I. obravnava občinskega sveta NAROČNIK Občina Jezersko Zgornje Jezersko 65 I 4206 Zgornje Jezersko Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJ

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "I. obravnava občinskega sveta NAROČNIK Občina Jezersko Zgornje Jezersko 65 I 4206 Zgornje Jezersko Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJ"

Transkripcija

1

2

3 I. obravnava občinskega sveta NAROČNIK Občina Jezersko Zgornje Jezersko 65 I 4206 Zgornje Jezersko Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE OBČINE JEZERSKO besedilni del IZVAJALEC LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. Ljubljanska cesta 76 I 1230 Domžale Domžale, marec 2016

4 NASLOV AKTA Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Jezersko VSEBINA Program opremljanja besedilni del NAROČNIK Občina Jezersko, Zgornje Jezersko 65, 4206 Zgornje Jezersko ŠTEVILKA PROJEKTA 1307 IZDELOVALEC Locus d.o.o., Ljubljanska cesta 76, 1230 Domžale VODJA PROJEKTA Uroš Košir, univ.dipl.inž.geod. STROKOVNA SKUPINA Leon Kobetič, univ.dipl.inž.grad. Manca Jug, univ.dipl.inž.arh. ORGAN SPREJEMA AKTA Občinski svet Občine Jezersko ODGOVORNA OSEBA ORGANA SPREJEMA Župan Občine Jezersko Jurij Rebolj DATUM Domžale, marec I 45 LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.

5 Program opremljanja I besedilni del KAZALO 1 POVZETEK PROGRAMA OPREMLJANJA SPLOŠNI PODATKI O PROJEKTU IN ZAKONSKA DOLOČILA POJMI IN KRATICE Pojmi Kratice PODATKI O NAROČNIKU IN IZDELOVALCU Naročnik Izdelovalec OPIS OBMOČJA OPREMLJANJA Predpisi Veljavni prostorski akti Projektna in investicijska dokumentacija ter drugi dokumenti in strokovne podlage 13 3 DOLOČITEV POVRŠIN GRADBENIH PARCEL IN NTP OBJEKTOV STROKOVNE PODLAGE IN POSTOPKI ZA DOLOČITEV POVRŠIN GRADBENIH PARCEL IN NTP OBJEKTOV Določitev površin gradbenih parcel Določitev NTP objektov Površine gradbenih parcel in NTP objektov DOLOČITEV OPREMLJENOSTI POSAMEZNE VRSTE OBJEKTA Z DOLOČENO KOMUNALNO OPREMO SKUPNI IN OBRAČUNSKI STROŠKI OBSTOJEČE KOMUNALNE OPREME PROMETNO OMREŽJE Opis stanja obstoječe komunalne opreme Obračunska območja Skupni in obračunski stroški obstoječe komunalne opreme (S in OS) KANALIZACIJSKO OMREŽJE Opis stanja obstoječe infrastrukture Obračunska območja Skupni in obračunski stroški obstoječe komunalne opreme (S in OS) VODOVODNO OMREŽJE Opis stanja obstoječe infrastrukture Obračunska območja Skupni in obračunski stroški obstoječe komunalne opreme (S in OS) OBJEKTI RAVNANJA Z ODPADKI Opis stanja obstoječe komunalne opreme Obračunska območja Skupni in obračunski stroški obstoječe komunalne opreme (S in OS) 26 5 PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA VRSTE OBJEKTOV, ZA KATERE SE KOMUNALNI PRISPEVEK LAHKO ODMERI OPREMLJENOST OBJEKTA S POSAMEZNO VRSTO KOMUNALNE OPREME Prometno omrežje Kanalizacijsko omrežje 30 5 I 45 LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.

6 Kazalo Vodovodno omrežje Objekti ravnanja z odpadki DOLOČITEV SKUPNIH IN OBRAČUNSKIH STROŠKOV PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV OBSTOJEČE KOMUNALNE OPREME NA MERSKE ENOTE INDEKSIRANJE STROŠKOV OPREMLJANJA IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA Odmera komunalnega prispevka na zahtevo zavezanca Odmera komunalnega prispevka po uradni dolžnosti PODROBNEJŠA MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA Razmerje med deležem gradbene parcele in deležem neto tlorisne površine objekta (Dp in Dt) Faktor dejavnosti (K dejavnost ) Oprostitve in olajšave POSEBNI PRIMERI IZRAČUNA KOMUNALNEGA PRISPEVKA Sprememba neto tlorisne površine obstoječega objekta oziroma sprememba namembnosti objekta Gradnja novega objekta na gradbeni parceli prej odstranjenega obstoječega objekta ter dosedanji vložki v izgradnjo komunalne opreme Legalizacija objekta Gradnja na komunalno neopremljenem ali delno opremljenem območju ZAVEZANEC ZA PLAČILO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA OBROČNO ODPLAČILO KOMUNALNEGA PRISPEVKA STROŠKI PRIKLJUČEVANJA POGODBENA RAZMERJA MED INVESTITORJEM IN OBČINO Pogodba o opremljanju Pogodba o priključitvi 38 6 OSTALA INFRASTRUKTURA GRAFIČNI DEL PROGRAMA OPREMLJANJA PRILOGE LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. 6 I 45

7 Program opremljanja I besedilni del KAZALO PREGLEDNIC Preglednica 1: Preglednica 2: Preglednica 3: Preglednica 4: Preglednica 5: Preglednica 6: Preglednica 7: Preglednica 8: Preglednica 9: Preglednica 10: Preglednica 11: Preglednica 12: Preglednica 13: Preglednica 14: Preglednica 15: Preglednica 16: Preglednica 17: Preglednica 18: Preglednica 19: Preglednica 20: Preglednica 21: Preglednica 22: Preglednica 23: Preglednica 24: Preglednica 25: Preglednica 26: Preglednica 27: Preglednica 28: Preglednica 29: Preglednica 30: Površina gradbenih parcel in NTP objektov Skupni in obračunski stroški Vrednost [Cp i ] in [Ct i ] Prikaz pozidanih in razpoložljivih površin gradbenih parcel in NTP objektov Dolžine cest v občini Jezersko v odvisnosti od njihove kategorije Vsota površin gradbenih parcel in NTP objektov na obračunskem območju Normirani stroški prometne infrastrukture Prikaz skupnih stroškov obstoječega cestnega omrežja Prikaz financiranja v izgradnjo prometnega omrežja Prikaz skupnih in obračunskih stroškov izgradnje prometnega omrežja Prikaz vrednosti faktorjev Cp in Ct Vsota površin gradbenih parcel in NTP objektov na obračunskem območju Prikaz skupnih stroškov obstoječega kanalizacijskega omrežja Prikaz financiranja v izgradnjo kanalizacijskega omrežja Prikaz skupnih in obračunskih stroškov izgradnje kanalizacijskega omrežja Prikaz vrednosti faktorjev Cp in Ct Vsota površin gradbenih parcel in NTP objektov na obračunskem območju Prikaz skupnih stroškov obstoječega vodovodnega omrežja Prikaz financiranja v izgradnjo vodovodnega omrežja Prikaz skupnih in obračunskih stroškov izgradnje vodovodnega omrežja Prikaz vrednosti faktorjev Cp in Ct Vsota površin gradbenih parcel in NTP objektov na obračunskem območju Prikaz skupnih stroškov objektov ravnanja z odpadki Prikaz financiranja v izgradnjo objektov ravnanja z odpadki Prikaz skupnih in obračunskih stroškov izgradnje objektov ravnanja z odpadki Prikaz vrednosti faktorjev Cp in Ct Prikaz skupnih in obračunskih stroškov za določeno vrsto komunalne opreme Vrednost [Cpi] in [Cti], izražena v /m Prikaz faktorja dejavnosti za posamezne vrste objektov Prikaz stroškov Cp in Ct za obstoječo komunalno opremo I 45 LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.

8 Program opremljanja I besedilni del 1 POVZETEK PROGRAMA OPREMLJANJA Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Jezersko, v nadaljevanju»program opremljanja«, je akt, ki ga Občina sprejme kot odlok - Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Jezersko, kateri določa: obračunska območja posamezne vrste komunalne opreme, skupne in obračunske stroške posamezne vrste komunalne opreme na obračunskih območjih, preračun obračunskih stroškov na m2 gradbene parcele in m2 neto tlorisne površine objekta, podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka. Besedilni del programa opremljanja podrobneje določa podlage oziroma določila, predpisana z odlokom. Z njim se določuje in usklajuje dejavnosti, v zvezi z opremljanjem zemljišč s komunalno opremo ter ostalo gospodarsko javno infrastrukturo. Predmet programa opremljanja je celotno območje občine Jezersko. Program opremljanja je izdelan za odmero komunalnega prispevka za sorazmerne stroške izgradnje že zgrajene komunalne opreme in vsebuje vse potrebne podlage za obračun komunalnega prispevka. Program opremljanja obravnava naslednjo komunalno opremo: prometno omrežje kanalizacijsko omrežje vodovodno omrežje objekti ravnanja z odpadki Odmera komunalnega prispevka za komunalno opremo, katere program opremljanja ne obravnava (infrastruktura še ni zgrajena), se izvede na podlagi za to komunalno opremo izdelanega in sprejetega programa opremljanja, ki se smiselno poveže s predmetnim programom opremljanja. Območja, ki so predmet programa opremljanja, so vsa z veljavnim občinskim prostorskim aktom določena stavbna zemljišča, ki so namenjena gradnji objektov in ostala območja, na katerih stojijo ali se lahko gradijo objekti in se zanje lahko odmeri komunalni prispevek. Površina gradbenih parcel in neto tlorisna površina objektov je določena za vsako obračunsko območje posamezne komunalne opreme posebej in je prikazana v 3. poglavju. Skupni stroški za obstoječo komunalno opremo so po višini enaki stroškom, ki bi nastali ob izgradnji nove komunalne opreme, ki je po zmogljivostih in namenu primerljiva z obstoječo. Obračunski stroški so stroški, ki se financirajo s sredstvi zbranimi s plačili komunalnih prispevkov in bremenijo določljive zavezance. Za predmetni program opremljanja Občina določa merila, na podlagi katerih se v razmerju do skupnih stroškov določijo obračunski stroški. Obračunska območja posamezne vrste komunalne opreme so naslednja: PROMETNO OMREŽJE eno obračunsko območje, KANALIZACIJSKO OMREŽJE eno obračunsko območje, VODOVODNO OMREŽJE eno obračunsko območje, OBJEKTI RAVNANJA Z ODPADKI eno obračunsko območje. 9 I 45 LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.

9 Povzetek programa opremljanja Površina gradbenih parcel in neto tlorisnih površin objektov, opremljenih z določeno vrsto komunalne opreme, prikazana v naslednji tabeli, znaša: KOMUNALNA OPREMA OBRAČUNSKO OBMOČJE A parcela [m 2 ] A tlorisna [m 2 ] prometno omrežje CES kanalizacijsko omrežje KAN vodovodno omrežje VOD objekti ravnanja z odpadki KOM Preglednica 1: Površina gradbenih parcel in NTP objektov Višina skupnih in obračunskih stroškov za določeno vrsto komunalne opreme, prikazana v naslednji tabeli, znaša: OBRAČUNSKI SKUPNI STROŠKI KOMUNALNA OPREMA OBRAČUNSKO OBMOČJE STROŠKI [ ] [ ] prometno omrežje CES kanalizacijsko omrežje KAN vodovodno omrežje VOD objekti ravnanja z odpadki KOM SKUPAJ Preglednica 2: Skupni in obračunski stroški Višina skupnih in obračunskih stroškov za opremljanje m2 gradbene parcele [Cpi] in m2 neto tlorisne površine objekta [Cti] za določeno vrsto komunalne opreme, prikazana v naslednji tabeli, znaša: Cp Ct KOMUNALNA OPREMA OBRAČUNSKO OBMOČJE [ /m 2 ] [ /m 2 ] prometno omrežje CES 3,64 11,84 kanalizacijsko omrežje KAN 1,30 4,00 vodovodno omrežje VOD 1,13 3,60 objekti ravnanja z odpadki KOM 0,22 0,71 Preglednica 3: Vrednost [Cp i] in [Ct i] Območja posamezne vrste komunalne opreme in skupne opremljenosti z njo, so podrobneje prikazana v kartografskem delu programa opremljanja, na preglednih kartah ter na kartah, izdelanih v merilu 1: Naslednji pojmi predstavljajo: CES: strošek opremljanja s Cp in Ct za obračunsko območje prometnega omrežja, KAN: strošek opremljanja s Cp in Ct za obračunsko območje kanalizacijskega omrežja, VOD: strošek opremljanja s Cp in Ct za obračunsko območje vodovodnega omrežja, KOM: strošek opremljanja s Cp in Ct za obračunsko območje objektov ravnanja z odpadki. Izračun komunalnega prispevka za posameznega zavezanca se izračuna po naslednji formuli: KP i = (A parcela Cp i1 Dp) + (K dejavnost A tlorisna Ct i1 Dt), ki je opisana v poglavju "5.6 Izračun komunalnega prispevka", kratice pa v poglavju "2.1 Pojmi in kratice". LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. 10 I 45

10 Program opremljanja I besedilni del 2 SPLOŠNI PODATKI O PROJEKTU IN ZAKONSKA DOLOČILA 2.1 Pojmi in kratice Pojmi Komunalna oprema so: objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja, objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna, objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine. Skupni stroški Obračunsko območje Komunalni prispevek Objekt obsegajo vse stroške, ki so povezani s projektiranjem in gradnjo posamezne vrste komunalne opreme na obračunskem območju, je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na posamezno vrsto komunalne opreme, oziroma območje njene uporabe, je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec za plačilo komunalnega prispevka plača občini, je stavba ali gradbeni inženirski objekt v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov Kratice Gradbena parcela je zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerem stoji oziroma na katerem je predviden objekt in na katerem so urejene površine, ki služijo takšnemu objektu oziroma je predvidena ureditev površin, ki bodo služile takšnemu objektu, NTP neto tlorisna površina objekta, izračunana po SIST ISO 9836:2000, FI A parcela A tlorisna K dejavnost Dp Dt Cpi Cti Cpi1 Cti1 faktor izrabe gradbene parcele, površina gradbenih parcel, NTP, ki so predmet odmere komunalnega prispevka, faktor dejavnosti, določen za različne vrste objektov, delež gradbene parcele pri izračunu komunalnega prispevka, delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka, obračunski strošek opremljanja kvadratnega metra gradbene parcele z določeno vrsto komunalne opreme, obračunski strošek opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno vrsto komunalne opreme, indeksirani obračunski strošek opremljanja kvadratnega metra gradbene parcele z določeno vrsto komunalne opreme, indeksirani obračunski strošek opremljanja kvadratnega metra neto 11 I 45 LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.

11 Splošni podatki o projektu in zakonska določila tlorisne površine objekta z določeno vrsto komunalne opreme, I S OS KPi KP faktor indeksacije, ki se ob odmeri komunalnega prispevka indeksira od dneva uveljavitve odloka, skupni stroški komunalne opreme, obračunski stroški komunalne opreme, komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme, celotni izračunani komunalni prispevek, 2.2 Podatki o naročniku in izdelovalcu Naročnik Ime: Sedež: Občina Jezersko Zgornje Jezersko 65, 4206 Zgornje Jezersko Župan: Odgovorna oseba za izvedbo projekta: Jurij Rebolj Jasna Durič Telefon: Davčna številka SI Izdelovalec Ime: Sedež: LOCUS prostorske informacijske rešitve, d.o.o. Ljubljanska cesta 76, 1230 Domžale Direktor: Odgovorna oseba za izvedbo projekta: Leon Kobetič Uroš Košir Telefon: Davčna številka SI Opis območja opremljanja Območje, katerega predmetni program opremljanja obravnava, je območje vseh stavbnih zemljišč v vseh naseljih občine Jezersko, na katerih se lahko gradi objekte, ki so predmet odmere komunalnega prispevka ter območja ostalih zemljišč, na katerih stojijo objekti. Območje opremljanja je podrobneje prikazano v kartografskem delu programa opremljanja na kartah, v merilu 1: Predpisi Zakon o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Ur.l. RS; št. 33/07, 108/09, 106/10 popr., 57/12, 109/12), Zakon o graditvi objektov ZGO-1 (Ur.l. RS; št. 110/02, 45/04, 47/04, 102/04-UPB1 (14/05 popr.), 126/07, 108/09, 57/12, 110/13, 19/15), LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. 12 I 45

12 Program opremljanja I besedilni del Zakon o varstvu okolja ZVO-1 (Ur.l. RS; št. 41/04, 17/06, 20/06, 39/06-UPB1, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15), Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka "pravilnik"; (Ur.l. RS; št. 95/07), Uredba o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo "uredba"; (Ur.l. RS; št. 80/07), Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Ur.l. RS; št. 18/13, 24/13, 26/13), Uredba o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena (Ur.l., RS, št. 109/11), Uredba o oskrbi s pitno vodo (Ur.l. RS; št. 88/12), Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Ur.l. RS; št. 88/11, 8/12, 108/13) Veljavni prostorski akti Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Jezersko (Ur.l. RS, št. 72/15) Projektna in investicijska dokumentacija ter drugi dokumenti in strokovne podlage VREDNOTENJE POSAMEZNE VRSTE KOMUNALNE OPREME: podatki iz osnovnih sredstev, Komunala Kranj d.o.o. ter strokovna naloga "Določitev nadomestitvenih stroškov za omrežja in objekte lokalne komunalne infrastrukture", MOPE 2004, KATASTER OBČINSKIH CEST: osi občinskih cest, Občina Jezersko; občinska BCP, Občina Jezersko, KATASTER KANALIZACIJSKEGA IN VODOVODNEGA OMREŽJA: kataster omrežja, Komunala Kranj d.o.o., OBJEKTI RAVNANJA Z ODPADKI: seznam ekoloških otokov in zbirni center, Komunala Kranj d.o.o., GRADBENE PARCELE: veljavni občinski izvedbeni akt, Občina Jezersko, strokovne podlage, Locus d.o.o., NETO TLORISNE POVRŠINE OBJEKTOV: kataster stavb in register nepremičnin, GURS. 13 I 45 LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.

