PRILOGA ŠT. 3 POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE PRAVNIH OSEB Projekt: Oddaja javnega naročila Naročnik Javni stanovanjski sklad

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "PRILOGA ŠT. 3 POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE PRAVNIH OSEB Projekt: Oddaja javnega naročila Naročnik Javni stanovanjski sklad"

Transkripcija

1 PRILOGA ŠT. 3 POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE PRAVNIH OSEB Projekt: Oddaja javnega naročila Naročnik Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, 1104 Ljubljana Ime posla Podatki o pravni osebi kandidat Polno ime oz. naziv kandidata Sedež kandidata Občina sedeža kandidata Številka vpisa v sodni register (št. vložka) Matična številka podjetja Namen izdaje potrdila Izdelava projektne dokumentacije za prenovo stanovanjskih stavb v soseski Cesta španskih borcev, Ljubljana Preverjanje izpolnjevanja pogojev iz 75. člena ZJn-3 v postopku oddaje javnega naročila Spodaj podpisani pooblastitelj, pooblaščam naročnika, da za potrebe izvedbe predmetnega javnega razpisa pridobi vse potrebne podatke oz. potrdilo iz kazenske evidence pravnih oseb Ministrstva za pravosodje. Pooblastitelj: V/na, dne Ime in priimek: Podpis in žig: 1

2 PRILOGA ŠT. 4 POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE FIZIČNIH OSEB Projekt: Oddaja javnega naročila Naročnik Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, 1104 Ljubljana Ime posla Podatki o fizični osebi zakonitem zastopniku Ime in priimek zakonitega zastopnika EMŠO Datum rojstva Kraj rojstva Občina rojstva Država rojstva Stalno/začasno bivališča Državljanstvo Dekliški priimek Namen izdaje potrdila Izdelava projektne dokumentacije za prenovo stanovanjskih stavb v soseski Cesta španskih borcev, Ljubljana Ulica in hišna številka Poštna številka in pošta Preverjanje izpolnjevanja pogojev iz 75. člena ZJN-3 v postopku oddaje javnega naročila Spodaj podpisani pooblastitelj, pooblaščam naročnika, da za potrebe izvedbe predmetnega javnega razpisa pridobi vse potrebne podatke oz. potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb Ministrstva za pravosodje. Pooblastitelj: V/na, dne Podpis: 2

3 PRILOGA ŠT. 5 POTKI O PODIZVAJALCU NAZIV PODIZVAJALCA: NASLOV: KONTAKTNA OSEBA: TELEFON IN FAKS ELEKTRONSKI NASLOV: ID za DDV oz. VČNA ŠTEVILKA PODIZVAJALCA: MATIČNA ŠTEVILKA: ŠT. TRR Z NAVEDBO BANKE: ZAKONITI ZASTOPNIKI PODIZVAJALCA DELA, KI JIH PREVZEMA PODIZVAJALEC : Vrednost del, ki jih prevzema podizvajalec: Znesek (brez DDV) EUR Delež del, ki jih prevzema podizvajalec glede na vrednost ponudbe v odstotku: % Opomba: V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec izpolni za vsakega od podizvajalcev. 3

4 PRILOGA ŠT. 6 ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO Podizvajalec, (naziv in naslov podizvajalca) V skladu z 2. odstavkom 94. člena ZJN 3 zahtevamo, da naročnik Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana, v okviru javnega naročila za izdelavo projektne dokumentacije za prenovo stanovanjskih stavb v soseski Cesta španskih borcev, Ljubljana, na podlagi potrjenega računa ali situacije s strani ponudnika neposredno plačuje podizvajalcu: Datum Podpis, žig podizvajalca Opomba: Obrazec se izpolni za vsakega podizvajalca posebej. 4

5 PRILOGA ŠT. 7 KADROVSKE REFERENCE - ODGOVORNI VODJA PROJEKTA Gospodarski subjekt mora imeti sklenjeno redno delovno ali pogodbeno razmerje z osebo, ki bo opravljala funkcijo odgovornega vodje projekta, ki v skladu z GZ izpolnjuje pogoje za projektanta za manj zahteven objekt in je bil v obdobju od dalje imenovan in je nastopal kot odgovorni vodja projekta (OVP) pri izdelavi projektne dokumentacije (DGD in PZI oz. po takrat veljavni zakonodaji) za obnovo ali izgradnjo stavbe (CC-SI 111, 112, 113, 121, 122, 123, 126) v velikosti vsaj 100 m2, za katero sta bili pridobljeni gradbeno in uporabno dovoljenje po V primeru objekta, za katerega pridobivanje uporabnega dovoljenja ni bilo zahtevano, se ponudnik izkaže z izjavo investitorja. Za izpolnitev pogoja je potrebna predložitev navedbe ene reference. Vsaka dodatna referenca se upošteva pri vrednotenju ponudbe v okviru meril. V kolikor kader ni zaposlen pri ponudniku, mora le-ta predložiti ustrezno dokazilo, da mu bo kader na voljo. (v primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj; v primeru sklicevanja na zmogljivosti drugih subjektov morajo slednji izvesti gradnje ali storitve v delu, za katere se zahtevajo te zmogljivosti) Ime in priimek Predvidena vloga pri poslu Odgovorni vodja projekta Zaposlen pri Št. vpisa v zbornico Naročnik projekta Naziv projekta z navedbo cc si klasifikacije M2 objekta Ime, priimek, telefon, e-naslov potrjevalca reference (obrazec se po potrebi fotokopira) 5

6 PRILOGA ŠT. 8 JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA, Zarnikova 3, Ljubljana, ki ga zastopa direktor Sašo RINK Identifikacijska številka za DDV: SI Matična številka: (v nadaljevanju: naročnik) in, ki ga zastopa direktor matična številka: identifikacijska številka za DDV: (v nadaljevanju: izvajalec) skleneta naslednjo POGODBO O IZDELAVI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PRENOVO STANOVANJSKIH STAVB V SOSESKI CESTA ŠPANSKIH BORCEV, LJUBLJANA Uvodne določbe Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da: 1. člen - je naročnik je izključni lastnik stanovanjskih stavb v soseski Cesta španskih borcev Ljubljana, navedenih v 2. členu te pogodbe, za katere je potrebno izdelati projektno dokumentacijo skladno s predmetom te pogodbe, - je bil izvajalec izbran v postopku oddaje javnega naročila male vrednosti, objavljenega na Portalu javnih naročil dne in ponudbe izbranega ponudnika ter dne izvedenih pogajanj. Predmet pogodbe 2. člen S to pogodbo naročnik naroča, izvajalec pa se zavezuje izdelati projektno dokumentacijo za prenovo stanovanjskih stavb v soseski Cesta španskih borcev, Ljubljana, ki obsega: NASLOV ŠTEVILKA PREDVIDENI POSEGI POROČILO O PREGLEDU 1 Cesta španskih borcev 31 GD ZA LEGALIZACIJO OBSTOJEČEGA PRIZIDKA, INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA 2 Cesta španskih borcev 31A GD ZA NOVI PRIZIDEK, TIPSKI NADSTREŠEK NE 6

