Uredba Komisije (EU) št. 812/2010 z dne 15. septembra 2010 o uvedbi začasne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih izdelkov iz brezkončnih steklenih

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Uredba Komisije (EU) št. 812/2010 z dne 15. septembra 2010 o uvedbi začasne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih izdelkov iz brezkončnih steklenih"

Transkripcija

1 L 243/40 Uradni list Evropske unije UREDBA KOMISIJE (EU) št. 812/2010 z dne 15. septembra 2010 o uvedbi začasne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih izdelkov iz brezkončnih steklenih vlaken s poreklom iz Ljudske republike Kitajske EVROPSKA KOMISIJA JE (4) Vsem zainteresiranim stranem, ki so zahtevale zaslišanje in dokazale, da zanj obstajajo posebni razlogi, je bilo zaslišanje odobreno. ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009 z dne 30. novembra 2009 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti ( 1 ) ( osnovna uredba ), in zlasti člena 7 Uredbe, po posvetovanju s svetovalnim odborom, (5) Zaradi domnevno velikega števila proizvajalcev izvoznikov, uvoznikov in proizvajalcev Unije je bilo v obvestilu o začetku predvideno vzorčenje za določitev dampinga in škode v skladu s členom 17 osnovne uredbe. Da bi se Komisija lahko odločila, ali je vzorčenje potrebno, in da bi v tem primeru izbrala vzorec, je pozvala vse proizvajalce izvoznike, uvoznike in proizvajalce Unije, da se ji javijo in predložijo, kot določa obvestilo o začetku, osnovne informacije o svojih dejavnostih, povezanih z zadevnim izdelkom v obdobju preiskave (od 1. oktobra 2008 do 30. septembra 2009). ob upoštevanju naslednjega: 1. Začetek A. POSTOPEK (1) Komisija je 17. decembra 2009 z obvestilom, objavljenim v Uradnem listu Evropske unije ( 2 ), naznanila začetek protidampinškega postopka pri uvozu nekaterih izdelkov iz brezkončnih steklenih vlaken s poreklom iz Ljudske republike Kitajske ( LRK ali zadevna država ). (6) Osem kitajskih proizvajalcev izvoznikov ali skupin proizvajalcev izvoznikov in sedem proizvajalcev ali skupin proizvajalcev Unije je predložilo zahtevane informacije in se strinjalo z vključitvijo v vzorec. Po proučitvi predloženih informacij in ob upoštevanju velikega števila proizvajalcev izvoznikov in proizvajalcev Unije, ki so bili pripravljeni sodelovati, je bilo sklenjeno, da je za te proizvajalce potrebno vzorčenje (glej uvodni izjavi (12) in (13)). (2) Postopek se je začel na podlagi pritožbe, ki jo je 3. novembra 2009 vložila Evropska zveza proizvajalcev steklenih vlaken APFE ( pritožnik ) v imenu proizvajalcev, ki predstavljajo glavni delež, v tem primeru več kot 50 %, celotne proizvodnje Unije nekaterih izdelkov iz brezkončnih steklenih vlaken. Pritožba je vsebovala dokazila o dampingu zadevnega izdelka in o znatni škodi, ki iz tega izvira, kar se je štelo kot zadostno, da se upraviči začetek postopka. 2. Strani, ki jih zadeva postopek (3) Komisija je pritožnika, druge znane proizvajalce Unije, proizvajalce izvoznike in predstavnike LRK, uvoznike, dobavitelje in uporabnike, za katere je znano, da jih to zadeva, vključno z njihovimi združenji, uradno seznanila z začetkom postopka. Zainteresirane strani so imele možnost, da predstavijo svoja stališča v pisni obliki in zahtevajo zaslišanje v roku iz obvestila o začetku. ( 1 ) UL L 343, , str. 51. ( 2 ) UL C 307, , str. 39. (7) Glede nepovezanih uvoznikov so v fazi vzorčenja v preiskavi samo trije uvozniki predložili zahtevane informacije v rokih iz obvestila o začetku. Zato je bilo sklenjeno, da se vzorčenje ne uporabi in da se pošljejo vprašalniki vsem uvoznikom, ki so se javili. (8) Da bi vzorčeni proizvajalci izvozniki v LRK lahko predložili zahtevek za tržnogospodarsko obravnavo ( TGO ) ali individualno obravnavo ( IO ), če tako želijo, jim je Komisija poslala obrazce za zahtevek. Vse vzorčene družbe (vzorčene skupine družb) so zahtevale TGO v skladu s členom 2(7) osnovne uredbe, ali pa IO, če bi preiskava pokazala, da ne izpolnjujejo pogojev za TGO. (9) Komisija je rezultate ugotovitev o TGO razkrila zadevnim proizvajalcem izvoznikom v LRK, organom LRK in pritožniku. Ti so imeli tudi možnost, da predstavijo svoja stališča v pisni obliki in zahtevajo zaslišanje, če so zanj obstajali posebni razlogi.

2 Uradni list Evropske unije L 243/41 (10) Komisija je poslala vprašalnike vzorčenim proizvajalcem izvoznikom, vzorčenim proizvajalcem Unije, uvoznikom ter vsem znanim uporabnikom in združenjem uporabnikov. V celoti izpolnjene vprašalnike so predložili vzorčeni proizvajalci izvozniki v LRK, vsi vzorčeni proizvajalci Unije, dva uvoznika in 13 uporabnikov. (11) Komisija je poiskala in preverila vse informacije, ki so se ji zdele potrebne za začasno ugotovitev dampinga, nastale škode ali nevarnosti škode in interesa Unije. Preveritveni obiski so bili izvedeni v prostorih naslednjih družb: (a) proizvajalci izvozniki v LRK: Chongqing Polycomp International Corporation ( CPIC ) Jushi Group (Jushi Group Co., Ltd.; Jushi Group Chengdu Co., Ltd.; Jushi Group Jiujiang Co. Ltd.; Jushi P-D Interglas Co. Ltd.; China National Building Materials & Equipment Import and Export Corporation; CNBM International Corporation; Tongxiang Leishi Mineral Powder Co., Ltd.; Tongxiang Juzhen Mining Co., Ltd.; Tongxiang Jinshi Precious Metal Equipment Co., Ltd.; Zhejiang Songyang Mingshi Mining Co., Ltd. in Zhenshi Group Zhejiang Yushi Int Logistics) ter New Changhai Group (Changzhou New Changhai Fiberglass Co., Ltd. in Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co., Ltd.); (b) proizvajalci Unije: Johns Manville Slovakia, Trnava, Slovaška; European Owens Corning Fiberglas, Bruselj, Belgija; Owens Corning France, Chambéry, Francija; PPG Industries BV, Hoogezand, Nizozemska; (c) uporabniki Unije: Sabic Europe BV, Sittard, Nizozemska in Genk, Belgija; Sabic Innovative Plastics BV, Bergen op Zoom, Nizozemska; (d) proizvajalec v primerljivi državi: Cam Elyaf Sanayii A.Ș, Turčija. 3. Vzorčenje (12) Od osmih kitajskih proizvajalcev izvoznikov ali skupin proizvajalcev izvoznikov, ki so se javili, je Komisija v skladu s členom 17 osnovne uredbe izbrala vzorec na podlagi največjega reprezentativnega obsega izvoza, ki ga je mogoče ustrezno preiskati v razpoložljivem času. Izbrani vzorec je sestavljen iz treh (skupin povezanih) družb, ki predstavljajo nad 70 % obsega izvoza sodelujočih strani iz LKR v Unijo. V skladu s členom 17(2) osnovne uredbe je bilo opravljeno posvetovanje z zadevnimi stranmi, ki niso predložile pripomb. (13) Kar zadeva proizvajalce Unije, je sedem proizvajalcev izvoznikov predložilo zahtevane informacije in se strinjalo z vključitvijo v vzorec. Komisija je na podlagi informacij, ki jih je prejela od navedenih sodelujočih proizvajalcev Unije, izbrala vzorec treh po prodaji in proizvodnji največjih (skupin) proizvajalcev Unije, ki predstavljajo 64 % prodaje vseh sodelujočih proizvajalcev Unije. 4. Obdobje preiskave (14) Preiskava dampinga in škode je zajela obdobje od 1. oktobra 2008 do 30. septembra 2009 ( obdobje preiskave ali OP ). Proučitev gibanj, pomembnih za oceno škode, je zajela obdobje od leta 2006 do konca obdobja preiskave ( obravnavano obdobje ). B. ZADEVNI IZDELEK IN PODOBNI IZDELEK 1. Zadevni izdelek (15) Zadevni izdelek, kakor je opisan v obvestilu o začetku, so rezane niti iz steklenega vlakna, dolžine največ 50 mm; rovingi iz steklenega vlakna, trakovi in preja iz steklenih vlaken ter rogoznice iz steklenih vlaken razen rogoznice iz steklene volne ( zadevni izdelek ), ki se trenutno uvršča v oznake KN , , in ex (16) Zadevni izdelek je surovina, ki se najpogosteje uporablja za termoplastične in duroplastne smole v industriji kompozitov. Taki kompozitni materiali (s steklenimi vlakni ojačane plastike) se uporabljajo v številnih sektorjih: avtomobilska industrija, elektrika/elektronika, vetrnice za mline na veter, gradbeništvo, rezervoarji/cevi, potrošniško blago, vesoljska/vojaška industrija itn. (17) Obstajajo štiri osnovne vrste izdelkov iz brezkončnih steklenih vlaken, ki jih zajema ta postopek tj. rezane niti, rovingi, rogoznice (razen iz steklene volne) in preja. Preiskava je pokazala, da imajo skoraj vse različne vrste zadevnega izdelka kljub različnemu videzu in morebitnim razlikam pri končni uporabi enake osnovne fizikalne, kemijske in tehnične lastnosti ter se v osnovi uporabljajo za iste namene. Vendar je bilo ugotovljeno, da trakovi nimajo enakih osnovnih fizikalnih, kemijskih in tehničnih lastnosti, ker niso brezkončna steklena vlakna, temveč končne niti nepravilne dolžine. Preiskava je tudi pokazala, da je treba izključiti nekatere zelo specifične vrste rovingov in nekatere zelo specifične vrste preje, ki so trenutno uvrščene v oznako KN oz , saj so te vrste posebno obdelane s prevlečenjem ali impregniranjem in imajo izgubo pri sežigu več kot 3 %, zaradi česa imajo različne fizikalne in kemijske lastnosti.