13 Program opremljanja I besedilni del 3 DOLOČITEV POVRŠIN GRADBENIH PARCEL IN NTP OBJEKTOV V okviru programa opremljanja se pod pojmom komunalna oprema urejajo objekti, omrežja in površine v upravljanju izvajalcev lokalnih gospodarskih javnih služb, za katere se lahko odmerja komunalni prispevek in so potrebni, da lahko prostorske ureditve oziroma objekti služijo svojemu namenu. S tem programom opremljanja se ureja že zgrajeno prometno, kanalizacijsko in vodovodno omrežje ter objekti ravnanja z odpadki. Skladno z zakonodajo pod komunalno opremo štejejo: objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja, objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna, objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine. 3.1 Strokovne podlage in postopki za določitev površin gradbenih parcel in NTP objektov Določitev površin gradbenih parcel Območja, ki so predmet programa opremljanja, so vsa območja stavbnih zemljišč, določena z občinskim prostorskim načrtom oziroma ostalimi veljavnimi prostorskimi izvedbenimi akti, na katerih je mogoče graditi objekte, ki so predmet odmere komunalnega prispevka. Stavbna zemljišča, na katerih gradnja stavb, za katere se lahko odmeri komunalni prispevek, praviloma ni mogoča, so: P območja prometnih površin, Z območja zelenih površin. Če se na enem od zgoraj navedenih območij vseeno gradi objekt, za katerega se lahko odmeri komunalni prispevek, se le-ta izvrši glede na dejansko opremljenost območja s posamezno vrsto komunalne opreme oziroma glede na vrsto komunalne opreme, na katero se bo objekt, ki je predmet odmere komunalnega prispevka, priključeval. Analiza stavbnih zemljišč Za določitev površin gradbenih parcel na celotnem območju, na katerem je mogoče obračunati komunalni prispevek, so bile opravljene določene prostorske analize, ki so obsegale: analizo pozidanosti stavbnih zemljišč, določitev nezazidanih stavbnih zemljišč. Analiza pozidanosti stavbnih zemljišč Obstoječa namenska raba prostora (stavbna zemljišča) je bila presekana z dejansko rabo pozidanosti (dobljena iz katastra kmetijskih zemljišč, s katerim upravlja in ga redno vzdržuje Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano). Rezultat so iz namenske rabe izločena vsa zemljišča, ki so pozidana (gradbene parcele). Določitev prostih nepozidanih stavbnih zemljišč Vse površine stavbnih zemljišč, ki niso bile izločene z analizo pozidanosti stavbnih zemljišč, so bile dodatno pregledane. Zemljiščem se je določilo ali predstavlja gradbeno parcelo (del funkcionalnega zemljišča objekta), trajno nezazidljivo zemljišče ali zemljišče namenjeno gradnji objektov. Pri določevanju zemljišč so se upoštevali 15 I 45 LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.

14 Določitev površin gradbenih parcel in ntp objektov kriteriji prostorskega akta, ki določa usmeritve in prostorske izvedbene pogoje gradnje objektov na novih zemljiščih, za katere so predpisani maksimalni dopustni faktorji zazidanosti ter druge omejitve na določenih EUP; minimalne gradbene parcele, faktor izrabe, ipd. Iz zemljišč, ki so predmet odmere komunalnega prispevka, se izločijo površine, ki so predvidene za gradnjo. Te površine praviloma nikoli ne bodo pozidane, saj niso del gradbenih parcel. Površine so opredeljene kot: površine infrastrukture, trajno nepozidane oz. nezazidljive površine. Površine infrastrukture V prostorskem aktu so določene površine, ki predstavljajo prometno omrežje to površino predstavlja namenska raba P in niso zajeta v vsoto površin gradbenih parcel. Ker na območju stavbnih zemljišč potekajo državne, občinske ter nekategorizirane ceste in poti, ki niso zajete s svojo namensko rabo, je površina kategoriziranih cest določena na podlagi katastra cest in BCP oziroma glede na dejansko stanje v naravi. Trajno nepozidane oz. nezazidljive površine V prostorskem aktu ni določenih gradbenih parcel obstoječih objektov. Iz tega razloga so z analizo obstoječega stanja izločene t.i. trajno nepozidane oz. nezazidljive površine (obcestni pasovi zemljišč, strme brežine na katerih gradnja ni možna, območja ob vodotokih, ipd.) Določitev NTP objektov Za določitev podatka o obstoječi neto tlorisni površini objekta, je bil iz katastra stavb prevzet podatek o lokaciji objekta in površini stavbišča, iz registra nepremičnin pa podatek o njegovi neto tlorisni površini. Ker vsi objekti, vpisani v kataster stavb, v registru nepremičnin nimajo vpisanega podatka o NTP oziroma je površina NTP enaka 0 m 2, je bila v tovrstnih primerih NTP objekta določena kot površina njegovega stavbišča, katera je bila pomnožena s številom etaž (podatek iz registra nepremičnin) in deljena s faktorjem 1,16, kateri predstavlja izkustveno razmerje med bruto in neto tlorisno površino povprečne opečne stavbe. Za potrebe določitve vsote NTP objektov na celotnem območju, na katerem je mogoče obračunati komunalni prispevek, so bile opravljene določene prostorske analize, ki so obsegale: določitve faktorja izrabe, določitev prostih kapacitet stavbnih zemljišč. Določitev faktorja izrabe Ker s prostorskim aktom faktor izrabe ni določen, se je le-ta določil na podlagi obstoječe gostote pozidave - faktor izrabe se je določil na nivoju naselja glede na obstoječe NTP objektov na obstoječih gradbenih parcelah. Na ta način se je pridobil podatek gostote pozidave v posameznem naselju. Določitev prostih kapacitet stavbnih zemljišč Faktorji izrabe, iz poglavja»določitev faktorja izrabe«posamezne podrobnejše namenske rabe iz prostorskega akta oziroma izračunani na nivoju naselja, so bili upoštevani za določitev razpoložljivih kapacitet predvidenih NTP objektov, na območjih prostih nepozidanih stavbnih zemljišč Površine gradbenih parcel in NTP objektov Ob upoštevanju s tem poglavjem določenih urbanističnih kriterijev ter določil prostorskega akta je bil kot produkt izvedene analize pridobljen podatek o obstoječih in razpoložljivih gradbenih parcelah in neto tlorisnih površinah objektov na celotnem območju občine. Pridobljeni podatek tako prikazuje vsoto že pozidanih zemljišč in objektov na njih, kot tudi vsoto površin še nepozidanih stavbnih zemljišč in vsoto NTP vseh objektov, katere je mogoče ob upoštevanju urbanističnih pogojev iz izvedbenih aktov občine še postaviti v prostor. LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. 16 I 45

15 Program opremljanja I besedilni del Naslednja preglednica prikazuje skupno neto tlorisno površino obstoječih objektov in gradbenih parcel, na katerih ti objekti stojijo ter površino še razpoložljivih gradbenih parcel in objektov, ki jih je na navedenih gradbenih parcelah mogoče zgraditi. A STANJE V NARAVI parcela A tlorisna [m 2 ] [m 2 ] pozidane površine proste površine SKUPAJ Preglednica 4: Prikaz pozidanih in razpoložljivih površin gradbenih parcel in NTP objektov 3.2 Določitev opremljenosti posamezne vrste objekta z določeno komunalno opremo Državna zakonodaja kot obvezo za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo stanovanjskega objekta, določa minimalno komunalno oskrbo, t.j. njegovo priključitev na: javno električno omrežje javno kanalizacijsko omrežje, če obstaja oziroma alternativa javno vodovodno omrežje, če obstaja oziroma alternativa javno cestno omrežje Hkrati zakonodaja določa možnost, da nestanovanjske objekte investitor priključi zgolj na tisto vrsto gospodarske javne infrastrukture, katero bo objekt za svoje delovanje, uporabljal. S predmetnim programom opremljanja je določeno, da mora vsak objekt, ki se priključuje na vsaj eno vrsto komunalne opreme (torej je za objekt potrebno plačati komunalni prispevek), poravnati komunalni prispevek za kolektivno komunalno opremo, to je prometno omrežje in ravnanje z odpadki. Obveznost priključitve na individualno komunalno opremo vodovod in kanalizacija, določi projektant v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja. 17 I 45 LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.

16 Program opremljanja I besedilni del 4 SKUPNI IN OBRAČUNSKI STROŠKI OBSTOJEČE KOMUNALNE OPREME 4.1 Prometno omrežje Opis stanja obstoječe komunalne opreme Cestno omrežje v občini je dobro razvejano, saj javne ceste potekajo do vseh zaselkov in območij, ki so naseljena. Z omrežjem državnih cest je občina, glede na reliefne značilnosti, ustrezno povezana s sosednjimi občinami. Osnova za vrednotenje občinskega prometnega omrežja je sloj občinskih cest, katerega vodi Občina Jezersko. Poleg navedenega sloja, se vrednotenje občinskih cest izvaja na podlagi podatkov občinske banke cestnih podatkov Občine Jezersko. Vrednotenje zemljišč, preko katerih potekajo občinske ceste, se izvaja na podlagi povprečnih cen, katere so za posamezno namembnost zemljišč določene na trgu nepremičnin. Program opremljanja obravnava občinsko prometno omrežje v občini in preko njega določa merila za obračun komunalnega prispevka za že opremljena območja. Občinsko prometno omrežje sestavljajo lokalne ceste (LC) ter javne poti (JP). Dolžina obstoječega občinskega cestnega omrežja znaša: DOLŽINA KATEGORIJA CESTE OBRAČUNSKO OBMOČJE [m] Lokalna cest (LC) CES Javna pot (JP) SKUPAJ Preglednica 5: Dolžine cest v občini Jezersko v odvisnosti od njihove kategorije Lokalne ceste predstavljajo navezavo in povezavo obeh naselij v občini ter tvorijo pomembnejšo cestno povezavo znotraj naselja. Te ceste praviloma ne potekajo do objektov, se pa posamezni objekti priključujejo na navedene ceste neposredno. Ostale ceste so tiste, ki potekajo skozi posamezno naselje ter omogočajo navezavo hišnih priključkov na ceste višje kategorije lokalne ceste in državne ceste Obračunska območja Vzpostavitev obračunskih območij temelji na njihovi opremljenosti z občinskim prometnim omrežjem. Občinske ceste služijo vsem občanom ne glede na območje na katerem se na njih priključujejo in predstavljajo grajeno javno dobro. Za prometno omrežje se določi eno obračunsko območje. Na območju občine obstaja naslednje obračunsko območje prometnega omrežja: CES prometno omrežje Dodatna obrazložitev: Ob odmeri komunalnega prispevka se zavezancu odmeri komunalni prispevek za območje CES oz. delež komunalnega prispevka za obstoječe že zgrajeno prometno omrežje, odvisno od stanja v naravi: Gradnjo javnega prometnega omrežja, na s prometnim omrežjem komunalno neopremljenemu ali delno opremljenemu območju, zagotavlja občina. Gradnja se financira iz komunalnega prispevka, proračuna občine, proračuna države ali iz drugih virov. 19 I 45 LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.

17 Skupni in obračunski stroški obstoječe komunalne opreme Če želi investitor graditi na, z javnim prometnim omrežjem, neopremljenem ali delno opremljenem območju, lahko Občina in investitor skleneta pogodbo o opremljanju. S pogodbo o opremljanju dorečeta obveznosti investitorja v izgradnjo manjkajoče komunalne opreme in ta na podlagi le-te pridobi gradbeno dovoljenje. V tem primeru se investitorju odmeri delež komunalnega prispevka za obstoječe že zgrajeno prometno omrežje. V obeh primerih je potrebno izdelati program opremljanja. če se investitor na območju naselij neposredno priključi na obstoječe prometno omrežje, se mu odmeri komunalni prispevek za območje CES. V tem primeru ob plačilu komunalnega prispevka občina investitorju zagotavlja možnost priključitve na javno prometno omrežje, brez pogojevanja kakršnihkoli dodatnih investicij v javno prometno omrežje. če se investitor priključuje neposredno na državno cesto, je dolžan poravnati enake obveznosti, kot če bi se priključeval na občinsko cesto plačati mora komunalni prispevek za prometno omrežje. Naslednja preglednica prikazuje površino gradbenih parcel oziroma NTP objektov, ki ležijo na obračunskem območju prometnega omrežja. POVRŠINA PARCEL NTP OBRAČUNSKO OBMOČJE [m 2 ] [m 2 ] CES prometno omrežje opremljeno CES prometno omrežje delno opremljeno neopremljeno 0 0 SKUPAJ Preglednica 6: Vsota površin gradbenih parcel in NTP objektov na obračunskem območju Obračunsko območje prometnega omrežja je prikazano na karti 2: Prometno omrežje pregledna karta obračunskih območij Skupni in obračunski stroški obstoječe komunalne opreme (S in OS) Za določitev skupnih stroškov občinskega cestnega omrežja so bili uporabljeni podatki iz strokovne naloge "Določitev nadomestitvenih stroškov za omrežja in objekte lokalne komunalne opreme" in podatki, ki jih je posredovala občina. Natančne površine, širine in dolžine cest so bile pridobljene iz digitalnega katastra občinskih cest in občinske banke cestnih podatkov. Skupne stroške sestavljajo: 1. Zemeljska dela Pri določitvi gradbenih stroškov, so za ceste upoštevani stroški zemeljskih in ostalih del, kamor spadajo preddela (zavarovanje objekta, geodetska dela), zemeljska dela (odriv humusa, izkop zemljine do nosilne plasti, ureditev planuma temeljnih tal ter vgraditev posteljice) in ostala dela (projektantski nadzor, stroški projektne dokumentacije). Stroški za asfaltne ceste so ocenjeni v skupni vrednosti 26,45 /m 2. Za makadamske ceste stroški preddel, zemeljskih in ostalih del znašajo 14,75 /m Voziščna konstrukcija Strošek izgradnje zgornjega ustroja je sestavljen iz stroškov izgradnje obrabne plasti, zgornje nosilne vezane plasti in spodnje nosilne nevezane plasti tampona v odvisnosti od prometne obremenitve. Za asfaltni sloj je bila predpostavljena srednja prometna obtežba voziščne konstrukcije na dobro raščenih tleh s stroškom izvedbe 24,62 / m 2 in 13,35 /m 2 za izvedbo makadama. 3. Vrednotenje zemljišča Za vse občinske ceste se privzame, da so javno dobro. Ceste, ki v naravi še niso vpisane kot javno dobro, je potrebno na način, določen z zakonodajo, pridobiti in vpisati v zemljiško knjigo kot javno dobro. Ker je za ta postopek pričakovati stroške odkupa zemljišč, Občina določa, da se vsa zemljišča, po katerih potekajo občinske ceste, ovrednotijo v odvisnosti od lokacije. Tako je za strošek odkupa m 2 ceste predviden naslednji znesek: LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. 20 I 45

18 Program opremljanja I besedilni del 5 /m2 izven območij stavbnih zemljišč, 18 /m2 na območjih stavbnih zemljišč, VRSTA STROŠKA NORMIRANI STROŠEK zemeljska in ostala dela za asfaltno voziščno konstrukcijo 26,45 /m 2 zemeljska in ostala dela za makadam 14,75 /m 2 vrednost izgradnje asfaltne voziščne konstrukcije 24,62 /m 2 vrednost izgradnje makadamskega ustroja 13,35 /m 2 vrednost m2 zemljišča, preko katerega poteka cesta 5-18 /m 2 Preglednica 7: Normirani stroški prometne infrastrukture Skupni stroški obstoječega občinskega prometnega omrežja znašajo: prometno omrežje KOMUNALNA OPREMA VRSTA STROŠKA SKUPNI STROŠKI [ ] cestna infrastruktura objekti na cestah SKUPAJ Preglednica 8: Prikaz skupnih stroškov obstoječega cestnega omrežja Spodnja preglednica prikazuje deleže financiranja izgradnje prometnega omrežja s strani EU oz. RS (23. člen ZFO-1) in občinskega proračuna ter delež, ki se krije s komunalnim prispevkom (obračunski stroški): SKUPNI STROŠKI DRUGI VIRI OBRAČUNSKI STROŠKI [ ] [ ] [ ] Preglednica 9: Prikaz financiranja v izgradnjo prometnega omrežja Razlika obračunskih stroškov do skupnih stroškov se krije iz drugih virov (sredstva države, sredstva občine, prispevki donatorjev, ipd.). Višina skupnih in obračunskih stroškov za prometno omrežje znaša : SKUPNI STROŠKI OBRAČUNSKI STROŠKI OBRAČUNSKO OBMOČJE [ ] [ ] CES prometno omrežje Preglednica 10: Prikaz skupnih in obračunskih stroškov izgradnje prometnega omrežja Medtem, ko skupni stroški predstavljajo stroške izgradnje prometnega omrežja, obračunski stroški predstavljajo delež skupnih stroškov, ki zapadejo v odmero komunalnega prispevka. Iz preglednice je razvidno, da Občina preko komunalnega prispevka obračuna 19 % skupnih stroškov izgradnje prometnega omrežja. Višina faktorjev Cp in Ct za občinsko prometno omrežje znaša: Cp Ct KOMUNALNA OPREMA OBRAČUNSKO OBMOČJE [ /m 2 ] [ /m 2 ] prometno omrežje CES 3,64 11,84 Preglednica 11: Prikaz vrednosti faktorjev Cp in Ct Obračun komunalnega prispevka v obračunskem območju»ces prometno omrežje«predstavljata faktorja Cp in Ct, dobljena na način deljenja obračunskih stroškov prometnega omrežja z vsoto površin gradbenih parcel in neto tlorisnih površin objektov, ki ležijo na območju, opremljenim s prometnim omrežjem. 21 I 45 LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.

