PRAVNA UREDITEV PRAVO (pojem) Pravo je sistem kot celota učinkovitih pravnih pravil in načel, ki v državno pravno organizirani družbi v mejah pravne p

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "PRAVNA UREDITEV PRAVO (pojem) Pravo je sistem kot celota učinkovitih pravnih pravil in načel, ki v državno pravno organizirani družbi v mejah pravne p"

Transkripcija

1 PRAVNA UREDITEV PRAVO (pojem) Pravo je sistem kot celota učinkovitih pravnih pravil in načel, ki v državno pravno organizirani družbi v mejah pravne pravilnosti urejajo življenjsko pomembno zunanje vedenje in ravnanje ljudi. Država s pravom kot sistemom pravnih pravil prisilno ureja vedenje in ravnanje ljudi. Kjer je država, je tudi pravo. Pravo je z državnimi predpisi in institucijami zavarovan in zagotovljen družbeni življenjski red, ki ima v vsaki posamezni družbi svojo posebno pojavno obliko. Tako se prava v posameznih, v državo organiziranih družbenih skupnostih razlikujejo. Narava in funkcija prava se je spreminjala skozi zgodovino. V sodobnih družbah ustvarja pravo pooblaščeno telo, npr. zakonodajalec ali sodišče. Država skrbi za izvajanje prava z monopolizirano fizično prisilo s sredstvi primernih ukrepov ali kazni. PRAVNI RED Je posamezno oblikovano pravo, ki ga ima neka država in je zgodovinsko obstojno in izoblikovano. Pravni red sestavljajo pravne norme ali pravna pravila. To so pravila o vedenju in ravnanju v družbi, ki so lahko pravna ali protipravna. Protipravna dejanja so tista, ki pomenijo napad na pravni red in s katerimi mora pravni red računati in zanje predpisati pravne sankcije. PRAVNI SISTEMI Pravo se je v različnih okoljih razvijalo skozi zgodovino na različne načine. Najpomembnejši modeli pravnih sistemov danes so: - Kontinentalno pravo, - Angloameriško pravo, - Kontinentalno in angloameriško pravo, - Islamsko pravo. Slovenija sodi med države, ki imajo kontinentalni pravni sistem, za katerega je značilno, da oblikuje pravna pravila državna oblast. Za angloameriško ali precedenčno pravo pa je značilno, da oblikujejo pravna pravila sodišča s svojimi precedensi, medtem ko imajo le-ta v kontinentalnem pravnem sistemu le funkcijo sojenja. TEMELJNE PRAVNE SKUPINE oz. PANOGE Javno pravo -USTAVNO PRAVO: je pravo človekovih pravic, organizacije državne oblasti in temeljnih ekonomsko socialnih razmerij ter lokalne samouprave. To so pravna

2 pravila, ki določajo organizacijo in delovanje državne oblasti ter odnos med oblastjo in posameznikom. Ta pravila so zajeta v ustavi, kot najvišjem pravnem aktu države. -UPRAVNO PRAVO: je pravo organizacije in delovanja državne uprave. Deli se na =materialno upravno pravo, ki sega na vsa področja družbenega življenja. Sem spada opravljanje inšpekcijskega nadzorstva, urbanizem, varovanje javnega reda, urejanje prometa, varovanje okolja. Kazenske določbe, ki jih vsebujejo ti predpisi, so upravni prekrški. =organizacijsko upravno pravo vsebuje predpise, ki določajo vrsto upravnih organov, njihove pristojnosti, položaj zaposlenih v organih državne uprave =procesno ali postopkovno upravno pravo določa postopke, po katerih morajo delovati organi državne uprave, lokalne samouprave in nosilci javnih pooblastil nasproti posameznikom, upravi postopek (ZUP). -KAZENSKO PRAVO: sestavljajo pravna pravila, s katerimi se zagotavlja varnost posameznika in drugih njegovih vrednot. Določa, katera dejanja so družbi nevarna in jih zato imenuje kazniva dejanja in zanje določa kazni ter druge kazenske sankcije (zaporna kazen, pogojna obsodba, sodni opomin, vzgojni ukrepi ) Deli se na: =kazensko materialno pravo: konkretno določa dejanja in ravnanja, ki se štejejo za kazniva dejanja, ter zanje določa kazenske sankcije. =kazensko procesno pravo: pravila, ki določajo izvedbo kazenskega postopka, pristojnosti organov kazenskega pregona in sodišč, položaj in pravice obdolžencev, obtožencev, obsojencev in druhih udeležencev kazenskega postopka. -PRAVO GOSPODARSKE UREDITVE ali GOSPODARSKO PRAVO: ureja status gospodarskih subjektov, gospodarskih družb, bank, zavarovalnic ter gospodarske pravne posle. Vsebuje predpise o industrijski lastnini, varstvu potrošnikov, vrednostnih papirjih -PRAVO JAVNIH FINANC: je pravo proračunskih porabnikov in ureja finančno dejavnost države, pridobivanje financ in njihovo porabo (proračun, zakonitost in smotrnost porabe javnih sredstev). -DELOVNO IN SOCIALNO PRAVO: delovno pravo ureja kolektivne in individualne odnose na področju dela, oblikovanje in prenehanje delovnih razmerij, pravice in dolžnosti med delavci in delodajalci, področje delovne discipline Socialno pravo pa so tista pravna pravila, s katerimi poskuša država zavarovati prebivalstvo pred socialnimi riziki: pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo, socialno varstvo (denarne socialne pomoči, otroški dodatek, štipendije, porodniški dopust, dopust za nego in varstvo otroka ) -MEDNARODNO PRAVO se deli na:

3 =mednarodno javno pravo: ureja razmerja med državami in njim podobnimi organizacijami, npr. OZN, Svet Evrope, Nato Te države delujejo na podlagi pravnih običajev, sporazumov, mednarodnih pogodb, h katerim so pristopile. =mednarodno zasebno pravo: rešuje in usklajuje nasprotja, ki so nastala med tujim in domačim pravnim subjektom. Ta pravna pravila povedo, katero pravo se naj uporabi pri reševanju spornega položaja. Npr. za postavitev osebe pod skrbništvo se uporablja pravo države, katere državljan je posameznik, razen za nujne ukrepe 214.člen ZZZDR. -EVROPSKO PRAVO: to so pravna pravila treh ustanovitvenih pogodb treh evropskih skupnosti, iz katerih je nastala sedanja Evropska unija, pravo, ki ga oblikujejo organi EU in sicer Svet EU z Evropskim parlamentom (uredbe in direktive). Civilno pravo -OBLIGACIJSKO PRAVO: je pravo obveznosti in ureja razmerja med strankama, med upnikom in dolžnikom. -STVARNO PRAVO: ureja odnose med pravnimi subjekti glede stvari, je pravo pravic na stvareh. -DRUŽINSKO PRAVO: ureja zakonsko zvezo, zunajzakonsko skupnost, razmerja med zakoncema v času trajanja zakonske zveze in po razvezi le-te, razmerja med starši in otroki, posvojitev, rejništvo, skrbništvo. -DEDNO PRAVO: so pravna pravila, ki urejajo prehod premoženja od umrlega na dediče in ali druge upravičence. Ta prehod se lahko opravi na podlagi zakona zakonito dedovanje, ali na podlagi oporoke oporočno dedovanje. PRAVNO PRAVILO Pravno pravilo, ki ga poimenujemo tudi pravna norma, je temeljna sestavina prava. Pravno pravilo bi lahko opredelili kot obvezno pravilo o vedenju (obnašanju) ljudi, ki ga varuje državna prisila. Sestavljenost pravnega pravila: Dispozicija: to je osrednji del pravnega pravila, s katerim je določen način ravnanja. Dispozicija je lahko v obliki: =zapovedi, z njo skuša zakonodajalec zavarovati temeljne družbene vrednote, kot so življenje, zdravje, lastnino Terjajo določeno dejavno ravnanje in dajejo jasna navodila, v kateri smeri naj deluje posameznik; =prepovedi: naslovniku prepoveduje določeno ravnanje in zahteva od njega, naj ne ravna na prepovedan način, naj se vzdrži prepovedanega ravnanja;

