predlog NAROČNIK Občina Škofja Loka Mestni trg 15 I 4220 Škofja Loka Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE OBČIN

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "predlog NAROČNIK Občina Škofja Loka Mestni trg 15 I 4220 Škofja Loka Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE OBČIN"

Transkripcija

1 predlog NAROČNIK Občina Škofja Loka Mestni trg 15 I 4220 Škofja Loka Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE OBČINE ŠKOFJA LOKA besedilni del IZVAJALEC LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. Ljubljanska cesta 76 I 1230 Domžale Domžale, april 2015

2

3 NASLOV AKTA Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Škofja Loka VSEBINA Program opremljanja besedilni del NAROČNIK Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka ŠTEVILKA PROJEKTA 1113 IZDELOVALEC Locus d.o.o., Ljubljanska cesta 76, 1230 Domžale VODJA PROJEKTA Uroš Košir, univ.dipl.inž.geod. STROKOVNA SKUPINA Leon Kobetič, univ.dipl.inž.grad. Tomaž Kmet, univ.dipl.inž.arh. ORGAN SPREJEMA AKTA Občinski svet Občine Škofja Loka ODGOVORNA OSEBA ORGANA SPREJEMA Župan Občine Škofja Loka mag. Miha Ješe DATUM Domžale, april I 51 LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.

4

5 Program opremljanja I besedilni del KAZALO 1 POVZETEK PROGRAMA OPREMLJANJA SPLOŠNI PODATKI O PROJEKTU IN ZAKONSKA DOLOČILA POJMI IN KRATICE Pojmi Kratice PODATKI O NAROČNIKU IN IZDELOVALCU Naročnik Izdelovalec NAMEN IZDELAVE PROGRAMA OPREMLJANJA OPIS OBMOČJA OPREMLJANJA Predpisi Veljavni prostorski akti Projektna in investicijska dokumentacija ter drugi dokumenti in strokovne podlage 15 3 DOLOČITEV POVRŠIN GRADBENIH PARCEL IN NTP OBJEKTOV STROKOVNE PODLAGE IN POSTOPKI ZA DOLOČITEV POVRŠIN GRADBENIH PARCEL IN NTP OBJEKTOV Določitev površin gradbenih parcel Določitev NTP objektov Površine gradbenih parcel in NTP objektov DOLOČITEV OPREMLJENOSTI POSAMEZNE VRSTE OBJEKTA Z DOLOČENO KOMUNALNO OPREMO SKUPNI IN OBRAČUNSKI STROŠKI OBSTOJEČE KOMUNALNE OPREME PROMETNO OMREŽJE Opis stanja obstoječe komunalne opreme Obračunska območja Skupni in obračunski stroški obstoječe komunalne opreme (S in OS) KANALIZACIJSKO OMREŽJE Opis stanja obstoječe infrastrukture Obračunska območja Skupni in obračunski stroški obstoječe komunalne opreme (S in OS) VODOVODNO OMREŽJE Opis stanja obstoječe infrastrukture Obračunska območja Skupni in obračunski stroški obstoječe komunalne opreme (S in OS) JAVNE POVRŠINE Opis stanja obstoječe komunalne opreme Obračunska območja Skupni in obračunski stroški obstoječe komunalne opreme (S in OS) OBJEKTI RAVNANJA Z ODPADKI Opis stanja obstoječe komunalne opreme Obračunska območja Skupni in obračunski stroški obstoječe komunalne opreme (S in OS) 36 5 I 51 LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.

6 Kazalo 5 PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA VRSTE OBJEKTOV, ZA KATERE SE KOMUNALNI PRISPEVEK LAHKO ODMERI OPREMLJENOST OBJEKTA S POSAMEZNO VRSTO KOMUNALNE OPREME Prometno omrežje Kanalizacijsko omrežje Vodovodno omrežje Javne površine Objekti ravnanja z odpadki DOLOČITEV SKUPNIH IN OBRAČUNSKIH STROŠKOV PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV OBSTOJEČE KOMUNALNE OPREME NA MERSKE ENOTE INDEKSIRANJE STROŠKOV OPREMLJANJA IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA Odmera komunalnega prispevka na zahtevo zavezanca Odmera komunalnega prispevka po uradni dolžnosti PODROBNEJŠA MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA Razmerje med merilom gradbene parcele in merilom neto tlorisne površine objekta (Dp in Dt) Faktor dejavnosti (K dejavnost ) POSEBNI PRIMERI IZRAČUNA KOMUNALNEGA PRISPEVKA Sprememba neto tlorisne površine obstoječega objekta oziroma sprememba namembnosti objekta Gradnja novega objekta na gradbeni parceli prej odstranjenega obstoječega objekta ter dosedanji vložki v izgradnjo komunalne opreme Legalizacija objekta Gradnja na komunalno neopremljenem ali delno opremljenem območju ZAVEZANEC ZA PLAČILO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA OBROČNO ODPLAČILO KOMUNALNEGA PRISPEVKA POGODBENA RAZMERJA MED INVESTITORJEM IN OBČINO Pogodba o opremljanju Pogodba o priključitvi STROŠKI PRIKLJUČEVANJA OPROSTITVE IN OLAJŠAVE OSTALA INFRASTRUKTURA GRAFIČNI DEL PROGRAMA OPREMLJANJA LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. 6 I 51

7 Program opremljanja I besedilni del KAZALO PREGLEDNIC Preglednica 1: Površina gradbenih parcel in NTP objektov Preglednica 2: Skupni in obračunski stroški Preglednica 3: Vrednost [Cp i ] in [Ct i ] Preglednica 4: Prikaz pozidanih in razpoložljivih površin gradbenih parcel in NTP objektov Preglednica 5: Dolžine cest v občini Škofja Loka v odvisnosti od njihove kategorije Preglednica 6: Vsota površin gradbenih parcel in NTP objektov na obračunskem območju Preglednica 7: Normirani stroški prometne infrastrukture Preglednica 8: Prikaz skupnih stroškov obstoječega cestnega omrežja Preglednica 9: Investicija v prometno omrežje v letu Preglednica 10: Prikaz financiranja izgradnje prometnega omrežja Preglednica 11: Prikaz financiranja v izgradnjo prometnega omrežja Preglednica 12: Prikaz skupnih in obračunskih stroškov izgradnje prometnega omrežja Preglednica 13: Prikaz vrednosti faktorjev Cp in Ct Preglednica 14: Vsota površin gradbenih parcel in NTP objektov na obračunskem območju Preglednica 15: Prikaz skupnih stroškov obstoječega kanalizacijskega omrežja Preglednica 16: Investicija v kanalizacijsko omrežje v letu Preglednica 17: Prikaz strukture virov za določitev vrednosti kanalizacije obstoječa kanalizacija Preglednica 18: Prikaz strukture virov za določitev vrednosti kanalizacije investicije v teku Preglednica 19: Prikaz financiranja izgradnje kanalizacije Preglednica 20: Prikaz financiranja v izgradnjo kanalizacijskega omrežja Preglednica 21: Prikaz skupnih in obračunskih stroškov izgradnje kanalizacijskega omrežja Preglednica 22: Prikaz vrednosti faktorjev Cp in Ct Preglednica 23: Vsota površin gradbenih parcel in NTP objektov na obračunskem območju Preglednica 24: Prikaz skupnih stroškov obstoječega vodovodnega omrežja Preglednica 25: Investicija v vodovodno omrežje v letu Preglednica 26: Prikaz strukture virov za določitev vrednosti vodovoda obstoječi vodovod Preglednica 27: Prikaz strukture virov za določitev vrednosti vodovoda investicije v teku Preglednica 28: Prikaz financiranja izgradnje vodovoda Preglednica 29: Prikaz financiranja v izgradnjo kanalizacijskega omrežja Preglednica 30: Prikaz skupnih in obračunskih stroškov izgradnje vodovodnega omrežja Preglednica 31: Prikaz vrednosti faktorjev Cp in Ct Preglednica 32: Vsota površin gradbenih parcel in NTP objektov na obračunskem območju Preglednica 33: Normirani stroški javnih površin Preglednica 34: Prikaz skupnih stroškov javnih površin Preglednica 35: Prikaz skupnih stroškov obstoječih javnih površin I 51 LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.

8 Kazalo preglednic Preglednica 36: Prikaz financiranja izgradnje javnih površin Preglednica 37: Prikaz financiranja v izgradnjo javnih površin Preglednica 38: Prikaz skupnih in obračunskih stroškov izgradnje javnih površin Preglednica 39: Prikaz vrednosti faktorjev Cp in Ct Preglednica 40: Vsota površin gradbenih parcel in NTP objektov na obračunskem območju Preglednica 41: Prikaz skupnih stroškov objektov ravnanja z odpadki Preglednica 42: Investicija v objekte ravnanja z odpadki v letu Preglednica 43: Prikaz strukture virov za določitev vrednosti odpadki obstoječi objekti Preglednica 44: Prikaz strukture virov za določitev vrednosti odpadki investicije v teku Preglednica 45: Prikaz financiranja v izgradnjo objektov ravnanja z odpadki Preglednica 46: Prikaz skupnih in obračunskih stroškov izgradnje objektov ravnanja z odpadki Preglednica 47: Prikaz vrednosti faktorjev Cp in Ct Preglednica 48: Prikaz skupnih in obračunskih stroškov za določeno vrsto komunalne opreme Preglednica 49: Vrednost [Cpi] in [Cti], izražena v /m Preglednica 50: Prikaz faktorja dejavnosti za posamezne vrste objektov Preglednica 51: Prikaz stroškov Cp in Ct za obstoječo komunalno opremo LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. 8 I 51