19 Skupni in obračunski stroški obstoječe komunalne opreme 4.2 Kanalizacijsko omrežje Opis stanja obstoječe infrastrukture V občini je vzpostavljeno javno kanalizacijsko omrežje v naselju Zgornje Jezersko. Kanalizacijsko omrežje vzdržuje upravljavec Komunala Kranj d.o.o. Vrednost kanalizacijskega omrežja se je prevzela iz izpisa registra osnovnih sredstev Komunale Kranj d.o.o Obračunska območja Vzpostavitev obračunskih območij temelji na njihovi opremljenosti z javnim kanalizacijskim omrežjem. Na območju občine sta oz. bosta vzpostavljena dva kanalizacijska sistema, ki se zaključita s čistilno napravo. Na območju občine obstaja naslednje eno obračunsko območje kanalizacijskega omrežja: KAN kanalizacijsko omrežje Dodatna obrazložitev: Ob odmeri komunalnega prispevka se zavezancu odmeri komunalni prispevek za območje KAN oz. delež komunalnega prispevka za obstoječe že zgrajeno kanalizacijsko omrežje, odvisno od stanja v naravi: Gradnjo javnega kanalizacijskega omrežja, na s kanalizacijskim omrežjem komunalno neopremljenemu ali delno opremljenemu območju, zagotavlja občina. Gradnja se financira iz komunalnega prispevka, proračuna občine, proračuna države ali iz drugih virov. Če želi investitor graditi na, z javnim kanalizacijskim omrežjem, neopremljenem ali delno opremljenem območju, lahko Občina in investitor skleneta pogodbo o opremljanju. S pogodbo o opremljanju dorečeta obveznosti investitorja v izgradnjo manjkajoče komunalne opreme in ta na podlagi le-te pridobi gradbeno dovoljenje. V tem primeru se investitorju odmeri delež komunalnega prispevka za obstoječe že zgrajeno kanalizacijsko omrežje. V teh primerih je potrebno izdelati program opremljanja. če se investitor na območju naselij neposredno priključi na obstoječe kanalizacijsko omrežje, se mu odmeri komunalni prispevek za območje KAN. V tem primeru ob plačilu komunalnega prispevka občina investitorju zagotavlja možnost priključitve na javno kanalizacijsko omrežje, brez pogojevanja kakršnihkoli dodatnih investicij v javno kanalizacijsko omrežje. Naslednja preglednica prikazuje površino gradbenih parcel oziroma NTP, ki ležijo na obračunskem območju kanalizacijskega omrežja. POVRŠINA PARCEL NTP OBRAČUNSKO OBMOČJE [m 2 ] [m 2 ] KAN kanalizacijsko omrežje opremljeno KAN kanalizacijsko omrežje delno opremljeno neopremljeno SKUPAJ Preglednica 12: Vsota površin gradbenih parcel in NTP objektov na obračunskem območju Obračunsko območje kanalizacijskega omrežja je prikazano na karti 3: Kanalizacijsko omrežje pregledna karta obračunskih območij Skupni in obračunski stroški obstoječe komunalne opreme (S in OS) Za določitev skupnih stroškov občinskega kanalizacijskega omrežja so bili uporabljeni podatki iz izpisa registra osnovnih sredstev Komunale Kranj d.o.o. (nabavna vrednost). LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. 22 I 45

20 Program opremljanja I besedilni del Skupni stroški obstoječega kanalizacijskega omrežja znašajo: kanalizacijsko omrežje KOMUNALNA OPREMA VRSTA STROŠKA SKUPNI STROŠKI [ ] omrežje kanalizacije čistilna naprava črpališča projektna dokumentacija SKUPAJ Preglednica 13: Prikaz skupnih stroškov obstoječega kanalizacijskega omrežja Spodnja preglednica prikazuje deleže financiranja izgradnje kanalizacijskega omrežja s strani EU oz. RS (+23. člen ZFO) in občinskega proračuna ter delež, ki se krije s komunalnim prispevkom (obračunski stroški): SKUPNI STROŠKI [ ] DRUGI VIRI [ ] OBRAČUNSKI STROŠKI [ ] Preglednica 14: Prikaz financiranja v izgradnjo kanalizacijskega omrežja Razlika obračunskih stroškov do skupnih stroškov se krije iz drugih virov (sredstva EU, sredstva države, sredstva občine, ipd.). Višina skupnih in obračunskih stroškov za kanalizacijsko omrežje znaša: SKUPNI STROŠKI OBRAČUNSKI STROŠKI OBRAČUNSKO OBMOČJE [ ] [ ] KAN kanalizacijsko omrežje Preglednica 15: Prikaz skupnih in obračunskih stroškov izgradnje kanalizacijskega omrežja Medtem, ko skupni stroški predstavljajo stroške izgradnje kanalizacijskega omrežja, obračunski stroški predstavljajo delež skupnih stroškov, ki zapadejo v odmero komunalnega prispevka. Iz preglednice je razvidno, da Občina preko komunalnega prispevka obračuna 13 % skupnih stroškov izgradnje kanalizacijskega omrežja. Višina faktorjev Cp in Ct za kanalizacijsko omrežje znaša: Cp Ct KOMUNALNA OPREMA OBRAČUNSKO OBMOČJE [ /m 2 ] [ /m 2 ] kanalizacijsko omrežje KAN 1,30 4,00 Preglednica 16: Prikaz vrednosti faktorjev Cp in Ct Obračun komunalnega prispevka v obračunskem območju»kan kanalizacijsko omrežje«predstavljata faktorja Cp in Ct, dobljena na način deljenja obračunskih stroškov kanalizacijskega omrežja z vsoto površin gradbenih parcel in neto tlorisnih površin objektov, ki ležijo na območju, opremljenim s kanalizacijskim omrežjem. 23 I 45 LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.

21 Skupni in obračunski stroški obstoječe komunalne opreme 4.3 Vodovodno omrežje Opis stanja obstoječe infrastrukture Oskrba s pitno vodo je v občini zagotovljena preko sistema javnega vodovoda, vaških vodovod in individualnih vodnih zajetij. Program opremljanja obravnava samo javni vodovod. Vodovodno omrežje vzdržuje upravljavec Komunala Kranj d.o.o. Vrednost vodovodnega omrežja se je prevzela iz izpisa registra osnovnih sredstev Komunale Kranj d.o.o Obračunska območja Vzpostavitev obračunskih območij temelji na njihovi opremljenosti z javnim vodovodnim omrežjem. Na območju občine je več vodovodnih sistemov, vendar je zaradi odločitve občine po enotni višini komunalnega prispevka na enoto, vodovodno omrežje opredeljeno kot eno obračunsko območje. Na območju občine obstaja naslednje obračunsko območje vodovodnega omrežja: VOD vodovodno omrežje Dodatna obrazložitev: Ob odmeri komunalnega prispevka se zavezancu odmeri komunalni prispevek za območje VOD oz. delež komunalnega prispevka za obstoječe že zgrajeno vodovodno omrežje, odvisno od stanja v naravi: Gradnjo javnega vodovodnega omrežja, na z vodovodnim omrežjem komunalno neopremljenemu ali delno opremljenemu območju, zagotavlja občina. Gradnja se financira iz komunalnega prispevka, proračuna občine, proračuna države ali iz drugih virov. Če želi investitor graditi na, z javnim vodovodnim omrežjem, neopremljenem ali delno opremljenem območju, lahko Občina in investitor skleneta pogodbo o opremljanju. S pogodbo o opremljanju dorečeta obveznosti investitorja v izgradnjo manjkajoče komunalne opreme in ta na podlagi le-te pridobi gradbeno dovoljenje. V tem primeru se investitorju odmeri delež komunalnega prispevka za obstoječe že zgrajeno vodovodno omrežje. V obeh primerih je potrebno izdelati program opremljanja. če se investitor na območju naselij neposredno priključi na obstoječe vodovodno omrežje, se mu odmeri komunalni prispevek za območje VOD. V tem primeru ob plačilu komunalnega prispevka občina investitorju zagotavlja možnost priključitve na javno vodovodno omrežje, brez pogojevanja kakršnihkoli dodatnih investicij v javno vodovodno omrežje. Naslednja preglednica prikazuje površino gradbenih parcel oziroma NTP, ki ležijo na obračunskem območju vodovodnega omrežja. POVRŠINA PARCEL NTP OBRAČUNSKO OBMOČJE [m 2 ] [m 2 ] VOD vodovodno omrežje opremljeno VOD vodovodno omrežje delno opremljeno neopremljeno SKUPAJ Preglednica 17: Vsota površin gradbenih parcel in NTP objektov na obračunskem območju Obračunsko območje vodovodnega omrežja je prikazano na karti 4: Vodovodno omrežje pregledna karta obračunskih območij. LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. 24 I 45

22 Program opremljanja I besedilni del Skupni in obračunski stroški obstoječe komunalne opreme (S in OS) Za določitev skupnih stroškov občinskega vodovodnega omrežja so bili uporabljeni podatki iz izpisa registra osnovnih sredstev Komunale Kranj d.o.o. (nabavna vrednost). Skupni stroški obstoječega vodovodnega omrežja znašajo: vodovodno omrežje KOMUNALNA OPREMA VRSTA STROŠKA SKUPNI STROŠKI [ ] omrežje vodovoda vodohrani zajetja raztežilniki SKUPAJ Preglednica 18: Prikaz skupnih stroškov obstoječega vodovodnega omrežja Spodnja preglednica prikazuje deleže financiranja izgradnje vodovodnega omrežja s strani EU oz. RS (+23. člen ZFO) in občinskega proračuna ter delež, ki se krije s komunalnim prispevkom (obračunski stroški): SKUPNI STROŠKI DRUGI VIRI OBRAČUNSKI STROŠKI [ ] [ ] [ ] Preglednica 19: Prikaz financiranja v izgradnjo vodovodnega omrežja Razlika obračunskih stroškov do skupnih stroškov se krije iz drugih virov (sredstva EU, sredstva države, sredstva občine, ipd.). Višina skupnih in obračunskih stroškov za vodovodno omrežje znaša: SKUPNI STROŠKI OBRAČUNSKI STROŠKI OBRAČUNSKO OBMOČJE [ ] [ ] VOD vodovodno omrežje Preglednica 20: Prikaz skupnih in obračunskih stroškov izgradnje vodovodnega omrežja Medtem, ko skupni stroški predstavljajo stroške izgradnje vodovodnega omrežja, obračunski stroški predstavljajo delež skupnih stroškov, ki zapadejo v odmero komunalnega prispevka. Iz preglednice je razvidno, da Občina preko komunalnega prispevka obračuna 30 % skupnih stroškov izgradnje vodovodnega omrežja. Višina faktorjev Cp in Ct za vodovodno omrežje znaša: Cp Ct KOMUNALNA OPREMA OBRAČUNSKO OBMOČJE [ /m 2 ] [ /m 2 ] vodovodno omrežje VOD 1,13 3,60 Preglednica 21: Prikaz vrednosti faktorjev Cp in Ct Obračun komunalnega prispevka v obračunskem območju»vod vodovodno omrežje«predstavljata faktorja Cp in Ct, dobljena na način deljenja obračunskih stroškov vodovodnega omrežja z vsoto površin gradbenih parcel in neto tlorisnih površin objektov, ki ležijo na območju, opremljenim z vodovodnim omrežjem. 25 I 45 LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.

23 Skupni in obračunski stroški obstoječe komunalne opreme 4.4 Objekti ravnanja z odpadki Opis stanja obstoječe komunalne opreme Na območju celotne občine je organizirana služba zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. V občini so postavljene posode za zbiranje odpadkov ekološki otoki, ki so razporejeni na območju, na vidnih delih posameznih delov naselij in so v upravljanju Komunale Kranj d.o.o. Na območju občine je tudi zbirni center ter Občina ima delež na deponiji Tenetiše Obračunska območja Vzpostavitev obračunskih območij temelji na njihovi opremljenosti z občinskim omrežjem objektov ravnanja z odpadki. Območje objektov ravnanja z odpadki je enotno za območje celotne občine. Na območju občine obstaja naslednje obračunsko območje javnih površin: KOM objekti ravnanja z odpadki Dodatna obrazložitev: Ob odmeri komunalnega prispevka se zavezancu vedno odmeri komunalni prispevek za območje KOM. tudi, če mora investitor za pridobitev gradbenega dovoljenja zgraditi del objektov ravnanja z odpadki, se mu komunalni prispevek za območje KOM odmeri v celotnem znesku. Vseeno lahko pride do primera, ko se tovrstna odmera ne izvede ob obračunu komunalnega prispevka za območje neizvedenih občinskih podrobnih prostorskih načrtov ali njegovih predhodnih aktov, kjer komunalna oprema ni zgrajena v celoti. Investitor in občina morata v primeru obračuna komunalnega prispevka za območje KOM na delno opremljenem območju dodatno skleniti pogodbo o opremljanju, s katero dorečeta obveznosti investitorja v izgradnjo manjkajoče komunalne opreme oziroma Občina predmetno območje komunalno opremi sama. V obeh primerih se izdela program opremljanja. če se investitor neposredno priključi na obstoječe objekte ravnanja z odpadki, se mu odmeri komunalni prispevek za območje KOM. V tem primeru ob plačilu komunalnega prispevka občina investitorju zagotavlja možnost priključitve na objekte ravnanja z odpadki, brez pogojevanja kakršnihkoli dodatnih investicij v javno omrežje. Naslednja preglednica prikazuje površino gradbenih parcel oziroma NTP objektov, ki ležijo na obračunskem območju objektov ravnanja z odpadki. POVRŠINA PARCEL NTP OBRAČUNSKO OBMOČJE [m 2 ] [m 2 ] KOM objekti ravnanja z odpadki opremljeno neopremljeno 0 0 SKUPAJ Preglednica 22: Vsota površin gradbenih parcel in NTP objektov na obračunskem območju Obračunsko območje objektov ravnanja za odpadki je prikazano na karti 5: Objekti ravnanja z odpadki pregledna karta obračunskih območij Skupni in obračunski stroški obstoječe komunalne opreme (S in OS) Za določitev skupnih stroškov objektov ravnanja z odpadki, so bili uporabljeni podatki iz izpisa registra osnovnih sredstev Komunale Kranj d.o.o. (nabavna vrednost). Objekti ravnanja z odpadki: LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. 26 I 45

24 Program opremljanja I besedilni del objekti ravnanja z odpadki KOMUNALNA OPREMA VRSTA STROŠKA SKUPNI STROŠKI [ ] deponija Tenetiše (delež) zbirni center ekološki otoki SKUPAJ Preglednica 23: Prikaz skupnih stroškov objektov ravnanja z odpadki Spodnja preglednica prikazuje deleže financiranja izgradnje objektov ravnanja z odpadki s strani EU oz. RS (23. člen ZFO), občinskega proračuna ter delež, ki se krije s komunalnim prispevkom (obračunski stroški): SKUPNI STROŠKI DRUGI VIRI OBRAČUNSKI STROŠKI [ ] [ ] [ ] Preglednica 24: Prikaz financiranja v izgradnjo objektov ravnanja z odpadki Razlika obračunskih stroškov do skupnih stroškov se krije iz drugih virov (sredstva EU, sredstva države, sredstva občine, ipd.). Višina skupnih in obračunskih stroškov za objekte ravnanja z odpadki znaša : SKUPNI STROŠKI OBRAČUNSKI STROŠKI OBRAČUNSKO OBMOČJE [ ] [ ] KOM objekti ravnanja z odpadki Preglednica 25: Prikaz skupnih in obračunskih stroškov izgradnje objektov ravnanja z odpadki Medtem, ko skupni stroški predstavljajo stroške izgradnje objektov ravnanja z odpadki, obračunski stroški predstavljajo delež skupnih stroškov, ki zapadejo v odmero komunalnega prispevka. Iz preglednice je razvidno, da Občina preko komunalnega prispevka obračuna 50 % skupnih stroškov izgradnje objektov ravnanja z odpadki. Višina faktorjev Cp in Ct za objekte ravnanja z odpadki znaša: Cp Ct KOMUNALNA OPREMA OBRAČUNSKO OBMOČJE [ /m 2 ] [ /m 2 ] objekti ravnanja z odpadki KOM 0,22 0,71 Preglednica 26: Prikaz vrednosti faktorjev Cp in Ct Obračun komunalnega prispevka v obračunskem območju»kom objekti ravnanja z odpadki«predstavljata faktorja Cp in Ct, dobljena na način deljenja obračunskih stroškov objektov ravnanja z odpadki z vsoto površin gradbenih parcel in neto tlorisnih površin objektov, ki ležijo na območju, opremljenim z omrežjem objektov ravnanja z odpadki. 27 I 45 LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.

25 Program opremljanja I besedilni del 5 PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 5.1 Vrste objektov, za katere se komunalni prispevek lahko odmeri Veljavna zakonodaja (Zakon o graditvi objektov in Zakon o prostorskem načrtovanju) določata odmero komunalnega prispevka v primeru gradenj vseh vrst objektov, ki se priključujejo na komunalno opremo. Kdaj velja, da se objekt priključuje na komunalno opremo, je navedeno v nadaljevanju poglavja. Zakon o prostorskem načrtovanju določi kot zavezanca za odmero komunalnega prispevka lastnika objekta, ki se bo na novo (prvič) priključil na komunalno opremo oziroma bo povečeval neto tlorisno površino objekta oziroma spremenil njegovo namembnost. Podrobneje vrste objektov glede na zahtevnost določa Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje. Ta določa: zahtevne objekte manj zahtevne objekte nezahtevne objekte enostavne objekte Glede na vsebino uredbe, je odmera komunalnega prispevka upravičena za vse vrste objektov, če ti objekti izpolnjujejo pogoje iz predmetnega programa opremljanja. Predvsem pogoj, da se priključujejo na komunalno opremo oziroma jo koristijo. Tako velja, da se tudi nezahtevnim objektom (poleg zahtevnih in manj zahtevnih objektov) odmeri komunalni prispevek, če se bodo navezali na že obstoječe priključke. 5.2 Opremljenost objekta s posamezno vrsto komunalne opreme Ob odmeri komunalnega prispevka pristojni organ Občine ugotovi, na katero vrsto komunalne opreme se objekt, ki je predmet odmere komunalnega prispevka, priključuje oziroma katero vrsto komunalne opreme bo objekt koristil: objekt koristi prometno omrežje oz. objekte ravnanja z odpadki kolektivna komunalna oskrba, objekt se lahko priključuje na kanalizacijsko omrežje oz. vodovodno omrežje individualna komunalna oskrba. Ne glede na zgoraj navedeno, se kot uporaba posamezne komunalne opreme uporablja izraz»priključuje«. Ker se komunalni prispevek odmerja za več vrst komunalne opreme, katere se obravnavajo in uporabljajo različno, velja: Prometno omrežje Prometno omrežje predstavlja kolektivno komunalno opremo, za katero se predvidi, da jo uporablja vsak objekt, za katerega je potrebno v fazi pridobitve gradbenega dovoljenja izvajalca gospodarske javne službe državnih ali občinskih cest zaprositi za izdajo soglasja za priključitev objekta na obstoječe javno prometno omrežje. Prometno omrežje, katerega predstavljajo občinske ceste, služi vsem občanom in je tudi vzpostavljeno na način, da ga lahko uporabljajo vsi. Prometno omrežje na območju celotne občine sicer ni vzpostavljeno v enako kvalitetni tehnični izvedbi, vendar to dejstvo ne vpliva in ne sme vplivati na odmero komunalnega prispevka. Prometno omrežje se projektira in dimenzionira glede na gostoto uporabe, pričakovano rast uporabe, ipd. Na tej podlagi se določijo prečni profili in kvaliteta materialov, ki se vgradijo v cestišče in celotno cestno telo. 29 I 45 LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.