4 =dovoljenja: naslovniku dajejo pooblastilo za določeno ravnanje, pri čemer določenega ravnanja niti ne zapovedujejo niti ne prepovedujejo. Sankcija: določa, kakšne bodo pravne posledice, če naslovnik ne bo ravnal v skladu z dispozicijo, t.j. zapovedjo, prepovedjo oz. napotilom. Sankcija mora biti vnaprej določena in predpisana. Hipoteza: opisuje okoliščine oz. določa dejansko stanje, v katerih se moramo ravnati po dispoziciji. Nima normativne narave. Veljavnost pravnih pravil v času in prostoru Pravna pravila veljajo in učinkujejo samo v določenem času in na določenem prostoru in to pod pogojem, da so pred pričetkom veljavnosti objavljena. V naši državi se objavijo v Uradnem listu RS in začnejo veljati praviloma 15. dan po objavi. Lahko pa je vacatio legis tudi daljši ali krajši. Praviloma pravna pravila ne morejo imeti učinka za nazaj, razen v primeru, ko to zahteva javni interes in to predvidi že sam zakon. Z uveljavitvijo novega zakona preneha veljati prejšnji. Vrste pravnih pravil Temeljna je delitev na splošna in abstraktna pravna pravila ter na konkretna in posamična pravna pravila. Splošno pravno pravilo je tisto, ki ne meri na posameznika, ampak na neko skupino oseb (npr. voznik, ki vozi prehitro). Posamično pravno pravilo je tisto, ki se nanaša le posamični pravni subjekt, ki je opredeljen z imenom, naslovom, sedežem ipd. Nanaša se na točno določeno osebo. Abstraktno je pravno pravilo, ki določa model pričakovanega ravnanja, meri na vnaprej zamišljene primere (npr. kdor vozi prehitro). Konkretno pravno pravilo pa je tisto, ki meri na posamične primere in situacije (npr. določena upravna odločba). Kršitev pravnih pravil Če ravna nekdo v nasprotju s dispozicijo določenega pravnega pravila, pride do kršitve le-tega. Gre torej za protipravno vedenje in ravnanje. Razlogi za kršitev so različni, običajno so njegovi interesi v nasprotju s pravnim redom in zato je njegovo vedenje protipravno. Včasih pa pride do kršitve tudi zaradi tega, ker nekdo določenega pravnega pravila ni poznal. Ne glede na to, pride do kršitve, saj velja načelo:»ignorantia iuris nocet«(nepoznavanje prava škoduje). To načelo postavlja domnevo, da ljudje poznajo veljavna pravna pravila, saj bi brez tega postalo pravo nezanesljivo. Izjeme od kršitev: - silobran, - skrajna sila, -dejanje majhnega pomena, -sila ali grožnja.

5 PRAVNI AKTI Pravni akti so človekova dejanja, med katera spada zlasti ustno izražanje, še pomembnejša pa so zapisi in objave. Tako opredelimo pravni akt kot izraz volje, ki je namenjen ustvarjanju novih pravnih pravil, pri čemer gre za dejanje enega ali več pravnih subjektov. Ti pravni subjekti so državni organi, ki ustvarjajo akte oblastne ali javne narave (njihovi akti so zakoni, odločbe ) ter gospodarski subjekti, fizične osebe, ki ustvarjajo akte zasebne narave (pogodbe, oporoke ). Vrste pravnih aktov Delimo jih na: splošne in posamične ter na oblastne in neoblastne pravne akte. Splošni pravni akti: vsebujejo eno ali več abstraktnih pravnih pravil, njihova vsebina pa pokriva širši krog ljudi, ki se ga ne da individualno določiti. Sem spadajo: ustava, zakoni, podzakonski akti, kolektivne pogodbe, odloki, splošni pravni akti gospodarskih služb, zavodov Posamični ali individualni pravni akti: pa vsebujejo konkretna in posamična pravna pravila in se nanašajo na točno določeno osebo. Vsebina akta se tiče točno določene konkretne osebe, navedene z imenom in priimkom. To so: sodbe in sklepi pravosodnih organov, odločbe in sklepi upravnih organov in nosilcev javnih pooblastil, pogodbe, oporoke, pooblastila Oblastni pravni akti: so tisti, ki pokrivajo splošne in javne interese. Sprejemajo jih državni zbor, izvršilni organi, sodni organi ter organizacije in posamezniki, ki izvajajo javna oblastila. Neoblastni pravni akti: so pravni akti, ki ne učinkujejo na širši krog ljudi, ampak le interese tistih, ki jih sprejemajo organizacije (npr. društva, zavodi) ali posamezniki, ki sklepajo eno- ali dvostranske pravne posle. Gre za t.i. avtonomno pravno urejanje. Hierarhija pravnih aktov Pravna teorija določa, da so višji splošni pravni akti nadrejeni nižjim pravnim aktom. Ustava RS določa naslednjo hierarhično strukturo: - ustava, - zakoni, ki morajo biti v skladu z Ustavo, - podzakonski akti in drugi splošni akti, ki morajo biti v skladu z ustavo in zakoni, - predpisi lokalne skupnosti in splošni akti gospodarskih družb, zavodov, društev, ki morajo biti v skladu z vsemi zgoraj naštetimi pravnimi akti. PRAVNI VIRI Delimo jih na naslednje skupine: - materialni pravni viri: dobra vera, pravičnost, razumno ravnanje;