9 Program opremljanja I besedilni del 1 POVZETEK PROGRAMA OPREMLJANJA Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Škofja Loka, v nadaljevanju»program opremljanja«, je akt, ki ga Občina sprejme kot odlok - Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Škofja Loka, kateri določa: obračunska območja posamezne vrste komunalne opreme, skupne in obračunske stroške posamezne vrste komunalne opreme na obračunskih območjih, preračun obračunskih stroškov na m2 gradbene parcele in m2 neto tlorisne površine objekta, podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka. Besedilni del programa opremljanja podrobneje določa podlage oziroma določila, predpisana z odlokom. Z njim se določuje in usklajuje dejavnosti, v zvezi z opremljanjem zemljišč s komunalno opremo ter ostalo gospodarsko javno infrastrukturo. Predmet programa opremljanja je celotno območje občine Škofja Loka. Program opremljanja je izdelan za odmero komunalnega prispevka za sorazmerne stroške izgradnje že zgrajene komunalne opreme (pod že zgrajeno komunalno opremo se štejejo tudi investicije, ki so določene v občinskem načrtu razvojnih programov v letu 2015) in vsebuje vse potrebne podlage za obračun komunalnega prispevka. Program opremljanja obravnava naslednjo komunalno opremo: prometno omrežje kanalizacijsko omrežje vodovodno omrežje javne površine objekti ravnanja z odpadki Odmera komunalnega prispevka za komunalno opremo, katere program opremljanja ne obravnava (infrastruktura še ni zgrajena), se izvede na podlagi za to komunalno opremo izvedenega in sprejetega programa opremljanja, ki se smiselno poveže s predmetnim programom opremljanja. Območja, ki so predmet programa opremljanja, so vsa z veljavnim občinskim prostorskim načrtom določena stavbna zemljišča, ki so namenjena gradnji objektov in ostala območja, na katerih stojijo ali se lahko gradijo objekti in se zanje lahko odmeri komunalni prispevek. Naselja, v katerih se obračunava komunalni prispevek, so: Binkelj, Bodovlje, Breznica pod Lubnikom, Brode, Bukov Vrh nad Visokim, Bukovica, Bukovščica, Crngrob, Dorfarje, Draga, Forme, Gabrk, Gabrovo, Gabrška Gora, Godešič, Gorenja vas - Reteče, Gosteče, Grenc, Hosta, Knape, Kovski Vrh, Križna Gora, Lipica, Log nad Škofjo Loko, Moškrin, Na Logu, Papirnica, Pevno, Podpulfrca, Pozirno, Praprotno, Pungert, Puštal, Reteče, Rovte v Selški dolini, Sopotnica, Spodnja Luša, Staniše, Stara Loka, Stirpnik, Strmica, Suha, Sv. Andrej, Sv. Barbara, Sv. Duh, Sv. Lenart, Sv. Ožbolt, Sv. Petra Hrib, Sv. Tomaž, Sveti Florijan nad Škofjo Loko, Ševlje, Škofja Loka, Trata, Trnje, Valterski Vrh, Vešter, Vincarje, Virlog, Virmaše, Visoko pri Poljanah, Zgornja Luša in Zminec. Površina gradbenih parcel in njihova neto tlorisna površina je določena za vsako obračunsko območje posamezne komunalne opreme posebej in je prikazana v 3. poglavju. Skupni stroški za obstoječo komunalno opremo so po višini enaki stroškom, ki bi nastali ob izgradnji nove komunalne opreme, ki je po zmogljivostih in namenu primerljiva z obstoječo. Obračunski stroški so stroški, ki se financirajo s sredstvi zbranimi s plačili komunalnih prispevkov in bremenijo določljive zavezance. Za predmetni program opremljanja Občina določa merila, na podlagi katerih se v razmerju do skupnih stroškov določijo obračunski stroški. 9 I 51 LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.

10 Povzetek programa opremljanja Obračunska območja posamezne vrste komunalne opreme so naslednja: PROMETNO OMREŽJE 1 obračunsko območje, KANALIZACIJSKO OMREŽJE 1 obračunsko območje, VODOVODNO OMREŽJE 1 obračunsko območje, JAVNE POVRŠINE 1 obračunsko območje, OBJEKTI RAVNANJA Z ODPADKI 1 obračunsko območje. Površina gradbenih parcel in neto tlorisnih površin objektov, opremljenih z določeno vrsto komunalne opreme, prikazana v naslednji tabeli, znaša: KOMUNALNA OPREMA OBRAČUNSKO OBMOČJE A parcela [m 2 ] A tlorisna [m 2 ] prometno omrežje CES kanalizacijsko omrežje KAN vodovodno omrežje VOD javne površine JP objekti ravnanja z odpadki KOM Preglednica 1: Površina gradbenih parcel in NTP objektov Višina skupnih in obračunskih stroškov za določeno vrsto komunalne opreme, prikazana v naslednji tabeli, znaša: OBRAČUNSKI SKUPNI STROŠKI KOMUNALNA OPREMA OBRAČUNSKO OBMOČJE STROŠKI prometno omrežje CES kanalizacijsko omrežje KAN vodovodno omrežje VOD javne površine JP objekti ravnanja z odpadki KOM SKUPAJ Preglednica 2: Skupni in obračunski stroški Višina skupnih in obračunskih stroškov za opremljanje m2 gradbene parcele [Cpi] in m2 neto tlorisne površine objekta [Cti] za določeno vrsto komunalne opreme, prikazana v naslednji tabeli, znaša: Cp Ct KOMUNALNA OPREMA OBRAČUNSKO OBMOČJE [ /m 2 ] [ /m 2 ] prometno omrežje CES 6,65 18,96 kanalizacijsko omrežje KAN 3,59 9,46 vodovodno omrežje VOD 2,86 7,86 javne površine JP 1,14 2,82 objekti ravnanja z odpadki KOM 0,12 0,33 SKUPAJ 14,36 39,43 Preglednica 3: Vrednost [Cp i] in [Ct i] Območja posamezne vrste komunalne opreme in skupne opremljenosti z njo, so podrobneje prikazana v kartografskem delu programa opremljanja, na preglednih kartah ter na kartah, izdelanih v merilu 1: LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. 10 I 51

11 Program opremljanja I besedilni del Naslednje kratice predstavljajo: CES: strošek opremljanja s Cp in Ct za obračunsko območje prometnega omrežja, KAN: strošek opremljanja s Cp in Ct za obračunsko območje kanalizacijskega omrežja, VOD: strošek opremljanja s Cp in Ct za obračunsko območje vodovodnega omrežja, JP: strošek opremljanja s Cp in Ct za obračunsko območje javnih površin, KOM: strošek opremljanja s Cp in Ct za obračunsko območje objektov ravnanja z odpadki. Izračun komunalnega prispevka za posameznega zavezanca se izračuna po naslednji formuli: KP i = (A parcela Cp i1 Dp) + (K dejavnost A tlorisna Ct i1 Dt), ki je opisana v poglavju "5.6 Izračun komunalnega prispevka", kratice pa v poglavju "2.1 Pojmi in kratice". 11 I 51 LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.

12

13 Program opremljanja I besedilni del 2 SPLOŠNI PODATKI O PROJEKTU IN ZAKONSKA DOLOČILA 2.1 Pojmi in kratice Pojmi Komunalna oprema so: objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja, objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna, objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine. Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec plača Občini Škofja Loka. Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme, oziroma območje njene uporabe Kratice Gradbena parcela je zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerem stoji oziroma na katerem je predviden objekt in na katerem so urejene površine, ki služijo takšnemu objektu oziroma je predvidena ureditev površin, ki bodo služile takšnemu objektu, NTP neto tlorisna površina objekta, izračunana po SIST ISO 9836:2000, OPN EUP FI A parcela A tlorisna K dejavnost Dp Dt Cpi Cti Cpi1 Cti1 I Občinski prostorski načrt, enota urejanja prostora, faktor izrabe gradbene parcele, površina gradbenih parcel, NTP, faktor dejavnosti, določen za različne vrste objektov, delež gradbene parcele pri izračunu komunalnega prispevka, delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka, obračunski strošek opremljanja kvadratnega metra gradbene parcele z določeno vrsto komunalne opreme, obračunski strošek opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno vrsto komunalne opreme, indeksirani obračunski strošek opremljanja kvadratnega metra gradbene parcele z določeno vrsto komunalne opreme, indeksirani obračunski strošek opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno vrsto komunalne opreme, faktor indeksacije, ki se ob odmeri komunalnega prispevka indeksira od 13 I 51 LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.

14 Splošni podatki o projektu in zakonska določila dneva uveljavitve odloka, S OS KPi KP skupni stroški obstoječe komunalne opreme, obračunski stroški obstoječe komunalne opreme, komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme, celotni izračunani komunalni prispevek, 2.2 Podatki o naročniku in izdelovalcu Naročnik Ime: Sedež: Župan: Odgovorna oseba za izvedbo projekta: Občina Škofja Loka Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka mag. Miha Ješe Andreja Troha Telefon: Davčna številka SI Izdelovalec Ime: Sedež: Direktor: Odgovorna oseba za izvedbo projekta: LOCUS prostorske informacijske rešitve, d.o.o. Ljubljanska cesta 76, 1230 Domžale Leon Kobetič Uroš Košir Telefon: Davčna številka SI Namen izdelave programa opremljanja Po določbah 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju mora občina, po uveljavitvi občinskega prostorskega načrta, sprejeti program opremljanja. Občina Škofja Loka je v Uradnem listu RS, št. 2/14, z dne objavila Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Škofja Loka (OPN), ki je pričel veljati Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za Občino Škofja Loka (Uradni list RS, št. 34/08, 50/10), po katerem je obračunavala komunalni prispevek, je prenehal veljati šest mesecev po sprejemu OPN-ja in sicer Z dnem prenehanja veljavnosti Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za Občino Škofja Loka (Uradni list RS, št. 34/08) se je, skladno z določili 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt (Ur.l. RS; št. 33/07, 108/09, 106/10 popr., 57/12, 109/12)), komunalni prispevek odmerjal na osnovi Pravilnika o podlagah za odmero komunalnega prispevka na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme (Uradni list RS, št. 95/07) Morebitne investicije v izgradnjo komunalne opreme bo Občina vezala na pripravo in sprejem posebnega programa opremljanja, kateri se bo smiselno povezal s predmetnim programom opremljanja. Na ta način bo LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. 14 I 51

15 Program opremljanja I besedilni del Občina zagotovila enotno vrednotenje obstoječe, že zgrajene komunalne opreme medtem, ko bo vrednotenje predvidene komunalne opreme izvedeno ločeno za vsako predvideno investicijo posebej. 2.4 Opis območja opremljanja Območje, katerega predmetni program opremljanja obravnava, je območje vseh stavbnih zemljišč v vseh naseljih občine Škofja Loka, na katerih se lahko gradi objekte, ki so predmet odmere komunalnega prispevka ter območja ostalih zemljišč, na katerih stojijo objekti. Območje opremljanja je podrobneje prikazano v kartografskem delu programa opremljanja na kartah, v merilu 1: Predpisi Zakon o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Ur.l. RS; št. 33/07, 108/09, 106/10 popr., 57/12, 109/12), Zakon o graditvi objektov ZGO-1 (Ur.l. RS; št. 110/02, 45/04, 47/04, 102/04-UPB1 (14/05 popr.), 126/07, 108/09, 57/12, 110/13, 19/15), Zakon o varstvu okolja ZVO-1 (Ur.l. RS; št. 41/04, 17/06, 20/06, 39/06-UPB1, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13), Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka "pravilnik"; (Ur.l. RS; št. 95/07), Uredba o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo "uredba"; (Ur.l. RS; št. 80/07), Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Ur.l. RS; št. 18/13, 24/13, 26/13), Uredba o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena (Ur.l., RS, št. 109/11), Uredba o oskrbi s pitno vodo (Ur.l. RS; št. 88/12), Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Ur.l. RS; št. 88/11, 8/12, 108/13) Veljavni prostorski akti Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 2/14, 3/14) Projektna in investicijska dokumentacija ter drugi dokumenti in strokovne podlage VREDNOTENJE POSAMEZNE VRSTE KOMUNALNE OPREME: podatki iz osnovnih sredstev, Občina Škofja Loka ter strokovna naloga "Določitev nadomestitvenih stroškov za omrežja in objekte lokalne komunalne infrastrukture", MOPE 2004, KATASTER OBČINSKIH CEST: Zbirni kataster GJI, GURS, Občina Škofja Loka; občinska BCP, Občina Škofja Loka, KATASTER KANALIZACIJSKEGA IN VODOVODNEGA OMREŽJA: kataster omrežja, Občina Škofja Loka, KATASTER JAVNIH POVRŠIN: kataster javnih površin, Občina Škofja Loka, SEZNAM OBJEKTOV RAVNANJA Z ODPADKI: seznam ekoloških otokov in zbirni center, Občina Škofja Loka, GRADBENE PARCELE: veljavni občinski izvedbeni akti, Občina Škofja Loka, strokovne podlage, Locus d.o.o., NETO TLORISNE POVRŠINE OBJEKTOV: kataster stavb in register nepremičnin, GURS, NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV: investicijska vlaganja v obdobju , Občina Škofja Loka. 15 I 51 LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.