7 3 Cesta španskih borcev 31B GD ZA LEGALIZACIJO OBSTOJEČEGA PRIZIDKA IN NOVI PRIZIDEK, INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA, TIPSKI NADSTREŠEK 4 Cesta španskih borcev 31C GD ZA LEGALIZACIJO OBSTOJEČEGA PRIZIDKA IN NOVI PRIZIDEK, INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA 5 Cesta španskih borcev 35A GD ZA LEGALIZACIJO OBSTOJEČIH PRIZIDKOV, INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA, TIPSKI NADSTREŠEK 6 Cesta španskih borcev 37 GD ZA LEGALIZACIJO OBSTOJEČIH PRIZIDKOV IN NOVI PRIZIDEK, INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA 7 Cesta španskih borcev 37B GD ZA NOVI PRIZIDEK NE 8 Cesta španskih borcev 37C GD ZA LEGALIZACIJO SPREMEMB V STANOVANJSKI STAVBI IN ZA NOVI PRIZIDEK, INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA, TIPSKI NADSTREŠEK 9 Cesta španskih borcev 39C GD ZA LEGALIZACIJO OBSTOJEČEGA PRIZIDKA, INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA, TIPSKI NADSTREŠEK 10 Cesta španskih borcev 41B GD ZA NOVI PRIZIDEK, INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA, TIPSKI NADSTREŠEK 11 Cesta španskih borcev 43A GD ZA NOVA PRIZIDKA, INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA, TIPSKI NADSTREŠEK 12 Cesta španskih borcev 43C NOVI PRIZIDEK (GD ŽE PRIDOBLJENO), ODSTRANITEV NADSTREŠKA IN LOPE, NOVI TIPSKI NADSTREŠEK 13 Cesta španskih borcev 45C NOVI PRIZIDEK (GD ŽE PRIDOBLJENO), POPOLNA APTACIJA, TIPSKI NADSTREŠEK, PLINIFIKACIJA 14 Cesta španskih borcev 49B GD ZA LEGALIZACIJO OBSTOJEČEGA PRIZIDKA, POPOLNA APTACIJA, PLINIFIKACIJA 15 Cesta španskih borcev 49C LEGALIZACIJA OBSTOJEČEGA PRIZIDKA (GD ŽE PRIDOBLJENO), INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA, PLINIFKACIJA NE NE 16 Cesta španskih borcev 51B GD ZA 2 NOVA PRIZIDKA, TIPSKI NADSTREŠEK NE 17 Cesta španskih borcev 53 GD ZA NOVI PRIZIDEK, POPOLNA APTACIJA NE 18 Cesta španskih borcev 53A GD ZA LEGALIZACIJO OBSTOJEČIH PRIZIDKOV IN NOVA PRIZIDKA, INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA 19 Cesta španskih borcev 53B LEGALIZACIJA OBSTOJEČIH PRIZIDKOV (GD ŽE PRIDOBLJENO), INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA, TIPSKI NADSTREŠEK, PRILAGODITEV NAČRTA PLINSKE INSTALACIJE IN IZVEDBA PLINIFIKACIJE 20 Cesta španskih borcev 53C INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA 21 Cesta španskih borcev 55C GD ZA NOVI PRIZIDEK, TIPSKI NADSTREŠEK NE 22 Cesta španskih borcev 57A GD ZA LEGALIZACIJO OBSTOJEČEGA PRIZIDKA, INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA, TIPSKI NADSTREŠEK 23 Cesta španskih borcev 61B GD ZA LEGALIZACIJO OBSTOJEČEGA PRIZIDKA, INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NE 7

8 24 Cesta španskih borcev 63 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA, TIPSKI NADSTREŠEK 25 Cesta španskih borcev 65A GD ZA LEGALIZACIJO OBSTOJEČIH PRIZIDKOV IN NOVI PRIZIDEK, INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA 26 Cesta španskih borcev 67 LEGALIZACIJA OBSTOJEČIH PRIZIDKOV (GD ŽE PRIDOBLJENO), INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA 27 Cesta španskih borcev 69B NOVI PRIZIDEK (GD ŽE PRIDOBLJENO), TIPSKI NADSTREŠEK 28 Cesta španskih borcev 69C NOVI PRIZIDEK (GD ŽE PRIDOBLJENO), INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA, TIPSKI NADSTREŠEK NE 29 Cesta španskih borcev 73 GD ZA NOVI PRIZIDEK, TIPSKI NADSTREŠEK NE 30 Cesta španskih borcev 73A GD ZA LEGALIZACIJO OBSTOJEČEGA PRIZIDKA IN SPREMEMB V STANOVANJU, INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA Obseg in vsebina pogodbenih del 3. člen Predmet pogodbe je izdelava projektne dokumentacije, pridobitev gradbenega dovoljenja, projektantski nadzor ter sodelovanje z izvajalcem GOI del pri pridobivanju uporabnega dovoljenja za izvedene posege pri 30-ih stanovanjskih stavbah v soseski Cesta španskih borcev, Ljubljana. Projektna dokumentacija mora biti izdelana skladno s projektno nalogo»poročilo o pregledu stanovanjske enote s predlogom sanacije«, ki jo je izdelalo podjetje EUTRIP d.o.o., oz. z opisom predvidenih del, ki sta kot priloga sestavni del te pogodbe. Podrobnejša vsebina in obseg projektne dokumentacije po posameznih stanovanjskih stavbah sta razvidna iz zgornje tabele in Poročil o pregledu posameznih stanovanjskih stavb s predlogom sanacije, ki so sestavni del te pogodbe. Pri stanovanjskih stavbah, ki niso obravnavane v priloženem Poročilu o pregledu, je potrebno izdelati tudi posnetek obstoječega stanja. Za vse stanovanjske stavbe se izdela projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI), s popisom del (v Excelu za razpis za izbiro izvajalca GOI del) in projektno dokumentacijo izvedenih del (PID). Kjer je za projektiranje to potrebno, mora izvajalec pridobiti geodetski posnetek. Izvajalec je zavezan tudi pridobiti potrebne pogoje in mnenja pristojnih soglasodajalcev. Ker bodo, zaradi predvidene rekonstrukcije javne komunalne infrastrukture (ki je v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja), spremenjene lokacije internih priključkov na javno infrastrukturo, je za vse stavbe potrebno izdelati tudi načrte priključevanja na javno kanalizacijo in vodovod ter NN priključek. Priloga tej ponudbi je PGD komunalni zbirnik za rekonstrukcijo javne prometne in komunalne infrastrukture, ki ga je potrebno upoštevati pri načrtovanju priključkov. Naročnik si pridržuje pravico do naročila nepredvidenih del, v kolikor se med izvedbo del, ki so predmet te pogodbe, to izkaže za potrebno. Pogodbena cena 4. člen Cena pogodbenih del (pogodbena cena) za izdelavo projektne dokumentacije, ki je predmet te pogodbe, je določena na podlagi ponudbe ponudnika št. z dne : Brez DDV: EUR 8

9 22 % DDV EUR Skupaj z DDV: EUR V pogodbeno ceno so vključene vse storitve, ki so navedene v 2. in 3. členu in ki jih je zavezan izvesti izvajalec. V pogodbeno ceno so vključeni tudi: materialni stroški za 1 (en) izvod celotne projektne dokumentacije, ki je predmet pogodbe, mapiran v fizični obliki in 1 (en) izvod na elektronskem nosilcu (npr. USB) v aktivni obliki v formatih doc, xls, dwg in pdf, za potrebe izdelave recenzije projekta, materialni stroški za 6 (šest) izvodov celotne projektne dokumentacije, ki je predmet pogodbe, mapiran vv fizični obliki in 2 (dva) izvoda projektne dokumentacije na elektronskem nosilcu (npr. USB)v aktivni obliki v formatih doc, xls, dwg ter pdf, po izdelanih vseh popravkih in dopolnitvah projektne dokumentacije po utemeljenih zahtevah naročnika, recenzenta in mnenjedajalcev, stroški priprav zahtev za pridobivanje projektnih in drugih pogojev, mnenj in gradbenega dovoljenja,izdelava vseh popravkov in dopolnitev dokumentacije po utemeljenih zahtevah naročnika in recenzenta. Vodenje projekta in stroški pridobivanja projektnih in drugih pogojev, mnenj in gradbenega dovoljenja, so vključeni v ceno posamezne faze izdelave projektne dokumentacije. V pogodbeni ceni so zajeta vsa dela po priloženi ponudbi. Pogodben cena je fiksna. Obveznost prijave podizvajalcev 5. člen (Opomba: Določbe tega člena veljajo samo v primeru, če izvajalec nastopa s podizvajalci. V nasprotnem primeru se ta člen črta, ostale člene te pogodbe pa se ustrezno preštevilči.) Pogodbeni stranki ugotavljata, da naročnik ni seznanjen s tem, da namerava izvajalec katerakoli dela po tej pogodbi izvesti s podizvajalci. Izvajalec mora naročnika pisno obvestiti o morebitnih spremembah informacij o podizvajalcih, ki jih namerava vključiti v izvajanje pogodbenih del in sicer v 5 (petih) dneh po spremembi. Naročnik skladno s četrtim odstavkom 94. člena ZJN-3 nominacijo podizvajalca bodisi odobri ali zavrne. Izvajalec lahko nominira podizvajalca šele po naročnikovi odobritvi, pri čemer mora predložiti vse zahtevane dokumente v skladu s 94. členom ZJN-3. Zamenjavo podizvajalcev ali vključitev novega podizvajalca pogodbeni stranki uredita z dodatkom. 6. člen (Opomba: Določbe tega člena veljajo samo v primeru, če izvajalec nastopa s podizvajalci. V nasprotnem primeru se ta člen črta, ostale člene te pogodbe pa se ustrezno preštevilči.) Izvajalec bo pogodbena dela izvedel skupaj z naslednjimi podizvajalci:

10 Izvajalec mora med izvajanjem te pogodbe naročnika pisno obvestiti o morebitnih spremembah informacij o podizvajalcih, ki jih namerava vključiti v izvajanje pogodbenih del in sicer v 5 (petih) dneh po spremembi ter mu predložiti: - svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan, - izjavo prvotnega podizvajalca, da mu je izvajalec poravnal vse nesporne obveznosti in iz tega naslova nima nobenih zahtevkov ne do izvajalca ne do naročnika, - pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del neposredno novemu podizvajalcu, - kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3, - soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu. Zamenjavo podizvajalcev ali vključitev novega podizvajalca pogodbeni stranki uredita z dodatkom. V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe. Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji vlogi oziroma ni dogovorjen z osnovno pogodbo in tem dodatkom, ima pravico odstopiti od te pogodbe. Podizvajalci bodo dela izvedli v Ljubljani, v pogodbeno določenem roku. Način obračunavanja in plačevanja opravljenih storitev 7. člen Izvajalec bo izstavljal račune po opravljenih storitvah za posamezno stanovanjsko enoto, pri čemer velja, da se skupna ponudbena cena razdeli na 30 stanovanjskih stavb, katerih obravnava je predmet te pogodbe. Dobljeni znesek je podlaga za plačilo po naslednji dinamiki, ki velja za vsako stanovanjsko stavbo posebej. Plačila se bodo za stanovanjske stavbe, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, izvajala na naslednji način: % za plačilo Pogoj za izplačilo 10% vrednosti glede na posamezno stanovanjsko enoto z DDV po naročnikovi potrditvi IZP in predaji v dogovorjeni obliki in številu izvodov 20 % vrednosti glede na posamezno stanovanjsko enoto z DDV po izdelavi DGD, pridobljenih vseh mnenjih in oddaji popolne zahteve za pridobitev gradbenega dovoljenja ter predaji tega dela projektne dokumentacije v fizični in elektronski obliki naročniku 10 % vrednosti glede na posamezno stanovanjsko enoto z DDV po pridobljenem gradbenem dovoljenju 30 % vrednosti glede na posamezno stanovanjsko enoto z DDV po izdelavi PZI, potrditvi naročnika, pridobitvi mnenj k PZI in predaji vse projektne dokumentacije v fizični in elektronski obliki naročniku 10

11 25% vrednosti glede na posamezno stanovanjsko enoto z DDV po oddaji projektne dokumentacije izvedenih del (PID), vključno s projektantskim nadzorom, 5 % vrednosti glede na posamezno stanovanjsko enoto z DDV po pridobljenem uporabnem dovoljenju Plačila se bodo za stanovanjske stavbe, za katere je gradbeno dovoljenje že pridobljeno ali katerega pridobitev ni potrebna, izvajala na naslednji način: % za plačilo Pogoj za izplačilo 20 % vrednosti glede na posamezno stanovanjsko enoto z DDV po naročnikovi potrditvi IZP in predaji v dogovorjeni obliki in številu izvodov 50 % vrednosti glede na posamezno stanovanjsko enoto z DDV 25 % vrednosti glede na posamezno stanovanjsko enoto z DDV po izdelavi PZI, potrditvi naročnika, pridobitvi mnenj k PZI in predaji vse projektne dokumentacije v fizični in elektronski obliki naročniku po oddaji projektne dokumentacije izvedenih del (PID), vključno s projektantskim nadzorom 5 % vrednosti glede na posamezno stanovanjsko enoto z DDV po pridobljenem uporabnem dovoljenju oz. po podpisu primopredajnega zapisnika o zaključenih GOI delih (če se uporabno dovoljenje ne pridobiva) V primeru, da gradbenega dovoljenja ni možno pridobiti iz razlogov, na katere izvajalec ne more vplivati, se izplačilo tega zneska uredi z dodatkom k pogodbi. Izvajalec je za storitve, ki se obračunavajo v skladu s prvim odstavkom tega člena, dolžan sestaviti in vročiti naročniku v potrditev račun, ki bo vseboval izvršene obračunane storitve. Izvajalec je dolžan e-račun posredovati naročniku izključno kot e-račun skladno z veljavnimi predpisi. Izvajalec se mora na računu sklicevati na številko pogodbe, sklenjene z naročnikom. (Opomba: Določbe naslednjega odstavka veljajo samo v primeru, če izvajalec nastopa s podizvajalci, ki zahtevajo direktna plačila. V nasprotnem primeru se ta odstavek črta.) Izvajalec je dolžan račun podizvajalcev, ki za opravljena dela zahtevajo neposredno plačilo s strani naročnika, pregledati in potrditi ter ga priložiti k svojemu računu, skladno z 2. odstavkom tega člena. Zavrnitev izstavljenega računa podizvajalca mora izvajalec obrazložiti. Naročnik je dolžan račun s specifikacijo opravljenih storitev pregledati v roku 15 (petnajstih) dni po prejemu in ga potrditi oziroma zavrniti. Rok plačila e-računa je 30. (trideseti) dan in prične teči naslednji dan po prejemu pravilno izstavljenega e- računa. Če zadnji dan plačilnega roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik. Naročnik bo potrjene e-račune izvajalca plačeval na transakcijski račun izvajalca številka IBAN SI56 odprt pri. 11

12 (Opomba: Določba naslednjega odstavka velja samo v primeru, če izvajalec nastopa s podizvajalci, ki zahtevajo direktna plačila. V nasprotnem primeru se ta odstavek črta.) Izvajalec mora e-računu priložiti specifikacijo del po podizvajalcih, ki zahtevajo neposredno plačilo, iz katere mora biti razviden naziv podizvajalca, davčna številka, znesek za plačilo in TRR na katerega se izvrši neposredno plačilo. Naročnik bo potrjene račune podizvajalcev, poravnal na način in v roku kot je dogovorjeno za plačilo izvajalcu na transakcijski račun podizvajalcev: 1. številka IBAN SI56 odprt pri Obveznosti pogodbenih strank Naročnik se obvezuje, da bo: 8. člen predal vso razpoložljivo dokumentacijo, izvajalcu predložil listine, ki v skladu z zakonom omogočajo izvajanje del, tekoče spremljal izdelavo projektne dokumentacije, pregledal in potrdil projektno dokumentacijo oziroma podal svoje pripombe in predloge ter hkrati izvajalcu določil primeren rok za izdelavo dopolnitev oziroma popravkov, skladno s to pogodbo izpolnjeval finančne obveznosti, sodeloval s izvajalcem s ciljem, da prevzete obveznosti izvrši pravočasno in v skladu s pogodbo, spoštoval moralne avtorske pravice avtorja. 9. člen Izvajalec se obvezuje, da bo določil vodjo projekta, ki koordinira izdelavo projektne dokumentacije in jo potrdi. V zvezi z izvajanjem pogodbenih del se izvajalec obvezuje, da bo: v skladu s pravili stroke izdelal projektno dokumentacijo tako, da bo skladna z gradbenimi in drugimi predpisi, zagotovil koordinacijo pooblaščenih arhitektov in inženirjev ter strokovnjakov, ki bodo sodelovali pri pripravi projektne dokumentacije, naročniku posredoval kopije pridobljenih projektnih in drugih pogojev ter mnenj v roku 3 dneh po njihovi pridobitvi, pripravil in vložil popolno zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja ter sodeloval v postopku njegove pridobitve, prevzeta pogodbena dela izvršil pravočasno, strokovno pravilno, vestno in kvalitetno, ob sodelovanju z naročnikom, naročniku kadarkoli omogočil vpogled v izvajanje pogodbenih del in upošteval njegova navodila o posameznih vprašanjih, dajal pojasnila projektne dokumentacije med njeno izdelavo, v fazi izvedbe javnega naročila za izbiro izvajalca gradbenih del in v fazi izvedbe GOI del, kakor tudi pojasnila v zvezi z ostalimi pogodbenimi deli, naročnika sproti obveščal o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev prevzetih obveznosti, za vsak predlog spremembe projektne dokumentacije, za katerega misli, da je smotrn, priskrbel soglasje naročnika. 12