6 - formalni: ustava, zakon, podzakonski akti (uredbe, pravilniki, kolektivne pogodbe, splošni akti lokalne samouprave ) - spoznavni: nam omogočajo spoznavanje pravnih virov (Ur. List RS, registri predpisov, komentarji, učbeniki, znanstvene publikacije, elektronski viri ) - mednarodni: akti OZN, Sveta Evrope, bilateralne pogodbe, konvencije, priporočila, katerih podpisnica je naša država. UPORABA PRAVA Veljavnost pravnih predpisov Pravni predpisi so glede svoje veljave omejeni tako glede na prostor in na čas. Pri tem sta pomembni 2 načeli: -teritorialno načelo: naše pravo se uporablja na celotnem ozemlju RS in na naših diplomatskih in konzularnih predstavništvih. To velja glede predpisov, ki jih sprejme državni organ. Predpisi, ki jih izdajo organi lokalne skupnosti, pa veljajo le na ozemlju tiste lokalne skupnosti, kjer so bili izdani. -personalno ali osebno načelo: pravni predpisi veljajo za vse, ki se nahajajo na ozemlju RS. Pričetek veljavnosti pravnega predpisa Običajno začne predpis veljati v roku 15. dan po objavi v uradnem listu RS, razen če je določen krajši ali daljši rok. Vacatio legis (uveljavitvena doba) je rok, ki preteče od datuma objave do pričetka njegove veljavnosti. Namen le-tega je, da se lahko naslovljenci seznanijo z njegovo vsebino. Zato je uveljavitvena doba odvisna od pomembnosti in zahtevnosti predpisa. Prenehanje veljavnosti pravnega predpisa Konec veljavnosti predpisa je lahko izražen na več načinov: - najpogostejši način je derogacija, kar pomeni, da mlajši ali kasnejši pravni akt razveljavi starejši ali prejšnji pravni akt, - pravni akt lahko sam pove, kdaj se izteče njegova veljavnost, - abrogacija ali popolna razveljavitev, - predpis višje veljave razveljavi nižji predpis, - ustavno sodišče lahko s posebnim aktom razveljavi ali odpravi pravni akt, ki je v nasprotju z ustavo, zakonom OPRAVLJANJE DEJAVNOSTO SOCIALNEGA VARSTVA SPLOŠNO Dejavnost socialnega varstva je nepridobitna; izvaja se brez namena pridobivanja dobička. Storitve socialnega varstva lahko opravljajo pravne in fizične osebe, ki

7 izpolnjujejo pogoje, določene z ZSV in predpisi, ki so izdani na njihovi podlagi. Storitve, ki jih določa zakon kot javno službo, opravljajo v okviru mreže javne službe pod enakimi pogoji javni socialnovarstveni zavodi ter druge pravne ali fizične osebe, ki pridobijo koncesijo na javnem razpisu. Storitve socialnega varstva zunaj mreže javne službe opravljajo pravne in fizične osebe, ki pridobijo dovoljenje za delo, ki ga daje in odvzame ministrstvo, pristojno za socialno varstvo. STORITVE SOCIALNEGA VARSTVA, KI SE OPRAVLJAJO V OKVIRU JAVNE SLUŽBE Javna služba na področju socialnega varstva obsega naslednje storitve: - socialno preventivo, - prvo socialno pomoč, - osebno pomoč, - pomoč družini za dom in na domu, - institucionalno varstvo, - vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji. Te storitve, razen socialne preventive, so podrobneje opredeljene v Pravilniku o standardih in normativih socialno varstvenih storitev. Prva socialna pomoč Obsega pomoč pri prepoznavanju socialne stiske in težave, oceno možnih storitev, seznanjanje upravičenca z možnimi storitvami in dajatvami, z obveznostmi, ki sledijo izbrani storitvi ali dajatvi, ter predstavitev mreže izvajalcev, ki lahko posamezniku nudijo pomoč. Upravičenec do PSP je vsakdo, ki se znajde v socialni stiski, posameznik se lahko zanjo odloči prostovoljno ali pa se mu nudi po uradni dolžnosti. Izvajalci te storitve so strokovni delavci CSD. Osebna pomoč Obsega svetovanje, urejanje in vodenje z namenom, da bi posamezniku omogočili razvijanje, ohranjanje, dopolnjevanje ter zboljševanje njegovih socialnih zmožnosti. Svetovanje je namenjeno posamezniku, ki se znajde v stiski ali težavi, ki je sam ne zna ali ne zmore odpraviti, je pa pripravljen spremeniti svoje vedenje, poiskati ustrezne rešitve in urediti odnose v socialnem okolju z drugimi. Urejanje je namenjeno posamezniku, ki je zašel v socialne stiske in težave zaradi osebnostnih ali vedenjskih posebnosti, pri čemer ogroža tudi druge osebe. Tu je pomembno sodelovanje ključnih dejavnikov v socialnem okolju.

8 Vodenje pa je oblika podpore posamezniku, ki je zaradi duševne bolezni ali duševne prizadetosti ali drugih osebnostnih težav začasno ali trajno nesposoben za samostojno življenje. Izvajalci teh storitev so strokovni delavci CSD. V storitev se posameznik vključi prostovoljno. Pomoč družini za dom Obsega strokovno svetovanje in pomoč pri urejanju odnosov med družinskimi člani ter pri skrbi za otroke ter usposabljanje družine za opravljanje njene vsakdanje vloge. Tudi pri tej storitvi gre za prostovoljnost vključevanja, saj sta pogoja motiviranost družinskih članov za uresničevanje potrebnih sprememb pri sebi in podpis dogovora o sodelovanju. Izvajalci te storitve so strokovni delavci CSD, soizvajalci pa so lahko tudi strokovni sodelavci po ZSV s 3-leta delovnih izkušenj. Pomoč družini na domu Obsega socialno oskrbo na domu in mobilno pomoč. Socialna oskrba na domu: je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje v svojem bivalnem okolju, a se zaradi starosti, bolezni ali invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti. Tu gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in opravil, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, drugi družini ali drugi organizirani obliki. Pomoč se prilagodi potrebam posameznega upravičenca in zajema naslednje sklope opravil: - pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih (pri oblačenju, umivanju, hranjenju ), - gospodinjsko pomoč (prinašanje pripravljenih obrokov ali priprava obroka hrane, nabava živil, pomivanje posode, čiščenje ), - pomoč pri ohranjanju socialnih stikov (s sorodstvom, prostovoljci, spremljanje upravičenca pri raznih opravilih ). Upravičenci so osebe stare nad 65 let, invalidi po ZDVDTPO, ter invalidi, ki jim je priznana pravica do tuje nege in pomoči za opravljanje večine življenjskih funkcij. Prvi del storitve, ki se začne vedno na zahtevo upravičenca ali njegovega zakonitega zastopnika, vodi strokovni delavec, ki ugotavlja ali so izpolnjeni pogoji zanjo, v drugem delu pa izvaja neposredno oskrbo neposredni izvajalec oskrbovalec. Socialno oskrbo izvajajo strokovni delavci in sodelavci po ZS in laični delavci.