16

17 Program opremljanja I besedilni del 3 DOLOČITEV POVRŠIN GRADBENIH PARCEL IN NTP OBJEKTOV V okviru programa opremljanja se pod pojmom komunalna oprema urejajo objekti, omrežja in površine v upravljanju izvajalcev lokalnih gospodarskih javnih služb, za katere se lahko odmerja komunalni prispevek in so potrebni, da lahko prostorske ureditve oziroma objekti služijo svojemu namenu. S tem programom opremljanja se ureja že zgrajeno (sem se šteje tudi komunalna oprema, ki je v gradnji oz. bo zgrajena v letu 2015) prometno, kanalizacijsko in vodovodno omrežje ter javnih površin in objektov ravnanja z odpadki. Skladno z zakonodajo pod komunalno opremo štejejo: objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja, objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna, objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine. 3.1 Strokovne podlage in postopki za določitev površin gradbenih parcel in NTP objektov Določitev površin gradbenih parcel Območja, ki so predmet programa opremljanja, so vsa območja stavbnih zemljišč, določena z občinskim prostorskim načrtom oziroma ostalimi veljavnimi izvedbenimi akti, na katerih je mogoče graditi objekte, ki so predmet odmere komunalnega prispevka. Stavbna zemljišča, na katerih gradnja stavb, za katere se lahko odmeri komunalni prispevek, praviloma ni mogoča, so: PC površine cest, PO ostale prometne površine, PŽ površine železnic, ZS površine za rekreacijo in šport, ZP parki, ZD druge urejene zelene površine, ZK pokopališča, ZV površine za vrtičkarstvo. Če se na enem od zgoraj navedenih območij vseeno gradi objekt, za katerega se lahko odmeri komunalni prispevek, se le-ta izvrši glede na dejansko opremljenost območja s posamezno vrsto komunalne opreme oziroma glede na vrsto komunalne opreme, na katero se bo objekt, ki je predmet odmere komunalnega prispevka, priključeval. Analiza stavbnih zemljišč Za določitev površin gradbenih parcel na celotnem območju, na katerem je mogoče obračunati komunalni prispevek, so bile opravljene določene prostorske analize, ki so obsegale: analizo pozidanosti stavbnih zemljišč, določitev nezazidanih stavbnih zemljišč. 17 I 51 LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.

18 Določitev površin gradbenih parcel in ntp objektov Analiza pozidanosti stavbnih zemljišč Obstoječa namenska raba prostora (stavbna zemljišča) je bila presekana z dejansko rabo pozidanosti (dobljena iz katastra kmetijskih zemljišč, s katerim upravlja in ga redno vzdržuje Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano). Rezultat so iz namenske rabe izločena vsa zemljišča, ki so pozidana (gradbene parcele). Določitev prostih nepozidanih stavbnih zemljišč Vsa namenska raba, ki ni bila izločena z analizo pozidanosti stavbnih zemljišč, je bila dodatno pregledana. Zemljiščem se je določilo ali predstavlja gradbeno parcelo (del funkcionalnega zemljišča objekta), trajno nepozidano zemljišče ali zemljišče namenjeno gradnji objektov. Pri določevanju zemljišč so se upoštevali kriteriji OPN, ki določa usmeritve gradnje objektov na novih zemljiščih, za katere so predpisani maksimalni dopustni faktorji zazidanosti ter druge omejitve na določenih EUP; minimalne gradbene parcele, faktor izrabe, ipd. Vsem zemljiščem, ki so predmet odmere komunalnega prispevka, se s tem programom opremljanja zniža površina predvidena za gradnjo, ki praviloma nikoli ni pozidana, saj ni del gradbenih parcel. Te površine so opredeljene kot: površine infrastrukture, trajno nepozidane površine. Površine infrastrukture Z OPN iz namenske rabe prostora (stavbnih zemljišč) niso izločene vse površine čez katere potekajo ceste. Izločeno površino predstavlja samo namenska raba PC, ki predstavlja predvideno državno cesto ter nekaj občinskih cest in niso zajeta v vsoto površin gradbenih parcel. Na območju stavbnih zemljišč potekajo državne, občinske ter nekategorizirane ceste in poti. Površina kategoriziranih cest je bila določena na podlagi katastra cest in BCP oziroma glede na dejansko stanje v naravi. Trajno nepozidane površine OPN ne obravnava površin obstoječih objektov iz katerih bi bilo možno natančno določiti površine stavbnih zemljišč, ki obenem predstavljajo tudi površine gradbenih parcel. Pri analizi obstoječega stanja so se t.i. trajno nepozidane površine (obcestni pasovi zemljišč, strme brežine na katerih gradnja ni možna, območja ob vodotokih, ipd.) določile na naselje natančno Določitev NTP objektov Za določitev podatka o obstoječi neto tlorisni površini objekta, je bil iz katastra stavb prevzet podatek o lokaciji objekta in površini stavbišča, iz registra nepremičnin pa podatek o njegovi neto tlorisni površini. Ker vsi objekti, vpisani v kataster stavb, v registru nepremičnin nimajo vpisanega podatka o NTP oziroma je površina NTP enaka 0 m 2, je bila v tovrstnih primerih NTP objekta določena kot površina njegovega stavbišča, katera je bila pomnožena s številom etaž (podatek iz registra nepremičnin) in deljena s faktorjem 1,16, kateri predstavlja izkustveno razmerje med bruto in neto tlorisno površino povprečne opečne stavbe. /Iz celotne analize so bili izločeni objekti gospodarske javne infrastrukture, saj se zanje komunalni prispevek ne obračuna./ Za potrebe določitve vsote NTP objektov na celotnem območju, na katerem je mogoče obračunati komunalni prispevek, so bile opravljene določene prostorske analize, ki so obsegale: določitve faktorja izrabe, določitev razpoložljivih NTP objektov. Določitev faktorja izrabe OPN s posebnimi prostorskimi izvedbenimi pogoji za večino podrobnejših namenskih rab določa maksimalne faktorje izrabe gradbenih parcel. Kjer z OPN faktor izrabe ni določen, se je le-ta določil na podlagi obstoječe LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. 18 I 51

19 Program opremljanja I besedilni del gostote pozidave - faktor izrabe se je določil na nivoju naselja glede na obstoječe NTP objektov na obstoječih gradbenih parcelah. Na ta način se je pridobil podatek gostote pozidave v posameznem naselju. Določitev razpoložljivih NTP objektov Faktorji izrabe, iz poglavja»določitev faktorja izrabe«posamezne podrobnejše namenske rabe iz OPN oziroma izračunani na nivoju naselja, so bili upoštevani za določitev razpoložljivih kapacitet predvidenih NTP objektov, na območjih prostih nepozidanih stavbnih zemljišč Površine gradbenih parcel in NTP objektov Ob upoštevanju s tem poglavjem določenih urbanističnih kriterijev ter določil OPN je bil kot produkt izvedene analize pridobljen podatek o obstoječih in razpoložljivih gradbenih parcelah in neto tlorisnih površinah objektov na celotnem območju občine. Pridobljeni podatek tako prikazuje vsoto že pozidanih zemljišč in objektov na njih, kot tudi vsoto površin še nepozidanih stavbnih zemljišč in vsoto NTP vseh objektov, katere je mogoče ob upoštevanju urbanističnih pogojev iz izvedbenih aktov občine še postaviti v prostor. Naslednja preglednica prikazuje skupno neto tlorisno površino obstoječih objektov in gradbenih parcel, na katerih ti objekti stojijo ter površino še razpoložljivih gradbenih parcel in objektov, ki jih je na navedenih gradbenih parcelah mogoče zgraditi. A STANJE V NARAVI parcela A tlorisna [m 2 ] [m 2 ] pozidane površine proste površine SKUPAJ Preglednica 4: Prikaz pozidanih in razpoložljivih površin gradbenih parcel in NTP objektov 3.2 Določitev opremljenosti posamezne vrste objekta z določeno komunalno opremo Državna zakonodaja kot obvezo za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo stanovanjskega objekta, določa minimalno komunalno oskrbo, t.j. njegovo priključitev na: javno električno omrežje javno kanalizacijsko omrežje, če obstaja oziroma alternativa javno vodovodno omrežje, če obstaja oziroma alternativa javno cestno omrežje Hkrati zakonodaja določa možnost, da nestanovanjske objekte investitor priključi zgolj na tisto vrsto gospodarske javne infrastrukture, katero bo objekt za svoje delovanje, uporabljal. S predmetnim programom opremljanja je določeno, da mora vsak objekt, ki se priključuje na vsaj eno vrsto komunalne opreme (torej je za objekt potrebno plačati komunalni prispevek), poravnati komunalni prispevek za kolektivno komunalno opremo, to je prometno omrežje, ravnanje z odpadki oz. javne površine. Obveznost priključitve na individualno komunalno opremo vodovod in kanalizacija, določi projektant v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja. 19 I 51 LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.