13 Rok za izvedbo pogodbenih del 10. člen Izvajalec se obvezuje, da bo pogodbena dela izvedel v naslednjih rokih: FAZA PREDVIDENI ROK pridobitev mnenj h DGD Januar 2019 pridobitev gradbenega dovoljenja Maj 2019 oddaja projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) Oktober 2019 oddaja projektne dokumentacije izvedenih del (PID), vključno s projektantskim nadzorom Pridobitev uporabnega dovoljenja člen V primeru, da se mora del že izdelane projektne dokumentacije, ki je predmet te pogodbe, iz kakršnihkoli razlogov spremeniti, morata naročnik in izvajalec ugotoviti razloge za spremembo, izvršiti poračun opravljenega dela ter sporazumno določiti tudi vse ostale pogoje za nadaljevanje naloge, kot so novi roki za izvedbo del, cena, način plačila in ostale obveznosti. 12. člen Pogodbeni rok se lahko podaljša brez posledic za izvajalca v naslednjih primerih: če naročnik ni izpolnil svojih obveznosti in izvajalec zaradi tega ne more izvajati pogodbenih del, v primeru višje sile, v soglasju z naročnikom. Izvajalec je dolžan v roku treh (3) dni od dneva nastanka razloga za podaljšanje roka pisno obvestiti naročnika, da zaradi nastalih okoliščin zahteva podaljšanje roka. Zavarovanje odgovornosti 13. člen Izvajalec je odgovoren za škodo, ki nastane naročniku in tretjim osebam in izvira iz njegovega dela in njegovih pogodbenih obveznosti. Izvajalec naročniku jamči, da ima svojo izvajalsko odgovornost zavarovano za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti za zavarovalna kritja in najmanj v višini, določeni z gradbenim zakonom. Naročniku mora predložiti ustrezno dokazilo o zavarovanju (polico) in potrdilo o plačilu zavarovalne premije v roku 8 dni od sklenitve te pogodbe. Pogodbena kazen 14. člen Če izvajalec, iz razlogov, za katere je odgovoren, ne izpolni pravilno svoje obveznosti v pogodbeno dogovorjenem roku, je dolžan za vsak koledarski dan zamude plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 2 (dveh promilov) od pogodbene cene z DDV za izdelavo posamezne projektne dokumentacije, z izdelavo katere je zamudil. Znesek pogodbene kazni lahko znaša skupaj največ 10 % (deset odstotkov) od pogodbene cene z DDV. Pogodbena kazen se obračuna po nastanku zamude, in sicer na e-računu za izvedeno storitev, s katero je bil izvajalec v zamudi, in sicer kot znižanje realizacije v ugotovljenem odstotku. Na e-računu mora biti pogodbena kazen posebej prikazana. 13

14 Plačilo pogodbene kazni izvajalca ne odvezuje od izpolnitve pogodbenih obveznosti. Za poplačilo pogodbene kazni ali nastale škode lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor pa le-to ne zadostuje, mora izvajalec plačati razliko do polne odškodnine v roku 30 (trideset) dni od dneva prejema naročnikovega zahtevka za plačilo. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 15. člen Izvajalec se zavezuje izročiti naročniku v 15 (petnajstih) dneh po sklenitvi te pogodbe, kot pogoj za veljavnost te pogodbe, brezpogojno in nepreklicno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici (v nadaljevanju: finančno zavarovanje), plačljivo na prvi poziv, za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po vzorcu iz razpisne dokumentacije, in sicer v višini 5 % celotne pogodbene cene z DDV, to je EUR, ki ga bo naročnik unovčil v primeru, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kakovosti ali dogovorjeni količini ali v dogovorjenih rokih. S to garancijo se izvajalec zavezuje, da bo svojo pogodbeno obveznost izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in pogodbenem roku. Finančno zavarovanje mora veljati še 12 mesecev po preteku roka za dokončanje pogodbenih del. Če se med izvajanjem te pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del ali kakovost ali količina, mora izvajalec predložiti v roku 10 (desetih) dni od sklenitve dodatka k tej pogodbi, kot pogoj za njegovo veljavnost, novo finančno zavarovanje z novim rokom trajanja le-tega v skladu s spremembo pogodbenega roka za izvajanje storitev, oziroma novo finančno zavarovanje s spremenjeno višino garantiranega zneska, v skladu s spremembo pogodbene vrednostjo. Pooblaščeni predstavniki in odgovorni vodja projekta 16. člen Pogodbeni stranki se dogovorita, da sta za izvajanje te pogodbe odgovorna naslednja pooblaščena predstavnika pogodbenih strank: Na strani naročnika: e-naslov, telefonska številka Na strani izvajalca: Izvajalec za vodjo projekta določa : Vsaka pogodbena stranka lahko zamenja svoje pooblaščene predstavnike s pisnim obvestilom drugi pogodbeni stranki najkasneje v roku 3 (treh) dni od zamenjave pooblaščenega predstavnika. Zamenjavo vodje projekta stranki uredita z dodatkom k tej pogodbi. Lastništvo projektne dokumentacije in avtorske pravice 17. člen Izvajalec se s to pogodbo zavezuje in pod svojo odškodninsko odgovornostjo jamči, da so vsi sodelujoči avtorji, ki so izdelali katerikoli del projektne dokumentacije po tej pogodbi, dovolili uporabo svojega dela in zato izključno in izrecno na izvajalca prenesli vse materialne avtorske pravice na navedenih delih v obsegu, kot ga določa 22. člen Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo, 68/08, 110/13, 56/15 in 63/16 - ZKUASP; v nadaljevanju: Zakon o avtorski in sorodnih pravicah), 14

15 ter objave na spletnih straneh, elektronskih in drugih medijih, brez časovne omejitve, brez teritorialne omejitve. Prenos je ekskluziven. Navedene materialne avtorske pravice so avtorji prenesli neomejeno in jih izvajalec izvršuje brez vnaprejšnjega soglasja posameznega avtorja. Poleg tega so avtorji izvajalcu podelili pravico, da prenese vse navedene materialne avtorske pravice na naročnika in naročnik lahko z njimi prosto razpolaga. S to pogodbo izvajalec na naročnika prenese materialne avtorske pravice iz 22. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, in sicer: pravico reproduciranja, distribuiranja, predelave, javnega prikazovanja ter objave na spletnih straneh, elektronskih in drugih medijih, brez časovne omejitve, brez teritorialne omejitve, pri čemer je prenos ekskluziven. Navedene materialne avtorske pravice s to pogodbo izvajalec prenaša na naročnika neomejeno in jih lahko naročnik izvršuje in z njimi prosto razpolaga brez vnaprejšnjega soglasja avtorja in izvajalca. Poleg tega izvajalec jamči, da materialnih avtorskih pravic ne bo prenesel na nikogar drugega. Projektna dokumentacija, ki je predmet te pogodbe, z izročitvijo naročniku postane last naročnika. Izvajalec je dolžan hraniti izvod kompletne izdelane projektne dokumentacije v svojem arhivu skladno z veljavno zakonodajo. Na pisni poziv naročnika je izvajalec na naročnikove stroške dolžan izdelati kopijo izdelane dokumentacije in jo izročiti naročniku. Odstop od pogodbe 18. člen Naročnik lahko odstopi od pogodbe brez obveznosti do izvajalca tudi v primeru: o če izvajalec ne začne z izvajanjem storitev v roku, določenem s to pogodbo niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik, o če izvajalec ne upošteva projektne naloge ali navodil naročnika in to kljub naročnikovem opozorilu ne popravi, o če ravna v nasprotju s stroko ali predpisi, o če ne upošteva ekonomskega interesa naročnika in tega kljub opozorilu ne popravi, o če drugače huje krši obveznosti iz te pogodbe. V primeru, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje v zvezi oziroma pri izvajanju te pogodbe s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca, je ta pogodba razvezana po samem zakonu. Naročnik bo o prenehanju pogodbe nemudoma pisno obvestil izvajalca. V primeru odstopa od pogodbe je izvajalec dolžan povrniti naročniku vse stroške povezane z izborom novega izvajalca, kot tudi škodo, ki nastane naročniku zaradi zamude. Varstvo podatkov 19. člen Izvajalec ne sme izkoriščati za svojo osebno uporabo ali izdati tretjemu podatkov, s katerim se seznani pri izvajanju del, ki so predmet te pogodbe, in so kot taki varovani s predpisi o varstvu osebnih podatkov oziroma podatkov, za katere je očitno, da bi naročniku nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba. Naročnik se zaveže varovati podatke, ki jih pridobi od izvajalca, v zadevah, ki so predmet te pogodbe kot poslovno skrivnost, če so bili ti podatki določeni kot poslovna skrivnost s pisnim sklepom izvajalca, oziroma podatke, za katere je očitno, da bi nastala občutna škoda izvajalcu, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba. 15