9 Mobilna pomoč: je oblika strokovne pomoči na domu, s katero se osebam z motnjami v telesnem ali duševnem razvoju zagotavlja strokovna obravnava na domu. Odvisna je od potreb obravnavanih oseb, usmerjena pa je tudi na njihove svojce. Upravičenci so otroci, mladostniki ali odrasle osebe z zmerno, težjo ali težko motnjo v duševnem in telesnem razvoju, ki jim ta oblika nadomešča vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji ali institucionalno varstvo, in pri katerih je s to pomočjo mogoče pričakovati ublažitev stanja oz. ohranitev pridobljenih znanj in sposobnosti. Izvajalci storitve so strokovni delavci po ZSV. V javno službo pa ne sodi socialni servis, ki obsega pomoč pri hišnih in drugih opravilih v primeru invalidnosti, starosti, otrokovega rojstva, bolezni, v primeru nesreč ter v drugih primerih, ko je ta pomoč potrebna za vključitev osebe v vsakdanje življenje. Izvajalci strokovnega servisa so strokovni sodelavci iz 70. člena ZSV, s končano srednjo poklicno ali srednjo strokovno šolo, ki usposablja za socialno oskrbo ali zdravstveno nego. Storitev je v celoti plačljiva. Institucionalno varstvo POJEM: Je oblika obravnave v zavodu, drugi družini ali drugi organizirani obliki, ki upravičencem nadomešča, dopolnjuje ali zagotavlja funkcijo doma ali lastne družine. OBSEG: osnovno oskrbo, socialno oskrbo v skladu s Pravilnikom o standardih in normativih socialno varstvenih storitev, ter zdravstveno oskrbo po predpisih s področja zdravstvenega varstva. Za otroke in mladostnike, prikrajšane za normalno družinsko življenje, obsega institucionalno varstvo tudi vzgojo in pripravo za življenje. Za otroke, mladostnike in osebe do 26. leta starosti z zmerno, težjo ali težko motnjo v duševnem in telesnem razvoju, ki so usmerjene v posebni program vzgoje in izobraževanja, obsega institucionalno varstvo tudi usposabljanje po posebnem zakonu, oskrbo in vodenje. Odraslim osebam z motnjami v duševnem in telesnem razvoju pa se v okviru institucionalnega varstva zagotavljajo še posebne oblike varstva. Osnovna oskrba obsega: bivanje, organiziranje prehrane, tehnično oskrbo in prevoz. Socialna oskrba je namenjena izvajanju vsebin socialne preventive, terapije in vodenja upravičencev. Vključuje izvajanje nalog varstva (pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, pomoč pri dnevnih aktivnostih npr. vstajanju, oblačenju, hoji ) posebnih oblik varstva, vzgoje in priprave na življenje (za otroke in mladostnike, prikrajšane za normalno druž.življenje) in nalog vodenja (oblikovanje individualnih programov za posamezne upravičence, sodelovanje z njihovimi svojci ).

10 POSTOPEK te storitve se prične z informiranjem, izvajanje postopka v zvezi s sprejemom v institucionalno varstvo, podpis dogovora o izvajanju storitve in priprava individualnega načrta, namestitev in izvajanje storitve ter njeno prenehanje. IZVAJANJE STORITVE: domovi za starejše, posebni socialno varstveni zavodi, domovi za otroke, zavodi za usposabljanje, varstveno delovni centri ter druge pravne ali fizične osebe, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za opravljanje te dejavnosti. TRAJANJE: trajna ali začasna. Celodnevna oblika storitve se izvaja 24 ur dnevno, v primeru vključitve upravičenca v kakšno drugo storitev (bodisi socialnovarstveno, ali v zaposlitev ali zaposlitveno rehabilitacijo) pa tudi krajši čas. Dnevna oblika institucionalnega varstva traja do 10 ur dnevno, lahko pa tudi manj. V okviru institucionalnega varstva poznamo še institucionalno varstvo v oskrbovanih stanovanjih in oskrbnih domovih. Vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji Je posebna oblika varstva, s katero se izpolnjujejo z ustavo in zakoni določene temeljne človekove pravice odraslih invalidnih oseb do storitve, ki tem osebam oz. uporabnikom v skladu z njihovimi sposobnostmi daje možnost aktivnega vključevanja v družbeno življenje in delovno okolje, ter opravljanje koristnega, vendar njihovim zmožnostim primernega dela. Ta storitev se izvaja tako, da omogoča uporabnikom ohranjanje pridobljenih in širitev novih znanj in delovnih spretnosti, pridobivanje novih socialnih in delovnih navad, uresničevanje lastnih idej in ustvarjalnosti, ter stimulira občutek koristnosti in samopotrditve. Uporabniki lahko prejmejo tudi nagrado za svoje delo v skladu s splošnim aktom izvajalca. Konkreten obseg storitve se določi v skladu z individualnim dogovorom. Upravičenci do storitve so odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju, ter odrasle osebe z več motnjami (tudi poleg prvih, imajo še motnje vida, sluha, ali osebe s poškodbo glave, ali s poškodbami gibalnega aparata). To storitev izvajajo varstveno delovni centri oz. osebe, zaposlene v le-teh, ki jih navaja Pravilnik o standardih in normativih DRUŽINSKI POMOČNIK Pravico do izbire družinskega pomočnika ima polnoletna oseba s težko motnjo v duševnem razvoju ali polnoletna težko gibalno ovirana oseba, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Kdaj gre za invalidno osebo, ki lahko uveljavlja pravico do izbire družinskega pomočnika:

11 - če je zanjo pred uveljavljanjem te pravice skrbel eden od staršev, ki je po predpisih o starševskem varstvu prejemal delno plačilo za izgubljeni dohodek, - če je oseba invalid po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb, - ali če v skladu z ZSV pristojna komisija ugotovi, da gre za osebo s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno ovirano osebo, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb, ki jo lahko nudi druž.pomočnik. Družinskega pomočnika financira občina le v tistem delu, kadar lastna sredstva invalidne osebe in njegovih zavezancev za preživljanje ne zadoščajo za financiranje pravic družinskega pomočnika. Zavezanec, ki je hkrati druž.pomočnik, ni dolžan prispevati k plačilu pravic druž.pomočnika. Kdo je lahko druž.pomočnik: - oseba, ki se je odjavila iz evidence brezposelnih oseb ali je zapustila trg dela ali pa je v delovnem razmerju, kjer dela s krajšim delovnim časom od polnega, - ima isto stalno prebivališče kot invalidna oseba ali je eden od družinskih članov inv.osebe. Postopek za uveljavljanje pravice do druž.pomočnika se sproži pri centru za socialno delo (CSD), pristojnem za invalidno osebo. CSD odloči z odločbo na podlagi mnenja invalidske komisije ZPIZ Slovenije. V zvezi s tem postopkom da svoje mnenje tudi pristojna občina v času, ko teče postopek. Druž. pomočnik ima pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek v višini minimalne plače oz. sorazmernega plačila za izgubljeni dohodek v primeru dela s krajšim delovnim časom. Dolžnosti druž.pomočnika: -nastanitev, nega, prehrana in gospodinjska opravila, -zdravstvena oskrba preko izbranega osebnega zdravnika, -spremstvo in udejstvovanje v različnih socialnih in družbenih aktivnostih (kulturne, športne, izobraževalne, verske), -omogočati, da lahko zakoniti zastopnik, če ga ima, opravlja svojo funkcijo. CSD spremlja delo druž.pomočnika. Druž. pomočnik je dolžan najmanj enkrat letno poročati CSD o izvajanju pomoči invalidni osebi.

12 UPORABLJENA LITERATURA IN PRAVNI VIRI: 1. Mrđa, M., Tihić, A. (2011): Pravo in vodenje dokumentacij v sociali, Konzorcij višjih strokovnih šol za izvedbo projekta IMPLETUM, Zvod IRC, Ljubljana. 2. Voda, A. (2008): Pravo in vodenje dokumentacij v sociali, Doba Epis, Maribor. 3. Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Ur. L. RS, št. 45/2010 in 28/2011). 4. Zakon o socialnem varstvu (Ur. L. RS, št. 3/2007 UPB2, popr. 23, 41/2007).