26 Podlage za odmero komunalnega prispevka Ob odmeri komunalnega prispevka je njegov delež, ki je vezan na uporabo prometnega omrežja, dolžan poravnati vsak. Stališča, da se objekt priključuje neposredno na državno cesto, da se za delovanje objekta ne uporablja prometnega omrežja, ipd. se zavrnejo kot neutemeljena. Možnost zmanjšanja odmere komunalnega prispevka za prometno omrežje lahko predstavlja dejstvo, da na zaključenem območju pozidave še ni v celoti vzpostavljeno prometno omrežje, kot ga določa veljavna zakonodaja. Tovrstni primeri so evidentirani, saj je zanje praviloma določena izdelava OPPN-ja. V posameznih primerih se lahko dogodi, da izdelava OPPN-ja ni predvidena, območje ali objekt pa vseeno ni v celoti opremljeno s prometnim omrežjem, kar se ugotovi najkasneje ob izdaji dodatnih pogojev za priključitev objekta na obstoječe javno prometno omrežje (obveza investitorju, da dogradi javno prometno omrežje), katere v fazi postopka pridobitve gradbenega dovoljenja izda upravljavec gospodarske javne službe občinskega ali državnega prometnega omrežja. V tem primeru se komunalni prispevek odmeri od dejanske opremljenosti, ne glede na kartografski prikaz komunalne opremljenosti zavezanec poravna delež komunalnega prispevka za že zgrajeno prometno omrežje. Gradnjo manjkajočega javnega prometnega omrežja izvede Občina oziroma se za obravnavano območje sklene pogodba o opremljanju, na podlagi katere območje komunalno opremi zainteresirani investitor. V obeh primerih je podlaga za izvedbo del izdelan poseben program opremljanja stavbnih zemljišč. V prvem primeru investitor svoj del obveznosti poravna s plačilom dodatnega komunalnega prispevka za izgradnjo novega javnega prometnega omrežja. V drugem primeru izgradnjo novega prometnega omrežja financira samostojno in na ta način svoje obveznosti poravna v naravi Kanalizacijsko omrežje Kanalizacijsko omrežje predstavlja individualno komunalno opremo. Priključitev nanj se izvede na način, da se predvideni priključek fizično naveže na obstoječe omrežje, za kar se v nadaljevanju plačuje tudi obvezne mesečne prispevke za uporabo omrežja in z njim povezanih dobrin. Ker kanalizacijsko omrežje ni vzpostavljeno na celotnem območju občine, se nanj ni potrebno vedno neposredno priključiti. Praviloma velja, da se je potrebno priključiti na obstoječe kanalizacijsko omrežje, če le-to obstaja znotraj naselja. Hkrati se upošteva tudi oddaljenost objekta od javnega kanalizacijskega omrežja, kot ga določa državna in lokalna zakonodaja. Ob odmeri komunalnega prispevka je njegov delež, ki je vezan na uporabo kanalizacijskega omrežja dolžan poravnati vsak, ki se nanj priključuje. Na obstoječe kanalizacijsko omrežje (pod zakonskimi pogoji) se mora priključiti vsak stanovanjski objekt in tisti nestanovanjski objekt, ki bo kanalizacijsko omrežje koristil oziroma se bo nanj priključeval. Možnost zmanjšanja odmere komunalnega prispevka za kanalizacijsko omrežje lahko predstavlja dejstvo, da na zaključenem območju pozidave še ni v celoti vzpostavljeno kanalizacijsko omrežje, kot ga določa veljavna zakonodaja. Tovrstni primeri so evidentirani, saj je zanje praviloma določena izdelava OPPN-ja. V posameznih primerih se lahko dogodi, da izdelava OPPN-ja ni predvidena, območje ali objekt pa vseeno ni v celoti opremljeno s kanalizacijskim omrežjem, kar se ugotovi najkasneje ob izdaji dodatnih pogojev za priključitev objekta na obstoječe javno kanalizacijsko omrežje (obveza investitorju, da dogradi javno kanalizacijsko omrežje), katere v fazi postopka pridobitve gradbenega dovoljenja izda upravljavec gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. V tem primeru se komunalni prispevek odmeri od dejanske opremljenosti, ne glede na kartografski prikaz komunalne opremljenosti zavezanec poravna delež komunalnega prispevka za že zgrajeno kanalizacijsko omrežje. Gradnjo manjkajočega javnega kanalizacijskega omrežja izvede Občina oziroma se za obravnavano območje sklene pogodba o opremljanju, na podlagi katere območje komunalno opremi zainteresirani investitor. V obeh primerih je podlaga za izvedbo del izdelan poseben program opremljanja stavbnih zemljišč. V prvem primeru investitor svoj del obveznosti poravna s plačilom dodatnega komunalnega prispevka za izgradnjo novega javnega kanalizacijskega omrežja. V drugem primeru izgradnjo novega kanalizacijskega omrežja financira samostojno in na ta način svoje obveznosti poravna v naravi Vodovodno omrežje Vodovodno omrežje predstavlja individualno komunalno opremo. Priključitev nanj se izvede na način, da se predvideni priključek fizično naveže na obstoječe omrežje, za kar se v nadaljevanju plačuje tudi obvezne mesečne prispevke za uporabo omrežja in z njim povezanih dobrin. Ker vodovodno omrežje ni vzpostavljeno na celotnem območju občine, se nanj ni potrebno vedno neposredno priključiti. Praviloma velja, da se je potrebno LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. 30 I 45

27 Program opremljanja I besedilni del priključiti na obstoječe vodovodno omrežje, če le to obstaja znotraj naselja. Hkrati se upošteva tudi oddaljenost objekta od javnega vodovodnega omrežja, kot ga določa državna in lokalna zakonodaja. Ob odmeri komunalnega prispevka je njegov delež, ki je vezan na uporabo vodovodnega omrežja dolžan poravnati vsak, ki se nanj priključuje. Na obstoječe vodovodno omrežje (pod zakonskimi pogoji) se mora priključiti vsak stanovanjski objekt in tisti nestanovanjski objekt, ki bo vodovodno omrežje koristil oziroma se bo nanj priključeval. Možnost zmanjšanja odmere komunalnega prispevka za vodovodno omrežje lahko predstavlja dejstvo, da na zaključenem območju pozidave še ni v celoti vzpostavljeno vodovodno omrežje, kot ga določa veljavna zakonodaja. Tovrstni primeri so evidentirani, saj je zanje praviloma določena izdelava OPPN-ja. V posameznih primerih se lahko dogodi, da izdelava OPPN-ja ni predvidena, območje ali objekt pa vseeno ni v celoti opremljen z vodovodnim omrežjem, kar se ugotovi najkasneje ob izdaji dodatnih pogojev za priključitev objekta na obstoječe javno vodovodno omrežje (obveza investitorju, da dogradi javno vodovodno omrežje), katere v fazi postopka pridobitve gradbenega dovoljenja izda upravljavec gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo. V tem primeru se komunalni prispevek odmeri od dejanske opremljenosti, ne glede na kartografski prikaz komunalne opremljenosti zavezanec poravna delež komunalnega prispevka za že zgrajeno vodovodno omrežje. Gradnjo manjkajočega javnega vodovodnega omrežja izvede Občina oziroma se za obravnavano območje sklene pogodba o opremljanju, na podlagi katere območje komunalno opremi zainteresirani investitor. V obeh primerih je podlaga za izvedbo del izdelan poseben program opremljanja stavbnih zemljišč. V prvem primeru investitor svoj del obveznosti poravna s plačilom dodatnega komunalnega prispevka za izgradnjo novega javnega vodovodnega omrežja. V drugem primeru izgradnjo novega vodovodnega omrežja financira samostojno in na ta način svoje obveznosti poravna v naravi Objekti ravnanja z odpadki Objekti ravnanja z odpadki predstavlja kolektivno komunalno opremo, za katero se predvidi, da jo uporablja vsak objekt. Navedeni objekti, katere predstavljajo objekti na območju zbirnega centra in ekološki otoki, služijo vsem občanom in so tudi vzpostavljeni na način, da jih lahko uporabljajo vsi. Ob odmeri komunalnega prispevka, je njegov delež, ki je vezan na uporabo objektov ravnanja z odpadki, dolžan poravnati vsak investitor, ki v fazi pridobitve gradbenega dovoljenja mora zaprositi za pridobitev soglasja za priključitev na vsaj eno od obveznih gospodarskih javnih služb. Stališča, da objekt odpadkov ne bo proizvajal ipd., se zavrnejo kot neutemeljena. Možnost zmanjšanja odmere komunalnega prispevka za uporabo objektov ravnanja z odpadki ni. Del komunalnega prispevka, ki odpade na navedeno komunalno službo, je dolžan poravnati vsak investitor. 5.3 Določitev skupnih in obračunskih stroškov Skupni stroški komunalne opreme so pridobljeni na podlagi izpisov iz registra osnovnih sredstev Komunale Kranj d.o.o. in z vrednotenjem omrežja. Občina kot obračunske stroške določa delež višine skupnih stroškov in jih na ta način prenaša v komunalni prispevek. Razlika do skupnih stroškov se krije iz drugih virov (sredstva države, sredstva občine, prispevki donatorjev, ipd.). Skupne stroške in obračunske stroške posamezne vrste komunalne opreme prikazuje naslednja preglednica: OBRAČUNSKI SKUPNI STROŠKI KOMUNALNA OPREMA OBRAČUNSKO OBMOČJE STROŠKI [ ] [ ] prometno omrežje CES kanalizacijsko omrežje KAN vodovodno omrežje VOD objekti ravnanja z odpadki KOM SKUPAJ Preglednica 27: Prikaz skupnih in obračunskih stroškov za določeno vrsto komunalne opreme 31 I 45 LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.

28 Podlage za odmero komunalnega prispevka 5.4 Preračun obračunskih stroškov obstoječe komunalne opreme na merske enote Za potrebe odmere komunalnega prispevka zavezancem, je potrebno izračunane obračunske stroške [OS] preračunati na enoto mere, ki se uporablja za odmero komunalnega prispevka. Preračun se opravi na naslednji način: Cp i = OS / A parcela in Ct i = OS / A tlorisna Cp Ct KOMUNALNA OPREMA OBRAČUNSKO OBMOČJE [ /m 2 ] [ /m 2 ] prometno omrežje CES 3,64 11,84 kanalizacijsko omrežje KAN 1,30 4,00 vodovodno omrežje VOD 1,13 3,60 objekti ravnanja z odpadki KOM 0,22 0,71 SKUPAJ 6,29 20,15 Preglednica 28: Vrednost [Cpi] in [Cti], izražena v /m2 Posamezna obračunska območja za končno odmero komunalnega prispevka, za vso komunalno opremo, ki je predmet odmere na posameznem območju, so prikazana v kartografskem delu na preglednih kartah občine ter na kartah v merilu 1: Indeksiranje stroškov opremljanja Obračunski stroški opremljanja m 2 gradbene parcele z določeno vrsto komunalne opreme [Cpi] in obračunski stroški opremljanja m 2 neto tlorisne površine objekta z določeno vrsto komunalne opreme [Cti] se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo z uporabo povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, katerega objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod oznako "Gradbena dela ostala nizka gradnja", na naslednji način: Cp i1 = Cp i I Ct i1 = Ct i I Kot izhodiščni datum za indeksiranje se uporablja datum uveljavitve programa opremljanja. 5.6 Izračun komunalnega prispevka Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme se izračuna na naslednji način: KP i = (A parcela Cp i1 Dp) + (K dejavnost A tlorisna Ct i1 Dt) KP = Σ KPi Odmera komunalnega prispevka na zahtevo zavezanca Površina gradbene parcele in neto tlorisna površina objekta ter vrsta komunalne opreme, na katero se objekt priključuje, se pridobijo iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja ter določb progama opremljanja. Za nezahtevne objekte, za katere ni potrebna izdelava projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, se ti podatki pridobijo iz zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo nezahtevnega objekta. Če gradbene parcele ni možno določiti, se lahko upošteva stavbišče x 1,5. LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. 32 I 45

29 Program opremljanja I besedilni del Če se nezahtevni objekt gradi na gradbeni parceli za katero je že bil plačan komunalni prispevek, se že poravnane obveznosti iz naslova obračuna komunalnega prispevka za obstoječe gradbene parcele ali njen del pri izračunu novega komunalnega prispevka, upoštevajo. Potrebno je poudariti, da večina odmere komunalnega prispevka temelji na gradnjah, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje. Če pride do situacije, da gradbeno dovoljenje ni potrebno oziroma ne vsebuje vseh potrebnih podatkov, pristojni organ za odmero komunalnega prispevka izvede ustrezni ugotovitveni postopek, s katerim pridobi vse potrebne podatke za izvedbo odmere komunalnega prispevka. Vrsta komunalne opreme, na katero se objekt priključuje, se določi na podlagi dokumentacije, katero predloži investitor ter na podlagi določb programa opremljanja Odmera komunalnega prispevka po uradni dolžnosti V primeru odmere komunalnega prispevka po uradni dolžnosti, se smiselno upoštevajo določbe veljavne zakonodaje in programa opremljanja. Ob opremljanju že pozidanih območij z novo komunalno opremo, bo prišlo do situacije, da bo občina odmero komunalnega prispevka izvedla po uradni dolžnosti. Tako bo pristojni organ moral ugotoviti, ali bodo objekti, kateri se bodo na novo komunalno opremili, koristili tudi že obstoječo komunalno opremo. Če bo tako, potem bo potrebno odmeriti komunalni prispevek tudi po predmetnem odloku. Podatke za odmero pristojni organ občine pridobi iz javnih evidenc. Če podatkov o gradbeni parceli ni mogoče pridobiti iz javnih evidenc, se površina gradbene parcele določi kot stavbišče x 1,5. NTP objekta se pridobi iz geodetskih evidenc. Če te ne obstajajo oziroma niso popolne, se NTP objekta oceni ter posreduje v potrditev lastniku objekta, ki na predlagano površina lahko poda pripombo. Na ta način pristojni organ pridobi vse podatke, potrebne za odmero komunalnega prispevka. 5.7 Podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka Razmerje med deležem gradbene parcele in deležem neto tlorisne površine objekta (Dp in Dt) Razmerje med deležem gradbene parcele (Dp) in deležem neto tlorisne površine objekta (Dt) se za vsa obračunska območja in za vso komunalno opremo določi v razmerju Dp : Dt = 0,5 : 0, Faktor dejavnosti (K dejavnost ) Faktor dejavnosti se skladno s pravilnikom o merilih za odmero komunalnega prispevka in uredbo o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena določi za vso komunalno opremo, ki jo določa ta odlok, po naslednjih kriterijih: ŠIFRA PO ENOTNI FAKTOR OPIS VRSTE OBJEKTA KLASIFIKACIJI VRST OBJEKTOV DEJAVNOSTI 126 stavbe splošnega družbenega pomena 0, nestanovanjske kmetijske stavbe 0,70 ostale vrste stavb 1,00 Preglednica 29: Prikaz faktorja dejavnosti za posamezne vrste objektov Oprostitve in olajšave Oprostitve Skladno z določili zakonodaje se komunalni prispevek za gradnjo gospodarske javne infrastrukture ne plača. 33 I 45 LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.

30 Program opremljanja I besedilni del 5.8 Posebni primeri izračuna komunalnega prispevka Sprememba neto tlorisne površine obstoječega objekta oziroma sprememba namembnosti objekta V primeru spremembe neto tlorisne površine obstoječega objekta oziroma spremembe namembnosti objekta, se komunalni prispevek odmeri na način, da se izračuna razlika med komunalnim prispevkom za predvideno stanje objekta in komunalnim prispevkom za obstoječe stanje objekta. Če je razlika pozitivna, se komunalni prispevek zaračuna za njeno vrednost. V nasprotnem se komunalni prispevek ne zaračuna in ne vrača Gradnja novega objekta na gradbeni parceli prej odstranjenega obstoječega objekta ter dosedanji vložki v izgradnjo komunalne opreme Določba iz poglavja se upošteva tudi v primeru: Gradnje novega objekta na parceli prej odstranjenega obstoječega objekta skladno z veljavno gradbeno zakonodajo (t.i. nadomestna gradnja). Tovrstni primer se nanaša na rušitve obstoječega dotrajanega objekta ali v primeru izrednih situacij (požar, eksplozija, nalet predmeta, ipd.). V primeru gradnje novega objekta na obstoječi gradbeni parceli ali njenem delu, se že poravnane obveznosti iz naslova obračuna komunalnega prispevka za obstoječo gradbeno parcelo ali njen del pri izračunu novega komunalnega prispevka, upoštevajo. Komunalna oprema, ki se upošteva pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječe stanje, je tista, ki jo je objekt koristil do časa rušitve. Občina prav tako priznava dosedanje vložke investitorjev v izgradnjo obstoječe komunalne opreme, zato dopušča možnost, da so posamezne obveznosti že plačane. Dolžnost investitorja vsakega objekta je, da trajno hrani projektno dokumentacijo o objektu. Če je tako, bo investitor lahko dokazal že plačane obveznosti, v nasprotnem, če že plačanih obveznosti ne more dokazati, se mu komunalni prispevek odmeri za celotno komunalno opremo, na katero se bo objekt priključeval. Za objekte, zgrajene pred velja, da so izpolnili svoje obveznosti plačila komunalnega prispevka, če je komunalna oprema, katero objekt koristi sedaj, že bila vzpostavljena ob izgradnji objekta Legalizacija objekta V postopku pridobitve gradbenega dovoljenja za obstoječi nedovoljeno zgrajeni objekt, mora lastnik poravnati odmerjeni komunalni prispevek pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja Gradnja na komunalno neopremljenem ali delno opremljenem območju Občina gradi komunalno opremo, ki ni zajeta v programu opremljanja za celotno območje občine sama, lahko pa jo gradi investitor s pogodbo o opremljanju. V obeh primerih morajo objekti, ki se na novo priključujejo na novo komunalno opremo, plačati komunalni prispevek ter delež komunalnega prispevka za obstoječo že zgrajeno komunalno opremo, na katero se novo zgrajena komunalna oprema priključuje. Komunalni prispevek se bo na območju, katero se bo komunalno opremljalo po uveljavitvi odloka, odmeril na podlagi za to investicijo sprejetega programa opremljanja, ki bo prikazala in obračunala predvidene stroške izgradnje komunalne opreme. Preostali del komunalnega prispevka za obstoječo, že zgrajeno komunalno opremo na obravnavanem območju se bo obračunal na podlagi določil petega odstavka enajstega člena odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Jezersko ter ob upoštevanju petega, devetega in desetega člena istega odloka. To pomeni: Cp i skupni = Cp i obstoječi + Cp i investicija Ct i skupni = Ct i obstoječi + Ct i investicija 35 I 45 LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.