20

21 Program opremljanja I besedilni del 4 SKUPNI IN OBRAČUNSKI STROŠKI OBSTOJEČE KOMUNALNE OPREME 4.1 Prometno omrežje Opis stanja obstoječe komunalne opreme Cestno omrežje v občini je dobro razvejano, saj javne ceste potekajo do vseh zaselkov in območij, ki so naseljena. Z omrežjem državnih cest je občina ustrezno povezana s sosednjimi občinami. Osnova za vrednotenje občinskega prometnega omrežja je sloj občinskih cest, katerega vodi Občina Škofja Loka. Poleg navedenega sloja, se vrednotenje občinskih cest izvaja na podlagi podatkov občinske banke cestnih podatkov Občine Škofja Loka ter iz podatkov Načrta razvojnih sredstev, Vrednotenje zemljišč, preko katerih potekajo občinske ceste, se izvaja na podlagi povprečnih cen, katere so za posamezno namembnost zemljišč predvidene na trgu nepremičnin. Cestna razsvetljava je sestavni del javnih cest in predstavlja glavni varnostni element zagotavljanja varnega peš prometa skozi naselja, zato se ta izbirna gospodarska javna služba šteje kot del prometnega omrežja in na ta način vrednoti v sklopu občinskih cest. Vrednotenje objektov javne razsvetljave se izvaja na podlagi ocenjene vrednosti izgradnje postavitve javne razsvetljave. Program opremljanja ureja občinsko prometno omrežje v občini in preko njega obračunava komunalni prispevek za že opremljena območja. Občinsko prometno omrežje sestavljajo lokalne ceste (LC), zbirne mestne ceste (LZ), mestne ceste (LK), javne poti (JP) ter javne poti za kolesarje (KJ). Dolžina obstoječega občinskega cestnega omrežja znaša: Lokalna cest (LC) KATEGORIJA CESTE OBRAČUNSKO OBMOČJE DOLŽINA [m] Zbirna krajevna cesta (LZ) Krajevna cesta (LK) CES Javna pot (JP) Kolesarska javna pot (KJ) SKUPAJ Preglednica 5: Dolžine cest v občini Škofja Loka v odvisnosti od njihove kategorije Lokalne ceste predstavljajo navezavo in povezavo vseh naselji v občini med seboj ter hkrati povezavo naselij v občini z naselji v sosednjih občinah, oziroma tvorijo pomembnejšo cestno povezavo znotraj naselja. Te ceste praviloma ne potekajo do zaključenih objektov, se pa posamezni objekti priključujejo na navedene ceste neposredno. Ostale ceste so tiste, ki potekajo skozi posamezno naselje ter omogočajo navezavo hišnih priključkov na ceste višje kategorije lokalne ceste in državne ceste Obračunska območja Vzpostavitev obračunskih območij temelji na njihovi opremljenosti z občinskim prometnim omrežjem. Občinske ceste služijo vsem občanom ne glede na območje na katerem se na njih priključujejo in predstavljajo grajeno javno dobro. Za prometno omrežje se določi 1 obračunsko območje. Na območju občine obstaja naslednje obračunsko območje prometnega omrežja: CES prometno omrežje 21 I 51 LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.

22 Skupni in obračunski stroški obstoječe komunalne opreme Dodatna obrazložitev: Ob odmeri komunalnega prispevka se zavezancu odmeri komunalni prispevek za območje CES oz. delež komunalnega prispevka za obstoječe že zgrajeno prometno omrežje, odvisno od stanja v naravi: Gradnjo javnega prometnega omrežja, na s prometnim omrežjem komunalno neopremljenemu ali delno opremljenemu območju, zagotavlja občina. Gradnja se financira iz komunalnega prispevka, proračuna občine, proračuna države ali iz drugih virov. Če želi investitor graditi na, z javnim prometnim omrežjem, neopremljenem ali delno opremljenem območju, lahko Občina in investitor skleneta pogodbo o opremljanju. S pogodbo o opremljanju dorečeta obveznosti investitorja v izgradnjo manjkajoče komunalne opreme in ta na podlagi le-te pridobi gradbeno dovoljenje. V tem primeru se investitorju odmeri delež komunalnega prispevka za obstoječe že zgrajeno prometno omrežje. V obeh primerih je potrebno izdelati program opremljanja. če se investitor na območju naselij neposredno priključi na obstoječe prometno omrežje, se mu odmeri komunalni prispevek za območje CES. V tem primeru ob plačilu komunalnega prispevka občina investitorju zagotavlja možnost priključitve na javno prometno omrežje, brez pogojevanja kakršnihkoli dodatnih investicij v javno prometno omrežje. če se investitor priključuje neposredno na državno cesto, je dolžan poravnati enake obveznosti, kot če bi se priključeval na občinsko cesto plačati mora komunalni prispevek za prometno omrežje. Naslednja preglednica prikazuje površino gradbenih parcel oziroma NTP objektov, ki ležijo na obračunskem območju prometnega omrežja. POVRŠINA PARCEL NTP OBRAČUNSKO OBMOČJE [m 2 ] [m 2 ] CES prometno omrežje neopremljeno SKUPAJ Preglednica 6: Vsota površin gradbenih parcel in NTP objektov na obračunskem območju Obračunsko območje prometnega omrežja je prikazano na karti 2: Prometno omrežje pregledna karta obračunskih območij Skupni in obračunski stroški obstoječe komunalne opreme (S in OS) Za določitev skupnih stroškov občinskega cestnega omrežja so bili uporabljeni podatki iz strokovne naloge "Določitev nadomestitvenih stroškov za omrežja in objekte lokalne komunalne opreme" in podatki, ki nam jih je posredovala občina. Natančne površine, širine in dolžine cest so bile pridobljene iz digitalnega katastra občinskih cest in občinske banke cestnih podatkov. Skupne stroške sestavljajo: 1. Zemeljska dela Pri določitvi gradbenih stroškov, so za ceste upoštevani stroški zemeljskih in ostalih del, kamor spadajo preddela (zavarovanje objekta, geodetska dela), zemeljska dela (odriv humusa, izkop zemljine do nosilne plasti, ureditev planuma temeljnih tal ter vgraditev posteljice) in ostala dela (projektantski nadzor, stroški projektne dokumentacije). Stroški za asfaltne ceste so ocenjeni v skupni vrednosti 20,80 /m 2. Za makadamske ceste stroški preddel, zemeljskih in ostalih del znašajo 6,03 /m Voziščna konstrukcija Strošek izgradnje zgornjega ustroja je sestavljen iz stroškov izgradnje obrabne plasti, zgornje nosilne vezane plasti in spodnje nosilne nevezane plasti tampona v odvisnosti od prometne obremenitve. Za asfaltni sloj je bila predpostavljena srednja prometna obtežba voziščne konstrukcije na dobro raščenih tleh s stroškom izvedbe 24,62 / m 2 in 13,35 /m 2 za izvedbo makadama. LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. 22 I 51

23 Program opremljanja I besedilni del 3. Vrednotenje zemljišča Za vse občinske ceste se privzame, da so javno dobro. Ceste, ki v naravi še niso vpisane kot javno dobro, je potrebno na način, določen z zakonodajo, pridobiti in vpisati v zemljiško knjigo kot javno dobro. Ker je za ta postopek pričakovati stroške odkupa zemljišč, Občina določa, da se vsa zemljišča, po katerih potekajo občinske ceste, ovrednotijo v odvisnosti od lokacije. Tako je za strošek odkupa m 2 ceste predviden naslednji znesek: 5 /m2 izven območij stavbnih zemljišč, 25 /m2 na območjih stavbnih zemljišč, 4. Vrednotenje signalizacije Določi se, da se skupni vrednosti občinskih cest doda vrednost vzpostavitve vertikalne in horizontalne signalizacije, ki se za občinske ceste ocenjuje v višini 4% vrednosti voziščne konstrukcije. 5. Vrednotenje posrednih stroškov gradnje Posredni stroški gradnje predstavljajo stroške izdelave projektne dokumentacije, nadzora, raziskav ter ostale stroške in se določijo na podlagi pravilnika za določanje minimalnih cen. Vrednost posrednih stroškov za primer občinskega cestnega omrežja se ovrednoti v višini 8% od vrednosti voziščne konstrukcije. 6. Vrednotenje objektov javne razsvetljave Vrednotenje sistema javne razsvetljave se zaradi neobstoja relevantnih podatkov izvede na način ocenjene vrednosti enote svetila, ki se določi v znesku /svetilo ter enote prižigališča, ki se določi v znesku /prižigališče. 7. Hodniki za pešce Hodniki za pešce v naseljih se ovrednotijo posebej. Podatki o njihovi lokaciji in površini so pridobljeni iz občinske BCP. Za vrednost m 2 pločnika je privzeta vrednost preddel, zemeljskih in ostalih del 6,03 /m 2 ter enoslojnega asfaltiranja z zaključnim robnikom; to je 22,62 /m 2 asfaltiranja in 23,87 /m izvedbe robnika. VRSTA STROŠKA NORMIRANI STROŠEK zemeljska in ostala dela za asfaltno voziščno konstrukcijo 20,80 /m 2 zemeljska in ostala dela za makadam 6,03 /m 2 vrednost izgradnje asfaltne voziščne konstrukcije 24,62 /m 2 vrednost izgradnje makadamskega ustroja 13,35 /m 2 vrednost m2 zemljišča, preko katerega poteka cesta 5-25 /m 2 strošek enostavne signalizacije 4% vrednosti VK posredni stroški gradnje 8% vrednosti VK vrednost objekta javne razsvetljave /svetilko, /prižigališče hodnik za pešce zemeljska in ostala dela 6,03 /m 2 hodnik za pešce asfaltiranje 22,62 /m 2 hodnik za pešce izvedba robnika Preglednica 7: Normirani stroški prometne infrastrukture Skupni stroški obstoječega občinskega prometnega omrežja znašajo: prometno omrežje KOMUNALNA OPREMA 23,87 /m VRSTA STROŠKA SKUPNI STROŠKI cestna infrastruktura ,06 javna razsvetljava ,00 hodniki za pešce ,25 SKUPAJ ,31 Preglednica 8: Prikaz skupnih stroškov obstoječega cestnega omrežja 23 I 51 LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.