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 1 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (p

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 1 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (p PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 1 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (poštna številka, ime pošte) (telefonska številka) VLOGA

Prikaži več

(Microsoft Word - \212ifre podlag za zavarovanje z opisom.docx)

(Microsoft Word - \212ifre podlag za zavarovanje z opisom.docx) ŠIFRE PODLAG ZA ZAVAROVANJE Z OPISOM Pojasnilo oznak PIZ - pokojninsko in invalidsko zavarovanje ZZ - zdravstveno zavarovanje ZPB - zavarovanje za primer brezposelnosti ZSTV - zavarovanje za starševsko

Prikaži več

Leto rojstva Sorodstveno razmerje* Priloga 1 PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišn

Leto rojstva Sorodstveno razmerje* Priloga 1 PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišn Leto rojstva Sorodstveno razmerje* Priloga 1 PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (poštna številka,

Prikaži več

ZAVAROVANEC/PODLAGA ZAVAROVANJA ZZVZZ VRSTA PRISPEVKA OSNOVA ZAVEZANEC za plačilo STOPNJA IN MESEČNI ZNESEK Osebe, ki so v delovnem razmerju v RS Podl

ZAVAROVANEC/PODLAGA ZAVAROVANJA ZZVZZ VRSTA PRISPEVKA OSNOVA ZAVEZANEC za plačilo STOPNJA IN MESEČNI ZNESEK Osebe, ki so v delovnem razmerju v RS Podl Osebe, ki so v delovnem razmerju v RS Podlaga: 001, 013, 016, 029, 034, 036, 084, 085 Kategorija zavarovancev: aktivni 1. točka 15. Enaka osnova kot za PIZ,vendar ne manj kot 60 % zadnje znane povprečne

Prikaži več

VLOGA ZA DODELITEV BIVALNE ENOTE ZA ZAČASNO REŠEVANJE SOCIALNO OGROŽENIH OSEB I. PODATKI O PROSILCU IN NJEGOVIH OŽJIH DRUŽINSKIH ČLANIH 1. PROSILEC PR

VLOGA ZA DODELITEV BIVALNE ENOTE ZA ZAČASNO REŠEVANJE SOCIALNO OGROŽENIH OSEB I. PODATKI O PROSILCU IN NJEGOVIH OŽJIH DRUŽINSKIH ČLANIH 1. PROSILEC PR VLOGA ZA DODELITEV BIVALNE ENOTE ZA ZAČASNO REŠEVANJE SOCIALNO OGROŽENIH OSEB I. PODATKI O PROSILCU IN NJEGOVIH OŽJIH DRUŽINSKIH ČLANIH 1. PROSILEC PRIIMEK IN IME: EMŠO Davčna številka: Naslov stalnega

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o ustanovitvi javnega socialno varstvenega zavoda Center

Prikaži več

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE UGOVORA ZOPER INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE Če davčni zavezanec ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE UGOVORA ZOPER INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE Če davčni zavezanec ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE UGOVORA ZOPER INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE Če davčni zavezanec ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni ali nepopolni, v 15 dneh od vročitve informativnega

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: U-I-99/04 ECLI: ECLI:SI:USRS:2005:U.I.99.04 Akt: Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Primorske novice, Uradne objave, št. 6/03 in 7/03), 8. čl. Izrek: Določba 8. člena Pravilnika

Prikaži več

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubrika 2 Registrska številka... 3 Rubrika 3 Matična številka

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - Priprava na obisk in\232pektorja za delo - GZS - kon\350na.pptx)

(Microsoft PowerPoint - Priprava na obisk in\232pektorja za delo - GZS - kon\350na.pptx) 1 PRIPRAVA NA OBISK INŠPEKTORJA ZA DELO Nadzori na področju delovnih razmerij Nataša Trček Glavna inšpektorica RS za delo 2 Uvodoma: - Organizacija Inšpektorata RS za delo - Spremembe zakonodaje - Akcije

Prikaži več

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Šolsko leto: 2019/2020 preverila komisija za sprejem otrok v vrtec pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki Datum oddaje vloge: / jih vodijo v skladu z zakonom.

Prikaži več

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______ LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 V LETU 2010 Organ: OBČINA RADLJE OB DRAVI Sedež organa: MARIBORSKA CESTA 7, 2360 RADLJE OB DRAVI Spletni naslov kataloga www.radlje.si

Prikaži več

Uradni list RS, št

Uradni list RS, št Uradni list RS, št. 9-361/1998 1. člen S tem odlokom ustanovi Republika Slovenija fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Ustanoviteljske pravice uresničuje Državni zbor Republike

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A)

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) Poglavitni cilji sprememb ZUTD: doseganje večje fleksibilnosti na trgu dela zmanjšanje pasti brezposelnosti za brezposelne osebe odprava

Prikaži več

KOALICIJSKI DOGOVOR med delavskimi predstavništvi pri uresničevanju interesov zaposlenih

KOALICIJSKI DOGOVOR med delavskimi predstavništvi pri uresničevanju interesov zaposlenih Svet delavcev podjetja - družbe TERME MARIBOR turizem, zdravstvo, rekreacija d.d.,s sedežem Ulica heroja Šlandra 10, Maribor, ki ga zastopa predsednica Sveta delavcev Anamarija Černčec in Sindikat delavcev

Prikaži več

Na podlagi petega odstavka 92. člena, drugega odstavka 94. člena in 96. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za

Na podlagi petega odstavka 92. člena, drugega odstavka 94. člena in 96. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za Na podlagi petega odstavka 92. člena, drugega odstavka 94. člena in 96. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve v soglasju z ministrom

Prikaži več

Microsoft Word - Dokument1

Microsoft Word - Dokument1 LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 V LETU 2010 Organ: OBČINA PIVKA Sedež organa: KOLODVORSKA CESTA 5, 6257 PIVKA Spletni naslov kataloga http://www.pivka.si/podrocje.aspx?id=161

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

Pravila šolske prehrane

Pravila šolske prehrane Svet šole Osnove šole Tržič je na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani - ZŠolPre-1 (Ur. l. RS, št. 3/2013 in 46/2014) na predlog ravnatelja Stanislava Gruma na seji 29. 9. 2014 sprejel naslednja P

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE Preventivna konferenca na področju drog Skupaj zmoremo več Preventivni pristopi v sistemu socialnega varstva PORTOROŽ, 20. 10. 2016 Marjeta

Prikaži več

Urejanje statusa tujca študentov v Republiki Sloveniji

Urejanje statusa tujca študentov v Republiki Sloveniji Urejanje statusa tujca s strani tujih študentov v Republiki Sloveniji Koper, 9.12.2015 Bivanje v Republiki Sloveniji Prebivanje tujcev v Republiki Sloveniji ureja Zakon o tujcih (Ztuj -2). Zakon je bil

Prikaži več

GROBI KURIKUL ZA 3. letnik program administrator TEMELJI GOSPODARSTVA KOMUNICIRANJE MODUL: KOMUNICIRANJE UČITELJ: SKLOP Predvideni časovni okvir CILJI

GROBI KURIKUL ZA 3. letnik program administrator TEMELJI GOSPODARSTVA KOMUNICIRANJE MODUL: KOMUNICIRANJE UČITELJ: SKLOP Predvideni časovni okvir CILJI GROBI KURIKUL ZA 3. letnik program administrator TEMELJI GOSPODARSTVA KOMUNICIRANJE MODUL: KOMUNICIRANJE UČITELJ: SKLOP Predvideni časovni okvir CILJI Samostojno izdelovanje predstavitev s programom za

Prikaži več

Pravilnik Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d.