3 L 243/42 Uradni list Evropske unije (18) Več uporabnikov na koncu proizvodne verige je za prejo trdilo, da jo je treba popolnoma izločiti iz izdelkov na področju uporabe postopka zaradi skoraj neznatne produkcijske baze v Uniji in nenadomestljivosti preje z drugimi vrstami izdelkov. (19) Vendar je preiskava pokazala, da obstaja vsaj eno nadomestno povpraševanje (tj. preja se lahko uporablja za številne druge načine uporabe namesto drugih vrst izdelkov, čeprav zaradi razmeroma višje cene preje to ni vedno gospodarsko upravičena možnost), omejena produkcijska baza kakega izdelka ne more biti sama na sebi razlog za izločitev take vrste izdelka s področja uporabe, dokler ima iste osnovne fizikalne, kemijske in tehnične lastnosti ter uporabe kot druge vrste izdelkov. Ker ima preja iz brezkončnih steklenih vlaken enake osnovne lastnosti kot drugi izdelki iz brezkončnih steklenih vlaken, ki so delno medsebojno zamenljivi, je bilo začasno sklenjeno, da ni razloga za izključitev preje iz opredelitve izdelka. Gre pa omeniti, da bo nadaljnji oceni te trditve posvečena posebna pozornost. 2. Podobni izdelek (20) Za zadevni izdelek in izdelke iz brezkončnih steklenih vlaken, proizvedene in prodane na domačem trgu LRK ter na domačem trgu Turčije, ki je bila začasno uporabljena kot primerljiva država, ter izdelke iz brezkončnih steklenih vlaken, ki jih industrija Unije proizvede in proda v Uniji, je bilo ugotovljeno, da imajo enake osnovne fizikalne, kemijske in tehnične lastnosti in uporabe. Zato se začasno šteje, da so ti izdelki podobni v skladu s členom 1(4) osnovne uredbe. C. DAMPING 1. Tržnogospodarska obravnava ( TGO ) (21) V skladu s členom 2(7)(b) osnovne uredbe se v protidampinških preiskavah v zvezi z uvozom s poreklom iz LRK normalna vrednost določi v skladu z odstavki 1 do 6 navedenega člena za tiste proizvajalce, za katere je bilo ugotovljeno, da izpolnjujejo merila iz člena 2(7)(c) osnovne uredbe. (22) Ta merila so zaradi večje jasnosti povzeta tako: 1. poslovne odločitve in stroški so posledice tržnih razmer, brez večjega vmešavanja države; 2. računovodske evidence se neodvisno revidirajo v skladu z mednarodnimi računovodskimi standardi in se uporabljajo za vse namene; 3. ni večjih izkrivljanj, prenesenih iz nekdanjega sistema netržnega gospodarstva; 4. stečajno in lastninsko pravo zagotavljata pravno varnost in stabilnost; 5. valute se menjajo po tržnem tečaju. (23) Vsi trije vzorčeni proizvajalci izvozniki ali skupine so v tej preiskavi zahtevali TGO v skladu s členom 2(7)(b) osnovne uredbe in v predpisanih rokih izpolnili obrazec zahtevka za TGO: Chongqing Polycomp International Corporation ( CPIC ), Jushi Group in New Changhai Group. (24) Komisija je pridobila vse potrebne informacije o navedenih vzorčenih proizvajalcih izvoznikih ali skupinah in po presoji preverila informacije, navedene v zahtevku za TGO, in vse druge informacije v prostorih zadevnih družb. (25) Pri preiskavi je bilo ugotovljeno, da dva vzorčena proizvajalca izvoznika/skupini proizvajalcev izvoznikov iz LRK nista izpolnjevala/i meril iz člena 2(7)(c) osnovne uredbe za odobritev TGO. (26) Zlasti en proizvajalec izvoznik/skupina proizvajalcev izvoznikov ni mogel/mogla dokazati zadostne neodvisnosti poslovnih odločitev od vmešavanja države. Večino direktorjev v upravnem odboru je imenovala družba v večinski lasti države. Posledično lahko država uspešno ustavi kakršno koli odločitev. Zato je jasno, da ima država večjo vlogo v postopku sprejemanja odločitev v družbi. Poleg tega družba ni mogla dokazati, da ima jasen seznam računovodskih evidenc, ki se neodvisno revidirajo v skladu z mednarodnimi računovodskimi standardi, saj obdavčljivi prihodki družbe niso bili pravilno razkriti v računovodskih izkazih. (27) Tudi drugi vzorčeni proizvajalec izvoznik/skupina proizvajalcev izvoznikov ni mogel/mogla dokazati zadostne neodvisnosti poslovnih odločitev od vmešavanja države. Dva trgovca v skupini sta podjetji v državni lasti. Država lahko bistveno posega v odločanje enega proizvajalca izvoznika v skupini zaradi izrecne pravice do veta direktorja, ki predstavlja nadrejeno družbo v večinski lasti države. Ta proizvajalec je nato sam matična družba in večinski delničar dveh drugih proizvajalcev izvoznikov v skupini, tako da država lahko spet bistveno posega v njihovo odločanje. Poleg tega trije proizvajalci izvozniki v skupini niso mogli dokazati, da izpolnjujejo 2. merilo, saj pri dveh ni bila omenjena preferenčna davčna obravnava v računovodskih izkazih, pri tretjem pa revizija ni bila videti neodvisna. Za povrh pet družb v skupini ne izpolnjuje 3. merila (večinoma zaradi netržnih cen za pravice do uporabe zemljišč).

4 Uradni list Evropske unije L 243/43 (28) En vzorčeni proizvajalec izvoznik, ki sestoji iz skupine dveh povezanih družb, je dokazal, da izpolnjujeta merila iz člena 2(7)(c), in jima je lahko bila odobrena TGO. (29) Po razkritju ugotovitev TGO so pripombe poslali industrija Unije in dva vzorčena proizvajalca izvoznika/ skupini proizvajalcev izvoznikov, za katera/i je bilo predlagano, da se jima ne odobri TGO. Vendar nobena prejeta pripomba ni bila take narave, da bi spremenila ugotovitve o tem. 2. Individualna obravnava ( IO ) (30) V skladu s členom 2(7)(a) osnovne uredbe se za države, ki jih zajema navedeni člen, po potrebi vzpostavi dajatev na ravni države, razen kadar lahko družbe dokažejo, da izpolnjujejo vsa merila iz člena 9(5) osnovne uredbe. Le zaradi lažjega sklicevanja so na kratko povzeta naslednja merila: lahko pri družbah ali skupnih družbah, ki so v celoti ali deloma v tuji lasti, izvozniki svobodno vrnejo kapital in dobičke v domovino, so izvozne cene ter obseg in pogoji prodaje svobodno določeni, navedeno, je bilo poleg tega ugotovljeno, da nobena od teh dveh (skupin) družb ni dokazala, da izpolnjuje merilo iz člena 9(5)(e), tj. da vmešavanje države ni takšno, da bi omogočalo izogibanje ukrepom, če se družbam odobrijo drugačne stopnje dajatve. Zato je bilo treba njihove zahteve za IO zavrniti. (33) Zato je bilo sklenjeno, da ne gre odobriti IO nobenemu vzorčenemu proizvajalcu izvozniku/skupini proizvajalcev izvoznikov, ki mu/je je bila zavrnjena TGO. 3. Normalna vrednost 3.1. Določitev normalne vrednosti za proizvajalca izvoznika/skupino, ki mu/ji je bila TGO odobrena (34) V skladu s členom 2(2) osnovne uredbe je Komisija za navedenega proizvajalca najprej določila, ali je bila njegova skupna domača prodaja izdelkov iz brezkončnih steklenih vlaken reprezentativna, tj. ali je bil celoten obseg te prodaje najmanj 5 % njegovega skupnega izvoza zadevnega izdelka v Unijo. Pri preiskavi je bilo ugotovljeno, da je bila domača prodaja podobnega izdelka reprezentativna. je večina deležev v lasti zasebnikov. Državni uradniki, ki so člani upravnih odborov ali zasedajo ključne vodstvene položaje, morajo biti v manjšini ali pa je treba dokazati, da je družba kljub temu dovolj neodvisna od vmešavanja države, (35) Komisija je nato opredelila tiste vrste izdelka, ki so jih družbe s skupno reprezentativno domačo prodajo prodale na domačem trgu in ki so enake ali zelo podobne vrstam, prodanim za izvoz v Unijo. se valute menjajo po tržnih tečajih in vmešavanje države ni takšno, da bi omogočalo izogibanje ukrepom, če se individualnim izvoznikom odobrijo drugačne stopnje dajatve. (31) Navedeni vzorčeni družbi/skupini družb, ki jima je bila zavrnjena TGO, sta zahtevali tudi IO, če jima ne bi bila odobrena TGO. (32) Na podlagi razpoložljivih informacij je bilo ugotovljeno, da nobena od teh dveh zadevnih družb/skupin družb ni dokazala, da v celoti izpolnjuje vse zahteve za IO iz člena 9(5) osnovne uredbe. Ugotovljeno je bilo namreč, da družbe niso uspele izpolniti merila iz člena 9(5)(c) osnovne uredbe, ki določa, da večina deležev pripada zasebnikom ali je družba dovolj neodvisna od vmešavanja države, saj je bilo pri vseh družbah ugotovljeno, da so nazadnje večinoma v državni lasti, kakor je razloženo v uvodnih izjavah (26) in (27). Kakor je bilo že (36) Pri vsaki vrsti, ki jo je proizvajalec izvoznik prodal na domačem trgu in za katero je bilo ugotovljeno, da je primerljiva z vrsto izdelkov iz brezkončnih steklenih vlaken, ki je bila prodana za izvoz na trg Unije, se je ugotavljalo, ali je domača prodaja dovolj reprezentativna za namene člena 2(2) osnovne uredbe. Domača prodaja posamezne vrste izdelka se je štela za dovolj reprezentativno, če je obseg prodaje navedene vrste izdelka neodvisnim strankam na domačem trgu v OP predstavljal okrog 5 % celotnega obsega prodaje primerljive vrste izdelka za izvoz v Unijo. Pri preiskavi je bilo ugotovljeno, da je bila pri vseh vrstah izdelkov razen štirih domača prodaja reprezentativna. (37) Komisija je naknadno preverila, ali se lahko za vsako vrsto zadevnega izdelka, ki je bila prodana na domačem trgu v reprezentativnih količinah, šteje, da je bila prodana v običajnem poteku trgovine v skladu s členom 2(4) osnovne uredbe. Pri tem je bil za vsako vrsto izdelka določen delež dobičkonosne prodaje neodvisnim strankam na domačem trgu med obdobjem preiskave.

