne opreme na tem območju zaenkrat ni predvidena. Grafični območji I. in II. predstavljata skupno območje opremljanja na katerem se zagotavlja priključevanje na načrtovano komunalno opremo oziroma območje njene uporabe. Za izračun komunalnega prispevka (sorazmerni delež stroškov opremljanja) je obračunsko območje investicije upoštevano kot celota. To pomeni, da je na celotnem obračunskem območju višina skupnih stroškov investicije, preračunana na m 2 parcele in m 2 neto tlorisne površine enaka. Za preračun stroškov nove komunalne opreme na enoto mere (m 2 parcele, m 2 neto tlorisne površine) se za obračunsko območje prikažejo površine parcel in neto tlorisne površine objektov na obračunskem območju v skladu z določili Uredbe. Neto tlorisna površina objektov Neto tlorisna površina objektov je seštevek vseh tlorisnih površin objektov in se izračuna po standardu SIST ISO Kot vsota neto tlorisnih površin na obračunskem območju se štejejo neto tlorisne površine vseh predvidenih objektov. Neto tlorisne površine objektov so ocenjene na podlagi določil prostorskega akta. Pri izdaji odločbe se bo upošteval projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), ki ga bo investitor predložil ob vlogi. Obračunsko območje Funkcionalna enota Ime območja Vsota neto tlorisnih površin predvidenih objektov v m 2 1 F2 Območje I F5 Območje II F6 Območje II 928 Skupaj neto tlorisne površine objektov Neto tlorisne površine objektov v območju opremljanja

10 10 Površine parcel Za potrebe skupnih stroškov načrtovane investicije na m 2 parcele v obračunskem območju so v nadaljevanju prikazane površine parcel. V skladu s 3. členom Uredbe je parcela po definiciji zemljiška parcela ali njen del, na kateri je možno graditi objekt ali je objekt že zgrajen, in za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek. Glede na navedeno je površina parcel, ki so osnova za obračun komunalnega prispevka m 2. Obračunsko območje Funkcionalna Ime območja enota 1 F2 Območje I F5, F6 Območje II Cesta II (del) 415 Skupaj parcelne površine Površina parcel v m 2 Iz obračunskega območja so izvzete površine javne poti (Cesta I in Cesta II del), ki nadomešča prej obstoječo pot do naselja Laporje ter površine zelenega pasu ob državni cesti G VIŠINA SKUPNIH IN OBRAČUNSKIH STROŠKOV INVESTICIJE 4.1 SKUPNI STROŠKI INVESTICIJE Skupni stroški obsegajo vse stroške, ki so povezani s projektiranjem in gradnjo posamezne vrste komunalne opreme na obračunskem območju. Kot skupni stroški investicije v obračunskem območju so upoštevani naslednji stroški: 1. stroški izdelave projektne in investicijske dokumentacije za gradnjo komunalne opreme; 2. stroški odkupa nepremičnin, stroški odškodnin zaradi razlastitve nepremičnin ter omejitev lastninske pravice ter stroški rušitev, ki so potrebni zaradi gradnje komunalne infrastrukture; 3. stroški gradnje komunalne opreme (stroški materiala, stroški dela, stroški gradbene opreme, stroški režije). Ad 1. Ad 2. Ad 3. Stroški izdelave investicijske dokumentacije ter stroški izdelave projektne dokumentacije s stroški soglasij do gradbenega dovoljenja so predvideni po dejanskih pogodbenih zneskih ter ocenah podizvajalcev. Stroškov omejitve lastninske pravice, stroškov razlastitve nepremičnin ter stroškov odškodnin zaradi rušitev ni. Stroški odkupa nepremičnin od lastnikov znotraj območja OPPN so predvideni v obračunskem območju. Odkup nepremičnin izven območja OPPN zaradi ureditve cestnega priključka iz regionalne ceste ni predviden. Stroški gradnje komunalne opreme so določeni na podlagi projekta PGD. Stroški nadzora gradnje komunalne opreme ter stroški tehničnega pregleda, tehnične dokumentacije in uporabnega dovoljenja so izkustveno ocenjeni. Skupni stroški predvidene komunalne opreme na obračunskem območju OPPN je ocenjen na ,53 EUR.

11 11 Kot skupni stroški gradnje komunalne opreme se ne upoštevajo naslednji stroški: - vzdrževanje, obnavljanje ali nadomeščanje obstoječe komunalne opreme, ki služi nemotenemu delovanju te infrastrukture, - prilagajanje obstoječe komunalne opreme oskrbnim in tehničnim standardom in - odpravljanje pomanjkljivosti na obstoječi komunalni opremi, ki onemogočajo njeno normalno delovanje. Občina v skladu z Uredbo določi tisti način ugotavljanja skupnih stroškov, za katerega meni, da predstavlja realno vrednost. 4.2 OBRAČUNSKI STROŠKI INVESTICIJE Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov komunalne opreme, ki se financirajo iz sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bremenijo določljive zavezance. Višina obračunskih stroškov investicije v komunalno opremo se izračuna tako, da se od skupnih stroškov investicije odštejejo sredstva, ki jih Občina za izvedbo investicije pridobi iz drugih virov. V tem primeru Občina Velike Lašče ne pričakuje sofinanciranja s strani države ali EU ter določa, da so obračunski stroški enaki skupnim stroškom. OBRAČUNSKI STROŠKI v EUR Stroški pridobivanja zemljišč za gradnjo komunalne 1 opreme ,00 Stroški priprave zemljišč (projektna dokumentacija, 2 arheološke raziskave ) ,43 3 Stroški gradnje komunalne opreme ,51 Skupaj ,94 Tabela: Obračunski stroški predvidene komunalne infrastrukture 5. TERMINSKI PLAN KOMUNALNEGA OPREMLJANJA Aktivnosti v zvezi z realizacijo programa opremljanja stavbnih zemljišč na območju OPPN VP 25-1 Ločica - del bodo predvidoma potekale za vse predvidene naprave in objekte po naslednjem zaporedju. Okviren terminski plan izgradnje komunalne opreme je sledeč: Aktivnost Čas izvajanja aktivnosti 1. Sprejem sprememb in dopolnitev OPPN VP 25-1 Ločica Izdelava potrebne projektne in tehnične dokumentacije za gradnjo komunalne opreme 3. Gradnja ali rekonstrukcija komunalne opreme Tehnični pregled in izdaja uporabnega dovoljenja za komunalno opremo