24 Skupni in obračunski stroški obstoječe komunalne opreme Na območju občine so v teku tudi investicije, ki so določene v občinskem načrtu razvojnih programov v letu 2015 in so prikazane v naslednji preglednici: VRSTA INVESTICIJE OCENJENI ROK IZVEDBE SKUPNI STROŠKI industrijska cona Trata SKUPAJ Preglednica 9: Investicija v prometno omrežje v letu 2015 Financiranje izgradnje prometnega omrežja Prometno omrežje na območju občine Škofja Loka je grajeno s pomočjo različnih virov financiranja. Sredstva, ki so bila pridobljena, prikazuje naslednja preglednica: PROJEKT Kohezijski sklad (EU in/ali RS) VIR Strukturni in ostali skladi (EU) 23. člen ZFO-1 1 SKUPAJ obnova LC odsek Hosta - Gosteče , ,63 obnova LC , odsek Retečeželezniška proga , ,41 obnova JP , odsek Vešter II , ,94 Izgradnja I. etape Gorenjske panoramske ceste , , ,50 Ureditev lokalne ceste LC Škofja Loka Crngrob Dorfarje , ,94 Ureditev R2-4003/1076 Klančar- Podlubnik (pločnik) , ,67 Vaško jedro Bukovica pločnik z opornim zidom , ,62 Cankarjev trg zgornji ustroj , ,10 SKUPAJ , , ,81 Preglednica 10: Prikaz financiranja izgradnje prometnega omrežja Spodnja preglednica prikazuje deleže financiranja izgradnje prometnega omrežja s strani EU oz. RS (23. člen ZFO-1 2 ), občinskega proračuna ter delež, ki se krije s komunalnim prispevkom (obračunski stroški): SKUPNI STROŠKI EU OZ. RS PRORAČUN OBČINE OBRAČUNSKI STROŠKI , , , ,92 Preglednica 11: Prikaz financiranja v izgradnjo prometnega omrežja Razlika obračunskih stroškov do skupnih stroškov se krije iz drugih virov (sredstva države, sredstva občine, prispevki donatorjev, ipd.). 1 Zakon o financiranju občin (Ur.l. RS, št. 123/06, 57/08, 34/11) 2 ZFO-1: Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 32/06 UPB, 123/06, 57/08) LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. 24 I 51

25 Program opremljanja I besedilni del Višina skupnih in obračunskih stroškov za prometno omrežje znaša : SKUPNI STROŠKI OBRAČUNSKI STROŠKI OBRAČUNSKO OBMOČJE CES prometno omrežje Preglednica 12: Prikaz skupnih in obračunskih stroškov izgradnje prometnega omrežja Medtem, ko skupni stroški predstavljajo stroške izgradnje prometnega omrežja, obračunski stroški predstavljajo delež skupnih stroškov, ki zapadejo v odmero komunalnega prispevka. Iz preglednice je razvidno, da Občina preko komunalnega prispevka obračuna 72% skupnih stroškov izgradnje prometnega omrežja. Višina faktorjev Cp in Ct za občinsko prometno omrežje znaša: Cp Ct KOMUNALNA OPREMA OBRAČUNSKO OBMOČJE [ /m 2 ] [ /m 2 ] prometno omrežje CES 6,65 18,96 Preglednica 13: Prikaz vrednosti faktorjev Cp in Ct Vrednost»CES prometno omrežje«predstavljata faktorja Cp in Ct, dobljena na način deljenja obračunskih stroškov prometnega omrežja z vsoto površin gradbenih parcel in neto tlorisnih površin objektov, ki ležijo na območju, opremljenim s prometnim omrežjem. 4.2 Kanalizacijsko omrežje Opis stanja obstoječe infrastrukture V občini je vzpostavljeno javno kanalizacijsko omrežje (oz. bo le-to pričelo obratovati do leta 2015) v naseljih Binkelj, Dorfarje, Forme, Godešič, Gorenja vas Reteče, Grenc, Hosta, Lipica, Puštal, Reteče, Stara Loka, Suha, Sv. Duh, Škofja Loka, Trata, Trnje, Vešter, Vincarje, Virlog in Virmaše. Obratujeta (oziroma bosta leta 2016 obratovala) dva kanalizacijska sistema, ki se zaključita s čistilno napravo, Kanalizacijski sistem Godešič Reteče Gorenja vas-reteče (2015), in kanalizacijski sistem Škofja Loka (vsa ostala naselja). Kanalizacijsko omrežje vzdržuje upravljavec Loška komunala d.d. Vrednost kanalizacijskega omrežja se je prevzela iz izpisa registra osnovnih sredstev Občine Škofja Loka (nabavna vrednost) ter iz podatkov Načrta razvojnih sredstev, Obračunska območja Vzpostavitev obračunskih območij temelji na njihovi opremljenosti z javnim kanalizacijskim omrežjem. Na območju občine sta oz. bosta vzpostavljena dva kanalizacijska sistema, ki se zaključita s čistilno napravo. Na območju občine obstaja naslednje obračunsko območje kanalizacijskega omrežja: KAN kanalizacijsko omrežje Dodatna obrazložitev: Ob odmeri komunalnega prispevka se zavezancu odmeri komunalni prispevek za območje KAN oz. delež komunalnega prispevka za obstoječe že zgrajeno kanalizacijsko omrežje, odvisno od stanja v naravi: Gradnjo javnega kanalizacijskega omrežja, na s kanalizacijskim omrežjem komunalno neopremljenemu ali delno opremljenemu območju, zagotavlja občina. Gradnja se financira iz komunalnega prispevka, proračuna občine, proračuna države ali iz drugih virov. Če želi investitor graditi na, z javnim kanalizacijskim omrežjem, neopremljenem ali delno opremljenem območju, lahko Občina in investitor skleneta pogodbo o opremljanju. S pogodbo o opremljanju dorečeta obveznosti investitorja v izgradnjo manjkajoče komunalne opreme in ta na podlagi le-te pridobi gradbeno 25 I 51 LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.

26 Skupni in obračunski stroški obstoječe komunalne opreme dovoljenje. V tem primeru se investitorju odmeri delež komunalnega prispevka za obstoječe že zgrajeno kanalizacijsko omrežje. V obeh primerih je potrebno izdelati program opremljanja. če se investitor na območju naselij neposredno priključi na obstoječe kanalizacijsko omrežje, se mu odmeri komunalni prispevek za območje KAN. V tem primeru ob plačilu komunalnega prispevka občina investitorju zagotavlja možnost priključitve na javno kanalizacijsko omrežje, brez pogojevanja kakršnihkoli dodatnih investicij v javno kanalizacijsko omrežje. Naslednja preglednica prikazuje površino gradbenih parcel oziroma NTP, ki ležijo na obračunskem območju kanalizacijskega omrežja. POVRŠINA PARCEL NTP OBRAČUNSKO OBMOČJE [m 2 ] [m 2 ] KAN kanalizacijsko omrežje neopremljeno SKUPAJ Preglednica 14: Vsota površin gradbenih parcel in NTP objektov na obračunskem območju Obračunsko območje kanalizacijskega omrežja je prikazano na karti 3: Kanalizacijsko omrežje pregledna karta obračunskih območij Skupni in obračunski stroški obstoječe komunalne opreme (S in OS) Za določitev skupnih stroškov občinskega kanalizacijskega omrežja so bili uporabljeni podatki iz izpisa registra osnovnih sredstev Občine Škofja Loka (nabavna vrednost) ter pogodbenih in projektantskih vrednosti. Vse vrednosti so indeksirane na Vrednosti so se prevzele iz naslednjih virov: evidenca osnovnih sredstev Občine Škofja Loka, kanalizacijsko omrežje, naziv SN: kanalizacija (feb. 2015), evidenca osnovnih sredstev Občine Škofja Loka, čistilne naprave, naziv SN: čistilne naprave (feb. 2015), investicije v letu 2015 za predvideno gradnjo kanalizacijskega omrežja so bile prevzete iz pogodbenih vrednosti, zaključnih računov in NRP. Skupni stroški obstoječega kanalizacijskega omrežja znašajo: kanalizacijsko omrežje KOMUNALNA OPREMA VRSTA STROŠKA SKUPNI STROŠKI čistilne naprave ,70 omrežje kanalizacije ,75 SKUPAJ ,45 Preglednica 15: Prikaz skupnih stroškov obstoječega kanalizacijskega omrežja Na območju občine so v teku tudi investicije, ki so določene v občinskem načrtu razvojnih programov v letu 2015 in so prikazane v naslednji preglednici (vrednosti še niso upoštevane v osnovnih sredstvih občine): PROJEKT Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore OBJEKT SKUPNI STROŠKI Stara Loka, Virlog, Binkelj, Trnje, Vešter ,36 Godešič, Reteče, Gorenja vas-reteče ,92 Puštal ,50 ČN Reteče ,32 zbirni mestni kanal ,11 zbirni kanal Trata ,98 LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. 26 I 51

27 Program opremljanja I besedilni del PROJEKT OBJEKT SKUPNI STROŠKI zadrževalni bazen deževnih voda pred CČN ,26 CČN Škofja Loka ,29 Komunalna ureditev naselij Stara Loka, Binkelj, Trnje in Vešter Stara Loka, Virlog, Binkelj, Trnje, Vešter ,28 Komunalna ureditev naselij Godešič, Reteče, Gorenja vas-reteče Godešič, Reteče, Gorenja vas-reteče ,30 Komunalna ureditev naselja Puštal Puštal ,84 Komunalna ureditev Virmaše Grenc Virmaše, Grenc ,00 Kanalizacija Dorfarje Vzhod Dorfarje ,00 Dograditve kanalizacijskega omrežja Vigred, Matajevci 1, priključevanje novega naselja v Retečah, Reteče»hobotnica«, Matajevci 2, Reteče- ob železnici, GV-sek ,00 vod, odseki St. Loka, Puštal SKUPAJ ,16 Preglednica 16: Investicija v kanalizacijsko omrežje v letu 2015 Struktura virov za določitev vrednosti kanalizacijske Obstoječe kanalizacijsko omrežje in objekti na njem omrežje kanalizacije VRSTA OMREŽJA VIR SKUPNA VREDNOST [%] cenitveno poročilo ,35 10,2 cenitveno poročilo ,21 0,8 podatki preneseni iz evidenc Loške Komunale d.d ,02 40,4 vnos na podlagi podatkov o nabavi ,17 48,6 SKUPAJ OMREŽJE KANALIZACIJE ,75 100,0 podatki preneseni iz evidenc Loške čistilne naprave Komunale d.d ,01 78,8 vnos na podlagi podatkov o nabavi ,69 21,2 SKUPAJ ČISTILNE NAPRAVE ,70 100,0 Preglednica 17: Prikaz strukture virov za določitev vrednosti kanalizacije obstoječa kanalizacija Investicije v teku PROJEKT VIR SKUPNA VREDNOST [%] Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore predračunska pogodbena vrednost ,74 72,2 Komunalna ureditev naselij Stara Loka, Binkelj, Trnje in Vešter končna situacija ,28 8,4 Komunalna ureditev naselij Godešič, Reteče, Gorenja vas-reteče predračunska pogodbena vrednost ,30 11,6 Komunalna ureditev naselja Puštal predračunska pogodbena vrednost ,84 5,8 Komunalna ureditev Virmaše Grenc proračun NRP 2015 predračunska projektantska vrednost ,00 0,7 3 HT PLUS, Anton Hajdinjak s.p., februar Sving konzultanti, d.o.o., junij I 51 LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.