5 L 243/44 Uradni list Evropske unije (38) Kadar je obseg prodaje vrste izdelka, prodane po neto prodajni ceni, ki je enaka izračunanim stroškom proizvodnje ali višja, predstavljal več kot 80 % celotnega obsega prodaje navedene vrste in kadar je bila tehtana povprečna prodajna cena navedene vrste enaka stroškom na enoto ali višja, je bila normalna vrednost po vrstah izdelka izračunana kot tehtano povprečje vseh domačih prodajnih cen za zadevno vrsto izdelka. (39) Kadar je obseg dobičkonosne prodaje določene vrste izdelka predstavljal 80 % ali manj celotnega obsega prodaje navedene vrste izdelka ali kadar je bila tehtana povprečna cena navedene vrste nižja od stroškov proizvodnje na enoto, je normalna vrednost temeljila na dejanski domači ceni, izračunani kot tehtana povprečna cena samo dobičkonosne domače prodaje zadevne vrste izdelka. (45) Komisija se je za sodelovanje obrnila ne proizvajalce podobnih izdelkov v Turčiji, Kanadi, ZDA, Republiki Koreji in Indiji. Vendar je le edini turški proizvajalec izrazil pripravljenost na sodelovanje in predložil izpolnjeni vprašalnik. (46) Priznano je, da je Turčija reprezentativna primerljiva država po obsegu domače prodaje. Vendar je normalno vrednost za eno vrsto podobnega izdelka, ki se ne proizvaja v Turčiji, treba konstruirati. Gre pa tudi navesti, da turška protidampinška preiskava v teku za uvoz izdelkov iz brezkončnih steklenih vlaken kaže na morebitno padanje cen na turškem domačem trgu. Ker pa je bila Turčija edina država, ki je privolila v sodelovanje, se začasno sklene, da se Turčija uporabi kot primerljiva država. (40) Kadar so bile vse vrste izdelkov prodane z izgubo, se je štelo, da niso bile prodane v običajnem poteku trgovine. (41) Pri preiskavi je bilo ugotovljeno, da so dobičkonosne prodaje vseh primerljivih vrst izdelkov razen ene predstavljale več kot 80 % skupne domače prodaje, tako da je bila vsa domača prodaja uporabljena pri izračunu povprečne cene za normalno vrednost. Pri eni vrsti izdelkov so bile uporabljene samo dobičkonosne prodaje. Za prodajo štirih vrst izdelkov, ki niso bile prodane v reprezentativnih količinah na domačem trgu, je Komisija za normalno vrednost uporabila ustrezno prilagojene reprezentativne domače cene zelo podobnih vrst Določitev normalne vrednosti za proizvajalce izvoznike/skupine proizvajalcev izvoznikov, ki jim TGO ni bila odobrena (a) Primerljiva država (42) V skladu s členom 2(7) osnovne uredbe je bila normalna vrednost za družbe, ki jim TGO ni bilo mogoče odobriti, določena na podlagi cen ali konstruirane vrednosti v primerljivi državi. (43) V obvestilu o začetku postopka je Komisija izrazila svoj namen uporabiti Turčijo kot ustrezno primerljivo državo za določitev normalne vrednosti za LRK in pozvala zainteresirane strani, da predložijo svoje pripombe k temu. (44) Dve zainteresirani strani sta se javili in navedli, da naj Turčija ne bi bila ustrezna primerljiva država, čeprav trditve nista nadalje utemeljili. Druga zainteresirana stran je dala pripombo k izbiri primerljive države in predlagala, naj se namesto nje uporabi Indija, ker je Indija na primerljivi stopnji razvitosti kot LRK, trga sta primerljiva, ker so na obeh trgih naprave za vetrno energijo zelo pomembne, in primerljive vrste se proizvajajo podobno. Poleg tega je bil indijski trg opisan kot odprt trg s precejšnjim uvozom. Nazadnje je bilo navedeno, da naj bi bil dostop do surovin primerljiv v obeh državah. (b) Določitev normalne vrednosti (47) V skladu s členom 2(7)(a) osnovne uredbe je bila normalna vrednost za proizvajalce izvoznike, ki jim TGO ni bila odobrena, opredeljena na podlagi preverjenih informacij proizvajalca iz primerljive države, in sicer po splošni metodologiji, ki je bila prej navedena za skupino družb, ki ji je bila odobrena TGO. Kadar so bile vse vrste izdelkov na domačem trgu primerljive države prodane z izgubo ali noben podoben izdelek ni bil prodan, se je normalna vrednost konstruirala v skladu s členom 2(3) in (6) osnovne uredbe. 4. Izvozna cena (48) Pri izvozu zadevnega izdelka neodvisnim strankam v Unijo se je v večini primerov izvozna cena določala v skladu s členom 2(8) osnovne uredbe, in sicer na podlagi izvoznih cen, ki so se dejansko plačevale ali se plačujejo. (49) Za maloštevilni izvoz enega proizvajalca izvoznika v svoje povezane družbe v Uniji je bilo ugotovljeno, da je šlo za lastno uporabo in zato ni bil uporabljen pri začasnem izračunu dampinga. 5. Primerjava (50) Normalna vrednost in izvozne cene so bile primerjane na podlagi cene franko tovarna. Da bi zagotovili pošteno primerjavo med normalno vrednostjo in izvozno ceno, se v skladu s členom 2(10) osnovne uredbe v obliki prilagoditev ustrezno upoštevajo razlike, ki vplivajo na cene in primerljivost cen. Ustrezne prilagoditve so bile odobrene v vseh primerih, v katerih je bilo ugotovljeno, da so upravičene, pravilne in podprte s preverjenimi dokazi. Odobrena je bila prilagoditev za posredne davke, čezmorski prevoz in zavarovanje, prevoz v državo izvoznico, stopnjo trgovine (za razlike v distribucijskih kanalih), izdatke pri jamstvu, stroške kredita in bančne stroške.

6 Uradni list Evropske unije L 243/45 6. Stopnje dampinga (51) Začasne stopnje dampinga so bile izražene v odstotku cene CIF meja Unije, dajatev neplačana. (57) Kot je navedeno v uvodni izjavi (12), je bil izbran vzorec treh proizvajalcev, kar predstavlja približno 64 % celotne proizvodnje Unije. Ker gre pri dveh od teh proizvajalcev za skupini povezanih družb z več proizvodnimi subjekti v Uniji, sestoji vzorec iz skupno devetih posameznih družb. (52) V skladu s členom 2(11) in (12) osnovne uredbe je bila za sodelujočo skupino proizvajalcev izvoznikov, ki ji je bila odobrena TGO, določena individualna stopnja dampinga na podlagi primerjave med tehtano povprečno normalno vrednostjo in tehtano povprečno izvozno ceno. (53) Stopnja dampinga za vzorčene družbe, ki jim nista bila odobrena niti TGO niti IO, ter za nevzorčene sodelujoče družbe je bila izračunana kot povprečje treh vzorčenih družb/skupin družb. (54) Zaradi visoke ravni sodelovanja v preiskavi, sodelujoče družbe namreč predstavljajo okrog 100 % vsega uvoza iz LRK med OP, je bila za kakršne koli nesodelujoče družbe stopnja dampinga za vso državo določena na podlagi najvišje stopnje, ki je bila ugotovljena za vzorčene družbe/skupine družb. (58) Nekatere zainteresirane strani so izrazile domnevo, da se vzorčeni proizvajalci Unije ne bi smeli šteti za industrijo Unije, ker imajo vsi trije povezane kitajske proizvajalce, ki proizvajajo zadevni izdelek. Preiskava je potrdila, da imata dva od treh vzorčenih proizvajalcev Unije res povezane kitajske družbe proizvajalke. Vendar je bilo ugotovljeno, da kljub tej povezavi ravnanje teh dveh vzorčenih proizvajalcev Unije na noben način ne ogrozi zanesljivosti ugotovitev preiskave. Obseg uvoza teh proizvajalcev Unije iz njunih povezanih družb v LRK je omejen (manj kot 4 % uvoza iz LRK). Poleg tega je mogoče šteti ta uvoz za zanemarljiv v primerjavi s skupno proizvodnjo zadevnih proizvajalcev Unije, ki jih nikakor ni mogoče imeti za uvoznike, saj gre jasno za pristne proizvajalce steklenih vlaken. Nazadnje se ta omejeni uvoz ne pozna na kazalcih škode za zadevne proizvajalce Unije. Zaradi navedenega je Komisija menila, da izločitev katerega koli vzorčenega proizvajalca Unije iz opredelitve industrije Unije ni utemeljena v smislu člena 4(1) osnovne uredbe. (55) Začasne stopnje dampinga so zato naslednje: 2. Potrošnja Unije (59) Potrošnja Unije je bila ugotovljena na podlagi obsega prodaje industrije Unije na trgu Unije in Eurostatovih podatkov o obsegu uvoza za trgu Unije. Družba Začasna stopnja dampinga New Changhai Group 8,5 % druge sodelujoče družbe 43,6 % preostalo 43,6 % (60) Potrošnja Unije je med letom 2006 in OP strmo upadla za 24 %. Vendar se je potrošnja rahlo povečala leta 2007 in v prvi polovici leta D. ŠKODA 1. Proizvodnja Unije in industrija Unije (56) V OP je podobni izdelek proizvajalo 11 proizvajalcev Unije. Sedem od teh 11 proizvajalcev je sodelovalo v preiskavi. Ugotovljeno je bilo, da so bili vsi od teh sedem proizvajalcev člani pritožnika in da so predstavljali večji delež, v tem primeru več kot 90 %, celotne proizvodnje podobnega izdelka v Uniji. Od preostalih štirih proizvajalcev Unije je eden tudi pritožnik, dva sta dejavno podprla pritožbo, četrti pa je ni niti podprl niti ji ni nasprotoval. Zato teh 11 proizvajalcev predstavlja industrijo Unije v smislu člena 4(1) in člena 5(4) osnovne uredbe ter bodo v nadaljnjem besedilu navedeni kot industrija Unije. enote (v tonah) indeksirano Preglednica 1 Potrošnja Unije OP