12 12 6. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA V skladu z 8. členom Uredbe mora program opremljanja vsebovati naslednje podlage za odmero komunalnega prispevka: - določitev obračunskega območja komunalne opreme, - oceno skupnih in obračunskih stroškov opremljanja po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih, - preračun obračunskih stroškov opremljanja na m 2 parcele oziroma na m 2 neto tlorisne površine objekta po posameznih vrstah komunalne opreme in obračunskih območjih. Komunalni prispevek opredeljujejo naslednji normativni in prostorski akti: - Zakon o prostorskem načrtovanju, - Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč, - Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka, - OPPN VP 25-1 Ločica. Skupni obračunski stroški predvidene komunalne opreme na obračunskem območju OPPN je ocenjen na ,94 EUR. Navedeni znesek je potrebno razumeti kot oceno stroškov, ki bo služila kot podlaga za izračun višine komunalnega prispevka. 6.1 PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV NA ENOTO MERE V skladu s 14. členom Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč se preračun obračunskih stroškov OS (ij) na m 2 parcele Cp (ij) oziroma na m 2 neto tlorisne površine objekta Ct (ij) opravi na naslednji način: Cp(ij) = OS(ij)/ A(j) in Ct(ij) = OS(ij) / T(j) Zgornje oznake pomenijo: Cp (ij) Ct (ij) OS (ij) A (j) T (j) strošek opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno komunalno opremo na obračunskem območju; strošek opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo na obračunskem območju; obračunski stroški investicije za določeno komunalno opremo na obračunskem območju; vsota površin vseh parcel oziroma delov parcel, ki ležijo na obračunskem območju, zmanjšana za površine namenjene objektom grajenega javnega dobra; vsota površin vseh neto tlorisnih površin na obračunskem območju. Na podlagi programa opremljanja bo Občina Velike Lašče lahko odmerila komunalni prispevek zavezancu za investicijo v novo komunalno opremo, na katero se bodo priklopili objekti zavezanca. Za potrebe odmere komunalnega prispevka pa je potrebno obračunske stroške preračunati na enoto mere, to je m 2 parcele oziroma m 2 neto tlorisne površine objekta.

13 13 Glede na opredelitve iz zgornjega opisa lahko zapišemo: A(j) = m 2 T(j) = m 2 OS(ij) = ,94 Cp(ij) = 20,17 /m2 Ct(ij) = 31,13 /m2 (vsota površin vseh parcel na obračunskem območju) (vsota površin vseh neto tlorisnih površin na obračunskem območju) (obračunski stroški investicije komunalne infrastrukture) (strošek opremljanja kvadratnega metra parcele) (strošek opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine) 6.2 RAZMERJE MED MERILOM PARCELE IN MERILOM NETO TLORISNE POVRŠINE (Dpi in Dti) Razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine (Dpi in Dti) je enolično določeno za celotno obračunsko območje. Po tem programu opremljanja je razmerje naslednje: Dpi : Dti = 0,7 : 0,3 Dpi + Dti = 1 pri čemer je Dpi - Dti - delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka V skladu z drugim odstavkom 16. člena Odloka o programu opremljanja ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka v Občini Velike Lašče se upošteva enako razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine, kot velja za območje celotne občine. 6.3 FAKTOR DEJAVNOSTI Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka določa, da se faktor dejavnosti za posamezne vrste objektov določi v sorazmerju z obremenjevanjem komunalne infrastrukture glede na prevladujočo dejavnosti v objektu. Faktor dejavnosti se lahko za različne vrste objektov določi v razponu od 0,7 do 1,3. Program opremljanja za potrebe odmere komunalnega prispevka za OPPN Ločica - del določa, da so faktorji dejavnosti po tem programu opremljanja enaki veljavnim faktorjem po splošnem Odloku o programu opremljanja ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka v Občine Velike Lašče in je enak INDEKSIRANJE STROŠKOV OPREMLJANJA V skladu s 16. členom Uredbe se obračunski stroški opremljanja kvadratnega metra parcele oziroma njenega dela v določenem obračunskem območju z določeno komunalno opremo (Cp(ij)) in stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo (Ct(ij)), pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod»gradbena dela ostala nizka gradnja«.

14 14 Kot izhodiščni datum za indeksiranje se uporablja datum uveljavitve programa opremljanja. 7. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA Komunalni prispevek, ki se izračuna na podlagi programa opremljanja, vključuje plačilo sorazmernega deleža obračunskih stroškov investicije v komunalno opremo. Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka v 6. členu določa, da se komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme izračuna na naslednji način: KPij = (Aparcela x Cpij x Dp) + (Kdejavnost x Atlorisna x Ctij x Dt) pri čemer zgornje oznake pomenijo: KP ij = znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada posamezni vrsti komunalne opreme na posameznem obračunskem območju. A parcela = površina parcele Cp ij = obračunski stroški Dp = delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka K dejavnost = faktor dejavnosti A tlorisna = neto tlorisna površina objekta Ct ij = obračunski stroški, preračunani na m 2 neto tlorisne površine objekta na obračunskem območju za posamezno vrsto komunalne opreme Dt = delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka i = posamezna vrsta komunalne opreme j = posamezno obračunsko območje. Celotni komunalni prispevek za objekte se izračuna na naslednji način: KP = KPi Komunalni prispevek KP, ki se ga odmeri zavezancu, je seštevek izračunanih zneskov delov komunalnega prispevka KPi, ki pripadajo posamezni vrsti komunalne opreme na posameznem obračunskem območju. Nominalni znesek komunalnega prispevka se prikaže na izdani odločbi in je odvisen od vsakega projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja posebej. 7.1 OPROSTITVE IN OLAJŠAVE PLAČILA KOMUNALNEGA PRISPEVKA V skladu s 83. členom Zakona o prostorskem načrtovanju in 15. členom splošnega Odloka o programu opremljanja ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka v Občini Velike Lašče je predvidena olajšava pri plačilu komunalnega prispevka.