31 kjer je: Cp i skupni Ct i skupni Cp i obstoječi Ct i obstoječi Cp i investicija Ct i investicija Cp i, ki se odmeri na posameznem območju investicije; Ct i, ki se odmeri na posameznem območju investicije; Cp i, ki je predmet obstoječih obračunskih stroškov; Ct i, ki je predmet obstoječih obračunskih stroškov; Cp i, ki je predmet investicije; Ct i, ki je predmet investicije. Za gradnjo vsake vrste komunalne opreme, ki se bo priključevala na obstoječe že zgrajeno omrežje, je potrebno preveriti, ali je treba investitorju ali lastniku objekta obračunati komunalni prispevek za obstoječe že zgrajeno komunalno opremo. Tovrstna odmera se izvede v primeru gradnje novih objektov na delno opremljenih območjih, katere je potrebno dodatno opremiti s komunalno opremo, da je na njih gradnja objektov dovoljena oziroma v primeru odmere komunalnega prispevka po uradni dolžnosti, ko se v posameznem naselju zgradi komunalna oprema, ki se priključi na že obstoječo komunalno opremo, za katero lastnik objekta ni nikoli poravnal komunalnih obveznosti. Obračunski stroški opremljanja m 2 gradbene parcele in m 2 neto tlorisne površine objekta za obstoječo komunalno opremo se obračunajo z upoštevanjem naslednje preglednice. Cp Ct KOMUNALNA OPREMA OBRAČUNSKO OBMOČJE [ /m 2 ] [ /m 2 ] prometno omrežje CES_o 1,09 3,55 kanalizacijsko omrežje KAN_o 0,39 1,20 vodovodno omrežje VOD_o 0,34 1,08 objekti ravnanja z odpadki KOM 0,22 0,71 Preglednica 30: Prikaz stroškov Cp in Ct za obstoječo komunalno opremo Način določitev stroškov obstoječe komunalne opreme Delež stroškov obstoječe komunalne opreme za prometno omrežje se izračuna iz razmerja dolžin lokalnih cest in vseh ostalih občinskih cest in znaša 30 % obračunskih stroškov. Delež stroškov obstoječe komunalne opreme za kanalizacijsko in vodovodno omrežje znaša 30 % obračunskih stroškov. Obstoječa omrežja predstavljajo navezavo in povezavo vseh naselji v občini med seboj oziroma tvorijo pomembnejša cestna, transportna kanalizacijska oz. transportna vodovodna omrežja znotraj naselja. Ta omrežja praviloma ne potekajo do objektov, se pa posamezni objekti neposredno priključujejo na navedena omrežja. Vsa ostala omrežja so tista, ki potekajo skozi posamezno naselje ter omogočajo navezavo hišnih priključkov na omrežje. 5.9 Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost. LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. 36 I 45

32 Program opremljanja I besedilni del 5.10 Odmera komunalnega prispevka Komunalni prispevek se odmeri: na zahtevo zavezanca, ob prejemu obvestila s strani Upravne enote v zavezančevem imenu, da je vloga za izdajo gradbenega dovoljenja, katero je vložil zavezanec, popolna, po uradni dolžnosti. Investitor lahko zahteva, da Upravna enota v njegovem imenu vloži zahtevo za odmero komunalnega prispevka. V tem primeru mora za potrebe odmere komunalnega prispevka predložiti dodaten izvod vodilne mape projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Če vlogo za odmero komunalnega prispevka vloži zavezanec sam, mora predložiti izvod vodilne mape projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, na podlagi katerega pristojni organ pridobi potrebne podatke za odmero komunalnega prispevka. Odmerjeni komunalni prispevek je potrebno plačati pred izdajo gradbenega dovoljenja. O izvedenem plačilu komunalnega prispevka upravno enoto obvesti občina. Zoper odločbo o odmeri komunalnega prispevka je, v roku petnajst dni od njene vročitve, možna pritožba na župana Občine Jezersko Obročno odplačilo komunalnega prispevka Komunalni prispevek se lahko plača v največ 12 obrokih, skladno z dogovorom z Občino. Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka iz prejšnjega odstavka občini predloži vlogo za obročno plačilo komunalnega prispevka, v kateri navede razloge za tak način plačila, želeno število obrokov in predlaga način zavarovanja dolga. Občina lahko odloži plačilo dolga pod pogojem, da zavezanec plačilo ustrezno zavaruje. Stroški izvedbe zavarovanja v vseh primerih bremenijo zavezanca. O vlogi za obročno plačilo komunalnega prispevka odloča župan Občine Jezersko Stroški priključevanja S plačilom komunalnega prispevka so poravnani vsi stroški priključevanja objekta na komunalno opremo, razen gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti. Občina ali izvajalec gospodarske javne službe ni upravičen do obračuna nikakršnih dodatnih stroškov, razen stroškov, povezanih z deli ob izvedbi priključitve Pogodbena razmerja med investitorjem in občino Pogodba o opremljanju Če se Občina in investitor dogovorita, da bo investitor sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil komunalno opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču, se tak dogovor na podlagi sprejetega programa opremljanja sklene s pogodbo o opremljanju, v kateri se natančno opredelijo pogodbene obveznosti obeh strank. Vsebino predmetne pogodbe podrobneje določa veljavna gradbena zakonodaja. Podlaga za sklenitev tovrstne pogodbe je izdelan program opremljanja za načrtovano investicijo. Občina mora v primeru izkazanega interesa 37 I 45 LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.

33 investitorju dati možnost, da sam vzpostavi komunalno opremo, potrebno za gradnjo objektov, če izgradnje komunalne opreme ne načrtuje sama. Na ta način zagotovi optimalno koriščenje stavbnih in komunalnih kapacitet. V primeru sklenitve pogodbe mora občina ravnati kot dober gospodar, kar pomeni, da mora na ustrezen način zavarovati javni interes in morebitne svoje obveznosti, ki bi bile posledica neizpolnitve pogodbenih obveznosti s strani investitorja. V primeru sklenitve pogodbe o opremljanju, mora investitor poravnati še preostali del komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, na katero se bo priključeval. Če se Občina in investitor dogovorita, da bo investitor sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil komunalno opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču, se tak dogovor na podlagi sprejetega programa opremljanja sklene s pogodbo o opremljanju, v kateri se natančno opredelijo pogodbene obveznosti obeh strank. Pogodba o opremljanju mora minimalno vsebovati vse sestavine, ki so določene v 78. členu Zakon o prostorskem načrtovanju, ki so: 1. opredelitev območja opremljanja s seznamom zemljiških parcel, ki jih bo investitor opremljal, 2. pregled obstoječe komunalne opreme na tem območju, 3. pregled komunalne opreme, ki jo bo zagotovil investitor, 4. navedbo komunalne opreme, na katero bo investitor priključil zgrajeno komunalno opremo iz 3. točke tega odstavka, 5. del komunalnega prispevka iz četrtega odstavka tega člena, ki ga mora investitor še plačati, 6. zagotovilo, da se bo območje opremljalo na osnovi projektne dokumentacije po predpisih o graditvi objektov, s katero soglaša občina, 7. zagotovilo, da bo občina izdala investitorju potrdilo o poravnanih obveznostih iz naslova komunalnega prispevka na podlagi bančne garancije v višini dela komunalnega prispevka iz pete točke tega odstavka in vrednosti popisa del na podlagi projektne dokumentacije iz šeste točke tega odstavka, 8. rok, v katerem bo investitor zgradil manjkajočo komunalno opremo, 9. opredelitev nadzornega organa občine, ki bo izvajal nadzor nad izvedbo ter predajo komunalne opreme, 10. pravice in dolžnosti investitorja, povezane z nepravilnostmi, ugotovljenimi pri občinskem nadzoru, 11. bančno garancijo, s katero se zavaruje predvideni rok in obseg del, in bančno garancijo, s katero se zavaruje dobro izvedbo del in odpravo napak v garancijskem roku, 12. rok, v katerem občina ne bo spreminjala tistega dela prostorskega akta, ki je podlaga za investicije po tej pogodbi. V primeru, da občina spremeni prostorski akt v roku iz pogodbe, odgovarja za povzročeno škodo. Vsebino predmetne pogodbe podrobneje določa veljavna gradbena zakonodaja. Podlaga za sklenitev tovrstne pogodbe je predmetni program opremljanja za načrtovano investicijo. Občina lahko v primeru izkazanega interesa investitorju da možnost, da sam vzpostavi komunalno opremo, potrebno za gradnjo objektov, če izgradnje komunalne opreme ne načrtuje sama. V primeru sklenitve pogodbe mora občina ravnati kot dober gospodar, kar pomeni, da mora na ustrezen način zavarovati javni interes in morebitne svoje obveznosti, ki bi bile posledica neizpolnitve pogodbenih obveznosti s strani investitorja. V primeru sklenitve pogodbe o opremljanju, mora investitor poravnati še preostali del komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, na katero se bo priključeval Pogodba o priključitvi Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec (določen v poglavju»5.9 Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka«) pravico od občine zahtevati sklenitev pogodbe o medsebojnih obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo. S pogodbo iz prejšnjega odstavka se določi rok za priključitev objekta na komunalno opremo in druga vprašanja v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo. LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. 38 I 45

34 Program opremljanja I besedilni del Občina se mora zavedati, da z odmero komunalnega prispevka prevzema tudi odgovornost do nasprotne stranke, zagotoviti ji komunalno opremo. Tovrstno obveznost stranki zapišeta v pogodbo o priključitvi, s katero se občina zaveže izvesti komunalno opremo, za katero obračuna komunalni prispevek v ustreznem obsegu ter v predvidenem časovnem obdobju. Neizpolnjevanje tovrstnih obveznosti ima za posledico pravico nasprotne stranke, da napram občini uveljavlja odškodninski zahtevek. 39 I 45 LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.

35 Program opremljanja I besedilni del 6 OSTALA INFRASTRUKTURA Ostale infrastrukture, ki nima statusa komunalne opreme in jo upravlja koncesionar, ali je upravljana na kak drug način, ta program opremljanja ne obravnava. Za pridobitev gradbenega dovoljenja je potrebno pred gradnjo zemljišče opremiti še vsaj z elektroenergetskim omrežjem, zato morajo investitorji računati še na te stroške. Poleg elektroenergetskega omrežja je mogoče zemljišče opremiti še s telekomunikacijskim ali drugim omrežjem, katere stroške opremljanja določi upravljavec posameznega omrežja. 41 I 45 LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.

36 Program opremljanja I besedilni del 7 GRAFIČNI DEL PROGRAMA OPREMLJANJA Karta 1: Pregledna karta obračunskih območij Karta 2: Prometno omrežje pregledna karta obračunskih območij Karta 3: Kanalizacijsko omrežje pregledna karta obračunskih območij Karta 4: Vodovodno omrežje pregledna karta obračunskih območij Karta 5: Objekti ravnanja z odpadki pregledna karta obračunskih območij 43 I 45 LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.

37 Program opremljanja I besedilni del 8 PRILOGE Priloga 1: Prometno omrežje - izpis vrednotenja Priloga 2:Kanalizacijsko omrežje - izpis iz osnovnih sredstev Priloga 3:Vodovodno omrežje - izpis iz osnovnih sredstev Priloga 4:Objekti ravnanja z odpadki - izpis iz osnovnih sredstev 45 I 45 LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.

38 Priloga 1 Prometno omrežje - izpis vrednotenja Vir: Locus d.o.o., ODSEK OBJEKT DOLZINA SIRINA POVRSINA OCENJENA_VRED CESTNI OBJEKTI most , most , most 15 5, , most 15,5 3,8 58, , most 5, , most 6 3, , most 6,5 3,7 24, , most 7, , most 10 3, , most 11,5 3 34, , most , most , most 9,5 3 28, , most 4 3, , most 4,8 3,5 16, , most 4,5 3 13, , most 3,2 3 9, , most 4,8 3,5 16, , most 4,5 3 13, , most 5,5 3,5 19, , most , most 7,5 3 22, , most 4,5 3,5 15, , most 14, ,00 SKUPAJ ,00 1 I 3 LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.

39 Priloga 1 ODSEK IZGRADNJA_CESTE VREDNOST_ZEM DOLZINA POVRSINA OCENJENA_VRED_SUM , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,45 2 I 3 LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.

40 Priloga 1 ODSEK IZGRADNJA_CESTE VREDNOST_ZEM DOLZINA POVRSINA OCENJENA_VRED_SUM , , , , , , , , ,19 SKUPAJ , , ,97 SKUPAJ VSE , ,9 5 3 I 3 LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.

41 Priloga 2 Kanalizacijsko omrežje - izpis iz osnovnih sredstev Vir: Komunala Kranj d.o.o., OSNOVNO_SREDSTVO KON_NABAVNA_VREDNOST NAZIV_OS KONTO STRM_SIFRA DATUM_AKTIVIRANJA KANALIZACIJA JEZERSKO ,30 ČN Jezersko - gradbeni del ,30 ČN Jezersko - strojni del ,32 ČN Jezersko - vhodno črpališče, črpalka ,32 ČN Jezersko - vhodno črpališče, črpalka ,80 ČN Jezersko sesalni cev.za evak. anaerob. stabil ,00 ČN Jezersko - kontejner 240l, 2kom ,40 ČN Jezersko - pohodni pokrov nad emšerjem ,00 ČN Jezersko - rotirajoči biološki kontaktor ekoro ,00 ČN Jezersko - rotirajoči biološki kontaktor ekorol ,00 ČN Jezersko - vertikalna centrifugalna črpalka ,00 ČN Jezersko - vertikalna centrifugalna črpalka ,00 ČN Jezersko - vertikalna centrifugalna črpalka ,26 ČN Jezersko - elektro del ,00 ČN Jezersko - termostat v ohišju 0-600C ,56 ČN Jezersko - telemetrija ,37 kanalizacija gravitacijska Jezersko PVC 5091 m ,20 Kanalizacija tlačna Jezersko PE 619 m ,00 Črpališče 1 - gradbeni del ,75 Črpališče 1 - strojni del ,00 Črpališče 1 - črpalka 1, Jung, tip: 35/2 BW ,00 Črpališče 1 - črpalka 2, Jung, tip: 35/2 BW ,00 Črpališče 1 - elektro del ,56 Črpališče 1 - telemetrija ,66 Črpališče 2 - gradbeni del ,74 Črpališče 2 - strojni del ,00 Črpališče 2 - Črpalka 1, Jung, tip: 15/4 BW ,00 Črpališče 2 - Črpalka 2, Jung, tip: 15/4 BW ,90 Črpališče 2 - elektro del I 2 LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.

42 Priloga 2 OSNOVNO_SREDSTVO KON_NABAVNA_VREDNOST NAZIV_OS KONTO STRM_SIFRA DATUM_AKTIVIRANJA ,56 Črpališče 2 - telemetrija ,27 Črpališče 3 - gradbeni del ,06 Črpališče 3 - strojni del ,00 Črpališče 3 - črpalka 1, Jung,tip:25/4 BW ,00 Črpališče 3 - črpalka 2. Jung, tip:25/4 BW ,77 Črpališče 3 - elektro del ,56 Črpališče 3 - telemetrija ,27 Črpališče 5 - gradbeni del ,20 Črpališče 5 - strojni del ,00 Črpališče 5 - črpalka 1, Jung, tip:25/2 BW ,00 Črpališče 5 - črpalka 2, Jung, tip: 25/2 BW ,48 Črpališče 5 - elektro del ,56 Črpališče 5 - telemetrija ,59 Črpališče 6 - gradbeni del ,55 Črpališče 6 - strojni del ,00 Črpališče 6 - črpalka 1, Jung, tip:35/2 BW ,00 Črpališče 6 - črpalka 2, Jung, tip: 35/2 BW ,67 Črpališče 6 - elektro del ,56 Črpališče 6 - telemetrija ,41 Projektna dokumentacija SKUPAJ ,95 2 I 2 LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.

43 Priloga 3 Vodovodno omrežje - izpis iz osnovnih sredstev Vir: Komunala Kranj d.o.o., OSNOVNO_SREDSTVO KON_NABAVNA_VREDNOST NAZIV_OS KONTO STRM_SIFRA DATUM_AKTIVIRANJA VODOVOD JEZERSKO ,03 pokrov vodovoda 600x600 (6 kosov) ,00 raztežilnik pod Kvancem Jezersko - strojni del ,04 raztežilnik pod Kvancem Jezersko - telemetrija ,00 raztežilnik Sp. Jezersko - strojni del ,00 raztežilnik Sp. Jezersko - telemetrija ,00 vodohran Sp. Jezersko - elektro-strojni del ,00 vodohran Sp. Jezersko - gradbeni del ,00 vodohran Sp. Jezersko - telemetrija ,44 vodovod Jezersko LTŽ L=1m ,18 vodovod Jezersko LTŽ L=245m ,84 vodovod Jezersko LTŽ L=259m ,08 vodovod Jezersko PEHD L=10m ,80 vodovod Jezersko PEHD L=1404m ,49 vodovod Jezersko PEHD L=2292m ,58 vodovod Jezersko POC L=77m ,23 vodovod Jezersko PVC-m L=150m ,69 vodovod Jezersko PVC-m L=2789m ,24 vodovod Jezersko PVC-v L=3062m ,90 vodovod Levstikov most Jezersko NL 200 L=34m ,84 vodovod Zg. Jezersko PE 543 m ,88 zajetje Anclovo - Jezersko - klorinator ,00 zajetje Anclovo Jezersko - gradbeni del ,60 zajetje Anclovo Jezersko - telemetrija ,55 zajetje Anclovo Jezersko - varovanje - gradbena dela SKUPAJ ,41 1 I 1 LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.

44 Priloga 4 Objekti ravnanja z odpadki - izpis iz osnovnih sredstev Vir: Komunala Kranj d.o.o., OSNOVNO_SREDSTVO KON_NABAVNA_VREDNOST NAZIV_OS KONTO STRM_SIFRA DATUM_AKTIVIRANJA DEPONIJA TENETIŠE ,65 dep. Tenetiše - plinsko črpalna postaja ,54 dep. Tenetiše - trafo postaja (04/20kV) ,98 kontejner dvojni bivalni - enota ,98 kontejner dvojni bivalni - enota ,05 dep. Tenetiše - črpalka za izcedno vodo ,13 stol konferenčni ,13 stol konferenčni ,13 stol konferenčni ,13 stol konferenčni ,26 segment kotni ,95 omara arhivska 80x200x40cm ,95 omara arhivska 80x200x40cm ,95 omara arhivska 80x200x40cm ,07 miza 80x140cm ,11 miza 80x120cm na eni strani zaokrožena ,19 miza 80x160cm ,88 preša hidravlična mobilna 20m3 (mobilni press kont ,44 bager na kolesih ,26 drobilec odpadkov ,69 regal 50x50x200 s tremi predali ,72 predalnik 60x78x ,50 tov.vozilo smetarsko ATRIK KR SA SKUPAJ ,69 ZBIRNI CENTER JEZERSKO ,80 zbirni center Jezersko - zunanja ureditev ,00 zbirni center Jezersko - zemljišče 5695 m ,72 zbirni center Jezersko - ureditev prostora I 2 LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.