28 Skupni in obračunski stroški obstoječe komunalne opreme PROJEKT VIR SKUPNA VREDNOST [%] Kanalizacija Dorfarje Vzhod proračun NRP 2015 predračunska projektantska vrednost ,00 0,2 Dograditve kanalizacijskega omrežja proračun NRP 2015 predračunska projektantska vrednost ,00 1,1 SKUPAJ ,16 100,0 Preglednica 18: Prikaz strukture virov za določitev vrednosti kanalizacije investicije v teku Financiranje izgradnje kanalizacije Kanalizacija na območju občine Škofja Loka je grajena s pomočjo različnih virov financiranja. Sredstva, ki so bila pridobljena, prikazuje naslednja preglednica: PROJEKT Kohezijski sklad (EU in/ali RS) VIR Strukturni sklad (EU) 23. člen ZFO-1 5 SKUPAJ Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore , , ,03 Komunalna ureditev naselij Stara Loka, Binkelj, Trnje in Vešter , ,69 Komunalna ureditev naselij Godešič, Reteče, Gorenja vas-reteče , ,37 Izgradnja komunalne infrastrukture v naselju Vincarje , , ,04 Izgradnja kanalizacije v naseljih Sveti Duh, Dorfarje, Forme , ,00 Izgradnja kanalizacije Cankarjev trg , ,85 Izgradnja kanalizacije Industrijska cona Trata 1. faza , ,23 SKUPAJ (EU, RS) , , , ,21 NERAZPOREJENA SREDSTVA okoljska dajatev ,00 SKUPAJ (nerazporejena sredstva) ,00 SKUPAJ , , , ,21 Preglednica 19: Prikaz financiranja izgradnje kanalizacije Spodnja preglednica prikazuje deleže financiranja izgradnje kanalizacijskega omrežja s strani EU oz. RS (+23. člen ZFO), občinskega proračuna ter delež, ki se krije s komunalnim prispevkom (obračunski stroški): SKUPNI STROŠKI EU OZ. RS PRORAČUN OBČINE OBRAČUNSKI STROŠKI , , , ,40 Preglednica 20: Prikaz financiranja v izgradnjo kanalizacijskega omrežja Razlika obračunskih stroškov do skupnih stroškov se krije iz drugih virov (sredstva EU, sredstva države, sredstva občine, ipd.). 5 Zakon o financiranju občin (Ur.l. RS, št. 123/06, 57/08, 34/11) 6 Upoštevana je okoljska dajatev (do leta 1998 je naziv postavke Taksa za porabljeno vodo) od leta LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. 28 I 51

I. obravnava občinskega sveta NAROČNIK Občina Jezersko Zgornje Jezersko 65 I 4206 Zgornje Jezersko Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJ

I. obravnava občinskega sveta NAROČNIK Občina Jezersko Zgornje Jezersko 65 I 4206 Zgornje Jezersko Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJ I. obravnava občinskega sveta NAROČNIK Občina Jezersko Zgornje Jezersko 65 I 4206 Zgornje Jezersko Projekt št. 1307 PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE OBČINE JEZERSKO besedilni del IZVAJALEC

Prikaži več

NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASE

NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASE NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št. 1162 PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASELJIH LUŽE, VISOKO-del, HOTEMAŽE IN OLŠEVEK besedilni

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: prostorske informacijske rešitve d.o.o. Naročnik: OBČINA ŠENČUR KRANJSKA CESTA 11 4208 ŠENČUR PROJEKT ŠT. 940 IZDELAVA PROGRAMA OPREMLJANJA ZA IZGRADNJO KANALIZACIJE ZA OBMOČJE NASELIJ MILJE IN VISOKO

Prikaži več

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova u

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje Testenova u NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA 30 1234 MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova ulica - Trzin" ter zaključeno območje "Rašiška cesta"

Prikaži več

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova u

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje Testenova u NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA 30 1234 MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova ulica - Trzin" ter zaključeno območje "Rašiška cesta"

Prikaži več

IZVLEČEK IZ STRATEŠKEGA PROSTORSKEGA AKTA, KI SE NANAŠA NA OBRAVNAVANO PROSTORSKO UREDITEV

IZVLEČEK IZ STRATEŠKEGA PROSTORSKEGA AKTA, KI SE NANAŠA NA OBRAVNAVANO PROSTORSKO UREDITEV prostorske informacijske rešitve d.o.o. Občinski svet II. obravnava Naročnik: Občina Šenčur Kranjska cesta 11 4208 Šenčur PROJEKT ŠT. 939 PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE OBČINE ŠENČUR

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN   e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka:007-31/2011-1 Datum: 18. 10. 2011 Zadeva: Odlok o programu opremljanja

Prikaži več

Občina Ig Govekarjeva cesta Ig PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje OBČINE IG Prenova v letu Gradivo za obravnavo POVZETEK L

Občina Ig Govekarjeva cesta Ig PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje OBČINE IG Prenova v letu Gradivo za obravnavo POVZETEK L Občina Ig Govekarjeva cesta 6 1292 Ig PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje OBČINE IG Prenova v letu 2018 - Gradivo za obravnavo POVZETEK Ljubljana, maj 2018 OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem

Prikaži več

Microsoft Word - odlok o komunalnem prispevku.DOC

Microsoft Word - odlok o komunalnem prispevku.DOC Na podlagi 146. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) in 20. člena Statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01), je Občinski svet Občine Vrhnika na svoji

Prikaži več

Občina Velike Lašče Levstikov trg Velike Lašče PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje»oppn VP 25/1 Ločica - del«velike Lašče, septemb

Občina Velike Lašče Levstikov trg Velike Lašče PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje»oppn VP 25/1 Ločica - del«velike Lašče, septemb Občina Velike Lašče Levstikov trg 1 1315 Velike Lašče PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje»oppn VP 25/1 Ločica - del«velike Lašče, september 2016 2 Projekt: Izdelava programa opremljanja stavbnih

Prikaži več

Microsoft Word - BILANCE_NSZ_04MJ

Microsoft Word - BILANCE_NSZ_04MJ NAROČNIK Občina Jezersko Zgornje Jezersko 65 I 4206 Zgornje Jezersko Površine sprememb namenske rabe prostora v osnutku sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine Jezersko IZVAJALEC LOCUS

Prikaži več

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve]

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve] OBČINA MENGEŠ Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina@menges.si Številka: 3500-1/2015 Datum: 26.9.2018 ZADEVA : OBRAVNAVA DOPOLNJENEGA

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaborat

Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaborat Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaboratu ekonomike I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (vsebina) Ta

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini

Prikaži več

Microsoft Word POSZ_ZN_Smatevz_Za_obravnavo_na_OS_ZaVita_28_1_2013.doc

Microsoft Word POSZ_ZN_Smatevz_Za_obravnavo_na_OS_ZaVita_28_1_2013.doc Občina Braslovče Braslovče 22, 3314 Braslovče PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje ZN»Šmatevž«Dokument za usklajevanje z občinsko upravo Občine Braslovče Cerknica, januar 2013 Program opremljanja

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx Datum: 13. 6. 2019 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 ZAPISNIK 3. seje Odbora

Prikaži več

Naročnik: Občina Horjul Občinski trg Horjul Naloga: OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OB

Naročnik: Občina Horjul Občinski trg Horjul Naloga: OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OB Naročnik: Občina Horjul Občinski trg 1 1354 Horjul Naloga: OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE HORJUL št. 4 (predlog) Projektna skupina: Odgovorni

Prikaži več

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF in 14/15 ZUUJF

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF in 14/15 ZUUJF Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF in 14/15 ZUUJFO), 9. in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list

Prikaži več

Datum:

Datum: LOŠKA KOMUNALA, d.d. ŠKOFJA LOKA Kidričeva c. 43 a 4220 ŠKOFJA LOKA telefon: 04 / 5023500 telefax: 04 / 5023513 e-mail: info@loska-komunala.si Številka: 191/2014 ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN STORITEV OBVEZNE

Prikaži več

Na podlagi 41

Na podlagi 41 Na podlagi 41. in 81. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Kriţevci (Uradni list RS, št. 18/2010, 53/2010) ter 17. člena Odloka o ustanovitvi Javnega

Prikaži več

premoženjske - brez op

premoženjske - brez op RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM - RAZPOLAGANJE IN PRIDOBIVANJE NEPREMIČNIN- PREDLAGATELJ: Darko Zevnik, župan Občine Metlika PRIPRAVILA: Jasna Brus Rožman PREDMET: Nepremičnine A.) - parc. št. 2766/6

Prikaži več

Microsoft Word - OPN_obrazlozitev

Microsoft Word - OPN_obrazlozitev NAROČNIK Občina Jezersko Zgornje Jezersko 65 I 4206 Zgornje Jezersko SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE JEZERSKO OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV PROSTORSKEGA AKTA IZVAJALEC LOCUS

Prikaži več

POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vez

POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vez POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vezano na izdajo soglasja za poseg v varovalni pas ceste

Prikaži več

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax:

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax: Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta 5 1410 Zagorje ob Savi tel.: 03 56 55 700 fax: 03 56 64 011 www.zagorje.si obcina.zagorje@zagorje.si ŽUPAN Številka: 900-5/2018 Datum: 08. 03.

Prikaži več

V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 9

V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 9 V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 90/14 ZDU-1I, 14/15 ZUUJFO in 76/15), 7. členom Uredbe

Prikaži več

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje 04/ / Številka: / Da

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje 04/ / Številka: / Da OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje e-mail:obcinacerklje@siol.net 04/28 15 820 04/ 28 15 800 Številka: 032-04/2014-426 Datum: 10. 4. 2018 OBČINSKI SVET OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM

Prikaži več

O B Č I N A

O B Č I  N A PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve ZADEVA: UKINITEV STATUSA JAVNEGA DOBRA IN DOPOLNITEV

Prikaži več

Številka:

Številka: OBČINSKI SVET MESTNE OBČINE NOVO MESTO Številka: 47810-3/2017-36 (625) Datum: 23. 1. 2018 ZADEVA: NAMEN: PRAVNA PODLAGA: POROČEVALCA: OBRAZLOŽITEV: PREDLOG SKLEPA: Ukinitev statusa javnega dobra na nepremičninah:

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Spremembe geodetskega načrta in projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja zaradi novega načina izračunavanja odškodnin za spremembo namebnosti kmetijskih zemljišč I. del Predavatelj:

Prikaži več

Microsoft Word IZHODISCA_OPPN_SPAR2019_poprK.docx

Microsoft Word IZHODISCA_OPPN_SPAR2019_poprK.docx Občina LOGATEC IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO sprememb in dopolnitev OPPN za Centralne dejavnosti Brod - vzhodni del 1 Izdelal: URBANIA D.O.O. Koseška cesta 8 1000 Ljubljana Vodja projekta: Peter Lovšin, spec.arh.urb.,

Prikaži več

Številka projekta: 19/2011 Spremembe in dopolnitve odloka o PUP za centralna naselja Vrsta mape: stališča do pripomb Stran 1 od PROSTORSKO UREDI

Številka projekta: 19/2011 Spremembe in dopolnitve odloka o PUP za centralna naselja Vrsta mape: stališča do pripomb Stran 1 od PROSTORSKO UREDI Stran 1 od 10 1. PROSTORSKO UREDITVENI POGOJI - naslovna stran IBIS, d.o.o. Slovenska Bistrica inženiring biro, investicijsko svetovanje Trg Alfonza Šarha 1, Slov. Bistrica Št. projekta: 19/2011 Datum:

Prikaži več

ELABORAT PROGRAMA OPREMLJANJA ZA OPPN SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAZIDALNEGA NAČRTA LEVEC DOKUMENT ZA OBRAVNAVO LJUBLJANA,