7 L 243/46 Uradni list Evropske unije Uvoz iz zadevne države 3.1. Obseg dampinškega uvoza (61) Obseg uvoza zadevnega izdelka iz LRK na trg Unije se je v obravnavanem obdobju bistveno povečeval. Na splošno se je v obravnavanem obdobju uvoz iz LRK povečal za več kot 50 %. Posebno med letoma 2006 in 2008 se je uvoz iz LRK več kot podvojil. Uvoz v OP se je v primerjavi z letom 2008 zmanjšal, vendar je bila stopnja zmanjševanja (25 %) nižja kot stopnja zmanjševanja potrošnje (28 %). enote (v tonah) indeksirano Preglednica 2 Uvoz iz LRK (obseg) OP Povprečna cena za tono (EUR) Preglednica 4 Uvoz iz LRK (cene) OP indeksirano (b) Nelojalno nižanje prodajnih cen (64) Primerjava cen posameznih vrst je bila opravljena med prodajnimi cenami kitajskih proizvajalcev izvoznikov in prodajnimi cenami v Uniji vzorčenih proizvajalcev Unije. V ta namen so se cene vzorčenih proizvajalcev Unije, zaračunane nepovezanim strankam, primerjale s cenami vzorčenih proizvajalcev izvoznikov zadevne države. Če je bilo to potrebno, so bile izvedene prilagoditve zaradi upoštevanja razlik v stopnji trgovine in stroškov, nastalih po uvozu. (65) Primerjava je pokazala, da je bil v OP uvoz zadevnega izdelka s poreklom iz LRK prodani v Uniji po cenah, ki so nelojalno nižale cene industrije Unije za 23 % do 39 % Tržni delež dampinškega uvoza (62) Tržni delež dampinškega uvoza iz LRK se je nenehno povečeval v obravnavanem obdobju. V OP je bil tržni delež kitajskega uvoza 15,6 %, kar je skoraj dvakrat toliko kot njegov tržni delež leta Gospodarski položaj industrije Unije 4.1. Uvodne opombe (66) Komisija je v skladu s členom 3(5) osnovne uredbe proučila vse pomembne gospodarske dejavnike in kazalce, ki vplivajo na stanje industrije Unije. V nadaljevanju prikazani podatki se nanašajo na celotno industrijo Unije glede prodaje in tržnih deležev ter na vzorčene proizvajalce glede vseh preostalih kazalcev. tržni delež ( %) Preglednica 3 Uvoz iz LRK (tržni delež) OP 7,9 % 11,7 % 15,0 % 15,6 % 4.2. Proizvodnja (67) Obseg proizvodnje Unije je ostal razmeroma stanoviten od leta 2006 do leta 2008, vendar je strmo padel med OP: Preglednica 5 indeksirano vzorčeni proizvajalci Industrija Unije proizvodnja OP 3.3. Cene (a) Razvoj cen (63) Naslednja preglednica kaže povprečno ceno dampinškega uvoza iz LRK na meji Unije brez plačane carine, kot navaja Eurostat. Povprečna cena uvoza iz LRK se v obravnavanem obdobju ni bistveno spreminjala. To je bilo razvidno kljub precejšnji svetovni podražitvi surovin za proizvodnjo brezkončnih steklenih vlaken v obravnavanem obdobju (kot kaže tudi preglednica 18). enote (v tonah) indeksirano Proizvodna zmogljivost in izkoriščenost zmogljivosti (68) Proizvodnja zmogljivost industrije Unije se je gibala tako:

8 Uradni list Evropske unije L 243/47 Preglednica 6 Industrija Unije proizvodna zmogljivost vzorčeni proizvajalci OP zmogljivost (v tonah) indeksirano (72) Obseg prodaje industrije Unije kot celote je padel za 30 %. Leta 2007 je industrija Unije povečala obseg prodaje zadevnega izdelka na trgu Unije za samo 1 %, čeprav se je potrošnja Unije povečala za 6 % (kot kaže preglednica 1). To pomeni, da industrija Unije v navedenem obdobju ni imela koristi od povečanja potrošnje. Nato se je leta 2008 in v OP obseg prodaje industrije Unije močno zmanjšal. izkoriščenost zmogljivosti ( %) 86 % 89 % 86 % 61 % indeksirano (69) V OP se je proizvodna zmogljivost zmanjšala. Ob nižanju cen in izgubi tržnega deleža, ki ju je povzročil dampinški uvoz iz LRK, je bilo namreč več proizvodnih linij odpravljenih, začasno zaprtih ali zmanjšanih. Kljub temu zmanjšanju proizvodne zmogljivosti je stopnja izkoriščenosti zmogljivosti upadla s 86 % na 61 %, tj. za 29 % Tržni delež (industrija Unije skupaj) (73) Tržni delež industrije Unije se je močno zmanjšal v letih 2007 in 2008, čemur je sledilo rahlo okrevanje v OP. Na splošno pa je industrija Unije izgubila 5,6 odstotnih točk tržnega deleža v obravnavanem obdobju, medtem ko se je tržni delež dampinškega uvoza iz LRK v obravnavanem obdobju skoraj podvojil, kot kaže preglednica Zaloge (70) Naslednja preglednica kaže, da so se zaloge leta 2007 sprva zmanjšale, ko je potrošnja največja, potem pa so se močno povečale leta 2008 zaradi nenadnega padca povpraševanja v četrtem četrtletju navedenega leta. V OP so se zaloge vrnile na običajnejše ravni. Preglednica 9 Industrije Unije tržni delež vsi proizvajalci EU OP Preglednica 7 Industrija Unije zaloge tržni delež EU ( %) 75,1 % 71,3 % 68,2 % 69,5 % indeksirano vzorčeni proizvajalci OP enote (v tonah) indeksirano Obseg prodaje (industrija Unije skupaj) (71) Obseg prodaje vseh proizvajalcev Unije na trgu EU, vključno s prodajo za lastno uporabo, se je gibal tako: 4.7. Prodajne cene (74) Glede povprečnih prodajnih cen naslednja preglednica kaže, da industrija Unije ni mogla povišati prodajnih cen nepovezanim strankam v obravnavanem obdobju. Nasprotno so se povprečne cene znižale za 2 %, kar je še opaznejše ob povišanju cen surovin. Industrija Unije namreč višjih stroškov surovin ni mogla vključiti v prodajne cene, ker je dampinški uvoz iz LRK potiskal cene na trgu Unije navzdol. Preglednica 8 vsi proizvajalci EU enote (v tonah) indeksirano Industrija Unije prodaja EU (obseg) OP Preglednica 10 Industrija Unije prodaja EU (povprečne cene) vzorčeni proizvajalci OP EUR/tona indeksirano

9 L 243/48 Uradni list Evropske unije Zaposlenost (75) Stopnja zaposlenosti proizvajalcev Unije kaže, da je industrija Unije racionalizirala proizvodnjo skozi vse obravnavano obdobje, da bi znižala stroške proizvodnje in izravnala višje stroške za surovine. Število zaposlenih se je namreč zmanjšalo za 20 odstotnih točk v vsem obdobju, z zmanjšanjem za 15 odstotnih točk v samem obdobju med letom 2007 in OP. Preglednica 13 Industrija Unije stroški dela vzorčeni proizvajalci OP plače na leto (EUR) indeksirano Preglednica 11 Industrija Unije zaposlenost vzorčeni proizvajalci OP število zaposlenih oseb indeksirano Dobičkonosnost in donosnost naložb (78) Dobičkonosnost industrije Unije je bila določena tako, da se je čisti dobiček pred obdavčitvijo pri prodaji podobnega izdelka izrazil kot odstotek prihodkov od te prodaje. Pri ugotavljanju dobičkonosnosti proizvajalcev Unije so bili preverjeni zneski prilagojeni, da na to analizo ne bi vplivala izredna vprašanja, ki so lastna posameznim družbam in so imela nesorazmerne posledice na njihove zneske dobička v kakem obdobju. Po teh prilagoditvah sta se pri vzorčenih proizvajalcih dobičkonosnost in donosnost naložb, povezanih s prodajo podobnega izdelka v Uniji, v obravnavanem obdobju gibali tako: 4.9. Produktivnost (76) Kot posledica prizadevanj industrije Unije, opisanih v prejšnji uvodni izjavi, se je produktivnost delovne sile proizvajalcev Unije precej povečala v letih 2007 in Ta pozitivni razvoj se je obrnil v OP, zaradi česar se je produktivnost zmanjšala za 21 % v obravnavanem obdobju. Ta obrat v produktivnosti je delno posledica upada povpraševanja, delno pa dampinškega uvoza iz LRK, ki je nelojalno močno nižal prodajne cene industrije Unije, zaradi česar je proizvodnja zelo upadla, zaposleni na enoto proizvedenega steklenega vlakna pa so se s tem povečali. Preglednica 14 Industrija Unije dobičkonosnost in donosnost naložb vzorčeni proizvajalci OP čisti dobiček (kot % prometa) 0,3 % 4,7 % 3,5 % 15,0 % donosnost naložb 2,5 % 6,2 % 3,0 % 16,8 % Preglednica 12 Industrija Unije produktivnost vzorčeni proizvajalci OP tone na zaposlenega (79) Kot kaže zgornja preglednica, je večji del obravnavanega obdobja industrija Unije lahko dosegala omejene stopnje dobička, razen leta 2007, ko je povprečna stopnja dobičkonosnosti dosegla 4,7 %. Namesto dobička je v OP nastala velikanska izguba: povprečna stopnja izgube industrije Unije je znašala kar 15 %. indeksirano Plače (77) V obravnavanem obdobju je industriji Unije uspelo obvladati povišanje stroškov dela. Naslednja preglednica namreč kaže, da so se povprečne plače na leto rahlo povečale v letih 2007 in 2008, vendar so se zmanjšale v OP. V vsem obdobju so se stroški dela znižali za 3 %. To znižanje pa bi bilo izrazitejše, če navedeno gibanje ne bi vključevalo stroškov zneskov odpravnin. (80) Pri donosnosti naložb, izraženih kot dobiček v odstotkih neto knjigovodske vrednosti naložb, se zdi, da je ta kazalec sledil gibanju dobičkonosnosti. Na splošno je donosnost naložb ostala precej omejena skozi vse obravnavano obdobje razen leta Nazadnje je v OP povprečna donosnost naložb industrije Unije upadla na 16,8 %.

10 Uradni list Evropske unije L 243/49 (81) Ta ranljivi finančni položaj je nastal kljub povečani potrošnji v obdobju med letoma 2006 in 2008, kot je opisano v uvodni izjavi (60), in kljub prizadevanjem industrije Unije za racionalizacijo stroškov proizvodnje, kot je opisano v uvodnih izjavah (75) in (76). V obravnavanem obdobju je močno naraščajoči obseg poceni dampinškega uvoza iz LRK prizadel obseg prodaje industrije Unije in pri tem tudi močno znižal cene. Ti dejavniki so vplivali na finančni položaj industrije Unije. To se najbolje pokaže v dramatični izgubi 15 % v OP Denarni tok in zmožnost zbiranja kapitala (82) Neto denarni tok iz poslovanja se je gibal tako: Preglednica 15 Industrija Unije denarni tok vzorčeni proizvajalci OP denarni tok (EUR) indeksirano (83) Ta preglednica potrjuje ranljivi finančni položaj industrije Unije v obdobju in posledično dramatično poslabšanje v OP Naložbe (84) V obravnavanem obdobju so se naložbe vzorčenih proizvajalcev gibale tako: Preglednica 16 Industrija Unije naložbe vzorčeni proizvajalci OP neto naložbe (EUR) indeksirano (85) V letih viška 2006 in 2008 je bila raven naložb razmeroma visoka zaradi ponovnega postavljanja peči. V tej kapitalsko intenzivni industriji je treba peči na novo postaviti vsakih 7 do 10 let, stroški pri postavitvi peči pa lahko znašajo od 8 do 13 milijonov EUR (razpon je naveden zaradi zaupnosti). Dobršen del drugih, bolj strukturnih visokih stroškov naložb je povezan s porabo zlitin iz puš in posledično njihovo ponovno postavitvijo Višina dejanske stopnje dampinga (86) Stopnja dampinga za uvoz iz LRK je zelo visoka, kot je navedeno v uvodni izjavi (55). Glede na obseg, tržni delež in cene dampinškega uvoza se učinek stopenj dampinga ne more obravnavati kot zanemarljiv. 5. Sklep o škodi (87) Kljub resnim prizadevanjem industrije Unije, da bi povečala svojo konkurenčnost, večina kazalcev škode za industrijo Unije kaže negativno gibanje v obravnavanem obdobju. To je posebno opazno pri analizi kazalcev za finančno uspešnost industrije Unije, zlasti donosnosti naložb, denarnega toka in dobičkonosnosti, ki so se vsi gibali zelo negativno. Poleg tega so kazalci za proizvodnjo, proizvodno zmogljivost, izkoriščenost zmogljivosti, obseg prodaje in tržni delež prav tako potrdili jasno poslabšanje gibanja. (88) Hkrati je uvoz steklenih vlaken iz LRK nelojalno zniževal cene industrije Unije za do 39 % v OP in industrija Unije je izgubila 5 odstotnih točk tržnega deleža v manj kot štirih letih.