16 Protikorupcijska klavzula 20. člen V primeru, da je pri izboru izvajalca po tej pogodbi, pri sklenitvi ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku, zastopniku ali posredniku naročnika, javnemu uslužbencu mestne uprave ali funkcionarju naročnika, obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku, zastopniku ali posredniku naročnika, javnemu uslužbencu mestne uprave ali funkcionarju naročnika, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična. Naročnik bo na podlagi svojih ugotovitev o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti te pogodbe oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije. Prepoved prenosa terjatev 21. člen Pogodbeni stranki se v skladu s 417. členom Obligacijskega zakonika izrecno dogovorita, da izvajalec ne sme prenesti na drugega nobenih svojih bodočih terjatev do naročnika, ki jih bo pridobil na podlagi te pogodbe ali kateregakoli aneksa, ki bo v prihodnosti sklenjen k njej. Prepoved prenosa bodočih terjatev na drugega zajema vse primere oziroma oblike odstopa terjatev, vključno z odstopom namesto izpolnitve, odstopom v izterjavo in odstopom v zavarovanje. Pogodbeni stranki se dogovorita, da za namene te pogodbe bodoča terjatev iz prvega odstavka tega člena pomeni vsako terjatev, ki v trenutku prenosa na drugega še ni nastala, pri čemer se pogodbeni stranki dogovorita, da se šteje, da terjatev izvajalca do naročnika nastane takrat, ko je izvajalec pogodbena dela opravil in izročil naročniku v skladu s to pogodbo in jih naročniku obračunal z izstavitvijo računa ter je naročnik račun potrdil. V primeru, da bi izvajalec kljub dogovoru o prepovedi prenosa bodočih terjatev iz prvega odstavka tega člena prenesel katerokoli svojo bodočo terjatev do naročnika na drugega, lahko naročnik s pisno izjavo, ki jo priporočeno po pošti pošlje izvajalcu, s takojšnjim učinkom (brez odpovednega roka) odpove to pogodbo, vključno z vsemi k njej sklenjenimi aneksi. V primeru, da bi izvajalec kljub dogovoru o prepovedi prenosa bodočih terjatev iz prvega odstavka tega člena prenesel katerokoli svojo bodočo terjatev do naročnika na drugega, je dolžan naročniku plačati tudi pogodbeno kazen v znesku 10 % (desetih odstotkov) od pogodbene cene z DDV, t.j EUR. Naročnik ima pravico zahtevati plačilo pogodbene kazni ne glede na to, ali je uveljavil pravico do odpovedi pogodbe iz tretjega odstavka tega člena ali ne. Naročnik ima pravico zahtevati pogodbeno kazen, tudi če presega škodo, ki mu je nastala, in celo če mu ni nastala nobena škoda. V primeru, da bi izvajalec kljub dogovoru o prepovedi prenosa bodočih terjatev iz prvega odstavka tega člena prenesel katerokoli svojo bodočo terjatev do naročnika na drugega, je dolžan naročniku v vsakem primeru in ne glede na uveljavitev naročnikovih pravic iz tretjega in četrtega odstavka tega člena povrniti vso škodo, ki je naročniku nastala zaradi kršitve prepovedi prenosa terjatev s strani izvajalca. Škoda vključuje tudi (a ne izključno) vse zneske, ki bi jih moral naročnik plačati kateremukoli subjektu (vključno s podizvajalci in prevzemniki terjatev) in bi presegali njegove obveznosti po tej pogodbi in aneksih, sklenjenih k njej, oziroma zneske, ki bi jih moral naročnik plačati dvakrat, ker bi bila prvotna izpolnitev enemu od subjektov nepravilna, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki bi jih moral naročnik plačati kateremukoli subjektu. Izvajalec soglaša s tem, da naročnik ni odgovoren za morebitno svojo nepravilno 16

17 izpolnitev, do katere bi prišlo v primeru kršitve prepovedi prenosa bodočih terjatev s strani izvajalca, zato se izrecno obvezuje, da bo povrnil naročniku škodo, ki mu bo nastala v posledici naročnikove nepravilne izpolnitve, ter se odpoveduje vsem ugovorom v zvezi z nepravilno izpolnitvijo naročnika. Če bi bila škoda, ki je naročniku nastala, večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati razliko do popolne odškodnine. Spremembe pogodbe 22. člen Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe se dogovorijo v obliki pisnih dodatkov k tej pogodbi. Reševanje sporov 23. člen Morebitne spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, če pa to ne bo mogoče, bo o sporih odločalo pristojno sodišče v Ljubljani. Končne določbe 24. člen Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in začne veljati z dnem predložitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, pod pogojem, da je finančno zavarovanje predloženo v skladu z določili iz te pogodbe ter razpisne dokumentacije. 25. člen Ta pogodba je sestavljena v 4 (štirih) enakih izvodih, od katerih prejme izvajalec en izvod, naročnik pa tri izvode. Datum: Številka: Datum: Številka: IZVAJALEC: NAROČNIK: JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA Sašo RINK DIREKTOR 17

18 GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI PRILOGA ŠT. 9 Naziv banke/zavarovalnice Kraj in datum: Upravičenec (naročnik javnega naročila): Garancija št. V skladu s pogodbo: (naziv pogodbe, številka pogodbe, datum), sklenjene med upravičencem in izvajalcem je izvajalec obvezan izvesti gradbeno, obrtniška in instalacijska dela za izdelavo projektne dokumentacije za prenovo stanovanjskih stavb v soseski Cesta španskih borcev, Ljubljana, v pogodbeni vrednosti EUR z DDV v roku od uvedbe v delo v količini in kakovosti, opredeljeni v navedeni pogodbi. Na zahtevo upravičenca se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka ne glede na ugovor izvajalca plačali EUR, če boste zatrjevali, da izvajalec svoje pogodbene obveznosti ni izpolnil v dogovorjeni kakovosti, količini in rokih in na način, opredeljen v zgoraj navedeni pogodbi. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če izvajalec tudi delno ne izpolni pogodbenih določb. Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati: 1. originalno pismo upravičenca za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in 2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in 3. original Garancije št. /. Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek. Ta garancija velja najkasneje do. Po preteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena. Če se bo upravičenec kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu (prodajalcu) podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko izvajalec in banka/zavarovalnica sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije. Ta garancija ni prenosljiva. Morebitne spore med upravičencem in banko/zavarovalnico rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu. Banka/zavarovalnica (žig in podpis) (žig in podpis) 18

19 PRILOGA ŠT. 10 IZJAVA/POTKI O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom (šesti odstavek 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, Uradni list RS, št. 69/2011). Javno naročilo Naročnik Predmet javnega naročila Javni stanovanjski sklad Mestne občina Ljubljana Zarnikova Ljubljana Izdelava projektne dokumentacije za prenovo stanovanjskih stavb v soseski Cesta španskih borcev, Ljubljana Podatki o pravni osebi ponudniku Polno ime oz. naziv ponudnika Sedež ponudnika Občina sedeža ponudnika Številka vpisa v sodni register (št. vložka) Matična številka podjetja Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeleženi naslednji subjekti (fizične in pravne osebe): Št. Ime in priimek/naziv: Naslov bivališča/sedež: stalnega Delež lastništva v % Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti: Št. Naziv Sedež Matična številka

20 3 *V primeru, da ponudnik ne bo izpolnil zgornje tabele, bo naročnik štel, da ponudnik izjavlja, da nima povezanih družb. Ponudnik lahko vse zgoraj zahtevane podatke predloži tudi v elektronski obliki. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe. Zakoniti zastopnik: V/na, dne Ime in priimek: Podpis in žig: V primeru, da ponudnik nastopa s partnerji, se predmetni obrazec predloži tudi za partnerje. 20

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, tel. 01/786-70-10, fax: 01/780-79-23, e-mail: obcina.dobrepolje@siol.net PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBI Firma oziroma ime:. Zakoniti zastopnik: Identifikacijska

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax O B Č I N A D O B R E P O L J E V i d e m 3 5, 1 3 1 2 V i d e m - D o b r e p o l j e, t e l e f o n : 0 1 7 8 6 7 0 1 0, t e l e f a k s : 0 1 7 8 0 7 9 2 3, e - p o š t a : o b c i n a. d o b r e p

Prikaži več

Vzorec pogodbe

Vzorec pogodbe Adria Turistično podjetje d.o.o., Jadranska cesta 25, 6280 Ankaran, ID za DDV: SI22221158, ki ga skupno zastopata direktor doc.dr. Aleš Semeja (v nadaljevanju: naročnik) in (v nadaljevanju Izvajalec) Skleneta

Prikaži več

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DARS d.d. POGLAVJE 10 SPOSOBNOST za Izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo poslovne stavbe DARS na lokaciji Grič Junij 2018 Opozorilo ponudnikom: Vsi predloženi

Prikaži več

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133 1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Naročnik: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje Na podlagi javnega razpisa za PREVZEM ODPADNE EMBALAŽE podajamo naslednjo ponudbo:

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

KAJ PRINAŠAJO NOVE POGODBE O FINANCIRANJU DRUŠTEV?