ELABORAT PROGRAMA OPREMLJANJA ZA OPPN SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAZIDALNEGA NAČRTA LEVEC DOKUMENT ZA OBRAVNAVO LJUBLJANA, ELABORAT PROGRAMA OPREMLJANJA ZA OPPN SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAZIDALNEGA NAČRTA LEVEC DOKUMENT ZA OBRAVNAVO LJUBLJANA, 06. 06. 2019 Naročnik: OBČINA ŽALEC Ulica Savinjske čete 5 3310 Žalec Odgovorni predstavnik

Prikaži več

Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokaln

Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokaln Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 78/18) in

Prikaži več

U R A D N I O B Č I N E Številka 3/2014 leto XX Šoštanj, Š O Š T A N J Na podlagi 37. člena Statuta Občine Šoštanj (Uradni list Občine Šo

U R A D N I O B Č I N E Številka 3/2014 leto XX Šoštanj, Š O Š T A N J Na podlagi 37. člena Statuta Občine Šoštanj (Uradni list Občine Šo U R A D N I O B Č I N E Številka 3/2014 leto XX Šoštanj, 23. 04. 2014 Š O Š T A N J Na podlagi 37. člena Statuta Občine Šoštanj (Uradni list Občine Šoštanj, št. 14/2008 - UPB2) Odrejam Objavo spodaj navedenih

Prikaži več

Uradni list RS 56/2000 z dne 22

Uradni list RS 56/2000 z dne 22 Uradni list RS 56/2000 z dne 22. 6. 2000 2598. Odlok o koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja

Prikaži več

Microsoft Word - 04_Obrazložitev ELABORATA 2017 Idrija

Microsoft Word - 04_Obrazložitev ELABORATA 2017 Idrija OSKRBA S PITNO VODO OBRAZLOŽITEV ELABORATA O OBLIKOVANJU CEN IZVAJANJA STORITEV OBVEZNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA V OBČINI IDRIJA (Skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 ZAKLJUČEK PROJEKTA»ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU DRAVE ZGORNJA DRAVA«IN PRIČETEK REDNEGA OBRATOVANJA V PETIH OBČINAH DRAVSKE DOLINE Z OBLIKOVANJEM CEN JAVNE GOSPODARSKE SLUŽBE ODVAJANJA

Prikaži več

Številka: 58541/2018 Cenik storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Šentrupert Cene so oblikovane v skladu z Ured

Številka: 58541/2018 Cenik storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Šentrupert Cene so oblikovane v skladu z Ured Cenik storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Šentrupert Cene so oblikovane v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V OBČINI RADLJE OB DRAVI: 1. RAZLOGI ZA SPREJEM,

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Proračun občine Kanal ob Soči za leto 2014 - dopolnjen predlog NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2014-2017 30. redna seja občinskega sveta, 30.01.2014 4000 OBČINSKA UPRAVA 7.312.851 3.874.613 3.967.973 1.369.748

Prikaži več

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve 1. (prve) SPREMEMBE IN DOPOLNITVE NAČRTA RAVNANJA Z

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLAGATELJ: Župan Občine Šentilj GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska

Prikaži več

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN 2016 - NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 1003 ŽUPAN 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Rebalans proračuna občine Log-Dragomer za leto 2016 - II NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 4000 OBČINSKA UPRAVA 5.668.446 4.337.623 3.093.547 4.226.294 2.457.821 2.367.536 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 94.564

Prikaži več

Model

Model PRVA STRAN IZVEDBENEGA NAČRTA Mizendol - Podčelo, LC 226112, km 0,8+25 do 2,4+50 (L = 1.625,00 m) polni naziv objekta s številko ceste/cestnega odseka, kilometerski položaj začetka, konca ali sredine objekta

Prikaži več

OBČINA ŠKOFJA LOKA OBČINSKI SVET Na podlagi 16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 33/2010) in 4. člena Sklepa o ustanovitvi, prist

OBČINA ŠKOFJA LOKA OBČINSKI SVET Na podlagi 16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 33/2010) in 4. člena Sklepa o ustanovitvi, prist Na podlagi 16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 33/2010) in 4. člena Sklepa o 24. a S K L E P : V Odbor za druţbene dejavnosti Občinskega sveta Občine Škofja Loka se imenujejo: Lidija

Prikaži več

0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma nje

0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma nje 0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma njegov naziv in sedež) OBJEKT: LEKARNA BETNAVA (poimenovanje

Prikaži več

OBČINA RUŠE

OBČINA RUŠE OBČINA RUŠE OBČINSKEMU SVETU OBČINE RUŠE 1. NAZIV GRADIVA ZA OBRAVNAVO NA OBČINSKEM SVETU: USKLADITEV CEN KOMUNALNIH in DRUGIH STORITEV V LETU 2018 (oskrba s pitno vodo) 2. PREDLAGATELJ GRADIVA: Uroš Razpet,

Prikaži več

Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 12. člena statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49

Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 12. člena statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49 Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 1a statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49/95) je Občinski svet občine Štore na seji dne 30. 4. 1996

Prikaži več

Microsoft Word - Povezovalni_kanal_VG_IG_K-3_2011_PZI.doc

Microsoft Word - Povezovalni_kanal_VG_IG_K-3_2011_PZI.doc .1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: OBČINA IVANČNA GORICA Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica OBJEKT: POVEZOVALNI KANAL VIŠNJA GORA IVANČNA GORICA VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE: PZI ZA GRADNJO:

Prikaži več

SEZNAM PLOČNIKOV ZA SKLOP 6. Vzdrževanje talnih označb na javnih cestah in cestnih objektih na celotnem območju občine Tip Odsek Odsek opis Satc. Zače

SEZNAM PLOČNIKOV ZA SKLOP 6. Vzdrževanje talnih označb na javnih cestah in cestnih objektih na celotnem območju občine Tip Odsek Odsek opis Satc. Zače SEZNAM PLOČNIKOV ZA SKLOP 6. Vzdrževanje talnih označb na javnih cestah in cestnih objektih na celotnem območju občine Tip Odsek Odsek opis Satc. Začetna Stac. Končna Dolžina KS BUKOVICA - BUKOVŠČICA LC

Prikaži več

Na podlagi četrtega odstavka 15

Na podlagi četrtega odstavka 15 PREDLOG Oktober 2013 Na podlagi četrtega odstavka 11 člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št 86/10, 75/12 in 47/13 ZDU-1G) in 17 člena Statuta Občine

Prikaži več

Microsoft Word - letni načrt pridob. rebalans za 2012 brez imen.doc

Microsoft Word - letni načrt pridob. rebalans za 2012 brez imen.doc Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/2002, 25/2002 in Uradni list RS št. 38/2005, 24/2006), 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih

Prikaži več

Training

Training Svetovalna pisarna Drago Dretnik 2016 Namen Svetovalne pisarne je nuditi strokovno pomoč planinskim društvom na naslednjih področjih: sistemi za ravnanje z odpadno vodo vodooskrbni sistemi energetski sistemi

Prikaži več

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO Na podlagi 5. člena Odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 1/98) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007-

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

OBČINA MENGEŠ

OBČINA MENGEŠ OBČINA MENGEŠ Številka: 410-29/2018-2 Datum: 25. 2. 2019 Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

Microsoft Word - Vloga_pobuda za spremembo OPN Vodice.docx

Microsoft Word - Vloga_pobuda za spremembo OPN Vodice.docx OBČINA VODICE Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice tel: 01/833-26-10 fax: 01/833-26-30 www.vodice.si obcina@vodice.si 1. OZNAKA POBUDE (izpolni občina): 2. PODATKI O VLAGATELJU: 2.1. Vlagatelj je lastnik: Ime

Prikaži več

UVEDBA_ZASEBNEGA_NS_VLOGA_NOVA

UVEDBA_ZASEBNEGA_NS_VLOGA_NOVA VLOGA ZA PRIDOBITEV ODLOČBE O UVEDBI ZASEBNEGA NAMAKALNEGA SISTEMA po 89., 90., 91. in 92. členu Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11-UPB2, 58/12 in 27/16), ki se uvede z odločbo ministrstva,

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

Občinski svet občine Gorenja vas-poljane je na osnovi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javni

Občinski svet občine Gorenja vas-poljane je na osnovi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javni Občinski svet občine Gorenja vas-poljane je na osnovi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS št. 87/2012,

Prikaži več

Glasilo občine Komenda Štev. 1/2010, 26. februar 2010 URADNE OBJAVE GLASILO OB^INE KOMENDA URADNE OBJAVE {t. 06/2008, 31. julij 2008 št. 1/2010, 26. F

Glasilo občine Komenda Štev. 1/2010, 26. februar 2010 URADNE OBJAVE GLASILO OB^INE KOMENDA URADNE OBJAVE {t. 06/2008, 31. julij 2008 št. 1/2010, 26. F GLASILO OB^INE KOMENDA {t. 06/2008, 31. julij 2008 št. 1/2010, 26. FEBRUAR 2010 KAZALO Stran 1. ODLOK O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ NA OBMOČJU OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA O3 GRAMOZNICA

Prikaži več

(Microsoft Word - Dodatek \232t. 1 k DIIP - Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa s sklepom)

(Microsoft Word - Dodatek \232t. 1 k DIIP - Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa  s sklepom) DODATEK ŠT. 1 K DOKUMENTU IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP) za projekt OSKRBA S PITNO VODO OBALE IN KRASA ZA DINAMIKO VLAGANJ IN FINANCIRANJA ZA OBČINO MIREN- KOSTANEJVICA 1 Občinski svet

Prikaži več

Microsoft Word - LetniNacrtPridobivanjaNepremcnegaPremozenjaRebalans2009.doc

Microsoft Word - LetniNacrtPridobivanjaNepremcnegaPremozenjaRebalans2009.doc 259 MESTNA OBČINA KRANJ ŽUPAN Slovenski trg 1, 4000 Kranj tel. 04/ 237 31 00, fax. 04/ 237 31 06 Datum: 15.05.2009 SVET MESTNE OBČINE KRANJ PREDMET: LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA MESTNE

Prikaži več

OBČINSKI SVET OBČINA LOGATEC www. logatec.si e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Štev.: 007

OBČINSKI SVET OBČINA LOGATEC www. logatec.si e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Štev.: 007 OBČINSKI SVET OBČINA LOGATEC www. logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Štev.: 007-36/2014-10 Datum: 5.5.2018 OBČINSKI SVET OBČINE LOGATEC

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT

OBRAZLOŽITEV  TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT 8. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2016 PRORAČUN OBČINE LENDAVA ZA LETO 2016 /1. obravnava/ GRADIVO PRIPRAVILA: Urad župana Župan občine PREDLAGATELJ: Župan - Polgármester OBRAZEC ŠT. 01/2014 OBRAZLOŽITEV