11 L 243/50 Uradni list Evropske unije (89) Glede na navedeno se začasno sklene, da je industriji Unije nastala znatna škoda v smislu člena 3(5) osnovne uredbe. 1. Uvod E. VZROČNA ZVEZA (90) Komisija je v skladu s členom 3(6) in (7) osnovne uredbe proučila, ali je dampinški uvoz povzročil škodo industriji Unije do stopnje, ki se lahko opredeli kot znatna. Poleg dampinškega uvoza so bili proučeni tudi drugi znani dejavniki, ki bi lahko istočasno povzročili škodo industriji Unije, s čimer se je zagotovilo, da se morebitna škoda zaradi teh drugih dejavnikov ni pripisala dampinškemu uvozu. 2. Učinek dampinškega uvoza (91) Med letom 2006 in OP se je obseg dampinškega uvoza zadevnega izdelka povečal za 51 %, zaradi česar se je tržni delež Unije povečal za 98 %, od 7,9 % na 15,6 %. (92) To povečanje dampinškega uvoza zadevnega izdelka iz LRK v obravnavanem obdobju se je ujemal z gibanjem navzdol pri večini kazalcev škode za industrijo Unije. Industrija Unije je izgubila 5,6 odstotnih točk tržnega deleža in njene prodajne cene so se znižale za 2 % zaradi pritiska na cene poceni dampinškega uvoza na trgu Unije. Precejšnje nelojalno nižanje prodajnih cen je preprečilo, da bi industrija Unije v sprejemljivem obsegu prenesla povišane stroške proizvodnje v prodajne cene, kar je povzročilo nizke stopnje dobičkonosnosti, v OP pa negativne. (93) Gre omeniti, da se je tržni delež dampinškega uvoza iz LRK še naprej povečeval celo v OP. Kakor navaja tudi uvodna izjava (62), se je drugače povedano obseg dampinškega uvoza iz LRK zmanjševal počasneje kot potrošnja Unije. četudi bi drugi dejavniki igrali vlogo pri poslabšanem stanju industrije Unije in s tem kako vplivali na gibanje dobičkonosnosti v industriji Unije, to nikakor ne more blažiti posledic dampinškega uvoza iz LRK, ki je stalno nelojalno zniževal prodajne cene Unije, zlasti ker se je to dogajalo na razmeroma stanovitni ravni, kljub spremembam na trgu, kot sta rast in upad potrošnje ali spremembe cen surovin. (95) Podoben argument je bil dan za domnevno pomanjkanje zveze med vrednostmi dobičkonosnosti industrije Unije in spremembami njenega tržnega deleža. Ravni dobičkonosnosti industrije Unije so se na primer začasno izboljšale od leta 2006 do 2007 kljub padcu njenega tržnega deleža. To je bilo delno zaradi okrepljenih razmer na trgu Unije leta 2007 (glej 6-odstotno povečanje potrošnje Unije v uvodni izjavi (60)). Pomembnejše pa je, da se je industrija Unije v letih 2006 in 2007 osredotočila na racionalizacijo proizvodnje z zniževanjem proizvodnih stroškov, kar je ravno tako imelo posledice na ravni dobičkonosnosti. Drugi primer je rahlo povečanje tržnega deleža industrije Unije med letom 2008 in OP, medtem ko je njena stopnja dobičkonosnosti upadla na hudo 15-odstotno izgubo. Vendar je v istem obdobju tudi dampinški uvoz iz LRK lahko povečal svoj tržni delež, medtem ko je še vedno nelojalno precej zniževal prodajne cene v Uniji. Zaradi tega je industrija Unije imela zelo veliko izgubo. Oba primera namreč kažeta, da se en ali dva ločena kazalca ne moreta upoštevati sama pri merjenju posledic dampinškega uvoza na stanje industrije Unije. (96) Glede na navedeno se začasno sklene, da je poceni dampinški uvoz iz LRK, ki je vstopil na trg Unije v velikem in stalno naraščajočem obsegu ter ki je nelojalno občutno zniževal prodajne cene industrije Unije skozi vse obravnavano obdobje, znatno negativno vplival na gospodarsko stanje industrije Unije. (94) Nekatere zainteresirane strani so trdile, da ni vzročne zveze med dampinškim uvozom in škodo, ki jo je utrpela industrija Unije. Eden od argumentov za to je, da se razlika med prodajnimi cenami na Kitajskem in v Uniji ni bistveno spremenila skozi vse obravnavano obdobje, medtem ko je dobičkonosnost industrije Unije v istem času nihala. Glede tega je treba upoštevati, da na prodajo industrije Unije ni močno pritiskala samo raven cen, ampak tudi obseg že poceni dampinškega uvoza. In 3. Učinek drugih dejavnikov 3.1. Uvoz iz tretjih držav (97) V obravnavanem obdobju je potekal omejen uvoz iz tretjih držav. Skupni tržni delež uvoza iz držav, ki niso LRK, se je zmanjšal za 2 odstotni točki, in sicer od 17 % na 15 %. Drugi največji vir uvoza, Norveška, je imela v OP tržni delež 3,3 %. Turčija je imela v OP tržni delež 2,5 % in je bila četrti največji vir uvoza, ZDA so imele v OP tržni delež pod 2 %.

12 Uradni list Evropske unije L 243/51 Preglednica 17 Uvoz iz drugih držav Država OP Norveška obseg (v tonah) tržni delež ( %) 3,6 % 2,8 % 3,4 % 3,3 % povp. cena (EUR) Turčija obseg (v tonah) tržni delež ( %) 2,9 % 2,4 % 2,0 % 2,5 % povp. cena (EUR) ZDA obseg (v tonah) tržni delež ( %) 2,3 % 2,3 % 2,0 % 1,8 % povp. cena (EUR) Malezija obseg (v tonah) tržni delež ( %) 1,0 % 2,5 % 3,4 % 1,7 % povp. cena (EUR) Tajvan obseg (v tonah) tržni delež ( %) 2,0 % 1,7 % 1,4 % 1,5 % povp. cena (EUR) Indija obseg (v tonah) tržni delež ( %) 0,4 % 1,1 % 0,4 % 0,7 % povp. cena (EUR) Republika Koreja obseg (v tonah) tržni delež ( %) 0,8 % 0,6 % 1,3 % 0,7 % povp. cena (EUR) Japonska obseg (v tonah) tržni delež ( %) 2,2 % 1,0 % 1,1 % 0,6 % povp. cena (EUR) Mehika obseg (v tonah) tržni delež ( %) 0,5 % 0,9 % 0,7 % 0,5 % povp. cena (EUR) Kanada obseg (v tonah) tržni delež ( %) 0,4 % 0,3 % 0,2 % 0,3 % povp. cena (EUR) druge države obseg (v tonah) tržni delež ( %) 0,9 % 1,4 % 0,8 % 1,2 % povp. cena (EUR)

13 L 243/52 Uradni list Evropske unije (98) Ta preglednica, ki temelji na Eurostatovih podatkih, kaže, da so tudi povprečne ravni cen na meji Unije na splošno dosti višje kot cene uvoza iz LRK, kot povzema uvodna izjava (63). Pri primerjavi teh cen po Eurostatu s prodajnimi cenami industrije Unije iz uvodne izjave (74) je bilo za uvoz iz Turčije videti, da nelojalno znižuje prodajne cene industrije Unije v OP. Vendar je uvoz iz Turčije v OP imel le 2,5-odstotni tržni delež, kar je pod njenim tržnim deležem leta Poleg tega so bile cene tega uvoza stalno precej nad ravnmi cen uvoza iz LRK, in sicer za 14 % do 23 %. Tudi za uvoz iz Malezije, Tajvana in Republike Koreje je videti, da je pod cenami industrije Unije, vendar so njihovi tržni deleži omejeni in se še krčijo. Zato se za uvoz iz Turčije, Malezije, Tajvana in Republike Koreje ali uvoz iz katere koli druge tretje države ni štelo, da negativno vpliva na stanje industrije Unije. Glede na navedeno je primerno začasno skleniti, da uvoz iz drugih držav ni pretrgal vzročne zveze med ugotovljenim dampingom in znatno škodo za industrijo Unije Vpliv gospodarske krize (99) Več strani je trdilo, da je škodo, ki jo je utrpela industrija Unije, povzročila gospodarska kriza, zaradi katere je povpraševanje strmo upadlo. potrošnje. Vendar bi to bilo mogoče le, če ne bi bilo nepoštene konkurence poceni dampinškega uvoza na trgu. Še več, vpliv kitajskega dampinškega uvoza, ki je nelojalno precej nižal prodajne cene Unije v OP, je mogoče šteti za še bolj škodljivega v času gospodarske krize. (102) Glede na navedeno upada gospodarske rasti ni mogoče šteti za mogoči vzrok pretrganja vzročne zveze med škodo za industrijo Unije in dampinškim uvozom iz LRK Razvoj kitajskega obsega uvoza in finančnega položaja industrije Unije (103) Nekatere zainteresirane strani so trdile, da ni vzročne zveze med dampinškim uvozom in finančnim položajem industrije Unije, ker je ta dosegla najboljše stopnje dobičkonosnosti v letih, ko je uvoz zadevnega izdelka iz LRK imel največji obseg, in bila najmanj uspešna, ko se je uvoz iz LRK spustil na najnižjo raven v obravnavanem obdobju. (104) Pri tem gre najprej omeniti, da je gibanje potrošnje, zlasti upad gospodarske rasti v OP, vsekakor vplivalo na obseg uvoza iz LRK in finančni položaj industrije Unije zaradi svetovnega pomena krize. (100) Med letom 2008 in OP je bilo namreč mogoče opaziti močan padec potrošnje Unije, kot navaja uvodna izjava (60). To zmanjšanje je bilo 28-odstotno in priznano je, da ga je povzročila gospodarska kriza, ki je v tistem času prizadela Unijo. Večino sektorjev, ki uporabljajo izdelke, ki vsebujejo izdelek v preiskavi (avtomobilska industrija, vetrna energija, gradbeništvo itn.), je gospodarska kriza hudo prizadela, zaradi česar je na začetku verige upadlo povpraševanje po steklenih vlaknih. (105) Kakor je bilo že navedeno, pa je dampinški uvoz iz LRK nelojalno precej nižal prodajne cene industrije Unije v OP, tj. med upadom gospodarske rasti. Povrhu je proizvajalcem izvoznikom iz LRK uspelo še rahlo povečati svoj tržni delež tudi v času upada gospodarske rasti, medtem ko je industrija Unije imela hude izgube, ker ni mogla prodajati po ugodnejši ceni. (101) Vendar je povečani dampinški uvoz iz LRK, ki je nelojalno občutno nižal prodajne cene industrije Unije, še povečal negativne učinke upada gospodarske rasti in zmanjševanja povpraševanja. Čeprav bi se zato lahko štelo, da je gospodarska recesija prispevala k škodi v OP, to nikakor ne more zmanjšati škodljivega učinka zelo poceni dampinškega uvoza iz LRK na trg Unije skozi vse obravnavano obdobje. Tudi ob čedalje manjši prodaji bi industrija Unije zmogla vzdrževati sprejemljiv obseg in cene ter s tem omejila negativni vpliv upada (106) Lahko se namreč oceni, da sta navedeno nelojalno nižanje prodajnih cen ob čedalje večjem tržnem deležu dampinškega uvoza iz LRK povzročila še več škode industriji Unije, kot če bi to potekalo v času brez spremenljive potrošnje zaradi upada gospodarske rasti. (107) Glede na navedeno nikakor ni mogoče skleniti, da se primerjava golega gibanja obsega dampinškega uvoza iz LRK in finančne uspešnosti industrije Unije lahko šteje za dejavnik, ki bi pretrgal vzročno zvezo med dampinškim uvozom in škodo za industrijo Unije.