KAJ PRINAŠAJO NOVE POGODBE O FINANCIRANJU DRUŠTEV? Izvedba JN za izdelavo projektnih dokumentacij za potrebe Občine Hoče-Slivnica za obdobje 2016-2018 Dr. Marko Soršak, univ. dipl. gosp. inž. Hoče, januar 2017 PREGLED VSEBINE: Uvod Pravna podlaga za izvedbo

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

Microsoft Word - 5RD_ Pogodba.doc

Microsoft Word - 5RD_ Pogodba.doc Znanstveno-raziskovalno središče Koper, s skrajšano firmo ZRS Koper, Garibaldijeva ulica 1, 6000 Koper, ki ga zastopa direktor prof. dr. Rado Pišot, matična številka: 7187416000, ID številka za DDV: SI

Prikaži več

Microsoft Word - Obrazci_kuhinja.doc

Microsoft Word - Obrazci_kuhinja.doc Ponudnik: OBR-1 OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA Miren 129 5291 Miren PODATKI O PONUDNIKU Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne.., pod št. objave..., se prijavljamo na vaš javni

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI MESTA KRŠKO ZA LETO 2016 VSEBINA: I. Vsebina javnega razpisa II. Obrazec za prijavo III. Vzorec pogodbe Številka:

Prikaži več

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

Vzorec pogodbe Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik, Livarska ulica 1, SI-1241 Kamnik, ki ga zastopa Jože Oblak, Matična številka: , Davčna šte

Vzorec pogodbe Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik, Livarska ulica 1, SI-1241 Kamnik, ki ga zastopa Jože Oblak, Matična številka: , Davčna šte Vzorec pogodbe Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik, Livarska ulica 1, SI-1241 Kamnik, ki ga zastopa Jože Oblak, Matična številka: 5138221, Davčna številka: SI90660188 (v nadaljevanju»naročnik«) ter...,

Prikaži več

SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Sp

SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Sp ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Spremembe v Navodilih ponudnikom za pripravo ponudbe

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadaljevanju»naročnik«) in družbo VI NOVA d.o.o. (v nadaljevanje»ponudnik«).

Prikaži več

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc SI-TSA Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija http://www.si-tsa.si si-tsa@gov.si Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21 1000 Ljubljana Davčna

Prikaži več

obrazec 1

obrazec 1 obrazec 1 PONUDNIK: 3. PONUDBENA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCA DEL ZA NAROČILO MALE VREDNOSTI OBJAVLJEN NA PORTALU JAVNIH NAROČIL pod oznako JN007321/2018-W01 PREDMET JAVNEGA NAROČILA:»LETNO

Prikaži več

Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: identifikaci

Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: identifikaci Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: 5874025000 identifikacijska številka za DDV: SI67593321 (v nadaljevanju: MOL)

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

VZOREC POGODBE NAROČNIK: OBČINA TOLMIN, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin zakoniti zastopnik: Uroš Brežan, župan matična številka: davčna

VZOREC POGODBE NAROČNIK: OBČINA TOLMIN, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin zakoniti zastopnik: Uroš Brežan, župan matična številka: davčna VZOREC POGODBE NAROČNIK: OBČINA TOLMIN, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin zakoniti zastopnik: Uroš Brežan, župan matična številka: 5881455000 davčna številka: SI19588976 številka TRR: SI56 0132 8010 0014

Prikaži več

KM_C

KM_C VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA NA ZELENICI 8 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1077-19-33 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI PODLOG ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne

Prikaži več

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d.

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d. Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: 04 2083 000 podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: 04 2083 600 električne energije, d. d. Ulica Mirka Vadnova 3a 4000 Kranj www.elektro-gorenjska.si

Prikaži več

VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vi

VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vi VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vidovič Davčna številka: SI 58045473 Matična številka:

Prikaži več

KM_C

KM_C POVABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA TRNOVELJSKA CESTA 14 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1073-2466-13 IN GARAŽNEGA MESTA ID 1073-2466-63 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem povabilu

Prikaži več

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri Marcus & Martinus 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcus & Martinus«(v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Matična številka: 3372421000 Davčna številka: 58270574 Transakcijski

Prikaži več

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednarodne smernice za e-poslovanje, ki jih zastopa tudi

Prikaži več

Nakup nepremičnine, prodajna pogodba

Nakup nepremičnine, prodajna pogodba PRODAJNA POGODBA»Vzorec prodajne pogodbe poslovnih prostorov/2017«, ki jo dogovorita in skleneta: Prodajalec: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa direktor

Prikaži več

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in s

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in s Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Pleskarska dela v letu 2015 junij 2015 Številka: 439-59/2015 Datum: 11.6.2015 Predmet javnega naročila:»pleskarska dela«vsebina RAZPISNE DOKUMENTACIJE 1. Povabilo k oddaji ponudbe

Prikaži več

Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Ljubljana, Štefanova 5, DŠ , ki ga zastopa minister dr

Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Ljubljana, Štefanova 5, DŠ , ki ga zastopa minister dr REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT, Masarykova cesta 16, Ljubljana; zastopa ga minister dr. Jernej Pikalo ID za DDV: SI14246821 Matična številka: 2399300 (v nadaljevanju:

Prikaži več

OBRAZEC ''PRIJAVA''

OBRAZEC ''PRIJAVA'' Obrazec ''Prijava'' PRIJAVA 1 PONUDBA, št. Ponudbo dajemo za javno naročilo, katerega predmet je dobava energijsko učinkovitih prenosnih in tabličnih računalnikov, z oznako SOS_rac-2014 (se označi z X):

Prikaži več

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc Na podlagi 31. člena Statuta Gozdarskega inštituta Slovenije je upravni odbor Gozdarskega inštituta Slovenije na svoji 3. redni seji z dne 29.05.2007 sprejel naslednji PRAVILNIK O UPORABI SLUŽBENIH MOBILNIH

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna des

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna des Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne skupnosti in spletna stran Občine Krško

Prikaži več

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Opr. št. St 1069/2010 Ljubljana, dne 19.3.2018 VABILO K DAJANJU PONUDB (čl. 335. ZFPPIPP) Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani,

Prikaži več

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d.o.o. 3. različica, 28. 5. 2019 Kazalo 1. Uvodne določbe...

Prikaži več

Štev

Štev Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije Številka javnega naročila pri naročniku: NMV_14/11-B Datum: 27. 7. 2011 Na podlagi 30. a člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06,

Prikaži več

obrazec 1

obrazec 1 obrazec 1 PONUDNIK: 3. PONUDBENA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCA GRADENJ POSTOPEK ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI OBJAVLJEN NA PORTALU JAVNIH NAROČIL pod oznako JN005432/2017-W01 PREDMET

Prikaži več

Microsoft Word - P-3_vzorec_pogodbe.doc

Microsoft Word - P-3_vzorec_pogodbe.doc Naziv in sedež NAROČNIK ID št. za DDV 44724535 Matična številka 6462642000 Poslovni račun Telefon 01 244 14 00 Faks 01 244 14 47 E-pošta Skrbnik pogodbe/ nadzornik Podpisnik Nacionalni inštitut za javno

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 Kranj (v nadaljevanju organizator). POGOJI SODELOVANJA

Prikaži več

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/38 46 300, Fax.: 07/38 46 309 Elektronska pošta: info@obcina-skocjan.si RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS O DODELJEVANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Prikaži več

NAROČNIK: in IZVAJALEC: OBČINA KAMNIK, Glavni trg 24, 1240 KAMNIK, ki jo zastopa župan Marjan Šarec ID. št. za DDV: SI matična številka: 58744