Prikaži več

1

1 2 PRIKAZ STANJA PROSTORA 2.1 OPIS OBSTOJEČEGA STANJA 2.1.1 MAKROLOKACIJA Območje OPPN PSC Mačkovec-2 v velikosti cca 4,5 ha je del gospodarske cone GC Mačkovec in se nahaja na skrajnem SV delu Novega mesta

Prikaži več

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 - ZPNačrt-A,

Prikaži več

PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (naselje, ulica in hišna številka) (poštna številka in pošta)

PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (naselje, ulica in hišna številka) (poštna številka in pošta) PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (poštna številka in pošta) (telefon) (elektronska pošta) IZPOLNI OBČINA NAPOVED PODATKOV ZA ODMERO NADOMESTILA ZA

Prikaži več

[vsebina sklepa skupaj s predlogi in popravki]

[vsebina sklepa skupaj s predlogi in popravki] OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET KOMISIJA ZA STATUTARNA VPRAŠANJA IN LOKALNO SAMOUPRAVO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Datum: 22. 9. 2016 Z AP I S NI

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ukrep 322 Obnova in razvoj vasi T O L M I N, 0 2. 0 2. 2 0 1 1 I N 1 0. 0 2. 2 0 1 1 M A G. R O S A N A Š Č A N Č A R Cilj ukrepa Izboljšanje življenjskih

Prikaži več

OBČINSKI SVET OBČINA LOGATEC www. logatec.si e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Štev.: 007

OBČINSKI SVET OBČINA LOGATEC www. logatec.si e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Štev.: 007 OBČINSKI SVET OBČINA LOGATEC www. logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Štev.: 007-1/2019 Datum: 24.4.2019 OBČINSKI SVET OBČINE LOGATEC

Prikaži več

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med ŽUPAN Številka: 032-3/2018-11 Datum: 1.6.2018 OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Medvode NASLOV: Osnutek Odloka o določitvi stroškov lokacijske

Prikaži več

A1, investicijsko upravljanje, d

A1, investicijsko upravljanje, d GPG Inženiring d.d., Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana-Polje, matična številka: 2273152000, ki jo zastopa direktor Janko Jazbinšek, na podlagi 109. čl. Stvamopravnega zakonika (Ur. list RS št. 87/2002) in

Prikaži več

MESTNA OBČINA NOVO MESTO DOLENJSKI URADNI LIST, URADNO GLASILO MESTNE OBČINE NOVO MESTO ŠTEVILKA 1, NOVO MESTO, LETO 3

MESTNA OBČINA NOVO MESTO DOLENJSKI URADNI LIST, URADNO GLASILO MESTNE OBČINE NOVO MESTO ŠTEVILKA 1, NOVO MESTO, LETO 3 MESTNA OBČINA NOVO MESTO ŠTEVILKA 1, 4. 1. 2017 NOVO MESTO, LETO 3 http://dul.novomesto.si Kazalo UREDBENI DEL 1. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne občine

Prikaži več

NAMEN PROJEKTA

NAMEN PROJEKTA OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV TRETJIH SPREMEMB IN DOPOLNITEV OPN OBČINE TREBNJE OBVEZNA PRILOGA SD03 OPN FAZA: DOPOLNJEN OSNUTEK DATUM: MAJ 2018 1. RAZLOGI ZA PRIPRAVO SD03 OPN Občinski prostorski načrt

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana 306-10-10, 306-12-14 MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: 4780-20/2006-2 Datum: ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega

Prikaži več

URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O

URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA IN MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Geodetski načrt kot osnova za izdelavo državnega prostorskega načrta geodetskih načrtov Miran Brumec, univ. dipl. inž. geod. LGB, geodetski inženiring in informacijske tehnologije, d.o.o. Ljubljana, 14.

Prikaži več

(Priloga_Poro\350ilo o prenosu namenskih sredstev, KS.xlsx)

(Priloga_Poro\350ilo o prenosu namenskih sredstev, KS.xlsx) Tabela: Poročilo o prenosu namenskih sredstev v proračun 2015 V EUR Taksa za obrem. okolja - voda 2.011.143 2.012.994 981.949 1.031.045 1.031.045 0 91210 Inv.in inv.vzdrž.javnih kanal.sis.in ČN 101.660

Prikaži več

Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo ŠPELA ZORKO ANALIZA TRGA STAVBNIH ZEMLJIŠČ IN KOMUNALNI PRISPEVEK V OBČINI GROSUPLJE DIPLO

Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo ŠPELA ZORKO ANALIZA TRGA STAVBNIH ZEMLJIŠČ IN KOMUNALNI PRISPEVEK V OBČINI GROSUPLJE DIPLO Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo ŠPELA ZORKO ANALIZA TRGA STAVBNIH ZEMLJIŠČ IN KOMUNALNI PRISPEVEK V OBČINI GROSUPLJE DIPLOMSKA NALOGA VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

Prikaži več

Predlagatelj: TADEJ BEOČANIN ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVET

Predlagatelj: TADEJ BEOČANIN ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVET Predlagatelj: TADEJ BEOČANIN ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: 10.10.2017 OBČINSKI SVET ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVETA: SKLEP O UKINITVI JAVNEGA DOBRA V K.O. PLANINA Oddelek

Prikaži več

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO Na podlagi 5. člena Odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 1/98) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007-

Prikaži več

Priloga 1: Poročilo o pregledu Firma izvajalca javne službe: Sedež izvajalca javne službe: ID za DDV: Matična številka izvajalca javne službe: POROČIL

Priloga 1: Poročilo o pregledu Firma izvajalca javne službe: Sedež izvajalca javne službe: ID za DDV: Matična številka izvajalca javne službe: POROČIL Priloga 1: Poročilo o pregledu Firma izvajalca javne službe: Sedež izvajalca javne službe: ID za DDV: Matična številka izvajalca javne službe: POROČILO O PREGLEDU MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE Z ZMOGLJIVOSTJO,

Prikaži več

Microsoft Word - Predpisi_inšpektorat.docx

Microsoft Word - Predpisi_inÅ¡pektorat.docx SKUPNA OBČINSKA UPRAVA MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA MESTNE OBČINE NOVO MESTO IN OBČINE STRAŽA I. NADZOR NAD PREDPISI POSAMEZNE OBČINE USTANOVITELJICE SKUPNE OBČINSKE UPRAVE 1. MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

Prikaži več

28premoz

28premoz OBČINA ŽALEC Župan Ul. Savinjske čete 5, 3310 Žalec : (03) 713 64 20 Fax: (03) 713 64 64 E-pošta: mojca.firer@zalec.si Datum: 23.03.2006 OBČINSKEMU SVETU ODBORU ZA FINANCE, PRORAČUN IN PREMOŽENJE ZADEVA:

Prikaži več

Microsoft Word OPOCKOV_Dornava_Za_usklajevanje_3_3_2016

Microsoft Word OPOCKOV_Dornava_Za_usklajevanje_3_3_2016 OBČINA DORNAVA DORNAVA 135 A 2252 DORNAVA OPERATIVNI PROGRAM ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE ZA OBMOČJE OBČINE DORNAVA DOKUMENT ZA OBRAVNAVO NA OBČINSKEM SVETU OBČINE DORNAVA LJUBLJANA, MAREC

Prikaži več

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Opr. št. St 1069/2010 Ljubljana, dne 19.3.2018 VABILO K DAJANJU PONUDB (čl. 335. ZFPPIPP) Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani,

Prikaži več

(Microsoft Word - plan ob\350inske ceste zaklju\350no poro\350ilo doc)

(Microsoft Word - plan ob\350inske ceste zaklju\350no poro\350ilo doc) Občina Kranjska Gora Komisija za pripravo plana razvoja in vzdrževanja občinskih cest POROČILO O REALIZACIJI PLANA RAZVOJA IN VZDRŽEVANJA OBČINSKIH CEST za obdobje 2007-2010 Kranjska Gora, januar 2011

Prikaži več

Uradni list RS – 138/2006, Uredbeni del

Uradni list RS – 138/2006, Uredbeni del Priloga NAPOVED ZA ODMERO DAVKA NA PROMET NEPREMIČNIN SPLOŠNI OBRAZEC. Prodajalec ŠIFRANT VRSTA POGODBENIH STRANK (prodajalec, kupec)* 0 fizi ne osebe 0 samostojni podjetniki posamezniki in druge fizi

Prikaži več

URADNO PREČIŠČENO BESEDILO Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007 in 49/2010) ter 88. člena Poslovnika

URADNO PREČIŠČENO BESEDILO Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007 in 49/2010) ter 88. člena Poslovnika URADNO PREČIŠČENO BESEDILO Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007 in 49/2010) ter 88. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota (Uradni

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV

OBRAZLOŽITEV PRIPRAVLJALEC PROSTORSKEGA AKTA Občina Bovec Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec ŽUPAN Valter Mlekuž PREDSTAVNICA NAROČNIKA Katarina Barbara Ostan PROSTORSKI AKT, DELI AKTA Druge spremembe in dopolnitve

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint _IZS_izobraevanje ZK_1_del.ppt [Zdru\236ljivostni na\350in])

(Microsoft PowerPoint _IZS_izobraevanje ZK_1_del.ppt [Zdru\236ljivostni na\350in]) Geodetski postopki in izdelava elaborata Darinka Bertole, september 2017 NAMEN IZOBRAŽEVANJA: obnova znanja s področja izvedbe geodetske storitve in izdelave elaborata poenotenje dela in dvig kvalitete

Prikaži več

(PZI_predra\350un.xls)

(PZI_predra\350un.xls) POPIS DEL PZI LASC V MIRNU DOLŽINE 750 IN 175 m 1. PREDDELA 2. ZEMELJSKA DELA 3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE 4. ODVODNJAVANJE 5. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA 6. OPREMA CEST 7. TUJE STORITVE SKUPAJ : Stran 2 1.

Prikaži več

Predlagatelj: MARJAN POLJŠAK ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKE

Predlagatelj: MARJAN POLJŠAK ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKE Predlagatelj: MARJAN POLJŠAK ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVETA: SKLEP O USTANOVITVI JAVNEGA DOBRA V K.O. (2399)

Prikaži več

\376\377\000d\000o\000p\000i\000s\000 \000c\000r\000n\000a\000 \000o\000p\000n

\376\377\000d\000o\000p\000i\000s\000 \000c\000r\000n\000a\000 \000o\000p\000n AREA ARS d.o.o. Trg mladosti 6 3320 VELENJE Velenje, 2013-09-20 št.: area ars/d62/2013-opn/sp OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM Center 101 2393 ČRNA NA KOROŠKEM PREDMET: OPN ČRNA NA KOROŠKEM DOPOLNITEV POROČILA

Prikaži več

u pdf

u pdf Uradni list Republike Slovenije Št. 86 / 28. 10. 2011 / Stran 11203 strokovni nadzor nad izvajalci lokalnih gospodarskih javnih služb, strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi z javnimi razpisi

Prikaži več