14 Uradni list Evropske unije L 243/ Upad izvoza in/ali prodaje za lastno uporabo v industriji Unije (108) Nekatere zainteresirane strani so trdile, da naj bi dobičkonosnost industrije Unije domnevno poslabšal upad izvoza ali upad proizvodnje za lastno uporabo, ne pa upad njihove prodaje v Uniji. Pri tem gre najprej spomniti, da so bili z izjemo obsega prodaje vsi kazalci škode, vključno z dobičkonosnostjo, ocenjeni na podlagi prodaje na trgu Unije nepovezanim strankam. Drugače povedano, izvoz in prodaja za lastno uporabo sta izločena iz izračuna. Nadalje je res, da se je obseg izvoza zmanjšal za spoznanje hitreje kot prodaja Unije, ampak to se ni zgodilo pri proizvodnji za lastno uporabo, ki je v vsem obravnavanem obdobju predstavljala med 22,4 % in 24,4 % skupne prodaje Unije. Poleg tega pa zaradi pomena izvoza v primerjavi s prodajo industrije Unije v EU (nihanja med 10 % in 14 % skozi vse obravnavano obdobje) te prodaje ni mogoče šteti za tako pomembno, da bi postavila pod vprašaj vzročno zvezo med dampinškim uvozom in vplivom na industrijo Unije. Ta argument se torej zavrne. (111) Navedeno gibanje stroškov surovin na proizvedeno enoto steklenih vlaken je posledica naložb v večjo učinkovitost in konkurenčnost. Industrija Unije je namreč sprejela več ukrepov za okrepitev in racionalizacijo proizvodnih postopkov in vhodnih stroškov v obravnavanem obdobju. (112) Pri stroških dela, kot je bilo že navedeno v uvodnih izjavah (75) do (77), je industrija Unije zmanjšala število zaposlenih za 20 % v obravnavanem obdobju, medtem pa so se povprečne plače zmanjšale celo brez izločitve precejšnjih odpravnin. (113) Zaradi teh razlogov se zavrne argument, da je slabšanje industrije Unije posledica povišanih proizvodnih stroškov, mogoče zaradi neučinkovitosti ali visokih stroškov dela Konkurenčnost dampinškega uvoza iz LRK in samopovzročena škoda s povezanimi kitajskimi proizvajalci 3.5. Povečana zmogljivost industrije Unije in povišani stroški proizvodnje (109) Ena zainteresirana stran je trdila, da je upad industrije Unije povzročila napačna odločitev za povečanje zmogljivosti. Pri tem gre najprej omeniti, da je bil trg steklenih vlaken več let rastoč trg in da odločitve za povečanje zmogljivosti v nekaterih obratih ni mogoče šteti za nerazumno poslovno načrtovanje ob čedalje večji potrošnji. Poleg tega gre omeniti, da se je v celoti gledano v obravnavanem obdobju zmogljivost industrije Unije pravzaprav zmanjšala (glej uvodno izjavo (68)). (114) Navedeno je bilo, da sta bolj kot damping izdelka v preiskavi škodo povzročila obseg proizvodnje in sodobna tehnologija, ki ju uporabljajo kitajski izvozniki. V celoti gledano se lahko ugotovi, da imajo proizvajalci Unije tudi proizvodnjo velikega obsega in sodobne proizvodnje postopke. (115) Ena zainteresirana stran je navedla, da si je industrija Unije verjetno sama prizadejala samopovzročeno škodo z uvozom od kitajskih proizvajalcev, povezanih z njo. Pri tem gre omeniti, da je bil obseg takega uvoza zelo omejen po proizvodnji industrije Unije in uvozu zadevnega izdelka iz LRK, kakor navaja uvodna izjava (58). (110) V vsakem primeru gre omeniti, da je industriji Unije uspelo znižati stroške na enoto glavnih surovin kljub povišanju stroškov surovin v obravnavanem obdobju: (116) Zato ne pomanjkanja konkurenčnosti ne uvoza od povezanih kitajskih proizvajalcev ni mogoče šteti za dejavnik, ki bi pretrgal vzročno zvezo med dampinškim uvozom iz LRK in ugotovljeno škodo. Preglednica 18 Stroški surovin in stroški na enoto proizvedenih steklenih vlaken cena/tona surovine (*) strošek surovine/tona steklenih vlaken (*) (*) indeksirano OP Sklep o vzročni zvezi (117) Skratka, iz zgornje analize je razvidno, da se je uvoz steklenih vlaken iz LRK po količinah močno povečeval v obravnavanem obdobju in s tem postopno zmanjševal tržni delež industrije Unije. Poleg tega so te povečane količine, ki so vstopile na trg Unije po dampinških cenah, nelojalno močno zniževale prodajne cene industrije Unije in ji s tem preprečevale, da na svoje stranke prenese višje stroške surovin. Čeprav je industrija Unije nekaj časa zmogla izravnavati negativne učinke tega pritiska z izboljšanjem učinkovitosti, to ni bilo več mogoče, ko je gospodarska kriza občutno zmanjšala raven povpraševanja.

COM(2007)634/F1 - SL

COM(2007)634/F1 - SL KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, 23.10.2007 COM(2007) 634 konč. Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1425/2006 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih vreč in

Prikaži več

Obvestilo o začetku protidampinškega postopka za uvoz hladno valjanih ploščatih izdelkov iz nerjavnega jekla s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

Obvestilo o začetku protidampinškega postopka za uvoz hladno valjanih ploščatih izdelkov iz nerjavnega jekla s poreklom iz Ljudske republike Kitajske 26.6.2014 SL Uradni list Evropske unije C 196/9 V (Objave) POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM SKUPNE TRGOVINSKE POLITIKE EVROPSKA KOMISIJA Obvestilo o začetku protidampinškega postopka za uvoz hladno valjanih

Prikaži več

Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 492/2010 z dne 3. junija 2010 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz natrijevega ciklamata s poreklom iz Lju

Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 492/2010 z dne 3. junija 2010 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz natrijevega ciklamata s poreklom iz Lju L 140/2 Uradni list Evropske unije 8.6.2010 UREDBE IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) št. 492/2010 z dne 3. junija 2010 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz natrijevega ciklamata s poreklom iz Ljudske

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema:

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: 9. avgust 2017 Prejemnik: Št. dok. Kom.: Zadeva: za

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 444/2011 z dne 5. maja 2011 o razširitvi dokončne protidampinške dajatve, uvedene z Uredbo (ES) št. 599/2009 za uvoz b

Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 444/2011 z dne 5. maja 2011 o razširitvi dokončne protidampinške dajatve, uvedene z Uredbo (ES) št. 599/2009 za uvoz b L 122/12 Uradni list Evropske unije 11.5.2011 IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) št. 444/2011 z dne 5. maja 2011 o razširitvi dokončne protidampinške dajatve, uvedene z Uredbo (ES) št. 599/2009 za uvoz biodizla

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.4.2019 C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 25.4.2019 o zagotavljanju nemotenega delovanja elektronske evidence kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov

Prikaži več

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka:

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka: v sodelovanju z S.BON AJPES za podjetje: Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: 1234567000 ID za DDV / davčna številka: SI12345678 BONITETNA OCENA PO PRAVILIH BASEL II BONITETNA OCENA PODJETJA NA DAN

Prikaži več

untitled

untitled EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 16.12.2014 C(2014) 9982 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 16.12.2014 o odobritvi nekaterih elementov Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju

Prikaži več

PROTIDAMPINŠKI VPRAŠALNIK - Uvoznike

PROTIDAMPINŠKI VPRAŠALNIK - Uvoznike EVROPSKA KOMISIJA Generalni direktorat za trgovino Direktorat H Trgovinska zaščita #Enota IZPOLNITE TA DEL (označite ustrezno okence in vpišite ime družbe) ZAUPNA RAZLIČICA ( LIMITED ) (*) NEZAUPNA RAZLIČICA

Prikaži več

2

2 Povzetek makroekonomskih gibanj, maj 19 Gospodarska rast v evrskem območju je nizka, a precej stabilna, saj se ob naraščajoči negotovosti v svetovni trgovini ohranja solidna rast domačega povpraševanja.

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 Ljubljana, maj 2006 K A Z A L O Stran

Prikaži več

2019 QA_Final SL

2019 QA_Final SL Predhodni prispevki v enotni sklad za reševanje za leto 2019 Vprašanja in odgovori Splošne informacije o metodologiji izračuna 1. Zakaj se je metoda izračuna, ki je za mojo institucijo veljala v prispevnem

Prikaži več

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz člena 23 Direktive 2014/59/EU Smernice organa EBA o določitvi

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠKI REGIJI V LETU 2010 Postojna, maj 2011 KAZALO I.