Pravilnik Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d. Na podlagi 8. člena statuta Svobodnega sindikata Slovenije je Sindikat zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d. na ustanovnem sestanku dne, 06.11.2014 sprejel PRAVILNIK Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil

Prikaži več

Obrazec RZOP

Obrazec RZOP Antona Globočnika C.na Kremenco 2 Tel.: 05 7000 300 Fax.: 05 726 18 10 Matična številka: 5496829000 Davčna številka: SI 44439407 Datum : 2.3.2006 Štev. : 64/3/2006 Štev. zbirke 1. Evidenca o poškodbah

Prikaži več

Microsoft Word - BESEDILO JAVNEGA RAZPISA_SOC_VAR_2017.docx

Microsoft Word - BESEDILO JAVNEGA RAZPISA_SOC_VAR_2017.docx Občina Trebnje na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 uradno prečiščeno besedilo, 23/07 popr., 41/07 popr., 61/10 ZSVarPre, 62/10 ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 ZPPreb-1

Prikaži več

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris 23.2.2013 Uradni list Evropske unije L 51/1 II (Nezakonodajni akti) MEDNARODNI SPORAZUMI SKLEP SVETA z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo

Prikaži več

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Šolsko leto: / preverila komisija za sprejem otrok v vrtec pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki Datum oddaje vloge: / jih vodijo v skladu z zakonom. Šifra

Prikaži več

Na podlagi zakona o skupnosti študentov objavljamo

Na podlagi zakona o skupnosti študentov objavljamo Uradni list RS, št. 3/13, 46/14 Velja od 12. 1. 2013 Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam UKAZ o razglasitvi Zakona o šolski

Prikaži več

Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Re

Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Re Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni strokovni izpit za opravljanje

Prikaži več

zakonitost izdajanja obvestil o prekrških

zakonitost izdajanja obvestil o prekrških Zakonitost izdajanja obvestil o prekrških s strani kontrolorjev javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. 20.10.2014 Zavod UP, zavod za upravno poslovanje Jure Trbič MNENJE GLEDE ZAKONITOSTI

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

ODPIS/ODLOG/OBROK - FO Odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka za fizične osebe (Pred izpolnjevanjem obrazca preberite navodilo.) Poda

ODPIS/ODLOG/OBROK - FO Odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka za fizične osebe (Pred izpolnjevanjem obrazca preberite navodilo.) Poda Odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka za fizične osebe (Pred izpolnjevanjem obrazca preberite navodilo.) Podatki o davčnem zavezancu Ime in priimek: Naslov: Davčna številka Telefonska

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: Up-200/13 ECLI: ECLI:SI:USRS:2014:Up.200.13 Akt: Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 21381/2011 z dne 10. 1. 2013 Izrek: Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 21381/2011 z dne 10. 1. 2013 se razveljavi

Prikaži več

ZAPOSLOVANJE OSEB IZ RANLJIVIH SKUPIN STORITVE MPIS PISARNE, FINANČNE SPODBUDE POSAMEZNIH INSTITUCIJ IN PRIDOBIVANJE NEPOVRATNIH FINANČNIH SREDSTEV (z

ZAPOSLOVANJE OSEB IZ RANLJIVIH SKUPIN STORITVE MPIS PISARNE, FINANČNE SPODBUDE POSAMEZNIH INSTITUCIJ IN PRIDOBIVANJE NEPOVRATNIH FINANČNIH SREDSTEV (z ZAPOSLOVANJE OSEB IZ RANLJIVIH SKUPIN STORITVE MPIS PISARNE, FINANČNE SPODBUDE POSAMEZNIH INSTITUCIJ IN PRIDOBIVANJE NEPOVRATNIH FINANČNIH SREDSTEV (za delodajalce) Projekt delno financira Evropska unija,

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

VARNOSTNI UKREPI I. VARNOSTNI UKREPI V SISTEMU KAZENSKIH SANKCIJ 1. NASTANEK IN RAZVOJ VARNOSTNIH UKREPOV - do konca 19. stoletja je bila kazen edina

VARNOSTNI UKREPI I. VARNOSTNI UKREPI V SISTEMU KAZENSKIH SANKCIJ 1. NASTANEK IN RAZVOJ VARNOSTNIH UKREPOV - do konca 19. stoletja je bila kazen edina VARNOSTNI UKREPI I. VARNOSTNI UKREPI V SISTEMU KAZENSKIH SANKCIJ 1. NASTANEK IN RAZVOJ VARNOSTNIH UKREPOV - do konca 19. stoletja je bila kazen edina kazenska sankcija, temeljila je na storilčevi krivdi

Prikaži več

Spremembe in dopolnitve kadrovskega načrta za leto Zdravstveni dom Ljubljana

Spremembe in dopolnitve kadrovskega načrta za leto Zdravstveni dom Ljubljana Spremembe in dopolnitve kadrovskega načrta za leto 2016 - Zdravstveni dom Ljubljana KADROVSKI NAČRT OBRAZLOŽITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV KADROVSKEGA NAČRTA ZD LJUBLJANA ZA LETO 2016 sprejetega dne 23.2.2016

Prikaži več

Politike in postopki razvrščanja strank

Politike in postopki razvrščanja strank Na podlagi prvega odstavka 160. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11, 10/12 - ZPre-1C in 55/12; ZISDU-2) v povezavi z določbo 210. člena Zakona o trgu

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva,

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva, Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva, GZS, 4. junij 2019 Peter Tomše, Direktorat za okolje, Sektor za odpadke peter.tomse@gov.si RAZLOGI ZA SPREMEMBE

Prikaži več

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 22.3.2019 A8-0206/577 577 Uvodna izjava 9 e (novo) (9e) Zaradi nespoštovanja pravil o ustanavljanju podjetij za mednarodni cestni prevoz nastajajo razlike na notranjem trgu, povečuje pa se tudi nelojalna

Prikaži več

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P Stran 8260 / Št. 75 / 8. 10. 2015 Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni

Prikaži več

kodeks_besedilo.indd

kodeks_besedilo.indd Samoregulacijski kodeks ravnanja operaterjev mobilnih javnih elektronskih komunikacijskih storitev o varnejši rabi mobilnih telefonov s strani otrok in mladostnikov do 18. leta Izdal in založil Gospodarska

Prikaži več

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16)

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) je Svet Mestne občine Velenje na 12. seji dne 22. 3.