15 15 Občina lahko predpiše delno ali celotno oprostitev plačila komunalnega prispevka tudi za gradnjo vseh ali posameznih vrst ne-stanovanjskih stavb po Uredbi o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena. V tem primeru mora Občina oproščena sredstva iz tega odstavka v enaki višini nadomestiti iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna. Investitorjem se za gradnjo nestanovanjskih stavb iz oddelka 12, Uredbe o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena prizna olajšava pri plačilu komunalnega prispevka v višini 50 %. Olajšava se prizna lastniku zemljišča, ki v roku dveh let od prve odprodaje zemljišča s strani Občine, po nakupu zemljišča izvede plačilo komunalnega prispevka in vloži vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja. 7.2 ZNIŽANJE KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZARADI VLAGANJ INVESTITORJA TER SKLENITEV POGODBE O OPREMLJANJU Gradnjo komunalne opreme po tem odloku lahko Občina Velike Lašče zavezancu odda s pogodbo o opremljanju. Zavezanec, ki pristopi k pogodbi o opremljanju, v skladu s programom opremljanja zgradi vso ali del načrtovane opreme. Vsebina pogodbe o opremljanju izhaja iz veljavnega Zakona o prostorskem načrtovanju. 7.3 INFORMATIVNI IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA Predstavljen je informativni izračun za različne velikosti parcel in neto tlorisne površine objektov. Namen tega izračuna ni v določitvi nominalnih zneskov komunalne opreme, ki odpade na posamezen objekt, saj bo ta izračunan v postopku izdaje gradbenega dovoljenja za vsak posamezen objekt, ko investitorji predajo potrebno dokumentacijo. Investitorji bodo namreč lahko gradili po velikosti različne objekte, saj prostorski akt dopušča več individualnih možnosti. Parcela v m2 Neto tlorisna površina v m2 Komunalni prispevek v EUR Komunalni prispevek - upoštevana oprostitev 50% Informativni , ,75 izračun objekt Informativni , ,15 izračun objekt Informativni izračun objekt , ,25 Tabela: Informativni izračun komunalnega prispevka z upoštevano olajšavo. 8. GRAFIČNE PRILOGE PRILOGA 1: PRILOGA 2: GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA PROGRAMA OPREMLJANJA NAČRT PREDVIDENE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova u

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje Testenova u NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA 30 1234 MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova ulica - Trzin" ter zaključeno območje "Rašiška cesta"

Prikaži več

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova u

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje Testenova u NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA 30 1234 MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova ulica - Trzin" ter zaključeno območje "Rašiška cesta"

Prikaži več

NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASE

NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASE NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št. 1162 PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASELJIH LUŽE, VISOKO-del, HOTEMAŽE IN OLŠEVEK besedilni

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: prostorske informacijske rešitve d.o.o. Naročnik: OBČINA ŠENČUR KRANJSKA CESTA 11 4208 ŠENČUR PROJEKT ŠT. 940 IZDELAVA PROGRAMA OPREMLJANJA ZA IZGRADNJO KANALIZACIJE ZA OBMOČJE NASELIJ MILJE IN VISOKO

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN   e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka:007-31/2011-1 Datum: 18. 10. 2011 Zadeva: Odlok o programu opremljanja

Prikaži več

Microsoft Word - odlok o komunalnem prispevku.DOC

Microsoft Word - odlok o komunalnem prispevku.DOC Na podlagi 146. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) in 20. člena Statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01), je Občinski svet Občine Vrhnika na svoji

Prikaži več

Občina Ig Govekarjeva cesta Ig PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje OBČINE IG Prenova v letu Gradivo za obravnavo POVZETEK L

Občina Ig Govekarjeva cesta Ig PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje OBČINE IG Prenova v letu Gradivo za obravnavo POVZETEK L Občina Ig Govekarjeva cesta 6 1292 Ig PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje OBČINE IG Prenova v letu 2018 - Gradivo za obravnavo POVZETEK Ljubljana, maj 2018 OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem

Prikaži več

I. obravnava občinskega sveta NAROČNIK Občina Jezersko Zgornje Jezersko 65 I 4206 Zgornje Jezersko Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJ

I. obravnava občinskega sveta NAROČNIK Občina Jezersko Zgornje Jezersko 65 I 4206 Zgornje Jezersko Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJ I. obravnava občinskega sveta NAROČNIK Občina Jezersko Zgornje Jezersko 65 I 4206 Zgornje Jezersko Projekt št. 1307 PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE OBČINE JEZERSKO besedilni del IZVAJALEC

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini

Prikaži več

POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vez

POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vez POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vezano na izdajo soglasja za poseg v varovalni pas ceste

Prikaži več

Microsoft Word POSZ_ZN_Smatevz_Za_obravnavo_na_OS_ZaVita_28_1_2013.doc

Microsoft Word POSZ_ZN_Smatevz_Za_obravnavo_na_OS_ZaVita_28_1_2013.doc Občina Braslovče Braslovče 22, 3314 Braslovče PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje ZN»Šmatevž«Dokument za usklajevanje z občinsko upravo Občine Braslovče Cerknica, januar 2013 Program opremljanja

Prikaži več

predlog NAROČNIK Občina Škofja Loka Mestni trg 15 I 4220 Škofja Loka Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE OBČIN

predlog NAROČNIK Občina Škofja Loka Mestni trg 15 I 4220 Škofja Loka Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE OBČIN predlog 20.4.2015 NAROČNIK Občina Škofja Loka Mestni trg 15 I 4220 Škofja Loka Projekt št. 1113 PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE OBČINE ŠKOFJA LOKA besedilni del IZVAJALEC LOCUS prostorske