NAROČNIK: in IZVAJALEC: OBČINA KAMNIK, Glavni trg 24, 1240 KAMNIK, ki jo zastopa župan Marjan Šarec ID. št. za DDV: SI matična številka: 58744 NAROČNIK: in IZVAJALEC: OBČINA KAMNIK, Glavni trg 24, 1240 KAMNIK, ki jo zastopa župan Marjan Šarec ID. št. za DDV: SI28232801 matična številka: 5874483000 direktor ID. št. za DDV: Številka TRR izvajalca:

Prikaži več

Naročnik: CEROP d.o.o. Vaneča 81 B, 9201 Puconci RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO SUKCESIVNA DOBAVA DIZELSKEGA GORIVA P O N U D B E N I D E L

Naročnik: CEROP d.o.o. Vaneča 81 B, 9201 Puconci RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO SUKCESIVNA DOBAVA DIZELSKEGA GORIVA P O N U D B E N I D E L Naročnik: CEROP d.o.o. Vaneča 81 B, 9201 Puconci RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO SUKCESIVNA DOBAVA DIZELSKEGA GORIVA P O N U D B E N I D E L Javni razpis je objavljen na Portalu javnih naročil

Prikaži več

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v nadaljevanju: Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji)

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "NOVI CHIO ČIPS" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chi

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri NOVI CHIO ČIPS 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chi Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "NOVI CHIO ČIPS" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chio čips«(v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator

Prikaži več

0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BA

0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BA 0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BANK AG, ki ga zastopa RANGUS BORUT - ODVETNIK, proti

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNA UPRAVA Služba za javna naročila Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana tel: , fax: MESTNA OBČINA LJUBLJANA JN

MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNA UPRAVA Služba za javna naročila Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana tel: , fax: MESTNA OBČINA LJUBLJANA JN MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNA UPRAVA Služba za javna naročila Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana tel: 306 44 02, fax: 306 44 07 MESTNA OBČINA LJUBLJANA JN 09/322955 1/48 1. INFORMACIJE O NAROČILU IN NAVODILA

Prikaži več

PRILOGA 1 PODATKI O PONUDNIKU Ponudnik (ime, priimek oziroma firma, naslov oziroma sedež): EMŠO oziroma matična številka: Davčna številka: Številka tr

PRILOGA 1 PODATKI O PONUDNIKU Ponudnik (ime, priimek oziroma firma, naslov oziroma sedež): EMŠO oziroma matična številka: Davčna številka: Številka tr PRILOGA 1 PODATKI O PONUDNIKU Ponudnik (ime, priimek oziroma firma, naslov oziroma sedež): EMŠO oziroma matična številka: Davčna številka: Številka transakcijskega računa: Telefonska številka: Fax številka:

Prikaži več

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljev

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre Brezplačne vstopnice za 20 let (v nadaljev Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljevanju: igra) je družba A1 Slovenija, d. d., Šmartinska

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE

Prikaži več

bob p. p Ljubljana Tel.: (cena klica na minuto je 1 z DDV) Posebni pogoji uporabe storitve moj bob

bob p. p Ljubljana Tel.: (cena klica na minuto je 1 z DDV)   Posebni pogoji uporabe storitve moj bob bob p. p. 415 1001 Ljubljana Tel.: 090 068 068 (cena klica na minuto je 1 z DDV) www.bob.si Posebni pogoji uporabe storitve moj bob Kazalo Uvod 5 Opredelitve 5 Registracija in uporaba Storitve moj bob

Prikaži več

Microsoft Word - Vloga_pobuda za spremembo OPN Vodice.docx

Microsoft Word - Vloga_pobuda za spremembo OPN Vodice.docx OBČINA VODICE Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice tel: 01/833-26-10 fax: 01/833-26-30 www.vodice.si obcina@vodice.si 1. OZNAKA POBUDE (izpolni občina): 2. PODATKI O VLAGATELJU: 2.1. Vlagatelj je lastnik: Ime

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A)

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) Poglavitni cilji sprememb ZUTD: doseganje večje fleksibilnosti na trgu dela zmanjšanje pasti brezposelnosti za brezposelne osebe odprava

Prikaži več

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, ki jo zastopata zastopnika

Prikaži več

Tel: Fax: II. PONUDBENI DEL Obvezna vsebina ponudbe: 1. Podatki ponudnika (OBR-1) 2. Ponudb

Tel: Fax: II. PONUDBENI DEL Obvezna vsebina ponudbe: 1. Podatki ponudnika (OBR-1) 2. Ponudb II. PONUDBENI DEL Obvezna vsebina ponudbe: 1. Podatki ponudnika (OBR-1) 2. Ponudbeni predračun (OBR-2) 3. Vzorec pogodbe (OBR-3) 4. Izjave (OBR-4, OBR-X) 5. Ovojnica Ponudniki morajo predložiti in zaradi

Prikaži več

POGODBA O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV

POGODBA O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV Priloga k vzdrževalni pogodbi št XXXXX [Polna firma], [naslov], [poštna števila] [pošta], davčna št.: [Sixxxx], matična št.: xxxxxxx, ki jo/ga zastopa [xxx], (v nadaljevanju: upravljavec osebnih podatkov)

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.4.2019 C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 25.4.2019 o zagotavljanju nemotenega delovanja elektronske evidence kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov

Prikaži več

Microsoft Word - Posebni pogoji za uporabo storitev Google _DONE_.doc

Microsoft Word - Posebni pogoji za uporabo storitev Google _DONE_.doc Posebni pogoji za uporabo Google storitev Družba SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Si.mobil), je gospodarska družba, ki v okviru svojih

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC 1

PRIJAVNI OBRAZEC 1 OBČINA LOGATEC OBČINSKA UPRAVA www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 VLOGA - UKREP 3 VRSTA POMOČI: UKREP 3: Pomoč za izobraževanje

Prikaži več

Lokalna akcijska skupina Gorenjska košarica, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj, ki jo zastopa podpredsednik Franc Čebulj (v nadaljevanju LAS GK) in

Lokalna akcijska skupina Gorenjska košarica, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj, ki jo zastopa podpredsednik Franc Čebulj (v nadaljevanju LAS GK) in Lokalna akcijska skupina Gorenjska košarica, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj, ki jo zastopa podpredsednik Franc Čebulj (v nadaljevanju LAS GK) in Registrirano ime/firma vodilnega partnerja operacije

Prikaži več

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun Veljavnost: od vključno 23. 05. 2016 dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zunaj poslovnih prostorov Vsebina Posebnih pogojev prodaje

Prikaži več

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah Vitomarci Vitomarci RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA»IZBIRO IZVAJALCA ZA IZGRADNJO POSLOVNO STA

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah Vitomarci Vitomarci RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA»IZBIRO IZVAJALCA ZA IZGRADNJO POSLOVNO STA Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah Vitomarci 71 2255 Vitomarci RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA»IZBIRO IZVAJALCA ZA IZGRADNJO POSLOVNO STANOVANJSKEGA OBJEKTA VITOMARCI«PO POSTOPKU KONKURENČNEGA

Prikaži več

OP-G NavodilaZaPripravoPonudbe

OP-G NavodilaZaPripravoPonudbe OBČINA LOGATEC ŽUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 NAVODILA ZA PRIPRAVO PONUDBE Predmet naročila: Rekonstrukcija občinske

Prikaži več

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc)

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc) PRIJAVNI OBRAZEC DRUŠTVA ZA DODELITEV POMOČI ZA OHRANJANJE, SPODBUJANJE IN RAZVOJ PODEŽELJA V OBČINI ŠKOFLJICA ZA LETO 2008 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V PRIMARNEM KMETIJSTVU 1. PODATKI O VLAGATELJU

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - SANACIJA PLAZU NA LC ZAPLANINA

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - SANACIJA PLAZU NA LC ZAPLANINA OBČINA VRANSKO Vransko 59, 3305 Vransko R A Z P I S N A D O K U M E N T A C I J A PREDMET JAVNEGA NAROČILA»SANACIJA PLAZU NA LC ZAPLANINA«Vrsta postopka: ODPRTI POSTOPEK Številka: 4301-02/2014-03 Datum:

Prikaži več

Uradni list RS 56/2000 z dne 22

Uradni list RS 56/2000 z dne 22 Uradni list RS 56/2000 z dne 22. 6. 2000 2598. Odlok o koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

28premoz

28premoz OBČINA ŽALEC Župan Ul. Savinjske čete 5, 3310 Žalec : (03) 713 64 20 Fax: (03) 713 64 64 E-pošta: mojca.firer@zalec.si Datum: 23.03.2006 OBČINSKEMU SVETU ODBORU ZA FINANCE, PRORAČUN IN PREMOŽENJE ZADEVA:

Prikaži več

XXXXXX

XXXXXX Družba Slovenske železnice, d. o. o., in družba SŽ Tovorni promet, d. o. o, obe na naslovu Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana, objavljata JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo nepremičnin PREDMET PRODAJE

Prikaži več

splosni_pogoji_pogodbe_na daljavo_t2_ indd

splosni_pogoji_pogodbe_na daljavo_t2_ indd SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ZA SKLEPANJE POGODB NA DALJAVO IN POGODB, KI SE SKLEPAJO ZUNAJ POSLOVNIH PROSTOROV KAZALO I. SPLOŠNE DOLOČBE 3 II. NAČINI IN POSTOPEK SKLEPANJA POGODB NA DALJAVO IN POGODB, SKLENJENIH

Prikaži več

Ime Priimek

Ime Priimek Številka: 430-1093/2010-2 Datum: 9. 9. 2010 Oznaka: JN 10/210151 RAZPISNA DOKUMENTACIJA IZBIRA IZVAJALCA ZA TISK IN RAZNOS GLASILA LJUBLJANA ZA LETO 2010 Ljubljana, september 2010 2 1. NAVODILA PONUDNIKOM

Prikaži več

JGZ Brdo Predoslje Kranj Številka: 51-7/ Datum: Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (v nadaljevanju: JGZ Brdo)

JGZ Brdo Predoslje Kranj Številka: 51-7/ Datum: Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (v nadaljevanju: JGZ Brdo) JGZ Brdo Predoslje 39 4000 Kranj Številka: 51-7/2019-110-1 Datum: 5.4.2019 Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (v nadaljevanju: JGZ Brdo) Predoslje 39, 4000 Kranj, skladno z 52. in 78. členom

Prikaži več

NAROČNIK:

NAROČNIK: NAROČNIK: Občina Starše Starše 93 2205 Starše RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO:»STORITEV DEL IN NALOG KOORDINATORJA ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU ZA INVESTICIJE OBČINE STARŠE V

Prikaži več

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanju: hranilnica) je na podlagi 318. člena Zakona o bančništvu

Prikaži več

SPLOŠNI NABAVNI POGOJI GOSPODARSKE DRUŽBE GUMITES, d.o.o. Splošni Nabavni Pogoji (v nadaljevanju SNP) urejajo pogodbeno razmerje med gospodarsko družb

SPLOŠNI NABAVNI POGOJI GOSPODARSKE DRUŽBE GUMITES, d.o.o. Splošni Nabavni Pogoji (v nadaljevanju SNP) urejajo pogodbeno razmerje med gospodarsko družb SPLOŠNI NABAVNI POGOJI GOSPODARSKE DRUŽBE GUMITES, d.o.o. Splošni Nabavni Pogoji (v nadaljevanju SNP) urejajo pogodbeno razmerje med gospodarsko družbo gumites, d.o.o. (v nadaljevanju Naročnik) in tretjimi

Prikaži več

Microsoft Word - 01_Navodila _Najugodnejša_ _6_

Microsoft Word - 01_Navodila _Najugodnejša_ _6_ PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KAMNIŠKA BISTRICA NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE I. Navodila ZA IZDELAVO IN ODDAJO PONUDBE NAROČNIK Prostovoljno gasilsko društvo Kamniška Bistrica, Zgornje Stranje 24, 1242

Prikaži več

Naročnik: Naziv: Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Skrajšani naziv: Klinika Golnik Naslov: Golnik 36, 4204 Golnik Interna oz

Naročnik: Naziv: Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Skrajšani naziv: Klinika Golnik Naslov: Golnik 36, 4204 Golnik Interna oz Naročnik: Naziv: Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Skrajšani naziv: Klinika Golnik Naslov: Golnik 36, 4204 Golnik Interna oznaka javnega naročila: NMV 10/2019 MOBILNA TELEFONIJA

Prikaži več

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Kazalo vsebine 1. Pooblastilo za izvajanje postopkov prek portala e-vem... 4 2. Prijava v

Prikaži več

JSS Številka: / Datum: NAROČNIK : JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA Zarnikova 3, 1000 Ljubljana

JSS Številka: / Datum: NAROČNIK : JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA Zarnikova 3, 1000 Ljubljana JSS18080977 Številka: 430-149/2018-3 4300 Datum: 04. 12. 2018 NAROČNIK : JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA Zarnikova 3, 1000 Ljubljana PREDMET JAVNEGA RAZPISA: STROKOVNI NADZOR PRI IZVEDBI

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj

Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega univerza

Prikaži več

MergedFile

MergedFile OBČINA KRANJSKA GORA OBČINSKA UPRAVA Služba za gospodarske javne službe in investicije Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora tel.: (04) 5809-800, fax.: (04) 5809-824 http://www.kranjska-gora.si/ e-mail:obcina@kranjska-gora.si

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA PREVZEM, PREVOZ IN ODDAJA LOČENO ZBRANIH FRAKCIJ ZA OBDOBJE ENEGA LETA Naročnik: KOMUNALA TOLMIN, javno podjetje d.o.o. Poljubi

RAZPISNA DOKUMENTACIJA PREVZEM, PREVOZ IN ODDAJA LOČENO ZBRANIH FRAKCIJ ZA OBDOBJE ENEGA LETA Naročnik: KOMUNALA TOLMIN, javno podjetje d.o.o. Poljubi RAZPISNA DOKUMENTACIJA PREVZEM, PREVOZ IN ODDAJA LOČENO ZBRANIH FRAKCIJ ZA OBDOBJE ENEGA LETA Naročnik: KOMUNALA TOLMIN, javno podjetje d.o.o. Poljubinj 89h, Tolmin tel.: 05 38 19 300 e-mail: info@komunala-tolmin.si

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lok

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lok MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012,

Prikaži več

Broj: UD-___-2009

Broj: UD-___-2009 Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana telefon.: +386 1 47 97 100, faks: +386 1 24 43 140, www.vegeta.podravka.si, info@podravka.si Pravila in pogoji za sodelovanje v nagradni igri Jed po tvojem okusu 1.

Prikaži več

Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice +386 (0) Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva

Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice +386 (0) Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice stecaji@palmar.si +386 (0)1 514 07 90 Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva 1 2380 Slovenj Gradec Ljubljana, 30.06.2017 RAZPIS PRVE JAVNE

Prikaži več

Politike in postopki razvrščanja strank

Politike in postopki razvrščanja strank Na podlagi prvega odstavka 160. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11, 10/12 - ZPre-1C in 55/12; ZISDU-2) v povezavi z določbo 210. člena Zakona o trgu

Prikaži več

Številka:

Številka: Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana T: 01 478 83 30 F: 01 478 83 31 E: gp.mnz@gov.si www.mnz.gov.si Številka: IPP 007-1003/2015/22 Ljubljana, 23. marec 2016/16 EVA 2016-3130-0004 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE

Prikaži več

Na podlagi 27

Na podlagi 27 Na podlagi 27. člena v zvezi z 21. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije U R E D B O o spremembah

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA SOFINANCIRANJE UKREPOV OHRANJANJA IN SPODBUJANJA RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI KAMNIK ZA LETO 2018 Zagotavljanje tehnič

PRIJAVNI OBRAZEC ZA SOFINANCIRANJE UKREPOV OHRANJANJA IN SPODBUJANJA RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI KAMNIK ZA LETO 2018 Zagotavljanje tehnič PRIJAVNI OBRAZEC ZA SOFINANCIRANJE UKREPOV OHRANJANJA IN SPODBUJANJA RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI KAMNIK ZA LETO 2018 Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu 1. PODATKI O VLAGATELJU (podatke

Prikaži več

Razpisna dokumnetacija

Razpisna dokumnetacija Številka: 430-0001/2015 Datum: 29.05.2015 Objava: Portal javnih naročil, št. objave NMV 3112/2015 z dne 29.05.2015. RAZPISNA DOKUMENTACIJA»SANACIJA CESTE DOLENJI NOVAKI RAZPOTJE PRI BREJCU JAZC«Javno naročilo

Prikaži več

Microsoft Word - Pravilnik_o_izvajanju_subvencioniranega_prevoza_2016_2017.doc

Microsoft Word - Pravilnik_o_izvajanju_subvencioniranega_prevoza_2016_2017.doc Na podlagi osmega odstavka 114.b člena in prvega odstavka 114.e člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 uradno prečiščeno besedilo) in v zvezi z 2. členom Zakona o prevoznih

Prikaži več