45 Priloga 4 OSNOVNO_SREDSTVO KON_NABAVNA_VREDNOST NAZIV_OS KONTO STRM_SIFRA DATUM_AKTIVIRANJA ,00 kontejner odprt prostornine 9m ,00 zabojnik kovinski 5m3 odprti SKUPAJ ,52 EKOLOŠKI OTOKI JEZERSKO ,00 ekološki otok Jezersko ,00 ekološki otok - asfaltna podlaga ,99 zabojnik poliester 1,23 m3 EO EPLT ,99 zabojnik poliester 1,23 m3 EO EPLT ,99 zabojnik poliester 1,23 m3 EO EPLT ,99 zabojnik poliester 1,23 m3 EO EPLT ,99 zabojnik poliester 1,23 m3 EO EPLT ,99 zabojnik poliester 1,23 m3 EO EPLT ,99 zabojnik poliester 1,23 m3 EO EPLT ,99 zabojnik poliester 1,23 m3 EO EPLT ,99 zabojnik poliester 1,23 m3 EO EPLT ,57 zabojnik poliester 1,23 m3 EO EPLT ,57 zabojnik poliester 1,23 m3 EO EPLT ,57 zabojnik poliester 1,23 m3 EO EPLT ,57 zabojnik poliester 1,23 m3 EO EPLT ,57 zabojnik poliester 1,23 m3 EO EPLT ,57 zabojnik poliester 1,23 m3 EO EPLT ,00 zabojniki 1,8m3 EO EPLT ,00 zabojniki 1,8m3 EO EPLT ,00 zabojniki 1,8m3 EO EPLT SKUPAJ ,33 SKUPAJ VSE ,54 2 I 2 LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.

46 I. obravnava občinskega sveta Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 ZVO-1B, 108/09, 80/10 ZUPUDPP, 43/11 ZKZ-C, 57/12, 57/12 ZUPUDPP-A, 109/12 in 76/14 odl. US) in na podlagi 15. člena Statuta Občine Jezersko (Uradni vestnik Občine Jezersko, št. 01/11) je Občinski svet Občine Jezersko na... seji dne sprejel: ODLOK O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ IN MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBMOČJE OBČINE JEZERSKO I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (uvod) (1) S tem odlokom se sprejme Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Jezersko (v nadaljevanju: Program opremljanja), izdelan marca 2016 pod zaporedno številko projekta 1250, ki je na vpogled na sedežu Občine Jezersko ter merila za odmero komunalnega prispevka na območju občine Jezersko. (2) Program opremljanja določa podlage za odmero komunalnega prispevka za območje občine Jezersko: obračunska območja obstoječe komunalne opreme, skupne in obračunske stroške obstoječe komunalne opreme, preračun obračunskih stroškov na enoto mere in podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka. (3) V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske. 2. člen (vsebina odloka) Odlok sestavljajo naslednja poglavja: I. Splošne določbe II. Podlage za odmero komunalnega prispevka III. Izračun komunalnega prispevka IV. Podrobnejša merila V. Odmera in plačilo komunalnega prispevka VI. Pogodbena razmerja VII. Oprostitve in olajšave VIII. Prehodne in končne določbe 3. člen (pojmi) Posamezni izrazi, kratice in pojmi, uporabljeni v odloku, imajo naslednji pomen: Komunalna oprema - objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja, - objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih - 1 -

47 Skupni stroški Obračunsko območje Komunalni prispevek Objekt Gradbena parcela gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna, - objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine, obsegajo vse stroške, ki so povezani s projektiranjem in gradnjo posamezne vrste komunalne opreme na obračunskem območju, je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na posamezno vrsto komunalne opreme, oziroma območje njene uporabe, je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec za plačilo komunalnega prispevka plača občini, je stavba ali gradbeni inženirski objekt v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov je zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerem stoji oziroma na katerem je predviden objekt in na katerem so urejene površine, ki služijo takšnemu objektu oziroma je predvidena ureditev površin, ki bodo služile takšnemu objektu, NTP neto tlorisna površina objekta, izračunana po SIST ISO 9836:2000, A parcela A tlorisna K dejavnost Dp Dt Cp i Ct i Cp i1 Ct i1 I S OS gradbena parcela, NTP, faktor dejavnosti, določen za različne vrste objektov, delež gradbene parcele pri izračunu komunalnega prispevka, delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka, obračunski strošek opremljanja kvadratnega metra gradbene parcele z določeno vrsto komunalne opreme, obračunski strošek opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno vrsto komunalne opreme, indeksirani obračunski strošek opremljanja kvadratnega metra gradbene parcele z določeno vrsto komunalne opreme, indeksirani obračunski strošek opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno vrsto komunalne opreme, faktor indeksacije, ki se ob odmeri komunalnega prispevka indeksira od dneva uveljavitve odloka, skupni stroški obstoječe komunalne opreme, obračunski stroški obstoječe komunalne opreme, KP i komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju, KP celotni izračunani komunalni prispevek. 4. člen (predmet komunalnega prispevka) Predmet obračuna komunalnega prispevka so predvideni in obstoječi objekti, ki so zgrajeni oziroma se načrtujejo v skladu z občinskim prostorskim aktom in se bodo prvič opremljali s prometnim omrežjem, kanalizacijskim omrežjem, vodovodnim omrežjem ali objekti ravnanja z odpadki, oziroma bodo povečevali neto tlorisno površino objekta ali spreminjali njegovo namembnost

48 II. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 5. člen (obračunsko območje) (1) Območja, opremljena s posamezno vrsto komunalne opreme, so prikazana v kartografskem delu programa opremljanja na naslednjih kartah: - obračunsko območje prometnega omrežja je prikazano na karti 2: Prometno omrežje Pregledna karta obračunskih območij, - obračunsko območje kanalizacijskega omrežja je prikazano na karti 3: Kanalizacijsko omrežje Pregledna karta obračunskih območij, - obračunsko območje vodovodnega omrežja je prikazano na karti 4: Vodovodno omrežje Pregledna karta obračunskih območij, - obračunsko območje objektov ravnanja z odpadki je prikazano na karti 5: Objekti ravnanja z odpadki Pregledna karta obračunskih območij. (2) Obračunska območja celotne komunalne opreme so podrobneje prikazana na kartah, v merilu 1: (3) Ne glede na določbe 1. odstavka tega člena, se komunalni prispevek odmeri od dejanske opremljenost objekta s posamezno vrsto komunalne opreme, tako kot določa program opremljanja. 6. člen (skupni in obračunski stroški) Skupne stroške [S] in obračunske stroške [OS] posamezne vrste obstoječe komunalne opreme prikazuje naslednja preglednica: komunalna oprema obračunsko območje prometno omrežje CES kanalizacijsko omrežje KAN vodovodno omrežje VOD objekti ravnanja z odpadki KOM SKUPAJ S [ ] OS [ ] 7. člen (obračunski stroški opremljanja s posamezno vrsto komunalne opreme) Obračunski stroški opremljanja m 2 gradbene parcele in m 2 neto tlorisne površine objekta se obračunajo z upoštevanjem naslednje preglednice, pri čemer se za določitev območja opremljanja s posamezno vrsto komunalne opreme smiselno upoštevajo določila 5. člena odloka. komunalna oprema obračunsko območje Cp [ /m 2 ] Ct [ /m 2 ] prometno omrežje CES 3,64 11,84 kanalizacijsko omrežje KAN 1,30 4,00 vodovodno omrežje VOD 1,13 3,60 objekti ravnanja z odpadki KOM 0,22 0,71-3 -

49 III. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA 8. člen (indeksiranje stroškov opremljanja) (1) Obračunski stroški opremljanja kvadratnega metra gradbene parcele z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju [Cpi] in stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju [Cti] se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo z uporabo povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, katerega objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod oznako "Gradbena dela ostala nizka gradnja", na naslednji način: Cp i1 = Cp i I Ct i1 = Ct i I (2) Kot izhodiščni datum za indeksiranje se uporablja datum uveljavitve tega odloka. 9. člen (izračun komunalnega prispevka) Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme se izračuna na naslednji način: KP i = (A parcela Cp i1 Dp) + (K dejavnost A tlorisna Ct i1 Dt) KP = Σ KPi Oznake pomenijo: KP i... komunalni prispevek za posamezno komunalno opremo KP... celotni komunalni prispevek A parcela... površina gradbene parcele A tlorisna... neto tlorisna površina objekta Dp... delež gradbene parcele pri izračunu komunalnega prispevka Dt... delež objekta pri izračunu komunalnega prispevka K dejavnost... faktor dejavnosti Cp i1... indeksirani stroški opremljanja m 2 gradbene parcele za posamezno komunalno opremo Cti1... indeksirani stroški opremljanja m2 neto tlorisne površine objekta za posamezno komunalno opremo 10. člen (površine za izračun komunalnega prispevka) (1) Površina gradbene parcele in neto tlorisna površina objekta ter vrsta komunalne opreme, na katero se objekt priključuje, se pridobijo iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja ter določb odloka. (2) Površina gradbene parcele in neto tlorisne površine objekta za nezahtevne objekte, za katere ni potrebna izdelava projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, se pridobi iz zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo nezahtevnega objekta. (3) Če gradbene parcele ni možno določiti, se lahko upošteva stavbišče x 1,5. (4) Če se nezahtevni objekt gradi na gradbeni parceli za katero je že bil plačan komunalni prispevek, se že poravnane obveznosti iz naslova obračuna komunalnega prispevka za obstoječe gradbene parcele ali njen del pri izračunu novega komunalnega prispevka, upoštevajo

50 (5) Za objekte, za katere se ne more izračunati oziroma določiti neto tlorisne površine objekta, se komunalni prispevek odmeri le od površine gradbene parcele. Tako dobljeno vrednost se ob odmeri pomnoži s faktorjem 2,0. (6) V primeru odmere komunalnega prispevka po uradni dolžnosti, se smiselno upoštevajo določbe veljavne zakonodaje in odloka. 11. člen (posebni primeri obračuna komunalnega prispevka) (1) V primeru spremembe neto tlorisne površine obstoječega objekta oziroma spremembe namembnosti objekta, se komunalni prispevek odmeri na način, da se izračuna razlika med komunalnim prispevkom za obstoječe stanje objekta in komunalnim prispevkom za predvideno stanje objekta. Komunalni prispevek, ki se odmeri zavezancu, predstavlja pozitivno razliko med komunalnim prispevkom po spremembi in komunalnim prispevkom pred spremembo neto tlorisne površine oziroma namembnosti objekta. Če je razlika negativna, se komunalni prispevek ne plača. (2) Ob legalizaciji obstoječega objekta se zanj odmeri komunalni prispevek. (3) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka lahko pri odmeri komunalnega prispevka uveljavlja v preteklosti plačani komunalni prispevek za objekte, ki se odstranijo in se nahajajo znotraj gradbene parcele, na kateri se gradi objekt, za katerega se odmerja komunalni prispevek. (4) Komunalni prispevek se bo na območju, katero se bo komunalno opremljalo po uveljavitvi odloka, odmeril na podlagi za to investicijo sprejetega programa opremljanja, ki bo prikazala in obračunala predvidene stroške izgradnje komunalne opreme. Preostali del komunalnega prispevka za obstoječo, že zgrajeno komunalno opremo na obravnavanem območju, se bo obračunal na podlagi petega odstavka enajstega člena tega odloka ob upoštevanju petega, devetega in desetega člena tega odloka. To pomeni: Cp i skupni = Cp i obstoječi + Cp i investicija Ct i skupni = Ct i obstoječi + Ct i investicija kjer je: Cp i skupni Ct i skupni Cp i obstoječi Ct i obstoječi Cp i investicija Ct i investicija Cp i, ki se odmeri na posameznem območju investicije; Ct i, ki se odmeri na posameznem območju investicije; Cp i, ki je predmet obstoječih obračunskih stroškov; Ct i, ki je predmet obstoječih obračunskih stroškov; Cp i, ki je predmet investicije; Ct i, ki je predmet investicije. (5) Obračunski stroški opremljanja m 2 gradbene parcele in m 2 neto tlorisne površine objekta za obstoječo komunalno opremo se obračunajo z upoštevanjem naslednje preglednice. komunalna oprema obračunsko območje Cp [ /m 2 ] Ct [ /m 2 ] prometno omrežje obstoječe CES_o 1,09 3,55 kanalizacijsko omrežje obstoječe KAN_o 0,39 1,20 vodovodno omrežje obstoječe VOD_o 0,34 1,08 objekti ravnanja z odpadki KOM 0,22 0,71-5 -

51 IV. PODROBNEJŠA MERILA 12. člen (razmerje med deležem gradbene parcele in neto tlorisne površine objekta) Razmerje med deležem gradbene parcele [Dp] in deležem neto tlorisne površine objekta [Dt] je na celotnem območju opremljanja enako in znaša Dp = 0,5 ter Dt = 0, člen (faktor dejavnosti) Faktor dejavnosti se skladno s pravilnikom o merilih za odmero komunalnega prispevka določi za vso komunalno opremo, katero predstavlja predmetni odlok, in se določi po naslednjih kriterijih: šifra po enotni klasifikaciji vrst objektov (CC-SI) opis vrste objekta faktor dejavnosti 126 stavbe splošnega družbenega pomena 0, nestanovanjske kmetijske stavbe 0,70 ostale vrste stavb 1,00 V. ODMERA IN PLAČILO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 14. člen (zavezanec za plačilo komunalnega prispevka) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost. 15. člen (odmera komunalnega prispevka) (1) Komunalni prispevek se odmeri: - na zahtevo zavezanca, - ob prejemu obvestila s strani Upravne enote v zavezančevem imenu, da je vloga za izdajo gradbenega dovoljenja, katero je vložil zavezanec, popolna, - po uradni dolžnosti. (2) Če investitor zahteva, da Upravna enota v njegovem imenu vloži zahtevo za odmero komunalnega prispevka, mora predložiti dodaten izvod vodilne mape projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. (3) Če vlogo za odmero komunalnega prispevka vloži zavezanec sam, mora vlogi predložiti izvod vodilne mape projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, na podlagi katerega pristojni organ pridobi potrebne podatke za odmero komunalnega prispevka. (4) Zoper odločbo o odmeri komunalnega prispevka je, v roku petnajst dni od njene vročitve, možna pritožba na župana Občine Jezersko

52 16. člen (plačilo komunalnega prispevka) (1) Komunalni prispevek se plača v enkratnem znesku. (2) Odmerjeni komunalni prispevek je potrebno plačati pred izdajo gradbenega dovoljenja. (3) O izvedenem plačilu komunalnega prispevka upravno enoto obvesti občina. (4) Komunalni prispevek se lahko plača v največ 12 obrokih, skladno z dogovorom z Občino. (5) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka iz prejšnjega odstavka občini predloži vlogo za obročno plačilo komunalnega prispevka, v kateri navede razloge za tak način plačila, želeno število obrokov in predlaga način zavarovanja dolga. (6) Občina lahko odloži plačilo dolga pod pogojem, da zavezanec plačilo ustrezno zavaruje. Stroški izvedbe zavarovanja v vseh primerih bremenijo zavezanca. (7) O vlogi za obročno plačilo komunalnega prispevka odloča župan Občine Jezersko. 17. člen (stroški priključevanja) (1) Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka, poravnani vsi stroški priključevanja objekta na komunalno opremo, razen gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti. (2) Stroški izgradnje zasebnega priključka so dodatni stroški zavezanca in ne vplivajo na višino odmerjenega komunalnega prispevka. VI. POGODBENA RAZMERJA 18. člen (pogodba o opremljanju) (1) Če se Občina in investitor dogovorita, da bo investitor sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil komunalno opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču, se tak dogovor sklene, na podlagi za to investicijo sprejetega programa opremljanja, s pogodbo o opremljanju, v kateri se natančno opredelijo pogodbene obveznosti obeh strank. (2) V primeru sklenitve pogodbe o opremljanju, mora investitor poravnati še preostali del komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, na katero se bo priključeval. 19. člen (pogodba o priključitvi) (1) Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec iz 14. člena tega odloka pravico od občine zahtevati sklenitev pogodbe o medsebojnih obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo. (2) S pogodbo iz prejšnjega odstavka se določi rok za priključitev objekta na komunalno opremo in druga vprašanja v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo

53 VII. OPROSTITVE IN OLAJŠAVE 20. člen (oprostitve) (1) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo: - gospodarske javne infrastrukture. VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 21. člen (prenehanje veljavnosti) (1) Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati naslednji predpisi: - Sklep o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Jezersko za leto 2016 (Uradni vestnik Občine Jezersko, št. 12/15), - Sklep o določitvi višine olajšav za plačilo komunalnega prispevka v Občini Jezersko (Uradni vestnik Občine Jezersko, št. 17/02). (2) Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za izgradnjo kanalizacijskega omrežja v naselju Zgornje Jezersko (Uradni vestnik Občine Jezersko, št. 02/14 ostaja v veljavi do izpolnitve pogoja 12. člena Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za izgradnjo kanalizacijskega omrežja v naselju Zgornje Jezersko. 22. člen (dokončanje postopkov) Postopki za odmero komunalnega prispevka se dokončajo po predpisih, ki so veljali pred uveljavitvijo tega odloka. 23. člen (začetek veljavnosti in uporabe) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Jezersko. Št. Zg. Jezersko, Župan Občine Jezersko Jurij Rebolj - 8 -

54 I. obravnava občinskega sveta NAROČNIK Občina Jezersko Zgornje Jezersko 65 I 4206 Zgornje Jezersko Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE OBČINE JEZERSKO Primerjalni izračuni IZVAJALEC LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. Ljubljanska cesta 76 I 1230 Domžale Domžale, marec 2016

55 NASLOV AKTA Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Jezersko VSEBINA Primerjalni izračuni NAROČNIK Občina Jezersko, Zgornje Jezersko 65, 4206 Zgornje Jezersko ŠTEVILKA PROJEKTA 1307 IZDELOVALEC Locus d.o.o., Ljubljanska cesta 76, 1230 Domžale VODJA PROJEKTA Uroš Košir, univ.dipl.inž.geod. STROKOVNA SKUPINA Leon Kobetič, univ.dipl.inž.grad. Manca Jug, univ.dipl.inž.arh. ORGAN SPREJEMA AKTA Občinski svet Občine Jezersko ODGOVORNA OSEBA ORGANA SPREJEMA Župan Občine Jezersko Jurij Rebolj DATUM Domžale, marec I 13 LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.