Prikaži več

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Svetovna trgovinska organizacija (STO) - Uredba (ES) št.

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja REVIDIRANE

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskeg

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskeg EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 3.10.2017 C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 3.10.2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z določitvijo pogojev

Prikaži več

DELOVNI LIST 2 – TRG

DELOVNI LIST 2 – TRG 3. ŢT GOSPODARSKO POSLOVANJE DELOVNI LIST 2 TRG 1. Na spletni strani http://www.sc-s.si/projekti/vodopivc.html si oglej E-gradivo z naslovom Cena. Nato reši naslednja vprašanja. 2. CENA 2.1 Kaj se pojavi

Prikaži več

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2016 Finančni rezultat Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav Poslovno poročilo Uprav

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2016 Finančni rezultat Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav Poslovno poročilo Uprav Kazalo > 8 Finančni rezultat Skupine Triglav in Skupina Triglav je ustvarila 82,3 milijona evrov čistega dobička in dosegla 11,4-odstotno dobičkonosnost kapitala. Čisti poslovni izid je za 29 odstotkov

Prikaži več

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije 1.12.2016 SL Uradni list Evropske unije C 449/97 POROČILO o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije (2016/C 449/18) UVOD 1. Evropska agencija

Prikaži več

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije 1.12.2016 SL Uradni list Evropske unije C 449/61 POROČILO o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije (2016/C 449/11) UVOD 1. Izvajalska

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i L 313/6 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2021 z dne 2. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2012) 700 final 2012/0330 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske unije v pridružitvenem odboru EU-Alž

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2012) 700 final 2012/0330 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske unije v pridružitvenem odboru EU-Alž EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 28.11.2012 COM(2012) 700 final 2012/0330 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske unije v pridružitvenem odboru EU-Alžirija glede izvajanja določb o industrijskih izdelkih

Prikaži več

Uredba Komisije (EU) št. 1179/2012 z dne 10. decembra 2012 o merilih za določitev, kdaj odpadno steklo preneha biti odpadek na podlagi Direktive 2008/

Uredba Komisije (EU) št. 1179/2012 z dne 10. decembra 2012 o merilih za določitev, kdaj odpadno steklo preneha biti odpadek na podlagi Direktive 2008/ 11.12.2012 Uradni list Evropske unije L 337/31 UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1179/2012 z dne 10. decembra 2012 o merilih za določitev, kdaj odpadno steklo preneha biti odpadek na podlagi Direktive 2008/98/ES

Prikaži več

Uradni list C 347 Evropske unije Letnik 61 Slovenska izdaja Informacije in objave 28. september 2018 Vsebina II Sporočila SPOROČILA INSTITUCIJ, ORGANO

Uradni list C 347 Evropske unije Letnik 61 Slovenska izdaja Informacije in objave 28. september 2018 Vsebina II Sporočila SPOROČILA INSTITUCIJ, ORGANO Uradni list C 347 Evropske unije Letnik 61 Slovenska izdaja Informacije in objave 28. september 2018 Vsebina II Sporočila SPOROČILA INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE Evropska komisija

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2008 Ljubljana, maj 2009 ISSN 1855-3990

Prikaži več

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2017

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2017 Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 217 Vsebina Sestava Skupine KD... 3 Analiza poslovanja Skupine KD v obdobju 1-3 217...

Prikaži več

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne 5. oktobra o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih vroč

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne 5. oktobra o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih vroč L 258/24 6.10.2017 IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1795 z dne 5. oktobra 2017 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih vroče valjanih ploščatih izdelkov iz železa, nelegiranega jekla

Prikaži več

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/2014 28/03/2018 ESMA70-151-435 SL Kazalo 1 Področje uporabe... 2 2 Namen... 4 3 Obveznosti v zvezi s skladnostjo in poročanjem...

Prikaži več

31

31 Hram Holding, finančna družba, d.d. Vilharjeva 29, Ljubljana, skladno z Zakonom o trgu finančnih instrumentov ter Sklepom o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij, objavlja podatke iz

Prikaži več

Letnik XXIV, oktober 2018 EVROPSKA ANKETA EKONOMSKEGA OKOLJA ANALIZA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA Podjetja v iskanju svežih moči Izvozna pričakovanja visoka

Letnik XXIV, oktober 2018 EVROPSKA ANKETA EKONOMSKEGA OKOLJA ANALIZA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA Podjetja v iskanju svežih moči Izvozna pričakovanja visoka Letnik XXIV, oktober 2018 EVROPSKA ANKETA EKONOMSKEGA OKOLJA ANALIZA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA Podjetja v iskanju svežih moči Izvozna pričakovanja visoka stran 2 Pričakovanja podjetij glede na velikost stran

Prikaži več

Priporočilo Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 15. januarja 2019 o spremembi Priporočila ESRB/2015/2 o ocenjevanju čezmejnih učinkov ukrepo

Priporočilo Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 15. januarja 2019 o spremembi Priporočila ESRB/2015/2 o ocenjevanju čezmejnih učinkov ukrepo 20.3.2019 SL Uradni list Evropske unije C 106/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) PRIPOROČILA EVROPSKI ODBOR ZA SISTEMSKA TVEGANJA PRIPOROČILO EVROPSKEGA ODBORA ZA SISTEMSKA TVEGANJA z dne 15. januarja

Prikaži več

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede domnevnih kršitev revidirane direktive o plačilnih storitvah 1. Obveznosti glede skladnosti in poročanja Vloga teh smernic 1. Dokument vsebuje

Prikaži več

DMS-Valicon

DMS-Valicon Maja Makovec Brenčič Predsednica Društva za marketing Slovenije in Ekonomska fakuleta Andraž Zorko Partner, Valicon Trženjski monitor je nov kazalnik na slovenskem trgu, ki je nastal v okviru Društva za

Prikaži več

C(2015)383/F1 - SL

C(2015)383/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 30.1.2015 C(2015) 383 final DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE.../ /EU z dne 30.1.2015 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjem pri

Prikaži več

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj VELJA OD 1. 1. 2016 DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) RAZKRITJA 69. ČLEN ZGD- 1 (OD 1.1.2016 DALJE) da pogojno ne Člen ZGD- 1 OPIS VELIKOST DRUŽBE VELIKA SREDNJA MAJHNA MIKRO (70a. člen)

Prikaži več

IND/L Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 97/2013) Spor

IND/L Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 97/2013) Spor IND/L Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 97/2013) Sporočanje podatkov je obvezno. Vprašalnik za statistično

Prikaži več

C(2016)2202/F1 - SL

C(2016)2202/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 19.4.2016 C(2016) 2202 final DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE (EU).../ z dne 19.4.2016 o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izvzetja

Prikaži več

Template SL 1

Template SL 1 P7_TA(2010)0379 Instrument za financiranje razvojnega sodelovanja (sprememba Uredbe (ES) št. 1905/2006) ***I Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 21. oktobra 2010 o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

SL SL SL

SL SL SL KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, 13.8.2008 COM(2008) 514 konč. VOL. I 2008/0167 (CNS) 2008/0168 (CNS) Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 2182/2004 o medaljah in žetonih, podobnih eurokovancem

Prikaži več

REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL PE-CONS št./yy 2011/0263 (COD) UREDBA (EU) št. /2012 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o izvajanju dvostranske zaščitne klavzule in stabilizacijskega mehanizma za banane iz Sporazuma o pridružitvi med Evropsko

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 9.8.2017 C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 9.8.2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1306/2013

Prikaži več

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx)

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx) Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija Posredno financiranje NAZIV PRODUKTA: Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija NAČIN FINANCIRANJA posredno financiranje preko

Prikaži več

Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je po

Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je po Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je postopek ugotavljanja skladnosti, s katerim proizvajalec

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI

Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Zadeva: SKLEP SVETA o sklenitvi Protokola o izvajanju

Prikaži več

Culture Programme (2007 – 2013)

Culture Programme (2007 – 2013) USTVARJALNA EVROPA (2014 2020) Podprogram Kultura Razpis za zbiranje predlogov: Razpis za zbiranje predlogov EACEA 34/2018: podpora za projekte evropskega sodelovanja 2019 OPOZORILO: Izvajanje tega razpisa

Prikaži več

Smernice in priporočila Smernice in priporočila o področju uporabe uredbe CRA 17. junij i 2013 ESMA/2013/720. Datum: 17. junij 2013 ESMA/2013/720 Kazalo I. Področje uporabe 4 II. Namen 4 III. Skladnost

Prikaži več

Uradni list Evropske unije ISSN L 174 Slovenska izdaja Zakonodaja Zvezek julij 2012 Vsebina II Nezakonodajni akti MEDNARODNI SPORAZUMI

Uradni list Evropske unije ISSN L 174 Slovenska izdaja Zakonodaja Zvezek julij 2012 Vsebina II Nezakonodajni akti MEDNARODNI SPORAZUMI Uradni list Evropske unije ISSN 1977-0804 L 174 Slovenska izdaja Zakonodaja Zvezek 55 4. julij 2012 Vsebina II Nezakonodajni akti MEDNARODNI SPORAZUMI Sporočilo o datumu začetka veljavnosti Sporazuma med

Prikaži več

PROTIDAMPINŠKI VPRAŠALNIK - Male in srednje proizvajalce

PROTIDAMPINŠKI VPRAŠALNIK - Male in srednje proizvajalce EVROPSKA KOMISIJA Generalni direktorat za trgovino Direktorat H Trgovinska zaščita IZPOLNITE TA DEL (označite ustrezno okence in vpišite ime družbe) ZAUPNA RAZLIČICA ( LIMITED ) (*) NEZAUPNA RAZLIČICA

Prikaži več

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 22.3.2019 A8-0206/577 577 Uvodna izjava 9 e (novo) (9e) Zaradi nespoštovanja pravil o ustanavljanju podjetij za mednarodni cestni prevoz nastajajo razlike na notranjem trgu, povečuje pa se tudi nelojalna

Prikaži več

RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj

RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj 15. 10. 2018 RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj MSRP 16 MRS 17 OPREDELITEV POJMA 'NAJEM' V skladu z MSRP 16 je najem pogodba ali del pogodbe, ki prenaša pravico do uporabe identificiranega

Prikaži več

untitled

untitled EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 29.10.2014 COM(2014) 673 final 2014/0312 (NLE) Predlog IZVEDBENI SKLEP SVETA o pooblastitvi Hrvaške, da uporabi davčno oprostitev za plinsko olje, ki se uporablja za delovanje

Prikaži več

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag 15.12.2011 Uradni list Evropske unije C 366/63 POROČILO o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Agencije

Prikaži več

IND-L Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in št. 9/01) Letni program statističnih raziskovanj za leto 2011 (Uradni list RS, št. 92/1

IND-L Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in št. 9/01) Letni program statističnih raziskovanj za leto 2011 (Uradni list RS, št. 92/1 IND-L Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in št. 9/0) Letni program statističnih raziskovanj za leto 0 (Uradni list RS, št. 9/) Sporočanje podatkov je obvezno. Vprašalnik za statistično

Prikaži več

Zavezanec za davek: Davčna številka: PRILOGA 14a PODATKI O UČINKIH NA DAVČNO OSNOVO PRI ZAVEZANCU, KI PRENEHA Z OPRAVLJANJEM DEJAVNOSTI Izjava I Prene

Zavezanec za davek: Davčna številka: PRILOGA 14a PODATKI O UČINKIH NA DAVČNO OSNOVO PRI ZAVEZANCU, KI PRENEHA Z OPRAVLJANJEM DEJAVNOSTI Izjava I Prene Zavezanec za davek: številka: PRILOGA 14a PODATKI O UČINKIH NA DAVČNO OSNOVO PRI ZAVEZANCU, KI PRENEHA Z OPRAVLJANJEM DEJAVNOSTI Izjava I Prenehanje opravljanja dejavnosti: Prilogo predlagam ob prenehanju

Prikaži več

Brexit_Delakorda_UMAR

Brexit_Delakorda_UMAR MAKROEKONOMSKI IZGLEDI ZA EU IN SLOVENIJO KAKŠNA JE / BO VLOGA BREXITA? Aleš Delakorda, UMAR C F A S l o v e n i j a, 1 7. 1 0. 2 0 1 6 M A K R O E K O N O M S K I P O L O Ž A J I N I Z G L E D I Z A E

Prikaži več

Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij

Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij za pridobitev licence Pogosta vprašanja 1 Kaj je banka?