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaborat

Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaborat Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaboratu ekonomike I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (vsebina) Ta

Prikaži več

O B Č I N A

O B Č I  N A PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve ZADEVA: UKINITEV STATUSA JAVNEGA DOBRA IN DOPOLNITEV

Prikaži več

U R A D N I O B Č I N E Številka 3/2014 leto XX Šoštanj, Š O Š T A N J Na podlagi 37. člena Statuta Občine Šoštanj (Uradni list Občine Šo

U R A D N I O B Č I N E Številka 3/2014 leto XX Šoštanj, Š O Š T A N J Na podlagi 37. člena Statuta Občine Šoštanj (Uradni list Občine Šo U R A D N I O B Č I N E Številka 3/2014 leto XX Šoštanj, 23. 04. 2014 Š O Š T A N J Na podlagi 37. člena Statuta Občine Šoštanj (Uradni list Občine Šoštanj, št. 14/2008 - UPB2) Odrejam Objavo spodaj navedenih

Prikaži več

IZVLEČEK IZ STRATEŠKEGA PROSTORSKEGA AKTA, KI SE NANAŠA NA OBRAVNAVANO PROSTORSKO UREDITEV

IZVLEČEK IZ STRATEŠKEGA PROSTORSKEGA AKTA, KI SE NANAŠA NA OBRAVNAVANO PROSTORSKO UREDITEV prostorske informacijske rešitve d.o.o. Občinski svet II. obravnava Naročnik: Občina Šenčur Kranjska cesta 11 4208 Šenčur PROJEKT ŠT. 939 PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE OBČINE ŠENČUR

Prikaži več

Glasilo občine Komenda Štev. 1/2010, 26. februar 2010 URADNE OBJAVE GLASILO OB^INE KOMENDA URADNE OBJAVE {t. 06/2008, 31. julij 2008 št. 1/2010, 26. F

Glasilo občine Komenda Štev. 1/2010, 26. februar 2010 URADNE OBJAVE GLASILO OB^INE KOMENDA URADNE OBJAVE {t. 06/2008, 31. julij 2008 št. 1/2010, 26. F GLASILO OB^INE KOMENDA {t. 06/2008, 31. julij 2008 št. 1/2010, 26. FEBRUAR 2010 KAZALO Stran 1. ODLOK O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ NA OBMOČJU OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA O3 GRAMOZNICA

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V OBČINI RADLJE OB DRAVI: 1. RAZLOGI ZA SPREJEM,

Prikaži več

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO Na podlagi 5. člena Odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 1/98) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007-

Prikaži več

Microsoft Word - Povezovalni_kanal_VG_IG_K-3_2011_PZI.doc

Microsoft Word - Povezovalni_kanal_VG_IG_K-3_2011_PZI.doc .1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: OBČINA IVANČNA GORICA Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica OBJEKT: POVEZOVALNI KANAL VIŠNJA GORA IVANČNA GORICA VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE: PZI ZA GRADNJO:

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Spremembe geodetskega načrta in projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja zaradi novega načina izračunavanja odškodnin za spremembo namebnosti kmetijskih zemljišč I. del Predavatelj:

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF in 14/15 ZUUJF

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF in 14/15 ZUUJF Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF in 14/15 ZUUJFO), 9. in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx Datum: 13. 6. 2019 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 ZAPISNIK 3. seje Odbora

Prikaži več

(Microsoft Word - Dodatek \232t. 1 k DIIP - Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa s sklepom)

(Microsoft Word - Dodatek \232t. 1 k DIIP - Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa  s sklepom) DODATEK ŠT. 1 K DOKUMENTU IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP) za projekt OSKRBA S PITNO VODO OBALE IN KRASA ZA DINAMIKO VLAGANJ IN FINANCIRANJA ZA OBČINO MIREN- KOSTANEJVICA 1 Občinski svet

Prikaži več

URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O

URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA IN MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA

Prikaži več

0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma nje

0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma nje 0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma njegov naziv in sedež) OBJEKT: LEKARNA BETNAVA (poimenovanje

Prikaži več

premoženjske - brez op

premoženjske - brez op RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM - RAZPOLAGANJE IN PRIDOBIVANJE NEPREMIČNIN- PREDLAGATELJ: Darko Zevnik, župan Občine Metlika PRIPRAVILA: Jasna Brus Rožman PREDMET: Nepremičnine A.) - parc. št. 2766/6

Prikaži več

1

1 2 PRIKAZ STANJA PROSTORA 2.1 OPIS OBSTOJEČEGA STANJA 2.1.1 MAKROLOKACIJA Območje OPPN PSC Mačkovec-2 v velikosti cca 4,5 ha je del gospodarske cone GC Mačkovec in se nahaja na skrajnem SV delu Novega mesta

Prikaži več

Microsoft Word IZHODISCA_OPPN_SPAR2019_poprK.docx

Microsoft Word IZHODISCA_OPPN_SPAR2019_poprK.docx Občina LOGATEC IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO sprememb in dopolnitev OPPN za Centralne dejavnosti Brod - vzhodni del 1 Izdelal: URBANIA D.O.O. Koseška cesta 8 1000 Ljubljana Vodja projekta: Peter Lovšin, spec.arh.urb.,

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana 306-10-10, 306-12-14 MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: 4780-20/2006-2 Datum: ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega

Prikaži več

ELABORAT PROGRAMA OPREMLJANJA ZA OPPN SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAZIDALNEGA NAČRTA LEVEC DOKUMENT ZA OBRAVNAVO LJUBLJANA,

ELABORAT PROGRAMA OPREMLJANJA ZA OPPN SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAZIDALNEGA NAČRTA LEVEC DOKUMENT ZA OBRAVNAVO LJUBLJANA, ELABORAT PROGRAMA OPREMLJANJA ZA OPPN SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAZIDALNEGA NAČRTA LEVEC DOKUMENT ZA OBRAVNAVO LJUBLJANA, 06. 06. 2019 Naročnik: OBČINA ŽALEC Ulica Savinjske čete 5 3310 Žalec Odgovorni predstavnik