Prikaži več

Poročilo 2015

Poročilo 2015 ZDRUŽENJE PROTI SPOLNEMU ZLORABLJANJU, MASARYKOVA 23,00 LJUBLJANA Poročilo 2015 o delu UVOD ZDRUŽENJE PROTI SPOLNEMU ZLORABLJANJU je nepridobitna, prostovoljna, nevladna organizacija s statusom humanitarne

Prikaži več

obrazci javni razpis stanovanjski sklad pravilen

obrazci javni razpis stanovanjski sklad pravilen OBČINA GORNJA RADGONA OBČINSKA UPRAVA Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona tel.: 02 564 38 00, faks: 02 564 38 14 http://www.gor-radgona.si e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si V L O G A ZA DODELITEV

Prikaži več

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. OSNOVNI PODATKI Naziv orqana: Sedež: Ustanovitelj: Direktorica: DOM STAREJŠIH NA FARI Na Fari 50, 2391 Prevalje

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. OSNOVNI PODATKI Naziv orqana: Sedež: Ustanovitelj: Direktorica: DOM STAREJŠIH NA FARI Na Fari 50, 2391 Prevalje KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. OSNOVNI PODATKI Naziv orqana: Sedež: Ustanovitelj: Direktorica: DOM STAREJŠIH NA FARI Na Fari 50, 2391 Prevalje Vlada Republike Slovenije STANKA VAUH Telefon: +38628240920

Prikaži več

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc REPUBLIKA SLOVENIJA RAČUNSKO SODIŠČE Prežihova 4, 61000 LJUBLJANA Telefon: 178 58 88 Telefax: 178 58 91 Ljubljana, 5. 4. 1996 Številka: 1215-1/96-7 Računsko sodišče Republike Slovenije izdaja na podlagi

Prikaži več

Microsoft Word - KRITERIJI-solski-sklad.docx

Microsoft Word - KRITERIJI-solski-sklad.docx KRITERIJI ZA RAZDELJEVANJE IN DODELJEVANJE NAMENSKIH SREDSTEV ŠOLSKEGA SKLADA OSNOVNE ŠOLE DEKANI Dekani, 9. 1. 2017 Predsednik upravnega odbora šolskega sklada Denis Burič Na osnovi 13. točke Pravil šolskega

Prikaži več

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v soglasju z ministrom za javno upravo,

Prikaži več

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom iz socialno šibkih okolij, ustanove (opr. št. notarskega

Prikaži več

Uradni list RS 56/2000 z dne 22

Uradni list RS 56/2000 z dne 22 Uradni list RS 56/2000 z dne 22. 6. 2000 2598. Odlok o koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja

Prikaži več

(Microsoft Word - Poro\350ilo 2011)

(Microsoft Word - Poro\350ilo 2011) LETNO POROČILO O IZVJNJU ZKON O DOSTOPU DO INFORMCIJ JVNEG ZNČJ 1 V LETU 211 Organ: OČIN IDRIJ Sedež organa: Mestni trg 1, 528 Idrija Spletni naslov kataloga www.idrija.si informacij javnega značaja: Uradna

Prikaži več

Številka: Up-694/19-8 U-I-179/19-5 Datum: SKLEP Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus ustavne pritožbe in pobude A. B., C., na seji 1

Številka: Up-694/19-8 U-I-179/19-5 Datum: SKLEP Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus ustavne pritožbe in pobude A. B., C., na seji 1 Številka: Up-694/19-8 U-I-179/19-5 Datum: 15. 7. 2019 SKLEP Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus ustavne pritožbe in pobude A. B., C., na seji 15. julija 2019 sklenilo: 1. Ustavna pritožba zoper

Prikaži več

Na podlagi 27

Na podlagi 27 Na podlagi 27. člena v zvezi z 21. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije U R E D B O o spremembah

Prikaži več

Društvo gluhih in naglušnih Pomurja Murska Sobota

Društvo gluhih in naglušnih Pomurja Murska Sobota Društvo gluhih in naglušnih Pomurja Murska Sobota Gluhota in naglušnost nimata dramatičnega zunanjega videza, zato pa imata dramatične posledice. Nevidna invalidnost Pri invalidih sluha in govora gre za

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o Javnem

Prikaži več

Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / / Stran Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost

Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / / Stran Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / 23. 12. 2016 / Stran 12607 Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost Na podlagi 83. člena Zakona o uresničevanju javnega

Prikaži več

Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno

Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno v tuje jezike. Obrazec št. 1/1 REPUBLIKA SLOVENIJA...

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Zagotavljanje oskrbe na domu na območju Mestne občine Ljubljana

Revizijsko poročilo: Zagotavljanje oskrbe na domu na območju Mestne občine Ljubljana Revizijsko poročilo Zagotavljanje oskrbe na domu na območju Mestne občine Ljubljana POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih organov

Prikaži več

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d.o.o. 3. različica, 28. 5. 2019 Kazalo 1. Uvodne določbe...

Prikaži več

Pravilnik sejnine

Pravilnik sejnine OBČINSKI SVET www.sezana.si obcina@sezana.si Partizanska cesta 4, 6210 Sežana Tel.: 05 73 10 100, Fax: 05 73 10 123 Številka: 032-1/2011-11 Datum: 28. 2. 2011 Na podlagi sedmega odstavka 34.a člena Zakona

Prikaži več

Številka: / Datum: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o

Številka: / Datum: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o Številka: 1103-2/2014-1 Datum: 19. 6. 2014 Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/07 (63/07 popr.),

Prikaži več

Microsoft Word - Vloga za vpis doc

Microsoft Word - Vloga za vpis doc Maistrova ulica 2/a, 2380 Slovenj Gradec, tel.:+386 2 62 09 550, faks +386 2 88 42 085; Šifra otroka: /2016 Evidenčna št.: 6021-3/2016- - Datum prejema vpisnice: Datum vključitve v vrtec: (izpolni vrtec)

Prikaži več

JAVNI RAZPIS ZA DOODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM Javni stanovanjski sklad Mestne občine Murska Sobota oddaja stanovanja v najem na podlagi Jav

JAVNI RAZPIS ZA DOODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM Javni stanovanjski sklad Mestne občine Murska Sobota oddaja stanovanja v najem na podlagi Jav JAVNI RAZPIS ZA DOODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM Javni stanovanjski sklad Mestne občine Murska Sobota oddaja stanovanja v najem na podlagi Javnega razpisa. Razpis je javnega značaja in je objavljen

Prikaži več

Številka:

Številka: Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana T: 01 369 77 00 F: 01 369 78 32 E: gp.mddsz@gov.si www.mddsz.gov.si Datum: 13. 3. 2019 PREDLAGANE SPREMEMBE NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA, TRGA DELA IN POKOJNINSKEGA

Prikaži več

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz člena 23 Direktive 2014/59/EU Smernice organa EBA o določitvi

Prikaži več

Številka: U-I-95/17-5 Up-505/17-5 Datum: SKLEP Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus pobude in ustavne pritožbe družbe DNEVNIK, d. d.,

Številka: U-I-95/17-5 Up-505/17-5 Datum: SKLEP Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus pobude in ustavne pritožbe družbe DNEVNIK, d. d., Številka: U-I-95/17-5 Up-505/17-5 Datum: 4. 7. 2019 SKLEP Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus pobude in ustavne pritožbe družbe DNEVNIK, d. d., Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška pisarna Žibret,