Prikaži več

Review of the Framework on State Aid to Shipbuilding

Review of the Framework on State Aid to Shipbuilding Pregled Sporočila o kratkoročnem zavarovanju izvoznih kreditov 1. Uvod Posvetovalni dokument V nekaterih državah članicah uradne izvoznokreditne agencije zavarujejo kratkoročna izvozna tveganja za račun

Prikaži več

Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU 2016 Kranj, maj 2017

Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU 2016 Kranj, maj 2017 Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU Kranj, maj 2017 Kazalo vsebine 1. UVOD... 4 2. POVZETEK... 6 3. GOSPODARSKE

Prikaži več

Pravila za čezmejne pošiljke odpadkov s poudarkom na odpadkih, ki vsebujejo GFRP; izkušnje IRSOP iz izvajanja nadzora nad čezmejnim pošiljanjem odpadk

Pravila za čezmejne pošiljke odpadkov s poudarkom na odpadkih, ki vsebujejo GFRP; izkušnje IRSOP iz izvajanja nadzora nad čezmejnim pošiljanjem odpadk Pravila za čezmejne pošiljke odpadkov s poudarkom na odpadkih, ki vsebujejo GFRP; izkušnje IRSOP iz izvajanja nadzora nad čezmejnim pošiljanjem odpadkov Delavnica: Kako ravnati z odpadki iz polimernih

Prikaži več

Makroekonomske projekcije strokovnjakov ECB za euroobmočje, marec 2013

Makroekonomske projekcije strokovnjakov ECB za euroobmočje, marec 2013 Okvir MAKROEKONOMSKE PROJEKCIJE STROKOVNJAKOV ZA EUROOBMOČJE Strokovnjaki so na podlagi podatkov, ki so bili na voljo do 22. februarja 2013, pripravili projekcije makroekonomskih gibanj v euroobmočju.

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc CINKARNA Metalurško kemična industrija Celje, d.d. Kidričeva 26, 3001 Celje OBJAVA POVZETKA REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA ZA LETO 2006 V skladu z ZTVP-1 ter Sklepom o podrobnejši vsebini in načinu objave

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

Stran / Št. 86 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Ur

Stran / Št. 86 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Ur Stran 13006 / Št. 86 / 29. 12. 2016 Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 UPB, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 odl. US, 82/13 in 55/15:

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

Plan 2019 in ocena 2018

Plan 2019 in ocena 2018 01 Povzetek poslovnega načrta družbe Luka Koper, d. d., in Skupine Luka Koper za leto 2019 in ocena poslovanja za leto POVZETEK POSLOVNEGA A DRUŽBE, IN SKUPINE LUKA KOPER ZA LETO 2019 IN POSLOVANJA ZA

Prikaži več

c_ sl pdf

c_ sl pdf 3.12.2008 C 308/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) MNENJA EVROPSKI NADZORNIK ZA VARSTVO PODATKOV Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A)

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) Poglavitni cilji sprememb ZUTD: doseganje večje fleksibilnosti na trgu dela zmanjšanje pasti brezposelnosti za brezposelne osebe odprava

Prikaži več

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi 30.11.2010 Uradni list Evropske unije C 323/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) MNENJA EVROPSKI NADZORNIK ZA VARSTVO PODATKOV Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

PRILOGA III FINANČNA in POGODBENA PRAVILA I. PRAVILA, KI SE UPORABLJAJO ZA PRORAČUNSKE KATEGORIJE NA PODLAGI PRISPEVKOV NA ENOTO I.1 Pogoji za upravič

PRILOGA III FINANČNA in POGODBENA PRAVILA I. PRAVILA, KI SE UPORABLJAJO ZA PRORAČUNSKE KATEGORIJE NA PODLAGI PRISPEVKOV NA ENOTO I.1 Pogoji za upravič PRILOGA III FINANČNA in POGODBENA PRAVILA I. PRAVILA, KI SE UPORABLJAJO ZA PRORAČUNSKE KATEGORIJE NA PODLAGI PRISPEVKOV NA ENOTO I.1 Pogoji za upravičenost prispevkov na enoto Kadar so nepovratna sredstva

Prikaži več

SL Uradni list Evropske unije L 163/17 II (Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna) ODLOČBE/SKLEPI S

SL Uradni list Evropske unije L 163/17 II (Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna) ODLOČBE/SKLEPI S 23.6.2007 Uradni list Evropske unije L 163/17 II (Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna) ODLOČBE/SKLEPI SVET SKLEP SVETA z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih

Prikaži več

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR BONITETNO POROČILO Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska www.bisnode.si, tel: +386 (0)1 620 2 866, fax: +386 (0)1 620 2 708 Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA

Prikaži več

ECB/2010/22

ECB/2010/22 L 330/14 Uradni list Evropske unije 15.12.2010 SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 25. novembra 2010 o postopku akreditiranja izdelovalcev eurobankovcev na področju kakovosti (ECB/2010/22) (2010/773/EU)

Prikaži več

Predloga za oblikovanje navadnih dokumentov

Predloga za oblikovanje navadnih dokumentov Politika izvrševanja naročil strank NLB d.d. 1. Namen 1.1 Zakon o trgu finančnih instrumentov (v nadaljevanju: ZTFI-1) od Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: Banka), zahteva, da vzpostavi

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S 5.11.2018 L 274/11 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1639 z dne 13. julija 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki podrobneje

Prikaži več

Decision of the European Central Bank of 18 April 2019 on the total amount of annual supervisory fees for 2019

Decision of the European Central Bank of 18 April 2019 on the total amount of annual supervisory fees for 2019 SL SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2019/[XX*] z dne 18. aprila 2019 o skupnem znesku letnih nadomestil za nadzor za leto 2019 (ECB/2019/10) SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE ob upoštevanju Pogodbe o

Prikaži več

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES 19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ESRB/2012/2 1 Smernice organa EBA o usklajenih opredelitvah

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 0070-17/2018/7 Ljubljana, 26. 11. 2018 EVA 2018-3340-0017 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev »ŠTUDIJA O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA PRIDELAVE IN PREDELAVE SLADKORNE PESE«Državni svet. 14.11. 2013 Prof. dr. Črtomir Rozman Svetovna proizvodnja sladkorja 123 držav: 80% sladk. Trs, 20 % sladk. Pesa 43

Prikaži več

Microsoft Word - SRS A.doc

Microsoft Word - SRS A.doc Slovenski računovodski standard 23 (2016) OBLIKE IZKAZA GIBANJA KAPITALA ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju predračunskih in obračunskih izkazov, v katerih

Prikaži več

C(2016)3544/F1 - SL

C(2016)3544/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.6.2016 C(2016) 3544 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 13.6.2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov

Prikaži več

SANTE/10865/2017-EN

SANTE/10865/2017-EN EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 10.11.2017 C(2017) 7431 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 10.11.2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/6 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo

Prikaži več

CL2010D0372SL bi_cp 1..1

CL2010D0372SL bi_cp 1..1 2010D0372 SL 11.01.2014 001.001 1 Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti B SKLEP KOMISIJE z dne 18. junija 2010 o uporabi

Prikaži več

Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU

Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU Postojna, maj 2019 Kazalo vsebine 1. UVOD... 3 2. POVZETEK...

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 4922 final Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS) Stegne Ljublj

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 4922 final Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS) Stegne Ljublj EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.6.2019 C(2019) 4922 final Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS) Stegne 7 1000 Ljubljana Slovenija Naslovnica: Tanja Muha direktorica Telefaks:

Prikaži več

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______ LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 V LETU 2010 Organ: OBČINA RADLJE OB DRAVI Sedež organa: MARIBORSKA CESTA 7, 2360 RADLJE OB DRAVI Spletni naslov kataloga www.radlje.si

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o vzpostavitvi začasnega neposrednega stati

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o vzpostavitvi začasnega neposrednega stati EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 21.11.2018 C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 21.11.2018 o vzpostavitvi začasnega neposrednega statističnega ukrepa za izkazovanje izbranih vsebin popisa

Prikaži več

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov Gospodarski subjekti Definicija: V skladu z 2. členom Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/574

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 SKUPINA SAVA RE NEREVIDIRANI REZULTATI 2017 23. MAREC 2018 a 2017 KLJUČNI POUDARKI LETA Kosmata premija skupine Sava Re je v letu 2017 prvič presegla 500 milijonov EUR. Čisti poslovni izid in donosnost

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2015

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2015 AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2016 ISSN 1855-3982 K A Z A L O I. UVOD...

Prikaži več

Microsoft Word - SI_Common Communication_kor.doc

Microsoft Word - SI_Common Communication_kor.doc Splošno sporočilo o izvršitvi sodbe v zadevi IP Translator 2. maj 2013 Sodišče je 19. junija 2012 izreklo sodbo v zadevi C-307/10»IP Translator«in tako odgovorilo na predložena vprašanja: 1. Direktivo

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska JELE KITT proizvodno podjetje d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev SKLOP 1: EKONOMIKA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA Upravljanje kmetijskih gospodarstev Tomaž Cör, KGZS Zavod KR Vsem značilnostim kmetijstva mora biti prilagojeno tudi upravljanje kmetij. Ker gre pri tem za gospodarsko

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2018

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2018 AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 ISSN 2536-4235 K A Z A L O I. UVOD...

Prikaži več