Prikaži več

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje 04/ / Številka: / Da

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje 04/ / Številka: / Da OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje e-mail:obcinacerklje@siol.net 04/28 15 820 04/ 28 15 800 Številka: 032-04/2014-426 Datum: 10. 4. 2018 OBČINSKI SVET OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM

Prikaži več

Številka projekta: 19/2011 Spremembe in dopolnitve odloka o PUP za centralna naselja Vrsta mape: stališča do pripomb Stran 1 od PROSTORSKO UREDI

Številka projekta: 19/2011 Spremembe in dopolnitve odloka o PUP za centralna naselja Vrsta mape: stališča do pripomb Stran 1 od PROSTORSKO UREDI Stran 1 od 10 1. PROSTORSKO UREDITVENI POGOJI - naslovna stran IBIS, d.o.o. Slovenska Bistrica inženiring biro, investicijsko svetovanje Trg Alfonza Šarha 1, Slov. Bistrica Št. projekta: 19/2011 Datum:

Prikaži več

Naročnik: Občina Horjul Občinski trg Horjul Naloga: OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OB

Naročnik: Občina Horjul Občinski trg Horjul Naloga: OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OB Naročnik: Občina Horjul Občinski trg 1 1354 Horjul Naloga: OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE HORJUL št. 4 (predlog) Projektna skupina: Odgovorni

Prikaži več

OBČINSKI SVET OBČINA LOGATEC www. logatec.si e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Štev.: 007

OBČINSKI SVET OBČINA LOGATEC www. logatec.si e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Štev.: 007 OBČINSKI SVET OBČINA LOGATEC www. logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Štev.: 007-1/2019 Datum: 24.4.2019 OBČINSKI SVET OBČINE LOGATEC

Prikaži več

OBČINA MENGEŠ

OBČINA MENGEŠ OBČINA MENGEŠ Številka: 410-29/2018-2 Datum: 25. 2. 2019 Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax:

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax: Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta 5 1410 Zagorje ob Savi tel.: 03 56 55 700 fax: 03 56 64 011 www.zagorje.si obcina.zagorje@zagorje.si ŽUPAN Številka: 900-5/2018 Datum: 08. 03.

Prikaži več

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLAGATELJ: Župan Občine Šentilj GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska

Prikaži več

Številka:

Številka: OBČINSKI SVET MESTNE OBČINE NOVO MESTO Številka: 47810-3/2017-36 (625) Datum: 23. 1. 2018 ZADEVA: NAMEN: PRAVNA PODLAGA: POROČEVALCA: OBRAZLOŽITEV: PREDLOG SKLEPA: Ukinitev statusa javnega dobra na nepremičninah:

Prikaži več

A1, investicijsko upravljanje, d

A1, investicijsko upravljanje, d GPG Inženiring d.d., Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana-Polje, matična številka: 2273152000, ki jo zastopa direktor Janko Jazbinšek, na podlagi 109. čl. Stvamopravnega zakonika (Ur. list RS št. 87/2002) in

Prikaži več

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve]

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve] OBČINA MENGEŠ Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina@menges.si Številka: 3500-1/2015 Datum: 26.9.2018 ZADEVA : OBRAVNAVA DOPOLNJENEGA

Prikaži več

Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo ŠPELA ZORKO ANALIZA TRGA STAVBNIH ZEMLJIŠČ IN KOMUNALNI PRISPEVEK V OBČINI GROSUPLJE DIPLO

Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo ŠPELA ZORKO ANALIZA TRGA STAVBNIH ZEMLJIŠČ IN KOMUNALNI PRISPEVEK V OBČINI GROSUPLJE DIPLO Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo ŠPELA ZORKO ANALIZA TRGA STAVBNIH ZEMLJIŠČ IN KOMUNALNI PRISPEVEK V OBČINI GROSUPLJE DIPLOMSKA NALOGA VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

Prikaži več

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve 1. (prve) SPREMEMBE IN DOPOLNITVE NAČRTA RAVNANJA Z

Prikaži več

URADNO PREČIŠČENO BESEDILO Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007 in 49/2010) ter 88. člena Poslovnika

URADNO PREČIŠČENO BESEDILO Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007 in 49/2010) ter 88. člena Poslovnika URADNO PREČIŠČENO BESEDILO Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007 in 49/2010) ter 88. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota (Uradni

Prikaži več

Microsoft Word - Vloga_pobuda za spremembo OPN Vodice.docx

Microsoft Word - Vloga_pobuda za spremembo OPN Vodice.docx OBČINA VODICE Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice tel: 01/833-26-10 fax: 01/833-26-30 www.vodice.si obcina@vodice.si 1. OZNAKA POBUDE (izpolni občina): 2. PODATKI O VLAGATELJU: 2.1. Vlagatelj je lastnik: Ime

Prikaži več

Uradni list RS – 138/2006, Uredbeni del

Uradni list RS – 138/2006, Uredbeni del Priloga NAPOVED ZA ODMERO DAVKA NA PROMET NEPREMIČNIN SPLOŠNI OBRAZEC. Prodajalec ŠIFRANT VRSTA POGODBENIH STRANK (prodajalec, kupec)* 0 fizi ne osebe 0 samostojni podjetniki posamezniki in druge fizi

Prikaži več

Training

Training Svetovalna pisarna Drago Dretnik 2016 Namen Svetovalne pisarne je nuditi strokovno pomoč planinskim društvom na naslednjih področjih: sistemi za ravnanje z odpadno vodo vodooskrbni sistemi energetski sistemi

Prikaži več

Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 12. člena statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49

Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 12. člena statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49 Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 1a statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49/95) je Občinski svet občine Štore na seji dne 30. 4. 1996

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

Na podlagi četrtega odstavka 15

Na podlagi četrtega odstavka 15 PREDLOG Oktober 2013 Na podlagi četrtega odstavka 11 člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št 86/10, 75/12 in 47/13 ZDU-1G) in 17 člena Statuta Občine