56 Program opremljanja I primerjalni izračuni KAZALO 1 OBRAZLOŽITEV GRADIVA DOLOČITEV PODLAG ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA VZPOSTAVITEV OBRAČUNSKIH OBMOČIJ ZAVEZANEC ZA KOMUNALNI PRISPEVEK PRIMER IZRAČUNA KOMUNALNEGA PRISPEVKA PRIMERJAVA PREDLOGA ODLOKA IN OBSTOJEČE ODMERE ZA ENOSTANOVANJSKO STAVBO RAZMERJE MED MERILOM GRADBENE PARCELE (DP) IN NETO TLORISNO POVRŠINO (DT) PRIMERJAVA Z NEKATERIMI OSTALIMI OBČINAMI I 13 LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.

57 Program opremljanja I primerjalni izračuni 1 OBRAZLOŽITEV GRADIVA Program opremljanja stavbnih zemljišč je akt, ki na področju gradnje objektov uveljavlja pravila glede plačila dela stroškov komunalne opreme, katere Občini poravna investitor v gradnjo objekta plača komunalni prispevek. Občina lahko komunalni prispevek odmeri samo za tisto vrsto komunalne opreme (ceste, kanalizacija, vodovod, odpadki), za katero zavezancu za plačilo komunalnega prispevka zagotovi možnost priključitve. Območja, ki so predmet programa opremljanja, so vsa z veljavnim občinskim prostorskim načrtom določena stavbna zemljišča, ki so namenjena gradnji objektov in ostala območja, na katerih stojijo ali se lahko gradijo objekti in se zanje lahko odmeri komunalni prispevek. Stroški prikazani v programu opremljanja se delijo na skupne in obračunske stroške. Skupni stroški za obstoječo komunalno opremo so po višini enaki stroškom, ki bi nastali ob izgradnji nove komunalne opreme, ki je po zmogljivostih in namenu primerljiva z obstoječo in obsegajo vse stroške, ki so povezani s projektiranjem in gradnjo posamezne vrste komunalne opreme na obračunskem območju. Pri določitvi vrednosti posamezne komunalne opreme so bili osnovni parametri vrednotenja Obračunski stroški so tisti del skupnih stroškov komunalne opreme, ki se financirajo iz sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bremenijo določljive zavezance. Komunalna oprema so: objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja v primeru občine Jezersko so to kanalizacija, vodovod in odpadki, objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna v primeru občine Jezersko ni takih omrežij, objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine v primeru občine Jezersko so to občinske ceste. 1.1 Določitev podlag za odmero komunalnega prispevka Občina ima v sklopu priprave programa opremljanja možnost sama določiti podlage za odmero komunalnega prispevka s pomočjo podrobnejših meril: Razmerja razmerje med obremenitvijo gradbene parcele in velikostjo/površino objekta (znotraj razmerja 70% / 30% 30% / 70%), faktor dejavnosti za posamezne vrste objektov (navzdol omejen z vrednostjo 0,7, navzgor z vrednostjo 1,3), Oprostitve oz. olajšave Za gradnjo posameznih vrst stavb za izobraževanje, znanstveno-raziskovalno delo ter zdravstvo in za neprofitna stanovanja se lahko komunalnega prispevka ne odmeri potrebno določiti z odlokom. Za vse ali posamezne vrste nestanovanjskih objektov je dopuščena oprostitev komunalnega prispevka (0-100%). Kateri so ti objekti (vezati se je potrebno na CC-SI klasifikacijo 1 ), mora Občina prav tako določiti z 1 Uredbo o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena (Ur.l., RS, št. 109/11) 7 I 13 LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.

58 Vzpostavitev obračunskih območij odlokom, s tem da mora višino oproščenih sredstev nadomestiti sama na način, da na postavko proračuna prihodki iz komunalnih prispevkov sama nakaže znesek oproščenih sredstev. Možno je predpisati plačilo komunalnega prispevka z obročnim plačilom. Za območja, ki še niso komunalno opremljena (območja neizvedenih OPPN-jev in preostala komunalno neopremljena območja) je potrebno izvesti poseben program opremljanja oz. po potrebi dopolniti obstoječega za celotno komunalno opremo. 1.2 Vzpostavitev obračunskih območij Komunalna oprema je v strnjenih naseljih cenejša na enoto mere, kot gradnja na razpršeni poselitvi, saj je za opremo enakega števila objektov (območja stavbnih zemljišč) potrebno zgraditi več omrežja komunalni prispevek višji. Shema opremljanja na strnjeni oz. razpršeni poselitvi Ne glede na ekonomiko se je pri vzpostavitvi obračunskih območij sledilo načelu solidarnosti. Načelo solidarnosti je bilo določeno na način, da za isto vrsto komunalne opreme za enake objekte zavezanci plačajo enako višino komunalnega prispevka. 1.3 Zavezanec za komunalni prispevek Zavezanci za komunalni prispevek so samo tisti lastniki stavbe oz. investitorji, ki se: na novo priključujejo na določeno vrsto komunalne opreme, ki je do sedaj niso imeli (primer: izgradnja novega vodovoda ali kanalizacije na z javnim kanalizacijskim oz. vodovodnim omrežjem neopremljenem območju), povečujejo obstoječe gabarite objekta (povečanje neto tlorisne površine objekta - NTP), spreminjajo namembnost objekta (npr. iz gospodarskega poslopja v stanovanjsko stavbo). Vsem ostalim stavbam, ki se na določeno komunalno opremo ne bodo priključevali (ni potrebno ali ni možno), so na določeno komunalno opremo že priključeni ali so svoje obveznosti že poravnali, NISO zavezanci za komunalni prispevek. LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. 8 I 13

NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASE

NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASE NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št. 1162 PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASELJIH LUŽE, VISOKO-del, HOTEMAŽE IN OLŠEVEK besedilni

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: prostorske informacijske rešitve d.o.o. Naročnik: OBČINA ŠENČUR KRANJSKA CESTA 11 4208 ŠENČUR PROJEKT ŠT. 940 IZDELAVA PROGRAMA OPREMLJANJA ZA IZGRADNJO KANALIZACIJE ZA OBMOČJE NASELIJ MILJE IN VISOKO

Prikaži več

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova u

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje Testenova u NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA 30 1234 MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova ulica - Trzin" ter zaključeno območje "Rašiška cesta"

Prikaži več

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova u

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje Testenova u NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA 30 1234 MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova ulica - Trzin" ter zaključeno območje "Rašiška cesta"

Prikaži več

predlog NAROČNIK Občina Škofja Loka Mestni trg 15 I 4220 Škofja Loka Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE OBČIN

predlog NAROČNIK Občina Škofja Loka Mestni trg 15 I 4220 Škofja Loka Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE OBČIN predlog 20.4.2015 NAROČNIK Občina Škofja Loka Mestni trg 15 I 4220 Škofja Loka Projekt št. 1113 PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE OBČINE ŠKOFJA LOKA besedilni del IZVAJALEC LOCUS prostorske

Prikaži več

IZVLEČEK IZ STRATEŠKEGA PROSTORSKEGA AKTA, KI SE NANAŠA NA OBRAVNAVANO PROSTORSKO UREDITEV

IZVLEČEK IZ STRATEŠKEGA PROSTORSKEGA AKTA, KI SE NANAŠA NA OBRAVNAVANO PROSTORSKO UREDITEV prostorske informacijske rešitve d.o.o. Občinski svet II. obravnava Naročnik: Občina Šenčur Kranjska cesta 11 4208 Šenčur PROJEKT ŠT. 939 PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE OBČINE ŠENČUR

Prikaži več

Občina Ig Govekarjeva cesta Ig PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje OBČINE IG Prenova v letu Gradivo za obravnavo POVZETEK L

Občina Ig Govekarjeva cesta Ig PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje OBČINE IG Prenova v letu Gradivo za obravnavo POVZETEK L Občina Ig Govekarjeva cesta 6 1292 Ig PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje OBČINE IG Prenova v letu 2018 - Gradivo za obravnavo POVZETEK Ljubljana, maj 2018 OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN   e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka:007-31/2011-1 Datum: 18. 10. 2011 Zadeva: Odlok o programu opremljanja

Prikaži več

Občina Velike Lašče Levstikov trg Velike Lašče PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje»oppn VP 25/1 Ločica - del«velike Lašče, septemb

Občina Velike Lašče Levstikov trg Velike Lašče PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje»oppn VP 25/1 Ločica - del«velike Lašče, septemb Občina Velike Lašče Levstikov trg 1 1315 Velike Lašče PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje»oppn VP 25/1 Ločica - del«velike Lašče, september 2016 2 Projekt: Izdelava programa opremljanja stavbnih

Prikaži več

Microsoft Word - odlok o komunalnem prispevku.DOC

Microsoft Word - odlok o komunalnem prispevku.DOC Na podlagi 146. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) in 20. člena Statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01), je Občinski svet Občine Vrhnika na svoji

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaborat

Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaborat Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaboratu ekonomike I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (vsebina) Ta

Prikaži več

Microsoft Word - BILANCE_NSZ_04MJ

Microsoft Word - BILANCE_NSZ_04MJ NAROČNIK Občina Jezersko Zgornje Jezersko 65 I 4206 Zgornje Jezersko Površine sprememb namenske rabe prostora v osnutku sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine Jezersko IZVAJALEC LOCUS

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini

Prikaži več

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve]

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve] OBČINA MENGEŠ Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina@menges.si Številka: 3500-1/2015 Datum: 26.9.2018 ZADEVA : OBRAVNAVA DOPOLNJENEGA

Prikaži več

Microsoft Word POSZ_ZN_Smatevz_Za_obravnavo_na_OS_ZaVita_28_1_2013.doc

Microsoft Word POSZ_ZN_Smatevz_Za_obravnavo_na_OS_ZaVita_28_1_2013.doc Občina Braslovče Braslovče 22, 3314 Braslovče PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje ZN»Šmatevž«Dokument za usklajevanje z občinsko upravo Občine Braslovče Cerknica, januar 2013 Program opremljanja

Prikaži več

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF in 14/15 ZUUJF

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF in 14/15 ZUUJF Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF in 14/15 ZUUJFO), 9. in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Spremembe geodetskega načrta in projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja zaradi novega načina izračunavanja odškodnin za spremembo namebnosti kmetijskih zemljišč I. del Predavatelj:

Prikaži več

premoženjske - brez op

premoženjske - brez op RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM - RAZPOLAGANJE IN PRIDOBIVANJE NEPREMIČNIN- PREDLAGATELJ: Darko Zevnik, župan Občine Metlika PRIPRAVILA: Jasna Brus Rožman PREDMET: Nepremičnine A.) - parc. št. 2766/6

Prikaži več

Microsoft Word - OPN_obrazlozitev

Microsoft Word - OPN_obrazlozitev NAROČNIK Občina Jezersko Zgornje Jezersko 65 I 4206 Zgornje Jezersko SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE JEZERSKO OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV PROSTORSKEGA AKTA IZVAJALEC LOCUS

Prikaži več

ELABORAT PROGRAMA OPREMLJANJA ZA OPPN SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAZIDALNEGA NAČRTA LEVEC DOKUMENT ZA OBRAVNAVO LJUBLJANA,

ELABORAT PROGRAMA OPREMLJANJA ZA OPPN SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAZIDALNEGA NAČRTA LEVEC DOKUMENT ZA OBRAVNAVO LJUBLJANA, ELABORAT PROGRAMA OPREMLJANJA ZA OPPN SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAZIDALNEGA NAČRTA LEVEC DOKUMENT ZA OBRAVNAVO LJUBLJANA, 06. 06. 2019 Naročnik: OBČINA ŽALEC Ulica Savinjske čete 5 3310 Žalec Odgovorni predstavnik

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx Datum: 13. 6. 2019 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 ZAPISNIK 3. seje Odbora

Prikaži več

U R A D N I O B Č I N E Številka 3/2014 leto XX Šoštanj, Š O Š T A N J Na podlagi 37. člena Statuta Občine Šoštanj (Uradni list Občine Šo

U R A D N I O B Č I N E Številka 3/2014 leto XX Šoštanj, Š O Š T A N J Na podlagi 37. člena Statuta Občine Šoštanj (Uradni list Občine Šo U R A D N I O B Č I N E Številka 3/2014 leto XX Šoštanj, 23. 04. 2014 Š O Š T A N J Na podlagi 37. člena Statuta Občine Šoštanj (Uradni list Občine Šoštanj, št. 14/2008 - UPB2) Odrejam Objavo spodaj navedenih

Prikaži več

Številka projekta: 19/2011 Spremembe in dopolnitve odloka o PUP za centralna naselja Vrsta mape: stališča do pripomb Stran 1 od PROSTORSKO UREDI

Številka projekta: 19/2011 Spremembe in dopolnitve odloka o PUP za centralna naselja Vrsta mape: stališča do pripomb Stran 1 od PROSTORSKO UREDI Stran 1 od 10 1. PROSTORSKO UREDITVENI POGOJI - naslovna stran IBIS, d.o.o. Slovenska Bistrica inženiring biro, investicijsko svetovanje Trg Alfonza Šarha 1, Slov. Bistrica Št. projekta: 19/2011 Datum:

Prikaži več

POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vez

POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vez POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vezano na izdajo soglasja za poseg v varovalni pas ceste

Prikaži več

Uradni list RS 56/2000 z dne 22

Uradni list RS 56/2000 z dne 22 Uradni list RS 56/2000 z dne 22. 6. 2000 2598. Odlok o koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja

Prikaži več

Številka:

Številka: OBČINSKI SVET MESTNE OBČINE NOVO MESTO Številka: 47810-3/2017-36 (625) Datum: 23. 1. 2018 ZADEVA: NAMEN: PRAVNA PODLAGA: POROČEVALCA: OBRAZLOŽITEV: PREDLOG SKLEPA: Ukinitev statusa javnega dobra na nepremičninah:

Prikaži več

O B Č I N A

O B Č I  N A PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve ZADEVA: UKINITEV STATUSA JAVNEGA DOBRA IN DOPOLNITEV

Prikaži več

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje 04/ / Številka: / Da

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje 04/ / Številka: / Da OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje e-mail:obcinacerklje@siol.net 04/28 15 820 04/ 28 15 800 Številka: 032-04/2014-426 Datum: 10. 4. 2018 OBČINSKI SVET OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM

Prikaži več

Številka: 58541/2018 Cenik storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Šentrupert Cene so oblikovane v skladu z Ured

Številka: 58541/2018 Cenik storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Šentrupert Cene so oblikovane v skladu z Ured Cenik storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Šentrupert Cene so oblikovane v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih

Prikaži več

0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma nje

0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma nje 0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma njegov naziv in sedež) OBJEKT: LEKARNA BETNAVA (poimenovanje

Prikaži več

Microsoft Word IZHODISCA_OPPN_SPAR2019_poprK.docx

Microsoft Word IZHODISCA_OPPN_SPAR2019_poprK.docx Občina LOGATEC IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO sprememb in dopolnitev OPPN za Centralne dejavnosti Brod - vzhodni del 1 Izdelal: URBANIA D.O.O. Koseška cesta 8 1000 Ljubljana Vodja projekta: Peter Lovšin, spec.arh.urb.,

Prikaži več

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax:

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax: Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta 5 1410 Zagorje ob Savi tel.: 03 56 55 700 fax: 03 56 64 011 www.zagorje.si obcina.zagorje@zagorje.si ŽUPAN Številka: 900-5/2018 Datum: 08. 03.