Prikaži več

Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarova

Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarova Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarovalni nadzor izdaja SKLEP o omejitvah glede sredstev

Prikaži več

PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. iz

PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. iz PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. izvršnega direktorja družbe za upravljanje v enotirnem

Prikaži več

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaēaja TRŽIŀĄE 2019

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaÄ“aja TRŽIŀĄE 2019 KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. Osnovni podatki o katalogu: naziv organa, ki je izdal katalog: Osnovna šola Tržišče odgovorna uradna oseba, ki je katalog sprejela: Zvonka Mrgole, prof., ravnateljica

Prikaži več

OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3

OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3 OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3. Datum rojstva Kraj rojstva 4. Spol (M-moški, Ţ-ţenski)

Prikaži več

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 27.6.2018 A8-0206/142 142 Člen 2 odstavek 2 pododstavek 1 Države članice točk (b) in (c) prvega pododstavka člena 3(1) Direktive 96/71/ES ne uporabljajo za voznike v sektorju cestnega prometa, ki so zaposleni

Prikaži več

KATALOG ZBIRK OSEBNIH PODATKOV SDH Z OPISI ZBIRK SEZNAM ZBIRK 01 ZBIRKA PODATKOV O ZAPOSLENIH DELAVCIH ZBIRKA PODATKOV O STROŠKIH DELA TER ZAV

KATALOG ZBIRK OSEBNIH PODATKOV SDH Z OPISI ZBIRK SEZNAM ZBIRK 01 ZBIRKA PODATKOV O ZAPOSLENIH DELAVCIH ZBIRKA PODATKOV O STROŠKIH DELA TER ZAV KATALOG ZBIRK OSEBNIH PODATKOV SDH Z OPISI ZBIRK SEZNAM ZBIRK 01 ZBIRKA PODATKOV O ZAPOSLENIH DELAVCIH... 3 02 ZBIRKA PODATKOV O STROŠKIH DELA TER ZAVAROVANCIH IN UŽIVALCIH PRAVIC IZ POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA

Prikaži več

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-1 Z obrazcem M-1 zavezanec za prijavo (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) prijavi zavarovanca v pokojninsko in inva

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-1 Z obrazcem M-1 zavezanec za prijavo (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) prijavi zavarovanca v pokojninsko in inva Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-1 Z obrazcem M-1 zavezanec za prijavo (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) prijavi zavarovanca v pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje

Prikaži več

(Microsoft Word - Pravila o \232olski prehrani doc)

(Microsoft Word - Pravila o \232olski prehrani doc) PRAVILA O ŠOLSKI PREHRANI Osnovne šole Gornja Radgona OKTOBER 2014 Na osnovi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 43/2010 z dne 31. 5. 2010), (Uradni list RS, št. 3/13 z dne 11. 1. 2013),

Prikaži več

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______ LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 V LETU 2010 Organ: Občina Ajdovščina Sedež organa: Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina Spletni naslov kataloga http:www.ajdovscina.si

Prikaži več

Kodeks ravnanja javnih uslužbencev

Kodeks ravnanja javnih uslužbencev Kodeks ravnanja javnih uslužbencev 1. Vlada Republike Slovenije sprejema kodeks ravnanja javnih uslužbencev, ki ga je sprejel Svet Evrope kot priporočilo vsem članicam Sveta Evrope. 2. Vlada Republike

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Upravno procesno pravo Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester Javna

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Upravno procesno pravo Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester Javna Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Upravno procesno pravo Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester Javna uprava 2. stopnja 1 1 Vrsta predmeta / Course type

Prikaži več

Kršitve mednarodnega prava in prava EU ob uporabi ukrepov iz predlaganih členov 10a in 10b Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o tujcih, sprejeteg

Kršitve mednarodnega prava in prava EU ob uporabi ukrepov iz predlaganih členov 10a in 10b Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o tujcih, sprejeteg Kršitve mednarodnega prava in prava EU ob uporabi ukrepov iz predlaganih členov 10a in 10b Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o tujcih, sprejetega 26. 01. 2017 januar 2017 Z ukrepi, ki jih omogočajo

Prikaži več

Microsoft Word - ribištvo.docx

Microsoft Word - ribištvo.docx Gregorčičeva 20 25, Sl-1001 Ljubljana T: +386 1 478 1000 F: +386 1 478 1607 E: gp.gs@gov.si http://www.vlada.si/ NUJNI POSTOPEK PREDLOG EVA 2017-2330-0079 ZAKON O SPREMEMBAH ZAKONA O MORSKEM RIBIŠTVU I.

Prikaži več

Microsoft Word - LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU 2010.docx

Microsoft Word - LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU 2010.docx LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 V LETU 2010 Organ: OBČINA SEVNICA Sedež organa: GLAVNI TRG 19A, 8290 SEVNICA Spletni naslov kataloga www.obcina-sevnica.si informacij

Prikaži več

29. REDNA SEJA VLADE RS Ljubljana, Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne

29. REDNA SEJA VLADE RS Ljubljana, Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne 29. REDNA SEJA VLADE RS Ljubljana, 25. 4. 2019 - Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem

Prikaži več

Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana T: F: Številka: /2019 Ljubljana, EVA

Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana T: F: Številka: /2019 Ljubljana, EVA Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana T: 01 369 77 00 F: 01 369 78 32 E:gp.mddsz@gov.si www.mddsz.gov.si Številka: 0070-2/2019 Ljubljana, 25. 3. 2019 EVA 2019-2611-0011 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE

Prikaži več

PREDLOG SPREMEMB STATUTA UNIVERZE V LJUBLJANI

PREDLOG SPREMEMB STATUTA UNIVERZE V LJUBLJANI Senat Univerze v Ljubljani je na podlagi šeste točke 47. in 238.a člena Statuta Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 8/05, 118/05, 72/06 (76/06-popr.), 59/07 (82/07-popr.), 81/07, 5/08, 42/08, 62/08,

Prikaži več

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc Na podlagi 9. člena in 5. točke drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) ter 8. in 9. točke 19. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 14/09)

Prikaži več

Report

Report VLOGA ZA SKLENITEV KREDITA Fizične osebe https://portal.slsi.si/portal Dne: 22.05.2019 VELJAVNO OD 28.01.2019 OSNOVNI PODATKI STRANKE Priimek in ime: Datum rojstva: Naslov stalnega prebivališča: Naslov

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj

Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega univerza

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o prekrških

Prikaži več

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Kazalo vsebine 1. Pooblastilo za izvajanje postopkov prek portala e-vem... 4 2. Prijava v

Prikaži več

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc SL MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 27. maja 2014 o javnem dostopu do določenih informacij o slabih posojilih nekaterih bank (CON/2014/39) Uvod in pravna podlaga Evropska centralna banka (ECB) je

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Avstrijski parlament je potrdil novelo LSD- BG, ta stopi v veljavo s 1.6.2017 Avstrijski zakon o obrti (obrtniške, trgovske, rokodelske in storitve prostih poklicev Pogoji v Avstriji so : Dveletno opravljanje

Prikaži več