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT

OBRAZLOŽITEV  TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT 8. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2016 PRORAČUN OBČINE LENDAVA ZA LETO 2016 /1. obravnava/ GRADIVO PRIPRAVILA: Urad župana Župan občine PREDLAGATELJ: Župan - Polgármester OBRAZEC ŠT. 01/2014 OBRAZLOŽITEV

Prikaži več

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO Na podlagi 5. člena Odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 1/98) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007-

Prikaži več

Uradni list RS 56/2000 z dne 22

Uradni list RS 56/2000 z dne 22 Uradni list RS 56/2000 z dne 22. 6. 2000 2598. Odlok o koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja

Prikaži več

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 72, dec17

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 72, dec17 URADNE OBJAVE Občine Vransko Vransko, 22. december 217 Številka 72/217 V S E B I N A O D L O K o proračunu Občine Vransko za leto 218 AKTI 1. ODLOK o proračunu Občine Vransko za leto 218 2. ODLOK o proračunu

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Proračun občine Kanal ob Soči za leto 2014 - dopolnjen predlog NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2014-2017 30. redna seja občinskega sveta, 30.01.2014 4000 OBČINSKA UPRAVA 7.312.851 3.874.613 3.967.973 1.369.748

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Rebalans proračuna občine Log-Dragomer za leto 2016 - II NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 4000 OBČINSKA UPRAVA 5.668.446 4.337.623 3.093.547 4.226.294 2.457.821 2.367.536 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 94.564

Prikaži več

Predlagatelj: TADEJ BEOČANIN ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVET

Predlagatelj: TADEJ BEOČANIN ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVET Predlagatelj: TADEJ BEOČANIN ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: 10.10.2017 OBČINSKI SVET ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVETA: SKLEP O UKINITVI JAVNEGA DOBRA V K.O. PLANINA Oddelek

Prikaži več

Na podlagi 41

Na podlagi 41 Na podlagi 41. in 81. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Kriţevci (Uradni list RS, št. 18/2010, 53/2010) ter 17. člena Odloka o ustanovitvi Javnega

Prikaži več

Microsoft Word - 05

Microsoft Word - 05 URADNO GLASILO O B Č I N E P R E D D V O R Številka 5 Preddvor, 11. junij 2010 LETO XVI 10. *** Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007 - ZLS-UPB2, 27/08 odl.

Prikaži več

Številka: 58541/2018 Cenik storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Šentrupert Cene so oblikovane v skladu z Ured

Številka: 58541/2018 Cenik storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Šentrupert Cene so oblikovane v skladu z Ured Cenik storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Šentrupert Cene so oblikovane v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih

Prikaži več

A1, investicijsko upravljanje, d

A1, investicijsko upravljanje, d itn 11 k2s2 IJbtA šakale r o m B w t e > GPG Inženiring d.d., Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana-Polje, matična številka: 2273152000, ki jo zastopa direktor Janko Jazbinšek, na podlagi 109. čl. Stvamopravnega

Prikaži več

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med ŽUPAN Številka: 032-3/2018-11 Datum: 1.6.2018 OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Medvode NASLOV: Osnutek Odloka o določitvi stroškov lokacijske

Prikaži več

Masarykova cesta Ljubljana Slovenija e-naslov: Številka: /2018/ 6 Ljubljana, GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPU

Masarykova cesta Ljubljana Slovenija e-naslov: Številka: /2018/ 6 Ljubljana, GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPU Masarykova cesta 16 1000 Ljubljana Slovenija e-naslov: gp.mizs@gov.si Številka: 478-922018 6 Ljubljana, 4. 10. 2018 GERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si ZADEVA: Uvrstitev novega projekta

Prikaži več

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03) R A Z G L A Š A M O D L O K o ureditvenem načrtu Počitniš

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03) R A Z G L A Š A M O D L O K o ureditvenem načrtu Počitniš Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03) R A Z G L A Š A M O D L O K o ureditvenem načrtu Počitniško naselje Oltra Ankaran Mestna občina Koper Št. K3501-181/00

Prikaži več

Predlagatelj: MARJAN POLJŠAK ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKE

Predlagatelj: MARJAN POLJŠAK ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKE Predlagatelj: MARJAN POLJŠAK ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVETA: SKLEP O USTANOVITVI JAVNEGA DOBRA V K.O. (2399)

Prikaži več

Datum:

Datum: LOŠKA KOMUNALA, d.d. ŠKOFJA LOKA Kidričeva c. 43 a 4220 ŠKOFJA LOKA telefon: 04 / 5023500 telefax: 04 / 5023513 e-mail: info@loska-komunala.si Številka: 191/2014 ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN STORITEV OBVEZNE

Prikaži več

[vsebina sklepa skupaj s predlogi in popravki]

[vsebina sklepa skupaj s predlogi in popravki] OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET KOMISIJA ZA STATUTARNA VPRAŠANJA IN LOKALNO SAMOUPRAVO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Datum: 22. 9. 2016 Z AP I S NI

Prikaži več

u pdf

u pdf Uradni list Republike Slovenije Št. 86 / 28. 10. 2011 / Stran 11203 strokovni nadzor nad izvajalci lokalnih gospodarskih javnih služb, strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi z javnimi razpisi

Prikaži več

OBČINA ČRNOMELJ K točki 13 OBČINSKI SVET Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v maju

OBČINA ČRNOMELJ K točki 13 OBČINSKI SVET Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v maju OBČINA ČRNOMELJ K točki 13 OBČINSKI SVET Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v maju 2016 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prikaži več

IZBRANI PRIMERI JAVNO-ZASEBNIH PARTNERSTEV V SLOVENIJI doc. dr. Boštjan Ferk Inštitut za javno-zasebno partnerstvo

IZBRANI PRIMERI JAVNO-ZASEBNIH PARTNERSTEV V SLOVENIJI doc. dr. Boštjan Ferk Inštitut za javno-zasebno partnerstvo IZBRANI PRIMERI JAVNO-ZASEBNIH PARTNERSTEV V SLOVENIJI doc. dr. Boštjan Ferk Inštitut za javno-zasebno partnerstvo ŠPORTNI PARK STOŽICE: ŠPORTNA DVORANA IN NOGOMETNI STADION, LJUBLJANA PROJEKT (IME, LOKACIJA)