Prikaži več

Model

Model PRVA STRAN IZVEDBENEGA NAČRTA Mizendol - Podčelo, LC 226112, km 0,8+25 do 2,4+50 (L = 1.625,00 m) polni naziv objekta s številko ceste/cestnega odseka, kilometerski položaj začetka, konca ali sredine objekta

Prikaži več

Datum:

Datum: LOŠKA KOMUNALA, d.d. ŠKOFJA LOKA Kidričeva c. 43 a 4220 ŠKOFJA LOKA telefon: 04 / 5023500 telefax: 04 / 5023513 e-mail: info@loska-komunala.si Številka: 191/2014 ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN STORITEV OBVEZNE

Prikaži več

Microsoft Word - 04_Obrazložitev ELABORATA 2017 Idrija

Microsoft Word - 04_Obrazložitev ELABORATA 2017 Idrija OSKRBA S PITNO VODO OBRAZLOŽITEV ELABORATA O OBLIKOVANJU CEN IZVAJANJA STORITEV OBVEZNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA V OBČINI IDRIJA (Skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V OBČINI RADLJE OB DRAVI: 1. RAZLOGI ZA SPREJEM,

Prikaži več

Microsoft Word - Povezovalni_kanal_VG_IG_K-3_2011_PZI.doc

Microsoft Word - Povezovalni_kanal_VG_IG_K-3_2011_PZI.doc .1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: OBČINA IVANČNA GORICA Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica OBJEKT: POVEZOVALNI KANAL VIŠNJA GORA IVANČNA GORICA VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE: PZI ZA GRADNJO:

Prikaži več

Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 12. člena statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49

Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 12. člena statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49 Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 1a statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49/95) je Občinski svet občine Štore na seji dne 30. 4. 1996

Prikaži več

Naročnik: Občina Horjul Občinski trg Horjul Naloga: OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OB

Naročnik: Občina Horjul Občinski trg Horjul Naloga: OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OB Naročnik: Občina Horjul Občinski trg 1 1354 Horjul Naloga: OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE HORJUL št. 4 (predlog) Projektna skupina: Odgovorni

Prikaži več

Glasilo občine Komenda Štev. 1/2010, 26. februar 2010 URADNE OBJAVE GLASILO OB^INE KOMENDA URADNE OBJAVE {t. 06/2008, 31. julij 2008 št. 1/2010, 26. F

Glasilo občine Komenda Štev. 1/2010, 26. februar 2010 URADNE OBJAVE GLASILO OB^INE KOMENDA URADNE OBJAVE {t. 06/2008, 31. julij 2008 št. 1/2010, 26. F GLASILO OB^INE KOMENDA {t. 06/2008, 31. julij 2008 št. 1/2010, 26. FEBRUAR 2010 KAZALO Stran 1. ODLOK O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ NA OBMOČJU OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA O3 GRAMOZNICA

Prikaži več

[vsebina sklepa skupaj s predlogi in popravki]

[vsebina sklepa skupaj s predlogi in popravki] OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET KOMISIJA ZA STATUTARNA VPRAŠANJA IN LOKALNO SAMOUPRAVO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Datum: 22. 9. 2016 Z AP I S NI

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

(Microsoft Word - Dodatek \232t. 1 k DIIP - Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa s sklepom)

(Microsoft Word - Dodatek \232t. 1 k DIIP - Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa  s sklepom) DODATEK ŠT. 1 K DOKUMENTU IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP) za projekt OSKRBA S PITNO VODO OBALE IN KRASA ZA DINAMIKO VLAGANJ IN FINANCIRANJA ZA OBČINO MIREN- KOSTANEJVICA 1 Občinski svet

Prikaži več

Training

Training Svetovalna pisarna Drago Dretnik 2016 Namen Svetovalne pisarne je nuditi strokovno pomoč planinskim društvom na naslednjih področjih: sistemi za ravnanje z odpadno vodo vodooskrbni sistemi energetski sistemi

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Microsoft Word - Predpisi_inšpektorat.docx

Microsoft Word - Predpisi_inÅ¡pektorat.docx SKUPNA OBČINSKA UPRAVA MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA MESTNE OBČINE NOVO MESTO IN OBČINE STRAŽA I. NADZOR NAD PREDPISI POSAMEZNE OBČINE USTANOVITELJICE SKUPNE OBČINSKE UPRAVE 1. MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

Prikaži več

1

1 2 PRIKAZ STANJA PROSTORA 2.1 OPIS OBSTOJEČEGA STANJA 2.1.1 MAKROLOKACIJA Območje OPPN PSC Mačkovec-2 v velikosti cca 4,5 ha je del gospodarske cone GC Mačkovec in se nahaja na skrajnem SV delu Novega mesta

Prikaži več

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Opr. št. St 1069/2010 Ljubljana, dne 19.3.2018 VABILO K DAJANJU PONUDB (čl. 335. ZFPPIPP) Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani,

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana 306-10-10, 306-12-14 MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: 4780-20/2006-2 Datum: ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega

Prikaži več

URADNO PREČIŠČENO BESEDILO Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007 in 49/2010) ter 88. člena Poslovnika

URADNO PREČIŠČENO BESEDILO Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007 in 49/2010) ter 88. člena Poslovnika URADNO PREČIŠČENO BESEDILO Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007 in 49/2010) ter 88. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota (Uradni

Prikaži več

UVEDBA_ZASEBNEGA_NS_VLOGA_NOVA

UVEDBA_ZASEBNEGA_NS_VLOGA_NOVA VLOGA ZA PRIDOBITEV ODLOČBE O UVEDBI ZASEBNEGA NAMAKALNEGA SISTEMA po 89., 90., 91. in 92. členu Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11-UPB2, 58/12 in 27/16), ki se uvede z odločbo ministrstva,

Prikaži več

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 - ZPNačrt-A,

Prikaži več

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve 1. (prve) SPREMEMBE IN DOPOLNITVE NAČRTA RAVNANJA Z

Prikaži več

OBČINA RUŠE

OBČINA RUŠE OBČINA RUŠE OBČINSKEMU SVETU OBČINE RUŠE 1. NAZIV GRADIVA ZA OBRAVNAVO NA OBČINSKEM SVETU: USKLADITEV CEN KOMUNALNIH in DRUGIH STORITEV V LETU 2018 (oskrba s pitno vodo) 2. PREDLAGATELJ GRADIVA: Uroš Razpet,

Prikaži več

Microsoft Word - Vloga_pobuda za spremembo OPN Vodice.docx

Microsoft Word - Vloga_pobuda za spremembo OPN Vodice.docx OBČINA VODICE Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice tel: 01/833-26-10 fax: 01/833-26-30 www.vodice.si obcina@vodice.si 1. OZNAKA POBUDE (izpolni občina): 2. PODATKI O VLAGATELJU: 2.1. Vlagatelj je lastnik: Ime

Prikaži več

28premoz

28premoz OBČINA ŽALEC Župan Ul. Savinjske čete 5, 3310 Žalec : (03) 713 64 20 Fax: (03) 713 64 64 E-pošta: mojca.firer@zalec.si Datum: 23.03.2006 OBČINSKEMU SVETU ODBORU ZA FINANCE, PRORAČUN IN PREMOŽENJE ZADEVA:

Prikaži več

Microsoft Word - 05

Microsoft Word - 05 URADNO GLASILO O B Č I N E P R E D D V O R Številka 5 Preddvor, 11. junij 2010 LETO XVI 10. *** Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007 - ZLS-UPB2, 27/08 odl.

Prikaži več

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLAGATELJ: Župan Občine Šentilj GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska

Prikaži več

Microsoft Word OPOCKOV_Dornava_Za_usklajevanje_3_3_2016

Microsoft Word OPOCKOV_Dornava_Za_usklajevanje_3_3_2016 OBČINA DORNAVA DORNAVA 135 A 2252 DORNAVA OPERATIVNI PROGRAM ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE ZA OBMOČJE OBČINE DORNAVA DOKUMENT ZA OBRAVNAVO NA OBČINSKEM SVETU OBČINE DORNAVA LJUBLJANA, MAREC

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Geodetski načrt kot osnova za izdelavo državnega prostorskega načrta geodetskih načrtov Miran Brumec, univ. dipl. inž. geod. LGB, geodetski inženiring in informacijske tehnologije, d.o.o. Ljubljana, 14.

Prikaži več

u pdf

u pdf Uradni list Republike Slovenije Št. 86 / 28. 10. 2011 / Stran 11203 strokovni nadzor nad izvajalci lokalnih gospodarskih javnih služb, strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi z javnimi razpisi

Prikaži več

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN 2016 - NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 1003 ŽUPAN 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne

Prikaži več

A1, investicijsko upravljanje, d

A1, investicijsko upravljanje, d GPG Inženiring d.d., Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana-Polje, matična številka: 2273152000, ki jo zastopa direktor Janko Jazbinšek, na podlagi 109. čl. Stvamopravnega zakonika (Ur. list RS št. 87/2002) in

Prikaži več

Uradni list RS – 138/2006, Uredbeni del

Uradni list RS – 138/2006, Uredbeni del Priloga NAPOVED ZA ODMERO DAVKA NA PROMET NEPREMIČNIN SPLOŠNI OBRAZEC. Prodajalec ŠIFRANT VRSTA POGODBENIH STRANK (prodajalec, kupec)* 0 fizi ne osebe 0 samostojni podjetniki posamezniki in druge fizi

Prikaži več

Na podlagi 41

Na podlagi 41 Na podlagi 41. in 81. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Kriţevci (Uradni list RS, št. 18/2010, 53/2010) ter 17. člena Odloka o ustanovitvi Javnega

Prikaži več

OBČINSKI SVET OBČINA LOGATEC www. logatec.si e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Štev.: 007

OBČINSKI SVET OBČINA LOGATEC www. logatec.si e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Štev.: 007 OBČINSKI SVET OBČINA LOGATEC www. logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Štev.: 007-1/2019 Datum: 24.4.2019 OBČINSKI SVET OBČINE LOGATEC

Prikaži več

Predlagatelj: TADEJ BEOČANIN ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVET

Predlagatelj: TADEJ BEOČANIN ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVET Predlagatelj: TADEJ BEOČANIN ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: 10.10.2017 OBČINSKI SVET ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVETA: SKLEP O UKINITVI JAVNEGA DOBRA V K.O. PLANINA Oddelek

Prikaži več

Na podlagi četrtega odstavka 15

Na podlagi četrtega odstavka 15 PREDLOG Oktober 2013 Na podlagi četrtega odstavka 11 člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št 86/10, 75/12 in 47/13 ZDU-1G) in 17 člena Statuta Občine

Prikaži več

Microsoft Word - LetniNacrtPridobivanjaNepremcnegaPremozenjaRebalans2009.doc

Microsoft Word - LetniNacrtPridobivanjaNepremcnegaPremozenjaRebalans2009.doc 259 MESTNA OBČINA KRANJ ŽUPAN Slovenski trg 1, 4000 Kranj tel. 04/ 237 31 00, fax. 04/ 237 31 06 Datum: 15.05.2009 SVET MESTNE OBČINE KRANJ PREDMET: LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA MESTNE

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO Na podlagi 5. člena Odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 1/98) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007-

Prikaži več

PRILOGA 8 ZAHTEVA ZA IZDAJO PROJEKTNIH IN DRUGIH POGOJEV PRILOGA 8 ZAHTEVA ZA IZDAJO PROJEKTNIH IN DRUGIH POGOJEV INVESTITOR ime in priimek ali naziv

PRILOGA 8 ZAHTEVA ZA IZDAJO PROJEKTNIH IN DRUGIH POGOJEV PRILOGA 8 ZAHTEVA ZA IZDAJO PROJEKTNIH IN DRUGIH POGOJEV INVESTITOR ime in priimek ali naziv PRILOGA 8 ZAHTEVA ZA IZDAJO PROJEKTNIH IN DRUGIH POGOJEV PRILOGA 8 ZAHTEVA ZA IZDAJO PROJEKTNIH IN DRUGIH POGOJEV INVESTITOR ime in priimek ali naziv družbe naslov ali sedež družbe Investicije d.o.o.,

Prikaži več

MESTNA OBČINA NOVO MESTO DOLENJSKI URADNI LIST, URADNO GLASILO MESTNE OBČINE NOVO MESTO ŠTEVILKA 1, NOVO MESTO, LETO 3

MESTNA OBČINA NOVO MESTO DOLENJSKI URADNI LIST, URADNO GLASILO MESTNE OBČINE NOVO MESTO ŠTEVILKA 1, NOVO MESTO, LETO 3 MESTNA OBČINA NOVO MESTO ŠTEVILKA 1, 4. 1. 2017 NOVO MESTO, LETO 3 http://dul.novomesto.si Kazalo UREDBENI DEL 1. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne občine

Prikaži več

Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo ŠPELA ZORKO ANALIZA TRGA STAVBNIH ZEMLJIŠČ IN KOMUNALNI PRISPEVEK V OBČINI GROSUPLJE DIPLO

Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo ŠPELA ZORKO ANALIZA TRGA STAVBNIH ZEMLJIŠČ IN KOMUNALNI PRISPEVEK V OBČINI GROSUPLJE DIPLO Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo ŠPELA ZORKO ANALIZA TRGA STAVBNIH ZEMLJIŠČ IN KOMUNALNI PRISPEVEK V OBČINI GROSUPLJE DIPLOMSKA NALOGA VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

Prikaži več

PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (naselje, ulica in hišna številka) (poštna številka in pošta)

PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (naselje, ulica in hišna številka) (poštna številka in pošta) PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (poštna številka in pošta) (telefon) (elektronska pošta) IZPOLNI OBČINA NAPOVED PODATKOV ZA ODMERO NADOMESTILA ZA

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV

OBRAZLOŽITEV PRIPRAVLJALEC PROSTORSKEGA AKTA Občina Bovec Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec ŽUPAN Valter Mlekuž PREDSTAVNICA NAROČNIKA Katarina Barbara Ostan PROSTORSKI AKT, DELI AKTA Druge spremembe in dopolnitve

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 ZAKLJUČEK PROJEKTA»ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU DRAVE ZGORNJA DRAVA«IN PRIČETEK REDNEGA OBRATOVANJA V PETIH OBČINAH DRAVSKE DOLINE Z OBLIKOVANJEM CEN JAVNE GOSPODARSKE SLUŽBE ODVAJANJA

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Rebalans proračuna občine Log-Dragomer za leto 2016 - II NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 4000 OBČINSKA UPRAVA 5.668.446 4.337.623 3.093.547 4.226.294 2.457.821 2.367.536 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 94.564

Prikaži več

u pdf

u pdf Uradni list Republike Slovenije Št. 92 / 17. 11. 2011 / Stran 12147 št. 1/06 in spr.) je Občinski svet Občine Jesenice na redni 11. seji dne 27. 10. 2011 sprejel O D L O K o spremembah Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Proračun občine Kanal ob Soči za leto 2014 - dopolnjen predlog NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2014-2017 30. redna seja občinskega sveta, 30.01.2014 4000 OBČINSKA UPRAVA 7.312.851 3.874.613 3.967.973 1.369.748

Prikaži več

Občinski svet občine Gorenja vas-poljane je na osnovi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javni

Občinski svet občine Gorenja vas-poljane je na osnovi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javni Občinski svet občine Gorenja vas-poljane je na osnovi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS št. 87/2012,

Prikaži več

Priloga 1: Poročilo o pregledu Firma izvajalca javne službe: Sedež izvajalca javne službe: ID za DDV: Matična številka izvajalca javne službe: POROČIL

Priloga 1: Poročilo o pregledu Firma izvajalca javne službe: Sedež izvajalca javne službe: ID za DDV: Matična številka izvajalca javne službe: POROČIL Priloga 1: Poročilo o pregledu Firma izvajalca javne službe: Sedež izvajalca javne službe: ID za DDV: Matična številka izvajalca javne službe: POROČILO O PREGLEDU MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE Z ZMOGLJIVOSTJO,

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT

OBRAZLOŽITEV  TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT 8. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2016 PRORAČUN OBČINE LENDAVA ZA LETO 2016 /1. obravnava/ GRADIVO PRIPRAVILA: Urad župana Župan občine PREDLAGATELJ: Župan - Polgármester OBRAZEC ŠT. 01/2014 OBRAZLOŽITEV

Prikaži več

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR REPUBLIKA SLOVENIJA e: Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana t: , f:

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR REPUBLIKA SLOVENIJA   e: Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana t: , f: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR REPUBLIKA SLOVENIJA www.mop.gov.si, e: gp.mop@gov.si Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana t: 01 478 74 00, f: 01 478 74 22 Številka: Ljubljana, dne 09.03.2009 EVA 2009-2511-0032

Prikaži več

URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O

URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA IN MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ukrep 322 Obnova in razvoj vasi T O L M I N, 0 2. 0 2. 2 0 1 1 I N 1 0. 0 2. 2 0 1 1 M A G. R O S A N A Š Č A N Č A R Cilj ukrepa Izboljšanje življenjskih

Prikaži več

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med ŽUPAN Številka: 032-3/2018-11 Datum: 1.6.2018 OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Medvode NASLOV: Osnutek Odloka o določitvi stroškov lokacijske

Prikaži več

V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 9

V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 9 V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 90/14 ZDU-1I, 14/15 ZUUJFO in 76/15), 7. členom Uredbe

Prikaži več

Mestna občina Novo mesto Seidlova cesta 1, Novo mesto seja Občinskega sveta MONM v mandatu

Mestna občina Novo mesto Seidlova cesta 1, Novo mesto seja Občinskega sveta MONM v mandatu Osnovni podatki o seji 26. seja Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, četrtek, 19. december ob 16. uri sejna dvorana Mestne občine Novo mesto, Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž). Poročilo o glasovanju

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint _IZS_izobraevanje ZK_1_del.ppt [Zdru\236ljivostni na\350in])

(Microsoft PowerPoint _IZS_izobraevanje ZK_1_del.ppt [Zdru\236ljivostni na\350in]) Geodetski postopki in izdelava elaborata Darinka Bertole, september 2017 NAMEN IZOBRAŽEVANJA: obnova znanja s področja izvedbe geodetske storitve in izdelave elaborata poenotenje dela in dvig kvalitete

Prikaži več

Predlagatelj: MARJAN POLJŠAK ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKE

Predlagatelj: MARJAN POLJŠAK ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKE Predlagatelj: MARJAN POLJŠAK ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVETA: SKLEP O USTANOVITVI JAVNEGA DOBRA V K.O. (2399)

Prikaži več

OBČINSKI SVET OBČINA LOGATEC www. logatec.si e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Štev.: 007

OBČINSKI SVET OBČINA LOGATEC www. logatec.si e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Štev.: 007 OBČINSKI SVET OBČINA LOGATEC www. logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Štev.: 007-36/2014-10 Datum: 5.5.2018 OBČINSKI SVET OBČINE LOGATEC

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi Slovenskih železnic, d. o. o., Ljubljana pri ravnanju z nepremičninami

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi Slovenskih železnic, d. o. o., Ljubljana pri ravnanju z nepremičninami Popravljalni ukrepi Slovenskih železnic, d. o. o., Ljubljana ravnanje z nepremičninami , 4 SLOVENSKE ŽELEZNICE Porevizijsko poročilo 1. UVOD V revizijskem poročilu o smotrnosti poslovanja Slovenskih železnic,

Prikaži več

Občina Hrastnik

Občina Hrastnik Številka: 354-56/2018 Hrastnik, 18. 3. 2019 OBČINSKI SVET OBČINE HRASTNIK ZADEVA: Cene storitev občinskih gospodarskih javnih služb in subvencioniranje cen storitev nekaterih obveznih občinskih gospodarskih

Prikaži več

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 72, dec17

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 72, dec17 URADNE OBJAVE Občine Vransko Vransko, 22. december 217 Številka 72/217 V S E B I N A O D L O K o proračunu Občine Vransko za leto 218 AKTI 1. ODLOK o proračunu Občine Vransko za leto 218 2. ODLOK o proračunu

Prikaži več

(Microsoft Word - Kanalizacija MUHABER-OBRAZLO\216ITEVzaOSMONM.docx)

(Microsoft Word - Kanalizacija MUHABER-OBRAZLO\216ITEVzaOSMONM.docx) Številka: 354-20/2011(2010) Datum: 21.2.2011 OBINSKI SVET MESTNE OBINE NOVO MESTO ZADEVA: NAMEN: Predlog sprememb in dopolnitev programa opremljanja stavbnih zemljiš za obmoje opremljanja»kanalizacija

Prikaži več

(PZI_predra\350un.xls)

(PZI_predra\350un.xls) POPIS DEL PZI LASC V MIRNU DOLŽINE 750 IN 175 m 1. PREDDELA 2. ZEMELJSKA DELA 3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE 4. ODVODNJAVANJE 5. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA 6. OPREMA CEST 7. TUJE STORITVE SKUPAJ : Stran 2 1.

Prikaži več

Microsoft Word - 26_03_Odlok_oskrba_pitna_voda_dop_predlog_mar10

Microsoft Word - 26_03_Odlok_oskrba_pitna_voda_dop_predlog_mar10 Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-UPB1, 49/06 ZMetD, 66/06-Odl.US, 112/06-Odl.US,

Prikaži več