Prikaži več

u pdf

u pdf Uradni list Republike Slovenije Št. 92 / 17. 11. 2011 / Stran 12147 št. 1/06 in spr.) je Občinski svet Občine Jesenice na redni 11. seji dne 27. 10. 2011 sprejel O D L O K o spremembah Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

Številka:

Številka: Številka: 900-4/2017 Datum: 14.09.2017 OBČINA MAKOLE OBČINSKI SVET 17. redna seja občinskega sveta 28. september 2017 Gradivo za 5. točko dnevnega reda - dodatno Predlagatelj: župan Franc Majcen ZADEVA:

Prikaži več

OPPN Centralne dejavnosti Brod- zahodni del. LEGENDA S SSs SSv SBv SKs Z ZS ZK ZD K1 K2 SKg SP C CU Gospodarski objekti P PC PO G G V Varovalni gozdov

OPPN Centralne dejavnosti Brod- zahodni del. LEGENDA S SSs SSv SBv SKs Z ZS ZK ZD K1 K2 SKg SP C CU Gospodarski objekti P PC PO G G V Varovalni gozdov OPPN Centralne dejavnosti Brod- zahodni del. LEGENDA S SSs SSv SBv SKs Z ZS ZK ZD K1 K2 SKg SP C CU Gospodarski objekti P PC PO G G V Varovalni gozdovi CDo CDi T VC VI Celinske vode Vodna infrastruktura

Prikaži več

OBČINA VELIKE LAŠČE tel.: fax: e-pošta: Levstikov trg Velike Lašče e-naslov:

OBČINA VELIKE LAŠČE tel.: fax: e-pošta: Levstikov trg Velike Lašče e-naslov: OBČINA VELIKE LAŠČE tel.: 01 781 03 70 fax: 01 781 03 65 e-pošta: obcina.velike-lasce@siol.net Levstikov trg 1 1315 Velike Lašče e-naslov: http://www.velike-lasce.si Z A P I S N I K 12. redne seje Občinskega

Prikaži več

(Microsoft Word - Kanalizacija MUHABER-OBRAZLO\216ITEVzaOSMONM.docx)

(Microsoft Word - Kanalizacija MUHABER-OBRAZLO\216ITEVzaOSMONM.docx) Številka: 354-20/2011(2010) Datum: 21.2.2011 OBINSKI SVET MESTNE OBINE NOVO MESTO ZADEVA: NAMEN: Predlog sprememb in dopolnitev programa opremljanja stavbnih zemljiš za obmoje opremljanja»kanalizacija

Prikaži več

UVEDBA_ZASEBNEGA_NS_VLOGA_NOVA

UVEDBA_ZASEBNEGA_NS_VLOGA_NOVA VLOGA ZA PRIDOBITEV ODLOČBE O UVEDBI ZASEBNEGA NAMAKALNEGA SISTEMA po 89., 90., 91. in 92. členu Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11-UPB2, 58/12 in 27/16), ki se uvede z odločbo ministrstva,

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Geodetski načrt kot osnova za izdelavo državnega prostorskega načrta geodetskih načrtov Miran Brumec, univ. dipl. inž. geod. LGB, geodetski inženiring in informacijske tehnologije, d.o.o. Ljubljana, 14.

Prikaži več

Ţupan Številka: 007-5/ Datum: OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA OBČINSKI SVET ZADEVA: Predlog za obravnavo na 22. seji Občinskega sveta Obč

Ţupan Številka: 007-5/ Datum: OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA OBČINSKI SVET ZADEVA: Predlog za obravnavo na 22. seji Občinskega sveta Obč Ţupan Številka: 007-5/2013-1 Datum: 14. 01. 2013 OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA OBČINSKI SVET ZADEVA: Predlog za obravnavo na 22. seji Občinskega sveta Občine Miren Kostanjevica PRIPRAVIL/A: Občinska uprava

Prikaži več

OBČINA RUŠE

OBČINA RUŠE OBČINA RUŠE OBČINSKEMU SVETU OBČINE RUŠE 1. NAZIV GRADIVA ZA OBRAVNAVO NA OBČINSKEM SVETU: USKLADITEV CEN KOMUNALNIH in DRUGIH STORITEV V LETU 2018 (oskrba s pitno vodo) 2. PREDLAGATELJ GRADIVA: Uroš Razpet,

Prikaži več

V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 9

V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 9 V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 90/14 ZDU-1I, 14/15 ZUUJFO in 76/15), 7. členom Uredbe

Prikaži več

OS7-21R

OS7-21R Številka: 3505-25/2015 Datum: 11.9.2017 OBČINA IZOLA COMUNE DI ISOLA OBČINSKI SVET CONSIGLIO COMUNALE Župan Il sindaco Sončno nabrežje 8 Riva del Sole 8 6310 Izola Isola Tel: 05 66 00 100, Fax: 05 66 00

Prikaži več

PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (naselje, ulica in hišna številka) (poštna številka in pošta)

PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (naselje, ulica in hišna številka) (poštna številka in pošta) PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (poštna številka in pošta) (telefon) (elektronska pošta) IZPOLNI OBČINA NAPOVED PODATKOV ZA ODMERO NADOMESTILA ZA

Prikaži več

OBČINSKI SVET OBČINA LOGATEC www. logatec.si e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Štev.: 007

OBČINSKI SVET OBČINA LOGATEC www. logatec.si e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Štev.: 007 OBČINSKI SVET OBČINA LOGATEC www. logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Štev.: 007-36/2014-10 Datum: 5.5.2018 OBČINSKI SVET OBČINE LOGATEC

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

28premoz

28premoz OBČINA ŽALEC Župan Ul. Savinjske čete 5, 3310 Žalec : (03) 713 64 20 Fax: (03) 713 64 64 E-pošta: mojca.firer@zalec.si Datum: 23.03.2006 OBČINSKEMU SVETU ODBORU ZA FINANCE, PRORAČUN IN PREMOŽENJE ZADEVA:

Prikaži več

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Opr. št. St 1069/2010 Ljubljana, dne 19.3.2018 VABILO K DAJANJU PONUDB (čl. 335. ZFPPIPP) Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani,

Prikaži več

Microsoft Word - OPN_obrazlozitev

Microsoft Word - OPN_obrazlozitev NAROČNIK Občina Jezersko Zgornje Jezersko 65 I 4206 Zgornje Jezersko SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE JEZERSKO OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV PROSTORSKEGA AKTA IZVAJALEC LOCUS

Prikaži več

Dimičeva Ljubljana T: (01) F: (01) Priloga k točki 4 SKLEPI O DOLOČITVI ČLANARIN GOSPODARSKE ZBORNI

Dimičeva Ljubljana T: (01) F: (01) Priloga k točki 4 SKLEPI O DOLOČITVI ČLANARIN GOSPODARSKE ZBORNI Dimičeva 13 1504 Ljubljana T: (01) 58 98 000 F: (01) 58 98 100 info@gzs.si www.gzs.si Priloga k točki 4 SKLEPI O DOLOČITVI ČLANARIN GOSPODARSKE ZBORNICE SLOVENIJE ZA LETO 2019 12. december, 2018 Na podlagi

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 ZAKLJUČEK PROJEKTA»ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU DRAVE ZGORNJA DRAVA«IN PRIČETEK REDNEGA OBRATOVANJA V PETIH OBČINAH DRAVSKE DOLINE Z OBLIKOVANJEM CEN JAVNE GOSPODARSKE SLUŽBE ODVAJANJA

Prikaži več

09. POLJE (ZADOBROVŠKA C.) ŠT. PARCELE: 734/1, 1529/1 KATASTRSKA OBČINA: Slape MOŽNE DIMENZIJE KIOSKA: mali (2.80m +/- 5cm x 2.40m +/- 5cm) LOKACIJA P

09. POLJE (ZADOBROVŠKA C.) ŠT. PARCELE: 734/1, 1529/1 KATASTRSKA OBČINA: Slape MOŽNE DIMENZIJE KIOSKA: mali (2.80m +/- 5cm x 2.40m +/- 5cm) LOKACIJA P 09. POLJE (ZADOBROVŠKA C.) ŠT. PARCELE: 734/1, 1529/1 KATASTRSKA OBČINA: Slape MOŽNE DIMENZIJE KIOSKA: mali (2.80m +/- 5cm x 2.40m +/- 5cm) LOKACIJA POSTAVITVE KIOSKA: kiosk - mali (2.80m +/- 5cm x 2.40m

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana T: 01 478 38 00 F: 01 478 39 00 E: gfu.fu@gov.si www.fu.gov.si Obračuni

Prikaži več

PRILOGA 8 ZAHTEVA ZA IZDAJO PROJEKTNIH IN DRUGIH POGOJEV PRILOGA 8 ZAHTEVA ZA IZDAJO PROJEKTNIH IN DRUGIH POGOJEV INVESTITOR ime in priimek ali naziv

PRILOGA 8 ZAHTEVA ZA IZDAJO PROJEKTNIH IN DRUGIH POGOJEV PRILOGA 8 ZAHTEVA ZA IZDAJO PROJEKTNIH IN DRUGIH POGOJEV INVESTITOR ime in priimek ali naziv PRILOGA 8 ZAHTEVA ZA IZDAJO PROJEKTNIH IN DRUGIH POGOJEV PRILOGA 8 ZAHTEVA ZA IZDAJO PROJEKTNIH IN DRUGIH POGOJEV INVESTITOR ime in priimek ali naziv družbe naslov ali sedež družbe Investicije d.o.o.,

Prikaži več

Microsoft Word - LetniNacrtPridobivanjaNepremcnegaPremozenjaRebalans2009.doc

Microsoft Word - LetniNacrtPridobivanjaNepremcnegaPremozenjaRebalans2009.doc 259 MESTNA OBČINA KRANJ ŽUPAN Slovenski trg 1, 4000 Kranj tel. 04/ 237 31 00, fax. 04/ 237 31 06 Datum: 15.05.2009 SVET MESTNE OBČINE KRANJ PREDMET: LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA MESTNE

Prikaži več

OBČiNA LOGATEC OBČiNSKA UPRAVA e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: OO, f: Številka: 4

OBČiNA LOGATEC OBČiNSKA UPRAVA   e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: OO, f: Številka: 4 OBČiNSKA UPRAVA t: 01 759 06 OO, f: 01 7590620 Številka: 478-92/2014 JAVNO NAZNANILO na podlagi 94. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Urad. list RS, št. 8011999, 70/2000, 52/2002, 73/2004, 119/2005,

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: U-I-55/03 ECLI: ECLI:SI:USRS:2004:U.I.55.03 Akt: Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila o merilih za ocenjevanje vrednosti podržavljenih premičnin, nepremičnin, podjetij oziroma premoženja

Prikaži več

OBČINSKEMU SVETU

OBČINSKEMU SVETU OBČINSKEMU SVETU OBČINE KRIŽEVCI ZADEVA: Predlog sprememb»spremembe tehničnega pravilnika o zbiranju komunalnih odpadkov ter prevozu komunalnih odpadkov na območju občine Križevci«PRAVNA PODLAGA: - Zakon

Prikaži več

Microsoft Word - 26_seja_tocka_14_2.doc

Microsoft Word - 26_seja_tocka_14_2.doc O b r a z l o ž i t e v Na seji Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, dne 27.01.2005 je svetnik Anton Kosmačin postavil 8 vprašanj v zvezi z izgradnjo športne dvorane v Novi Gorici. Na isti seji je

Prikaži več

V

V 3. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2015 PREDLOG OKVIRNEGA INFORAMTIVNEGA PROGRAMA DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE LENDAVA V LETU 2015 GRADIVO PRIPRAVIL: mag. Anton BALAŽEK, Župan Polgármester PREDLAGATELJ:

Prikaži več